Hund uten grav

Page 1

Hundutengrav

TorkilDamhaug

©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2022

ISBN978-82-02-71468-0

1.utgave,1.opplag2022

Omslagsdesign:MiriamEdmunds

Omslagsfoto:www.stock.adobe.com

Sats:Type-itAS,Trondheim

Trykkoginnbinding:LivoniaPrintSia,Latvia2022

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillatt gjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk.

Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvarog inndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel.

www.cappelendamm.no

fredag25.februar–dagnull

Enhvitfjærkommerdalende.Denfallernoksårett,bare noensmåsirkelbevegelser,luftenoveråsenerisblåogklar, menaldriheltiro.

Huntarairpodseneutavørene,stansermidtifotgjengerfeltet,blirståendeogbetraktevirkningenavdenusynlige kraftensomtrekkerpådetlettelegemet…Kanskjeerdet ikkesnakkomenkraft,kanskjealtsomfallereretresultat avhvordanjordakrummertidrommetvileveri.

Hunplukkeroppfjæra,studererdenifebruarlyset.Etter størrelsenådømmemådenkommefraendue,selvomdet ikkeerenfuglåsenoestedoverhenne.

Hunkjennermenneskersomharbehovforåtolketilfeldigheter,definnergjernetegnienhendelsesomdette.Hun trorikkepåsånt.

Fjæraerikkehelthvit,serhunnå,denharenglinsende, brunligflekkpåundersiden.Hunleggerdenfrasegigjenog gårvidereoverveien.

Vindenkommerfraskogenogerfullavluktersomkjennestrygge.Furubarksomalleredeharbløddkvaeisenvintersola,skogbunnsomslipperfrasegenangeavtinende torv,menblandesmeddieseldunstfraenbilmedmotoren påtomgang.Denstårforangjerdetvedbarnehagen.Vindueneersotet,mendahunpassererpådenandresidenav veien,anerhunomrissetavenmanniførersetet.Hunfår detforsegathunkjennerham,menslårdetfraseg,han somsitterderervelfarentiletbarnsomskalhentes.Hun kunnegåttbortogkakketpåvinduet,bedthamskruavden

3

giftigemotoren,menlardetvære.SUV-generasjonennekterådøutalene,saJohnfornoendagersiden,deerfastbestemtpååtaallemedseg,globaltselvmord.

Ingengrunntilåmotsiham.

Hunsvingerinnveienderhunbor,pluggerinnairpodseneigjen. Iamamoth,allIwantistobeclosetoyour light,nynnerhunmedogkikkermotgløttetavfjorden langtdernede.

Halvveisoppeiinnkjørselenblirhunståendeogsemot huset.Oppfatterenbevegelseivinduetpåmorenssoverom. Balkongdøraståråpen,detkanværevindensomtrekkeri denhvitegardinen.

Såervelmorenhjemmeallerede,selvomhunsaatkursetvillevareheledagen.

Iamamoth,it’sallright,it’sallwrong –Hunsnurseg mothagen,småisdråperhengerpådenaknegreneneiepletrærne,sollysetfårdettilåfunkleidem,delysersomien narniaskog.

Inngangsdørastårpåklem.Morenpleieråværenøye medålukke,holdeflueneuteomsommeren,sparestrøm omvinteren, kråkenefårklaresegselv.

Ientreenstikkerhunairpodseneilomma,kipperavseg joggeskoene,setterdempåhyllasomerhennes.Idette husetharalletingsinfasteplass.

Igangeninnenforblirhunmøttavenluktsomminner ommorenshårspray.

«Mamma?»

Erdetdeg,Silje,pleiermorenåropetilbake.

Nåerdetsåstilleihusetattikkingeniveggklokkaistua kanhøresheltneddithvorSiljestår.

Huntitterinnpåkjøkkenet.Påbordetentallerkenmed enhalvspistpannekake.Sukkerienlitenhaugvedsidenav.

Hunstikkerlillefingerennedi,slikkerpådenpåveitil vaskerommet,hengeropphåndkleogtreningstøy,slenger bageniskapet.

Detslåriendørovenpå.

«Mamma,erduhjemme?»

4

Siljegårikkenedpårommetsittikjelleren,menhalvveis opptrappa.Seratdøratillillebrorensromeråpen;hanber hennealltidlukkeden,ingenfårsnokeiensjuåringshemmeligheter.Hunfortsetteroppdit.Innehoslillebrorener taklysetpå,ogskrivebordslampa.

Enkaldtrekketstedfra,etvindumåstååpent,menhårsprayluktenerendasterkereheroppe,blandetmedstank somfraendonoenharbruktutenåskyllenedetterseg.

Trekkenkommerframorenssoverom,dørastårpågløtt.

«Mamma,»sierhunendaengang,uroligistemmennå.

Noensekundernølerhun,førhunåpnerogkikkerinn. Balkongdøraerslåttpåvidtgap,likevelskyllerstankenmot henne;hunmerkerdetikke,serikkeannetennskikkelsen somsitteridenandreendenavrommet,halvtbortvendt, lentmotsengekanten.Underenhvithettehengernoenhårlokkernedpådenrødekappen,somomdettevarenscene fra TheHandmaid’sTale.

Siljemistermobilenigulvet,merkerikkedetheller,merkerikkehamringenibrystet,hørerikkehvahunjamrer menshunnærmersegovergulvet.

Etsekundellertoblirhunståenderettbakskikkelsen, somernakenunderdenrødekappen.

Huntaretskrittfram,sernediøynenesomstirrersvart tilbakepåhenne.Ansikteteroppsvulmetogblåsprengt, munnenetblødendehull.

Siljesskrikfyllerhelerommet.Hungripertakidenene armenogprøveråtrekkedenlivløsekroppenopppåbena.

Guttenutenansikt

deli

mandag7.februar–18dagerfør

1

FredRiversreisersegoggårtilvinduet,sernedpåAker Bryggenietasjerunderham.Hanfårøyepåklientensom nettoppharforlattkontorethans,hunkommerutavdøren påtorgetdernede.Dennekvinnenhargjortenfeil.Ietpar månederoppholdthunsegutenfordendelenavverdenhun haddelovåreisetil,feilsideavhavet.Spørsmåleterom dommenhunharfått,erforstreng.

TrygderettharaldriværtRivers’felt,menhanerblitt bedtomåkikkepåkvinnenssak,gåigjennomdokumenter, letemedlysoglykteetterprosedyrefeil.Hankanhamøter medklientersomhenne,kommemedenanbefaling.Men hankanaldrimerføreensakforennorskrett.

Hanfølgerkvinnenmedblikketderhunkrysserplassen. Hunerførtini.Althunønskereråfåleveifredmedsykdommensin.Nåerhundømttilåbetaletilbakepengerhun ikkegreieråskaffe.Kanskjemåhunifengsel.Jordenhar åpnetsegunderhenne.

Riversvethvordanhunhardet.

Detbankerpå,enutålmodigrytme,somenfuglsomkakkerpåentrestamme.

PernilleHaramslåroppdørenførhanfårsagt kominn, spøromhunforstyrrer,settersegiskinnstolenutenåvente påsvar,glatterpådenelegante,ogsikkertsværtdyre,ermeløsekjolen.

«Dettarbare nokkenminutt,»forsikrerhunpåsinsyngendesunnmørsdialekt.

9

Hankanikkeannetennåsmile,detersomomdenuuttømmeligeenergienhenneskommerhamtilgodeogså.

«Detgjelderklientensomnettoppvarher?»spørhan,for deterPernillesomharbedthamsepåsaken.Dendømte kvinnenerenvennavenbekjentavhenneogharikkeråd tilåbetaleforadvokathjelp.

«Førstmåjegspørredegomnoeheltannet,»svarerkollegaenogtasterpåmobilen,lesernoe,enmeldingkanskje, endaensakhunmåtastillingtil.Determindreennethalvt årsidenhunbleseniorpartner.

«GinaWittvarjoengangsvigerinnadi.»

Riversharikkenoebehovforåbliminnetpådet.

«Erhuninvolvertinoe?»

Pernilletrekkerpåskuldrene.

«Jegharfåttenmailfraenungmannjeghjalpietpar avhør,sistforsnartetårsiden.Hanvarblittanmeldtfor overgrep.Ognåvurdererhanetsøksmål.»

«MotGinaWitt?»

«Littuklart.HøresuttilatdeterNRKhanvilsaksøke.»

Hunforklarer.Detdreiersegomenepisodeav Wittog verden,derdenneguttenmøterjentahanbleanklagetforå haforgrepetsegpå.Politiethenlaanmeldelsenpågrunnav bevisetsstilling,menGinaWittlagetendokumentarbasert påsaken.

Riversgnirsegibeggekinnene.HanharalltidliktGina. Detførsteåretavsoningenkomhunforåbesøkeham.Han takketnei.Greideikkekontakten,ikkemedhenne,ikke mednoen.Vektenavskam.

Allerededengangenvarhunetavlandetsmestkjente tv-fjes,ognåharhunsittegetprogram,somhanaldrihar fåttsegtilåkikkepå.Meninnslagenehunlagerskaperofte debatt,ogiblantoverskrifteritabloidenehanpassererpå veitilellerfrajobb.

«Hardutid?»spørPernille,ogdaerdetsnakkommer enndeparminuttenehunførstbaom.

Riversharmerenntidnok.Haneransattietavbyens mestrenommerteadvokatfirmaer.Fordentypenassistent-

10

arbeidhangjør,insistererdepåågihambortimotlikegodt betaltsombyensdyktigsteforsvarsadvokaterfår.Enjusstudentkunneklartjobben,forentredjedelavlønnen.

Latterligmye,protesterteRiversdendagendetblebestemt.Tillitennytte.

Pernillegårforanhambortoverkorridoren,denlysegule hestehalenpendlendeovernakken.Huntrenerhverdag, denettersittendekjolenviserhvorspedbygdogusedvanlig tynnhuner,noeRiverslarværeådveleved.

Kontorethenneserendaromsligereennhanseget,og ogsådetvenderutmotfjorden.

Hunbøyersegoverpc-en,tasterogvenderskjermen halvtmotham.

«Detteerenepisodeav Wittogverden sendtfortemmelignøyaktigtremånedersiden.»

