Page 1

Memòria 2018

Compartint el viatge amb milers de persones

Compartint el viatge #sharejourney


Índex

Disseny i maquetació: Disset Dipòsit Legal: PM 1337-2000 Imprimeix: Gràfiques Rubines Edita: Càritas Mallorca. C/ Seminari 4. 07001 Palma Tels: 971 710 135 / 971 716 288 / 971 717 289 caritas@caritasmallorca.org | www.caritasmallorca.org Paper reciclat 100%.

Carta del Sr. Bisbe

4

Presentació del Director

6

Identitat de Càritas Mallorca

8

Presència de Càritas al món

9

Organigrama

10

12 mesos, compartint el viatge

12

Les persones que acompanyam

24

L’acció social al territori

38

Sensibilització

50

Els agents de Càritas

58

Administració

60

Eines x Inserció, Empresa d’Inserció

64

Treball en Xarxa i Coordinació

68

On som

74

Gràcies

75


Carta del nostre bisbe Compartint el mateix viatge sense excloure a ningú L’exercici de la solidaritat en cada societat només és vàlid quan els seus membres es reconeixen els uns als altres com a persones. Per a nosaltres, seguidors de Jesús, és encara més: és l’exercici de la caritat. Aquest reconeixement està a la base de tot el nostre treball de Càritas diocesana i de les Càritas parroquials, i del que fa cada home i dona que «estima tal com Jesús estima» (cf. Jn 15,12), que és allà on es fa present l’Església per atendre el sofriment de pobresa i exclusió social que hi ha entre nosaltres i més enllà, com també els clams que cada dia ens arriben i als que hem de donar resposta Evangeli en mà. El papa Francesc ens diu que «l’Església ha reconegut que l’exigència d’escoltar aquest clam brolla de la mateixa obra alliberadora de la gràcia en cadascun de nosaltres, per la qual cosa no es tracta d’una missió reservada només a alguns, i és que «l’Església, guiada per l’Evangeli de la misericòrdia i per l’amor a l’home, escolta el clam per la justícia i vol respondre-hi amb totes les seves forces». En aquest marc es comprèn la petició de Jesús als seus deixebles: «Doneu-los vosaltres de menjar!» (Mc 6,37), cosa que implica tant la cooperació per resoldre les causes estructurals de la pobresa i per promoure el desenvolupament integral dels pobres, com els gestos més simples i quotidians de solidaritat davant les misèries molt concretes que trobem» (EG 188). Per això, en el cor del Pla estratègic de Caritas Mallorca i des de l’exercici de la caritat, ens atrevim a dir que «som una missió enmig del poble».

4

MEMÒRIA 2018

Com és, però, aquesta missió en el cor del poble? És una missió que només pot dur-se a terme si rep la força i la motivació d’una espiritualitat de comunió, que comunica els dona rebuts i va a allò que és essencial a l’Evangeli: l’amistat amb Jesús i l’amor fratern. En aquest sentit, el papa Francesc ens ho clarifica quan diu que «si una cosa ha d’inquietar-nos santament i preocupar la nostra consciència, és que tants germans nostres visquin sense la força, la llum i el consol de l’amistat amb Jesucrist, sense una comunitat de fe que els contingui, sense un horitzó de sentit i de vida» (EG 49). Què feim per arribar a tanta gent que ens necessita i reclama els seus drets? Aquesta Memòria presenta una realitat que mostra el camí fet i que segueix fent-se. Aquí vull agrair a tots els treballadors i voluntaris que ho han fet i ho estan fent possible en aquests moments, i d’una manera especial el meu agraïment i el reconeixement de l’Església de Mallorca a la qui durant aquests darrers anys ha estat la directora de Càritas Mallorca, la Sra. Margalida Riutort, per la seva generosa dedicació, i al qui ha exercit com a delegat diocesà i consiliari, Mn. Guillem Vaquer, pel seu assessorament i acompanyament. El seu pas per Càritas –que segueix– ens ha animat a tots a anar construint l’Església que Jesús vol, sempre al servei dels més pobres. Quan l’Església es fa pobra entre els pobres i amb ells, assumeix la responsabilitat d’un procés de consciencia-

ció que ajuda als més afectats a ser ells mateixos agents de la seva pròpia promoció integral; aleshores és quan es percep l’actitud cristiana d’una comunitat que primer s’ha deixat evangelitzar per tal d’evangelitzar millor i que ha captat el rerefons que de la pregunta de Jesús davant d’una multitud famolenca: «Quants de pans teniu? Anau a veure-ho!» (Mc 6,38). Un grup de cristians que deixen d’estar preocupats per les pròpies seguretats, prestigi, privilegis i imatge. S’han fixat més en la imatge deteriorada del Crist reflectida com en un mirall en la contemplació dels rostres que pateixen i les llagues que detecten. S’han deixat contagiar per Ell i repeteixen el seu mateix gest amb els altres. L’obra de Crist continua i s’expandeix. Testimonis d’aquesta caritat, la història de l’Església n’està plena. Quan l’Església actua així és plenament ella mateixa, l’Església de Crist que troba la seva identitat en la definició que Jesús fa de la seva missió quan assumeix el compliment de la profecia d’Isaïes: «L’Esperit del Senyor reposa damunt mi, perquè ell m’ha ungit. M’ha enviat a portar la bona nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat i als cecs el retorn de la llum, a posar en llibertat els oprimits, a proclamar l’any de gràcia del Senyor» (Lc 4,18-19; cf. Is 61,1-2. Des d’aquí i des d’aquesta missió que identifica i fa visible la missió caritativa, vull animar als qui han assumit els càrrecs de director de Càritas Mallorca, el Sr. Sebastià Serra i el delegat d’acció caritativa i social, Mn. Mateu Tous. La seva competència i dedicació personal ja formen part del nou moment que ens toca viure. I, amb ells i treballant corresponsablement i compartint una mateixa missió, els treballadors i voluntaris, a qui els animo a seguir fent tant de bé, creant comunió, estimant i servint, com Jesús.

credibilitat. Conscients d’aquesta missió, va bé que facem nostra aquella pregària dels deixebles que conta el llibre dels Fets dels Apòstols: «Ara, Senyor, mira com ens amenacen i concedeix als teus servents la valentia d’anunciar la teva paraula; estén la teva mà perquè hi hagi curacions, senyals i prodigis, gràcies al nom del teu sant servent Jesús» (Ac 4,29-30. A continuació, dirà que quan van acabar la pregària, va tremolar el lloc on eren reunits; tots foren omplerts de l’Esperit Sant i proclamaven amb valentia la Paraula de Déu. ¿Com «tremolen» avui els llocs de les nostres reunions celebracions i trobades? ¿Són sols llocs de discussió i d’ostentació o són llocs de projecció entusiasta d’una acció transformadora segons l’Evangeli, plena de l’Esperit? Presentar la Memòria d’un any, el 2018, implica molts agraïments, però també el reconeixement del pas del Senyor entre nosaltres, com en aquell temps entre la gent i els pobles de Palestina. Sempre hi passava fent el bé, fins a crear una comunitat de seguidors apassionats per a seguir-lo fent. Avui i aquí hi som nosaltres! Disposats a la revolució de la tendresa, presents entre els més pobres, en la cultura, la política, l’economia i els béns de la Creació, influint perquè també hi siguin la caritat política i la caritat social. La contemplació del temps viscut ens ha d’esperonar a seguir amb més alè i força que mai. Amb tot el meu afecte i benedicció.

+ Sebastià Taltavull Anglada Bisbe de Mallorca

Una Església disposada, com Jesús, a servir i a donar la vida representa una sortida esperançada per a molts dels homes i dones d’avui i és per a ells un signe de CARTA DEL NOSTRE BISBE

5


PRESENTACIÓ

Benvolguts amigues i amics, Aquesta és la primera presentació de la Memòria que m’ha tocat fer com a Director de Càritas Mallorca. Permeteu-me que la comenci amb un agraïment i un reconeixement. Agraïment a Margalida Maria Riutort per haver-me donat l’oportunitat de treballar a Càritas, a tot l’equip per l’acollida i a Monsenyor Sebastià Taltavull per haver confiat en mi. El reconeixement és per a tots els que treballen a Càritas, contractats i voluntaris, perquè es fan moltes coses que en ocasions, massa tal volta, no són prou conegudes, però que permeten fer realitat la missió de Càritas: promoure, orientar i coordinar l’acció de la caritat i la justícia social, a la nostra Església, tenint una especial dedicació a les persones més vulnerables, empobrides i excloses. Cóm podríem definir el què ha significat l’any 2018 per a Càritas Diocesana de Mallorca? Després d’analitzar tot el que apareix a aquesta Memòria, se m’ocorren tres paraules: Canvis, Reptes i Respostes. El 2018 ha estat un any de CANVIS: nou organigrama diocesà, relleu a la Delegació de Pastoral Caritativa i Social, relleu a la Direcció... Noves estructures per a nous temps, per a una millor adaptació a la realitat, per a una

6

MEMÒRIA 2018

major eficàcia. La nostra Església Diocesana ha iniciat el camí de la renovació per tal de poder donar respostes actuals als problemes de la societat d’avui. També ha estat un any de REPTES: augment de les desigualtats socials, treballs cada vegada més precaris, manca d’habitatge assequible, augment dels discursos xenòfobs, traves a les labors de rescat de persones en el Mediterrani, construcció de noves fronteres, més explotació laboral, tràfic de persones, augment de l’arribada de menors no acompanyats, desastres naturals, pèrdua de drets socials i humans, demanda d’ajudes a persones en situació irregular... Davant tots aquests reptes, ha estat un any de RESPOSTES per part de Càritas Mallorca. Cert que no s’han pogut resoldre tots els reptes, però seguirem treballant per donar les respostes més adients. El funcionament de l’Empresa Eines X Inserció, la posada en marxa de la Moda RE-, la creació del Taller de Recuperació de Bicicletes, l’obertura de la Botiga Solidària de la Seu, la tasca de la Suma’Truck, la reforma del Menjador Social d’Inca, el projecte d’Habitatge Digne, la iniciativa “Església per un Treball Decent” són algunes de les respostes que des de Càritas s’han donat als reptes plantejats.

Tots aquestes canvis, reptes i respostes es plantegen perquè Càritas vol Compartir el viatge amb els milers de persones que pateixen algun tipus d’exclusió social dins la nostra societat. Compartir vol dir donar i rebre, establir una relació de persona a persona, reconèixer la dignitat de l’altra, ser generadors d’espais de convivència i creixement que permetin la inclusió dels que sofreixen. Però no només hem de mirar les coses noves, també hem de ressaltar que s’ha seguit treballant en projectes que tenen un recorregut més llarg i que segueixen essent molt actuals i necessaris: el treball d’acollida i acompanyament a les persones participants, la continuïtat de cursos de formació i orientació laboral, els tallers prelaborals, les campanyes de sensibilització, la presència a les xarxes socials, el treball a les Botigues, la recerca de noves empreses col·laboradores, el Comerç Just, el projecte Koluté, el treball en xarxa amb altres entitats, la presència activa a la Confederació de Càritas, la Clínica Jurídica, l’acompanyament als Grups d’Acció Social de les parròquies, la cooperació internacional amb Senegal, els Centres de Distribució d’Aliments, les activitats de desenvolupament grupal i comunitari (tallers de recerca de feina, de cuina, de costura...; trobades familiars; grups de dones, d’adolescents, de ciutadania...).

nalitat i sentit. I també persones que creuen en Càritas i la seva manera de fer i que ajuden econòmicament a què els projectes puguin fer-se realitat. L’any 2018 ha estat l’últim de vigència del II Pla Estratègic de Càritas 2014-2018. Això implica començar a treballar per a elaborar el III Pla que orienti l’acció dels propers anys, a partir de l’anàlisi de la realitat, de la reflexió sobre quina ha de ser la resposta de Càritas i de concreció de les accions a dur a terme. I ja mirant endavant, seguiran sorgint nous reptes que ens obligaran a llegir la realitat que ens envolta, a posar-hi una mirada evangèlica i a cercar noves respostes. Respostes que voldríem fossin col·lectives, sorgides del treball conjunt amb tota la comunitat eclesial. Gràcies a totes i a tots per tanta bona feina feta i per voler seguir fent-la!

Sebastià Serra Morro Director de Càritas Mallorca

I darrera totes aquestes activitats hi ha persones que veuen la realitat, l’analitzen, pensen solucions, les organitzen i les fan realitat. Persones, participants, contractades i voluntàries, que hi posen temps, entusiasme, professio-

PRESENTACIÓ

7


Identitat de CÀritas Mallorca

Presència de CÀritas al món

Missió

Valors

Càritas Internationalis

Càritas Diocesana

Càritas Diocesana de Mallorca té com a finalitat promoure, orientar i coordinar l’acció de la caritat i la justícia social de l’Església de Mallorca, tenint una especial dedicació a l’atenció de les persones més vulnerables, empobrides i excloses. Aquest servei neix de la fidelitat a l’Evangeli de Jesús i vol respondre als reptes que planteja la nostra societat.

• Els valors orientats a la persona, que suposen el reconeixement de la dignitat i de la defensa dels seus drets, així com l’estil humanitzador en el procés d’acollida, trobada i acompanyament.

Fundada l’any 1951 és una confederació de més de 160 organitzacions catòliques d’assistència, desenvolupament i servei social que treballa en la construcció d’un món millor en més de 200 països i territoris.

L’Església de Mallorca, amb el seu Bisbe al front, té organitzat el servei de la caritat i la justícia social a través de Càritas Diocesana per una acció més coordinada i integradora. Aquesta tasca es duta a terme gràcies a 958 persones voluntàries a tota Mallorca i 81 professionals contractats.

Visió Càritas vol enfortir la seva intervenció social des de l’anàlisi de la realitat i la fidelitat als valors evangèlics, descobrint quines són les persones més desvalgudes, denunciant les causes d’aquesta situació de vulnerabilitat i exclusió social. Des d’aquí impulsa accions significatives i innovadores per promoure un canvi social amb la potenciació i millora de la coordinació a nivell eclesial i amb altres entitats.

• Els valors orientats a la pròpia entitat, com la participació i complementarietat dels diferents agents que afavoreix la coordinació i el treball en xarxa; la recerca de qualitat en l’acció des del compromís i la professionalitat; la capacitat de resposta davant noves necessitats; la sostenibilitat a partir de l’increment dels recursos propis i l’austeritat en la seva gestió; i la voluntat d’aprenentatge i canvi per incidir en la realitat social des dels valors evangèlics • Els valors orientats a la societat, com són la capacitat d’anàlisi i denúncia de la realitat promovent estratègies i actuacions per a una transformació social; la corresponsabilitat social des del treball en xarxa i en el territori; i la transparència en la gestió així com la comunicació com a vehicle de sensibilització. • Finalment Càritas Mallorca, com a fonament de tots els valors especificats, assumeix i treballa els valors de la caritat i la solidaritat que ens condueixen al treball per la justícia.

Càritas Europa És la xarxa d’organitzacions de Càritas en el continent europeu, formada per 49 membres, que està present a 46 països i que treballa per a construir una civilització d’amor i justícia en la qual cada persona humana pugui prosperar i viure en pau i dignitat , com a part d’una sola família humana.

Càritas Espanyola 5.828 Càritas parroquials formen la xarxa estatal de Càritas, amb 70 Càritas diocesanes que desenvolupen a tot l’Estat una important tasca a favor de la justícia i on 83.951 persones voluntàries i 5.076 treballadors contractats fan possible l’acció de Càritas.

Càritas Arxiprestal / Interparroquial Les Càritas parroquials es coordinen per sumar i optimitzar recursos i formen les Càritas arxiprestals i interparroquials.

Càritas Parroquial És l’organització de la caritat al si de la comunitat cristiana present a un territori determinat. El voluntariat s’organitza en el que anomenam Grups d’Acció Social (GAS) a cada parròquia, per a dur a terme l’acció de Càritas. A Càritas Mallorca comptam amb 59 Grups d’Acció Social.

Càritas Regional Les Càritas de Menorca, Eivissa i Mallorca pretenen un treball coordinat a favor de la justícia des de la proximitat geogràfica i l’autonomia pròpia de cada diòcesi.

