Page 1

ONDGO ENTERPRISE IN MOTION

Developing the Employability Skills of Displaced Persons

Praktinio mokymo (IO3) vadovas

lear

non

theg ONDGO o.eu MOBILE ENTERPRISE

ONDGO ENTERPRISE IN MOTION

Parengė: Vytauto Didžiojo universitetas, Oxfam Italia, Meath Partnership ir SFEDI 2019, liepos mėn


ON-D-GO praktinio mokymo vadovo naudojimo instrukcija Kam skirtas šis mokymo vadovas? Į vadovą įeina praktinio mokymo programa, kuria gali naudotis patyrę mokymų vedėjai ir konsultantai, turintys nemažai patirties ir įgūdžių lengvinant profesinį švietimą, paruošimą ir mokymąsi. Labiausiai vadovas pravers su antrepreneryste, verslo administravimu ir / ar migrantų integracija susiduriantiems ir tai išmanantiems asmenims.

Kas sudaro šį mokymo vadovą? Į šį vadovą įtraukta informacija, mokymosi ištekliai ir praktinės gairės padės paruošti profesinio švietimo ir mokymo profesionalus, kurie gebės darbovietėse pristatyti ir naudotis ON-D-GO mokymosi priemonėmis ir E-mokymosi platforma, o taikydami turimas žinias pagelbėti migrantams ir pabėgėliams antrepreneriams kuriant nuosavą verslą. Vadovas pasitarnaus planuojant, taikant ir vertinant asmenines mokymosi programas sukurtas ON-D-GO projekto mokymosi sistemoje. Juodraštinis šio mokymosi vadovo ir praktinio mokymo programos variantas buvo parengtas kaip dalis Niukastle vykusio tarptautinio mokymosi vizito, kuriame dalyvavo profesinio švietimo ir mokymo profesionalai iš Airijos, Jungtinės Karalystės, Italijos, Kirpo, Lietuvos ir Austrijos. Vėliau vadovas buvo peržiūrėtas ir koreguotas, o šis dokumentas yra galutinė versija patvirtintas ON-D-GO projekto konsorciumo.

Kaip naudotis šiuo vadovu? Vadovas ir praktinio mokymo programa skirti lanksčiam naudojimui. Atskirus vadovo poskyrius galima pritaikyti jau esamoms mokymosi programoms ar šiuo metu vykdomoms veikloms, arba parengti konkrečias programas atsižvelgiant į vietinius ar individualius poreikius. Praktinio mokymo vadovo turinį sudaro trys atskiri skyriai: Skyrius

Pavadinimas

1

Savireguliacija, savivalda ir tarpkultūrinis jautrumas

2

Įvadas į ON-D-GO priemonių rinkinį: vedėjo perspektyva

3

Konsultuojamojo ugdymo ir mentorystės įgūdžiai

Kiekvienas skyrių sudaro tikslas, mokymosi uždaviniai, siūlomi pamokų planai kartu su veiklomis ir nurodymais kada jomis užsiimti, ištekliai ir informacija su nuorodomis į papildomą medžiagą. Skyrius galima panaudoti atskiriems užsiėmimams, sujungti juos į tris vienos dienos arba šešias pusdienio dirbtuves.

Mokymo programos planavimas Vadovo skyrių panaudojimo planavimas priklauso nuo situacijos, dalyvaujančių asmenų ir tam skiriamo laiko. Kiekviename skyriuje nurodyta siūloma skyriaus įgyvendinimo trukmė, tačiau į ją galima atsižvelgti lanksčiai: • Pateikčių trukmė – pristatymai turi būti trumpi ir konkretūs, tačiau kartu atsakantys į klausimus ir įtraukiantys klausytojus. • Darbo grupėse trukmė – darbo trukmė nustatoma atsižvelgiant į grupės poreikius, kartu užtikrinant, kad kiekvieno skyriaus pabaigoje įvykdomi to skyriaus mokymosi uždaviniai. Trijų dienų / ešių pusdienių laikotarpiu dirbant su visais skyriais svarbu suplanuoti ir įvadą apie mokymo programą ir projektą (plačiau: www.learnonthego.eu). Atskirai naudojant vieną iš skyrių taip pat svarbu suplanuoti įvadinį užsiėmimą – taip pagerinama grupės dinamika. Kituose skyriuose pateikiama medžiaga, nuorodos ir pavyzdžiai gali būti pritaikomi atskirai naudojamo skyriaus papildymui. Bet kokios mokymo programos sėkmė priklauso nuo to, kiek atsižvelgiama į dalyvių ir organizacijos poreikius. Programa turėtų būti sudaroma taip, kad atsirastų galimybių grupės narių sąveikai, taip vienas iš kito mokysis tiek mokymuose dalyvaujantys asmenys, tiek juos ruošiantys konsultantai. VAS

KYM

IO MO

TIN PRAK

DO 3) VA O (IO

1


Pirmas skyrius – savireguliacija, savivalda ir tarpkultūrinis jautrumas PAGRINDINĖ INFORMACIJA Skyriaus apžvalga, tikslas, uždaviniai, raktiniai žodžiai, mokymosi rezultatai.

Skyriaus apžvalga: Profesinio švietimo ir mokymo profesionalai dirbantys su pabėgėliais ir migrantais kasdien susiduria su įvairove ir jos valdymu. Todėl sąmoningumu paremtų profesinio švietimo profesionalų mokymų metu praktikuojama savimonė, atjauta kitam sudėtingose situacijose ir gebėjimas susivaldyti bei su visais pagarbiai bendrauti yra labai svarbios kompetencijos. Šis skyrius skirtas asmens universalių įgūdžių tobulinimui ir dalyvių darbo patirties sujungimui su teorinėmis psichologijos žiniomis. Siūlomi mokymo metodai skirti dalyvių žinių bagažo didinimui ir praktinių įgūdžių lavinimo paskatinimui.

Skyriaus tikslas - yra pagerinti asmens žinias ir suvokimą apie tarpkultūrinį jautrumą ir lavinti praktinius savivaldos ir savireguliacijos įgūdžius.

Mokymosi uždaviniai: 1. Pagerinti praktinį konkrečių savivaldos ir savireguliacijos technikų suvokimą (tai dalis emocinio intelekto). 2. Lavinti savireguliacijos ir savivaldos įgūdžius darbe. 3. Tobulinti kultūrinių skirtumų ir panašumų, bei pagrindinių empatijos principų supratimą (tai dalis kultūrinio intelekto). 4. Parengti empatijos darbo metu sutinkamiems kultūriškai įvairiems klientams įsivertinimo technikas.

Raktiniai žodžiai Savireguliacija, savivalda, emocinis intelektas, tarpkultūrinis jautrumas, kultūrinis intelektas

Mokymosi rezultatai: Žinios: suprasti skirtingas savireguliacijos ir savivaldos technikas, bei suvokti kaip save kontroliuoti sudėtingose situacijose; išmanyti kultūrinius žmonių skirtumus ir panašumus; suprasti kaip praktiškai veikia pagrindiniai empatijos principai. Gebėjimai: praktiškai panaudoti skirtingas savireguliacijos ir savivaldos technikas ir įvertinti asmeninę empatiją skirtingoms kultūroms ir skirtingų kultūrų atstovams įvairių situacijų darbe metu.