Hunspoleroverintroen.

«GinaWittintervjuertoungemennesker,beggeerstudenterpåBlindern.JentaertjuetreogheterJeanetteØdegård.Forhalvannetårsidenanmeldtehunetangivelig forsøkpåvoldtekt–sakenjegnevnteistad.Denblehenlagtihøst.»

Påskjermensitterjentaiengråsofainoesomkanvære stuenienleilighet.Ansikteterfyldigognoksåbredt,det skyldeskanskjeataltblirbrederepåtv,noeRiversvetfra tidendahanselvstadigbleintervjuet.Hanfiskerlesebrilleneoppavbrystlommen,bøyerseglittfram,passerpåikke åkommefornærPernille.Jentapåskjermenharblekblå, rundeøynesomserforskrekkedeut;hudenslyserødeteint skinnergjennomdenbleketv-sminken.

«Denandreduserdererenguttpåtjueen–EskilBorgen. Deterhansombleanmeldt,ogsomjegforsvarte.»

Iprogrammeterhananonymisert,ansiktetvisketut.Han hartydeligøstlandsdialekt,kanskjeMjøsområdet,men stemmentilhørerenskuespiller,erdetopplystom.Påspørsmålsvarerhanathanermedpådetteforågjøregodtigjen dethanaldriforstovaretovergrep.

GinaWitthardetvedsegsomgjøratandreumiddelbart

11

stolerpåhenne.Riversharsettdetkommentertieneller annenavis,hvordanhunfårmenneskertilåglemmeatdet eretkamerairommet,deåpnersegsomomdeharenfortroligsamtalemedenvenn.

«Hvavildenneguttenatduskalgjøre?»spørRiversnå.

Pernillesettervideoenpåpause,serpåhammedet uttrykkiøynenesomhanliker,halvtbekymret,halvtlattermildt.

«HankjennersegutnyttaavNRK,skriverhanimailen. Oguthengt…Jegtrorhanharentynnsak.Jomerhangjør utavdette,joverreblirdetforhan.Menjegvilgjernehøre hvadusyns,iogmedatdukjennerGinaWitt…»

Enmildoverdrivelse.Riversharikkesetthennepåtrettenår.Ikkesidenførdommen.

TilbakepåsittegetkontortrykkerhanpålenkenPernille harsendt,spolerframnoenavsekvenseneiprogrammet. Menshanserigjennomdem,strykerhanhåndengjentatte gangergjennomdettynnehåret,somomdetfortsattgåran ådekketildetbareområdetpåissen.

Menduhaddesexmedhenneselvomhunsahunikke ville–Varhunutydeligdahunsanei?

Ginasstemme,mykogvennlig,ikkemyeendretsidensist hansnakketmedhenne.

Jegoppfattetdetikkesometnei,ikkeegentlig.Dethun savarliksomikkeheltpåalvor.Hunhaddebedtmegmed hjemetteratvitraffhverandrepåenfest.

Ginaviserikkesporavfordømmelse,tvertimot,hunvirkerlikesympatiskinnstilttilguttensomtiljenta.

Erdetåbliinviterthjemdetsammesomåsijatilsex?

Nei–klartikkedet,detvarbaredetat…Vikyssaen stund,ogdajegtokpåhenne,dernede,sahunikkenoe, ikkeførjeghaddekneppetoppogbegynteåfingrehenne.

Detvardahunsanei?

Guttensvarerikke.

Ogdufortsatte?

Enlitenstund,ogsåbledetliksomikkemer.

12

Hvorforgjordedudet?Fortsatte,menerjeg?

Enpause,kameraetzoomerinnpådetutviskedeansiktet.

Veitikkehelt.Jeghaddeikkeværtsammenmednoenfør, ikkesånn,ogdetvarflaut,jegmåttealltidjugenårjegble spurt,siatjeghaddefåttmegnoe,liksom…

Riversspolervidere,finnerensekvensderjentaforteller sinversjon.Alleredepåveiinnileilighetenhaddehunsagt fra,klartogtydelig,atdetikkekomtilåblinoemer.

TilsluttoppsummererGinaWitt.Politiettarforlettpå overgrepsomdette.Menhensiktenmedetmøtesomdetvi harværtvitnetil,erikkeåstraffenoen,slårhunfast.Hensikteneråfåungemenneskertilåforståhvorgrensenegår, oghvordandukanbliovergriperutenåinnsedetselv.

Programmetavsluttesmedatguttenberomunnskyldning.Jenta,JeanetteØdegård,hartåreriøynene;medlav stemmesierhunathunnokaldrikommertilåbliheltferdigmeddetsomskjeddedenkvelden.

Hvordankjennesdetnå? spørGinavendtmotgutten.

Detgårlitttidførhansvarer.

Kjennermeglettere,trorjeg, sierhantilslutt. Skullebare ønskejeghaddeskjøntdetfør. 2

Ondskapenoppstårnårnoenødeleggernoeienannen.

Eskilblirsittendeogsepåskjermenderhanharskrevet deniordene.Kanskjedeterriktig,detsomstårder,kanskje ikke.Menhanstolerpåmannensomharsagtdettetilham.

Ogsåliggerdetondedersometsåkorn,ognårdetspirer ogvokser,blirdettilenåker,etheltland,enhelverden.

Zahlhaddedrukketendeldahansadet.Desattmellom noensteinerpåflatanedmotvannet,devarvelfemeller sekspådensamlinga.Grilletabbordehaddedrattopp, myebein,mensaftigogsøttkjøttdetluktetbålav.Zahl skjenketwhiskyiplastkoppene.Detsvettetreningstøyet

13

hangtiltørkpådelavestefurugreinene,skyltvedbredden avdetmørketjernet,skullebrukesigjenmorgenenetter,da villedetfortsattværefuktigogmedensvakeimavmyr.

IkkeatEskilhuskerheltordrettaltZahlsier,mendette medondskapentastethannedpåmobilenetterathan haddekrøpetnedisoveposendenkveldenogdetbarevar noenglørigjenavbålet.

Detvarifjorvår.DedroinntilDrettvanntrehelgerpå rad.Derkunnedetrene,fiskematendetrengte,iallefall noeavden.Koktedevannet,haddedenokådrikkeogså, bortsettfrawhisky,denmåttetasmed.Devarkobletav nettet,detforlangteZahl.Detvarhardtdenførstedagen, abstinensersådetholdt,mensågikkdetoverraskendegreit. Rastløshetenbletattutitreninga.Slå,parere,slengehverandremotdenmjukegressbakken,nakketak,Kimura,alt varlov,bortsettfrabiting,luggingogballeklyping–sånt jenterdrevmed.

Deslossbarbeintogutenhansker.Eskilpassetpåikkeå slåhardt,ogdafikkhanhellerikkesåmyejulingtilbake.

Detvarkveldenehanliktebest,sitterundtbåletog snakke.Forhankunnesitinghanaldrihaddesagtfør.De andreogså.Førstforsiktigprøvende,såutenfilterogmed rålatterutbrudd,altdementeomkjerringerogfittelesber. Detblemyeklaging,dethørteguttaselv.Zahllotdemdrive påenstundførhanbrøtinn.

Hvemerdetsomerkjerringer?Deterdere.

Zahlgademvalg.Dukansittesånnogsutreoveraltsom ergæærnt,ellerretteryggenogselivetsomdeter.Javel,så erdukanskjeoverflødig,kanskjeverdenikkeharbrukfor akkuratdegtilåføreartenvidere,kanskjedetikkeeren enestedamesomvilvelgenoenavdere,menforfaen,sitt ikkederoggrin.

Enstundstillerundtbålet.

Zahlfortsatte,holdtenhelforelesningomkrabberog ulver,ogomhesteflokkersomstyresavdenenehingsten somjagerbortallerivaler.

Omduerenavhingstenesomblirdrevetvekk,hvavil

14

dugjøremeddet?Settedegnedogsippe,ellerreisedegog slåtilbake?

Zahlsnakkerpåenmåtesomfårdegtilåtropådet hansier.HanharværtfeltprestiAfghanistanoggateprest iOslo.Hanharhentetdødepåslagmarkenogunderbroer påVaterland.Hanfordømmeringen,mensierdetsomdet er.Trøsterdegikke,trøstgjørdegveik.Hanhjelperdegpå beina,mendufårgåselv.Hanerikkederforåtørkesnørra diogtårene,menforåfådegtilårettedegoppogtaigjen.

DennesamlingavedDrettvannvarnoenukerettersiste gangEskilvariavhør.Påpurfaenkaltedehaminnpånytt, dehaddealleredebestemtsegforåhenlegge.DetsloZahl fastderdesattrundtbålet,ogingenvaruenig.Devilnok gjernereisesak,sahan,fordetersånndedriverpånå. Deskalviseatdetaralleanklagerpåalvor,uansetthvor tyntgrunnlageter.Faen,Eskil,detteskalduståi,leggehele dennedrittenbakdeg.

Zahlharalltidmyepågang.Undervisningogforedragog grupperhandriver,menhantarsegalltidtidnårEskiltrengerdet.

DetførsteEskilgjordeetteråhablittkontaktetavtvfolka,varåringeham.DemøttespåKjellernsammekveld. VedetbordinnerstidetnestentommelokalethørteZahl hamferdig,førhanselvsanoe.

«SåNRKskallageetprogramomovergrep?Deskal intervjuejentasomanmeldtedeg?»

Eskilsupetisegavhalvliteren.«Detskalvisstblienhel episodeav Wittogverden.»

«Ogsåspørdeomduogsåvil bidra ?»

«Deterhunsomvilhamegmed,»nikketEskil.«Witchbitchherself.»

SomNRK-kjendisogsjefsfeministhaddeGinaWitt mangekallenavn.Eskilsyntesdettevardetmesttreffende.

«Hvatenkerduomathunspørakkuratdeg?»villeZahl vite.

Nei,hvatenktehan?Eskildrakkmeravølenogknep

15

littmedøynene,sånnZahlpleideågjørenårtingbletrøblete.

«Kanskjejegfårsagtfraomhvasomegentlighendteden kvelden,»sahanogsatteglassetfraseg,littforhardt.

Zahlsåpåhammenshansaktetrakkfingrenegjennom detfortsattrødligeskjegget.