8

MEMÒRIA 2018

PRESÈNCIA DE CÀRITAS AL MÓN

9


Església de Mallorca Sr. Bisbe Consell Episcopal Delegacions Delegació de Pastoral Caritativa i d’Acció Social

Càritas Diocesana de Mallorca

I Concurs de relats El Treball Decent no és un conte Binéka i la coberteria d’argent Na Binéka prové d’una aldea del Congo. Surt als mapes perquè es troba en una regió riquíssima en el mineral imprescindible per a la fabricació de telèfons mòbils. La darrera xifra del seu NIE a punt de caducar acaba en vuit. És el nombre de germanes que hi ha deixat.

Consell Directiu Diocesà *

Comissió Permanent / Equip de Direcció **

Ara, és a la parada d’autobús. Per a ella, la línia 16 és una pastera amb rodes i aire condicionat. Desembarcarà en una urbanització residencial. Hi arribarà amb dificultat. Està embarassada. No té cobertura mèdica. Per no perdre la feina, tampoc avui no en dirà res. Polirà la coberteria d’argent de la senyora i posarà bona cara.

ACCIÓ DE BASE

DESENVOLUPAMENT INSTITUCIONAL

Organigrama

ACCIÓ SOCIAL PER A LA INCLUSIÓ

ACCIÓ D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL

SENSIBILITZACIÓ

COMUNICACIÓ

Mitjans, Pàgina web i Xarxes socials, Campanyes, Publicacions i Memòries. Butlletí “A prop”

ANIMACIÓ

Escoles, Universitat, Fires, Mercadets, Grups, Associacions, Relació amb donants

CODESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ

Campanyes Internacionals i projectes de cooperació i codesenvolupament

COORDINACIÓ, SEGUIMENT I JUSTIFICACIÓ DE PROJECTES

*Òrgan constituït pels representants dels voluntaris de cada Arxiprestat i dels projectes diocesans, representant de la CONFER amb l’Equip Directiu, el Bisbe i el Vicari General al capdavant.

MEMÒRIA 2018

Tallers prelaborals: Taller de recuperació de juguetes i paper; Taller de bicicletes; Taller de Bona Traça. Projecte KOLUTE. Accions de formació: Cursos i tallers formatius Accions d’Orientaciós i Intermediació laboral. Botigues solidàries. Suma’ Truck. Comerç Just Eines x Inserció. SL (Empresa d’Inserció)

Joan Mas Relat guanyador

10

Acompanyament a les Càritas Parroquials (Grups d’Acció Social); Formació del Voluntariat; Dinamització i animació comunitària; Projectes de formació i participació grupals; Treball en xarxa; Centres de Distribució d’Aliments. Menjador Social d’Inca. Projecte d’Habitatge Digne Assessoria jurídica individual i grupal.

** Delegat del Bisbe, Director, Secretària General, Administradora General, Gerent d’Eines, empresa d’Inserció i Coordinadores dels programes.

SERVEIS TRANSVERSALS

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PERSONES CONTRACTADES I VOLUNTÀRIES ADMINISTRACIÓ: finançament, comptabilitat, control pressupostari, gestió de donacions... LOGÍSTICA: mobilitat, magatzems i suport informàtic

ORGANIGRAMA

11


12 mesos, compartint el viatge... 1. NOU ORGANIGRAMA DIOCESÀ I RELLEU A LA DELEGACIÓ D’ACCIÓ CARITATIVA I SOCIAL

I Concurs de relats El Treball Decent no és un conte N’Àngela és una nina espacial perquè té unes cames fetes amb el material que es fan les naus espacials. Almenys així li diu el seu pare. Des de petita ella sap que és espacial i especial i és molt feliç, només té un desig: viure sense el quadrant de la gelera amb els horaris, vacances i despeses. Davant aquella cartolina de color que la mare encapçala amb fotos seves, veu als pares discutir: “no arribem”, “jo no puc sortir d’hora”, “et tocava a tu!!”. Sap que ella és la protagonista del conte del quadrant i no li agrada. Margalida Amoròs Bauzà Relat guanyador

En el mes d’octubre Mons. Sebastià Taltavull va presentar un nou organigrama diocesà que donava peu a una voluntat de renovació pastoral més adequada al temps actuals i de conformitat amb els recursos humans disponibles. Dins la Vicaria per a la Pastoral Caritativa i Social dirigida per Mn. Antoni Vera va quedar ubicada la Delegació de Pastoral Caritativa i d’Acció Social al front de la qual el sr. Bisbe anomenà a Mn. Mateu Tous. Càritas diocesana pertany a n’aquesta delegació, sent una institució eclesial de primer ordre per fer patent la dimensió evangèlica del servei als pobres com a essencial en el quefer pastoral de l’església de Mallorca. Així és com creim que la figura del delegat episcopal, en la dimensió de la caritat, segueix sent important i necessària per fer més patent la conjunció d’un únic treball pastoral on l’anunci, la celebració i el servei hi han d’estar presents alhora.

Mn. Mateu Tous

És per totes aquestes raons que des d’aquesta Memòria 2018 volem retre un agraïment molt sentit al que fins al mes d’octubre ens va acompanyar com a delegat del Bisbe en la tasca de Càritas dins l’àmbit de l’acció social. Mn. Guillem Vaquer ha estat al front de la Delegació d’Acció Caritativa i Social durant quatre anys, aportant presència i escalfor des de les seves inquietuds socials i dels seus compromisos pastorals a favor dels més necessitats. Així és com reconeixem el seu acompanyament proper i la seva disponibilitat generosa i en donam gràcies. I alhora que agraïm aquests anys de presència de Mn. Guillem Vaquer entre nosaltres, volem obrir de pinte en ample les portes de la nostra institució a Mn. Mateu Tous que des de bon començament ha mostrat la millor voluntat en estar prop de la gran família de Càritas per tal d’aportar-hi el seu sabers professionals i pastorals, i per enriquir-se´n de la trajectòria de servei de la nostra Càritas diocesana. Mn. Guillem Vaquer

12

MEMÒRIA 2018

12 MESOS

13


2. RELLEU A LA DIRECCIÓ DE CÀRITAS MALLORCA: DE L’ENTREGA INCONDICIONAL A LA VOLUNTAT DE CONTINUAR SERVINT Dins una societat on el fenomen de deixar càrrecs de responsabilitat no és moneda ordinària, trobar una persona que ho fa, després de més de trenta anys en què ha estat donant tots els seus sabers i aprenentatges a la causa dels pobres des de vessants de responsabilitats diverses, és d’agrair i admirar. Na Margalida Maria Riutort ha duit a terme la seva entrega professional i la inquietud de servei amb una disponibilitat quasi absoluta i una gran capacitat d’anàlisi i compromís. Des de que l’any 2007 va respondre generosament a la petició que el llavors Bisbe de Mallorca, Mons. Jesús Murgui, en nom de la Comissió Permanent de Càritas li feia per responsabilitzar-se de la secretaria general aportant la vessant més tècnica des de la discreció i clarividència. Segurament això feu que l’any 2013 fos anomenada directora de l’entitat degut al nomenament dels fins llavors director, Mn Antoni Vera com a Vicari General del bisbe, Mons. Xavier Salinas.

Margalida Maria Riutort

14

MEMÒRIA 2018

3. L’EMPRESA D’INSERCIÓ DE CÀRITAS MALLORCA, EINES X INSERCIÓ I “MODA RE-”: DOS PROJECTES QUE NEIXEN DE LA MÀ. L’Empresa d’Inserció promoguda per Càritas Mallorca promou la inserció sociolaboral, el consum responsable i el destí ètic de la roba de segona mà. Així la fórmula que utilitza EINES x INSERCIÓ és la creació de llocs de feina per desenvolupar itineraris d’inserció a través d’un pla de feina individual. Aquests itineraris personalitzats han suposat passar en un any de 5 a 8 persones en contracte d’inserció, desenvolupant feines com mosso/a de magatzem, xofer, etiquetatge de roba i atenció al client. Sebastià Serra Aquests anys de lideratge de Margalida Maria, sempre acompanyada d’un equip que ha valorat i hi ha sabut implicar en la mateixa direcció de l’entitat, han estat anys de transformació de Càritas per fidelitat a una realitat social i política canviant i una configuració eclesial nova i en recerca. El timó de la nau de Càritas ha superat moments de dificultats internes i de tempestes alienes, i la valentia i coratge de Margalida Maria ha assegurat el poder afrontar desafiaments i reptes per arribar a bon port. Després de tots aquests anys de dedicació, Margalida Maria demanà el relleu per seguir aportant a Càritas des d’una altra àrea de responsabilitat. No era fàcil trobar una persona que passàs a dirigir Càritas des de la voluntat de donar continuïtat a l’entitat i obrir noves perspectives i visions més externes. I després de temps de discerniment al si de Càritas, el sr. Bisbe, Mons. Sebastià Taltavull va demanar a un professional de la medicina, el sr. Sebastià Serra, i que des del seu voluntariat a Càritas havia donat prova més que suficient de les seves inquietuds socials, que ocupàs la responsabilitat de la direcció. I fou el mes de novembre quan en Sebastià Serra va prendre possessió del seu càrrec amb la il·lusió i el coratge que seguir donant a la nostra entitat renovada energia en moments de nous reptes socials i desafiaments eclesials.

Eines x Inserció participa del projecte MODA RE- de Càritas Espanyola, un projecte de reciclatge tèxtil, amb criteris ètics i un model d’economia solidària i sostenible, que genera ocupació d’inserció per a persones en situació d’exclusió social acompanyades per Càritas. Es tracta d’un projecte ambiciós en l’àmbit estatal on 30 Càritas Diocesanes, entre elles Mallorca, s’han sumat al projecte que ja funciona a ple rendiment amb 80 tendes, 3.800 punts de recollida de roba, 23 plantes de transferències i altres 3 de gestió integral de la roba. Les xifres se complementen amb 750 contractes laborals socials amb el suport de 1000 voluntaris. Moda re- ha tingut màxim protagonisme a la botiga d’Inca on està present amb peces de roba per infants i adults, també amb juguetes i objectes de paper reciclat procedent dels tallers de Verge de Lluc i del taller Bona Traça de Manacor. La reobertura d’aquesta botiga d’Inca s’ha fet realitat gràcies a la cessió del local per part de la parròquia Santa Maria la Major que ha fet possible l’objectiu d’estar novament a la capital del Raiguer. Amb Inca, Càritas té obertes en l’actualitat 11 botigues solidàries a l’illa (Palma, Cala Raja, Llubí, Alaró, Santa Maria, Manacor, Artà, Santanyí i Ses Salines), 10 de les quals a partir d’ara estan dins la xarxa de 80 punts de venda de la Moda re– de Càritas Espanyola, espais de sensibilització entorn de l’activitat que es desenvolupa en favor de les persones i de la seva dignitat. 12 MESOS

15


4. EL COMPROMÍS D’AJUDA DE CÀRITAS AMB LES PERSONES EN SITUACIÓ IRREGULAR

5.CÀRITAS MALLORCA I L’ACOMPANYAMENT A UN HABITATGE DIGNE I ADIENT Gran part de les famílies que acompanyam a Càritas no tenen accés a una feina estable i per tant no poden presentar un contracte de treball i uns ingressos fixes a l’hora d’accedir a un lloguer. Per altra banda hem observat les entrades abusives dels pisos que hi ha al mercat immobiliari. L’accés a l’habitatge s’agreuja quan les persones es troben en situació irregular, és a dir, amb manca de documentació legal. Degut a aquesta situació, moltes persones es veuen abocades a viure en condicions pèssimes, com ara el compartir pis amb moltes persones més, a viure en condicions higièniques i sanitàries per sota del llindar de salubritat ideal. Tot això s’agreuja quan les persones van acompanyades dels seus fills i filles, que han de malviure en aquestes condicions.

Defensar la dignitat humana és reconèixer a cada persona el seu dret a tenir un futur, una esperança d’accedir als mitjans bàsics que li permetin desenvolupar-se integralment com a ésser humà. És per aquest motiu que des de sempre les persones han partit de la seva terra natal a la recerca d’oportunitats, per fugir de les guerres, desastres naturals, pobresa, desigualtat, persecució i fam. Les persones immigrants quan arriben al nostre país, es troben amb una realitat jurídica que no els permet regularitzar la seva situació administrativa, fins a haver passat tres anys de residència continuada. Aquest fet els dificulta poder desenvolupar una vida normalitzada, quedant exclosos del món laboral, formatiu i de nombroses prestacions socials, restant com a única alternativa treballs dins l’economia submergida, per a poder subsistir fins a aconseguir els permisos pertinents. Com entitat d’Església i com sempre hem fet, Càritas ha col·laborat de manera subsidiària i coordinada amb l’administració publica, treballant l’acollida i acompanyament de les persones que queden fora del sistema de protecció i ajudes socials. Davant les barreres burocràtiques que pateixen les persones immigrants amb situació irregular, per accedir al catàleg de prestacions de determinats municipis, Càritas ha assumit les ajudes per a cobrir les necessitats bàsiques de les persones ateses per diferents ajuntaments o serveis socials municipals.

16

MEMÒRIA 2018

El treball que hem realitzat amb el col·lectiu migrant ho hem fet des d’un enfocament de drets, partint del nostre model d’Acció que expressa la filosofia de la declaració Universal dels Drets Humans i la dignitat com a base de l’encontre i l’acompanyament. La persona migrant és subjecte de drets; els drets i llibertats proclamats en els instruments internacionals pertanyen a tots pel fet de ser persona , i no pel reconeixement que un Estat les dóna respecte a la seva situació administrativa. Pel fet de ser persona, tots són fills de Déu.

També durant el 2018 es va començar a preparar el projecte DOMUS INCA, un espai ubicat a la primera planta del Menjador Social de Càritas “Sor Isabel Bonnin” que disposa de 6 habitacions individuals, una d’elles més grossa que la resta. Totes elles estan equipades amb bany. L’espai disposa de zones comunes per compartir com el menjador, la cuina i dues sales. Des del programa d’Acció de Base de Part Forana es durà a terme un acompanyament acurat de les persones i famílies que conviuran a n’aquest espai. L’equip estarà format per agents contractats i voluntaris i faran feina perquè les pròpies famílies puguin gestionar l’espai i el facin “seu”. Es preten que es puguin sentir “com a casa”, en la mesura que sigui possible, tot i què l’estada a l’espai sigui temporal.

A Càritas a més de realitzar ajudes econòmiques que permeten que les persones i famílies puguin accedir i mantenir la seva llar, se duu a terme un acompanyament des del territori, amb els Grups d’Acció Social de les parròquies. Per altra banda les persones poden accedir a l’assessorament jurídic pel que fa al dret a un habitatge digne, fent feina de manera coordinada amb els serveis de l’Administració pública. Durant el 2018 hi ha hagut 3 pisos de lloguer social a la ciutat de Palma, propietat de Càritas, als quals han pogut tenir accés 3 famílies amb infants, la qual cosa ha permès que les famílies hagin pogut iniciar un procés d’estabilitat i arrelament al territori que ha contribuït a la millora de les seves situacions. Aquest projecte va tenir el seu inici durant el darrer trimestre de l’any 2017, i a mesura que va passant el temps, s’ha anat consolidant.

