Rare ord

Page 1
© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2022 ISBN 978-82-02-68381-8 1. utgave, 1. opplag 2022 Illustrasjoner: Kristin Roskifte Omslagsdesign: Kristin Roskifte Sats: Svein Størksen Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2022 Satt i 10 pkt. Fira Sans Book og trykt på 150 g Munken Lynx Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.noOrdbøker . Ordbøker kan være så små at de får plass i lomma. Noen ordbøker er digitale. Andre er på papir, sånn som denne. Rare ord får ikke plass i lomma (hvis ikke du har enorme lommer, da), og den inneholder bare omtrent 400 ord. 426, for å være helt nøy­ aktig. Noen ordbøker er kjempedigre og be­ står av mange tjukke bind og inneholder flere

hundre tusen ord. 426 er ikke mye, men det er akkurat passe. 426 rare ord. Rar kan bety flere ting. Den vanligste betydningen er «merkelig» og «un­ derlig». Men før betydde rar også «sjelden». De 426 ordene i denne boken er faktisk både mer­ kelige og sjeldne.

Lange ord, merkverdige ord, bestemorord og ekle ord. De er fine, fæle, glitrende eller grusom­me. Det er eldgamle ord som du kan børste støvet av, noen i sin beste alder, og også noen splitternye. Noen er dratt opp fra hav­ ets bunn (som breiflabb og marbakke), andre er plukket langt inn i den dype språkskogen, der det bor både troglodytter, buksebjørner og moteløver. Noen av ordene sitter fast på krop­ pen din. Du visste det kanskje ikke, men du har både tragus, iris og quadriceps. Kanskje har du navle­lo også, men kattøye har du ikke – iallfall ikke i ansiktet. Noen av ordene er skikkelig lange. Bioluminescent er langt, men det lengste ordet i bo­ ken er overbuljongterningpakkmesterassistent. Noen er korte. Det finnes ord på bare én bok­ stav (kan du noen?), men de korteste i denne boken har to bokstaver, som yr og åk. Noen ord ser mystiske og fremmede ut, som ambidekster og kataklysme. I andre ord, som

fingerspissfølelse, gjenkjenner du delene (fin­ gerspiss (finger + spiss) + følelse) selv om du kanskje ikke vet akkurat hva ordet betyr. Noen av ordene er gammel­dagse ord som bestemor eller oldefar kjenner til, som ablegøye, kakkenynne og brageløfte. Andre ord har sine røtter i gresk og latin. Mukofag er en snørrspiser. Ailurofil er en katte­ elsker. Og hvis du ikke kan fordra katter, er du kanskje glad i ost? Da er du turofil! Og hvis du er en sånn en som elsker å lære nye ord, som liker å kjenne smaken og lukten og følelsen av et nytt og spennende ord, ja, da kan det være at du er en ekte leksikofil. En ordelsker. Nå har du lært hva endelsen -fil betyr. 426 ord. Noen av dem er morsomme å si. Noen er nyfødte, og noen er fra arilds tid. Lange og korte. Sjeldne og nokså vanlige. Norske ord og ord fra andre språk. Og alle er rare. Så rare at det antagelig ikke finnes ett eneste menneske i dette landet som kjenner absolutt alle 426.

2


OG BARE FOR Å HA ORDEN I SYSAKENE:

Alfabetisk. Ordene står i alfabetisk rekke­ følge. Under noen av bokstavene er det mange ord, mens under andre bokstaver er det veldig få. Sånn er det i alle ordbøker, for i språket er det ikke like mange ord som be­ gynner på hver bokstav. I norsk er det flest ord som begynner med s og k, og i denne ordboken er det også sånn. Du finner hele 32 ord på s, men bare en hånd­full med første­ bokstav på q, x og z.

Adjektiv. Adjektiv er ord som beskriver et substantiv nærmere. Katt er et substantiv. Kanskje vil du si mer om denne katten? En grå katt. En grå, diger katt. En grå, diger, ra­ sende katt. En grå, diger, rasende, mett katt. Grå, diger, rasende og mett er adjektiv. Og det er rar også! Rare ord er et adjektiv + et substantiv.

Verb . Et ord som beskriver hendelser, det som skjer eller det man gjør, er ofte et verb. Gå, løpe, skrike, spise, drømme og sutre er alle verb. Lese er et verb. Det er også undersøke. Oppdage. Kikke.

Ordklasser. Alle ord hører til i en ord­ klasse. Akkurat som dyr kan deles inn i for­ skjellige grupper (fisk, pattedyr og krypdyr), kan ord deles inn i ordklasser (sub­s tantiv, pre­po­sisjoner og inter­jek ­sjoner). Og akku­ rat som dyrene i én gruppe har noen felles egenskaper som skil­ler dem fra andre grup­ per, har ordene i én ord­klasse noe til felles. Alle patte­dyr gir melk til ungene sine. Så selv om mennesker, mus og rever er veldig for­ skjellige, har de noe til felles. Sånn er det med ordklasser også. Substantiv er veldig ulike, men de har det til felles at vi kan set­ te en, ei eller et foran: en buksebak, ei/en jente, et vennskap. Det finnes ti forskjellige ordklasser. I denne ordboken er det med ord fra fem ord­klasser: substantiv, adjektiv, verb, pronomen og adverb.

