Page 1

HAM‹D‹YE KÖYÜ Do¤usu Bat›s› Kuzeyi

: Saraçlar köyünden ay›ran Ça¤lar çay› : Kirazl› köyü ile hudut olup Köklük Bo¤az›, koruluk kayaya kadar. : Çatalzeytin – Çelebiler Mahallesi ve Hasan Deresi, çak›ll› gerifl Tavukçuo¤lu say yolu, Muezzin Göynü¤ü, de¤irmen deresi, Güneyi : Kayadibi köyü ile ay›ran Maflatlar Deresi, Merhemler fiakir Usta evi, türbe güneyine kadard›r. ‹dare Heyeti karar›: 12.12.1962 - 199

fiehitler An›t› ve 125. Y›l Kutlamalar›

205

ciye Kastamonu karayolu k›y›s›nda fiehitler An›t›. ‹lçeye uzakl›¤› 8 km.

Eski Diyanet ‹flleri Baflkan Yard›mc›s› Fahri DEM‹R, konuflma yaparken Cemal KAPLAN’la beraber


HAM‹D‹YE KÖYÜNE YERLEfi‹M

T

arihe 1993 Harbi olarak geçen Osmanl›-Rus Savafl›’nda, Ata ocaklar›ndan göç etmek zorunda kalan dedelerimiz, 1880 y›l›nda bu topraklara gelerek bugünkü Hamidiye Köyünü kurmufllar.

Savafl ve sonras›n›n güç koflullar›nda bu topraklara yerleflen Haf›z Mehmetler, Ahmet Hocalar, Ak Hasanlar, Katip Mehmetler, Bego Dedeler, Süleyman A¤alar ve di¤erleri. Onlar savafllar›, salg›nlar›, k›tl›klar› ve yokluk y›llar›n› yaflad›lar. Bu topraklar “VATAN”d›r deyip vatan için ayn› günde 18 delikanl›s›n› Çanakkale’ye, Sar›kam›fl’a ve Yemen’e u¤urlad›lar. Onlar›n hiçbiri geri dönmedi. Daha alt› ayl›k taze gelin iken kocas›n› cepheye yolcu eden fiehro nine umutla 10 sene yol bekledi. Onlar kurtuluflun sevincini, Cumhuriyetin coflkusunu yaflad›lar. Geleneklerini, kültürlerini yozlaflt›rmadan, komflular› ile kaynafl›p dostluk ve akrabal›k ba¤lar› kurdular. Bir asr› geçen bu sürece yüzk›zart›c› hiçbir olay›n içinde de yan›nda da olmad›lar. Onlar bizlere miras de¤il emanet b›rakt›lar. Hamidiye Köyünün 125. y›l› kutlamalar›, 16 Temmuz 2005’de yap›ld›.

ÇATALZEYT‹N HAM‹D‹YE KÖYÜ fiEH‹TL‹⁄‹ 1914 y›l›nda patlak veren Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda Osmanl› Devlete Enver Pafla’n›n Almanlarla gizlice iflbirli¤i yapmas› neticesinde bir anda, kendini savafl›n ortas›nda buluverdi. Çanakkale, Trablusgarp, Irak, Kafkasya ve Galiçya’da aç›lan cephelere asker yetifltirebilmek için 1915 y›l›nda bütün ‹mparatorluk topraklar›nda genel seferberlik ilan edildi. Bir anda dört kura silah alt›na topland›. Cepheye gidenlerden haber al›nam›yor, giden geri gelmiyor, geride kalanlarsa savafl›n zorluklar›n› gö¤üslemeye çal›fl›yordu. Seferberli¤in ilk y›llar›nda, askere gidenler birer birer flehit oldular, hiçbirinden haber al›namad›, kimisi Çanakkale’de kimisi Irak çöllerinde kimisi’de Kafkas cephesinin ayaz›nda kayboldular.

