Edderkoppen

Page 1

Edderkoppen

TidligereutgivelserpånorskavLarsKepler:

IserienomJoonaLinna:

Hypnotisøren2010

Paganinikontrakten2010 Ildvitnet2012 Sandmannen2013 Stalker2014 Kaninjegeren2016 Lazarus2018

Hypnotisøren–Blackedition2019 Speilmannen2020

Frittstående: Playground2015

Edderkoppen

OversattavHenningJ.Gundersen

LarsKepler

LarsKepler

Originalenstittel: Spindeln OversattavHenningJ.Gundersen

Copyright©LarsKepler

FirstpublishedbyAlbertBonniersFörlag,Stockholm,Sweden. PublishedintheNorwegianlanguagebyarrangementwithSalomonsson Agency,Stockholm,Sweden.

Pås.248siteresEuropeslåt«WalktheEarth»fraalbumet WalktheEarth. Tekstogmusikk:JoeyTempest,DaveCobb, MicMichaeli,AaronRaitiere.

Norskutgave:

©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2022

ISBN978-82-02-60505-6

1.utgave,1.opplag2022

Omslagsdesign:Hummingbirds Omslagsfoto:LoveLannér Sats:Type-itAS,Trondheim2022 Trykkoginnbinding:LivonaPrint,Latvia2022

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillatt gjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk.

Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvarog inndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel.

www.cappelendamm.no

LarsKeplerønskerågjøreoppmerksompåatvissehendelser i Lazarus ogenkeltedetaljeri Sandmannen vilbliavslørt i Edderkoppen.

ENGANGFANTESdetenseriemorderiSverigevednavn JurekWalter.HanovergikkalleandredrapsmenniNordEuropanårdetgjaldtbådebrutalitetogantallofre.

DetvarkriminalinspektørJoonaLinnasomtilsluttstanset ham.

EttersomJoonaikketrorpåmedfødtellermetafysiskondskap,villehanhellersagtatJurekoppgjennomårenemistet dendelenavsjelensomgjørdetmuligforetmenneskeåvære menneskelig.

BlantdefåsomkjentetilJurekseksistens,villenokenmajoritethevdeatverdenbleetbedrestedutenham.

JurekWaltererdød,mendetsomforsvinner,blirnaturligvis aldriheltborte,ikkesomomdetaldrihaddeeksistert.Mangt ogmyeivårverdenkanbytteplass,ogdetsomopphørerå eksistere,etterlatersegalltidettomromsompåenellerannen måtevilblifylt.

MARGOTSILVERMANHØRERhovenesmatremotdetflisdekteunderlaget,derhestengaloppererframpådenopplyste rideveien.

Himmelenermørk,deteraugust,ogluftenerkjølig.

Trærnelangssidenekommertilsyneogforsvinner,førde igjenfangerlysetfranestelyktestolpe.

Margotersjefforpolitietsnasjonaleoperativeavdeling,og riderpåVärmdöfiregangeriukenforåtømmehodetfortankerogfinnetilbaketilsegselv.

Pulsenøkeridethøyetempoet.

Hestenraserframpådensmaleveien.

Deleravperiferienflimrerforbisomiblitslys:rotvelter, krattogvillnis,ogenvåtgensermedensmileyhengendeover bommentilensidevei.

Hunlenersegframoverognyterfartsvindenmotøyneneog overleppene.

Igaloppblirhestenasymmetrisk,deninnerstedelenavryggenerhøyereenndenytre.

Hvertriolavsluttesmedathøyreforbeinstøterifraogbakkekontaktenblirborte.

Detlillesekundetdeliggeriluftenerlikemagiskhvereneste gang.

Catulluserensvenskvarmblodsvallakmedlangebeinog kraftignakke.Margottrengerbareåflytteyttersjenkelenbakoverogføreframhoftenforåsettehamigalopp.

Margotshårflettedaskermotryggenvedhvertnedslag.