«Muligdet,gutt,muligdet.»

Haddehanadvartderogda,sattfotenned,villeEskil sagtneitil Wittogverden,ogdavillekanskjeikkealtgått tilhelvete…

SomomZahleransvarligforandrevalgenndemhan selvtar.

Skjerpdeg,gutt,sluttåklage.Rettdegoppiryggenogta igjen.

DeterdetEskilhargjort,hverdagsidentv-programmet blesendt.

Denførsteukaflommetdetoverpånettet.Ingenderute visstehvemhanvar,menallementenoeomhamogom detdetroddehaddeskjedd.Noenfåsyntesdetvarmodig åstilleopp,selvomdetikkevarsærligsmart.Noenforaktetham,kaltehamfeigdustsomhaddebedtomunnskyldning.Noenskrevatdehatethamfordethanhaddegjort motjenta.

EtterenukemåttehansletteFacebook-profilen,oginstakontoen.Dethjalpikke,hellertvertimot,forhankjentepå seghvordandefortsatteåkjeftederute.

SåblehankontaktetavNRKpånytt.Deskullelageet oppfølgingsprogram,etdervoldtektogovergrepskullebli diskutertavfagfolk,politikere,jurister.GinaWittvilleha hammed ietinnledendeintervju.Hanskullefåallesjanser iverdentilåtalesinegensak,ingenvarforhåndsdømt.

Hangikkunderjorda.Sluttetågåpåforelesninger.Den tiendedagenreistehanhjemtilforeldrene.Ennåanteingen inabolagetatdetvarhansomhadde ståttfram itv-programmet.Ansiktethaddeværtsladdet,stemmenerstattet medenskuespillers.

Mennoenvisste.

16

Snartvillealleandreogsågjøredet.

Hanserforsegdettåkelagteansiktetfra Wittogverden, serforsegathanmågårundtogskjuledetrestenavlivet.

ZahlringtenoendageretterathankomtilbakefraUSA. Davardetgåtttomånedersidenepisodenav Wittogverden blevist.Menfortsattlådenutepånettet.

«Dublelurt,»slohanfast.«DetvarikkedetteGinaWitt satildegpåforhånd.»

Eskilhusketikkeakkurathvasomblesagtføropptakeneblegjort.Mendahansattistolenidetskarpelysetog kameraenegikkoghankjentesvettenrennefrahårfestet… PlutseligvarJeanettesintpåham,sahunikkevissteomhun kunne tilgi.

Hanhaddetruffethenneetterdetsomskjeddepåhybelenhennes.Dasahunikkeetordomathanhaddeødelagt livethennes.

Zahl:«Dublebrukt.Detersånndedriverpå.»

DetvarakkuratdetEskilgikkrundtogkjente.Hanvar blittbrukt.Tv-programmetvarrigget.Degjordenoehelt annetenndesadeskulle.

«GåtilsakmotNRK?»ZahlhørtestvilendeutdaEskil nevntedet.«Dukanjobegynnemedåsjekkeutjussen.Var dufornøydmedhunsomvarforsvarerendindadubleavhørt?»

Etteråhalestigjennomdethanhartastetned,detomondskapensomsprersegogvoksertilenhelåker,posterEskil detitrådenogserdetkommeoppundernickethans, Hunter.

Lengeblirhansittendeogseutibakgården,studeredet naknetreetsomstårderogskjelveriformiddagslyset.Så klikkerhanseginnpåFacebook-sidentilNRK.

Desisteåtteukeneharingenkommentertepisodenav Wittogverden.Stormenharlagtseg.Forrigehelgdrohan tilbaketilOslo.Igårvarhanpåforelesningforførstegang sidenprogrammetblesendt.

17

Desåpåham.

Folkhantidligerehaddesittetsammenmedikantina–nå sådepåhamsomomdeholdthånlatterenforsegselv.

Overgriperen–

Hvaerenanonymiseringverdt?Allevisstehvemhanvar. Ingensanoe,menhansådetiblikkene.Hvordande snuddesegvekkogsluttetåsnakkeidethankombort.Det kjentessometstoffsomklebetsegtilhuden,detprikketog stakk.

Hanloggerseginnpåtrådenforåseomnoenharreagert pådethanpostetforentimesiden.

Bareénkommentarhardukketopp,ogdenerfra Patrick Bateman,somEskilførsttroddebarevarennyhomosom ikkeskjøntekulturenpåC-Chan,ellereijente,sommedalt sitt niggas- og bitches-pratvarderforåkødde.

Bateman: Faenmegpåtidedugjørnoe,pussy,ogikke baresitterderoggriner.Tarduikkeplassendin,blirdu pissapå,såenkelterdet.

NoesåntZahlpleieråsi.

Bateman: Erdusmart,hevnerdudegsånnatdetsvirsom piskeslag.Dakanduleheleveientilhelvete–

PåC-Chankanalleværesåstoreikjeftendebarevil, ingengidderåavslørebløfferne.

LikevelmåEskilspørre.

Hunter: Metode?

Dettaretparminutterførhanfårsvar: Sjekke-posten din.

Hankveppertil.VetBatemanhvemhaner?

Énnymailiinnboksen,denharEskilsegenadressesom avsender.Hanleserdefirelinjenenoenganger.

a)finnuthvaofferetdittermestgladi

b)ødeleggdet

c)ikkeleggigjenspor

Dinturtilåpissepånoen…

Etvedleggfølgermed,envideo.Etstort,gråttmurhus erfilmet.SeruttilåværeiUllevålHageby.Kameraetglir rundtihagen.Densomfilmerstårtydeligvispådenandre

18

sidenavgata.Nyttklipp,døraihusetgåropp.GinaWitt kommerut.Blåkåpe,høyestøvletter.Hunlukkersegut gjennomporten,fortsetteroppoverveien.

Nesteklipp:GinaWittpåT-banen,sitterogskrollerpå mobilensin.Sågårhunav,bortoverperrongen,skiltetviser atdeterHolsteinstasjon.Etsisteklipp,derdamaforsvinnerinngjennomenport.Postkassadukkeropppåvideoen. FamilienMarcussen stårdetmaltpådenmedhvitebokstaver.

NymailmedEskilsegenadressesomavsenderplinger inn: ErdudenenestesomikkeharskjønthvordanWittkjerringasattedegopp?Sjekkinstaenhennes.

VetPatrickBatemannoeomtv-programmetsomEskil ikkeharfåttmedseg?

Hanplukkeroppmobilen,finnerGinaWittsInstagramprofil.Trehundreogtrettitusenfølgere.KårettilenavNorgestjuemestinnflytelsesrikekvinner.

Hanskroller.GinaWittisamtalemedstatsministeren. GinaWittmedpride-flagg.GinaWittpåfjelltur.Ogpåsykkeltur.Sykkelbukseogstramtreningsgenser.Gjordeikke akkuratnoeforåskjulepupperoghofter,mangesynshun ersexy,somkvinnekandujospillepådet,nårdetlønner seg.

DeterdetteZahlsnakkerom.Kampenomfortellingene –densomstyrerfortellingenesittermedallmakt.

Omdeterverdtåhatenoen,såerdetikkeJeanetteØdegård,somanmeldteham,menWitt-kjerringa.

Eskilskrollertilbake.Stanservedsykkelbildet.Vedsiden avGinaenjentehankjenner.Ikkekjennerakkurat,men SiljeMarcussentarelementærpartikkelkurset,hunogså.

ForbindelsenmellomSiljeogGinaWitt–erdetdetBatemanprøveråfortelleham?

EskilharsnakketmedSiljeMarcussenmangeganger, hunergrei,ogpen,ogsmart.Langtoverdivisjonenhan spilleri.Altdreiersegomdet.Stikkefingernijorda,slutte ådrømme.

Fordereharvelikketenktåblistakkarsligeselvmedli-

19

dendeincels?spørZahltilstadighet.Finnhelleruthvasex dreiersegom,såkanduavståomduvil,mendaerdetfrivillig.

Zahlkallersegvolcel,voluntarycelibate,dethandlerom åtakontrolloverlivetsitt,ogdeternoeannetennåvære enføkkingstaper…

Eskilskrollerviderepåinstaprofilen,hundrevisavbilder. IntervjuerWitt-bitchhargjortmedpolitikereogskuespillereogrealitykjendiser.

EtbildetilmedSiljedukkeropp.Hunholderomkring skuldrenetilGinaWitt,beggemedsjampanjeglassihånda, underetdryssavhjerte-emojier.

FeirerSiljes20-årsdag.Verdensfinesteniese.

Eskilmåoppoggå.Treskritttilvinduetidenveslestua. Treskritttilbaketildøra.

SiljeervenninnemedJeanetteØdegård,detvisstehanfra før.SiljeerniesentilGinaWitt,deternytt.

Ingenkanlengerværeitvilomathanhargåttienfelle.

HangårinnpåtrådenogsvarerBateman.

Hunter: Deharfaenmegsattmegopp.Heledentv-drittentilWitt-bitchvarplanlagt.

Bateman: Endeligbegynnerdetådemre.Kanskjepåtide åtaigjen?

GinaWittharikkehemmeligadresse,detstemmerathun boriUllevålHageby.

Selvetterårmedalldrittenhunhardrevetmed,gårhun rundtibyen,rundtiverden,Wittsegenverden,frittmenneskeietfrittland.Menshanselvsnikersegrundtogkjennerblikkfraallesomvethvemhanerogharenmeningom hvahanhargjort.

Ellerkanskjedeikkevet.Kanskjeblikkeneernoehan innbillerseg.Bledetikkestillerundtbordetikantinanår hankombort,ogsåførdettv-programmet?

Hanvetikke.Deterdetsomikkeertilåholdeut.Ikke vitehvemsomharsettansiktetbakdentåketeovalenpå skjermen.

20

Handropperforelesninga,stikkernedikjelleren,låser seginniboden,tarutsykkelen,bærerdenoppogutpå gata.

Åsyklehjelper.Asfaltendekketavtynnissomknitrer underdegrovedekkene,kjennedentynnelinjamellomder hanharfesteogderhjulenesklirut.Syklepåmåfå.Kanskje opptilSognsvann.

