Page 1

Academic Appeals Advice Any grades or marks that you receive from summative assessments are confirmed by an Examining Board. You have the right to challenge the decision of the Examining Board using the Academic Appeals Procedure if you believe there has been an error in the Board’s decision. What are the requirements for an appeal? You can only submit an appeal if you have: • Received a results letter, about the assessments you wish to appeal, in the last 28 calendar days; • Evidence to support your appeal (unless it is a factual error); • Grounds to appeal. What are the grounds for appeal? 1. Arithmetical or other error of fact in your published results; 2. Defect or irregularity in the conduct, the written instructions or written advice relating to an assessment (either unknown to the Board or where the Board has taken inappropriate action); 3. Extenuating Circumstances unknown to the Examining Board where you have good reason why you did not report them; or alternatively where the Examining Board have acted unreasonably. Appeals that are submitted on any other grounds, or which question academic judgement of examiners will not be accepted. The Student Complaints Procedure is a separate procedure that students might consider using. How do I appeal? To appeal you should log in to your Student Record via SIMS and click on the ‘manage/submit an appeal’ Student Advice, 3rd Floor Students’ Union Park Place and Heath Park campus

Student Advice Cyngor i Fyfyrwyr

link. Complete the online form and include all of the evidence that you wish to be considered alongside your appeal. If you would like someone to review your appeal before you submit, contact Student Advice. Exceptions and Alternative Procedures The following students will need or may wish to submit an appeal in a different way: • A postgraduate research student; • A student who because of a disability, would prefer to complete a word document; • A student who does not want to receive any correspondence regarding their appeal and instead wishes for all correspondence regarding the appeal to be sent to a named representative; • A student who has good reason to appeal more than 28 calendar days following the release of results. If you fall into one of the categories above, you should complete the Academic Appeals form and email it to Student Cases with all of the evidence that you wish to be considered. Appeals forms should be submitted by email to studentcases@cardiff.ac.uk or posted to Student Cases Services, 30-36 Newport Road, McKenzie House, Cardiff, CF24 0DE. Further Advice and Information You can get independent and confidential advice on your appeal from Student Advice in the Students’ Union. Visit www.cardiffstudents.com/advice or call 02920 781410.

Member


Cyngor ar Apeliadau Academaidd Mae unrhyw graddau a marciau rydych yn eu derbyn gan asesiadau cyfansymiol yn cael eu cadarnhau gan Fwrdd Arholi. Mae gennych chi’r hawl i herio penderfyniad y Bwrdd Arholi gan ddefnyddio’r Weithdrefn Apeliadau Academaidd os ydych chi’n credu y bu gwall ym mhenderfyniad y Bwrdd.

Student Advice Cyngor i Fyfyrwyr

Sut dwi’n apelio? Er mwyn apelio, dylech fewngofnodi i’ch Cofnod Myfyrwyr drwy SIMS a chliciwch ar y ddolen ‘rheoli/ cyflwyno apêl’ Cwblhewch y ffurflen ar-lein gan gynnwys yr holl dystiolaeth rydych am iddynt ystyried ochr yn ochr â’ch apêl.

Beth yw’r gofynion ar gyfer apêl?

Os hoffech rhywun i adolygu eich apêl cyn i chi gyflwyno, cysylltwch â Chyngor i Fyfyrwyr.

Gallwch ond gyflwyno apêl os:

Eithriadau a Gweithdrefnau Arall

• Rydych wedi cael llythyr canlyniadau, am yr asesiadau rydych yn dymuno apelio yn eu herbyn, yn ystod y 28 diwrnod diwethaf;

Bydd y myfyrwyr canlynol angen neu efallai yn dymuno cyflwyno apêl mewn ffordd wahanol:

• Gennych dystiolaeth i gefnogi eich apêl (oni bai ei fod yn wall ffeithiol);

• Myfyrwyr y byddai’n well ganddynt lenwi dogfen Word, oherwydd anabledd;

• Gennych sail dros apelio

• Myfyrwyr nad ydynt eisiau derbyn unrhyw ohebiaeth ynghylch eu hapêl ac sydd yn hytrach yn dymuno i bob gohebiaeth sy’n ymwneud â’r apêl gael ei hanfon at gynrychiolydd a enwir;

Beth yw’r seiliau dros apelio? 1. Gwall rhifyddol neu wall ffeithiol arall yn y canlyniadau a gyhoeddwyd ar eich cyfer; 2. Diffyg neu afreoleidd-dra wrth gynnal asesiad, yn y cyfarwyddiadau ysgrifenedig neu’r cyngor ysgrifenedig yn ymwneud ag asesiad (naill ai’n anhysbys i’r Bwrdd neu lle bo’r Bwrdd wedi cymryd camau amhriodol); 3. Amgylchiadau Esgusodol anhysbys i’r Bwrdd lle mae gennych reswm da pam na wnaethoch roi gwybod amdanyn nhw; neu fel arall, lle mae’r Bwrdd Arholi wedi ymddwyn yn afresymol. Ni dderbynnir apeliadau a gyflwynir ar unrhyw sail arall, neu sy’n cwestiynu barn arholwyr academaidd. Mae’r Weithdrefn Gwyno Myfyrwyr yn weithdrefn ar wahân y gallai myfyrwyr ystyried ei ddefnyddio. Cyngor i Fyfyrwyr, 3ydd Llawr Undeb y Myfyrwyr Plas y Parc a champws Parc y Mynydd Bychan

• Myfyrwyr ôl-raddedig ymchwil;

• Myfyrwyr sydd â rheswm da dros apelio mwy na 28 diwrnod ar ôl rhyddhau canlyniadau. Os ydych yn perthyn i un o’r categorïau uchod, dylech gwblhau’r ffurflen Apeliadau Academaidd a’i e-bostio i Achosion Myfyrwyr gyda’r holl dystiolaeth yr hoffech ei ystyried. Dylai ffurflenni apeliadau gael eu cyflwyno dros e-bost at studentcases@cardiff.ac.uk neu eu postio i Gwasanaethau Achosion Myfyrwyr, 30-36 Ffordd Newport, Tŷ McKenzie, Caerdydd, CF24 0DE. Cyngor a Gwybodaeth Pellach Gallwch gael cyngor annibynnol a chyfrinachol am eich apêl gan Gyngor i Fyfyrwyr yn Undeb y Myfyrwyr. Ewch i www.cardiffstudents.com/advice neu ffoniwch 02920 781410.

Member

Academic Appeals Advice 2018  

Student Advice at Cardiff University Students' Union is committed to providing strictly confidential, neutral and non-prejudice support and...

Academic Appeals Advice 2018  

Student Advice at Cardiff University Students' Union is committed to providing strictly confidential, neutral and non-prejudice support and...

Advertisement