206 ciye

Seferberlik davullar› çal›nmaya bafllay›nca Hamidiye köyünün askerlik ça¤›ndaki gençleri de güle oynaya bu kervana kat›ld›lar. Keten bezinden diktirilen az›k torbalar›na bir haftal›k yiyece¤ini doldurup ‹nebolu Askerlik fiubesinin yolunu tuttular. Köydeki yafll›lardan ve nüfus kay›tlar›ndan elde edilen bilgilere göre, bu dönemde askere gidenlerin içinde isimlerini tespit edebidiklerimizden baz›lar› afla¤›ya s›ralanm›flt›r. 1- ‹driso¤ullar›ndan 2- Alio¤ullar›ndan 3- Tahiro¤ullar›ndan 4- Ütrüko¤ullar›ndan 5- Alio¤ullar›ndan 6- Hac›o¤ullar›ndan 7- Hac›o¤ullar›ndan 8- Alemdaro¤ullar›ndan 9- Süleymanalemdaro¤ullar›ndan 10- Üzeyiro¤ullar›ndan 11- ‹smailefendio¤ullar›ndan 12- Karsl›o¤ullar›ndan 13- Mercano¤ullar›ndan 14- Mahmuto¤ullar›ndan 15- Avc›o¤ullar›ndan 16- Asizo¤ullar›ndan 17- Tahiro¤ullar›ndan 18- Avc›o¤ullar›ndan

Hasan O¤lu Sefer O¤lu Mehmet O¤lu Gülali O¤lu Yunus O¤lu Ali O¤lu Ali O¤lu Torun O¤lu Mehmet O¤lu Emin O¤lu Ahmet O¤lu fiakir O¤lu Mercan O¤lu Hasan O¤lu fiakir O¤lu ‹rfan O¤lu fiahvelet O¤lu fiakir O¤lu

Zabit YAfiAR Ali DEM‹RKIRAN Ahmet fiAH‹N Faik ÖZ Mehmet TAfiKIRAN Süleyman KAPLAN Mehmet KAPLAN Sefer TORUN Süleyman TURAN Cemal ‹smail Hakk› ER fiakir fiEKERYILMAZ Süleyman Mehmet AL‹ Süleyman AVCIL ‹smail KAYA Ali fiAH‹N Hüseyin AVCIL

‹simlerini belirtti¤imiz flehitlerin mezarlar› bilinmiyor. Hangi muharebede flehit oldular, nereye gömüldüler, meçhul. Ölüm künyeleri bile yok. Bilinen tek fley resmi kay›tlar› umumi harp gaibi flerri verilerek öldüklerine hükmedildi¤idir. Hamidiye köyü halk›, 1914 tarihinde ç›kan Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda çeflitli cephelerde flehit olan kimlikleri yaz›l› bulunan flah›slar› ebedilefltirmek için 2005 y›l›nda Hamidiye fiehitli¤i’ni yapm›flt›r.


At Meydan› Mahallesi

‹lyas Mahallesi

207

ciye

Atmeydan›’nda Ak Hasan’›n o¤lu Adem ÇAVUfi, Yaflar, Harman duvar›n› 7 y›lda kuru taflla ördü. Harmana girifl merdiven basamaklar›n› da tafltan yapt›.

Pilek ekme¤i piflirilen, Pilek Tafl›

Hamidiye’nin giriflken çal›flkan simas› Süleyman KAPLAN


Katip Mahallesi

Kabalakdüzü Mahallesi Yolun alt› Kayadibi köyüne, yolun üstü Hamidiye köyüne aittir.

208 ciye


209

ciye


‹SMA‹L KÖYÜ Do¤usu

: Abdullah Deresi ve mantarl›k ve Arca ve fi›ht›rak yolu Kayd›r›mbafl› ve Y›lanl›. Bat›s› : Eskiköy, Petligüney, Tilkiini ve Çatalçam ve Çam P›nar›, Pp›narbafl›, Köprüyan›, Kuzeyi : Çay ve Kerimköyü ve Abdullah Mezarl›¤› ve eski köy, Güneyi : Döngel p›nar› ve So¤uksu ve Tenbelyayla ve Çaml›k s›rt› ‹dare Heyeti karar›: 18.1.1950 - 4

Merkez Mahallesi

210 ciye


Büyükdüz Mahallesi

Güdü Mahallesi

211

Alasan Mahallesi

Bozkurt Davul Zurna Ekibi köy dü¤ününde

ciye


Özlü Mahallesi

Kad›köy Mahallesi

Y›latma Mahallesi Yusuf ERSÖZ’ün örnek ceviz ve sebze bahçesi

212 ciye


213

ciye


KARACAKAYA KÖYÜ Do¤usu

: S›rakonak s›rt›ndan güneye do¤ru Aktopraktan Köpük Deresinden Sucan›ndan Menehar S›rt›na kadar, Bat›s› : Yelkence bafl›ndan güneye do¤ru Köprü Deresinden Bereket köyüne Andonsökü gerifline kadar. Kuzeyi : S›rakonak s›rt›ndan bat›ya do¤ru Obruk Tepesini takiben Yelkence bafl›na kadar. Güneyi : Menehar S›rt›ndan bat›ya do¤ru Gede Kayas›ndan Büyükdüzü takiben Sökü gerifline kadar. Baltal›k hudut dahilinde Kesenecik, Kayakeli¤i, Kayabile¤i bu köye aittir. Yayla, Tepeyayla, Çukursökü, ‹to¤lu, Aktafl, Ay›kovduk, Sökü ve Hac›reis köyleri ile müflterektir. ‹dare Heyeti karar›: 27.4.1955 - 66

