Max Estes Sykkelløpet

Page 1
Av samme forfatter: Sur, Cappelen Damm 2017 Et brevs reise, Cappelen Damm 2016 Vi flyr sørover, Cappelen Damm 2015 Nattmat, Cappelen Damm 2014 Til værs!, Cappelen Damm 2013 Hva handler den om?, Cappelen Damm 2012 Alfabetfesten, Cappelen Damm 2011 Søppel, Cappelen Damm 2010

© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2017 ISBN 978-82-02-55024-0 1. utgave, 1. opplag 2017 Tekst, illustrasjoner og omslag: Max Estes www.maxestes.com Oversatt fra engelsk av: Ann-Sofi S. Emilsen Papir: Munken Pure 150 g Satt med Futura Repro: Narayna Press, Denmark 2017 Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2017 www.cappelendamm.no Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan forrettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.I dag skal det være sykkelløp.


Syklister fra hele verden er med. Bare én av dem kan vinne.