12 MESOS

17


7. EL TALLER DE BICICLETES, NOVA EINA D’INSERCIÓ

6. REINAUGURACIÓ DEL MENJADOR SOCIAL D’INCA El Menjador Social d’Inca es va inaugurar l’any 1994 fruit de la col·laboració entre les parròquies d’Inca, l’Ajuntament de la ciutat i Càritas Diocesana de Mallorca. El dia 28 d’octubre de 2018 va ser reinaugurat pel Bisbe de Mallorca, després d’unes obres de millora, i es va retre homenatge a la persona que durant molts anys en fou l’ànima, Sor Isabel Bonnin i que a partir d’ara dona nom a l’espai. A més es feu un agraïment extensiu a tots els voluntaris i voluntàries que durant aquest 24 anys llargs han aportat a aquest projecte comunitari, integrador i de transformació, sense els quals no hagués estat possible. Ubicat a l’antic convent de les Germanes Franciscanes, era un edifici antic i que amb els anys s’havia anat deteriorant molt, per la qual cosa era imprescindible una remodelació i adequació tant pel desgast diari, com per fer front a les demandes i exigències de l’administració. Es per això que a principis d’aquest any començaren unes obres de millora que han durat 8 mesos i que han suposat la millora i adequació en termes de sanejament, electricitat, accessibilitat, reforma de les instal·lacions de la cuina, complint la normativa de sanitat i de prevenció d’incendis, entre d’altres. Aquesta acció ha estat possible gràcies, per una banda, als propietaris de l’edifici, les Germanes Franciscanes i el Sr. Pedro Pascual, que han cedit per altres 10 anys les instal·lacions a Càritas Mallorca, i per l’altra, s’ha comptat amb una aportació econòmica, pública i privada, que ha cobert el 56% de les obres, amb doblers provinents del Consell Insular, del Govern Balear, del propietari Pedro Pascual, entre d’altres, a més d’una part important d’un fons de Càritas Parroquial donada expressament per a

18

MEMÒRIA 2018

un projecte significatiu per a la ciutat d’Inca. En total les obres han suposat un cost de 467.345,04 € del qual Càritas Diocesana se n’ha hagut de fer càrrec de 204.399,76 €. El projecte, que s’inicià donant resposta d’alimentació a 30 persones diàries, ha vist augmentada la seva demanda amb el pas dels anys i actualment dona cobertura a les necessitats bàsiques d’alimentació a 115 persones els 365 dies de l’any. I ho fa amb tres modalitats: menjar a les pròpies instal·lacions, repartiment a domicili i recollida de menjar elaborat perquè les famílies ho mengin a casa seva. A més, el menjador ofereix un servei d’higiene personal amb dutxes adaptades, un servei de bugaderia i un espai relacional que facilita la millora de la xarxa social per a persones que viuen soles. Un projecte que ha esdevingut referent comunitari a Inca, on la participació de persones voluntàries i entitats col·laboradores són agents imprescindibles de sensibilització social.

Des de l’experiència de treball diari que Càritas realitza al costat de les persones més vulnerables, constatam la diversitat de realitats i necessitats canviants. En el Programa d’Accions per a la Inserció continua existint demanda d’aquestes persones en l’acompanyament en recerca de feina. Per millorar, adaptam actuacions tan importants com poden ser el fet entre altres el reconvertir l’activitat en Empresa d’Inserció (novembre 2017). Així afavorir el poder finalitzar processos d’inserció de les persones amb llocs de feina i la seva contractació. Arribar a aquest fet ha suposat per Càritas Mallorca un període de formació i reflexió, i d’aquest es deriven altres decisions com és l’aposta en l’enfortiment dels espais de tallers prelaborals. Dins aquest marc, en el que comptam amb els tallers de Recuperació de Juguetes, Reciclatge de Paper, Bona Traça amb treball amb corda, costura i recuperació de teixits, és en ple 2018 que s’obri un altre espai prelaboral, el Taller de Recuperació de Bicicletes.

Les donacions de lots de bicicletes per part de la Policia Local de Palma, la Policia Nacional de Palma, la Policia local de Pollença, i donacions a nivell privat, fan que es posi en marxa la proposta d’emprar aquestes bicicletes per a poder crear un nou espai prelaboral a la Part Forana, concretament a Inca. El Taller de Bicicletes, de recorregut curt, engegat el 14 de maig de 2018, desenvolupa una activitat que per la seva ubicació (municipi d’Inca),rep diversitat de població: persones immigrades i famílies amb dificultats socioeconòmiques. Ens trobam davant un recurs necessari de cara a promoure la inserció sociolaboral de les persones participants. La falta de recursos d’aquestes característiques i concretament a la zona del Raiguer, garanteixen la continuïtat d’aquest projecte.

12 MESOS

19


La xarxa de botigues de Càritas Mallorca al 2018 no només ha incorporat la Suma’truck sinó també un nou espai, una nova botiga solidària al costat de la Seu gràcies a la cessió gratuïta d’aquest local per part del Capítol de la Seu. Amb l’obertura d’aquesta nova botiga, Càritas Diocesana implementa la seva tasca de visibilització i compromís de l’Església al servei de la justícia social, dels drets humans i del medi ambient.

8.CÀRITAS AL COSTAT DELS AFECTATS PER LES TORRENTADES DE LLEVANT La nit del 9 al 10 d’octubre del 2018 serà recordada durant molts d’anys. Unes greus inundacions varen afectar de manera tràgica el Llevant mallorquí: persones, llars, infraestructures i bens personals en patiren les conseqüències. La reacció de solidaritat fou molt intensa, tant des de la pròpia societat mallorquina, com des de l’estatal i, fins i tot, l’europea. Des d’un primer moment l’Església de Mallorca va estar present en el lloc dels fets, en la persona del Bisbe Sebastià i el Vicari General, de l’arxiprest de la zona, dels rectors dels ajuntaments afectats i voluntaris de les parròquies. Càritas Mallorca estigué en contacte permanent amb els responsables civils, diocesans i parroquials, a través de la Direcció i de la coordinadora d’acció de base de la zona. El 29 d’octubre tingué lloc una reunió de Coordinació per a la “post-emergència” a la que participaren tots els capellans i diaques de l’arxiprestat, l’equip directiu de Càritas Diocesana, la coordinadora d’acció de base de la zona i responsables de pastoral d’acompanyament al dol, presidits pel Bisbe Sebastià i el Vicari General. A aquesta reunió s’acordà crear un grup de feina per a realitzar el seguiment de les necessitats que s’anessin detectant i que no es poguessin resoldre pels estaments civils. En aquest grup hi participa la treballadora social de Càritas amb la intenció d’assessorar als rectors, fer d’intermediària amb els Serveis Socials municipals i reforçar els grups de voluntaris de les parròquies. Les necessitats més immediates han estat de reparació de danys a les cases i adquisició d’electrodomèstics i mobiliari familiar. Se segueix amb la presència setmanal a la zona per a poder detectar necessitats socials i materials i oferir les ajudes pertinents.

20

MEMÒRIA 2018

Tant a la Suma’Truck com a la Botiga Solidària de la Seu el públic troba les peces de roba del taller Koluté, productes del Taller de Paper juntament amb productes de Comerç Just, així com informació de la tasca que desenvolupa Càritas Mallorca.

9. EL PROJECTE DE LA SUMA’TRUCK, LA NOVA BOTIGA SOLIDÀRIA DE CÀRITAS A LA SEU I LA WEB DE KOLUTE

A més, aquelles persones que vulguin realitzar la seva compra online de productes del projecte Koluté, ja ho poden fer mitjançant la nova web www.kolute.org , posada en marxa el mes de Setembre de 2018.

Càritas Mallorca compta en l’actualitat amb 11 botigues a l’illa, espais solidaris on es donen a conèixer les iniciatives d’Economia Social i Solidària que impulsa Càritas Mallorca i que representen una economia de valors i de compromís cap a les persones. A aquesta xarxa de botigues s’ha unit des de juny de 2018 el camió de la SUMA’TRUCK, una botiga itinerant que ha participat a fires i altres esdeveniments programats als municipis, i que gràcies a aquesta mobilitat ha donat a conèixer a diferents indrets els projectes que surten dels tallers d’inserció sociolaborals de l’entitat. Sumatruck és una iniciativa vinculada al model d’economia social i solidària que Càritas Mallorca defensa a través de diferents projectes on la persona i els seus drets són l’eix de tota l’activitat. L’economia social i solidària contempla diferents principis com la defensa de la justícia social, els drets de les persones i dels pobles, el respecte als recursos naturals del planeta, la participació, l’equitat, el compromís amb l’entorn… per damunt d’interessos econòmics.

A l’arribada, moltes d’aquestes persones i degut a que no tenen regularitzada la seva situació administrativa, tampoc accés al món laboral, veuen com a alternativa per a cobrir les seves necessitats dedicar-se a la venda ambulant, activitat realitzada molt majoritàriament per persones procedents del Senegal Des de l’any 2006 Càritas Mallorca fa un acompanyament molt proper a aquestes persones en tot el seu procés d’integració. A l’any 2017 i amb un contracte menor amb la Regidoria d’Igualtat i Drets cívics de l’Ajuntament de Palma es va fer una primera aproximació per a conèixer la situació de les persones que es dedicaven a aquesta activitat, de cara a tenir un millor coneixement del fenomen de la venda ambulant i poder oferir recursos socials i formatius que milloressin les seves condicions de vida. I durant l’any 2018 Càritas Mallorca amb el suport de l’equip d’estudis de Càritas Española ha ampliat l’anàlisi, incorporant històries de vida de les persones afectades. S’ha passat un qüestionari a 131 persones i s’han fet 10 entrevistes en profunditat.

10.EL SIGNIFICAT DE L’ESTUDI DE CÀRITAS SOBRE ELS VENEDORS AMBULANTS

El resultat de l’estudi ens fa constatar que es tracta d’un perfil de persones amb una situació de vulnerabilitat social important per diferents motius: dificultats en l’aprenentatge de la llengua degut a un tant per cent important d’analfabetisme, situació administrativa que no permet accedir a determinades formacions ni al treball, dificultat d’accés a prestacions socials, pressió per part de la família que es troba al país d’origen i els demana ajuda, persecució policial per l’activitat que desenvolupen i finalment manca de relació amb la comunitat d’acollida; tots aquests elements ens presenten un ventall de la complexa realitat viscuda per aquestes persones, i que ens fa constatar la necessitat d’un acompanyament

Són moltes les persones del continent africà que cada any abandonen els seus països d’origen amb l’objectiu de deixar enrere un entorn de poques oportunitats per cercar una vida millor en diferents països de la Unió Europea. 12 MESOS

21


11. ELS VOLUNTARIAT AL SÍ DEL CONSELL DIRECTIU DIOCESÀ Amb l’aprovació del II Pla Estratègic el dia 10 de maig de l’any 2014 també s’elegiren els representants de les persones voluntàries que durant la vigència del nou Pla (2014 – 2018), juntament amb els coordinadors de les àrees i les persones amb nomenament del Bisbe, formarien part del Consell Directiu Diocesà, l’òrgan superior i habitual de govern, representació i gestió de Càritas Diocesana. Durant aquests anys s’han dut a terme 22 reunions, 10 de les quals han estat presidides pel Bisbe. Totes elles han possibilitat les decisions més importants de l’entitat entre les quals hi ha hagut l’aprovació de plans d’actuació i pressupostos anuals, aprovació de la memòria social i tancament de comptes de cada any. Fent una valoració del que ha suposat formar part d’aquest òrgan manifesten que sempre hi ha hagut una actitud de diàleg i col·laboració mútua, compartint inquietuds i preocupacions respecte de la realitat social i el seu compromís com a voluntaris que actuen des del territori. En general es valora molt positivament la informació rebuda de Càritas Diocesana i el coneixement del funcionament de l’entitat. Han trobat a faltar una major interconnexió entre les parròquies dels diferents arxiprestats, posant de relleu el que fa cada grup de voluntaris (GAS / Grups d’Acció Social). Es creu que

12. EL TREBALL DECENT

els arxiprestats haurien de comptar més amb aquesta figura per facilitar un treball més coordinat i visió de globalitat, per això es valora que es tengui present en el nou Pla Estratègic i també en la reorganització diocesana, tot i ser conscients que els arxiprestats resultants són molt més grans. Insisteixen que cal seguir fent una feina molt conjuntada entre professionals contractats i persones voluntàries, el que facilita la integració dins els projectes i el sentit de pertinença i troben a mancar una animació comunitària que dinamitzi les parròquies i impliqui a més persones en l’acció solidària i transformadora de Càritas. Es demana potenciar les accions de sensibilització, aprofitant més els materials de les campanyes, i incorporar noves metodologies i propostes específiques que facilitin la participació, especialment dels joves. Agraïm la seva participació, compromís i estima vers l’acció social de Càritas Diocesana.

22

MEMÒRIA 2018

La lluita contra la pobresa laboral i el posar de manifest les realitats del mercat de treball, ha seguit essent part activa de l’acció del programa d’inserció socio-laboral durant 2018. Des de Càritas, entenem la feina com a eina d’integració per a les persones en situació de vulnerabilitat social, sempre que sigui des d’una mirada de drets, de dignitat i de transformació social. En aquest marc, per a donar visibilitat i fer denúncia de la multitud de situacions de vulneració de drets laborals, es va organitzar un primer concurs de microrelats, obert a la població, en el que posar de manifest situacions que dificulten el desenvolupament personal i professional en plenitud de drets: la conciliació laboral, les dificultats d’inserció de col·lectius majors de 45 anys, la

temporalitat i precarietat dels contractes, la feina submergida, l’externalització de treballs, els riscs en salut i seguretat… són realitats existents, que es normalitzen amb la creença que qualsevol treball pot ser garantia per a sortir de situacions de precarietat. El treball precari no és la solució a la pobresa i a la desigualtat, però si és un agravant de problemes personals, familiars i socials. Des de les actuacions d’intermediació treballam per: 1) evitar aquestes situacions i donar-lis visibilitat; 2) donar veu a les persones que les pateixen, arguments i seguretat per a no normalitzar l’explotació i l’abús; i 3) i sensibilitzar a particulars i empreses per a impulsar processos de selecció de personal responsables, que posin en valor a la persona, treball de qualitat amb drets, no discriminatori, amb condicions saludables, remuneració suficient i protecció social. El treball en coordinació i amb el suport de la confederació de Càritas Espanyola, amb plataformes i l’adhesió a la iniciativa de defensa del Treball Decent, donen sustent, arguments i sostenibilitat per a continuar amb la nostra acció.

12 MESOS

23


Les persones que acompanyam

Grups d’edat més representatius

Nacionalitat 0,1%

Varis / apàtrides

31,5%

8.011*

DONES

59%

28,2%

19,1%

Persones ateses:

JOVES DE 18 A 35 ANYS

MENORS DE 0 A 16 ANYS

Persones ateses per edats

37,6%

Col·lectiu majoritari de 30 a 50 anys

HOMES

41%

* L’obtenció d’aquesta informació prové de dues vies: - Sistema Informàtic de la Confederació de Càritas Espanyola SICCE-MIS. - Recull manual de dades.

0-4 5-9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 > 85

Espanya

28%

MAJORS DE 45 ANYS EN EDAT LABORAL

1,1%

Àsia

Nacionalitats més representatives

3,2%

Àfrica i Orient Mitjà

Resta d’Europa

Sense Espanya

100 200 300 400 500 600 700 800 900

Marroc Colòmbia Senegal Bolívia Nigèria Veneçuela Argentina Nicaragua Equador Perú Cuba

1037 PERSONES ATESES 788 425 380 313 269 147 140 106 100 94 0

MEMÒRIA 2018

5%

MAJORS DE 65 ANYS

26,5%

0

24

Llatinoamerica i Carib

Ciutadania 37,6%

Espanyols

57,9%

Extracomunitaris

3%

Comunitari no espanyol

1,5%

Altres (familiars de comunitari, extracomunitari familiar de comunitari)

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

LES PERSONES QUE ACOMPANYAM

25


l’acció que realitzam amb les persones1

Tipus de llar 30,3%

Llar de parella amb fills

14.167

15,1%

Llar monoparental

11,6%

Llar amb altres tipus de parentiu Llar sense relació de parentiu

9,8% 1,6%

Àmbit de l’intervenció

Situació legal significativa

0,5% Formació

0,9%

Altres

17,7%

Persones refugiades o sol•licitants d’asil i/o refugi (7 persones)

7,9%

Batxillar i FP grau mitjà

1,02%

Persones indocumentades (72 persones)

Persones en situació irregular (2070 persones)

Educació infantil

3,7%

Situació laboral

Estudis univeritaris i FP grau superior

70,2%

20,3%

37,6%

Educació secundària

Educació Primària

29%

1,4%

Inactives Actives MEMÒRIA 2018

3,4% Treballant sense contracte 1,4% Treballant per compte propi 6,4% Treballant per compte d’altres

58,9% Aturades

Tipus d’intervenció

Alimentació, roba i calçat i altres de la llar 46,2%

Ajudes i serveis 51,1%

Treball 40,9%

Valoració, diagnòstic 37,3%

Àmbit general 27,2%

Acords, seguiment i acompanyament 29,8%

Educació 19,3%

Derivació a altres projectes 26,8%

Habitatge 8,7 %

Acollida, escolta i suport 25,3 %

Família i entorn social 9,4%

Informació, orientació i assessorament 16,7%

Altres àmbits d’intervenció 6,7%

Tramitacions i gestions 13,1%

Salut 5,6%

Formació 11,6%

Jurídico-legal: civil estrangeria... 5,3%

Acompanyament físic 2,2%

Economia 4,3%

Altres tipus d’intervenció 0,2%

0,8%

Sense registrar informació

26

29,37%

10,4%

Sense alfabetitzar o finalitzar estudis

56.096

Una mitjana de 4 respostes per sol•licitud

23,4%

Llar unipersonal

Sense llar

Sol·licituds i respostes

8,2%

Llar de parella sense fills

Sense registrar

Basat en les dades registrades al SICCE MIS (Sistema Informàtic de la Confederació Càritas Espanyola – Model d’Intervenció Social)

1

LES PERSONES QUE ACOMPANYAM

27


PROGRAMA D’ACCIÓ DE BASE

COBERTURA DE NECESSITATS BÀSIQUES Davant les realitats de pobresa i exclusió Càritas es fa present, i és en aquests espais on duu a terme la seva tasca, després d’una anàlisi i reflexió. El punt de partida s’inicia amb l’acollida, és l’espai on és dóna l’encontre entre les persones en situació de vulnerabilitat i els agents de Càritas. Des de la proximitat del territori es fa un acompanyament de cara a posar en marxa les capacitats personals que possibiliti la participació activa en la resolució de les seves situacions de dificultat. Són els Grups d’Acció Social (o Càritas parroquials) formats per persones voluntàries i acompanyats per tècnics contractats, els que posen en funcionament activitats i projectes en l’àmbit individual o familiar, grupal o comunitari amb l’objectiu de facilitar la inclusió. Aquestes accions volen garantir l’apoderament de les persones des d’una òptica dels drets, fomentant la interacció entre els participants i els diferents grups tant parroquials, com del barri o municipi on es faci un treball conjunt de conscienciació social, i que impliqui a tots els membres de la comunitat a participar activament en la resolució dels seus problemes. Durant l’any 2018 han continuat treballant 3 equips d’Acció de Base, un a Part Forana i dos a Palma.