Camiyan› Mahallesi

214 ciye

Karacakaya Köyü Camii. Yöremizin en eski camilerinden. Ahflap özelli¤i bütün güzellikleri ile koruyor. 2007 sonunda bak›m ve onar›mdan geçirilmifl. Tabelas›nda yap›l›fl tarihi olarak 1890 yaz›l›. Görevli cami hatibi lambri ile kaplanan bina içindeki duvarlarda yap›l›fl tarihinin eski yaz› ile 1216 olarak yaz›l› oldu¤unu söyledi. Temmuz 2007’de cami içten ve d›fltan foto¤rafland›. Cami tavan›nda iflleme oldu¤unu farketmedik. Tavanda iflleme oldu¤unu Sefer ÖZCAN’›n köy geleneklerine yap›lan dü¤ününde ö¤rendik. Foto¤raf çekimi için Karacakaya’ya 4 Haziran 2008’de tekrar gittik.


Güney Mahallesi

Hasanpafla ve Cebeci Mahallesi

‹lkokul

215

ciye

Hasanpafla’da Muhtar Haydar ÖZCAN’›n evi


Kamburo造lu Mahallesi

216 ciye

Murat Mahallesi


Yusuf Mahallesi

Suçat› Mahallesi

Okul, Cami, Sa¤l›k Oca¤›

217

Tüccar Mahallesi

ciye


Aluköyü Mahallesi

Kaya Mahallesi

Kütükçü (Akçaot) Mahallesi

218 ciye Karacakaya’ya ad›n› veren Karacakaya Kayas›

Obruk Mahallesi


219

ciye


KAfiLICA (HARDA) KÖYÜ Do¤usu

: Kafll›ca çay›n›n deltas›nda Karadeniz’den bafll›yarak, güneye do¤ru Kafll›ca çay›n› takiben de¤irmenyoluna kadar de¤irmen yolunu takiben Yumrutafl ve sürüm yolu, sürüm yolundan Afla¤›sökü köyünden, Mustafa ‹ncekara’ya ait tarlan›n bat› hududunu takiben Kafll›ca köyü tüzel kiflili¤ine ait tarla hudut dahilinde kalmak flart›yla tekrar Mustafa ‹ncekara tarlas›n›n bat› hududunu takiben Kafll›ca köyü tüzel kiflili¤ine ait tarlalara kadar takip olunan hat, Bat›s› : Güneyde Sat› Yazar’›n evinin alt›ndaki Çatalzeytin – Kafll›ca ve Do¤an yolundan bafll›yarak kuzeye do¤ru Kafll›ca köyü flah›slar›na ait tarlalar› takiben Kestanelik Kayas›, Kestanelik Kayas›ndan kuzeyde Karadeniz’e kadar takip edilen hat, Kuzeyi : Bat›da Kestanelik Kayas›n›n alt›nda, Karadenizd’en bafll›yarak do¤uya do¤ru denizi takiben do¤uda Karadeniz’e dökülen Kafll›ca çay›n›n deltas›na kadar takip olunan hat, Güneyi : Do¤uda Mustafa ‹ncekara’n›n tarlas›n›n bat› hudutundan bafll›yarak bat›ya do¤ru Kafll›ca köyü tüzel kiflili¤ine ait tarlalar ve Sa¤›rtafl, Kafll›ca çay›, Kafll›ca çay›n› kuzeye do¤ru takiben So¤anbostan› Deresine, dereyi takiben H›d›ryeri yoluna ve yolu takiben Sat› Yazar’›n evinin alt›ndaki Çatalzeytin – Kafll›ca – Do¤an yoluna kadar takip olunan hat. ‹dare Heyeti karar›: 18.9.1957 - 122

Kafll›ca Havadan, 30 May›s 2008 220 ciye


S.S. Çatalzeytin Turizm Gelifltirme Kooperatifi’nin iflletmeye verdi¤i eski ilkokul binas›nda aç›lan ÇAPA RESTAURANT

