Page 1

HVORFOR? HVORDAN? HVA? Stavanger Arkitekforening, . . 6 Carina Sands ark Øvestad VARP & VEFT AS

Nor ay Cloth™ ULLVARE & PUTEMAKERI


8 %a

La e priser

Pig e tert ull - ku gro sortert

orsk ull il utla det

Norske e erier og trikotasjefa rikker i portert gar Ku få spi ullgar

erier lager hel orsk

Titalls ill il forsk i gsprosjekter for økt ku skap og edre ut ytelse a orsk ull Be ari g a a gfold, ge ressurser og kulturla dskap Pote sielt iljø– og elferdspro le


H e ka gjøre h a og h ilke i er?

ed

«Ulljakte » so ere ull arefa rikker, sau og lot orsk atur!




Ga elt aski eri, useu sfa rikker s produksjo

oder e


Vask a råull

Spi

i g il gar


VARP & VEFT

Skatstol s datastyrt


ï‚·

Trikotasje


% Nor ay, Lo do Desig Fesi al UK distri utør/ sho roo ot arkitekter og desig ko tor


Tilgje gelig stofprø er

Meter are

Gar på lager

Større prosjekter


Ull are & Pute akeri

Dyr orsk produksjo a upopulær rå are s Lokal foredli g

ed økt ressursut ytelse og erdiskapi g


LIV LAGA?  

 

S å pari Særplukk og spesialkjøri ger i produksjo e Ny ullkarakter = y utprø i g Hå dsorteri g og aturlig ariasjo Gar k alitet, teksildesig og rukso råde Ar eidskost, tra sportkost, et .

Har i råd il å la ære?


BbREKRAFT & VERDISKAPING 

Ull fra ga le orske saueraser ka ha s ært høy k alitet, git at a tar erkost ade i foredli gsprosesse pig e tert, og ote todelt fell i dekkhår og u ull, ko tra h it ull i e sartet k alitet

Forutsig ar a set i g - A l på ull!

Kulturla dskap og kystly ghei

  

utega gersau =

i sekt =

e

esker…?

Dyre elferd; friske sau, s åskala So e este i erde er orsk ull S a e erket

O erlege gla s, slitestyrke og spe st

Lokal foredli g, Rasjo ell erdikjede

CO-OPETITION

Merke are yggi g, isje, ko ersiell il ær i g og ilgje geliggjøri g

La d ruk og a gfold

Ut ytelse a ressurser i lø

so drit


Nor ay Cloth™ er resultat a foredli g a orsk ull fra e ari gs erdig sau i e % orsk erdikjede. Vi il irker teksiler asert på særplukket ull fra ga le orske og e ari gs erdige saueraser. Produksjo s edrite e er ed i større asjo ale forsk i gsprosjekt i regi a Norges Forsk i gsråd, Norsk Ge ressursse ter og Norilia for å øke ku skape o og ut ytelse a orsk ull. Vår ku degruppe spe teksilforha dlere.

er fra arkitekter og desig ere il sø studio og

Vår isjo er å le ere ærekratige ullteksiler i eter are gje o ruk a lokale ressurser og produksjo sfasiliteter. Spesiallaget gar lagerføres for å sikre kort le eri gsid også for esilli gs are og spesialilpassede løs i ger. VARP & VEFT AS eta lert godkje t i Skatefu fo

, har

otat ilskudd fra I

o asjo Norge og le

. or ay loth. o

Raselaget for Går Trøndersau + Selbu Spinneri + Hillesvåg Ullvarefabrikk + Jon Petersen + KRIVI + VARP & VEFT + Sjølingstad Uldvarefabrik + KHiO + Røros T eed + Norilia..? + Designere? + Møbelprodusenter? + +

Norway Cloth - Norsk ullvare & putemakeri  

Presentasjon for Stavanger Arkitektforening, Pecha kucha 02.12. 16

Norway Cloth - Norsk ullvare & putemakeri  

Presentasjon for Stavanger Arkitektforening, Pecha kucha 02.12. 16

Advertisement