Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d'Arts Visuals 2013

Page 1

2013

PREMI CIUTAT DE PALMA ANTONI GELABERT D’ARTS VISUALS2013

PREMI CIUTAT DE PALMA ANTONI GELABERT D’ARTS VISUALS


AJUNTAMENT DE PALMA BATLE M. Hble. Sr. Mateo Isern Estela TINENT DE BATLIA I REGIDOR DE L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS Il·lm. Sr. Fernando Gilet Sancenón DIRECTORA GERENT DE LA FUNDACIÓ PALMA ESPAI D’ART Pilar Ribal i Simó PATRONAT FUNDACIÓ CASALS D’ART I ESPAIS EXPOSITIUS DE PALMA President M. Hble. Sr. Mateo Isern Estela Vicepresident Il·lm. Sr. Fernando Gilet Sancenón Patrons Il·lma. Sra. Esperanza Crespí Pibernat · Il·lma. Sra. Anna Maria Ferriol Font · Il·lma. Sra. María Isabel González Carrasco · Sra. María José Massot Ramis de Ayreflor · Sr. Federico Climent Guimerà · Sr. Francisco Espinosa Trujillo · Sra. Neus García Iñesta · Sr. Gaspar Sabater Vives Secretari Sr. Antoni Pol Coll Sotssecretari Sr. Damià Sans Tous PREMI CIUTAT DE PALMA “ANTONI GELABERT” D’ARTS VISUALS 2013 COORDINACIÓ: Fundació Palma Espai d’Art · MUNTATGE: Art Ràpid · RETOLACIÓ: Rètols Vila ASSEGURANCES: March Correduría de Seguros SA · AGRAÏMENTS: Addaya Centre d'Art, Alaró, Mallorca CATÀLEG COORDINACIÓ: Fundació Palma Espai d’Art · Text: Rafael Doctor · DISSENY I MAQUETACIÓ: signaturacomunicacio.com · FOTOGRAFIES: David Bonet (Portada i pàg. 38-39, i arxiu dels artistes · SUPORT INFORMÀTIC: Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Palma · ASSESSORIA LINGÜÍSTICA: Servei d’Assessorament Lingüístic de l’Ajuntament de Palma · TRADUCCIÓ A L’ANGLÈS: Lynne Dorrien © D’aquesta edició: Ajuntament de Palma


ACTA DEL JURAT TEXT Rafael Doctor

13

PRIMER PREMI Levi Orta

38

ACCÈSSITS Núria Güell

40

Cristina Núñez

42

Maria Platero

44

MENCIÓ D'HONOR

ÍNDEX

Ian Waelder

46

FINALISTES Pablo Bellot

48

Jorge Conde

50

David Crespo

52

Hugo Crespo Pazos “Hugo Pazos”

54

Carolina Ferrer

56

Miquel Garcia

58

Kepa Garraza

60

David Latorre

62

Almudena Lobera

64

Solimán López

66

Aaron Lloyd

68

Jesús Madriñán

70

Nacho Martín

72

Juan Carlos Martínez

74

Ángel Masip

76

Ignacio Pérez-Jofre

78

Miguel Ángel Rego

80

Avelino Sala

82

Daniel Silvo

84

Llorenç Ugas

86

Juan Zurita

88

CURRICULUMS

91T

ant per la seva dotació econòmica com per la seva trajectòria i també pel prestigi dels jurats que l’integren, el Premi Ciutat de Palma “Antoni Gelabert” d’Arts Visuals suscita d’any en any un gran interès en aquells creadors que valoren el reconeixement i l’impuls a la seva carrera que un certamen d’aquestes característiques pot proporcionar-los. A més, en l’edició de 2013 les bases varen incloure com a novetat l’atorgament addicional d’una partida per a la producció d’una exposició individual al guanyador, un incentiu més que de ben segur va influir en el gran nombre de candidatures rebudes. El jurat d’aquesta edició va estar integrat per cinc reconeguts professionals: Rafael Doctor, crític i comissari d’exposicions; Anna Maria Guasch, professora de la Universitat de Barcelona i crítica d’art; Luis Juan de Sentmenat García Ruiz, col·leccionista; Jacinto Lageira, professor d’Estètica de la Universitat de la Sorbona de París i crític d’art, i Jonathan Turner, crític i comissari d’exposicions. Després de dues reunions, varen triar 26 propostes d’entre les 218 presentades, de manera que la relació de finalistes va quedar integrada pels artistes Pablo Bellot, Jorge Conde, David Crespo, Hugo Crespo Pazos “Hugo Pazos”, Carolina Ferrer, Miquel Garcia, Kepa Garraza, Núria Güell, David Latorre, Almudena Lobera, Solimán López, Aaron Lloyd, Jesús Madriñán, Nacho Martín, Juan Carlos Martínez, Ángel Masip, Cristina Núñez, Levi Orta, Ignacio Pérez-Jofre, María Platero, Miguel Ángel Rego, Avelino Sala, Daniel Silvo, Llorenç Ugas, Ian Waelder i Juan Zurita. En la reunió de gener de 2014, el jurat va acordar per unanimitat premiar l’obra Creación Política, 2010-2013, de l’artista d’origen cubà Levi Orta perquè consideraren que “és una obra complexa capaç de conjugar diferents qüestions relacionades amb la pràctica artística en el món contemporani, tenint com a protagonistes bona part dels més importants polítics del segle XX. A través d’aquest joc d’apropiacionisme i ironia entorn del hobby d’aquests personatges poderosos, l’autor deixa oberta una reflexió sobre la inherència política en tota pràctica artística, alhora que ofereix una visió inusual de la Història.” A més d’aquest reconeixement, el jurat va acordar concedir tres accèssits a les obres Too much Melanin, 2013, de Núria Güell, La vie en rose #2, 2013, de Cristina Núñez, i Las reglas de la naturaleza, 2013, de Maria Platero; i una menció d'honor a l'obra d'Ian Waelder, Final de concierto punk. En el meu nom i en el de la ciutat de Palma de Mallorca, don la meva més cordial enhorabona a tots els participants, als finalistes i, molt especialment, al guanyador, Levi Orta. Mateo Isern Estela Batle de PalmaT

anto por su dotación económica como por su trayectoria y también por el prestigio de los jurados que lo integran, el Premi Ciutat de Palma, Antoni Gelabert d'Arts Visuals suscita de año en año un gran interés en aquellos creadores que valoran el reconocimiento y el impulso a su carrera que un certamen de estas características puede proporcionarles. Además, en la edición de 2013 las bases incluyeron como novedad la otorgación adicional de una partida para la producción de una exposición individual al ganador, un incentivo más que a buen seguro influyó en el gran número de candidaturas recibidas. El jurado de esta edición estuvo integrado por cinco reconocidos profesionales: Rafael Doctor, crítico y comisario de exposiciones; Anna Maria Guasch, profesora de la Universitat de Barcelona y crítica de arte; Luis Juan de Sentmenat García Ruiz, coleccionista; Jacinto Lageira, profesor de Estética de la Universidad de la Sorbona de París y crítico de arte y Jonathan Turner, crítico y comisario de exposiciones. Tras dos reuniones, eligieron 26 propuestas de entre las 218 presentadas, de manera que la relación de finalistas integrada por los artistas Pablo Bellot, Jorge Conde, David Crespo, Hugo Crespo Pazos “Hugo Pazos”, Carolina Ferrer, Miquel Garcia, Kepa Garraza, Núria Güell, David Latorre, Almudena Lobera, Solimán López, Aaron Lloyd, Jesús Madriñán, Nacho Martín, Juan Carlos Martínez, Ángel Masip, Cristina Núñez, Levi Orta, Ignacio Pérez-Jofre, María Platero, Miguel Ángel Rego, Avelino Sala, Daniel Silvo, Llorenç Ugas, Ian Waelder y Juan Zurita. En su reunión de enero de 2014, el jurado acordó por unanimidad premiar la obra "Creación Política, 2010-2013" del artista de origen cubano Levi Orta por considerar que “es una obra compleja capaz de conjugar diferentes cuestiones relacionadas con la práctica artística en el mundo contemporáneo, teniendo como protagonistas a buena parte de los más importantes políticas del siglo XX. A través de este juego de apropiacionismo e ironía en torno al hobby de estos personajes poderosos, el autor deja abierta una reflexión sobre la inherencia política a toda práctica artística, al mismo tiempo que ofrece una visión inusual de la Historia”. Además de este reconocimiento, el jurado acordó conceder tres accésits a las obras Too much Melanin, 2013 de Núria Güell, La vie en rose #2, 2013 de Cristina Núñez y Las reglas de la naturaleza, 2013, de Maria Platero; y una mención de honor a la obra de Ian Waelder, Final de concierto punk. En nombre propio y en el de la ciudad de Palma de Mallorca, doy mi más cordial enhorabuena a todos los participantes, a los finalistas y, muy especialmente, al ganador, Levi Orta. Mateo Isern Estela Alcalde de PalmaGUARDONATS I FINALISTES DELS PREMIS CIUTAT DE PALMA ANTONI GELABERT D’ARTS VISUALS I DE CÒMIC 2013 PREMI CIUTAT DE PALMA ANTONI GELABERT D’ARTS VISUALS 2013 Creación política, 2010-2013, de Levi Orta Mendoza ACCÈSSITS Too much Melanin, 2013, de Núria Güell

de Cristina Núñez Las reglas de la naturaleza, 2013, de Maria Platero La vie en rose #2, 2013,

MENCIÓ D'HONOR Final de concierto punk, 2013, d'Ian Waelder

Finalistes Pablo Bellot Jorge Conde David Crespo Hugo Crespo Pazos “Hugo Pazos” Carolina Ferrer Miquel Garcia Kepa Garraza David Latorre Almudena Lobera Solimán López Aaron Lloyd Jesús Madriñán Nacho Martín Juan Carlos Martínez Ángel Masip Ignacio Pérez-Jofre Miguel Ángel Rego Avelino Sala Daniel Silvo Llorenç Ugas Juan Zurita


12


C

om cada any, Palma de Mallorca convoca els premis Ciutat de Palma Antoni Gelabert i amb això manté el seu puntual compromís amb l’última creació contemporània en arts plàstiques, cosa que, per les característiques específiques d’aquest lloc i de l’illa, en general, té més rellevància que si es tractàs d’una altra ciutat d’Espanya. Cal no oblidar que Palma de Mallorca és una de les ciutats espanyoles amb una tradició artística més consolidada i possiblement la ciutat que més galeries d’art contemporani posseeix per habitant, cosa més que destacable, ja que demostra no solament la importància que l’art té en aquesta illa sinó també la vigència activa del pilar decisiu que constitueix el col·leccionisme. Així, un any més, la ciutat, amb aquest premi, s’inclina per apostar institucionalment sobre un sector sempre àvid d’activitats rigoroses que incideixin positivament en la salut de la seva saba principal, la creació artística, i alhora reactiva el debat entorn del que és o ha de ser l’art d’avui dia. La present edició dels Premis Ciutat de Palma és, en aquest sentit, un magnífic exponent per a poder observar els diferents camins pels quals transita el pensament actual bolcat en l’obra artística. A través de vint-i-sis obres triades entre més de tres-centes de presentades al certamen, es pot plantejar una cartografia del que és l’art, essencialment al nostre país, i quins són els objectius que persegueixen els artistes en la consecució del seu treball. Abans de partir a analitzar el resultat d’aquesta convocatòria, cal tenir en compte que la present parteix de la selecció que el jurat, al qual he tingut l’honor de pertànyer, ha realitzat d’una manera al més exhaustiva possible, per a la qual ha hagut fins i tot d’esquivar alguns aspectes ambigus de la convocatòria, difícils de resoldre al principi. El jurat ha estat compost per Anna Maria Guasch, crítica d’art, historiadora i professora de la Universitat de Barcelona, el col·leccionista balear Luis Juan de Sentmenat, Jacinto Marcelino Teias Lageira, professor d’estètica de la Sorbona i crític d’art, el crític i comissari australià Jonathan Elfed Turner i pel que signa aquest text, Rafael Doctor, historiador, comissari i gestor cultural. Un recorregut per l’exposició dels finalistes del Premi Ciutat de Palma 2013 podria suposar per a un principiant en l’apreciació artística contemporània una bona activitat de partida en la qual poder entendre els dos eixos a través dels quals s’estableix la creació plàstica contemporània. D’una banda hi ha una selecció d’obres en la qual l’artista s’erigeix com un investigador de formes i espais, en un demiürg esteta i profund, i de l’altra hi ha les obres d’aquells que utilitzen els recursos artístics com a forma de posicionament sociopolític, partint sempre del fet d’entendre que l’art pot ser una eina de transformació d’un món que cal millorar inexorablement. Entre aquests dos eixos, entre l’obra abstreta i l’obra compromesa, sens dubte que hi ha molts graus i fins i tot capítols que també podrem observar en aquesta cartografia particular que suposa aquesta selecció d’obres contemporànies. Podem començar el recorregut per l’obra d’Ángel Masip (Alacant, 1977), un dels artistes que en els darrers anys millor ha sabut ampliar amb les seves obres l’espectre de la idea de paisatge, posant sempre en qüestió el fet contemplatiu i la unicitat dels elements constructius i suports d’aquest. Amb l’obra Escaparatismo Salvaje 2 (2013) podem veure apilats diferents materials damunt la imatge del negatiu seccionat d’una palmera que ens deixa clar el sentit tant de construcció com de provisionalitat del que pot tenir lloc. L’artista, en aquest sentit, apareix com un constructor o destructor, segons es miri, d’un llenguatge al qual no deixa de fer-hi voltes en una cerca incerta i particular que no és altra cosa que un soliloqui que vol definir com estil particular. La particular postura Masip es defineix amb una cita de Thomas Man el 1952: “L’art és el darrer a fer-se il·lusions pel que fa a la seva influència sobre el destí dels homes. Desdenyós

13


d’allò dolent, no ha pogut mai aturar el triomf del mal. Preocupat per donar un sentit, no ha pogut mai evitar els més sagnants contrasentits. No constitueix un poder, és només un consol”. D’aquesta forma, aquest consol, passa a ser l’espai en el qual molts d’artistes, d’una forma absolutament lícita, decideixen establir-se, ja que consideren que la batalla del món és massa incerta per a dur-se a terme i és en la seva particular lluita de llenguatges i formes on es pot realment incidir. És el poeta que entén que el mateix exercici de la poesia és en si revolucionari i no necessita enfocar el seu tret a cap part del món perquè la seva pròpia activitat és la resposta. Els dibuixos d’Aaron (San Fernando, Cadis, 1970) de la sèrie Lebensformen, com Influrescencia Mágica (2013), són una aproximació a l’apreciació de la plasticitat inherent en formes microscòpiques que les noves tecnologies ens poden oferir. El seu acostament és en certa manera hedonista i transcendental com ell mateix explica: “Investig les possibilitats metamòrfiques de les formes orgàniques vives reproduïdes ex novo mitjançant recursos tecnologicovirtuals per a la seva interpretació en les poètiques de la imatge gràfica i escultòrica, a partir de troballes dispars procedents tant dels museus d’història natural com de les formes vives i màgiques, narrades en els llibres de rondalles del romanticisme nòrdic”. Juan Zurita (Aguaviva, Terol, 1975) amb la seva obra HC2.2 +HC2.3 (2012) en aquesta exposició representa una tendència artística que està en ple vigor en el món contemporani i que parteix d’entendre que cal cercar una nova estètica concorde als mecanismes tecnològics amb els quals convivim. Es tracta d’artistes que reclamen una nova forma de representació que l’ésser contemporani pugui sentir com a pròpia i que es deslligui d’una vegada per sempre de la representació tradicional convencional, vigent malgrat la nova era tecnològica que vivim. És precisament l’espai tradicional el que apareix en els dos grans dibuixos panoràmics d’Ignacio Pérez-Jofre (Madrid, 1965), dues obres en les quals la pràctica del dibuix a línia reprodueix l’espai particular de l’artista, el seu temple, el seu heterotòpic espai en el qual desenvolupar una pràctica en què allò manual artesà es desplega amb les seves idees particulars que el defineixen com artista. La idea d’artista és la que explora Kepa Garraza (Berango, Biscaia, 1979) en la sèrie que porta per títol el seu propi nom i que no és altra cosa que una àmplia sèrie en la qual l’autor construeix una ficció visual a través de la idea d’un artista vint anys major que ell i que es mou en els cercles artístics prestigiats i ja acceptats com a essencials en la història de l’art del segle XX. L’artista ho explica perfectament: “amb aquest projecte pretenc oferir una mirada irònica sobre la història de l’art de les tres darreres dècades, utilitzant la figura d’un artista imaginari com un element que em permeti analitzar els canvis vertiginosos que ha sofert l’art contemporani des dels anys 80, canvis que no solament han afectat els gusts i les tendències en art contemporani, sinó que han influït també en la seva percepció com a valor de mercat i en la seva progressiva assimilació per part del gran públic. Aquest alter ego fraudulent em servirà també per a reflexionar sobre el concepte d’artista com a etiqueta social, des de la idea de geni creador atribuït als pintors europeus de principis dels 80.” I és que és la figura de l’art i de l’artista –l’art que té com a referència el mateix art, el món dins el mateix món– una de les constants de la creació actual, en la qual l’artista és sabedor de viure una realitat paral·lela que s’autofagocita amb referents autònoms capaços de generar una història i un espai de pensament autosuficient. És també la pintura, el suport convencional de la creació plàstica, la tècnica en la qual treballa Carolina Ferrer (Catarroja, València, 1966). La seva obra Sin Título (2013), de la sèrie Hambre de Luz, és significativa del treball que ve desenvolupant en les seves darreres sèries: “El joc lumínic emprat en els meus quadres, gairebé en el seu contrast màxim, el seu caràcter irreal, i la representació física de la mateixa llum –en forma de llums, focus, etc.– insisteixen en la

14


idea de la llum com a metàfora del coneixement, d’aquí el seu títol: Hambre de Luz, coadjuvant a això l’aparició d’un element tan simbòlic com el llibre, que, d’altra banda, ja ha aparegut en sèries anteriors.” L’autora utilitza un particular tractament del color a través del que ella anomena “un contrast cromàtic extrem” en el qual el verd i el magenta fluorescent concedeixen a la representació teatralitzada un marcat caràcter visual diferencial, potenciat per una capa de resina. De nou l’autoreferència a la pintura i a la representació en si mateixa és el que apareix en l’obra de Nacho Martín (Madrid, 1977) en la instal·lació Nada volverá a ser como antes (2012) en la qual veim una pintura en què està representada una escena amb un sofà buit damunt el qual hi ha un quadre d’una família convencional. En el sòl, baix del quadre, apareix el quadre real però destrossat. “La foto familiar de la qual es parteix pertany a la meva família, establint així un vincle emocional amb la imatge que crearé a partir d’aquest record, la pintura damunt fusta que posteriorment serà destruïda, i, de la qual quedarà un altre arxiu fotogràfic que tornarà a servir de model per a generar el nostre propi imaginari. Una imatge cada vegada més allunyada de la realitat i una realitat sense possibilitat de canviar el que ja s’ha esdevingut. Nada volverá a ser como antes parla de la unicitat de la pintura com a mitjà, dels límits entre la representació i l’objecte, però també de la memòria, de l’esforç de construir una utopia o de la irreversibilitat dels fets.” I és la representació en si mateixa l’objecte d’altres obres de la mostra, la reflexió sobre el fet representat, sobre l’espai representat o sobre la representació com a metàfora mateixa. L’artista portuguès João Onofre (Lisboa, 1976), sens dubte un dels artistes més representatius de l’art lusità de la darrera dècada, és a l’exposició amb el vídeo Goths (2012) en el qual veim com una petita illa amb una palmera recorre d’un costat a l’altre les dues ribes del Tajo a la seva desembocadura a Lisboa, un fantasma d’un hemisferi en un altre, una il·lusió òptica provocant un pensament sobre el possible o sobre l’estrany. Una mar de fons, una platja, torna a ser l’espai per a reflexionar, de nou, sobre la representació triada per Almudena Lobera (Madrid, 1984). Es tracta d’una obra realitzada a la platja Voramar de Benicàssim dins les activitats artístiques desenvolupades pel famós festival estival de música. “Durant la intervenció a la platja vaig gravar en vídeo diverses seqüències ajustant l’àrea d’imatge de la càmera a les vores del teló. El vídeo es projecta ocupant tota la paret d’una sala rectangular tancada. La projecció sorgeix com una finestra a l’exterior, a un exterior ideal com són les vistes a la mar. Però no només es veu un paisatge, sinó també gent que es passeja, que pren el sol, que s’unta crema, que es banya, persones que apareixen com a “actors” darrere el teló, personatges reals l’actuació dels quals és la seva pròpia activitat en el moment en què varen ser gravats. També hi ha espectadors, altres banyistes que s’asseuen a mirar el paisatge i que ja en el vídeo se situen davant el teló. A la sala expositiva, un pati de butaques compost per les mateixes cadires del vídeo continua la imatge projectada, fent que els visitants de l’exposició puguin sentir-se part d’aquest públic, convertint-se també en espectadors d’espectadors.” Sens dubte es tracta d’una obra en la qual es mostren tots els angles possibles de la representació i en la qual l’artista és capaç d’involucrar d’una manera precisa i irònica l’espectador de la sala d’art. En l’obra del jove artista mallorquí Ian Waelder (Madrid, 1993) de nou el fet representatiu és el que adquireix protagonisme. A través de petits indicis l’artista incita a una lectura individual per part de cadascun dels espectadors, que topen amb uns elements inicialment inconnexos –un altaveu que emet un so, una cinta a la paret i un pòster anul·lat amb pintura negra. Un quart element de l’obra és el títol Final de concierto punk (2013), que dóna a l’obra tanta força com els mateixos elements materials que la componen.

15


Fussballplatz (2013) és el títol de l’obra de David Crespo (Lleó, 1984), que parteix de l’estructura d’un tauler de futbolí convencional en el qual s’han subvertit les funcions essencials i ha passat a ser una espècie d’hort disposat com a taula de joc on a l’espectador se l’incita a jugar al joc awalé, originari de Madagascar, on s’utilitza de la mateixa manera un tauler i unes llavors. Mons confosos o mons híbrids en la recerca d’una nova realitat. María Platero (Madrid, 1976), a través d’una projecció de diapositives crea Reglas de la naturaleza (2013) en les quals construeix un interessantíssim diàleg entre la creació artística, que és acientífica, i les normes pròpiament científiques, per a mesurar la naturalesa: “Es tracta de revelar l’absurd de la ciència a partir de mesures que no serveixen per a res, generant noves incògnites sense sentit, realitats que declinen ficció i es presenten irresoltes. La idea és generar una col·lecció d’imatges a manera d’un fals estudi científic. Les regles de la naturalesa posen en relleu el fet que tant la ciència com l’art pretenen omplir certs buits de desconeixement mitjançant una investigació minuciosa de l’entorn. A manera de teories sense fonament, tots dos comencen a ser interessants quan alguna cosa mancada de sentit, alguna cosa inexplicable, crida l’atenció d’algú, i tots dos serveixen per a vincular-nos amb la realitat en la mateixa mesura que ens en separen”. D’aquesta manera l’artista és capaç de tesar una línia discursiva i vàlida entre dos àmbits de la realitat, en principi, oposats. Fins aquí, amb aquests onze treballs descrits, podríem situar un dels vèrtexs creatius en els quals l’estètica, les formes, l’assumpció de l’espai com a realitat, la creença en el propi sistema artístic com a entropia són els protagonistes. Artistes i obres amb una fe absoluta en l’espai artístic com a lloc en el qual plantejar tot tipus de reflexions capaces de sostenir-se en el seu propi fet discursiu. Obres que no necessiten dialogar directament amb les problemàtiques més urgents del món, ja que assumeixen el seu propi lloc de radicalitat pel simple fet d’autoproclamar-se artístiques i, en aquest sentit, obres, en part, alienes a la realitat racional imperant. Al contrari, la resta d’obres de la mostra, les podem situar a l’altre angle de l’arc creatiu, ja sigui per la seva naturalesa individual o social. Obres que miren directament l’ésser humà no com un ens abstracte, sinó com algú que ha de resoldre traumes i conflictes dia a dia i per als quals la creació artística suposa una eina que inicialment consideren vàlida i apropiada. Començam aquesta segona part d’obres amb el vídeo autoreferencial La vie en rose #2 (2013), de Cristina Núñez (Figueres, Girona, 1962), a través del qual l’artista crida la seva pròpia solitud i el seu fracàs a l’hora de trobar la parella ideal que mai apareix. El vídeo, com la resta del projecte interactiu a la xarxa, parteix de mostrar unes ferides normalment ocultes i que, no obstant això, aquí afloren com a protagonistes d’una vida que es mostra com a incompleta i infeliç. L’espectador està davant un retrat universal d’una persona contemporània occidental que, una vegada superades les necessitats primàries, dedica tota la seva força i energia a una problemàtica que en principi no es considera essencial però que, tanmateix, és la causa de la infelicitat de tota una cultura a la qual pertany. L’absència de pudor en aquest crit despulla també l’espectador que, perquè pertany a una societat amb uns valors similars, sol sentir-se reflectit en aquest mateix dolor que té davant. Mirar els altres, els que són al teu costat, és una de les formes més conscients que té l’artista actual per a reconèixer-se a si mateix. Jesús Madriñán (Santiago de Compostel·la, 1984), després de retratar en els seus ambients nocturns joves londinencs, torna a la seva Galícia natal i intenta dialogar amb els joves que viuen en espais rurals i que, de la mateixa manera, solen poblar els caps de setmana espais similars als dels bars o pubs londinencs. A través dels seus retrats, en els quals sublima el retratat, velant misteriosament l’entorn, no cessa de retratar-

16


se a si mateix com a habitant d’un món dual al mateix temps que intenta mostrar la bellesa i la dignitat de la pràctica comuna d’interrelació més habitual al nostre món que és la que es produeix entorn d’aquests espais. Juan Carlos Martínez (Campanario, Badajoz, 1978) en Rooms Archive (2010-2012) mira la persona, però a través de la seva absència en un espai que ha estat abans utilitzat com a espai en el qual, a través de la distància que imposa la comunicació via Internet, ha existit un contacte sexual. L’autor ha fet una captura a través de l’ordinador dels espais una vegada que són abandonats per l’usuari. Es tracta d’un retrat atroç de l’ésser humà actual a través d’una privadesa velada per la comunicació en la qual el sensual o sexual no apareix més que en el nick o nom, normalment fals, que sol utilitzar el que s’ha comunicat des d’aquest lloc captat. La fredor i l’asèpsia dels nous comportaments sexuals apareixen en aquest arxiu d’absències. De nou l’ésser humà i les seves relacions com a protagonista absolut, en aquest cas a través de la pràctica assembleària tan estesa com una opció de diàleg després del que varen ser els esdeveniments del 15M de 2012 a Espanya. Miquel Garcia amb Asamblea (2013) durant una hora i mitja roda unes persones intentant posar-se d’acord a través del sentit assembleari que sempre cerca un consens en l’entesa. El fracàs de l’empresa és evident en el moment en què el temps, que és l’element més preuat de l’ésser humà, es consumeix en l’establiment d’unes normes i comportaments que es replantegen constantment sense arribar mai a un lloc possible. És l’ésser humà perdut en el seu afany de comunicació i diàleg. D’altra banda, en els dibuixos de Pablo Bellot (Alacant, 1976) trobam una forma nova de diàleg i crit a través de la pràctica ancestral del fum, en aquest cas dels senyals de fum que sorgeixen una vegada que és incendiat un cotxe. Per a Pablo Bellot “tota persona que crema un cotxe vol comunicar un missatge, vol dir alguna cosa concreta en aquest acte, amb aquesta acció. Señales de humo consisteix a poder oferir a aquests actes una visibilitat immediata descodificant aquests senyals de fum, i oferint una lectura a aquests crits. És com si integràssim els subtítols perquè tots poguessin compartir aquest missatge. Aquest mitjà, l’acte de cremar un cotxe, pot ser convertit tant en xoc com en xou. És generat per un xoc, aquest cop de puny damunt la taula, un acte que revela la ràbia i l’estat d’impotència, i convertit en xou pel que té de cridaner, ja que no existeix el receptor en si, no es pretén generar un diàleg, sinó propiciar una comunicació en transmetre una cadena d’idees o de sentiments.” En aquest cas, aquests senyals de fum reprodueixen frases tretes de cançons de grups musicals espanyols dels anys vuitanta amb clar contingut punk i, en general, contestatari, a una societat acomodada, a través d’aquests vehicles comuns que ara veim cremar en aquests dibuixos. I és que els cotxes que cremen són cotxes cremant, però essencialment són metàfores d’un sistema capitalista que té el consum com el seu principal aliat. Sistema capitalista que és atacat directament per diversos artistes des de diversos angles en aquesta mostra, ja sigui des de l’ús i abús del llenguatge visual que utilitzen les marques o les institucions, al replantejament dels mateixos conceptes en els quals es basa el capital o el desemmascarament d’accions absolutament injustes de l’ús d’eines essencials com són Internet o les pràctiques abusives i hipòcrites en relació a la immigració dins Europa. Hugo Pazos (Vigo, 1984) realitza, utilitzant els recursos del disseny gràfic, Tiempos Difíciles (2013), que suposa una aproximació als conceptes bàsics i gràfics en els quals ens movem, des del signe de l’euro, la bandera d’Europa o el nom del nostre país. En general, els grans pilars de la nostra societat són subvertits del seu significat amb petites alteracions a la seva base. Des d’una altra òptica diferent, però de la mateixa forma contundent, Miguel Ángel Rego (Madrid, 1958) en Return of class power and privilege (2013) replanteja els mateixos conceptes en els quals se sustenta El Capital de Marx i els fa dialogar

17


amb sistemes de representació electrònics generant una abstracció capaç de destruir l’origen de tot significat. Solimán López (Burgos, 1981), també utilitza la subversió com a element essencial de la seva obra, en aquest cas per a RGB (2013), que es planteja com una obra capaç de posar de manifest la manipulació i la censura que el govern xinès manté sobre Internet des de fa ja gairebé dues dècades. Des d’una altra perspectiva, Núria Güell (Girona, 1981) parla d’emigració i hipocresia burocràtica en Too much melanin, obra realitzada a través de la seva intervenció a la biennal de Goteborg l’any passat. En totes les seves obres el tema sol ser una excusa per a analitzar una cosa més profunda que no és altra que els fonaments ètics en els quals se sustenten les institucions de les quals depenem: “analitz l’ètica practicada per les institucions que ens governen i detect els abusos de poder comesos per la ‘legalitat’ establerta i la moralitat hegemònica. Ambdues funcionen com a estratègies de control que dominen la subjectivitat col·lectiva i incideixen en els nostres esquemes de conducta, de pensament i de sentit. A través dels projectes m’interessa evidenciar aquestes estratègies i generar-ne de noves, amb l’objectiu de transgredir o posar en crisi les establertes. Per a això provoc interferències en l’entorn quotidià mitjançant determinades accions disruptives, ‘foradant’ la realitat i l’obvietat que l’acompanya, creant altres realitats possibles i alterant les relacions de poder instaurades.” Avelino Sala (Gijón, 1972) realitza una obra amb un clar sentit metafòric en un dels llocs més controvertits políticament del nostre món: Cuba. Partint de la seva memòria infantil en la qual recorda que amb Coca Cola es netejaven eines oxidades, fa un joc simbòlic amb aquesta beguda, bandera de l’imperialisme nord-americà, a l’illa del Carib, a través d’una convocatòria en la qual convida a arreglar eines velles. “L’acció desvirtua així les conegudes intencions imperialistes cap al context cubà, establint un joc irònic o metafòric sobre l’historial de relacions entre Cuba i els Estats Units”. També en clau participativa, Jorge Conde (Barcelona, 1968), a través de The chet test (2013), dins l’ampli projecte The Cargo Terminal, planteja un joc a través del qual intenta “no tant avaluar els coneixements del participant sobre la logística, la tecnologia i l’organització del transport marítim en si mateixos, sinó proporcionar-li una eina de tall experimental perquè reflexioni sobre la rellevància i l’impacte que té la indústria del transport marítim en el paisatge, en l’urbanisme de les ciutats portuàries i, en última instància, els mercats globals i la societat de consum contemporània”. També Llorenç Ugas (Sabadell, 1976) plantejarà un treball en relació a l’espai envaït per l’ésser humà contemporani. A través del projecte Between the line planteja una àmplia reflexió sobre els espais en els quals l’espai natural i l’espai envaït per l’ús humà es fonen. Planteja una catalogació inconclusa d’elements que distorsionen el paisatge original i el converteixen en una cosa diferent, on s’estableix una batalla que no és altra que la de la productivitat humana aferrada al seu model econòmic. Per la seva banda, David Latorre (Osca, 1973) centra el seu treball a observar i analitzar els espais abandonats o marginats que genera el tipus d’habitabilitat humana. Amb aquests llocs l’autor estableix un diàleg particular a través de com planteja diferents intervencions entorn de la seva imminent desaparició. “Cercant preservar la memòria d’aquests llocs, així com provocar des de l’acció artística noves visions entorn dels seus espais, el desenvolupament dels meus projectes inclou un registre fotogràfic exhaustiu del seu estat original, així com intervencions plàstiques, pictòriques, escultòriques i performàtiques, el registre fotogràfic de les quals revela altres matisos i punts de fuga, expandint el camp semàntic i el contingut simbòlic d’aquestes arquitectures. Aquestes intervencions són al final esborrades expressament i els espais són tornats a registrar, marcant una línia de temps argumental que remet per igual al record nítid del seu ús històric (documentació inicial), a variacions precises d’ordre fantasiós (intervencions plàstiques) i, finalment, a la sensació de

18


l’absència i el no-res (intervencions blanques).” Daniel Silvo (Cadis, 1982), en clau irònica plantejarà un vídeo a través de la pregunta “¿Poden l’arquitectura i el disseny ser-nos útils en casos de perill extrem per a les nostres vides?, i l’art, la creació artística en general ¿pot ser útil en cas de perill extrem per a les nostres vides?” Arquitectura, disseny, art, la funció de cadascuna d’elles es dilueix en un món que prefereix no donar respostes i avançar sense mirar enrere malgrat les contradiccions en les quals tot està basat. Possiblement sigui millor així i és millor conviure amb tot tipus d’opcions, contraposades o no, per a entendre que la creació contemporània és sempre alguna cosa inagafable i indefinible, i que si bé bona part dels artistes prefereixen creure que suposa un arma de lluita per a la denúncia d’un món injust i la construcció d’un món millor, per a d’altres és un lloc propi en el qual definir un món paral·lel, aliè tant com sigui possible a tot tipus de problemàtiques convencionals amb les quals es planteja la quotidianitat de l’ésser humà. Entre aquests dos eixos tot vibra i tot és possible. Aquests són els dos eixos de la creació actual i, com hem vist, els dos eixos que perfectament es poden observar en aquesta exposició. Finalment, l’obra guanyadora d’aquesta edició parla de tot això d’una manera clara. Creación política (2010-2013) és l’obra de l’artista cubà establit a Barcelona, Levi Orta (l’Havana, 1984) a través de la qual confronta alguns dels líders polítics del segle XX com Adolf Hitler, Winston Churchill, Francisco Franco, Ernesto Che Guevara, Dwight D. Eisenhower, Alberto Fujimori, Vladimir Putin, Hugo Chávez, o George W. Bush, amb la seva pròpia creació artística. A través d’una àmplia investigació l’artista ha cercat l’obra coneguda que aquests líders mundials han mostrat en algun moment de la seva carrera per a, a través d’ella, demostrar la seva sensibilitat per un món que al mateix temps estaven dominant. Totes i cadascuna de les pintures o dibuixos d’aquests artistes compleixen una funció decorativa essencial i en cap moment no s’hi aprecia cap signe de qüestionament del sistema del qual són els amos. D’aquesta manera, cans, flors, paisatges bucòlics, escenes quotidianes dolces o natures mortes, com la famosa del conill penjat que va realitzar Franco, són reproduïts per l’artista d’una forma fidedigna aconseguint amb això crear un gabinet entre totes elles. L’absència de política en aquests quadres, els converteix en obres absolutament polítiques, filles de la seva època, filles d’un moment precís en el qual apareixen per a demostrar la part humana d’aquests personatges. Aquests dies hem vist en tota la premsa mundial com George W. Bush feia la seva primera individual, una exposició en la qual els rostres dels seus dirigents amics, Putin i Aznar entre d’altres, s’entremesclaven amb paisatges idíl·lics. No hi ha res més polític que aquestes representacions kitsch, ja que la seva aparent absència absoluta de política no és altra cosa que un gran teló amb el qual amagar i embellir un món que és tot menys el que aquestes representacions plàcides mostren. Rafael Doctor Roncero

