__MAIN_TEXT__

Page 1

Broj 62 • Jun 2016. • Godina XI • Cena 350 dinara

Povećajte vašu produktivnost.

walter-tools.com


QUALITY DRIVES PRODUCTIVITY Make it perfect the first time, the ten-thousandth time, every time.

HexagonMI.com


Potrebna vam je maksimalna produktivnost. Želite izuzetnu fleksibilnost procesa. Mi brinemo o budućnosti vaše proizvodnje.

Produktivna fleksibilnost Međunarodni sajam za automatiku, robotiku, mehatroniku Revolucionarni Multi-Carrier-System MCS® namenjen visoko International Trade Fair for Automation, Robotics, Mechatronic fleksibilnoj proizvodnji garantuje individualne pokrete i info@festo.rs jednostavnu integraciju sistema. www.festo.rs

25.-27.01.2017

... ...

Celje, Slovenija Hala L & L1, www.icm.si


Alfa Laval Tehnologija pretočne centrifuge (dekanter) Odvajanje čvrstih materijala od tečnosti


Odvajanje čvrstih materijala od tečnosti igra ključnu ulogu u bezbroj industrijskih procesa. Dekanter ili centrifuge s pretakanjem napravljene u Alfa Laval-u, savršeno dobro izvršavaju ovu suštinsku funkciju.

KAKO STUPITI U KONTAKT SA ALFA LAVAL-OM? Ažurirani Alfa Laval kontakt podaci za sve zemlje su uvek dostupni na našem web sajtu www.alfalaval.com E-mail: srbija.info@alfalaval.com


Projekat: PharmaSwiss


Projekat: Projekat:PharmaSwiss PharmaSwiss

Podaci Podacio oProjektu Projektu

Projektni ProjektniDetalji Detalji

Naziv: Naziv: Nova Nova fabrika fabrika čvrstih čvrstih formi formi Investitor: Investitor: PharmaSwiss PharmaSwiss Lokacija: Lokacija: Zemun, Zemun, Srbija Srbija Ukupna Ukupna površina: površina: 17.000 17.000 m2m2 Godina Godina igradnje: igradnje: 2011-2013. 2011-2013. Vrednost Vrednost ugovora: ugovora: 1717 M€M€ TipTip ugovora: ugovora: PoPo jedinici jedinici mere mere Uloga Uloga nana projektu: projektu: Generalni Generalni izvođač izvođač

Novoizgrađeni Novoizgrađeni proizvodni proizvodni pogon, pogon, veličine veličine 17.000 17.000 m2,m2, sastoji sastoji se se od od visokoregalnog visokoregalnog skladišta, skladišta, proizvodnog proizvodnog dela dela i upravne i upravne zgrade. zgrade.

o oGrađevinski Građevinski i arhitektonski i arhitektonski radovi radovi o oInterne Interne saobraćajnice, saobraćajnice, parterno parterno uređenje uređenje o oInstalacija Instalacija procesne procesne opreme opreme o oMašinske Mašinske instalacije, instalacije, KGH KGH o oSistem Sistem za za prečišćavanje prečišćavanje vode vode o oElektroinstalacije Elektroinstalacije (napajanje, (napajanje, telekomunikacione telekomunikacione i signalne i signalne instalacije) instalacije) o oAutomatsko Automatsko upravljanje, upravljanje, SCADA SCADA o oTransformatorska Transformatorska stanica stanica Protivpožarna, protivprovalna protivprovalna instalacija instalacija o oProtivpožarna, o oVodovodna Vodovodna i kanalizaciona i kanalizaciona instalacija instalacija o oKvalifikacija Kvalifikacija BMS, BMS, HVAC, HVAC, PWPW

Projektovani Projektovani godišnji godišnji kapacitet kapacitet je 16 je 16 miliona miliona pakovanja. pakovanja. Proizvodnja Proizvodnja je koncentrisana je koncentrisana na na proizvodnju proizvodnju tableta, tableta, filmfilm tableta, tableta, kapsula kapsula i granula i granula u skladu u skladu sa sa zahtevima zahtevima domaće domaće i evropske i evropske dobre dobre proizvodne proizvodne prakse. prakse. Ukupna Ukupna površina površina proizvodnog proizvodnog dela dela je 4000 je 4000 m2m . 2. Unutar Unutar ovog ovog dela dela nalaze nalaze se se sledeće sledeće zone: zone: o o o o o o

oPrimarno Primarno pakovanje pakovanje oSekundarno Sekundarno pakovanje pakovanje oKontrola Kontrola kvaliteta kvaliteta oMBMB laboratorija laboratorija (klasa (klasa ISO ISO 8) 8) oAutomatizovano Automatizovano visokoregalno visokoregalno skladište skladište oTehnološki Tehnološki deodeo

Pogon Pogon je dobio je dobio internacionalni internacionalni sertifikat sertifikat EUEU cGMP. cGMP.


uvodnik uvodnik Reč urednika

Izdavač

Priprema ovog broja je protekla aktivno i uzbudljivo. Počeli smo još na Hanoverskom sajmu, i odmah nastavili na beogradskom Sajmu tehnike, da bi nas potom kompanija ABB odvela u Švajcarsku gde smo prisustvovali proslavi 125. godina njihovog postojanja i uspešnog poslovanja, a zatim na poziv austrijskih kompanija Engel i Borealis - otišli smo na kratko do Linca u veoma uzbudljiv obilazak koji je organizovan za novinare iz celog sveta. Naravno, potrudili smo se da bar deo tih priča i lepih utisaka prenesemo vama, na stranicama koje slede. Ako ne stignete u kancelariji da pročitate sve što smo za vas napisali u ovom broju, naš predlog je da Industrija otputuje sa vama na more i da tamo uz zvuk talasa ostanete informisani o aktuelnostima iz Srbije i regiona. Ono na čemu naša redakcija užurbano radi jesu pripreme za promociju novog izgleda, ali i koncepta portala www.industrija.rs, gde ćete uskoro moći mnogo više da se informišete na najsavremenije načine. To je naša vizija kojom započinjemo ovo leto – ambiciozno i radno... Do avgustovskog broja, u kojem ćemo se tradicionalno osvrnuti na inovacije iz sektora transporta, logistike i pakovanja, želimo da vas pozdravimo i iznova zahvalimo 5 51 1P PV V--E na poverenju iEYYčitanju. Broj 62 • Jun 2016. • Godina XI • Cena 350 dinara

SLLIM DNE EDIBRAC ECNAMROFREP HGIH SLLIM DNE EDIBRAC ECNAMROFREP HGIH LEETS SSELNIATS ,NORI TSAC ,LEETS ROF LEETS SSELNIATS ,NORI TSAC ,LEETS ROF

Broj 62

Prijatno leto dragi prijatelji!

Povećajte vašu produktivnost.

HIGH PERFORMANCE CARBIDE END MILLS HIGH PERFORMANCE CARBIDE END MILLS FOR STEEL, CAST IRON, STAINLESS STEEL FOR STEEL, CAST IRON, STAINLESS STEEL

Nikola Mirković glavni i odgovorni urednik

High Performance Corner Geometries include Chamfer and High Performance Corner Geometries Various Corner Radius include Chamfer and sizes Various Corner Radius sizes

Unequal Indexing Unequal Indexing

Multiple Helix Design Multiple Helix Design YG-1 Tailor-made Coating YG-1 Tailor-made Coating

ECIFFO DAEH ECIFFO DAEH aeroK ,noehcnI ,ug-gnoeypuB ,or-noehcloweS ,112

HEAD OFFICE HEAD OFFICE 211, Sewolcheon-ro, Bupyeong-gu, Incheon, Korea

Premium Grade

211, Sewolcheon-ro, Bupyeong-gu, Incheon, Korea PHONE : +82-32-526-0909, FAX : +82-32-526-4373 PHONE : +82-32-526-0909, FAX : +82-32-526-4373 http://www.yg1.kr http://www.yg1.kr E-mail:yg1@yg1.kr E-mail:yg1@yg1.kr Tool specifications are subject to change without prior notice. Tool specifications are subject to change without prior notice.

aeroSubstrate K ,noehcnI ,ug-gnoeypuB ,or-noehcloweS ,112 Premium Carbide 3734-Grade 625-23-28+ : XAF ,9090-625-23-28+ : ENOHP Carbide 3734Substrate -625-23-28+ : XAF ,9090-625-23-28+ : ENOHP rk.1gy.www//:ptth rk.1gy.www//:ptth rk.1gy@1gy:liam-E rk.1gy@1gy:liam-E .eciton roirp tuohtiw egnahc ot tcejbus era snoitacificeps looT .eciton roirp tuohtiw egnahc ot tcejbus era snoitacificeps looT INTEHNA BEO D.O.O Autoput zaBEO Zagreb 22 INTEHNA D.O.O YG1YEVP150216 YG1YEVP150216

612051PVEY1GY 612051PVEY1GY

Leading Through Innovation Leading Through Innovation

RS-11080 Zemun22 Autoput za Zagreb RS-11080 Zemun Tel.: +381 1 131 49 092 E-mail: info@intehnabeo.rs Tel.: +381 1 131 49 092 www.intehnabeo.rs E-mail: info@intehnabeo.rs www.intehnabeo.rs

walter-tools.com

IndMedia d.o.o. Privredno društvo za izdavaštvo i marketing Lazara Kujundžića 88, Beograd Tel/fax: +381 11 305 88 22 E-mail: office@industrija.rs www.industrija.rs REDAKCIJA Glavni i odgovorni urednik Nikola Mirković Tel: +381 60 344 8428 E-mail: nmirkovic@industrija.rs Lektura i redaktura Aleksandra Radosavljević E-mail: aleksandra@industrija.rs Marketing Jasmina Jovanović Aleksandra Radosavljević Stevan Jovičić Dušanka Pralica Pretplata Stevan Jovičić Tel: + 381 60 344 84 27 E-mail: pretplata@industrija.rs Grafički dizajn i prelom teksta Đorđe Rafajlović Tel: + 381 60 344 84 31 E-mail: rafraf@sbb.rs Priprema za štampu i štampa Maxima graf Vladana Desnice 13, Petrovaradin Distribucija Direktni Bg marketing d.o.o. Web www.industrija.rs Časopis izlazi dvomesečno CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 62 ISSN 1452 - 3639 = Industrija (Beograd, 2006.) COBISS.SR-ID 128184844 Izdavač ne snosi odgovornost za istinitost i verodostojnost objavljenih oglasa i promotivnih tekstova.

Vaš siguran put do srpskog tržišta

www.industrija.rs www.facebook.com/casopis.industrija

Potražite nas: Časopis Industrija Lazara Kujundžića 88, 11030 Beograd, Srbija

tel/fax. + 381 11 305 88 22 mob. + 381 60 344 84 28 e-mail: office@industrija.rs


sadržaj sadržaj S A D R ŽA J WALTER AUSTRIA GES.M.B.H. Više snage za pedale - pomoću PCD alata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 METALNA INDUSTRIJA Metalci ili umetnici? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 METALNA INDUSTRIJA PERFOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 METALNA INDUSTRIJA Železara Smederevo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 RAZGOVOR S POVODOM Najveći štand na 60. Međunarodnom sajmu tehnike u Beogradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 REČ STRUČNJAKA Primena i razvoj karbona kao kompozita sada i u domaćoj industriji . . . . . . . . . . . . . . . 30 NATIONAL INSTRUMENTS NI je predstavio sledeću generaciju upravljačkih sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 TEHNA AVTOMATIZACIJA D.O.O. PLC kontroler Allen-Bradley, Compact GuardLogix 5370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 RLS MERILNA TEHNIKA D.O.O. Ekvator ™ svestrani merač ™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 TEHNOLOGIKA Creaform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 INEA SR D.O.O. INEA – Stručnjaci za energetska rešenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 VESIMPEX Blue e+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Novosti iz Hanovera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Automatizacija mašina uz pomoć linearnih sistema kretanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 SA LICA MESTA Hannover messe 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 SA LICA MESTA Obama i Merkelova inspirisani ABB-ovom revolucionarnom tehnologijom na Sajmu industrijske tehnologije u Hanoveru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE Novo, prilagođeno kućište za TIGO SF Koordinatnu mašinu za merenje . . . . . . . . . . . . . . 58 INEA SR D.O.O. Uspešno održana stručna obuka INEA SR i Mitsubishi Electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 IB-CADDY D.O.O. Markforged stezala po meri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 OBO BETTERMANN D.O.O. OBO Sistemi nosača kablova spremni da ispune i najviše zahteve . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 PUTOPIS ABB-ove tehnologije učestvuju u stvaranju istorije u švajcarskim Alpima . . . . . . . . . . . . 69

18

PUTOPIS Proslava jubileja u švajcarskim Alpima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 VREMEPLOV Usluge iz Švajcarske za ceo svet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 ICCE Hidroelektrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 ALFA LAVAL Radni principi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 IZ NAŠE BIBLIOTEKE Investicioni radovi u inostranstvu i privredni razvoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 DB SCHENKER DB Schenker postaje logistički partner kompanije Siemens Austrija . . . . . . . . . . . . . . . . 88 AKTUELNO U zemlji softvera i malina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 NAJAVA DOGAĐAJA Energetika & Ekologija, oktobar 2016, Beogradski sajam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 POSLOVNI SAVETI Posao na odmoru i odmor na poslu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 ENGEL GMBH I BOREALIS AG, AUSTRIJA Engel i Borealis-Borouge-Nova Chemicals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 NAJAVA DOGAĐAJA Ne boj se, oboji svet - Grafima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

pretplatite se na vaš primerak časopisa

Da biste obezbedili vaš primerak ČASOPISA INDUSTRIJA potrebno je da sledite uputstvo koje se nalazi na našoj web adresi www.industrija.rs

Napomena: Izdavač zadržava pravo da prihvati samo one formulare u koje su uneti svi traženi podaci.

Posetite nas na našoj Facebook stranici: www.facebook.com/casopis.industrija

METALNA INDUSTRIJA METALCI ILI UMETNICI? AUTOR TEKSTA: ZORAN B. PEKEZ

"Kad kažemo „metalski sektor“ u stvari mislimo na čitavu metalsku industriju koja obuhvata metalurgiju, mašinogradnju (uključujući brodogradnju) i metalopreradu (uključujući i reciklažu). U osnovi, najčešće je u upotrebi statistička podela..."

69

PUTOPIS PROSLAVA JUBILEJA U ŠVA JCARSKIM ALPIMA TEKST PRIREDIO: NIKOLA MIRKOVIĆ

"Na poziv kompanije ABB, krajem maja organizovano je putovanje za novinare koje je za cilj imalo obilazak dela Švajcarske, gde su bile održane veoma interesantne ture koje su uključivale posete proizvodnim pogonima ove kompanije..."

98

SA LICA MESTA U SUSRET K-SA JMU U DIZELDORFU TEKST PRIREDILA: ALEKSANDRA RADOSAVL JEVIĆ

“Redakcija časopisa Industrija, po drugi put bila je u prilici da poseti grad Linc u Austriji i prisustvuje već tradicionalnom druženju sa novinarima iz celog sveta, gde smo u organizaciji odličnih domaćina, kompanija ENGEL GmbH i Borealis Ag, prisustvovali Pre-K press Konferenciji 2016...“ Industrija 62 / jun 2016.

9


vesti vesti Studenti iz Srbije pobednici regionalnog takmičenja SIM(P)ATIC PLC+ Challenge 2016

Do kraja oktobra izgradnja modernog pogona u “Azotari”

Regionalno studentsko takmičenje održano je 10. juna u zagrebačkom Muzeju savremene umetnosti, označavajući završetak projekta SIM(P)ATIC PLC+ Challenge 2016.

Do kraja oktobra pančevačka "Azotara" dobiće modernizovan pogon Kana. Prepoznatljiv toranj najstarijeg pogona u ovoj fabrici, sagrađen još 1962. godine i visok 75 metara, demontiran je i na njegovom mestu biće podignut novi.

Ovaj projekat, koji je iniciralo studentsko udruženje EESTEC, a podržali elektrotehnički fakulteti u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, kao i kompanija Siemens, mladim i perspektivnim budućim inženjerima pruža detaljniji uvid u problematiku sa kojom se inženjeri svakodnevno susreću u industrijskoj automatizaciji sa ciljem da se što bolje pripreme za rad u realnom poslovnom okruženju. U regionalnom finalu takmičila su se po tri pobednička tima iz svake zemlje, odabrana nakon ocena stručnog žirija na lokalnom nivou.

Najbolji tim u finalu, onaj koji je osvojio najviše bodova i proglašen za ukupnog regionalnog pobednika takmičenja, je tim iz Srbije koga čine Milan Utvić, Matija Veljić i Ivan Ujčić sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Zavidno znanje na području industrijske automatizacije pokazali su i slovenački tim koji čine Marija Ivanovska, Tilen Pugelj i Matej Peterka, kao i Ivan Lončar, Antun Skurić, Milenko Šaponja i Jerko Tolić iz Hrvatske. Pored vrednih nagrada koje je osvojio regionalni pobednik, tim iz Srbije, ova tri tima nagrađena su i višednevnom stručnom posetom Siemens-ovim referencama u Beču.

"Air Serbia" uvela letove za Hamburg Aviokompanija "Air Serbia" saopštila je da je od 15. juna uvela četiri leta nedeljno za Hamburg, čime je mrežu letova ka Nemačkoj proširila na 11 gradova. - Nemačka je značajno tržište za aviokompaniju "Air Serbia" i radujemo se što ćemo u saradnji s našim partnerima u sektoru turizma i ostalim članicama grupacije "Etihad Airways partners", a naročito sa aviokompanijom "Air Berlin", unaprediti svoje prisustvo i ponudu putovanja - izjavio je generalni direktor "Air Serbia", Dane Kondić. "Air Serbia" nudi i direktne letove za Berlin, Diseldorf, Frankfurt, Štutgart, kao i dodatne kod-šer letove sa samo jednim presedanjem u saradnji sa aviokompanijom "Air Berlin", do Kelna, Drezdena, Nirnberga, Minhena, Sarbrikena i Hanovera. "Air Serbia" je proširila i svoju mrežu u Makedoniji, uvođenjem linije Beograd-Ohrid. Prvi promotivni let na toj liniji obavljen je 15. juna. 10

Industrija 62 / jun 2016.

- Pogon će biti potpuno automatizovan. Urađen po najvišim standardima za visoke čelične konstrukcije i po najvišim protivpožarnim standardima. Biće ekološkog poboljšanja, zagađenje će biti smanjeno i dovedeno u okvire Evropske unije - rekao je Miljan Đurović, direktor "Azotare". "Azotaru" će ovaj posao koštati 10 miliona evra. U okviru remontnih aktivnosti planirana je modernizacija pogona Karbamid i radovi u pogonu Amonijak, gde se proizvodi osnovna sirovina za dobijanje veštačkih đubriva. "Azotara" je od početka godine proizvela oko 150 tona kana, karbamida, sana i uree koje plasira uglavnom na domaće tržište i zemlje u okruženju. - Ove godine planirali smo manju proizvodnju zbog remontnog zastoja od 6 meseci. Proizvešćemo 250 000 tona četiri vrste đubriva i više od 60% plana već smo ostvarili - kaže Đurović.

FAP će proizvoditi oklopna vozila za egipatsku vojsku? Na pomolu je unosan posao za pribojski FAP u Africi. Egipatskoj kompaniji "Kader", koja je pandan našem SDPR-u, FAP je nedavno isporučio uzorak šasije koja tamošnjoj vojsci treba za oklopna borbena vozila u pustinjskim uslovima ratovanja.


vesti vesti - Šasija je uspešno prošla prve probe. Slede dodatni testovi u pustinji, a za mesec dana očekujemo dobre vesti. U "Kaderu" kažu da su veliki izgledi da ugovorimo posao - kaže za "Blic" Ranko Vuković, generalni direktor FAP. Egipćani su zainteresovani za kupovinu 250 šasija, s tim što bi 88 bilo isporučeno za godinu dana, a prva isporuka bila bi vredna 10 miliona evra. Korak ka još jednom izvoznom poslu očekuje se nakon pregovora u Priboju, između FAP-a i gospodina Danijela Milera iz nemačke kompanije "Wagon" koja proizvodi kabine za "Mercedes" kamione. S obzirom na to da se FAP sveo na 14 radnika nameće se pitanje ko će izneti najavljene poslove. - U prvoj fazi primićemo 150-200 ljudi. Ima u Priboju inženjerskog i majstorskog kadra, među njima i dece naših bivših radnika koji žele i umeju da rade - kaže Ranko Vuković.

"General Electric" vidi Srbiju kao važno tržište Izvršni direktor kompanije "General Electric" za Jugoistočnu Evropu, Gaetano Massara izjavio je da je Srbija značajno tržište za tu kompaniju koja želi da širi prisustvo u regionu, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. On je sa potpredsednicom Vlade Srbije i ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoranom Mihajlović razgovarao u Beogradu o uslovima poslovanja u Srbiji, kao i o povezivanju energetske infrastrukture u regionu.

Podsećajući da je u junu 2015. održan Dan dobavljača kompanije "General Electric" na kojem je učestvovalo 69 srpskih firmi, Massara je rekao da su u toku razgovori sa preduzećima koja imaju potencijal da postanu deo lanca dobavljača te američke kompanije. Kako je saopšteno, Masara je pozitivno ocenio napredak u uslovima poslovanja u Srbiji, i to u delu koji se odnosi na investicije u korišćenje obnovljivih izvora energije. Tema razgovora bili su i planovi Srbije za razvoj energetske infrastrukture, mogućnosti za diverzifikaciju pravaca snabdevanja gasom i izgradnja novih gasnih interkonekcija, gde se kao posebno značajan izdvaja projekat izgradnje gasovoda NišDimitrovgrad.


SYSMAC SAFETY SERVO SERIJE 1S MIKRO KONTROL kao ovlašćeni distributer OMRON-a, jednog od vodećih svetskih proizvođača opreme za industrijsku automatizaciju, pri izradi svojih rešenja i realizaciji projekata koristi najsavremenije uređaje iz njihove palete proizvoda. Među zahtevima koji se postavljaju kod modernih i inovativnih proizvodnih sistema u smislu pouzdanosti, brzine, preciznosti i smanjenja troškova održavanja u značajnom porastu su i sigurnosne funkcije. OMRON nudi rešenja iz oblasti sigurnosne opreme u vidu Sysmac Safety Servoa serije 1S.

rije 1S sa EtherCAT komunikacijom imaju mogućnost brzine od 100 Mbps. Uz pomoć prilagođenog filtera i kontrole prigušenja možemo podesiti sistem na taj način da imamo stabilan rad, tako što ćemo prigušiti vibracije kod mašina niske krutosti. Štaviše, kod kontrolnih struktura sa dva stepena slobode (TDF), na veoma lak način možemo podesiti precizno pozicioniranje. Pomoću glavnog kontrolera (Host-a) možemo da upravljamo parametrima Servo regulatora i vršimo monitoring podataka. Odnosno EtherCat Master uređaj upravlja EtherCat Slejv uređajem tako što kontroliše algoritam EtherCAT Stejt Mašine (ESM). Servo regulator iz serije 1S sa ugrađenom EtherCAT komunikacijom koristi standard IEC 61800-7(CiA 402) za profil komunikacije. Pored standardnih podataka PDO mapa se može popuniti i drugim podacima koji su potrebni za razmenu informacija između kontrolera i regulatora putem EtherCat komunikacije. Čitanje i pisanje procesnih podataka u PDO oblasti se vrši ciklično posredstvom komunikacije.

Sysmac Safety Servo za sigurnosnu namenu ima nove i unapređene karakteristike: • Sadrži sigurnosnu funkciju smanjenja momenta u skladu sa standardima: PLd (EN ISO 13849-1), SIL2 (IEC 61508), PLe (EN ISO 13849-1), SIL3 (IEC 61508) • Prihvata 23-bitni apsolutni enkoder • Ima ugrađen relej za direktnu kontrolu kočenja • Poboljšanu kontrolnu petlju za regulaciju premašaja • Lako i sigurno konektorsko povezivanje uz mogućnost direktnog ožičenja I/O signala bez potrebe za korišćenjem dodatnih jedinica sa terminalima Servo regulatori iz serije 1S koriste EtherCAT kao svoj komunikacioni protokol. EtherCAT je otvoren i brz industrijski mrežni sistem koji je prilagođen Ethernet-u (IEEE 802.3) gde svaki čvor ima kratko vreme komunikacionog ciklusa. Servo regulatori iz se-


20 GODINA ISKUSTVA I NAPREDNIH REŠENJA

nalaženja obrasca znači bržu obradu slike i smanjenje grešaka. Deset puta brži rad od konvencionalnih sistema današnjice, omogućava korist u kontroli kvaliteta i verifikaciji koda. Ono što je dodatno je to da algoritam Shape Search III vision dozvoljava brza i precizna merenja čak i ako su slike van fokusa. Sa kamerom od osam ulaza, više kontrolnih tačaka moguće je postići pomoću jednog kontrolera. Štaviše, Omron je povećao brzinu komunikacije sa bazama podataka, PLC-ovima i drugim uređajima koristeći EtherCAT komunikaciju, i time omogućio implementaciju kontroleFUNKCIJA kretanja sinhronizovanu sa komunikacionim SIGURNOSNA SERVO REGULATORA SERIJE 1S Ono što izdvaja ove sigurnosne sisteme je postojanje sigurnociklusom. sne funkcije koja zaustavlja motor uz pomoć signala iz Safety kontrolera. (Safekoda Torque OffMotivisan potrebomSigurnosna verifikacije momentna jedinstvenogfunkcija štampanog na svaSTO) se koristi da ukine struju motora i stopira motor koristeći kom pakovanju, Omron je razvio Xpectia FH sistem vizuelizacije i koulazne signale iz safety kontrolera. Kada se aktivira STO funkcija Servo regulator isključuje signal stanja Servo Ready Output (READY) i ulazi u sigurnosno stanje.

risnički prilagodljiv HMI. Podaci koji se odnose na kôd moraju da budu brzo razmenjeni besprekornom interakcijom između baze podataka i kontrolnog sistema. Kamera snima sliku štampanog koda na pakovanju i poredi je sa onim što bi trebalo da bude na pakovanju. Informacija se zatim šalje PLC-u kako bi se utvrdilo da li je kôd korektan ili ne. Sa mogućnošću integracije i verifikacije kôda velike gustine i kontrole kvaliteta, možemo da ih prilagodimo i drugim potrebama kupaca, dodatno ubrzavajući povraćaj investicije. Da bi korisnicima se koristila STO funkcija uz pomoć EtherCATrešenja komunikaSvojim MIKRO KONTROL obezbeđuje “ključ u cije, potrebno je povezati se na mrežu i izvršiti podešavanja za ruke“, opremu, tehničku podršku i obuku. Isporučena tehnička rešenja EtherCAT master i sigurnosnu CPU jedinicu kao i konfigurisati obezbeđuju unapređenje i poboljšanje proizvodnje, pouzdanost, bezEtherCAT mrežu koja uključuje EtherCAT master i sigurnosnu bednost i uštedu energije. CPU jedinicu. Za kontrolu kretanja možemo koristiti NX-serijuOMRON Safety kontrolnih jedinica kako bi integrisali sistem koji će imati potrebne sigurnosne kontrole. Servo regulatori iz serije 1S podržavaju FSoE protokol kao sigurnosnu komunikaciju tako da može da se napravi sigurnosni sistem koji koristi STO funkciju safety kontrolera na EtherCAT mreži. Postoji i funkcija prigušenja koja suzbija vibracije kod mašina sa niskom krutošću ili kod mašina koja imaju tendenciju da vibriraju. Ova funkcija se može koristiti kod kontrole prigušenja pri frekvencijama vibriranja od 0,5Hz do 300Hz.

Zašto izabrati Xpectia sistem nadzora? kamera (do 8) sa različitom rezolucijom (do 12Mpix) po kontroleru omogućava lako Fleksibilnost u kontrolnom aplikacionom dizajnu Više prilagođavanje različitim veličinama pakovanja i različitim kontrolnim zadacima Servo regulator serije 1S ima 2 tipa STO funkcije. Koristi se jedSistem se jednostavno povezuje sa različitim bazama podataka upotrebljavajući razne na od integracija ovih funkcija u saglasnosti konfiguracijom Jednostavna baze podataka sa sigurnosnom komunikacione standarde (direktna interakcija baze podataka, SQL, preko Ethernet i uređaja. EtherCAT mreže) Dodatne opcije mogu se koristiti za praćenje i poboljšanje procesnih karakteristika npr. STO funkcija uz pomoć sigurnosnih ulaznih signala Proces1.monitoringa i poboljšanje kontrole čuvanje slika proizvoda sa greškom ili korišćenjem statističkih funkcija radi pregleda prošlih /odbačenih itd. 2. STO funkcija uz pomoć EtherCat komunikacije Paralelna hardverska arhitektura čini Xpectia 10 puta bržom od sličnih sistema na tržištu. dodatno smanjuju vreme npr. za nalaženje obrazaca, isto kao i STOsoftverski funkcije:algoritmi si10 putaSledeći brže I/O signali su podesni za korišćenjeNovi smanjenje broja grešaka gurnosni ulazni signali (SF1 i SF2) i izlazni signal za monitoring eksternih uređaja (EDM). Ovaj izlazni EDM signal služi i za mo- Takođe je potrebno naglasiti postojanje TDF kontrolne struktunitoring statusa safety signala iz eksternog uređaja. Potrebno re koja dozvoljava da se odvojeno podešava veličina premašaja je konektovati izlazni EDM signal na terminal za monitoring si- i otpornost protiv poremećaja. Na ovaj način se može veoma gurnosnog safety uređaja, kao što je safety kontroler ili safety lako postići precizno pozicioniranje, koje je teško postići kada imamo kontrolu (ODF) sa samo jednim stepenom slobode. senzor.

Posetite nas na sajmu pakovanja u Beogradu od 16. do 19. septembra, Hala 1 Beogradskog sajma.

MIKRO KONTROL d.o.o. Vase Pelagića Pelagića30 30 11000 Beograd, Srbija Beograd, Srbija telefon: 011/3699 011/3699080, 080 3699 , 3699939 939 email: office@mikrokontrol.rs office@mikrokontrol.rs www.mikrokontrol.rs


izdvajamo izdvajamo WALTER AUSTRIA GES.M.B.H.

VIŠE SNAGE ZA PEDALE - POMOĆU PCD ALATA Stručnjak za aluminijumum, kompanija Schulte & Schmidt, obrađuje komponente za pedale bicikla sa kompleksnim dijamantskim alatima kompanije Walter

Bicikli na električni pogon sve su više u modi. Za neke filigranske komponente pogona, aluminijum predstavlja vrlo važan materijal. A upravo je aluminijum područje, na kojem je stručnjak kompanija Schulte & Schmidt GmbH & Co Leichtmetallgiefßerei KG. Zajedno sa partnerom za alate, kompanijom Walter, kompanija iz Nurnberga je realizovala koncept obrade pomoću PCD specijalnih alata za izradu elemenata pedala u velikim serijama.

U

e-pogonima savremenih pedala bicikala deluje inteligentna tehnika na najužem mogućem prostoru. Kako snaga mišića nije uvek dovoljna, te prema potrebi trebamo i usmerenu podršku e-pogona, sam mehanizam mora delovati vrlo precizno. Radi same mase, u obzir dolaze i aluminijumski delovi načinjeni pod pritiskom. Kako je reč o uskim tolerancijama oblika i položaja, proizvodnja nije tako jednostavna. Proizvođač pogona se stoga obratio stručnjaku za aluminijum, kompaniji Schulte & Schmidt GmbH & Co Leichtmetallgießerei KG. Kompanija svakodnevno izliva i obrađuje zahtevne elemente za automobilsku i elektro industriju, a pored toga i za mnoga PCD projekti. Stručnjaci kompanija Schulte & Schmidt i Walter već niz godina tesno sarađuju. S leva na desno: Norbert Hillebrand, proizvodna podrška PCD/CBN, Manfred Lunz, tehničko savetovanje područja sporta i slobodno i prodaja, obojica Walter Deutschland GmbH i Gerhard Hirschberg, šef procesnog razvoja sektora za vreme. U taj koncept spadaju i obradu odvajanjem čestica, Schulte & Schmidt GmbH & Co Leichtmetallgießerei KG u sedištu kompanije u aluminijumski delovi za pogone Vohenstraußu. /Slika: Läpple pri pedalama bicikala. Kako bi se u mehaničkoj proizvodnji s jedne strane mogao PROTOTIPOVI SU VEĆ VRLO BLIZU osigurati visok kvalitet, a s druge produktivnost, u obzir dolaze SERIJSKIH PROIZVODA samo posebno načinjeni kombinovani alati sa lotanim PCD (dijamantskim) oštricama. “Za našeg naručioca izrađujemo ukupno Pri tako opsežnim projektima kao sto je ovaj, potrebno je uvek tri elementa za godišnju količinu u opsegu 500 000 pogona”, kaže računati na prilagođavanje prototipova, čemu su se prilagodili i Gerhard Hirschberg, šef procesnog razvoja za obradu odvajanjem konstruktori naručioca. I stručnjaci za livenje, kao i stručnjaci za čestica u kompaniji Schulte & Schmidt, u sedištu kompanije u gradu obradu odvajanjem čestica, sve skice temeljno ispituju. Zajedno Vohenstrauß, u nemačkom Oberpfalzu. s kupcima se dogovaraju oko najvažnijih proizvodno tehničkih piOvde je reč o tipičnom PCD projektu: visoka tačnost i produktivnost tanja: skošenja za vađenje proizvoda, prelazima između kontura, u velikim serijama. Hirschberg dodaje: “Pri takvim projektima je mesta za stezanje, opasnosti od toplotnih deformacija itd. Korak, tesna saradnja sa partnerima i stručnjacima za alate nužno potreb- kada je još moguće menjati alate i koncepte obrade, u ovom sluna”. Stručnjaci u kompaniji Schulte & Schmidt i Walter zajedno su čaju je pravilo. Prototipna serija daje informacije o tome, koja razvili koncept obrade za elemente pedala bicikla sa 28 dijamantskih mesta je potrebno dodatno poboljšati, kako bi pri serijskoj proialata. Norbert Hillebrand iz sektora za poboljšanje prodaje PCD/ zvodnji perfekcionirali procesnu sigurnost i kvalitet, kao i vreme CBN alata u kompaniji Walter Deutschland GmbH kaže: “Predvidivo ciklusa, odnosno troškove izrade. “U toj fazi smo sa pripremama planiranje je pri takvom projektu alfa i omega, jer samo tako može- i sa alatima negde oko 80% kasnije serijske proizvodnje, što je mo brzo reagovati na moguće promene". vredno poštovanja”, smatra Gerhard Hirschberg.

14

Industrija 62 / jun 2016.


izdvajamo izdvajamo WALTER AUSTRIA GES.M.B.H.