Pronomen. Pronomen er et ord som står i stedet for et substantiv. I stedet for å si «Gutten skriker» kan du si «Han skriker». Jeg, deg, han, hun, vi og oss er alle pronomen.

Adverb . I denne boken er det ikke med så mange adverb: Du finner ett adverb under bokstaven s, ett under p og ett under bok­ staven å. I hverdagsspråket bruker vi adverb hele tiden. Ikke, straks, aldri og ofte er ek­ sempler på adverb. Det er også fort i setnin­ gen «Damen løp fort!», der fort forteller oss noe om måten hun løp på.

Substantiv. Substantiv er ord for ting, per­ soner, dyr eller steder. Eksempler på sub­ stantiv er: binders, jente, elg og by.

3


Uttale . De fleste ordene i denne boken er nok­ så lette å uttale. Noen av dem er lange, men likevel skulle uttalen gå ganske greit. Men av og til er det nesten umulig å gjette hvordan ut­ talen er. Hvis ordet kommer fra et annet språk, blir det gjerne vanskeligere. Noen steder i bo­ ken er uttalen forklart. Uttalen er da skrevet

mellom skråstreker. Etter det mystiske opp­ slagsordet clairvoyant står det /klærvoajang/, og da blir det lettere å skjønne hvordan ordet skal sies. Hvis det etter en bokstav står kolon, betyr det at lyden er lang. Etter xylofon står det /sylofo:n/, og da vet du at o-en er lang.

Dusj i orddusjen og svøm sakte i det store språkhavet. I denne ordboken kan du lese, eller du kan bare bla. Du kan slå opp på en tilfeldig side og se hva du finner der. Eller du kan lete etter den tegningen du liker best, og lese om ordet tegningen passer til. Du kan lære alle or­ dene under én av bokstavene (begynn med w, der er det færrest ord), eller du kan lese om alle ordene som begynner med samme bokstav som navnet ditt! Du kan legge en blomst mellom si­ dene og lage et herbarium. Du kan velge ut et ord og finne ut om de voksne kan ordet. Du kan sjekke om besteforeldre eller andre godt voks­ ne blir blanke i øynene når du hvisker et gam­ melt ord i øret på dem. Du kan be andre gjette hva et ord betyr. Du kan imponere voksne med ord som du kan, men som de ikke kan. Ordene i ordboken kan du lese høyt eller inni deg. Du kan lese alene eller sammen med noen. Du kan

lese forlengs, fra a til å, eller baklengs, fra å til a (eller bare til b hvis du vil stoppe der), eller du kan lese litt her og litt der. Du kan bygge et boktårn der denne boken er taket eller gulvet. Du kan lete etter det fineste ordet, det mor­ somste ordet, det rareste ordet. Du kan finne ditt favorittord, skrive det på en lapp og gjem­ me den under en sofapute – der noen en vakker dag finner ordet ditt. Eller du kan rope det høyt! Glem aldri at du er sjefen over språket. Du og jeg og alle andre. Det er vi som bruker språ­ ket, som bestemmer hvilke ord som skal finnes i det. Hvis du liker et ord, bruk det! Bruk rare og sære ord (men vit at jo mer du bruker dem, jo mindre rare og sære blir de ...)! Og hvis du oppdager at språket har hull, hvis det mangler et ord for noe, kan du bare finne på et nytt. Stup uti språket. Bad i det! Dusj i orddusjen og svøm sakte i det store språkhavet!

4


5ABLEGØYE

[   s ubstantiv   ] Ablegøyer er en type spøk. Hvis du legger en prompepute på stolen til moren din, eller hvis du tar salt i sukkerskålen, er det ablegøyer. (Se fantestrek og revestrek.)

AILUROFIL

[ substantiv ] En ailurofil er en person som elsker katter.

ALMANAKK

[ substantiv ] En almanakk er en bok med oversikt over årets dager. Almanakk er en kalender i bokform.

AIMABEL

AMBIDEKSTER

[ adjektiv ] Aimabel, som uttales /ema:bel/, er et annet ord for vennlig.

[ adjektiv ] De fleste liker best å skrive og kaste ball med høyre hånd, mens noen liker best å bruke ven­ strehånden. Er du ambidekster, er du like god med begge hender.

AKVEDUKT

[ substantiv ] En akvedukt fører vann fra ett sted til et annet, for eksempel fra en innsjø til en by. Akvedukter kan se ut som en lang bro, og på broen er det en fordypning der vannet kan renne. Akvedukter har blitt brukt i mange, mange hundre år.

7


AMBIVALENT

ANGSTBITERSK

[ adjektiv ] Når du er ambivalent, er det slik at du føler eller vil to helt forskjellige ting på én og samme tid: Du synes hester ser utrolig snille og vakre ut, men samtidig er du livredd for dem. Du både elsker og hater hester. Du vil gjerne gå bort og klappe dem, og du vil holde deg langt unna. Du er ambivalent.

