I dine hender

Page 1

Idinehender

Idinehender

MALINPERSSONGIOLITO
OversattavKariEngenMNO

MalinPerssonGiolito

Originalenstittel:Idinahänder

Oversattav:KariEngen

Copyright©MalinPerssonGiolito2022

PublishedbyagreementwithAhlanderAgency

Norskutgave: ©CAPPELENDAMMAS,2022

ISBN978-82-02-53054-9

1.utgave,1.opplag2022

Omslag:MiroslavŠokˇci´c

Omslagsfoto:MiroslavŠokˇci´c(forside)

VincentŠokˇci´c-Hedin(bakside)

Forfatterfoto:Anna-LenaAhlström

Sats:Type-itAS,Trondheim2022

Trykkoginnbinding:LivoniaPrint,Latvia2022 Satti9,6/12pktSabonogtryktpå60gHolmenBookCream2,0.

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillatt gjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk.

Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvarog inndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel.

www.cappelendamm.no

Tilpappa

Idinhånderminetider;reddmig salmenesbok31:16,1930-oversettelsen

Guttene

Delekerienbakke,harnestenlikeolabukserogkortermede gensere,slitteskoogvåkneøyne.Deneneharlysthår,som harfåttvoksetilskuldrene,denandremørkekrøller,somalltid fallernediøynene.Tilhøstenskaldebegynnepåskolen,men beinaerlubne,ogdeløpersåfortnedoveratføtteneikkeklarer åholdefølge.Førstramlerdenene,deretterdenandre.Kanskje fallerhanmedvilje,forhanvilalltidgjøredetsammesomden modigekameratensin,klatrelikehøyt,hoppelikelangt,løpe likefort.Debegynnerikkeågråte,ikkeenganghansomsutrer foringenting.Deteringenvoksneinærhetensomkantvinge demtilåkjenneetteromdetgjørvondt.Deblirbaresittende rettoverforhverandreinoensekunder,andpustne,varmeog lattermilde.Såreiserdesegsompåkommandoogfortsetteråløpe.Blåmerkeneogskrubbsåreneblirikkeoppdagetfør mangetimersenere,akkuratnåerdetsåmyeannetmanskal rekke.

Ideneneretningenliggerhusetderdenlanghåretegutten bor,påmotsattsideavveienbordenandreguttensammenmed denstorefamiliensin.Ienvarmlysninglikevederdetfortsatt sol.Pådenandresidenavbakkenliggermagiskesteinrøyser, fraflyttedehusoguendeligeeventyr.

Verdenventerpådembegge.

9

1.

Daskuddenebleavfyrt,toavdemiraskrekkefølge,deretter ytterligereto,varklokka22.55torsdag6.desember.Vinterens førstesnøhaddeakkuratbegyntåfalle,nølendetilåbegynne med,mendettokikkelangtidførbakkenvarhvitsombomull.

Selvsåsentkunnemanhøredenåttefeltbredeinnfartsveien ibakgrunnen.Susetfratrafikkensankistyrkenoentimerhver natt,mendetforsvantaldrihelt.

Pådenenesidenavmotorveienvaraltbetonggråttogbrunt. DerlåVåringesboligblokker,skateparken,torgetog1700tallskirkensomengangitidenvarområdetsstolthet.Lyskasternepådenstoreidrettsbanenvarslokket,alarmenaktiverti skolebygningen.Balkongdørerlukket,gardinertrukketfor.

PådenandresidenbeskyttetetgrøntfriarealRönnvikens boligermotmotorstøyen.Bydelenhaddefirebarnehager,et skogsområdemedlyssatttrimløype,engrunnskoleogenprivat videregåendesomtilbødfordypningiinternasjonaløkonomi. Engolfbanefantesogså,18hullmedfirevannhindre,ogman måtteståpåventelistehvismanvilleblimedlem.Idirektetilknytningtilgolfbanenvardetenlekeplass.Etparkilometer unna,iskråningennedmotØstersjøen,lådesitrongule,historiskevillaenemedsjøutsikt.Havetvarfløyelssvart,menialle sprossevinduerlystedetvakkertfraadventsstjernene.

Undermotorveien,mellomRönnvikenogVåringe,gikkdet endårligopplystgangtunnel,somgjordedetmuligåtaseg tilfotsfradenenesidentildenandre.Slurvetegraffitidekkettunnelveggen: IVåringeerdetlettådø.Enellerannen haddegjortethalvhjertetforsøkpååvaskebortmalingen, menordenehaddefåttfølgeavflere: Deterlettådø,menjæv-

Torsdag6.desember
11

ligvanskeligåleve .Denandregraffitimalerenhaddetattseg godtidogtegnetensnakkeboblerundtsitatet,ikkemedsprayflaske,menmednoesomsåutsompenselogmaling.Entredje taggerhaddelagttilentjukk,hissiggrønnpil: FlytttilRönnvikenda,ogsluttåklage!

DetvarblittvanligmedskuddløsningeriflereavStockholms forsteder,meniRönnvikenvardetførstegang.Ingenreagerte pålydene,ikkeengangtenåringensomvarblitttvungetutfor åluftefamilienshundogbefantsegknappehundremeterfra lekeplassen,ispytteavstandfragolfbanenssjuendehull.

Skuddeneblebrentavogforsvant.Etparnevermedgrus slengtutietheltstillevann.Ogiettminutt,ellerkanskjeto, vardetsomomtidenholdtpusten.

StillhetenblebruttavatenguttløpfraRönnvikenpåglatte joggesko.Hanlalekeplassenbakseg,sprangoverdenmindre veienognedmotfotgjengerundergangen.Derpassertehan taggingen,komopppådenandresidenogfortsatteforbiden nedredelenavVåringesskolegård.Detsåutsomomhankanskjevarpåveimottorget.Mendervaraltstengt,tilogmed dagligvarebutikken,densomtidligerepleideåhakveldsåpent sjudageriuken.