PRAK

TINIO

2

MOK

YMO

(IO3)

VAD O

VAS


UŽSIĖMIMŲ PLANAS Pirmas skyrius

Pagrindinės temos

Užsiėmimo metu pagrindinis vaidmuo tenka

Formatas (pvz., paskaita, atvejo analizė, savarankiškas mokymasis)

Trukmė (valandomis)

Savireguliacija ir savivalda

Dalijimasis patirtimi

Dalyviams

Susipažinimo užsiėmimas naudojant kaladėles

0.5

Savivaldos technikos

Vedėjui

Pristatymas ir diskusija

1.0

Praktiniai savivaldos pavyzdžiai

Vedėjui

Filmo analizė ir diskusija

1.0

Kaip save kontroliuoti sudėtingose situacijose

Dalyviams

Vaidmenų žaidimas ir aptarimas

1.0

Savireguliacijos svarba

Dalyviams

Savarankiškas 0.5 mokymasis (papildomai skaitant)

Tarpinis valandų skaičius Tarpkultūrinis jautrumas

4.0 val. Pagrindinės temos

Užsiėmimo metu pagrindinis vaidmuo tenka

Formatas (pvz., paskaita, atvejo analizė, savarankiškas mokymasis)

Trukmė (valandomis)

Tarpkultūrinis jautrumas

Vedėjui

Paskaita ir aptarimas

1.0

Tarpkultūrinė komunikacija Dalyviams ir vedėjui

Vaizdo įrašas ir pateiktis

0.5

Intelektų įvairovė

Vedėjui

Grupinė diskusija

0.5

Atvejo analizė

Dalyviams

Vaidmenų žaidimas

1.0

Veikla: aš, mano darbas ir klientai

Dalyviams

Vaidmenų žaidimas ir aptarimas

0.5

Tarpinis valandų skaičius

3.5 val.

Iš viso valandų

7.5 val.

Mokomoji medžiaga ir ištekliai: Mokymui naudinga literatūra ir kita medžiaga. 1. Lego serious play“ metodikos aprašymas https://www.lego.com/en-us/seriousplay/the-method 2. Paskaitos skaidrės - Hackman, J. R. (1986). The psychology of self-management in organizations. American Psychological Association. 3. Goleman, D. (2006). Emotional Intelligence: why it matters more than IQ. N.Y.: Bantam. Zeijen, M. E., Peeters, M. C., & Hakanen, J. J. (2018). 4. Workaholism versus work engagement and job crafting: What is the role of self‐management strategies? Human Resource Management Journal, 28(2), 357-373. 5. Filmo analizė: Emotional Intelligence: Leadership lessons from the movie “Lincoln” http://wunderlin. com/emotional-intelligence-four-star-leadership-lessons-from-the-movie-lincoln/#.VyuFodJ97IU VAS

KYM

IO MO

TIN PRAK

DO 3) VA O (IO

3


6. 6. Vaidmenų žaidimų instrukcijos https://www.mindtools.com/CommSkll/RolePlaying.htm. 7. 7. Kultūrinis intelektas: https://www.futurelearn.com/courses/cultural-intelligence/0/steps/9072:%20 What%20is%20Cultural%20Intelligence?%20Video 8. 8. https://www.youtube.com/watch?v=tzQuuoKXVq0 9. 9. The DNA Journey: vaizdo įrašas https://www.youtube.com/watch?v=tyaEQEmt5ls 10. 10. Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza, Feltrinelli, Milano, 1987, 2002.

Naudingos nuorodos: Papildoma medžiaga skaitymui arba rekomenduojami tekstai / vaizdo įrašai, suteikiantys daugiau žinių apie modulį / skyriaus temą. 1. A brief introduction to Lego serious play Feb 13, 2017 http://seriousplaypro.com/2017/02/13/a-briefintorduction-to-lego-serious-play-video/ 2. How emotionally intelligent are you? Quiz: https://www.mindtools.com/pages/article/ei-quiz.htm 3. Vaizdo įrašas: How do the best leaders manage emotion and stress? | Emotionally Intelligent Leadership, Morgan McKinley, Aug 5, 2016 https://www.youtube.com/watch?v=xoQeJENIz_w 4. A Guide To Dealing With Difficult People. Chris Cancialosi Mar 5, 2018. https://www.forbes.com/sites/ chriscancialosi/2018/03/05/a-guide-to-dealing-with-difficult-people/#171189b82293 5. Suess, J. (2015). Power to the people: why self-management is important. http://er.educause.edu/ blogs/2015/9/power-to-the-people-why-self-management-is-important 6. Vaizdo įrašas: Self-management skills: how to manage yourself for success (90 Tips) BizMove Mar 13, 2018 https://www.youtube.com/watch?v=XtU7ekJRHRg 7. https://www.awesomelibrary.org/multiculturaltoolkit-stages.html 8. https://ggevrey.wordpress.com/2013/03/12/5-stages-to-become-interculturally-competent/ 9. culturalmediators.eu/divina-platform/register # 10. https://www.stateofmind.it/2016/03/intelligenze-multiple-psicologia/ 11. http://www.casebookproject.eu/

Parengė: Doc. dr. Aurelija Stelmokienė, dr. Kristina Kovalčikienė, VDU, 2019-ųjų sausio 17 d. Dr. Clara Bigiarini, Oxfam Italia, 2019-ųjų sausio 25 d.

IŠSAMI KIEKVIENOS PIRMO SKYRIAUS TEMOS APŽVALGA Tema: dalijimasis patirtimi

Trumpas turinio aprašymas: Mokymų metu klausytojai dalyvaus susipažinimo užsiėmime. Siekiant geriau vienam kitą pažinti ir pasidalinti darbo patirtimi, bus naudojami į lego kaladėles panašūs kubeliai. Dalyviai turės išsirinkti dešimt kaladėlių ir sukonstruoti įsimintiniausią patirtį darbe atspindintį statinį. Tada dalyviai prisistatys patys ir papasakos apie savo kūrinius, bei turės paaiškinti, kodėl pasirinko būtent šiuos potyrius.

PRAK

TINIO

4

MOK

YMO

(IO3)

VAD O

VAS


Praktinių užsiėmimų metu naudojami instrumentai ir priemonės: Pavadinimas ir trumpas aprašymas Kaladėlės ir susipažinimo užsiėmimo instrukcija.

Mokomoji medžiaga ir ištekliai: Mokymui naudinga literatūra ir kita medžiaga. 1. „Lego serious play“ metodikos aprašymas https://www.lego.com/en-us/seriousplay/the-method

Naudingos nuorodos: Papildoma medžiaga skaitymui arba rekomenduojami tekstai / vaizdo įrašai, suteikiantys daugiau žinių apie modulį / skyriaus temą. 1. A brief introduction to Lego serious play Feb 13, 2017 http://seriousplaypro.com/2017/02/13/a-briefintorduction-to-lego-serious-play-video/

Tema: savivaldos technikos

Trumpas temos aprašymas: Pateikties metu bus apibrėžiama savivaldos sąvoka. Tai – vienas iš emocinio intelekto elementų apibūdinamas kaip gebėjimas suvaldyti neigiamas emocijas ir impulsyvų elgesį, stresinių situacijų metu išlikimas ramiu ir nesudirgusiu, bei gebėjimas susitelkti dėmesį į užduočių įvykdymą. Šiam elementui būtinos tokios kompetencijos kaip pozityvus mąstymas, emocinė savikontrolė, koncentravimasis į rezultatus ir gebėjimas prisitaikyti. Organizacijoje savivalda suprantama kaip kiekvieno asmens atsakomybė mezgant asmeninius santykius, planuojant savo darbus, koordinuojat veiksmus su bendradarbiais, siekiant tikslų įvykdymui būtinų resursų ir aptariant sėkmingus ir nesėkmingus veiksmus. Taip pat bus skatinama diskusija apie praktikoje naudojamas savivaldos technikas.

Praktinių užsiėmimų metu naudojami instrumentai ir priemonės: Pavadinimas ir trumpas aprašymas. Slides prepared with Microsoft power-point and questions for discussion will be used for the presentation.