Internet stranica Walter: skeniranje QR koda ili na internet stranici http://goo.gl/LHz9R

Usluge i ponuda Walter Multiply: skeniranje QR koda ili na internet stranici http://goo.gl/p2qqvS

Od odlivka do predmontaže

Pedelec i E-Bike

Kompanija Schulte & Schmidt GmbH & Co Leichtmetallgießerei KG, s glavnim sedištem kompanije u Nurnbergu, stručnjak je na području aluminijuma, odnosno njegovih legura. Kompanija ima pod okriljem više livnica te izradu CNC postrojenja za obradu velikoserijskih elemenata. Već u početnoj fazi, naručioc je po potrebi mogao dobiti pomoć od strane stručnjaka za aluminijum, koji je svoj “know-how” na području livarstva i obrade sticao decenijama. I naknadni procesi, kao na primer obrada površine, oplemenjivanje i montaža sklopova, a takođe i pravovremena isporuka elemenata, postali su deo poslovne svakidašnjice. Sa ovakvim celovitim paketom, kompanija Schulte & Schmidt postala je ponuđač kompletnih rešenja. Većina naručilaca dolazi iz automobilske industrije, a sve je više onih iz elektro-industrije i industrija s područja robe široke potrošnje. Godine 2013. je kompanija Schulte & Schmidt preradila preko 9 000 tona aluminijuma. Broj zaposlenih se trenutno kreće oko brojke 800, a oni su raspoređeni na lokacijama u Nurnbergu (glavno sedište kompanije sa livnicom za livenje pod pritiskom), Flossenburgu (livnica za livenje pod pritiskom i obradu odvajanjem čestica), Vohenstraußu (obrada odvajanjem čestica) i Brašovu/Rumunija (livnica za livenje pod pritiskom i livnica za kokilno livenje i obradu odvajanjem čestica). Dodatne informacije: www.schulte-schmidt.de

Pojmovi pedelec (Pedal Electric Cycles) i E-Bike (elektricni bicikl) često se primjenjuju kao sinonimi, iako, ukoliko pogledamo vrlo precizno, nije reč o istoj stvari. Pri pedelec-u električni pogon deluje potpuno kao pomoćni sistem. Biciklista mora u svakom slučaju sam okretati pedale. Ukoliko to nije tako, onda se uključuje i električni pogon. Električni bicikl se pokreće i tada, kad biciklista ne okreće pedale. Suštinski gledano nije više reč o biciklu. Neki električni bicikli mogu postići brzine i preko 40 km/h.

Stoga nije teško razumeti, da projekt takve vrste zahteva nešto vremena. Od prvih skica elemenata, pa do pokretanja serijske proizvodnje vreme teče vrlo brzo pa često prođe i neka godina. Sve to predstavlja vreme, koje je namenjeno raznovrsnim studijama, među kojima je i proučavanje kvaliteta, sila rezanja itd. Uzmimo za primer stezanje, središnju tačku sigurnosti procesa. Jedan od ugradnih elemenata bio je opremljen s osnim provrtom promera 20 i 32 mm. Kako je reč o vrlo nestabilnom radu s tankim površinama, postojala je opasnost, da se one pri delovanju sila sečenja deformišu. Zato je alat za automatsko stezanje opremljen pomičnim podupiračima. Taj zahvat je sobom doneo i određene promene u dizajnu, u koje smo bez poteškoća uverili i naručioca.

PODESIVI PRIKLJUČCI

Specifičnost alata: nakon što smo razvili koncept u nemačkom Vohenstraußu, usledio je prenos “know-how” na mesto izrade, i to u rumunski Brašov. Kako smo u Nemačkoj koristili alate sa steznim konusom HSK40, a u Rumuniji BT30, stručnjaci za PCD iz kompanije Walter su alate opremili modularnim priključcima, koji su prilagođeni za oba standarda. Rešenje nudi i mogućnost podešavanja kružnosti, čime se kompenzuje netačnost vretena. Kako ovde govorimo o mikro tolerancijama, to je od ključne važnosti. “Na taj način smo postali vrlo fleksibilni”, kaže Gerhard Hirschberg, i dodaje: “tako možemo obradu elemenata bez poteškoća prebaciti natrag u nemački Vohenstrauß. Alati u tom slučaju ostaju isti, potrebno je jedino pozadi zameniti priključke”. Zahvaljujući pažljivoj i preciznoj predpripremi u fazi prototipa, serijska proizvodnja u rumunskom Brašovu je mogla početi u 100% opsega. Na raspolaganju je šest proizvodnih postrojenja. Manfred Lunz, odgovoran za tehničko savetovanje i prodaju u kompaniji Walter Deutschland GmbH: “Kompaniji Schulte & Schmidt smo ponudili pomoć tehničara, koji bi bili na raspolaganju pri pokretanju

proizvodnje u Rumuniji, te bi ukoliko se pojavi potreba, izveli određena usklađenja. Na svu sreću, to uopšte nije bilo potrebno. Alati su delovali tačno, kao u fazi prototipa”, oduševljen je Lunz. Gerhard Hirschberg još dodaje: ,,Pored toga smo rado očekivali feedback nezavisnih analitičara. Oni su još jednom proverili brojne procese, a poboljšanja nisu bila potrebna. Naše rešenje je, dakle, u području proizvodnog optimuma."

KLJUČNI ALATI

Kombinovani alat za predobradu

Takozvani “proizvodni optimum” moguće je postići samo uz pomoć alata kao što je četvorostepeni alat za predobradu. Prvi stepen izrađuje promer 17 mm, zatim sledi stepen za predobradu na opseg 20 R6. Prvi stepen ima dodatnu 15-stepensku oštricu za skidanje sa za-

Industrija 62 / jun 2016.

15


izdvajamo izdvajamo WALTER AUSTRIA GES.M.B.H.

dnje strane, što nastaje kao posledica cirkularnog glodanja. Skidanje bridova pri cirkularnom glodanju predstavlja primer optimizacije procesa, što je započeto već u samoj prototipnoj fazi. Predzadnji stepen izrađuje predpripremu za promere 32 M7, a zatim sledi još jedna 15-stepenska faza. Ovaj alat, sa dubinom stezanja od 175 mm, spada među najdublje alate.

Kombinovani alat za predobradu sa obratkom

lsti alat sa prikazom obratka. Obradak mora u samom uređaju, radi svog oblika sa dva izdanka, biti dobro podupret jer bi inače postojala opasnost, da se pod uticajem sila rezanja on deformiše. Konačnu obradu promera 20 R6 i 32 M7 obavlja dodatni alat sa radijalno-podesivim oštricama.

Kombinovani bušni alat za plansku obradu

Stepenasti bušni alat s oštricama za poravnavanje. Manji promeri brinu za stepenasto bušenje 12,2 mm/predobrađeni promer za naleganje 26 H7, uključujući faze i plansku obradu. Spoljne oštrice obrađuju veće promere, na primer 84,5 mm i 81,3 mm, s dodatnom planskom i faznom obradom. Dubina stezanja tog alata iznosi 155 mm.

Alat za konačnu obradu tolerantnih provrta alata br. 3

Ovaj alat dovršava obradu tolerantnih provrta, čiju je predobradu načinio prethodni alat. “Odlučili smo se, da alat opremimo sa četiri oštrice, jer četiri oštrice osiguravaju bolju podršku. One poboljšavaju tačnost i procesnu sigurnost postupka”, pojašnjava Norbert Hillebrand. Drugim alatima za konačnu obradu dodali smo vodeće letve.

Presek kroz alat

Svi alati su hlađeni iznutra. Kompanija Schulte & Schmidt primenjuje emulziju sa 8% udela reznog ulja. Priključivanje na različita vretena (HSK40 iii BT-30) Walter je rešio adapterom za izravnavanje sa modulom 70. Adapter ima i mogućnost radijalnog i aksijalnog podešavanja, čime korigujemo netačnost vretena.

Kontakt podaci za kupce: Walter Austria GmbH Podružnica trgovina, Miklavž, Slovenija tel: +386 2 629 01 30 e-mail: service.si@walter-tools.com www.walter-tools.com 16

Industrija 62 / jun 2016.

Predstavništvo: Garant WIS d.o.o. Dimitrija Tucovića 3/5 11420 Smederevska Palanka E-mail: office@garantwis.co.rs Web: www.garantwis.co.rs


Merna tehnika najnovije generacije GRUBER GGW Gruber& Co. GmbH www.ggwgruber.at

LH Next Generation 3D merna tehnika koordinata U revolucionarnom dizajnu se nova LH generacija ističe visokom mehaničkom preciznošću, savršenom radnom ergonomijom kao i povećanom dinamikom.

Novi OPTICLINE Bezkontaktna merna tehnika talasa Apsolutna preciznost kod najkraćih vremena merenja – OPTICLINE next Generation spaja fl eksibilno merenje sa maksimalnim korisničkim konforom.

Timos V7 Uređaj za merenje visine Dokazana tehnika sa kompletno novom korisničkom površinom. Savršeni merni instrument u proizvodnom pogonu.

RPC 700

Merna tehnika za više koordinata Idealna kombinacija mašine za merenje koordinata, formi i ozupčenja.

Sa obimnim GGW paketom usluga Servis i podrška Sve iz jedne ruke: Održavanje, podrška, obuka, kalibriranje, popravka i uslužno merenje

GGW GRUBER & CO GmbH Kolingasse 6 | A-1090 Beč | Tel.: +43 1 310 75 96 -0 | Fax.: -31 office @ggwgruber.at | www.ggwgruber.at


metalna metalna industrija industrija METALCI ILI UMETNICI? STANJE I PERSPEKTIVE METALSKOG SEKTORA U SRBIJI

Kad kažemo „metalski sektor“ u stvari mislimo na čitavu metalsku industriju koja obuhvata metalurgiju, mašinogradnju (uključujući brodogradnju) i metalopreradu (uključujući i reciklažu). U osnovi, najčešće je u upotrebi statistička podela metalskog sektora nacionalne statističke metodologije iz 2003. godine - po kojoj metalski sektor obuhvata 12 industrijskih grana. Istorijat nastanka, razvoja, ekspanzije, krize i sada ponovnog oživljavanja metalskog sektora u Srbiji je dug i pokazuje određene zakonomernosti koje pomažu u sagledavanju budućnosti i perspektive ove vrste proizvodnje u Srbiji.

Autor teksta: Zoran B. Pekez Menadžer Vojvodina Metal Cluster-a

S

voje „zlatne dane“ metalski sektor u Srbiji dostigao je početkom 80-tih godina XX veka i tada počinje sunovrat kome su doprineli različiti faktori, kao što su ratovi, raspad jedinstvenog jugoslovenskog tržišta, sankcije SB UN, neefikasna privatizacija, dugotrajno restrukturiranje. Poslednjih 35 godina, pored navedenih faktora, nepovoljnim poslovno okruženje u Srbiji čini: preuranjena i nekritički obavljena liberalizacija, visoko učešće sive ekonomije, dugoročno nestabilan devizni kurs i „precenjenost“ domaće valute koji favorizuje uvoznike i sputava razvoj domaće proizvodnje i izvoza, zatim, opšta nelikvidnost u državi, opterećenost dugovima i manjak direktnih investicija u metalski sektor. Kao rezultat sinergije svih navedenih, ali i nekih drugih faktora, imamo potpuni raspad i kolaps domaće proizvodnje u metalskom sektoru Srbije. Sa tržišne scene nestale su nekada društvene, velike, moćne kompanije koje su zapošljavale po nekoliko hiljada ljudi. Istovremeno, nastao je veliki broj malih, potom i srednjih preduzeća u metalskom sektoru Srbije. Privreda Srbije, metalski sektor posebno, suočava se i sada sa nizom prepreka i ograničenja u poslovanju kao što su: opšta nelikvidnost, visoka prezaduženost, nerešena pitanja vlasništva nad imovinom, problemi i neregularnosti u domenu javnih nabavki, nedostatak stvarne kontrole kvaliteta uvezenih roba, nelojalna

18

Industrija 62 / jun 2016.

konkurencija stranih kao i domaćih firmi „u restrukturiranju“, problemi i troškovi u domenu zaštite životne sredine, niska energetska efikasnost i trend porasta troškova poslovanja. Ako tome dodamo: opšti nedostatak stručnih kadrova sa aktuelnim znanjima i veštinama potrebnim privredi i tehnološko generacijsko zaostajanje koje dovodi do pada konkurentnosti, onda je jasno da je put oporavka težak i dug. U ovom trenutku, vođeni smo podacima Privredne komore Srbije sa kraja 2015. godine, gde u metalskom sektoru Srbije radi 5 263 privredna društva (oko 5,5% od ukupnog broja privrednih društava u Srbiji ), sa oko 121 000 zaposlenih (oko 10,5% ukupno zaposlenih u privredi Srbije). Učešće metalskog sektora u fizičkom obimu proizvodnje je oko 10%, vrednost izvoza je 4,7 milijardi USD, vrednost uvoza oko 6,6 milijardi USD. Prvi kvartal 2016. godine pokazuje da izvoz nastavlja da raste po stopi od oko 11,4%, a uvoz raste za manje od 1% u odnosu na isti period prošle godine. Moguće je za očekivati da se ovaj trend nastavi, posebno, ako se uzme u obzir rešavanje pitanja akvizicije Železare Smederevo od strane kineske kompanije „Hestil“ kao i mogućeg i očekivanog konačnog rešavanja pitanja „strateških preduzeća u restrukturiranju“ – koja su nas samo do sada koštala preko 2 milijarde evra (ili skoro polovinu našeg izvoza u prošloj godini). Proces potpunog oporavka metalskog sektora evidentno da je počeo, da traje i daje rezultate.


metalna metalna industrija industrija

KLJUČ JE U POVEĆANJU DOMAĆE PROIZVODNJE

Strane direktne ivesticije u metalskom sektoru Srbije postoje i neke od njih daju prihvatljive rezultate, uz ozbiljnu državnu podršku i subvencije. Otvorena su nova radna mesta, prisutna je za nas nova tehnologija i organizacija rada, obezbeđeno je tržište, ali istovremeno to nije dovelo do uključivanja većeg broja domaćih kompanija/MSPP u njihove lance vrednosti kao kooperanata ili podizvođača. Neki od investitora, na primer FIAT, godinama su prisutni u Srbiji, sa njima su došli „njihovi kooperanti“ a do danas ni

2-3 naše domaće kompanije nisu postali njihovi kooperanti. Zašto? Investitor koristi benefite koje država daje: jeftinu radnu snagu, infrastrukturu i energiju da bi proizveo proizvod koji izvozi, razumljivo, zadržava profit i najčešće ga ne reinvestira u Srbiji. To je njegov interes. Njegove hale, pogoni, tehnolohija i oprema su takvi da se veoma lako i u kratkom roku mogu „demontirati, preseliti i preneti“ u bilo koju drugu zemlju koja ponudi više od Srbije. Šta tada ostaje nama? Dakle, situacija pomalo liči na raniji „srpski“ metod nespretne privatizacije.

Savetovanje prilikom nabavke mašina, alata i opreme u metalnoj industriji. Zastupamo samo svetski dokazane firme i vodeće svetske proizvođače mašina, alata i opreme za obradu metala, koji su lideri u svojim segmentima na tržištu.

Lorsel strojevi d.o.o. Industrijska ulica 15 10290 Zaprešić, Hrvatska Tel: +385 1 3435 919 Mob: +385 99 472 1144 e-mail: info@lorsel.com web: www.lorsel.com

Lorsel d.o.o. Vinogradska 47e 11070 Novi Beograd, Srbija Tel/Fax: +381 11 228 1388 Mob: +385 99 472 1144 Mob: +381 60 338 8608 e-mail: info@lorsel.com e-mail: jovana@lorsel.com web: www.lorsel.com


metalna metalna industrija industrija Država daje „širokom rukom“ za „novo“ radno mesto, a za uzvrat dobija jedan broj novozaposlenih sa minimalnim zaradama (pa time su i efekti poreskih prihoda skromniji, ali su efekti socijalnog mira značajni) i dobija „prividno“ dobre bilansne rezultate odnosa uvoza i izvoza (jer je jedan te isti investitor u isto vreme i veliki uvoznik i veliki izvoznik pa je njegov spoljnotrgovinski bilans pozitivan, ali skroman). Skromni su ili gotovo da ne postoje oni efekti koje bi zaista trebale da nama donesu SDI - strane direktne investicije, a pre svega: naše ukjučivanje u inovacije, istraživanje i razvoj, nove tehnologije, savremenu organizaciju i nova tržišta. E to je naš problem. Na ovaj način produbljujemo naše probleme, pojačavamo tehnološki jaz i zaostajanje, postajemo još nekonkurentniji i idemo ka gašenju domaće proizvodnje. Napravimo sada pravi SKOK u pravcu Industrije 4.0. i probajmo „preskočiti“ zaostatak koji imamo. To traži pravu ozbiljnu, dugoročno osmišljenu i jednovremenu - paralelnu reformu svih ključnih setora (organizacija države, pravni okvir i pravna sigurnost, privredno i radno zakonodavstvo, OBRAZOVANJE ...).

PROJEKAT NACIONALNA TEHNOLOŠKA PLATFORMA SRBIJE

INDUSTRIJA 4.0 – NOVA ŠANSA METALSKOG SEKTORA

Svet je na pragu ili već je u toku četvrta tehnološka revolucija (Industrija 4.0). Ova revolicija je globalnog karaktera, neće obuhvatiti samo velike multinacionalne kompanije već će zahvatiti sve učesnike u lancu proizvodnje, a time i mala i srednja preduzeća. Privreda Srbije, pa i metalski sektor, zbog gore iznetog, već više od 40 godina ne ulažu u istraživanja, inovacije, razvoj, tehnologije. Koristimo ali nedovoljno efekte druge i treće tehnološke revolucije i zaostajemo. Kada je već takva situacija - to bi za nas mogla da bude nova šansa.

Privredna komora Srbije u saradnji sa SANU radi na osmišljavanju i realizaciji projekta Nacionalna tehnološka platforma Srbije. Na istim i sličnim projektima rade i drugi zainteresovani subjekti - Vlada Republike Srbije, privreda, univerziteti, klasteri, razvojni i tehnološki centri i dr. Vlada i njeni organi, ministarstva, agencije, instituti i slično, rade na donošenju različitih strategija i akcionih planova. Sada je krajnje vreme je koncentrišemo resurse i uradimo pravu stvar. Inače, preti da ponovo, po ko zna koji put raspemo snagu i energiju, napravimo „beživotna“ dokumenta koja nikome ne trebaju i sve „ostane po starom“. Sad, više nego ranije neophodna je mudrost, organizovanost i udruživanje oko zajedničkog cilja: povećanje domaće proizvodnje bez koje država ne može da postoji. Metalci to znaju i udružuju se. Jedan od pravih primera je Vojvodina Metal Cluster-VMC (www.vmc.rs).

Vojvodina Metal Cluster - VMC iz Temerina je klaster metalaca Srbije posvećen povećanju konkurentnosti metalskog sektora. Osnovan je 2011. godine od strane 71 osnivača (56 proizvodnih kompanija i 15 institucija za podršku). Danas VMC ima 135 članova od kojih su 107 proizvodne kompanije i MSPP. Osnovni pokazatelji rezultata kompanija koje su članovi klastera : 7 100 zaposlenih, 510 miliona evra ukupnog prihoda, 132 milona evra izvoza, 80% članova poseduje neophodne ISO i druge standarde, 30% su uvoznici i 40% izvoznici. Klaster upravo ima jedan od ključnih ciljeva - povećanje konkurentnosti kroz uključivanje u četvrtu tehnološku revoluciju. Na tom zajedničkom zadatku, u interesu razvoja domaće proizvodnje, klaster je dobar partner Vladi Republike Srbije, PKS, naučnoj zajednici i drugim ključnim akterima. 20

Industrija 62 / jun 2016.


metalna metalna industrija industrija

PERFOM D.O.O.

PERFOM

KVALITET – FLEKSIBILNOST - POUZDANOST

Perfom d.o.o је porodično preduzeće sa višedecenijskim iskustvom u proizvodnji i prodaji perforiranih limova i srodnih proizvoda. Koreni naše delatnosti i razvoja datiraju od davne 1942. godine, kada је Miloš R. Janković kao mlad i vešt majstor otvorio kovačkokolarsku radnju. Današnji Perfom su osnovali 1981. godine Marija i Janko Janković .

O

d osnivanja do danas, Perfom je svoj razvoj izgradio na osnovnim načelima zdrave porodice i međuljudskih odnosa, uz uvažavanje svih zaposlenih kao saradnika na istom zadatku. Spojili smo najsavremenije tehnologije i najbolje iz majstorske tradicije.

МI SMO DOBAR I POUZDAN PARTNER ZA SARADNJU

• 90 obučenih i motivisanih radnika • Najveći kapacitet za perforaciju i probijanje na Balkanu • Savremena oprema i tehnologija za obradu limova (cad-cam) perforirani limovi • Višegodišnje iskustvo i saradnja sa najzahtevnijim kupcima i tržištima u Evropi • Stalna kontrola kvaliteta proizvoda i procesa rada • Kontinuirano unapređenje ljudskih resursa, opreme i procesa

NAŠI KLJUČNI PROIZVODI I AKTIVNOSTI

perforirana sita

NAŠE KLJUČNE VEŠTINE I MOGUĆNOSTI

• perforacija, probijanje i obІikovanje svih vrsta lima • savijanje, rolovanje, tig - mig zavarivanje • proizvodnja proizvoda po zahtevu kupca (industrijska sita, delovi, paneli...) • sopstvena alatnica i odeljenje razvoja proizvoda u skladu sa potrebama tržišta • optimalna kombinacija moderne opreme - tehnologije (CADCAM) i majstorske tradicije

• perforirani limovi - tаblе, trake i paneli • perforirana sita i delovi • orebreni limovi - tаblе i paneli • protivklizna gazišta - perforirana i orebrena (stepenici, profili, navozi, merdevine...) • zavarena rešetkasta gazišta (stepenici, podesti) • proizvodi od lima - kante za otpatke, posude, autoklave... • proizvodi od lima dobijeni plastičnom deformacijom presovanjem • nosači kablova sa priborom navoz • plehovi, tepsije, kolica i alat za pekarsku industriju • limene magacinske stalaze i izložbeni panoi • izrada proizvoda po zahtevu (crtežu i uzorku) kupca • razvoj i proizvodnja novih proizvoda i prototipova u skladu sa zahtevima kupca • sopstveno odeljenje razvoja i alatnica za izradu alata

IZVOZNA TRŽIŠTA I POSLOVNE AKTIVNOSTI

pk limovi i gazišta

Perfom izvozi na trzišta sledećih zemаlја: Nemačka, Švajcarska, Holandija, Švedska, Danska, Francuska, Italija, Slovenija, Bugarska, Makedonija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Prisutni smo u sledećim industrijskim sektorima: reciklaža, rudarstvo, energetika, građevina, procesna industrija, brodogradnja, mašinogradnja, industrija hrane i pića, pekarska industrija, industrijsko održavanje HVAC, autoindustrija... itd.

PERFOM D.O.O. Knjaza Miloša 165 31210 Požega, Srbija Tel +381 31 825 051 +381 31 714 380

+381 31 816 656 Fax +381 31 715 955 E-mail: office@perfom.rs Web: www.perfom.rs Industrija 62 / jun 2016.

21


metalna metalna industrija industrija

ŽELEZARA SMEDEREVO U aprilu ove godine Vlada Srbije i kineska kompanija Hestil potpisali su kupoprodajni ugovor za Železaru Smederevo. Kineska kompanija Hestil preuzela je 98 imovinskih celina železare za 46 miliona evra. Predsednik ove kompanije gospodin Ju Jong najavio je ulaganje od 300 miliona evra i da će biti zadržano svih oko 5 000 radnika. Hestil je najveći proizvođač čelika u Aziji. Ova kompanija prošle godine je proizvela skoro 50 miliona tona čelika, a prihodi u 2015. godini ove kompanije su 43 milijarde dolara. Svoje proizvode prodaju u preko 100 zemalja sveta, zapošljavaju na globalnom nivou preko 120 hiljada ljudi i doprinose društvenom bogatstvu u zemljama u kojima posluju. ≡ Tekst priredio: Stevan Jovičić

S

ve ove informacije zvuče obećavajuće za železaru koja ima veliki značaj za grad Smederevo i Srbiju. Od Železare Smederevo živi direktno oko 5 000 ljudi ali računajući njihove porodice - mnogo više, a indirektno, tu su dobavljači, kompanije za transport, rečno brodarstvo i svi ostali koji učestvuju u procesu proizvodnje. Kompanija Železara Smederevo d.o.o. čiji pogoni su smešteni u selu Radinac u blizini Smedereva, Šapcu i Kučevu, poznata je u Jugoistočnoj Evropi po proizvodnji čelika, toplo i hladno valjanih proizvoda i belog lima.

ISTORIJA

Postoje razne priče o tome kako je železara izgrađena u Smederevu. U jednoj od mnogih, drug Tito nije lepo razumeo kada su mu njegovi savetnici rekli da grožđe uspeva na teritoriji Smedereva, a on kako ih je razumeo da su rekli gvožđe, naredio je da se napravi železara. Međutim prava priča je drugačija, po podacima sa web strane Železare Smederevo, ova železara nastavlja tradiciju proizvodnje čelika i razvoja metalurgije na ovim prostorima, čiji koreni su postavljeni pre nešto više od 100 godina.

Pogled na ceo kompleks

22

Industrija 62 / jun 2016.

Godine 2013. zaokružen je čitav jedan vek stvaranja istorije srpske industrije čelika. Početak metalurgije u našoj zemlji vezuje se za Srpsko Akcionarsko Rudarsko Topioničko Industrijsko društvo, skraćeno SARTID, koje je osnovano 20. februara 1913. Bilo je to „mešovito“ akcionarsko društvo manjinskog srpskog kapitala i većinskog kapitala stranih akcionara. Na prostoru pored Dunava, kilometar i po uzvodno od Smedereva, izgrađeni su prvi pogoni predratne železare: kovačnica, valjaonica lima, pocinkovaonica, Simens-Martinova peć, livnica čelika i valjaonica profila. Tako počinje eksploatacija i prerada železne rude, izrada čeličnih konstrukcija za mostove, opravka vagona i brodova, a u ratnim vremenima radilo se i u službi odbrane zemlje. U Železari Smederevo, kako se fabrika zvala posle Drugog svetskog rata, 1946. godine izgrađena je još jedna SM peć, druga valjaonica lima i elektrolučna peć, a kapacitet železare narastao je do tada neverovatnih i rekordnih 100 000 tona godišnje. Godine 1960. Železara menja ime u "Rudnici i železara u Smederevu". Godine 1962. doneta je odluka o izgradnji Nove železare na lokaciji u Radincu, a kamen temeljac položen je 15. maja 1964. godine. Projektovan kapacitet iznosio je 1,4 miliona tona. Godine 1969. ime je promenjeno u "Metalurški kombinat Smederevo", skraćeno MKS. U njemu se između 1971. i 1979. godine puštaju u rad novi pogoni: Aglomeracija, Visoka peć, Konvertorska čeličana, Hladna valjaonica i Topla valjaonica. Rekordna proizvodnja 1989. godine je oko milion tona tečne faze. Prvobitno ime fabrike - SARTID sa obeležjem godine nastanka 1913. vraćeno je 1992. godine. Posle pet godina, 1997. godine SARTID 1913 postaje Koncern crne metalurgije SARTID a.d. sa tržištem u oko 20 zemalja. U martu 2002. godine Vlada Republike Srbije, U. S. Steel i SARTID a.d. potpisuju u železari Pismo o namerama i strateškom partnerstvu. 12. septembra 2003. godine U. S. Steel je kupio SARTID a.d. u stečaju, a u narednim danima i četiri njegova društva. Registrovana je kompanija U. S. Steel Serbia d.o.o. U prvim godinama kompanija je kontinuirano ulagala u pogone i postrojenja. Posle 18 godina neaktivnosti, 2005. godine, ponovo je puštena u rad Visoka peć broj 1 u železari u Smederevu. Iste godine, Srpska agencija za promociju stranih ulaganja i izvoza - SIEPA proglasila je U. S. Steel Serbia d.o.o. najvećim izvoznikom iz Srbije.


metalna metalna industrija industrija

Topla valjaonica

U periodu od 2006. do 2008. proizvodnja se prvi put približila projektovanom kapacitetu Železare od 2,2 miliona tona čelika godišnje, ali on nije dostignut. Proizvodi kompanije u najboljim godinama rada imali su tržište u oko 60 zemalja sveta. Najbolja godina u istoriji kompanije bila je 2007. godina. Velike investicije u vrednosti od oko 80 miliona dolara usledile su u oblasti zaštita životne sredine u periodu 2008. do 2010. godine. Železara Smederevo sa pogonima u Šapcu i Kučevu u vlasništvu je Vlade Republike Srbije od 31. januara 2012. godine. Privredno društvo za proizvodnju i preradu čelika „Železara Smederevo“ d.o.o. registrovano je 10. februara 2012. kod Agencije za privredne registre. Po preuzimanju vlasništva nad Železarom, Vlada Republike Srbije je u nekoliko navrata pokušavala da nađe strateškog partnera. Početkom marta 2015. godine odlučeno je da se angažuje profesionalni menadžment, kako bi se pomogao dalji opstanak i rad Železare u Smederevu. Stoga je sproveden postupak odabira kompanija koje bi mogle da odgovore ovom zahtevnom poslu i nakon prezentacija, razgovora i ekspertske analize izabrana je kompanija HPK inženjering B.V. odnosno zavisno društvo HPK menadžment d.o.o. Menadžeri ove kompanije zvanično su preuzeli upravljanje Železarom Smederevo d.o.o. od 21. aprila 2015. godine.

Visoka peć


metalna metalna industrija industrija

Železara Smederevo

Železara Smederevo d.o.o. u Smederevu proizvodi gvožđe u dvema Visokim pećima; zatim gvožđe iz visokih peći prerađuje u sirovi čelik u čeličani sa tri konvertora i kompleksom za kontinuirano livenje. Čelik se zatim obrađuje u Toploj valjaonici i Hladnoj valjaonici. Projektovani kapacitet železare je 2,2 miliona metričkih tona godišnje. Postrojenja nikada nisu dostigla ovaj proizvodni nivo. Rekonstruisane su i obnovljene razne proizvodne jedinice u okviru mnogobrojnih investicionih kampanja, kako bi se dostigao projektovani nivo proizvodnje. Neki od obuhvaćenih projekata su obnova Visoke peći br. 1, prethodno neaktivne od 1987; modifikacije u Čeličani koje su imale za cilj povećanje proizvodnje na konvertorima za 20% i modernizacija dve mašine za kontinuirano livenje, u koje su ugrađeni kristalizatori izmenljivih širina, a sa ciljem povećanja produktivnosti i kvaliteta proizvoda. Rekordna proizvodnja od 1.703.383 tona čelika zabeležena je 2006. godine. Decembra 2004. u železari je završena modernizacija Hladne valjaonice u okviru koje je ugrađen nov sistem automatizacije koji je zamenio već dugo zastareli sistem elektronskih kontrola. Problemi sa elektronikom dugi niz godina ograničavali su rad na proizvodima sa visokom dodatom vrednošću. Modernizacija je omogućila povećanje proizvodnje za više od 140 000 tona hladno valjanih limova godišnje – od čega je najveći deo namenjen izvozu. Modernizovana je i puštena u rad Visoka peć broj 1, 22. juna 2005. godine, posle 18 godina neaktivnosti. Investicije u modernizaciju proizvodnje nastavljene su početkom novembra 2005. godine, kada je pušteno u rad novo postrojenje za čišćenje otpadnih voda koje ispunjava sve propise za zaštitu životne sredine. Kapacitet pogona smederevske železare značajno je uvećan kada je u maju 2006. godine u Čeličani pušten u rad modernizovani konvertor broj 1. Nakon 80 dana, u decembru 2007. godine, uspešno je završena modernizacija Visoke peći broj 2, jedne od dve visoke peći za proizvodnju gvožđa. Cilj modernizacije je produženje roka trajanja Visoke peći broj 2 za period od najmanje 15 godina. 24

Industrija 62 / jun 2016.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije i kompanija potpisali su 31. januara 2008. godine Sporazum o investiranju kompanije u projekte za zaštitu životne sredine. Prema tom sporazumu, kompanija se obavezala da investira 50 miliona dolara u projekte zaštite životne sredine do kraja 2009. godine. Ujedno, Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije se obavezalo da će pružiti konkretnu pomoć u realizaciji ovih projekata. Rekonstrukcija glavnog dimnjaka u pogonu Aglomeracija i projekat za smanjenje difuzne emisije sa krova i dimnjaka pogona Čeličana su glavni projekti za koje je dogovoreno da se izvrši rekonstrukcija, kao i instaliranje prese za mulj sa Čeličane. U ove projekte investirano je više od 60 miliona dolara. Kao dokaz da je zaštita životne sredine jedna od ključnih vrednosti, kompanija je u 2010. godini u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine finansirala modernizaciju dve automatske stanice za merenje kvaliteta vazduha, koje su smeštene u mesnim zajednicama Radinac i Ralja.

ZAŠTITA NA RADU

Investicije u smederevsku železaru ovde se ne završavaju. Konstantno ulaganje u unapređenje proizvodnog procesa, zaštitu na radu i u proces zaštite životne sredine, preduslov je za ispunjavanje najvažnijih vrednosti kompanije. U kompaniji ŽELEZARA SMEDEREVO d.o.o. bezbednost i zaštita zdravlja na radu su, shodno poslovnoj politici Kompanije potvrđenoj Politikom OH&S usvojenom septembra 2013, postavljeni kao prvi prioritet u poslovanju. Rukovodeći se time, ŽELEZARA SMEDEREVO d.o.o. teži da prati, razvija i primenjuje savremene pristupe u stvaranju uslova za bezbedan rad. Pri tome, posebnu pažnju pridaje stvaranju i razvoju kulture zdravog i bezbednog rada, uključujući u ovaj proces sve zaposlene i razvijajući odgovornost svakog zaposlenog, a posebno menadžera, u sprečavanju i prevenciji svih incidenata (uključujući i prepoznavanje potencijalnih incidenata pod nazivom „samo što se nisu desili“).


metalna metalna industrija industrija

MI NE PRODAJEMO OPREMU MI PRODAJEMO REŠENJE!!! Oprema za industrijsko čišćenje

Proizvod

PROIZVODI

Kompanija Železara Smederevo d.o.o. sa pogonima u Smederevu, Šapcu i Kučevu poznati je proizvođač visokokvalitetnih toplovaljanih i hladnovaljanih proizvoda od čelika i belog lima. Topla valjaonica – Železara Smederevo d.o.o. proizvodi toplovaljane proizvode na polukontinuiranoj šestostanskoj valjaonici, maksimalne širine trake 2 050 mm i težine do 35 tona. Savremena oprema i tehnologija sa kontrolisanim režimom valjanja, obezbeđuje kvalitet proizvoda u skladu sa zahtevima priznatih svetskih standarda. Hladna valjaonica - Železara Smederevo d.o.o. proizvodi hladnovaljane proizvode na kontinuiranoj visoko automatizovanoj petostanskoj tandem pruzi koja omogućava hladnu deformaciju sa maksimalnom redukcijom od 92%, oblika i profila u skladu sa zahtevima priznatih svetskih standarda. Beli lim - Železara Smederevo d.o.o. – ogranak u Šapcu, na svojim proizvodnim linijama CPL, ETL i CL a kroz procese ivičnog obrezivanja, kalajisanja, sečenja i pakovanja, proizvodi finalni proizvod – beli lim, koji u obliku kotura ili tabli ide u dalju preradu ka konačnoj primeni, kupcu. Fabrika Železara Smederevo d.o.o. - ogranak u Šapcu proizvodi beli lim koji kupci koriste u industriji ambalaže za konzervisanje prehrambenih proizvoda, za pakovanje boja i lakova, hemikalija, farmaceutskih proizvoda, duvana, kozmetike, kao i za proizvodnju aerosol boca i krunskih zatvarača. Linija za proizvodnju belog lima u fabrici uključuje kontinuirano elektrolitičko kalajisanje, obrezivanje, tenziono ravnanje, sečenje i pakovanje. Ogranak u Šapcu dostavlja beli lim kao po dužini sečen (cut-to-length) materijal u paketima, maksimalne težine 2 000 kg ili u koturovima maksimalne težine 15 000 kg. Ovakvo pakovanje za prevoz u skladu je sa svim svetskim standardima i pogodno je za drumski, rečni i prekookeanski transport.

