Stampelang med Babblarna!

Page 1


425_Stompalaang_PAGES_Cappelen_190620.indd 1

24.07.2019 14:18


Originalens tittel: Stompalång med Babblarna Oversatt av Ane M. Øyen Oversettelse av Babblarnas Stampelang-Tut-Pling-sang: Elisabeth Haukeland, MNO © Hatten Education AB Norsk utgave: © CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2019 ISBN 978-82-02-63948-8 1. utgave, 1. opplag 2019 Anneli Tisell, Irène Johansson Illustrasjoner: Jennie Wiik Edman, Ola Schubert, Anneli Tisell Sats: Cappelen Damm AS Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2019 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og ­tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no www.babblarna.com

425_Stompalaang_PAGES_Cappelen_190620.indd 2

24.07.2019 14:18


Stampelang med Babblarna

425_Stompalaang_PAGES_Cappelen_190620.indd 3

24.07.2019 14:18


!

et d ! r g Plin egynne Nå b

425_Stompalaang_PAGES_Cappelen_190620.indd 4

24.07.2019 14:18


425_Stompalaang_PAGES_Cappelen_190620.indd 5

24.07.2019 14:18


ut

t Tut

425_Stompalaang_PAGES_Cappelen_190620.indd 6

24.07.2019 14:18


Plutselig svinger det til, og veien den gynger.

g

Plin

425_Stompalaang_PAGES_Cappelen_190620.indd 7

24.07.2019 14:18