Mokomoji medžiaga ir ištekliai: Mokymui naudinga literatūra ir kita medžiaga. 1. Hackman, J. R. (1986). The psychology of self-management in organizations. American Psychological Association. 2. Goleman, D. (2006). Emotional Intelligence: why it matters more than IQ. N.Y.: Bantam. 3. Zeijen, M. E., Peeters, M. C., & Hakanen, J. J. (2018). Workaholism versus work engagement and job crafting: What is the role of self‐management strategies? Human Resource Management Journal, 28(2), 357-373.

Naudingos nuorodos: Papildoma medžiaga skaitymui arba rekomenduojami tekstai / vaizdo įrašai, suteikiantys daugiau žinių apie modulį / skyriaus temą. 1. How emotionally intelligent are you? Quiz: https://www.mindtools.com/pages/article/ei-quiz.htm VAS

KYM

IO MO

TIN PRAK

DO 3) VA O (IO

5


Tema: praktiniai savivaldos pavyzdžiai

Trumpas temos aprašymas: Užsiėmimo metu kaip praktinis emocinio intelekto pavyzdys bus naudojamas filmas „Linkolnas“. Tai filmas, kuriame puikiai iliustruojamas emocinis intelektas. Kai kuriose scenose galima įžvelgti ir analizuoti socialinio sąmoningumo, savivaldos ir santykių valdymo pavyzdžius. Daugiausiai dėmesio bus skiriama savivaldos technikoms.

Praktinių užsiėmimų metu naudojami instrumentai ir priemonės: Pavadinimas ir trumpas aprašymas. Užsiėmimo metu bus naudojamas filmas „Linkolnas“ ir klausimai scenų analizei.

Mokomoji medžiaga ir ištekliai: Mokymui naudinga literatūra ir kita medžiaga. 1. Užsiėmimo veikla - filmo analizė: Emotional Intelligence: Leadership lessons from the movie “Lincoln” http://wunderlin.com/emotional-intelligence-four-star-leadership-lessons-from-the-movie-lincoln/#. VyuFodJ97IU

Naudingos nuorodos: Papildoma medžiaga skaitymui arba rekomenduojami tekstai / vaizdo įrašai, suteikiantys daugiau žinių apie modulį / skyriaus temą. 1. Vaizdo įrašas: How do the best leaders manage emotion and stress? | Emotionally Intelligent Leadership, Morgan McKinley, Aug 5, 2016 https://www.youtube.com/watch?v=xoQeJENIz_w

Tema: kaip save kontroliuoti sudėtingose situacijose

Trumpas temos aprašymas: Mokymų metu dalyviams bus pasiūlyta išbandyti vaidmenų žaidimą. Visiems dalyviams sutikus, pasirodymus galima nufilmuoti ir analizuoti vėliau. Dalyviai padalinami į grupeles po du ar tris ir kiekvienai komandai skiriama tam tikra elgesio savybė, kurią reikia paversti efektyvia savivaldos technika arba įgūdžiu. Komandos turi suvaidinti savybę, kurią reikia pakeisti (elgesio savybė ir jos poveikis veiklai darbe turi būti aiškiai pavaizduotas, kartu pristatant ir efektyvią savivaldą užtikrinantį sprendimą). Tiek vaidinantys, tiek pasirodymus stebintys mokymų dalyviai bus raginami pasidalinti idėjomis apie savivaldos situacijas, išskirti pačių patirtus ar pastebėtus iššūkius.

Praktinių užsiėmimų metu naudojami instrumentai ir priemonės: Pavadinimas ir trumpas aprašymas. Užsiėmimo metu bus žaidžiami vaidmenų žaidimai (kuriuos būtų galima filmuoti) ir naudojami klausimai aptarimui.

Mokomoji medžiaga ir ištekliai: Mokymui naudinga literatūra ir kita medžiaga. PRAK

TINIO

6

MOK

YMO

(IO3)

VAD O

VAS


1. Vaidmenų žaidimų instrukcijos https://www.mindtools.com/CommSkll/RolePlaying.htm . 2. Vaidmenų žaidimo scenarijų pavyzdžiai: Pirmasis scenarijus: Sunkiai sekasi dirbti su darbo ieškojusiu klientu. Jums atrodė, kad suradote visus jo pasakojimus atitinkantį pasiūlymą. Tačiau po kelių dienų sulaukiate darbdavio skambučio, kuris informuojančio, kad jūsų klientas darbu nepatenkintas ir daugiau ten dirbti nenori. Jūs taip stengėtės dėl to pasiūlymo! Tad iš kart susierzinate ir pradedate kaltinti klientą dėl neaiškiai išdėstytų pageidavimų. Tačiau klientas taip pat piktas, nes jūs neišklausėte jo norų... Kaip elgsitės? Antrasis scenarijus: Vadovas ką tik paskyrė daugiau darbo, nors dar nespėjote užbaigti ankstesnės užduoties. Pastaruoju metu elgiatės gan impulsyviai ir neorganizuotai. Prastai miegate, sunku susitelkti ir dirbti. Tai kelia pastovų stresą ir nerimą, darosi sunku kontroliuoti savo emocijas. Jau kurį laiką bandote suprasti kodėl šis jausmas jūsų niekaip neapleidžia, galų gale nusprendžiate, kad tikriausiai dėl to kaltas jūsų nemokėjimas atsisakyti papildomo darbo ar padėti prašantiems. Suvokiate, kad tokia savijauta pamažu veikia ir darbą (nespėjate laiku atlikti visų užduočių). Norite pakeisti savo elgesį ir pasikalbėti su vadovu. Tačiau žinote, kad bendraudamas su darbuotojais vadovas nepasižymi savikontrole... Kaip elgsitės?

Naudingos nuorodos: Papildoma medžiaga skaitymui arba rekomenduojami tekstai / vaizdo įrašai, suteikiantys daugiau žinių apie modulį / skyriaus temą. 1. A Guide To Dealing With Difficult People. Chris Cancialosi Mar 5, 2018. https://www.forbes.com/sites/ chriscancialosi/2018/03/05/a-guide-to-dealing-with-difficult-people/#171189b82293

Tema: savireguliacijos svarba

Trumpas temos aprašymas: Savarankiškam mokymuisi dalyviams rekomenduojama papildoma literatūra padėsianti gilinti žinias ir savivaldos darbo metu svarbos suvokimą.

Naudingos nuorodos: Papildoma medžiaga skaitymui arba rekomenduojami tekstai / vaizdo įrašai, suteikiantys daugiau žinių apie modulį / skyriaus temą. 1. Literatūra: Suess, J. (2015). Power to the people: why self-management is important. http://er.educause. edu/blogs/2015/9/power-to-the-people-why-self-management-is-important 2. Vaizdo įrašas: Self-management skills: how to manage yourself for success (90 Tips) BizMove Mar 13, 2018 https://www.youtube.com/watch?v=XtU7ekJRHRg

Tema: tarpkultūrinis jautrumas: kaip tapti tarpkultūriškai kompetetingu

Trumpas temos aprašymas: TŠio užsiėmimo metu vyks seminaras ir vaidmenų žaidimas, kurie padės išskirti pagrindinius tarpkultūriniam kompetitingumui reikalingus bruožus. Bus pristatomas ir aptariamas Beneto tarpkultūrinio jautrumo modelis. Taip pat bus kalbama apie kultūrinio intelekto svarbą dabartinėje darbinėje aplinkoje ir aptariamas VAS

KYM

IO MO

TIN PRAK

DO 3) VA O (IO

7


su šia tema susijęs vaizdo įrašas (nuoroda puslapio apačioje).

Praktinių užsiėmimų metu naudojami instrumentai ir priemonės: Pavadinimas ir trumpas aprašymas. 1. Paskaitos ir aptatimas su dalyviais. 2. Vaizdo įrašas ir diskusija. 3. „Microsoft Power-Point“ skaidrės. 4. Kompiuteris ir projektorius. 5. Konferencijų bloknotai.