Beli limovi - proizvodnja

• Oprema za mokro peskarenje, • Oprema za čišćenje kanalizacionih i drugih cevi, • Oprema i mašine za čišćenje u zapaljivim i eksplozivnim sredinama.

Industrijski usisivači

Industrijski usisivači za rad sa eksplozivnim materijama u Atex zoni 22 kao i za rad sa različitim veličinama čestica, kao što su: • “L” klasa – standardna prašina, • “M” klasa – drvna prašina, • “H” klasa – kancerogene materije, azbest, materije koje sadrže bakterije.


metalna metalna industrija industrija

Skladište koturova

Proizvodni procesi garantuju da je finalni materijal u skladu sa svim svetskim zahtevima u kvalitetu, a odgovornost menadžmenta kao i svih zaposlenih ogleda se i kroz višegodišnju primenu sistema kvaliteta u skladu sa međunarodno priznatim standardima ISO 9001 , ISO 14001 i HACCP. Početkom 2004. godine u Šapcu je završena ugradnja sistema za tenziono ravnanje u vrednosti od 2,3 miliona dolara. Ova oprema omogućila je fabrici da poveća kvalitet i proizvodnju. Kapacitet proizvodnje se postepeno podiže, uz veliku pažnju posvećenu kvalitetu i bezbednosti na radu, te se počev od 2008. godine proizvodi preko 200 000 tona belog lima godišnje.U okviru fabrike u Šapcu je i pogon za tehnološku pripremu voda, kao i jedno od najmodernijih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Železara Smederevo d.o.o.- ogranak Kučevo, nalazi se u Kaoni, selu u opštini Kučevo, 135 kilometara jugoistočno od Beograda. Ogranak u Kučevu upošljava 68 radnika u tri poslovne jedinice: proizvodnja, održavanje i administracija. Osnovna delatnost ogranka je eksploatacija i obrada krečnog kamena. Veći deo ukupne obrade krečnog kamena namenjen je pogonima Železara Smederevo d.o.o. u Smederevu. Kučevo i okolina, reka Pek i njene pritoke poznati su još iz doba rimske imperije po rudnom bogatstvu, a pogotovo plemenitim metalima - zlatu i srebru. Zato Pek i nosi naziv "zlatonosna reka". Pogon Luka (Smederevo) se sastoji iz dve celine - Stare i Nove Luke. Luke su potpuno opremljena postrojenja koje Železara Smederevo koristi za istovar sirovina dopremljenih Dunavom i utovar barži za rečni prevoz proizvoda kupcima. Nova luka se nalazi u industrijskoj zoni u Smederevu na 1 111-om km Dunava, pored puta M-24, i auto-puta Beograd – Niš. Dva portalna krana (GANZ 16/27,5 tona) instalirana 2005. godine rade u dvadesetčetvoročasovnom režimu rada i pretovaruju rudne sirovine iz barži u kamione, koji dalje prevoze teret do skladišta rudnih sirovina u fabrici. Trenutni kapacitet Nove Luke je 2,4 miliona tona godišnje. U planu je proširenje kapaciteta Nove Luke, koji će zadovoljiti sve veće potrebe proizvodnje za rudnim sirovinama. Potražnja za proizvodima od čelika na svetskom tržištu je u padu, a cena ove sirovine je sve niža, ali bez obzira na ove podatke Kinezi ocenjuju pozitivno kupovinu Železare Smederevo. Pre prodaje Železare moglo se čuti da se čeka zeleno svetlo iz Evropske unije. Međutim, agencija Beta je prenela da iz diplomatskih izvora ne potvrđuju ovaj podatak zato što se radi o komercijalnom ugovoru kompanije, odnosno zemlje koja nije članica EU. Briga može biti od strane Evropske komisije o količini državnih subvencija u budućem radu Železare, ali po informacijama u kupoprodajnom ugovoru srpske i kineske strane, subvencije nisu planirane. Iako Evropa govori o nelojalnoj konkurenciji kineskih kompanija, Kina smatra da EU ne stimuliše rast ekonomije u okviru unije, nama su misli ipak skoncentrisane na želju da će Železara biti ponos srpske industrije i da više neće biti potrebe pominjati njenu istoriju već stalno pisati i govoriti o uspesima i novim vizijama i ciljevima. Izvor podataka i fotografija o Železari Smederevo - www.zelsd.rs 26

Industrija 62 / jun 2016.


IF PRECISION IS REQUESTED... Due to decades of experience, a worldclass engineering infrastructure and a deep understanding of the strip value chain, the hplGroup Germany is able to solve any customer challenge. We focus on developing versatile systems platforms which can be customized to the relevant technical and spatial requirements of our clients all over the world. Our product range consists of: • Strip processing lines • Slitting lines • Rolling mills technology • Strip edge trimming lines • Coil packaging lines • Heavy machinery and conveyor systems for metallurgical plants and rolling mills • Special machine / custom machine manufacturing

We solve virtually any set of strip processing challenges a customer might have. Cleaning Degreasing Brushing Pickling ... Coil input

Rolling

Coil transportation

Coil transportation

Slitting / Cut-to-length

Coil transportation

Strip travel

Strip edge trimming

hpl-Group product range

hpl-Neugnadenfelder Maschinenfabrik GmbH Spangenbergstraße 20 D-49824 Ringe /Neugnadenfeld Phone: +49 5944 9301-0 EMail: info@hpl-group.de www.hpl-group.de

Our local representative: Unicom doo Mr. Slobodan Manic Cerska 69 11000 Beograd, Serbia Phone: +381 11 2935635 EMail: Slobodan.Manic@unicom.rs

Processing

Packaging


razgovor razgovor s povodom s povodom ALEKSANDAR PANDUROVIĆ DIREKTOR TEXIMP D.O.O.

NAJVEĆI ŠTAND NA 60. MEĐUNARODNOM SAJMU TEHNIKE U BEOGRADU (I NAJBRŽI... FORMULA 1) ≡ Razgovor vodila: Aleksandra Radosavljević

Iza nas je još jedan Sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Svoje utiske, planove za buduće poslovanje kao i ideje o novim projektima podelio je sa nama gospodin Aleksandar Pandurović, direktor kompanije Teximp d.o.o. koja već preko deceniju ima lidersku poziciju i odolevajući novim izazovima uspešno posluje u Srbiji. Sajam tehnike uveliko je u toku. Kakva su Vaša očekivanja? Sajam tehnike, kao i svake godine, za firmu kao što je Teximp ima veliki značaj. Prvenstveno zato što se na sajmu okupljaju ljudi iz naše branše, ljudi koji nešto proizvode, koji koriste mašine koje mi prodajemo, koji rade sa tehnologijom obrade metala, i jednostavno - to je jedan od retkih hepeninga na godišnjem nivou gde se okupljamo, razgovaramo, razmenjujemo mišljenja. Naravno, ako uspe da se postigne neki posao direktno u vreme trajanja sajma, tim bolje. Obično kod nas u poslednjih nekoliko godina, ne postoji neko preveliko očekivanje vezano za prodaju mašina konkretno i direktno na sajmu, međutim, veze koje se ostvaruju na sajmu naravno da koriste i tokom godine se veliki broj tih veza konkretno pretvori i u neki posao. Koje ste tehnološke inovacije, odnosno mašine i proizvode, predstavili na ovogodišnjem sajmu? Ove godine smo izložili četiri mašine iz našeg prodajnog programa, konkretno američkog proizvođača alatnih mašina HAAS. Ono što bih naglasio jeste petoosna mašina, odnosno petoosni obradni centar za obradu metala koji je relativno nov u Haasovom programu. Druga je godina kako ga HAAS proizvodi i postigao je ogroman uspeh u Evropi, što nas zaista raduje - zato što je evropsko tržište CNC mašina jako zahtevno. Veliki broj kompanija iz Nemačke, Španije, Francuske i Švajcarske, koji proizvode CNC mašine već decenijama i koji spadaju u velike brendove – takmiče se među sobom i sada smo mi tu ušli sa jednim američkim brendom koji je pomrsio konce tim najvećim evropskim proizvođačima. U odnosu na prethodne godine, vidljivo je manje prisustvo proizvođača i prodavaca CNC mašina na ovogodišnjem Sajmu tehnike. Šta mislite, koji je razlog? Da, vidljivo je manje prisustvo proizvođača i prodavaca CNC mašina. Možda bih to mogao da spojim i sa našim prisustvom, jer zadnjih 4-5 godina Teximp d.o.o. je ubedljivo najveći prodavac CNC mašina na teritoriji Balkana, Srbije i Makedonije, a drugi razlog je što ovo nije baš jeftin posao - gde morate dosta uložiti da biste dobili na kraju, počev od ovog sajma pa do pojedinačnih prezentacija tokom godine i sličnih dešavanja. HAAS je u poslednje dve godine dosta uložio u marketing. Puno ljudi koji se bave prodajom i kupovinom CNC mašina, znaju da je HAAS ove godine krenuo sa takmičenjem u Formuli 1 zajedno sa Ferarijem, tako da je to podiglo rejting HAAS-u do neslućenih visina. Na žalost, nisam uspeo da izložim ove godine bolid koji se takmiči u Formuli 1, mada je bilo pozitivnih naznaka, ali se nadam sledeće godine da ćemo uspeti da ga izložimo na našem štandu. Vi izlažete već nekoliko godina zaredom, pa koliko po Vašem mišljenju nastup na sajmu doprinosi daljem poslovanju? Mi smo, izuzev 2011. godine, svake godine prisutni na sajmu tehnike, počev od 2001. godine. Svake godine imamo za nijansu veći štand, što 28

Industrija 62 / jun 2016.

Aleksandar Pandurović, direktor Teximp d.o.o.

znači da se razvijamo u pravom smeru. Sajam tehnike, mogao bih reći do krize 2009. je bio izvanredno mesto gde su se, ne samo dogovarali poslovi nego i dosta poslova zaista realizovalo. Međutim, poslednjih nekoliko godina, manje-više to se svodi na nova poznanstva i nove projekte za budućnost. Malo se danas prodaje na sajmu, gledajući na primer sajam tehnike koji svi dobro znamo a dešava se u Nemačkoj ili u Italiji, i u odnosu na takve egzibicije ovo je malo dešavanje. Međutim, za Balkan, Beograd ipak predstavlja metropolu tako da još uvek ovde dolaze i izlagači iz svih okolnih država, što bi trebalo da bude znak našim institucijama koje se bave privredom da sve ovo malo podignu na jedan viši nivo. U poslednje dve godine preklapaju se dva velika sajma – tehnika i poljoprivreda. Kakvo je Vaše mišljenje po tom pitanju? Aktuelna je tema nesrećnog preklapanja Sajma tehnike u Beogradu i Poljoprivrednog sajma u Novom Sadu u poslednje dve godine, što ne ide na ruku ovako malom tržištu kao što je naše i apelovao bih na organizatore da se pozabave ovom tematikom – jer činjenica da se ova dva sajma dešavaju iste nedelje, veoma je loša i za jedne i za druge. Neosporno je da je mnogo lošije za Sajam tehnike, zato što naša zemlja nije velika, malo je tržište a puno firmi, koje koriste naše usluge i proizvode, izlažu na tom sajmu tako da fizički ne možemo da dođemo u kontakt niti ljudi u velikom broju mogu da prisustvuju i jednom i drugom sajmu i evidentno je, da neki izlagači žele da učestvuju na obe manifestacije, što na ovakav način nije izvodljivo. Štaviše, imao sam u protekla dva dana dosta razgovora na tu temu, puno izlagača koji su ranije izlagali na ovom sajmu, zadnje dve godine izlažu u Novom Sadu. Iskoristio bih ovu priliku da urgiram i malo potaknem ljude u Privrednoj komori Srbije da u budućnosti razmisle o ovome, jer zaista ne ide na ruku uopšte industriji Srbije; ne radi se o tome da li će neka firma prodati manje ili više mašina, već su posledice dalekosežnije - nije u korist srpskoj privredi, posebno industriji i preradi metala, da se ovako nešto što se dešava jednom godišnje zanemari na takav način. Ipak su ovo, pored Sajma građevine, dva najveća sajma koja se održavaju kod nas i o tome treba ozbiljno razmisliti. Kažite nam nešto više o predstojećim planovima kompanije Teximp? Kompanija Teximp na globalnom nivou se neprestano širi. Poslednje dve godine imali smo izvanredne rezultate, prošla godina je bila rekordna po ostvarenoj dobiti, što se naravno odražava i po rastu svih filijala koje mi objedinjujemo. Konkretno, mi u Srbiji imali smo najuspešnije dve godine, to je bila 2014. i 2015. godina. Tekuća 2016 za sada nije loša, mada očekujemo tek nakon letnjih odmora da se posao u većoj


razgovor razgovor s povodom s povodom

ALEKSANDAR PANDUROVIĆ DIREKTOR TEXIMP D.O.O.

meri pokrene. Značajan uticaj na poslovanje, kao što u ovom našem poslu svi znaju, imali su izbori – što je uticalo na mali zastoj, ali mislim da će to doći na svoje. Ono što mi konstantno radimo već godinama i u čemu smo najuspešniji u zemlji, jesu CNC mašine, prodaja i servisiranje istih, međutim izdvojio bih nešto čime se takođe bavimo već poslednjih nepunih godinu dana i što je novost kod nas. Radi se o mernom instrumentu na bazi laserskog skenera pomoću koga pokušavamo da unesemo jednu novu dimenziju u institucije policije, sudstva i osiguravajućih kuća. Svi znaju koliko je potrebno energije i vremena da bi se izvršio jedan uviđaj, bez obzira koji. Naša oprema, američkog oproizvođača FARO, koja je ove godine izložena kod nas na sajmu, omogućava da u rekordno kratkom vremenu od 30 minuta imamo sliku kompletnog okruženja 3D u krugu od 500 metara. Na osnovu toga i odgovarajućeg softvera, u mogućnosti smo da izvršimo bilo kakva merenja, predviđanja i istraživanja vezana za bilo kakav objekat, bilo kakve veličine u tom vidokrugu.

Na primer, američka policija koristi to već decenijama, kao i policija u Zapadnoj Evropi. To na Balkanu, sem Slovenije koja je krenula poslednih par godina stidljivo, nije zaživelo - jer je to veoma skupa oprema. Tehnologija je takva da 3D laserski softveri omogućavaju dodatno modelovanje, ne samo merenje, i svodi se na površinsko 3D skeniranje. Imali smo prezentacije kojima su prisustvovale i državne institucije, nakon čega je toliko interesovanje porkenuto, da smo se mi oduševili, jer pričamo o ideji kojoj smo mi pokretači. U saradnji sa partnerskom firmom koja ima mogućnosti i znanja da uđe u sfere tih krugova, nadam se da ćemo u sledećih godinu dana ostvariti značajne uspehe u tom domenu. Za sada ne razmišljamo ni o kakvim materijalnim dobicima, jednostavno nismo stigli ni do kakve kalkulacije, ali interesovanje koje mi vidimo u očima ljudi koji rade na visokim položajima u tim institucijama je ogromno. Nadam se da ćemo, na sledećem sajmu imati nešto konkretnije, jer ovo je jedna nova nota u našem poslovanju.

Haas F1 Team.


rečstručnjaka reč stručnjaka PRIMENA I RAZVOJ KARBONA KAO KOMPOZITA SADA I U DOMAĆOJ INDUSTRIJI

Prednji deo formule - nos

≡ Nikola Stefanović, mašinski inženjer

KOMPOZITNI MATERIJALI

Kompoziti predstavljaju čvrstu vezu dva ili više sastavnih elemenata. Vezivanjem bar dva takva elementa ukupno se dobijaju povoljnija mehanička svojstva materijala. Kada je reč o karbonu kao materijalu u okviru kompozita, ugljenična vlakna čine njegovu osnovu. Ona su zapravo noseći element kompozitnog materijala. Tip takvih vlakana je kontinualni u obliku niti. Ugljenik kao hemijski element, tj. nemetal daje materijalu dobru krutost i čvrstoću. Sa druge strane, matricu kompozita čine epoksi smola i učvršćivač. Epoksi smola je vezivni element koji povezuje ugljenična vlakna tako da se opterećenja prenose između njih. Osim pomenute funkcije, smola takođe i štiti vlakna od spoljašnjih uticaja okoline, kao što su vlaga ili neka hemijska reakcija.

PRIMENA KOMPOZITNIH MATERIJALA U SVETU I KOD NAS

Ugljenična vlakna (karbon) nalaze svoju primenu u nekoliko bitnih sfera industrije. Zbog svojih povoljnih karakteristika koje se i danas još uvek izučavaju, pomenuti materijal uveliko ima primarnu upotrebu u vazduhoplovstvu, kosmičkoj industriji, automobilskoj industiji, brodogradnji, biomedicini itd.

ZAŠTO SU KOMPOZITNI MATERIJALI NAPREDNI I SVE VIŠE DOBIJAJU SVOJU PRIMENU U RAZNIM OBLASTIMA INDUSTRIJE?

Pored toga što od metala imaju bolje mehaničke osobine kao što su krutost, čvrstoća, manji zamor materijala, i što su znatno lakši u pogledu mase, najveća prednost kompozitnih materijala leži u mogućnosti projektovanja i prilagođavanja osobina materijala uslovima eksploatacije konstrukcije. Kada je reč o projektovanju kompozita, pre svega se radi proračun kako bi se proverila i analizirala opterećenja koja trpi materijal. Za proračun je važno da se izabere način slaganja vlakana, u ovom slučaju ugljeničnih, jer takav izbor utiče na deformaciona stanja konstrukcije. Takođe, veoma je bitan izbor veziva tj. smole. 30

Industrija 62 / jun 2016.

Flaps zadnjeg krila formule


reč stručnjaka reč stručnjaka

McLaren MP4/1C, prvo F1 vozilo sa monocoque konstrukcijom (izvor: www.cars.mclaren.com)

Kada je reč o automobilskoj industriji, na šta će se u daljem tekstu staviti akcenat, karbon se sve više primenjuje kao noseći element različitih konstrukcija vozila. Tako kompanije giganti u svetu automobilizma, u serijsku proizvodnju uvode sve više elemenata i sklopova od karbona. Nekoliko godina unazad se već čitave osnovne noseće konstrukcije vozila (šasije), prave od ugljeničnih vlakana. Međutim, još uvek je karbon najviše

primenjivan i izučavan u oblasti auto-moto sporta, gde je prvi primer prestižno takmičenje pod nazivom Formula 1. Timovi inženjera već nekoliko godina projektuju od karbona čitave sisteme trkačkog vozila kao što je strukturalna noseća konstrukcija (eng. Monocoque), sistem oslanjanja, upravljanja, kočenja, aerodinamike.

Delatnost COMPREX-a obuhvata sledeće programe: • proizvodnja cirkulacionih pumpi • proizvodnja vertikalnih i horizontalnih višestepenih pumpi za vodu • proizvodnja hidroforskih postrojenja srednjih kapaciteta • proizvodnja protivpožarnih hidrostanica • proizvodnja drenažnih vertikalnih pumpi • remont pumpi, elektromotora i pripadajuće automatike SLUŽBA ZA HITNE INTERVENCIJE Adresa: Jurija Gagarina 176, 11070 Novi Beograd tel/fax: +381 11 3189 667 mob: +381 69 5426 102 + 381 63 272 568

Comprex d.o.o. Beogradski put bb,14000 Valjevo Tel: + 381 14 283 092 Tel/fax: + 381 14 283 104 E-mail: comprex@comprex.co.rs Web: www.comprex.co.rs


rečstručnjaka reč stručnjaka

Sedište za vozača

Inovacija ove godine dolazi i iz Srbije u oblasti auto-moto sporta u okviru studentskog inženjerskog takmičenja Formula Student! Srpski tim Drumska Strela se prvi put ove sezone odlučio za projektovanje i proizvodnju delova formule od karbona. Takav korak bio bi premijera primene kompozitnih materijala za jedno trkačko vozilo u Srbiji u okviru studentskog projekta. Treba napomenuti činjenicu da se još uvek mali broj ljudi u našoj državi bavi izučavanjem i primenom tehnologije proizvodnje ugljeničnih vlakana, kao još uvek skupocenog i ne toliko dostupnog materijala. Za časopis Industrija i širu javnost autor teksta se odlučio da otkrije nekoliko interesantnih činjenica vezanih za samu tehnologiju proizvodnje delova. Tim mladih inženjera se ove sezone bavio proizvodnjom karbonskih delova u dva postupka. Prvi je ručno laminiranje, a drugi postupak infuzije smole. Kada je reč o prvom postupku, laminiranje se sastoji u vremenski dužem, ručnom nanošenju smole i odvajača na postavljena ugljenična vlakna u određeni položaj. Vlakna se lepe preko napravljenih kalupa za potreban deo. Kod postupka tzv. infuzije smole, tehnologija se sastoji pre svega u izradi i pripremi kalupa. Nakon toga se karbonska vlakna postavljaju u određeni raspored preko kalupa. Sledeća faza sastoji se u pravljenju vakuumske sredine, pomoću aparature za kompozite. Konačno, kada se napravi vakuum, u sistem se pušta smola preko aparature koja vrši vezivanje vlakana i daje potrebne mehaničke osobine materijalu.

Upravljački volan

32

Industrija 62 / jun 2016.

Nikola Stefanović, mašinski inženjer

O AUTORU Nikola Stefanović, rođen 17.11.1992. godine u Beogradu, Republika Srbija. Završio Trinaestu beogradsku gimnaziju 2011. godine sa prosečnom ocenom 5 na maturskom radu. Studirao osnovne akademske studije na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 2011. do 2014. godine. Diplomirao sa temom ,,Spojnica sa plivajućim zamajcem'' na predmetu ,,Sistemi vozila'' sa ocenom 10. Nakon završenih osnovnih studija, iste 2011. godine upisuje Master akademske studije na Mašinkom fakultetu, smer Motornih vozila. Trenutno završava drugu godinu Master akademskih studija sa izabranim diplomskim radom na temu ,,Projektovanje i analiza kočnog sistema za vozilo Drumska Strela 2016''. Od 2013 godine član je tima ,,Drumska Strela'' u okviru međunarodnog inženjerskog univerzitetskog takmičenja ,,Formula Student''.


- - SPECIAL STEEL - - -

- - - ENERGY

- - - AEROSPACE - -

- - - OIL & GAS - - -

- - - AUTOMOTIVE - - - - TOOLMAKING - - - - - CUTTING TOOLS - - -

GLOBALNO

UMREŽENI

PRISUTNI U CELOM SVETU MAKSIMALNA RASPOLOŽIVOST I NAJBOLJI SERVIS

Žana Nikčević Predstavnik za R.Srbiju Tel/Fax: + 381 11 4084 777 Mob.: + 381 62 288 672 E-mail: srbija@bohler-uddeholm.hr


novosti novosti SRPSKA INDUSTRIJA POUZDAN PARTNER NEMAČKIM KOMPANIJAMA Kompanije iz Srbije u oblasti metaloprerade, mašinogradnje, elektro i industrije autodelova sposobne su da budu pouzdani dobavljači i partneri velikim nemačkim kompanijama potvrđuje i skup u Dortmundu, koji je okupio oko 50 nemačkih, 43 firme iz Srbije i više od stotinu iz drugih zemalja regiona. Nemački zvaničnici ocenili su da srpska privreda ima veliki industrijski potencijal, a domaći privrednici istakli su dragocenu podršku PKS u osvajanju stranih tržišta.

G

inter Horcecki, državni sekretar pokrajine Severna Rajna Vestfalija istakao je značaj susreta u Dortmundu i zajedničkog predstavljanja kompanija Zapadnog Balkana u toj pokrajini, jer, kako je rekao, na taj način povećavaju vidljivost na tom velikom tržištu. Severna Rajna - Vestfalija poznata je po sajamskim manifestacijama, a učešćem na poslovnim susretima i sajmovima predstavnici preduzeća imaju priliku za bolje pozicioniranje i uspostavljanje direktnih kontakata sa nemačkim partnerima. “Više preduzeća iz te pokrajine već posluje u Srbiji i želimo da intenziviramo saradnju”, poručio je Horcecki. „U Srbiji vidimo veliki industrijski potencijal, što je posebno interesantno nemačkim preduzećima. Kompanije iz Srbije mogu biti pouzdani dobavljači nemačkim proizvođačima“, rekao je Andreas Obersteler, direktor za evropsku politiku Saveznog ministarstva za privredu i energetiku Nemačke. Vlada Nemačke podržava i podstiče proces pristupanja Srbije i zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Razgovori u Dortmundu deo su Berlinskog procesa koji je inicirala nemačka kancelarka Angela Merkel pre dve godine, rekao je Obersteler, ukazujući da se taj proces nastavlja održavanjem Samita lidera zemalja Zapadnog Balkana, početkom jula u Parizu.

Foto: PKS 34

Industrija 62 / jun 2016.

Privredna komora Srbije u saradnji sa Nemačko-srpskom komorom i nemačkim partnerima, pozvala je srpska preduzeća i motivisala ih da se prijave za B2B razgovore u Dortmundu, rekao je Nikola Janković rukovodilac Sektora za bilateralnu saradnju PKS. „Za PKS i srpsku privredu veoma je važna ova inicijativa, jer podstičemo domaće firme da se uključe u lanac dobavljača velikih internacionalnih kompanija. Takođe, veliki je značaj uključivanja u mreže dobavljača firmi sa područja čitavog Balkana, jer se na taj način unapređuje regionalna saradnja“, objasnio je Janković. Martin Knap, direktor Nemačko-srpske privredne komore poručio je da je neophodno veće angažovanje preduzeća u sektoru industrije koja već posluju u Jugoistočnoj Evropi i povezivanje sa partnerima u EU. Formiranje Nemačko-srpske privredne komore u Beogradu jasan je signal nemačkoj privredi da je Srbija zemlja sa dobrim poslovnim ambijentom i tržišnom privredom. Predstavnici kompanija iz Srbije koji učestvuju u razgovorima u Dortmundu očekuju da nađu nove poslovne partnere među nemačkim kompanijama, povećaju izvoz, proizvodnju i zaposlenost, ali i da usvoje novo znanje, tehnologije i poslovnu kulturu.

Foto: PKS


novosti novosti

„FPM Agromehanika kvalitetnim i konkurentnim proizvodnim programom iz oblasti poljomehanizacije, prisutna je na 30 tržišta u svetu, među kojima je i Nemačka. Dobavljači smo dvema nemačkim kompanijama za koje proizvodimo komponente i delove. Veoma smo zainteresovani da uz podršku Privredne komore Srbije, proširimo saradnju sa nemačkim kompanijama, nađemo nove partnere, postanemo dobavljači, proširimo proizvodnju i zaposlimo nove radnike u Srbiji“, rekao je Zoran Lapadatović, direktor razvoja FPM Agromehanika iz Boljevca. Ljuban Panić, menadžer prodaje kompanije MING iz Beograda, koja se bavi kovanjem i mašinskom obradom metalnih delova za železničku, poljoprivrednu, rudarsku industriju i hidrauliku, podseća da kompanija već drugu godinu učestvuje na susretima sa potencijalnim partnerima iz Nemačke i da je prošle godine bio sklopljen dobar posao. „Taj poslovni aranžman doprineo je ne samo povećanju izvoza u Nemačku, nego i da usvojimo i primenimo nove procedure u našoj firmi, koje otvaraju mogućnost da budemo još prisutniji na nemačkom tržištu“, ističe Panić. Plan je, dodaje, da kompanija bude potpuno sertifikovana i sledeće godine uđe na automobilsko tržište. Rodoljub Popović, vlasnik firme Atenic commerce iz Čačka, koja se bavi veleprodajom i maloprodajom proizvoda crne i obojene metalurgije, ističe značaj saradnje sa nemačkim partnerima, jer veliki broj kupaca sa kojima ta kompanija sarađuje izvozi u zemlje Zapadne Evrope, mahom Nemačku. Skupovi koje organizuje Privredna komora Srbije, predstavljaju dobru priliku da se omasovi saradnja srpskih i nemačkih privrednika i otvore mogućnosti za proširenje saradnje i u drugim oblicima. B2B susreti održavaju se po drugi put u Nemačkoj, u okviru projekta “Nemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana" – prošle godine u Minhenu, a sada u Industrijsko trgovinskoj komori Dortmunda. Nemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u državama Zapadnog Balkana realizuje se pod pokroviteljstvom GIZ-a i Ministarstva za saradnju Nemačke i u organizaciji Nemačkosrpske privredne komore (AHK Srbija), regionalnih ogranaka nemačke privrede (AHK), kao i nemačkog Udruženja za upravljanje materijalima, uvoz i logistiku (BME e.V.) i uz veliko angažovanje Privredne komore Srbije. Izvor: Privredna Komora Srbije

Nenad Ilić Area Sales Engineer Balkan Region cell:+381 69 390 66 77 nenad.ilic@kistler.com Representative office Kistler Bulevar Despota Stefana, 12/VIII Belgrade, Serbia www.kistler.com


novosti novosti DOBRE IDEJE ZA USPEŠAN BIZNIS

P

redstavnici Privredne komore Srbije (PKS) i Nemačkog investicionog fonda (Foundcenter Investment) pozvali su 30. maja sve zainteresovane koji imaju dobre biznis ideje da se do 1. jula prijave na konkurs „CATCH Pitch Challenge“ koji je raspisao Fond. Na konkurs je do sredine juna pristiglo 157 projekata, očekuje se još dosta prijava, a najkreativnije ideje i timovi, kako je rečeno na konferenciji za novinare u PKS, imaće priliku da osvoje direktne investicije u iznosu do milion evra. “Beograd ima veliki potencijal za inovativne tehnologije, ideje i razvoj novih poslovnih modela”, rekao je Marko Čadež, predsednik PKS. Pohvalio je inicijativu Nemačkog investicionog fonda koji je spreman da ulaže u nove ideje, ali i da ih podrži da se razvijaju u veliki poslovni projekat. “PKS prati sve što se dešava u privredi. Važno je da se sa tradicionalne ekonomije okrenemo ka širenju ideja usmerenih na inovativne tehnologije. Komora mora postati „hub“ za sve inicijative otvorene prema inovativnim tehnologijama i ekonomiji”, istakao je Čadež. Prijavljivanje je omogućeno preko sajta www.foundcenter.com/catch, a ideje i projekti koji uđu u uži izbor biće predstavljeni Odboru nemačkih investitora krajem septembra. Predmet konkursa su projekti iz najrazličitijih oblasti poput IT industrije, medicinske tehnologije, prirodni resursi, zaštita životne sredine, umetnost i dizan, poljoprivreda, proizvodi i usluge. “Privredna komora promovisaće „CATCH Pitch Challenge“ ideju u celoj Srbiji preko regionalnih privrednih komora, medija i društvenih mreža”, dodao je Čadež. Milica Kolundžija iz Foundcenter Investment

Beograd podsetila je da je konkurs već uveliko otvoren i, kako je istakla, ideje koje se podnose moraju imati potencijal za širenje na druga tržišta. Dejan Jocić, investitor Nemačkog investicionog fonda i član žirija rekao je da su važne prave investicije koje će podržati razvoj preduzetništva i da se dobre ideje šire i realizuju. Budžet Nemačkog investicionog fonda je 120 miliona evra i najviše investiraju u startapove. Posluje u Berlinu i Los Anđelesu, a nedavno je u Beogradu otvorio Marko Čadež, predsednik PKS sedište za jugoistočnu Evropu. Cilj je da se doprinese jačanju preduzetničkog duha i podstakne razvoj kreativnosti i inovacija, kao i da se podrži razvoj projekata i postojećeg biznisa, čiji potencijal prevazilazi lokalno tržište. Lotar Ekštajn, predstavnik Borda investitora i član žirija govorio je o značaju ulaganja u inovativne ideje i ukazao da Beograd ima velike prednosti za razvoj inovacija i potencijal - da bude glavni pokretač rasta i razvoja.


i intuiti

nove nove tehnologije tehnologije

monitor

NATIONAL INSTRUMENTS

NI JE PREDSTAVIO SLEDEĆU GENERACIJUza ulaze UPRAVLJAČKIH SISTEMA OPTIMIZOVANIH ZA za vizua INDUSTRIJSKI INTERNET OF THINGS (IIOT)industrij Novi CompactRIO, FlexRIO i Single-Board RIO kontroleri omogućavaju kompanijama ubrzavanje izrade pametnih industrijskih sistema i mašina

N

ational Instruments, proizvođač platformski orijentisanih sistema koji omogućavaju inžinjerima i naučnicima da reše najveće inženjerske izazove, predstavio je novi embedded-system hardver baziran na otvorenoj, fleksibilnoj, kroz LabVIEW rekonfigurabilnoj I/O (RIO) arhitekturi. Ovaj hardver sadrži CompactRIO kontroler visokih performansi, namenjen integratorima složenih industrijskih aplikacija, kontroler za FlexRIO za dizajnere aplikacija visokih performansi na embedded sistemima i Single-Board RIO kontroler namenjen dizajnerima koji zahtevaju lake i brze izmene u aplikaciji na embedded sistemu. Ovi kontroleri sadrže u sebi najnovije tehnologije od Intel-a i Xilinx-a, i potpuno su podržani od strane LabVIEW softvera, od LabVIEW FPGA modula kao i NI Linux Real-Time, dajući snagu sistem dizajnerima i projektantima uređaja da se uhvate u koštac sa najzahtevnijim mernim i upravljačkim izazovima. “Dok Industrijski Internet of Things (IIoT) nastavlja da ostvaruje uticaj na način povezivanja, komunikaciju i na optimizaciju smart sistema, embedded inženjeri se suočavaju sa rastom i razvojem, kako umrežavanja tako i sa zahtevima oko performansi i sigurnosti sistema, kao i povećanim pritiskom da se što brže stigne na tržište, pri tome redukujući cenu razvoja,” rekao je Jamie Smith, direktor embedded sistema u NI. “NI LabVIEW RIO arhitektura je kompletna platforma na kojoj inženjeri mogu brzo da dizajniraju, naprave prototip i isporuče embedded sistem za napredno upravljanje i praćenje u oblasti IioT.” Da bi izašli u susret zahtevima u oblasti IIoT, koji stalno evoluiraju, NI platforma objedinjuje u sebi inteligentne sisteme, povezivanje i međusobno umrežavanje sistema, upareno sa analitičkim softverskim alatima osmišljenim da pruže uvid u poslovnu i tržišnu vrednost. “NI LabVIEW RIO arhitektura, sa real-time procesorima, korisnički programabilnim FPGA i modularnim I/O, daje nam mogućnost i fleksibilnost da gradimo kompleksne upravljačke sisteme za pametne poljoprivredne mašine,” rekao je Steve Aposhian, predsednik i glavni inženjer u FireFly Equipment-u. “Programiranje svih delova sistema kroz LabVIEW ubrzava proces razvoja, omogućujući da inovacije brže plasiramo na tržište.”