Ikkeidag,sierhanhøytogblåserfrostrøykoppmotfebruarhimmelen.Idagskalhanetannetsted,harbareikke tenkttankenennå.

Hangjentaradressenhennesforsegselv.

DeterformiddagsroliginnepåCityCentrum,noenkvinner medhijabogsomaliskedrakter,pensjonistersomfårseg enkoppkaffeikafeenvedrulletrappa.Enslitenfyrigul treningsjakke,knekkiknærneogutstrakttiggerhånd,har ennåikkeblittoppdagetavvekterneogkastetutivinterdagen.

Siljehaddeetpartimermellomforelesningerogetkurs, kjentesegrastløspålesesalen,dronedtilsentrum.Påskuddetvaråfinneengave.

DetertanteGinasbursdag.

Hunfortsetteropptilparfymerietitredjeetasje.Ikke sidenungdomsskolenharhunværtpåCityCentrum.Da bledetattinasking,hunogenjentehunegentligskulle holdesegunna.Rapporttilrektor,rapporthjem.Møtemed kontaktlærerogsosiallærer.Morensmildeoppgitthet;som alltidmøttehundatterenmedpsykologensforståelse;dette varikkeannetennungdommensgrensetesting,såntsommå tilforålæreåskillemellomrettoggalt.OgetterdengangenerSiljealdriblitttattfornoesomhelst.

Enhestutelydibaklomma.Signalethunharlagtinnfor uønskedesamtaler.Hunskruravlyden,talletbakMaliks

3
21

navnilistaovertapteanroperblittlatterlighøyt.Hun burdesagttilhamatdetvarsluttmedenganghunbestemte seg.Hunkjennersegkjip,ogdetirritererhenne.

Damenbakdiskeniparfymerieterpåmorensalder,mørkeblådrakt,liksomflyvertinne,menhunpraterimobilenmed jålestemmesomentenåring,venninnepratsomhungjenopptaretteråhasettSiljean.

Siljetrengeringenhjelp.HunvethvatanteGinaliker,den lettesommerblomstfriskheten.Menhunvilvelgenoeannet enndethunhargitthennefør,ennyduftsomtantenkommertilågjøretilsinegen.

HunletersegforbiGucciogVersace,ChanelogYSL.En duftprøvefraDolce&Gabbana,rabarbra,menL’Imperatricekjøptehuntiltantenforetårsiden,hunbrukerden ofte.

L’Avenir.

Prøveflaskenståriøyehøydepådennestehylla.Deter formensomsnakkertilSiljeførst,eteggmedsvanehals.

Hunvetalleredeatdeterdenhunskalha.Duftprøvenbekrefterdet,enaningavnyperose,kanskjepion.Deterden dyresteibutikken.Hunharpengernokpåkortet,ogtante Ginafortjenerdetbeste.

Hunharikketenktåbetale.

Forfem–seksmånedersidenvardetpåhåretathunikke bleknepetpåStrømmenStorsenter.Hunblebedtomåvise veska,tømmeden.Dastakkhun,utavsenteret,deløpetter, menhunvarraskere,bedretrent,ogmeduendeligmyemer åtape.Forvekterengjaldtdetågjøreenjobb,forhenne skammen,mørket.

Kvalmensattiheledendagen,ognatta.Redseleniminst enukeetterpå.Hunbestemtesegforåslutte.

Damenstårikkeveddiskenlenger,hunerforsvunnetinn baketforheng.

Deterikkebaredenvakreflasken,ogduftenavpionog nyperose.Determåtendenblirskaffetpå.NoeskjultSilje

22

aldrikandelemedtanten,aldrisnakkeom,ogsomderfor knytterdemsammen.

FraSiljevarfjortenellerfemtenhartanteGinatatthenne medpåkafé.Deltsladderogrykter.Tantenerlettåsnakke med.Hunharikke,somSiljesmor,psykologensuangripeligetilnærming.Morenskalbelyseogforståaltoglytterbestandig.Ginalytterogså,menavbrytergjerneogsierrett uthvahunmener.Noengangergårdethardtutovernoen, hunerenmesteriåimitereandrespompøsefakterogtalemåter.

Ogalltidfullavhemmeligheter.

Siljeharetflakmedaluminiumsfolieiveska,hunstikker håndanedi,glatterdetut.Harhunlikevelplanlagtdetsom eriferdmedåskje?

Kameraeterplassertoverdøra.Hunsnursegmotdet, denenehåndagjemtbakryggen,finnerdenriktigeesken vedsidenavprøveflasken,smetterdennedibagen,bretter folienrundt.

Forhengetblirrevettilside,damenstårderisinflyvertinneuniformogstirrer.Hunhartegnetdetynneøyenbrynslinjenelittforhøytogserpermanentforbausetut.

«Hardufunnetnoe?»

Densammesildringenibrystet,altsomikkemåskje.

«Jegmåtenkelitt.Kommertilbake–»

Dumtsagt.Dutenkerdeggodtomdersomduskalkjøpe bilellerleilighet,ikkeomdetdreiersegomenflaskefransk parfyme.

Damenkommermothenne.

«Jegharsettdegfør,»sierhun,stemmenbådeinnsmigrendeogtruende.

«Trorikkedet.»

Siljemøterdetgranskendeblikket.Isekundetførhunblir bedtomåtømmeveska,kommerenannenkundeinn,gråblådrakt,hodetienstramhijab,barnevognoglitenunge påslep.

Butikkdamensnurseg,Siljegårmotutgangen.

23

«Heidu,ventlitt–»

Hunlatersomhunikkehører,fortsetterutforbialarmen, ikkeforfort,måikkeseutsomensomflykter,svingermot høyre,rulletrappa,snursegikke.

Alarmenbleikkeutløst,folietriksetfunket.

Tankenpådethunhargjortsprengerpåibrystet,hunvil ropedetut,løpe,kastesegutforogfly.Ellerværealeneiet mørktrom.

Tovekterevedutgangeniførsteetasje.Enerdigermed blekethår,denandreomtrentlikemørksomMalik,men kortogfirkantet.Dendigresnakkerienmikrofonfestet påskulderen,glorpåhennedahunnærmerseg.Denkortvokstefiklermedenmobil.Huntaroppsinegen,setterden motøret,begynneråsnakke,utbryternoe,liksomoverrasket,snursegoggårinnigjen,tarrulletrappanediunderetasjen.Deterenutgangderogså.

«Hei,du.»

Dendigrevekterenermedettrettbakhenne.Hanlegger enhåndpåskulderenhennes.

«Jegtrorvimåfåossenprat,duogjeg.»

Stemmensukkerblid,somomdeharfåttmatchpåTinder ogskalmøtestilenkaffederinnepåEgon,sammenmed pensjonistene.Ellerhvamedenølellertoførlunsj?

Siljetrårutpågulvetiunderetasjen,håndahanserfortsattder.Hunristerdenavseg.

«Prateomhva?»

Hunmåtisse,blærakjennessprengfull,menhunhar kontrollpåstemmen,deneravvisende,kanskjetilogmed advarende,liggunnameg.

«Jegtrorviharmyeåprateom,»flirervekteren. Sånikkerhanmotveskahennes.

«Oppiderhardunoe,skjønnerdu.Noesomikkeskulle værtder.»

«Hvada,liksom?»

Dettåpeligespilletblirmerogmerutmattende.Etpar gamlingervedetbordpåEgonfølgerdemmedblikket, værernoe,skammenkanskje.

24

«Deterblittringtinnenbombetrussel,»siervektertypenogretterpådenblekedeluggen.«Ogterrorpolitiet hargåttutmedetsignalement.»Hanholdermobilensin oppvedsidenavansiktethennes.«Detlignerdeg,påen prikk.»

Hanlerkrampaktig,oghungirhametkjaptsmiltilbake.

«Jeglikerjentersomharsansforkvalitet,»sierhan.«De somgårfordetbeste.»

«Detteharjegikketidtil–»

«Harduleg?»avbryterhan,fortsattflirende,menstemmenerstrammetinnnoenknepp.

«Ikkepåmeg.»

Hanseruttilåtenkesegom.

«Ok,»sierhan,«vikanlapolitietordneopp.Dehar holdtavenplasstildegpåBredtveit,harjeghørt.»

Hunsvarerikke.Ensvettedråpeløsnerinakkenogrennernedoverryggen.

«Ellervikangjøreendeal,duogjeg.»

«Hvaslagsdeal?»

«Gimegetnummer,såkanskjevikanordneopppåen annenmåte.»

Nåkjennesdetsomomheleansiktetkrymper.

«Jegsnakkerommobilnummer,»tilføyerhanmeddet sammetåpeligefliret.«Dugirmegnummeret,altsåditt eget,ogjegrapportereratjegforengangsskyldikkegreide åfangetjuven.»

Hunøynerensjansetilåslippeunna,ramseroppåtte sifre,ikkesålangtfraderiktige.

Vekterenserpåhenneheletiden.Sågjentarhannummeret,sifferforsiffer,tydeligstoltoverathanhuskerdet.

«Sånnskaldetvære.»Hanlarhennekjennepålettelsen førhantilføyer:«Dafårvisjekkeatdetstemmer.»

HantasternummeretpåsinegeniPhone,venter.

«Nicetry.»

Hantarikkeblikkettilseg,detgliroppogned,klerav henneboblejakka,dentynnegenseren.

25

«Deterdindagidag,vesla,»sierhan,snursegogtar trappaoppigjen.

Hunkommerseginnpådoen,detlukternymalt.Alle båseneerledige,huntardenmidterste,drarnedstretchbuksa.Menshuntømmerseg,betrakterhundetsomer skrevetmedkulepennpåveggenoverdorullholderen,bokstaverfraetukjentalfabet.Pågulvet,innunderskilleveggen,liggerensprøytemedblodresteri.

Sistegang.

Hunharkontroll,haralltidhattdetegentlig,menidag blehunrevetmed.

Døratildoenbliråpnet,lukketigjen.Såheltstille.

Hungjørsegferdig,tørkerseg.

Ikkeenlydderutefra.

Huntrekkerned,låseroppbåsen.

«Dererdujo.»

Dendigrevekterenstårvedvasken,mobilenihånda foranseg,somomhanfilmerhenne.

«Tenkervitarenlitenprattil.Detblejosåkoseligsist.»

