Natteløperen

Page 1

KarinFossum

Natteløperen Roman

©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2022 ISBN978-82-02-76961-1 1.utgave,1.opplag2022 Omslagsdesign:MiriamEdmunds Omslagsfoto:www.stock.adobe.com Sats:Type-itAS,Trondheim2022 Trykkoginnbinding:LivoniaPrint,Latvia2022

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovens bestemmelser.UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhver eksemplarfremstillingogtilgjengeliggjøringbaretillattiden utstrekningdeterhjemletilovellertillattgjennomavtalemed Kopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk.

Verselinjenepåside22tilhørerdiktet«Gategutt»avRudolfNilsen, frasamlingen Pågjensyn (1926).Diktetbleseneretonesatt avLillebjørnNilsen.

Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvarog inndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel. www.cappelendamm.no

Heavenandhell arejustonebreathaway. AndrewWarhola

Definnermegogbærermegbort.

Jeghørerathanpuster.

Detstårnoenirommet,oghanvilmegikkevel. Pustinn,pustut.

Densmakenimunnen.Jernogblod.

Jegsoverikke,jegerikkevåken,jegdrømmerikke,jeg fantaserer,jeglukkerøyneneoggravermegnedimadrassen,hansermegikkeda,deterbareendrøm.

7

Jegfantaldrietsåntøyeblikk,ikkeengangnåerjeghelt megselv,jegtarmegsammen.

Hvorforskaljegslippelettereennandre,jegeretsimpelt menneske.Villenesteningentingilivet,harikkebedtom noe,ikkefåttnoe,ikkehåpet,jegharlevddetfeigelivet. Hargjortmegusynligforandremenneskerogværtbitter fordijegaldriblesett.

Fremmedemenneskeroveraltirommet,ogsåjegsomer såsjenert. Huntenktedissetankenenå,forhunanteetnærvær,en fortetningimørketvedendenavsengen,derhunlåiet ustabiltsideleiemedryggenmotdetåpnevinduet. Hunhaddefølelsenavåsklinedovermotnoekaldt,som dengangenhunvarpåfluefiskemedfaren,ogknausenvar våtogglatt,oghunhavnetivannet.

Hunlåmedansiktetboretnediputen,mensblodetsteg hennetilhodet.Hvisjegignorererham,vilhanforsvinne. Såblehunrasende,påhamogpåsegselv,ogpåverden

Jegerikkeheltmegselv.

Noefargetlysstrømmetinnirommetfraskiltettvers overgaten,dethviteansiktethansvarrødtinoensekunder, såbledetblått.

*

Pustinn,pustut. Forenfrykteligdrøm!Hunsamletalthunhaddeav dødsforakt,ogsattesegoppisengen.

Hansiktetpåhennemedetvåpen.Stemmenvarlettog lys. Sittstille.Ikkeskrik.

foralldensurettferdighetogformenneskeneslumskepåfunn.

Ansiktethanssvevdeimørket,skimrendesomfosfor. Angstenholdthenneientvingeogpressetmageinnholdet oppoverisvelgetsådetrantframunnen.

Hanhaddeingenmaskepåsomhunførsthaddetenkt, detlysendeansiktetvarhansegetansikt,kaldtoghvittsom enmåne.

Hunløftethåndenforåvergeseg.

Såbledetikkemerenndette. Pustinn,pustinn,pustinn. Ansiktetskiftetfargetilgrønt.

Også,etskarptklikkdahanspentehanen.

VedsidenavMargotsattManfred,langoghengsleteog skrinn,detvarmyeplasstiloversiuniformen.Hantenkte omMargotathunvarpen,medsingenerøsebarmogsitt storesmil.Detmåtteværegodtåhvilehodetinnmotden barmen,varmogbankendesomdensikkertvar.Noemer enndettevillehanikkemedMargot,menåtenkepåhenne somethvilestedvarfintisegselv.HanskoneMay-Brittvar ikkeethvilested,hunvarmeretansvarsomveidelitt.

Hunvarkraftigbygget,medbredeskuldre,neversomen mann,ogensåteavmørkthår.MargotvonHannovaren storkvinne.Nårhunsmiltesittbredesmil,kunnemantro hunhaddefleretennerennandrefolk.