221

ciye

S.S. Çatalzeytin Turizm Gelifltirme Kooperatifi (ÇATKO) arsas›

Kafll›ca Havadan, 30 May›s 2008

Sosyal Konutlardan Kafll›ca


222 ciye


KAVAKLI KÖYÜ Do¤usu

: Dikmen Tepesinden Obruk S›rt›, Yelkencibafl›, Ortagürgen, fiehitler Mezarl›¤›, Kapan Türbesi, Boya Ç›kan ve Harmanc›k Tepesine kadar. Bat›s› : H›zar Deresini güneye do¤ru takiben Öküzöldü Deresi, Çömlekk›ran Deresi, Patlad›n S›rt›, Do¤ayeri Tepesi ve Harmanc›k Tepesine kadar. Kuzeyi : Dikmen Tepesinden bat›ya do¤ru Derindere ve Karagöl Güneyi : Boyaç›kandan bat›ya do¤ru Harmanc›k Tepesine kadar. Patlad›n ve Tepelice yaylalar› hudut d›fl›nda Paflal› ve Çepni köyleri ile müflterektir. ‹dare Heyeti karar›: 21.5.1969 - 154

Kavakl› Mahallesi

223

ciye


Esköprücek Mahallesi

Köprücek Mahallesi

224 ciye

Sö¤üfller Mahallesi


225

ciye


KAVAKÖREN (MAMLAY) KÖYÜ Do¤usu : Orman ve Akçay Bat›s› : Gülcüyez ve Kaya Türbe ‹flaret Yedis›r›k. Kuzeyi : Irmak, Güneyi : Koçan Dere, Çimenlik ve K›kra Çay›. ‹dare Heyeti karar›: 18.1.1950 – 4

Düzmamlay Mahallesi

226 ciye


Madano¤lu Mahallesi

Hüseyinler Mahallesi

Cincio¤lu Mahallesi

227

ciye

Topçuo¤lu Mahallesi

Dangalak Mahallesi


228 ciye


KAYAD‹B‹ KÖYÜ Do¤usu

: Yedis›n›r ve Büyükyol, güney yönü Büyükyoldan bafll›yarak Celallar ve Celallar köyü deresi, Çay ve Koflderesi, Ça¤lar, Arslanköy Deresi. Bat›s› : Kabalakdüzü ve K›ranyol, güneybat› yönü mantarl›¤›n Yukar›at deresinden bafll›yarak türbe güneyi yol, Kabalakdüzü ve Köklük Bo¤az›. Kuzeyi : Saraçlar köyü ve Hamidiye köyü, bat› kuzey yönü Kabalakdüzü’nden bafll›yarak K›ranyolu, Çak›ll›gerifl, fiakir Usta Merhenler, kuzeydo¤u yönü Merhenlerden bafll›yarak Karagöl, Hamidiye, çay, Saraçlar ve Yedis›n›r. Güneyi : Ça¤lar köyü ve Kulfallar köyü ‹dare Heyeti karar›: 18.9.1957 - 121

Kayadibi Mahallesi

229

ciye

Cullar Mahallesi

Düzköy Mahallesi


Emirler Mahallesi

230 ciye

Afla¤›karamanlar Mahallesi

Yukar›karamanlar Mahallesi


231

ciye


KAYMAZLAR KÖYÜ Do¤usu

: Cellar köyü ile; Kaymazlar çay› ve çay›n di¤er taraf›nda Kocababa Orman›, Bat›s› : Da¤köy ve ‹smail köyleri ile; Topluk tepesini takiben Günbürdeyik, Kayd›r›mdibi ve ‹slamlar Deresi. Kuzeyi : Ça¤lar köyü ile Minci Deresini takiben ‹slamlar Deresi Güneyi : Ortasökü köyü ile Kaymazlar çay›n› takiben Atnal› çürük olup Topluk Tepesi. ‹dare Heyeti karar›: 18.9.1957 - 125