Gulvetsynkerunderhenne.Hunfårikketilåsinoe.

«Dendealendufikkvar litt forgod.Myetildeg,nixog nadatilmeg.Sånnkanviikkehadet.Ikkeengangiverdens rikesteland.»

Hanlerlittavdette.Kanskjehanburdeprøvesegpå standup.

«Ingenkommertilåforstyrreoss.»

Stemmenerdempetnå,somomhanvirkeligtrordeter endatehanerpå.Hanstrykerseggjennomdetgulblekede håret,kommeretskrittnærmere.«Ikkenoestress.Dette kommertilåblibra.»

«Slippmegforbi.»

Hunhørerhvorskarpstemmenhenneslåter.

«Omenlitenstund,vesla.Ikkeværredd.»

Hankommerendanærmere,leggerenhåndunderhaken hennes.Hanmanglerøreflipper,serhunnå.Erdetsånthun kommertilåhuske?

26

Hunstøterdetut,hvertordforseg.

«Gåhjemogsepåpornoendin,»tilføyerhun,oghunkan kommetilåsiverreting,forhunerlivreddnå.

«Porno?Hektapådetogså?Vedsidenavåstjæle?»

Hangriperrundthåndleddenehennes,tvingerhenne bakovermotvasken,neveneerru,neglenenedspiste.Manneparfymenkommeritungebølgerfradendigrekroppen, blandersegmedmalingsresterogluktenfradoene.

Medetrykkvrirhunsegløs,veskadeiserigulvet.

Hanristerpåhodet.«Nicetry,»sierhanigjen.«Detder tolkerjegsomsamtykke.»

Bevegelseniarmenhenneserautomatisert.Årmedtreningliggeriden,kraftfrahofta,knyttnevenroterernedenfra,treffersidenavansiktethans.Detkjennessomom knokeneeksploderer,hunharaldrislåttsåhardtutenhansker.Følgerpåmedetsparkoppimagen.

Hankrøkersegsammen,mistermobilen.Huntuppertil den,nappertilsegveska.

Menhanharallerederettetsegopp,stårderograver, svartiøynene,holdersegidørklinkenmedénhånd,den andrepressetmotnesa.Mellomfingrenesiverseigedråper somfargerskjortebrystetmørkt.

«Faentadeg,bitch,»hveserhanogravermothenne.

Hunblirklemtbakover,innmotbåsenhunnettoppforlot.Detskjernå,lynerdetgjennomhenne.Detsomskjedde medJeanette,menmyeverre.Lysetietavrørenebegynneråflimre,sompåfilm,enforvirrende,dysterlyssetting.

«Ok,»sierhunlavt.«Tadetrolig,såordnerdetseg.»

Hunvetikkeomhunsnakkertilsegselvellerham.Vekterenflekkertenner,deerdekketavblod.

Hunsmetterinnibåsen,skaldradøratilseg,daerfoten hansder.

«Trordujegerdum?»

Huntrordet,vilhyledetoppiansiktethans,menkniper

«Søtjente.Burdeikkestjæle,bare.»
«Du–rører–meg–ikke.»
27

igjen,presserryggenmotbåsveggen,glirnedover,somom densammenkrøpnestillingenkanbeskyttehenne.

Hansmattermedtunga.

«Komdegopp,gulveterfulltavdrit.Hvatrordujeg er?»

Hellerikkedetsvarerhunpå,menidethunakersegopp, plukkerhunmedsegdetsomliggerder,sprøytamedrester avblod.

Håndahennesskyterfram.

«Hvafaen–»

Hunholderdentrecentimeterfrahalsenhans.

«Vekkframeg.»

Hanoppfatterhvasomstikkerutmellomfingrenehennes.Øyneneutviderseg,hunsernettverketavfineblodårer idethvite,strevermedlystentilåkjøresprøytespissendypt innidenbuttemuskelhalsen.

Hantaretskrittbakover.

«Wow,wow,bitch,erduensånnen.»

«Bortdit!»Hunnikkerhamforbivasken,motdeninnerstedobåsen,kommersegtildøra,riverdenopp.

«Dudriteriåfølgeetter.»Hunropernå,greierikkekontrollerestemmen.«Sådriterjegiåanmeldedeg.Såbeholderdukanskjejobben.»

Øynenehansbuleridetflimrendelyset.«Trorduikkejeg finnerdeg,dinjævlaslut?»

Hunsmetterut,trekkerigjendøraetterseg,såhardthun kan.

Førstuteidenlysefebruardagenkjennerhunhvordan helekroppendirrer.

Hunløperoverveien,armenløftetforanseg,somenbefalingtilbilene,fremdelesmedsprøytaihånda,slipper dennedienkloakkristvedbussholdeplassen,løpervidere oppmotJernbanetorget,oppKarlJohan,stanserikkefør Paleet,finnerendo,låserseginn,hendeneirennendevann, såperdeminnpånyttogpånytt,unngårspeilet,orkerikke møteblikket.

28

UtenforNarvesenvedNationaltheatrettarhunparfymeflaskenoppavveska.Underdengjennomsiktigefolieni lokketsersvanehalsennåmerutsomenormsomtrenger segutavetegg.Hunstappereskeniensøppelkurv.Dener fullavfingeravtrykkenemine,farerdetihenne.Hunsiger innmotmuren,stårdertilhunkjennerpustenroeseg.

Enflaskejegerkommertilåplukkemedsegdenparfymen.Kommertilåselgedenfornoensmåpenger.

GaventiltanteGina.

Enellerannenblirgladforåfåden.

NedeiT-banenblirhunsittendepåbenken.Togenekommerinnpåperrongen,drarigjen.Detgårenhalvtime,kanskjemer,førhunkommersegpåetavdem.

Ieneskeiskapetpårommetsittharhunnoensmåting liggende,ogenbunkemedbankkortogetparførerkort. Ogid-enetilukjentemennhunharstøttpå.Ogéngang enkvinnesomsattpåtogettilSandvika,mørkoguvirkelig pen,VivianCarter-aktig.Detmåværehalvannetårsiden.

DeteneførerkortettilhørteenhøymanniMarlboroskinnjakke.Hanhaddehalvlangthårmednoegråttiog stobakhennepåVinmonopoletpåCCVestengangisommer.Lommebokahaddehanlagtvedsidenavrullebåndet ogforsvunnetinnmellomreoleneigjen.Detlåkvitteringer iden,kredittkortogaltsåførerkortet,skulledetviseseg. Noenhundrelapperogså,Siljegademtilenromkvinnepå veienhjem,RobinHood-stil.

Huneringentyv.

Hunharaldrihattplaneromåbenyttesegavkredittkortene,dessutenvardevelsperretminutteretteratdeble borte.Menmannenmedførerkortethaddenoevedsegsom gjordehennenysgjerrig.Hunsjekketuthvorhanbodde,et stediAsker,fanthusetpåGoogleMaps.Noendageretter athunnappettilseglommeboka,ringtehunhamogspurte etterettilfeldignavn,lyttetnøyetilstemmenhansdahan svarteatdettenavnetvarukjentforham,førhunbeklaget oglapå.

Gledenhunkjentevarteikkelenge.Detplagethennei

29

flereukeretterpåathanhaddenummerethennesianropslista.Sporetsomførtetilhenne.

Hunerbestemtnå,detførstehunskalgjørenårhun kommerhjem.Kvittesegmeddetsomliggeriesken.Alt sammen.Dettevarsistegang.Hunskalslutte.Sluttehelt. 4

Jegharsattmegiensofavedvinduet.Utsiktnedpåenhalvfullparkeringsplass.Enskarpttegnetåskamihorisonten. Engedigenheisekranpekerskråttoppidenblygråettermiddagshimmelen.

Hvorlengeskaljegsitteherogvente?

Entvstårpåidenandreendenavrommet.Naturprogram.Hjortedyriflokkkrysserenbredflod.Krokodiller kommerseilende.

Jegfiskeroppmobilen,sjekkertrådenpåC-Chan.

Hunter: Jegharnoenplaner.

EskilBorgenkunneiallefallbegyntmedåfinneseget bedrenick.

Dethanbreverersvarpåminkommentarfraføridag: Kanskjepåtideåtaigjen? Ogdetjegskrevommetode.

DeterbursdagentilGinaWitt,kunnejegopplystham om,itilfellehanikkeharfunnetdetutselv.Myemerkunne jegfortalt,førstogfremsthvordanhanharhavnetinoen andresfortellingutenåskjønneendritt.

Mennåserjegatdeteriferdmedågåoppforham.Det kommertilåskjenoe.Jegnøyermegmedåbreveenpåminnelse.

PatrickBateman: Dårligutførthevn=backfire.Passpå atduikkeblirpissapåendaengang.

Legensomtarmegmedinnpåetkontorforåavsidødsdommen,hartyskklingendenavnogsnakkergebrokkent. Ikkebarestemmenviserhvorstressethaner,menogså

30

derastløsefingrenesomvandrermellomtastaturetogdet trimmedeskjegget.

Metastasertilhjernen,sierhanogforklarer,heltunødvendig,atenmetastaseerenondartetspredningavkreftceller.Deharliggetiskjuliårevisførdeharsattigangdette røvertoktet.Sånndriverhanpå,dethøresutsomhanleser fraenbarnebok.Påettidspunkthardissecellenelagtut påenseilturrundtiblodetogfunnetenbreddågåiland på,fortellerhan,idettetilfelletaltsåhjernen.Herristerhan dystertpåhodet.Ogsåbyggerdesegkolonier,førstsmåog usynlige,såstørreogflere,helttildetaroverhelelandet.

Altsådødelig?sierjegforathanskalkommetilsaken.

Dødenkaninntreiløpetavenmånedellerto,svarerhan. Neppemerenntre.

Oghjerneslagetskyldesenavdissemetastasene?

Godtspørsmål,nikkerhananerkjennende,somomhan førstnåskjønneratdetikkeeretbarnhanharframforseg pådetlillekontoret,derdetstårenkaktuslignendeveksti vinduskarmenogutsiktenerrettinniveggeninabofløyen pånevrologiskavdeling.Hanklikkerframnoepåpc-ensin, inviterermegtilåse,detdreiersegomCT-bilderavhjernen, oghanpekerpåskjermenmedenoransjeBIC-penn:Enav metastasenesitternærsenteretforspråk;enannenfortil, påetstedderpersonlighetenformes.Vissetypermedisiner kanbegrenseskadene,menbaremidlertidig.