Pådetsistestrekketinnerlyseneuteavdrift,ogMargotser

1
9

ikkelengerbakkenframforseg.Hunlukkerøynene,stolerpå nattsynettilCatullus,oglarsegføremedavdenperfekte,bølgendebevegelsen.

Dahunåpnerøyneneigjen,serhunlysetfrastallenemellom trærne,setternedtempoetogslåroveritrav.

Margotersvettmellombrysteneogpåryggen,ogharmelkesyreilåreneoglyskeneetterentimesintervalltrening.

Hunskritterinngjennomgrindenogstigerav.

Klokkenersnartelleve,ogMargotssølvgråCitroënerden enestebilensomstårigjenpåparkeringsplassen.

HunleierCatullusgjennommørketmotstallen.Detraslerihodelaget,oghovenestøtertungtmotdetnedtrampede gresset.

Etparhøyedunkhøresgjennomveggenfraenavboksene.

Catullusbråstanseruventet,løfterhodetogtrekkerseglitt bakover.

–Hvaerdet?spørMargotogkikkerinnimørketbaktraktorenogbrenneslene.

Hestenerreddogprustergjennomneseborene.Hunstryker hamoverhalsenogforsøkeråfåhamtilåfortsettemotinngangentilstallen,menhanvilikke.

–Hvaerdetmeddeg?

Hingstenskjelverogvikerplutseligkraptavtilsidensom omhanvarpåveitilåskjeneut.

–Ro-ho-holig,nå,sierhunbestemt.

Margotstrammertømmeneogstyrerhamresoluttrundti enhalvsirkel,utidethøyegressetpåengenogtilbakeinnpå dengruslagtegårdsplassen.

Detrelyskasternepåstallveggengirallegjenstandertre skarpeskygger.

Catullusprusterigjenogsenkerhodet.

Margotmysermotmørketvedendeveggenoggrøsserpå ryggen,selvomhunikkekansenoeder.

Ikkeførdeharkommetinnidenopplystestallenoghun harlukketstalldørenetterseg,tarhunavseghjelmen.Huner varmikinnene,ogdenblondeflettenhengertungavfuktighet motdenquiltedejakken.Ridebukseneerskitneoverdehøye støvlene.

10

Detlukterstramtavhalmogmøkk.

Hestenestårroligiboksenesine.

HunleierCatullusgjennomstallgangenogframtilspyleplassen,løfteravsadelenoghengerdenpåplassidetoppvarmedesadelkammeret.

MargotskalvaskeCatullus,leggepådekken,fyllefôriboksenoggihamlittekstrasalt,førhunkanslukkeettersegog kjørehjem.

Hunkjenneretterijakkelommenforåsjekkeathunikke harmistetsinfarsgamlelommelerkeisølv.Denerfyltmed håndsprit,ikkefordideterspesieltpraktisk,menfordidener lykkebringerenhennes,ogfordidenfungerersomenstadigtilbakevendendespøk.

Detknirkeridørenmotgårdsplassen.

Margotføleretubehag.Hungårutistallgangenogkikker motdøren.

Noenavhesteneiendenavgangenpruster.Hoverstamper motgulvet.

Detdurersvaktisikringsskapetpåveggen.

–Hallo?sierMargot.

Hunholderpustenogstårstillemedblikketrettetmotdøren enstund,førhunsnursegmotCatullusigjen.

Taklampenavspeilesidetsvarte,buedehesteøyet.

Hunnøleretøyeblikkførhuntaroppmobilenogringer hjemtilJohanna.Daingensvarer,begynnerangstenåmelde segimageregionen.DesistetoukeneharMargotføltsegiakttatt,oghunharfaktiskspurtsegselvomdetkanværeSU ellerSikkerhetspolitietsomovervåkerhenneavenellerannen grunn.Hunerpåingenmåteparanoid,menetantallanonyme telefonsamtalerogetparforsvunneøredobberharfåtthenne tilålurepåomhunselvellerJohannaharpådrattsegenstalker.

