Page 1

I

N

F

O

R

M

A

T

I

O

N

O

M

Arv og testamente

1 | Foto: Jacob Holdt |


CARE Danmark er en del af CARE International – en af verdens største humanitære organisationer. CARE International gennemfører udviklingsprojekter og hjælpeprogrammer i over 70 lande. Over 45 millioner mennesker får et bedre liv gennem CAREs arbejde. Vores mål er langsigtet. Vi arbejder med hjælp til selvhjælp i lokalt forankrede projekter for at styrke verdens mest udsatte – før katastrofen rammer!

| Foto: Jørgen Schytte |

2


Indhold

OM ARV OG TESTAMENTER –4

HVORFOR OPRETTE TESTAMENTE?...................................4 HVEM ARVER, HVIS MAN IKKE OPRETTER TESTAMENTE?...................................4 SLÆGTNINGE ER I ARVELOVEN INDDELT i 3 ARVEKLASSER...................................4

HVAD KAN MAN BESTEMME I ET TESTAMENTE? –5

HVAD BETALER MAN I AFGIFT?...................................6 OMKOSTNINGSFRI BEGUNSTIGELSE AF CARE DANMARK...................................7 Eksempel på tilfælde, hvor man begunstiger CARE Danmark...................................8

HVORDAN OPRETTER MAN et TESTAMENTE? –9

HVAD SKAL DER STÅ I TESTAMENTET?...................................9 NOTAR-TESTAMENTE...................................10 VIDNETESTAMENTE...................................11

ADVOK ATBISTAND–12

HVAD KOSTER DET AT OPRETTE ET TESTAMENTE?...................................12 KAN ET TESTAMENTE ÆNDRES?...................................12 HVORDAN SIKRER MAN SIG, AT TESTAMENTET KOMMER FOR DAGENS LYS?...................................13 10 ting, der er godt at have rede på, før man går til advokat...................................14 HVORFOR TESTAMENTERE TIL FORDEL FOR CARE DANMARK?...................................14

huskeseddel–14


OM ARV OG TESTAMENTER HVORFOR OPRETTE TESTAMENTE? Hvis man ikke opretter et testamente, vil ens fomue blive fordelt efter arvelovens regler. Ved at oprette testamente sikrer man sig indflydelse på eftertiden. Arveloven fastslår, at den nærmeste familie arver. Man bør overveje at oprette testamente, både hvis man har familie, og hvis man ikke har. Man kan ønske at betænke venner og bekendte, eller en forening, der har betydning for en.

SLÆGTNINGE ER I ARVELOVEN INDDELT i 3 ARVEKLASSER 1. Arveklasse: Børn, børns efterkommere, ægtefælle 2. Arveklasse: Afdødes forældre og deres efterkommere (søskende og subsidiært deres efterkommere) 3. Arveklasse: Bedsteforældre og deres børn, men ikke deres børnebørn. Således ikke afdødes fætre og kusiner.

HVEM ARVER, HVIS MAN IKKE OPRETTER Papirløst samliv og svogerskab medfører ikke arveret efter loven. Hvis der ikke er arvinger i noTESTAMENTE? Ens formue og ejendele vil blive fordelt efter arvelovens regler, hvis man ikke har oprettet testamente. Ifølge arveloven arver ægtefællen og børn. Børnebørn, oldebørn, forældre, søskende, bedsteforældre og deres børn kan også komme i betragtning. Hvis man kun efterlader sig en ægtefælle, arver vedkommende det hele. Såfremt man efterlader sig både ægtefælle og børn, fordeles arven mellem dem, så ægtefælle arver 1/2 og børnene 1/2 til ligelig deling.

4

gen af de 3 arveklasser, og der ikke er skrevet testamente, går arven i statskassen. Ved at tilgodese en forening sikrer man altså i den situation, at pengene ikke går i statskassen.