Visnakkeromlindrendebehandling,slårhanfastmeden grimasesomunderandreomstendigheterkunnegåttforå væreetsmil.

Såføyerhantilnoeomatdettemåværeenforferdelig beskjedåfå,ogatdettartidåtadetinnoverseg.

HanslipperfrasegBIC-pennenogfortsetterredegjørelsen.Determyesomskalsiesogtidenerknapp.Det erspørsmålomsjukehjemsplass.Deharsendtsøknadtil kommunenogbedtomatdenblirbehandletkjapt.Imellomtidenvilhjemmetjenesteneganskesikkertblitrappet opp.

31

Deharmeldtfratilkommunen,sierjegdajegharhjulpet morpåplassvedsidenavmegibilen.

Devilhadegpåpleiehjem.

Jeglardetsynkeinn,mendetserikkeuttilathunreagerer;bliriallefallsittendeogseutgjennomfrontrutamot denledigeparkeringslommaforanoss.

Kandutenkedeghvordandetlivetblir?sierjeg.Omgitt avgamlinger.Fellessangoghåndarbeid.Ogfremmedesom heletidakommerrettinnpårommetdittogflytterdeghit ogdit.

Nålukkerhunøynene,somforåslippeåhøremer,og jeglardetligge.

Utenmegerhunhjelpeløs.

Utepåmotorveienfortsetterjegåprateberoligendetil henne,somjegalltidhargjort,menennåharhunikkesvart, ogdetbegynnerågåoppformeghvadetbetyr,detoverlegensaomspråksenteret.Kanskjehunaldrikommertilå snakkemer.Oghvavildetgjøremedhenne?Hvavildet gjøremedmeg?

Stemmenhennesblirikkeborte,selvomhunertaus.

Jegkikkerbortpåhenne,deharvasketogfønetdet tynne,gråhåret,detliggersomlettemakrellskyerrundt hodet.

Salegentildeghvorsjukduer?

Enbevegelseimunnenhennes,fortsattingenlyd.

Detnytterikkeåjuge,sadubestandig,fordukunne setversgjennommeg.Ogsemedmineøyne,nårdet passetdeg.Ogdavetduvelhvajegsitterherogtenker.

Vedavkjørselennordovertarjegikkeav,menfortsetter motsentrum.Hunreagererikkepådetheller.

Jegtenktevikunnekjøreentur,forklarerjeg,ogførstda kommerjegpåhvorjegviltahennemed.

Vihardetikketravelt.Forhvaskullehunrekke?Jeg følgerdengylnekveldshimmelensomåpnersegoverbyen foranoss,etanstrøkavrosa,førdengåroveridypereog

32

dypereblått.Tomånederigjen,kanskjetre.Ikkesjeldentar legerfeilomsånt,sålaosssifireellerfem.

Hvormangehjerteslaggjenstår?Hvormangegangerrekkerhunåtrekkepusten?

Ettermiddagstrafikkenharstilnet,ogdettarikkemerenn etkvartertilUllevålHageby.

Jegsjekkerhusnumrene,selvomdetikkeerlengesiden jegvarhersist.Svingerinnpåfortauetpådenandresiden avveien.

Deterherhunbor,sierjegogpeker.

Morreagererikke.

GinaWitt,tilføyerjeg,ogdasnurhunpåhodet–blikketerblittgråere,denmelkehviteringenrundtregnbuehinnaseruttilåhavokstidisseukenepåsjukehuset,mendet skjernoeiblikket,pupillenetrekkersegførstsammen,så viderdesegut.

Jegharalltidfulgtmedpåøynenehennes.Etvarselom hvasomkomtilåskje.Defåsekundenedufårpååforberededeg.

Deterbursdagenhennesidag,sierjegogkanikkeannet ennåle,fordetkjennessomomvibevegerossirandenav denabsurditetensomerkjernenidettelivet,morogjegien bil,utenfordettehuset,ensnautimeetterathunfikkdødsdommen.

GinaWittersikkertikkehjemme,sierjeg,hunervelute ogfeirer.

Jegtaroppmobilen,finnerframenvideosnutt,dender Ginaerpåveiutavhusetvinåsitterved.

Erdetvondtfordegåsedette?

Etøyeblikkharjegglemtathuneruteavstandtilåsvare. Jegstarterbilenigjen.Jegbørkjørehennehjem,myeskal ordnes,blodsukkermåling,insulin,kveldsmat,kveldsmedisiner,førjegkandrafrahenne.

MenjegkrysserRingveienogfortsetteroppoveriåsen, somomjegogsåidagfølgeretterGinaWittogfilmer henne.

NoenfåminutterettersvingerjeginniMyrbakken,glir

33

sakteoppover,stanserutenforportentildenstoreeiendommen.

Barndomshjemmethennes,sierjeg.

Detvetnokmorfortsatt.Jegspurtelegenomhukommelsen,hantroddedenvarnoenlundeintakt,menkunneikke sinoesikkert.

Ogduvethvemsombordernå,sierjeg,halvveissomet spørsmål.Ginassøstermedmannogbarn.

Jegharbeskrevetdettehusetsånøyeforhenne,epletrærneihagen,lysetfravinduene,lukteneikjøkkenetogpå badet,fåtthennetilåsedetforseg,fåtthennetilåkjenne hvordandetvilleværtåboher.

Somomdethjelperådrømmesegbortfrasittegetødelagteliv–

Idetviskalkjørevidere,åpnesutgangsdøraderoppe,jeg fåretglimtavguttungen,hanslipperhundenutihagen. Denbyksernedtrappaoginnmellomepletrærne,blir ståendeogsnusepåenavstammene,førdensenkerbakpartenogtisserlenge.

Jegforesloengangåskaffeenhundtildeg,huskerdu det?Denkunneholdtdegmedselskapomdagen,ogvoktet husetomnatta.

Morkikkeroppihagen,ansiktetuttrykksløst.

Dusvarteathunderermotbydelige,huskerdudet?De kommerkrypendeoglogrer–dusaduikkekunnefordra vesenersomtiggeromkjærtegn.

Kanskjesmalnerøynenehennesørlitenårjegsierdette, kanskjeerdetinnbilning.

Determørktdajegharfåtthennehjemoginnistua.Imorgesvarjeginnomogskruddepåvarme,såhunkommer ikketilåsitteherogfryse.

Jegsetterovernoetomatsuppe,ogetparegg.Måler blodsukkerethennesmensjegventerpåatdetskalkokeferdig.Imorgenkommerhjemmesjukepleien,menikvelder detjegsommåsetteinsulindosen.

*
34

Etterpåskyverjegdenstorelenestoleninnmotvinduet. Hungårustøttfraspisebordetogbortdit.Legensade skulleordnemedetgåstativ.Detblirveltilatjegmåskaffe detogså.

Jegstikkernedikjellerenforåsjekkeberedskapslageret hennes.Hyllepåhyllemedhermetikk,solbærsirupogsyltetøy,dopapir,såpeflasker,tannbørster,nokforflereår…

Detersjuendefebruar.Kanskjeerhunfremdeleshertil våren,tilogmedtilsommeren.Nårhøstenkommer,erhun borte.

Hvablirigjen,annetennenkjellerfullavhermetikk?

Jeggløtterpådøratilfryserommet.Deneravmetallog kunnesittetietbomberom.Deterikkelysderinne,bare ifryserennårdenåpnes.Denermerkelignoktom.Iden smale,skarpelysstrimenserjegdenflekketemadrassenved veggen.Synetavdensenderetstrømstøtnedgjennomkroppen,heltutitærne.

Deterdennemadrassensomblirigjen.Ogluktaavden, ogaltsomersagtogroptmedmunnenpressetmotskumplasten.

Underdennederstehyllauteigangen,heltinnmotveggen,finnerjegpappesken,ogsådenfyltmedtingsommå kastesomikkelenge.Noenfotoalbum–hunfortsatteåta analogebilderlengeetteratfolkflestsluttetmeddet.En bunkenotisbøkermedhandlelistenehennes,sideoppog sidened,datoogprispåhvertingsomerkjøptinngjennom tjuefemår,sirligførtmedfyllepennikolonner.

Understieskenliggermaska.

Rundtkantenavdenhargummienbegyntåflasseav, menfortsatterdentøyeligogmeddensamme,hudlignendefargen.Denforestilleretdyr,jegfantaldriuthvilket. Bjørn,kanskje,menmedsmåplirendegriseøyneogtjukk, utståendenese.

Jegfikklovåhadenpånårhunkominnpårommetfor åhentemegogtamegmednedhitikjelleren.Davardet somomdetikkevarmegdethendtemed,menetdyr,etsom fortjentedet.

35

Oppeigangenstanserjegforanspeilet,holderdyretrynet ibeggehender,tøyerdetsåkjeftendrasutietbredtflir.Så hekterjegpåmegstrikkenogtrekkermaskaoveransiktet. 5

Nårdeeruliktantallpågymmen,gårMalikinnogsparrer medénavdem.Etteratdeblesammen,harhanaldrivalgt Silje.Ikkeføridag.

Hanharskjøntatdeternoe.Hunserdetiblikkethans, hørerundertonenistemmen.Hunskullesagtdettilhamfor fleredagersiden.

Hantarimotslagenehennes,deharmindrekraftennde burdehatt,hanparererhoderystende.

«Mensåtaida,»kjefterhan.«Erduredd?»

Hunsparkermotmagenhans,menfotenhansvipper benethennesopp,hunholderpååfallebakover,rekker ikkeågjenfinnebalansenførhansetterinnenslagserie.

«Hvaerdetmeddeg?Duerikketilstede.Lettbytte.»

Hunløfternevene,samleralbuene,taretskrittmotham, fintermedvenstre,drartilmedhøyre,altfortidlig,hun åpnerseg,oghanmarkerermedenkjappbevegelsehvor hanvillesattslaget,rettoverneseryggenhennes.

«Detdervilleværtgameover,»sierhanhardt.«Guarden dinhengersompuppenetileigammalkjerring.»

