Hva sier Lille Krokodille?

Page 1

Limes til perm
Lær deg lydene med Lille Krokodille! Gjennom en dag i barnehagen og en ettermiddag på lekeplassen blir Lille Krokodille kjent med verden gjennom lydene han hører. Men hva sier Lille Krokodille når pappa må på jobb? Sjarmerende illustrasjoner og to herlige historier!

ISBN: 978-82-8373-141-5

9 788283 731415

www.fontini.no


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.