Jørgen+ Anne er sant av Vigdis Hjorth

Page 1


Vigdis Hjorth

Jørgen + Anne er sant


© CAPPELEN DAMM AS 2014 ISBN 978-82-02-44937-7 1. utgave, 1. opplag 2014 Denne boken ble først utgitt i 1984 av J.W. Cappelens Forlag AS Omslagsdesign: Marte Wallin Gulbrandsen, Cappelen Damm AS Omslagsfoto: Istockphoto/prudkov Sats: AIT Otta Trykk og innbinding: UAB Print-it, Litauen 2014 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.noTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.