19C

omo cada año, Palma de Mallorca convoca los premios Ciudad de Palma Antoni Gelabert y con ello mantiene su puntual compromiso con la última creación contemporánea en artes plásticas, algo que, por las características específicas de este lugar y de la isla, en general, tiene más relevancia que si se tratara de otra ciudad de España es que no hay que olvidar que Palma de Mallorca es una de las ciudades españolas con una tradición artística más consolidada y posiblemente la ciudad que más galerías de arte contemporáneo posee por habitante, algo más que resaltable pues demuestra no solo la importancia que el arte tiene en esta isla sino también la vigencia activa del pilar decisivo que constituye el coleccionismo. Así, un año más, la ciudad con este premio se decanta por apostar institucionalmente sobre un sector siempre ávido de actividades rigurosas que incidan positivamente en la salud de su savia principal, la creación artística, al mismo tiempo se reactiva el debate en torno a lo que es o debe ser el arte de hoy en día. La presente edición de los Premis Ciutat de Palma es en este sentido un magnífico exponente para poder observar los diferentes caminos por los que transita el pensamiento actual volcado en la obra artística. A través de veintiséis obras elegidas entre más de de trescientas presentadas al certamen, se puede plantear una cartografía de lo que es el arte, esencialmente en nuestro país, y cuáles son los objetivos que persiguen los artistas en la consecución de su trabajo. Antes de partir a analizar el resultado de esta convocatoria, es necesario tener en cuenta que la presente parte de la selección que el jurado, al que he tenido el honor de pertenecer, ha realizado de una manera lo más exhaustiva posible para la que ha tenido que incluso sortear algunos aspectos ambiguos de la convocatoria difíciles de resolver en un principio. El jurado ha estado compuesto por Anna Maria Guasch, crítica de arte, historiadora y profesora de la Universidad de Barcelona, el coleccionista balear Luís Juan de Sentmenat, Jacinto Marcelino Teias Lageira, profesor de estética de La Sorbona y crítico de arte, el crítico y comisario australiano Jonathan Elfed Turner y por el que firma este texto, Rafael Doctor Roncero, historiador, comisario y gestor cultural. Un recorrido por la exposición de los finalistas del Premio ciudad de Palma 2013 podría suponer para un principiante en la apreciación artística contemporánea una buena actividad de partida en la que poder entender los dos ejes a través de los cuales se establece la creación plástica contemporánea. Por una parte hay una selección de obras en la que el artista se erige como un investigador de formas y espacios, en un demiurgo esteta y profundo, y por otra están las obras de aquellos que utilizan los recursos artísticos como forma de posicionamiento sociopolítico partiendo siempre de el hecho de entender que el arte puede ser una herramienta de transformación de un mundo al que hay que mejorar inexorablemente. Entre estos dos ejes, entre la obra ensimismada y la obra comprometida, sin duda que hay muchos grados e incluso capítulos que vamos a poder también observar en esta cartografía particular que supone esta selección de obras contemporáneas. Podemos empezar el recorrido por la obra de Ángel Masip (Alicante, 1977) , uno de los artistas que en los últimos años mejor ha sabido ampliar con sus obras el espectro de la idea de paisaje, poniendo siempre en cuestión el hecho contemplativo y la unicidad de los elementos constructivos y soportes del mismo. Con la obra Escaparatismo Salvaje 2 (2013) podemos ver apilados diferentes materiales sobre la imagen del negativo seccionado de una palmera que nos deja claro el sentido tanto de construcción como de provisionalidad de lo que puede tener lugar. El artista en este sentido aparece como un constructor o destructor, según se mire, de un lenguaje al que no deja de darle vueltas en una búsqueda incierta y particular que no es otra cosa que un soliloquio que quiere definir como estilo particular. Masip, en su particular postura

21


la define una cita de Thomas Man en 1952: “El arte es el último en hacerse ilusiones con respecto a su influencia sobre el destino de los hombres. Desdeñoso de lo malo, no ha podido nunca detener el triunfo del mal. Preocupado por dar un sentido, no ha podido nunca evitar los más sangrantes sinsentidos. No constituye un poder, es sólo un consuelo”. De esta forma, ese consuelo, pasa a ser el espacio en el que muchos artistas, de una forma absolutamente lícita, deciden establecerse pues consideran que la batalla del mundo es demasiado incierta para llevarse a cabo y es en su particular lucha de lenguajes y formas donde se puede realmente incidir. Es el poeta que entiende que el propio ejercicio de la poesía es en si revolucionario y no necesita enfocar su disparo a ninguna parte del mundo pues su propia actividad es la respuesta. Los dibujos de Aaron (San Fernando, Cádiz, 1970) de la serie Lebensformen como Influrescencia Mágica (2013) son una aproximación a la apreciación de la plasticidad inherente en formas microscópicas que las nuevas tecnologías nos pueden ofrecer. Su acercamiento es en cierta manera hedonista y trascendental como él mismo explica: “Investigo las posibilidades metamórficas de las formas orgánicas vivas reproducidas “ex novo” mediante recursos tecnológico-virtuales para su interpretación en las poéticas de la imagen gráfica y escultórica, a partir de de hallazgos dispares procedentes de los Museos de historia natural como de las formas vivas y mágicas, narradas en los Libros de fábulas del Romanticismo nórdico”. Juan Zurita (Aguaviva, Teruel, 1975) con su obra HC2.2 +HC2.3 (2012) en esta exposición representa una tendencia artística que está en pleno vigor en el mundo contemporáneo y que parte de entender que es preciso buscar una nueva estética acorde a los mecanismos tecnológicos con los que convivimos. Se trata de artistas que reclaman una nueva forma de representación que el ser contemporáneo pueda sentir como propia y que se desligue de una vez por todas de la representación tradicional convencional vigente a pesar de la nueva era tecnológica que vivimos. Es precisamente el espacio tradicional el que aparece en los dos grandes dibujos panorámicos de Ignacio Pérez-Jofre (Madrid, 1965), dos obras en las que la práctica del dibujo a línea reproduce el espacio particular del artista, su templo, su heterotópico espacio en el que desarrollar una práctica en la que lo manual artesano se desenvuelve con sus ideas particulares que lo definen como artista. La idea de artista es la que explora Kepa Garraza (Berango, Vizcaya, 1979) en la serie que lleva por título su propio nombre y que no es otra cosa que una amplia serie en la que el autor construye una ficción visual a través de la idea de un artista veinte años mayor que él y que se mueve en los círculos artísticos prestigiados y ya aceptados como esenciales en la historia del arte del siglo XX: El artista lo explica perfectamente: “con este proyecto pretendo ofrecer una mirada irónica sobre la historia del arte de las 3 últimas décadas, utilizando la figura de un artista imaginario como un elemento que me permita analizar los cambios vertiginosos que ha sufrido el arte contemporáneo desde los años 80, cambios que no solo han afectado a los gustos y tendencias en arte contemporáneo, sino que han influido también en su percepción como valor de mercado y en su progresiva asimilación por parte del gran público. Este álter ego fraudulento me servirá también para reflexionar acerca del concepto de artista como etiqueta social, desde la idea de genio creador atribuido a los pintores europeos de principios de los 80”. Y es que es la figura del arte y del artista -el arte que tiene como referencia al propio arte, el mundo dentro del propio mundo- una de las constantes de la creación actual en la que el artista es sabedor de vivir una realidad paralela que se autofagocita con referentes autónomos capaces de generar una historia y un espacio de pensamiento autosuficiente. Es también la pintura, el soporte convencional de la creación plástica, la técnica en la que trabaja Carolina Ferrer (Catarroja, València, 1966). Su obra Sin Título (2013) de la serie

22


Hambre de Luz es significativa del trabajo que viene desarrollando en sus últimas series: “el juego lumínico empleado en mis cuadros, casi en su contraste máximo, su carácter irreal, y la representación física de la propia luz –en forma de lámparas, focos, etc.– abundan en la idea de la luz como metáfora del conocimiento, de ahí su título: Hambre de luz, coadyuvando a ello la aparición de un elemento tan simbólico como el libro, que, por otro lado, ya ha aparecido en series anteriores.” La autora utiliza un particular tratamiento del color a través de que ella llama “un contraste cromático extremo” en el que el verde y magenta fluorescente conceden a la representación teatralizada un marcado carácter visual diferencial potenciado por una capa de resina. De nuevo la autorreferencia a la pintura y a la representación en sí misma es lo que aparece en la obra de Nacho Martín (Madrid, 1977) en la instalación Nada volverá a ser como antes (2012) en el que vemos una pintura en la que está representada una escena con un sofá vacío sobre el que hay un cuadro de una familia convencional. En el suelo, bajo el cuadro, aparece el cuadro real pero destrozado. “La foto familiar de la que se parte pertenece a mi familia, estableciendo así un vínculo emocional con la imagen que voy a crear a partir de ese recuerdo, la pintura sobre madera que posteriormente será destruida, y, de la cuál quedará otro archivo fotográfico que volverá a servir de modelo para generar nuestro propio imaginario. Una imagen cada vez más alejada de la realidad y una realidad sin posibilidad de cambiar lo ya acontecido. “Nada volverá a ser como antes” habla de la unicidad de la pintura como medio, de los límites entre la representación y el objeto, pero también de la memoria, del esfuerzo de construir una utopía o de la irreversibilidad de los hechos.” Y es la representación en si misma el objeto de otras obras de la muestra, la reflexión sobre el hecho representado, sobre el espacio representado o sobre la representación como metáfora misma. El artista portugués João Onofre (Lisboa, 1976), sin duda uno de los artistas más representativos del arte luso de la última década, está en la exposición con el vídeo Goths (2012) en el que vemos como una pequeña isla con una palmera recorre de una lado a otro las dos orillas del Tajo en su desembocadura en Lisboa, un fantasma de un hemisferio en otro, una ilusión óptica provocando un pensamiento sobre lo posible o sobre lo extraño. Un mar de fondo, una playa, es de nuevo el espacio para reflexionar, de nuevo, sobre la representación elegido por Almudena Lobera (Madrid, 1984). Se trata de una obra realizada en la playa Voramar de Benicássim dentro de las actividades artísticas desarrolladas por el famoso festival estival de música. “Durante la intervención en la playa grabé en vídeo varias secuencias ajustando el área de imagen de la cámara a los bordes del telón. El vídeo se proyecta ocupando toda la pared de una sala rectangular cerrada. La proyección surge como una ventana al exterior, a un exterior ideal como son las vistas al mar. Pero no sólo se ve un paisaje, sino también gente que pasea, que toma el sol que se unta crema, que se baña, personas que aparecen como “actores” tras el telón, personajes reales cuya actuación es su propia actividad en el momento en el que fueron grabados. También hay espectadores, otros bañistas que se sientan a mirar el paisaje y que ya en el vídeo se sitúan delante del telón. En la sala expositiva un patio de butacas compuesto por las mismas sillas del vídeo continúa la imagen proyectada, haciendo que los visitantes de la exposición puedan sentirse parte de ese público, convirtiéndose también en espectadores de espectadores” Sin duda se trata de una obra en la que se muestran todos los ángulos posibles de la representación y en la que la artista es capaz de involucrar de una manera certera e irónica al espectador de la sala de arte. En la obra del joven artista mallorquín Ian Waelder (Madrid, 1993) de nuevo el hecho representativo es el que adquiere protagonismo. A través de pequeños indicios el artista incita a una lectura individual por parte de cada uno de los espectadores que topan con unos elementos

23


inicialmente inconexos -un altavoz que emite un sonido, una cinta en la pared y un póster anulado con pintura negra. Un cuarto elemento de la obra es el título Final de concierto punk (2013) que vincula a la obra tanta fuerza como con los propios elementos materiales que la componen. Fussballplatz (2013) es el título de la obra de David Crespo (León, 1984) que parte de la estructura de un tablero de futbolín convencional en el que se han subvertido las funciones esenciales y ha pasado a ser una especie de huerto dispuesto como mesa de juego donde al espectador se le incita a jugar al juego Awalé, originario de Madagascar, donde se utiliza de la misma manera un tablero y unas semillas. Mundos confundidos o mundos híbridos en la búsqueda de una nueva realidad. María Platero (Madrid, 1976), a través de una proyección de diapositivas crea Reglas de la naturaleza (2013) en las que construye un interesantísimo diálogo entre la creación artística, que es acientífica, y las normas propiamente científicas, para medir la naturaleza: “Se trata de revelar lo absurdo de la ciencia a partir de medidas que no sirven para nada, generando nuevas incógnitas sin sentido, realidades que declinan ficción y se presentan irresolutas. La idea es generar una colección de imágenes a modo de falso estudio científico. Las reglas de la naturaleza pone de relieve el hecho de que tanto la ciencia como el arte pretenden llenar ciertos huecos de desconocimiento mediante una investigación minuciosa del entorno. A modo de teorías sin fundamento, ambos comienzan a ser interesantes cuando algo que carece de sentido, algo inexplicable, llama la atención de alguien, y ambos sirven para vincularnos con la realidad en la misma medida que nos separa de ella”. De este modo la artista es capaz de tensar una línea discursiva y válida entre dos ámbitos de la realidad, en principio, opuestos. Hasta aquí, con estos once trabajos descritos, podríamos situar uno de los vértices creativos en los que la estética, las formas, la asunción del espacio como realidad, la creencia en el propio sistema artístico como entropía son los protagonistas. Artistas y obras con una fe absoluta en el espacio artístico como lugar en el que plantear todo tipo de reflexiones capaces de sostenerse en su propio hecho discursivo. Obras que no necesitan dialogar directamente con las problemáticas más urgentes del mundo pues asumen que su propio lugar de radicalidad por el simple hecho de autoproclamarse artísticas y, en este sentido, obras, en parte, ajenas la realidad racional imperante. Al contrario, el resto de obras de la muestra, las podemos situar en el otro ángulo del arco creativo ya sea su naturaleza individual o social. Obras que miran directamente al ser humano no como un ente abstracto, sino como alguien que tiene que resolver traumas y conflictos día a día y para los que la creación artística supone una herramienta que inicialmente consideran válida y apropiada. Empezamos esta segunda parte de obras con el video autorreferencial La vie en rose (2013) de Cristina Núñez (Figueres, Girona, 1962) a través del cual la artista grita su propia soledad y su fracaso a la hora de encontrar a la pareja ideal que nunca aparece. El vídeo, como el resto del proyecto interactivo en la red, parte de mostrar unas heridas normalmente ocultas y que, sin embargo, aquí afloran como protagonistas de una vida que se muestra como incompleta e infeliz. El espectador está ante un retrato universal de una persona contemporánea occidental que, una vez superadas las necesidades primarias, dedica toda su fuerza y energía a una problemática que en principio no se considera esencial pero que sin embargo es la causa de la infelicidad de toda una cultura a la que pertenece. La ausencia de pudor en este grito desnuda también al espectador que, por pertenecerá una sociedad con unos valores similares, se suele sentir reflejado en ese mismo dolor que tiene enfrente. Mirar a los otros, a los que están a tu lado, es una de las formas más conscientes que tiene el

24


artista actual para reconocerse a si mismo. Jesús Madriñán (Santiago de Compostela, 1984), tras retratar en sus ambientes nocturnos a jóvenes londinenses, vuelve a su Galicia natal e intenta dialogar con los jóvenes que viven en espacios rurales y que, de la misma manera, suelen poblar los fines de semana espacios similares a los de los bares o pubs londinenses. A través de sus retratos, en los que sublima al retratado, velando misteriosamente el entorno, no cesa de retratarse a si mismo como habitante de un mundo dual al mismo tiempo que intenta mostrar la belleza y dignidad de la práctica común de interrelación más habitual en nuestro mundo que es la que se produce en torno a estos espacios. Juan Carlos Martínez (Campanario, Badajoz, 1978) en Rooms Archive (2010-2012) mira a la persona, pero a través de su ausencia en un espacio que ha sido antes utilizado como espacio en el que, a través de la distancia que impone la comunicación vía Internet, ha existido un contacto sexual. El autor ha hecho una captura a través del ordenador de los espacios una vez que son abandonados por el propio usuario. Se trata de un retrato atroz del ser humano actual a través de una privacidad velada por la comunicación en la que lo sensual o sexual no aparece nada más que en el Nick o nombre, normalmente falso, que suele utilizar el que se ha comunicado desde ese lugar captado. La frialdad y la asepsia de los nuevos comportamientos sexuales aparecen en este archivo de ausencias. De nuevo el ser humano y sus relaciones como protagonista absoluto, en este caso a través de la práctica asamblearia tan extendida como una opción de diálogo tras lo que fueron los acontecimientos del 15M de 2012 en España. Miquel Garcia con Asamblea (2013) durante una hora y media rueda a unas personas intentando ponerse de acuerdo a través del sentido asambleario que siempre busca un consenso en el entendimiento. El fracaso de la empresa es evidente en el momento en el que el tiempo, que es el elemento más preciado del ser humano, se consume en el establecimiento de unas normas y comportamiento que se replantean constantemente sin llegar nunca a un lugar posible. Es el ser humano perdido en su afán de comunicación y diálogo. Por otra parte, en los dibujos de Pablo Bellot (Alicante, 1976) encontramos una forma nueva de diálogo y grito a través de la práctica ancestral del humo, en este caso de las señales de humo que surgen una vez que es incendiado un coche. Para Pablo Bellot “toda persona que quema un coche quiere comunicar un mensaje, quiere decir algo concreto en ese acto, con esa acción. Señales de humo consiste en poder ofrecer a estos actos una visibilidad inmediata descodificando estas señales de humo, y ofreciéndoles una lectura a estos gritos. Es como si integráramos los subtítulos para que todos pudieran compartir este mensaje. Este medio, el acto de quemar un coche, puede ser convertido tanto en shock como en show. Es generado por un shock, ese puñetazo en la mesa, un acto que revela la rabia y el estado de impotencia, y convertido en show por lo llamativo del mismo, ya que no existe el receptor en si, no se pretende generar un diálogo, sino propiciar una comunicación al transmitir una cadena de ideas o de sentimientos.” En este caso estas señales de humo reproducen frases sacadas de canciones de grupos musicales españoles de los años ochenta con claro contenido punk y, en general, contestatario a una sociedad acomodada a través de estos vehículos comunes que ahora vemos arder en estos dibujos. Y es que los coches que arden son coches ardiendo, pero esencialmente son metáforas de un sistema capitalista que tiene al consumo como su principal aliado. Sistema capitalista que es atacado directamente por diversos artistas desde diversos ángulos en esta muestra ya sea desde el uso y abuso del lenguaje visual que utilizan las marcas o las instituciones, a el replanteamiento de los propios conceptos en los que se basa el capital o el desenmascaramiento de acciones absolutamente injustas del uso de herramientas esenciales como son Internet o las prácticas abusivas e hipócritas en relación a la inmigración dentro de Europa. Hugo Pazos (Vigo,

25


1984) realiza utilizando los recursos del diseño gráfico Tiempos Difíciles (2013) que supone una aproximación a los conceptos básicos y gráficos en los que nos desenvolvemos, desde el signo del euro, la bandera de Europa o el nombre de nuestro país. En general, los grandes pilares de nuestra sociedad son subvertidos de su significado con pequeñas alteraciones en su propia base. Desde otra óptica diferente, pero de la misma forma contundente, Miguel Ángel Rego (Madrid, 1958) en Return of class power and privilege (2013) replantea los propios conceptos en los que se sustenta el Capital de Marx y las hace dialogar con sistemas de representación electrónicos generando una abstracción capaz de destruir el origen de todo significado. Solimán López (Burgos, 1981), también utiliza la subversión como elemento esencial de su obra, en este caso para RGB (2013) se plantea como una obra capaz de poner de manifiesto la manipulación y censura que el gobierno chino mantiene sobre Internet desde hace ya casi dos décadas. Desde otra perspectiva, Núria Güell (Girona, 1981) habla de emigración e hipocresía burocrática en Too much melanin, obra realizada a través de su intervención en la bienal de Goteborg el pasado año. En todas sus obras el tema suele ser una excusa para analizar algo más profundo que no es otra cosa que los fundamentos éticos en los que se sustentan las instituciones de las que dependemos: “analizo la ética practicada por las Instituciones que nos gobiernan detectando los abusos de poder cometidos por la “legalidad” establecida y la moralidad hegemónica. Ambas funcionan como estrategias de control que dominan la subjetividad colectiva e inciden en nuestros esquemas de conducta, de pensamiento y de sentido. A través de los proyectos me interesa evidenciar estas estrategias y generar nuevas, con el objetivo de transgredir o poner en crisis las establecidas. Para ello provoco interferencias en el entorno cotidiano mediante determinadas acciones disruptivas, “agujereando” la realidad y la obviedad que la acompaña, creando otras realidades posibles y alterando las relaciones de poder instauradas” Avelino Sala (Gijón, 1972) realiza una obra con un claro sentido metafórico en uno de los lugares más controvertidos políticamente de nuestro mundo: Cuba. Partiendo de su memoria infantil en la que recuerda que con Coca Cola se limpiaban herramientas oxidadas, hace un juego simbólico con esa bebida, bandera del imperialismo norteamericano, en la isla caribeña a través de una convocatoria en la que invita a arreglar herramientas viejas. “La acción desvirtúa así las consabidas intenciones imperialistas hacia el contexto cubano, estableciendo un juego irónico o metafórico sobre el historial de relaciones entre Cuba y Estados Unidos”. También en clave participativa Jorge Conde (Barcelona, 1968), a través de The chet test (2013), dentro del amplio proyecto The Cargo Terminal”, plantea un juego a través del cual intenta “no tanto evaluar los conocimientos del participante sobre la logística, la tecnología y la organización del transporte marítimo en sí mismos, sino proporcionarle una herramienta de corte experimental para que reflexione sobre la relevancia y el impacto que tiene la industria del transporte marítimo en el paisaje, en el urbanismo de las ciudades portuarias y, en última instancia, en los mercados globales y la sociedad de consumo contemporánea”. También Llorenç Ugas (Sabadell, 1976) planteará un trabajo en relación al espacio invadido por el ser humano contemporáneo. A través del proyecto Between the line plantea una amplia reflexión en los espacios en los que el espacio natural y el espacio invadido por uso humano se funden. Plantea una catalogación inconclusa de elementos que distorsionan el paisaje original y lo convierten en algo diferente donde se establece una batalla que no es otra que la de la productividad humana aferrada a su modelo económico. Por su parte David Latorre (Huesca, 1973) centra su trabajo en observar y analizar los espacios abandonados o marginados que genera el tipo de habitabilidad humana. Con estos lugares el autor establece un diálogo particular a través del cual plantea diferentes intervenciones en torno a su inminente desaparición. “Buscando preservar la memoria de dichos lugares, así como provocar desde la acción artística nuevas visiones en torno a sus espacios, el

26


desarrollo de mis proyectos incluye un registro fotográfico exhaustivo de su estado original, así como intervenciones plásticas, pictóricas, escultóricas y performáticas, cuyo registro fotográfico revela otros matices y puntos de fuga, expandiendo el campo semántico y el contenido simbólico de estas arquitecturas. Dichas intervenciones son al final borradas expresamente y los espacios son vueltos a registrar, marcando una línea de tiempo argumental que remite por igual al recuerdo nítido de su uso histórico (documentación inicial), a variaciones precisas de orden fantasioso (intervenciones plásticas) y finalmente, a la sensación de la ausencia y la nada (intervenciones blancas)” Daniel Silvo (Cádiz, 1982), en clave irónica planteará un vídeo a través de la pregunta ¿Pueden la arquitectura y el diseño sernos útiles en casos de peligro extremo par nuestras vidas?, y el arte, ¿la creación artística en general puede ser útil en caso de peligro extremo para nuestras vidas? Arquitectura, diseño, arte, la función de cada una de ellas se diluye en un mundo que prefiere no dar respuestas y avanzar sin mirar atrás a pesar de las contradicciones en las que todo está basado. Posiblemente sea mejor así y es mejor convivir con todo tipo de opciones, contrapuestas o no, para entender que la creación contemporánea es siempre algo inasible e indefinible, y que si bien buena parte de los artistas prefieren creer que supone un arma de lucha para la denuncia de un mundo injusto y la construcción de un mundo mejor, para otros es un lugar propio en el que definir un mundo paralelo ajeno lo más posible a todo tipo de problemáticas convencionales con las que se plantea la cotidianidad del ser humano. Entre esos dos ejes todo vibra y todo es posible. Esos son los dos ejes del la creación actual y, como hemos visto, los dos ejes que perfectamente se pueden observar en esta exposición. Finalmente, la obra ganadora de esta edición habla de todo esto de una manera clara. Creación política (2010-2013) es la obra del artista cubano afincado en Barcelona, Levi Orta (L’Havana, 1984) a través de la cual confronta a algunos de los líderes políticos del siglo XX como Adolf Hitler, Winston Churchill, Francisco Franco, Ernesto Che Guevara, Dwight D. Eisenhower, Alberto Fujimori, Vladimir Putin, Hugo Chávez, o George W. Bush, con su propia creación artística. A través de una amplia investigación el artista ha buscado la obra conocida que estos líderes mundiales han mostrado en algún momento de su carrera para a través de ella demostrar su sensibilidad por un mundo que al mismo tiempo estaban dominando. Todas y cada una de las pinturas o dibujos de estos artistas cumplen una función decorativa esencial y en ningún momento se aprecia en ellas signo alguno de cuestionamiento al sistema del que son sus dueños. De esta manera, perros, flores, paisajes bucólicos, escenas cotidianas dulces o bodegones, como el famoso del conejo colgado que realizó Franco, son reproducidos por el artista de una forma fidedigna consiguiendo con ello crear un gabinete entre todas ellas. La ausencia de política en estos cuadros, los convierte en obras absolutamente políticas, hijas de su época, hijas de un momento preciso en el que aparecen para demostrar la parte humana de estos personajes. Estos días hemos visto en toda la prensa mundial como George W. Bush hacía su primera individual, una exposición en la que los rostros de sus dirigentes amigos, Putin y Aznar entre ellos, se entremezclaban con paisajes idílicos. No hay nada más político que estas representaciones kitsch, pues su aparente ausencia absoluta de política no es otra cosa que un gran telón con el que esconder y embellecer un mundo que es todo menos lo que estas representaciones plácidas muestran. Rafael Doctor Roncero

27A

s it does every year, Palma de Mallorca announces the City of Palma Antoni Gelabert Visual Arts Awards, thus maintaining its ongoing commitment to the latest contemporary creation in the plastic arts, which the specific characteristics of this place, and indeed of the island itself, make more significant here than in any other city in Spain. For Palma de Mallorca is one of the Spanish cities with the most consolidated artistic tradition, and even more remarkable, is possibly the city with most contemporary art galleries per inhabitant, demonstrating not only the importance of art to this island, but also the continuing vitality of the mainstay of all, art collection. With this award, the city once again this year lends the support of its institutions to a sector that is always keen to see quality activities that positively influence the health of its lifeblood, artistic creation, while reactivating the debate about what art is, or should be, today. In this respect, this edition of the Premis Ciutat de Palma is a magnificent indication for observing the different paths taken by current thinking focussed on artistic work. Through twenty-six works chosen from among the more than a hundred put forward for the award, a map can be drawn of what art is, essentially in Spanish terms, and what aims artists seek in pursuing their work. Before starting to analyse the result of this competition, it should be borne in mind that this part of the selection which the jury, to which I had the honour of belonging, carried out as exhaustively as possible, encountered some ambiguous aspects of the competition that were initially difficult to resolve. The jury consisted of Anna Maria Guasch, art critic, historian and lecturer at Barcelona University, Balearic collector Luís Juan de Sentmenat García-Ruíz, Jacinto Marcelino Teias Lageira, Professor of Aesthetics at the Sorbonne and art critic, Australian critic and curator Jonathan Elfed Turner, and the author of this text, Rafael Doctor, historian, curator and arts manager. For a novice in contemporary art appraisal, a tour of the exhibition of the finalists of the 2013 City of Palma Award could be a good initial activity to learn more about the two main poles around which contemporary plastic creation is grouped. First comes a selection of works in which the artist presents him or herself as a researcher of forms and spaces, an aesthetic and profound Demiurge, and second, the works of artists who use artistic resources as a form of socio-political positioning, with the understanding that art can be a tool for transforming a world that cries out to be improved. Between these two areas of art, the self-referencing and the committed, there are of course many other degrees and even chapters that we can observe in the particular cartography that this selection of contemporary artworks implies. We begin the tour with the work of Ángel Masip (Alicante, 1977), one of the artists who in recent years has best known how to use their works to extend the spectrum of the idea of landscape, always questioning the contemplative aspect and the unity of its constructive elements and supports. With the work Escaparatismo Salvaje. 2 (2013) we see different materials stacked over the image of the sectioned negative of a palm tree which leaves us the clear sense of both the construction and the provisionality of what may take place. In this respect the artist appears as a constructor or destroyer, depending on how he or she is seen, of a language continuously turned around in a hesitating and particular search which is nothing less than a soliloquy seeking definition as a particular style. Masip, in his particular posture, is defined by a quotation of Thomas Mann in 1952: “Art is the last to have any illusions about its influence on the destiny of man. Disdainful of the bad, it has never been able to detain the triumph of evil. Concerned

29


to give a meaning, it has never been able to prevent the more bloody non-meanings. It is not a power, it is only a consolation”. In this way, that consolation becomes the space in which many artists, absolutely justifiably, decide to set up home. They feel that the world’s battle is too uncertain to become involved in, and that it is in their own particular struggle of languages and forms where they can have real influence. It takes a poet to understand that his or her own exercise of poetry is in itself revolutionary, and does not need to direct its fire at any part of the world, since its own activity is its response. The drawings of Aaron (San Fernando, Cadiz, 1970) from the Lebensformen series, as Influrescencia Mágica (2013), are an approach to the appreciation of the inherent plasticity in microscopic forms that the new technologies offer us. His approach is somewhat hedonistic and transcendental, as he himself explains: “I investigate the metaphorical possibilities of the living organic forms reproduced “ex novo” through technological and virtual resources, for their interpretation in the poetics of the graphic and sculptural image. I start off from different finds in natural history museums, living, magic forms, narrated in the Books of Fables of Norse Romanticism”. In this exhibition Juan Zurita (Aguaviva, Teruel, 1975) with his work HC2.2 +HC2.3 (2012) represents an artistic trend that is highly relevant in the contemporary world and is based on the understanding that we must seek a new aesthetics that links up with the technological mechanisms with which we live. These are artists who urge a new form of representation that contemporary beings can identify as their own and can finally break with all the traditional conventional representation that survives in spite of the new technological era we live in. It is precisely this traditional space that appears in the two large panoramic drawings of Ignacio Pérez-Jofre (Madrid, 1965), two works in which the practice of line drawing reproduces the artist’s particular place, his temple, his heterotopic space where he can carry out practice in which the manual craftsman develops his particular ideas that define him as an artist. The idea of artist is explored by Kepa Garraza (Berango, Vizcaya, 1979) in the series that bears his own name as its title, and is none other than an extensive series in which the artist builds a visual fiction through the idea of an artist twenty years older than himself and who moves in prestigious artistic circles, already accepted as essential in the history of twentieth-century art. The artist explains this perfectly: “With this project I aim to take an ironic look at the history of art of the last three decades, using the figure of an imaginary artist as an element that lets me analyse the vertiginous changes that contemporary art has undergone since the 1980s. Changes that have not only affected tastes and trends in contemporary art, but have also influenced its perception as a market value, and its gradual assimilation by the general public. This fraudulent alter ego is also useful for me to reflect on the concept of the artist as a social label, from the idea of the creator genius attributed to European painters of the early 1980s”. For the figure of art and the artist - art that is self-referencing, the world within its own world – is one of the constants of present creation, in which the artist is aware of living a parallel reality that consumes itself with autonomous referents capable of creating a history and a self-sufficient space for thought. Painting, the conventional support of plastic creation, is also the working technique of Carolina Ferrer (Catarroja, Valencia, 1966). Her work Untitled (2013), from the series Hambre de Luz, is representative of her ongoing work in her latest series: “The play of light used in my pictures, almost in its maximum contrast, its unreal nature, and the physical representation of light itself

30


(in the form of lamps, spotlights, etc.) explore the idea of light as a metaphor for knowledge, hence its title: “Hambre de luz”, contributing to this the appearance of an element as symbolic as the book, which has also already appeared in previous series.” The artist uses a particular treatment of colour through what she calls “an extreme chromatic contrast” in which fluorescent green and magenta give the dramatised representation a markedly differential visual character enhanced by a layer of resin. Once again, self-reference to painting and representation in itself appears in the work of Nacho Martín (Madrid, 1977) in his installation, Nada volverá a ser como antes (2012), in which we see a painting representing a scene with an empty sofa over which is a picture of a conventional family. On the floor, below the picture, is the real picture, destroyed. “The family photograph on which it was based was of my family, establishing an emotional link with the image that I create from that memory, the painting on wood that is later destroyed, and of which another archive photo remains, which will again serve as a model for creating our own imaginary. An image increasingly distanced from reality, and a reality with no possibility of changing what has already happened. “Nada volverá a ser como antes” speaks of the unity of painting as a medium, of the boundaries between representation and the object, but also of memory, the effort of constructing a Utopia, and the irreversibility of facts.” It is representation in itself which is the object of other works in the show, reflection on the fact represented, on the space represented or on representation as metaphor itself. Portuguese artist João Onofre (Lisbon, 1976), undoubtedly one of the most representative artists of Portuguese art of the last decade, is present in the exhibition with the video Goths (2012), in which we see a small island with a palm tree floating from one side to the other of the banks of the mouth of the Tagus in Lisbon, a phantom of one hemisphere in another, an optical illusion provoking thoughts on the possible and the strange. A background sea, a beach, again forms the space for reflection on representation chosen by Almudena Lobera (Madrid, 1984). This is a work created on Voramar beach in Benicássim as part of the artistic activities carried out for the famous summer music festival. “During the intervention on the beach, I videoed several sequences, adjusting the area of image of the camera to the edges of the curtain. The video is projected to occupy the whole wall of a closed, rectangular room. The projection appears like a window looking outwards to an ideal exterior of sea views. It shows not only a landscape, but also people strolling by, taking the sun and rubbing on sun cream, bathing, people who appear as “actors” behind the curtain, real personalities whose action is their own activity at the time they were being recorded. There are also spectators, other bathers sitting looking at the landscape and who in the video are in front of the curtain. In the exhibition room, a patio of armchairs with the same chairs as those in the video continues the image projected, so visitors to the exhibition feel part of that public, making them too spectators of spectators” This work undoubtedly shows all possible angles of representation, in which the artist is capable of involving the spectator in the art gallery in an accurate and ironic way. In the work of young Mallorcan artist Ian Waelder (Madrid, 1993) the representative fact again acquires protagonism. Through small indications, the artist encourages a reading by each spectator who encounters what are initially unconnected elements - a speaker who emits a sound, a tape in the wall and a poster obscured with black paint. A fourth element of the work is the title, Final de concierto punk (2013), which brings as much force to the work as the material elements that comprise it.