Etsteinkastfrastedetderguttenstoppet,gikkenmannutav bilensinforåforsøkeåfåoppdørentilVåringesentrumsprivateparkeringsplasser.Vindenvarsvak,nestenmildisinebevegelser,menkuldavaravdetslagetsomfikkleddtilåknake ogvannrørtilåsprekke.Detvirketsomomgarasjeporten haddefrosset,ogfjernkontrollenvirketikke.

Mensgarasjeeierenstoisnøværetogristetirritertpååpneren,tokguttenoppentelefonavlomma.Toavdenigatelyktenehanhaddepassertetterathankomoppfragangtunnelen, fungerte.Enavdemspredteetsvaktlysskinnoverham.Itillegg tildetynneskoenehaddeguttenstivfrosnejeansogenhalvveisgjenknappetjakkemedenhettesomvartrukketslurvete oppoverhodet.Hanvarandpusten,helekroppenhansristet, oghanhaddeproblemermedåfåmobilentilågjøresomhan ville.Tilsluttløftethantelefonenmotøretogbegynteåsnakke iden.Menshansnakket,stohanogtråkketpåstedet,ogdet

12

bleetmørktfeltinysnøenunderham.Nåogdasnuddehan seg,mendetvarfortsattingenåse.Stemmenbleførtmedav vinden.Dasamtalenvaravsluttet,oghanhaddetørketavtelefonenmotbuksebeinet,snuddehansegendaengang.Mannen vedparkeringsgarasjenlahanikkemerketil.Såfortsattehan motbussholdeplassensomlåcirkatrettimeterunna.

Alleredeetteretparminutterkomdetenbuss.Rettførguttengikkpå,kastethanalthanhaddeilommeneisøppelbøttasomstoder.Idetbussenforlotholdeplassen,fikkmannen omsideråpnetgarasjen,kjørteinnoglukketetterseg.

Telefonensomguttennettopphadderingtmed,varfortsatt skruddpå.Densendtefrasegetsvaktlys,somskintegjennom avfallet.Dettoktrettisekunderførskjermensloknet.

2. «Förschlevägen…Sörschle…faenihelvete…jegvetikke, jeg…jegtrordetheter…Jegvetikkehvaveienheter,deter detstedet,deremåkomme.»

Innringerengråtubehersket.Dettoketparsekunderførhan fortsatteåsnakke.

«Sösch…föschl…Fortdere,forfaen…Handør.»

«Jeghørerikkehvadusier.»

Salwajobbetsomoperatørpåmedisinsknødtelefonogsatt vedskjermensinpåalarmsentralen,avdelingennærmestden telefonmastensomanropetkomfra.Klokkavaråtteminutter overelleve,dethaddeværthektiskpåtelefonentidligerepå kvelden,mennåhaddedetakkuratbegyntåroeseg.Fordrøyt entimesidenhaddeAIKtaptenviktighockeykampmotenav serielederne,ogdethadderesultertiengoddelbråk.Enbuss medsupporterefradetandrelagetvarblittutsattforhærverk, ogdetblemeldtomstoresammenstøtpåtosportsbarerinærhetenogpåT-banestasjonenvedhockeyhallen.

«Dumåsnakketydeligere.»

«Detertravelther,»haddehuntekstettilmannensin.«Mange somringer,vifårsnakkesnårjegkommerhjem.»Mannentil Salwavarmerbekymretennhanpleideåvære.

«Hvatrordukanskjemedmegpåjobben?»haddehun spurt.«Atjegfårenkabelihodet?»

Iteorienvarjobbenpåalarmsentralenbaretelefonerogtaster,høyttalere,kartogskjermer.Iteorienvarhunlangtborte fraluktene,kroppsvæskeneogvolden.Likevelskjeddealltid detsammehverganghuntokimotensamtaleoghørtede

14

paniskestemmene.Detvarikkemuligåvergeseg.Stankenav fyll,rullingsogukegammelsvette,nedslittetrappeoppganger, skitnekjøkken,soverommedsengetøysomaldribleskiftet, barnsomgjemteseg,menaldriklarteåslippeunna–bildene varliketydeligesomdevarrasketilådukkeoppihodethennes.Mannenhennesvisstedet.Detvarhansomlåvåkenved sidenavhenneomnettene.

«Handør.»

Detblestadigvanskeligereåoppfattehvainnringerensa. Restenavsetningenforsvant.Salwatrakkpustenoggjorde stemmenrolig.Dethørtesutsomomnoestengteforlyden, somominnringerenholdthåndeniveien.Desomikkevillebli gjenkjentpåstemmen,gjordenoengangerdet.

«Hvorringerdufra?»

Hanpustettungt.Salwavillegihamtidtilåroenedpusten, menhanfortsatteåsnakke.

«Hvisdereikkekommer,dørhan.Handør,hørerdumeg? Handør.»

«Tadetmedro.Viskalhjelpedere.Hvorbefinnerdudeg?» «Förschle…Föshsle…»

Hunforstofremdelesikkehvahanprøvdeåsi.Fraplassen sinirommetkunneSalwaseatdetsnødde.Detsåikkeutsom detblåste,mendethørtesutsomominnringerenbefantseg utendørs.

«Hvorblørhan?»

Roenhenneslottilåhjelpe,forinnringerenholdtoppåpese irøret.Nåvardenlysestemmenenklereåoppfatte.Detsamme vargråten,forhunhørtetydeligathanfortsattgråt.Daskjønte hundet.Detvaretbarnsomringte.

«Jegvetikkehvor…ihodet,haner,deterihodet.Haner skuttoghandør,deremåkomme.Jeg…han…hanerskutti hodet.»

Salwakastetetblikkpåkollegaensin,somsattvedsidenav henne.Hankikkettilbakepåhenneogrynketpannen.Dette varikkefalskalarm.Hunnikketathanskullekoblesegpå samtalen.