KLJUČNE KARAKTERISTIKE Visoke performanse CompactRIO kontrolera

• Intel Atom procesor: Zatvorite brže povratnu spregu, savladajte više zadataka upotrebom istog kontrolera i obradite podatke sa većom preciznošću sa dosad najbržim quad-core 1.91GHz procesorom dostupnim u CompactRIO kontroleru. • Kintex-7 FPGA: Obavite obradu signala više kanala u toku samog rada i implementirajte složena filtriranja i upavljačke algoritme. • NI Linux Real-Time: Pristupite rastućoj zajednici aplikacija i intelektualnih svojina sa sigurnim i robusnim 64-bitnim real-time operativnim sistemom baziranim na Linuxu. • Embedded UI: Ugradite lokalni HMI i iskoristite upravljački sistem da napravite i rešite sopstvene HMI zadatke, pritom dramatično smanjujući cenu i skraćujući vreme razvoja i integracije. • Secure Digital (SD) storage: Konfigurišite način na koji snimate, organizujete i pristupate podacima.

38

Industrija 62 / jun 2016.

KONTROLER ZA FLEXRIO

tehnolog

• Kintex-7 FPGA: Implementirajte upravljačke algoritme i naprednu obradu signala visoke brzine sa podrškom za preko 30 I/O modula visokih performansi. • Kompaktan dizajn: Pređite brzo sa izrade prototipa na PXI platformi do spuštanja na kontroler dimenzija 1.75 x 5.5 x 9.2 in. uz minimalne izmene u softveru. • Dual-Core ARM procesor: iskoristite prednosti samostalne operacije kombinovane sa NI Linux Real-Time OS.

SINGLE-BOARD RIO KONTROLER • Zynq system-on-a-chip (SoC) sa NI Linux Real-Time: Iskusite povećane performanse sa dual-core, 667 MHz ARM procesorom, Artix-7 FPGA i robusnim Real-Time OS. • Optimizovan za vaš sistem: Iskoristite prednosti fleksibilnog kontrolera, realizovanog na jednoj PCB ploči, da date inteligenciju pametnom industrijskom sistemu. • Ponovna upotreba koda: Minimalizujte troškove prelaska sa prototipa na proizvod i troškove dorade sistema koje se mogu javiti nakon početka eksploatacije uređaja. Da saznate više o najnovijim dodacima za NI embedded sistem platformu, posetite www.ni.com/embedded-systems/products/hardware/. “Kao lider u oblasti merenja i kao aktivan član u Industrijskom internet konzorcijumu (Industrial Internet Consortium - IIC), pridruženi član Intel alijanse za IIOT rešenja (Intel Internet of Things Solutions Alliance) i kao srebrni član u Linux fondaciji (The Linux Foundation), NI daje veliki doprinos u kreiranju arhitektura koje povezuju sve delove IioT”.

O NATIONAL INSTRUMENTS-U Od 1976, NI (www.ni.com) je učinio mogućim da inženjeri i naučnici rešavaju najveće inženjerske izazove pomoću moćnih platformski orijentisanih sistema koji ubrzavaju produktivnost i podstiču brzu realizaciju novih ideja. Klijenti iz širokog spektra oblasti industrije – od zdravstvene do automobilske i od potrošačke elektronike do uređaja za praćenje fizike čestica – koriste NI integrisane hardversko softverske platforme da bi poboljšali svet u kojem živimo. CompactRIO, LabVIEW, National Instruments, NI, ni.com, NI FlexRIO i NIWeek su robne marke National Instruments-a. Ostali proizvodi i nazivi pomenuti u tekstu su robne marke ili robni nazivi odgovarajućih kompanija. Registrovani zaštitni znak Linux® se koristi u skladu sa podlicencom od LMI, ekskluzivnim licencerom Linux Torvaldas, vlasnikom marke na svetskom nivou.


PREVENCIJA JE NAJBOLJI LEK

Poboljšavanje operativne efikasnosti je ključno za održavanje vitalnosti širokog dijapazona mašina. Sa integrisanom platformom koja kombinuje robusni CompactRIO hardver i intuitivni NI InsightCM™ softver, NI nudi sisteme za monitoring rotirajuće opreme. Sa naprednim mogućnostima za ulaze/izlaze, obradu složenih signala kao i mogućnostima za vizualizaciju i analitiku, NI vam pruža vrhunsku tehnologiju industrijskog interneta stvari i povezuje opremu, ljude i tehnologiju kao nikada ranije.

Pogledajte kako na ni.com/mcm

CompactRIO Platform i NI InsightCM

©2016 National Instruments. Sva prava zadržana. CompactRIO, National Instruments, NI i ni.com su trgovačke marke kompanije National Instruments. Druga navedena imena proizvoda i kompanija su trgovačka imena ili trgovačke marke njihovih kompanija. 24687


nove nove tehnologije tehnologije TEHNA AVTOMATIZACIJA D.O.O.

PLC KONTROLER ALLEN-BRADLEY, COMPACT GUARDLOGIX 5370 Družini kontrolera Allen-Bradley, na CompactLogix platformi, nedavno se pridružio novi model koji poseduje upravljačke Safety funkcije do nivoa SIL 3, CAT 4 oz. PLe (po ISO 13849-1). Autor teksta: Žiga Petrič Sigurnosni deo programa koristi blokove za standardne sigurnosne funkcije: • E-stop • Sigurnosne svetlosne zavese (sa muting funkcijom) • Dvoručno uključivanje • Sigurnosni – dvokanalni izlaz • Sigurnosna vrata itd… Standardni programski kod lako i neposredno koristi informacije sigurnosnog dela, ali ne može čitati/upisivati promenljive koje su definisane kao sigurnosne. Compact GuardLogix je proširiv sa lokalnim i dislociranim I/O modulima do oko: • 20 000 digitalnih ulaza i izlaza (24VDC) • 1 200 analognih ulaza i izlaza (4…20mA, 0…10V, Pt100, Termopar) • 400 dvokanalnih sigurnosnih ulaza i izlaza (do SIL 3, CAT 4 oz. PLe) • 200 kanala za merne ćelije • 100 kanala RS232/485 Dislocirane I/O jedinice i drugi uređaji se priključuju preko ugrađenog Ethernet/IP porta, u ukupnom broju od oko 48 uređaja (HMI i OPC veze ne spadaju u ovaj broj). Veći broj ovakvih Allen-Bradley uređaja ima ugrađen Ethernet port sa dva RJ45 priključka i njih lako povezujemo u redundantni prsten (DLR – Device Level Ring). Sa odgovarajućim mrežnim modulima su takođe podržani i drugi industrijski protokoli: Profibus, DeviceNet, Modbus(RTU, TCP), Asi, CANbus i mnogi drugi. Ugrađeni višeosni kontroler kretanja (»Motion control«) omogućava koordinisano kretanje do 16 osa sa servo sistemima serije Kinetix i regulatorima frekvencije PowerFlex (više modela sa rasponom snage od 50 W do 500 kW po osi). Baš kao i na standardnoj PLC platformi CompactLogix, i ovde su ugrađeni kinematički modeli za kontrolu robota sa tri stepena slobode

Tehnološki park 19 1000 Ljubljana info@tehna.si www.tehna.si

40

Industrija 62 / jun 2016.

(kartezični, SCARA, delta, antropomorfni i njihove kombinacije). Podržani programski jezici su lestvičasta logika-Ladder, funkcijski blokovi, strukturirani tekst i dijagram toka. Memorija je veličine do 3 MB za standardni korisnički program i podatke, a za sigurnosni deo programa i podatke, memorija je veličine do 1,5 MB.

APLIKACIJE

• Manipulacije “pick and place”, paletizeri, jednostavni roboti • Mašine za pakovanje i punjenjenje • Montažne linije • Mašine za sečenje, transportne trake • Prese, ekstruderi • Mašine za automatsku kontrolu kvaliteta

Veze: www.rockwellautomation.com www.tehna.si

Družina kontrolera CompactLogix

Novi CompactGuard Logix kontroler


1968 je bila godina kada je Danfoss predstavio prvi serijski proizveden frekventni pretvarač na svetu – i nazvao ga VLT®.

Pouzdan rad Vašeg elektromotornog pogona sa Danfoss frekventnim pretvaračem Danfosovi stručnjaci dostupni su širom sveta i spremni da Vam pomognu u pronalaženju najoptimalnijeg rešenja

Danfoss d.o.o. Đorđa Stanojevića 14, 11070 Beograd, Srbija Tel. +381 11 2098 571 / Mob: +381 60 2098 571, vlt.srbija@danfoss.com

DKDD.PA.307.A1.45

www.drives.danfoss.rs


nove nove tehnologije tehnologije RLS MERILNA TEHNIKA D.O.O.

EKVATOR ™ SVESTRANI MERAČ ™ RENISHAW POKREĆE JEDINSTVEN NOVI SISTEM SVESTRANOG MERENJA

Novi patent Ekvator ™ merni sistem smanjuje troškove kupovine, održavanja i opravki, a može se unapred programirati za više delova i za nekoliko minuta ponovo reprogramirati za promene u dizajnu. Ekvator je radikalna nova alternativa, tradicionalno posvećena baždarenju, popunjavanju praznina na tržištu koje su do sada postojale. To je više nego samo novi merni sistem, on označava početak prve linije baždarenja proizvoda RENISHAW.

P

atentirani dizajn sa niskom cenom, jedinstven u izradi i načinu rada, je sposoban da velikom brzinom komparativno baždari sa kontrolom velikog broja proizvedenih jedinica. Razvijen je u saradnji sa vodećim kompanijama u više grana industrije i raznim aplikacijama. Ekvator je zamišljen i razvijen u bliskoj saradnji sa automobilskim, vazduhoplovnim i medicinskim mernim korisnicima, zajedno sa svojim proizvodnim pogonima. Rezultat je lagan, brz i veoma obnovljiv merač kako bi operateri mogli koristiti jednostavnost po sistemu "pritisak na dugme". Ekvator se može kretati između delova u sekundi, pogodan je za fleksibilne proizvodne procese ili za prijem delova iz više mašina.

42

Industrija 62 / jun 2016.

BRŽE I VIŠE OBNOVLJIV

Na osnovu lako podesive i prilagodljive "paralelno kinematičke" strukture, jedinstven patentirani princip ekvatora omogućava visoku brzinu skeniranja i brze pokrete između elemenata, zadržavajući krutost koja isporučuje impresivnu point to point obnovu, što je ključno za precizno baždarenje. Instalacija ekvatora je moguća u minuti, a operator može birati između baždarenja različitih delova u sekundi. Re-konfiguracija mernih sistema je uslužna promena dela dizajna, ili služi za merenje novih delova, sve je moguće u veoma malom vremenskom periodu koje sa konvencionalnim prilagođenim baždarenjem, koristi sveobuhvatne industrijske standarde DMIS programiranja.


nove nove tehnologije tehnologije

RLS MERILNA TEHNIKA D.O.O.

Koristeći dongle uređaj dobijen iz programskog sistema i kada ga priključite u shop-floor sistem, puno programiranje funkcionalnosti se aktivira na tom shop-floor sistemu, a to je idealno za inženjere da se prilagode programima, ali i za održavanje kontrole.

TERMIČKA STABILNOST

JEDNOSTAVNO RUKOVANJE, LAKO PROGRAMIRANJE

Ekvator sistemi su dostupni sa dva nivoa softvera, programirana verzija za inženjersku proizvodnju da stvore DMIS programe i, po nižoj ceni, a shop-floor sistem omogućava izvršenje ovog sistema, ali sprečava operatera da napravi izmene. Oba softverska nivoa uključuje intuitivan MODUS ™. Organizator operatora front-end softvera intuitivnog modusa, zahteva malu ili nikakvu obuku, dok je na programskom sistemu sveobuhvatni MODUS ™. Ekvator programski paket omogućava inženjerima da brzo dođu do mernih rutina za bilo koji deo - jednostavno ili složeno, prizmatično ili u slobodnoj formi. MODUS Ekvator ima sposobnost za lako skeniranje programa merenja i dodirnih tačaka, koristeći Renishaw SP25 kompaktan scanning probe industrijski standard. Skeniranjem, hiljade tačaka podataka može se uzeti da definišu funkciju, što omogućava pravu formu analize bilo koje funkcije.

Ekvator inovativna i veoma obnovljiva merna tehnologija se zasniva na tradicionalnom odnosu proizvodnih delova u odnosu na referentni master deo. Re-mastering je za brzo merenje proizvodnih delova i odmah kompenzuje bilo kakvu promenu u toplotnim uslovima u shop-floor sistemima. Ekvator može da se koristi u proizvodnji sa širokim temperaturnim varijacijama - jednostavno ponovo se resetuje sistem “dovede se na nulu”, i na taj način spreman je za obnovu u odnosu na master.

PRAĆENJE BAŽDARENIH CMM

Master delovi ne moraju da budu skupi custom delovi kao što su tradicionalni merači; uzmite proizvodni deo i izmerite na koordinatnoj mernoj mašini (CMM) da se uspostavi funkcija varijacije od CAD ili za crtanje nominala. Rezultati iz bilo kog CMM-a, koji radi sa bilo kojim CMM programiranim softverom, mogu biti podešeni da se koriste direktno u okviru softvera ekvatora. Efektivno, kalibrisana apsolutna tačnost CMM (često se nalazi u udaljenim rashlađenim prostorijama kako bi se osigurala tačnost) može da se "produžava" u shop-floor sistemu i da obezbedi kalibrisanu praćenost u Ekvator merenju. Sa kalibracije, fajl učitan u ekvator programu merenja i napravljen u ekvator sistemu, može biti vraćen na CAD ili crtanje nominala. Ovo omogućava pravu kontrolu procesa sa SPC paketom.

EKVATOR KONTROLER

Ekvator kontroler, uključen u kupovnu cenu svakog Ekvator sistema, je moćan i pouzdan kontrolni sistem koji omogućava sigurno i robustno okruženje za pokretanje ekvator mernog sistemskog softvera. Slično je i sa kontrolnim sistemima mašinskih alata, sa dodatnom sposobnošću da vodi Ekvatorspecifične Windows aplikacije. Dizajn Ekvatora, sadrži sve potrebne elektronske ploče i softvere u jednom paketu. Korisnik može da osmisli i sprovede DMIS merenje programa, promeni postavke merenja i prenos podataka ili samog programa. Dodatni računar nije potreban prilikom rada Ekvatora, zato smanjuje troškove za kupca i eliminiše mogućnost nekompatibilnosti ili nepredvidive performanse koje proizilaze iz široke varijacije PC arhitekture.

LOW-COST UČVRŠĆIVANJE

U odnosu na namenska baždarenja, Ekvator u znatnoj meri smanjuje troškove učvršćivanja. Korišćenjem učvršćivanja, pozicioniraju se delovi u opsegu od 1 mm, gde je izmeren master a koji nema značajan uticaj na sistem ponavljanja, kao i uspostavljanje dela na orijentaciju i datum na samom delu. Potreba za skupim preciznim alatima je time eliminisana. Industrija 62 / jun 2016.

43


nove nove tehnologije tehnologije RLS MERILNA TEHNIKA D.O.O.

INTEGRISANA OLOVKA ZA UPIS Dalja svestranost je ponuđena od strane integrisane olovke za upis, što Evator čini specifičnim, a to je uključeno u kupovnu cenu jednog Ekvator sistema, omogućavajući na taj način automatsku in-ciklus promenu SM25 Stilus modula. SM25 parni modul za industrijski standard SP25 CMM sonde, omogućavaju Ekvator korisnicima da zamene olovku bez ponovnog merenja svaki put. Do šest Stilus kombinacija može da se učita u upisni red u bilo kom trenutku. To se može koristiti jednim složenim delom ili sa višestrukim delovima različitih geometrija.

OPCIJE ZA AUTOMATIZACIJU Ekvator može da se integriše u automatizovane ćelije, koristeći opcioni I/O interfejs i može se povezati sa robotom, ili outputting rezultatima merenja na SPC paket. Neki SPC paketi nude mogućnost povezivanja na određena moderna sredstva mašina i kontrolno ažuriranje offset vrednosti, sa pravom automatskom kontrolom procesa.

SVESTRANI MERAČ ™ Ekvator je jedinstven u svom dizajnu i načinu rada, a već je promenio mišljenje stotinama inženjera proizvodnje, što ga čini novim merilom izbora. Zajedno sa svojom raznovrsnošću i obnovljivim merenjem, Ekvator je veoma spreman da promeni svet baždarenja. Za više informacija posetite www.renishaw.com/gauging

Proces kontrole radne površine sa fleksibilnim mernim sistemom Ekvator Pridružite se stotinama dobavljača automatizovanih delova koji koriste Ekvator niske potrošnje kao ručno učitan sistem ili u potpuno automatizovanim ćelijama Ekvator obezbedjuje brzo sakupljanje podataka, rezultate koji se često ponavljaju i lako upravljaju, po niskoj nabavnoj ceni i niskim troškom posedovanja • Operateri ili roboti mogu da prebacuju merenje izmedju različitih delova u sekundama • EZ-IO softver lako konfiguriše automatizovane ćelije • Kombinacija fleksibilnosti i jedinstvene sposobnosti merne ponovljivosti u široko varirajučim toplotnim uslovima

Za više informacija posetite www.renishaw.com/equator

Ovlašćeni distributer za proizvode Renishaw u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji: RLS d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod vrbami 2, SI-1218 Komenda, Slovenija T +386 1 527 2100 F +386 1 527 2129 E mail@rls.si

www.rls.si

®

A

associate company


INDUSTRY 4.0

Daihen Varstroj d.d., Industrijska ulica 4, 9220 Lendava tel: +386 (0)2 57 88 820 • faks: +386 (0)2 57 51 277 • e-pošta: info@varstroj.si • daihen-varstroj.si


nove nove tehnologije tehnologije TEHNOLOGIKA

CREAFORM

KOMPLETNA REŠENJA ZA DIMENZIONU KONTROLU U PROCESU KONTROLE KVALITETA

Creaform-ov širok asortiman prenosivih i automatizovanih 3D optičkih mernih tehnologija je namenjen za inspekciju u kontroli kvaliteta u proizvodnom okruženju. On kombinuje moć optičkih prenosnih CMM uređaja, 3D skenera, fotogrametriju i potpuno integrisan softver za dimenzionu kontrolu.

C

reaform-ovi uređaji su veoma efikasni u merenju delova od bilo koje vrste materijala, veličine u rasponu od 0,1 do 10 metara i sa tačnošću do 0,020 mm. Creaform proizvodi predstavljaju idealno rešenje za validaciju dimenzija i/ili kvaliteta proizvodnje alata, delova, sklopova i gotovih proizvoda. Zahvaljujući rešenjima Creaforma, možete se osloniti na preciznost vaših merenja bez obzira na proizvodno okruženje i na taj način možete izbeći usko grlo kod CMM-a.

MOBILNE KOORDINATNE MERNE MAŠINE: HANDYPROBE NEXT

Nova generacija ručnih optičkih koordinatnih mernih mašina (PCMM) Svi koji su uključeni u proces kontrole kvaliteta, mogu koristiti prenosne merne tehnologije kako bi sebi omogućili znatno veću fleksibilnost i efikasnost u obavljanju kontrole kvaliteta (KK) direktno u proizvodnom pogonu. HandyPROBE Next™ portabl CMM obezbeđuje preciznost merenja koja je neosetljiva na nestabilnost u bilo kom okruženju. Bez ikakvih striktnih podešavanja za merenja, Creaform-ov prenosivi CMM nadmašuje tradicionalne portabl CMMS koji se uobičajeno koriste u proizvodnji. Kompletan HandyPROBE Next sistem ima jedinstvenu sposobnost da u realnom vremenu obavlja dinamičko referenciranje na svoje skeniranje, kao i na kontrolne tačke na objektu koji se kontroliše. C-Track optički senzori i bežična sonda mogu da se pomeraju u bilo kom trenutku tokom merenja sekvence i za prikupljanje podataka podjednako visokog kvaliteta. Specijalno dizajniran da odgovori današnjim zahtevima kvaliteta proizvodnje, HandyPROBE Next portabl optička koordinatna mašina za merenje nudi nenadmašnu fleksibilnost i širi obim merenja u odnosu na ostale prenosne CMM uređaje. Ovakva metrološka rešenja pomažu proizvodnim preduzećima da eliminišu neefikasnost u procesu proizvodnje i izbegnu nepotrebne troškove.

Za više informacija: TehnoLogika d.o.o. Beograd Vladimira Popovića 6-8 46

Industrija 62 / jun 2016.

PORTABLE 3D SKENERI: HANDYSCAN 3D Kada tačnost susreće portabilnost. HandySCAN 3D laserski skeneri. HandySCAN 3D ™ ručni skeneri nove generacije su optimizovani da zadovolje potrebe razvoja proizvoda i inženjering kod profesionalaca koji zahtevaju najefikasnije i pouzdane načine za 3D merenja fizičkih objekata. Creaform-ov najpoznatiji skener za metrologiju omogućava sve aktivnosti vezane za reverzni inženjering i kontrolu dimenzija, uz očuvanje jednostavnosti upotrebe, još veću brzinu i tačnost - postavljajući tako novi trend na tržištu 3D skeniranja.

OPTIČKI CMM 3D SKENER: METRASCAN 3D Najfleksibilnije portabl 3D rešenje za merenje, projektovan za rad direktno u proizvodnom pogonu. Nepredviđeni troškovi, proizvodnja i kašnjenja odobrenja iz neusaglašenosti više nisu problem, kada se koristi Creaform prenosni optički CMM 3D skener, MetraSCAN 3D. Adresa - sistem reverzni inženjering i kontrola dimenzija proizvodnih alata, sklopova i gotovih proizvoda u rasponu od 1 do 3,5 m sa tačnošću do 0,064 mm. Optička metrologija obezbeđuje preciznost merenja koja je neosetljiva na nestabilnost radne sredine, čime je MetraSCAN 3D optički CMM glavni izbor za lokalnu kontrolu kvaliteta i metrologiju. Bez ikakvih striktnih predpodešavanja za merenje, održava isti nivo performansi bez obzira na nestabilnosti radne sredine. MetraSCAN 3D optički CMM pomaže operaterima da bolje upravljaju procesima i brže obavljaju kontrolu kvaliteta u industriji i na taj način odgovore zahtevima bez remećenja toka proizvodnje. Sa svojim proširenim obimom merenja, neverovatnom brzinom, tačnošću i impresivnim mogućnostima, MetraSCAN 3D optički CMM predstavlja najkompletniji 3D skener za metrologiju na tržištu. Čak ima opciju uklapanja sa kompatibilnim uređajem za sondiranje HandyPROBE Next.

Tel: 011 4000 420 E-mail: beograd@technologica.com Web: www.tehnologika.rs


ELEMENTI ZA ZABRAVLJIVANJE GN 115 Pri okretanju mehanizma za zabravljivanje, jezičak (reza) bravice se pozicionira iza konstrukcije vrata i na taj način onemogućava njeno otvaranje. • Širok spektar različitih mehanizama za zabravljivanje, za različite uslove (u ponudi takođe i higijenik verzija). • Mogućnost zaključavanja sa i bez ključa. • Mogućnost rukovanja preko različitih elemenata, kao što su zvezdasti rukohvati, T-ručke, poluge ili mehanizmi sa ključem. • Princip zaključavanja preko fazoniranih ključeva. • Dostupni u različitim materijalima, kao što su: čelik, nerđajući čelik i cink liveni. • Mogućnost ponude elemenata za zabravljivanje sa principom zaključavanja ili sa alternativnim rešenjem, funkcija pritezanja. • Mogućnost ponude specijalnih konstrukcionih rešenja (elementi za zabravljivanje sa mini jezičkom (reza). • Fleksibilnost zbog ponuda različitih konstrukcionih rešenja i principa zabravljivanja.

Takođe možemo da ponudimo:

Elesa i Ganter: više od 70 godina liderstva u oblasti proizvodnje plastičnih i metalnih komponenata za mašinsku industriju. Italijanski dizajn i sigurnost. Nemačka perfomansa i efikasnost. Najveća ponuda skladištenih standardnih proizvoda sa mogućnošću brze isporuke.

Svet standardnih elemenata:

Točak za ručni pogon

Navrtke

www.elesa-ganter.com

Zatezne poluge

Rukohvati

Indikatori pozicije

Klip zavrtanj sa oprugom

Mašinske zatezne poluge

Elementi za nivelisanje

Šarke

Elementi za hidrauliku


nove nove tehnologije tehnologije INEA SR D.O.O.

INEA – STRUČNJACI ZA ENERGETSKA REŠENJA Najštedljiviji frekventni regulatori za

Pouzdano snabdevanje energijom, nastojanje za snižavanjem troškova energenata kao i sve viši troškovi zbog emisije CO2, svakodnevni su izazovi svih koji se bave obezbeđivanjem energije.

ventilatore i pumpe, serija FR-F800

S

amo kompletan sistem praćenja i upravljanja energetskim tokovima i kvalitetna izvedbena rešenja na području mera efikasnog korišćenja energije, mogu biti garancija za rešavanje energetskih izazova, kako u javnim objektima tako i u industriji. U INEA-i interdisciplinarna grupa inženjera naručiocima obezbeđuje kompletna energetska rešenja po sistemu »funkcionalni ključ u ruke«. Naše usluge obuhvataju: • izvođenje energetskih pregleda i studija izvodljivosti sa akcentom na analizu energetskih tokova i sa obavljanjem potrebnih merenja; • savetovanje pri optimizaciji proizvodnje i potrošnji energije; Za pogon kogeneracijskih postrojenja mogu se koristiti različita go• izvođenje sistema za praćenje i upravljanje riva: zemni gas, propan, bio gas (postrojenja za prečišćavanje, deenergetskim tokovima i povezivanje sa sistemima za praćenje proizvodnje; ponije, životinjski ili biljni otpadak), dizel, biodizel i drvna biomasa. Područja njihove upotrebe su industrijski i tehnološki pogoni sa • izvođenje sistema za vođenje energetskih postrojenja; stalnom potrošnjom toplotne (ili rashladne) energije, stambeni • izvođenje inteligentnih sistema za izravnavanje vršnih kompleksi, školski kompleksi, bazeni, poslovni objekti, bolnice, opterećenja; postrojenja za prečišćavanje, deponije i farme. • izvođenje sistema za kombinovanu proizvodnju toplote i Na području kogeneracijskih postrojenja radimo još od 1995. godielektrične energije (kogeneracije); ne. Neki značajniji projekti na području izvođenja kogeneracijskih • izvođenje sistema za efikasno korišćenje energije. postrojenja su: Posebno napominjemo, da na području izvođenja sistema za kom• Elan (770 kWe) binovanu (istovremenu) proizvodnju toplote i električne energije • Toplana Hrastnik (1 035 kWe) (kogeneracije), možemo da iskoristimo svo naše znanje i iskustvo, i • Silkem (2 jedinice po 1 035 kWe) za investitora izvedemo sve aktivnosti koje su potrebne za optimalno uključivanje sistema kogeneracije ili trigeneracije u postojeći ili • Karton Količevo (520 kWe) novi energetski sistem preduzeća ili ustanove, i to: • Martex, fabrika keramike (1 000 kWe) • ocenu izvodljivosti, studiju izvodljivosti, investicionu • Terme Zreče (500 kWe) dokumentaciju; • Centralni prečistač otpadnih voda Domžale-Kamnik (200 kWe) • celokupnu projektnu dokumentaciju (PGD, PZI, PID); • Dom za penzionere Vrhnika (trigeneracija, 115 kWe) • izgradnju kogeneracije pogeneracija sistemu »funkcionalni ključ u ruke«; Nova napredna Frekventnih regulatora za ventilatore i pumpe omogućava smanjenje potrošnje • Silkem (2,6 MWe) • održavanje energije. u garantnom i postgarantnom periodu; detekcija mehaničkog kvara, ...) su idealne za ventilatore i pumpe. Najnovije funkcije (samočišćenje, • Thermana Laško ( 800 kWe) • daljinsko praćenje rada kogeneracije. Nova serija FR-F800 omogućava optimalnu struju magnetiziranja• Lečilište čime se dodatno štedi(889 energija. Radenci kWe) Kombinovana proizvodnja toplotne i električne energije, odnosno • Komunala Slovenj Gradec (999 kWe) preko FR-F800 podržava setiranje dve PID regulacione petlje, a upis postavki je moguć u direktnoj komunikaciji kogeneracijska postrojenja, omogućuju efikasno korišćenje primarne energijeoperaterskog (njihov ukupni stepen iskorišćenja je veći od 80 Na svim objektima se pokazalo da smo svojim sistematskim terminala. procenata), smanjuje troškove za energiju i smanjuje emisiju CO2. radom, na osnovu svog iskustva i upotrebe novih znanja, kao i u Toplotnu energiju iz kogeneracije, moguće je iskoristiti takođe za tesnoj povezanosti sa tehnološkim partnerima, uspešno postigli proizvodnju rashladne energije, uz pomoć absorpcijskih i adsor- učinke koje smo predvideli u našim ocenama izvodljivosti, studijapcijskih hladnjaka (trigeneracija). ma i investicijskim dokumentacijama.

Kontinuirani rad s prosečnom dobavom vazduha omogućavaveću uštedu energije.

48

Industrija 62 / jun 2016.


USKORO NOVI PORTAL WWW.INDUSTRIJA.RS ODGOVOR NA POTREBU INDUSTRIJSKOG SEKTORA ZA AKTUELNIM IZVOROM INFORMACIJA

PORTAL WWW.INDUSTRIJA.RS

SERVIS SRPSKE INDUSTRIJE I INDUSTRIJE REGIONA Tehnološke inovacije, aktuelnosti, zanimljivosti i najnovija dostignuća iz svih oblasti industrije kako u Srbiji, tako u regionu i šire. Najave događaja, sajmova, dešavanja...

WWW.INDUSTRIJA.RS

WWW.INDUSTRIJA.RS

BUDITE INFORMISANI! PROMOVIŠITE SVOJ POSAO I PREDSTAVITE VAŠU KOMPANIJU POVEŽITE SE SA KOMPANIJAMA U INDUSTRIJI PREKO PORTALA

WWW.INDUSTRIJA.RS

WWW.INDUSTRIJA.RS

Najnovije vesti, članci, intervjui, reportaže sa sajmova u Srbiji i regionu, vremeplovi, predstavljanje kompanija, sve na jednom mestu – portal www.Industrija.rs

USKORO

za više informacija kontaktirajte redakciju časopisa Industrija na

info@industrija.rs


nove nove tehnologije tehnologije VESIMPEX

BLUE e+ Rittal je lansirao potpuno novu seriju klima uređaja. Blue e+ predstavlja kvantni skok sa gledišta optimizacije troškova. Daleko efikasniji od postojećih uređaja, nova serija se odlikuje fleksibilnošću, sigurnošću i jednostavnošću. Rittal je još jednom potvrdio svoju vodeću poziciju u oblasti industrijske klimatizacije.

P

rema procenama, oko dva miliona uređaja za industrijsku klimatizaciju radi u Evropi, trošeći oko 2 GW snage. Pored ove impozantne cifre, ovi uređaji su odgovorni za emisiju oko četiri miliona tona CO2 godišnje. Nova serija klima uređaja doprineće značajno smanjenju potrošnje energije i emisije CO2.

TESTOVI POKAZALI UŠTEDU U ENERGIJI I DO 75%

Uveden je novi, patentirani hibridni proces za Blue e+, koji koristi kombinaciju kompresorskog rashladnog uređaja i „heat pipe“ principa koji obezbeđuje pasivno hlađenje. Kompresor se uključuje samo kada pasivno hlađenje nije dovoljno. Veliki uticaj na bitno povećanje efikasnosti ima strategija upravljanja hibridnim radom uređaja, optimizovana za energetsku efikasnost kod delimičnih opterećenja. To znači da Blue e+ uređaj ima šest puta veću energetsku efikasnost od konvencionalnih klima uređaja na nivoima opterećenja od 15%, u punom „heat pipe“ režimu. Na 65% opterećenja oba uređaja rade u hibridnom režimu, što znači četiri puta efikasnije od konvencionalne jedinice. Energetska efikasnost čistog kompresorskog hlađenja novih jedinica je takođe veoma visoka. Za ventilatore i kompresor se koriste DC motori sa regulacijom brzine, tako da je rashladna snaga precizno regulisana na potrebni nivo. Potrošnja energije je zbog toga znatno manja nego kod konvencionalne tehnologije. Zahvaljujući visokoj energetskoj efikasnosti novih uređaja, testovi su pokazali uštede do 75%.

Analiza – Projektovanje – Implementacija Podrška – Održavanje 50

Industrija 62 / jun 2016.

UNIVERZALNO NAPAJANJE UREĐAJA

Ugradnja uređaja je pojednostavljena jer je na raspolaganju napajanje od 110 V monofazno do 480 V trofazno, sa frekvencijama 50 i 60 Hz. Uređaji su potpuno isti za globalno tržište, nezavisno od primenjenih lokalnih standarda, što je dodatna prednost zbog smanjenog broja varijanti i jednostavnije logistike za održavanje.

SUPERIORNA POUZDANOST

Kontrolisana snaga hlađenja eliminiše toplotne stresove svih uređaja u elektro ormanu koji se hladi. Stalno oscilovanje temperature koje je karakteristično za konvencionalnu kontrolu u dve tačke, sada je prošlost. Pouzdanost procesa je povećana, a i radni vek klima uređaja. Blue e+ klima uređaji pokrivaju opseg snaga do 6 kW (ranije samo do 4 kW) a radni opseg spoljnih temperatura je od -30°C do +60°C.

LAKO RUKOVANJE

TFT displej na prednjem delu uređaja prikazuje pregledno sve relevantne informacije. Sistemske poruke se pojavljuju kao tekst u više jezika po želji. Standardni komunikacioni interfejsi omogućavaju jednostavnu integraciju u sistem upravljanja i nadzora postrojenjem, a na raspolaganju su CAN bus, Modbus TCP i druge opcije. Near Field Communication (NFC) interfejs omogućava jednostavnu promenu parametara više uređaja odjednom, preko mobilnih uređaja koji podržvaju NFC.