Hungjøretforsøktil,slårforhardt,tipperframover, guardenvidåpen.Malikstønnerdemonstrativt.

«Ingengameplan,duvirrerrundtsomeihøne.Skulletro detvarførstegangduvarher.»

Hanslårfire–femslag,hunavverger,blirpressetmotveggen.Luktenavham,Boss-parfymensomhunharsagthun liker,mensomhanbrukerformyeav.Svettenhansharfått enannentoneidetsiste,noeosteaktigsomhunikkehar kjentfør.Kanskjenoehuninnbillerseg.

«Deterslutt,»pusterhun.

36

Hanslårmothanskenhennes,såpasshardtathunkjennerryggendunkeiveggen.

«Viholderpåetminutttil.»

«Deterslutt,»gjentarhun,endamerandpusten.«Mellomoss.»

Hanbråstoppermidtienfinte,ansiktetmindreennti centimeterfrahennes.

Hunhartenktsegalleslagsreaksjoner.Sinnevillekanskjeværtdetbeste.Mendethunseriblikkethanservantro.

«Detmenerduikke.»

Huntaretskritttilsiden,senderavgårdeenløsjabb,den trefferhamimellomgulvet,detvirkerikkesomhanmerker det.

«Deterdetjegmener–leifordet.»

Pådenhalvmørkeplassenutenfortreningsstudioetstårhan lentmotpanseretpåTeslaen.Hanerkleddiskinnjakke, hvitskjorteunder,denlangeluggenhengernedpådenene siden,fuktigetterdusjen.

Siljelatersomhuneroverrasket.

«Jegsaduikkeskulleventepåmeg.Jegharsagtdetjeg skullesi.»

«Kanskje jeg trengeråsinoe,hardutenktpådet?»

Hunserhvorusikkerhaner.

«Jegskjønneratduerforbannapåmeg,»begynnerhun.

Hanristerpåhodet.«Trorduikkejegveithvademener ommegifamiliendin?»

Siljeholderpååbryteutilatter.«Hvemsnakkerduom?»

«Moradiogtantadi–særlighun.Oghansleipefaren din.»

Nåmerkerhunsinnethans.Jegerikkereddham,gjentar huninneiseg.Hanvilaldrifinnepåågjøremegnoe.Ikke engangnå–

«Trorduikkejegveitnoeomdem,»sierhanlavtoginntrengende.«Allesomhatertantadi–»

«Malik,trordujeghartenktåståherogtaimotenmasse dritt?»

37

Hunsnursegforågå,kjenneretstikkavdårligsamvittighet.Åslåopperkjipt,mendennegangenharhunbestemt segforågjøredetordentlig,ikkekommemedutydelige meldingersomgirgrunntilåhåpe.

«Jegveitnøyaktighvafarendingjordedengangen.»

Hunbitersegileppa.OmMalikskalbrukedetverste mothenne,hvemfarenhenneser,tinghunharfortaltham somhanharlovtaldriåsnakkeom…

Hunprøveråskjerpeseg,forhunkanogsåbegynneåsi ting,skrikenoeoppitrynetpåham,denegentligegrunnen tilathungjørdetslutt.

Hunbegynnerågå,måkommesegvekkførhunmister kontrollen.

«Ogjegveithvordanhanslappunna.»

Utenegentligåvilledet,stanserhun.DetMaliksier stemmerdårligmedatdeterfarenhenneshanpraterom.

«Slappunnahvada?»

Hunskjønneratdeterdettehanvil,gjørehennenysgjerrig,fåhennetilåfortsettesamtalen,kjørehennehjem,bearbeideogovertale.

«Jegsnakkeromstefarendin,»sierhan.

«Sten?»Hungreierikkelaværeåspørre.«Hvamed ham?»

Malikheiserjakkapåplass.«SpørhanomRashida Chaudry,»sierhan.«Hvahangjordedengangen.Kanskje denfinefamiliendinikkeersåjævlamyebedreennandre allikevel.» *

«Sloduoppmensderedrevogsparret?»

TanteGinaservirkeligoverrasketut.

«Jeggjordeveldet.»

Mobilentiltantenbrummerpåbordet,hunplukkerden opp.

«Modigjente,asså,detmåjegsi.»

Siljenippertilchampagneglasset.«Malikerikkesånn, hanvillealdri…»

38

Ginaklikkerpåskjermen,skyvermobilenvekk. «Vitrorvikjennerhverandre,Silje,mensåskjerdet ting.»

Detvettantenmeromenndefleste.Fortellingenomlivet henneskunneværtutgittsomenroman(kanskjeduskulle skrevetden,Silje?).HundrotilFrankrikedahunvaratten, aupairienrikmannsfamilie,blekjærestemedsønnen(altforklisjétilatdetkunneblittmediromanen…),brøtmed hametternoenmåneder,haiketrundtiEuropamedenvenninne,fikkjobbpåenbåt,havnetiUSA(ennåervibare iførstekapittel…).Levdesammenmedenkunstsamleri NewYork,vanketmeddesæresteavantgarde-kunstnereog rockemusikere(detdertørjegikkefortelleom,Silje,ikke engangtildeg …).Dahunkomhjem,tokhunsykepleien (detvarpåtideågjørenoeforandremennesker,selvom detvarskuespillerjegalltiddrømteomåbli). Deførste programmenehunlagdeforNRKhandletomhelse,særlig kvinnershelse (somtilalletiderharværtnedprioritert,og fortsatterdet).

Siljelenersegtilbakeidenrødeplysjstolen.Endeligkan hunslappeav.SånnvirkertanteGinapåhenne(altlarseg løse,Silje,detdreiersegomåtastyringen,ikkelaandre settegrensenefordeg).

TantenkommerrettfraNRK-studioogharpåsegdet hunkallerjournalistuniformen,innsvingetdueblådressjakke,svartbluseunder.Detlange,lysehåretertrukket stramtbakover,ogstoredråperavgullhengeriørene(de ermyebilligereenndeserutsom…).Fornoenårsiden blehunkårettilNorgesmestvelkleddeietdameblad.Hun stilteoppiintervjuetogbenyttetanledningentilåkritisere fokusetpåhvakjentekvinnerharpåseg(dublirfangetav rollendin,Silje,entenduvilellerikke,likegodtåakseptere det,dakandukjempedekampenesomvirkeligbetyrnoe).

Siljesermorendukkeoppvedinngangen,vinkertil henne.

«Gratulerer,»siermorendahunkommerbort,girførst søsteren,sådatterenenklem,parfymenerendalettereenn

39

Ginas,tarliksomikkeplassidetheletatt.Deterforatklientenehennesikkeskalbliforstyrret.

BordetGinaharreservertervedvinduetutmotdenstille gata,ogskjermetfrarestenavrestauranten.Hunharikke noebehovforåbligjenkjentavenhversommenernoeom henne,selvomdeflesteergodtvoksnekvinnersomkommerbortforåfortellehvorviktigarbeidethenneserfor dempersonlig.

Mendetgjelderikkealle.

SiljetenkerennåmedgrupåenmannpåT-banensom reistesegmedknyttedeneverogslengtedeverstekallenavn mottanten.Hunvarsikkerpåathanvilleslåhennerett ned,menhansnuddesegoggikkavpånestestasjon.

KelnerenerdermedchampagneflaskenoghelleritilSilje ogmoren,menGinaholderhåndaoverglassetsitt.

Søsterenskotteroverpåhenne.«Detlignerdaikkedeg.» Ginasmilerfort.«Jegharnoejobbågjøreetterpå–»

«Ikveld?»

OgdaerdeigangmedåsnakkeomGinasnyebok,som skallanseresomenuke.RetningensamtalentarpasserSilje, hunharikkenoebehovforåfortelleomdagensin.Ikke sparringenmedMalik.OgikkedetsomskjeddepåCity Centrum.Særligikkedet.

Hunfantennygaveietantikvariatpåveienhit.En gammelutgaveav Mrs.Dalloway,lyseblåinnbindingmed snirkletegullskrift,ogGinaservirkeliggladutdahunpakkerdenopp.

AvEvelynfårhunbillettertiloperaballetten.

Siljebetrakterdetosøstrenederdesittervedsidenav hverandreogsnakkeromforestillingendeskalsesammen.

Morenssvartehårserfremdelesnaturligut.Ginaharalltidværtblond,menaldrisåblondsomnå.Hunerførtito, Evelyntoåreldre,alderenklerdembegge,slårSiljefast.

Morensslankekropp,ikkeénoverflødigkilo;Ginasrunde ogfrodige–meningenkallerhenneovervektig,bareveldig kvinnelig,somStenkanfinnepååsi.

40

Sånærehverandredeer,morenogtanten,ogsåulike. Ginahevderathunaldriforegenregningharsattsineben ienkirke,oghimleroveratsøsterenfortsattkanfinnepå ågåtilnattverd.OghunkallerEvelynnaivsomsnakker omdenuniketilknytningenmellommorogbarnideførste leveårene.

Avogtilkranglerde.SomdaGinavillehamedEvelyn påendemonstrasjon,ogsøsterenlodetbort.Noenhadde stiltspørsmålvedkvinnersretttilåbeholdeettfosterog fjernetvillingen.GinaognoentitallsandrekvinnersamletsegforanStortingetiførtkostymersomdefruktbarei TheHandmaid’sTale,fordetvarditvivarpåveiommørkemennogkvinnehaterefikkdetsomdeville–veientil kjønnsdiktaturetvilleliggeåpen.

«HarSiljefortaltdegathunslooppmedkjærestensinmens hungahambankiringen?»

MorenserspørrendepåGina,såpåSilje. «Erdetsant?»

Siljebekrefterdetogmerkerhvorlettetmorenblir.

IlittoveretårharhunværtsammenmedMalik.Frahan kominniklubbenmedsvartbelte,gradto,ogbletreneren hennes.

Malikerheltliberal,slohunfasthjemme,hanermer norskennmeg,hvanådetbetyr–Dettesagtmestforat Stenikkeskulleslengemedleppa.Stefarenharingentingtil oversforislam,hverkenradikalellerliberal.

MorenskyndtesegåforsikreSiljeathunikketrengteå forsvareseg.Derihusetdrevdeikkeogsortertemennesker ettertroogetnisitet.