«Hørpåmeg,»sahun.«Prøvåtadetmedro.Viskalhjelpe

15

dere.Mendeterviktigatduroerdegned.Hørerdudet?Kan dufortellemeghvorderebefinnerdere?»

«Jeger…»Hangråtheftigereigjen,menstemmenvartydeligere.«HaneroppepålekeplassenvedRönnvikensgolfbane, jegvetikkehvagataheter,deterenbarnehageder.Barnehageveien,kanskje?HanliggervedhuskenenedenforVårstigen. Hansattpåhuskenogså…nåliggerhanpåbakken.»

Salwaskollegahaddevarsletpolitiet.Utenatinnringeren hørtedet,oppdatertehandemomdetlilledevisste.Politiets regionaleoperasjonssentrallåisammebygning,baretoetasjer lengerned.Salwahaddeforsøktåforklareformannensinhvilketmaskinerisomblesattiganghvishunfikkinnensamtale somkrevdefullberedskap.

«Detersomenmaurtue.Påtalemyndighet,etterforskere, teamsomsettessammen,sentralersomkontaktes.Jegsnakker baremedénperson,mensamtidigbegynnerallehjulåsnurre, énetterén,utenatjeggjørnoe.»

Hanhaddefleipetmeddet.

«Erduendelavenmaurtue,ellererduethjulietmaskineri?Fordetervelingenhjulienmaurtue?Ogerdeklarover atdeterdusomerdronningen?»

SalwavisstegodthvorRönnvikenslekeplassvar.Denlåikke merennendrøykilometerfraleiegårdenderhunboddesammenmedmannensinogdentoårgamledatterenderes.Hun haddeværtderflereganger.Salwakremtet,detvarviktigå holdekontaktenmedinnringeren.

«Du.Nåtrengerjegdinhjelp.Pusterpasie…»

«Hvafaenholdkjeftforfaen.Detvetvelikkejeg,deremå dradit,deremåforfaen…»Nåroptehanigjen.

«Hardugåttderfra?Trorduatdukanfortellemeghvasom harskjedd?»

«Detskaldugifaeni.Duskalgifaeni…holdkjeft.»

Hysterietvartilbake.Selvomguttenfortsattvarpåstedet, villehanikkekunnegiførstehjelp,ikkeidentilstanden.Salwa snakketsåmildthunkunne.

«Viskalhjelpedegogkameratendin.Erdetkameraten din?»

«Hva?Hvafaensnakkerduom?Detdriterveldui.Jeger

16

ikkeder.Hanliggerder,deteraltjegsier.Kommerderenå, ellerhva?»

«Trorduatdukangåtilbaketilkameratendinogseom hanpuster?Ambulansenerpåvei,jegloveratdenerdet,men imensviljegveldiggjernehadinhjelp.Trorduatdukan…» Guttenavsluttet.Forbindelsenvarbrutt.

Salwatrakkpustendyptinn.Hunlukketøynene,teltetaust tilfireoglahåndenmotmagen.Ideteneørethørtehun hvordansambandssentralenvidereformidletordrenesine.Hun fortsatteåtelle. Fem.Seks.Sju.Åtte.

Magenvoksteforteredennegangen.Hunhaddepåsegjeansentilmannensin,ognårhunsatt,åpnethunknappenunder genseren.Menhvishunikkelentesegbakover,pressetmagen motbøylenpåbh-en.Hunskulleønskehunkunnegåpåjobb ipyjamas. Ni.Ti.

Foråfåtrykkettilålettemassertehunbrystbeinetmedden enehånden.Meddenandrehamrethunløspåtastaturetfor åfinneuthvilketnummerhunvarblittoppringtfra.Detvar skjult.

NødanropfraRönnvikenhørtetilsjeldenhetene,ognårde kom,vardetsomoftestsnakkomhjerteinfarkt,tenåringerpå badtripellermedalkoholforgiftning,ellerpanikkangstsom blefeiltolketsomhjerteinfarkt.Hunkunneikkehuskeathun noenganghaddefåttenmeldingderfraomatenpersonvar skutt.

HvisetbarnfraRönnvikenerskutt,tenktehun,dakommer nokstatsministerenogtennerlysogholdertale.

«NåerviframmevedLillaGränsgärdet.Ambulansenerher ometøyeblikk.»

Salwalyttettilsambandssentralenhelttildegahennebeskjedomathunkunneforlatesamtalen.Dadetblestilleiheadsettet,tokhundetavogladetpåkontrollbordetforanseg. Salwaskollegabøydesegframoglahåndenpåarmenhennes.

«Tadegenkoppte.»

Salwalukketøyneneognikkettakknemlig.Hunkunnegå innpåtoalettetogtaavsegbh-en.Dabledetkanskjelettereå puste.

17

Utepåpersonalkjøkkenetstodetenhalvkannemedkald kaffe.Hunfyltevannkokeren,helteutvannetigjenforåfåbort kalkrestene,menorketikkeåvaskeden.Såfanthunkoppen sin,laienteposeoglentesegmotbenkenmensvannetkokte opp.Enellerannenhaddehattbursdag,ogdetstoresteraven marsipankakepåbordet.Hunsvelgetforåblikvittkvalmen.

Davannetkokte,fylteSalwakoppen.Hunbleståendemed denihånden,blåstepåteen,menutenådrikke.

Kollegaenhenneskomutpåkjøkkenet.Hansåalvorligut.

«Defanthampåmagenvedhuskestativene.»

Skuttmenshanhusket?

«Hvorgammel?»

«Tidligitenårene.»

«Død?»

«Deterdetingeninformasjonom.»

Hanlahåndenpåarmenhennesigjen.Hansåtristut,som omhuntrengtemedfølelse.

«Detfølessikkertforferdelig,»sahan.«Rettogslettforferdelig.»

Salwanikket.

DetskjeddeikkeengangiVåringe ,villehunsi. Påhvilken måteerdetmersyndpåmegennpådeg?

