Jeg er mennesket

Page 1


JEG ER MENNESKET

CJ_jegermennesket_innmat.indd 1

31.07.2018 13:59


Av samme forfatter: Gebura muse. Quadra natura 0001. Diktning, 2001 Yggdraliv. Quadra natura 0011. Diktning, 2004 Fagernorn. Quadra natura 0111. Diktning, 2006 Gudenes fall. sagaroman, 2007 Rikke gidder ikke! Barnebok, 2008 Galderhug. Quadra natura 1111. Diktning, 2008 Voguesville. Kriminalroman, 2009 Trisyn. Dikt, 2010 Kosmopolis. Dikt frå den norrøne diaspora, 2011 Raseri. En hvitings forsøk på en selvbiosofi, 2011 Umgangskrigen. Dikt, 2013. Germania. Roman, 2014. Lysbilder. Dikt, 2015. Til ungdommen (red.) Antologi, 2016. Kulden er de andre. Ungdomsdikt, 2016. Nazi Jihad. Uroman, 2017. Verdenshavet. Sagaroman, 2018.

CJ_jegermennesket_innmat.indd 2

31.07.2018 13:59


CORNELIUS JAKHELLN

JEG ER MENNESKET DIKT I NATURLIG UTVALG BERLIN MMXVIII

CJ_jegermennesket_innmat.indd 3

31.07.2018 13:59


© 2018 C A P P E L E N D A M M A S , O s l o www.cappelendamm.no I S B N 978-82-02-59887-7 1. utgave 2018 B o k b u n a d o g s a t s : Trine + Kim designstudio F o r F a t ta r p o r t r e t t : Jacob Buchard s k r i f t : Arno, Neutraface 2 p a p i r : 90 g Amber Graphic 1,25 T r y k k o g i n n b i n d i n g : Livonia Print, Latvia 2018 Føresegnene i åndsverklova gjeld for materialet i denne publikasjonen. Utan særskild avtale med Cappelen Damm AS er all eksemplarframstilling og tilgjengeleggjering berre tillate så langt det har heimel i lov eller avtale med Kopinor, interesseorgan for rettshavarar til åndsverk. Bruk som er i strid med lov eller avtale, kan føre til erstatningsansvar og inndraging og straffast med bøter eller fengsel.

CJ_jegermennesket_innmat.indd 4

31.07.2018 13:59


QUADRA NATURA Gebu ra muse ( 20 01) si d e 9 Yg gd ral i v ( 20 04 ) si d e 33 Fager n o r n ( 20 0 6 ) si d e 6 1 Gal d erhug ( 20 0 8) si d e 87

NORRØNASONGEN Tr i s y n ( 2010) si d e 113 Kosm op ol i s. Di k t f rå d en n o r rø na d iasp o ra ( 2011) si d e 139 Umgang sk r igen ( 2013 ) si d e 16 5

CJ_jegermennesket_innmat.indd 5

31.07.2018 13:59


CJ_jegermennesket_innmat.indd 6

31.07.2018 13:59


QUADRA NATURA

CJ_jegermennesket_innmat.indd 7

31.07.2018 13:59


CJ_jegermennesket_innmat.indd 8

31.07.2018 13:59


GEBURA MUSE (2001)

CJ_jegermennesket_innmat.indd 9

31.07.2018 13:59


JEG ER MENNESKET Til grapefruktsvulsten som bordet taxien i et lyskryss i Mumbai

Jeg er idioten som tviler på at jeg finnes Når jeg dør går verden under Jeg er alle steder til alle tider Jeg er det eneste som er Jeg er alt som er Jeg er helgenenes harakiri, klassenes grav Automobilen i Oklahoma Little Boy over Hiroshima Raketten som smadrer den slumrende byen Blodet som gløder på slakterens forkle Massenes brune tenner og ribbena som brakk Jeg ble satt ut til ulver Jeg tvang keiseren i kne