Kaymazlar Mahallesi

232 ciye


Dumanlar Mahallesi

Akgün Mahallesi

‹lkokul

Aynao¤lu Mahallesi

233

ciye

Terzi Mahallesi

Tafl F›r›n

Harman yerinde Bu¤day y›¤›n›


234 ciye


KIZILCAKAYA KÖYÜ Do¤usu

: Kuflçuo¤lu Deresinden güneye do¤ru Kalafattan Kuruçaml›k s›rt›na kadar. Bat›s› : Çiftlik S›rt›ndan güneye do¤ru Kapan Köpük Deresinden Yumrukayadan Sa¤feyni Deresine kadar. Kuzeyi : Kuflçuo¤lu Deresinden bat›ya do¤ru Tafll›tarla Bo¤az›ndan Çiftlik S›rt›na kadar. Güneyi : Kuruçaml›k S›rt›ndan bat›ya do¤ru Ölmece Türbesinden, Tütünlük bo¤az›ndan Kanl› Köyünün bo¤az›ndan Sa¤feyni Deresine kadar. Baltal›k hudut içindedir. Yayla, Dereyayla, Yaza¤›, Ericik, S›rakonak, Yunuslar köyleri ile müflterektir. ‹dare Heyeti karar›: 17.2.1969 - 27

Genel Görüntüler

De¤irmen tafl›

235

ciye

K›z›lcakaya Köyüne ad›n› veren kaya

Su bendi

Çayiçindeki Tarihi Cami. Bir dönem ikinci kat› okul olarak kullan›ld›. Sarmafl›k, S›rakonak, Yunuslar köylerinin çocuklar› burada okudular.

Ustal›¤› ve kullan›lan malzemesiyle (1. s›n›f kereste) dikkat çeken K›z›lcakaya evlerinden bir örnek...


236 ciye

Gölharman› Mahallesi

Tü¤menköyü Mahallesi

Çerkezo¤lu Mahallesi

Tilhanköyü Mahallesi

Hasanköyü Mahallesi

Kamburo¤lu Mahallesi


Erdal fiEN Gazeteci

vufl(Çetinkaya), Gökgözler’den Salih Demir, Çerkezo¤lu Hasan Demircan, Halil Onbafl› (Özdemir), Mehmet Çavufl(Özdemir), Kamburo¤lu Musa Demir, Ahmet Özdemir, ve Cemil Demir’dir. K›z›lcakaya köyünün bir di¤er özelli¤i ise, Akçay taraf›ndan ikiye ayr›lmas›d›r.

KIZILCAKAYA KÖYÜ K›z›lcakaya köyü; 1889 y›l›na kadar Somay Kariyesi’ne ba¤l›yd›, Somay Kariye’si de, (Sinop) Ayanc›k ilçesine ba¤l› idi. K›z›lcakaya 1889 y›l›ndan sonra, Yunuslar ve Sarmafl›k köyleri ile Somay’dan ayr›lm›flt›r ve bu köylerle birlikte ayr› muhtarl›klar olmufllard›r. 1957 y›l›nda (Sinop) Türkeli’nin ilçe olmas›yla K›z›lcakaya Türkeli’ye ba¤lanm›flt›r. Çatalzeytin’in ilçe olmas›yla 1968 y›l›nda, Çatalzeytin’e (Kastamonu) ba¤lanm›flt›r. K›z›lcakaya Köyü’nün ad›; yeflil ormanl›klar aras›nda k›z›lca rengi and›ran kayadan gelmektedir. K›z›lcakaya’n›n Çatalzeytin’e uzakl›¤› 18 kilometredir

Akman fiEN

Halil Onbafl› (Özdemir)

K›z›lcakaya köyünde, evler birbirine yak›n yap›lm›flt›r ama, mahalleler bir birinden uzak durumdad›r. K›z›lcakaya köyü; Tü¤meno¤lu mahallesi (Tü¤menköyü), Tilhanköyü mahallesi (Terzi Köyü), Çerkezo¤luköyü mahallesi, Kamburo¤lu mahallesi, Hasanköyü mahallesi ve Gölharman› mahallelerinden oluflmaktad›r. Bu mahalleler, isimlerini genellikle ait olduklar› sülalelerden almaktad›r. K›z›lcakaya köyünde; ÇET‹NKAYA, KAYA, DEM‹R, DEM‹RCAN, GÜREL, KESK‹N, ÖZDEM‹R, fiEN ve YILDIZ soyadl› aileler bulunmaktad›r.

