Tilla og vannvesenet

Page 1
© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2021 ISBN 978-82-02-71710-0 1. utgave, 1. opplag 2021 Omslag og illustrasjoner: Flu Hartberg Sats: Elisabeth Vold Bjone Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2021 Satt med Minion Pro 12/15 og trykt på 130 g Munken Lynx Støttet av Norsk Kulturfond

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no
Mandag våkner Tilla og er varm som en potet. Hodet føles som en tung stein. – Du kan ikke gå på skolen i dag, sier pappa. – Du har feber! – Kanskje du kan passe Tilla mens vi er på jobb, bestefar? spør mamma. – Kanskje jeg kan, sier bestefar og smiler lurt.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.