«Ja,»sahunistedet.«Deterforferdelig.»

Guttene

DeblekjentmedhverandrepåRönnvikenslekeplassderdet varfinehuskestativialleregnbuensfarger,enklatreveggog fleresandkasser,hvoravenhaddehvit,silkemyksandsomdet ikkegikkanåbyggesandslottav.Dokkestuervardetogså,en helrekke,massevisavtrehjulssyklermankunnelåne,klatrestativmedlianerogtjukkelineravstålsomdetgikkanåbalanserepå.

Pådagtidstoblankebilerparkertpåplassenbakgolfbanenshøyeinngangsporter.Deunaturligperfektegressmattene straktesegialleretninger.Pågangstienegikkslankekvinner turtoogto.Dehadderundebryst,skrittellererundthåndleddetoghåretehunderibånd.

Leila,morentildenenegutten,varpålekeplassensåofte hunkunne,tiltrossforatdenikkelåikommunenderhun bodde.Åtabussentoklangtid,fordimanvarnødttilåbytte. Istedetgikkhundittilfots,gjennomfotgjengerundergangen, oppbakken,sammenmedvenninnenesineogderesbarn,barnevognenefullastetmedsaftogkaker,kanskjegrillkyllingog ekstravåtservietterhvisdetvarsøndag.Detvarsomenfornøyelsespark,baregratis.

Denandreguttenboddeikkemerennetparhundremeter fralekeplassen.Foreldrenehans,JillogTeo,lothamoftefågå ditalene,selvomhanbarevarseksårgammel.Dehentetham hvishanbleforlenge,mendastiltedesegetstykkefrasandkasseneogropteathanmåttekomme,straks,medengang.De gikksjeldennedforåhilsepådeandreforeldrene,ogvennene deresvaraldridermedsinebarn.

19

Denførstegangenguttenemøttes,sattdenenepåenhuskesom hannektetågifrasegdadenandrementedetvarhanstur. Menistedetforåkranglestiltedenhøyesteguttensegopppå huskenoglotdenmindreguttensettesegforanham.Dehjalp hverandremedåtafartoggyngethøyereennalleandre.Det varikkeliktnoenavdem,forbeggevarbarnsomoftehavnet ikrangel.

Dadetraffhverandreigjenetpardagersenere,lektedesom bestevenner.EtterdetbegyntebeggeåmaseomåfådratillekeplasseniRönnviken.Detvardetsistedesaførdesovnetogdet førstedebaomnårdevåknetigjen.

«Dumåværeekstrasnillmotdengutten,»haddeLeilasagt påspøk.«Såvikankommehjemtilhamogfårussiskkaviar pågulltoastogaltannetsommillionærerspiser.»

JillogTeosaingentingomsønnensnyelekekamerat.Den førstegangendetomødrenemøttes,fikkLeilainntrykkavat Jillikkeengangvissteatsønnenederesvarvenner.MendaTeo plutseligdukketoppvedsandkassenetpardagersenere,var dethansomkomborttilLeilaogspurteomåfåtelefonnummerethennes.Hansnakketfortoglenge,haddesværthvite tennerogmørkeblåøyne.Leilahaddetenktathansåutsom enselger.Ellersomensomvillekjøpevennertilsønnensin.

3.

Tjueniminutterførtorsdagenskullegåovertilåblifredag,begynteskjermenpåførstebetjentFaridAyadsmobilålyse.Bare etpartimertidligerehaddehanforsøktåtrøstesinmellomste datter,Natascha,somhaddeproblemermedåfåsove.

«Tenkpådebestedrømmenedine,»haddehanhvisketog kyssethennepåpannen.«Tenkpådemnårduskalsove,såblir devirkelige.»

Hanpleideåsidet,forhanvilleatdetredøtrenehansskulle føleatfordemvaraltmulig.Pågodedagertroddehannesten atdetvarsant.Nårhanstopåsinheltegensekshundreog tjuekvadratmeterstoretomtogtentegrillenenforsommerdag, ellerhvishankomhjemfrajobbenogalledetrebarnalåpå sofaenistuamedhversintelefonogtv-enpå,dablehanvarm avnoesomminnetomstolthet.

MendaNataschahaddesovnet,ogdetblehansturtilå liggeogvrisegoglyttetilsinkoneslettesnork,vardetikke drømmeromenlysfremtidsomopptokham.Detvarjobben. Hanburdebyttejobb,finnepånoeannet,tenkepåkarrieren, kommesegbortfraVåringe.Detvaroverfemårsidenhanflyttetderfra,detvarpåhøytidathansluttetåjobbederogså. Hvermånedfikkhannyetilbud.

«Dukanikkejobbemeddetsammehelelivet.Vildubli sjefoglededineegneetterforskninger,måduskaffedegerfaringerfraandrestederennVåringe.Kanduikkesnartslippe takideungdommene?Komtilossioperativavdeling,komtil ossiGrovabrott,komtilossiUmeå,Sundsvall,Nyköping, Laholm.»

Detresultertealltididesammetankene.Ognårhanhadde

Torsdag6.desembertilfredag7.desember
21

klartåskyvedemfraseg,kommarerittene,desomventetlike rundthjørnetogikkenøydesegmedådukkeoppnårhansov.

Telefonensvibreringsfunksjonsurretrytmiskogiherdig.Farids koneNadjasukketoglaputenoverhodet.

«Sendmegenmelding,»mumlethun,«nårduvetomjegkan regnemeddegimorgen.»

Detvarikkelønningshelg.Hockeykampenhaddefunnet stedtilstrekkeliglangtunnatilatdetburdeværeetannetpolitidistriktsproblem.AlthaddetydetpåatVåringeskullefåen rolignatt.Mendennesamtalenkomfraentidligerekollega, somnåjobbetsominnsatslederiavdelingenforgrovkriminalitet.

«Hvafaenvilhan,»mumletFarid.Atinnsatslederenringte pådennetidenavdøgnetforåtilbyhamnyjobb,varlitesannsynlig.