Mokomoji medžiaga ir ištekliai: Mokymui naudinga literatūra ir kita medžiaga. 1. https://www.futurelearn.com/courses/cultural-intelligence/0/steps/9072:%20What%20is%20 Cultural%20Intelligence?%20Video

Naudingos nuorodos: Papildoma medžiaga skaitymui arba rekomenduojami tekstai / vaizdo įrašai, suteikiantys daugiau žinių apie modulį / skyriaus temą. 1. https://www.awesomelibrary.org/multiculturaltoolkit-stages.html 2. https://ggevrey.wordpress.com/2013/03/12/5-stages-to-become-interculturally-competent/

Tema: tarpkultūrinė komunikacija

Trumpas temos aprašymas: Pradinis taškas yra dabartinis kontekstas apibrėžiamas kaip daugybės sričių įvairovė: dėl padidėjusio tarpvalstybinio judrumo, ne tokių griežtų lyčių vaidmenų, gerėjančių pragyvenimo standartų ir individualizacijos procesų bei kitų faktorių visuomenė tampa vis įvairesnė. Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžiai vis dar yra labai svarbūs išnaudojant įvairovės pranašumus. Suvokiant kalbų, kultūrų ir komunikacijos sąveiką galima išvengti nesusipratimų, skuboto klaidingo motyvų interpretavimo ar net konfliktų. Pristatymo ir veiklų metu bus kalbama apie verbalinę ir neverbalinę komunikaciją, bei efektyvaus bendravimo strategijas. Šio užsiėmimo metu, stebint tarpkultūriškumu pasižyminčias situacijas, bus dirbama su stereotipo sąvoka.

Praktinių užsiėmimų metu naudojami instrumentai ir priemonės: Pavadinimas ir trumpas aprašymas. 1. Žaidimas vaidmenimis: Pristatykime tarpkultūriškumą. 2. Vaizdo įrašas apie stereotipus. 3. Konferencijų bloknotai.

Mokomoji medžiaga ir ištekliai: Mokymui naudinga literatūra ir kita medžiaga. 1. https://www.youtube.com/watch?v=tzQuuoKXVq0 PRAK

TINIO

8

MOK

YMO

(IO3)

VAD O

VAS


2. DNR journey: vaizdo įrašas https://www.youtube.com/watch?v=tyaEQEmt5ls 3. Veikla: Pristatykime kultūras.

Naudingos nuorodos: Papildoma medžiaga skaitymui arba rekomenduojami tekstai / vaizdo įrašai, suteikiantys daugiau žinių apie modulį / skyriaus temą. 1. https://www.awesomelibrary.org/multiculturaltoolkit-stages.html 2. https://ggevrey.wordpress.com/2013/03/12/5-stages-to-become-interculturally-competent/ 3. https://www.youtube.com/watch?v=tzQuuoKXVq0 4. www.culturalmediators.eu/divina-platform

Tema: intelektų įvairovė

Trumpas temos aprašymas: Yra du svarbūs intelektų įvairovės teorijos aspektai paremti prielaida, kad skiriasi visų asmenų: • intelektai, todėl, remiantis kognityvinėmis teorijomis, jie yra žmonės; • intelekto profiliai, nes ne visi žmonės išgyvena tuos pačius potyrius. Pavyzdžiui, net ir visiškai fiziškai nesiskiriantys asmenys, gali būti stipriai motyvuoti aukštumų siekti visiškai skirtinguose srityse. Kalbant apie migrantų gyvenimus, labai svarbu atsižvelgti į jų požiūrį ir ankstesnes, su gyvenimu gimtojoje šalyje, susijusias patirtis. Vienas iš iššūkių yra surasti gerą vietą darbo rinkoje, kuri išnaudotų asmens turimą patirtį. Daugeliu atvejų savarankiškas darbas tampa geriausiu variantu. Vadovaujantis šiuo požiūriu, kiekvienas asmuo turi atsidurti pozicijoje, kurioje galėtų mokytis atsižvelgiant į jo įgytus ir išvystytus intelektinius pranašumus, taip siekiant geriausio individualaus mokymosi stiliaus.

Praktinių užsiėmimų metu naudojami instrumentai ir priemonės: Pavadinimas ir trumpas aprašymas. 1. „Microsoft Power-Point“ skaidrės. 2. Konferencijų bloknotai komentarams.

Mokomoji medžiaga ir ištekliai: Mokymui naudinga literatūra ir kita medžiaga. 1. Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza, Feltrinelli, Milano, 1987, 2002

Naudingos nuorodos: Papildoma medžiaga skaitymui arba rekomenduojami tekstai / vaizdo įrašai, suteikiantys daugiau žinių apie modulį / skyriaus temą. 1. https://www.stateofmind.it/2016/03/intelligenze-multiple-psicologia/

VAS

KYM

IO MO

TIN PRAK

DO 3) VA O (IO

9


Tema: atvejo analizė

Trumpas temos aprašymas: Šio užsiėmimo metu bus pristatoma viena arba dvi atvejo analizės (priklausomai nuo tam skiriamo laiko) iš Emigrantų Europoje karjeros konsultavimo atvejų. Tai puiki aktyvaus mokymosi strategija skatinanti dalyvius kritiškiau reaguoti ir lavinti jų problemų sprendimo įgūdžius. Atvejų analizės metodas yra mokymosi metodas paremtas situacijoje pristatytų problemų sprendimų suradimu. Todėl galima teigti, kad šiame kontekste tipiška atvejo analizė yra išsami vieno iš dalyvių gyvenimo epizodų istorija. Atvejo apsvarstymas ir diskusija kartu su kitais grupelės nariais aptariant darbo vietą, naujo verslo idėjas, dalinantis idėjomis ir nagrinėjant konkrečius praktinius aspektus gali būti labai efektyvus. Taip dalyviai gali tirti veiksmų pasėkmes, išskirti ir analizuoti pagrindines problemas, įvertinti sprendimų priėmimo procesą ir suvokti kaip kurti sprendimus.

Praktinių užsiėmimų metu naudojami instrumentai ir priemonės: Pavadinimas ir trumpas aprašymas. Vaidmenų žaidimas ir rezultatų aptarimas

Mokomoji medžiaga ir ištekliai: Mokymui naudinga literatūra ir kita medžiaga. 1. Emigrantų Europoje karjeros konsultavimo atvejai. 2. Lentelė savęs įsivertinimui.

Naudingos nuorodos: Papildoma medžiaga skaitymui arba rekomenduojami tekstai / vaizdo įrašai, suteikiantys daugiau žinių apie modulį / skyriaus temą. http://www.casebookproject.eu/

Tema: aš, mano darbas ir klientai: viskas priklauso nuo požiūrio

Trumpas temos aprašymas: Tai veikla skirta parodyti santykių poveikį suinteresuotiems asmenims. Trumpa veikla padės dalyviams pažvelgti į savo vidų ir išskirti poreikius, silpnybes ir apibrėžti pagrindinius lūkesčius keliamus sau ir kitiems.

Mokomoji medžiaga ir ištekliai: Mokymui naudinga literatūra ir kita medžiaga. 1. Vaidmenų žaidimas (jei jaučiamas poreikis). 1. Nesudėtinga, vedėjo moderuojama, grupinė diskusija, kurios metu mokymų vedėjas kviečia dalyvius pamąstyti apie mokymus ir pasidalinti savo nuomone ir idėjomis.

PRAK

TINIO

10

MOK

YMO

(IO3)

VAD O

VAS


Unit 2 – Introducing the Toolbox: Trainer Perspective PAGRINDINĖ INFORMACIJA Skyriaus apžvalga, tikslas, uždaviniai, raktiniai žodžiai, mokymosi rezultatai.