Akçay, K›z›lcakaya ve çevre köyler için ekonomik yönden de çok önemli bir özelli¤e sahiptir. 1925’li y›llarda Akçay üzerinden tomruk nakledildi¤ini bugünkü yafll›lar›m›z taraf›ndan bilinmektedir. Ayr›ca Akçay üzerinde kurulan su de¤irmenleri de yüzy›llard›r çevrenin un v.b. ö¤ütme ifllevini yerine getirmektedir. K›z›lcakaya’da Tü¤meno¤lu Ali Efendinin, Halilonbafl›’n›n, Yetim Ali’nin, ‹smail Efendi’nin ve Çetinkaya’lar›n de¤irmenleri oldu¤u bilinmektedir. Bu de¤irmenlerin bugün faliyette olan›, De¤irmenci Ahmet ÇetinYetim Ali’nin Sat› (Sat› Y›ld›z) kaya taraf›ndan, y›llarca hem K›z›lcakayal›lara hemde civar köylere hizmet veren de¤irmendir. K›z›lcakaya, Tü¤menköyü mahallesinde bir de tarihi köy odas› bulunmaktad›r. Bu köy odas›n›n yan›s›ra yine hangi tarihte yap›ld›¤› tam olarak bilinmeyen ve bugünde kullan›lan çok say›da "tarihi f›r›nlar" vard›r. K›z›lcakaya köyünde eski caminin yan›s›ra 1995’li y›llarda yap›lm›fl "Tü¤men ve Tihan Mahalleleri Camii" de bulunmaktad›r. Bu camide cenazeler için tam teflekküllü morg da bulunmaktad›r ve çevre köylere de hizmet vermektedir.

K›z›lcakaya Köyünde geçmiflten günümüze muhtarl›k yapm›fl baz› kiflilerde flunlard›r; ‹smail Ça-

Tü¤meno¤lu Pafla (Mehmet fien)

K›z›lcakaya köyü, Çatalzeytin’in di¤er köyleri gibi büyük oranda göç vermifltir. Baflta; ‹stanbul ve Karabük olmak üzere, Kastamonu, Ankara, ‹zmir, Bursa, Gebze, Almanya, ‹ngiltere, ‹sviçre ve Avusturya gibi yerlerde bugün K›z›lcakayal› bir çok insan yaflamaktad›r. Köyden y›llar önce göç etmek zorunda kalan bu insanlar ve çoculklar› önemli bir oranda K›z›lcakaya ile iliflkilerini koparmam›fllard›r. ‹mkalar› ölçüsünde tatillerini köyde geçirmeye gayret etmektedirler.

K›z›lcakaya Köyü’nü anlat›rken K›z›lcakaya insan›n bir dönem yo¤un olarak kulland›¤› yaylalardan söz etmemek olmaz. Yaz s›caklar›nda köy yaflam›n›n bir ihtiyac› olarak kullan›lan yaylalarda, hayvanc›l›¤›n yan›s›ra tar›mda yap›lm›flt›r. K›z›lcakaya, S›rakonak Sarmafl›k ve Yunuslar köylerinin tek muhtarl›k oldu¤u dönemden bu yana, ortak olarak kulland›klar› yaylalar Adatepe(Attepe), Alt›np›nar(Gavurp›nar›), Yera¤›l, Dereyayla, Ericek, Fellahl› ve Sarayolu¤u yaylalar›d›r. Ancak K›z›lcakayal›lar daha çok Yera¤›l ve Sarayolu¤u yaylas›n› kullanmay› tercih etmifllerdir. Geçmifl y›llarda özellikle Sarayolu¤u yaylas› için Taflköprü’nün Bulak köylüleri ile çeflitli münakaflalar›n oldu¤u bilinmektedir. Daha sonra devam eden hukuk mücadeleleri sonucu Sarayolu¤u Yaylas›n›n hem Bulak Köylüleri taraf›ndan hem de Somay Köylüleri (K›z›lcakaya, S›rakonak, Yunuslar) taraf›ndan ortak olarak kullan›lmas›na karar verilmifltir. Yine bu yaylalar›m›zda 1980'li y›llara kadar Orman ‹flletmesinin kontrolünde kesim yapt›¤› da bilinmektedir. Ali Kuzu ve Eyüp Çavufl

237

ciye


geliflen ekonomik koflullar gere¤i, özellikle 1960’lardan sonra, dönemin gençleri baflta ‹stanbul olmak üzere, yurdumuzun di¤er büyük flehirlerine ve yurt d›fl›na göç ederek hayatlar›n› buralarda sürdürüyorlar. Gurbete göç eden bu insanlar hemen hemen her meslek gurubunda kendilerini yetifltirerek, bugün yaflad›klar› yerlerde faliyetlerini sürdürmektedirler. Bugünkü K›z›lcakaya’l›lar aras›nda; ö¤retmen, doktor, avukat, mühendis, gazeteci, bankac› gibi günümüzün önemli mesleklerini icra eden çok say›da insan bulunmaktad›r. K›z›lcakaya’da bunca fleyden bahsettikten sonra bir de flehit kabri oldu¤undan bahsetmemek olmaz. K›z›lcakaya Hasanköyü mahallesinden Salimo¤lu Hasan Özdemir Mardin’de 1978 y›l›nda flahadet flerbetini içmifltir. fiehidimizin Kabri Hasanköyü mahallesi köy mezarl›¤›nda bulunmaktad›r.