Hangreptelefonenfranattbordet,satteiøreproppeneog gikkutpåbadet.

«Gunnar,»sahanidethanlukketdørenetterseg.«Hardu problemermedåfåsove?Vilduatjegskalsyngeenvuggevise fordeg?»

Kollegaenunnlotåsvarepåspørsmålet.

«ViharfåttinnetnødanropfraRönnviken,rettpåden andresidenavgangtunnelenpågrensentilVåringe.Enskyteepisodeforbarenoenminuttersiden.Alttyderpåatdeteret barn.Jegbeklagerhvisjegvekketdeg,menkandudradit? KanskjedeterendeppaungdomfraRönnvikensomhartatt livetsittmedfarensjaktrifle,mendetvirketikkesånnpåsamtalen,oghvisdeterenavdinefraVåringe,viljegvitedetså fortsommulig.Jegerleiavheletidenåliggeetskrittetter.»

«Selvsagt.»

Faridtokjeansensinoppfrabaderomsgulvet.Handroden påsegmensGunnarforklartehvorhanskulle.Smekkenventet hanmedålukketilhanhaddetissetogvaskethendene.

«Ringmegsåfortduvetomdeternoendukjenner.Ogvær rask.Deerderfortsatt.»

Faridvarinneigarasjenførdehaddeavsluttetsamtalen.

22

Dahanhaddesvingtutigaten,lothanvindusviskernegåpå høyestehastighetogsattevarmenpåfullstyrke.Detsnødde rasktogtett.Medblålysetpåtaketkjørtehanialtforhøy hastighetoppmotRönnviken.Turentokhammindreennti minutter.Hanparkertevedsidenavenavdetoambulansene somvarpåstedet.Etstykkeunnasåhantopatruljebiler.Først dahangikkutavbilen,oppdagethanathanhaddeglemtytterjakkenhjemme.Hanbannetlavt.

Ambulansepersonaletvariferdmedåløfteinnbåren.

«Kanjegfåsepåofferet?»prøvdehan.«Detkantenkesjeg vethvemdeter.»

Deignorertehamoglukketdørene,menhanhaddesettalt hantrengteåse.

Noenskuelystnehaddesamletseg:eneldredameifotsidmink ogtohundeeieremedbobletedunjakkerogtoppluer.EnkollegafraVåringe-politietstoetparmeterunna.HanløftethåndenienhilsenogbegynteågåmotFarid.Kuldavarfortsatt ikkemerkbar,adrenalinetholdthamvarm.

Hanbleståendemensambulansenkjørtesinvei.Dettok noensekunderførdeskruddepåsirenene.Hanhaddesettofferetogklærne,bådeplaggenehanfortsatthaddepåseg,og demsomambulansepersonalethaddeklippetavham.Egentlig haddedetikkeværtnødvendigmedmerennetglimtforåfå mistankenbekreftet.

PolitibetjentenfraVåringelaenhåndpåskulderenhans. Faridrykkettil.Raseriettraffhamimellomgulvetmedensånn kraftatdetfikkhamtilåmistepusten.Hanropteikke.Han begynteikkeågråte.Menknærnetruetmedågietter.Han tvangsegselvtilåbliståendetilhanikkelengerkunnesedet roterendeblålyset.Derettertokhantelefonenoppavlomma ogskrevenmeldingtilsinkone.

«DumåfåEllapåskolen.Jegblirher.»

4.

«Leila?»spurtedenkvinneligepolitibetjentendadørengikk oppienleilighetetkvartalfraVåringesentrum.Klokkavar kvartpåett,ogdetvarringeklokkasomhaddevekkethenne. Politibetjentenfikkdettilåhøresutsomomdekjentehverandrefraførogatdetderforvarnokmedfornavn.MenLeila orketikkeåkrangle,ikkeder,ikkeda,ikkemidtpånattennår naboenekunnevåkne,såhunnikket.

«VimådratilKarolinska,»fortsattepolitikvinnen.Hunsa noemerogså,mendetfikkikkeLeilamedseg.Dethaddenoe medRönnvikenslekeplassågjøre.

HunvissteatKarolinskavaretsykehus.Dethørtesriktignok utsomnoeenrestaurantkunnehete,mendetsahunikke.Man skulleikkeforsøkeåspøkemedpolitiet,ellersinoeiutrengsmål.Ikkeengangtilsånnesomlahodetpåskakke.

PolitikvinnensnakketomBilly.

«Billysover,»forklarteLeilasåtydelighunkunne.Allede firebarnahennesvarhjemme.Leilighetenvarliten,oghun haddeselvbreddoverhamogkyssethamgodnatt,selvomhan lotsomhansyntessåntvartåpelig.

MendetvirketikkesomombetjentenskjøntehvaLeilasa.

«VimådratilKarolinska,»gjentokhunbare.Detblanke, blekedehåretvargreddbakoverogsamletientynnhestehale, oguniformenstrammet.Ettervekstenfikkdettilåseutsom omhunhaddeetmørkthårbåndpåseg.Samtidigsomhun snakket,skrittethunbredbeintinnileiligheten,utenåtaavseg skoeneogutenatLeilahaddesagtatdetvargreit.

«Ermannenminpåsykehuset?»Leilalahåndensinpåpolitibetjentensarm.«Isakerikkemannenminlenger.»

Fredag7.desember
24

Dehaddegåttfrahverandre,menfarentilBillypådroseg stadignyeproblemer,oghunblepåenellerannenmåtealltid involvert.

Jegskullealdrihabedthamomhjelp,tenktehun. Politikvinnenristetpåhodet. «DeterikkeIsak,deterBilly.»

Leilatrakkoppgittpåskuldrene.Detnyttetikke.Alltid skjeddedetsamme.Hunogpolitietforstoikkehverandre. «Billysover.»