Skyriaus apžvalga: Atsižvelgiant į tai, kad vis daugiau migrantų ir pabėgėlių EU valstybėse narėse kuria savo verslą ir į su tuo susijusius poreikius bei reikalavimus, profesinio švietimo ir mokymo profesionalų asmeninis tobulėjimas tampa vis aktualesnis. Ypač svarbu skirti pakankamai laiko susipažinimui su priemonėmis, kurios gali būti naudojamos padedant migrantams ir pabėgėliams įgyvendinant savo verslo idėjas, taip pat privalu suvokti mokymosi internetu vertę. Šiame skyriuje bus pristatoma kaip naudodamiesi Mokymosi priemonių rinkiniu profesinio švietimo ir mokymo profesionalai gali papildyti savo programas, skirtas pagelbėti savo verslą norintiems pradėti migrantams ir pabėgėliams.

Skyriaus tikslas: Skatinti suvokimą apie tai, kaip švietimo ir mokymo profesionalai gali panaudoti ON-D-GO mokymosi priemonių rinkinį papildydami savo verslumo ir mokymosi programas, skirtas padėti migrantams ir pabėgėliams norintiems pradėti ir plėtoti savo verslą.

Mokymosi uždaviniai: 1. Iš esmės suvokti ON-D-GO mokymosi priemonių rinkinio pobūdį ir mąstą. 2. Susipažinti su mokymosi priemonių rinkinio pritaikymo būdais migrantams ir pabėgėliams. 3. Įvertinti su ON-D-GO mokymosi priemonių rinkinio pritaikymu susijusias galimybes ir iššūkius, ypač e-mokymosi aplinkose.

Raktiniai žodžiai: Savimonė, profesinis tobulėjimas, mokymosi ir įgūdžių raida, mokymosi priemonių rinkinys

Mokymosi rezultatai: Žinios: suvokti pagrindines mokymosi priemonių rinkinio idėjas; įsisavinti skirtingus tokios medžiagos, kaip mokymosi priemonių rinkinys, panaudojimo būdus dirbant su migrantais ir pabėgėliais; įvertinti e-mokymosi vertę padedant migrantams ir pabėgėliams kuriant verslo startuolį. Gebėjimai: panaudoti skirtingus mokymosi priemonių rinkinio elementus dirbant su migrantų ir pabėgėlių verslumo mokymu ir įgūdžių ugdymu.

VAS

KYM

IO MO

TIN PRAK

DO 3) VA O (IO

11


UŽSIĖMIMŲ PLANAS Antras skyrius

Pagrindinės temos

Užsiėmimo Formatas (pvz., Trukmė metu pagrindinis paskaita, atvejo analizė, (valandomis) vaidmuo tenka savarankiškas mokymasis)

Introducing the Learning Resource Toolbox

Požiūrių atskleidimas Dalyviams

Individualūs apmąstymai ir 0.5 val. grupinė diskusija

Mokymosi priemonių Vedėjui rinkinio apžvalga

Paskaita ir grupinė diskusija

1 val.

Mokymosi priemonių Dalyviams rinkinio naudojimas

Darbas grupelėmis ir diskusija; atvejo analizės imitavimas

3 val.

Naudojimosi Dalyviams Mokymosi priemonių rinkiniu įvertinimas

Paskaita ir grupinė diskusija;

3 val.

Iš viso valandų

7,5 val.

Rekomenduojami mokymo metodai: Mokymo ir mokymosi būdai. Direktyvus mokymas, individualaus mąstymo skatinimas, ekspermentavimu paremtas mokymas, darbas grupėse ir grupinės diskusijos

Mokymo ištekliai: Mokymui naudinga literatūra ir kita medžiaga. Kompiuterinė įranga mokymosi priemonių rinkinio (www.learnonthego.eu) naudojimui, galimybė naudotis projektoriumi, konferenciniai bloknotai, spalvoti rašikliai.

Svarbiausia medžiaga: 1. Centre for Entrepreneurs and Duedil (2014) Migrant Entrepreneurs: Building Our Businesses, Creating Our Jobs, Centre for Entrepreneurs, London. 2. Centre for Entrepreneurs (2018) Starting Afresh: How Entrepreneurship is Transforming the Lives of Resettled Refugees, Centre for Entrepreneurs, London. 3. https://emergentchange.net/ - https://emergentchange.net/2012/06/13/approaches-to-consultationthe-four-basic-models/ 4. Entrepreneurs UK (n/d) The DIDBAB Process Consultancy Model, Sheffield. 5. Gibb, A.A. and Scott, M.J. (1985) Strategic Awareness, Personal Commitment and the Process of Planning in the Small Business, Journal of Management Studies, 22, 6, pp. 597-631. 6. IPSOS Mori (2013) Perception and Reality: Public Attitudes to Immigration, IPOS Mori, London. 7. Schein, E. (1988) Process Consultation: Its Role in Organisation Development, Financial Times/Prentice Hall, London. 8. Wilson, P. (2004) The Blob Tree (http://www.pipwilson.com/p/blob-tree.html)

Naudingos nuorodos: Papildoma medžiaga skaitymui arba rekomenduojami tekstai / vaizdo įrašai, suteikiantys daugiau žinių apie modulį / skyriaus temą. Prieiga prie ON-D-GO E-mokymosi platformos – www.learnonthego.eu

Parengė: Leigh Sear ir Sanjee Ratnatunga, SFEDI, 2019-ųjų vasario mėn. PRAK

TINIO

12

MOK

YMO

(IO3)

VAD O

VAS


IŠSAMI KIEKVIENOS ANTRO SKYRIAUS TEMOS APŽVALGA Tema: požiūrių atskleidimas

Trumpas temos aprašymas: Įvadinio užsiėmimo metu dalyvių bus prašoma surasti ir pasižymėti laikraščių, žurnalų ir televizijos laidų antraštes susijusias su požiūriais į imigraciją. Tada mokymų vedėjas pradės grupinę diskusiją apie svarbiausius šio tyrimo keliamus klausimus. Vėliau dalyviai nedidelėse grupelėse aptars iškeltus klausimus, kurie galėtų tapti apklausos, skirtos atskleisti požiūrius į migrantus ir pabėgėlius, bei jų reikšmę vietos bendruomenėms ir ekonomikai, dalimi. Pirmojo ir antrojo tyrimų išvadų palyginimas ir priešprieša bus aptariami grupinėje diskusijoje.

Praktinių užsiėmimų metu naudojami instrumentai ir priemonės: Pavadinimas ir trumpas aprašymas. Konferenciniai bloknotai, rašikliai ir prieiga prie kompiuterinės įrangos.

Mokomoji medžiaga ir ištekliai: Mokymui naudinga literatūra ir kita medžiaga. 1. IPSOS Mori (2013) Perception and Reality: Public Attitudes to Immigration, IPOS Mori, London. 2. IPSOS Mori (2018) The Perils of Perception 2018, IPSOS Mori, London.

Naudingos nuorodos: Papildoma medžiaga skaitymui arba rekomenduojami tekstai / vaizdo įrašai, suteikiantys daugiau žinių apie modulį / skyriaus temą. 1. TedX Talk by Sean Tiffee - Mind the Gap between Reality and Perception - https://www.youtube.com/ watch?v=8BL9uRJpTqY

Tema: mokymosi priemonių rinkinio apžvalga

Trumpas temos aprašymas: Šio užsiėmimo metu bus apžvelgiamas ON-D-GO mokymosi priemonių rinkinio pobūdis ir mastas. Iš pradžių vedėjas pristatys mokymosi priemonių rinkinio parengimo kontekstą, o vėliau seks kertinės rinkinio temos: tu, tavo idėja ir tavo verslas. Pristatant kiekvieną vadovo skyrių vedėjas lauks atsiliepimų apie migrantų ir pabėgėlių poreikius bei reikalavimus susijusius su kiekvienu modulio turiniu.