28

MEMÒRIA 2018

Algunes accions a destacar són: • Espais d’acollida, escolta i acompanyament a persones i famílies, on es produeix l’encontre entre persones i s’inicia una relació d’ajuda basada en l’escolta, acceptació i respecte mutu. • Projectes formatius (aprenentatge de les llengües, cuina ...), tallers ocupacionals (horts urbans, manualitats) i activitats que fomenten la convivència intercultural i participació social. • Intervenció amb famílies: espais d’aprenentatge familiar, escoles de pares i mares, punts de trobada, activitats amb infants i adolescents... • Projectes interparroquials com els Centres de Distribució d’Aliments o específics com l’Assessoria Jurídica. • Accions de sensibilització i denúncia. • Dinamització i formació del voluntariat.

Aquest continua essent, juntament amb el tema laboral, un dels majors àmbits d’intervenció. Es dona suport econòmicament o en espècie.

20% DE LES AJUDES ECONÒMIQUES 671 ajudes directes Més de 38.500€

12 CDA’s; 6 a Palma i 6 a Part Forana. 844 LLARS s’han beneficiat dels CDA 2.236 PERSONES beneficiades

Més de 92.000€ invertits PERSONES ACOMPANYADES:

6.071

78,24% persones acollides i acompanyades des del treball individual i familiar

46,40% persones participants a activitats grupals i comunitàries

CENTRES DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS Es tracta d’espais organitzats semblants a una petita botiga on les persones i famílies poden bescanviar punts (depenent del nombre de membres de la unitat familiar) per productes d’alimentació, d’higiene personal i de neteja per la llar.

MENJADOR SOCIAL SOR ISABEL BONNIN Un projecte arrelat a la comarca del Raiguer i que compta amb una gran implicació de persones voluntàries, parròquies i associacions del municipi. Dona suport durant tot l’any i serveix 115 places diàries. Compta amb un servei de menjar a domicili per a persones majors amb mobilitat reduïda. També te servei de dutxes i de bugaderia per a les persones que ho necessiten.

179 PERSONES ATESES

(persones soles, famílies amb menors) Despesa del servei: 384.523€

ROBA, CALÇAT I JUGUETES s’aconsegueix a través de les botigues solidàries, amb prèvia autorització. S’han repartit gratuïtament 421 peces de roba amb un cost de 2.530,99€. PROGRAMA D’ACCIÓ DE BASE

29


AJUDES PER A L’HABITATGE

AJUDES A L’EDUCACIÓ

L’accés a un habitatge digne i adient segueix essent una de les majors dificultats per a les persones que acudeixen a Càritas i per la societat mallorquina en general, per la qual cosa s’ha incrementat el suport en aquest àmbit.

El suport per conciliar la vida familiar i laboral i realitzar una feina de prevenció i socialització dels menors, són uns dels objectius d’aquestes ajudes.

A més de les ajudes econòmiques directes pel tema de vivenda (pagament de lloguers de pisos i habitacions, subministraments i altres), Càritas compta amb el Projecte d’Habitatge Digne, amb 3 pisos a la ciutat de Palma i la preparació d’una vivenda col·lectiva a Inca (a la primera planta del Menjador Social). A 2018 s’ha pogut donar suport amb un lloguer social a 3 famílies amb infants, gràcies a aquest programa.

57% DE LES AJUDES ECONÒMIQUES 110.975€

511 AJUDES

- Lloguers i hipoteques: 238 - Subministraments i comunitat propietaris: 183 - Lloguer habitacions i allotjament alternatiu: 80 - Diverses per vivenda: 6 - Ajudes x reparacions i electrodomèstic: 4

PROJECTE D’HABITATGE DIGNE

3 pisos a Palma

Dins aquest apartat podem trobar ajudes per material i llibres de text, suport per a realitzar activitats extraescolars i ajudes per a menjador escolar i escoletes. A 2018 també es va donar suport per tal que algunes famílies participants de Càritas poguessin dur els infants al Campament d’Estiu de la Fundació Pere Tarrés.

13% DE LES AJUDES ECONÒMIQUES

AJUDES PER A LA SALUT

6% DE LES AJUDES ECONÒMIQUES 10.774€

128 AJUDES

- Demandes de farmàcia - Tractaments dentals - Ulleres i audífons - Tractaments psicològics - Productes d’higiene i nutrició infantil

26.405,62€

147 AJUDES

AJUDES AL TRANSPORT I ALTRES

3% DE LES AJUDES ECONÒMIQUES TRANSPORT

6.844€

TAXES / MULTES Quasi 3.200€

30

MEMÒRIA 2018

PROGRAMA D’ACCIÓ DE BASE

31


Acompanyament a la infància i la família

ASSESSORIA JURÍDICA Aquest servei té com a objectiu informar, assessorar i acompanyar a les persones per a fer valer els seus drets com a ciutadanes. Les demandes d’informació són variades i els temes més recurrents són qüestions relacionades amb estrangeria, l’accés a l’habitatge, la justícia i tràmits per accedir a drets bàsics (pensions, advocats d’ofici, etc). A més d’informar i de realitzar un seguiment de la situació, es fan nombrosos acompanyaments a estaments públics o privats per a realitzar diferents gestions de caire administratiu. L’augment de persones nouvingudes ha fet que des de Càritas s’incrementassin les accions grupals per tal d’informar damunt la llei d’estrangeria, els seus drets i deures, al major nombre de persones possibles, tant a Palma com a la Part Forana, on les accions han estat més nombroses. La formació del voluntariat i la sensibilització a la població en general també ha estat un dels objectius d’aquest any, participant en diferents espais com a la Universitat de les Illes Balears (amb alumnes de Treball Social o al Curs d’Estrangeria) o a la Comissió MENA (entitats que treballen amb Menors no Acompanyats), organitzant i participant a les jornades informatives i altres espais de participació.

329 PERSONES ATESES

12 Accions grupals i sensibilització amb més de 300 participants

32

MEMÒRIA 2018

Aquest servei és duu a terme amb personal contractat i un equip de persones juristes voluntàries, expertes en diferents temàtiques (estrangeria, règim hipotecari, dret mercantil, dret civil, ...). A més tenim signat un conveni de col·laboració amb a UIB i el Col·legi d’Advocats per a la realització de pràctiques de la Clínica Jurídica (pràctiques d’estudiants de Dret de la UIB).

DESENVOLUPAMENT GRUPAL I COMUNITARI Continuam treballant des de la dinamització grupal i comunitària, entenent que la comunitat és allà on es desenvolupa la vida de les persones i, per tant, on podem generar oportunitats de relació i vincles positius que ens ajudin a crear una societat més inclusiva i que doni espais de participació, sobretot, a les persones en situació de vulnerabilitat social. Quasi la meitat de les persones ateses al programa d’acció de base han participat d’aquests projectes grupals o comunitaris, que van des d’espais de formació en competències lingüístiques, espais de trobada i de desenvolupament d’habilitats relacionals i de participació a activitats de sensibilització a barris i pobles de Mallorca. També cal destacar els espais de feina conjunta amb altres entitats i associacions a les diferents plataformes, dels quals sorgeixen múltiples activitats i accions de celebració i convivència que ajuden a crear relacions veïnals entre les persones del mateix territori i millorar la cohesió social.

Més del 46% de les persones ateses per Càritas han participat d’activitats grupals i comunitàries

En aquesta memòria volem destacar la tasca d’acompanyament a la infància i la família que es fa des d’aquest programa. Des de Càritas pensam que hem de posar als infants com a protagonistes en aquest món d’adults que estam creant. La desigualtat d’oportunitats, l’abandó i el fracàs escolar no tenen una repercussió només en la pobresa i en la seva transmissió generacional, sinó també en els recursos que es generen per al bé comú. Per això des de Càritas duim a terme l’acompanyament a la infància i família des del programa d’Acció de Base on se realitza una intervenció individual, familiar, grupal i comunitària a diferents nivells: - Acompanyament socioeducatiu a les famílies al territori des dels Grups d’Acció Social, amb el treball individual, familiar, grupal i comunitari des de l’acollida i l’acompanyament i des dels espais de recolzament educatiu a les parròquies. - Activitats educatives a través del lleure: ludoteques, activitats d’estiu... - Servei d’atenció psicoterapèutica familiar. - Tallers i Espais familiars. - Treball en xarxa a les plataformes de les barriades. - Treball amb els centres d’ensenyament públic i concertat.

274 menors participants A destacar:

15 projectes específics d’infància 1 projecte per a adolescents 3 projectes específics per a famílies 1 Servei d’Atenció Psicoterapèutica familiar

PROGRAMA D’ACCIÓ DE BASE

33


Programa d’ACCIÓ PER A LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL

PERSONES ACOMPANYADES PER PROJECTE

I Concurs de relats El Treball Decent no és un conte ELS SOSPIRS DE L’EXPLOTACIÓ Eren les 7 del matí, el despertador havia sonat però el cos no em reaccionava. Em feia mal l’esquena de la setmana passada, que havia hagut de descarregar amb el proveïdor el camió, com estic sola... Avui torna a ser dijous. M’esperen 12 hores per davant de facturació, tràmits amb aduanes i posar preus. No ens han volgut posar el ventilador i si obrim fa olor a clavegueram. Només vull un horari que em permeti recollir els meus fills i unes condicions dignes. Sospir. A vegades penso que és un privilegi, se m’oblida que és un dret fonamental. Marta Guijarro Relat finalista

34

MEMÒRIA 2018

3.059

PERSONES

han passat per les diferents accions d’informació, formació i orientació laboral.

El programa d’Acció per a la Inserció Sociolaboral inclou totes aquelles accions que es realitzen en la promoció de les persones i en l’acompanyament per a la inserció sociolaboral. També és l’aposta de l’entitat per una economia solidària, posant la persona en el centre i prioritzant la cura de la creació. Comptam amb els següents projectes: • Prelaborals: »» Tallers de Recuperació de Juguetes, de Reciclatge de Paper, Recuperació de Bicicletes i Bona Traça, des d’on es treballen competències bàsiques, transversals i laborals.

• Formatius: »» Classes d’idiomes »» Càpsules formatives de cuina, cuidadors no professionals, habilitats bàsiques en neteja, »» Formació específica en cuina, restauració, comerç, electricitat,... »» Formació en el lloc de feina: manteniment d’embarcacions, cambrer/a de pisos i cuina professional. »» Pràctiques formatives no laborals en empresa.

- Tallers prelaborals: 102 - Formació específica: 394 - Acollida, informació i assessorament: 2.581 - Itineraris d’orientació i intermediació laboral: 674 - Eines X Inserció: 8 - Altres Iniciatives d’Economia Solidària (Koluté): 8

• Koluté: projecte formatiu i productiu de confecció industrial. • Accions d’acollida, informació i assessorament sociolaboral: espai obert de primera acollida, on s’informa i orienta a les persones ateses a partir de la seva demanda i realitat. S’ofereix informació i assessorament respecte a recursos ciutadans, socials, formatius, laborals...Són espais on canalitzar les demandes i poder realitzar derivacions concretes. Específicament, s’ofereixen eines per a la recerca activa de feina. PROGRAMA D’ACCIÓ PER A LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL

35


• Microtallers per a la recerca de feina; espais grupals per a conèixer la realitat social, el mercat laboral, treballar instruments per a la recerca i consecució d’un treball i promoure la creació de teixit social.

RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL I IDEARI ÈTIC

• Itineraris d’inserció individuals que promouen treballar capacitats professionals i competències laborals per a una aproximació al món empresarial. Inclou actuacions d’aprenentatge de tècniques de recerca de feina, formació, derivacions, anàlisi del lloc de feina, etc.

Des del Servei d’Intermediació Laboral s’ha continuat el treball de recerca i mediació amb empreses per a promoure el treball conjunt amb Càritas i afavorir la integració sociolaboral i l’apropament al mercat laboral de les persones ateses als nostres projectes mitjançant accions de formació, pràctiques i inserció laboral.

• Accions d’intermediació que suposen la captació d’empreses col·laboradores i empleadors particulars amb autorització d’Agència de Col·locació. Captam i rebem ofertes per tal de posar-les a l’abast de les persones que acompanyam, també sensibilitzam i incidim a favor d’un treball en condicions dignes contractuals i salarials.

De la mateixa manera, s’ha mantingut la tasca amb persones particulars que volen incloure personal de servei domèstic i cura de persones grans als seus domicilis com a personal contractat, canalitzant i gestionant les ofertes de feina, fent especial èmfasi en el reconeixement del treball com a tal, i la seva dignificació. En ambdós casos, l’objectiu és establir canals i ponts, per a augmentar les possibilitat d’accés a una feina de persones amb majors dificultats, treballant prejudicis i discriminacions per raó de sexe, procedència o cultura, i mediant per aconseguir unes condicions salarials i laborals dignes. La sensibilització d’empreses i particulars quant a la conciliació familiar, cura de la terra, gestió de recursos... és transversal a la feina de mediació. • Eines x Inserció: empresa d’inserció que té com a principi bàsic que les persones en situació d’exclusió social puguin realitzar itineraris d’inserció personalitzats, a partir d’un contracte laboral d’inserció com a trànsit al treball ordinari. La inserció laboral es l’objectiu final de totes les nostres accions.

36

MEMÒRIA 2018

La pròpia Càritas ha possibilitat que 14 persones en procés d’inserció poguessin accedir al món laboral normalitzat.