De¤irmenci Abdullah Çetinkaya. Tek su de¤irmeni E¤itim Durumu: Osmanl› döneminde köylünün tuttu¤u din adamlar›ndan Kur’an kurslar›yla bafllam›fl olan e¤itim-ö¤retim ihtiyac›, 1928 y›l›ndan sonra yeni yaz› ö¤retimiyle devam etmifltir. Cumhuriyet döneminde ‹smail Efendi eski ve yeni yaz› (Latin alfabesi) ö¤retmifl, yine merhum Hasan Hocaefendi’de (Karamancar) bilinen e¤itimci ve alimlerdendir. K›z›lcakaya’dan bugünkü anlam›yla Milli E¤itim kadrolu ilk ö¤retmenler Cemil Özdemir ve Mehmet Çetinkaya’d›r.

238 ciye

K›z›lcakaya’n›n Somay’a ba¤l› oldu¤u (4 köyün bir muhtarl›k olarak idare edildi¤i) dönemde, Çayiçindeki K›zlcakaya camisinin oldu¤u yerin yaklafl›k 50 metre ilerisinde Sarayyeri denilen yerde tafltan yap›lma tarihi bir caminin oldu¤u rivayet edilmektedir. Bu camiyi, o dönemde sel ald›¤› için 1936 y›l›nda flimdiki ahflap tarihi cami inflaa edilmifltir. ‹lk olarak bugünkü K›z›lcakaya çay a¤z›nda bulunan tarihi caminin üst kat› okul olarak köylülere hizmet vermifltir. (Hatta o dönemin tarihi camisinde ilkokul e¤itimini tamamlayanlar kendilerinin espiri anlam›nda "Yüksek ‹lkokul" mezunu olduklar›n› söylemektedir.). (Bu caminin ilklokulu ayn› zamanda Somay, Sarmafl›k ve Yunuslar köylerine de hizmet vermifltir.) Ard›ndan da bugünkü ilkokul binas› 1966 y›l›nda hizmete girmifltir. Orta okul e¤itimi almak isteyen ö¤renciler Hac›’n›n Mehmet ve Yengesi ise Somay’daki orta okul(Mehmet ve Nazife Özdemir) da e¤itim alm›fllard›r. Lise ve di¤er e¤itim olanaklar› köylerimizde olmad›¤›ndan bu dönemin ö¤rencileri; Çatalzeytin ve Kastamonu gibi merkezlerde e¤itimlerine devam etmifllerdir.

Köy dü¤ününde K›z›lcakaya’l› gençler K›z›lcakaya Köyü’nün merkezi ‹stanbul’da bulunan, birde yard›mlaflma derne¤i vard›r. K›z›lcakaya Köyü Yard›mlafla Derne¤i 2005 y›l›nda kurulmufl ve bugün 250’den fazla üyesi ile faliyetlerini sürdürmektedir. Bu derne¤in amac› K›z›lcakaya köyü insan›n,

Tarihi Köy Odas›

hem ‹stanbul’da, hem de ‹stanbul d›fl›nda dayan›flmalar›n› sa¤layarak, K›z›lcakaya köyünün de ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›na katk›da bulunmaktad›r.

Ancak günümüzde ö¤renci azl›¤›ndan dolay› ilkokul binas›nda e¤itim ö¤retim hizmeti verilmemektedir. Köyün ö¤rencileri flimdi tafl›mal› e¤itimle Paflal› köyünde e¤itim görmektedir.

