Page 1

ii6t qufr d6nHr gi6 hqc pResn (rndxr Lop :Tdu di€n vd Metro 48CQ K48 Bu6i thi : H€ s6 tinh tliOm hgc phAn '. a:

.

07030i4

laqc dohn

t6u Metro

go

9l

....

Ngiy Thi :2110512011 b =.. ...O..Y.

Chu

V[n

Vfr

lgc

Ldn thi :1

Ld Vdn Phtne

al0a776

Frqc) S$uag

Chu

Manh

C

Trin

Vdn

Dai

Ddne

V[n

Hi

0703508

4704t82 0704395 0704458 0720537 0105235 0746;41 0707368 0107635

L6 Vfr

Vln V6n

Ki6n Ki€n

D0

Vdn

Manh

Trqng

Thei Thanh

Vfr Ddo Chi Nsuv€n Duc

.,,; AIB A t ,;, 'l'ong s6 sinh vi€rr dLi'oc dinh gi6 hoc phi,n'....*-fl.....

56 sinh vi6n dat:............. e-4.......... 56 sinh vi6n kh6ng

dat:... ."9{

T!

i6 ciat:. .

.. . . . .

....lifrfi

ri1/",

Ha ndi. ngay,({11rnn4

F{ai giiing viCIn ch6ru

| /*--) ,i ;e--:4Le ,----:'--Y)/ Chi chu

st6t2011

:

"

th! ,.

&'-' ndm 20ll

Tru"6ng bQ m6n

,tl

-447 '--""f''"2"'i L

/a. .rit'a-\ { - t-*U \ l(2"' - w#'!)hzn'h/ Bang di6n phai rd rdng, kh6ng d*o'c td)t xoa Sinh vi6n bo thi cho diim 0 )'; r,o t?to]1 nop arem cncin nhdt scnr l0 ngol' k€ tlr ngay thi

f iu dien vA Metro 4BCQ

-g'(v;n..:D.Q

TranE

'1

DLH DTMT  

H€ s6 tinh tliOm hgc phAn '. a: . go 9l .... .,,; A t ,;, AIB Trin Vdn Ddo Chi Ddne V[n 56 sinh vi6n kh6ng dat:... ."9{ Frqc) S$uag lgc laqc...

Advertisement