31


Fussballplatz (2013) is the title of the work of David Crespo (León, 1984), based on the structure of a conventional table football board, where the essential functions have been altered and it has became a kind of vegetable garden laid out like a games table, where the spectator is encouraged to play the game of awalé, from Madagascar, in which a board and seeds are used in the same way. Confused or hybrid worlds in the search for a new reality. Through a projection of slides, María Platero (Madrid, 1976) creates Reglas de la naturaleza (2013), in which she builds a fascinating dialogue between artistic creation, which is nonscientific, and proper scientific regulations for measuring nature: “The work reveals the absurdness of science based on measurements that have no use, generating new meaningless unknowns, realities that decline fiction and appear irresolute. The idea is to create a collection of images that suggest a false scientific study. Reglas de la naturaleza emphasises that both science and art try to fill certain gaps of ignorance by a thorough investigation of the environment. As baseless theories, both start to become interesting when something that doesn’t make sense, something inexplicable, comes to someone’s attention, and both serve to link us to reality while simultaneously separating us from it”. The artist is thus able to draw a discursive and valid line between two fields of reality that are in principle opposed. Thus far, with these eleven works described, we have located one of the creative vertexes in which aesthetics, forms, the assumption of space as reality, and the belief in the artistic system itself as entropy, are the protagonists. Artists and works with an absolute faith in the artistic space as a place to put forward all kinds of reflection, which are capable of sustaining themselves by their own discourse. Works that do not require direct dialogue with the most urgent problems of the world, since they assume that their own place of radicality is due to the simple fact of proclaiming themselves as artistic and, in that respect, works that find themselves partly outside the prevailing rational reality. Conversely, the rest of works in the show can be located in the other angle of the creative arc, whether individual or social in nature. Works that look directly at the human being, not as an abstract being, but as someone who has to resolve day-to-day traumas and conflicts, and for whom artistic creation is a tool initially considered valid and appropriate. We approach this second part of the work with the self-referential video La vie en rose (2013) by Christian Núñez (Figueres, Girona, 1962), through which the artist calls out his own solitude and failure to find the ideal partner, who never appears. The video, like the rest of the interactive project on the Internet, starts off showing wounds normally kept hidden and which nonetheless appear here as protagonists of a life shown as incomplete and unhappy. The spectator has before him or herself a universal portrait of a contemporary Western person who, after the necessary preliminaries, dedicates all his effort and energy to a problem that in principle, is not considered essential, but which still causes the unhappiness of a whole culture to which he belongs. The absence of shame in this call also strips bare the spectator who, because he or she belongs to a society with similar values, usually identifies with the same pain that he or she is faced with. Looking at others, people alongside you, is one of the most conscious ways today’s artist has to recognise him or herself. After portraying young Londoners in their night-time environments, Jesus Madriñán (Santiago de Compostela, 1984) returned to his native Galicia and tried to set up a dialogue with young people living in rural areas and who, in the same way, routinely spent their weekends in spaces similar to London bars or pubs. Through his portraits, in which he sublimates the people portrayed, masking the environment in mystery, he never ceases portraying

32


himself as an inhabitant of a dual world, simultaneously attempting to show the beauty and dignity of the common practice of the most common interrelationship in our world, which is what happens in these places. In Rooms Archive (2010-2012), Juan Carlos Martínez (Campanario, Badajoz, 1978) looks at the person but through his absence, in a space previously used as a place where, through the distance imposed by Internet communication, sexual contact has taken place. Using the computer, the artist has captured the spaces after the user has left. This is an awful portrait of today’s human being through a privacy that is masked by a communication in which sensual or sexual aspects appear only in the nick or name, normally false, normally used by the person communicating from the place captured. The coldness and asepsis of the new sexual behaviours make their appearance in this archive of absences. Once again, we find the human being and his relationships as absolute protagonists, this time through the assembly-type practice that was such a widespread option for dialogue after the 15M events in Spain in 2012. In Assemblea (2013) Miquel Garcia spent an hour and a half filming people trying to agree through assembly-type behaviour which always seeks consensus in reaching understanding. The company’s failure is obvious immediately when time, the most prized element for the human being, is taken up establishing regulations and behaviour which are constantly recycled without ever getting anywhere. This is the human getting lost in his or her eagerness for communication and dialogue. Next, in the drawings of Pablo Bellot (Alicante, 1976) we find a new form of dialogue and protest through the ancestral practice of smoke, in this case smoke signals rising after a car has been set on fire. To Pablo Bellot “anyone who burns a car wants to send a message, wants to say something specific in that act, with that action. Smoke signals consist of being able to offer these acts an immediate visibility, decodifying these smoke signals, and offering them a reading of these protests. It is like including subtitles, so everyone can share the message. This medium, the act of burning a car, can be turned into both a shock and a show. It is generated by a shock, that thump on the table, an act that reveals rage and a state of impotence, and turned into a show by its striking nature: there is no receptor as such, there is no aim to create dialogue, rather to propitiate communication by transmitting a chain of ideas or feelings.” In this case, these smoke signals reproduce sentences from the songs of Spanish nineteen-eighties musical groups with a clear punk content and, in general, rebelling against a prosperous society through these common vehicles that we can now see burning in these drawings. Cars that burn are burning cars, but they are essentially metaphors of a capitalist system that has consumption as its main ally. A capitalist system that is directly attacked in this show by different artists from different angles, whether by the use and abuse of the visual language used by brands or institutions, the redirection of the very concepts on which capital is based, or the unmasking of absolutely unjust actions from the use of essential tools like the Internet, or abusive and hypocritical practices in relation to immigration in Europe. Hugo Pazos (Vigo, 1984) uses the resources of graphic design to make Tiempos difíciles (2013), an approach to the basic and graphic concepts that surround us, from the euro sign, the flag of Europe or the name of our country. In general, the great pillars of our society are subverted of meaning by small alterations to their base. From another and different viewpoint, but in the same forceful way, in Return of class power and privilege (2013), Miguel Ángel Rego (Madrid, 1958) revisits the very concepts which sustain Das Kapital by Marx, and makes them dialogue with electronic

33


systems of representation, generating an abstraction that can destroy the origin of all meaning. Solimán López (Burgos, 1981), also uses the subversive as an essential element of his work, in this case in RGB (2013), proposed as a work that highlights the manipulation and censorship that the Chinese government has maintained over the Internet for almost two decades. From another perspective, Núria Güell (Girona, 1981) addresses emigration and bureaucratic hypocrisy in Too much melanin, a work resulting from her involvement in the Göteborg Biennale last year. In all her works, the subject tends to be an excuse to analyse something deeper, which is in fact the ethical principles that sustain the institutions on which we depend: “I analyse the ethics practised by the Institutions that govern us, detecting the abuses of power committed by the established “legality” and dominant morality. Both function as strategies of control that dominate collective subjectivity and influence our patterns of conduct, thinking and meaning. Through the projects, I am interested in showing these strategies and creating new ones, aiming at transgression or disruption of established strategies. To do this, I provoke interferences in the daily environment by disruptive actions, “piercing” reality and the obviousness that accompanies it, creating other possible realities and altering established power relationships”. Avelino Sala (Gijón, 1972) has created a work with a clear metaphorical sense in one of the most politically controversial places in our world: Cuba. Based on his childhood memory, in which he remembers that you can clean rusty tools with Coca Cola, he creates a symbolic game with this drink, the flagship of American imperialism, on the Caribbean island through an advertisement in which he invites you to repair old tools. “The action distorts the usual imperialist intentions towards the Cuban context, establishing an ironic or metaphorical play on the history of relations between Cuba and the United States”. Also along participative lines, through The chet test (2013), as part of the larger project The Cargo Terminal, Jorge Conde (Barcelona, 1968) presents a game through which he attempts “not so much to evaluate the participant’s knowledge of logistics, technology and the organisation of marine transport as such, but to provide him or her with an experimental cutting tool, to reflect on the relevance and impact of the maritime transport industry on the landscape and the urban planning of port cities and, in the final resort, on global markets and the contemporary consumer society”. Llorenç Ugas (Sabadell, 1976) also presents a work which relates to space invaded by the contemporary human being. Through the project Between the line he proposes an extensive reflection on the spaces in which natural space and the space invaded by human use merge. He presents an inconclusive catalogue of the elements that distort the original landscape and make it into something different, where a battle is established that is in fact that of human productivity clinging to its economic model. Next, David Latorre (Huesca, 1973) focuses his work on observing and analysing the abandoned or marginalised spaces created by the type of human habitability. With these places, the artist establishes a particular dialogue through which he proposes different interventions to do with their imminent disappearance. “Trying to preserve the memory of these places, as well as using artistic action to provoke new visions of their spaces, the development of my projects includes a comprehensive photographic record of their original state, as well as plastic, pictorial, sculptural and performance interventions, whose photographic record reveals other subtleties and vanishing points, expanding the semantic landscape and symbolic content of these architectures. In the end, these interventions are expressly eliminated and the spaces are recorded again, marking a time line that refers both to the clear recollection of its historic use (initial documentation), precise but imagined variations (plastic interventions)

34


and finally, the feeling of absence and nothingness (blank interventions)”. Daniel Silvo (Cadiz, 1982), in ironic mode, presents a video asking the question: Could architecture and design be useful to us in the event of extreme danger to our lives? And can art and artistic creation in general be useful in the event of extreme danger to our lives? Architecture, design, art, the function of each is diluted in a world which prefers not to provide replies and to advance without looking back, in spite of the contradictions on which everything is based. Possibly things are better like this, and it is best to coexist with all kinds of options, contradictory or otherwise, to understand that contemporary creation is always inaccessible and indefinable. Although most artists prefer to believe that it is a weapon in the struggle to denounce an unjust world and the construction of a better world, for others, it is a space in which to define a parallel world, as far as possible alien to all types of conventional problems that inhabit the everyday lives of human beings. Between these two poles, everything vibrates and everything is possible. These are the two poles of today’s creation, and as we have seen, both poles can be perfectly observed in this exhibition. Finally, the winning work of this year’s edition speaks clearly of all this. Creación política (20102013) is the work of Barcelona-based Cuban artist Levi Orta (Havana, 1984), through which he confronts some of the twentieth century’s political leaders, including Adolf Hitler, Winston Churchill, Francisco Franco, Ernesto Che Guevara, Dwight D. Eisenhower, Albert Fujimori, Vladimir Putin, Hugo Chávez and George W. Bush, with their own artistic creation. Through extensive research, the artist has sought out the known work that these world leaders have shown at any moment of their career and through it, demonstrates their sensitivity towards a world which they simultaneously dominated. Each and every painting or drawing of these artists fulfils an essential decorative function, and at no time do they reveal any sign of questioning the system of which they were leaders. So dogs, flowers, bucolic landscapes, sweet day-to-day scenes or still lives, like the famous scene of the hung rabbit created by Franco, are reproduced by the artist in reliable form, creating a display from them all. The absence of politics in these paintings turns them into absolutely political works, children of their time, children of the precise moment in which they appear, to demonstrate the human aspect of these characters. Recently we saw in all the world’s press how George W. Bush put on his first one-man show, an exhibition in which the faces of his leader friends, Putin and Aznar among them, alternated with idyllic landscapes. There is nothing as political as these kitsch representations, since their apparent absolute absence of politics is nothing other than a vast curtain with which to conceal and beautify a world that is anything but what these peaceful representations show. Rafael Doctor Roncero

35


36


OBRES

37primer premi Levi Orta Creación política, 2010-2013

····· Pintures, dibuixos Videoinstal·lació Dimensions variables

39


40


ACCÈSSIT NúRIA GÜELL Too much Melanin, 2013 Suècia

······ Videoinstal·lació Dimensions variables

"Pedí a la bienal de Goteborg que contratara a María para jugar al escondite con los espectadores. María es una refugiada política de Kosovo que junto a su familia llevan 9 años viviendo en Suecia de forma ilegal y 4 viviendo escondidos, ya que el Estado les ha denegado dos veces el asilo. El único cambio en las reglas del juego es que María siempre es quién se esconde y los espectadores siempre son los que la buscan. Cuando finalice su contrato de trabajo con la Bienal, María podrá obtener su permiso de trabajo y de esta manera no tener que esconderse más de la policía. María en Kosovo era una agente de policía especializada en la desaparición y tráfico de mujeres".

41


ACCÈSSIT Cristina Núñez La vie en rose # 2, 2013

····· Video 17’

42


43


44


ACCÈSSIT María Platero Las reglas de la naturaleza, 2013

····· Projector de diapositives Fotografies digitals damunt paper baritat / metacrilat Instal·lació Dimensions variables 45


46


MENCIÓ D’HONOR Ian Waelder Final de concierto punk, 2013

····· Instal·lació amb so

47


48


Pablo Bellot Señales de Humo quince, 2013

·····

Acrílic damunt tela 180 x 104 cm _________________________ Señales de Humo diciséis, 2013

·····

Acrílic damunt tela 180 x 104 cm

49


50


Jorge Conde The CHET Test, 2011-2013 Projecte Cargo Terminal ····· 10 fotografies en blanc i negre damunt paper fotogràfic CANSON 280 g/m² i quadern Instal·lació Dimensions variables

51


52


David Crespo Fussballplatz, 2013

····· Instal·lació Dimensions variables

53


Hugo Pazos Tiempos difíciles, 2013

····· Impressió digital 30 x 30 cm c/u

54


55


56


Carolina Ferrer Sense títol, 2013 Sèrie Hambre de Luz

····· Tècnica mixta sobre alumini Díptic 130 x 220 cm

57


Miquel Garcia La asamblea, 2013 Barcelona

····· Video HD, color, so 1 h, 46’

58


59


60


Kepa Garraza Sense títol, 2012 Sèrie Kepa Garraza

····· Oli damunt tela

61


David Latorre Cambio de morfología II

····· Fotografia 75 x 150 cm

62


63Almudena Lobera Un espectáculo para la vista (II) A Sight to Behold (II), 2012

····· Vídeoinstal·lació Video blue-ray monocanal HD 16:9, color, so 31’


66


SOLIMÁN LÓPEZ RGB, 2013

····· C-print 74 x 120 cm c/u

67


AARON Influorescencia mágica, 2013 Sèrie Lebensformen

····· Carbó Sibèria damunt paper Archês 350 g 101 x 65,5 cm

68


69Jesús Madriñán Maitane en Melide, 2013 Sèrie Boas Noites

····· Gran format analògic 108 x 86 cm

71


72


Nacho Martín Nada volverá a ser como antes, 2012

····· Pintura, oli, tela i fusta Instal·lació de mides variables

73


Juan Carlos Martínez Rooms Archive, 2010-2012

····· C-Print damunt paper Hanhemühle 30 x 20 cm c/u

74


75


76


Ángel Masip Escaparatismo salvaje 2, 2013

····· Impressió digital i materials de rebuig Instal·lació Dimensions variables

77


Ignacio Pérez-Jofre Estudio, 2013 Tinta damunt tela 81 x 276 cm

····· Exterior interior, 2013 Tinta damunt tela 60 x 270 cm

78


79


Miguel Ángel Rego Return of class power and privilege, 2013

A - Llibre Primer - Secció Primera (Mercaderia i diners) Capítol III (Els diners, o la circulació de mercaderies) - II. Mitjà de circulació – El curs dels diners. B – Llibre Primer – Secció Tercera (La producció de la plusvàlua absoluta) – Capítol IX (Quota i massa de plusvàlua) – Capital constant, capital variable i plusvàlua. C – Llibre Primer – Secció Primera (Mercaderia i diners) – Capítol I (La mercaderia) – II. Doble caràcter de la feina representada per les mercaderies – Reducció de tota classe de feina a certa quantitat de feina simple.

80


81


82


Avelino Sala Apuntes en torno de la corrosión, 2012-2013

····· 24 fotografies de 30 x 40 cm c/u Vídeo 2’25”

83


84


Daniel Silvo La casa, 2013

····· Vídeo color HD, estèreo 10’

85


86


Llorenç Ugas Contenedor de residuos, 2012-2013 Projecte Between the line

····· Impressió digital damunt paper vegetal 28 fotografies de 29,7 x 42 cm c/u 168 x 208 cm

87


88


Juan Zurita HC2.2 + HC2.3, 2012

····· Oli damunt tela 130 x 324 cm

89CURRICULUMS


2006 “MINI YO S.L. + Eduardo Infante”, Universitat d’Alacant i Sala Diario Información Alicante, Alacant.

2007 “Mini yo en el campo expandido y más p’allá tambien hay casas”, Biennal de São PauloValència. Galeria Aural, text de Fernando Castro Flórez, Alacant.

PABLO BELLOT ALACANT, 1976

2009

FORMACIÓ

“Mas mini mal o la invasion del mini yo”, text de David Armengol, Museu Montsià Amposta (BIAM), Tarragona.

2002 Llicenciat en Belles Arts, UMH Facultat d’Altea, Altea, Alacant. Concessió de la Beca Erasmus, Acadèmia Albertina de les Belles Arts, Torí, Itàlia.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES

2004

2007

Especialista en Arts Visuals i Intermèdia. Cursos de doctorat, Universitat Politècnica de València, València.

Seleccionat al VI Certamen Cultural Cooperativa Virgen de las Viñas, Tomelloso (Ciudad Real), Museu A. López Torres. 3a, 2a, 1a Fira d’Art Contemporani València Art. Galeria Aural. Finalista a la IV Biennal Internacional de Dibuix Josep Amat, Sant Feliu de Guíxols. Ivam Electra com a Grup Pang, IVAM, València.

2010 Seminari “Manifesta8: arte Contemporáneo, audiencias, mediación y participación”, Múrcia.

2012 Màster “Gestión y producción artística” (2010-2012), Universitat de Múrcia, Múrcia.

2008 Seleccionat al Premi Ibercaja Pintura Jove 2008, Museu Camón Aznar, Saragossa. Seleccionat al XVII-XVIII Certamen de Dibuix Gregorio Prieto, Museu Gregorio Prieto, Valdepeñas, Museu de la Ciutat, Madrid. Exibition Halbes Jahr Putiklub Gallery, Berlín. Seleccionat al Premi de Pintura FocusAbengoa 2008, Sevilla. Seleccionat al XI Certamen d’Arts Plàstiques d’Unicaja, al Palau del Bisbe, Màlaga. Seleccionat a EXPLUM 2008, Certamen Internacional Arte Actual, Puerto Lumbreras, Múrcia.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS 2000 “Autonegación”, Centro 14, Alacant.

2001 “Autonegación”, Centre de Cultura Vila de Benissa, accèssit al Certamen Salvador Soria, Alacant.

2004 “Mini yos”, Galeria d’art contemporani Aural, Alacant.

92


2009

Seleccionat al XXIII Certamen de Dibuix Gregorio Prieto, Museu Gregorio Prieto, Valdepeñas, Casa del Reloj, Madrid. Convocatòria d’Arts Plàstiques i Fotografia 2013, Palau de la Diputació d’Alacant.

“El papel del dibujo II”, Galeria Ángeles Baños, Badajoz. Seleccionat al XIX Certamen de Dibuix Gregorio Prieto, Museu Gregorio Prieto, Valdepeñas; Casa del Reloj, Madrid. Seleccionat al XII Premi Jove 2009, Universitat Complutense, Madrid; Museu d’Amèrica, Madrid, i Valdepeñas, León. Seleccionat al VIII-X Premi de Pintura de l’Àrea d’Arts Plàstiques de la Universitat de Múrcia, Múrcia. Seleccionat al 1r Premi d’Arts Plàstiques, Universitat de Castella-la Manxa, Ciudad Real.

2014 Finalista al Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013, Casal Solleric, Palma.

PREMIS I BEQUES 2001 Obra adquirida a la Convocatòria 2001 d’Arts Plàstiques, Diputació d’Alacant, Alacant. Primer accèssit al VI Certamen de Pintura Salvador Soria, Vila de Benissa, Alacant. Concessió de la Beca Fomento del Estudio de Bellas Artes, Fundació Capa, Arganda del Rey, Madrid.

2010 Seleccionat a la Biennal d’Art Tarragona, Premi Tapiró, Museu d’Art Modern, Tarragona. “Puntas de flecha” (comissariada per José Luis Pérez Pont), “Nuevas trayectorias en el arte contemporáneo valenciano”, Reials Drassanes de València i Sala Llotja del Peix, Alacant. Fira Iberoamericana d’Art Contemporani Foro Sur (estand de la Galeria Aural), Càceres.

2002 1r premi al I Concurs d’Arts Plàstiques, Creació Artística 2002, Universitat de Saragossa.

2011

2003

“El hábito de habitar”, Galeria Aural, Alacant. “Works on paper”, Galeria Paz y Comedia, València. “Gabinet de papers”, Centre Municipal d’Exposicions d’Elx, Alacant.

2n premi al Concurs de Pintura de la Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Carles, València, 2003. Accèssit al II Concurs de Pintura Juan de Juanes, Bocairent, València.

2012

2004

Seleccionat a la 12a Mostra Internacional d’Art Gas Natural Fenosa, Museu d’Art Contemporani Gas Natural Fenosa, la Corunya. “SOS 4.8 Arte 2012” al MAG, Mustang Art Gallery, Elx, Alacant. “Ficciones en serie”, comissariada per Jordi Costa, Mustang Art Show, Festival SOS 4.8, “Música, arte contemporáneo y reflexión”, Múrcia.

Seleccionat al concurs l’Espai Trobat, Benissa, Alacant. Seleccionat a la 6a Convocatòria Internacional Jóvenes Artistas, Galeria Luis Adelantado, València.

2005 Seleccionat a VII Encontres d’Art Contemporani EAC, MUA Museu de la Universitat d’Alacant, Alacant. Seleccionat a la 7a Convocatòria Internacional Jóvenes Artistas, Galeria Luis Adelantado, València.

2013 XIII EAC Museu de la Universitat d’Alacant MUA, Alacant. 93


Obra adquirida a la Convocatòria de 2005 d’Arts Plàstiques, Diputació d’Alacant, Alacant. Seleccionat a VII Encontres d’Art Contemporani EAC, MUA Museu de la Universitat d’Alacant, Alacant.

2007 Beca de creació artística BECA 2007 MUSAC, Museu d’Art Contemporani de Castella i Lleó, Lleó.

Jorge Conde

Barcelona, 1968

2008

FORMACIÓ

Premi d’adquisició a la XI Biennal d’Arts Plàstiques “Ciudad de Pamplona”, Museu de la Ciudadela, Pamplona. 1r Premio BIAM, Biennal d’Art Ciutat d’Amposta, Tarragona. Menció d’honor al 9è Premi Nacional de Pintura del Col·legi de Gestors Administratius, Galeria La Nave, València.

1990 Visual Arts Degree, University of California, San Diego (EUA).

1995 Llicenciatura en Belles Arts, Universitat de Barcelona. Artist Residency Program (ARP). Chelsea School of Art and Design, Londres, U.K.

2012 XV Mostra Art Públic, Campus dels Tarongers, València.

1998 Artista en residència. “La Tallera”, Museu David Alfaro Siqueiros, Cuernavaca, Mèxic.

2013 Premi d’adquisició a la Convocatòria d’Arts Plàstiques i Fotografia 2013, Diputació d’Alacant, Alacant.

2010 Cursos “Vídeo experimental, técnicas de cámara e iluminación en el vídeo digital. Producción de proyectos artísticos”. Fundraising. AAVC - HANGAR, Barcelona.

COL·LECCIONS

2013 Workshop “Yo estuve allí”. Dirigit per Joan Fontcuberta. Talleres Islados, Menorca.

Museu Focus-Abengoa, Sevilla. Museu de la Ciudadela, Pamplona. Museu Montsià Amposta, Tarragona. MUA Museu de la Universitat d’Alacant, Alacant. Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València, València. Universitat de Saragossa, Diputació d’Alacant. Centro 14 (Ajuntament d’Alacant), Ajuntament de Sant Joan d’Alacant.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS 1997 “La península”, Universitat Autònoma de l’Estat de Morelos (UAEM), Cuernavaca, Mèxic.

1998 “Criptas de luz”, Museu David Alfaro Siqueiros, Cuernavaca, Mèxic.

94


Centre d’Art IMSS, monestir d’Oaxtepec, Mèxic.

Museu David Alfaro Siqueiros, Cuernavaca, Mèxic.

1999

1998

Quinta Das Cruzadas, Centre d’Art i Multimèdia, Sintra, Portugal.

Galeria Alberto Misrachi, Mèxic DF, Mèxic.

2000

ARTEXPO 1999, Barcelona.

1999

“Naufragios y otras veleidades”, Galeria Alhadros, Eivissa.

2000 INTL. ARTEXPO Califòrnia, San Francisco, EUA. The Affordable Art Fair London, Londres, Regne Unit. INTL. ARTEXPO NYC, Nova York, EUA. ART-21 Las Vegas, EUA. Festival REMO BRINDISI d’Arts Visuals, Ferrara, Itàlia.

2004 “Heaven + Hell”, Galeria Mehr Licht, San Juan de Puerto Rico, EUA.

2008 “Watch Your Step!”, Galeria Kalós, Barcelona.

2009

2001

“Some Coded Promise”, Art Emergent’09, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Tarragona.

DeARTE 2001, Madrid. ARCALE 2001, Salamanca. ARTEXPO 2001, Barcelona.

2010 “SCP_in progress”, Galeria Kalós, Barcelona.

2003

2011

ART MIAMI 2003, Miami, EUA. ART PHILADELPHIA 2003, Filadèlfia, EUA.

PHotoEspaña 2011 “El impostor cotidiano”, Galeria Raquel Ponce, Madrid.

2004

2012

ART MIAMI 2004, Miami, EUA. ARCALE 2004, Salamanca.

“Cualquier lugar es otro lugar”, Fundació Círculo de Lectores (CCCL), Barcelona.

2005 ART MIAMI 2005, Miami, EUA.

2013 “Cualquier lugar es otro lugar”, Tinglado 2. (CEMAPT), Tarragona. “A Place Like This”, Espacio BERTELSMANN, Madrid. “The Scarred Transporter”, Centre de la Imatge Mas Iglesias (CIMIR), Reus.

2006

2014

”Arte Digital”, IVAM. Centre Julio González, València. Galeria Báculo, Madrid.

ARTE SEVILLA 2006. Sevilla.

2007 IBERARTE 2007, Saragossa.

2009

“The Scarred Transporter”, Centre d’Art Tomás y Valiente (CEART), Fuenlabrada, Madrid.

2010

EXPOSICIONS COL·LECTIVES

ARCO Madrid’10. Premi ARCO40-Häagen Dazs, Madrid. “Premio ARCO40-Häagen Dazs”, Sala Azul, Madrid.

1997 Galeria Vraiment Songe, París

95


2004

Biennal d’Art 2010, Museu d’Art Modern (MAMT), Tarragona. “Proyecto O.F.N.I.”, Galeria Valid Foto, Barcelona.

Finalista a la 3a Biennal de Dibuix Contemporani COFT, 2004, Tarragona.

2009

2011

Accèssit al XXXVI Premi Internacional Bancaja d’Art Digital, València. Beca ART EMERGENT 2009, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. Seleccionat al IV Premi Iberoamericà de Creació Artística Contemporània “J. L. Vassallo”, Cadis.

ARCO Madrid’11, Galeria Raquel Ponce, Madrid.

2012 “The Unheard-of Building”, <Circuito_Berlín 012>, Institut Cervantes, Berlín. Incubarte 2012, Festival Internacional d’Arts Visuals, Galeria Punto, València. Biennal d’Art 2012, Museu d’Art Modern (MAMT), Tarragona. “Obra abierta 2012”, Caja de Extremadura, Centre Cultural Las Claras, Plasència, Càceres.

2010 Finalista al Premi Internacional d’Arts Visuals ARCO40-Häagen Dazs, Madrid. Finalista a la Biennal d’Art 2010, Museu d’Art Modern (MAMT), Diputació de Tarragona, Tarragona. Finalista al Premi Ciudad de Alcalá de Pintura 2010, Alcalá de Henares.

2013 ARCO Madrid’13, Paddle8 & Galeria Raquel Ponce, Madrid. “Breathing Time”, Sala Portal del Pardo, el Vendrell. CA Tarragona Centre d’Art. Biennal d’Art Contemporani ExPortArtImPortArt. CEMAPT, Tinglado 4, Tarragona.

2011 Ajuda a la producció de projectes d’art contemporani 2011, Ministeri de Cultura (MCU).

2014

2012

Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013, Casal Solleric, Palma.

Ajuda a la producció de projectes d’art contemporani 2012, Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD). Beca a projectes d’investigació i creació en l’àmbit de les arts visuals (OSIC), Generalitat de Catalunya. A*Desk, Arxiu Comissariat d’Artistes, Institut Ramon Llull, Barcelona. L’Irradiador 2012, Arxiu Comissariat de Creadors i Crítics del CA Tarragona Centre d’Art. Finalista en Obra Oberta 2012, Premi Internacional d’Arts Plàstiques, Caja de Extremadura, Plasència, Càceres. Finalista a la Biennal d’Art 2012, Museu d’Art Modern (MAMT), Diputació de Tarragona. Tarragona.

PREMIS I BEQUES 1995 Beca d’intercanvi (ARP) Universitat de Barcelona, 1995. Chelsea School of Art and Design, Londres.

1998 Beca CONACULTA (Govern de Mèxic), artista en residència, Museu David Alfaro Siqueiros, Cuernavaca, Mèxic.

2000 Premi Internacional d’Arts Visuals Remo Brindisi, menció d’honor, Ferrara, Itàlia.

96


2013 Ajuda a la producció de projectes d’art contemporani 2013, Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD). Beca a projectes d’investigació i creació en l’àmbit de les arts visuals (OSIC), Generalitat de Catalunya. Finalista a la Biennal d’Art Contemporani ExPortArt-ImPortArt, CEMAPT i Fons d’Art Contemporani del Port de Tarragona.

David Crespo Lleó, 1984

2014 FORMACIÓ

Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013, Casal Solleric, Palma.

2008 Llicenciatura en Belles Arts, Universitat de Vigo.

COL·LECCIONS

2009 Màster en Fotografia, EFTI, Madrid.

Ajuntament de Sevilla. Col·lecció BAZ d’Art Contemporani, Mèxic DF, Mèxic. Col·lecció Joaquín Lorente-Ángela Becerra, Barcelona. Col·lecció Revista Cultural ARTE&ARTES, Mèxic DF, Mèxic. Col·lecció Vadas-Thomaes de Arte Contemporáneo, Cuernavaca, Mèxic. Col·leccions privades de França, EUA, Alemanya, Bèlgica, Suïssa, Holanda, Austràlia, Espanya, Argentina i Mèxic. Fons d’Art Contemporani CEMAPT. Port de Tarragona. Fons d’Art Contemporani del Govern de l’Estat de Morelos, Mèxic. Fundació BANCAJA, València. Museu David Alfaro Siqueiros (INBA), Cuernavaca, Mèxic. Universitat Autònoma de l’Estat de Morelos (UAEM), Cuernavaca, Mèxic.

2012 Màster en Art, Creació i Investigació, Universitat Complutense de Madrid.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS 2009 “Entre tú y yo”, CDIS, Santander.

2010 “Entre tú y yo se produce un monólogo”, Sala EFTI, Madrid.

2011 “Entre lo doméstico y lo plástico”, Espacio F, Madrid. Interacción (una performance inspirada en una post de planxar), Addaya, Centre d’Art Contemporani, Alaró, Mallorca.

2012 “Ghymkana para frustrados”, Matadero, Madrid.

2013 “Biopsia de un chasco”, Sala Alterarte, Orense.

97


“Fuera de juego”, Addaya, Centre d’Art Contemporani, Alaró.

2008

Centre del Carme, València. “ArisaProvén DunhaEsperaQueSubitamenteSeResolveE nNada”, Espazo MiraMeMira, Santiago de Compostel·la. Alart, Nit de les Arts d’Alaró”, Mallorca. Photo Art Festival, Centre Nacional de Fotografia de Torrelavega, Cantàbria.

“Roteiro de creación”, Fundació Caixa Galicia, Santiago de Compostel·la.

2014

2009

Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013, Casal Solleric, Palma.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES

“Photoespaña 2009”, Sala EFTI, Madrid. “Sevilla Foto”, Galería El Fotómata, Sevilla.

PREMIS I BEQUES

2010 “Publishityourself P.I.Y”, la Maison d’Art Bernard Anthonioz, París. “Patit de Llotja”, Emergent, Lleida. 8è Premi d’Expressió Plàstica Ramón J. Sender, UNED, Osca. IX Certamen d’Arts Plàstiques d’Orense, Diputació d’Orense, Orense.

2009

2011

2011

“Novos valores da fotografia espanhola”, Centre Portuguès de Fotografia, Porto, Portugal. “Intransit 2011”, C Arte C, Madrid. “Artefacto 2011”, La Gota de Leche, Logronyo.

Intransit 2011, Madrid. Espacio F, Madrid.

2012

2013

“Addaya Col·lecció”, Museu d’Història de Manacor, Mallorca. Romm Art Fair II, Madrid. “Participar.de”, Intermediae, Matadero. Madrid. “In-Situ”, Addaya, Centre d’Art Contemporani, Alaró, Mallorca. “Museum”, Galeria Cero, Madrid. “JIIAP II”, Galeria Wuber-Lutgen, Sevilla. “Colección EFTI”. Lab 40. C Arte C, Madrid. “Ruta 2010-2012”, REAJ, Còrdova. “Addaya Col·lecció”, Centre d’Art d’Inca, Mallorca. 7a Biennal d’Art Jove de Vila Verde, Vila Verde, Portugal.

Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert de Arts Visuals, Palma. Incubarte, València.

III edició de Fotografía Digital Foconorte, Santander. Premi Futuro, Madrid

2010 Patit de Llotja, Emergent 2010, Lleida.

2012 Propuestas 2012, VEGAP, Madrid. Participar.de, Madrid.

COL·LECCIONS Universitat de Vigo. Centre de Documentació de la Imatge de Santander, CDIS. Ajuntament de Santander. Escola EFTI, Madrid. Ajuntament d’Alfaro, La Rioja. Addaya, Centre d’Art Contemporani d’Alaró, Mallorca. Col·leccions privades.