Kaynak Kifliler: Eyüp fien, Cemil Özdemir, Cevdet Can, Ali ‹hsan fien, Hilmi fien, Bekir fien, Muzaffer fien, fiaban fien, Ziya Y›ld›z, Zeki Y›ld›z, Cemil Demir, Selahattin Çetinkaya, Celal Çetinkaya

Ekonomik durum: Bir dönem için, çevre köylerdeki gibi tar›m ve hayvanc›l›k üzerine kurulmufltur. 1950’lerden sonra gurbete göçlerin bafllamas›yla ilk olarak Karabük Demir Çelik fabrikas›nda çal›flmak üzere göç eden köylülerimiz oradan emekli olduktan sonra köylerinde yaflamlar›na devam ettiler. Ancak daha sonra,

‹letiflim: www.kizilcakaya.com kizilcakaya@kizilcakaya.com erdal_sen@mynet.com • sen.erdal@hotmail.com


239

ciye


K‹RAZLI (GÜDÜLE) KÖYÜ Do¤usu

: Çubuklu köyü ile; kuzeyden itibaren Kirazyan› Deresi, takiben De¤irmenderesi, takiben s›rt, Hamidiye köyü ile; De¤irmenderesi devam› Göklük Bo¤az›ndaki tepe, Bat›s› : Büyükçay, Kuzeyi : H›zaryan› Deresini takiben Büyükçay, Güneyi : ‹smail köyü ile; Orca Deresi ve yol ay›rd›m›. ‹dare Heyeti karar›: 29.8.1962 – 93

Merkez Mahallesi

240 ciye

Eski ilkokul


Kablak Mahallesi

Orta (Hatip) Mahallesi

241

ciye

Do¤anyuvas› Mahallesi


242 ciye


KONAKLI (G‹NOLU/KALEL‹) KÖYÜ Do¤usu

: Karadenizde Kapanard›ndan bafll›yarak kavakl›ktaki kuyu, (Do¤an) köyü ile müflterek, Yemifllik, K›fllayakas› Tepesi, Topçu Köyü Tepesi, Ac›armut yan›, Çaml›yakas›, güneyde Tafl Samanl›¤› mevkiine kadar. Bat›s› : Samanc› köyü ile Konakl› köyü aras›nda müflterek bulunan Yukar› fi›hlar mevkiinden bafll›yarak kuzeye do¤ru Hasan Harman› bo¤az›n› takiben Çakmaktafl›, Ç›kanyer, güneytepesi Kad›gözyeri, Göller, Açmatürbe, Köprü, Köprüden Susak deresini ve kuzeyde karadenizi takiben çizilen hatt› balaya kadar. Kuzeyi : Karadeniz Deresi mevkiinden do¤uya do¤ru Karadeniz’i takiben do¤uda Karadeniz’de bulunan Kapanard› nam› ile ma¤ruf sabit nokta. Güneyi : Tafl Samanl›¤› mevkiinden bafll›yarak bat›ya do¤ru ormanl›ktaki s›rt yolunu takiben bat›da Samanc› ile müflterek olan Yukar›fl›hlar mevkiine kadar çizilen hat. ‹dare Heyeti karar›: 18.9.1957 - 123

Konakl› Mahallesi

243

ciye

‹lkokul

F›r›n Bu¤day y›¤›n›


Ginolu Mahallesi

244 ciye

Karap›nar Mahallesi


245

ciye


KÖKLÜCE (F‹R‹STAY/F‹L‹ZLER) KÖYÜ Do¤usu

: Bafllayarak bi gürgen Topçu Tarlas›, Hasan Harman› Bo¤az›na kadar, Samanc› köyü ile Hasan Harman Bo¤az›ndan Kapan Türbesine kadar. Bat›s› : Ku¤u çay›. Kuzeyi : Kuru dere Güneyi : Kapan Türbesi ve Kocaköy deresi ‹dare Heyeti karar›: 18.1.1965 - 4

Yumru Mahallesi

246 ciye


Demirci Mahallesi

Demircio造lu Mahallesi

247

ciye

Uzuno造lu Mahallesi

Yeni Mahallesi


248 ciye


KU⁄U KÖYÜ Do¤usu

: Karadeniz’den itibaren Koyubo¤az› Gürgeni, K›z›ltoprak, Döngel Yan›, Ard›çl› Bo¤az›, Çepecik Kayas›, Kömüfl Geçiti, Kurudere’dir. Bat›s› : Ku¤u Çay› Deresi Kuzeyi : Karadeniz Güneyi : Köklüce köyünü, Ku¤u’dan ay›ran dere. ‹lçe ‹dare Kurulu karar›: 26.06.1969

Yukar› Mahalle

249

ciye

F›r›n

Eski ilkokul


Afla¤› Mahalle

250 ciye

Çiftlik Mahallesi


251

ciye

Çatalzeytin Köyleri 2. Bölüm  

Bu bölümde yer alan 13 köyümüz : Hamidiye, İsmail, Karacakaya, Kaşlıca, Kavaklı, Kavakören (Mamlay), Kayadibi, Kaymazlar, Kızılcakaya, Kira...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you