«Dethaster,»sabetjentenogsendteLeilasnattkjoleetblikk. Leilafikknok,hunorketikkeåhøremer.Detvarikkenoe annetågjøreennåbebetjentenomåblimedinnpåBillysrom. Lotdetsegikkeforklare,fikkhunvisehennehvahunmente. Detvardethunpleideågjørenårfolkhaddeproblemermedå forståhenne.

Hunbanketpådørenførhunåpnet.Billyvardeneneste avbarnasomhaddeegetrom.Leilasovistuasammenmed eldstedatteren,deandretodelteleilighetensenesteordentlige soverom.Billysromvarlite,ikkestortstørreennetkleskott. Lampenderinnevarslokket,menlysetfragangenutenfrafalt inngjennomdenåpnedøren.Beggetokikketmotsengen.Deretterskruddepolitibetjentenpåtaklampen.Leilablunket.Hun gikkborttilsengenoglahåndenpådyna.Detvarlettåseat detikkelånoender.Likevellothunhåndenklappestedetder Billyburdehaligget.Hunklappetogstrøk,hardereogfortere. Fryktentraffhennesometkaldtgufsietrommedåpenpeis. Iskald,ubegripeligangst.

«Jegikkeforstår,»hviskethun.

«Dethaster,»sapolitibetjentenigjen.«Vimådra.»

Panikkenspredteseg.Dentørretungenbletjukkimunnen. Leilaløputfrasoverommet,dyttetbetjentenunna,revopp deandredørene,banketikke,skruddebarepålyseneutenå advarenoenpåforhånd.Denyngstedatterenbegynteågråte. Deneldsteskrektilhenne,denandresønnenbannetlavtogdro dynaoverhodet.OmogomigjenropteLeilaBillysnavn.Hun revoppdørentiltoalettet.

Hanvarikkederheller.Hunrøsketutklærfraklesskapeti stua,detsomvarklemtinnmellomtv-enogsengen.Politibe-

25

tjentenstovedsidenavhennemenshunkleddepåseg.Hun snakketomRönnvikenslekeplassigjen.

«VetduhvemBillykanhadrattditforåmøtemidtpånatten?»

Leilaristetpåhodet. «Nei,nei.»

«ViharfåttopplysningeromatBillyhaddeenveldiggod kameratfra…»

«Nei!»Leilagjordestemmensåbestemthunbarekunne. «Hanerikkevennmedhamlenger.Handrarikketildenlekeplassen.Aldrimer.»

Degikkutientreen.Leilastakkføttenenedistøvlene. Hunforsøkteåsmileberoligendetilbarna.DeneldstedatterenAishaholdtdenyngresøsterenRawdahihånden.Tusane klemtekoseteppetsittmotkinnet.Elleveårvarhanblitt,men koseteppethaddehanfortsatt.Destirretpåmorenmedstore øyne.Rawdahvartolvår,hunhaddeikkevilletholdesøsteren sinihåndenpåflereår.Dapolitibetjentenåpnetytterdøren, stonaboender.AntagelighaddehanvåknetdaLeilaroptepå Billy.Hanvarbarekleddislåbrokogtøflerognikketalvorlig menspolitibetjentensnakket.

«Altiorden,jegerherhvisAishatrengerhjelpellerhvis… altiorden.»

Detvarubegripelig.Leilavarvanttilatfolkstirretpåhenne somomhunikkeskjøntenoe,endadetgjordehunjo.Mennå vardetsomomordenehelthaddemistettaketpåvirkeligheten.

«Dethaster.Vimådra.Viharikkefåtttakitolk.»Betjenten kikketspørrendepåLeilaseldstedatter.

«Nei,»saLeila.«Jegtrengerikketolk.Aishablirher.»

Politikvinnennikket.Naboennikket,barnaogså;trefugleungerpåradogrekke.Leilakastetetsisteblikkinnistua,men Billyvarikkedernåheller.

Deretterskjøvbetjentenhenneutavdøren.

Guttene

DetvaraldristøvetehjemmehosLeilaogbarna,derimotvar detalltidrotete.

«Velkommen,»sahuntilsønnensnyelekekameratden førstegangenhanvarmeddemhjem.

«Oi,»svarteguttendahunåpnetytterdørenoghankunnese innidentrangeentreen.FørLeilarakkåsinoemer,droBilly hammedmotkottet,derdehaddeklartåpresseinnensengfor åkunnekalledetrommethans.LilleTusanesprelletiarmene hennesogvilleløpeetterstorebrorensin.Detvartreårmellom dem,ogBillyvarTusanesstorehelt.

Leilakunneogsåtenkesegågåetterdem.Hunvisstegodt hvadenguttentenkte. Jegharingentingåskammemegover , villehunsitilham. Hvemtrorduegentligatduer? Menhun lothamvære. Oi.Detenestehansa,varoi.

«Selvsagt,»haddeguttensfarTeosvart,dahuntekstetham foråhøreomsønnenkunneværemeddemhjemogleke.Ett ord,ikkenoemer.Ikke«såhyggelig»eller«veldiggjerne»eller «nestegangfårdekommehjemtiloss».Leilahaddegrublet overhvordanhunskulleskrivemeldingenisikkertenhalvtime. Tastet,slettet,begyntpånytt.Sjekketstavemåter,vistmeldingentilAishaforåfådenrettet.Aishavaråtte,toåreldre ennBilly,ogklassensflinkeste.Dethaddetattguttensfarett sekundåsvare.Ubekymret.Menhanhaddeikkeskrevetnoe omnårDoggemåtteværehjemme,ellernårhanhaddetenktå kommeoghentesønnensin.

HuntokoppensmokkavlommaoggadentilTusane.

«Dufårlekemedmamma,»forsøktehunogsattehamfra seg.Deretterryddethuniskoene,desomguttenehaddespar-

27

ketavseg.Hunhengteoppjakkenedehaddeslengtpågulvet ogtokoppeldstedatterensskolesekk,somkjentesnestentom ut.Hunladenpåhattehylla.Jegharingentingåskammemeg over,tenktehunigjen.Absoluttingenting.Tusanekunnefåse påenfilm.Kanskjehunskullegihametparsjokoladekjeksså hanlotguttenefålekeifred.