77 EMPRESES

informades de les quals 48 han col·laborat 48 Ofertes d’empreses 43 Insercions a empresa x intermediació 29 Empreses han participat amb pràctiques no laborals 20 Empreses han possibilitat i dut a terme accions formatives

350 ENTREVISTES

d’informació d’empleadors 250 Ofertes d’empleadors gestionades • 130 insercions sense contracte • 120 insercions amb contracte

422 PERSONES

aconsegueixen 579 feines

PROGRAMA D’ACCIÓ PER A LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL

37


ARXIPRESTAT DE PALMA I

L’acció social al territori

62 Persones voluntàries 5 Càritas parroquials 5 2 3 7

REPRESENTANTS DEL VOLUNTARIAT AL CONSELL DIRECTIU DIOCESÀ

• • • • • • • • • • • •

38

Arxiprestat Palma I: Monserrat Mont (Càritas Parroquial Nra. Sra. de la Salut) Arxiprestat Palma II: Antònia Picornell (Càritas parroquial Corpus Christi) Arxiprestat Palma III: Catalina Moll (Càritas Parroquial Beat Ramón Llull) Arxiprestat Palma IV: Margalida Nadal (Càritas Parroquial del Pont d’Inca) Arxiprestat d’Es Pla: Miquel Monroig (Càritas Parroquial de Petra) Arxiprestat de Llevant: Catalina Riera (Càritas Parroquial de Manacor) Arxiprestat Lluc-Raiguer: Margalida Marcús (Càritas Parroquial d’Alaró) Arxiprestat de Migjorn: Isabel Gutiérrez (Càritas Parroquial de Felanitx) Arxiprestat Miramar-Vall de Sóller: Josep Morell (Càritas Parroquial de Sóller) Arxiprestat Nord: Juana Alomar (Càritas Parroquial de Sa Pobla) Arxiprestat Ponent: Salvador Piña (Càritas Unitat de Pastoral Costa de Calvià) Representant de voluntariat de programes: Mònica López (Espai Joana Barceló)

MEMÒRIA 2018

DISTRIBUCIÓ DE PERSONES ACOMPANYADES PER TERRITORI

2 1 1

2.443 persones a Part Forana 5.568 persones a Palma

Arxiprestat de Miramar-Sóller

4,6% Arxiprestat de Ponent

6,3%

Arxiprestat de Raiguer

8,8%

Els 4 arxiprestats de Palma

66,4%

Arxiprestat del Nord

1,6%

Arxiprestat del Pla

6,9%

Arxiprestat de Migjorn

2,4%

Arxiprestat de Llevant

3%

20 1 2 1 1 1 4 12 7 13

o Grups d’Acció Social Punts d’acollida Activitats per infants, joves, famílies Activitats formatives per adults Accions formatives per a la inserció sociolaboral Tallers de recerca de feina Accions per a majors Centres de Distribució d’Aliments (CDA) Contenidors de roba Taller formatiu de confecció Kolute Botigues solidàries Servei d’assessoria jurídica AIO (acollida, informació i orientació) Espai Joana Barceló Fires i mercadets i presència de Suma’Truck Xerrades Plataformes Accions comunitaries, participació i sensibilització

Marratxí Palma I

S’ha impulsat el projecte “Diguem Coses” espai educatiu on es realitza un reforç en català per a infants que tenen dificultats, a la vegada es duen a terme activitats de lleure pròpies del projecte i es fomenta la participació de les que es realitzen al barri. S’ha continuat amb la tasca d’acompanyament a les famílies del CC San Alfons de Ligori, amb els tallers familiars, la qual cosa ha suposat un espai de sembra i cultiu, on les famílies han pogut desenvolupar les seves riqueses com a pares i mares, això ha suposat un enriquiment per la resta de famílies del centre. En aquest arxiprestat hi trobam els projectes diocesans de Formació, Orientació i Intermediació Laboral, el Projecte Koluté i les dues botigues solidàries de Palma, l’Assessoria Jurídica individual que es duu a terme des de l’oficina central i el projecte interparroquial CDA Sant Jaume.

L’ACCIÓ SOCIAL AL TERRITORI

39


ARXIPRESTAT DE PALMA II Palma II

Marratxí

37 Persones voluntàries 6 Càritas parroquials 7 3 7 1 1 2 2 11 1 2 1 9 13

o Grups d’Acció Social Punts d’acollida Activitats per infants, joves, famílies Activitats formatives per adults Accions formatives per a la inserció sociolaboral Tallers de recerca de feina Accions per a dones Centres de Distribució d’Aliments (CDA) Contenidors de roba EINES x inserció Fires i mercadets i presència de Suma’Truck Xerrades Plataformes Accions comunitaries, participació i sensibilització

ARXIPRESTAT DE PALMA III

Marratxí

67 Persones voluntàries 8 Càritas parroquials 9 11 7 3

A les parròquies Nostra Senyora de la Soledat i Sant Joan d’Àvila s’ha iniciat un projecte d’orientació laboral, conjuntament amb JOVENT i Ayuda en Acción, adreçat als pares dels alumnes del col·legi Camilo Jose Cela, que requerien d’un acompanyament en la recerca de feina. Durant l’any 2018 s’han reprès els espais de llengua a diferents parròquies de Palma. A la parròquia de Santa Catalina Thomas s’han dut a terme les classes de llengua castellana per a persones migrants. L’espai, a més de l’aprenentatge de la llengua, ha estat un espai d’encontre i participació. A les classes han participat persones de la mateixa barriada i de les barriades més properes. A la parròquia de Sant Francesc de Paula s’ha consolidat el grup iniciat el 2017 d’Acompanyament a persones en situació d’Atur de llarga durada. La intervenció s’ha dut a terme par part de Càritas i SS.SS de l’Ajuntament i durant el 2018 la participació ha sigut més nombrosa. Destacar que algunes de les persones que han participat han pogut accedir a un lloc de feina a través del programa VISIBLES del SOIB.

1 1 1 1 57 1 12 15 8 25

o Grups d’Acció Social Punts d’acollida Activitats per infants, joves, famílies Activitats formatives per adults Accions formatives per a la inserció sociolaboral Accions per a majors Accions per a dones Horts Centres de Distribució d’Aliments (CDA) Contenidors de roba Taller prelaboral Juguetes / Paper Fires i mercadets i presència de Suma’Truck Xerrades Plataformes Accions comunitaries, participació i sensibilització

Palma III

A les Parròquies de Verge del Carme i L’Assumpció s’ha realitzat una jornada amb tots els agents de Pastoral per treballar la campanya “Compartint el Viatge” llançada pel Papa Francesc, per a fomentar la cultura de l’encontre entre les persones autòctones i les nouvingudes. A la parròquia Mare de Déu de Montserrat s’ha posat en marxa la iniciativa “Un Cafè amb Càritas” espai de trobada obert al barri, on mensualment es parla d’una temàtica d’interès social. A gener de 2018 es posà en marxa conjuntament amb el CP Verge de Lluc l’espai Cafè Tertúlia. Es tracta d’un espai de trobada pels pares i mares de les i els alumnes de l’escola, on s’han treballat aspectes de la criança i l’educació dels fills i filles. Com a projecte interparroquial trobam el CDA La Vileta i a nivell diocesà, el Taller prelaboral de recuperació de juguetes i paper i el projecte comunitari Espai Obert a Verge de Lluc.

A la parròquia de l’Encarnació s’ha dut a terme la presentació de la campanya “Compartint el viatge”, un espai de trobada on varen participar el Grup d’Acció Social i la resta de grups parroquials, com el grup de confirmació.

40

Com a projecte diocesà, hi trobam l’empresa d’inserció EINES X INSERCIÓ, i com a projectes interparroquials, els CDA 13 i CDA S’Olivera. MEMÒRIA 2018

L’ACCIÓ SOCIAL AL TERRITORI

41


ARXIPRESTAT DE PALMA IV

ARXIPRESTAT ES PLA

Llubí

Marratxí 42 Persones voluntàries 6 Càritas parroquials 6 1 7 1 1 3 1 13 7 6 6 15

o Grups d’Acció Social Punts d’acollida Activitats per infants, joves, famílies Activitats formatives per adults Accions formatives per a la inserció sociolaboral Tallers de recerca de feina Accions per a dones Centres de Distribució d’Aliments (CDA) Contenidors de roba Fires i mercadets i presència de Suma’Truck Xerrades Plataformes Accions comunitaries, participació i sensibilització

Palma IV

S’ha posat en marxa un nou centre de distribució d’aliments, per a donar resposta a les persones que precisen ajuda amb alimentació i higiene a la zona de l’Arenal, espai cedit pels Frares Franciscans a La Porciúncula. A la parròquia de Nostra Senyora de la Lactància s’ha ampliat l’estudi, acompanyament i mediació de les persones immigrants que es dediquen a la venda ambulant. A la parròquia Sant Antoni de la Platja s’ha iniciat un grup de dones oferint un espai de creixement personal i de relació. A la parròquia de Sant Alonso (Pont d’Inca) s’ha posat en marxa una iniciativa “Un Cafè amb Càritas” espai de trobada obert al barri, on mensualment es parla d’una temàtica d’interès social. També aquest any s’ha iniciat un projecte d’acompanyament en la recerca de feina per a persones amb dificultats socials.

42

MEMÒRIA 2018

49 Persones voluntàries 6 Càritas parroquials 5 1 2 1 1 4 1 2 14 2 2

o Grups d’Acció Social Punts d’acollida Activitats per infants, joves, families Accions per a majors Accions per a dones Horts Contenidors de roba Botigues solidàries Punts de venta parroquials Fires i mercadets i presència de Suma’Truck Xerrades Accions comunitaries, participació i sensibilització

Sencelles Santa Eugènia

Biniali Pina Algaida

Maria de la Salut

Costitx

Sineu

Lloret de Vistalegre

Ariany Petra

Sant Joan Montuïri

Vilafranca de Bonany

Randa Porreres

A Petra, durant aquest any s’ha iniciat una reflexió entre els Serveis Socials i el Grup d’Acció Social de Càritas sobre la necessitat de posar en marxa un Centre de Distribució d’Aliments a Petra. A Sineu gracies a la dinamització del Grup d’Acció Social s’han dut a terme noves accions grupals i comunitàries, com l’inici del grup de Dones de Sineu i la Jornada formativa sobre els recursos del SOIB. També s’ha vist augmentada la coordinació i derivacions des dels Serveis Socials Sineu a Càritas a diferents projectes com el Grup de Dones de Sineu, el Curs de Cuina/Curs de Cambrer/Taller de Bicicletes (Inca) o el Taller de Recerca de feina d’Inca. A Sencelles el Grup d’Acció Social va participar per primera vegada a la Fira de Sencelles per donar a conèixer els valors del Comerç Just i el seus principis, posant una taula per vendre diferents productes.

L’ACCIÓ SOCIAL AL TERRITORI

43


ARXIPRESTAT DE LLEVANT 76 Persones voluntàries 5 Càritas parroquials 4 1 4 3 1 10 1 3 13 6 3 2

o Grups d’Acció Social Punts d’acollida Activitats per infants, joves, famílies Tallers de recerca de feina Accions per a dones Centres de Distribució d’Aliments (CDA) Contenidors de roba Taller prelaboral Bona Traça Botigues solidàries Fires i mercadets i presència de Suma’Truck Xerrades Plataformes Accions comunitaries, participació i sensibilització

Colònia de Sant Pere Artà

Capdepera

Son Servera Sant Llorenç des Cardassar Cala Millor Son Carrió S’Illot Manacor Porto Cristo Son Macià

A S’Illot, a partir del treball en xarxa amb els recursos del territori, s’ha iniciat a un Espai d’Acollida per tal de poder realitzar l’atenció a les persones que ho necessitin. Arrel de les inundacions de Llevant, s’obrí un altres Espai d’Acollida a la Parròquia de Sant Llorenç des Cardassar, per tal de donar suport a les persones afectades per la inundació. A Manacor s’ha dinamitzat el Treball en Xarxa amb la participació a la Taula local per a la prevenció i la intervenció de violència de gènere, a la Taula d’entitats i la Taula pels pressuposts participatius, impulsant la I Fira d’Entitats Juvenils. Des del Grup de Dones s’ha dut a terme una estreta coordinació amb l’ESPAI DONA, en temes d’activitats, assessorament, etc. A Artà, s’ha participat en l’elaboració del Pla d’Igualtat. Arrel de l’increment en l’arribada de persones nouvingudes, s’han duit a terme 3 xerrades conjuntament amb el servei d’Assessoria Jurídica de Càritas per a resoldre tràmits sobre estrangeria a Manacor, Cala Rajada i Cala Millor.

44

A tot l’arxiprestat es va dur a terme la formació al voluntariat “L’acollida des de la mirada dels drets humans”. MEMÒRIA 2018

ARXIPRESTAT DE LLUC-RAIGUER

Cala Ratjada

Lluc

148 Persones voluntàries 6 Càritas parroquials 5 1 2 1 4 1 2 18 1 2 1 1 9 9 2

o Grups d’Acció Social Punts d’acollida Activitats formatives per adults Accions formatives per a la inserció sociolaboral Tallers de recerca de feina Accions per a majors Accions per a dones Centres de Distribució d’Aliments (CDA) Contenidors de roba Taller prelaboral Bicicletes Botigues solidàries Punts de venta parroquials Menjador social Fires i mercadets i presència de Suma’Truck Xerrades Accions comunitaries, participació i sensibilització

Caimari

Orient Alaró

Mancor de la Vall Biniamar Lloseta

Campanet

Selva Moscari

Búger

Inca

Binissalem Consell Santa Maria

A Inca s’ha posat en marxa un Espai d’acollida, a partir del qual es detecten diferents necessitats i es canaltzen les demandes d’orientació laboral que després s’atenen de forma individual. S’han duit a terme 2 xerrades conjuntament amb el servei d’Assessoria Jurídica de Càritas per a resoldre tràmits sobre estrangeria. Per iniciativa de la Càritas Parroquial, s’ha creat un Centre de Distribució d’aliments. També s’han duit a terme diferents xerrades de sensibilització a grups de catequesi i centres educatius. A Lloseta s’han pogut establir acords pel CDA del municipi entre l’Ajuntament i Caritas Parroquial en temes econòmics (noves aportacions des de l’Ajuntament). També s’ha potenciat la coordinació i la formació entre les persones voluntàries. A Alaró, el grup d’acció social ha participat per primera vegada a la fira artesanal amb diferents productes dels Tallers Prelaborals de Càritas. A tot l’arxiprestat es va dur a terme la formació al voluntariat “L’acollida des de la mirada dels drets humans”. L’ACCIÓ SOCIAL AL TERRITORI

45


ARXIPRESTAT DE MIGJORN

ARXIPRESTAT DE MIRAMAR-VALL DE SÓLLER

Felanitx

62 Persones voluntàries 8 Càritas parroquials 4 1 4 1 2 2 2 1 18 2 1 11 6 1 5

o Grups d’Acció Social Punts d’acollida Activitats per infants, joves, famílies Activitats formatives per adults Accions formatives per a la inserció sociolaboral Tallers de recerca de feina Accions per a majors Accions per a dones Centres de Distribució d’Aliments (CDA) Contenidors de roba Botigues solidàries Punts de venta parroquials Fires i mercadets i presència de Suma’Truck Xerrades Plataformes Accions comunitaries, participació i sensibilització

Llucmajor Campos

Es Carritxó Cas Concos Portocolom S’Horta Calonge

S’Alqueria Blanca Cala d’Or Santanyí Es Llombards Ses Salines

S’Estanyol de migjorn

Colònia de Sant Jordi

A Cala d’Or s’ha potenciat el treball en xarxa amb els diferents serveis i recursos de la zona, per poder consolidar l’Espai d’Acollida de Càritas on s’han realitzat tallers de Castellà. Destacam la coordinació i treball en xarxa del Grup d’Acció Social de Campos i els Serveis Socials municipals que treballen des de la complementarietat per poder atendre a les persones més vulnerables. A Porto Colom el Grup d’Acció Social continua recolzant la cooperació amb Burundi.

Sóller

Deià

26 Persones voluntàries 2 Càritas parroquials 1 3 2 1 2 8

A Santanyí s’han dut a terme diferents formacions amb el Grup d’Acció Social amb l’objectiu de treballar la cohesió i la reflexió del grup: Mobilitat humana; Laudato Si; L’Acollida des de la mirada dels Drets Humans.

Fornalutx Port de Sóller l’Horta Biniaraix

1 1

o Grups d’Acció Social Punts d’acollida Activitats per infants, joves, famílies Accions per a dones Centres de Distribució d’Aliments (CDA) Contenidors de roba Fires i mercadets i presència de Suma’Truck Plataformes Accions comunitaries, participació i sensibilització

Valldemossa

Bunyola

Banyalbufar Esporles Estellencs

A Càritas parroquial de Sóller, es destaquen les següents accions: • Projectes de suport a persones i famílies a través del projecte “Prèstecs” o “Des del Cor” o el “d’ajudes monetàries” per pagar rebuts de subministres, lloguers,etc; o el suport a necessitats bàsiques, com el projecte Rebost (gestionat amb els Serveis Socials i Creu Roja) i que té el suport de la campanya de Nadal que es fa a les escoles i parròquies i de diferents empreses de tota la Vall. • Projectes de prevenció amb infants i joves, com el de “Futbolet” o el “taller de Karate”. • Accions de dinamització comunitària com el taller de manualitats “Mira que faig” o el “Mercadet Solidari”. • Creació d’un nou espai per a dones que tenen dificultats per a dominar la llengua castellana. És el projecte “Diviértete en castellano”, amb servei de guarderia. A Càritas parroquial d’Esporles: • Activitats de sensibilització i animació comunitària: Concerts corals solidaris.