2013 “JäälPhoto Fair”, Madrid. Incubarte, VI Festival Internacional d’Arte,

98


“Se alquila mercado”, mercat de La Cebada, Madrid. Biennal d’Art Jove, Acadèmia de Belles Arts, Sabadell. 41è Premi Internacional d’Art Gràfic Carmen Arozena 2013, Galeria Brita Prinz, Madrid. 41è Premi Internacional d’Art Gràfic Carmen Arozena 2013, Casa Principal de Salazar, La Palma. XII Certamen Internacional d’Arts Plàstiques de la Diputació d’Orense, Centre Cultural, Orense. Certamen d’Arts Plàstiques Novos Valores 2013, sisè edifici del Museu, Pontevedra. XXX Certamen de Pintura Concello de Cambre, Casa de la Cultura “Villa Concepción”, Cambre, la Corunya.

Hugo Pazos Vigo, 1984 FORMACIÓ 2007

Grau Superior de Gràfica Publicitària i Disseny Gràfic.

2014

2010

Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013, Casal Solleric, Palma.

2011

PREMIS I BEQUES

Beca Erasmus, Universitat de Hildesheim, Alemanya. Grau en Belles Arts, Universitat de Vigo.

2012

Publicació de la sèrie Escenaio do Medo.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS

2013

2014

Beca III Encontro de Artistas Novos, Cidade de Cultura, Santiago de Compostel·la.

“Tiempos difíciles”, Centro Sociocultural Norte-Universidad, Móstoles, Madrid.

2013

Premis Emprende Gaiás-Sixto Seco, Cidade de Cultura, Santiago de Compostel·la.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES 2010

“Quen anda ahí?”, Casa da Torre, Redondela, Pontevedra.

COL·LECCIONS

2011

2011

“Miradas plegadas”, Galeria Fontana, Riaza, Segòvia.

Escenario do Medo.

2012

Antilogo.

2012

“Arte Lixo”, plaça Ribadavia, Redondela, Pontevedra.

2013

Tiempos Difíciles.

2013

2014

“Arte Lixo”, plaça Ribadavia, Redondela, Pontevedra. XI Biennal Internacional Pintor Laxeiro, Museu Ramón María Aller, Lalín, Pontevedra.

Políticamente incorrecto.

99


2003 “Sombras de otra retina”, Galería La Nave, València.

2004 “La voz blanca”, MuVIM, Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat, València. Sala Parpalló, València.

2005

CAROLINA FERRER FORMACIÓ

“Tiempo de silencio”, Galeria May Moré, Madrid. “Los días frágiles”, Galeria Milagros Delicado, Cadis.

1984-1989

2006

Catarroja (València), 1966

“La esquina de lo cotidiano”, Galeria La Nave, València.

Llicenciada en Belles Arts, especialitat en pintura, facultat de Belles Arts, San Carlos, Universitat Politècnica de València.

2008

EXPOSICIONS INDIVIDUALS

“Escenografías de la memoria: la lógica de una obsesión”, Fundació Chirivella Soriano, València. Centre d’Art Contemporani, Palau Joan de Valeriola, València.

1988

Centre Cultural de Mislata, València.

1989

Galeria Sargadelos, València.

2009

1994

“Recuerdos del porvenir”, Galeria May Moré, Madrid.

“Paisajes”, Caja Rural de Torrente, València.

2010

1996

“Recuerdos del porvenir”, Fundació Antonio Pérez, Conca. “À cent mètres du centre du monde”, Centre d’Art Contemporani, Perpinyà.

“La Ciudad Dorada”, Galeria Cuatro-La Nave, València.

2000

“El inventor de caminos”, La Nave Galería , València. “El inventor de caminos II”, Museu Cruz Herrera, La Línea de la Concepción, Cadis. “El inventor de caminos III, Sala Rivadavia, Diputació de Cadis.

2013 “Hambre de luz”, Espai Valèncians, València.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES (SELECCIÓ) 1988

2001

“La mirada del otro”, Galeria Milagros Delicado, El Pto.de Sta.María, Cadis.

Universitat Politècnica de València.

2002

“Al margen de la línea”, Port Autònom de València, edifici del Rellotge, València. Ateneu Marítim, València.

1989

“Reblant el clau” (“Otra vuelta de tuerca”), Galeria Quattro, Leiria, Portugal.

100


1990

Zabaleta, Quesada, Jaén. IV Biennal de Pintura Meliana, Horta Nord 95, València.

XVII Saló de Primavera, Caja de Ahorros de Valencia, València. XV Certamen de Pintura Villa de Pego, Alacant. Biblioteca Municipal de Sogorb, Castelló. Centre Cultural Sant Josep, Elx, Alacant.

1996 ARCO’96 Madrid, Galeria La Nave, València. Certamen de Arts Plàstiques S. Soria, Villa de Benissa, Alacant. Exposició a benefici d’Unicef, Palau de la Música de València. XVII Concurs Nacional de Pintura, Martos, Jaén. LVII Exposició Nacional d’Arts Plàstiques, Valdepeñas, Ciudad Real. Jóvenes en Galería Cuatro-La Nave, València. Exposició finalistes del Premi Senyera de Pintura Salón de Cristal de l’Ajuntament de València. XIII Certamen de Pintura Concello de Cambre, La Corunya.

1991

IV Biennal de Pintura Villa de Alfafar, València. XVIII Premi Caja de Ahorros de Valencia. Centre Cultural La Asunción, Albacete. Casa de Cultura de Xàtiva, València. Centre Cultural Caja de Castellón.

1992

XIV Biennal de Pintura, Jove Pintura Contemporània, Vila de Paterna, València. VI Certamen Nacional de Pintura J. Segrelles, Albaida, València.

1997

1993

ARCO’97 (estand de la Galería La Nave, València), Madrid. XV Premi Internacional de Pintura Fundació Barceló, Palma. V Mostra Unión Fenosa, Estació Marítima, la Corunya. Artistes a Galeria Cuatro-La Nave, València.

Galeria Val i 30,València,”La Balsa de Babel”. IX Certamen Nacional de Pintura Vila de Xàbia, Alacant. VI Biennal de Pintura, Xirivella,València. XVIII Certamen Internacional de Pintura de Benicàssim, Castelló. III Biennal de Pintura Vila de Meliana,València.

1998 Sala d’exposicions de Caja Madrid, XXVI Certamen Nacional de Pintura Caja de Madrid. Madrid, itinerància Fundació Cultural del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes de Sevilla. Galeria La Esfera Azul, València. Encuentros de Arte Contemporáneo EAC, Institut de Cultura Juan Gil-Albert, Diputació Provincial d’Alacant, Sala d’Exposicions Juana Francés.

1994

”La Balsa de Babel”, Galeria La Gallera, València. ”La Balsa de Babel”, Galeria Arte Clío, Pamplona. ARCO’94, estand de la Galeria Val i 30, València, Madrid. “Solidaritat Balkans”, Museu de la Ciutat, València. XIII Biennal del Tajo, Ajuntament de Toledo. XII Premi Adaja de Pintura, Caja de Ahorros de Ávila, Àvila. “Abierto B.94”, sala d’exposicions BBV Almeria, Biennal d’Almeria.

1999 ARCO’99, Madrid, Galería La Nave, València. “Mujeres hacia el nuevo milenio”, Galería La Nave, València. “Partida de damas”, commemoració del Dia de la Dona, Consorci de Museus de la Generalitat de València, Centre Cultural José Camarón de Sogorb, Castelló. “Mujer múltiple”, Museu de la Ciutat,

1995 IX Premi de Pintura J. Segrelles, Albaida, València, itinerància sala d’exposicions Club Diario Levante, València. XXV Concurs Internacional de Pintura Rafael

101


València. “Art a l’hotel”, Hotel Inglés, Galeria La Nave, València. II Biennal d’Arts Plàstiques, Centre Municipal de les Arts d’Alcorcón, Alcorcón, Madrid. Certamen Nacional de Pintura Caja de Madrid, sala d’exposicions de Caja Madrid, XXVII, Madrid. Escola d’Art de Segòvia, Segòvia, Cáceres, Barcelona, Granada, Saragossa i Salamanca. “Diez años de galería”, Museu Cruz Herrera, La Línea de de la Concepción, Cadis, itinerància Sala Rivadavia, Fundació Provincial de Cultura, Diputació de Cadis. XXVII Premi Bancaixa de Pintura, itinerància IVAM, Centre Julio González, sala de la Muralla, València. “New Art” Barcelona’99, Barceló Hotel Sants, Galeria Art al Rec, Barcelona.

Casa d’Amèrica, Madrid, itinerant per Sevilla,Valladolid, Barcelona, Bilbao i València . ARCO’01 (estand de la Galeria La Nave, València), Madrid. Caja Rural del Sur, VIII Premi, Sevilla, itinerant. Art a l’Hotel, Hotel Inglés, Galería La Nave, València. IVAM, sala de la Muralla, XXVIII Premi Bancaixa de Pintura,València. VII Mostra Unión Fenosa, Estació Marítima, la Corunya. XVII edición Premi de Pintura L’Oreal, Centre Conde Duque, Madrid. “Hotel y arte”, Sevilla, Galeria Milagros Delicado. “Arte Lisboa”, Lisboa, Galeria Milagros Delicado, El Puerto de Santa María, Cadis.

2000

2002

Art a l’Hotel, Hotel Inglés, València; Galería La Nave, València, i Galeria Art al Rec, Barcelona. XXVII Premi Bancaixa de Pintura IVAM, Centre Julio González, sala de la Muralla, València, (itinerància) Espacio 2000, J.M. Báez, Carolina Ferrer, J. Michavila, A. Murado, Soledad Sevilla, Teixidor, Yturralde. La Nave Galería. València. Exposició a benefici d’Unicef, Palau Colomina, València. “Artistas plásticos contemporáneos en el Estrecho de Gibraltar”, Canogar, P. Castrotega, Tony Catany, Chema Cobo, Gerardo Delgado, Carolina Ferrer, María Gómez, Curro González, Chema Madoz, Guillermo Pérez Villalta, Antonio Rojas...The Spanish Institute, Nova York, EUA. Organitzat per Museu Cruz Herrera, La Línea de la Concepción, i Diputació de Cadis. “Semblanzas del gusto”, Palau Kursaal, Sant Sebastià.

ARCO’02 (pavelló ABC, III Premi ABC de Pintura, Galeria La Nave, València), Madrid. XXIX Premi Bancaixa de Pintura, IVAM, sala de la Muralla, València. IX Premi de Pintura Caja Rural del Sur, Museu de Carruatges, Sevilla. “Desde los noventa”, Sala Parpalló, Museu València de la Il·lustració i la Modernitat MuVIM, Consorci de Museus Generalitat Valenciana, València, itinerància Alacant i Elx. “Hotel y Arte”, Sevilla, Galeria La Nave, València; Galeria Milagros Delicado, El Puerto de Santa María, Cadis. V Biennal de Pintura “Ciudad de Albacete”, Museu Municipal d’Albacete. Arte Lisboa 2002, Lisboa; Galeria Milagros Delicado, El Puerto de Santa María, Cadis.

2003 ARCO’03 (estand de la Galeria La Nave, València, i la Galeria Milagros Delicado, El Puerto de Santa María, Cadis), Madrid. XXX Premi Bancaixa de Pintura, IVAM, Sala de la Muralla. 4t Premi Col·legi de Gestors Administratius de València, Galeria La Nave. “Sevilla arte actual” (estand de Galeria La Nave, València), Pabellón del Futuro, Isla Cartuja. Sevilla.

2001 “El viaje”, Centre Cultural Espanyol de Cooperació Iberoamericana, Miami, EUA. Organitzat per la Galeria Art al Rec. Barcelona, itinerància Galeria Larrama, Santo Domingo. “Generación 2001”, Caja Madrid, exposició

102


2007

“A Manolo”, Canogar, Carolina Ferrer, Chema Cobo, Curro González, Chema Madoz, G. Pérez Villalta, Antonio Rojas, Encarna Sepúlveda… Galeria Municipal Manolo Alés, La Línea de la Concepción. Cadis. 4a Biennal d’Arts Plàstiques Rafael Botí, Fundació Provincial d’Arts Plàstiques Rafael Botí, Diputació de Còrdova.

ARCO’07 (estand de la Galeria La Nave, València), Madrid. “Containers of Contents”, sala d’exposicions de la Universitat Politècnica de València. Premi Caja Castilla-La Mancha 2007, Hospital de Tavera, Toledo. Museu Municipal de Valdepeñas, 68a Exposició Internacional d’Arts Plàstiques de Valdepeñas, Ciudad Real. XVII Premi Nacional de Pintura Adaja, Palacio de los Serrano, Àvila. Fira d’Art València Art (estand de la Galeria La Nave), Hotel Astoria, València.

2004 ARCO’04 (estand de la Galeria la Nave, València), Madrid. 5è Premi de Pintura Col·legi de Gestors Administratiusa de València, Galeria La Nave. “Manolo Alés. La pasión por el arte”, Fundació Provincial de Cultura, Diputació de Cadis. Espacio 2004, Galeria La Nave, València. XXVI Saló de Tardor de Pintura de Plasència, Càceres, Caja de Extremadura. XVII Biennal de Pintura Ciudad de Zamora, claustre del Col·legi Universitari de Zamora. VI Premis Ángel de Pintura, MuVIM, Sala Parpalló, València.

2008 Stands off’08, Galeria La Nave, València. ARCO’08 (estand de l’IVAM, Generalitat valenciana), “Grandes colecciones GC”, Madrid. Col·lecció d’Art Contemporani del Parlament de La Rioja, Museu del Torreón de Haro, Logronyo.

2009

2005

Exposició dels Premis de Pintura Ciudad de Tudela 1993-2008, Museu Muñoz Sola, Tudela, Navarra. València Art, Fira d’Art Contemporani (estand de la Galeria La Nave), Centre del Carme, València. “La huella fotográfica en la nueva pintura realista. La aportación valenciana (19632009)”, Centre del Carme, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, València.

ARCO’05 (estand de la Galeria La Nave, València), Madrid. Arte Santander, XIV Fira Internacional d’Art Contemporani, Santander. 2005 Galeria May Moré. Madrid; Galeria Milagros Delicado, Cadis. València, Art, Hotel Puerta València, Galeria Milagros Delicado, Cadis. Art Cologne’05, Galeria May Moré, Colònia, Alemanya.

2010

2006

“Arte y salud”, artistes de la col·lecció DKV, MACUF, Museu d’Art Contemporani Unión Fenosa, la Corunya. “La memoria fotográfica. Realismo valenciano (1963-2009)”, Ibercaja Patio de la Infanta, Saragossa. “Fácil viene, fácil se va”, Galeria La Nave, València. “Arte contemporáneo español, siglo XXI”, fons artístic CCMM Centre Cultural de Caja Castilla-La Mancha, Conca.

Sala Parpalló, Diputació de València, “25 anys becats Alfons Roig”. ARCO’06 (estand de la Galeria La Nave, València), Madrid. Premi Caja Castilla-La Mancha 2006, monestir d’Uclés, Conca. XIV Premi Ciutat de Tudela de Pintura, Centre Cultural Castel Ruiz, Tudela, Navarra. Museu Municipal de Valdepeñas, 67a Exposició Internacional d’Arts Plàstiques de Valdepeñas, Ciudad Real. Art.València, Hotel Astoria, Galeria La Nave, València.

2011 “El hábito de habitar”, Galeria Aural, Alacant.

103


“Femenino plural”, Sala Atarazanas, Ajuntament de València. “Lo que pintan las mujeres”, Sala Perona, Ajuntament d’Albacete (itinerància Museu San Clemente), Fundació Antonio Pérez, Conca. “Repensar la sociedad. En torno al arte y el compromiso”, Palau de Valeriola, Fundació Chirivella Soriano, València. “Arte y salud”, artistes de la Col·lecció DKV, claustre d’exposicions de la Diputació de Cadis, Cadis.

Accèsit-adquisició d’obra al XX Saló de tardor de pintura Caja de Sagunto, València.

1991

Primer premi al XVI Certamen de Pintura Vila de Pego, Alacant. Adquisició d’obra al VI Certamen Nacional de Pintura Vila d’Altea, Alacant.

1992

Primer premi al XXI Saló de Tardor de Pintura, Caja de Sagunto, València.

2012

1994

“Arte y salud, artistes de la Col·lecció DKV, Centre del Carme, València. “Miscelánea en rojo”, Galeria Milagros Delicado, El Puerto de Santa María, Cadis. Centre d’Art Taller d´Ivars, XXX aniversari del Certamen de Pintura S. Soria, Vila de Benissa, Alacant.

Finalista a la II Biennal de Pintura Ciutat de Xàtiva,València.

1996

Primer Premi a la XXVII Biennal de Pintura Ciutat de Moncada, València. Adquisició d’obra al XII Premi ADAJA de Pintura, Caja de Ahorros de Ávila.

2013 Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013, Casal Solleric, Palma. “Lo que pintan las mujeres”, 2n Festival Mirades de Dones en les Arts Visuals, Fundació Antonio Pérez Cuenca, Estudis d’Art, Fundació Bancaixa, València.

1997

Adquisició d’obra a la X Edició Aduana, Diputació de Cadis.

1998

Adquisició d’obra a la Convocatòria Arts Plàstiques 1998, Diputació Provincial d’Alacant. Adquisició d’obra a la XVII Biennal de Pintura Vila de Paterna, Ajuntament de Paterna, València. Premi-adquisició d’obra a la XIV Biennal de Pintura Ciudad de Zamora, Zamora.

PREMIS 1988 Adquisició d’obra Premi Pintor Clarós”. Ajuntament de Sueca.València. Accésit al VII Concurs Vila de Catarroja. València.

1999

Menció d’honor al XXVII Certamen Nacional de Pintura Caja Madrid, Madrid. Menció d’honor al XXVI Premi Bancaixa de Pintura, València. Primer premi de pintura al Certamen Vila de Pego, Alacant. Premi Senyera de Pintura 1999, Ajuntament de València.

1989 Primer premi al Premi de Pintura Pintor Clarós, Sueca, València.

1990 Adquisició d’obra al XV Premi Nacional de Pintura Ciutat de Dénia, Alacant. Primer premi a la XXIV Biennal de Pintura Ciutat de Moncada, València. Primer premi al XVII Concurs Nacional de Pintura de l’Ajuntament d’Altura, Castelló. Primer premi IX Concurs de Pintura Vila de Catarroja, València.

2000

Menció d’honor al XXVII Premi Bancaixa de Pintura, València. Adquisició d’obra a la LXI Exposició Internacional d’Arts Plàstiques, Valdepeñas, Ciudad Real. 104


2001

2007

Primer premi al III Concurs de Pintura Confederació d’Empresaris de Cadis. Adquisició d’obra a la LXII Exposició Internacional d’Arts Plàstiques, Valdepeñas, Ciudad Real.

Adquisició d’obra al Premi de Pintura i Escultura Caja Castilla-La Mancha 2007, Toledo. Adquisició d’obra a la 68a Exposició Internacional d’Arts Plàstiques de Valdepeñas, Ciudad Real. Adquisició d’obra al Premi Internacional de Pintura de la Fundació Laboral de la Construcció, Principat d’Astúries. Adquisició d’obra al XVII Premi Nacional de Pintura Adaja, Àvila.

2002 Menció d’honor al III Premi ABC de Pintura, Madrid. Menció d’honor al IX Premi de Pintura Caja Rural del Sur, Sevilla, itinerància a Huelva. Beca Alfons Roig d’Arts Plàstiques 2002, Diputació de València.

2009 Segon premi al XXXVII Certamen Nacional d’Art Caja de Guadalajara, Guadalajara.

2003 Primer premi al XXX Premi Bancaixa de Pintura, València, IVAM. Sala de la Muralla. Primer premi al VIII Certamen de Pintura Salvador Soria, Benissa, Alacant. Finalista al 4t Premi de Pintura Col·legi Oficial de Gestors Administratius de València. Adquisició d’obra al XV Premi Adaja de Pintura, Caja de Ahorros de Ávila.

2010 Menció d’honor al III Premi Jesús Bárcenas de Pintura, Valdepeñas.

2011 Adquisició d’obra al XXI Certamen d’Arts Plàstiques de la UNED. Madrid. Adquisició d’obra per la Diputació Provincial de Ciudad Real. XV Certamen Internacional de Pintura Ciudad de Alcázar, Ciudad Real. Primer premi al XXV Premi de Pintura Emilio Ollero, Instituto de Estudios Giennenses, Jaén. Primer premi al XXVIII Certamen de Pintura Concello de Cambre, la Corunya.

2004 Segon premi a la IV Biennal Internacional de Basquet en les Belles Arts, Fundació Pedro Ferrándiz, Alcobendas, Madrid. Adquisició d’obra al II Concurs de Pintura Pintura para el Fondo, Universitat Politècnica de València.

2012

2005

Adquisició d’obra al Premi de Pintura Fundació Focus-Abengoa 2011, Sevilla. Premi Propuestas 2012, XVI Convocatòria d’Ajudes a la Creació Visual. Fundació Arte y Derecho, Madrid.

Adquisició d’obra a la 66a Exposició Internacional d’Arts Plàstiques de Valdepeñas, Ciudad Real.

2006

2013

Adquisició d’obra al Premi de Pintura i Escultura Caja Castilla La Mancha 2006, Uclés, Conca. Segon premi al XIV Premi Ciudad de Tudela de Pintura, Tudela, Navarra. Adquisició d’obra a la 67a Exposició Internacional d’Arts Plàstiques de Valdepeñas, Ciudad Real. Medalla d’honor i adquisició d’obra al V Certamen Nacional de Pintura Parlamento de La Rioja, Logronyo.

Beca de la Fundació Pollock-Krasner, Nova York, EUA.

COL·LECCIONS Altura (Castelló). Ajuntament de Cambre, la Corunya. Col·lecció CAM Caja de Ahorros del

105


Mediterráneo, Alacant. Col·lecció Diputació de València. Col·lecció FLC Fundació Laboral de la Construcció, Principat d’Astúries. Col·lecció Fundació Chirivella-Soriano, València. Col·lecció Fundació Pedro Ferrándiz, Madrid. Col·lecció Banco de Valencia. Col·lecció Caja de Ahorros de Ávila. Col·lecció Caja de Guadalajara. Col·lecció Caja Rural de Torrente, València. Col·lecció CCM Caja Castilla-La Mancha. Col·lecció CEC Confederació d’Empresaris de Cadis. Col·lecció CEPSA. Col·lecció Diputació d’Alacant. Col·lecció Diputació Provincial de Ciudad Real. Col·lecció Diputació Provincial de Jaén. Col·lecció DKV, Arte y Salud. Col·lecció FILARTE, Valdepeñas, Ciudad Real. Col·lecció Fundació Bancaixa, València. Col·lecció Fundació Antonio Pérez, Conca. Col·lecció Fundació Provincial de Cultura, Diputació de Cadis. Col·lecció IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, València. Col·lecció Parlament de La Rioja, Logronyo. Col·lecció Premis Ángel-Todisa, Madrid. Col·lecció UNED, Madrid. Fons d’Art Universitat Politècnica de València. Fons artístics de l’Ajuntament de València. Fons artístics de l’Ajuntament de Zamora. Fons artístics dels ajuntaments d’Alacant, Altea, Benissa, Catarroja, Dénia Montcada, Paterna, Sueca i València. Fundació Bancaja, Sagunt, València. Fundació Focus- Abengoa. Sevilla. Museu Municipal d’Art Contemporani de Pego, Alacant.

Miquel Garcia Barcelona, 1975

FORMACIÓ 1994 - 1998 Estudis de joieria a l’Escola d’Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona, Barcelona.

2001-2004 CFGS d’Escultura a l’Escola Massana, Barcelona.

2004 Beca Erasmus Escola IADE, Lisboa.

2001-2013 Tercer curs de grau de Belles Arts, Universitat de Barcelona.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS 2006 “¿Sí o qué?”, Centre Colombo Americano, Medellín, Colòmbia.

2007 “Interferències”, Centre Jove del Mercat, Mislata, València.

2008 “Interferences. Work in progress”, Axeneo 7, Gatineau, Quebec. “Joies prestades”, Galeria Alea, Barcelona.

2010 “47 Jours”, Centre Dare Dare, Mont-real, Quebec.

106


EXPOSICIONS COL·LECTIVES (SELECCIÓ)

2007 “Escolta’m (Escúchame)”, Projectes Deslocalitzats, Sala d’Art Jove de la Generalitat. “Piece by Piece”, Galeria dels Àngels, Barcelona.

2001 Biennal de Joves Artistes d’Europa i de la Mediterrània, Sarajevo.

2002

2008

“On my honour”, mostra itinerant per Berlín, Manchester, Londres i París. XII Biennal Mostra d’Art Contemporani Català. Recycling Festival, Rowtemple, Berlín. “Give my piece of your self”, MIFOC, Festival Intercultural de Mostar, Bòsnia i Hercegovina.

“Don’t worry. Be Curious”, Casino de Luxemburg, Luxemburg. “Nit Casm”, Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona. Projectes realitzats al Prat, Torre Muntadas, el Prat, Barcelona.

2003

2009

“Loop”, hotel Sants, Barcelona. Consulta-Quam, Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona. “Dades essencials”, Centre d’Art Contemporani Can Felipa, Barcelona.

Festival de Vídeo de Camagüey, Camagüey, Cuba. “Openning Studio”, Chang Dong Art Studios, Seül. “Cadavre esquis”, Space Beam, Incheon, Seül. “Salon Light”, Galeria Vermelho, São Paulo, Brasil. Biennal de Zamora, Zamora. Globalkiosk, ”Aquells memorables anys”, Sala d’Art Jove de la Generalitat, Barcelona.

2004 Videoarte, Museu d’Història, Saragossa. “De Port a Porto”, Maus Hábitos, Porto.

2005 “Let’s talk about it”, CCCB, Barcelona. “Anti-War Medals”, Galeria Da Vinci, San Francisco. Videt’05, Mostra de Videoart, Vilafranca del Penedès, Barcelona.

2010 Festival de Videoart, Samplepost, Ciutat de Mèxic. Festival de Videoart de Camagüey, Camagüey, Cuba. “Treballs forçats”, Festival Loop de Videoart, Barcelona. “Cartografías del no lugar”, Espai Roca Humbert, Granollers, Barcelona.

2006 GRAC, Parafestival d’Intervencions Efímeres, Barcelona. ALBIAC, Biennal Internacional d’Art Contemporani Parque Natural Cabo de GataNíjar, Almeria. “Nomadismos, caminos hacía la utopia”, Centre Colombo Americano, Manizales, Colòmbia. Off- Loop’06, “Monográfico, sobre mi obra”, Barcelona. MICA, Museu de La Maquinista, Barcelona. “La ilusión del pirata”, Centre Cívic de Sant Andreu, Barcelona.

2011 Premi Ciutat de Palma “Antoni Gelabert” d’Arts Visuals, Casal Solleric, Palma. Biennal de Valls, Tarragona. “Political Subversion under Subversive technologies”, Toronto, Canadà.

2012 Premi Ciutat de Palma “Antoni Gelabert” d’Arts Visuals, 2011, Casal Solleric, Palma. “Participar”, Intermediae, Matadero, Madrid.

107


“Critical Botox”, Pavillon Bucharest, Romania. “La metodología del proyecto”, Musac (Museu d’Art Contemporani de Castella i Lleó), Lleó.

Turku (Hangar), Museu Aboa Vetus & Ars Nova de Turku, Finlàndia. Beca de l’Oficina Autònoma de la Generalitat per al projecte “Rebelde latino”, Barcelona. Beca d’intercanvi a Colòmbia entre el Centre Colombo Americà de Medellín i Can Xalant, Mataró; Centre d’Art Can Felipa, Barcelona.

2013 “Fuga”, Fundació Tàpies, Barcelona. Bienal de Valls, Valls, Catalunya. WPA’s Experimental Media Video Screening Series, Corocoran Gallery, Washington.

2007 Premi Sotherby’s, beca de residència i producció a MCO, Porto. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, Palma. Convocatòria Última, beca de creació, València.

2014 “What about the revolution?”, Barcelona Screen, cine Zum Zeig, Barcelona. “Interrupciones. Disidencia y autogestión en la prácticas artísticas”, Can Felipa, Barcelona. Premi Ciutat de Palma “Antoni Gelabert” d’Arts Visuals 2013, Casal Solleric, Palma.

2008 Seleccionat per a participar a EstampaTentaciones ‘08. Beca de residència a Axeneo 7, Generalitat de Catalunya, Quebec. Seleccionat per a participar a la Biennal d’Amposta, Tarragona. Beca per a la producció d’un projecte artístic al Prat, La Capsa, el Prat de Llobregat. Beca de producció, Ajuntament de Figueres, Girona.

PREMIS I BEQUES 1999 Finalista a Desafío 99, Kronenbourg, Barcelona.

2001 Biennal de Joves Artistes d’Europa i la Mediterrània, Sarajevo. Finalista al Concurs Elisa d’Escultura, Barcelona. Finalista al Concurs Miquel Casablanques, Barcelona.

2009 Beca Unesco Auschberg, Changdong National Art Studio, Seül. Seleccionat per a participar al 7th AsiaEurope Art Camp, Casino de Luxemburg, Luxemburg. Seleccionat per a participar al Certamen d’Art de Pollença, Museu de Pollença, Mallorca.

2003 Beca Carta Blanca de l’Any del Disseny, Barcelona. Menció d’honor a la Mostra de Joieria Delicatessen, Barcelona. Finalista al Concurs de Joieria Enjoiat, Barcelona.

2010 Residència Dare-Dare, Mont-real, Quebec. Residència Casa das Caldeiras, São Paulo, Brasil.

2011

2005

Beca de recerca i creació, Consell Nacional de les Arts, Barcelona. Residència El Ranchito, Matadero, Madrid.

Artistes emergents de Maçart 005, Maçanet de Cabrenys, Girona. Projectes per a art urbà a Lisboa. Zart 21, Lisboa.

2006 Artista resident a Hangar. Barcelona. Seleccionat per a participar a la Biennal de

108


2011 “Shining Star”, Torrene Aretoa, Algorta. “Poéticas de destrucción” (amb Marina Núñez), Factoria Compostela, Santiago de Compostel·la. “B.I.D.A. (Brigadas Internacionales para la Destrucción del Arte)”, Louis 21, Palma.

2012

Kepa Garraza

“Kepa Garraza”, (estand d’El Mundo), ARCO’12, Madrid. “Kepa Garraza”, Galeria Isabel Hurley), Màlaga. “Kepa Garraza”, Galería Nuble, Santander. “Kepa Garraza”, La Lisa, Albacete. “Kepa Garraza”, Windsor Kulturgintza, Bilbao.

Berango, Biscaia, 1979 EXPOSICIONS INDIVIDUALS 2005 ”Estados alterados”, Galeria Bilkin, Bilbao. ”Changed Conditions”, Galeria T40, Düsseldorf, Alemanya. ”Imágenes de violencia, pasión y muerte”, Sala Rekalde, Bilbao. “Kepa Garraza 2003-2005”, Galeria Salvador Díaz, Madrid.

2013 “Osama”, Louis 21, Palma. “This is the end of the world as you know it”, MA Studio, Pequín.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES (SELECCIÓ)

2007

2004

“Y los llamamos ángeles caídos”, Galeria Salvador Díaz, Madrid.

“Residentes 2004”, Fundació Bilbao Arte, Bilbao. ”Gure Artea 2004”, Centre Cultural Montehernoso, Vitòria. III Premi i Concurs d’Arts Plàstiques Govern de Cantàbria, Torrelavega, Cantàbria. ”Ertibil 04”, itinerant, Biscaia. 19a Mostra d’Art Injuve 2003, Círculo de Bellas Artes, Madrid. VI Convocatòria Internacional de Joves Artistes, Galeria Luis Adelantado, València

2008 “Because there will be hundreds more of us for each one of yours”, Het Wilde Weten, Rotterdam, Països Baixos.

2009 “Y los llamamos ángeles caídos”, Galeria Juan Manuel Lumbreras, Bilbao. “Porque seremos cientos por cada uno de los vuestros”, Torre de Ariz, Basauri, Biscaia. “B.I.D.A. (Brigadas Internacionales para la Destrucción del Arte)”, Galeria Salvador Díaz, Madrid.

2005 “Ertibil 05”, itinerant, Biscaia. Premi de Pintura Focus - Abengoa 2005, Hospital de los Venerables, Sevilla. ART Frankfut (estand de la Galeria T40, Düsseldorf), Frankfurt, Alemanya. X Biennal d’Arts Plàstiques Ciudad de Pamplona, Sala Conde de Rodezno, Pamplona.

2010 “B.I.D.A. (Brigadas Internacionales para la Destrucción del Arte)”, Windsor Kulturgintza, Bilbao.

109


2006

ARCO’09 (estand de la Galeria Salvador Díaz), IFEMA, Madrid.

ARCO’06 (estand de la Galeria Salvador Díaz, Madrid), IFEMA, Madrid. Premi Mantero per l’Arte Giovane’06, La Tesitura, Como, Itàlia. DFOTO (estand de la Galeria Salvador Díaz, Madrid), Kursaal, Sant Sebastià. Beques d’Arts Plàstiques de la Diputació Foral de Biscaia 2003-2004, Sala Rekalde, Bilbao. ”Ertibil‘06”, itinerant, Biscaia. Certamen Internacional d’Arts Plàstiques de Pollença, Convent de Sant Domingo, Pollença, Mallorca. 18a Biennal de Zamora, Col·legi Universitari, Zamora. ”From Rust to Restoration: Basque Art and the Bilbao Effect”, South Shore Arts i Universitat d’Indiana Nord-oest, Chicago, EUA.

2010 Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2009, Casal Solleric, Palma. “Gaming the System”, Palais Thurn & Taxis, Bregenz, Àustria. “MINI-MAL”, Louis 21 Gallery, Palma. “25 años Muestra de Arte Injuve”, Círculo de Bellas Artes, Madrid. “Colectiva Deproart”, Deproart, Pamplona.

2012 Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2011, Casal Solleric, Palma. “Just Madrid 3”, Hotel Silken Puerta América, Madrid. Premi de Pintura Internacional Guasch Coranty 2012, Centre d’Art Tecla Sala, Barcelona. 12a Mostra Internacional d’Art Gas Natural Fenosa, MACUF, la Corunya. “Enchained”, Black Cube Gallery, Barcelona. Open Studio, Madrid. “Diálogos improbables I”, Espacio Nonlugar, Lalín, Pontevedra. “Obra abierta 2012”, Conventual de San Francisco, Plasència, Càceres. “Justmad Mia”, Louis 21, Soho Studios, Miami, EUA. “Back in / To Black”, Louis 21, Palma.

2007 Madrid’06, Arte (estand de la Galeria Salvador Díaz, Madrid), Madrid. ARCO’07 (estand de la Galeria Salvador Díaz, Madrid), IFEMA, Madrid. “Aquí y ahora”, sala d’exposicions Alcalá 31, Madrid. IX edició dels Premis Ángel de Pintura, Casa Góngora, Còrdova.

2008 ARCO’08 (estand de la Galeria Salvador Díaz, Madrid), IFEMA, Madrid. “Levantamiento: libertad y ciudadanía”, Centre d’Art Dos de Mayo, Móstoles, Madrid. “Enlaces+Tres”, Museu Patio Herreriano, Valladolid. XI Biennal d’Arts Plàstiques Ciudad de Pamplona, sala d’exposicions de Conde Rodezno, Pamplona. “No más Héroes. La colección VIII”. Museu Artium, Vitòria.