Partner kompanije Rittal za Srbiju: VESIMPEX d.o.o. Patrijarha Dimitrija 24 (011) 404 9070 (063) 33 90 90 info@vesimpex.rs www.vesimpex.rs


Svetska premijera Blue e+ industrijske rashladne jedinice bez premca po efikasnosti.


nove nove tehnologije tehnologije VESIMPEX

NOVOSTI IZ HANOVERA INOVACIJE IZ LAPPA PREZENTOVANE NA SAJMU HMI U HANOVERU

SKINTOP® MULTI: BEZ GUŽVE, MOLIM!

Novina u oblasti kablovskih uvodnica, SKINTOP® MULTI omogućava istovremeni uvod i zaptivanje više kablova, poput već poznatih SKINTOP® CUBE i SKINTOP® CUBE MULTI rešenja. Za razliku od SKINTOP® CUBE rešenja gde se koristi ram sa izmenljivim pojedinačnim zaptivkama, što je vrlo pogodno za kablove sa urađenim konektorskim završecima, SKINTOP® MULTI ima kompaktni dizajn i omogućava uštedu prostora. Zaptivni umeci omogućavaju naknadnu instalaciju do 22 okrugla kabla različitih prečnika, ali i ASI-I i drugih kablova koji nisu okrugli. Za to služi inovativna elastična gel membrana koja osigurava brzu i fleksibilnu primenu. Smanjen je broj potrebnih različitih elemenata, što štedi vreme i novac. Korišćenje gel tehnologije povećava opseg stezanja uz zadržavanje visokog stepena zaštite i optimalno rasterećenje kablovskog snopa, a rezultat je siguran i dugotrajan uvod kablova.

SKINDICHT® MINI FKM: NEKI TO VOLE VRUĆE

SKINDICHT® MINI FKM je minijaturna kablovska uvodnica je uvodnica za upotrebu na mestima de je temperatura konstantno iznad 200°C.

ÖLFLEX® HEAT 650 SC: NEKI TO VOLE VRUĆE, DRUGI DEO

Niklovani provodnik i izolacija od staklenih vlakana donose ovom kablu neverovatne karakteristike: izdržava 650°C u neprekidnom radu. Namenjen je za mesta gde je temperatura problem: termoelektrane, visoke peći, livnice, grejači...

ÖLFLEX® HEAT 125 MC/C MC: UNIVERZALNA PRIMENA DO +125°C

Ovaj kabl ima plašt od umrežene plastike što poboljšava ponašanje u plamenu i povećava otpornost na temperature do 125°C, što je sertifikovano od strane Germanischer Lloyd. Plašt je bez halogena, a kabl je namenjen za gusto posednute prostore u industriji i javnim zgradama. Raspoloživ je u dve verzije: neoklopljen (ÖLFLEX® HEAT 125 MC) ili oklopljen (ÖLFLEX® HEAT 125 C MC).

Partner kompanije LAAP GROUP za Srbiju: VESIMPEX d.o.o. Patrijarha Dimitrija 24 (011) 404 9070 (063) 33 90 90 info@vesimpex.rs www.vesimpex.rs 52

Industrija 62 / jun 2016.


nove nove tehnologije tehnologije

VESIMPEX

AUTOMATIZACIJA MAŠINA UZ POMOĆ LINEARNIH SISTEMA KRETANJA ROBUSNI LINEARNI SISTEMI ZA VISOKU PRECIZNOST I ZAHTEVNE APLIKACIJE

Linearni sistemi kretanja moraju zadovoljiti izuzetno visoke zahteve mašina u koje se ugrađuju, bez obzira da li su u pitanju glavne ili pomoćne ose za manipulaciju ili izmenu alata. Prošireni program Rexroth linearnih sistema će Vam pomoći u automatizaciji mašina visokom preciznošću i čvrstoćom, uz efikasnu zaštitu od strugotina, rashladnih fluida i drugih izvora zaprljanja.

P

roizvođači mašina u 70% do 90% isporučuju mašine sa integrisanom automatizacijom, a taj trend se nastavlja i očekuje se dalji porast. Izmena alata i manipulacija radnim komadima predstavljaju značajan detalj za postizanje boljeg kvaliteta i konkurentnosti mašina. Bogata ponuda Rexroth linearnih osa i elektromehaničkih cilindara pokriva širok opseg aplikacija za različite veličine i težine radnih komada, sa radnim hodom od nekoliko milimetara do preko deset metara. Kompaktni CKK i CKR i linearni MKK i MKR moduli dokazani su kao pouzdane ose za izmenu alata ili radnih komada. Profilisana vođica sa kuglicama obezbeđuje čvrstoću i robusnu otpornost na vibracije. Aluminijumsko telo, zajedno sa zaptivnom trakom štiti unutrašnju mehaniku od otpadaka i rashladnih fluida. Ako su dimenzije iste, korisnik može birati između mehanizma sa zavojnim vretenom ili zupčastim kaišem za zadovoljavanje različitih zahteva tačnosti i dinamike. Podmazivanje u jednoj tački sa obe strane olakšava održavanje.

Planiranje, projektovanje, implementacija:

ELEKTROMEHANIČKI CILINDRI

Proizvođačima mašina na raspolaganju su EMC – elektromehanički cilindri za funkcije linearnog i obrtnog kretanja. EMC sjedinjuju fleksibilnost, energetsku efikasnost i slobodu pozicioniranja električnog pogona sa prednostima kompaktnih cilindara. Korisnici mogu podesiti silu, poziciju i brzinu i fleksibilno podesiti ove vrednosti prema novim zadacima u svakom trenutku. Sa inoviranim sistemom podmazivanja, moguća je primena koncepta centralnog podmazivanja.

OD STANDARDNIH DO SPECIJALNIH PRILAGOĐENIH VERZIJA

Rexroth isporučuje sisteme linearnog kretanja kao komponente ili kao kompletne ose sa izborom pogona i kontrolera. Saradnja sa proizvođačima mašina traje decenijama, tako da Rexroth dobro poznaje specifične zahteve svojih korisnika: tehnologiju zaptivanja i varijante prilagođene specifičnim zahtevima. Za posebno teške radne komade, Rexroth nudi posebno razvijene module sa stabilnim čeličnim kućištima i već ima implementirana rešenja višeosnih sistema manipulacije za težine do 300 kg.

Partner za Srbiju: VESIMPEX d.o.o. Patrijarha Dimitrija 24 (011) 404 9070 (063) 33 90 90 info@vesimpex.rs www.vesimpex.rs Industrija 62 / jun 2016.

53


salica sa lica mesta mesta

HANNOVER MESSE 2016 KADA NOVE TEHNOLOGIJE POSTANU NEIZBEŽNE

I ove godine smo imali zadovoljstvo da budemo prisutni na najvećem međunarodnom sajmu tehnike u Evropi – Hannover messe 2016, koji se održao od 25. do 29. aprila u halama Hanoverskog sajma. Ponovo se na jednom mestu okupila poslovna elita Evrope i sveta, gde su se mogli videti procesi prizvodnje i usluge od početka do kraja – korak po korak. Ovaj put, zemlja partner su bile Sjedinjene Američke Države, a sajam je otvorio predsednik Obama u pratnji Nemačke kancelarke Angele Merkel. ≡ Tekst pripremio: Nikola Mirković

"SAD se moraju ubuduće razvijati tehnologijama koje su bazirane na inovacijama", rekao je Barak Obama u svom uvodnom govoru. U tom procesu razvijanja veliki deo zauzimaju Nemačka i Hannover messe, naročito u poslednjih 70 godina. Obama je dodao da je SAD sada stvorila nove proizvodne pogone, šeme subvencija i radna mesta, koje su osmišljene na novom konceptu razvoja. U onome što je verovatno njegova poslednja poseta Nemačkoj kao predsednika, Obama je posebno naglasio sporazum o slobodnoj trgovini TTIP, gde je istakao da ima previše prepreka i ograničenja trgovine između EU i SAD u ovom trenutku. Različiti propisi i standardi za posledicu imaju povećanje troškova, stoga, jedan od ciljeva TTIP je da se uspostave usklađeni – visoki standardi. Obama je takođe dodao da SAD treba da postane zemlja gde će evropske firme imati svoje proizvodnje. Angela Merkel je na sve ovo odgovorila u svom prepoznatljivom tonu: "Mi volimo konkurenciju, ali mi takođe želimo da pobedimo!", bila je kratka i jasna nemačka kancelarka. Izazov sa osmehom. U svom govoru, Merkelova je istakla da je saradnja od suštinskog značaja za budućnost industrijske proizvodnje - u transatlantskom partnerstvu. "Mi u EU želimo da predvodimo ovaj put razvoja, zajedno

Detalj sa otvaranja sajma 54

Industrija 62 / jun 2016.

sa SAD", rekla je kancelarka. Ovo se pre svega odnosi na razvoj globalnih komunikacija i IT standarda za integrisanje u industrijskoj primeni. Posle uvodnih reči i odgovora na novinarska pitanja, dve možda i najuticajnije osobe na svetu krenule su u planiran obilazak sajma, gde su se kao i obično zadržavali na određenim mestima, kod određenih kompanija i gde su gledali kratke prezentacije pripremljene za njih. Jedino je u tom trenutku kretanje bilo ograničeno u nekim delovima sajma, zbog standardnih bezbednosnih razloga.

INDUSTRIJA 4.0 U FOKUSU

Fokus sajma je i ove godine bio na Industriji 4.0 i mogućnostima koje ona nudi, a sudeći po ocenama izlagača i organizatora sajma - iza nas je još jedan uspešan događaj na kome je prikazano preko 400 primera konkretnih rešenja za Industriju 4.0 i ostvareno više od 5 miliona poslovnih kontakata. Pod motom “Integrated Industry – Discover Solutions” („Integrisana Industrija – Pronađite rešenja“) posetioci su mogli da saznaju kako da transformišu svoje proizvodne fabrike u „pametne“ ili izgrade inteligentni mrežni sistem za generisanje, distribuciju i skladištenje energije.


sa lica sa lica mesta mesta su svoja inovativna tehnološka rešenja. Kao i ranijih godina, izložbeni prostor je bio popunjen u celosti, a sistem prevoza na sajmu je dodatno olakšavao posetiocima, izlagačima i novinarima, da što više vide i urade dok su na hanoverskom sajmu.

Sami smo se uverili u prednosti virtuelne prezentacije

SVI NA JEDNOM MESTU

Hannover Messe 2016 okupio je preko 5 200 izlagača dok je sajam posetilo 190 000 posetilaca, od kojih je preko 50 000 bilo izvan Nemačke. Najveći broj došao je iz Kine 6 000 i iz SAD-a 5 000. Poznate svetske kompanije kao što su ABB, Siemens, Bosch, Kuka, General Electric, Eaton, Molex, Microsoft, AT&T i IBM predstavile

Oblast poslovanja i tehnologija je kao i uvek bio odlučujući faktor gde će koja kompanija biti predstavljena, ali tradicionalno je bilo impozantno videti kako se na ovom sajmu predstavlja Siemens, koji je zauzeo pola jedne hale, zatim ABB sa svojim štandom gde ste, pored prezentacije proizvoda, mogli da dobijete i veoma ukusan zalogaj uz osveženje dok se ugovara posao ili obnavlja stara saradnja. Dominantne su bile i prezentacije ostalih kompanija, ali i ne tako velikih proizvođača koji su na manjem izlagačkom prostoru, posetiocima nudili da probaju ili testiraju njihove proizvode ili usluge. Čak smo i mi na kratko ušli u virtualni svet kako bi videli šta bi sve mogli da ubacimo u teretni prostor kombija, bez da za to postavljamo police, ili druge stvari. Jednostavno se okrenete oko svoje ose i vidite kako može biti opremljen kombi za vodoinstalaterske usluge, pa pritiskom na dugme, unutrašnjost kombija postaje servisno vozilo za potrebe gradskog prevoza, zatim za baštenske usluge itd...

Material cost for 10 cm3

0,24 €

0,08 €

0,40 €

Curing Agent

Binder

CMYK Ink

Z axis view

9600*2400 dpi 5-10mm/hr 100*80*170cm 120 kg Basic K +Full CMY 0,1 mm

Input date file format support

STL,VRML,FLY 3DS,FBX,ZPR

Material

Two usb Ports for Mainteance and printing

300*292*140mm

Layer Tchickness

Build support

Build Platform

0,88 €

Gypsum powder

Build volume size Resolution Prototyping (max) Machine size Weight Color

Front acces of power on/off and printing room light up and down

No required Gypsum powder, Clear binder, Curing agent, CMYK Ink

Contact us: E-mail: dino.ranogajec@omcomould.com Phone: +385 (99) 831 0646 Web: 3DPandoras.com.hr


salica sa lica mesta mesta

I ove godine kompanije iz Srbije su bile prisutne na sajmu

Pored stalnih tematskih celina Industrial Automation, Energy, Digital Factory, Industrial Supply i Research & Technology, sajam je prvi put ove godine u svoj program uvrstio i novu priredbu “Young Tech Enterprises” posvećenu mladim industrijskim preduzetnicima sa ciljem da mladim startaperima omogući pristup i poveže ih sa potencijalnim investitorima, partnerima i klijentima.

SRBIJA NA SAJMU Uz podršku PKS-a i RAS-a koje su organizovale zajednički nastup naših privrednika, Srbiju je na sajmu Hannover Messe 2016 predstavilo sedam kompanija u okviru nacionalnog štanda: Berko, Ewes Europe East, FPM Agromehanika, Metalopromet, Metalurg, Slovo i Termometal. Još pet srpskih kompanija su predstavile svoje proizvode u okviru paviljona Švajcarskog programa za promociju uvoza (SIPPO): IRMA Projekt Sistem, Perfom, Aleđo, MING i Mikron, dok su Fabrika mernih transformatora iz Zaječara i Plamen iz Inđije samostalno nastupale. I ovog puta smo se uverili da je Hanover blizu, i da se može lako stići iako još uvek nema direktne avionske linije, ali zato je možda najbolje da se putuje preko Frankfurta ili Dizeldorfa, a onda super brzim ICE vozom stigne na glavnu stanicu u Hanoveru. Posle toga je sve lako, jer svuda imate dostupne informacije gde se možete jasno informisati kako do sajma. Ukoliko planirate da u narednoj godini, u vaš poslovni kalendar upišete i Hannover messe 2017, naš predlog je da na vreme obezbedite smeštaj, a u svemu tome će vam pomoći i predstavnik Hanoverskog sajma za Srbiju i Crnu Goru, a to je firma Proexpo d.o.o. iz Beograda, koja je i ove godine najzaslužnija što je časopis Industrija bio prisutan na sajmu. Za sve dodatne informacije posetite web stranicu www.proexpo.co.rs ili im se direktno obratite na telefon: +381 11 265-9210


novosti novosti OBAMA I MERKELOVA INSPIRISANI ABB-OVOM REVOLUCIONARNOM TEHNOLOGIJOM NA SAJMU INDUSTRIJSKE TEHNOLOGIJE U HANOVERU Nemačka kancelarka Angela Merkel i američki predsednik Barak Obama među prvima su se upoznali sa novim, revolucionarnim pametnim senzorom iz ABB-a, tokom posete Međunarodnom sajmu industrijske tehnologije u Hanoveru.

L

ideri dveju zemalja imali su priliku da vide na koji način ABBov pametni senzor može da poveća produktivnost stotina miliona elektromotora, tako što bi se oni prvi put povezali sa servisom baziranim na „cloud" tehnologiji. Na ABB-ovom štandu, Merkelova i Obama čuli su kako pametni senzor može da se primeni na veliki broj niskonaponskih motora, bez obzira na to da li su novi ili već u upotrebi, čime se povećava njihova efikasnost, smanjuje vreme zastoja u radu i štedi novac. Digitalno rešenje će prvi put do sada omogućiti da niskonaponski motori budu integrisani u sve zastupljeniji Internet stvari, usluga i ljudi (IoTSP). U pratnji direktora ABB Grupe Ulriha Špishofera, ABB regionalnog predsednika za region Amerike Grega Šaia i generalnog direktora ABB-a za Nemačku Hans-Džordža Kraba, lideri dveju zemalja posmatrali su YuMi robot koji sa lakoćom demonstrira kako se pametni senzor montira na niskonaponski motor. Putem bežične konekcije sa internetom, podaci o radu motora prikazani su na velikom ekranu, čime se pokazalo kako mogu neočekivani kvarovi da se izbegnu, a potrošnja električne energije smanji.

„Pametni senzor omogućava transkontinentalnu industrijsku digitalizaciju” - rekao je Špishofer. „Upotrebom senzora skraćuje se vreme zastoja u radu motora i do 70%, produžava se njihov radni vek i do 30% i smanjuje se potrošnja električne energije čak i do 10%. Kada bi svi industrijski elektromotori širom sveta bili opremljeni našim pametnim senzorima, ušteda energije bila bi srazmerna količini električne energije koju proizvede stotinu velikih elektrana”. Pametni senzor privukao je pažnju u Hanoveru u značajnoj meri, ne samo predsednika Obame i kancelarke Merkel, već i niza potencijalnih kupaca koji su uvereni da će imati koristi od njegove primene. Senzor će biti dostupan na tržištu krajem godine. ABB (www.abb.com) je vodeća svetska kompanija u oblasti energetike i industrijske automatizacije koja svojim tehnologijama pomaže korisnicima iz javnog sektora, industrije, oblasti infrastrukture i transporta u unapređenju njihove produktivnosti uz smanjenje štetnog uticaja na životnu sredinu. ABB Grupa posluje u oko 100 zemalja i zapošljava oko 135 000 ljudi. Industrija 62 / jun 2016.

57


nove nove tehnologije tehnologije HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE

NOVO, PRILAGOĐENO KUĆIŠTE ZA TIGO SF KOORDINATNU MAŠINU ZA MERENJE HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE POBOLJŠAVA CMM - KOORDINATNU MERNU MAŠINU ZA RADIONICE SA TIBOX ULTRA-PROTECTIVE CELL

Hexagon Manufacturing Intelligence je pustio u promet prilagođeno zaštitno kućište za TIGO SF CMM (Koordinatnu mernu mašinu) za radionice. TIBOX nudi poboljšanu zaštitu za sisteme koji rade u najekstremnijim uslovima radionice, štiteći je od prašine, zagađivača u vazduhu, suspenzija čestica ulja i drugih zagađivača životne sredine iz proizvodnje.

N

apravljen posebno da zaštiti mašinu ali da pri tome očuva dostupnost koju nudi jedinstveni dizajn konzole TIGO SF, TIBOX pruža kompletno kućište a da bitno ne povećava površinu koju zauzima mašina. Providni paneli omogućavaju vizuelnu proveru iz svih pravaca, dok otvori sa tri strane daju korisnicima pun pristup obimu merenja. Integrisano osvetljenje koristi operaterima koji rade u mračnim uslovima ili kada dolazi do promene osvetljenja i opcija Signalnog tornja, nudi praćenje statusa mašine na daljinu. TIBOX kućište takođe omogućava lak pristup mašini za rutinsko i detaljnije održavanje. U potpunosti je kompatibilno sa TIGO SF-ovim integrisanim monitorom i montiranim tastaturama, dok se jogbox nalazi na zgodnom mestu, tako da ergonomija mašine i korisnička interakcija ostaju nepromenjene dodatnim nivoom zaštite. “TIGO SF-ov prepoznatljiv dizajn ga čini prikladnim za pregledanje malih do srednjih delova u radionici” kaže Anna Maria Izzi, menadžer proizvoda u Hexagon Manufacturing Intelligence. “Pri stvaranju TIBOX-a, fokusirali smo se na povećanje zaštite za TIGO SF bez gubitka prednosti dizajna. Iako je sama mašina više nego robusna za redovne uslove u radionici, TIBOX je odlična opcija za korisnike koji rade u veoma ekstremnim uslovima, za one koji žele da produže redovno vreme održavanja, ili za kompanije čije standardne radne procedure zahtevaju da koriste kućište.” TIBOX se od sada može naručiti širom sveta kao opcija za sve nove narudžbine TIGO SF-a, ili kao modifikacija sistema za već ugrađene jedinice. Više informacija je dostupno kroz lokalno komercijalno poslovanje i dilere Hexagon-a. Tel/Mob: +381 63 21 75 64, info.rs@hexagon.com www.hexagonmetrology.eu

58

Industrija 62 / jun 2016.

VIŠE O HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE

Hexagon Manufacturing Intelligence pomaže industrijskim proizvođačima da razviju disruptivne tehnologije današnjice i proizvode koji menjanju život budućnosti. Kao vodeći stručnjak za metrologiju i proizvodna rešenja, naša stručnost u prepoznavanju, razmišljanju i delovanju - na prikupljanju, analizi i aktivnoj upotrebi podataka merenja - uliva našim klijentima poverenje da povećaju brzinu proizvodnje a da pri tome usavrše proizvodni kvalitet. Putem mreže lokalnih servisnih centara, proizvodnih pogona i sa komercijalnim poslovanjem širom pet kontinenata, mi pametno oblikujemo proizvodnju kako bismo izgradili svet u kome kvalitet podstiče produktivnost. Za više informacija, posetite HexagonMI.com. Hexagon Manufacturing Intelligence je deo Hexagon-a (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), vodećeg globalnog snabdevača informacionim tehnologijama koje podstiču kvalitet i poboljšavaju produktivnost širom geoprostornih aplikacija i aplikacija industrijskog poslovanja.


nove nove tehnologije tehnologije

INEA SR D.O.O.

USPEŠNO ODRŽANA STRUČNA OBUKA Najštedljiviji frekventni regulatori za INEA SR I MITSUBISHI ELECTRIC ventilatore i pumpe, serija FR-F800

Najštedljiviji frekventni regulatori za Najštedljiviji frekventni regulatori za ventilatore pumpe, serija FR-F800 ventilatore i pumpe,i serija FR-F800

S

tručna obuka koju je organizovala firma INEA SR d.o.o. u saradnji sa svojim poslovnim partnerom MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. na temu „MAPS SCADA, PLS Q, GOT2000 i FR-F800“ održana je u trajanju od 4 dana (od 9. do 13. maja 2016.) u prostorijama MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Poljska.

Obuci su prisustvovali predstavnici naše velike kompanije ELEKTROVOLT d.o.o. iz Valjeva, koji su mogli da čuju više o novim proizvodima opreme MITSUBISHI ELECTRIC kao i o različitim svetskim referencama na kojima INEA i MITSUBISHI ELECTRIC imaju zajedničku saradnju. Učesnici obuke imali su priliku da urade i praktične vežbe na novoj opremi, a koje se odnose na konkretne projekte na kojima trenutno rade. Kontinuirani rad sdobavom prosečnom dobavom Kontinuirani Cilj obukerad bios prosečnom je da se učesnicima pokaže se korivazduha omogućavaveću uštedu kako energije. vazduha omogućavaveću uštedu energije. šćenjem opreme MITSUBISHI ELECTRIC obuhvata širok segment različitih projekata, koji se mogu prepoznati i iskoristiti u svakodnevnom savremenom okruženju.

Nova napredna generacija Frekventnih regulatora za ventilatore i pumpe omogućava smanjenje potrošnje Nova napredna generacija Frekventnih regulatora za ventilatore i pumpe omogućava smanjenje potrošnje energije. Najnovije funkcije (samočišćenje, detekcija mehaničkog kvara,su ...) sunaučili idealne za ventilatore i pumpe. Kroz praktičnu interaktivnu obuku, polaznici energije. Najnovije funkcije (samočišćenje, detekcija mehaničkog kvara, ...) su idealne za ventilatore i pumpe. Nova serija FR-F800 omogućava optimalnu struju magnetiziranja čime seprobleme dodatno štedi energija.u da prepoznaju i reše različite inženjerske Nova serija FR-F800 omogućava optimalnu struju magnetiziranja čime se dodatno štedi energija. FR-F800 podržava setiranje dve PID regulacione petlje, a upis postavki je moguć u direktnoj komunikaciji preko naPIDkoji način veću i brzu efikasnost FR-F800industriji, podržava setiranje dve regulacione petlje,da a upisrazviju postavki je moguć u direktnoj komunikaciji preko operaterskog terminala. operaterskog terminala. u programiranju različitih industrijskih zadataka.

Učesnicima su nakon završene edukacije dodeljeni autorizovani sertifikati kompanije MITSUBISHI ELECTRIC, kao i korisni pokloni u vidu opreme. INEA SR d.o.o. će i u narednom periodu organizovati stručne obuke na ovu i druge teme značajne za razvoj, kako pojedinaca, tako i kompanije/organizacije iz kojih dolaze.

Kontinuirani rad s prosečnom dobavom vazduha omogućavaveću uštedu energije.

Nova napredna generacija Frekventnih regulatora za ventilatore i pumpe omogućava smanjenje potrošnje energije. Najnovije funkcije (samočišćenje, detekcija mehaničkog kvara, ...) su idealne za ventilatore i pumpe. Nova serija FR-F800 omogućava optimalnu struju magnetiziranja čime se dodatno štedi energija. FR-F800 podržava setiranje dve PID regulacione petlje, a upis postavki je moguć u direktnoj komunikaciji preko operaterskog terminala.

Industrija 62 / jun 2016.

59


novosti novosti POZITIVAN PRIMER SARADNJE ICCE D.O.O. I ETŠ “NIKOLA TESLA” IZ BEOGRADA Kompanija ICCE d.o.o. Beograd je u saradnji sa Elektrotehničkom školom ETŠ „Nikola Tesla“ iz Beograda dogovorila i obezbedila praksu maturantima ove škole.

N

a preporuku predmetnih profesora i nakon inicijalnog razgovora sa direktorom ICCE-a, gospodinom Antom Šiškom, kompanija je pružila priliku dvanaestorici maturanata da tokom maja pohađaju dvonedeljnu praksu u prostorijama ICCE-a. Praktikanti su bili raspoređeni u odgovarajuće sektore u kompaniji, sektore energetike i procesnog upravljanja, gde su se upoznali sa politikom rada kompanije, informisali o aktuelnim projektima i učestvovali u izradi pojedinih rešenja. Zadatke su im dodelili i kasnije pratili njihov rad iskusni inženjeri i vođe projekata iz navedenih sektora na čelu sa direktorom kompanije, što im je omogućilo

da i praktično primene i prošire znanja stečena tokom obrazovanja u ETŠ „Nikola Tesla“. Praktikantima koji su se najbolje pokazali tokom ove dve nedelje, biće ponuđeno zaposlenje u kompaniji u skladu sa njihovim interesovanjima i ambicijama. „Naša kompanija inače tradicionalno podržava zapošljavanje mladih kandidata bez iskustva, pa tako za većinu naših inženjera, od kojih su neki tu i preko 15 godina, rad u ICCE-u predstavlja ujedno i prvo zaposlenje. Raduje nas što smo u mogućnosti da pružimo priliku mladim i vrednim ljudima da se razvijaju i uče od iskusnih stručnjaka iz oblasti energetike i procesnog upravljanja, kao i da započnu i izgrade svoje karijere radeći na izazovnim, međunarodnim projektima u jednoj dinamičnoj kompaniji kao što je ICCE“, izjavio je ovom prilikom direktor kompanije, gospodin Ante Šiško.

MEĐUNARODNA RAZMENA ZNANJA: COPA-DATA VAS POZIVA NA GLOBALNU PARTNER AKADEMIJU

COPA-DATA, nezavisni proizvođač softvera, poziva svoje svetske sertifikovane članove COPADATA partner zajednice, na Globalnu Partner Akademiju koja će biti održana od 15 do16. juna u Minhenu. Fokus ova dva dana će biti intenzivan i otvoren razgovor o najnovijim tehnologijama i rešenjima sa zenon-om i straton-om. Uz moto “Rastemo zajedno“ međunarodni predstavnici iz partnerskih kompanija koje će učestvovati, mogu očekivati sveobuhvatan industrijski program sa ciljem povećanja uzajamnog znanja, što sa tehnološke tako i sa prodajne strane. “Na ovogodišnjoj Globalnoj Partner Akademiji očekujemo više od 100 predstavnika iz više od 50 partnerskih kompanija, koje obuhvataju više od 20 zemalja širom sveta. Svi će nam se pridružiti u Minhenu kako bi, iz prve ruke, dobili uvid u naše proizvode i rešenja, učestvovali u direktnim razgovorima sa našim stručnjacima i dali nam dragocene povratne informacije ”, objašnjava Lisette Lillo Fagerstedt, direktor partnerskog programa u COPA-DATA. Generalni direktor Thomas Punzenberger i brojni zaposleni iz razvoja, konsaltinga, tehnoloških usluga, prodaje i marketinga će biti tu da podele svoje znanje tokom ova dva dana. Učesnici mogu da biraju između različitih prezentacija iz onih industrija koje žele da slušaju. Osim toga, eksluzivni sastanci „jedan na jedan“ se mogu dogovoriti sa ekspertima unapred. Uključene će biti opšte prezentacije o strategijama za razvoj softvera i tehnološkim trendovima kao i detaljna razmena rešenja koje zenon pruža. Dodatne informacije su dostupne ovde: www.copadata.com/GPA 60

Industrija 62 / jun 2016.

SPECIJALISTI ZA PRODAJNE MREŽE U poslednjih pet godina COPA-DATA Partner Zajednica porasla je na preko 160 međunarodnih partnera u više od 30 zemalja, u svetskoj mreži sertifikovanih specijalista sistem integratora, proizvođača mašina/OEM, kao i obrazovnih i istraživačkih instituta. Uz moto “Rastemo zajedno“ kako znati neke stvari, proširuje se u otvorenoj razmeni u oblastima prodaje i tehnologije kao i prodaji i marketingu. Prema njihovom portofilju, sertifiovane kompanije doprinose porastu produktivnosti i ergonomije u automatizacionim projektima na osnovu COPA-DATA softverskih sistema.


Festo VUVS i VUVG ventili

Kompaktno ili snažno? To je vaš izbor! Ventili serija VUVS i VUVG Novi dodatak seriji VUVS Esencijalne mogućnosti uz isti Festo kvalitet po atraktivnoj ceni!

Snažan

Ovo je naša preporuka za dobre, snažne, univerzalne ventile! Primetićete da njegove mogućnosti zadovoljavaju zahteve u gotovo 80% svih aplikacija. Sa prilagodljivim dodacima, brojnim opcijama montaže i lakim upravljanjem, on je sada deo našeg glavnog proizvodnog programa. Samo potražite zvezdu!

Tehnički podaci za VUVS-...-S Funkcija venitla:

3/2, 5/2

Protok [l/min]:

550, 1000

Opseg pritiska [bar]:

2 ... 8

Temperaturni opseg [˚C]:

-5 ... +50

Napon [V DC]:

24

Stepen zaštite:

IP65

Deo osnovnog proizvodnog programa. Preporuka: Potražite zvezdu

Uvek dostupni! Proizvodnja VS i VG serija sada je u punom zamahu – što uključuje i velike serije. Rezultat je pouzdana isporuka. Našem vrhunskom proizvodnom pogonu u Šarnhausenu u Nemačkoj potrebno je 13 sekundi da proizvede ventil serije VG. Na taj način proizvede se do 2,6 miliona VG ventila svake godine – te možete biti sigurni da ćete dobiti ono što vam je potrebno, bez obzira na zahtevanu količinu.


Festo VUVS i VUVG ventili

Kompaktni i namenjeni za velike protoke: VG modeli. Snažni i izdržljivi da se mogu koristiti na svakom mestu: VS modeli. Možete biti sigurni da će ovi atraktivni modeli ventila zadovoljiti praktično sve vaše zahteve. Novi modeli VG i VS serija nude esencijalne mogućnosti uz isti visoki kvalitet standarda kompanije Festo.

Novi dodatak seriji VUVG Esencijalne mogućnosti uz isti Festo kvalitet po atraktivnoj ceni! Više snage iz manjeg kućišta. Instalira se u trenutku. Perfektan za sve ultra-brze aplikacije koje zahtevaju posebno veliki protok u kombinaciji sa malim dimenzijama. Samo se uverite da su tehničke mogućnosti odgovarajuće za vaš zadatak. Videćete da pokrivaju gotovo 80% svih aplikacija. Kompaktan

Tehnički podaci za VUVG-...-S Funkcija venitla:

2 x 3/2, 5/2, singl, puls

Protok [l/min]:

150, 360, 660

Opseg pritiska [bar]:

1,5 ... 7

Temperaturni opseg [˚C]:

-5 ... +50

Napon [V DC]:

24

Stepen zaštite:

IP40, IP65

Deo osnovnog proizvodnog programa. Preporuka: Potražite zvezdu

Festo Srbija Preporuka: pri izboru Festo komponenti u katalogu potražite plavu zvezdu, za bržu isporuku i Festo kvalitet po atraktivnoj ceni.

FESTO glavni proizvodni program pokriva 80% vaših primena u automatizaciji

Omladinskih brigada 90v 11070 Beograd Tel: 011/7853-900 Fax: 011/7853-911 info@festo.rs www.festo.rs


novosti novosti NAGRADA ZA 3D ŠTAMPAČ MARKFORGED NA 60. MEĐUNARODNOM SAJMU TEHNIKE

I

B-CADDY D.O.O. iz Ljubljane je na jubilarnom 60. Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća u Beogradu, primio posebnu nagradu “Korak u budućnost” za 3D štampač Markforged. Stručni žiri koji je na ovogodišnjem sajmu tehnike ocenjivao predstavljene proizvode i rešenja, uverio se u jednostavnost rukovanja 3D štampačem Markforged, kao i sposobnost za štampu vrlo čvrstih komada koji se mogu uporediti sa čvrstinom industrijskog aluminijuma 6061-T6, što je moguće zahvaljujući korišćenju materijala kao što su karbon, Kevlar i staklena vlakna, pomoću kojih je ojačan najlon kao primarni materijal. Na taj način, moguće je jeftino odštampati komade koji se mogu, na primer, koristiti u proizvodnji, a koji su se do sada radili samo pomoću CNC mašina. 3D komadi koji su odštampani pomoću 3D štampača Markforged, mogu u potpunosti zameniti delove proizvedene sa CNC mašinama. Poseban kuriozitet je mogućnost da se 3D štampanjem izrade i geometrijski složeni komadi, koje ranije uz upotrebu CNC mašina uošte nije bilo moguće napraviti. Markforged 3D štampač poseban je i po tome što je pomoću njega moguće štampati vrlo čvrste komade, jer se od materijala pored najlona, koriste karbon, Kevlar, staklena vlakna kao i posebna staklena vlakna otporna na 140°C. Više o 3D štampaču Markforged na www.ib-caddy.com/markforged

3DEXPERIENCE FORUM

U

organizaciji CadCam Group, 26. maja u hotelu Crown Plaza organizovan je 3DExperience forum. Fokus predavanja koja su održana tom prilikom je bio na upoznavanju sa najnovijim platformama kompanije Daussult Systems za projektovanje, simulacije i upravljanje proizvodnjom: Catia, Simulia i Enovia. Sa prisutnošću u gotovo svakoj industrijskoj grani, kompanija Dassault Systems je jedan od globalnih lidera na tržištu softvera koji ima za cilj da poveže i učini efikasnim sve procese koji prate razvoj proizvoda, od njegovog dizajna, projektovanja, proizvodnje, sve do upotrebe od strane krajnjeg korisnika. 3DExperience predstavlja novi koncept kolaboracije kako između različitih softverskih alata, tako i između ljudi koji učestvuju na projektu. Brz prelazak sa dizajna na projektovanje, zatim simulacija rešenja u VR okruženju sa realnim parametrima, uz automatizovano praćenje svih dokumenata i verzija, pred-

64

Industrija 62 / jun 2016.

stavlja sastavni deo četvrte industrijske revolucije popularno nazvane Industrija 4.0. Rezultat napretka ovih tehnologija je da se vreme za razvoj drastično smanjilo. Kao primer se nameće autoindustrija koja gotovo da prestaje da koristi realne crash testove - već kompletan ciklus (inženjering-testiranje-reinženjering) obavlja u virtualnom okruženju. Takođe, pomenuta platforma utiče i na radno okruženje jer fizičko mesto projektovanja postaje irelevantno, a razvojni tim može biti „distribuiran“ bilo gde na planeti. Kao ultimativni primer, forum je pratio i automobil Tesla Model S kao i drveni elektro bicikl koji su u potpunosti razvijeni uz pomoć softverskih rešenja za koje CadCam Group, kao partner Dassault Systems, pruža podršku u regionu.


