Maratonshots

Page 1

Maratonshots

GeirNummedal

somavetstartskuddvåknerdumedetrykk

ogkjennerathalsenervondereenndadula

degogatduharfåttetsnevavfeber,ikke

avtypensomslårdegut,meretcruxsom

greitkandempesmedlittpillehvitt,Ibux,nei, Paracet,500milligram,sompraktisknoker

innenrekkeviddefrahotellsengaogdusvelger

tørt,sådukanslumretilatDresdenståropp, lydenefratog,trikker,bilerogstadiglengre

klokkeslagframektigekirkerføralarmenpå

mobilen(08:15)tilsluttblanderseginnogdu

måoppogstå,trekkerfragardineneogser

atutenforvinduethardesistedagerssolforsvunnetbakgråhimmel,slikværmeldingeni

fleredagerharpåståttatdenskulle,sådable detsomforventet,gårsdagenblesistesmakav

5

sommerfordindeliår,ogdetskjøntetydeligvistyskerneogså,somavsluttetarbeidsuka tidligogstimletuttilbyensBiergartenslangs Elbenforånytesineglassogtilhørendesigaretter,abviergibt’sBier,enkollektivhandling sompresistpåsekundet,T-skjorteværogsolbriller,ensenoktoberdagdetvarvanskeligå ikkesettesegnedblantdem,menetstedmå grensengå,dufårværefornøydmedlivsnyterdagenedudeltemedDan,godtilbådehverdag ogfest,somsnuddesegrundtogblemedpå tredagersmoroogfløyhjemtilfamiliekabaleni går,førdetsomiutgangspunktetvarhovedårsakentilatdudrohit,dettjueførstemaratonløpetiDresden,ogselvomingenavkveldene bledyrisksene,såstårdetneppepålistafor anbefaltoppladningtil42,2kilometerløping, ellerkanskjenettopplittkvalitetsranglingmed ennærvennvardetbestedukunneutsette kroppendinfor,sådukanløpegjennomgatene medlaveskuldreoglaDresdengjøreresten, Dresdenhvislangeogkortevokalvanskeliggjørbåderimogrytme,liksomhaltendei

segselvnåromringetavnorskeord,slikdu,

6

sedvanligmorgenstiv,knirkeridinemiddelaldrendeledd,borttilbadetforendusjførfrokost, somdessverreblirpåhotelletogikkeSchwartzmarkt,sommedsinappetittvekkendemenyog fascinerendeovervektavkonsonanterharvært etyndetstartsteddesisteformiddagene,mendu skalidetminsteløpeforbilikeinærhetensnart, igaterdupåkorttidharrukketåbligladi,løpe iflokkgjennomNeustadtsammenmedtusener avandresomilikhetmeddegharinnrettetseg

etterettilrettelagttreningsregimedesisteukene ogmånedene,forbestmuligresultatogopplevelse,haddedubareikkehatthodetunder armenogpådrattdegdennegryendefeberendu ikkeheltklareråneglisjereunderdusjstrålene, mengjortergjortogløpterløpt,heltsidensnøen forsvantharduløptutendørs,dukjennerOslo

påenannenmåtenå,stortsettfraasfaltertegater påøstkantenoglangsAlna-ellerAkerselva,men spesieltiårhartureneblittsåpasslangeatdu harløptopptilNøklevannellerMaridalsvannet,selvuttilLysakerhardukommetdeg,for egenmaskin,somdetheter,mensbilerogtungtrafikkdundretforbi,ogsåøstoverigjen,gjerne

7

viaenlyststyrtomveioverBygdøy,etkortintermessomedmyktunderlagiKongsskogensvirvar avstierførtilbakepåasfaltigjenlangsFrognerkilen,forbiPipervikaogBjørvikaogSørenga, noengangeroverTjuvholmenoginnDronning

EufemiasgateforbiBarcode,Oslossignaturbygg

isolnedgangernoeduerblittbortskjemtmed etterhvert,ogéngangfikkduetinnfallom

åløpeoppKarlJohanetteratsolahaddegått ned,fraJernbanetorgetogopptilStortinget,og

duskremteenogannenfotgjengermedpustog

raskeskrittda,ogselvikkepåsommerferiei

Tanzaniaklarteduådydeg(løpingenskompulsivelystbyksibrystet),menløplangsidylliske

strenderogsådevakreste,villestesoloppganger, ikkebareforåværeistandtilåløpesålangtsom duskalnåsnart,menfaktiskogsåderfor,såhvor

smartvardetånytelivetsomturistiforkant, langelatedagermedalkohologfeithusmannskost,enenestetysksausavguiltypleasures, sedetkanduspørrespeilbildetdittiheisen

om,påveinedtildenkjedeligehotellfrokosten medrundstykker,ostogkjøttpålegg,kompakt eggerøreogpinnestivbacon,ogrundtomi

8

frokostsalensitterflereavdemallerede, løperne, avdentypenfriskuserduhelstønskeråtaavstand frasålengeduikkeermidtblantdemselveller utemedtreningstøyetpå,sånnesomerkusehårnøyemedforberedelsene,ialtfratreningsoppleggogutstyrogsøvnogkosthold,menneskeri kategorienmaskiner,løpingensKraftwerk,som gladeligiklersegfargerikeløpedrakteroglater somdeikkestikkersegutblantdeandrefrokostgjestene,alleredefleretimerførstartharde gjortsegklare,briskersegineonglinsendekompresjonsstrømperogblendendejoggeskomens degomlerskiverogfrukt,tilogmedstartnummerethardefestettilløpstrøyene,flashersin allmenntilstandoghvadesnartskalgjøre,det sammesomdeg,somsitterurvenpåenkrakk motvinduetogtvingerneddetduharlagtpåtallerkenen,forogsådumålagresåmyeenergisom mulig, selvomhalsenfortelleratdetervondtå svelge,forsterkendeforbådeløpsangstoglivsnyteranger,forhvorformåtteDanogdupådød oglivblisittendeutendørsikortermetogshorts, treavtresenhøstkvelderisommerklær,også etterattemperaturenhaddesunketbetraktelig

9

ogdetforlengstvarsåmørktatElbenlåforan deresometminnefradaderesåsolnedgangen fraSchillergarten,nøthverderesPaulanerog snuddedereetterdampbåtensomtutetgamledagerskførdenoverrasketderevedåleggened pipasådenfikkplasstilåseilevidereunder

BlauesWunder,denblåskimrendefagverksbroen frasluttenav1800-tallet,pådentidenetkostnadskrevendekonstruksjonsvidunder,idagmest etelsketsymbol,noeågåandektigovereller myseoppmotmedetsolidtyskglassihånden,i dettetradisjonsrikerekreasjonsområdetforbåde lokaleogturister,ogduogdu,fornoenomgivelser,ikkerartderevåknetmedkveldenepå lurinnidere,somaskefraild,senellerpost frokost,merbrunsj,menhalvannetdøgnsenere hardugjennomgåttethamskifte,erflinkgutt

ogsvelgersisterestavfrokostensamtenekstra

Paracettilenslantkonsentratjuice,reiserdegfra krakkenogtarheisentilrommetdittiøverste etasje,kleravdegforanbaderomsspeilet,dusom iniavnitilfellererfødtdenniendeiniende, dennekroppen,somsåmangegangerfør,du

serdennåogtenkerpåbådeførogdetsom

10

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.