DevarpåveitilBringebærfjelletettermeldingomet dødsfall.Bringebærfjelletlåiutkantenavbyen,enfrodig høydeomkransetavskogogforslittehus,utensammenhengiarkitekturellerfarger.Menregnogvindhaddetæret påfasadene,dekaldegradeneomvinterenogdenbrennendesolenomsommeren,nåvarhuseneislekt,allehadde grånet.Mellomdemvoksteugressogskvallerkål. Nummernittenvargrøntogfalmet.Underdetgrønne antemanenannen,skittengulfarge,ogpånoenområderså maninnpådetgråpanelet.Enhvitvarebilstoparkertpå gårdsplassen.Tilvenstreforinngangenstoenrustenkulegrill. MargotspurteManfredomhøyskolen,omhanhadde hattdenforeleserensomdekalteStoreGrå. Ja,hanhaddevi,hanhuskerjeggodt.

9

Detteerikkeworstcase,saManfred.Detteerbareet gammeltmenneskesomharvandret.

Betjentenegikkoverdeknirkendegulvplankeneogåpnet inntiletsoverom.Hervarluktensterkere.Veggenehadde densammefargensomdetutvendigepanelet,enslagslindegrønn.Påetnattbordstofleremedisinglass,ogfraetåpent vindumedblondegardinkomenstrømavvarmluft.Ien enkelsenglåetgammeltmenneske,pregetavdødenogdet dengjørmedoss.

Margotsiterteordrett:Manskalalltidværeforberedtpå worstcasescenario.Ermanikkeforberedtpåworstcase, kanmanrisikereåmistefatningen,ogpådenmåtengå glippavviktigeobservasjoner,ogmelderenvilikkeblimøtt meddenroligeautoritetsomhansikkerttrenger.

Farfar,sahan. 10

Ingenventetutenfor.Debanketpåoggikkinn,ogble møttavenegenluktsomdeforbandtmedmangelpårengjøring,ogkanskjeetgammeltmenneskesomikkegreideå tavarepåsegselv.Defortsatteinnpåkjøkkenet,medoppvaskoggryter,pizzakartongerogtommeflaskerpåbenken.Påenstolvedvinduetsattentenåringsgutt,spedlemmetogsværtblek,medtynnearmerogbenogetansiktmed voksnetrekk.

Fantduhamsånn?

Bareskrottenigjen,tenkteMargotvonHanno.Hendene medblålillaflekkerlåpentsamletovermagen,ogdentannløsegommenstoåpen.Tannprotesenlåietglasspånattbordet,øynenevaråpne.Irisenhaddetørketutoglignet bobleplastnårdenerpunktert.

Menduhåperpånoemerdramatisk? Detgjørduogså,ertetManfred.

Guttenhaddefulgtetterdem,lydløstsomenkatt. Detblekeansiktetuttrykteingenting.

Hanpektepåenlukketdør. Hanliggerderinne.

Bareetgammeltmenneske? Duvethvajegmener.

Hanerfarfarendin?Ogdukomforåbesøkeham? Jegborher,svartegutten,jegfanthamsånn.

Menhvordanlådeopprinnelig?

Margotignorertefornærmelsen.

Klaritoppenogstivileddene. Snakketderesammenigårkveld?

Sånnsomnå.

Hanerfarfarenmin,oghanheterLennart,hardutungt fordet,eller?

Detersånnhendeneskalliggenårmanerdød,harjeg hørt.

Jegringtetilderemedéngang,sagutten. Varhanfriskigårkveld?

Ja. Hardurørthendenehans?spurteMargot. Guttensåpåhennemedenplutseligbråintensitet.Blikketgjordehenneilletilmote,hunforstoikkehvorfor.

Ja,hanvarfrisk. Nårladudegigår? Såikkepåklokka. Menhanvarilivedadugikkogladeg,deterdusikker på? Jegvarinneogsagodnatt,ogdavarhanheltiorden. Hvorsprekvarfarfarendinnårhanvarheltiorden? spurteManfred.

11

Nøyaktignårstoduoppidag?

Nårfantduham? Dajegstooppidag. Erdetdusomharåpnetvinduet?spurteManfred.

Såikkepåklokka,sagutten.JeggikkretttilLennarts romogropte,oglahåndenpåkinnethansogkjenteathan varkald. Saduikkeathanvarfarfarendin?

Visnakkermye. Hvorgammelerhan? Syttini. Haddehannoenkroniskesykdommer?

Noensånnegammelmannsgreier,trorjeg. Gammelmannsgreier?

Spørsmåletfikkhamtilåkrummeseg.