THANK YOU Hvala što ste nas posetili na Sajmu tehnike u Beogradu. Kvalitetan ručni alat – 10 godina garancije

Alati za lakše zavarivanje

Alati za brušenje i brusilice

Radna odela

Merni instrumenti

Ormani i oprema

Novo u našem prodajnom programu:

MABI SCRAP’AIR 36 RENOVATION OF BUILDINGS; FOR BRICKLAYERY, TILERS & ASBESTOS REMOVAL TECHNICIANS.

®

Novo u našem prodajnom programu!

Dleta

IB BLUMENAUER KG Hauptstraße 7 D-83112 Frasdorf

Tel: 0049 (0)8052-374 Fax: 0049 (0)8052-4355 E-mail: sales@ib-blumenauer.com Web: www.ib-blumenauer.com

NOVO Prodajni program u Smederevu od 01.09.2016. Veleprodaja : CENTRALINVEST d.o.o. Kovinski put bb, Smederevo (preko puta Aerodroma) Tel: +381 11 3650104


nove nove tehnologije tehnologije IB-CADDY D.O.O.

MARKFORGED STEZALA PO MERI Autori teksta: Andrej Levstek, IB-CADDY D.O.O. Sašo Malerič, LIVAR d.d., PC Mehanska obdelava

Dobro konstruisani stezni sistemi omogućuju učinkovito, napredno i cenovno vrlo povoljno rešenje. Gubljenje vremena u pripremi i izradi pri klasičnim postupcima izrade stezala su za nama. S revolucionarnim rešenjem MARKFORGED 3D štampači nam omogućuju veću fleksibilnost i poboljšanje kvaliteta, te veoma brz način izrade steznih priprema po meri.

liamidom) već i u kombinaciji s ugljeničnim vlaknima (karbonom), kevlarom, staklenim vlaknima, kao i visoko temperaturno postojanim staklenim vlaknima. Tim iz IB-CADDY u saradnji sa odelom tehnologije kompanije LIVAR su na temelju modela odlivka pripremili stezni sistem, koji omogućuje sledeće: • fleksibilnost • ponovljivost • i najvažnije: što niži trošak izrade

1. UVOD

Ključni naglasak pri proizvodnim tehnologijama je fleksibilnost, kao i niski troškovi izrade. Međutim, to je u velikoj meri teško osigurati, iz razloga kao što su kratki rokovi, kompleksnost proizvoda te zauzetost proizvodnje. Sve više i više je primera da radi osiguranja najboljeg mogućeg kvaliteta - usled troškova proizvodnje pojedinih komponenata, proizvođači ne mogu postići konkurentske cene. Pored toga se proizvodne kompanije suočavaju s izradom probnih serija, koje često premašuju budžet koji im je namenjen. Način improvizacije često ne postiže dovoljno visok nivo ponovljivosti. Možemo se poslužiti, na primer, primenom fleksibilnih stezala. Ipak, pokazalo se, da su ulaganja što se tiče vremena proizvodnje veoma visoka i dosta često predstavljaju prilično veliki finansijski trošak. Primerena alternativa može biti primena 3D štampanih komponenata. U tom slučaju je potrebno biti oprezan i na vreme proračunati trošak same štampe, jer trošak može brzo premašiti i više od 1 000 evra. A i sami materijali često nisu primereni za aplikacije izrade stezanja poluproizvoda. Ipak, svedoci smo da se u poslednje vreme pojavljuju nove opcije na području 3D štampanja, primenom robusnijih materijala, koji mogu zadržati oblik te izdržati opterećenja na koja utiču alati pri obradi delova na samim obradnim centrima.

Slika 1: Prva verzija pripreme

2. UZORKOVANJE

S fleksibilnošću izrade uzoraka suočava se i kompanija LIVAR d.d. iz poslovnog centra Mehanska obdelava Črnomelj, gde pored velikoserijske proizvodnje, isto tako za potrebe svojih kupaca, izrađuju male serije. Svaki uzorak, naravno, zahteva primerenu stegu - za čiju je izradu potrebno određeno vreme. Uz sve veću prezauzetost kapaciteta proizvodnje, često nedostaje vremena za izradu priprema, pa je iz tog razloga primerenija alternativa u 3D štampi, jer je ključno da imamo i opciju za njihovu brzu izradu po meri pojedinog poluproizvoda.

2.1 Ubrzavanje uzorkovanja

Osnovna problematika s kratkim vremenskim okvirom se pojavila kod novog kupca, koji je tražio primerenog partnera, koji bi bio u stanju radi njihovog razvojnog procesa osigurati uzorke proizvoda u nekoliko nedelja. U traženju rešenja su se okrenuli ka opciji 3D štampe steznog sistema, uz pomoć 3D štampača MARKFORGED, koji omogućuju ne samo štampu s osnovnim materijalom (tj. po66

Industrija 62 / jun 2016.

Slika 2: Dorađena priprema (optimizovanje)

Primereno pripremljen model predstavlja i u 3D štampi niži trošak, jer se izrada štampanog proizvoda temelji na načelu dodavanja materijala.

2.2 Tok izrade

Pri štampanju se mogu optimizovati pojedini slojevi i može se kombinovati više materijala, tako da se na pojedinom delu, gde predviđamo specifično opterećenje, odabira najbolje rešenje. Prilikom pripreme je kao osnovni materijal primenjen poliamid sa staklenim vlaknima, a na delu gde deluje opterećenje na pritisak, poliamid u kombinaciji s ugljeničnim vlaknima.


nove nove tehnologije tehnologije

IB-CADDY D.O.O.

Na nivou troškova, osetna je razlika između klasičnog načina stezanja uz pomoć metalne pripreme i pripreme štampane pomoću MARKFORGED 3D štampača. Tablica 1: Troškovnik

Metoda

Vreme izrade

Troškovi za RO [EUR/mesec]

Klasična izrada pripreme1

3-5 dana

800,00 €

3D tisak s MARKFORGED2

24 sata

75,00 €

Slika 3: Izrađena priprema s dodatim metalnim elementima

[1] Crtež modela, priprema tehnologije, priprema sirove obrade na mašini [2] Crtež modela, priprema STL, 3D štampa

Tehnologija štampanja uz pomoć MARKFORGED-a, omogućuje minimalnu doradu nakon štampe, a možemo predvideti i provrte i otvore za ulaganje vitki.

2.3 Primena u proizvodnji

ĆN

ABS - brizgan

eb

na

na

Sa gr ja a m da te “ hn K ik O e R 20 A 16 K ,B U eo B gr UD ad U

MODUL SAVITLJIVOSTI, kN*m/kg

MarkForged - karbon 6061-T6 Aluminij

O

ST

Slika 4: Primer stezanja pripreme (optimizovanje)

Po s

Test primene pripreme se pokazao neuporedivo bržim i prilagodljivijim. Predstavlja novu prekretnicu u pristupu izrade priprema, te se time ostvaruje ušteda vremena.

NAPREZANJE


predstavljamo predstavljamo OBO BET TERMANN D.O.O.

OBO SISTEMI NOSAÄŒA KABLOVA SPREMNI DA ISPUNE I NAJVIĹ E ZAHTEVE Bilo da se radi o standardnim elektroinstalacijama pa sve do industrijskih sistema pozicioniranih u agresivnim sredinama i velikim potpornim rasponima ili sistemima otpornim na poĹžar, OBO sistemi nosaÄ?a kablova će ispuniti sve vaĹĄe zahteve. Nakon zavrĹĄetka montaĹže, uvek je prisutno zadovoljstvo kvalitetno obavljenog posla i sigurnost dugogodiĹĄnjeg radnog veka. POZICIJA MONTAĹ˝E, OPTEREĆENJE, POTPORNI RASPONI

Univerzalni sistemi - mreĹžasti i perforirani nosaÄ?i kablova, primenjuju se kod malih i srednjih opterećenja i potpornih rastojanja od 3 m. Svejedno da li se instalacija izvodi s plafonskim ili zidnim priÄ?vrťćivanjem ili podizanjem konstrukcije od poda. Na mestima gde je potrebno nositi velike terete, premostiti velike potporne raspone i realizovati teĹĄke tokove trasa, OBO koristi lestviÄ?aste i perforirane nosaÄ?e kao i sisteme za velika opterećenja WIDE SPAN koji bez problema savlaÄ‘uju potporna rastojanja od 10 metara. Stabilnost svih sistema, nosaÄ? kablova, poverena je ĹĄirokom spektru montaĹžnih sistema - nosaÄ?a i konzola.

POVRĹ INSKA ZAĹ TITA I MATERIJALI

U unutraĹĄnjim i spoljaĹĄnjim oblastima, u agresivnim atmosferama ili pod specijalnim higijenskim uslovima, OBO nudi optimalne povrĹĄine i materijale za sistem nosaÄ?a kablova. OBO sistemi nosaÄ?a kablova se izraÄ‘uju od Ä?eliÄ?nog lima, odnosno Ä?eliÄ?ne Ĺžice visokog kvaliteta i proizvode se u razliÄ?itim varijantama povrĹĄine. RazliÄ?iti postupci oplemenjivanja, odnosno oslojavanja, obezbeÄ‘uju zaĹĄtitu od korozije po meri, usklaÄ‘enu sa svim vrstama primene. Osim toga, OBO sistemi nosaÄ?a kablova se proizvode i od nerÄ‘ajućeg Ä?elika i u varijantama u boji.

BRZINA I FLEKSIBILNOST

Prilikom odluke za ili protiv nekog proizvoda, vreme potrebno za montaĹžu je sve vaĹžnije. Sa OBO nosaÄ?ima kablova iMagicÂŽ patentiranim sistemom, postavljanje i spajanje nosaÄ?a izvodi se u sekundama, bez alata. Kod spajanja nosaÄ?a kablova, spojnice i montaĹžni alat nisu potrebni. Jednostavno utaknite i gotovo. Na taj naÄ?in se smanjuje potreba za skladiĹĄtenjem, a time i troĹĄkovi. Zahvaljujući tome OBO nosaÄ?i kablova sa MagicÂŽ spojnicom prilikom instalacije omogućavaju veću brzinu bez gubitka stabilnosti i nosivosti. Ispitivanjima opterećenja dokazano je da su OBO MagicÂŽ spojevi jednako dobri kao i tradicionalni vijÄ?ani spojevi. %BTOFVF0#0-PHP

ViĹĄe informacija: OBO BETTERMANN d.o.o. 22300 Stara Pazova, Evropska 2, Srbija +381 (0) 22 21 50 346 +381 (0) 22 21 50 339 info@obo.rs www.obo-bettermann.com 68

Industrija 62 / jun 2016. &JOÚJF¡FOEFS´CFSHBOH

7BSJBOUFO

4DISFJCXFJTF6OUFSOFINFOTOBNF


aktuelno aktuelno ABB-OVE TEHNOLOGIJE UČESTVUJU U STVARANJU ISTORIJE U ŠVAJCARSKIM ALPIMA U vreme kada Švajcarska službeno otvara najduži železnički tunel na svetu, poznat kao bazni tunel Gotthard, koji se proteže dužinom od 57 km i prolazi kroz Alpe, ABB je svečano otvorio posebni paviljon postavljen u Rynächt-u, na severnom ulazu u tunel, u kojem je kompanija istakla svoj doprinos ovom projektu koji mnogi opisuju kao „projekat veka“. Na svečanoj ceremoniji presecanja vrpce, učestvovali su predsednik uprave ABB-a Peter Voser i glavni izvršni direktor Ulrich Spiesshofer. U posebnim paviljonima kompanije ABB koji su povodom otvaranja tunela postavljeni u Rynächt-u i na južnom ulazu u tunel, u Pollegij-u, predstavljena su ABB-ova rešenja korišćena u izgradnji tunela. ABB je isporučio glavne električne komponente za ceo sistem napajanja od 50 Hz, koji tunelsku infrastrukturu napaja električnom energijom, kao i sisteme napajanja i upravljanja za ventilacijski sistem, koji je sa svojih 15,6 MW najsnažniji takav sistem na svetu. U paviljonima je, takođe, predstavljen ABB-ov doprinos razvoju infrastrukture železničkih tunela u Švajcarskoj tokom više od stotinu godina, kao i dugogodišnja saradnja te kompanije sa Švajcarskim saveznim železnicama (SBB). Švajcarska kompanija BBC, prethodnica ABB-a, sprovela je elektrifikaciju prvog železničkog tunela Gotthard, dovršenog 1882. godine, kao i tunela Simplon i Lötschberg koji su otvoreni početkom 20. veka.

Nakon svečanog otvaranja paviljona, predstavnici kompanije ABB, među kojima je bio i Bernhard Jucker predsednik ABB-a za evropsku regiju i Remo Lütolf izvršni direktor ABB-a Švajcarska - prisustvovali su službenoj ceremoniji otvaranja baznog tunela Gotthard zajedno sa švajcarskim državnim zvaničnicima i državnim poglavarima susednih zemalja. Paviljoni kompanije ABB bili su otvoreni za širu javnost 4. i 5. juna i obeležila ih je posebna manifestacija svečanog otvaranja tunela, ključne žile kucavice u sve široj evropskoj železničkoj mreži.

221 SERIJA INSTALACIONIH KONEKTORA SA POLUGOM 40% MANJI 100% TRANSPARENTNI

WAGO 221:

KOMPAKTNI INSTALACIONI KONEKTORI SA POLUGOM 221-412, za 2 provodnika

221-413, za 3 provodnika

• Nominal current: 20 A • Nominal voltage: 600V • Operating temperature: 105˚ C

Nova generacija instalacionih konektora za sve tipove provodnika

www.wago.com/221

221-415, za 5 provodnika

Wago Kontakttechnik GmbH & Co.KG Regional Office: Business Center Serdika; 2E Akad. Ivan Geshov Blvd. Building 1, Floor 4, Office 417; 1330 Sofia, Bulgaria Tel: +359 2 489 46 09; Fax: +359 2 928 28 50; info-bg@wago.com Dragan Stojanović, Reprezentative Serbia Mob: +381 69 515 5510, dragan.stojanovic@wago.com


putopis putopis

PROSLAVA JUBILEJA U ŠVAJCARSKIM ALPIMA ABB – 125 GODINA USPEŠNOG POSLOVANJA

Na poziv kompanije ABB, krajem maja organizovano je putovanje za novinare koje je za cilj imalo obilazak dela Švajcarske, gde su bile održane veoma interesantne ture koje su uključivale posete proizvodnim pogonima ove kompanije kao i poslovnim partnerima sa kojima ABB održava visok nivo saradnje. Uz predstavnike portala www.ekapija.com i www.energetskiportal.rs, iz Srbije bio je prisutan i časopis Industrija, kao još mnogo članova redakcija iz regiona, Evrope, Rusije pa čak i SAD-a. Zato se sa ovog puta vraćamo sa mnogo pozitivnog iskustva i novih informacija koje su nam, i pored bliske saradnje sa ABB Srbija u poslednjih sedam godina, još malo pojasnile koliko je ovo velika svetska kompanija i kako sve što smo videli – funkcioniše u perfektnom skladu. ≡ Tekst pripremio: Nikola Mirković

D

omaćin puta se potrudio da za tri dana vidimo što je više moguće i da uglavnom putem prezentacija, dobijemo podatke o planovima, proizvodnim pogonima, istoriji poslovanja; tako da smo pored prezentacionih sala imali prilike da u prelepom krajoliku švajcarskih Alpa, putujući vozom, čujemo odlično prezentovanje na temu Internet of things, services and people, gde je rečeno kako se ABB uveliko upušta u novu eru industrijalizacije – Industry 4.0. U narednim decenijama, internet će promeniti metode i procese u industriji - kao što je promenio ponašanje potrošača u poslednjih nekoliko decenija. Sve veća inteligencija mašina će povećati samu produktivnost, sigurnost i efikasnost, koja će proizvodnju činiti još fleksibilnijom, što će dovesti do povećanja produktivnosti i od 30%, pa možda i više. To je nova industrijska revolucija, jer obećava da reši osnovne uzroke ključnih izazova koji utiču na svet danas, a odnosi se na klimatske promene ili slab ekonomski rast. ABB zato nudi i proizvode i rešenja – frekventne regulatore, robote i industrijsku automatizaciju i kompletne energetske sisteme, gde se u svim sektorima svakodnevno radi na unapređenjima, što mogu potvrditi klijenti koji su ovoj globalnoj kompaniji poklonili decenijsko poverenje. Organizator je za nas učinio pravi pogodak kada nas je proveo kroz proizvodne pogone jedne od najvećih fabrika vozova u Evropi – kom-

Najlepši način da obiđete Švajcarsku 70

Industrija 62 / jun 2016.

panije Stadler, koja je nama poznata i po već čuvenim plavo-crvenim vozovima, koji se mogu videti i na srpskim šinama, istina, ne baš u optimalnim brzinama, ali svakako je dobro što se i naša železnica može pohvaliti ovim visoko kvalitetnim vozovima. Posebno nam je bilo interesantno kada su na prezentaciji nabrojani najveći kupci u poslednje vreme, i kada se iza Nemačke i Rusije, pojavila i Srbija. Kako nam je prosto rečeno – kada pogledate Stadler-ov voz, videćete karoseriju, udoban enterijer, stakla, točkove i ostale neizbežne delove, ali kada počnete sa rasklapanjem lokomotive ili vagona, onda dolazite do elektro ili hibridnih motora, kao i njihovih pratećih elemenata, a to je sve ABB oprema i procentualno se može reći da 70-80% jednog Stadler voza čine delovi i oprema iz ABB-a. Predstavnici obe kompanije naglašavaju da je to veoma uspešna saradnja, za koju planiraju da se u budućnosti još više širi. Jedna od lokacija na koju je domaćin veoma ponosan jeste fabrika poluprovodnika u Lenzburgu, gde od 1981. godine ABB ima svoje proizvodne pogone, a danas je to jedna visoko moderna fabrika iz koje se proizvodi šalju širom sveta, a čine prenos električne energije još efikasnijim, sa umanjenim gubicima. Komponente proizvedene ovde imaju primenu u bezbroj aplikacija. Ono što nas je posebno impresioniralo, jesu uslovi za rad, pa i uslovi pod kojima morate da se krećete kroz fabriku kao gost. Naravno, fotografisanje je bilo zabranjeno, kao i u većini drugih objekata koje smo posetili.


putopis putopis

Prezentacije su bile i u vozu

Jedno od veoma interesantnih mesta koje smo posetili i gde smo imali priliku da večeramo i da slikamo nesvakidašnji lep prizor, jeste najviša zgrada u Cirihu – Prime tower, odakle se vidi veći deo ovog lepog grada i pruža pogled na jedan manji deo Ciriškog jezera. Naravno, pre večere smo imali priliku da izađemo na krov ove kule, a potom nam je predstavljeno koliko je ABB značajno uticao na izgradnju ovog modernog simbola grada Ciriha. Zgrada je urađena sa staklenom fasadom i visoka je 126 metara, a sačinjena je od 36 spratova. Iza staklene fasade se mogu pronaći najnovija tehnološka rešenja kompanije ABB. U podrumu građevine, nalaze se četiri električna transformatora, a svaki je snage 1 000 KvA. Razvod energije po spratovima i prostorijama, takođe je deo ABB tehnologije. Ova zgrada se smatra visoko bezbednom, energetski efikasnom i pametnom građevinom. U drugom delu prezentacije dobili smo informaciju da su slični sistemi ugrađeni i u gradski stadion „Letzigrund“, kao i u gradsku

Sve je bilo odlično organizovano

bolnicu i druge važne građevine u Cirihu, koje smo mogli da vidimo sa poslednjeg sprata Prime tower kule. U specijalnoj prostoriji na glavnoj železničkoj stanici u Cirihu, dobili smo sve važne informacije vezane za projekat Gotthard tunel, koji je 1. juna imao i svoje svečano otvaranje. Švajcarska na taj način, uz pomoć ABB kompanije i drugih saradnika, ostvarila je i pokrenula novu eru u železničkom saobraćaju, jer je pušten u rad tunel od 57 kilometara koji prolazi ispod Alpa. Za izgradnju ovog tunela bilo je potrebno 17 godina, a zahvaljujući njemu će se vozom iz Ciriha do Milana stizati za dva sata i četrdeset minuta. Maksimalna brzina za ovaj tunel predviđa kretanje putničkog voza od 250 km/h, dok će se teretni vozovi kretati „samo“ 160 km/h. Ovaj tunel je opremljen najnovijim tehničkim rešenjima kompanije ABB, koja omogućavaju napajanje infrastrukture i ventilacionog sistema tunela električnom energijom.

Ponos Švajcarske – Gotthard tunel Industrija 62 / jun 2016.

71


putopis putopis

Brana Hinterrhein – prizor koji ostavlja bez daha

Naš put, kao što se stiče utisak, bio je veoma dobro isplaniran – sa ciljem da se pokaže što više i da se vidi ono najbolje. Tako smo nedaleko od Ciriha obišli i Data centar, gde je ABB oprema instalirana u skoro svim segmentima funkcionisanja ovog objekta. Takođe smo imali priliku da posetimo i podzemnu trafo stanicu koja je, naravno, proizvedena i instalirana od strane kompanije ABB, a koja pored svoje efikasnosti - što se tiče prenosa i transformisanja električne energije, impresionira i činjenicom da može biti neprimetna za običnog prolaznika, kao i da štedi veliki prostor - kada je u pitanju gradska površina. O bezbednosti ne treba ni govoriti, jer je uklonjena od vremenskih nepogoda ili drugih opasnosti, kojima su izložene trafo stanice iznad zemlje. Mi u Srbiji nažalost to dobro znamo, koliko su “ranjivi” trafoi, kada je u pitanju nevreme, pa čak i kada je opasnost iz vazduha. Putovanje smo završili odlaskom na Alpe gde smo, pored odličnog provoda i druženja, imali priliku da obiđemo hidro elektranu Bärenburg i Ferrera koja se u celosti nalazi u pećini, odnosno nije vidljiva osim ako se ne spustite tunelom do nje. Sva ključna oprema za transformisanje i prenos električne energije je imala ABB oznaku, jer je ova kompanija izuzetno pouzdan partner u energetici zbog svojih inovativnih i prilagodivih sistema i proizvoda. Na samoj granici sa Italijom, bili smo impresionirani branom Hinterrhein koju su napravili švajcarski inženjeri i koja ima poseban sistem za odvođenje vode. Na tom prelepom mestu ne postoji ništa više – osim autentičnog alpskog restorana, gde se cela grupa napokon opustila posle dva dana neprekidnog putovanja, i to veče je svakako ostavilo neki poseban utisak na svakog od nas.

Najvrednija su nova poznanstva 72

Industrija 62 / jun 2016.

Sutradan, pre povratka na aerodrom, bili smo počastvovani prisustvom generalnog direktora kompanije ABB. Gospodin Ulrich Spiesshofer je došao da ruča sa našom grupom i, pored kraćeg govora, bio je raspoložen za novinarska pitanja, gde smo čuli kakvi su dalji planovi u poslovanju ABB-a. Mi u časopisu Industrija, kao što znate, zahvaljujući kompaniji ABB Srbija redovno pratimo šta se dešava u njihovom poslovanju kada je reč o našoj zemlji, ali i kada su u pitanju veliki svetski događaji u organizaciji ili pod sponzorstvom ove kompanije. Međutim, posle ova tri dana, tek sada u pravim dimenzijama dobijamo predstavu da ova grupacija koja posluje u preko 100 zemalja sveta i koja trenutno zapošljava preko 135 000 ljudi - ulazi u svaku poru modernog života i olakšava da se stvari dešavaju tačno i pouzdano. I kada je reč o prenosu energije, i kada je reč o transportu robe, i kada je proizvodnja u pitanju – dokazali su nam da imaju rešenja za svaki izazov. Pored svega toga, zaslužni su i što se jačaju nove veze na našim prostorima i zemljama našeg regiona, jer smo imali priliku da upoznamo mnogo dobrih ljudi sa kojima ćemo sarađivati u budućnosti. ABB u Srbiji ove godine slavi 26 godina postojanja i kao jedna od vodećih kompanija u oblasti energetike i industrijske automatizacije, pomaže kupcima u unapređenju korišćenja električne energije, povećanju industrijske produktivnosti i smanjenju negativnog uticaja na okolinu. ABB d.o.o. sa sedištem u Beogradu nadležan je za čitav asortiman ABB-ovih proizvoda i sistema na teritoriji Republike Srbije. Takođe ima razvijenu saradnju sa lokalnim partnerima i kupcima, zadužen je za puštanje u rad, servis i održavanje ABB-ove opreme i sistema, kao i vršenje obuke korisnika.


novosti novosti TRGOVINSKA RAZMENA SRBIJE I KINE PORASLA ZA 2,9% U PRVA ČETIRI MESECA 2016

U

kupna trgovinska razmena Srbije i Kine je u prva četiri meseca ove godine zabeležila rast od 2,9%, te je sa 489,6 miliona USD, dostigla 503,9 miliona USD. Izvoz Srbije u tu zemlju povećan je za petinu, odnosno za 22% u odnosu na isti period 2015. Značajniji rast u izvozu su imali proizvodi za zaptivanje od gume koje smo izvezli u vrednosti od 0,44 miliona USD, što je rast preko 1 000 %. Najveći rast uvoza zabeležen je kod aparata za telefoniju, sa 47,6 na 53,3 miliona USD. U prošloj godini trgovinska razmena između dve zemlje je iznosila oko 1,56 milijardi USD, a kineska strana i dalje izvozi značajno više nego domaće firme. Poznavaoci ekonomskih prilika tvrde da je šansa da se srpski izvoz u tu zemlju dodatno poveća pre svega u poljoprivredi, jer, kako navode, kineska strana zainteresovana je za srpske žitarice, meso, semensku robu, zatim smrznuto voće, vino itd. Veći broj proizvodača iz Srbije iskazao je u prethodnom periodu interes za izvoz mesa i proizvoda od mesa, mlečnih proizvoda i hrane za bebe na kinesko tržište. Međutim, da bi se izvozili ti proizvodi, neohodno je usklađivanje protokola nadležnih službi, izvoznih sertifikata i sertifikacija proizvođača kod Generalne državne uprave Narodne Republike Kine za nadzor kvaliteta, inspekciju i karantin. Za sada su potpisani Protokol o fitosanitarnim uslovima za izvoz pšenice, smrznutog jagnjećeg mesa i smrznutog goveđeg mesa u Kinu, a pokrenuta je inicijativa za usaglašavanje dokumenata i uslova potrebnih za izvoz proizvoda od mleka, mesa, hrane za bebe, hrane za kućne ljubimce...

Prema podacima Privredne komore Srbije (PKS) u 2015. godini dominantni izvozni proizvodi su bili obrađeno bukovo drvo (27%), neobrađeno drvo (8,9%), delovi za mašine (6,1%), te cirkulacione pumpe za grejne sisteme (6,07%)... Obrnuto, iz Kine u Srbiju dominantno plasirani proizvodi su bili telefoni za mrežu stanica ili za druge bežične mreže (8,1%), mašine digitalne portabl (5%), uređaji za filtriranje i prečišćavanje ostalih gasova (4,2%), sirovi aluminijum (3%)...


vremeplov vremeplov USLUGE IZ ŠVAJCARSKE ZA CEO SVET 125 GODINA PIONIRSKE TEHNOLOGIJE

Testiranje prve parne turbine održano je 1901. godine. Kako je reč o događaju od izuzetne važnosti, bila je prisutna cela uprava kompanije. S leva na desno: Erik, Čarls i Sidni Braun, Valter Boveri, inženjer Albert Ajhel, glavni finansijski direktor Friz Funk i tri mehaničara.

Godine 1891. Čarls Braun i Valter Boveri osnovali su kompaniju Braun Boveri & Cie (BBC) u Badenu, u Švajcarskoj. Ti pioniri elektrotehnike prepoznali su električnu energiju kao ključ razvoja za novo doba. Njihova kompanija, iz koje se kasnije razvio ABB, započela je da ostvaruje tu viziju zadivljujućom brzinom – a vrlo se rano uključila i u železnički sektor.

Čarls Braun

Č

arls Braun i Valter Boveri savršeno su se dopunjavali. Čarls, sin engleskog inženjera, bio je izuzetan projektant, dok je Valter, koji je rođen u Nemačkoj, smatran za staloženog i tehnički potkovanog rukovodioca projekata. Mogli bismo reći da korene budućeg internacionalizma švajcarske kompanije, prepoznajemo već u samim počecima. Iako tada još nisu navršili ni 25 godina, Braun i Boveri već su sredinom 1880-ih bili poznati po svom uspešnom radu u inženjerskoj kompaniji Oerlikon u Cirihu. Njihov poduzetnički duh naveo ih je da udruže snage i osnuju sopstvenu kompaniju. Imali su jasnu viziju: prenos električne energije na velike udaljenosti je moguć, a ona će osvetliti i promeniti svet.

74

Industrija 62 / jun 2016.

Valter Boveri

Njihova vizija se razvila iz uspeha koji je Braun već ranije postigao. Naime, on je projektovao transformator i generator za elektranu u Laufenu, u Nemačkoj. To je omogućilo prvi prenos visokonaponske naizmenične struje s relativno malim gubicima na velike udaljenosti, i to od Laufena do Frankfurta na Majni, udaljenog 175 km. Taj uspeh smatra se presudnim za rešavanje ključnog pitanja u „ratu struja“ koji je trajao tokom tog perioda – naime, da li je podesnije za distribuciju električne energije - jednosmerna ili naizmenična struja? Decenijama kasnije, u svojim otkrićima na području prenosa visokonaponske jednosmerne struje, BBC/ABB će opet iskoristiti prednosti jednosmerne struje kad je reč o prenosu električne energije na velikim udaljenostima.


vremeplov vremeplov MESTO OSNIVANJA: BADEN

Potraga za mestom u kojem će osnovati zajedničku kompaniju, odvela je dvojicu inovativnih inženjera u Baden, gradić na reci Limat, oko 20 km zapadno od Ciriha. U tom gradu, novoosnovana elektroenergetska kompanija je želela da izgradi protočnu hidroelektranu i tako podstakne industrijski razvoj tog omiljenog banjskog lečilišta koje se u to vreme suočavalo s krizom. Brown i Boveri dobili su posao izgradnje generatora za tu protočnu hidroelektranu – u isto vreme, grad im je ponudio građevinsko zemljište za izgradnju projektnog biroa i fabrike. Dvojica inženjera prepoznala su prednosti takvog aranžmana i prihvatila ponudu – ABB i danas nastoji biti blizu svojih kupaca iz celog sveta kako bi proizvodili na mestu na kojem postoji potražnja. Hidroelektrana koju su nameravali da izgrade predstavljala je pouzdan izvor električne energije ne samo za grad, nego i za kompaniju koju su želeli da osnuju. Tako je kompanija BBC osnovana 2. oktobra 1891. u Badenu. A u februaru 1892. prvi radnici su već počeli sa radom u fabrici koja je izgrađena u vrlo kratkom roku. Iste godine pušteni su u rad prvi generatori u protočnoj hidroelektrani. Snabdevanje grada Badena i samog BBC-a električnom energijom moglo je da počne. Ostalo je istorija – priča koja će se detaljno prepričavati tokom ove godine u kojoj slavimo važan jubilej.

BRZO ŠIRENJE NA ŽELEZNIČKI SEKTOR

BBC je rastao vrtoglavom brzinom, a brzo je i razgranao svoju ponudu. Na primer, ta ambiciozna kompanija već je 1895. bila isporučilac elektro opreme za tramvajski sistem švajcarskog grada Lugano, koji se nalazi na italijanskom govornom području, a tri godine kasnije i za zupčastu železnicu do Gornergrata i Jungfraujoha u švajcarskim Alpima. Braun i Boveri su zajedno razvili i lokomotivu na električni pogon. Puštena je u rad 1899. godine na pruzi Burgdorf-Tun u Švajcarskoj, što je predstavljalo prvu elektrifikovanu prugu sa standardnim kolosekom u Evropi. Tako su položeni prvi temelji za širenje na železnički sektor, koji će s vremenom postati važan poslovni segment u kompaniji BBC – uz inovacije poput parnih i plinskih turbina, moćnih transformatora i elektronskih sistema upravljanja za industrijsku automatizaciju.

Testiranje motora za lokomotive, 1895. godina

BBC je toliko verovao u svoju viziju elektrifikacije javnog prevoza da je 1905. godine, o sopstvenom trošku, elektrifikovao železničku prugu kroz upravo završeni Simplon tunel koji povezuje Italiju i Švajcarsku: bio je to revolucionarni poduhvat kojim je počela zamena lokomotiva na parni pogon širom Evrope.

IMPLEMENTACIJA VIZIJE ŠIROM SVETA

Kompanija je simbolički zatvorila krug 1967. godine: BBC je kupio Mašinenfabrik Oerlikon (MFO), kompaniju u kojoj su se Braun i Boveri upoznali i postigli svoje prve uspehe. MFO je – kao i BBC – proizvodio električne lokomotive, poput legendarnog Krokodila za prevoz robe na strmoj deonici tunela Gotard, čiju siluetu i dandanas prepoznaju ljubitelji vozova u celom svetu. ABB je nastao 1988. spajanjem BBC-a i švedske kompanije ASEA. Elektrosistemi za vozove i železničku infrastrukturu i danas su jedan od najvažnijih segmenata u portfoliju kompanije na području elektroenergetike i automatizacije. Savremeni voz Alegra, koje koristi kompanija Retinske Železnice (RhB), na primer, opremljeni su energetski efikasnim pogonskim sistemom iz ABB-a. Sistem se sastoji od kompaktnih pretvarača napona i transformatora koji su posebno prilagođeni zahtevnim uslovima kakvi vladaju u brdovitoj regiji Graubunden.