Margotringeroppigjen,ogsignalenegårsomsirupgjennometeren.Likeførhunblirkoblettilsvareren,spraker dettil.

–Klissvåtognaken,svarerJohanna.

–Hvordankandethasegatdualltideridusjennårjegringer?spørMargotmedenlitenlatter.

11

–Ventlitt,jegskalsettepåhøyttaleren…

Detsprakerigjen,ogsåendreslydbildet.Margotrekkerå tenkepåatJohannastårutenklærpåideresopplystesoverom,fulltsynligfraeplehagen.

–Hallo?

–Jegtørkermeg,sierJohanna.–Erdupåveihjem?

–SkalbarespyleLillagubben.

–Kjørforsiktig,da.

MargothøreratJohannatørkersegmedetbadehåndkle mensdesnakker.

–Trekkforgardinene,ogsjekkatdøraerlåst.

–Dettehøressom Scream,sierJohanna.–Duståregentlig ihagenogserpåmegnå,ogførjegrekkerålåse,erduinne.

–Deterikkemorsomt.

–Neivel,sjef.

–Jegvilikkeengangværesjeflenger,jegerikkenoengod sjef.Jegfungertefintsomkriminalinspektør,selvomjegvar littegenrådig,mensomsjef–

–Kuttut,avbryterJohanna.–Jegvillegjernehattdegsom sjef.

–Oh-la-la,lerMargot,ogfølerseglittbedretilmote.

Johannatrekkernedrullegardinen,ogMargothørerknottenpåsnorenklirremotradiatoren.

–Settpåsireneneogkomdeghjemnå,sierhunetstykke unnatelefonensin.

–Gikkdetgreitåleggejentene?

–Alvalurerpåomduermergladihestendinennihenne.

–Auda,sierMargotmedenlitenlatter.

Idetsammesamtalenavsluttes,kommerdenubehagelige følelsentilbake.Denklirrendelydenavknottenmotradiatorenblirhengendeigjenetøyeblikk.Denmåhakommetinnefra stallen,tenkerMargot.Dethenderatdetskranglerihodelagenesomhengerigangennårhestenepresserflankeroglår motveggenesådetknakeriboksene.

Hunsnursegmotdørenigjen.

Detserutsomometveldighøytmenneskeforsøkeråskjule segiskyggenvedsidenavfôrkammeret.

Hunskjønneratdetmåværeskapetmedkoster,spaderog

12

møkkagrep,selvomdetseruttilåstålittlengerframenndet burde.

Detkommeretvindkastoversinktaketsomfårvinduenetil årykkeihaspene.

Hungårgjennomstallgangen.Gitterdøreneframforbokseneglirforbiisidesynet,tungehestehoderglinserilysetfra taklampene.

HuntvingersegselvtilikkeåringeJohannaigjenogbe hennesjekkeatkjøkkendørenerlåstbarefordiungeneikke alltidklarerågjøredetordentlig.

NåskalhunbaretasegavCatullusogkjørehjem,dusje, krypenedidenvarmesengenogsove.

Lysetflimrerogblirsvakere.

Hunstanseroglytter,kikkerinnovermotomkledningsrommet.

Plutseligbrytesstillhetenavenrask,klikkendelyd.

Somomenballavtynnsølvtrådtrillerframovergulvet.

IdetsammeMargotsnursegrundt,erlydenborte.Deter umuligåavgjørehvordenkomfra.

Hunstøttersegtilgrindentilenavbokseneogkikkerbort motdørenigjen.

Dentikkendelydennærmersegrasktbakfra.

Catulluskasteruroligpåhodet,samtidigsomMargotkjennerethardtslagmotkorsryggen.Hunrekkeråtenkeathun harblittsparketavenhest,førhunfallerframover.

Verdenforsvinnerietglitteravfarger.

Detdunkerihodet.

Margotliggerpåmagenogharslåttansiktetogpannen hardtmotbetonggulvet.Enmerkelig,varmsmertebrersegi ryggen.

Enstramlukthengeriluften.