HVAD KAN MAN BESTEMME I ET TESTAMENTE? Hvis man ikke er gift og ingen børn har, kan man i sit testamente frit bestemme over hele sin formue. Hvis man derimod er gift eller har børn, gælder der andre regler. Testator (den, der opretter testamente) kan kun beskære ægtefælles og børns arv til ¼-del af, hvad der tilkommer dem i følge arveloven. Denne arveandel kaldes tvangsarv. Reglerne om tvangsarv bestemmer således, at man ikke kan gøre børn og ægtefæller arveløse. Hvis man har ægtefælle og/eller børn, og man finder det naturligt, at de skal arve, men måske også gerne vil støtte en forening, kan man indsætte foreningen til at arve et fast beløb, en procentdel af formuen eller måske overskuddet efter, at tvangsarven er fordelt. Hvis der er arvinger i 1. Arveklasse, og man ønsker at disponere over den del af ens formue, der ikke er tvangsarv, skal man oprette testamente.

| Foto: Charlotte Haslund-christensen |

5


HVAD BETALER MAN I AFGIFT? Når man vælger at testamentere sine midler til CARE Danmark, vil hele ens arv gå direkte til det ønskede formål, uden at der betales nogen form for afgift. I andre tilfælde betaler arvingerne afgift. De nuværende regler om afgift af dødsboer trådte i kraft den 1. juli 1995. Reglerne ser således ud: Afgiftsfri 0% • Ægtefæller • Humanitære organisationer • Almennyttige foreninger | Foto: Fakri Aldin Koleilat |

Boafgift 15% • Børn, Børnebørn, herunder stedbørn • Plejebørn på visse betingelser • Forældre • Frasepareret, fraskilt ægtefælle • Svigerbørn • Personer med fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet Tillægsboafgift i alt ca. 36,25% • Andre

6


OMKOSTNINGSFRI BEGUNSTIGELSE AF CARE DANMARK I henhold til den boafgiftslov, der trådte i kraft pr. 1.7.1995, er der sket det meget glædelige, at man i flere tilfælde kan begunstige CARE Danmark, uden at det får negative konsekvenser for de øvrige arvinger. Til at illustrere dette er der nedenfor udarbejdet et eksempel, hvor afdøde ikke efterlader sig tvangsarvinger, og hvor testator har indsat en niece som universalarving til boets beholdning. Af regneeksemplet fremgår det, at såfremt beholdningen er 1 million kr., vil niecen efter boafgift få udbetalt en nettoarv på 666.232 kr. Det fremgår endvidere, at såfremt testator bestemmer, at niecen skal arve 666.232 kr. fri for afgift, og indsætter CARE Danmark som universalarving, vil niecen stadig få udbetalt 666.232 kr. , og der vil derudover blive cirka 120.000 kr. til CARE Danmark, som ikke betaler afgift. CARE Danmark arver således over 100.000 kr. uden at det koster niecen en øre! (alle tal er 2008-tal).

| Foto: Ole Bisleth |

7


Eksempel på tilfælde, hvor man begunstiger CARE Danmark, uden at nettoarven til andre forringes: NETTOBEHOLDNING:

1.000.000,-

En niece er i testamentet indsat som universalarving, hvorefter niecen arver 1.000.000,-

1.000.000,-

Boafgift (1.000.000 - 255.400 - bundfradraget i 2008)

= 744.600,- x 15% = 111.690,-

Tillægsboafgift (1.000.000 – 111.690)

= 888.310,- x 25% = 222.077,-

Nettoarv til niecen

666.232,-

Hvis man i stedet i testamentet bestemmer, at niecen skal arve 666.232,- kr. fri for afgift, og CARE Danmark indsættes som universalarving til resten, bliver resultatet således:

8

Nettoarv til niecen fri for afgift

666.232,-

Boafgift (666.232 - 255.400 - bundfradraget i 2008)

= 410.832,- x 15% = 61.625,-

Tillægsboafgift (666.232 – 61.625) = 604.607 x 25%

= 151.152,-

Afgift i alt

= 212.777,-

Bobeholdningen var

1.000.000.-

Med fradrag af niecens nettoarv

666.232,-

samt fradrag af afgift

212.777,-

Nettoarv til CARE Danmark, der udbetales til CARE Danmark uden afgift

120.991,-


HVORDAN OPRETTER MAN TESTAMENTE? De ønsker, der er udtrykt i et testamente, skal først udføres efter at den, der har udtrykt sine ønsker, er død. Derfor kræver arveloven, at et testamente skal være skriftligt. I princippet kan man selv skrive sit testamente. Det kan man f. eks. gøre, såfremt ens ønsker er meget enkle. Det er meget vigtigt at overholde visse formelle regler for at sikre, at testamentet overhovedet bliver gyldigt og respekteret. Det er blandt andet bestemt i loven, at testamentet skal underskrives af en notar (notartestamente) eller af to vidner (vidnetestamente). CARE Danmark vil i de fleste tilfælde anbefale, at man henvender sig til en advokat for at få oprettet et testamente. Ligeledes vil CARE Danmark anbefale, at man registrerer sit testamente hos notaren, uanset om man selv har skrevet det, eller det er udfærdiget af en advokat.