Dekunnehøresgjennomveggen.Lattermildeogoppslukt avhverandre.AishaogRawdahsattvedkjøkkenbordet.Aisha haddeenstabelmedskolebøkerforanseg.Rawdahhaddeen reklamefoldersomhuntegnetimedenfargestift.

«Vilekerskole,mamma,»sahun.«Aishaerfrøken.Nåkan jegleseogskrive.»

«Nei,detkanduikke,»sasøsteren.

«Kanjegdet,så,»saRawdahogfortsatteåtegne.

Tusanehaddesovnetisofaenmedbakentilværsogtommelenimunnen.Leilavissteathunburdevekkeham.Ellersville detbliumuligåfåhamtilåsovnepåkvelden.

Jegskalbarebegynnepåmaten,tenktehun.Hanhadde feberigår,ogdaerdetbraathansover.

Hunslopåradioenogskruddenedlydenforikkeåforstyrre Aisha.Radiostemmenevarikkestortmerennetbrus,bølger fralandethunfortsattkaltehjemme.Barnavilleikkesnakke språkethennes,mendeforstoalt.Leilasdialektblemindre uttaltforhvertårsomgikk.Hunsangsinegenmorssanger fordemnårdeikkefikksove,oghvisketkjælenavnenesom farenhenneshaddelærthenne.Nårdekranglet,tokhunibruk ordenesomikkesattesegfasthalvveis,ogetterpåsahununnskyldutenaksent.Desvartepåsvensk.

Tokyllingerhaddehunkjøpt,påtilbud.Hunløftetlokket avkjelensomalltidstopåkomfyren,fordidenvarforstortil åfåplassinoenavskapene.Grønnsakenetokhunutavlangskapet,knustefirehvitløksbåtermedhåndrotenogbladetpå enkniv,fjernetskalletogslappkløfteneikjelen.Ikveldkunne huntaseggodtid,detvarbarehenneogbarna,hunhaddeskiftetlåspådøren,detvaringentingåengstesegfor.

Billysnyevennspistetreporsjoner,Billybareto.Tusaneville ikkevåkne,såhamhaddehunløftetoverisprinkelsengen

28

medenflaskevarmmelk.Hanvåknetikkeengangdahuntok påhamnattbleie.Jentenesnakketimunnenpåhverandreog kranglethøylyttomnoedenenehaddesagt,menikkegjort, ellergjortendahunikkefikklov.Billysvennsaingenting,han barespiste.Tyggetmedmunnenigjenogkniveniethardtgrep ihøyrehånd.

«KandusettehamienUber?»svarteTeodahuntekstetham foråsiatdetnokvarpåtideforsønnenhansådrahjem.En langmeldingdennegangen.«VieruteogspiseroghardrukketformyetilåkjøretilVåringe.Politietvillehastoppetbilen minmedengang.»Hanavsluttetmedenemojisomsmiltemed blingsendeøyneogtungenstukketut.

Erdetmeningenatjegskalsynesdetermorsomt?tenkte Leila.Atdenfinebilendinvilleseutsomdenvarstjålethvis denblekjørtinniVåringe?Haha,veldiggøyalt,måjegsi.

SettehamienUber? Leilaforestiltesegatdetvarsånn degjordedetiRönnviken.Debetaltehverandrestaxier. Null problem,nestegangerdetmintur. Leilahaddeikketenktå betale.Menselvhaddehunikkebil,ikkesertifikatengang. Dessutenskullehuntidligoppogjobbe.Barnaskullepåskolen.ÅfølgehamtilRönnvikenvillehunikke.Hunvilleikke labarnaværealene.Såhunringtepådørentilnaboenogga hamdetsomvarigjenavkyllinggryta.Hunhaddelagtmaten ienplastboksmedlokk,ogdenvarfortsattvarm.Hunspurte hamomhankunnekjøresønnenslekekamerathjem.

«Isakerjo…ja,duvethvordanIsaker.Hanerikkeher.Og guttensforeldrekanikkehente.JegvilikkegåfraTusane,jeg trorhanersyk.»

Naboensmilte.Hanstraktesegetterytterjakken. «Selvsagt.»

«Hadet,da,»saLeiladaguttenhaddelettframskoenesine. Hanbøydehodetogmumletetellerannet.«Dueralltidvelkommentilbake,»lahunnølendetil.«Hososskanduføledeg hjemme.»

«Takk,»hvisketgutten.

Dahanhaddeforsvunnetnedtrappen,vredhunomlåsene, bådedenoppeogdennede.Ikveldburdedetværenok.

5.

Såforthanhaddegittenavkollegaenesinebeskjedomådra hjemtilofferetsmor,ringteFaridtilbaketilinnsatslederGunnarLöfberg.Gunnarsvartemedengang.

«Nå?Erdetenavdine?»

«HanheterBillyAli.Jegharkjenthamsidenhanvarseksår. Hanogbestekameratenharløptærendforenlokalstørrelse, MehdiAhmad.Heltframtilforseksukersiden,damorenhans fikknokogklarteåovertalehamtilåblimedpåetavhopperprogramforgjengkriminelle.Alttydetpåatdetfungertesom detskulle,mennåvetjegfaenikkehvajegskaltro.Viburde sendenoenhjemtilMehdiAhmad.Hanerboligregistrerthos morensin,menviharetparadresseriVåringedervivetathan ogsåpleieråoppholdeseg.»

«Selvsagt.»Gunnarhørtesdempetut.«MehdiAhmad?Er detenjegburdekjennetil?»

