Gudny Ingebjørg Hagen Fest og feiring God id!

Page 1


E li

za o shan gE

ife rer id


a f s r å n tem å n e d

n a e r d a o v m er. a r enGudny Ingebjørg Hagen

Malgorzata Piotrowska

Fest og feiring

GOD ID!


Toktok Fest og feiring God id! © Cappelen Damm AS 2016 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Utgitt med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Illustrasjoner: Malgorzata Piotrowska Prinsippdesign: Cecilie Ellefsen Sats/ombrekking: Cappelen Damm AS Omslagsfoto/illustrasjon: Malgorzata Piotrowska Forlagsredaktør: Ane Ramm Fagkonsulent: Beate Børresen Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, Latvia, 2016 1. utgave 1. opplag 2016 Boka inngår i Toktok Fest og feiring. ISBN 978-82-02-54838-4 toktok.cdu.no


Gudny Ingebjørg Hagen

Malgorzata Piotrowska

Fest og feiring

GOD ID!


I andre etasje i den grønne gården bor Eliza og Eshan sammen med mamma og pappa. Det er midt i fastemåneden ramadan, og Eliza teller dager til de skal feire id. Hun har nemlig planlagt en hemmelig overraskelse for Eshan og de store fetterne og kusinene! Eshan gleder seg også til id, men aller mest tenker han på Nabobladet.


Bella vaktmester og nabo Molly har bestemt at de skal skrive om ramadan og id i neste nummer, og de har spurt Eshan om å ta bilder!