10

CJ_jegermennesket_innmat.indd 10

31.07.2018 13:59


MENNESKET, DET TILINTETGJORTE DYRET

Jeg er barnet som puster tungt i garasjen Nålen som langsomt voldtar underarmen Virusbikkja som skambiter livet Jeg er lastene og den mektige driften Tapet og pengene du ødet Jeg er begjæret, kom til meg Jeg rører meg ikke før jeg må Jeg er rotta, 1349 De forlatte gårdene og bålet ved varden De troendes siste salme Jeg er blodet og kjøttet som ramlet ned i fødestuen til offerplassen mellom dine lår Jeg er det tilintetgjorte dyret ingen gud ville ha

11

CJ_jegermennesket_innmat.indd 11

31.07.2018 13:59


GEBURA MUSE

Det er deg, Gebura, som synger over mine samplinger, hentet opp fra rennestener og fontener. Jeg ber deg dele noe med meg: Biter fra din verden. Bitene dine ligger der nede under forskalingen og støvet. De utvikler egne språk med insekter som sendebud. Nuller går frem, ettall går tilbake; en sivilisasjon stikker nebbet opp fra haugen. Et vindpust feier over hornterskelen. En eim av slukkede vokslys siver over elfenbensterskelen og inn i rommet. Gebura. Du spøker i lyset fra maskinen. Du er sjalu. For deg finnes bare én inderlighet. Det var med dine vinger jeg lærte å fly. Det var gjennom dine nesebor jeg kjente lukten av livet. Lukt på meg, Gebura, og nys hvis du må.

12

CJ_jegermennesket_innmat.indd 12

31.07.2018 13:59


SJELEN FYLLER KROPPEN SLIK KROPPEN FYLLER EN KJORTEL

På den andre siden av jorden stupdykker en ørn ned i det grønne vannet. Det blinker i nebbet når den stiger. En av fiskerne iakttar ørnen med gule øyne. Han står som en påle mot solen som slumrer. Fra den andre siden av jorden kommer du, og finner kroppen min i søvn. Jeg er ute og leter etter deg.

13

CJ_jegermennesket_innmat.indd 13

31.07.2018 13:59


ISTID

Tiden er en isbre som utsletter sporene våre. Den skyver hukommelsen gjennom dalføret og brer den ut over viddene. I ismassen virker alle steder like. I tiden er alle steder ett.

14

CJ_jegermennesket_innmat.indd 14

31.07.2018 13:59


SOM OM OVNENE FORTSATT BRANT

Rytmene dunker i det gamle kammeret. Rytmene dunker i det gamle kammeret. Rytmene dunker i det gamle kammeret som om ovnene fortsatt brant. DJ Beelzie Go svetter over miksebordet, klasker støvlene sammen og hever armen. Han varmer opp dansegulvet som om ovnene fortsatt brant. De inviterte danser i garderoben og på brakketaket. På oppstillingsplassen rister en jente på de sortmalte brystene sine, hun hyler som om ovnene fortsatt brant. En limousin stopper i discolyset, en mann trer ut og lar seg hylle. Han går til baren, bytter en rasjoneringsbong mot et glass fruktjuice. – DJ Him Realm hilser dere, dans som om ovnene fortsatt brant! MC Real Hit subber opp på scenen, røyker en sigar rullet av vepsevinger. Han skuer rolig ut over mengden, som om ovnene fortsatt brant.

15

CJ_jegermennesket_innmat.indd 15

31.07.2018 13:59


Når det blir stille rundt ham, taler han fremskrittets pris: Han taler om likheten, som ofret seg for lidenskapen. Han taler om Machiavelli, i det blå hjørnet, som knocket Marx i første runde. MC Real Hit viser oss ridefrakken sin, og mengden vrinsker som om ovnene fortsatt brant. En stamme som før var fiendtlig har ryddet slagmarken. Nå sitter de bak et teppe og røyker, rangert etter alder, kjønn og rikdom. DJ Realm Him, DJ Beelzie Go og MC Real Hit sitter også bak teppet, og de røyker alle som om ovnene fortsatt brant. Høvdingene bak teppet serveres dampende håndklær og leser om seg selv i de alliertes aviser. – Det er ingen sak å lure blekkspruterne, de biter på alt du forteller dem. Jeg fortalte dem at vi sitter på bomben, sier en høvding, og gapskratter som om ovnene fortsatt brant. MC Real Hit beretter om familien som sultet i hjel i kjelleren hans. Han mente det var best de var solidariske med sultofrene i hjemlandet deres. – Solidaritet er ikke å stå sammen om retten til å bryte ut av fellesskapet! Solidaritet er å lide sammen med sine egne. 16