Likevelharhungåttrundtogværturoligfordetteforholdet,såntklarerhunikkeåskjuleforSilje.

MidtidetandrechampagneglassetkommerSiljepådethun skullespurtom.

«Hansanoerart–altsåMalik,davistoutenforgymmen.»

41

Morenblirengsteligiblikket.«Hanharikketruetdeg?»

«Hanerikkesånn,»slårSiljefast,nokengang.

MorenogGinavekslerblikkavtypen dutrorikkehaner sånn,ikkeførdufårseatdetersånnhaner.

Siljegidderikkekommenteredet.

«HansanoeomSten,»sierhunistedet.«Jegvetikkehva detvar.NoemedensomhetRashidaetellerannet.Hansa jegskullespørreStenhvasomskjedde.»

Morennippertildenboblende,strågulevæsken.

«Detvarensakformangeårsiden,»sierhun.«Enpasientdetgikkgaltmed.DetvarikkeStensfeil,mensånner detåværekirurg,vetdu.Alltidansvarlig,ogsåforandres tabber.»

«Kanskjevikansnakkeomnoeannet,»bryterGinainn. «Skål,foross.Detervitrejentene.Ingentingkanerstatte detviharsammen.»

Liksomenhøytideligerklæringsomvipperoveriironi, menSiljevetattantenmenerdet.Detkjennessomdettryggesteilivet,atdeterdetreogalltidvilværedet.

Dadetandreglassetertømt,måhunpådo.Hunreiser seg,kasteretblikkutavvinduet,fårøyepåenskikkelsepå denandresidenavgata.Deternoekjentvedham.

Idetsammeplingerdetinnenmelding.

Ondskapenoppstårnårnoenødeleggernoeienannen… Siljegårtilutgangen,utidetletteregnet,småløperbort tilgatehjørnet,seringender.

Sånnkansamvittighetendindrivepå,mumlerhunforseg selv.Fådegtilåinnbilledegting.

Menhvaskalhunhadårligsamvittighetfor?

SålengeEskilkanhuske,harhangåttrundtmedenfølelse avnårsomhelståkunnebliavslørt.

Fortsattkanhanhørelærerensstemme,hundehadde

6
42

isjetteogsjuendeklasse–hunspørhvemsomharlagt endødmuspåstolenhennes,ellertegnetenvoksentisspå tavla.Blikketflyttersegfradenenetildenandre,inkvisitorisk.

DetvaraldriEskilsomdrevmedsånt,mendethjalpikke påuroen,tvertimot,hanblemerogmeropphisset,strevde medåsittestillepåstolen.

Åværeuskyldigkjentessomenrus,uutholdeligsterk.

Ogdetknyttethamtildeandreiklassensomikkehadde gjortnoegalt.Etfellesskaphanellershaddevondtforå finne.

OgfremdeleskanikkeEskilseenpolitiuniformutenå blifyltavdennesterke,fryktblandedegleden.Stansmeg, kroppsvisitermeg,undersøkbilen.

Sånnerdetogsåitollenpåflyplassen;tamegtilside, undersøkbagasjenmin,forjegerren,jegerlydig,deter ikkenoegaltmedmeg,jegersomdeg,uskyldig.

Kunéngangerhanblittstoppetipromillekontroll.Eskil haddeikkerørtalkoholpåminsttreuker.Likeveltruetopphisselsenmedåovermanneham.Detalvorligeansiktettil politibetjentendahanbahamblåse.Ogdaprøvenvarren –selvfølgeligvardendet–greidehanikkeåståstille,ville takkebetjenten,kjentesdetsom,villeatbetjentenskulle leggearmenrundthamogvisehvorstolthanvaravham. Eskilmerketselvathansnakketrasktogusammenhengende.Betjentensårartpåhamogvurdertekanskjeomblåseprøvenvartilåstolepå,førhanvinkethamvidere.

Mendenmorgenenforhalvannetårsiden,daEskilsto ogstirretpåbrevetfraOslopolitidistrikt,riksvåpenetmed løven,innkallingtilavhør…Noeomatdetvarlevertinn enanmeldelsemotham.Forsøkpåvoldtekt.Denfornærmedesnavn.

Zahlfikktakienforsvarer.DemøttespåkontorethennespåAkerBrygge.Hunvarveldigtynn,haddelikevel ganskestorepupper.Hunsnakketålesundskellernoesånt oghetPernille.Ingenulempeåhaenkvinnesomforsvarer iensånnsak,menteZahl.

43

Avhørsrommetdetokhammedtil,huskerhanbarevagt. Detvargrått,utenvinduer.Enkvinneogenmannpåden andresidenavbordet.Kameraoppundertaket.

Eskilkjenteikkeetsporavuskyldsrusda,barekvalme itungebølgergjennomkroppen.Egentligvarhanskyldig, haddebestandigværtdet.Uskyldenhanhaddekjentså sterkt,varetdekkefordenhanegentligvar.Haddehanikke alltidvisstathanendagvillebliavslørt?

Dendagenvarkommetnå.

PatrickBatemanharmailethamennyvideo.

GinaWittkryssergata,overtilenpark.Kameraetfølger henneetstykkeinnmellomtrærne.Ikkenoeuventetskjer, bareGinaWittsomgårder,oglikevelkjennerEskildenne pirringadahanspilleravopptaket.Hunblefilmetutenå vitedet.Nåerhanøynenesomserhenne,somfølgermed påalthungjør.

Detersomåtatilbakenoehunharstjåletfraham.

ZahlharogsåfilmetGinaWitt.Hangjordedetiskjul medmobilkameraetpåetmøtehundeltokiogladetutpå trådenundersittegetnick,Z-Anon.

Hvordanvildetkjennesåfilmehenneselv?

Deterførtitoårsdagenhennes,ogomformiddagenhengerhanrundtderhunboriUllevålHageby.Enmannkommeroglåserseginn.Eskilgoogler.MannentilGinaWitt heterClausRandersogermusiker.Ikkeakkuratverdensberømt.Noenfålinkertilinnspillingerhanharværtmedpå, barneplater,julesanger.Tilålesegskakkav.

GinaWittskalværemediDagsnytt18.Eskilsirklerrundt radiohusetmedsendingapåøret.Midtiprogrammetintrodusereshun, enavlandetsmestinnflytelsesrikekvinnerer snartutemednybok– Ogsåerstemmenhennesder,varm ogvennligogfalsksomvann.Bokaharhunkalt Gråsoner. Hunharintervjuetfemkvinnersomharblittutsattfor overgrep,ogfemmennsomharbegåttovergrep.

Fornoenmånedersiden,rettetterhenleggelsen,fikk

44

Eskilenmailfrahenne.Nokengangtakkethunforathan haddestiltoppogværtsååpenogærlig.Ognålurtehunpå omhanogsåvilleværemedienbokmedsammetema.Et intervjuderhankunnefåsnakkefrittomsineegnefølelser. Anonymt,selvfølgelig.

Hansvartealdripåmailen.Hunringtenoendageretter, laigjenbeskjedpåsvareren.Dabyttethanmobilnummer.

NåstårhanmedradioappenpåøretoghørerGinaWitt sinoeomkvinnenesomharbidratttilboka.

JeanetteØdegård.

HanstirreroppmotdengråmurfasadeniNRK-huset.

Jeanetteerselvsagtenavdem.Ennyrundederhunskal solesegiofferglansen,hunfåraldrinokavdet.

Endaengangskalhunfortellesinversjonavdetsom skjedde.Detsomikkeskjedde.Oghankanikkegjøreen drittforåfåsagtdetsomdetvar.

Detkommeraldritilåtaslutt.

EtstedbakveggeneiradiohusetsitterGinaWittogsnakkeromham,denanonymiserte.Overgriperenutenansikt.

HvormangehørerpåDagsnytt18akkuratnå?Hundre tusen?Detgårpåtvogså.

Timinutteretterinnslagetkommerhunutfraresepsjonen sammenmedetparandredamer.Eskilstårhalvtskjultbak noenparkertebiler,snursegvekkdadenærmerseg.Degår nedmotMajorstua,hanfølgeretter.VedT-banenklemmer GinaWittdetoandre,fortsetternedpåperrongen,retning sentrum.Hunharpåsegenkort,lyseblåkåpe,høyeskinnstøvletter,påC-ChanerhuninnepåflereMILF-lister.

Hanventertiltogetkommer,smetterinndørabakden hunvelger,stillersegikoblingamellomdetovognene.Han harluepåogengangsmunnbind,hunharikkesjanstilå kjennehamigjenomhunserihansretning.

Idettogetsettersegibevegelse,fiskerhanoppmobilen, latersomhanlesermeldinger,ellerserenfilm,mendeter hansomfilmer.Deterbursdagenhennes,hunerikkepåvei hjemtiltaperenavenmusikermann,mentiletellerannet

45

stednedeibyen…Hunsittervedvinduetmedsinegentelefon,skroller.Flereavmedpassasjerenekikkerstadigbortpå henne.Sånnerdetåværekjent.Alldenmaktadetgirdeg.

Menderhanstår,erdethansomharkontrollmedhenne.

PåStortingetgårhunav,tarrulletrappaopptilØvre Slottsgate,fortsettermedklakkendestøvletthælernedover motfestningsområdet.

IenstillegaterettvedBankplassenforsvinnerhuninn, enrestauranthanikkevissteom.Hanstillersegiskyggeni enportpådenandresiden.

Hanfårdetforsegathanskalgåinnetterhenne,sette segvedsammebord.Ikkeathanvilskadehenne.Deternok athanfårsagthvadettv-programmethargjortmedlivet hans.

AkkuratdakommerSilje.

Desittervedetvindusbord,enannendameersammenmed dem,detmåværeSiljesmor.Eskilhargooglethenne,EvelynMarcussen,spesialistikliniskpsykologi.Bildenepånettetstemmermeddenmørkhåredekvinnensomharsattseg vedsidenavGinaWitt.

PlutseligreiserSiljesegogserutavvinduet,rettmotder hanstår.Iiverenharhanglemtseg,kommetutfraskyggen ogheltborttilkantenavfortauet.

Mendeterikkeforbudtågårundtibyen.Deterikke forbudtåfilmefolk.

Hanharikkegjortnoegalt–

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.