Transformatori i pretvarači napona proizvode se u Ženevi i Turgi – u Švajcarskoj, gde je ABB prisutan već 125 godina. Upravo ovde, ali i u još stotinak zemalja širom sveta, naša kompanija ostvaruje Kao lider u pronalaženju energetski efikasnih rešenja, ABB doprinosi svoju viziju Energetika i produktivnost za bolji svet kroz impleglobalnoj uštedi električne energije, ne dovodeći u pitanje njenu isporuku. mentaciju svoje Strategije narednog nivoa - Next Level koja je Naši sistemi za kontrolu osvetljenja mogu uštedeti i do 50 procenata usmerena na održivi rast i pionirske inovacije. energije, a upravljanje zgradama i do 60 procenata. Vizija sveta u kojem će električna energija biti pokretač razvoja, Dok drugi govore o cenama električne energije, nestašici struje i motivisala je Čarlsa Brauna i Valtera Boverija tih davnih godina. klimatskim promenama, ABB aktivno čini nešto u vezi toga, ABB i danas nastavlja njihovu tradiciju projektovanjem proizvodi to ovde i sada. www.abb.com/knx

Zaposleni u centru za testiranje turbina, 1910. godina

nje, distribucije i potrošnje električne energije, uz još veću efikasnost i još odgovornije korišćenje resursa. Za više informacija o ABB-ovom jubileju: www.abb.com/125

Za više informacija kontaktirajte ABB u Srbiji: ABB d.o.o. ABB d.o.o. Kumodraška 235 Bulevar Peka Dapčevića 13, 11010 Beograd 11000 Beograd, Srbija Irena Tomić Tel: +381 11 3094 300 Tel: 011 3094 305 Fax: +381 11 3094 343 irena.tomic@rs.abb.com www.abb.rs www.abb.rs Industrija 62 / jun 2016.

75


Elektrohidraulični sistemi Kompanija ICCE d.o.o. ima veliko međunarodno iskustvo u razvijanju i primeni sistema za kontrolu i automatizaciju energetskih postrojenja. U saradnji sa kompanijom PPT Inženjering a.d., nudimo kompletna rešenja za elektrohidraulične sisteme različitih namena kao što su, na primer, predturbinski zatvarači i brodske prevodnice.

Naša oprema za kontrolu i automatizaciju je instalirana u hidroelektranama (HE) širom sveta: u Rusiji, Belorusiji, Tadžikistanu, Angoli, Vijetnamu. U neke od naših najznačajnijih zajedničkih projekata spadaju: HE Nižnjaja Bureja, HE Zelenčukskaja, HE Polockaja, HE Rogun, HE Sangtuda, HE Šikapa, HE Se San i druge.

Kroz priču o rekonstrukciji HE Sajano Šušenskaja, najveće hidroelektrane u Rusiji i šeste najveće u svetu po proizvodnji električne energije, upoznajte se sa jedinstvenim rešenjima koja nudimo u oblasti elektrohidrauličnih sistema.


studija studija slučaja slučaja ICCE

HIDROELEKTRANE Hidroelektrana (HE) Sajano Šušenskaja se nalazi na reci Jenisej, u republici Hakasiji u središnjem Sibiru, Rusija. Ovo je ujedno i najveća hidroelektrana u Rusiji sa ukupnom instalisanom snagom od 6 400 MW, a sa prosečnom godišnjom proizvodnjom od 23,5 Twh; šesta je u svetu po proizvodnji električne energije.

O

bjekat HE Sajano Šušenskaja se sastoji od lučne brane gravitacijskog tipa koja je visoka 246 m i široka 1 066 m, akumulacionog jezera površine 621 km2, obalskih prelivnika za regulaciju nivoa vode u jezeru i administrativne zgrade. Za generisanje električne energije HE koristi 10 tunela u kojima je smeštena po jedna generatorska jedinica. Pored obalskih prelivnika, za regulaciju nivoa vode u akumulacionom jezeru i ispuštanje vode koristi se i 11 prelivnika sa zatvaračima u sklopu same brane. Od 2010. godine u toku je veliki projekat rekonstrukcije celokupnog objekta HE Sajano Šušenskaja. Projekat je, pored remonta i zamene svih turbina i generatora, obuhvatio i rekonstrukciju sistema 11 prelivnika, betonske konstrukcije brane kao i zamenu instalacija predturbinskih i zatvarača obalskih prelivnika. Celokupna rekonstrukcija je koštala 89,3 miliona dolara (USD). Životni vek opreme je produžen za 40 godina, a postignuta je i maksimalna efikasnost postrojenja od 96,6%. Ono što je najbitnije, jeste da je instaliran efikasniji sistem kontrole i zaštite procesa koji zadovoljava sve standarde pouzdanosti i zaštite, a koji će momentalno zatvoriti sve generatorske jedinice ukoliko dođe do većih odstupanja kontrolnih parametara.

78

Industrija 62 / jun 2016.

Na projektu rekonstrukcije i modernizacije učestvovale su i kompanije ICCE d.o.o. i PPT inženjering a.d. iz Beograda. Prvi projekt je bio isporuka elektrohidrauličnog sistema za dva segmentna zatvarača na obalskim prelivnicima. Obalski prelivnici predstavljaju potpuno zaseban sistem u odnosu na ostatak postrojenja i njima se, sistemom bajpasa, kroz dva tunela, ispušta voda i tako reguliše nivo vode u akumulacionom jezeru. Zatvarači na prelivnicima su segmentnog tipa, sa hodom od 8 m.


studija studija slučaja slučaja

ICCE

Hidraulični deo isporuke je obuhvatio dva cilindra, dva hidraulična agregata - svaki sa radnom i rezervnom pumpom snage 30 kW i dva rezervoara za ulje zapremine od po 800 l. Elektro deo isporuke je obuhvatio opremu elektromotornih pogona i PLC računar sa touch monitorom za svaki zatvarač. Upravljački sistem je realizovan tako da svaki PLC računar može da upravlja svakim hidrauličnim agregatom, čime je obezbeđena redundantnost sistema. Daljinskom kontrolom je omogućeno spuštanje i podizanje zatvarača, odnosno automatsko otklanjanje propadanja iz bilo kog položaja. Vreme potrebno da se podigne i spusti zatvarač je 40 minuta. Pored projektovanja i isporuke opreme, predmet ugovora je bio nadzor nad montažom i puštanje u rad. Drugi projekat je remont 10 predturbinskih zatvarača tablastog tipa. Zatvarači, koji su teški oko 300 t, sa hodom od 12 m i zapreminom rezervoara za ulje od 3 000 l, nalaze se u tunelima na brani u kojima su smeštene generatorske jedinice za proizvodnju električne energije. S obzirom da su same lopatice na turbini dovoljno jake da mogu da zatvore tunel po potrebi, ovi zatvarači se spuštaju pri remontu turbine i generatora, ili u slučaju potencijalne havarije na sistemu kako bi se zaštitile generatorske jedinice i obezbedila kontinuirana proizvodnja električne energije. Zahtevano vreme za havarijsko spuštanje zatvarača je 2 minuta, što je i ostvareno. Kompanije ICCE d.o.o. i PPT Inženjering a.d. su isporučile kompletnu hidrauličnu i elektroopremu neophodnu za nesmetan i pouzdan rad svih 10 predturbinskih zatvarača. Kompanija PPT Inženjering a.d. je isporučila hidraulične cilindre, upravljačke hidraulične agregate sa radnom i rezervnom pumpom kao i rezervoare za ulje. Od elektroopreme, kompanija ICCE je isporučila opremu za napajanje, kao i elektromotorni pogon (EMP) koji služi za regulaciju rada pumpe. Za svaki od zatvarača je isporučen po jedan orman napajanja, sa izborom radnog i rezervnog napajanja 380 VAC. U slučaju ispada radnog i rezervnog napajanja, UPS uređaj sa baterijom održava napon 220 VDC i 24 VDC za konstantno napajanje magneta na hidrauličnom bloku. Gubitak napajanja na magnetima dovodi do havarijskog spuštanja zatvarača. Svakim zatvaračem lokalno upravlja redundantni PLC računar sa touch monitorom za interakciju sa operaterom. Komplet od svih deset zatvarača je optičkom mrežom povezan u kontrolnu sobu HE. Do sada je puštena u rad oprema za četiri predturbinska zatvarača, a u narednom periodu se očekuje montaža i puštanje u rad opreme za preostalih 6, što će nadgledati i kontrolisati sada već uigrani tim iskusnih mašinskih i elektroinženjera naše dve kompanije.

O kompaniji ICCE je inženjering kompanija specijalizovana za isporuku elektroopreme i sistema za automatizaciju industrijskih i infrastrukturnih objekata po sistemu ključ u ruke. Ponuda obuhvata projektovanje, proizvodnju ormana za srednji i niski napon i elektromotorni pogon, razvoj PLC i SCADA softvera, montažu i puštanje u rad. ICCE je kompanija koja pruža kvalitetan, odgovoran i visok tehnički nivo opreme i usluga na svakom projektu. Posvećena je ostvarivanju dugoročne poslovne saradnje i teži da konstantno unapređuje odnose sa svojim klijentima, radeći zajedno sa njima u cilju postizanja najkvalitetnijih rešenja.

Industrija 62 / jun 2016.

79


tehnologija tehnologija voda voda ALFA LAVAL

RADNI PRINCIPI

TRAJNA SEPARACIJA

Bukvalno sve industrijske grane imaju u nekom trenutku potrebu za odvajanjem čvrstih materijala od tečnosti, tokom svojih proizvodnih procesa. Alfa Laval ima više od pedeset godina iskustva, ispunjavajući ove zahteve pomoću tehnologije centrifugalnog pretakanja. Centrifuga s pretakanjem zasnovana je na jednostavnoj ideji centrifugalnog prečistača ili rezervoara za taloženje, gde čestice, naslage i čvrste materije postepeno padaju na dno usled sile gravitacije.

UBRZANJE PROCESA

Međutim, takvo prečišćavanje je previše spor proces i ne može da ispuni potrebe industrije za bržim rezultatima, koji se mogu kontrolisati. Ideja koja stoji iza razvoja pretočne centrifuge je stoga bila da se obezbedi trajna mehanička separacija tečnosti od čvrstih materija, da bi se održao korak s modernim industrijskim zahtevima. U suštini, centrifuga je prečistač čija je osnova omotana oko

80

Industrija 62 / jun 2016.

centralne linije. Brzim rotiranjem ove jedinice znači da se efekat gravitacije menja centrifugalnom silom – efekat koji može biti i do 4 000 puta veći. Ova sila se zato koristi da efikasno odvoji čvrste materije od tečnosti, na način koji se lako kontroliše. U zavisnosti od posebne konfiguracije i opreme u okruženju, pretočna centrifuga može se koristiti da odvoji širok spektar raznih čvrstih materija od jedne ili dve tečne faze, i to na trajnoj osnovi.

KAKO PRETOČNA CENTRIFUGA RADI

Pretočna centrifuga odvaja čvrste materije od jedne ili dve faze tečnosti u jednom neprekidnom procesu. To se radi pomoću centrifugalnih sila, koje mogu biti prilično iznad 3 000 puta veće od gravitacije. Podložno tim silama, guste čvrste čestice se pritiskaju napolje prema zidu rotacione posude, dok manje gusta tečnost formira koncentrični unutrašnji sloj. Različite pregradne ploče koriste se da menjaju dubinu tečnosti – takozvani bazen – po potrebi.


tehnologija tehnologija voda voda

ALFA LAVAL

Surface area

Weirs

Feed system

Side wall depth

Cake removal

Cake compaction Clarifier becomes a decanter centrifuge

Naslage ili talog koji formiraju čvrste čestice, neprekidno se uklanjaju zavojnim odnosno transporterom u obliku svrdla, koji rotirana drugačijim brzinama od posude. Usled toga, čvrste materije se postepeno “svrdlom guraju” van rezervoara i uz konusnu “branu”. Centrifugalna sila sabija čvrste materije i izlučuje višak tečnosti. Osušena čvrsta materija se zatim prazni iz posude. Faza pročišćene tečnosti ili faze prelivanja pregradnih ploča nalaze se na suprotnom kraju posude. Pregrade unutar kućišta centrifuge usmeravaju odvojene faze na pravilnu putanju toka i sprečavaju svaki rizik od unakrsne kontaminacije.

ALFA LAVAL UKRATKO Alfa Laval je vodeći svetski dobavljač specijalizovanih proizvoda i projektnih rešenja. Naša oprema, sistemi i servisi posvećeni su pomoći klijentima pri optimizaciji rezultata njihovih procesa. Opet i uvek iznova. Pomažemo našim klijentima da zagreju, rashlade, odvoje i transportuju proizvode kao što je nafta, voda, hemikalije, alkoholna pića, hrana, skrob i farmaceutski proizvodi. Naša organizacija širom sveta blisko sarađuje sa klijentima u više od 100 zemalja, kako bi se održali na pravcu uspeha.

Brzina zavojnog transportera može se automatski podesiti, upotrebom pogona s varijabilnom frekvencijom (VFD) - da bi se podesile varijacije u količini odnosno opterećenju čvrstih materija. KAKO STUPITI U KONTAKT SA ALFA LAVAL-OM? Ažurirani Alfa Laval kontakt podaci za sve zemlje su uvek dostupni na našem web sajtu www.alfalaval.com E-mail: srbija.info@alfalaval.com Industrija 62 / jun 2016.

81


iznaše iz naše biblioteke biblioteke INVESTICIONI RADOVI U INOSTRANSTVU I PRIVREDNI RAZVOJ ≡ Autor teksta: Dr Slavica Joković

Časopis „Industrija“ vam predstavlja tekst koji čini uvodni deo knjige „Investicioni radovi u inostranstvu i privredni razvoj“. U ovoj studiji je obuhvaćeno nekoliko grupa problema koji čine organsku celinu i omogućuju čitaocu da se upozna sa načelnim karakteristikama ove problematike, kao i sa nizom praktičnih aspekata i uslova za izvođenje investicionih radova u pojedinim delovima sveta.

I

nvesticioni radovi u inostranstvu imaju veliki značaj za ukupan razvoj privrede i povećanje izvoza zemalja u razvoju. Kao složeni oblik izvozne aktivnosti, oni pružaju višestruke koristi: od angažovanja domaće radne snage i zapošljavanja raspoloživih građevinskih kapaciteta, izvoza domaće opreme i materijala, do uticaja na ukupan proces razvoja i saradnje između razvijenih i zemalja u razvoju. Preko planiranja, pripreme i realizacije razvojnih projekata utiče se na razvoj celog kompleksa aktivnosti koji obuhvata: projektovanje, građevinarstvo, industriju građevinskog materijala, proizvodnju opreme i čitav niz pratećih grana privrede. Investicioni radovi u inostranstvu se ističu kao važan oblik izvoza u kome zemlje u razvoju imaju zapažen uspeh i iskustvo na međunarodnom tržištu.

82

Industrija 62 / jun 2016.


iz naše iz naše biblioteke biblioteke Nezaobilazan aspekt izvođenja investicionih radova u inostranstvu, koji sa savremenim tendencijama u međunarodnim ekonomskim odnosima dobija sve veći značaj, ogleda se u veoma jakom uticaju međunarodnih finansijskih organizacija i njihovom doprinosu ekspanziji izvozno orijentisanih sektora i prestruktuiranju privrede zemalja u razvoju (ZUR). Do izražaja dolaze različite forme tehničke pomoći zemljama u razvoju, naročito ekspertske studije pripremljene od strane Svetske banke i regionalnih banaka za razvoj, obuka kadrova i bespovratna pomoć razvoju. Finansiranje razvojnih projekata sredstvima međunarodnih banaka za razvoj otvara mogućnosti učešća firmi iz zemalja u razvoju kao ponuđača na licitacijama, njihovog ulaska na nova tržišta i izvozne ekspanzije. Tržište investicionih radova koje finansiraju međunarodne banke za razvoj, zbog svojih nesumnjivih prednosti, kao što su smanjeni rizici, komercijalna, finansijska i pravna zaštita ponuđača, trebalo bi da se nalazi u središtu pažnje izvođača iz zemalja u razvoju. Zbog toga je u radu, kao ilustracija, detaljnije razmatrana uloga i uticaj Svetske banke, Afričke banke za razvoj, Azijske banke za razvoj, Interameričke banke za razvoj i Karipske banke za razvoj. Neophodno je da učesnici u izvođenju projekata, (izvođači radova, konsultanti i dobavljači), koje finansiraju međunarodne banke za razvoj budu dobro informisani o politici nabavke, pravilima i procedurama ovih banaka za izvođenje radova i nabavku robe, kao i za usluge konsultanata. Jedan od bitnih uslova za uspešno izvršenje investicionih radova u inostranstvu jeste poznavanje pravnih okvira izvođenja građevinskih radova, odnosno pružanja konsultantskih usluga.

Određeni dokumenti koji uređuju ovu delatnost u međunarodnim odnosima, kroz dugogodišnju primenu i prihvaćenost u međunarodnoj praksi ugovaranja investicionih radova, dobili su međunarodni karakter i zbog toga zaslužuju posebnu pažnju. Najznačajniji dokumenti koje investitori koriste kao osnovu za raspisivanje međunarodnih licitacija, odnosno kao osnovu za ugovaranje i izvođenje investicionih radova su opšti uslovi FIDIC-a (FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS CONSEILS – Međunarodna federacija savetodavnih inženjera).


iznaše iz naše biblioteke biblioteke Potrebno je pristupiti razmatranju i preispitivanju odnosa između ugovornih strana pri izvođenju investicionih radova, koji proizlaze iz opštih uslova poslovanja u ovoj oblasti, za izvođenje građevinskih radova i za usluge konsultanata, da bi se doprinelo poboljšanju položaja zemalja u razvoju na međunarodnom tržištu investicionih radova. Jedan od uslova za poboljšanje sadašnjeg nepovoljnog položaja zemalja u razvoju na međunarodnom tržištu investicionih radova jeste promena nekih institucionalnih rešenja u cilju uspostavljanja bolje ravnoteže odnosa između zemalja u razvoju i razvijenih zemalja. U ukupnoj složenoj problematici izvođenja investicionih radova, konsalting poslovi se smatraju najsloženijim i tradicionalno su ostali vezani za, pre svega, engleske konsultante, a kasnije i američke, nemačke, francuske, holandske i italijanske konsalting firme. To pokazuju i podaci o učešću vodećih svetskih konsalting firmi na međunarodnom tržištu, gde dominiraju firme iz razvijenih zemalja, dok zemlje u razvoju u domenu konsultantskih usluga i dalje znatno zaostaju. Ovo ima veoma negativne posledice, s obzirom da razvijene i veoma uspešne konsultantske firme, sa iskustvom i međunarodnim referencama, zapravo predstavljaju prethodnicu građevinske operative koja izvodi krupne kapitalne projekte.

U sledećem, četvrtom delu rada, ispituju se tendencije na tržištu investicionih radova zemalja u razvoju u kontekstu globalnog ekonomskog okruženja i obeležja konkurencije, da bi se na kraju dao opšti pogled na kretanja i perspektive na ovom tržištu. U petom delu rada izložen je projektni pristup investiranju i objašnjen rast značaja projektnog finansiranja u zemljama u razvoju, naročito BOT modela.

U oštroj konkurenciji na međunarodnom tržištu investicionih radova, poslednjih godina se zapaža uspeh firmi iz nekih zemalja u razvoju (na primer, iz Južne Koreje), čije iskustvo i postignuti izvozni rezultati mogu poslužiti kao ilustrativan primer koji ukazuje na mogućnosti povećanja izvoza ovih usluga iz drugih ZUR. To je od izuzetne važnosti za koncipiranje elemenata strategije izvoza investicionih radova zemalja u razvoju i poboljšanje njihovog položaja na međunarodnom tržištu.

Šesti deo rada predstavlja uporedni prikaz uloge i delovanja najznačajnijih međunarodnih banaka za razvoj, koji omogućava da se sagleda njihov uticaj na određivanje tražnje investicionih radova. Saradnja sa međunarodnim bankama za razvoj sagledava se kao faktor unapređivanja izvoza investicionih radova. Najzad, osvetljavaju se osnovni elementi strategije nastupa na međunarodnom tržištu investicionih radova.

Analiza empirijski uočenih promena na međunarodnom tržištu investicionih radova je neophodna zbog potrebe blagovremenog prilagođavanja i adekvatne pripreme nastupa firmi iz zemalja u razvoju.

Knjigu “Investicioni radovi u inostranstvu i privredni razvoj” možete kupiti preko redakcije časopisa Industrija po ceni od 1 560,00 dinara sa uračunatim PDV-om, pozivom na broj 011/305-8822 ili 060/344-8427, kao i poručivanjem na e-mail: pretplata@industrija.rs

Prvi deo rada predstavlja pregled terminologije i specifičnosti izvođenja investicionih radova u inostranstvu. Ovde se, takođe, razmatra značaj investicionih radova u inostranstvu za ukupan razvoj privrede. Izvođenje investicionih radova u inostranstvu posebno se ističe kao jedno od područja gde postoje određene komparativne prednosti zemalja u razvoju i realni izgledi za njihovu ekspanziju na međunarodnom tržištu. Drugi deo rada posvećen je ugovaranju investicionih radova u inostranstvu. Međunarodna federacija savetodavnih inženjera poznata kao FIDIC i Svetska banka, kao najznačajnija međunarodna finansijska organizacija koja finansira izvođenje investicionih projekata, kao i regionalne banke za razvoj, zainteresovane su (i neposredno uključene), za što bolje regulisanje međusobnih odnosa svih učesnika u izgradnji investicionih objekata. U trećem delu rada prikazane su savremene karakteristike međunarodnog tržišta investicionih radova po geografskim regionima i karakteristike konkurencije, koja se iz godine u godinu povećava. 84

Industrija 62 / jun 2016.

Slavica Joković, doktor ekonomskih nauka, završila je Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, spoljno trgovinski smer, gde je i magistrirala na smeru međunarodne ekonomije. Za visok uspeh u toku studija dobila je Univerzitetsku nagradu. Bila je stipendista luksemburške vlade, a celinu stručnog usavršavanja u inostranstvu sa uspehom je zaokružila stažom od šest meseci na poziv Evropske Komisije u Generalnoj Direkciji. U toku 2011. i 2012. godine stručno se usavršavala u Međunarodnom centru za obuku Međunarodne organizacije rada u Italiji, u okviru multinacionalnog projekta Evropske unije, kao ekspert za javne nabavke za region Zapadnog Balkana i Tursku.


PREDVODI U PERFORMANSAMA Elektromotorni pogoni za industriju voda Pouzdani, snažni, efikasni. AUMA nudi razne tipove pogona i reduktora u velikom rasponu velièina. Automatizujemo sve tipove industrijskih ventila Integrišemo u sve uobièajene upravljaèke sisteme Visoka antikorozivna zaštita Osiguran servis APIS CENTAR d.o.o. je generalni prodajni i servisni centar AUMA grupe za podruèje Srbije, Crne Gore, Makedonije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Albanije. APIS CENTAR d.o.o. Lole Ribara 120, Železnik 11250 Beograd Tel. +381(0)11/ 4075-730 Fax. +381(0)11/ 4075-731 E mail: auma@apis-centar.com Web: www.apis-centar.com


novosti novosti

EVROAZIJSKA EKONOMSKA UNIJA POČINJE PREGOVORE SA SRBIJOM Članice Evroazijske ekonomske unije (EEU) će održati razgovore sa Srbijom o uspostavljanju jedinstvenog trgovinskog režima, najavio je u Astani predsednik Upravnog odbora Evroazijske ekonomske komisije Tigran Sargsjan.

K

rajem maja ove godine je doneta odluka o početku pregovora sa Republikom Srbijom o uspostavljanju jedinstvenog trgovinskog režima između članica Evroazijske ekonomske unije i Srbije", rekao je Sargsjan posle zasedanja Vrhovnog saveta Evroazijske ekonomske unije, prenosi Tanjug citirajući rusku agenciju Tass. Predsednici iz zemalja Evroazijske unije su, prema rečima ministarke za trgovinu EEU Veronike Nikišine, odlučili da otpočnu pregovore sa Srbijom o kreiranju zajedničke zone slobodne trgovine. "Posle ishoda naših pregovora, potpisaćemo novi ugovor o kreiranju zone slobodne trgovine između članica EEU i Republike Srbije", izjavila je Nariškina. Trenutno, tri članice Evroazijske ekonomske unije, Rusija, Kazahstan i Belorusija, imaju sporazume o slobodnoj trgovini sa Srbijom, pri čemu se neke odredbe ovih sporazuma razlikuju.

Dve preostale članice Unije, Jermenija i Kirgistan, imaju povlašćen režim u trgovini robom sa Srbijom. U Astani u Kazahstanu održava se sednica Vrhovnog Evroazijskog ekonomskog saveta, a ruski predsednik Vladimir Putin i njegove kolege iz Kazahstana, Belorusije, Jermenije i Kirgizije razmatraju dalje perspektive integracije u okviru te organizacije. Učesnike Unije koja objedinjuje više od 180 miliona potrošača, posebno interesuje formiranje zajedničkih tržišta nafte i gasa, kao i saradnja sa drugim zemljama, između ostalog i sa Srbijom. Savetnik ruskog predsednika Jurij Ušakov ranije je najavio da bi učesnici skupa trebalo da daju "zeleno svetlo" za početak pregovora o uspostavljanju jedinstvenog trgovinskog režima sa Srbijom. Članice EEU su već potpisale ugovor o slobodnoj trgovini sa Vijetnamom, a tako se, kako je rekao Ušakov, vode slični pregovori sa Izraelom, dok stručnjaci istovremeno rade na pitanju uspostavljanja zona slobodne trgovine sa Indijom, Egiptom i Iranom. Koordinator Centra za saradnju sa Rusijom u Privrednoj komori Srbije Dejan Delić kaže da se uspostavljanjem jedinstvenog trgovinskog režima, našoj privredi otvara tržište od 182 miliona ljudi.

Zastupnik za Balkan:

CGP Coating Innovation TECHNICOAT SOLUTION ANTI SLIP PAPIR Ušteda streč folije od 50-70% Šumadija Omega d.o.o. Predraga Markovića Alimpija 31 11507 Piroman, Obrenovac, Srbija Mob: +381 62 264 333 Tel: +381 11 77 90 727 E-mail: office@sumadijaomega.co.rs Web: www.sumadijaomega.co.rs

“Privredna komora Srbije insistiraće na daljoj liberalizaciji trgovine. Ne očekujemo lošije uslove od trenutnih, štaviše, tražićemo dalju liberalizaciju nepreferencijalnih proizvoda koji ne mogu da koriste bescarinski tretman, a to su sirevi, pre svega tvrdi, kao i šećer i duvanski proizvodi. Nama se otvara tržište od 182 miliona ljudi i to doprinosi jačoj investicionoj privlačnosti", naglasio je Dejan Delić. Srbija trenutno ima bilateralne odnosno pojedinačne sporazume o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom, a imaćemo i jedan zajednički sporazum sa Jermenijom i Kirgistanom. "Očekujemo da pregovori počnu što pre, a samo finale i potpisivanje sporazuma očekujemo do kraja ove godine", naveo je Delić.


novosti novosti RASTE ROBNA RAZMENA SRBIJE SA SVETOM

S

poljnotrgovinska robna razmena Srbije od januara do aprila ove godine dostigla je 9,66 milijardi evra, što je porast od sedam odsto u odnosu na isti period 2015, saopštio je Republički zavod za statistiku (RZS). Izvoz robe, izražen u evrima, bio je vredan 4,25 milijardi, što je povećanje od 11,9 odsto na godišnjem nivou, dok je uvoz iznosio 5,41 milijardu, ili 3,4 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Deficit iznosi 1,16 milijardi evra, i manji je za 19,1 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine, prenosi Tanjug. Izraženo u dolarima, spoljnotrgovinska razmena iznosi 10,76 milijardi, i veća je za 6,8 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Izvoz, izraženo u toj valuti, iznosi 4,73 milijarde, a uvoz 6,03 milijarde dolara. Deficit je bio 1,29 milijardi dolara, što čini smanjenje od 19,3 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom je 78,5 odsto i veća je nego u istom periodu 2015, kada je iznosila 72,5 odsto. Glavni spoljnotrgovinski partneri bili su Nemačka sa razmenom od 769,9 miliona dolara, Italija sa 655,7 miliona, Ruska Federacija sa 508,9 miliona, Kina sa 495,9 miliona i Mađarska sa 280,2 miliona razmene. Robna razmena je bila najveća sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini. Zemlje članice Evropske unije čine 65,5 odsto ukupne razmene.

www.milsped.com

Drugi po važnosti partner jesu zemlje potpisnice sporazuma CEFTA, sa kojima je zabeležen suficit u razmeni od 591,1 miliona dolara, koji je rezultat uglavnom izvoza poljoprivrednih proizvoda, proizvoda od metala, kao i izvoza raznih gotovih proizvoda. Kada je reč o uvozu, najzastupljeniji su gvožđe i čelik, kameni ugalj i briket, povrće i voće, kao i medicinski i farmaceutski proizvodi. Izvoz Srbije iznosi 798,7 a uvoz 207,6 miliona dolara za posmatrani period.


logistika logistika DB SCHENKER

DB SCHENKER POSTAJE LOGISTIČKI PARTNER KOMPANIJE SIEMENS AUSTRIJA PARTNERSTVO ZA AUSTRIJSKE LOGISTIČKE USLUGE • EKSPERSTVO NA POLJU SPECIJALNIH TRANSPORTA ŠIROM EVROPE

Vodeća tehnološka kompanija Siemens je dodelila značajan deo svojih austrijskih logističkih usluga kompaniji DB Schenker u Austriji. Pružalac integrisanih logističkih usluga je uspeo da dospe na vrh i pobedi brojne nacionalne i međunarodne konkurente na tenderu koji pokriva teritoriju čitave Evrope. Sporazum su u Beču nedavno potpisali Alexander Winter, član izvršnog odbora DB Schenker za Austriju i Jugoistočnu Evropu i dr Peter Hinteregger, šef menadžmenta lanca snabdevanja za EMEA regiju u Siemens AG Austria. Usluge kompanije DB Schenker obuhvataju sve izvoze i uvoze iz i u Austriju i odnose se na sve segmente i divizije Siemens kompanije. Raspon transportovane robe ide od industrijske robe kao što su šinski delovi i transformatori do specijalnih delova za automobilsku industriju i tehnologije izgradnje, pa sve do robe za zdravstveni sektor. U isto vreme, eksperti kompanije DB Schenker su odgovorni za sve kopnene transporte, počev od 1,5-metarske trake do kompletnih kamionskih tovara širom cele Evrope. Specijalni transporti se takođe koriste kako bi se ispunili zahtevi kompanije Siemens. Kako bi se garantovao besprekoran tok komunikacije, DB Schenker je osmislio posebnu komunikacionu platformu za zaposlene u Siemens kompaniji,

Schenker d.o.o. sales@schenker.rs www.dbschenker.com/rs 88

Industrija 62 / jun 2016.

koja omogućava da jednostavno i brzo komuniciraju sa DB Schenker timom. Porudžbine su reda veličine jednocifrenog milionskog iznosa. “Oduševljeni smo što u kompaniji DB Schenker imamo pouzdanog partnera koji stoji uz nas, koji fleksibilno odgovara na naše potrebe i ispunjava naše različite zahteve,” Dr Peter Hinteregger, Šef menadžmenta lanca snabdevanja za EMEA regiju u Siemens AG Austria, pozdravlja saradnju sa DB Schenker kompanijom. Alexander Winter, član izvršnog odbora DB Schenker za Austriju i Jugoistočnu Evropu, takođe izražava zadovoljstvo novim partnerstvom: “Jako smo ponosni što je DB Schenker bio uspešan na tenderu. Sa našom jakom mrežom u Evropi i našim eksperstvom, možemo da ispunimo sve logističke zahteve i garantujemo nesmetan tok transporta, čak i za blagovremene (just-in-time) isporuke.”

DB SCHENKER U AUSTRIJI I JUGOISTOČNOJ EVROPI

DB Schenker je pružalac međunarodnih logističkih usluga sa više od 95 000 zaposlenih na 2 000 lokacija. Schenker & Co AG u Beču je regionalna centrala za Jugoistočnu Evropu. Više od 5 300 ljudi je trenutno zaposleno na 80 lokacija u 14 država regije. DB Schenker u Austriji i Jugoistočnoj Evropi je, dakle, jedna od najvećih nacionalnih kompanija globalne mreže kompanije DB Schenker. Sa 2020 programom DB za zaštitu klime, DB Schenker želi da smanji emisije CO2 specifične za kompaniju, odnosno emisije koje su povezane sa transportnim uslugama, za 20 procenata na globalnom nivou.


Kina na dohvat ruke?! Sa DB Schenker-om ništa nije nedostižno! Klijentima nudimo specijalne promotivne cene avionskog transporta robe iz Kine. Transportujte svoju robu brzo i pouzdano po najpovoljnijim cenama. Kvalitet usluge garantuje: - 45 godina rada DB Schenker China - Prisustvo u preko 70 gradova u Kini - 850 000 m2 skladišnog prostora - Lokalna podrška kroz globalnu mrežu Očekujemo Vaše upite. Kontakt: sales@schenker.rs


aktuelno aktuelno U ZEMLJI SOFTVERA I MALINA Za ubiranje plodova IT industrije, u zemlji softvera i malina neophodan je razvoj domaćih proizvoda, bolje obrazovanje i odlučna država.

D

a je država, svaki put kada su njeni predstavnici izjavili da je IT budućnost Srbije, za razvoj tog sektora odvojila samo jedan evro, danas bi taj potencijal bio iskorišćen u neuporedivo većoj meri. Stanje u srpskoj IT industriji, naravno, daleko je od lošeg. Reč je, možda, o jedinom sektoru u kome, bez mnogo problema, proizvod iz Srbije može da bude konkurentan na globalnom tržištu. Srpska informatička industrija prošle godine je u svet izvezla proizvoda i usluga za oko 420 miliona evra. Toliko je, otprilike, danas "teško" i domaće tržište hardvera, softvera i usluga. Ovim brojkama ne mogu da se pohvale mnoge industrije u Srbiji. Međutim, "san" o vrednosti IT tržišta, kao i izvoza, od milijardu evra, traži godišnji rast od barem 12%. Od toga smo danas miljama daleko. - Ukoliko želimo da izvezemo IT usluge iz Srbije u vrednosti od tih "magičnih" milijardu evra, potreban nam je strateški pristup za pomoć domaćoj IT industriji, kako bi pronašla svoje mesto na globalnom tržištu – rekla je za portal "eKapija" Jelena Jovanović, sekretar Udruženja za elektronske komunikacije i informaciono društvo Privredne komore Srbije (PKS).