[ adjektiv ] Dyr (særlig hunder) som er så redde at de biter, er angstbitere. Et menneske er angstbitersk hvis hen er sint og hissig av ren redsel.

ANAKRONISME

[ substantiv ] Tenk deg at du leser en bok der handlingen fore­ går i steinalderen, altså for flere tusen år siden, og at en av personene i boken tar opp mobil­ telefonen sin. En mobiltelefon i stein­alderen er en anakronisme. Det er en ana­kronisme å plassere noe – for eksempel en telefon – i en tid der det ikke hører hjemme.

ANTROPOFAG

[ substantiv ] En antropofag er en menneskeeter, altså et men­ neske som spiser andre mennesker. (Se kannibal.)

ANGLISISME

APARTE

[ substantiv ] En anglisisme er et ord eller et uttrykk som er lånt inn fra engelsk. Eksempler på anglisismer er skateboard, random og snitch (Se sladrehank).

[ adjektiv ] Aparte betyr rar eller merkelig. Hvis noen kaller deg aparte, mener de at du er annerledes og noe for deg selv – og det kan være ment både positivt og negativt. «Du er virkelig aparte, Marte!»

ARAKNOFOBI

[ substantiv ] Hvis du har araknofobi, er du livredd for edder­ kopper.

8


ARBORET

[ substantiv ] Et arboret er en hage med mange forskjellige trær og busker. Hagen er laget for at folk skal beundre vekstene, eller for at forskere skal lære mer om dem.

ARILD

AURORA

[ substantiv ] Hvis du skal si at noe er veldig, veldig gammelt, kan du si at det er fra arilds tid. Vi bruker ordet arild nesten bare i dette uttrykket. (Unntatt hvis det er et navn, så klart, men navnet og denne be­ tydningen har ingenting med hverandre å gjøre!)

[substantiv] Om morgenen når solen står opp (se demring), farges ofte himmelen rød. I gamle dager trodde romerne at den fargen var det en gudinne som stod for. De kalte henne Aurora. Og aurora er blitt et ord for morgenrøden.

AVINDSYK

ATTPÅKLATT

[adjektiv] Avindsyk betyr misunnelig. Bokstavelig talt betyr det syk av misunnelse.

[ substantiv ] En attpåklatt er det yngste barnet i en søs­ kenflokk, og født mange år etter de andre søsknene. Et annet ord for attpåklatt er skrapkake. På finsk heter attpåklatt iltatähti, som betyr kveldsstjerne.

AVISAND

[ substantiv ] En avisand er en historie som ikke er sann, men som står i avisene.

9BAJAS

BAMSEKLEM

[ substantiv ] En bajas er en person som oppfører seg som en klovn, en som tuller og tøyser og bråker, gjerne for å få andre til å le.

[ substantiv ] En bamseklem er en ekstra stor og god klem.

BEDRØVET

[ adjektiv ] Bedrøvet er et annet ord for å være lei seg.

BALLONGVISP

[ substantiv ] En ballongvisp er et kjøkkenredskap. Det er en visp der den ene enden har form som en avlang ballong. Ballongvispen kan du bruke for å piske for eksempel smør inn i en saus.

BENJAMIN

[ substantiv ] En benjamin er den yngste i en flokk. Den som er født sist i en familie, er benjaminen i søskenflok­ ken.

BALSTYRIG

[ adjektiv ] Balstyrig betyr vanskelig å holde styr på. En hest som har rømt fra beite og løper av gårde i full fart, er balstyrig. En balstyrig mann eller kvinne gjør som han eller hun selv vil, uten å ta hensyn til hva andre tenker og gjør. (Se berserk og rabagast.)

BERSERK

[ substantiv ] En berserk er en vill og gal person som ødelegger alt rundt seg. Berserken er mye verre enn en som bare er balstyrig. (Se balstyrig og rabagast.)

11


BIBLIOFIL

[ adjektiv og substantiv ] Hvis du er bibliofil, elsker du bøker. Hvis du er en bibliofil, samler du på bøker. De fleste bibliofiler er nok bibliofile. (Se bokorm og lesehest.)

BIOLUMINESCENT

BOMBASTISK

[ adjektiv ] Hvis en plante eller en skapning er biolumine­ scent, lyser den i mørket. Sankthansormen (som er en bille!) er et eksempel på et insekt som glø­ der i mørket. Det uttales /biolu:minesent/.

[ adjektiv ] En bombastisk uttalelse er en skråsikker uttalelse. Noe kan være bombastisk uten å være sant. – Absolutt alle småbrødre er irriterende! – Oi. Det var en bombastisk uttalelse!

BJØRNETJENESTE

BORBORYGMUS

[ substantiv ] En bjørnetjeneste er en tjeneste som ikke er til hjelp. Hvis du gjør noen en bjørnetjeneste, så mener du det godt, men resultatet er dårlig.

[ substantiv ] Borborygmus er et fint ord for rumling i magen. «Jeg hører borborygmus. Har du spist kål nå igjen?»

BOKORM

[ substantiv ] En bokorm er ingen orm, men et menneske. Vi sier at noen er en bok­orm hvis denne personen er veldig glad i å lese. (Se lesehest og bibliofil.)

12


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.