Guttentrakkpustenoggjorderedefortingenestilstand. Farenminsitterinne.Mammaerpåinstitusjon. Hvilkeninstitusjon?

Harikkeforeldre,sagutten. Erdedøde?

Såfarendinblirløslattomenmåned?

Deerikkeforeldre. Hvaerde,da?

Hanhartrettidagerigjenavendompåfireår.Mamma harværtpåVardenitolvmåneder.

Detblirhan.Ogdakommerhanhit.Lennarterdød, huseterhans. Detblirfintåfåfarendinhjemigjen,vel?

Detblirikkefint,nei. Hvorgammelerdu? Atten. Ikkefaenomdueratten,tenkteManfred. Hanmerketsegguttensblikk,somvarskarpt,forderetteråvike.Hanhaddepåsegsvarthettejakke,nåtrakk hanhettenopp,bøydehodetogfoldethendenepåbordet. Haddefarfarendinnoehjelp?Ensykepleierellernoe?

Hanvilleikkeha. Sådustelteforham,kanskje? Ja,jegstelteforham.

Vardenpsykiatriske.FarenminerpåUllersmo. Sidennår?

Hvorliggerrommetditthen?Kanjegfåsedet? Nei,saguttenbestemt.Ogsendtehametglassklartblikk.

12

Kreft,kanskje.Hjertesvikt.Ognoemednyrene. HanmålteManfredovenfraogned.Ogsnudderyggen tildemoggikkutikjøkkenetigjenogfaltnedpåstolenved vinduet.Hanvirkettrettogresignert,ellerlikegyldig,det varvanskeligåvite.Manfredfulgteetter. Hvorforborduhosfarfarendin?

Hanskalkremeres.Sjelenblirfordervethvisdenblirliggendeienråtnendekropp.Farfarmåbrenne. Hvemsierdet?

Detgjørhanikke.

Manfredvandretomkringihuset,åpnetendørogkikket innpåetflislagtbad,mednoeskittentøypågulvetogen sprukkensåpepåvasken.Porselenetitoalettetvarbrunt, detsammevarbunnenibadekaret.Hanprøvdeenannen dør,kikketinnienstuemedsofaogtostoler,bokhyllerog TVogmangefotografierpåveggene.Prøvdenestedørog såinnietspiskammermedhermetikkihyllene.Åpnetogså nestedør,ogsåinnpåensengmedblåttsengetøy.Foran vinduethanggardinerisammefarge.Sengenvarpentredd, etparskitnejoggeskostosamletpågulvet.Undervinduet stoenskrivepultmedenstasjonærPCaveldremodell.Plakaterpåveggen,hankjenteikkedeavbildedeikonene,hvis devarikoner.EtrødtlysavslørteatPC-envarpåslått.Det

13

Manfredvarfortsattvennligdahangjordeetnyttforsøk.

Guttensåpåhamundersenkedeøyelokk. Harjegsagtatdeterrotete?

Jeg. Kanskjefarendinmenernoeannet?

glattoghvithud,blikkettilenvoksen.Stemmenvarlys, menhaddeetstortregister,fradetspede,bløte,tildet skarpeogspydige.Blikketvarblåttogbarnsligidetene øyeblikket,smaltoglistigidetneste.

Jegskalbarehafarfaravgårde.Deterikkenoeåundersøkeher. Duvilhahamavgårde?

Vitålerlittrot,viharsettsåntfør.

DasmilteManfredavsineegnefordommer.

Guttenvarumuligåfinneutav.Ufatteligsmåhender,

Finnesikkealvorher,sagutten,barenaturensgang.

Vivilgjernesehvorduliggerogsover.Detharskjeddet dødsfallher,ogdagjørvinoenrutinemessigeundersøkelser,deterreglerforsånt,dødenerenalvorligsak.

Detførstejeggjørnårjegståropp,eråslåpåPC-en,sa han.

Menfarfarerdød.Hvaskalduleveav?

Hanvariferdmedåblihissig.Raserietvistesegved munnenogideknyttedebarnehendene.

HanvarvaktmesterpåGlassverket. Bilenherute,hvemeierden?

Denerregistrertpåfarenmin,jegbrukerdentilbutikkenogsånn.Fikklappenivåres.Lennartbetalte. Hvavarnavnetdittigjen?

MeidelAndré. Hvafornoemer? Jonsson. Ogfarendin? RogerJonsson.MammaheterTanja. Hvasitterfarendininnefor?