CJ_jegermennesket_innmat.indd 16

31.07.2018 13:59


Solidaritet, som om ovnene fortsatt brant. En gruppe intellektuelle, kjente benektere, flys inn til leiren med helikopter. MC Real Hit opplyser dem om at krigen starter i hodet. MC Real Hit befaler dem å bekjempe fiendens tanker. Troppene hans er oppmarsjert, okkupasjonsklare, som om ovnene fortsatt brant. – Det er filosofi jeg gir dere! Og det er med filosofi vi skal utrydde fienden! Tilintetgjørelsesfilosofi! gjaller det fra scenen og ut i leiren. Tilintetgjørelsesfilosofi, som om ovnene fortsatt brant. Røyken vekker maveveggene mine, de dytter, sparker. Jeg må spy, men rekker ikke dass. MC Real Hit vil ikke ha ofre, bare lik. Når det er snakk om å holde orden på tallene gjør han ingen forskjell på fattig og rik. Jeg bæres inn i dusjen, brekker meg over sluket. Jeg mater de keramiske tarmene som om ovnene fortsatt brant.

17

CJ_jegermennesket_innmat.indd 17

31.07.2018 13:59


ERKLÆRING

Enhver sjimpanse er født fri med plikt til å drepe frie sjimpanser på frie sjimpansers ordre. Enhver sjimpanse er født fri med plikt til å godta at frie sjimpanser tar frie sjimpanser til fange. Enhver sjimpanse er født fri med rett til å lære hvordan frie sjimpanser holder frie sjimpanser nede. Enhver sjimpanse er født fri med rett til å bli matet av frie sjimpanser som vet at sjimpanser sulter.

18

CJ_jegermennesket_innmat.indd 18

31.07.2018 13:59


HUSET VED SVARTFOSSEN

Den lille menigheten har reist et lysbygg, hvor psykosene flyter rundt i rør. Ingen har en så mektig teknologi som dem. Den lille menigheten har planlagt å overrisle verden. – Hold grenseovergangene åpne, sier beboerne i lysbygget, og streker opp grensene ytterligere. Beboerne gir gjerne, men er altfor beskjedne til å ta i mot hva det skal være. – Ingen lider her, sier beboerne, hvor selen ble båret inn og skrubbet ren. – Ingen problemer her, hvor stavkirkene forsvant med et knips. I huset ved Svartfossen kan man mene hva man vil, bare man ikke sier det høyt. En gang i uken holder beboerne i huset messe. Under messen, som nå holdes i stålkirken, serverer de knekkebrød og fiskefingre. Utflytterne kan følge liturgien over telenettet. De flyttet for å komme bort fra det trangvikske gnålet, men det forhindrer dem ikke fra å lengte hjem igjen. – Ja, vi elsker! Ja, vi elsker verdens siste olje! Ja, vi elsker vår første dag! Ja, vi elsker, til helvete med resten! lyder den av salmene beboerne holder høyest. De eldste beboerne ligger på furugulvet og sikler, som dopede bikkjer.

19

CJ_jegermennesket_innmat.indd 19

31.07.2018 13:59


0047

Hensiktene grunnstøtte som flaskeskip, for hvert ord han sa. Jeg går barbent over gulvet. Glasskårene fra smellet ligger som et belte av ledestjerner foran meg. Jeg drar til telefonledningens ende, for å finne min far.

20

CJ_jegermennesket_innmat.indd 20

31.07.2018 13:59


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.