2013 “DIN A33”, Louis 21, Palma. “Diálogos”, Museu Patio Herreriano, Valladolid. “From madonna to Madonna”, Domus Artium, Salamanca. VIII Certamen Nacional de Pintura Parlament de La Rioja, Logronyo. “De frente 2013”, Museo Artium, Vitòria. “RAL 9005”, Louis 21, Madrid. “Los últimos Gernika”, Museo Euskal Herria, Gernika. XIV Premi de Pintura Real Academia de Bellas

2009 “Bilbao Arte New Yorken”, Fundació The Gabarrón, Nova York, EUA.

110


2011

Artes de San Carlos, Ademuz, València. Espai d’Art, València. XX Premi Ciutat de Manacor d’Arts Plàstiques, Museu d’Història, Manacor. I Premi Vila de Santanyí d’Arts Visuals 2013, Casa de Cultura, Santanyí, Mallorca. “Barroco Nuevo”, Sala d’Exposicions Palacio Ducal, El Carpio, Còrdova.

Premi d’adquisició al Premi Ibercaja de Pintura Jove.

2012 Accèssit al Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2011, Casal Solleric, Palma. Premi de Pintura Internacional Guasch Coranty 2012, Barcelona. Premio Obra abierta 2012, Plasència, Càceres.

2014 “Crise de Identidade”, Museu Fundació Eugenio Granell, Santiago de Compostel·la. Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013, Casal Solleric, Palma.

2013 Beca de residència al MA Studio, Pequín. XIV Premi de Pintura Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, València.

BEQUES I PREMIS 2004

2014

Beca artista resident, Fundació BilbaoArte, Bilbao. Premi d’adquisició a la VI Biennal de Pintura Ciudad de Estella, Museu Gustavo de Maeztu, Estella, Navarra. Primer premi Ertibil’04. Seleccionat a la 19a Mostra d’Art Injuve 2003.

COL·LECCIONS

Beca artista resident, Fundació BilbaoArte, Bilbao.

Ajuntament de Basauri Ajuntament de Pamplona Col·lecció Arte Contemporáneo Col·lecció Circa XX Col·lecció Ibercaja Col·lecció Iberdrola-UEX Col·lecció MICA Comunitat de Madrid Diputació Foral de Biscaia Fundació Bilbao Arte Fundació Focus-Abengoa Fundació Guasch Coranty Injuve Museu Artium Museu Gustavo de Maeztu Obra Social Caja Extremadura Real Academia de Bellas Artes de San Carlos UNED Biscaia Universitat del País Basc

2005 I accèssit al Premi de Pintura Focus-Abengoa 2005. Beca de creació artística de la Fundació Arte y Derecho.

2007 Beca de creació artística de la Fundació Arte y Derecho.

2008 Beca de la Sala Rekalde al centre Het Wilde Weten, Rotterdam, Països Baixos. Premi d’adquisició a la XI Biennal d’Arts Plàstiques Ciudad de Pamplona, Pamplona.

2010 1r premi al XI Certamen de Pintura de la UNED, Biscaia. Premi 967 Arte.

111


“La lección excéntrica”, Sala Moncunill, Terrassa, Barcelona.

2012 “Aplicación Moral Desplazada #1:Crecimiento Exponencial”, Sant Andreu Contemporani, Barcelona. “Aplicacion Legal Desplazadas #3 F.I.E.S.”, 9THE13, Vigo. “Aplicación legal desplazada #1: Reserva fraccionaria”, Sala X, Pontevedra. “Aplicación legal desplazada #3” , Offlimits, Madrid.

NÚRIA GÜELL Girona, 1981 FORMACIÓ 1998-2003

2013

Llicenciatura de Belles Arts (escultura), Universitat de Barcelona.

“You and whose army”, Galeria Miroslav Kraljvić (g-mk), Zagreb, Croàcia. “Refuncionalizando la deuda y el cincel”, EspacioMeBas, Museu de Santander. “Cualquier semejanza…”, Salle Zero, l’Havana. “Alegaciones desplazadas”, ADN Galeria, Barcelona.

2003 Curs de fotografia, Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, Barcelona.

2003-2004 Darrer any de la llicenciatura d’Arts Plàstiques a l’Institut Superior de Art, l’Havana.

2005-2007

EXPOSICIONS COL·LECTIVES

Cursos de doctorat “Temps i lloc en l’art contemporani”, UB, Barcelona.

2009

2007

“Parties prenantes”, Bétonsalon, París. Biennal de Valls, Museu de Valls, Valls, Tarragona. “Mirant des de fora”, Centre d’Arts Santa Mònica, Barcelona. “Lip/Stick”, Praxis Gallery, Nova York, EUA. “Remix”, col·lateral de la X Biennal de l’Havana, l’Havana. “Un mundo feliz”, col·lateral de la X Biennal de l’Havana, l’Havana. “Estado de excepción”, X Biennal de l’Havana, l’Havana. International Guerrilla Video Festival, IGVFest, Dublín. “Recursos propis”, Bòlit, Centre d’Art Contemporani, Girona.

Obtenció del Diploma d’Estudis Avançats (DEA) i de la Suficiència Investigadora, UB, Barcelona.

2008-2009 Postgrau en Art Conducta, dirigit per Tania Bruguera, ISA, l’Havana.

2012 SOMA, Mèxic.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS 2007 “CaravanaNatura”, Sales Municipals de la Rambla, Girona.

2011 112


2010

“The Political is Collective-Factions”, Centre d’Art Passagen, Linköping, Suècia. “Jaula de oro”, Alacant. “Caribbean: Crossroads of the World”, The Studio Museum in Harlem, Nova York, EUA. “Havana Open-house”, col·lateral de la Biennal de l’Havana, l’Havana. “Artesanos. Construcciones colectivas del espacio social”, La Capella, Barcelona. Supermarket 2012, Suècia. “Arte no es fácil”, LinksHall, Chicago, EUA. “Aparadors i pantalles”, ACVic, Vic, Barcelona. “Àmbits d’intrusió”, Can Felipa, Barcelona. Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals, 2011, Casal Solleric, Palma.

“Touched”, Biennal de Liverpool, Liverpool, Regne Unit. “Off the records”, Edge Zones Art Center, Miami, Estats Units. “Ut(r)ópicos”, XXXI Biennal de Pontevedra. Pontevedra. “Treballs forçats”, Loop’s Festival, Barcelona. “Presupuesto 6 euros: prácticas artísticas y precariedad”, Off-limits, Madrid.

2011 “Això no és un museu”, ACVic, Vic, Barcelona. “Arte útil”, Off-limits, Madrid. Ljubljana Biannual, Ljubljana, Eslovènia. “Creación Injuve 2011”, antic edifici de la Tabacalera, Madrid. BYTS, Stedelijk Museum’s-Hertogenbosch, Països Baixos. “Es la economía, estúpido!”, Espacio Trapézio, Madrid. “Plan B”, Nau Estruch, Sabadell, Barcelona. “La qüestió del paradigma”, Centre d’Art La Panera, Lleida. “Torbellino II”, Galeria Habana, l’Havana. “Operación Supervendas”, Interferencias 10, Terrassa, Barcelona. “For Love Not Money”, 15a Triennal de Gravat de Tallin, Estònia.

2013 Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2012, Casal Solleric, Palma. “Contemporánea / impo . po / sible”, Ackee Spot, Heredia, Costa Rica. “The Museum of Arte Útil”, Van Abbemuseum, Eindhoven, Països Baixos. “5 x 5”, EACC, Castelló. “As tácticas do adversario“, Normal, UDC, la Corunya. “Dessident Desire“, District Kunst und Kulturförderung, Berlín. “Jo em rebel·lo, nosaltres existim“, Fundació Palau i Fabre, Caldes d’Estrac, Barcelona. “La otra bienal”, Bogotà, Colòmbia. “M0n3y as an 3rrror”, exhibició en línia www.m0us310n.net AGORA, 4a Biennal d’Atenes, Atenes. “Liquid Assets - In the Aftermath of the Transformation of Money”, Steirischer Herbst, Àustria. “Cuban Virtualities: New Media Art from the Island”, Tufts University Art Gallery, Boston, EUA. Biennal Internacional d’Art Contemporani de Göteborg, Göteborg, Suècia. “Contra Franco”, organitzada per artistes antifeixistes, Vallecas, Madrid. “Arranjos experimentais: cultura numérica

2012 “Online/Offline. Encoding everyday life”, Galeria Valle Ortí, València. “VIVA Performance Lab.”, organitzat per il MAXXI, Cosenza, Itàlia. “A tulip. A bubble. A dead cinch.”, D21 Kunstraum, Leipzig, Alemanya. “Estado ausente”, Lugar a dudas, Cali, Colòmbia. “Participar.de”, Intermediae, Madrid. “International Underground”, Piramid Sanat, Istanbul, Turquia. “CRITICAL BOTOX in times of 2.0 feudalism”, Pavilion Unicredit, Bucarest. 31è Saló Jove, Mestrovic Pavilion, Zagreb, Croàcia.

113


2011

audiovisual”, CINUSP, São Paulo, Brasil. “Micro acciones de emergencia”, Adnplatform, Barcelona. “Impossibility vs. Self-censorship”, Matadero, Madrid. “El deseo o la emergencia de lo privado en lo público”, Centre Cultural d’Espanya, Lima. “Ante nuestros ojos. Loop 2013”, Avelino Sala Studio, Barcelona. “The Museum of Forgetting, Art Athina 2013”, Atenes. “Hic Et Nunc. Sobre las paradojas de la democracia”, Loop 2013, Fundació Antoni Tàpies, Barcelona. “Time/Resistance”, Israeli Centre for Digital Centre, Holon, Israel. 7a Biennal de Girona, Casa de Cultura de Girona, Girona. “MANIFIESTOS. Voces individuales desde el imaginario colectivo”, Espacio Trapézio, Madrid. Supermarket 2013, Firsa d’Art Independent d’Estocolm, Suècia.

Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals, Casal Solleric, Palma. “Curators’ Network”, Matadero, Madrid. Residència a Off Limits, Madrid Premiada als Premis de Creació Injuve, Madrid. “Aparadors i pantalles”, ACVic, Vic, Barcelona. Guanyadora de projecte al Premi Miquel Sablanques, Sant Andreu Contemporani, Barcelona.

2012 Menció d’honor al Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals, Casal Solleric, Palma. Beques Agita 2012, Figueres, Girona. Participar.de. Madrid Convidada a participar al Future Generation Art Prize.

2013 2014

Accèssit al Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2012, Casal Solleric, Palma. TRIBE MoTA – Museu d’Art Transitory, Ljubljana, Eslovènia. Artists Residency Programme, IMMA, Dublín. Iaspis Residence, Göteborg, Suècia.

“7.000.000.000.000”, Eacc, Castelló. “Felt and fa(c)t. Ormston House Gallery”, Limerick, Irlanda. “Estación creactiva”, Tarragona. Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013, Casal Solleric, Palma.

2014 PREMIS I BEQUES

5 x 5. Premi Internacional d’Art Contemporani, EACC, Castelló. Accèsit al Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2012, Casal Solleric, Palma.

2009 Beca de creació Guasch Coranty, Fundació Guasch Coranty, Barcelona. Premiada a la V Biennal de Valls 2009, Museu de Valls, Valls, Tarragona. Batiscafo Residency, Triangle Arts Trust, l’Havana. Beca de creació Guasch Coranty, Fundació Guasch Coranty, Barcelona.

114


2008 “Mise en scène: último acto”. Galeria Antonia Puyó. Saragossa.

2009 “Mise en scène: último acto”. Museu d’Art Modern de Tarragona. “Mise en scène: último acto”. Mostra d’Art Contemprani D-Mencía. Còrdova.

David Latorre Osca, 1973

2010 “Casa de citas y cía”. Casa de los Morlanes. Ajuntament de Saragossa. Saragossa. “Remake”. Galeria Juan Silió. Santander.

FORMACIÓ 1998 Llicenciatura en Belles Arts, Facultat de Sant Carles. València.

2011 “Escenarios de conducta”. Sala d’Exposicions de la Diputació Provincial d’Osca. “Escenarios de conducta”. Centre Cultural del Matadero. Ajuntament d’Osca.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS 1999 “El cuerpo. Ausencia o presencia”. Sala d’Exposicions Lanuza. Diputació General d’Aragó. Saragossa. “El cuerpo”. Sala d’Exposicions Valentín Carderera. Ajuntament d’Osca. Osca.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES 2000 Art Jove. Centre d’Art Jove. Madrid. Art Jove. Casa de Cultura de Sueca. València. Certamen d’Arts Plàstiques de l’Ajuntament de Madrid. Centre Cultural Casa de Vacas (parc del Buen Retiro). Madrid “Arte Latina 2000”. Centre Cultural Fernando de los Ríos. Madrid. Art Jove. Sala d’Exposicions de la Universitat Politècnica de València.

2002 “El cuerpo. Ausencia o presencia”. Mostra de Joves Creadors de l’Horta. Aldaia. València.

2003 “Mobilier interieur” Museu de Belles Arts. Mulhouse/Basel. França.

2001 2006

“Generación 2001”. CajaMadrid. Itinerància: Casa de América. Madrid. Casa de la Província. Sevilla. Museu de la Passió i església de les Franceses. Valladolid. Capella del convent dels Àngels. Barcelona. Sala Rekalde. Bilbao. MUVIM. Valencia.

“Casiopea 14: construyendo sobre un pasado”. Galeria Carmen de la Calle. Madrid.

2007 “Mise en scène”. Galeria Mas Art. Barcelona. “Mise en scène”. Espacio Millán y Pallás (Arterias en arte). Saragossa.

115


Arteria. Fira d’Art Contemporani d’Aragó. Montsó (Osca). XVIII Premi d’Art Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal. Palau de Sástago. Diputació de Saragossa. Certamen d’Arts Plàstiques de la UNED. Fundació Ramón J. Sender. Barbastre (Osca). Certamen d’Arts Plàstiques de la UNED. Calataiud (Saragossa).

Certamen d’Arts Plàstiques de l’Ajuntament de Madrid. Museu de la Ciutat. Madrid. XV Premi d’Art Santa Isabel d’Aragó, Reina de Portugal. Palau de Sástago. Diputació de Saragossa. 10a Biennal de Joves Artistes d’Europa i la Mediterrània. Kasarna Safet Hadzic. Sarajevo. Bòsnia i Hercegovina. “Sentidos gratis”. Porto. Portugal. “No Limits. 12 Photographers”. Barcelona. “Periferias 2001”. Centre Cultural El Matadero. Osca.

2005 ARTCOLOGNE. Galeria Carmen de la Calle. Alemanya. PHOTESPAÑA. Efti. Madrid. Suite de Calles. Festival CamelArte. Madrid Projecte Aravaca. Madrid.

2002 ARCO. Galeria Pilar Parra. Madrid. Becaris Valdearte. Museu de la Cultura del Barco de Valdeorras. Orense. Mostra d’Art Jove. Itinerància: Museu Pablo Serrano, Saragossa. Museu d’Osca. Museu de Terol. Certamen d’Arts Plàstiques de la UNED. Fundació Ramón J. Sender. Barbastre (Osca). Certamen d’Arts Plàstiques de l’Ajuntament de Madrid. Museu de la Ciutat. Madrid.

2006 X Certamen Unicaja d’Arts Plàstiques. Palau Episcopal. Màlaga. Biennal de Zamora. Galeria Carmen de la Calle. Zamora. Certamen d’Arts Plàstiques de l’Ajuntament de Madrid. Sala d’Exposicions del Districte del Retiro. Madrid. Art Jove. Museu d’Osca.

2003

2007

Fòrum StadtPark. Artista en Residència. Graz. Àustria. Mostra d’Art Jove. Itinerància: Museu Pablo Serrano, Saragossa. Museu d’Osca. Museu de Terol. Fons Artístics. Fundació Ramón J. Sender. UNED.

PHOTOESPAÑA. “Puerta abierta”. Galeria Carmen de la Calle. Madrid. XXI Premi d’Art Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal. 4º Espacio. Diputació Provincial de Saragossa. Latidos (Arterias en Arte). Puerta Cinegia. Saragossa. Arterias en Arte. Centre Cultural Joaquín Roncal. CAI. Saragossa. Arteria. Fira d’Art Contemporani d’Aragó. Montsó (Osca). “Oasis”. CAC. Màlaga. “Artefacto”. Sala Vimcorsa. Còrdova.

2004 “Puertas abiertas”. Casa de Velázquez. Madrid. XXX Premis Bancaixa Escultura. Itinerància: IVAM. València. Sala d’Exposicions de Bancaixa. Alacant. Sala d’Exposicions Casa Garcerán. Sogorb (Castelló). EdiciónMadrid III. Madrid.

2008 ARCO. Ámbitos y Espacios. Fundació Unicaja. Madrid. Ludibe. Arte Contemporáneo. Iecla (Múrcia).

116


“Un nuevo lenguaje en técnicas mixtas”. Artegory. Madrid. EXPOZARAGOZA 08. Pavelló de Saragossa. XI Certamen Unicaja d’Arts Plàstiques. Palau Episcopal. Màlaga. VIII Biennal d’Arts Plàstiques d’Albacete. Museo Municipal. Albacete. Premis Rei En Jaume 08. Ajuntament de Calvià. Mallorca. “En el Umbral. 25 años de arte joven”. Govern d’Aragó. Saragossa.

Provincial de Saragossa. “Visión emocional de una ciudad”. La Llotja. Ajuntament de Saragossa. III Concurs d’Expressió Plàstica COAL. Itinerància: Fundació Funcoal, Lleó. Fundació Funcoal. Salamanca.

2012 JUSTMAD3. Galeria Antonia Puyó. Madrid. X Biennal d’Arts Plàstiques d’Albacete. Museu Municipal. Albacete. BUCHAREST BIENNALE 5. Critical Botox.

2009

Pavelló Unicredit. Bucarest. Romania.

“Beautiful Freak. La belleza de la diferencia”. ForjaArte Contemporáneo. València SCAN ‘09. Tarragona. “Artistas aragoneses de la galería”. Galeria Antonia Puyó. Saragossa.

Comissari: Alex Brahim. “Creando, creciendo. Sumario de artistas”. Diputació de Saragossa. Palau de Sástago. Saragossa. Encontres d’Art Contemporani. MUA. Alacant. XIV Certamen Internacional d’Arts Plàstiques

2010

de la Confederació d’Empresaris de la

“Pétite Mort, la sonrisa de Tánatos”. Ballesta 4. Madrid. ArtMadrid. Estand del Govern d’Aragó. Galeria Antonia Puyó. Madrid. “Periféricos”. Sala Puertanueva. Fundació Rafael Botí. Còrdova. IX Biennal d’Arts Plàstiques d’Albacete. Museu Municipal. Albacete. “Artistas de la galería”. Galeria Antonia Puyó. Saragossa. Premis Rei En Jaume ‘10. Ajuntament de Calvià. Mallorca.

Província de Cadis. Itinerància: Sala Pescadería Vieja. Jerez de la Frontera. Cadis. XV Certamen d’Arts Plàstiques “El Broncense”. Itinerància: Sala d’Art El Broncense. Càceres. Biennal d’Art 2012, Museu d’Art Modern de Tarragona. Tarragona.

2013 XV Certamen d’Arts Plàstiques “El Broncense”. Complex Cultural Santa Ana.

2011

Plasència (Càceres).

JUSTMAD2. Galeria Antonia Puyó. Madrid. XXXVIII Premi Bancaixa d’Escultura. IVAM. València. PHOTOESPAÑA. “Tolérance”. Alliance Française. Madrid.

XIV Certamen Internacional d’Arts Plàstiques de la Confederació d’Empresaris de la Província de Cadis. Baluard de la Candelaria. Cadis. XXIII Certamen d’Arts Plàstiques de la UNED.

“¿Arte?¿Diseño?” Galeria Antonia Puyó.

Sala d’Exposicions del Centre Cultural CCM. Conca. Fòrum Eugénio de Almeida. Portas Abertas. Évora. Portugal.

Saragossa. XXV Premi d’Art Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal. 4º Espacio. Diputació

117


2014

Beca de la Diputació General d’Aragó. Beca de l’Ajuntament d’Osca. Beca del Valdearte de l’Ajuntament del Barco de Valdeorras, Orense.

Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Plàstiques. Casal Solleric. Palma.

2003

PREMIS I BEQUES

Beca de la Casa de Velázquez, 2004, Madrid. Beca de la Diputació General d’Aragó. Beca Pépiniéres Österreich, 2003/4, projecte Agoraphobia, Àustria.

1997 Segon premi. Arts Plàstiques. Diputació General d’Aragó.

2004

1998

Beca de la Diputació Provincial de Saragossa. Beca per al Máster Efti, Madrid.

Segon premi. Arts Plàstiques de la UNED. Fundació Ramón J. Sender, Barbastre, Osca. Primer premi. Arts Plàstiques. Diputació General d’Aragó.

2005 Beca del Col·legi d’Espanya, Cité Internationale Universitaire de París, Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. Seleccionat al Festival CamelArte, Barcelona. Premi d’adquisició d’obra. Fundació Unicaja, Màlaga.

1999 Beca. Diputació General d’Aragó. Beca. Ajuntament d’Osca.

2000 2006

Segon premi. Jóvenes Creadores. Ajuntament de Madrid. Segon premi. Arte Joven Latina 2000. Madrid.

Beca del Govern d’Aragó i Ibercaja.

2007 Primer premi al XXI Premi d’Art Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal, Diputació de Saragossa. Seleccionat a “Arterias en arte”, Govern d’Aragó i CAI. Beca de l’Ajuntament d’Osca.

2001 Seleccionat a la 10a Biennal de Joves Artistes d’Europa i la Mediterrània, Sarajevo, Ajuntament de València, València. Accèssit al Certamen de Joves Creadors, Ajuntament de Madrid. Seleccionat als Premis Generación 2001 CajaMadrid (adquisició d’obra), Madrid. Premio Especial del Jurat, Premi d’Art Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal; Diputació de Saragossa, Saragossa. Beca, Diputació General d’Aragó. Beca, Ajuntament d’Osca.

2008 1a menció d’honor a “Un nuevo lenguaje en técnicas mixtas”, Artegory, Madrid. Premi d’adquisició d’obra, Fundació Unicaja, Màlaga.

2009 Seleccionat a la XI Mostra d’Art Contemporani D-Mencía, Còrdova. Beca al Taller Internacional de Paisaje. Blanca, Múrcia.

2002 Beca Pépiniéres Europeénnes pour Jeunes Artistes, Le Quai, Mulhouse/Basel, França.

118


2011 Premi especial del jurat “Tolérance”, Alliance Française, Madrid.

2013 Beca de l’Ajuntament d’Osca.

OBRA A COL·LECCIONS

Almudena Lobera Madrid, 1984

Alliance Française. Ajuntament de Doña Mencía, Còrdova. Col·leccions Valdearte. Col·legi d’Espanya, París. Diputació d’Osca, Aragó. Fons Artístics de CajaMadrid. Fons Artístics de la Diputació Provincial de Saragossa. Fons Artístics de la Fundació Ramón J. Sender, Barbastre, Osca. Fons Artístics de la Universitat Politècnica de València. Fons Artístics del Govern d’Aragó. Fundació Unicaja. Museu de Belles Arts / Villa Steimback. Museu d’Art Modern de Tarragona.

FORMACIÓ 2003-2006 Diplomada en Arts Gràfiques, FNMT-Real Casa de la Moneda, Madrid (becada per l’FNMT).

2002-2008 Llicenciada en Belles Arts, UCM, Madrid.

2007-2009 Estudiant d’Erasmus i estudiant convidada (Prof. Christiane Möbus), Universität der Künste Berlín, Berlín.

2009-2011 Màster en Art, Creació i Investigació, Universitat Complutense de Madrid.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS (SELECCIÓ) 2010 “Desvelatorio”, Showroom Brita Prinz Arte, Madrid. “Reflection-Reflexion”, Slade Summer Gallery, UCL Slade School of Fine Art, Londres.

2011 “Manual de la imagen mental”, La Cripta project room, Galeria Rafael Pérez Hernando, Madrid.

119


2012

2012

“Lugar entre”, Galeria Eva Ruíz, Madrid. “Portadores”, Galeria Diablo Rosso, ciutat de Panamá, Panamà.

“Suporte. Pivô”, Edifici Copan, Bloc A, São Paulo, Brasil. “Multiverses”, Eva Ruíz Galeria, Madrid. “Iceberg”, comissariada per Bernardo Sopelana i Ignacio Chávarri, Matadero, Madrid. “Arrivi e Partenze-Mediterráneo”, preview III Biennal Ancona, Mole Vanvitelliana, Ancona, Itàlia. “Peregrinatio, arte en las ermitas de Sagunt”, comissariada per Fernando Castro Flórez i Tomás Ruíz, Sagunt, València. “Summer Calling’2012”, Galeria 3+1 Arte Contemporânea, Lisboa. “Segunda Mirada”, Galeria AJG Contemporary Art, Sevilla. Col·lecció de Dibuixos DKV, Dibuix Contemporani Espanyol, Arxiu Municipal, Màlaga. “Una obra en busca de empatía”, comissariada per Emma Brasó, Sala d’Art Jove Avinguda Amèrica, Madrid. Col·lecció de dibuixos DKV, Sala Bretón, El Astillero, Santillana del Mar, Cantàbria. “Gravity, Money, Concrete, Fabric”, comissariada per Vappu Jalonen, Galeria Suvi Lehtinen, Berlín. INJUVE’11 Creació Jove, itinerància: CCE Rosario (Argentina) / CCE Montevideo. “Generación 2012”, comissariada per Oliva María Rubio, La Casa Encendida, Madrid. “Circuitos’11”, comissariada per Javier Hontoria, Sala d’Art Jove Avenida de América, Madrid.

2013 “Portadores”, Centre Cultural d’Espanya a Mèxic, Ciutat de Mèxic. “Lectura superficial”, Museu ABC, Projecte Sala 4, ARCO’13, Madrid. “Lectura superficial”, La Taller, Bilbao.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES (SELECCIÓ) 2010 “Intransit”, Centre d’Art Complutense (CAC), Madrid. MAC+I 09/10, sala d’exposicions de la Facultat de Belles Arts UCM, Madrid. “Todo Disfraz. Cur”, Marlon de Azambuja, Espai d’Art OTR, Madrid. Premi Jove UCM, Museu d’Amèrica, Madrid. 2011 Projecte Imóvel, Edifici Copan, Bloc A, comissariada per Alessandra Terpins, São Paulo, Brasil. Tijuana - Fira d’Art Impresa, Galeria Vermelho, São Paulo, Brasil. MULTIPLIED Christie’s, Contemporary Editions Fair, Ogami Press, Londres. INJUVE Creación Joven, comissariada per Rocío de la Villa, antic edifici de Tabacalera, Madrid. “Aventura de líneas”, comissariada per Juan Manuel Bonet, Galeria Eva Ruíz, Madrid. XVI Deutsche Internationale Grafik-Triennale Frechen, Colònia, Alemanya. “Regresso ao Acervo + Rita Magalhães e Almudena Lobera”, Galeria João Esteves de Oliveira, Lisboa. “Do not disturb. Mi alma en otra parte”, Centre Galileo, Madrid. Arts Libris, Fira del Llibre d’Art i Disseny, Stand Ogami Press, Barcelona. XII Premi ABC d’Art, Museu ABC, Madrid.

2013 “Site-Specific Squat”, comissariada per Heena Kimm, B.a.d re-opening event. B.a.d. Rotterdam, Països Baixos. “South Explorer”, Foundation B.a.d., Rotterdam, Països Baixos. Col·lecció de dibuixos DKV, Casal Solletic, Palma. “(Des)hacer la imagen: los ecos de lo visible”, comissariada per 1er Escalón, Galeria Artnueve, Múrcia.

120


2009

“Només llibres / Sólo libros”, Galeria Estrany de la Mota, Barcelona. “La piel que habito”, comissariada per Mónica Espinel, Laboratorio curatorial, Fira SP-Arte, São Paulo, Brasil. “Dúplex”, comissariada per Sara García & Daniel Silvo, Guadiana 29, Madrid.

Beca Pilar Juncosa i Sotheby’s, residència a The Slade School of Fine Arts, University College, Londres. Premi Fundació Pilar Banús, XVII Premis Nacionals de Gravat, MGEC Marbella, Màlaga. Accèssit al Premi Jove Arts Plàstiques’09, Fundació UCM, Madrid. Beca Bancaja Leonardo-ADEIT, destinació: Druckwerkstatt im Kulturwerk BBK, Berlín. Primer premi Fundació Claves de Arte, adquisició d’obra, Madrid.

2014 “La historia la escriben los vencedores”, comissariada per Marta Ramos-Yzquierdo, OTR Espacio de Arte, Madrid. “13”, comissariada per Isabel Martínez Abascal, La Conservera, Múrcia. Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013, Casal Solleric, Palma.

2010 Arxiu de Creadors, convidada per David Armengol, Matadero, Madrid. Beca de gravat Galeria Nuevoarte, Galeria Nuevoarte, Sevilla. Intransit Plataforma Complutense de Creadors Universitaris, UCM i Pensart, Madrid.

PREMIS I BEQUES 2006

2011

Primera menció d’honor a l’XI Premi de Gravat Contemporani, Direcció General de la Dona, Comunitat de Madrid. Premi Tentaciones’06, comissariada per Javier Duero, Fira Estampa’06, Madrid.

Premi Generació 2012, projectes d’art Caja Madrid. XXI Circuits d’Arts Plàstiques, Madrid. Residència artística FAAP, São Paulo, Brasil. Premi INJUVE Creació Jove, Arts VisualsProjectes, Madrid. FIBArt’11, beca de producció d’instal·lacions artístiques en espai públic, FIB Benicàssim, Castelló. Accèsit al XII Premi ABC d’Art, Madrid. Finalista al I Premi de Dibuix Muse ABC, Justmad2, Madrid.

2007 Primer premi al XII Premi de Gravat Contemporani, Direcció General de la Dona, Comunitat de Madrid. Beca Pilar Juncosa de formació, experimentació i creació als Tallers de la Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca. Premi Galeria El Catalejo, XV Premis Nacionals de Gravat, MGEC Marbella, Màlaga.

2012 Premi II Del Plano al Cubo, Oficina de Cultura de l’Ambaixada d’Espanya a Mèxic/INJUVE, Ciutat de Mèxic. Selecció a Celeste Prize’12 pels comissaris Michael Connor i Jack Persekian, Roma. Ajuda a la producció en les arts plàstiques de la Comunitat de Madrid.

2008 Segon premi al V Premi d’Obra Gràfica UCM, Madrid. Segon premi al XXXVI Premi Internacional de Gravat Carmen Arozena, Cabildo Insular de La Palma, Canàries.

121


Summer Calling, convocatòria per a exposició col·lectiva, Galeria 3+1, Lisboa.

2013 Premi ABC Proyecto-Sala4, Solo-project Lectura Superficial a ARCO’13, Madrid. Beca-Residència Casa de Velázquez, Bourses Acadèmia de França a Madrid. Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013, Casal Solleric, Palma.

SOLIMÁN LÓPEZ Burgos, 1981

COL·LECCIONS

FORMACIÓ

Biblioteca Nacional, Madrid. Brasil, Colòmbia, Veneçuela, Panamà, Perú, Mèxic, Nova York, Miami, Turquia, Taiwan. Cabildo Insular de La Palma, Canàries. Calcografía Nacional, Madrid. Col·lecció DKV, València. Col·lecció Jozami, Buenos Aires. Col·leccions privades a Espanya, Portugal, França, Alemanya, Gran Bretanya, Itàlia i Bèlgica. Direcció General de la Dona, Comunitat de Madrid. Fundació Caja Madrid. Fundació Claves de Arte, Madrid. MGEC Museu del Gravat Espanyol Contemporani de Marbella, Màlaga. Museu ABC, Madrid. Real Casa de la Moneda, Madrid. Universitat Complutense de Madrid. Universität der Künste Berlín.

2000-2005 Llicenciatura en Història de l’Art, Facultat de Filosofia i Lletres, Còrdova.

2006 Màster en Art i Comunicació, Institut Arts Visuals, Jerez de la Frontera.

2011 “U-lad la ciudad provocada”, Augmented Reality, ICAS, Institut de les Arts i la Cultura, Sevilla. Taller d’instal·lació interactiva, Visions of Art, Berlín. Taller “Xth Sense”, Marco Donnarumma, Interaction Pure Data Madatac, Caixa Forum, Madrid.

2012 “Artistic ways with Augmented Reality”, UNIA, Universitat Internacional d’Andalusia.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS 2011 “Balas”, Noche Blanca del Flamenco, Bulevar Gran Capitán, Còrdova. “Plenty”, Estació Central de Renfe, Còrdova. “Time moves threads”, Galeria Bullit de Blau, Eivissa.

122


“Diversiones”, videojocs basats en el poema de Góngora, Biblioteca Central, Còrdova.

“Au pie de la montagne”, Sintra, Portugal.

2012

PREMIS I BEQUES

“Link to Córdoba”, Atocha, Madrid. “Wannabe”, Laboratori d’Arts de Valladolid (LAVA), Valladolid. “Follow Us”, Performance in Madatac04, Centre de Cultura i Ciutadania Cibeles, Madrid.

2008 Beca Iniciarte, projecte Transversal, Junta d’Andalusia. Beca Fundació Botín, Còrdova. Beca de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Còrdova, Còrdova. Selecció Art Tech Media

2013 SPAM, Artspace Basel, Basilea, Suïssa. Gutenberg Discontinuity, Festival Estoquees, Facultat BBAA, Granada. Gutenberg Discontinuity, Sala Orive, Còrdova. Gutenberg Discontinuity, Z Jornades d’Art Contemporani, Montalbán, Terol. Tecnometría #1, CAC, Màlaga. Tecnometría #2, Summa Art Fair, Matadero, Madrid. Re-Set, Mercouri Estate Residency, Create an Accident project, Grècia.

2009 Premi Córdoba Joven, IAJ, Junta d’Andalusia.

2010 Seleccionat al premi Laguna, Valladolid. Seleccionat al premi Rei en Jaume, Mallorca. Seleccionat al Festival BAC’10, Barcelona. Seleccionat al Festival Óptica, Còrdova. Finalista al Premi Open Mind, Junta d’Andalusia.

2011

EXPOSICIONS COL·LECTIVES

Seleccionat a “U_Lad, la ciudad provocada”, ICAS, Sevilla. Seleccionat al Festival Madatac, Matadero, Madrid. Seleccionat al Premi Artista del Mes Noviembre, MadridArtProcess, Madrid.

2011 “Carpets”, Space 16 Asas, Còrdova. Videolooking, Hospitalet, Barcelona. “Madatac”, Matadero, Madrid. “Orizontal/Vertical”, ICAS, Sevilla.

2012 Fòrum Professional MadridPhoto, Matadero, Madrid. Seleccionat a la Biennal MAC “El legado cinético”, Veneçuela. Seleccionat al TEDx, Valladolid.

2012 Biennal art emergent “El legado cinético” MAC Venezuela, Museu d’Art Contemporani de Caracas, Caracas. “Videolooking”, Hospitalet. Barcelona. “Charco”, Buenos Aires Oculto. Buenos Aires.

2013 Beca Iniciarte, projecte Transversal, Junta d’Andalusia. Beca de la Fundació Botín, Còrdova. Beca de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Còrdova, Còrdova. Seleccionat a l’Art Tech Media.