Država je 2016. proglasila Godinom preduzetništva i najavila brojne programe finansiranja za sve one koji odluče da se bave IT biznisom. Dinamičan rast ove industrije, doveo je do toga da će IT gotovo izvesno zauzeti veoma važno mesto u ekonomskom programu nove Vlade Srbije. Ipak, postoji još mnogo toga što bi valjalo da se uradi, rekla je Jelena Jovanović, a sa njom je saglasan i Milan Šolaja iz Vojvođanskog ICT klastera. Naši sagovornici nude i konkretne predloge - prilagođavanje obrazovnog sistema potrebama IT industrije i povećanje upisnih kvota za IT studije, poreske olakšice za ulaganja u IT sektor, uz različite programe podrške i subvencije. Jedan od predloga je i da doprinose na plate zaposlenih IT stručnjaka, koji padaju na teret poslodavca, finansira država. 90

Industrija 62 / jun 2016.

Razlog je jasan. U ovom sektoru trenutno radi oko 18 000 ljudi, a nezaposlenih programera gotovo da i nema. Statistike pokazuju da se u Srbiji godišnje zaposli 3 000 stručnjaka u IT oblasti i da se svakodnevno objavi desetine novih pozicija za programere. Naši trenutni kapaciteti su nedovoljni, a obrazovni sistem nije ispratio rast tražnje i ne obrazuje dovoljan broj ljudi u ovim strukama. Država na planu reforme sistema obrazovanja ima sveobuhvatan pristup, rekla je za portal "eKapija" Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. – Danas ne postoji nijedno zanimanje u kojem nije potrebno poznavanje savremenih tehnologija. Zato je u planu uvođenje programiranja kao predmeta u osnovnim školama, kao i upis većeg broja studenata na IT smerove i prilagođavanje nastavnih planova novim trendovima – objasnila je sagovornica "eKapije".

OUTSOURCING DONOSI ZARADU, ALI PRAVI NOVAC JE U SOPSTVENOM PROIZVODU

Dok čekamo na nove kadrove u IT sektoru, stručnjaci upozoravaju na problem finansiranja za one koji se u Srbiji ovim poslom već uveliko bave. Milan Šolaja posebnu pažnju usmerio je na pitanje uloge stranih direktnih investicija (SDI) u softverskoj industriji. Kako je rekao, strane investicije se privlače uglavnom zbog priliva svežeg kapitala, transfera tehnologija i otvaranja novih radnih mesta, a u softverskoj industriji radi se o malim količinama kapitala, transfer tehnologije skoro da i ne postoji, a nijedno novo radno mesto ne može da bude otvoreno – jer nemamo kadrova ni za domaće firme. - SDI su potrebne u nekim drugim sektorima, a njihov prodor u softverski sektor treba ograničiti na zajednička ulaganja, istraživanje i razvoj, postizanje strateških ciljeva, kao što je povećanje broja nastavnog kadra za IT i slično – istakao je Šolaja. - Nemamo ništa protiv dolaska stranih kompanija, ali imamo protiv aktivne uloge države u tom procesu, jer kakva je to država koja naš novac koristi da nam ubaci klipove u točkove? - pita se Šolaja i dodaje da bi rezultat mogao biti da ćemo se u budućnosti baviti razvojem tuđeg IT sektora. Šolaja je rekao i da su domaće IT kompanije više nego sposobne da se takmiče na tržištu sa najvećim svetskim igračima u ovoj oblasti. - Priroda IT biznisa je takva da morate stalno da se usavršavate i razvijate da biste opstali na tržištu. Dakle, plivate ili tonete. U takvoj situaciji naše kompanije uspešno nastupaju na stranim tržištima, isporučuju kvalitet koji ne zaostaje za svetskim, a često je i natprosečan. Prosto rečeno, imamo ljude koji su u stanju da na kvalitetan način upakuju znanje u softver i prodaju ga na svetskom tržištu smatra Šolaja. Problem postoji i sa dostupnošću sredstava finansiranja za početnike u IT biznisu. Država teško može da daje sredstva koja se, s obzirom na nizak stepen uspešnosti startap preduzeća, verovatno neće vratiti. Banke nude samo komercijalne kredite, pa naši startapi često novac traže van zemlje i, postupno, tamo sele i svoje poslovanje. Stručnjaci predlažu izgradnju ekosistema koji podržava preduzetništvo. To uključuje sistemsku podršku preduzetništvu, animaciju domaćih i stranih izvora finansiranja, startap inkubatore, ali i usvajanje "kulture neuspeha" jer, kako je rekao Šolaja, "kod nas se ni uspeh ne prašta – kamoli neuspeh". Upravo je razvoj domaćih proizvoda ključ za stvaranje dodatne vrednosti u našoj IT industriji. Mnogo kompanija danas se bavi izvozom usluga, popularnim outsourcing-om, ali bi one veoma brzo mogle da se preorijentišu na proizvodnju sopstvenih softverskih proizvoda i rešenja. Takav pristup doneo bi bolju zaradu i kompanijama i državi.


aktuelno aktuelno - Softver je jedini proizvod za koji imamo kapaciteta da ga izvezemo u Kinu, Kanadu, Ameriku... jer ga možete umnožiti beskonačno mnogo puta, a da vas to ništa ne košta - objašnjava Jelena Jovanović i dodaje da Srbija u svetu postaje poznata po razvoju embedded sistema, aplikacija u industriji zabave i aplikacija po zahtevu. Jovanović je istakla i da su konkurentne cene rada visoko obrazovanih stručnjaka postavile Srbiju u centar interesovanja najvećih svetskih kompanija. Tako se naša zemlja našla i na samom vrhu liste atraktivnih lokacija za gradnju novih i proširenje postojećih centara poslovnih procesa (Shared Services Centres – SSC) u najnovijoj studiji "PricewaterhauseCoopers"-a.

LAKŠE NAĆI KUPCA PREKO OKEANA NEGO "IZA ĆOŠKA"

Ipak, u potrazi za novim tržištima i prostorima za osvajanje, ne bi valjalo da domaća IT industrija zanemari veliki neiskorišćeni resurs koji joj se nalazi na dohvat ruke. Naime, srpskoj privredi neophodna su moderna IT rešenja kako bi povećala konkurentnost, a istraživanje Republičkog zavoda za statistiku o upotrebi ICT-a u 2015. pokazuje da tek 16,2% domaćih firmi koristi neki poslovni softver. Jelena Jovanović rekla je da nekorišćenje IT rešenja od strane srpske privrede pokazuje nedostatak svesti, nedostatak potrebe i, na kraju, nedostatak novca. - Komunikacija sa državom je i dalje u mnogim segmentima obavezno u "papirnom" obliku i sve dok ne otvorimo prostor za kompletnu digitalizaciju ekonomije nećemo značajno povećati ovaj procenat - smatra ona.

Milan Šolaja na to je dodao da "većinu poslovnih ljudi u Srbiji i dalje treba ubeđivati i objašnjavati im ono što ceo svet vidi – da bez primene ovih tehnologija nema napretka ni budućnosti". - To što u Srbiji tek svako deseto preduzeće koristi neki ozbiljniji softver u svom poslovanju, jeste jedan od ključnih razloga zašto naša zemlja zaostaje u razvoju i spada u siromašne zemlje – rekao je Šolaja i predložio da država pokrene stvari kao kupac savremenih rešenja, čime bi dala primer poslovnoj zajednici, ali i davanjem subvencija za nabavku softvera i hardvera. "Softver je najbolji proizvod srpske privrede, vrednost izvoza pretekla je maline" - tip je naslova koji se na svakih nekoliko meseci pojavi u domaćim medijima. Ipak, da bi Srbija zaista počela da oseća pravu korist od digitalne tehnologije, neophodna su veća ulaganja u infrastrukturu, unapređenje poslovnog okruženja, jačanje javno-privatnog partnerstva i obrazovana radna snaga. izvor: eKapija, Tematski bilten "IT - Investicija koja se brzo vraća"


najava najava događaja događaja

ENERGETIKA & EKOLOGIJA, OKTOBAR 2016, BEOGRADSKI SAJAM "NOVA ENERGIJA" U NOVOM POGLEDU NA SVET

Nema slučaja u činjenici da će i ovogodišnji, 12. Međunarodni sajam energetike i 13. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa EcoFair, koji se na Beogradskom sajmu održavaju u istom terminu, od 12. do 14. oktobra 2016, i pod svodovima iste grandiozne hale 1, biti održani pod zajedničkim poslovnim i edukativnim motom "Nova energija".

T

o je odraz jedinog logičnog koncepta koji ultimativno zahteva da se u održivu celinu povežu rudarstvo, termoelektrane, hidroelektrane, elektromreže, elektrodistribucije, gas, nafta, obnovljivi i neobnovljivi izvori energije i energetska efikasnost, sa jedne strane, i "zelena ekonomija", zaštita prirode i životne sredine, upravljanje prirodnim resursima, industrija reciklaže, upravljanje otpadom i sve propratne tehnologije koje ih podržavaju, sa druge. Sve to, opet, suštinski čini jedinstvo dveju strana naizgled protivrečnog a objektivno jedinstvenog globalnog fenomena, koji pretenduje da postane globalni preduslov opstanka i održivog razvoja celokupne ljudske civilizacije. Sajam energetike, svakako najveći i najreprezentativniji godišnji regionalni skup kompanija, korporacija, preduzeća, institucija i profesionalaca u gotovo svim energetskim i pratećim sektorima, i Sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa, koji se svojim principima obraća svim faktorima koji u ovoj oblasti imaju uticaj, ne samo privredi nego i edukativnoj i medijskoj sferi i civilnom sektoru - imaju izrazito integrativan, izrazito privredni i izrazito liderski značaj. Zbog toga se od ovih sajmova, kao jedinstvene privredno-edukativne manifestacije, s pravom i na osnovu iskustva očekuje da na konkretnom, interaktivnom i operativnom nivou povežu najmanje 200 direktnih i indirektnih izlagača iz zemlje i inostranstva (od kojih je četvrtina inostranih, iz dvadesetak zemalja) i oko 7 000 domaćih i inostranih poslovnih posetilaca. S obzirom na karakter ovih sajmova, njihov možda najznačajniji i najiščekivaniji deo je onaj stručno-konferencijski, koji uključuje izuzetan izbor tematskih podnivoa. U slučaju Energetike to su teme poput definisanja energetskih prioriteta, regionalne sektorske saradnje i povezivanja radi nastupa na trećim tržištima, naučno-istraživačkog rada, proizvodnje i eksploatacije, obogaćivanja, distribucije, transporta, skladištenja, neposrednog korišćenja prirodnih resursa ili zakonodavne aktivnosti u vezi s tim, sve do "male energetike", biomasa, smart tehnologija, osposobljavanja za apliciranje za sredstva iz evropskih fondova itd.

92

Industrija 62 / jun 2016.

Ekologija, sa svoje strane, i pogotovo s obzirom na činjenicu da čini čak 30 odsto normativnog dela predstojećeg pregovaračkog procesa za pristupanje EU, treba da konferencijski program iskoristi za relevantne odgovore ne samo na pitanja o eksplicitnim rezultatima u zaštiti prirodne sredine, o klimatskim promenama, tretmanu otpada ili reciklaži, nego i o implementaciji evropskih programa u ovim oblastima, o ekološkim integracijama i regionalnom razvoju, o infrastrukturnim projektima u ovoj oblasti, o berzi ekoloških usluga i cirkularnoj ekonomiji i slično. Sve su to razlozi zbog kojih se ove manifestacije, sa zasluženom UFI licencom, i najavljuju i iščekuju sa najvišim profesionalnim nestrpljenjem.


poslovni poslovni saveti saveti POSAO NA ODMORU I ODMOR NA POSLU Posao na odmoru i odmor na poslu! Da li je to moguće? Ne samo da je moguće nego je i neophodno kada je u pitanju savremeni način poslovanja. Posao na odmoru i odmor na poslu mogu proizvesti identičan nivo produktivnosti, ali i zadovoljstva. ≡ Autor teksta: Dijana Carić

„Posao na odmoru“ je moguć ako se uzme u obzir da je razvoj informacione tehnologije omogućio da se fizički nalazimo bilo gde, a da izvršavamo svoje radne obaveze i zadatke, održavamo komunikaciju, pratimo realizaciju, ugovaramo poslove i donosimo odluke. Sve češće smo svedoci da kompanije pružaju slobodu zaposlenima i saradnicima po pitanju izbora radnog okruženja i radnog vremena, u zamenu za odgovarajući rezultat. Kompanije danas nije briga kako ćemo nešto uraditi, već „koliko“ ćemo uraditi. Njima nije važno šta „radimo“, već šta smo „uradili“. Sa druge strane, „odmor na poslu“ je i moguć ali i neophodan, naročito ako se uzme u obzir da su odmor, zadovoljstvo i produktivnost usko povezani. Odmorna osoba je zadovoljna, a zadovoljna osoba je produktivna. S tim što odmor nije jedini, već jedan od aktora zadovoljstva. Zašto je odmor važan za produktivnost? Zato što umorna osoba više greši, a greške ponekad mnogo „koštaju“ ne samo zaposlenog već i klijenta, a najviše kompaniju. Danas smo sve ćešće svedoci nedostupnosti pojedinih šefova i menadžera. Međutim, prezaposlenost i nedostupnost ne moraju biti pokazatelj da je osoba uspešna, odnosno produktivna. To što „nemamo vremena“ ili smo “u frci“ ne mora da znači da smo uspešni, već može biti pokazatelj, na primer, neorganizovanosti. To što je neko dvanaest sati u kancelariji ili je uvek „u žurbi“ ne znači nužno da je produktivan. Snaga je u smirenosti. 94

Industrija 62 / jun 2016.

Istraživanja su pokazala da je ponekad potrebno opustiti mozak i misli tokom posla, jer u tim momentima najčešće dođemo do rešenja ili novih ideja. Dobro su nam poznati primeri iz prošlosti gde su mnoga dela i ideje nastali upravo za vreme odmora. Zato odmor ne podrazumeva neproduktivnost. Tomislav Ivančić je u svojoj knjizi „Za umorne“ to objasnio na sledeći način:“ Odmor nije nerad i lenčarenje. Odmor je rad srca i duše. Ljudi su mogli izrađivati svoja velika kulturna dela samo zato što su imali vremena da razmišljaju, da gledaju, ćute i osluškuju, te primaju nadahnuća odozgo. Umetnička su dela nastala u tišini, ne u buci i radu. Veličina umetničkog dela je u nadahnuću, a ne u tehničkoj doteranosti. Odmor znači sesti za sto i dati organizmu da se okrepi, kako bi mogao dalje raditi i živeti. Odmor je trenutak zastanka, to je pregledavanje svega dosad načinjenoga, gledanje napred, može li se tako dalje.” Što se tiče odmora tokom radnog vremena, praksa je pokazala da je daleko bolje praviti više kraćih pauza. Češće pauze ne doprinose samo većoj produktivnosti već i ličnom zadovoljstvu zaposlenog. Kako se odmarati na poslu? Evo nekoliko predloga: izaći na svež vazduh, stvoriti prijatan radni ambijent (prijatne boje, cveće, fotografije, udobna stolica ili fotelja, dovoljno prirodne svetlosti, razviti dobre međuljudske odnose, slušati opuštajuću ili motivirajuću muziku...), prošetati hodnicima kompanije ili do obližnjeg parka, porazgovarati sa kolegom o neobaveznim temama, pogledati motivirajući kraći film na Internetu, ručati, praktikovati fizičke vežbe za vrat i leđa na stolici kao i vežbe disanja, odmarati oči pogledom u daljinu, itd.


poslovni poslovni saveti saveti Što se tiče odmora preko vikenda, istraživanja su pokazala da se zaposleni, koji ne rade vikendom, tokom radne nedelje lakše nose sa stresom, problemima i izazovima koje posao nosi sa sobom. Sa druge strane, slobodan vikend podrazumeva da se vreme provodi sa porodicom, što umnogome utiče na veće zadovoljstvo radnika. Mnogi se pravdaju nedostatkom finansijskih sredstava za kvalitetan odmor vikendom. Međutim, postoji mnogo načina da se odmorimo preko vikenda, a koji ne iziskuju velika finansijska odricanja: bavljenje sportom (teretana, fudbal, tenis, plivanje, trčanje, pecanje, itd), planinarenje, šetnja prirodom, diskonekcija sa e-maila i društvenih mreža, izlet u prirodi, posvetiti se porodici, posvetiti se prijateljima, posvetiti se sebi, opuštajuća muzika, ples, čitanje zanimljive literature, neslušanje vesti, isključivanje mobilnog telefona ili nejavljanje na svaki telefonski poziv, mirisna kupka, meditacija, dobar film, smejanje, pripremanje hrane, spavanje, posvećivanje stvarima koje nam pričinjavaju zadovoljstvo, itd. Svakako najvažniji od svih je godišnji odmor. Postoje slučajevi kada poslodavci ne idu na godišnji odmor, jer smatraju da niko osim njih ne može da obavi posao valjano. U poslednje vreme smo svedoci istraživanja da uspešni ljudi samo rade i ne koriste godišnji odmor, jer ne žele da ostave firmu „samu“ ni na jedan dan. A pitanje je kako se može nazvati uspešnim poslodavac koji nije uspeo da oformi tim koji može da funkcioniše besprekorno i produktivno čak i u njegovom odsustvu? Upravo suprotno, uspešni ljudi se najviše odmaraju i ne ustručavaju se da delegiraju posao. Uspešno delegiranje je upravo i jedan od najvažnijih faktora njihovog uspeha. To ne znači da nisu produktivni i odgovorni. To znači da su organizovani. Sa druge strane, uspešni ljudi svojim menadžerima pružaju slobodu donošenja odluka. Nije redak slučaj da su najveći biznismeni u svetu uvek dostupni i uvek imaju vremena. Kada su

jednog od njih pitali kako uspeva da bude vlasnik kompanije koja posluje po celom svetu, koja ima nekoliko hiljada zaposlenih i nekoliko stotina menadžera, on je odgovorio da od svih zaposlenih u njegovim kompanijama, on komunicira sa 5 ključnih ljudi i to samo kada se radi o veoma važnim pitanjima, a za sve ostalo su odgovorni upravo menadžeri. Imaju apsolutnu slobodu donošenja odluka, postavljanja ciljeva i pronalaženja načina za njihovo ostvarivanje.

KNJIGA KOJA ĆE VAM POSLUŽITI U SVIM ŽIVOTNIM SITUACIJAMA

Šta je moć? Ko poseduje moć? Pregovaranje i kompromis

Preko 150 tehnika za uspešnu komunikaciju i pregovaranje u svakodnevnom privatnom i poslovnom životu

Kako otkriti manipulaciju?

Percepcija, ego i interesi u pregovaranju Verbalna i neverbalna komunikacija

Kako odgovoriti na "prljave taktike" druge strane? Kako prepoznati laž?

Knjigu možete kupiti preko naše redakcije pozivom na broj 011/305-8822 ili na e-mail: office@industrija.rs Cena knjige sa PDV-om i plaćenom poštarinom je

600,00 dinara Dijana Carić vodi treninge za pravna lica iz oblasti poslovnog pregovaranja. Program treninga i više informacija možete dobiti putem e-maila: dijana.caric@gmail.com Facebook: facebook.com/umetnostpregovaranja


TI KE OS NI DN LAT A GO TP IS PO RE SOP P A ZA Č

poslovni poslovni saveti saveti

ISPLATI SE BITI PRETPLATNIK ZA SAMO 2.200 DIN (20 €) DOBIJETE: • godišnju pretplatu na časopis IRT3000 (4 broja) • stručne sadržaje svaka 3 meseca na više od 120 stranica • svakih 14 dana IRT3000 E-novosti na adresu vašeg emaila • mogućnost povoljnije nabavke stručne literature

Svaki pretplatnik dobija majicu & traku za ključeve

PRETPLATITE SE! +381 11 314 96 20 info@irt3000.com www.irt3000.com

WWW.IRT3000.COM

Sa drugog aspekta, u savremenim uslovima poslovanja veliki deo poslovnih dogovora se napravi upravo na godišnjem odmoru, tokom letovanja ili zimovanja. Neretko, poslovni partneri imaju identične hobije ili organizuju zajedničke porodične odmore i na taj način jačaju poslovne veze. Dakle, odmarati treba znati. Onaj ko ne zna da odmara ne zna ni da radi. Na kraju ne treba zanemariti činjenicu da je najbolji „odmor“ raditi posao koji volimo, jer se tada brišu granice i potrebe između posla na odmoru i odmora na poslu. Ako već radimo posao koji manje volimo onda je svakako rešenje u balansu, jer i sama nauka o toksikologiji kaže da je količina ta koja određuje da li je određena supstanca otrov ili lek. O autoru: Dijana Carić je rođena 1984. godine u Sisku, a detinjstvo provela u Dvoru na Uni. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu, odsek “Menadžment unutrašnje i spoljne trgovine”. Zvanje Magistra ekonomskih nauka stiče na istom fakultetu iz oblasti “Poslovnog pregovaranja”. Kao student, dobitnik je brojnih nagrada od kojih su najznačajnije nagrade od strane Ekonomskog fakulteta za ostvarene izvanredne rezultate tokom studiranja kao i nagrada Eurobank EFG u okviru projekta “Investiramo u evropske vrednosti”. Kao najdražu izdvaja nagradu “Evropskog pokreta u Srbiji”, tri meseca putovanja Evropom. Kao student obišla je mnoge kompanije u Evropi, od kojih je najvažnija stručna poseta Mercedes Benz fabrici u Sindelfingenu (Štutgart) i poseta fabrici BMW-a u Minhenu. Svoju karijeru započinje u Raiffeisen banci gde se posebno isticala u radu sa konfliktnim klijentima kao i u sprečavanju pokušaja prevara. Karijeru nastavlja u privrednom sektoru i kroz rad sa poslovnim partnerima iz različitih delova sveta, stiče širu sliku iz oblasti komunikologije i pregovaranja. Bavi se slikarstvom, poezijom i prozom, a iza sebe ima i dve knjige poezije. "Umetnost pregovaranja” je njena prva stručna knjiga. Profesionalno je orijentisana na poslovno pregovaranje, neverbalnu komunikaciju i modernu psihologiju. Vodi seminare na temu “Umetnost pregovaranja”.


posetili posetili smosmo

ENGEL GMBH I BOREALIS AG, AUSTRIJA

ENGEL I BOREALIS-BOROUGE-NOVA CHEMICALS

PRE-K EVENTS 2016 Redakcija časopisa Industrija, po drugi put bila je u prilici da poseti grad Linc u Austriji i prisustvuje već tradicionalnom druženju sa novinarima iz celog sveta, gde smo u organizaciji odličnih domaćina, kompanija ENGEL GmbH i Borealis Ag, prisustvovali Pre-K press Konferenciji 2016. ≡ Tekst napisala: Aleksandra Radosavljević

D

obrodošlicu u kompaniji Engel GmbH poželela nam je ljubazna Susanne Zinckgraf gde smo došavši u ENGEL tehnološki centar u gradiću Schwertberg-u, nakon svečanog ručka, prisustvovali Engel Pre-K press konferenciji, na kojoj su učestvovali čelnici ove kompanije, a gde smo imali priliku da se najpre upoznamo sa istorijom ove uspešne kompanije a zatim i sa svim inovacijama i savremenim rešenjima koja nam nudi Engel. U uvodnom delu, prisutnima se obratio dr Peter Neumann (CEO), dr Christoph Steger, dr Stefan Engleder, kao i direktor marketinga Engel grupe Martin Streicher. Govorilo se o inject 4.0 programu koji predstavlja odgovor kompanije Engel na izazove četvrte industrijske revolucije. Ova kompanija predstaviće inject 4.0 na sajmu K-2016 od 19. do 26. oktobra u Dizeldorfu. Zatim su usledile tri Workshop radionice, prva na temu Smart service, gde je o novim tehnološkim rešenjima govorio dr Gerhard Dimmler, i druga na temu Smart machine – o čemu je govorio Prof. dr Georg Steinbichler.

Menadžment kompanije Engel GmbH

Na kraju smo prisustvovali trećoj radionici, na temu Technology Innovations, gde su nam se obratili Peter Egger, Heinz Rasinger, Wolfgang Kienzl i Franz Hinterreiter. Posle ovih radionica, organizovana je tura obilaska fabrike, gde su se mogle videti mašine koje su već spremne za isporuku kompanijama širom sveta. Pri obilasku fabrike, čelnici kompanije su istakli da bilo gde u svetu ako njihov klijent ima problem sa mašinom, u 99% slučajeva, u roku od 24 časa deo koji treba da se zameni je na klijentovoj adresi.

Sedište kompanije Engel GmbH, Schwertberg u Austriji 98

Industrija 62 / jun 2016.

Demonstracija na temu ušteda energije, fabrika Engel GmbH


posetili posetili smo smo

ENGEL GMBH I BOREALIS AG, AUSTRIJA

Alfred Stern, Borealis AG

Nakon obilaska fabrike upriličeno je prelepo druženje i večera u srednjovekovnom zamku Clam, na oko sat vožnje od grada Linca, gde smo se družili sa ljubaznim domaćinima iz obe kompanije do kasnih noćnih sati, i što je na sve nas prisutne ostavilo poseban utisak. Sledećeg dana, prisustvovali smo Pre-K eventu u Borealis Innovation centrali u Lincu, gde smo prvo učestvovali u nekoliko radnih diskusija i prezentacija, a onda prvo obukavši specijalno odelo, naočare i zaštitnu obuću, obišli fabriku i laboratorije u kojima se stvaraju otporni materijali koji se koriste za mnoge oblasti industrije. Prva diskusija bila je na temu poliolefina kao materijala budućnosti kada su u pitanju inovacije i tehnologije, a na tu temu govorio nam je Alfred Stern iz kompanije Borealis. Borealis je vodeći provajder inovativnih rešenja u oblasti poliolefina koji je uglavnom u obliku plastičnih granula, a napravljen je na bazi hemikalija i đubriva. Zatim je usledio drugi radni panel gde su nam se predstavile inovacione tehnologije razvijane u kompanijama Borouge i NOVA Chemicals, gde je ispred kompanije Borouge Pte ltd. govorio Michael Pell, naglasivši da su za poslovanje takve jedne uspešne kompanije ključni faktori rast, inovacije i održivost

Ekipa časopisa Industrija na licu mesta

John Webster, Borealis AG

proizvodnje. On je istakao da je u 2015. godini prodato 3 miliona tona poliolefina sa prometom od 4 milijarde dolara. O saradnji sa klijentima, rastu i inovacijama govorio je Daryll Harisson kao i Carrie Richards, direktorka marketinga u kompaniji NOVA Chemicals. Nama najinteresantnija radionica bila je u okviru prezentacije kompanije Borealis, gde je John Webster govorio o evoluciji plastomera kao materijala i razvoju portfolija kompanije, gde smo mogli da vidimo kako postoje čaše koje izgledaju kao papirne ali su fizičkom silom teško uništive, jer ih povezuju vlakna plastomera koja su veoma otporna. Gospodin Jeroen Frederix prikazao nam je da su od istog materijala, izrađene i boce za infuzije i mnoga druga medicinska sredstva – što smo ovom prilikom imali priliku da proverimo na licu mesta, u obilasku njihove fabrike gde smo videli kako iz mašine izlaze gotovi komadi i kasnije i laboratorije gde se testira otpornost materijala i pomoću vrhunskih mikroskopa pronalazi prava formula za najčvrći materijal za izradu datih predmeta. Borealis, Borouge i NOVA Chemicals, predstavile su novu viziju Join our jouney, i pozvale su prisutne da im se na jesen pridruže na K Fair 2016, koji će se održati u Dizeldorfu u Nemačkoj. Pišemo i odatle!

Primena novih tehnologija, pogon kompanije Borealis AG

Industrija 62 / jun 2016.

99


najava najava događaja događaja

NE BOJ SE, OBOJI SVET GRAFIMA

28. SEPTEMBAR – 1. OKTOBAR 2016.

Međunarodni sajam grafičke, papirne i kreativne industrije GRAFIMA najznačajnija je regionalna sajamska manifestacija posvećena ovim privredno-umetničkim delatnostima, a njeno ovogodišnje izdanje, 38. po redu, kapije će posetiocima, potrošačima i poslovnim partnerima otvoriti od 28. septembra do 1. oktobra.

P

rofesionalni dignitet ovog uzornog sajamskog događaja i njegova tradicionalna tematskа i programska širinа inspiracija su za sve učesnike, a posebno za direktne izlagače, da ponude najširi mogući spektar mašina, uređaja i opreme za grafičku industriju, obimnu paletu sirovina, repromaterijala ili finalnih proizvoda za različite sektore grafičke industrije, a neizostavna je i ponuda najkompleksnijih softverskih i ICT rešenja u ovim oblastima. Da bi bila i ostala oslonac i putokaz za srpsko i regionalno tržište, ova ekskluzivna smotra dostignuća svetske tehnologije u grafičkoj industriji, u sferi izdavaštva i štampanih medija, dizajna, radija i televizije, u grafičkoj, reklamnoj, muzičkoj i filmskoj industriji, u proizvodnji, doradi i preradi papira i brojnim drugim segmentima ovih globalno ekspanzivnih privrednih grana, svim srcem se trudi da pod radnim i estetskim sloganom "Sve je u bojama" opravda visok rejting stican decenijama. O tom rejtingu govori i ovogodišnji domaćin Grafime, kompanija CANON, globalna sila u oblasti grafičke industrije i vodeći svetski inovator i izvorište grafičkih rešenja. Ova kompanija će predstaviti svoje potrošačke i profesionalne grafičke proizvode - poslednje generacije fotografske opreme, štampača, skenera, dvogleda, digitalnih i SLR kamera. U sektoru poslovnih rešenja ponudiće svoj "zaštitni znak", izuzetan izbor rešenja za štampanje i upravljanje dokumentima za mala i srednja preduzeća, velike korporacije i uprave. Konačno, neće biti moguće zaobići ni proizvode za različita druga tržišta - medicinsko, optičko, tržište emitovanja, IT... Posebnu draž ovoj manifestaciji daju tehnološki noviteti i inovativna rešenja, а preliminarne najave govore da će najveći broj novosti biti u oblastima digitalne štampe, solventnih i 3D štampača,

100

Industrija 62 / jun 2016.

mašina za štampu i doradu tekstila, ploča za lasersko i CNC rezanje i materijala za sublimacionu štampu, delova hardvera za grafički dizajn i POS i Auto ID rešenja za maloprodaje, ERP softvera itd. Iskustvo, međutim, govori, da većinu iznenađenja izlagači čuvaju za sam početak sajma. Očekuje se da prošlogodišnji broj izlagača - blizu 80, od čega devet stranih, iz desetak zemalja - bude značajno premašen. Očekivanje je zasnovano na dosadašnjim najavama, ali i činjenici da se na prethodnom sajmu pojavilo više od 20 novih izlagača, bilo povratnika bilo onih koji su imali premijerni sajamski nastup. Sve to govori o percepciji sajma kao izuzetne prilike za stručnu, tehničko-tehnološku, marketinšku i svaku drugu promociju, kakvu treba iskoristiti. Od izvanrednog značaja je i obim ugovorenih poslova koji se od učešća na ovom sajmu s pravom očekuju. Bonus za sve učesnike i posetioce Grafime je svakako i 24. Međunarodni sajam informatičko-birotehničke opreme BIROEXPO, koji se održava u isto vreme i na istom mestu, a koji je svojom kompatibilnošću, proizvodima i uslugama koje nudi, dodatni motiv da se Grafima očekuje sa stvaralačkim nestrpljenjem i poslovnim entuzijazmom.


industrijski web adresar industrijski web adresar ABB Alfa Laval APIS centar BB elektronik Beogradski sajam

www.abb.rs www.alfalaval.com

Leov company

www.leov.com.mk

Lim-mont www.lim-mont.hr

www.apis-centar.com

Lorsel strojevi

www.lorsel.com

www.bbelektronik.co.rs

Mikro kontrol

www.mikrokontrol.rs

www.sajam.co.rs

Milšped group

Böhler www.bohler-uddeholm.hr

National Instruments

Borealis AG

OBO bettermann

www.borealisgroup.com

www.milsped.com www.ni.com www.obo-bettermann.com

Comprex www.comprex.co.rs

Omco www.omcomould.com

Copa Data

www.copadata.com

Parker www.parker.com

www.varstroj.si

Perfom www.perfom.rs

Danfoss www.danfoss.rs/vlt

Procesi www.procesi.si

ebu Umformtechnik

Revija Ventil

Daihen Varstroj

www.ebu-umformtechnik.de

www.revija-ventil.si

Elesa + Ganter

www.elesa-ganter.com

RLS merilna tehnika

Engel GmbH

www.engelglobal.com

Schenker www.schenker.rs

Festo www.festo.rs

Špica www.spica.com

Fox Electronics

Šumadija omega

GGW Gruber & CO Hexagon Metrology HPL group IB Blumenauer

www.fox.rs www.ggwgruber.at www.hexagonmetrology.eu www.hpl-group.de

TechnoLogica Beograd

www.rls.si

www.sumadijaomega.co.rs www.technologica.rs

Tecon sistem

www.tecon.rs

Tehna avtomatizacija

www.tehna.si

www.ib-blumenauer.com

Termoinženjering www.termoinzenjering.com

IB-Caddy www.ib-caddy.com

Teximp www.teximp.rs

ICCE

www.icce.rs

Unicom www.unicom.rs

Ifam i intronika

www.icm.si

Vesimpex www.vesimpex.rs

Industrija portal

www.industrija.rs

Wago www.wago.com

Inea Sr Intehna Beo IRT 3000

www.inea.rs www.intehnabeo.rs www.irt3000.com

Kistler www.kistler.com

Walter Austria

www.walter-tools.com

Watson Marlow

www.watson-marlow.at

Yaskawa Slovenija

www.yaskawa.eu.com


Međunarodni sajam za automatiku, robotiku, mehatroniku ... International Trade Fair for Automation, Robotics, Mechatronic ...

25.-27.01.2017

Celje, Slovenija Hala L & L1, www.icm.si


HIGH PERFORMANCE CARBIDE END MILLS FOR STEEL, CAST IRON, STAINLESS STEEL

High Performance Corner Geometries include Chamfer and Various Corner Radius sizes Unequal Indexing

Multiple Helix Design YG-1 Tailor-made Coating

ECIFFO DAEH aeroKGrade ,noehcnI ,ug-gnoeypuB ,or-noehcloweS ,112 Premium Carbide 3734Substrate -625-23-28+ : XAF ,9090-625-23-28+ : ENOHP rk.1gy.www//:ptth rk.1gy@1gy:liam-E .eciton roirp tuohtiw egnahc ot tcejbus era snoitacificeps looT INTEHNA BEO D.O.O 612051PVEY1GY

Leading Through Innovation

Autoput za Zagreb 22 RS-11080 Zemun Tel.: +381 1 131 49 092

E-mail: info@intehnabeo.rs www.intehnabeo.rs

Profile for Časopis  Industrija

Industrija 62  

Industrija 62  

Advertisement