Praktinių užsiėmimų metu naudojami instrumentai ir priemonės: Pavadinimas ir trumpas aprašymas. Prieiga prie kompiuterinės įrangos ir ON-D-GO mokymosi priemonių rinkinio, rašomoji lenta ir rašikliai.

Mokomoji medžiaga ir ištekliai: Mokymui naudinga literatūra ir kita medžiaga. 1. ONDGO poreikių analizės tyrimo santrauka VAS

KYM

IO MO

TIN PRAK

DO 3) VA O (IO

13


Naudingos nuorodos: Papildoma medžiaga skaitymui arba rekomenduojami tekstai / vaizdo įrašai, suteikiantys daugiau žinių apie modulį / skyriaus temą. 1. The ONDGO Needs Analysis Research Summary Report 2. EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework - https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/ eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework

Tema: mokymosi priemonių rinkinio naudojimas

Trumpas temos aprašymas: Šio užsiėmimo bus pristatomi skirtingi mokymosi priemonių rinkinio panaudojimo būdai dirbant su savo verslą pradėti norinčiais migrantais ir pabėgėliais. Užsiėmimas prasidės nuo penkių minučių minčių lietaus apie rinkinio panaudojimo galimybes (priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, šiai užduočiai juos galima suskirstyti nedidelėmis grupelėmis). Tada vedėjas surinks visas pirmines priemonių rinkinio panaudojimo idėjas. Po to vedėjas pristatys veiklą, kurios metu dalyviai bandys suprasti ryšius tarp trijų pagrindinių priemonių rinkinio temų ir rinkinio panaudojimo idėjų. Dalyviai bus prašomi pasidalinti darbo su klientais patirtimi siekiant suprasti kaip klientų asmenybės bruožai formavo galimybių pastebėjimo ir jų idėjos vystymo procesą, bei kaip tai formavo požiūrį į verslo kūrimą. Ši veikla bus vykdoma grupelėse po tris / keturis dalyvius. Diskusijų metu vedėjas padės grupelėms, o po visko pateiks atsiliepimą apie svarbiausius klausimus. Užsiėmimo pabaigoje dalyviai naudos priemonių rinkinį atvejo analizei. Du mokymų dalyviai turės kartu moderuoti pirminę atvejo analizės sesiją pritaikydami tinkamas priemonių rinkinio dalis. Kita dalyvių pora turės kartu moderuoti internetinę pradinę atvejo analizės sesiją pritaikydami tinkamas priemonių rinkinio dalis. Likusieji dalyviai viską stebės ir pasidalins pastebėjimais apie tai, kam pritaikyti priemonių rikinį sekėsi geriau ar prasčiau.

Praktinių užsiėmimų metu naudojami instrumentai ir priemonės: Pavadinimas ir trumpas aprašymas. Prieiga prie kompiuterinės įrangos ir ON-D-GO mokymosi priemonių rinkinio, rašomoji lenta, konferencinis bloknotas ir rašikliai.

Mokomoji medžiaga ir ištekliai: Mokymui naudinga literatūra ir kita medžiaga. 1. ONDGO mokymosi priemonių rinkinys.

Naudingos nuorodos: Papildoma medžiaga skaitymui arba rekomenduojami tekstai / vaizdo įrašai, suteikiantys daugiau žinių apie modulį / skyriaus temą. 1. Wilson, P. (2004) The Blob Tree (http://www.pipwilson.com/p/blob-tree.html) 2. https://emergentchange.net/ - https://emergentchange.net/2012/06/13/approaches-to-consultationthe-four-basic-models/ 3. Entrepreneurs UK (n/d) The DIDBAB Process Consultancy Model, Sheffield. 4. Gibb, A.A. and Scott, M.J. (1985) Strategic Awareness, Personal Commitment and the Process of Planning in the Small Business, Journal of Management Studies, 22, 6, pp. 597-631. 5. Schein, E. (1988) Process Consultation: Its Role in Organisation Development, Financial Times/Prentice Hall, London. PRAK

TINIO

14

MOK

YMO

(IO3)

VAD O

VAS


Tema: naudojimosi mokymosi priemonių rinkiniu įvertinimas

Trumpas temos aprašymas: Šio užsiėmimo metu dalyviai mokysis suprasti kaip įvertinti poveikį ir pridėtinę vertę susijusią su mokymosi priemonių rinkinio naudojimu. Mokymų vedėjas pradės užsiėmimą moderuodamas penkių minučių trukmės minčių lietų apie potencialią naudą, poveikį ir pridėtinę vertę siejamą su mokymo priemonių rinkinio panaudojimu. Toliau seks grupinė veikla, kurios metu bus kuriama loginė grandininė struktūra mokymosi priemonių rinkinio įvertinimui. Naudodamiesi šablonu, grupelėse po tris / keturis, dalyviai dirbs su skirtingais loginės struktūros elementais ir rezultatus pristatys kitoms grupelėms. Vedėjas po kiekvienos grupelės pristatymo metu pabrėš svarbiausius klausimus.

Praktinių užsiėmimų metu naudojami instrumentai ir priemonės: Pavadinimas ir trumpas aprašymas. Prieiga prie ON-D-GO mokymosi priemonių rinkinio, rašomoji lenta, konferencinis bloknotas ir spalvoti rašikliai.

Mokomoji medžiaga ir ištekliai: Mokymui naudinga literatūra ir kita medžiaga. 1. ONDGO mokymosi priemonių rinkinys. 2. Jungtinės Karalystės įdarbinimo ir įgūdžių komisijos (UKCES) loginės grandinės modelis.

Naudingos nuorodos: Papildoma medžiaga skaitymui arba rekomenduojami tekstai / vaizdo įrašai, suteikiantys daugiau žinių apie modulį / skyriaus temą. 1. AMB Consultancy (2016) Differences between the Theory of Change and the Logic Model (https://www. annmurraybrown.com/single-post/2016/03/20/Theory-of-Change-vsThe-Logic-Model-Never-BeConfused-Again) 2. Quality Assurance Agency (2018) Enterprise and Entrepreneurship Education - Guidance for Higher Education Providers, Quality Assurance Agency, Cheltenham.

VAS

KYM

IO MO

TIN PRAK

DO 3) VA O (IO

15


Trečias skyrius – konsultuojamojo ugdymo ir mentorystės įgūdžiai PAGRINDINĖ INFORMACIJA Skyriaus apžvalga, tikslas, uždaviniai, raktiniai žodžiai, mokymosi rezultatai.

Skyriaus apžvalga: Konsultuojamasis ugdymas – procesas siekiantis pagerinti veiklos rezultatus, daugiausiai dėmesio skiriant dabar vykstantiems procesams, o ne tolimai praeičiai ar ateičiai. Kalbant apie konsultuojamąjį ugdymą, iš esmės ugdantysis vadovas padeda kitiems tobulėti, kitaip tariant, padeda jiems mokytis. Dirbantiems su migrantais, kurie gali būti užstrigę praeityje ir bijoti ateities, konsultuojamasis ugdymas yra galimybė padėti suvokti kaip veiksmingai tobulėti šiandieninėje situacijoje. Šis skyrius paremtas itin praktiniu mokymu, siekiant supažindinti dalyvius su efektyvaus verslo ugdomojo vadovo technikomis.

Skyriaus tikslas: Suteikti įgūdžius ir priemones, kurie padėtų tobulinti asmens konsultuojamojo ugdymo ir mentorystės gebėjimus stiprinant jau esamus ir išugdant naujus įgūdžius.