HVAD SKAL DER STÅ I TESTAMENTET? I indledningen skal man anføre sit navn, adresse og CPR-nr. Herefter skal man skrive hvilke personer, der skal betænkes med hvilke effekter eller beløb. Man kan for eksempel:

• Efterlade et bestemt beløb til en person og/eller forening.

• Opdele formuen i andele til forskellige personer og/eller foreninger.

• Betænke f.eks. en forening med det, der er tilbage, efter at tvangsarv og legater er betalt.

• Bestemme hvem der skal være bobestyrer.

Det kan også være praktisk at skrive ønsker om vedligeholdelse af gravsted i testamentet.

9


NOTAR-TESTAMENTE

| Foto: Jørgen Schytte |

Notaren er typisk en jurist med tilknytning til det lokale dommerkontor. Notaren er ikke behjælpelig med at udforme selve testamentet. Notaren indfører testamentet i et register over notartestamenter. Man sikrer sig således, at testamentet altid vil komme for dagens lys, og at de ønsker, man har udtrykt i testamentet, bliver opfyldt. Testamentet skal foreligge i to eksemplarer. Testator beholder originalen, og kopien registreres hos notaren. Når man henvender sig til notaren for at få registreret sit testamente, vil notaren først og fremmest sikre sig testators identitet. Man kan for eksempel forevise pas eller førerbevis. Notaren vil også sikre sig, at testator er ved sin fornufts fulde brug. Det koster 300 kr. i gebyr at gå til notaren. Man finder notaren i telefonbogen under Dommerkontoret, der er opført på telefonbogens første sider under »Retsvæsen« eller på www.domstol.dk.

10


VIDNETESTAMENTE Ønsker man ikke at oprette testamente for notaren, eller er man forhindret heri, kan man oprette testamente overfor to vidner. Følgende betingelser skal være opfyldt for, at testamentet er gyldigt: • Testator skal være ved sin fornufts fulde brug. • Testator skal skrive under eller vedkende sig testamentet, mens begge vidner er til stede.

De vidner, der skriver under på testamentet, må ikke selv være betænkt i testamentet, ligesom vidners pårørende heller ikke må være betænkt i testamentet. Vidnetestamentet har principielt samme gyldighed som notartestamentet, men hvis der efter testators død opstår tvivl om testamentets gyldighed, kan det være svært at bevise, hvad der har været testators ønske. F.eks. kan et eller begge vidner været afgået ved døden.

• Vidnerne skal herefter straks skrive deres navne på testamentet. • Vidnerne skal vide, at det er et testa- mente, de bevidner, og de skal være til stede som testamentsvidner efter testators ønske.

11


ADVOKATBISTAND Det er meget vigtigt, at man udformer et testamente entydigt, således at der aldrig vil kunne opstå tvivl om, hvordan et testamente forstås. Derfor bør man efter CARE Danmarks opfattelse rette henvendelse til en advokat, når man beslutter sig til at oprette testamente. Advokaten kan besvare alle spørgsmål, man måtte have vedrørende oprettelse af testamente og indholdet af dette. Når en advokat opstiller testamentet, sikrer man sig, at ens ønsker bliver fulgt efter ens død. Endelig kan advokaten formidle kontakten til notaren, f. eks. kan han aftale møde med notaren, hvor man underskriver testamentet. I telefonbogen eller på internettet kan man finde navne og adresser på advokater, men De er også velkommen til at rette henvendelse til Lars Roskam-Hemmingsen hos CARE Danmark, hvis De har spørgsmål i den forbindelse.

HVAD KOSTER DET AT OPRETTE ET TESTAMENTE? Mange tror, det er dyrt at henvende sig til en advokat for at oprette testamente, men det behøver det ikke at være. Advokaten får et honorar for det antal timer, han eller hun bruger på testamentet. Man kan spare penge ved at have forberedt sig

12

hjemmefra, når man henvender sig til en advokat. Hvis man på forhånd har skrevet ned, hvordan man ønsker, at ens formue og ejendele skal fordeles, kan advokaten hurtigt opstille ens ønsker på korrekt vis. Ligeledes er det en fordel, hvis man på forhånd har skrevet eventuelle spørgsmål ned. Nogle af de ting, man skal have overvejet, før man går til advokat, står på listen på næste side. Det bør nævnes, at de omkostninger, der er forbundet med at gå til en advokat for at oprette testamente, som regel vil være små i sammenligning med de udgifter, der kan opstå, hvis testamentet ikke er rigtigt oprettet Når advokaten har udfærdiget testamentet, skal det påtegnes af notaren. Dette koster 300 kr. i gebyr.

