Mulanosaurus Rex

Page 1
© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2021 ISBN 978-82-02-66001-7 1. utgave, 1. opplag 2021 Illustrasjoner: Øyvind Torseter Omslagsdesign: Øyvind Torseter Sats: Øyvind Torseter Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2021 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

CAPPELEN DAMM AS er Miljøfyrtårn-sertifisertJEG HADDE FÅTT JOBB SOM DINOSAUREKSPERT PÅ NATURHISTORISK MUSEUM.


MUSEET HADDE VÆRT STILLE DEN SISTE TIDEN.


NÆRMEST FOLKETOMT.


TENK OM DET VAR MIN FEIL AT DET VAR SÅ LITE BESØK.

PUBLIKUMSNEDGANG

REKORDÅR!

DET ER DEN NYE DINOSAUREKSPERTENS FEIL. VI TRENGER EN NY ATTRAKSJON.


FORGJENGERENS ANSKAFFELSE HADDE SØRGET FOR ET REKORDÅR.


JEG MÅTTE FÅ TAK I EN ATTRAKSJON.

ET UKJENT PALEONTOLOGISK FUNN.

JEG KOMMER TIL Å MISTE JOBBEN. IGJEN.


ALLE UBRUKTE GJENSTANDER DESTRUERES.

LAGERET SKULLE TØMMES.

DIN OS TIL AURDE OVE LER RS

DA JEG ÅPNET ESKEN FIKK JEG IDEEN.

DIN OS TIL AURDE OVE LER RS

JEG SKULLE LAGE MUSEETS NYE ATTRAKSJON!

UKJENT ARKEOLOGISK FUNN. ETETUKJENT PALEONTOLOGISK FUNN.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.