46

MEMÒRIA 2018

L’ACCIÓ SOCIAL AL TERRITORI

47


ARXIPRESTAT NORD 12 Persones voluntàries 2 Càritas parroquials 4 1 2 2 1 1 9 1 1 4 3

o Grups d’Acció Social Punts d’acollida Activitats per infants, joves, famílies Activitats formatives per adults Accions formatives per a la inserció sociolaboral Accions per a majors Accions per a dones Contenidors de roba Punts de venta parroquials Alberg Fires i mercadets i presència de Suma’Truck Xerrades

ARXIPRESTAT DE PONENT Pollença

Puigpunyent

Port de Pollença

36 Persones voluntàries 5 Càritas parroquials

Alcúdia Port d’Alcúdia

5 1 1 1

Sa Pobla Muro Son Serra de Marina

Santa Margalida

15 4

A Pollença destacam les següents accions: • Consolidació del Grup de Dones al Port de Pollença. • Activitat de Comerç Just amb nins de 8 anys del col·legi Costa i Llobera. • A la zona del Port i a Pollença s’ha vist augmentada la coordinació i relacions amb els diferents professionals de Serveis Socials del municipi (treballadores socials i educadors). Per aquest motiu també han augmentat el nombre de derivacions des dels Serveis Socials als nostres projectes de Càritas com el Grup de dones, el Curs d’ajudant de cuina (Palma i Inca) o derivacions a l’espai obert de Caritas per tema recerca de feina. • Consolidació de l’Espai Obert del Port de Pollença, convertint-se en un punt de trobada, informació i assessorament de les persones del municipi. • Consolidació Projecte “A prop Teu”: acompanyament a persones majors dins la seva llar i també a la Residencia del Port de Pollença on participen conjuntament en activitats lúdiques.

48

MEMÒRIA 2018

1 2 2 2

1 2 4

o Grups d’Acció Social Punts d’acollida Activitats per infants, joves, famílies Activitats formatives per adults Accions formatives per a la inserció sociolaboral Tallers de recerca de feina Accions per a majors Accions per a dones Centres de Distribució d’Aliments (CDA) Contenidors de roba Fires i mercadets i presència de Suma’Truck Xerrades Plataformes Accions comunitaries, participació i sensibilització

Sant Elm S’Arracó

Galilea

Andratx Port d’Andratx

Es Capdellà

Cala Major

Calvià Peguera

Sant Agustí Portals Nous

Palma Nova Santa Ponça

Magaluf

El Toro

Son Ferrer

A l’espai de Santa Brígida de Cala Major, s’ha continuat amb el treball grupal i comunitari amb els serveis externs, destacant la tasca d’acompanyament i sensibilització en el Dret a un Habitatge Digne, a la qual han participat diferents projectes de l’Ajuntament de Palma i les pròpies persones afectades. EL “Grup de Costura” de Son Ferrer ha participat activament a les reunions de formació, que es fan amb el GAS de Costa de Calvià, amb objectiu de cohesionar i dinamitzar el GAS de la Unitat Pastoral de Calvià. Al Pis solidari de Palmanova, s’hi ha donat suport a 2 persones durant aquest any. A Costa de Calvià s’ha creat el Grup d’Escolta per oferir el servei als participants que precisin una atenció a aquest nivell. S’han fet formacions periòdiques al voluntariat per tal de poder dur a terme aquest servei. També s’ha duit a terme un espai d’acollida (o Espai Obert). S’han fet reunions conjuntes entre els GAS de Santa Ponça i Peguera, per tal de dur a terme una acció coordinada i ajuntar esforços. L’ACCIÓ SOCIAL AL TERRITORI

49


SENSIBILITZACIÓ PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS

COMUNICACIÓ Els mitjans de comunicació, en les seves diferents versions, juntament amb les xarxes socials són canals d’informació que ens ajuden a donar a conèixer la tasca diària que realitza Càritas Mallorca als diferents espais. Gràcies a aquests canals ens comunicam d’una forma més directa amb les persones que estan sensibilitzades en la labor d’atendre i donar resposta que desenvolupa l’entitat cap els col·lectius que estan en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió. Els mitjans de comunicació juntament amb les xarxes socials són també espais per denunciar i donar a conèixer la realitat social que ens envolta.

PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

125 Dies

7

Emissores de ràdio

183

Continguts diversos

3

Agències de comunicació

19

Diaris, revistes i diaris digitals

3

Pàgina web www.caritasmallorca.org 10.807 usuaris Increment de 2.645 respecte a 2017 13.312 sessions

Facebook 1.299 seguidors a final d’any Increment de 135 respecte a 2017 287 publicacions

Canal youtube 39 vídeos penjats 662 visualitzacions 278 visualitzacions més que a 2017

Butlletí quinzenal d’informació del voluntariat: Informació A Prop 25 butlletins 771 usuaris Increment de 143 respecte a 2017

31.924 pàgines visitades

Twitter 621 seguidors Increment de 133 respecte a 2017 109.533 impressions 295 mencions

Televisions

I Concurs de relats El Treball Decent no és un conte LAS CAMPANAS Los domingos escuchaba, agarrotado, el repicar de las campanas de la Iglesia, era un sonido que me catapultaba fuera. Aunque no sabía muy bien qué querían decir, me sonaban a luz y viento en la cara. Escuchaba los pasos por la calle y el alboroto de los niños, aunque solo podía ver sus tobillos. Rápidamente el tricotar de las otras máquinas cegaba mis visiones, otra dura jornada de puntadas y repuntes esperaba mi trabajo. Arnau Pedregal Relat guanyador

50

MEMÒRIA 2018

SENSIBILITZACIÓ

51


CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ Al 2018 s’han desenvolupat diferents campanyes cap a la ciutadania per sensibilitzar entorn a les iniciatives que impulsa Càritas: • La campanya institucional de Càritas, la principal, es va desenvolupar al Corpus i posteriorment al Nadal amb els títols “El teu compromís millora el Món” i “Sigues Part”, respectivament, aquesta darrera amb l’objectiu de captar nous socis i donants. • A l’Abril coincidint amb la Campanya de la Renda, se va encetar la campanya de Càritas “Millor 2” per marcar les dues caselles d’assignació solidària. • La campanya “Si cuides el Planeta, Combats la pobresa” que tenia com a objectiu “escoltar el clam del pobres i de la terra” i que sorgia del l’encíclica Laudato Si del Papa Francesc, inicia al juny una nova etapa centrada a transformar aptituds. • La cultura de la trobada entre comunitats locals i migrants s’ha continuat promovent l’any 2018 a través la campanya “Compartint el viatge” • A l’octubre, coincidint amb la campanya “Església pel Treball Decent”, promoguda per entitats eclesials, Càritas Mallorca organitza una jornada lúdico –reivindicativa per defensar el treball digne a través del concurs de Relats “El Treball Decent no és un conte”. • Al mes de novembre amb motiu del Dia de les persones Sense Llar, Càritas impulsa la campanya “I tu que dius?. Digues Prou, Ningú Sense Llar” on es volia dir prou a les situacions de vulneració de drets, d’invisibilitat, d’agressions a les persones que no tenen un sostre per dormir. • Càritas Mallorca ha continuat al Nadal amb la Campanya del Rebost a escoles, instituts i associacions... entre altres entitats, de recollida d’aliments i productes de primera necessitat que aquest 2018 ha tingut com a títol “El teu compromís millora el món. Tu pots posar la teva peça”.

52

MEMÒRIA 2018

A quest és el nostre desig per a aquestes datesi per a cada dia de l’any.

• També al Nadal Càritas Mallorca va encetar la campanya a les xarxes Per Nadal #ConsumResponsable per promocionar els productes del tallers sociolaborals de l’entitat i afavorir a la vegada un consum solidari, una proposta que també se recull a la campanya que s’impulsa al desembre per promocionar el Comerç Just, i que també vol fomentar un consum responsable a favor de la justícia social “Som comerç Just”. • Així mateix durant tot l’any Càritas ha llançat diferents Campanyes d’emergència per socórrer les víctimes de catàstrofes naturals o de crisi alimentària que s’han donat a Guatemala, Nicaragua, Filipines, Indonèsia o el Sahel.

PUBLICACIONS Finalment, durant aquest any Càritas Mallorca ha publicat la Memòria 2017 “Ens enllaçam per la justícia, combatent la pobresa i cuidant el planeta”.

523 Donants esporàdics 514 Subscriptors periòdics

(augment d’un 4,2%)

#SiguesPart de Càritas

B O N

NA D A L

I feliç vida per a tots

Fes-te soci en: www.caritas.es

SI CUIDES EL

PLANETA COMBATS LA

POBRESA EL DETERIORAMENT DEL MEDI AMBIENT PROVOCA MÉS INJUSTÍCIA FES LA TEVA PART

SENSIBILITZACIÓ

53


ANIMACIÓ

SENSIBILITZACIÓ AMB LES EMPRESES

Des de tots els programes de Càritas es duen a terme accions de sensibilització damunt les causes i consecuències de la pobresa per a promoure una presa de consciencia i un canvi d’actitud a la societat.

Des de Càritas treballam per transformar l’actual sistema econòmic que descarta i expulsa a una gran part de la població, en una economia que estigui al servei de les persones, que distribueixi la riquesa i tingui cura del medi ambient.

Promovem un canvi de mirada damunt la realitat social, perquè cada vegada més, infants i joves, empresaris, empleadors, petits i grans comerços es vagin sumant a la misió de transformació social de Càritas. A través de diferents xerrades, visites als projectes i altres accions, donam a conèixer els valors de Càritas i la seva missió, així com la importància del voluntariat i la defensa dels drets de totes les persones.

33 xerrades i tallers

a escoles, instituts i grups de joves Hem arribat al voltant de

1.450 infants i joves 15 xerrades a associacions,

En aquest procés de transformació, tal i com es pot llegir al document Ideari ètic per a la relació de Càritas amb les empreses i institucions “les empreses es poden sumar a aquest objectiu des de la responsabilitat social de promoure models econòmics que protegeixen l’entorn i defensin a les persones i els seus drets”. La col·laboració entre Càritas i el sector empresarial és imprescindible per tal de dur a terme aquesta transformació. És per això que, des d’aquesta línia, s’ha continuat treballant intensament amb empreses que ja fa temps que col· laboren amb Càritas i d’altres que s’han interessat per la tasca solidària de l’entitat. Les col·laboracions segueixen essent diverses, des del suport a les diferent accions formatives i d’inserció sociolaboral de l’entitat, passant per la participació a campanyes determinades (recollides de roba, juguetes de segona mà, campanya del Rebost, etc), són moltes les formes de col·laborar amb Càritas.

entitats, grups, empreses

Hem arribat al voltant de

500 persones

88 actes a fires i mercadets amb productes dels diferents tallers i presència de la Suma’Truck

54

MEMÒRIA 2018

121 empreses col·laboradores

CAMPANYA “COMPARTINT EL VIATGE” La campanya “Compartint el viatge” és la convidada que ens fa el Papa Francesc i Càritas Internationalis a practicar i promoure la cultura de l’encontre. Moltes persones es veuen obligades a migrar perquè en els llocs d’origen es molt difícil viure. Cerquen països, pobles on iniciar una nova vida. Les comunitats cristianes estam cridades a l’acollida i a sortir a l’encontre. “Compartint el viatge” és una campanya d’experiències: convida a crear espais de relació a les parròquies i comunitats, on es doni una trobada real entre persones que permeti conèixer les causes de les migracions, el que succeeix durant el viatge dels qui emigren i les realitats que han d’afrontar quan arriben a un nou destí. Conèixer per a comprendre. Comprendre per a estimar i acollir. Totes les Càritas del món estan implicades en aquest viatge.

La campanya, també ens insta a implicar-nos en fer una incidència política i reclamar els drets fonamentals dels immigrants. A l’any 2018 s’han fet trobades a les parròquies de Mare de Déu de Montserrat, L’Encarnació, Santa Catalina Thomas, L’Assumpció, Sant Magí, Verge del Carme, amb la participació de més de 200 agents de pastoral, per donar a conèixer la campanya, animant a posar en pràctica les recomanacions del Papa Francesc: acollir els nostres germans i germanes immigrants i refugiats amb els braços oberts. El viatge es fa entre dos: els que vénen a la nostra terra, i nosaltres que anam cap al seu cor, per a compartir i celebrar la vida com a família humana que som.

SENSIBILITZACIÓ

55


PROJECTE DE COOPERACIÓ AMB SENEGAL Durant l’any 2018 hem continuat amb el projecte de cooperació “Millora de la situació nutricional de 240 famílies camperoles vulnerables de 4 comunitats rurals del districte Thille Boubacar, al nord del Senegal”. S’ha dut a terme en el departament de Podor, amb l’objectiu de millorar la situació de malnutrició de les famílies més vulnerables en una zona amb un alt índex d’inseguretat alimentària. La producció d’arròs és la principal ocupació i font d’ingressos per a les famílies de la zona. S’ha fet un acompanyament en tot el procés des de l’inici de la campanya preparant el terreny, selecció de les llavors més adients, sembra, control de plagues, emmagatzament, i tècniques que garanteixin la conservació i qualitat de l’arròs. A la vegada s’ha facilitat el material necessari a les famílies per a poder fer el treball amb les condicions necessàries així com la compra de motobombes per a les comunitats per a millorar el sistema de regadiu. Un element important del projecte ha estat l’apoderament de les organitzacions camperoles de base, com a actors de desenvolupament local. Per a aconseguir-ho s’ha acompanyant en totes les activitats, per a millorar la gestió, tant operativa com administrativa, per la qual cosa s’ha realitzat una tasca d’identificació d’activitats generadores d’ingressos mitjançant l’intercanvi d’experiències i participacions a diferents fires del país. Es tracta d’un projecte de continuïtat realitzat conjuntament entre Càritas Senegal, Càritas Espanyola i Càritas Mallorca, amb la subvenció del Govern Balear.

56

MEMÒRIA 2018

BOTIGUES SOLIDÀRIES, COMERÇ JUST I FINANCES ÈTIQUES Càritas comparteix els valors de l’economia social i solidària i la promou desenvolupant diferents programes de treball inclusiu, iniciatives d’economia social, propostes de comerç just, foment del consum responsable i el compromís amb les finances ètiques. Arreu de l’illa de Mallorca, compta amb 11 botigues solidàries (2 a Palma i 9 a la part forana als pobles d’Alaró, Artà, Cala Ratjada, Inca, Llubí, Manacor, Santanyí, Ses Salines i Santa Maria). Són espais de sensibilització i conscienciació de que un altre tipus de consum és possible i que donen a conèixer el sentit dels productes realitzats per persones en procés d’inserció dels diferents tallers i projectes de Càritas, de l’empresa Eines x Inserció i productes de Comerç Just, elaborats en condicions justes a països del Sud. Al 2018, a més a més, hem pogut comptar amb l’acció sensibilitzadora de la botiga itinerant, la SUMA’TRUCK, que ha realitzat 53 sortides, a 38 municipis diferents, assistint a diferents tipus d’esdeveniments: mercats, fires, festes patronals, concerts, mercadets de Nadal, escoles...apropant els productes del projecte Koluté, del taller de paper i productes de Comerç Just. També hem estrenat la botiga online www.kolute.org. Participant a la Xarxa autonòmica de Comerç Just i a la “Xarxa confederal”, Càritas Mallorca ha promogut diferents accions de sensibilització amb la celebració al mes de maig del Dia Mundial del Comerç Just, o al mes de desembre amb la campanya de Nadal “#Som Comerç Just” i amb diferents accions de formació amb grups de voluntaris, escoles i altres. En total s’han duit a terme 17 accions de sensibilització per promoure aquest comerç alternatiu basat en la defensa dels drets humans. D’altra banda, Càritas aposta per les finances ètiques, com a eina per a transformar la nostra societat. Aquestes garanteixen als estalviadors que els seus diners s’inverteixin en activitats i projectes que cerquen el desenvolupament de les persones, la redistribució de la riquesa i la cura del medi ambient. En aquest sentit, Càritas Mallorca participa activament en el Comitè Ètic de Caixa Colonya de Pollença, i ha promogut la consolidació de Fiare Banca Ètica a les Balears. SENSIBILITZACIÓ

57


ELS AGENTS DE CÀRITAS

81

65

16

958

749

209

Treballadors i treballadores Si al llarg del 2018 Càritas Mallorca ha pogut acompanyar 8.011 persones, atenent les seves 14.167 sol·licituds i donant 56.096 respostes, ha estat gràcies a la implicació dels seus agents, persones voluntàries i contractades cridades a servir als nostres germans més desvalguts i a transformar la societat guiades per l’amor, des d’una entitat que és la mateixa Església organitzada al servei de Caritat i a fer-ho compartint uns valors i maneres de ser i actuar que constitueixen l’essència mateixa de la missió de Càritas (Las personas que trabajamos en Cáritas). Càritas Mallorca ha comptat amb la implicació de 958 persones voluntàries, 24 persones noves més que a l’any 2017, les quals han rebut la formació inicial per a començar la seva tasca a l’entitat. Pel que fa a les persones contractades, han estat 81 durant el 2018. El personal contractat aporta més els coneixements especialitzats, el recolzament organitzatiu i la formació, la dinamització i acompanyament entre els equips de voluntaris, al mateix temps que una millora sistemàtica dins l’organització (Ibidem).