2013 “Identidad.mov.”, Festival Videoarte Camagüey, Camagüey, Cuba. “X Versions”, Museu ABC, Madrid. “Iberart”, Museu del Gravat Fuendetodos, Saragossa. “Espacio Enter”, TEA, Tenerife.

123


2002 “Der Wanderer, Sala Rivadavia”, Fundació Provincial de Cultura-Cádiz / Museo de los Ángeles, Turégano, Segòvia.

2003 “Ku’Damm”, Museu Cruz Herrera, La Línea de la Concepción, Cadis.

AAron

2004

San Fernando (Cadis), 1970

“Aaron Lloyd”, Galeria JM, Màlaga. “Hola, ¿Qué tal?”, Taller del Pasaje, Sevilla.

2005 “S.O.S. Simphony”, Galeria JM, Màlaga.

2008

FORMACIÓ

“Pic-Nic”, Galeria Begoña Malone, Madrid.

1994

2011

Llicenciatura en Belles Arts per la Universitat de Sevilla.

“Andamios de Hueso y carcoma”, Galera JM, Màlaga.

1995 2012

Acadèmia de Belles Arts, Florència, Itàlia.

“La paradoja del hueso”, Casa de la Provincia, Diputació de Sevilla.

1999 Escola de Belles Arts, Universitat Federal de Minas Gerais, Brasil.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES 1999

EXPOSICIONS INDIVIDUALS

“El jardinero de seis dedos”, Galeria Trem, Faro, Portugal.

Forosur, Fira Iberoamericana d’Art Contemporani, Càceres. Mostra Biennal d’Art d’Alcoi, Centre Cultural d’Alcoi, Alacant. Certamen Nacional d’Arts Plàstiques ADUANA 1999, Diputació Provincial de Cadis. “El baile de los malditos”, Sala Rivadavia, Fundació Provincial de Cultura, Diputació Provincial de Cadis. Biennal de Faro, Arte Contemporanea AlgarveAndaluzia, Faro, Portugal.

2001

2000

“Peter Shadows Project”, Fundació Unicef, Sevilla.

“Circuitos”, XII Edició 2000-2001, Centre d’Art Jove, Madrid / Facultat de Belles

1999 “El paisaje donado”, Sala Oriente, Caja San Fernando, Sevilla. “Side a Landscape”, Galeria Fernando Serrano, Moguer. Huelva. “A Lagoa”, UFMG-Belo Horizonte, Brasil.

2000

124


2010

Arts, Universitat de Vigo / Capilla del Odior, Leganés. Madrid / Spanish Institute, Nova York, EUA. Puerto de las Artes, III Cicle d’Art Contemporani de La Rábida, Huelva. Fira ARCO [edicions 2000-2001], IFEMA, Madrid

“Apocalpisis”, CAC-Màlaga. “14x18”, Galeria Mecánica, Sevilla. Tiaf Art, Miami, EUA.

2011 “Weartcádiz”, Taide Museum, Itinerant: Riihimaki - Turku, Finlàndia / Museo del Títere, Cadis. “Me & my friends”, El Butrón, Sevilla.

2001 “Tránsito 2001”, Fira d’Art Contemporani, Escola d’Art Patio Neo-mudéjar, Toledo. “Foro Sur”, Fira d’Art Contemporani, Cáceres. Arte y Creación Joven 2001, Claustre d’exposicions del Palau Episcopal, Màlaga / CAAC. Sevilla. VI Certamen Unicaja d’Arts Plàstiques, claustre d’exposicions del Palau Episcopal, Màlaga.

2012 “Mundos propios”, Fundació Valentín de Madariaga-MP, Sevilla. “Mirada a lo desconocido”, DA2 Salamanca. “Transhuman”, Galeria JM, Màlaga.

2013 “Nunca Jamás. Historias de niños para adultos”, Fundació Madariaga, Sevilla. “Neighbours, artistas de proximidad”, CACMàlaga.

2003

“Singularmente Plurales”, Fòrum Iberoamericà de La Rábida / Museu Vázquez Díaz, Huelva.

2014 2005

Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013, Casal Solleric, Palma. “La tercera dimensión”, Galeria Birimbao, Sevilla.

VII Convocatòria Internacional de Joves Artistes, Galeria Luis Adelantado, València. “Todomodo”, Saladeestar, Sevilla.

2006 PREMIS I BEQUES

“The sock strategy”, Fundació El Monte, Sevilla. “Solo papel”, Galeria Begoña Malone, Madrid.

1998 II International Installation Award Angel Orensanz Foundation, Nova York, EUA. Beca International Sculture Salon, CarraraItàlia “Llocs lliures”, IV intervencions plàstiques al centre històric de xàbia, Alacant.

2007 “La imaginación atrapada”, Galeria Caja China, Sevilla. Fira d’Art SCOPE, Nova York.

2009 1999

“Ciudades y paisajes”, església de Los Terceros, Fundació Emasesa, Sevilla. “Lingua Franca”, Museu Provincial, Huelva. Tiaf Art, Toronto.

Beca FPI de la Junta d’Andalusia. Beca de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional, AECI-Intercampus-Brasil.

125


2001 Frontera Sur-Iconos, ajudes a la creació artística i la producció cultural, Berlín-Munic. 3r Premi d’Arts Plàstiques Pepe Espaliú, menció d’honor, INJUVE-Còrdova.

2002 III Biennal d’Arts Plàstiques Rafael Botí, Còrdova.

Jesús Madriñán

Santiago de Compostel·la, 1984

2007 Convocatòria INICIARTE, ajudes a la producció artística, IAAL, Sevilla.

FORMACIÓ

2009

I Premi d’Instal·lació Art Salamanca.

2008

2010

Llicenciatura en Belles Arts. Especialitat de Disseny i Imatge. Universitat de Barcelona.

Convocatòria INICIARTE, ajudes a la producció artística, AAIC, Sevilla.

2011 Màster de Disseny Comunicatiu i Fotografia. Central Saint Martins College of Art and Design, University of the Arts, Londres.

2013 Certamen Internacional d’Arts Plàstiques CEC, Cadis.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS

COL·LECCIONS

2009 Ajuntament d’Utrera, Sevilla. CAC-Màlaga. Caja San Fernando, Sevilla. CEC, Cadis. DA2, Domus Artium, Salamanca. Diputació Provincial de Cadis. Fundació Provincial d’Arts Plàstiques Rafael Botí, Còrdova. Fundació Provincial de Cultura, Cadis. Injuve, Màlaga. Museo de los Ángeles, Turégano-Segòvia. Museu Provincial de Puertollano, Ciudad Real. Museu Provincial, Huelva.

“En Branco”, Zona C, Auditori de Galícia, Santiago de Compostel·la.

2011 “Looking for Something”, Galeria We Are Arts, Central Saint Martins, Londres.

2012 “Good Night London”, Centre Cultural d’Espanya a Mèxic, Mèxic DF.

2013 “Good Night London”, Centre Cultural d’Espanya a Uruguai, Montevideo.

2013 “Slow Motion”, Centre Torrente Ballester, Ferrol.

126


2014

“VANITAS”, La Térmica, Màlaga. “Os anos circulares. Últimas tendencias da figuración en Galicia. 1994-2013”, seu de la Fund. Novacaixagalicia. “El tiempo suspendido”, Photoespaña, Galeria Paula Alonso, Madrid. “Paris photo”, Galeria +R, Grand Palais, París. “Pulse Miami”, Galeria +R, The Ice Palace, Miami. “Contexto crítico. Fotografía española del siglo XXI”, Espacio Tabacalera, Ministeri de Cultura, Madrid.

“Good Night London”, Centre Cultural Kavlin, Punta del Este, Uruguai. “Good Night London”, Casa de Cultura de Puebla, Mèxic.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES 2010 “Xhibit”, London College of Communication, Londres. “Autopsia educativa”, MACUF. Museu d’Art Contemporani Gas Natural Fenosa, la Corunya. “MACD Work in Progress Show”, Shoreditch Town Hall, Londres.

2014 Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013, Casal Solleric, Palma.

2011 “Our World in a Frame”, Galeria The Chepstow Gallery, Londres. “Royal Society of Portrait Painters Annual Exhibition”, Galeries Mall, Londres. “MACD Central Saint Martins”, Galeria The Rochelle, Londres. “Inside”, Projecte Container. Cidade da Cultura de Galícia, Santiago de Compostel·la. “VII Premi Auditori de Galícia per a Nous Artistes 2011”, Auditori de Galícia, Santiago de Compostel·la. “Premio eCREA”, Sala Gòtica de l’Institut d’Estudis Llerdencs, Lleida. “International Photography Awards Best of the Show”, Splashlight Studios, Nova York.

PREMIS I BEQUES 2009 Primer Premi de Foment de la Intervenció de Nous Creadors a la Zona C. Auditori de Galícia.

2011 Premi Laszlo de la Fundació Award. Royal Society of Portrait Painters, projecte en col·laboració amb Martha Zmpounou, Regne Unit. Selecció del setè Premi de l’Auditori de Galícia per a Nous Artistes 2011 I Encontre d’Artistes Nous “Cidade da Cultura”, Santiago de Compostel·la. El Pati de la Llotja. Emergent 2011, Festival Internacional d’Arts Visuals. Premi eCREA. Emergent 2011, Festival Internacional d’Arts Visuals. Premi New Papers. Emergent 2011, Festival Internacional d’Arts Visuals. Premi Fanzine 10 x 15. Emergent 2011, Festival Internacional d’Arts Visuals.

2012 “Emergent”, Addaya Centre d’Art Contemporani, Mallorca. “Itinerarios urbanos”, PA- TA- TA, Festival de Fotografia Emergent de Granada. “Emergentes” Art in Group, MuVIM, València. “Don’t Forget”, Galería +R, Barcelona.

2013 “Last Night”, Jugada a 3 Bandas, Madrid. “Still Life With”, La Térmica, Màlaga. “NoWhere”, Casa de les Arts, Vigo.

127


Premi Addaya Centre d’Art Contemporani de Mallorca, Emergent 2011, Festival Internacional d’Arts Visuals. Segon premi, categoria de retrat, premis IPA 2011–Premi Internacional de Fotografia–, Nova York.

2012

Nacho Martín

Plat(t)form 2012, Fotomuseum, Winterthur, Suïssa. Nominació al Premi Foam Paul Huf 2012, Amsterdam. Primer premi a Itinerarios. PA- TA- TA, Festival de Fotografia Emergent de Granada. Segon premi al Certamen d’Arts Plàstiques de la Diputació d’Orense. Premi OCEMX de Fotografia, Centre Cultural d’Espanya a Mèxic.

Madrid, 1977

FORMACIÓ 2004 Canal Abierto, “El mal de archivo”, Canal de Isabel II, Madrid,

2006 Llicenciat en Belles Arts, Universidad Complutense de Madrid.

2013 Premi d’Adquisició Isaac Díaz Pardo, Diputació de la Corunya. Menció d’honor als Premis IPA 2013 –Premi Internacional de Fotografia–, Nova York. Finalista 19è a FotoPres “la Caixa”. Premi Propuestas 2013, VEGAP.

2011 Taller amb Gregor Schneider, CA2M, Centre d’Art Dos de Mayo, Madrid. I Trobada d’Artistes Nous Cidade da Cultura, dirigida per Rafael Doctor i Ignacio Sánchez.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS 2011 “Impressionism 200 years after”, Miscel·lània, Barcelona

2012 “El Gran Estudio II”, Espacio F, Madrid. “Esfuerzos y reliquias”, Galeria Nuble, Santander. “El Gran Estudio”, Soloproject Artesantander, Galeria Nuble, Santander.

2014 “Synthesis. 1+1=1”, Louis 21 “the envelope”, Palma. “Mas allá del arcoiris”, Galeria Nuble, Santander.

128


EXPOSICIONS COL·LECTIVES 2011

“Reflejos”, comissariada per Marlon de Azambuja, OTR Espacio de Arte, Madrid.

2012

Biennal d’Art Ciutat d’Amposta BIAM 2012, Lo Pati Centre d’Art, Amposta, Tarragona. “Iceberg #1”, comissariada per Ignacio Chávarri i Bernardo Sopelana, Matadero, Madrid. “Force & Lightness”, programa “Interferencias”, Galeria Nuble, Santander.

Juan Carlos Martínez Campanario, Badajoz, 1978 FORMACIÓ

2013

“DIN A33”, Louis21 “The Gallery”, Palma. ARCO’11, Galeria Nuble, Madrid. “News, Events & friends... homenaje a Walter Hopps”, comissariada per Tania Pardo i Guillermo Espinosa, La New Gallery, Madrid. “Diálogos improbables Vitor Mejuto/ Nacho Martín Silva”, comissariada per Ángel Calvo Ulloa, Espazo Nonlugar, Lalín, Pontevedra. “Storymakers”, comissariada per Carlos Delgado-Mayordomo, Paula Alonso Gallery (Jugada a 3 bandas), Madrid. “Col·lecció Los Bragales Arte Contemporáneo”, comissariada per Salvador Carretero, Biblioteca Central i Arxiu Històric de Cantàbria, Cantàbria.

1997-2002

2014

“Miraderos. I’m looking for”, Sala Europa, Badajoz. “Miraderos. I’m looking for”, Centre Cultural San Jorge, Càceres.

Llicenciat en Belles Arts. Universitat de Sevilla.

2002-2003 Universitat Complutense de Madrid (Beca Séneca).

2006 Màster Internacional de Fotografia. EFTI. Madrid.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS 2005

Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 201, Casal Solleric, Palma. “Crise de Identidade”, comissariada per Ángel Calvo Ulloa, Museu Fundació Eugenio Granell, Santiago de Compostel·la XII Biennal Martinez Guerricabeitia “Avaritia omnium malorum radix”, comissariada per Jose Pedro Martinez, Sala Acadèmia, La Nau, València. ARCO’14, Galeria Nuble, Madrid.

2006 “Mirar y ser mirado”, Sala Avenida de América, Comunitat de Madrid.

2007 “Mi lámpara de gas”, Museu de Huelva.

2008

COL·LECCIONS Col·lecció Col·lecció Col·lecció Col·lecció Col·lecció Col·lecció

“Expedición Spermopsida”, Galeria Fernando Pradilla, Madrid.

Absolut DKV Hyundai Los Bragales Navacerrada OTR

2012 “Reality Show”, PhotoEspaña PHE’012, Galeria Fernando Pradilla, Madrid.

129


EXPOSICIONS COL·LECTIVES

Certamen d’Arts Plàstiques d’Alacant, Alacant.

2005 2008

“Resistente al agua” (Feedback), Caixa Galicia, Santiago de Compostel·la. VII Certamen de Pintura Gruas Lozano, Sala Imagen, Sevilla. Certamen Andalús d’Arts Plàstiques IAJ, Sala Alameda, Màlaga. “Capítulo tres”, Fundació Antonio Gala, Còrdova. III Certamen d’Art i Tecnologia Carsa (itinerant pel País Basc).

IX Premio ABC de Pintura i Fotografia, ARCO ’08, Madrid. Beca Caja Madrid Subfilum Spermopsida, ARCO 08, Madrid. XLIV Certamen d’Arts Plàstiques de Caja Sol, Sala Chicarreros, Sevilla. “Aptitud para las armas”, Sala Amadís (INJUVE), Madrid. “Procesos del paisaje”, Museu de Cadis, Cadis. Scope London, Galeria Fernando Pradilla, Londres. Photo Miami, Galeria Fernando Pradilla, Miami. “Sesión continua (videoarte)”, Otro Espacio, Mislata, València. “Uno+Uno multitud”, Doméstico, comissariada per Tania Pardo, Madrid.

2006 Certamen Audiovisual Injuve, “Secretos & Mentiras”, Sala Amadís, Madrid. X Biennal d’Arts Plàstiques “Ciudad de Pamplona”, Pamplona. XVI Certamen d’Arts Plàstiques de la UNED, Casa Velázquez, Madrid. X Certamen Unicaja d’Arts Plàstiques, Palau Episcopal de Màlaga. “Mirones y mirados”, Sala Antonio Palacios, Círculo de Bellas Artes, Madrid. “Hermosos principios. 6 artistas de la FAG”, Museu de la Ciutat, Madrid. “Noche en blanco”, projecció a l’estadi Santiago Bernabeu, Madrid. “Desvelados”, Associació d’Artistes Visuals de Madrid, Madrid.

2009 “Orden Abierto SFC”, Centre de la Imatge, Ciutat de Mèxic. “Generación 2009”, Caja Madrid, Casa Encendida, Madrid. “Scope Basel”, Galeria Fernando Pradilla, Basilea. XLIV Certamen d’Arts Plàstiques de Caja Sol, Sala Pemán, Cadis. “Procesos del paisaje”, Museu Arqueològic, Jerez de la Frontera, Cadis. “Casa Tomada”, Ciutat Internacional Universitària de París, París. “Relax Mix”, Otro Espacio, Mislata, València. “Arte Lisboa”, Galeria María Llanos, Lisboa. “Extremadura Arte Joven”, Centre de les Arts de Sines, Portugal. “MadridFoto”, Galeria Fernando Pradilla, IFEMA, Madrid. “ForoSur”, Galeria María Llanos, palau San Jorge, Càceres.

2007 “M30 Relaxing”, /Madrid Procesos 06/, complex Las Águilas, Madrid. XVII Certamen d’Arts Plàstiques de la UNED, Institut Francès, Madrid. Explum ‘07, Certamen d’Art Contemporani, Puerto Lumbreras, Múrcia. Premis de la Fundació Complutense, jardí botànic UCM, Madrid. XXVIII Certamen Nacional d’Art Contemporani d’Utrera, Sevilla. “Extremadura Arte Joven”, itinerant per Extremadura i Portugal.

130


2010

2013

“Conceal from your eyes”. Centre Cultural Bastero. Andoain. Comissari: Eduardo García Nieto. “Talent Latent..” Festival SCAN. Mercat Central. Tarragona. Comissari: Jesús Micó. “Huellas, restos y memoria”. Galeria Isabel Ignacio Sevilla. Comissari: Sema D’Acosta. “Ficciones y fantasías”. Galeria El Museo. Bogotà. “SevillaFoto. Procesos del paisaje”. Centre de les Arts de Sevilla. “MadridFoto”. Estand de la Galeria Fernando Pradilla. Madrid. “Art Madrid”. Estand de la Galeria Fernando Pradilla. Madrid.

“Contexto crítico”, comissariada per Museology, Fotografía siglo XXI; Sala Tabacalera, Madrid. “Encuentro y diálogo”, MEIAC, Badajoz. “Vanitas 3”, La Térmica, comissariada per Carlota Lo, Màlaga.

2011

Beca de la Fundació Pilar i Joan Miró, Mallorca.

2014 Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013, Casal Solleric, Palma.

PREMIS I BEQUES 2002

“Botánica after Humlot”, comissariada per Rosa Olivares CDAN, Osca. “Fotografía iberoamericana”, Galeria El Museo, Bogotà. “Botánica after Humlot”, comissariada per Rosa Olivares, Calcografia Nacional, Madrid. “Saltar de página”, 20è aniversario d’ABC Cultural, Museu ABC, Madrid. Intervenció a la Galeria Louis 21, Palma. “CRIDA, Open estudios”, comissariada per Pau Waelder i Gómez de la Cuesta, Palma. “Focus Abengoa”, Hospital de los Venerables, Sevilla. Finalista al concurs de fotografia de la Galeria 0, Madrid. “Madrid-Foto”, Galería Fernando Pradilla, Madrid.

2004 Ajuda per a artistes plàstics Francisco de Zurbarán, Junta d’Extremadura.

2004/2005 Beca de la Fundació Antonio Gala, Còrdova.

2005 Premi Audiovisual Injuve, “Secretos & Mentiras”, Sala Amadís, Madrid. Premi d’adquisició al X Certamen d’UNICAJA d’Arts Plàstiques, Palau Episcopal de Màlaga. Premi d’adquisició al Certamen Andalús d’Arts Plàstiques IAJ, Màlaga. Beca al Màster de Fotografia. Certamen Andalús d’Arts Plàstiques IAJ, Màlaga. Beca de la Fundació Rafael Botí de Còrdova. Finalista als Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes, Centre d’Art Egon Schiele. República Txeca. Finalista al V Concurs de Fotografia d’El Cultural, Madrid. Beca/taller Internacional de paisatge amb Bleda y rosa. Blanca, Múrcia. Projecte D-Mencía, VII Mostra d’Art

2012 “Lugares de tránsito”, Espacio Tabacalera, comissariada per Marta Soul, Madrid. “Botánica after Humlot”, comissariada per Rosa Olivares, Acadèmia d’Espanya a Roma. “JustMadrid”, hotel Puerta de América, Madrid. “Obra Abierta”, Caja de Extremadura, itinerant.

131


OBRA A COL·LECCIONS

Contemporani, Doña Mencía, Còrdova. Beca Daniel Vázquez Díaz, Diputació de Huelva.

ABC Col·lecció d’Art Contemporani de Doña Mencía, Còrdova. Col·lecció d’Art Contemporani d’EXPLUM. Col·lecció d’Art Contemporani d’Utrera, Sevilla. Col·lecció d’Art Contemporani de la Universitat de Granada. Fundació Antonio Gala. Fundació Cajasol. Fundació Pilar y Joan Miró a Mallorca. Fundació Rafael Botí de Còrdova. Fundació Universidad Complutense de Madrid. Institut Andalús de la Joventut. Junta d’Extremadura. Obra Social Caja Madrid. Obra Social d’UNICAJA. Universitat de BBAA de Sevilla.

2006 Beca Madrid Procesos, “M30 Relaxing”, Associació d’Artistes Visuals de Madrid. Primer Premi, VIII Premi Jove d’Arts Plàstiques de la UCM, Museu d’Amèrica, Madrid. Primer Premio de Pintura, X Certamen Art Jove de Latina, Sala Latinarte, Madrid.

2007 Ajuda de producció INICIARTE, Junta d’Andalusia. Beca del Govern de Mèxic, Centre de la Imatge CONACULTA, Ciutat de Mèxic 2007/08. Segon Premi de Pintura Esportiva, Unipublic, Casa de las Palabras, Vigo. Beca Generació 2007, “SUBFILUM SPERMOPSIDA” Obra social Caja Madrid. Premi d’adquisició, EXPLUM07, Puerto Lumbreras, Múrcia.

2008 Accèssit al Premi de Fotografia i Natura. Marqués Valle de Tena, Madrid. Ajuda Francisco de Zurbarán, Junta d’Extremadura, 2008. Primer Premi. IX Premi ABC de Pintura i Fotografi, Madrid. Finalista, XLIV Certamen d’Arts Plàstiques de Caja Sol, Sevilla.

2009 Beca de Fotografia al Col·legi d’Espanya a París, Ministeri de Cultura.

2010-2012 “Lugares de Tránsito”, Bogotà. AECI i Hablar en Arte. Beca Unicaja de Fotografia.

132


EXPOSICIONS COL·LECTIVES 2011 “Regeneración”, Samca, Museu d’Art Contemporani de Sofia, Sofia. Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2012, Casal Solleric, Ajuntament de Palma.

Ángel Masip

“Tentaciones”, Estampa Fira d’Art Múltiple,

Alacant, 1977

Madrid. “The Natural Way”, Parking Gallery, Alacant.

2012

FORMACIÓ

12a Mostra Internacional Gas Natural Fenosa, MACUF, la Corunya.

2002

22è Premi Internacional de Gràfica Máximo

Llicenciatura en Belles Arts, Facultat de Belles Arts de Madrid (Universitat Complutense de Madrid)

Ramos, Centre Torrente Ballester, Ferrol, la Corunya; La New Gallery, Madrid.

2013

EXPOSICIONS INDIVIDUALS

“El décimo tramo”, La New Gallery (dins del projecte Jugada a 3 bandas), Madrid.

2010

“Password: Printmaking”, Ingrafica, Ljubljana,

“A New Order”, Espai Cúbic, Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. “Der Waldgang”, Centre de Congressos d’Elx, Elx.

Eslovènia); Frans Masereel Centrum, Kasterlee, Bèlgica; Cracòvia, Polònia; Fundació CIEC Betanzos, la Corunya; MMSU Rijeka, Croàcia, i TPT Tallin, Estònia.

2011

Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts

“A New Order”, Fundació Bilbaoarte, Bilbao.

Visuals, Casal Solleric, Palma.

2012

2014

“Un nuevo orden”, Galeria Antonia Puyó, Saragossa.

Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013, Casal Solleric, Palma.

2013 “Meteorismo”, La New Gallery, Madrid. “Polvo, flores secas y tinta seca”, parking Gallery, Alacant. JustMad, Emerging Art Fair, Solo Project, Galeria Paula Alonso, Madrid.

PREMIS I BEQUES 2008 Beca Primera Obra, Fundació Caixa Galicia. Beca Pilar Montalbán de Pintura.

133


2009 Premi Pilar Juncosa a la Innovació, Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.

2010 Beca de l’Acadèmia d’Espanya a Roma, Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya. Beca del Taller Fundació Bilbaoarte, Bilbao.

CRISTINA NUÑEZ

2011

Figueres (Girona), 1962

Beca Hangar-Fondazione Pistoletto, Biella, Itàlia.

FORMACIÓ

2013

Autodidacta

Beca Residència Frans Masereel Centrum, Kasterlee, Bèlgica.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS (SELECCIÓ) 1995

COL·LECCIONS

“Body & Soul”, Fondazione Studio Marangoni, Florència, Itàlia.

MUSAC, Museu d’Art Contemporani de Castella i Lleó, Lleó; Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears; diari ABC, Madrid; Cancelleria d’Espanya a Tòquio; Ambaixada d’Espanya a Dakar, Senegal; Assemblea de Càceres; Col·legi d’Espanya a París; França; L’Oréal Espanya, i Diputació Provincial d’Alacant.

1997-98 “To Hell and Back”, Palazzo Vecchio, Florència, Itàlia; Biblioteca Nazionale, Torí, Itàlia; Museo Monumento al Deportato, Carpi, Itàlia; Palazzo Reale, Encontros de Fotografia, Coimbra, Portugal.

2010 “Higher Self”, The Private Space Gallery, Barcelona.

2011 “Someone to Love”, Centre des Arts Actuels Skol, Mois de la Photo, Montréal y galería H2O, Barcelona.

2012 “Someone to Love”, Luova, Helsinki. “Someone to Love”, H2O Galeria, Barcelona.

2013 “But Beautiful”, exposició retrospectiva en Sponge Arte Contemporanea, Pergola, Itàlia.

134


“La Vie en Rose”, vídeo i performance, Encontros da Imagem, Braga, Portugal. “La Vie en Rose”, vídeo i performance, Galerie du 4 Septembre, Arles, França. “La Vie en Rose”, vídeo i performance, Galeria Effearte, Milà, Itàlia.

Contemporanea, Cinisello Balsamo, Milà, Itàlia.

2011 “2000 & 11 self-portraits”, Finnish Museum of Photography Museu finès de fotografia, Helsinki. “2000 & 11 self-portraits”, Capital Europea de Cultura, Turku, Finlàndia. “Second Live: “Jeux masqués et autres Je”, Casinò de Luxembourg, Luxemburg.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES (SELECCIÓ) 1996 “Il Ritratto, un’Evoluzione”, comissariada per Photology Milano, Breracult, Milà, Itàlia.

2012

“Images du Monde Interieur”, Rencontres Internationales de la Photographie, Arles, França.

“Someone to Love”, Centrale Montemartini, Roma. “Someone to Love”, Les Nuits Photographiques, projectat al Parc des Buttes Chaumont, París.

1999

2013

1998

“Papa, Maman”, Chateau de Nyon, Suïssa.

“But Beautiful”, projecció al Festival Voies Off, Arles, França. “Someone to Love” i But Beautiful, The Flood Wall II, Berlín.

2002 “Heaven on Earth, The Spirit of Religion” Photocenter Skopelos, Grècia.

2014

2003

Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013, Casal Solleric, Palma.

“Quotidiano al Femminile”, Galleria del Credito Valtellinese, Milà, Itàlia.

2005

PREMIS I BEQUES

“Est-ce ainsi que les hommes vivent”, Jardins du Luxembourg, París.

1994 Projecte Body & Soul, Fondazione Studio Marangoni, Florència, Itàlia.

2006 “Tales from a Globalized World”, Nacions Unides Ginebra; Nova York, EUA; Cracòvia, Polònia; Viena; Dhaka.

1996 “Heaven on Earth”, Mosaique, CNA Luxemburgo, Luxemburg.

2008 “De l’Europe”, CNA, Luxemburg.

2010 Finalista i menció d’honor Interim No.1, New York Photo Awards, Nova York, EUA.

2009 “The Self-Portrait Experience”, Festival FotoGrafia, Roma.

2011 “Autorretratos Centro Penitenciario Brians 1”, Obra Social La Caixa Obra Social.

2010-11 “Grandi e Piccole”, Museo di Fotografia 135


Subvenció per a l’exposició “Someone to love” al Mois de la Photo de Montreal, CONCA Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya.

2012 “Autorretratos Centro Penitenciario de Lledoners”, La Caixa Obra Social. Subvenció per a l’exposició “Some to love” a Helsinki i la re-edició del llibre Someone to love, OSIC Departament de Cultura Generalitat de Catalunya. Primer premi al Celeste Prize 2012, vídeo Someone to love, Roma.

Levi Orta

L’Havana, 1984

FORMACIÓ

2013 Beca EEA de Noruega pel projecte “Her/ Story, Two Women Behind the Camera” amb Lotte Konow Lund, programa “Diversidad e intercambio cultural”. Beca OSIC de la Generalitat de Catalunya per al vídeo “La Vie en Rose” i l’exposició “But Beautiful” a Sponge Arte Contemporanea, Pergola, Itàlia. Premi ORA: exposició a Sponge Arte Contemporanea de Pergola, Itàlia. Premi Prix de la Critique 2013 pel projecte But Beautiful Festival Voies Off, Arles, França. Accèsit al Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013 pel Vídeo “La Vie en Rose #2”.

1999-2003 Acadèmia de Belles Arts San Alejandro, l’Havana.

2007-2009 Càtedra Arte de Conducta, dirigida per Tania Bruguera, ISA, l’Havana.

2005-2010 Institut Superior d’Art, l’Havana.

2005 SOMA, Programa d’estudis independents, Mèxic DF.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS 2007

OBRA EN COL·LECCIONS

“Inventario”, Fundació Ludwig de Cuba, l’Havana.

Camera di Commercio di Bari, Itàlia. Centre Nationale de l’Audiovisuel, Dudelande, Luxemburg. Galería H2 O, Barcelona. Maison Européenne de la Photographie, París. Ministeri d’Afers Exteriors, Suïssa. Museo di Fotografia Contemporanea, Cinisello Balsamo, Milà, Itàlia. The Private Space, Barcelona.

2009 “Maneras de interpretar el poder”, SalleZero, l’Havana.

2012 “Aplicación Moral Desplazada #1: Crecimiento Exponencial”, Sant Andreu Contemporani, Barcelona.

2013 “You and whose army”, Galerija Miroslav Kraljvić, Zagreb.

136


“Arte, relajo y resistencia”, Galería Servando, l’Havana. “Honour without courage”, Fonderie Darling, Mont-real. “Cualquier semejanza”, SalleZero, l’Havana.

Matadero, Madrid. “Open score”, Centre Hispanoamericà de Cultura, 11a Biennal de l’Havana, l’Havana. “Havana Open House”, Galeria Servando, 11a Biennal de l’Havana, l’Havana. “Arte no es Fácil”, LinksHall, Chicago, EUA.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES

2013 “Beschwerden erwünscht”, D21 Kunstraum, Leipzig. “Statement”, Pabellón Cuba, l’Havana. “Cuban Virtuality”, Tufts University Art Gallery, Medford. “Micro acciones de emergencia”, adnplatform, Barcelona. “Ante nuestros ojos”, Avelino Salas Studio, Loop2013, Barcelona. “Time/Resistance”. Israeli Centre for Digital Centre, Holon. “Open Score”, Contemporary Art Museum, Florida, EUA.

2009 “XX años no es nada”, CDAV, l’Havana. “Per diem”, Betonsolon, París. “Factoría”, 10a Biennal de l’Havana, Factoría Habana, l’Havana. “Estado de excepción”, 10a Biennal de l’Havana, Galería Habana, l’Havana. 8è Festival de Nous Realitzadors, ICAIC, l’Havana. V Saló d’Art Cubà, CDAV, l’Havana.

2010 “Nómadas del siglo XXI “, Centre Cívic Barceloneta, Barcelona. “TOUCHED”, Liverpool Biennial, Liverpool. “El extremo de la bala, una década de arte cubano”, Pabellón Cuba, l’Havana. “Utropicos”, XXXI Biennal de Pontevedra, Pontevedra. XXIII Saló de la Ciutat, CPAPD, l’Havana.

2014 Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013, Casal Solleric, Palma. “Lo que sucede conviene”, Galería Servando, l’Havana. “Sistema de vigilancia y control a los poderes”, Estació Creativa, Tarragona.

2011

PREMIS I BEQUES

“Menú”, FelipaManuela, Madrid. Festival Internacional de Videoart de Camagüey, Camagüey, Cuba. “How to Work (More for) Less”, Kunsthalle, Basilea. Proyecto Circo”, Biennal del Merco Sur, Rio Grande do Sul, Brasil 8a edició del projecte Circo-II España-SuizaCuba, Centre d’Art Contemporani Wifredo Lam, l’Havana. “Torbellino II”, Galería Habana, l’Havana. “Spray”, Kokerei Hansa Museum, Dortmund. EXPLUM 2011, Festival Internacional d’Art Contemporani, Puerto Lumbreras.

2010 Despacio open call, San José, Costa Rica. Saló de la Ciutat, Centre d’Arts Plàstiques i Disseny, l’Havana.

2011 FelipaManuela, Madrid. Estudio 21, CDAV, l’Havana.

2013 TRIBE, Museum d’Art Transitori, LjubljanaNicosia. Programa d’artistes residents, Fonderie Darling, Mont-real.

2012 “Gulliver contemporary Cuban art”, Freies Museum, Berlin. “A part”, Centre Cultural La Mercè, Girona. “Our Work is Never Over”, PhotoEspaña,

201 Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013, Casal Solleric, Palma.

137


1996 La Fábrica, Palència. “El paisaje como género literario”, Sala NASA, Santiago de Compostel·la,. 1998 Galeria Ad Hoc, Vigo. 1999

Ignacio Pérez-Jofre Madrid, 1965

“Mirador”, Galeria Abel Lepina, Vigo. “Construcción fràgil”, Galeria Silvia Ortiz, Dénia.

FORMACIÓ

2001 “Música de garaje”, Museu de la Universitat d’Alacant.

Llicenciat en Belles Arts per la Universitat Complutense de Madrid. Doctor en Belles Arts per la Universitat de Vigo. Professor a la Facultat de Belles Arts de Pontevedra.

2002 “Everybody’s darling”, Galeria Por Amor à Arte – Project Room, Porto.

2003 “Sonámbulos”, Galeria Bacelos, Vigo. EXPOSICIONS INDIVIDUALS

2007

1988

“El cielo sobre Vigo”, Galeria Bacelos, Vigo. “Collage”, Centre Cultural de la Diputació d’Orense.

Galeria Torres-Begué, Madrid.

1991 2008

Palau de Congressos i Exposicions, Madrid, “Pintura solar”.

“La ciudad y los árboles”, Galeria May Moré, Madrid. “Las afueras”, Galeria Espacio BCA, la Corunya.