«Nja,»svarteFarid.«Mehdieringenstorkanon,menhan harjobbetmedryktetsittiVåringeisnarttiår.Handealeren del,mendeteruklarthvorhanfårvarenefra.Hanharsittet inneforbesittelseogvold,menpåkorteredommer.Hanhar ambisjoner,ogblantkidsaiVåringeerhanveldigpopulær.De serpåhamsomenblandingav Snabbacash ogYasin.Detjeg kunnetenkemeg,eråtaenturtilofferetsbestekamerat,DouglasArnfeldt.HanogBillyAliharhengtpåRönnvikenslekeplasssidendevarsmå,ogDouglasborrettinærheten.Sist gangjegkjørtedemhjemherfra,varformindreennethalvt årsiden,firemånederkanskje.»Hankastetetblikkmotsandkassene.«Dahaddedesloknamedhversinvarmrøyktejoint. ImotsetningtilBillyharikkeDouglasgittuttrykkfornoe

Fredag7.desember
30

ønskeomåbrytemedMehdi.Ihvertfallikkesomjegvet.» Hankremtet.«JegskullegjernehatttillatelsetilåforetahusransakelsehjemmehosArnfeldt,kanduordnedet?»

«EnungguttfraRönnvikensomharbegyntålekegangster? Hvordanihelveteskjeddedet?»

«Sidet,du,»saFarid.

«Jegprøveråskaffeenransakelsesordre,mendra,du.Kryss fingreneforatdetikkeerenellerannenkranglevorenstatsadvokatsomskalsikresegpåallebaugerogkanterbarefordidet ersnakkomRönnviken.Harduadressen?»

«Jepp.»Hankunnedenutenat.«Menholdlinjenetøyeblikk.Determuligjegkanleggeforholdenelittbedretilrette forpåtalemyndighetene.»

Faridgikkborttildetobetjentenesomhaddeværtdeførste pååstedet.Desattpåhversinbenkinneidenandreambulansen.Beggebakdørenevaråpne.Enungmann,antagelig haddehanikkeværtitjenestemerenninoenmåneder,stirret tomtfremforsegmensenambulansearbeiderførteenDNApinnerundtimunnenpåham.Hanvarblodigopptilskuldrene.Faridhaddeikketruffethamfør.Deneldrepolitimannenkjentehanderimotgodt.HanblekaltDojjanetterathan haddegåtthjemmedfeilskofraenpersonalfestforsnartfemtenårsiden.Dojjanvarikkeliketilgriset.Detvartydeligat hanhaddelattdenyngrekollegaentaansvaretforhjerte-og lungeredningen.

FaridnikkettilDojjan,somnikkettilbake.Medmobilen motbrystetløftethanhåndenmotdenungebetjenten.

«Heisann.Faridheterjeg.»

«Gustav.»

Faridviftetmedtelefonen.

«JegsnakkermedGunnarioperativavdeling.Hanskal hjelpeossmedåfåenransakelsestillatelsehosofferetsbestekamerat,somborrettinærheten.Nålurerjegpåomderekanskje…»Hannølte.

Dojjanreisteseg.

«Dennekameratenborlikeved?»spurtehan.

Faridkastetetblikkmotdenandreendenavlekeplassen. Dojjannikketivrig.

31

«Fordavikom,sådetutsomomnoenhaddegåttrettopp der.»Hanpektespørrendemotbakkenbakåstedet.«Detvar stummendemørkt,»fortsattehan.«Detsnøddedavikom, mendethaddeakkuratbegynt.»HannølteogkikketpåFarid. «Menaltså…hvisdulurerpåomdetsåutsomnoenhadde gåttfraåstedetinettoppdenretningen,harjegikkenoe problemmedåsiat,ja,jegkanihvertfallikkeutelukkedet.»

OgsåGustavbegynteånikke.Hanfulgteopp:

«Detvarmørkt,vihaddeandretingåtenkepå,menvisst faen,visyntesnokdetsåutsomnoenhaddeløptdenveien. Heltklart.»

Faridløftettelefonenigjen.

«Hørtedudet,Gunnar?Offeretsbestevennboretsteinkast fraåstedet,ogdeterpååstedetdepleideåmøtes.Deførstebetjentenepåstedetsieratdetsåutsomnoenkanhatattsegfra lekeplasseniretningavkameratensbolig.Kameratenerriktignoklikeungsomofferet,menharrukketoverengoddel.Du vethvorfølsommedisseungeneer,enbrukketneglkanføretil skuddløsning.»

Gunnarmumletistemmende.

«Hvordanserdetutpåadressen?Etbolighus,erdetalt?»

«Deteretuthusderogså,innbillerjegmeg.Påtomta.Ikkeet redskapsskur,menengammeldokkestue,storsomfaen,med utskjæringerogveranda.Såjegvilgjerneattillatelsendekker heleeiendommen.Denmistenktebordersammenmedmoren sin.»Faridgahamadressen.

«EtbarnfraRönnvikenharskuttetbarnfraVåringe?»Nå hørtesGunnarslitenut.«Detkommertilåbliethelvetesspetakkel.»

«Detvetviikke,»saFarid.«Vivetingenting.»

«Nei,greit.Mentameddegnoenogdraditmedengang. Jegteksterdegnårjegharfåtttillatelsen,mendutrengerikke åvente.Ogimorgen,nårvisettersammenetterforskningsgruppa,berjegomåfådegpåutlån,ok?Jegvilatduskalblien avetterforskerne.Dublirikkeetterforskningsleder,avårsaker dubarekanskyldedegselvfor,menjegvilhadegmed.Kan duhjelpetil?»

«Selvsagt.»Faridbrummet.«Ogerdetnoensomproteste-

32

rer,kanduhilseogsiatingenkjennerdissebarnalikegodtsom meg,antageligikkeengangderesegneforeldre.Derevillevært idioterhvisderelotnoenandreennmegtadette.»

«Nettopp.»Gunnarsukketigjen.Hanvilleavslutte.«Men du?»

«Ja?»

«Passdegforkrystallkronene.»