Page 1

MEDEA (Eurípides) 1.­  Resume brevemente o mito dos Argonautas. 2.­  Por que está  irritada Medea e que perigos a ameazan? 3.­  Por que a nodriza prefire a vida de súbdito á de rei? 4.­  Explica a opinión de Medea sobre a condición da muller. 5.­  Agón de Creonte e Medea: a) Que decisión toma o rei acerca de Medea? b) Que males recela dela? c) Como xustifica Xasón o seu novo matrimonio? 6.­  Que vinganza maquina Medea? 7.­  Desgracias que aflixen ós desterrados. 8.­  Agón Xasón e Medea: reproches de Xasón a Medea; Que favores fixo meda a  Xasón? Que beneficio recibiu esta a cambio, segundo Xasón? Como xustifica o  seu novo matrimonio? Neste agón aparecen recursos estilísticos (Por exemplo,  antinomías ou contraposicións de conceptos), ideas e argumentos sofísticos:  sinálaos. 9.­  Resume a idea de amor que expón o coro. 10.­ Diálogo Exeo­Medea:  a) Quen é Exeo e que fai en Corinto? b) Que axuda ofrece a Medea? c) Que garantías ofrece Medea a Exeo? 11.­ Con que medios vai executar Medea o seu plan de vinganza? 12.­ Resume as dúas ideas principais do canto do coro. 13.­ Monólogo de Medea: a) Explica os sentimento contrapostos de Medea. b) Sinala algúns dos costumes da vida familiar. c)Tense dito que Eurípides fai aquí un estudio psicolóxico da  protagonista: expón a túa opinión. d) Cres que Eurípides comparte a opinión de sócrates de que ninguén      obra mal a sabiendas? 14.­ Opinión do coro sobre as vantaxes e desvantaxes da paternidade. 15.­ Resuma o relato do mensaxeiro. Cal é o papel do mensaxeiro na  estrutura dramática da traxedia? 16.­ Por que Medea non mata a Xasón, único responsable dos seus males?  A quen afecta máis a morte dos seus fillos? 17.­ Nesta traxedia dáse o sufrimento de persoas inocentes: exemplifícao. 18.­ Unha das finalidades da traxedia grega é a educativa, pero esta non o é.  Por que non son educativas as traxedias de Eurípides?


HIPOLITO (Eurípides) 1.­  Resume o contido da obra a partir do relato de Afrodita no prólogo. 2.­  Xenealoxía de Hipólito e Fedra. 3.­   Cal é a actitude de Hipólito ante as deusas? 4.­  Que males aflixen a Fedra, segundo o coro? 5.­  Expón a opinión da nodriza sobre a vida humana. 6.­  Que outros familiares de Fedra sufriron amores desgraciados? 7.­  Como xustifica a nodriza a paixón de Fedra? 8.­  Como describe a nodriza o amor? 9.­   Segundo Sócrates, ninguén obra mal a sabiendas. Opina igual o coro? 10.­ Resume as ideas do coro sobe o amor. 11.­ Reacción de Hipólito ó conoce­la paixón de Fedra. Que opina sobre  as mulleres? 12.­ Como reacciona Fedra ó conocer que se ten divulgado a súa paixón?  13.­ Como se vinga fedra de Hipólito? 14.­ Que decisión adoita Teseo contra Hipólito? 15.­   Teseo   alude   á   pertenza   de   Hipólito   á   relixión   órfica.   Quen   é   Orfeo? asgos desta relixión. 16.­ Con que argumento se defende Hipólito das acusación do seu pai? 17.­  Resume  a  morte  de  Hipólito  a  partir  do  relato  do  mensaxeiro.  Cal  é  a  función do mensaxeiro na estrutura dramática da traxedia grega? 18.­ Como resolve Artemis o conflito? 19.­ Quen son as Hespérides, Atlas e Faetonte? 20.­ Cre que Fedra é responsable da súa paixón? Merecía Hipólito ese  castigo por ter incorrido en pecado de ubrij 21.­ Rasgos característicos das Traxedias de Eurípides son o prólogo e  o  "deus ex machina " (Artemis, neste caso). Que finalidade 

seguen

ambos

recurso? 22.­ Busca exemplos de súplica, xuramento e promesa, e sinala o seu  significado. 23.­ Existe un paralelismo entre algúns personaxes deste traxedia e outros da  literatura  posterior, como por exemplo a Celestina: coméntao. 24.­ Paréceche correcto o comportamento de Artemis e Afrodita?

cuestionarios de Medea e Hipólito  

Cuestionarios

cuestionarios de Medea e Hipólito  

Cuestionarios

Advertisement