1992 Galeria Knights Park, Kingston University, Londres, “Four Big Paintings”.

2009 1993

“Diario”, Sala CAI Luzán, Saragossa.

Casa de les Arts, Vigo, “Colectiva de Ignacio Pérez-Jofre”.

2011

1994

“Tierra, humo, polvo, sombra, nada”, Galeria PM8, Vigo, Pontevedra.

Galeria Trinta, Santiago de Compostel·la.

2013 1995

“Mirar”, Galeria Estampa, Madrid. “Cuadros de flores”, Galeria Trinta, Santiago de Compostel·la.

Galeria Atelier Uno, Xàbia, “36 vistas del Mont-Go”.

138


EXPOSICIONS COL·LECTIVES

1998 I Biennal d’Arts Plàstiques d’Alcorcón, Madrid.

1986 Alumnes de la Facultat de Belles Arts de Madrid a Clermont-Ferrand.

1999 IV Fòrum Atlàntic d’Art Contemporani, Galeria Abel Lepina, Vigo. II Biennal Rafael Botí, Diputació de Còrdova. X Biennal Internacional d’Art Vilanova de Cerveira (estand de la Galeria Abel Lepina de Vigo), Portugal. “Libros de artista”, Fundació Eugenio Granell, Pazo de Bendaña, Santiago de Compostel·la.

1988 Tallers d’art actual, Círculo de Bellas Artes, Madrid. 1989 Tallers d’art actual, Círculo de Bellas Artes, Madrid. II Biennal d’Escoles d’Art, La Laguna, Tenerife. 1990 “El Beso”, Galeria El Aventurero, Madrid.

2000 Selecció i exhibició al 3r Encontre sobre Vídeo, Facultat de Belles Arts, Universitat de Salamanca.

1991 Galeria Multhispano, Madrid.

2001 VI Fira d’Art Modern i Contemporani de Milà, Galeria Por Amor À Arte de Porto.

1992 “Kingston-Pontevedra”, Canbury Park, Kingston University, Londres.

2003

1993

IV Premi de l’Auditori de Galícia, Santiago de Compostel·la. “Provisión de desvelos y vigilias”, Palau d’Exposicions i Congressos de Pontevedra. 2n Premi Salou d’Investigació Pictòrica.

Group Show, Watermans Gallery, Londres.

1995 “9 with something”, Edinburgh College of Art, Edimburg. 19 D 19, Caixa Pontevedra. IV Biennal Fenosa, Estació Marítima, la Corunya. II Premi de Pintura Malvar, Museu del Poble Gallec, Santiago.

2005 ARCO ‘05 (estand de la Galeria Bacelos, Vigo), Madrid. “A Palabra”, II Encontre d’Art i Natura al Castell de Soutomaior, Pontevedra.

2006

1996

VAD, Festival de Vídeo i Art Digital, Girona. Premi de Pintura del Col·legi d’Arquitectes i Arquitectes Tècnics del Principat d’Astúries, Gijón IX Mostra Internacional Unión Fenosa, MACUF, la Corunya (amb el col·lectiu Los Profesionales).

Casa de Cultura de Zamora. Museu Municipal d’Orense, “Espacios plásticos en la Universidad”, Orense. I Premi Caneja de Pintura, Palència.

1997 Casa de les Arts, Vigo, “Arte e nihilismo”.

139


2013

XXXIII Premi Bancaixa de Pintura, Escultura i Art Digital, IVAM, Centre Julio González, València. ARCO ‘06, (estand de la Galeria Bacelos, Vigo), Madrid.

Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013, Casal Solleric, Palma. “O bosquexo do mundo”, MARCO, Vigo.

BEQUES I PREMIS

2007 “A viaxe. Novas peregrinacións”, CGAC, Santiago de Compostel·la.

1991/93 Beca d’investigació, Xunta de Galícia.

2008 “Uno más uno, multitud”, Doméstico ’08,

1992 Artista i professor visitant a Kingston University, Londres.

Madrid. “Afinidades selectivas II”, Casa Gallega de la Cultura, Vigo. X Mostra Fenosa, MACUF, la Corunya. Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Plàstiques, Casal Solleric, Palma. Premis Ángel de Pintura, Còrdova.

1996 Artista resident al Centre d’Art Villa Arson, Niça, França-

1999 Premi Adquisició a la II Biennal d’Art Rafael Botí, Diputació de Còrdova.

2009 “Rexistros abertos”, Museu Provincial de Lugo. Premi Ciutat de Palma d’Arts Visuals, Casal Solleric, Palma de Mallorca.

2002 Primer lloc al 2n Premi Salou d’Investigació Pictòrica, Salou, Tarragona.

2010

2006 Menció honorífica de pintura al XXXIII Premi Bancaja de Pintura, Escultura i Art Digital, València.

“Paisajes artificiales”, Galeria May Moré, Madrid. Art Madrid, estand de la Galeria May Moré. Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Plàstiques, Casal Solleric, Palma de Mallorca. “Os pasos perdidos”, Fundació Laxeiro, Vigo. XI Mostra Fenosa, MACUF, la Corunya. “Xeografías contemporáneas. Obras da colección CGAC”, Pazo Torrado, Cambados (Pontevedra).

OBRA A COL·LECCIONS Ajuntament de Salou Centre Gallec d’Art Contemporani Diputació de Còrdova Diputació d’Orense Palau d’Exposicions i Congressos de Madrid Universitat de Salamanca

2011 “La pintura en el lugar. Taller de pintura urbana del natural”, Centro de Gravedad Permanente, Vigo. 2012 “Radiador”, Fundació Laxeiro, Vigo.

140


d’Orense, Orense. VII Certamen de Fotografia Purificación García, Círculo de Bellas Artes, Madrid.

2009 “ARCOmadrid 09, Comunitat de Madrid, Madrid. “Kaunas Photo Festival”, Kaunas, Lituània. “Descubrimientos PHE09”, Complex El Águila, Madrid. “El agua de Madrid”, Fundació Canal, Madrid. “MADRIDFOTO”, Galeria Drissien, Madrid. “Mulier, Mulieris”, MUA, Museu de la Universitat d’Alacant, Alacant. “Artendencias” Galeria Cero, Madrid.

María Platero Madrid, 1976 FORMACIÓ 2008 Màster EFTI de Fotografia. EFTI, Madrid.

2010 Premi Jove d’Arts Plàstiques UCM, Museu d’Amèrica, Madrid. XII Certamen de la Biennal d’Arts Plàstiques Unicaja, Màlaga. SUMMER CALLING ’10, Galeria 3+1, Lisboa. “Absurdos”, Galeria Cero, Madrid. “14x18”, Mecánica Galería, Sevilla.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS 2009 “Los múltiples”, Espacio Abierto, EFTI, Madrid.

2010

2011

“How to have a midlife crisis”, Sala Res Non Verba, Festival Internacional de Fotografia i Arts Visuals Emergent-Lleida, Lleida. “Estética del desconcierto”, Galeria Inés Barrenechea, Madrid. “How to have a midlife crisis”, Espacio f, Madrid.

“Novos valores da fotografia espanhola”, Centre Portuguès de Fotografia, Porto, Portugal. “PHOTO OFF”, Galeria Inés Barrenechea, París. “Tentaciones”, Estampa. Madrid. 48è Certamen d’Arts Plàstiques de Pollença”, Museu de Pollença, Mallorca. “BEGIRA PHOTO”, I Encontre Fotogràfic, Durango, Biscaia. Premi Jove d’Arts Plàstiques UCM, Museu Municipal de Valdepeñas, Ciudad Real. “Una habitación propia”, Facultat de Belles Arts, Universitat Complutense de Madrid, Madrid. XIV Certamen d’Arts Plàstiques Sala El Brocense”, Càceres.

2013 “Europa”, La Cueva, El Local Gastronómico, Madrid.

2014 “S/T”, Tipos Infames, Madrid.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES 2008

2012

VII Certamen de Fotografia Purificación García, Centre Cultural de la Diputació

“Photographes espagnols”, VOZ’ Galerie, París. 141


“Sobrescrituras” OTR Espacio de Arte, Madrid. XII Premi de Fotografia de la Universitat de Múrcia, Múrcia. “MADRIDFOTO4”, Fundació WATU, Madrid. “El animal que llevamos dentro”, El Butrón, Sevilla.

XII Premi de Fotografia de la Universitat de Múrcia, Múrcia.

2013 Paisajes del Cuerpo, Alliance Française, menció d’honor, Madrid.

2014

2013

Accèssit al Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013, Casal Solleric, Palma.

“Mínimos”, Galeria Cero, Madrid. “De lo virtual a lo real”, Espacio Oculto, Madrid. “Paisajes del cuerpo”, OpenPHoto, PHotoEspaña, Alliance Française, Madrid. “Photo Art Festival”, Centre Nacional de Fotografía de Torrelavega, Cantàbria. “Intervenidos 1 Libros”, Workingspace, Madrid. “KOWIN Spain”, Centre Cultural Coreà, Madrid.

COL·LECCIONS Ajuntament de Tarassona. Col·lecció EFTI. Col·leccions particulars.

2014 Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013, Casal Solleric, Palma.

PREMIS I BEQUES 2008 Premi a la Creació Artística de la Comunitat de Madrid. Finalista al Certamen de Fotografia Purificación García.

2009 “El agua de Madrid”. PHE i Fundació Canal, Madrid. Finalista a “Descubrimientos PHE09”, Madrid. Finalista a “Mulier, Mulieris”, MUA, Alacant.

2012 PROPUESTAS 2012, VEGAP, Fundació Arte y Derecho, Madrid.

142


2011 I Certamen de Fotografia Santa María de Europa, col·legi major Santa María de Europa, Madrid. “Exprésate”, sala d’exposicions de la Facultat de Belles Arts de la UCM, Madrid.

2012

Miguel Ángel Rego

Exposició del Premi Jove d’Arts Plàstiques

Madrid, 1985

2011 UCM, Centre Cultural La Confianza, Valdepeñas. Exposició del Premi Jove d’Arts Plàstiques 2011 UCM, Centre d’Art Complutense,

FORMACIÓ

Madrid. Exposició del XXI Certamen de Joves

2003 Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, Universitat Complutense de Madrid, Madrid.

Creadors de l’Ajuntament de Madrid, Sala

2007

2013

Llicenciatura en Belles Arts, Universitat Complutense de Madrid, Madrid.

Creadors de l’Ajuntament de Madrid, Sala

d’Exposicions de l’Ajuntament de Madrid, Madrid.

Exposició del XXII Certamen de Joves d’Exposicions de l’Ajuntament de Madrid, Madrid.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS

Exposició del Premi de Dibuix Antonio del

2014

Guadalajara.

“Semiología, semántica y memoria en el ‘imaginario urbano’”, Nave73, Madrid.

2014

Rincón 2013, Espacio de Arte Antonio Pérez,

Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert 2013, Casal Solleric, Palma.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES PREMIS I BEQUES

2010 “La ciudad tentacular: Madrid, realidad y ficción”, Galeria 010 Kunsthouse, Madrid. ”De la investigación a la experimentación artística”, Galeria Jorge Ontiveros, Madrid.

2009 Beca d’Excel·lència de la Comunitat de Madrid, Madrid.

”Miscelánea del arte”, Galeria Jorge Ontiveros, Madrid. ”Exprésate”, sala d’exposicions d’UGT, Madrid.

2010 Beca d’Excel·lència de la Comunitat de Madrid, Madrid.

143


2011 Beca d’Excel·lència de la Comunitat de Madrid, Madrid.

2012 Beca de col·laboració al Departament de Pintura de la Facultat de Belles Arts de la UCM amb el professor Josu Larrañaga Altuna, Madrid.

AVELINO SALA Gijón, 1972

2013 Seleccionat a Propuestas 2013 de VEGAP. III Encontre d’Artistes Nous. Cidade da Cultura, Galícia. Residència MilesKm, Utrecht, Països Baixos. Beca honorífica; col·laboració en difusió de les activitats del Vicedeganat d’Extensió Universitària i Delegació del Deganat per a Exposicions, Madrid.

Viu i treballa a Barcelona i Madrid.

FORMACIÓ Actualment és becari de la Real Acadèmia d’Espanya a Roma.

2001 BA (Hons Degree) a “Critical Art Practice” per la Universitat de Brighton, Regne Unit. El 2002 funda i des d’aleshores dirigeix la revista Sublime, arte + cultura contemporánea. A hores d’ara codirigeix el grup curatorial Commission, centrat en la producció de projectes basats en el videoart, com Spanish flies a Miami, sota la invitació de White Box, o Undergentrification a Nova York, a l’espai de Queens Local Project, Alegorias de la Migración, Guadalajara (Mèxic), Gijón (Espanya) o Circo, Festival de Videoart, l’Havana (Cuba). Entre 2004 i 2006 cofunda i dirigeix l’espai d’art independent Subliminal Projects a Gijón. Col·labora amb diverses revistes i organitzacions en la difusió de l’art actual. Ha publicat monogràfics o crítiques a Sublime, ARCO especial, Contemporary, AlHarafish, AlPanPAm, Zehar, Las Políticas del Arte, w3art.es, Input:Common Spaces Public Places a NY, Cura Magazine, Roma o Public

144


a Toronto, i textos a catàlegs de diversos artistes. Ha coordinat les trobades d’Art Jove Europeu a Saragossa i les trobades de revistes en el mateix context Interzonas (2006). També ha participat a les taules de debat d’ARCO 2006 i impartit conferències i xerrades a diverses universitats com la d’Oviedo, la de Brighton i la de Navarra, l’Institut Cervantes d’Estocolm o el WIP d’Estocolm, La Ciudadela de Pamplona, la Casa de España a Santo Domingo, l’Institut Cultural Cabañas a Guadalajara, Mèxico, o Curator’s Desk a JustMadrid.dni El 2006 protagonitza un monogràfic dins el projecte Feedback y La Otra, a Tele Madrid.

“La Espera”, Espacio Astragal, Consell de la Joventut, Gijón, Astúries. “El hombre de la trinchera”, Espacio EMAC, Plasència, Badajoz. “Desarrollo sostenido”, Palacete del Embarcadero, Santander. “XXI Century man”, Museu Antón, Candás, Astúries.

2005 “Reflexionen”, Art Center Friedrichstrasse, Galeria Vostell, Berlín. “La Espera”, Sala Carlos III, Universitat de Navarra. “The Long Wait”, Espai d’Art Contemporani El Gallo, Salamanca.

2006

EXPOSICIONS INDIVIDUALS

“Arde lo que será”, Galeria MCO, Porto, Portugal. “PhotoEspaña, Drama”, Galeria Raquel Ponce, Madrid. “Drama”, Ferran Cano, Palma.

2001 “No solo unos pocos sino todos están llamados...”, Galeria Espacio Líquido, Gijón, Astúries. “Void Project series”, sales de Caja de Asturias. “Void Project”, S1, CCAI, Gijón, Astúries.

2007 “Anxiety, (Grito, ladrido, murmullo)”, WIP, Estocolm. “Resistenza, Opere Murarie”, Spazio BDM, Roma. “Fuego camina conmigo”, Galeria Espacio Líquido, Gijón, Astúries.

2003 “Enfrentamiento hipercrítico”, Galeria Mario Sequeira, Braga, Portugal. “Restlessness”, Galeria Sicart, Barcelona. “Enfrentamiento crítico”, ArtFutura 03, Fundació Gabarrón, Valladolid. “Restlessness”, Galeria Espacio Líquido, Gijón, Astúries. “Restlessness” , Galeria Vostell, Madrid. “Restlessness”, Galeria Sandunga, Granada.

2008 “El Enemigo esta dentro, disparad sobre Nosotros”, Laboral Ciudad de la Cultura, Astúries. “Fire walk with me, Central Park”, Ambaixada Cultural de Suïssa, Nova York, EUA. “For never turn back”, Museu-Mausoleu, Morille, Salamanca. “Para no mirar atrás”, Galeria Saro León, Las Palmas de Gran Canaria. “A”, PHotoespaña, Galeria Raquel Ponce, Madrid.

2004 “Icaro Project”, 51 SIF, Saló internacional de Fotografia, Centro Revillagigedo, Gijón, Astúries. “Another man at the ArtHaus”, Ethan Cohen Projects, Truro, Massachusetts, EUA.

145


2009

2014 “Locked in Syndrom”, Galeria Ponce+Robles, Madrid.

“Hostil”, Virgil de Voldere Gallery, Nova York, EUA. “Insurrecciones”, El Tragaluz Digital, CAT, Centro de las Artes, Tenerife.

2010

EXPOSICIONS COL·LECTIVES

“Detente!”, Sala Praxis, Museu Centre d’Art Contemporani Artium, Vitòria.

1997 Galeria Altamira, Gijón, Astúries. “El crisol del Norte”, Mostra d’Art Jove del Principat, itinerant per Espanya.

2011 AUTRIU, Centre d’art LeLait, Graulhet, França. “Cacotopia”, La Pedrera, Barcelona. “Concedo Nulli”, Galeria Raquel Ponce, Madrid. “BlockHouse”, Espai Quatre, Casal Solleric, Palma. “Barricada”, Galeria Guillermina Caicoya, Oviedo. “Larvatus Prodeo”, Acadèmia d’Espanya a Roma, Roma.

1998 I Mostra d’Art Urbà “A: Península”, Gijón, Astúries. “Néxo”, Mostra Regional d’Arts Plàstiques del Principat d’Astúries. “It has art love in it”, Universitat de Brighton, Regne Unit.

1999 “Look both ways”, Phoenix Gallery, Festival de Brighton, Regne Unit. “Multiples art market”, Phoenix Gallery, Brighton, Regne Unit. “Efecto 2000”, Mostra Regional d’Arts Plàstiques del Principat d’Astúries itinerant per diverses ciutats espanyoles i Festival Intercèltic de Lorient, França. “Triumph exhibition”, Brighton, Regne Unit. Fira Internacional de Llibres d’Artista, Universitat de Brighton, Barbican Gallery, Londres. “La mirada en el agua”, Museo Barjola, Gijón, Astúries.

2012 “Distopia: Right Now”, Museo del Marmol de Carrara, Carrara, Itàlia. “Apuntes en torno a la corrosión”, Centro Cultural Plaza, XI Biennal de l’Havana, l’Havana. “Funeral Pyre”, Matadero, Madrid. “De la idea descabellada de la obra de arte total y su antítesis”, Espacio Frágil, Madrid. “Fuego Camina otra vez”, CAM, Las Cigarreras, Alacant.

2013 “S.O.S”, Es Baluard Museu d’Art Contemporani, Palma. “A través de los pasajes”, Biennal Arquitectura i Urbanisme de Madrid, Matadero. “Exercises in Sociality”, CNNA, National Center dor Contemporary Art, Moscou. “Lo (hiper) real absoluto”, ATM contemporary, Gijón, Astúries.

2000 “Interaction”, South Gallery Grand Parade, Universitat de Brighton, Regne Unit. “Gravedad Cero”, Mostra Regional d’Arts Plàstiques del Principat d’Astúries, itinerant per Espanya i França. “Group show”, Portland Sculpture Trust, illa de Portland, Regne Unit.

146


2001

de la Galeria Espacio Líquido, Gijón), Sevilla. Biennal Nacional d’Art de Pamplona, La Ciudadela, Pamplona. “Otras Meninas”, Fundació Telefònica, itinerant per Europa i els EUA. “Generación 2003”, La Casa Encendida i itinerant per Espanya i Portugal. ARCO’03 (estand de la Galeria Vostell, Càceres), Madrid. “EX_IN, sobre exclusiones e inclusiones”, Espacio C, Cantàbria. Fluxus sin fin (estand de la Galeria Vostell), Madrid. ForoSur’03 (estand de la Galeria Vostell), Càceres. “Periferias_2”, intervencions a espais públics, FMC, Gijón, Astúries. Artesantander’03 (estand de la Galeria Espacio Líquido, Gijón), Santander. Confluencias’03, “Escultura asturiana hoy”, Universitat d’Oviedo.

Porto Arte 01 (estand de la Galeria Espacio Líquido, Gijón), Porto, Portugal. Trobades Europees amb l’Art Jove, Terol. “Degree show”, Universitat de Brighton, Regne Unit. “La mirada en el agua”, Museo Barjola, Gijón, Astúries. Galeria Apart, Londres. “Odisea en el espacio”, itinerant per Espanya i França. “Diálogos lúdicos”, Galeria Espacio Líquido, Gijón, Astúries. Galeria Altamira, Gijón, Astúries.

2002 ARCO’02 (estand de la Galeria Vostell), Madrid. “ArTransmedia”, Trobades Internacionals d’Art de la Fundació Danae, Gijón, Astúries. La Feria de las Tentaciones’02 (estand de la Galeria Espacio Líquido, Santander), Madrid. “Pasajes del paisaje”, Albuquerque Museum, Nou Mèxic, EUA. “La Ruta del sentido, arquitecturas”, Casa de América, Madrid, i Espacio Imatra, Bilbao. ForoSur‘02, Galeria Rafael Vostell, Càceres. “Citas a ciegas”, Xarxa de Museus de Gijón, FMC, Astúries. “Light is Life”, Santander. “artesantander’02” (estand de la Galeria Espacio Líquido, Gijón), Santander. “Obsesiones de un turista”, FMC de Gijón, Astúries.

2004 “Psico Bunker”, Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona. “Solo para las masas”, Galeria Blanca Soto, Madrid Artissima, Fira de Torí (estand de la Galeria Espacio Líquido, Gijón), Itàlia. Park your Art. Scope Art Fair, Ethan Cohen Art Gallery, Miami, EUA. Observatori’04, Museu de les Arts i les Ciències, València. Certamen Internacional d’Arts Plàstiques de Cantàbria, Santander. Scope Art Fair, Ethan Cohen Art Gallery, Nova York , EUA. “Arte Bruselas ‘04” (estand de la Galeria Espacio Líquido, Gijón), Brussel·les. “Off Loop”, Barcelona. Colonia Art Fair (estand de la Galeria Espacio Líquido, Gijón), Alemanya. Fira de Lisboa (estand de la Galeria Espacio Líquido, Gijón), Lisboa.

2003 Colonia Art Fair’03 (estand de la Galeria Vostell), Alemanya. Arte Lisboa’03 (estand de la Galeria Espacio Líquido, Gijón), Portugal. 03 Vilafranca Contemporània, Galeries Sicart i Palma Dotze, Barcelona. “Open Spaces”, Hangar, Barcelona. Sevilla Actual’03, illa de La Cartuja (estand

147


I Concurs de Creació Artística Novartia, Múrcia. “Proyecto Extramuros, Escultura y paisaje en el arco Atlántico”, Astúries, Portugal i Regne Unit. Trobades “Arte y naturaleza del Valle del Jerte”, EMAC, Plasència, Càceres.

“34 artistas ,14 dias de Revolución”, Casa Duró, Mieres, Girona. Artesantander, Galeria Sicart, Santander. “Ensalada de bombilla”, Galeria Blanca Soto, Madrid. “Dog days, FIB, Ruta artística”, Festival de Benicàssim, Castelló. “Feedback”, Espacio Feedback, Madrid. IV Biennal Internacional d’Arts Plàstiques Fundació Rafael Botí, Còrdova. “Casas y Calles”, art públic i domèstic, Madrid.

2007 “Nightcomers”, 10a Biennal d’Istanbul, Turquia. “Extensiones y anclajes”, LABoral Centre d’Art, Gijón, Astúries. “Anámnesis. Encuentro entre dos mares”, Biennal de València-São Paulo, València. The Art House, Ethan Cohen projects and White Box, Miami Beach, Miami, EUA. “Spanish Flies”, Miami Beach, Miami, EUA. “ArtPort, Making waves”, DIVA Art Fair, Le Louvre, París. Pool Art Fair, Miami Beach, Miami, EUA. Balelatina, Art Basel (estand de la Galeria Espacio Líquido, Gijón), Basilea, Suïssa. Scope Basel (Galeria Marc de Puechredon), Basilea, Suïssa. Festival Sonar, CCCB, Barcelona. “Horitzó TV, perspectives d’una altra TV possible”, La Capella, Barcelona. BIDA, Biennal Internacional de l’Esport i l’Art, CCAI, Gijón, Astúries. “Sights for now”, Linkoping Art Center, Suècia. Arco’07 (estand de les galeries Espacio Líquido, Gijón, i Raquel Ponce, Madrid), Madrid. “Te mando un colega”, Galeria ADN, Barcelona, i Espacio Abisal, Bilbao. “Signos de la ciudad”, CCAI de Gijón i CAAC, Centre Andalús d’Art Contemporani, Sevilla. PlayStation Suite, Madrid. Colección Norte, Santillana del Mar, Cantàbria. Jam Art Fair, ArtPort Project, Mallorca. Arte Salamanca (Galeria Espacio Líquido, Gijón), Salamanca.

2005 “Poles Apar t/ Poles Together Project”, 51 Biennal de Venècia, Venècia, Itàlia. “Freakylandia”, Galeria T20, Múrcia. “Reflexionen”, Rostock Kunsthalle, Alemanya. Scope Art Fair, Ethan Cohen Projects, Londres. “Water Ways project”, Venècia, Itàlia. Photo LA, Ethan Cohen Art Gallery, Los Angeles, EUA. “Mobile Art”, LA Art Fair, Los Angeles, EUA. “Pornografías”, Galeria Carmen de la Guerra, Madrid. Arte Bruselas‘05, (estand de la Galeria Espacio Líquido, Gijón), Brussel·les. ForoSur‘05, Fira Iberoamericana d’Art Contemporani (estand de la Galeria Espacio Líquido, Gijón), Càceres. Explum, Certamen d’Art Emergent, Múrcia.

2006 Arco’06, (estand de la Galeria Espacio Líquido, Gijón), Madrid. “Fuego camina conmigo”, Biennal de Caracas, Museu de Belles Arts, Caracas. Biennal d’Eivissa, Museu d’Art Contemporani d’Eivissa. “Vigilancia”, Ediciones Arte y Naturaleza, Madrid. VII Biennal de Miniatures, La Laguna, Canàries.

148


“Off the Street”, A Foundation, Londres. “Insert Coin”, Spanish Young Art, Festival d’Art de Hong Kong. OpenS, Acadèmia d’Espanya a Roma, Roma. A5IMTRIA, Festival, Fundació Telefónica Lima. 3a edició del Festival Internacional de Videoart, Ferrara, Itàlia. “ToM, The theatre of More”, White Box, Bowery, Nova York, EUA. Trobades Internacionals de Vídeo, Haus der Culturen de Welt, Berlín. “Después del Fin, Faux Raccords”, Tabacalera, Centro de Artes Visuales, Madrid. “ComuNicacionismos”, Pavelló de Cuba, Biennal de l’Havana, l’Havana. “MyMementoVid, collateral event, 53”, Biennal de Venècia, Venècia, Itàlia. “ComuNicacionismos”, Acadèmia d’Art de Gdansk, Polònia. “Marcaciones territoriales”, Sala Puntangeles, Valparaíso, Xile. Land’s Edge, Sodijertale Art Gallery, Sodijertale, Suècia. Arte y Salud, Ministeri de Belles Arts, Col·lateral Biennal de l’Havana, l’Havana. “El pasado en el presente y lo propio en lo ajeno”, Laboral Centro de Arte, Gijón, Astúries. ArsSublimis, Orensanz Summer Museum, Governors Island, Nova York, EUA. En Residencia, Laboral Ciudad de la Cultura, Gijón, Astúries. Volta Miami (estand de la Galeria Espacio Líquido, Gijón), Miami, EUA. “La comunidad desobrada”, La Ciudadela, Pamplona. “Undergentrification”, Casa d’Espanya de Santo Domingo, República Dominicana. Plus Marca, Centre Cultural Conde Duque, Madrid. Videos Mace, TEA, Centro Tenerife Espacio de las Artes, Tenerife. “Dibujos”, La Nave Espacial, Sevilla.

ArtValencia (estands de la Galeria ArtPort Project i Espacio Líquido, Gijón), València.

2008 “The promised Land”, Chelsea Art Museum, Chelsea, Nova York, EUA. Trobades Internacionals de Vídeo, Jeu de Paume i Centre Pompidou, París. “Small Revolutions”, TINA B, Festival de Praga. “Without Sun”, Virgil de Voldere gallery, Chelsea, Nova York, EUA. “Plusmarca”, Iberian Contemporary Art Center, Pequín. “Art of Uncertain”, Santo Domingo, Casa de España, República Dominicana. “Terrícolas, Edificio la Torre”, Exposició Universal de Saragossa. ARCO’08, “Propuestas para el arte español contemporáneo” (estand del Ministeri de Cultura), Madrid. “Plusmarca”, IVAM; Institut Valencià d’Art Modern, València. “Undergentrification”, LP projects, Queens, Nova York, EUA. Pulse Art Fair (estan de la Galeria Espacio Líquido, Gijón), Nova York, EUA. “Reflexión estética”, Madrid Abierto, La Casa Encendida i Radio 3, Madrid. “Discursos sin fronteras”, Edifici històric de la Universitat d’Oviedo i Banco Herrero, Oviedo. “Fragile. A video Europe presentation”, Espai Ubu, Loop, Barcelona. “Relaciones artista-comisario”, Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona. Explum, Certamen Internacional d’Art Contemporani, Múrcia. “Orson San Pedro”, Casa de Velázquez, Madrid. Espacio La Reina 39, Madrid. Vertebral, videoarte, Madrid.

2009 Trobades Internacionals de Vídeo, MNCARS, Museu Nacional Reina Sofía, Madrid.

149


2010

en el videoarte español actual”, Off limits, Madrid. “Res Publicae, Intervenciones del capitalismo en el videoarte español actual”, Festival d’Art de Melbourne, Austràlia. Finalista al Premi Fundación José García Jiménez, Múrcia. “Match Box”, Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón. III Semana de video Iberoamericano, filmoteca d’Andalusia, Córdoba. “Video creación contemporánea”, Galeria 23 y 12, El vedado, l’Havana. Fons Museu BBAA d’Astúries, Museu Barjola de Gijón, Gijón. “Alegorías de la Migración”, Laboral Centre d’Art i Creació Industrial, Gijón. Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals, 2010, Casal Solleric, Palma.

“Alegorías de la migración”, Institut Cultural Cabañas, Guadalajara, Mèxic. “Disengagement”, Trobades Internacionals de Vídeo, Filmoteca Espanyola, Madrid. “VideoZone”, Biennal de Videoart de Tel Aviv, Israel. VAD, Festival de Videoart, Girona. BAC, Festival de Videoart, Centre d’Art Santa Mònica¸ Barcelona. Espacio Enter, Tenerife, Canàries. “Proyecto Vitrina”, Valparaíso, Xile. Eject, videoperformance, Exteresa Actual Arte Contemporáneo, Mèxic. “Replay”, La Casa Encendida, Madrid. “Circo”, videoart d’Espanya, Suïssa i Cuba, l’Havana. “Cineymas”, Espacio Cine Arte, Viña del Mar, Xile. “La notte dei musei”, Acadèmia d’Espanya, Roma. “The Road to Contemporary Art”, Espirito Santo in Sassia, Roma. “Displaying, displaced”, Fira d’Art de Roma, Roma. “20Eventi”, Art Públic, Fara Sabina, Itàlia. “Cadáver exquisito video”, Quito, Roma, París. “WIP”, Real Acadèmia d’Espanya, Roma.

2012 ARCO 2012 (estand de la galeria Raquel Ponce, Madrid), Madrid “Claresil”, La Capella, Barcelona. “Peregrinatio”, Sagunt, València. “Euphoric Nights”, Peppiniers y Pirineo en Progress, Tolosa, França. MACO 2012 (estand de la Galeria Raquel Ponce, Madrid), Mèxic DF. “Extrarradio”, Mustang Art Gallery, Elx. “Cacotopia”, Fokus Festival, Copenhaguen. “A word never far removed”, Suburban video lounge, Rotterdam, Països Baixos. Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2011, Casal Solleric, Palma.

2011 ARCO 2011 (estand de la Galeria ATM Contemporary, Gijón; i Galeria Raquel Ponce, Madrid), Madrid. “Video(s)torias: en Construcción”, Centro Museo Vasco de arte contemporáneo Artium, Vitòria. “Bienal del Fin del Mundo”, La patagonia, Argentina. “En acción”, Monasterio de Egea de los Caballeros, Aragón. “Res Publicae, Intervenciones del capitalismo en el videoarte español actual”, Cura Space, Roma. “Res Publicae, Intervenciones del capitalismo

2013 “High Society”, Centre Cultural Pelaires, Palma. “Reset!”, Galeria Palma Dotze, Vilafranca del Penedès, Barcelona. MACO 2012 (estand de la PRO gallery), Mèxic DF. “Intraterrestre”, PALMAPHOTO ‘13, Palma.

150


1998

Triennal d’Alentejo, Alentejo, Portugal. “Ante nuestros ojos”, Studio Avelino Sala, Loop Festival, Barcelona. “Hic et Nunc”, Foundació Tàpies, Loop Festival, Barcelona. “Gran Kan, Racconti d´artista”, Acadèmia d’Espanya i Galeria Nacional d’Art Modern, Roma. ARCO 2013 (estand de la Galeria Raquel Ponce, Madrid), Madrid. “Movil Archive”, Independent Curatorial Insstitute, ICI, Nova York, EUA. “DIN A4”, Galeria Louis 21, Palma. “Res Publicae”, Galeria Proceso i Fundación Municipal, Biennal de Cuenca, l’Equador. Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2012, Casal Solleric, Palma.

Primer premi al XIII Certamen de Pintura Nicanor Piñole. Ajuda a la formació en matèries artístiques, Conselleria de Cultura del Principat d’Astúries. Brighton and Hove Council dent award, Brighton Council.

1999 Ajuda a la formació en matèries artístiques, Conselleria de Cultura del Principat d’Astúries. Beca Caja de Asturias per a projectes i formació a l’estranger.

2000 Ajudes a la formació en matèries artístiques, Conselleria de Cultura del Principat d’Astúries. Brighton and Hove council student award, Brighton Council. Subvenció-residència estada al Centre d’Investigació Portland Sculpture Trust, Universitat de Brighton.

2014 “Hic et Nunc”, Bollit, Girona; Hischhorn Museum, Washington. “This show has everything to go Wrong”, Abrons Art Center, Nova York, EUA. ARCO 2014 (estamd de la Galeria Pelaires), Palma. “Proyecto Mas y Mejor”, Oxfam, JustMad, Madrid. “Hunger”, 4ª edició, Barcelona. “Hic et Nunc”, Temp Art Space, Nova York, EUA. Triennal d’Alentejo, Alentejo, Portugal. Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013, Casal Solleric, Palma.

2001 Ajudes a la formació en matèries artístiques, Conselleria de Cultura del Principat d’Astúries. Subvencions per a projectes digitals en línia, FMC de Gijón. Adquisició d’obra al Certamen Dibuix de la Galeria Amaga d’Avilés.

2002

PREMIS I BEQUES

Beca de creació del Centre d’Escultura Museu Antón de Candas, Astúries. Ajuda per a la promoció de l’art espanyol i suport a noves tendències, Ministeri de Cultura.

1997 Ajuda a la formació en matèries artístiques, Conselleria de Cultura del Principat d’Astúries. Subvencions a activitats artístiques multidisciplinaris, Fundació Municipal de Cultura i Universitat Popular de Gijón.