Mokymosi uždaviniai: 1. Suvokti konsultuojamojo ugdymo procesą. 2. Išskirti efektyvaus ugdančiojo vadovo bruožus. 3. Pademonstruoti įgūdžių pritaikymą siekiant sėkmingo konsultuojamojo ugdymo rezultato. 4. Susipažinti su konsultuojamojo ugdymo praktikos ir etikos kodeksais. 5. Parodyti pagrindines efektyvaus konsultuojamojo ugdymo kompetencijas 6. Surasti esminius efektyvaus konsultuojamojo ugdymo santykių elementus. 7. Mokėti konsultuojamuoju ugdymu kontroliuoti permainas. 8. Suvokti konsultuojamojo ugdymo vaidmenį vadovavime.

Raktiniai žodžiai: Konsultuojamasis ugdymas, įgūdžiai, mentorystė, permainos, „GROW“ modelis

Mokymosi rezultatai: Žinios: įgyti žinių apie konsultuojamajam ugdymui reikalingus įgūdžius ir priemones bei suvokti šių įgūdžių praktinio taikymo naudą. Gebėjimai: taikyti konsultuojamojo ugdymo technikas ir dirbant su klientais pasiekti efektyvių pokyčių bei mokėti nustatyti reikiamą konsultuojamojo ugdymo metodologiją iškilusiems iššūkiams įveikti.

PRAK

TINIO

16

MOK

YMO

(IO3)

VAD O

VAS


UŽSIĖMIMŲ PLANAS Skyrius

Pagrindinės temos

Užsiėmimo Formatas (pvz., Trukmė metu pagrindinis paskaita, atvejo analizė, (valandomis) vaidmuo tenka savarankiškas mokymasis)

Konsultuojamojo ugdymo ir mentorystės įvadas

Konsultuojamojo ugdymo ir mentorystės apibrėžimas

Vedėjui

Paskaita ir atvejo analizė

1.0

Svarbiausios kompetencijos: vertybės, įsitikinimai ir etika

Dalyviams

Vaidmenų žaidimas ir aptarimas

0.5

„GROW“ modelis

Vedėjui

Paskaita ir vaizdo įrašas

0.5

Geriausia konsultuojamojo ugdymo praktika

Vedėjui ir dalyviams

Paskaita, vaidmenų žaidimas ir aptarimas

3.0

Konsultuojamasis ugdymas: permainų link

Vedėjui ir dalyviams

Vaizdo įrašas, vaidmenų žaidimas ir aptarimas

1.5

Konsultuojamasis ugdymas ir vadovavimas

Vedėjui

Paskaita

1.0

Iš viso valandų

7.5 val.

Rekomenduojami mokymo metodai: Paskaita, trumpi vaizdo įrašai, diskusijos, vaidmenų žaidimai, aptarimas

Mokymo ištekliai: Mokymui naudinga literatūra ir kita medžiaga. 1. „Microsoft Power-Point“ skaidrės. 2. Vaizdo įrašai. 3. Medžiaga – knygos, straipsniai ir t. t. 4. Testai ir klausimynai.

Naudingos nuorodos: Papildoma medžiaga skaitymui arba rekomenduojami tekstai / vaizdo įrašai, suteikiantys daugiau žinių apie modulį / skyriaus temą. 1. https://www.youtube.com/watch?v=xNLRo3jWPcg GROW Model Explanation 2. https://www.youtube.com/watch?v=6f3X2PEsV-Q GROW Model in practice - video 3. 15 Trends that will define Coaching – Forbes 2018 4. https://coachfederation.org/code-of-ethics ICF Code of Ethics 5. The Inner Game of Work – Timothy Gallwey 6. Coaching for Performance - Sir John Whitmore VAS

KYM

IO MO

TIN PRAK

DO 3) VA O (IO

17


7. Co-Active Coaching - Kimsey, Sandhal and Whitworth 8. The High-Performance Mind – Anna Wise 9. The Heart Of Change – John P. Kotter 10. Designing Your Life – Bill Burnett and Dave Evans – Design Thinking

Parengė: Deirdre Dowling, Meath Partnership, 2019-ųjų sausio 23 d.

PRAK

TINIO

18

MOK

YMO

(IO3)

VAD O

VAS


IŠSAMI KIEKVIENOS TREČIO SKYRIAUS TEMOS APŽVALGA Tema: konsultuojamojo ugdymo ir mentorystės apibrėžimas

Trumpas temos aprašymas: Šio užsiėmimo metu bus pristatomos konsultuojamojo ugdymo sąvokos detalės ir jo bei mentorystės skirtumai. Konsultuojamojo ugdymo kompetencijų pristatymas paties tvirtą pagrindą konsultuojamojo ugdymo suvokimui.

Praktinių užsiėmimų metu naudojami instrumentai ir priemonės: Pavadinimas ir trumpas aprašymas. Vaidmenų žaidimas ir atvejo analizės

Mokomoji medžiaga ir ištekliai: Mokymui naudinga literatūra ir kita medžiaga. 1. Definition of Coaching 2. Coaching v Mentoring

Naudingos nuorodos: Papildoma medžiaga skaitymui arba rekomenduojami tekstai / vaizdo įrašai, suteikiantys daugiau žinių apie modulį / skyriaus temą. 1. Complete Guide to Coaching at Work - Skiffington 2. 15 Trends that will define Coaching – Forbes 2018

Tema: svarbiausios kompetencijos: vertybės, įsitikinimai ir etika

Trumpas temos aprašymas: Svarbiausių konsultuojamojo ugdymo kompetencijų aptarimas užtikrins, kad mokymų dalyviai supras nesudėtingą konsultuojamojo ugdymo terminiją ir išmanys kaip kurti efektyvius ugdymo santykius su savo klientais. Šio užsiėmimo metu bus aptariamos vienuolika pagrindinių kompetencijų Tarptautinės konsultuojamojo ugdymo federacijos suskirstytų į keturias grupes: 1.

Pagrindų apibrėžimas.

2.

Abipusis tarpusavio santykių kūrimas.

3.

Efektyvus bendravimas.

4.

Mokymosi proceso palengvinimas ir rezultatų pasiekimas.

Praktinių užsiėmimų metu naudojami instrumentai ir priemonės: Pavadinimas ir trumpas aprašymas. Grupinė diskusija, su kompetencijomis susijusios užduotys.

VAS

KYM

IO MO

TIN PRAK

DO 3) VA O (IO

19


Mokomoji medžiaga ir ištekliai: Mokymui naudinga literatūra ir kita medžiaga.

Mokymui naudinga literatūra ir kita medžiaga. 1. „Microsoft Power-Point“ skaidrės. 2. Vaizdo įrašai.

Naudingos nuorodos: Papildoma medžiaga skaitymui arba rekomenduojami tekstai / vaizdo įrašai, suteikiantys daugiau žinių apie modulį / skyriaus temą. 1. https://coachfederation.org/code-of-ethics ICF Code of Ethics 2. https://coachfederation.org/core-competencies ICF Competencies 3. Coaching for Performance - Sir John Whitmore

Tema: The GROW modelis

Trumpas temos aprašymas: „GROW“ modelis (ang. Goal, Reality, Options and Will; liet. Tikslas, Realybė, Galimybės ir Valia) yra patvirtintas konsultuojamojo ugdymo teorijos ir praktikos pagrindas. Šio užsiėmimo metu dalyviai susipažins su „GROW“ modeliu ir praktiniu konsultuojamuoju ugdymu. Užsiėmimo metu bus pabrėžiamas vienas iš naudingų šio modelio aspektų – ugdantysis vadovas nėra laikomas kliento situacijos ekspertu. Turint omenyje ON-D-GO projekto tematiką, labai svarbu šį aspektą suprasti ir vertinti. Kaip verslo ugdantysis vadovas, asmuo turi padėti klientui pasirinkti geriausią variantą, o ne siūlyti patarimus ar bandyti jam vadovauti.