KAN ET TESTAMENTE ÆNDRES? Det kan blive aktuelt at ændre indholdet i sit testamente eller eventuelt at tilføje en person eller organisation til listen over de, der skal betænkes. Ønsker man at ændre i sit testamente, gøres det på samme måde, som man oprettede testamentet. Også i dette tilfælde er det vigtigt igen at henvende sig til advokat og notar.


HVORDAN SIKRER MAN SIG, AT TESTAMENTET KOMMER FOR DAGENS LYS? Notartestamentet vil altid komme for dagens lys, idet Skifteretten automatisk forespørger Centralregistret for testamenter, om den pågældende person har oprettet testamente. Skifteretten kontakter herefter arvingerne med henblik på at aftale, hvordan bobehandlingen skal foregå. Såfremt testamentet ikke er registreret hos notaren, kan det være en god idé at fortælle et nær familiemedlem eller en bekendt, hvor testamentet opbevares.

| Foto: Jørgen Schytte |

13


huskeseddel 10 ting, der er godt at have rede på, før man går til advokat

HVORFOR TESTAMENTERE TIL FORDEL FOR CARE DANMARK?

• Har man tidligere oprettet testamente (medbring gerne kopi til advokaten)?

• Er man gift eller har man tidligere været gift?

• Har man særlige ønsker om vedligeholdelse af et gravsted?

• Hvordan skal arven fordeles? Navn og adresse på familie, venner og foreninger, man ønsker at betænke.

• Hvem skal betale afgift af de legater, man ønsker at give (boet eller arvingen)?

• Ønsker man, at bestemte indboeffekter skal overdrages til bestemte personer?

• Hvad skal der ske med eventuelle husdyr?

14

• Hvem skal være bobestyrer for boet, d.v.s. hvem skal forestå bobehandlingen?

• Er tidligere ægtefælle eller børn afgået ved døden og hvornår? • Sidder man i uskiftet bo?

CARE Danmark er en uafhængig, privat dansk bistandsorganisation, som gennemfører bæredygtige, langsigtede og realistiske udviklingsprojekter i lande som Nepal, Vietnam, Uganda, Niger og Ghana - projekter som forbedrer levevilkårene for de fattigste familier i landdistrikterne. CAREs arbejde med udvikling af land- og skovbrug, miljøbeskyttelse og naturbevarelse i den tredje verden er unikt. Hos CARE Danmark mener vi, at nødhjælp og sygdoms-bekæmpelse er vigtig, men længe efter at nødhjælpsorganisationer har pakket sammen, er CARE Danmark fortsat til stede med projekter, der reducerer fattigdommen i ulandene ved hjælp af varige løsninger for befolkningen. Alle vores projekter tager hensyn til miljøet og sikrer, at den ofte meget fattige lokalbefolkning får en forøgelse af deres levestandard samtidig med, at naturen bevares intakt til glæde for kommende generationer i ulandene og vores egne børn og børnebørn, der skal arve kloden. Vi ved, at vores arbejde redder liv - og at vores løsning på at afhjælpe fattigdommen i ulandene er den eneste rigtige. Deres testamentariske gave er derfor en støtte til en livsvigtig sag og udtryk for en smuk tanke. På forhånd tak for hjælpen.


De er altid velkommen til at rette henvendelse til CARE Danmark, hvis De har spørgsmül vedrørende vores arbejde og det at skrive testamente. Kontaktperson: Lars Roskam tlf. : (+45) 35 200 125 e-mail : lroskam@care.dk

| Foto: Christina Jensen|

15


CARE DANMARK NØRREBROGADE 68 B 2200 KØBENHAVN N Tlf. +45 35 200 100 E-mail: care@care.dk www.care.dk

| Foto: Ami Vitale|

16

Arv og Testement folder  
Arv og Testement folder  

Du har mulighed for at begunstige en humanitær organisation med arv - uden at din familie arver mindre af den grund, reelt er det nemlig arv...

Advertisement