LennartJonssonsuniversitet.

14

Enforbrytelse,viljegtro. Sierduatduikkevet?

Ran.Narkotika.Ogvold,komdetomsider. Voldmothvem? MotTanjaJonsson. Menikkemotdeg?

Hvagjordehanførhanblepensjonist?

Jegfårvelgåmedavisen,da!

Lennartogjegharlevdpåtrygdenhans,vigreierossmed lite.

Dugårpåvideregående,kanskje? Nei.

Såduharenjobb?

Hardenutdannelsenjegtrenger,sahanmutt.Fireårpå

varnakent,ryddigogrentpåguttensrom.Hangikkut igjen,gjennomspiskammeretoginnpåkjøkkenet.

SlårduPC-enavnårduleggerdegomkvelden? Guttennikket. Mennåerdenpå.Hardulettetternoe? Hanristetpåhodet.

Såduregnermedathankommerhitnårhanblirløslatt? Hanarverhuset.FørleidevienleilighetpåHaugestad, nåbordetnoenandreder.

ManfredgikkinntilMargot,somstoveddendødes seng. Jegstikkerutibilenogsjekkerpersonalia,hviskethan. Hanerenraring. Margotnikketogtoknotater.

Hanbrakklårhalsenfortoårsiden.VifikklånerullestolenfraHjelpemiddelsentralen,ogvilevertedenaldritilbakeigjen.

Deblirjotommeetterhvert,sagutten. Mendeerskrevetutforkorttidsiden,hvatrordudet betyr? Haringenanelse. Sådutrorikkehanhartattformange? Troringenverdensting,sagutten.

Detsvartehanikkepå.

Mannsyttini,dødiløpetavnatten,funnetisengen avsønnesønnen.Tydeligedødsflekkerpåhender,kraftigavmagret.Medikamenterpånattbordet,Marevan,Paralginforte,Tramadol.Resteravubehageliglukt,urin ogendelannet.Ingensynligeskaderellersåriansikt ellerpåhender.Gustenihudenmedmyeleverflekker, lange,ukliptenegler.Enpinnestolienkrokmednoeklær ogengammelrullestol.Hendeneliggerpentfoldetover magen.

Varfarfarendinoppeavsengen?Kunnehangå?Detstår enrullestolderinne. Hankunnegå,ja. Såstolenvarikkeibruk? Guttensmiltenedlatende.Haneideikkerespektforpolitimyndigheten,mendetvarMargotvanttil.

15

Huntrakknattbordskuffenut.Oggikkuttilguttenpå kjøkkenet. Detliggerflerepilleglassinattbordskuffenhansogalle ertomme?sahunspørrende.

Deterikkevanligatdødeblirfunnetpådenmåten,sa hun. Detkanikkejegnoefor. Erdetnoenduvilviskalringe?

Menfarfarshendersomliggersåpent,erdetdusomhar lagtdemsånn?

Igrunnenikke.

Mendublirsittendeherheltalene,erikkedetvanskelig fordeg?

Jegharalltidværtalene,sahan,medblikketfestetpånoe utenforvinduet.Ingenharnoengangbryddsegmeddet. Margotblebløtomhjertet.Hunlastemmenietmoderligleie. Viskalsørgeforatforeldrenedinefårbeskjed.Erdefortsattgift?

Ikkespørsådumt. Kanskjeduharenkompisdukanringetil? Hvorforspørduomjegharvenner?sahanspisst. Jegbekymrermegfordeg,sahun. Harduikkeegneunger?

Dagahunoppogforlotrommet,Manfredfulgteetter. Børvifåhitentekniker?hviskethun.Nårhanliggerder pådenmåtenmedhendene.Ogalledetommepilleglassene?

Margothaddeikkeegneunger.Hunlaenstorhåndpå bordet. Dumåringetilosshvisdeternoedutrenger. Kanduholdeoppnå?

Budsjettene,Margot.Budsjettene.Ladetligge. Etterhvertdukketlegenopp,ogtopersonerfrabegravelsesbyråetFerd.MeidelJonssonsatturørligvedkjøkkenvinduetogensetikkeaktivitetenihuset.Somomhanalleredebefantseginestenå,øyeblikketdadendødevarbåret utogallebilenevarborteisvingen,ogaltsomgjensto,var ensomhet,stillhetogtommerom.

16

Jegharikkerørthendenehans.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.