Page 1

profesionalna odjeća professional clothing “ Ima odijela, koja su rjeËitija, ljepπa i zanimljivija od mnogih lica.” Petar Knoll


Modna osvijeπtenost suvremenog Ëovjeka postoji u svim aspektima naπih æivota - od automobila koje vozimo, filma, glazbe i literature koju pratimo, naËina ishrane... OdjeÊa koju nosimo i naËin ureenja æivotnih i radnih prostora pokazuju dio naπih stajaliπta i karaktera. Naπa je osnovna djelatnost veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda i veÊ viπe od pola stoljeÊa Tekstilpromet d.d. raste i razvija se u skladu s vremenom i opskrbljuje træiπte kvalitetnim proizvodima, stvarajuÊi na taj naËin modne trendove i potrebe. Glavna djelatnost tvrtke je veleprodaja svih vrsta tekstilnih proizvoda organiziranih prema srodnim robnim grupama.

profesionalna odjeća professional clothing

Uz standardne proizvode, koje moæete pronaÊi u okviru naπeg veleprodajnog asortimana, nudimo usluge odijevanja i opremanja poduzeÊa, javnih ustanova i ugostiteljskih objekata sluæbenom, radnom i zaπtitnom odjeÊom. RazvijajuÊi djelokrug profesionalnog odijevanja, opskrbili smo niz vodeÊih poduzeÊa u Hrvatskoj te s ponosom moæemo istaknuti da viπe od 5.000 ljudi svoj radni dan zapoËinje i zavrπava u naπoj odjeÊi.

Svaka djelatnost i radni prostor su jedinstveni, stoga podræavamo zaseban pristup svakom pojedinom klijentu i projektu te prilagoavamo proizvod njegovim potrebama i æeljama. Primjenom svjetskih trendova i bliskom suradnjom s klijentima, pronalazimo rjeπenja koja zadovoljavaju najstroæe zahtjeve u pogledu funkcionalnosti, kvalitete i vizualnog dojma uspjeπno spajajuÊi poslovnu eleganciju s modnim trendovima...


SLUÆBENA I KORPORATIVNA ODJE∆A

SLUÆBENA I KORPORATIVNA ODJE∆A

Sve naπe proizvode izraujemo iz visokokvalitetnih tkanina vodeÊi pritom raËuna o poπtovanju i isticanju vizualnog identiteta poduzeÊa za koje se odjeÊa izrauje, ali i udobnosti, praktiËnosti i konaËno modnoj prihvatljivosti odjeÊe njezinu korisniku.

Tkanine koje upotrebljavamo prilikom izrade profesionalne odjeÊe prolaze vrlo stroge provjere kakvoÊe nezavisnih certifikacijskih kuÊa, a nabavljamo ih iskljuËivo od renomiranih i provjerenih europskih i domaÊih proizvoaËa. S ponosom istiËemo da proizvodnju organiziramo u suradnji s domaÊim proizvodnim kapacitetima.


SLUÆBENA I KORPORATIVNA ODJE∆A

SLUÆBENA I KORPORATIVNA ODJE∆A

Pruæamo uslugu izrade odjeÊe po mjeri svakog korisnika pa Êemo Vas vrlo rado posjetiti u Vaπem poslovnom okruæenju ili u naπim poslovnim prostorima organizirati i realizirati uzimanje mjera korisnika odjeÊe.

JamËimo najkraÊe rokove izrade i uporabu najkvalitetnijih materijala u skladu s hrvatskim normama te najbolji odnos uloæenog i dobivenog u odijevanju Vaπih djelatnika. Vaπe eventualne reklamacije Êemo uvaæiti i rijeπiti u najkraÊem moguÊem roku te ih prihvatiti kao priliku za daljnje unaprjeenje i razvoj naπe djelatnosti.


SLUÆBENA I KORPORATIVNA ODJE∆A

OdjeÊa za hotelsko osoblje proizvodi se u πirokoj paleti proizvoda i modela Ëije je odræavanje prilagoeno hotelskim standardima.

RADNA I ZA©TITNA ODJE∆A

Naπa suradnja nije zavrπena nakon πto Vam odjeÊu isporuËimo do naznaËenog mjesta isporuke. U moguÊnosti smo osigurati kontinuiranu opskrbu dulje vrijeme.


RADNA I ZA©TITNA ODJE∆A

Radna i zaπtitna odjeÊa izraena je od kvalitetnih tkanina, a modeli su prilagoeni potrebama i uvjetima rada u pojedinom radnom okruæenju te zadovoljavaju propisane zakonske norme zaπtite na radu...

RADNA I ZA©TITNA ODJE∆A

Prema potrebama odreene djelatnosti, naπe proizvode izraujemo iz tkanina s posebnim svojstvima kao πto su: antistatiËka, antibakterijska i negoriva obrada te vodonepropusnost i uljeodbojnost materijala.


RADNA I ZA©TITNA ODJE∆A

Radnu i zaπtitnu odjeÊu izraujemo u svim konfekcijskim brojevima, a postoji i moguÊnost izrade prema mjeri korisnika.

SuraujuÊi s nekim od najpoznatijih hrvatskih poduzeÊa, neprekidno unaprjeujemo naπu ponudu i usluge kako bismo udovoljili svim Vaπim zahtjevima i potrebama.


REFERENTNA LISTA KORPORATIVNIH KUPACA

Dubrovnik−Babin kuk d.d., Dubrovnik Grand Hotel Park d.d., Dubrovnik Grand Hotel Lav d.o.o., Split Hoteli Mlini d.d., Dubrovnik Hotel Split d.d., Split HUP−Zagreb d.d., Zagreb HTP KorËula d.d., KorËula Plava laguna d.d., PoreË OpÊa Bolnica Dubrovnik, Dubrovnik Rabac ugostiteljstvo i turizam d.d., Rabac Riviera PoreË d.d., PoreË Valamar d.o.o., Zagreb Vila Dubrovnik d.d., Dubrovnik

Zahvaljujemo naπim poslovnim partnerima i suradnicima na ustupljenim prostorima za fotografiranje kolekcije profesionalne odjeÊe.


Tekstilpromet d.d. Ulica grada GospiĂŠa 1A 10 000 Zagreb, Hrvatska T. 00 385 1 2700 333 F. 00 385 1 2700 337 info@tekstilpromet.hr www. tekstilpromet.hr

Tekstilpromet profesionalna odjeća  

http://www.catalog.hr/katalozi/odjeca-122