Snømannens jul

Page 1
© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2020 ISBN 978-82-02-64653-0 1. utgave, 1. opplag 2020 Denne teksten er inspirert av julesangen «Surviving Christmas», tekst: Sondre Lerche, melodi: Jherek Bischoff og Sondre Lerche. Illustrasjoner: Victoria Sandøy Omslagsdesign: Victoria Sandøy Forfatterportrett: © Isabell N. Wedin Sats: Elisabeth Vold Bjone Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2020 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no
Mens snøen dekker skur og slott skal vi få sove trygt og godt


Og når vi våkner opp igjen så lager vi en helt ny venn


av snøen som nå dekker alt det snøen traff da snøen falt


am øyne lagd av stein h r i g Vi en p araply om det blir regn

en lue som er blitt litt slitt en istapp som en nesetipp


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.