2003 Menció d’honor, Generación 2003, CajaMadrid.

151


“A_T, Arte y política, El lenguaje como arma”, projecte de videocreació de les ciutats de l’arc atlàntic. Beca residència Hangar, Injuve i Hangar. Barcelona.

Ajudes per a la promoció de l’art espanyol i suport noves tendències, Ministeri de Cultura.

2011 Beca residència Peppinieres, Hito, Centre de producció artística Le Lait, Albi, França. Menció d’honor, Premi Fundación José García Jiménez, Múrcia. Finalista al Premi Ciutat de Palma 2010, Casal Solleric, Palma. Ajudes per a la promoció de l’art espanyol i suport a noves tendències, Ministeri de Cultura.

2004 Premi d’adquisició d’obra, Certamen Internacional d’Arts Plàstiques de Cantàbria. IV Premi Astragal, Consell de la Joventut d’Astúries. Residència eal’ArtHaus, Ethan Cohen Projects, Truro, Massachussets, EUA. Ajudes a projectes artístics, Fundació Municipal de Cultura de Gijón, Astúries.

2012 ISCP,Beca residencia International Studio Curatorial Program, Nueva York.

2005 Beca Bilbao Arte Fundazioa, Bilbao.

2006

OBRA A INSTITUCIONS

Menció d’honor a la XIX Biennal d’Eivissa. Ajudes de la Fundació Municipal de Cultura de Gijón, Astúries.

Ajuntament de San Martín del Rey Aurelio Ajuntament de Valdemoro, Madrid Arte y Naturaleza Bilbao Arte Fundazioa Centre d’Art Contemporani d’Eivissa Col·lecció Caja de Asturias Col·lecció Espacio C Col·lecció Explum Art Contemporani, Múrcia Col·lecció Morille, Museu-Mausoleu, Salamanca Col·lecció Norte, Conselleria de Cultura de Cantàbria Col·lecció Testimonio, Caja Madrid CSD, Col·lecció Consell Superior d’Esports EMAC, Plasència Museu Antón Centre d’Escultura Pública Museu de Belles Arts d’Astúries

2007 “Artport International Award video”, Basilea, Suïssa. Unesco and the New York Foundation for the Arts. Concurs de Joves Comissaris (amb José Luís Corazón), Opere Murarie, Roma.

2008 Explum, Art Contemporani, adquisició d’obra.

2009 Beca de la Reial Acadèmia d’Espanya a Roma, AECID, Associació Espanyola de Cooperació Internacional, Ministeri de Cultura. Ajudes per a la promoció de l’art espanyol i suport a noves tendències, Ministeri de Cultura.

2010 Premi VAD, videoart, Festival de Videoart de Girona, Girona.

152


2011 “Negro sobre blanco y negro”, Espacio El Butrón, Sevilla. “Cómo doblar tu dinero”, Espacio F, Madrid. “Nostalgias ajenas”, Galeria Marta Cervera, Madrid.

2012 “Plattenbau”, Galeria Isabel Hurley, Màlaga. “Fünfzig Verfassungen”, Studio /-, Berlín, Alemanya.

Daniel Silvo Cadis, 1982

2013

FORMACIÓ

“Daniel Silvo. 10 años de video”, Centre Cultural d’Espanya a Mèxic, Mèxic DF, Mèxic.

2005 Llicenciatura en Belles Arts, Universitat Complutense de Madrid.

2014 “Casa, Búnker, Ruina”, Centro de Producción Arte y Desarrollo, Madrid.

2006 Certificat d’Aptitud Pedagògica, Universitat Complutense de Madrid.

2007

EXPOSICIONS COL·LECTIVES

Diploma d’Estudis Avançats, Universitat Complutense de Madrid.

2001

2006-2007

“Circuitos”, programa d’Art Jove de la Comunitat de Madrid: Centre d’Art Jove de la CAM, Centre d’Art Santa Mònica. (Barcelona), Facultat de Belles Arts de Pontevedra, Capilla del Oidor (Alcalá de Henares) i Volkshochschule, Colònia, Alemanya.

Estada investigadora, Escola Superior d’Art de Ais de Provença, França.

2007-2008 Estada investigadora, Facultat d’Arquitectura de la UNAM, Ciutat de Mèxic, Mèxic.

2011 Doctor en Belles Arts, Universitat Complutense de Madrid, Espanya.

2002

EXPOSICIONS INDIVIDUALS

“Proyecciones de 143 delicias”, terrassa de la Casa d’Amèrica, Madrid. “Vuelos rasantes”, Galeria Arte XXI, Madrid.

2007

2003

“El mecanismo definitivo”, Centre d’Art Jove de la Comunitat de Madrid. “Shooting Stars”, a la galeria de l’Escola Superior d’Art d’Ais de Provença, França.

“Monocanal”, mostra de vídeo al Museu Reina Sofía, Centre d´Art Santa Mònica (Barcelona), Koldo Mitxelena Kulturenea (Sant Sebastià), Centre Gallec d’Art Contemporani (Santiago de Compostel·la), Obra Cultural CajAstur (Gijón), Sala Díaz Cassou (Múrcia), Museu Patio Herreriano (Valladolid) i Centre José Guerrero (Granada). Imaxinarte.on, videoprojecció a la Sala On Caixa Galicia, la Corunya.

2009 “Cien formas de doblar tu dinero”, Galeria Michel Mejuto, Bilbao. “Y Dios creó la política”, Espacio Abisal, Bilbao.

153


“Pro nombres personales”, PhotoEspaña’03, Madrid. “LG Hábitat Futura”, comissariat per Operario de Ideas, Palacio de Saldaña, Madrid. “Cinco vídeos sobre el estudio del artista”, Doméstico’02, Madrid.

de Compostel·la. “Colección de video de la Comunitat de Madrid”, ARCO’06, Madrid. “Circuitos”, Comunitat de Madrid.

2007 “Alter Arte”, Múrcia. “Nuevas propuestas”, Galeria La Nave, Valencia. “En tiempos de video”, Museu d’Arte Contemporani de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico. “ Madrit! Entresijos y gallinejas”, Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona. “143 delicias”, Escola EFTI, Madrid. “Des marches creatives”, Escola Superior d’Art d’Ais de Provença, França. “Destino futuro”, Jardí Botànic, Madrid. Madrid abierto, vídeo al Metro de Madrid.

2004 Videoprojeccions del Festival Internacional de Benicàssim, Benicàssim, Castelló. I Convocatòria Feedback d’Art Contemporani”, Espai Prima Kunst, Kiel, Alemanya. “Emergentes”, Castellana Art Gallery, Madrid.

2005 Programa “Somewhere Beyond The Sea”, comissariat per Berta Sichel per a The Artists Cinema, Frieze Art Fair, Londres. “Alfresco”, Centre Cultural del Matadero, Huesca. “J’en rêve”, Fundació Cartier, París. “Generación 2005” de Caja Madrid, La Casa Encendida (Madrid), Mercado del Este-Museu de Belles Arts de Santander, Hospedería de Fonseca (Salamanca), Drassanes Reials (València), Espai Cultural Caja Madrid (Barcelona). “Euroscreen21”, itinerància por Europa. “Experimentem amb l’art”, Cines Verdi, Barcelona.

2009 “Insert coin”, Para/Site Art Space, Hong Kong. “Injuve”, Círculo de Bellas Artes, Madrid. “Circuitos”, Centre d’Art Jove, Madrid. “Purificación García”, Círculo de Bellas Arte, Madrid. “Premio ABC”, ARCO’09, Madrid. “Earth”, Galeria OTR, Madrid. “Ambulart”, Mostra d’Art Audiovisual. Itinerància: Guadalajara (Mèxic), Quito, Guayaquil, Tumbaco i Hamburg. “D.I.Y.”, Espacio Menos Uno, Madrid.

2006 “Videoart, una visió actual”, Caixa Manlleu, Vic. “Tráfico pesado”, Galeria 356, San Juan, Puerto Rico. Arte 06, Rivas Vaciamadrid. “En Español. An arts festival”, organitzat per l’Associació d’Amics d’ARCO a l’Institut Cervantes, Nova York. “ Izolenta” (San Petersburgo), organitzat pel Club Griboedov i el Museu de Cinema de Sant Petersburg. “Somewhere Beyond The Sea”, a The Artists Cinema, Arnolfini, Bristol, Anglaterra. “Resistente al agua”, Caixa Galicia, Santiago

2010 “The Big Screen Project”, 6th Avenue, Nueva York. “Ecología expandida”, Centre Cultural d’Espanya a Mèxic, Mèxic DF. “Premio Joven Complutense”, Museu d’Amèrica, Madrid. “Paradisos, culturas del aceite y arte contemporáneo”, Palacio de la Merced, Còrdova. “Restless (E)motion”, MOCA - National Museum of Contemporary Art, Seül.

154


Wilfredo Lam. L’Havana, Cuba. “Solo vídeo”, llibre+DVD, Sant Andreu Contemporani, Barcelona. “Reproducción, repetición y reivindicación. Multiplicidad en el arte emergente español”, National Brukenthal Museum. Sibiu, Romania; Centre International d’Arts Gràfiques (MGLC), Ljubljana, Eslovenia; Centre de Gravat de la Facultat de Belles Arts (Universitat d’Arts de Belgrad), Belgrad, Sèrbia, Nou Museu d’Art Contemporani, Zagreb, Croàcia.

“Noche en blanco”, Residencia de Estudiantes, Madrid. “FEM-Artendencias”, Madrid. “Nulla dies sine linea”, Freies Museum, Berlín, i Sangsang Madang Gallery, Seül. “¿Qué hace alguien como tú en un sitio como este?” Centre d’Art La Regenta, Las Palmas de Gran Canaria. “Reproducción, repetición y reivindicación. Multiplicidad en el arte emergente español”, Institut Cervantes de Viena. Premi Fundació María José Jove, la Corunya. “La vida en ningún lugar”, obra de la col·lecció Iniciarte a Matadero, Madrid. “Sobrestructuras”, Galeria OTR, Madrid.

2012 “Jaula de oro”, comisariada per Pablo Lag, Alacant. “Archivo cinemático” a Escarabox Populi, programa audiovisual a Matadero, Madrid. “Premi Miquel Casablancas”, Fabra i Coats, Barcelona. “Lugares de tránsito”, Tabacalera, Madrid. EXPLUM, Certamen Internacional d’Art Actual, Puerto Lumbreras, Múrcia. 5è Festival de Vídeo Ojo de Perro, Central de Abastos (Oaxaca, Mèxic) i The Free University of Liverpool, Liverpool Social Center, Liverpool, Anglaterra. “Generación 2012”, La Casa Encendida, Madrid. “Solo video”, Espacio Trapézio, Madrid. “Ondas en expansión: derivas del conceptual lingüístico”, Centre Andalús d’Art Contemporani, Sevilla. INJUVE, Tabacalera Promoción del Arte, Madrid.

2011 “The Noise of Bubbles”, Red Bull Academy, Matadero, Madrid. VAD, Festival Internacional de Vídeo i Arts Visuals, Girona. “Escala 1:1”, nau 16 de Matadero, Madrid. “Biblioteca intervenida”, Ingràvid (Figueres), Museu d’Art Modern i Contemporani de Santander i Cantàbria, i Espacio F, Madrid. “Tentaciones 2011”, Estampa, Madrid. “Es la economía, estúpido!”, Espacio Trapézio, Madrid. “Campus”, Espai Cultural Caja Madrid, Barcelona. “ Identidad española: orgullo/vergüenza”, Galeria 6+1, Madrid. “Salon Flux #4”, Londres. “El aperitivo”, Espacio Trapézio, Madrid. “After… (Rellena con el nombre del artista)”, Espacio Menos Uno, Madrid. “Me & My Friends”, El Butrón, Sevilla. “Summer Calling ’11”, 3+1 Arte Contemporanea, Lisboa. “Saltar de la página. De Velázquez a Canogar, 20 años de ABC Cultural”, Museu ABC, Madrid. “Nulla dies sine linea”. Institut Cervantes, Chicago, EUA. “Proyecto Circo. 2a muestra de videocreación”, Galeria 23 y 12 i Centre

2013 “Politics: I do not like it, but it likes me”, Centre d’Art Contemporani Laznia, Gdansk, Polònia. 8a Biennal d’Art Leandre Cristòfol, Centre d’Art La Panera, Lleida.

2014 Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Art Visuals 2013, Casal Solleric, Palma.

155


PREMIS I BEQUES 2005 Primer premi a Generaciones 2005, Caja Madrid. Primer premi del Certamen de Vídeo Citemor, TV 2005, Montemor-o-Velho, Coimbra, Portugal. Beca de col·laboració al Departament de Dibuix II de la Facultat de Belles Arts de la UCM. Descubrimientos, Photoespaña’05.

LLORENÇ UGAS Sabadell, 1976

2006

Viu i treballa a Sabadell, Barcelona.

Programa d’artistes en context “Pépinières européennes pour jeunes artistes”, a l’Escola Superior d’Art d’Ais de Provença i l’Associació Anonymal, França.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS

2007

2010

2008 “Espacios de luz”, Galeria T20, Múrcia.

“Llorenç Ugas Dubreuil”, Galeria Miquel Alzueta, Barcelona.

Beca de conveni entre la Universitat Complutense i la UNAM (Mèxic) per a realitzar un any de postgrau sobre “La experiencia del espacio, la habitabilidad y el diseño” a la Facultat d’Arquitectura.

2011

Beca de la Residencia de Estudiantes. Accésit del Premi ABC.

“Cartografiar el espacio. Lugares, rastros y huellas”, comissariada per Pedro Medina, Institut Europeu de Disseny, Photoespaña 2011. “Público_Privado”, Explum’11, Puerto Lumbreras, Múrcia.

2012

2012

2009

“Otra ciudad BCN”, comissariada per Red transversal, Projecte Rodalies 4, Museu d’Olot, Olot, Girona. “Between the line, Open residence day”, Addaya centre d’art contemporani, Alaró, Mallorca.

Residència artística IMPAKT Works. Generación 2012, Caja Madrid. Menció al Premi d’Arts Plàstiques Cortes de Cádiz.

2013 EMARE, residència de producció al Centre de les Arts de San Luis Potosí, Mèxic.

2013

“A Sense of Place”, comisariada por Marina Ribera, Hostart project, Londres.

COL·LECCIONS

EXPOSICIONS COL·LECTIVES

ABC, Comunitat de Madrid, IVAM, Centre Ordóñez Falcón pe a la Fotografia, Iniciarte, Fundació Caja Madrid, BIZ Bank i col·leccions privadas.

2005-2007 (selecció) IX Mostra Internacional d’Art Contemporani Unión Fenosa, MACUF, La Corunya.

156


I Biennal de Fotografia de Girona, Diputació de Girona, Girona. Premi Rei En Jaume d’Arts Plàstiques, Ajuntament de Calvià, Calvià, Mallorca. III Premi de Creació Artística Conxemar 2006, Centre Social Caixanova, Vigo.

“Miradas del gran desastre”, Acadèmia de Belles Arts de Sabadelll, Sabadell. Premi Jove de la Fundació de la Universitat Complutense de Madrid, Museu d’Amèrica, Madrid.

2010

2008

ARCO’10 (estand de la Galeria T20, Múrcia), Madrid. Explum’10, Puerto Lumbreras, Múrcia. Premi Ciutat de Palma d’Arts Visuals 2009, Casal Solleric, Palma. “Wunderkammer”, Galeria T20, Múrcia. Biennal d’Arts Plàstiques Fundació Rafael Botí, Sala Puerta Nueva, Còrdova.

ARCO‘08 (estand de la Galeria T20, Múrcia), Madrid. Balelatina’08 (estand de la Galeria T20, Múrcia), Basilea, Suïssa. Premi de Fotografia Purificación García 2008, Circulo de las Bellas Artes, Madrid. “Carne y piedra”, Institut Europeu de Disseny, Photoespaña’08, Madrid. “El color, el ritmo de los tiempos”, Fundació Cajasol, Museu López-Villaseñor, Ciudad Real. Recorreguts fotogràfics ARCO’08, comissariada per Rafael Doctor, Madrid. “Hasta el infinito y más allá”, Centre de les Arts de Sevilla, Sevilla. “Otoño Fotográfico de Extremadura”, Sala Europa, Junta d’Extremadura, Badajoz. Biennal d’Arts Plàstiques, Fundació Rafael Botí, Còrdova.

2011 ARCO’11 (estand de la Galeria T20), Madrid. Premi Ciutat de Palma “Antoni Gelabert” d’Arts Visuals 2010, Casal Solleric, Palma. Fons de Fotografia Contemporània de la Fundació Vila Casas, Palau Solterra, Girona. Certamen d’Arts Plàstiques i Fotografía Diputació d’Alacant 2011, Palau Provincial, Alacant. “Art save Japan”, Institut Europeu de Disseny, Madrid. V Premi de Creació Artística Fundació José García Jiménez, Múrcia. “Inside”, Sis, Sabadell. “Atlánticas colectivas”, Biennal Internacional de Fotografia de Tenerife, Tenerife, les Canàries.

2009 ARCO ’09 (estand de la Galeria T20, Múrcia), Madrid. Premi Brugal Artistas Emergentes, ARCO, Madrid. “Espacios de silencio”, Alliance Française, Sabadell, Barcelona. Premi de Fotografia Purificación García 2009, Círculo de Bellas Artes, Madrid. Certamen d’Arts Plàstiques i Fotografia Diputació d’Alacant 2009, Palau Provincial, Alacant. “Atlántica Colectivas”, X Biennal Internacional de Fotografia Isla de Tenerife, T.E.A, Tenerife, les Canàries. “El color, el tiempo de los ritmos”, Fundació Cajasol, Museu Antonio López Torres, Tomelloso, Ciudad Real. Certamen d’Arts Plàstiques UNED, Centre d’Exposicions Caja Castilla la Mancha.

2012 ARCO ‘12, Galeria T20, Madrid. Premi Ciutat de Palma “Antoni Gelabert” d’Arts Visuals 2011, Casal Solleric, Palma. “Procesos visuales y documentales”, comissariada per Glòria Bosc, Fundació Vila Casas, Palau Solterra, Girona. “Proyecto Arteria”, comissariada per Alicia Ventura, Col·lecció DKV, Casa del Aguila, Santillana del Mar, Cantàbria. “Proceso de dispersión del archivo”, Festival de fotografía emergent de Granada, Granada.

157


PREMIS I BEQUES

“Carne y Piedra”, comissariada per Nacho Ruiz, Circuit d’arts visuals Regió de Múrcia, Blanca, Múrcia. “Under the subway video art night 2012”, Local project art space, Nova York, EUA. Biennal internacional d’arts plàstiques d’Amposta, BIAM_2012, Centre d’arts visuals d’Amposta, Tarragona. Addaya col·lecció, Obres escollides, Museu d’Història, Manacor, Mallorca.

2007 Finalista de les beques de creació artística MUSAC 2007-2008.

2009 Seleccionat al Premi Brugal d’artistes emergents, ARCO’09, Madrid. Menció especial al Premi de Fotografia Purificación García. Premi d’adquisició al Certamen d’Arts Plàstiques i Fotografia Diputació d’Alacant. Finalista a “Autores en selección”, X Biennal Internacional de Fotografia TEA, Tenerife. Finalista al Premi Ciutat de Palma “Antoni Gelabert” d’Arts Visuals, Casal Solleric, Palma.

2013 ARCO ‘13, (estand de la Galeria T20, Múrcia), Madrid. Premi Ciutat de Palma d’Arts Visuals 2012, Casal Solleric, Palma. “Viaje extra-ordinario”, comissariada per Eudald Camps i Carme Sais Bòlit, Centre d’Art Contemporani, Girona. “In Situ”, Artistes en residència, Galeria Addaya, Mallorca. “Processos visuales i documentals”, comissariada per Glòria Bosc, Fundació Vila Casas, Palau Solterra, Girona. “Carne y Piedra”, comissariada per Nacho Ruiz, Circuit d’arts visuals Regió de Múrcia, Blanca, Múrcia. “Proyecto 20/94”, Galeria T20, Múrcia. “La arquitectura como pretexto”, Alart2013, Casal Son Tugores, Alaró, Mallorca.

2010 Beca de la Fundació Arte y Derecho. Premi d’adquisició a Explum, Puerto Lumbreras, Múrcia. Finalista al Premi Ciutat de Palma “Antoni Gelabert” d’Arts Visuals.

2011 Premi d’adquisició al Certamen d’Arts Plàstiques i Fotografia Diputació d’Alacant. Primer premi al Premi de Arts Plàstiques Fundación Colegio de Arquitectos de León. Accèssit al V Premi de Creació Artística Fundación José García Jiménez, Múrcia. Finalista al Premi de Fotografia Fundació Vila Casas. Finalista al Premi Ciutat de Palma “Antoni Gelabert” d’Arts Visuals, Casal Solleric, Palma. Finalista a la Beca d’Arts Visuals Fundació Arena.

2014 ARCO ‘14, Galeria T20, Madrid. “Paisajes; Naturaleza y Artificio”, comissariada per Alicia Ventura, Fotografia a la Col·lecció DKV, La Lonja, Zaragoza. “Interaccions”, comissariada per Pep Dardanyà, Fundació Antiga Caixa Sabadell, Sabadell. “El museo de escultura imaginario”, Museu Nacional d’Escultura, Valladolid. Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013, Casal Solleric, Palma.

2012 “Rodalies 4”, Ajuts a la producció, Red Transversal. Beca de residència Addaya Centre d’art

158


contemporani, Alaró, Mallorca. Finalista al Premi Ciutat de Palma d’Arts Visuals 2012, Casal Solleric, Palma. Finalista a la Beca d’Arts Visuals Fundació Arena 2012. Finalista al Premi d’Arts Plàstiques U.N.E.D. Seleccionat a la Biennal d’arts plàstiques d’Albacete 2012. Seleccionat a la Biennal Internacional d’arts plàstiques d’Amposta, BIAM_2012, Amposta, Tarragona.

Ian Waelder Madrid, 1993

2013 Finalista en el Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013. Finalista en el Premi d’Arts Plàstiques, Diputació de Cáceres, Cáceres. Finalista en El museo de escultura imaginario, Museo Nacional de Escultura, Valladolid.

Representat per la Galeria Louis 21 (Mallorca/ Madrid).

FORMACIÓ 2011-2014

OBRA A INSTITUCIONS

Autodidacta

Col·lecció d’art contemporani Addaya, Alaró, Mallorca. Col·lecció d’art contemporani de l’Ajuntament de Navacerrada. Col·lecció d’art contemporani de la Diputació d’Alacant. Col·lecció d’art contemporani DKV, València. Col·lecció d’art contemporani Explum, Puerto Lumbreras, Múrcia. Col·lecció d’art contemporani de la Fundació del Col·legi d’Arquitectes de Lleó, Lleó. Col·lecció d’art contemporani, Centernera Jaraba, Madrid. Col·lecció d’art de la Universitat de Múrcia. Col·lecció de fotografia contemporània de la Fundació Vila Casas, Barcelona. Col·lecció “Recorridos fotográficos”, ARCO, Madrid. Fons d’art de l’Ajuntament de Granada. Fundació Cajasol, Sevilla.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS 2013 “Cover”, Espazo Miramemira, Santiago de Compostel·la. “SIDE/WALK”, PalmaPhoto’13, Louis21 “The Gallery”, Palma.

2014 “Wallride”, Local Arte Contemporáneo, Santiago de Xile.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES 2011 “Art Jove”, Ses Voltes, Palma. “Blurb Photography Book Now”, Galeria Aperture, Nova York.

2012 “Vías subversivas”, Centre Sa Possessió,

159


2013

Palma. “Outfoto 2012”, Espacio Waka. Palma. “All In”, Galeria SKL, Palma. “Certamen d’Arts Plàstiques de Binissalem”, Centre Cultural Can Gelabert, Binissalem, Mallorca.

Finalista al Certamen d’Arts Visuals Ciutat de Manacor, Manacor, Mallorca. 2n Premi al Certamen d’Arts Visuals de Binissalem, Mallorca. III Encontre d’Artistes Nous, Cidade da Cultura, Santiago de Compostel·la. Finalista al Certamen d’Arts Plàstiques del Dijous Bo, Inca, Mallorca. Accèssit a la Beca Màster Europeu de Fotografia d’Autor, IED Madrid. Internacional (no cursat).

2013 “Art Jove”, Ses Voltes, Palma. “Tots som putes”, Galeria Pelaires, Palma. “RAL 9005”, Louis21 “The Gallery”, Madrid. “Ciutat de Manacor”, Museu d’Història-Torre dels Enagistes, Manacor, Mallorca. “Objetos”, Louis21 “The Gallery”, Palma.

2014 Menció d’honor al Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013, Casal Solleric, Palma. Residència de artista, Centro Panal361, Buenos Aires, Argentina.

2014 Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013, Casal Solleric, Palma. “JUSTMAD5 Art fair”, Madrid. “Sobre el muro”, comissariat per Ángel Calvo Ulloa; “Jugada a 3 Bandas”, Louis 21 “The Gallery”, Madrid. “Aprender a caer”, comissariat per Ángel Calvo Ulloa; “Inéditos”, La Casa Encendida, Madrid. “Artistas residentes”, Panal361, Buenos Aires.

PREMIS I BEQUES 2011 Certamen d’Arts Visuals Art Jove, Illes Balears. People’s Choice (categoria Estudiant), Photography Book Now by Blurb, Internacional.

2012 Finalista al Certamen d’Arts Visuals de Binissalem, Mallorca. Finalista al Certamen d’Arts Visuals Art Jove, Illes Balears.

160


2005 “Mirades”, Maragall Sala d’Art, Barcelona. “Entornos”, Sala Barbasán, Saragossa.

2006 “Ambientes”, Maragall Sala d’Art, Barcelona. “Mimetismos”, Sala CAI de El Puerto de Santa María, Cádiz.

JUAN ZURITA

2008

Aguaviva (TerOl), 1975

“Contexto”, Centro Cultural Ibercaja, Saragossa. “Ciudad abierta”, Sala Ibercaja Logroño, La Rioja. “Urban glimpse”, Galeria Isabel Hurley, Málaga.

FORMACIÓ 1997 Batxillerat Artístic a l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis de Saragossa.

2009

2001

“Capturas de ciudad”, Espacio EKE, Lleida. “Open street”, Galeria Punto, València .

Graduat en Arts i Oficis, Escola Llotja, Barcelona.

2010

2001

“City People”, Palacio de Salazar, Logroño. Galeria Alfama, Madrid.

Graduat en Arts Plàstiques i Disseny, Escola Massana, Barcelona.

2011

2003

“Human cartography”, Museu de Terol, Terol. “Human cartography”, Torreon Fortea, Saragossa. “Human cartography”, Sala de Exposicions Ajuntament d’Alcañiz.

Graduat universitari en Art i Disseny per la Universitat Autònoma de Barcelona.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS

2012

2001

“Urban space”, Centre Cultural Provincial Las Aulas, Castelló.

“La Frontera”, Sala Torre Nueva, Saragossa.

2004 “Projeccions 3”, Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Barcelona. “Distorsiones”, Sala d’Art Jove de la Generalitat, Lola Anglada, Barcelona. “Miradas urbanas”, Centre Cultural Caliu, Aguaviva, Terol.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES (SELECCIÓ) 2000 “Creació Jove”, La Capella de l’Antic Hospital de la Santa Creu, Barcelona.

161


2001

2006

“Cohabitar”, La Capella de l´Antic Hospital de la Santa Creu, Barcelona. “Paisajes desde el interior”, Sala Busquets, Barcelona.

“Emergentes”, Galeria Muelle 27, Madrid. “Generación 2006”, La Casa Encendida de Caja Madrid, Madrid. “7º Premio de Pintura Gestores de València ”, Galeria de Arte La Nave, València . “Heterogenis i singulars”, Maragall Sala d’Art, Barcelona.

2002 “New Art”, Hotel Barceló Sants, Barcelona. Hotel Arts, Sala Casals, Barcelona.

2007 2003

8º Premi de Pintura “Gestores de València ”, Galeria d’art La Nave, València. Premi de Pintura y Escultura “Caja Castilla La Mancha”, Hospital de Tavera, Toledo. X Premi Fundación Mainel de Pintura”, Galeria Argenta, València. “Heterogenis i singulars”, Maragall Galeria d’Art, Barcelona. 68ª Exposició Internacional d’Arts Plàstiques, Museu Municipal, Valdepeñas. “Pequeños formatos”, Galeria d’Art Finestra Estudio, Saragossa.

“45 Premi a la Pintura Jove”, Sala Parés, Barcelona. Sala Busquets, Barcelona. “Jaurena Art”, Sala Ámbito Cultural, Barcelona.

2004 “46 Premi a la Pintura Jove”, Sala Parés, Barcelona. “Imágenes ambiguas... Miradas jóvenes sobre Dalí”, Centre Sant Doménech, Peralada, Girona. “Imágenes ambiguas... Miradas jóvenes sobre Dalí”, Galeria d’Art de la Riba, Cadaqués, Girona.

2008 9è Premi de Pintura “Gestores de Valencia” , Galeria d’art La Nave, València . “XI Premio Fundación Mainel de Pintura”, Galeria Punto, València . “Retratos de ciudad”, Sala Lúzan, Saragossa. 69ª Exposició Internacional d’Arts Plàstiques, Museo Municipal, Valdepeñas. “FIART 08”, Galeria Punto, València . “Pinturas de la Saragossa Moderna”, Centre d’Història de Saragossa, Saragossa.

2005 “Codis i llenguatges”, Maragall Sala d’Art, Barcelona. “XXVII Salón de Otoño de Pintura de Plasencia”, Església de San Martín, Plasencia. “47 Premi a la Pintura Jove”, Sala Parés, Barcelona. “Projeccions 2003/2005”, Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Barcelona. “Honda-La Garriga”, Sala Municipal d’Exposicions, La Garriga, Barcelona. Galeria d’Art Botó de Roda, Torroella de Montgrí, Girona. Maragall Sala d’Art, Barcelona. “Generación 2005”, La Casa Encendida de Caja Madrid, Madrid.

2009 Convocatòria d’Arts Plàstiques i Fotografía, Palau Provincial, Alacant. “Honda-La Garriga”, Sala Municipal d’Exposicions, La Garriga, Barcelona. XII Premi Fundación Mainel de Pintura, Galeria pazYcomedias, València .

162


XXIV Premi BMW de Pintura, Centre Cultural La Vaguada, Madrid.

“Jóvenes Pintores 1996-2012 Fundación Gaceta”, DA2 Domus Artium, Salamanca.

2014 2010

Premi Ciutat de Palma d’Arts Visuals Antoni Gelabert, Casal Solleric, Palma.

Convocatòria d’Arts Plàstiques i Fotografía, Palau Provincial, Alacant. XIII Premi Fundación Mainel de Pintura, Fundació Mainel, València . “77 Salón de Otoño”, Sala Casa de Vaques del Parc del Retiro, Madrid.

PREMIS I BEQUES (SELECCIÓ) 2003 Segon Premi de la 4ª edició del Concurs Nacional de Pintura Jaurena Art, Barcelona.

2011 IV Premi de Pintura “Ciudad de Badajoz”, Museu Luis de Morales, Badajoz. “LÚMEN_EX 2011”, MEIAC (Museu Extremeny i Iberoamericà d’Art Contemporani), Badajoz. XXXVII Premi Bancaja de Pintura, Escultura i Art Digital, Sala de la Muralla del IVAM, València . 72 Exposició Internacional d’Arts Plàstiques, Museu Municipal, Valdepeñas. Convocatòria d’Arts Plàstiques i Fotografia, Palau Provincial, Alacant. “Tentaciones“, Estampa 2011, Madrid.

2005 Primer Premi al 4t Premi de Pintura “Delegació del Govern a Aragó”, Saragossa. Quinta Menció d’Honor, XIII Premi “Ciutat de Tudela” de pintura, Tudela.

2006 Tercer Premi, XI Certamen “Jóvenes Pintores”, Fundació Gaceta, Salamanca. Segon Premi, XX Premi de Pintura “Emilio Ollero”, Jaén. Segundo Premio, XX “Salón de Otoño” de Pintura, Huelva. Premi Adquisició, “Generación 2006” Premis i Beques d’Art Caja Madrid, Madrid.

2012 “El Paisaje en la Col·lecció CAI”, Sala Lúzan, Saragossa. Programa d’Arts Visuals en Itinerància del Govern d’Aragó, Saragossa. XXII Certamen d’Arts Plàstiques de la UNED”, Conca. V Premi de Pintura Ciudad de Badajoz, Museu Luis de Morales, Badajoz. X Biennal d’Arts Plàstiques Albacete, Museu Municipal, Albacete. Biennal d’Arte, Museu d’Art Modern, Tarragona.

2007 Adquisició d’obra, VI Biennal d’Arts Plàstiques Rafael Botí, Còrdova. Primer premi, Premi Pintura 2007 C.O.A.A.T. de La Rioja, La Rioja. Premi Adquisició, II Premi Nacional de Pintura María José Jove, La Corunya. Beca Diputació de Terol per a formació d’artistes, Terol. Adquisició d’obra, 68ª Exposició Internacional d’Arts Plàstiques, Valdepeñas, Ciudad Real. Menció d’honor al X Premi Fundació Mainel de Pintura, València . Adquisició d’obra Premi de Pintura i Escultura

2013 XV Certamen d’Arts Plàstiques, Sala El Brocense, Plasencia.

163


Caja Castilla La Mancha 2007, Toledo. Primer premi, 4t Premi nacional “Jóvenes pintores Ibercaja-Diario”, La Rioja, La Rioja.

Col·lecció COAAT de La Rioja (Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècniques), La Rioja Col·lecció Caja Madrid Col·lecció Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Barcelona Col·lecció CCM, Caja Castella-la Manxa Col·lecció Delegació de Govern a Aragó Col·lecció Diputació de Castelló Col·lecció Ibercaja, Saragossa Col·lecció Jaurena Art, Barcelona Col·lecció Manuel Jove, La Corunya Col·lecció NH Hoteles Col·lecció Pikolín, Saragossa Col·leccions privades a Espanya, Alemanya, Gran Bretanya i els EUA Fons Pictòrics de la Fundació Gaceta Regional, Salamanca Fundació Rafael Botí, Còrdova Institut d’Estudis Jaenesos, Jaén Museu de Terol, Terol

2008 Adquisició d’obra, 69 Exposició Internacional d’Arts Plàstiques, Valdepeñas, Ciudad Real. Menció d’honor al XI Premi Fundació Mainel de Pintura, València .

2009 Mención Honorífica al XV Premi de Pintura Ciutat d’Algemesí, València. Beca de investigació pictòrica Mario Antolín, Premi BMW, Madrid. Adquisició d’obra, 2n Premi Ibercaja de Pintura Jove, Museu Camón Aznar, Saragossa. Menció d’honor, XII Premi Fundació Mainel de Pintura, València .

2010 Menció d’honor al XIII Premi Fundació Mainel de Pintura, València .

2011 Accésit Arte Digital, XXXVII Premi Bancaja de Pintura, Escultura y Arte Digital, València . Menció d’honor, XXIV Concurs “Francisco Pradilla”, Villanueva de Gallego, Saragossa.

2012 Menció Honorífica, 38 Premi Tapiro Pintura, Biennal d’Art, Tarragona.

COL·LECCIONS Ajuntament de Huelva Ajuntament de Saragossa Col·lecció Bancaja Col·lecció BMW Col·lecció CAI Caixa d’Estalvis de la Immaculada, Saragossa

164


165Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.