58

MEMÒRIA 2018

Persones voluntàries

Durant l’any els agents de Càritas han comptat amb diferents activitats de formació i convivència, tant a nivell local com estatal. Val la pena destacar la nombrosa participació de persones contractades en els diferents cursos organitzats per la Confederació de Càritas Espanyola (Escuela de Primavera, Escuela de Caridad, Escuela de Verano), així com en els anomenats Niveles Técnicos Mixtos, que són grups de feina per a tractar temes comuns a totes les Càritas. Aquestes activitats repercuteixen en la millora de l’ambient de treball i en el sentit de pertinença a l’entitat. Des d’aquesta Memòria, volem reconèixer a totes les persones, voluntàries i contractades, el seu tarannà, el seu compromís, dedicació i professionalitat en benefici de les persones mes necessitades de Mallorca.

I Concurs de relats El Treball Decent no és un conte UN SOMRIURE Posa’t guapa —em va dir l’encarregat—. I somriu. No em va xerrar del mal d’esquena, de les tendinitis als canells, del tedi, de les males respostes dels clients, de sentir-me una prolongació de la caixa. —Imagina’t que no ets aquí —em va explicar un dia la meva companya Alícia—. Pensa en un paisatge que t’agradi i trasllada’t-hi. Avui ho he posat en pràctica: M’he figurat esser a la platja amb en Toni i el nin, mentre el sol m’acaronava suaument. Casualment ell passava per davant quan un somriure ha encès la meva expressió. Antoni Llabrés Relat finalista ELS AGENTS DE CÀRITAS

59


INGRESSOS 2018

ADMINISTRACIÓ

El Departament d’Administració de Càritas dóna suport a totes les àrees de treball de la institució procurant un finançament adequat i una comptabilitat transparent i responsable. Sense l’administració adient dels recursos econòmics, Càritas Mallorca no podria dur a terme la tasca que la mateixa societat i la fidelitat a l’Evangeli li exigeixen.

Recolzament Econòmic: acollida, informació, altes i baixes de les persones i entitats que col·laboren en la nostra entitat, gestió i control de les entrades (campanyes internacionals d’emergències donatius, esporàdics, socis, etc..).

Altres: tramitació d’herències i altres escriptures notarials, llei de protecció de dades, recolzament informàtic, comandes de material...

Entre les tasques que el departament d’administració de Càritas duu a terme es poden destacar: •

Comptable: dur la comptabilitat de la institució, elaboració de pressuposts, comptes anuals, auditoria externa i el seu depòsit segons la normativa establerta, fer el seguiment dels programes, seguiment dels pressuposts, justificació dels programes, seguiment de proveïdors, deutes i cobraments.

Fiscal: petició de les exempcions a les que es pugui acollir l’entitat, complimentar i presentar les declaracions a les quals estam obligats: IVA, Impost de societats, models 111, 115, 347, 182, etc..

Laboral: realitzar els contractes laborals de tot el personal contractat, control de les variacions de les nòmines, gestió de les baixes laborals, finalització de contractes, pagament i transferències de nòmines, imputació de costs de personal als programes.

60

MEMÒRIA 2018

Activitat pròpia Donatius Donatius en espècie Subscriptors Herències i llegats Aportacions parroquials/ Entitats Esglesia Campanyes Nadal i Corpus Campanyes internacionals Aportacions participants dels serveis Vendes articles tallers i comerç just Conferència Episcopal Caritas Espanyola Delegació de Pastoral Caritativa i Social Cabildo de La Seu Lloguers socials Lloguers Eines X Inserció EI Lloguers i altres rendiments de locals Altres ingressos Total Ingressos activitat pròpia

309.076,36 € 74.486,64 € 143.080,29 € 124.563,58 € 14.036,44 € 120.707,44 € 27.331,29 € 15.198,00 € 180.550,20 € 86.643,00 € 87.172,04 € 3.500,00 € 60.000,00 € 6.026,40 € 28.200,00 € 73.568,71 € 12.293,27 € 1.366.433,66 €

Administració pública Govern Balear-Conselleria Serveis Socials i Cooperació Govern Balear-Conselleria Serveis Socials i Cooperació (Senegal) Govern Balear - Conselleria de Treball, Comerç i Indústria Consell de Mallorca- Institut Mallorquí d’Afers Socials Ajuntament d’Inca Ajuntament de Palma Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. IRPF Fons Social Europeu -projecte operatiu Ajuntament de Pollença Total Ingressos Administració Pública

352.540,28 € 119.939,88 € 1.107,70 € 231.260,23 € 75.000,00 € 68.323,08 € 28.500,00 € 28.128,77 € 1.500,00 € 906.299,94 €

Altres institucions Banco Santander- Entidad gestora Fondo Inversión Fundación Endesa Fundació La Caixa -Incorpora Inditex Bankia Fundació Barceló Total Ingressos Altres Institucions

100.584,97 € 55.444,04 € 40.000,00 € 25.550,26 € 24.000,00 € 10.941,18 € 256.520,45 €

TOTAL 2.529.254,05 € ADMINISTRACIÓ

61


DESPESES DE L’ACTIVITAT 2018

ORIGEN DELS INGRESSOS

Acció social per l’inclusió Acció base Acció base treball individual, familiar, grupal i comunitari Ajudes a persones i famílies Menjador Social Sor Isabel Bonnin Gestió ajudes aliments Acció d’inserció sociolaboral Projectes ocupacionals, tallers i comercialització Projectes formatius, cursos i accions formatives. Intermediació Taller textil / economia social. Botigues i comercialització comerc just Beques tallers i cursos Col·laboració pastoral penitenciària Sensibilització Comunicació, publicacions, estudis i animació Campanyes Internacionals i Cooperació amb Senegal

777.399,66 €

AJUDES DIRECTES I BEQUES

225.507,88 € 384.523,07 € 138.743,70 €

Ajudes directes a persones i famílies Ajuda per habitatge 110.795,94 € Ajuda per necessitats bàsiques 130.871,50 € Ajuda per educació 26.701,62 € Ajuda per transport 3.974,92 € Ajuda per salut 11.322,61 € Ajudes diverses 3.210,23 € Ajudes material formació 21.726,23 € 308.603,05 € Beques de formació i ocupació Beques Tallers Inserció 101.202,00 € Beques Cursos 13.010,25 € Beques Procés i diverses 24.018,00 € 138.230,25 €

260.426,11 € 410.792,99 € 234.516,37 € 152.536,56 € 4.617,74 € 89.074,32 € 147.571,17 €

Serveis transversals Coordinació, seguiment i justificació de projectes Desenvolupament de persones contractades i voluntàries Administració Logistica: mobilitat i suport informàtic Manteniment edificis i obres

136.289,82 € 8.148,53 € 204.267,71 € 32.974,53 € 61.878,31 €

TOTAL AJUDES I BEQUES

24,80% 29,29% 5,98% 0,89% 2,53% 0,72% 4,86% 69,06% 22,65% 2,91% 5,38% 30,94%

446.833,30 €

RESUM I RESULTAT ACTIVITAT 2018

3.000.000 2.500.000

Ingressos totals

2.529.254,05 €

2.000.000

Despeses de l’activitat

3.269.268,47 €

Resultat de l’exercici

-740.014,42 €

1.500.000

Inversions i subvencions rebudes

1.000.000 500.000 0

Inversions realitzades Menjador Social Isabel Bonnin 2015

Activitat pròpia

2016

Administració pública

2017

2018

Altres institucions

Altres inversions realitzades Subvencions per inversions menjador inca

382.331,84 € 84.284,13 € 262.939,44 €

I Concurs de relats El Treball Decent no és un conte NO ÉS UN SOMNI Cada dia després de la jornada, Na Martina passa a recollir al petit Nico, ell ja l’espera amb el pijama posat, i al seu llitet, on es queda dormit a l’instant, ella el mira i s’oblida; de les retallades a la fàbrica, de les hores extres, del mal als dits després de hores cosint, i així...fluixet, li conta que el món és bonic i li demana: que de gran sigui el que vulgui, que la por no l’aturi, que compleixi els seus somnis...i ell respira profundament, i somriu enmig de la nit. Aina Coll Relat finalista

TOTAL 3.269.268,47 €

62

MEMÒRIA 2018

ADMINISTRACIÓ

63


Projecte Moda RE-

El novembre de l’any 2017 Càritas Mallorca posà en 8 llocs de feina funcionament la seva empresa d’inserció que té com en contracte d’inserció objecte principal el crear espais de feina per que per- En les qualificacions de sones amb especials dificultats per trobar-ne puguin • Xofer desenvolupar itineraris d’inserció que els permetin • Mosso de magatzem assolir un nivell d’ocupabilitat adient, aconseguir • Atenció al client feina i sobretot mantenir-la per tal que es puguin El Departament d’Administració de Càritas dóna su• Laboral: realitzar els contractes labodesenvolupar professional i socialment de manera rals de tot el personal contractat, control port a totes les àrees de treball de la institució proíntegra i autònoma. de les variacions de les nòmines, gestió de les baicurant un finançament adequat i una comptabilitat xes laborals, finalització de contractes, pagament transparent i responsable. Sense l’administració adii transferències de nòmines, imputació de costs de ent dels recursos econòmics, Càritas Mallorca no popersonal als programes. dria dur a terme la tasca que la mateixa societat i la fidelitat a l’Evangeli li exigeixen. • Recolzament Econòmic: acollida, informació, altes i baixes d’inserció de les persones i entitats col·laboren a més de la tascaque d’acompanyaEntre les tasques que el departament d’administracióLes empreses nostra entitat, gestió iajuden controlade les entrades ment aenlalainserció sociolaboral, crear riquesa de Càritas duu a terme es poden destacar: internacionals d’emergències donadins el(campanyes territori, ja que per una part generen un retorn • Comptable: dur la comptabilitat de la institució,econòmic tius via esporàdics, socis, etc..). impostos a l’administració i per altra part pressuposts, L’empresaelaboració d’insercióde aporta un valor comptes diferencialanuals, ja que au-suposen un estalvi per ad’herències l’administració quan contrac• Altres: tramitació i altres escriptures ditoria contractes externa i eldirectes seu depòsit la norma-ten a persones perceptores permet generar que asegons més d’ocupade RMI (renda mínima d’intiva establerta, fer el seguiment d’experiència dels programes,serció).notarials, llei de protecció de dades, recolzament ció, proporcionen formació i adquisició informàtic, comandes de material... seguiment dels pressuposts, justificació dels proprofessional a les persones que tenen més difícil l’accés grames, seguiment de proveïdors, deutes i cobraal món laboral. Retorn econòmic: Més de 48.000€ ments. Aquest context empresarial permet a les persones contractades millorar la seva ocupabilitat. És auna depu• Fiscal: petició de les exempcions les eina que es política activa d’ocupació, on complimentar la persona realitza un pro- les gui acollir l’entitat, i presentar cés integral d’inserció que amb mesures d’interdeclaracions a lescompta quals estam obligats: IVA, Imvenció i acompanyament coordinació amb serveis post de societats,enmodels 111, 115, 347,els182, etc.. socials i serveis públics d’ocupació (SOIB).

Què son els contractes d’inserció?

Retorn social

A més d’aquests impactes positius, hem generat un altre impacte mediambiental i social important a través de la nostra participació dins el Projecte Moda RE- promogut per Càritas Espanyola, que té com objectius principals la generació d’ocupació social i sostenible, la transparència, el destí ètic de les peces de roba i el consum responsable, promovent l’economia social i solidària a través de la reutilització, el reciclatge, la donació i la venda de roba usada.

RECOLLIDES DIRECTES 17

4

Centres propis

Centres religiosos

24

Càritas parroquials

Moda RE- treballa per una economia circular a través del reciclatge, la reutilització de la roba i de la creació d’espais per desenvolupar itineraris d’inserció sociolaboral. En aquest Projecte Moda RE- participam juntament amb altres 30 Càritas diocesanes i tres plantes integrals de selecció, recuperació i reciclatge. Això ens situa al estat espanyol com a referents de l’economia circular en el camp del residu tèxtil.

38

Empreses

48

Entitats socials Escoles Centres esportius

Concretant a Mallorca, la nostra tasca la realitzem principalment a través de la recollida de roba mitjançant contenidors a la via pública o a espais públics o per recollides directes.

177

contenidors

Aquest acompanyament es realitza per part de l’equip del projecte “Accions d’Intermediació; orientació i formació” de Càritas Mallorca i del propi equip de l’empreMEMÒRIA 2018 64sa d’inserció.

65


Treball en xarxa:

Kg de roba

A Eines x Inserció, seguint la filosofia de Càritas Mallorca, ens hem coordinat a diferents nivells i amb diferents entitats i administracions, depenent dels diversos objectius: • Amb els Serveis Socials de l’administració i demés serveis derivants pel que fa als contractes d’inserció: derivació i seguiment.

recollits CONTENIDORS

890.000 Kg

RECOLLIDES DIRECTES

192.000 Kg

TOTAL RECOLLITS

1.082.000 Kg

Recollida, 1 selecció, milió reutilització de Kg i reciclat de gairebé

amb un estalvi d’emissions de CO2 de * L’emissió anual de 1.000 cotxes

BOTIGUES Com a part complementaria, però no manco important, de la recollida de roba tenim la venda i donació de roba recuperada a través de 10 de les botigues solidàries de Càritas i de la pròpia empresa.

Alaró

A part d’aquesta activitat principal, l’empresa d’inserció Eines x Inserció dona suport logístic a diferents projectes i activitats de Càritas Mallorca.

MEMÒRIA 2018

Agraïments:

3000 tones*

Aquesta feina ha estat possible gràcies a la implicació i col•laboració de molts de Grups d’Acció Social, de persones anònimes i d’un nombrós grup de persones voluntàries. A més, volem agrair a tots aquells que ens han facilitat la col·locació de contenidors de roba mitjançant convenis de col·laboració: • Ajuntaments de: Palma; Inca; Sineu; Binissalem; Consell; Lloseta; Llucmajor; Marratxí; Santa Margalida; Santanyí; i Vilafranca.

• Parròquies: Port d’Alcúdia, Andratx, Port d’Andratx, Cala Millor, Can Picafort, Colònia de Sant Jordi, Badia Blava, Pont d’Inca, Pla de Na Tesa, Sant Josep Obrer, Santa Maria, Port de Pollença, El Vivero, Palmanyola, Palmanova, Santa Ponça, Son Ferrer, L’Encarnació i Capdepera. • Empreses: Eroski, Carrefour i El Corte Inglés. A tots i totes, moltes gràcies!

BALANÇ ECONÒMIC

Aquesta activitat ajuda a la sostenibilitat econòmica del projecte, és una part molt important dins el model d’economia circular ja que permet la recuperació de moltes peces de roba i permet una entrega digna a les persones que en tenen necessitat.

66

• Amb les diferents EEII (empreses d’inserció) dins del Projecte Moda RE- de Càritas Espanyola, concretament participam del Grup de Gestió de Moda RE-. • Amb les diferents EEII de les Illes en el marc de REAS (Xarxa d’Economia Social i Solidària), a més de realitzar accions de suport i difusió de les EEII • Hem participat del treball coordinat amb la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral.