Praktinių užsiėmimų metu naudojami instrumentai ir priemonės: Pavadinimas ir trumpas aprašymas. Vaidmenų žaidimas trijų asmenų komandomis – ugdantysis vadovas, klientas ir stebėtojas.

Mokomoji medžiaga ir ištekliai: Mokymui naudinga literatūra ir kita medžiaga. 1. „Microsoft Power-Point“ skaidrės. 2. Vaizdo įrašai. 3. https://www.youtube.com/watch?v=xNLRo3jWPcg GROW Model Explanation. 4. https://www.youtube.com/watch?v=6f3X2PEsV-Q GROW Model in practice – vaizdo įrašas.

Naudingos nuorodos: Papildoma medžiaga skaitymui arba rekomenduojami tekstai / vaizdo įrašai, suteikiantys daugiau žinių apie modulį / skyriaus temą. 1. Taming Your Gremlin – Rick Carson

PRAK

TINIO

20

MOK

YMO

(IO3)

VAD O

VAS


Tema: geriausia konsultuojamojo ugdymo praktika

Trumpas temos aprašymas: Geriausios konsultuojamojo ugdymo praktikos apžvalga įskaitant ir tokius konsultuojamojo ugdymo patirties elementus kaip tikslų formavimą, aktyvų klausymąsi, puikius klausinėjimo įgūdžius, mąstymo modeliavimą, grįžtamojo ryšio teikimą ir sulaukimą. Taip pat bus pristatomas svarbiausių klausimų rinkinys, kuriuos verslo ugdantieji vadovai taiko norėdami sustabdyti išsisukinėjimus ir sumišimą.

Praktinių užsiėmimų metu naudojami instrumentai ir priemonės: Pavadinimas ir trumpas aprašymas. Vaidmenų žaidimas, aktyvaus klausymosi ir tikslų formavimo užduotys

Mokomoji medžiaga ir ištekliai: Mokymui naudinga literatūra ir kita medžiaga. 1. 5 Coaching practices to accelerate growth - Forbes 2. Coaching Best Practices in Leadership - Giovanna D’Alessio, TED Talk

Naudingos nuorodos: Papildoma medžiaga skaitymui arba rekomenduojami tekstai / vaizdo įrašai, suteikiantys daugiau žinių apie modulį / skyriaus temą. 1. Key coaching practices – David Finkel 2. Powerful Questions – Co-Active Coaching (3rd ed.)

Tema: konsultuojamasis ugdymas: permainų link

Trumpas temos aprašymas: Einant bet kokiu gyvenimo keliu permainos yra neatsiejama kasdienybės dalis, o tai kaip su jomis susidorojama, parodo kaip asmeniui sekasi gyventi ir nusako jo ateitį. Šio užsiėmimo metu bus išskiriamos priemonės ir įgūdžiai reikalingi permainų valdymui.

Praktinių užsiėmimų metu naudojami instrumentai ir priemonės: Pavadinimas ir trumpas aprašymas. Vaizdo įrašai, diskusija ir vaidmenų žaidimai

Mokomoji medžiaga ir ištekliai: Mokymui naudinga literatūra ir kita medžiaga. 1. Co-Active Coaching, Changing business, transforming lives - Kimsey, Sandhal and Whitworth 2. Executive Coaching and the process of change – Alan Weinstein 3. The process of highly effective coaching – Robert F Hicks VAS

KYM

IO MO

TIN PRAK

DO 3) VA O (IO

21


Naudingos nuorodos: Papildoma medžiaga skaitymui arba rekomenduojami tekstai / vaizdo įrašai, suteikiantys daugiau žinių apie modulį / skyriaus temą. 1. What is Change management? 2. Change Management – Steve Jobs

Tema: konsultuojamasis ugdymas ir vadovavimas

Trumpas temos aprašymas: Kas yra geras vadovas? Šio užsiėmimo metu aptariama kaip konsultuojamojo ugdymo taikymas gali padėti suformuoti gerą vadovą, ne tik kalbant apie asmenines verslo mentoriaus kompetencijas, bet ir apie galimybę daryti įtaką savo organizacijos ar klientų talentų vystymui.

Praktinių užsiėmimų metu naudojami instrumentai ir priemonės: Pavadinimas ir trumpas aprašymas. Vadovavimo vaizdo įrašas ir diskusija.

Mokomoji medžiaga ir ištekliai: Mokymui naudinga literatūra ir kita medžiaga. 1. Coaching for Performance – John Whitmore 2. Dare To Lead – Brene Brown 3. Daniel Goleman – Emotional Intelligence 4. Sheryl Sandberg – Lean In

Naudingos nuorodos: Papildoma medžiaga skaitymui arba rekomenduojami tekstai / vaizdo įrašai, suteikiantys daugiau žinių apie modulį / skyriaus temą. 1. Leadership 2. 7 TED Talks every leader should watch 3. Giovanna D’Alessio -The Path to Transformational Leadership

PRAK

TINIO

22

MOK

YMO

(IO3)

VAD O

VAS


Priedas Nr. 1 MOKYMŲ VERTINIMO FORMA Mokymų vieta: ________________________________________________

Data: ___________________

Instrukcija: pažymėkite kiek sutinkate su kiekvienu iš žemiau nurodytų teiginių. 1. Mokymų uždaviniai buvo aiškiai apibrėžti.

Visiškai Sutinku Nei sutinku Nesutinku Visiškai sutinku nei nesutinku nesutinku ○ ○ ○ ○ ○

2. Užsiėmimų temos man buvo aktualios.

3. Užsiėmimų turinys buvo organizuotas. ir lengvai suprantamas

4. Pateikta medžiaga buvo naudinga.

5. Šių mokymų patirtis dirbant bus naudinga.

6. Mokymų uždaviniai buvo įvykdyti.

7. Užsiėmimams buvo skiriama pakankamai laiko.

8. Posėdžių kambarys ir kita infrastruktūra buvo tinkama ir patogi.

Instrukcija: atsakykite žemiau pateiktus klausimus.

9. Kurios temos jums buvo labiausiai aktualios? (Galima pasirinkti keletą variantų.) ○ Savireguliacija ir savivalda ○ Tarpkultūrinis jautrumas ○ įvadas į priemonių rinkinį: vedėjo perspektyva ○ Konsultuojamojo ugdymo įgūdžiai ○ Mentorystės įgūdžiai

10. Kurie mokymo metodai jums labiausiai patiko? (Galima pasirinkti keletą variantų.) ○ Paskaita ○ Atvejo analizė ○ Vaizdo įrašo analizė ○ Diskusijos, aptarimai ○ Vaidmenų žaidimai ○ Savarankiškas mokymasis ○ Kita (Įrašykite): __________________________________ VAS

KYM

IO MO

TIN PRAK

DO 3) VA O (IO

23


11. Ar jūs patenkinti mokymų organizavimu? ○ Taip, nes (Įrašykite): ________________________________________________________________ ○ Iš dalies, nes (Įrašykite): _____________________________________________________________ ○ Ne, nes (Įrašykite):__________________________________________________________________

12. Ar turite pasiūlymų mokymų turiniui ar įgyvendinimui patobulinti? ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________

Dėkojame!

PRAK

TINIO

24

MOK

YMO

(IO3)

VAD O

VAS


www.meathpartnership.ie

www.vdu.lt

www.cardet.org www.oxfamitalia.org

www.sfedisolutions.co.uk

Self-ďŹ nancing Partner

www.alice.ch www.best.at

Co-Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 2017-1-IE01-KA202-025694]

Profile for cardet

ONDGO Training Manual LT-e  

ONDGO Training Manual LT-e  

Profile for cardet