Botigues

Despeses Sous i salaris de personal Seguretat social de personal Atres despeses de personal Lloguers Reparacions i manteniment Transports Material de reposició Subministres Serveis professionals Imposts Altres despeses Amortitzacions

228.918,86 € 71.824,24 € 4.023,32 € 28.200,00 € 21.206,54 € 28.948,48 € 10.195,08 € 11.662,99 € 4.400,63 € 8.209,44 € 12.156,35 € 4.830,04 € Total 434.575,97 €

Ingressos Vendes roba, calçat i roba llar Prestació de serveis Subvencions Inditex Banc Santander Conselleria de Treball, Comerç i Ind Donacions Càritas Mallorca Altres ingressos

328.481,42 € 14.040,00 € 37.136,53 € 33.533,87 € 21.687,73 € 23.620,30 € 166,08 € Total 458.665,93 €

67


Treball en Xarxa i Coordinació

TREBALL EN XARXA AMB ALTRES CÀRITAS

TREBALL EN XARXA AMB ALTRES ENTITATS

TREBALL EN XARXA DINS L’ESGLÉSIA DE MALLORCA • • • • • •

Parròquies Fundació Social la Sapiència Pastoral Penitenciària CONFER Mallorca Mans Unides Secretaria Mitjans de Comunicació del Bisbat

Càritas Regional: CD Mallorca, amb CD Menorca i CD Eivissa. Confederació Càritas - Nivell Tècnic Mixte (espai de participació de tècnics de diferents Càritas Diocesanes i Càritas Espanyola) »» Participació »» Fet migratori »» Comerç Just »» Drets humans »» Inserció Laboral »» Acció Socioeducativa - Comunicació - Comissions (espai de feina entre equips directius de diferents Càritas Diocesanes i coordinadors de Càritas Espanyola) »» Anàlisi Social »» Cooperació »» Desenvolupament de persones - Grups de treball (objectiu de treball amb una temàtica concreta i amb duració determinada) »» Mobilitat humana zona del Sahel Espanya, França, Marroc, Argèlia, Tunísia, Senegal, Mali, Níger, Mauritània. »» Grup de treball d’habitatge digne »» Grup confederal d’infància. »» Grup de treball d’empleades de la llar - Comissió gestora del Projecte comú tèxtil, FUNDACIÓ RE-

• • • • • • • • •

TREBALL EN XARXA AMB LES ADMINISTRACIONS •

• •

PLATAFORMES, COMISSIONS I TAULES D’ENTITATS D’ACCIÓ SOCIAL A nivell de barris de Palma i alguns pobles, les entitats i serveis s’organitzen al voltant de plataformes, comissions o taules per coordinar la seva acció.

68

MEMÒRIA 2018

Xarxa per la Inclusió social (EAPN Balears) - Pacte per a la Inclusió del Consell - Pacte per a la Inclusió al Parlament Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears (PLAVIB) - Comissió legislativa Xarxa d’Economia Social i Solidària (REAS Balears) Comité ètic de Caixa de Colonya de Pollença FIARE, Banca ètica Plataforma Les Balears Acollim Coordinadora d’ONGD Xarxa de menors no acompanyats ( MENAS) Xarxa de Comerç Just Illes Balears Grup Moda de Mallorca

Govern Balear - Consell de Serveis Socials - Comissió tècnica sobre persones refugiades - Mesa de lluita contra la pobresa energètica - Mesa de l’habitatge - Comissió de l’Ibavi - Consell assessor per a la integració de les persones immigrades (en representació d’EAPN) Consell de Mallorca - Xarxa d’Inclusió de l’IMAS Ajuntament de Palma - Consell Municipal de Benestar Social »» Comissió de prevenció Comunitària - Xarxa Stop Racisme - Comissió venda ambulant Ajuntament d’Inca TREBALL EN XARXA

69


Administracions públiques, obres socials i altres col·laboracions

DETALL DEL TREBALL EN XARXA I COORDINACIÓ NO IMPRIMIU AQUEST DOCUMENT SI NO ÉS ABSOLUTAMENT NECESSARI NO IMPRIMA ESTE DOCUMENTO SI NO ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO

Entitats de l’Església

MANUAL IDENTITAT CORPORATIVA LOGOTIPS

FONDO SOCIAL EUROPEO “El FSE invierte en tu futuro”

Parròquies de Mallorca

Colonya

70

MEMÒRIA 2018

TREBALL EN XARXA

71


DETALL TREBALL EN XARXA 113 EMPRESES COL·LABORADORES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

72

ALARES HUMAN SERVICES, S.L. ALCAMPO MALLORCA ALCUDIA NET ALFONSO TERUEL APARTAMENTOS VISTASOL APARTHOTEL CAMP DE MAR ARES S.L AUTO LAVADO ECOLÓGICO SON CASTELLÓ AUTOVIDAL BALNEARIO ILLETES BANCA MARCH BELLINFANTE (PRINCESITA) BLAU PRIVILEGE PORTOPETRO BEACH RESORT & SPA BOINSCA S.L CC BOUTIQUE LACOSTE CALVIÀ BQ APOLO HOTEL BRILLOSA “LIMPIEZAS BRILLO S.A” CAFETERIA POLIGONO MERCANTIL. CARNICERIA C’AN SOLER CARREFOUR PORTO PI CENTAURO. RENT A CARS CENTRO MÀQUINA CLUB NÀUTICO ARENAL MALLORCA CONSTRUCCIONS LLABRÉS FELIU CUIT CAN CALENT D’ESTUDI 6 EL CORTE INGLÉS EL UNO BEACH BAR ELECTRICA GARRIDO ELECTRICITAT I FONTANERÍA GORI OBRADOR S. L. MANACOR EMBOTITS AGUILO SA ESTEL NOU FESTIVAL PARK S.A FORNET DE LA SOCA FREMAP GEST PROPIEDAD GEST PROPIEDAD INCA GOLF PARK PUNTIRÓ

MEMÒRIA 2018

• GRUPO PIÑERO • GUILLERMO DURÁN MATERIALES DE CONSTRUCCION • HOTEL APARTAMENT SA TANQUETA DE FORNALUTX • HOTEL BARCELÓ ILLETAS ALBATROS • HOTEL BEVERLY PLAYA • HOTEL BQ AUGUSTA • HOTEL CIUDAD JARDIN • HOTEL COLON • HOTEL COSTA VERDE • HOTEL EIX PLATJA DAURADA • HOTEL GRAN BAHIA • HOTEL H10 PUNTA NEGRA • HOTEL LUNA PARK • HOTEL MELIA PALMA MARINA • HOTEL PALMIRA ISABELA • HOTEL PEQUERA 3F • HOTEL ROBINSON CLUB CALA SERENA • IBEROSTAR HOTELS • IGEMAN. INGEMAN INSTALACIONES S.L • IKEA • INMO 83 • INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES MIQUEL ANGEL OJEDA • INSTALACIONES Y GESTIONES ENERGETICAS S.L. • JAYTON • JOAN TRUYOLS • JUAN PEDRO OLIVER YACHT PAINTER • KOLLFLEX • LA GLORIA MALLORQUINA • LLOYD SHOES SPAIN • LOTUSSE • MANSEL ELECTRICIDAD Y MONTAJE S.L • MAPFRE • MASTER YATCHS • MELIÀ INNSIDE PALMA BOSQUE • MELIÀ PALMA BELLVER • MERCERIA COSTITX • MIAE S.L

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

MIQUEL SOCIES SOLER, S.L. MUTUA UNIVERSAL NEXUS ROBOTICA NOTARIA ANTONI ROCA OCEAN COLORS OLIU. CUINA MEDITERRANEA PABISA PAGUERA TREFF HOTEL PETIT CUINER PINMAR SUPPLY POLARIER CAN VALERO POLARIER SON CASTELLÓ PONS IBERICA PORTO PI CENTRE COMERCIAL PURO GROUP QUELY RESIDENCIA LLAR REINA SOFIA RESTAURANT C’AN JOSEP RESTAURANTE ESPECTACULO SON AMAR RIBES I CASALS SA BARONIA HOTEL SERVICIOS NAUTICOS INTEGRADOS S.L SHANA CALA D’OR SOLUTTIONS UNIFORMES SOM2 DISENY SUPERMERCAT SUMA SUPERMERCAT CA’N CORONA (FORNALUTX) TALAIOT INMOBILIARIA TAST TEXITS RIERA TIBERI CATERING TILSA TINTORERÍA APOLO TINTORERÍA LA REAL TRAPPMANN CONSULTING TUI (PARC BIT) UNIFORMIDAD, SÓTANO FABRI ARMARIO VA DE COSTURA

12 ADMINISTRACIONS I EMPRESES PÚBLIQUES • • • • • • • • • • • •

AENA AJUNTAMENT DE DEIÀ AJUNTAMENT DE LLOSETA AJUNTAMENT DE MANACOR AJUNTAMENT MANCOR DE LA VALL AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT AJUNTAMENT DE POLLENÇA AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ BOMBERS DE PALMA DIRECCIO GRAL. DE CONSUM ENTITAT LOCAL MENOR PALMANYOLA IMOV

23 ASSOCIACIONS, ENTITATS I ONG’S • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ANTICS ALUMNES DE MONTESION CASAL DE BARRI S’ ESCORXADOR CASAL DE BARRI SON COTONER CD LA UNIÓN CD SON SARDINA CENTRE DE SALUT PALMANYOLA CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA CLUB ELSA CREU ROJA MANACOR DENTISTAS SOBRE RUEDAS FUNDACIÓ ES CONVENT. FUNDACIÓ PATRONAT OBRER FUNDACIO PERE TARRÉS FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU FUNDACIÓN ALLEN GRAHAM HOSPITAL PORTO CRISTO INCA MALLORCA SOLIDÀRIA PASTORAL PENITENCIARIA PUNTS AMB VIDA QUINTOS DE INCA. RESIDÈNCIA LA BONANOVA ROPERO DE SANTA RITA TORRE DE CAPITANIA PUERTO PORTALS

54 ESCOLES I INSTITUTS • CEI SANT JOSEP OBRER • CEI SIERVAS DE JESÚS. SAGRADO CORAZÓN • CEIP MIGJORN (CAS CONCOS) • CEIP MIQUEL PORCEL • CEIP SES ROTES VELLES • CEIP SON FERRIOL • CC BEATO RAMON LLULL • CC JUAN DE LA CIERVA • CC LA SALLE PALMA • CC MARE DE DÉU DE LES ESCOLES PIES • CC SAGRADO CORAZÓN • CC SAN CAYETANO • CC SANT FRANCESC • CC SANT FRANCESC D’ASSÍS • CC SANT JOSEP OBRER • CC SANT PERE • CC SANTA MONICA • CC SANTA TERESA • CEI PINOCHO • CEIP AINA MOLL I MARQUES • CEIP BENDINAT • CEIP ELS MOLINS, S’ARRACÓ • CEIP GASPAR SABATER • CEIP MIGJORN (CAS CONCOS) • CEIP NICOLAU CALAFAT • CEIP NORAI • CEIP PUIG DE NA FÀTIMA • CEIP RODAMILANS (COL.LEGI SINEU) • CEIP SES ROTES VELLES • CEIP S’HORT DES FASSERS • CEIP SON FERRIOL • CEIP SON SERRA - LA VILETA • COL.LEGI BELLVER INTERCIONAL • COLEGIO PUREZA DE MARÍA • CP ÀGORA • EI XIN-XIRINEU • ES LICEU • ESCOLA CRESTATX • ESCOLA SUPERIOR ALBERTA GIMENEZ

• ESCOLETA LA PROVIDÈNCIA • ESCOLETA PHAROS • ESCOLETA PUIGPUNYENT SES ALZINETES • IES ARTÀ (IES LLORENÇ GARCIAS I FONT) • IES JOAN MARIA THOMÀS • IES JUNÍPER SERRA • IES PAU CASESNOVES • IES ANTONIO MAURA • IES ARENAL • IES ARXIDUC LLUIS SALVADOR • IES BERENGUER D’ANOIA • IES JOAN MARIA THOMÀS • IES LLORENÇ GARCIAS I FONT (ARTÀ) • IES MARRATXÍ • IES SON PACS 1 INSTITUCIÓ • CARE OF PEOPLE

TREBALL EN XARXA

73


ON SOM Càritas Central C/ Seminari 4, 07001 Palma 971 710 135 971 717 289 / 971 716 288 caritas@caritasmallorca.org www.caritasmallorca.org

Càritas Llevant C/ Rector Caldentey, 2 - 2on 07500 Manacor 971 845 600 629 774 362 / 699 007 168 partforana@caritasmallorca.org

Botiga Solidària Llubí Biblioteca Municipal C/ Ample, 1

Espai Joana Barceló C/ Socors, 20A. 07002 Palma 971 214 999 – 971 727 957 formacio@caritasmallorca.org

Càritas Migjorn C/ Sant Joan, 17 07620 Llucmajor 606 722 830

Botiga Solidària Santa Maria C/ Plaça Escola Can Capó, s/n

Projecte KOLUTÉ C/ Socors, 20A. 07002 Palma kolute@caritasmallorca.org www.kolute.org

Càritas Raiguer I Pla Espai Solidari / Taller de Bicicletes Avda. Reis Catòlics, 90. 07300 Inca 971 505 156 partforana@caritasmallorca.org

Tallers de recuperació de juguetes i paper Verge de Lluc. Plaça Félix Rodriguez de la Fuente, s/n 971 476 951 economiasocial@caritasmallorca.org Eines x Inserció C/ Gremi Sabaters, 17 Passatge Particular Polígon de Son Castelló 971 792 452 eines@caritasmallorca.org Taller Bona Traça C/ Bon Jesús, 66 Manacor

Menjador Social d’Inca C/ Son Odre, 3. 07300 Inca 971 505 156 / 660 982 127 menjadorinca@caritasmallorca.org Espai de sensibilització i Botiga Solidària – MODA REC/ Sant Felip Neri, 1. 07002 Palma 971 711 351 eines@caritasmallorca.org Botiga Solidària La Seu C/ Sant Bernat, 1. 07001 Palma 971 760 701 Botiga Solidària Inca – MODA REPlaça Santa Maria la Major, 19 07300 Inca Botiga Solidària Cala Rajada Avda. Cala Agulla 971 819 544

74

MEMÒRIA 2018

Botiga Solidària Alaró C/ Rectoria, 10

Botiga Solidària Manacor C/ Pou Fondo, 28 Botiga Solidària Artà C/ Antoni Blanes, 2 Botiga Solidària Santanyí Rectoria de la parròquia Plaça Major, 31

Deia un savi que l’agraïment és la memòria del cor. Per això, des de Càritas us volem transmetre el nostre agraïment a totes les persones... ... que heu fet possible el treball compartit en aquesta Memòria. ... que ens permeteu participar en les vostres vides, omplint les nostres d’esperança en un món més just i solidari. ... voluntàries i contractades en cada Càritas parroquial i en els projectes i centres de Càritas Mallorca.

Botiga Solidària Ses Salines Rectoria de la parròquia. Plaça de Sant Bartomeu, 1

... donants, subscriptors, membres de l’Església de Mallorca, administracions públiques, empreses, congregacions religioses i entitats col·laboradores.

CARITAS ESPANYOLA C/ San Bernardo, 99 bis 28015 Madrid 914 441 000

... que heu confiat en el nostre treball i heu participat creant oportunitats i defensant els drets de totes les persones.

CARITAS EIVISSA C/ Felipe II, 16 baixos 07800 Eivissa 971 311 762

GRÀCIES DE TOT COR!

A tots i a totes:

CARITAS MENORCA C/ Santa Eulàlia, 83 07702 Maó 971 361 001

75


“L’esperança és el que impulsa els cors d’aquells que van deixant casa, terra, a vegades família i parents, per cercar una vida millor, més digna per a ells i pels seus essers estimats (...). És també el que impulsa els cors d’aquells que acullen: el desig de trobar-se, de conèixer-se mútuament, de dialogar. (...) L’esperança és el que ens empeny a “compartir el viatge de vida”: No tinguem por de compartir el viatge! No tinguem por de compartir l’esperança!”

Papa Francesc

Presentació Campanya “Compartint el viatge”, 2017

www.caritasmallorca.org


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.