Samtidigmedathuninnseratethåndvåpeneravfyrtmot henne,oppstårenhøypipetoneiørenehennes.Hesteneer oppskremt;allebevegersegiboksenesine,dunkermotveggene,tramperigulvet,prusterogvrinsker.

Margotskjønnerathunharblittskutt.Hunblørkraftig,og hjertetbegynneråslåaltforfort.

–Herregud,herregud…

13

Huntenkerathunmåreisesegopp,kjørehjemogforklare døtrenesineathunelskerdemoveraltpåjord.

Noennærmersegovergulvet,ogplutseligfårMargotdødsangst.

Hunhørernoesomgnisser,fulgtavdenklirrendelydenmot radiatorenigjen.

Hunkanikkeføleunderkroppensin,menmerkeratnoen sleperhenneetterbeinamotsidedøren.

Hoftenskrapermotgulvet.

Margotprøverågripetakienbaljemedgrovfôr,menhar nestenikkekrefterigjen.

Enbøttevelterogtrilleretstykkebortovergulvet.

Jakkenogundertrøyengliropp.

Hunpusterstadigfortere,ogbegynneråskjønneatprosjektilethargåttrettinniryggraden.Smertenstøtersomøksehugg gjennomoverkroppen.

Margotslepesavstedsometslakt,tasavstrømmensomen barkbåt,sveversometluftskipoveråkrene.

Tankeneeriferdmedåbliabsurde.

Hunvetathunikkemågiopp,athunmåfortsetteåkjempe, menhunersåsvakathunikkelengerklareråløftehodet. Nesen,munnenoghakenskrapesoppmotbetongen.

DetsisteMargotrekkeråoppfatteførhunmisterbevisstheten,erathunetterlateretglinsendeblodsporlangsgulvet.

LISASTILLERSEGmedryggenmotveggenogplassererdet duggendeglassetmedgin&tonicivinduskarmen.

Detersentpånatten,oghunbefinnersegienvillaiRimbo sammenmedtomenn.

Deneneerfemtiår,kleddidressoglyseblåskjorte,erkortklipt,gråitinningeneogvirkerstivinakkeogskuldre.Han slengerdentommeisbitformenioppvaskkummen,hellergini enmuggeogfyllerpåmedtonic.

Denandrekarenerbarelittovertjue,høyogbredskuldret. Hanerglattbarbertpåhodet,harbeinhvitehåndflaterogstår ogrøykervedavsugetoverkomfyren.

Lisasiernoeogholdersegformunnenmenshunler.

Deneldremannengårutavkjøkkenet,ogetternoensekundertenneslysetibaderommet.Utenfraavtegnesskyggenhans motdetynnegardinene.

Lisaharnettoppfylttjueniår,erkleddiplisséskjørtogen sølvgråblusesomstrammeroverbrystene,detmørkehåreter børstetogblankt.

Hunblefødtmedhareskårogharethvittarrpåoverleppen.

Denyngremannenslippersneipeniølboksen,gårframtil Lisaogviserhennenoepåtelefonensin.Haniakttarreaksjonenhennesmedetsmil,siernoenærørethennesogstryker håretbortfrakinnet.Hunmøterblikkethans,stillersegpåtå oggirhametrasktkysspåmunnen.Hankasteretblikkmot gangen,førhanbøyersegframoggirhenneettungekyss.

SagaBaueriakttardemviaskjermenpåkameraetsitt,ogser

2
15

atdenyngremannenførerhåndensinoppunderskjørtettil Lisaogbefølerhennegjennomstrømpebukseogtruse.

Deterlangtovermidnatt,ogdeterstilleidetlilleområdet medeneboligerogfritidshus.

ForentimestidsidenplasserteSaganaboenstrillebåropp motdethøyeplankegjerdetogklatretopp.

Herfraharhunovervåketdenenetasjesvillaengjennomde storevinduenemothagen.Lysetfrakjøkkenetogstuentreffer dekraftigefurustammeneogkasterlangeskyggerfrakonglene pådentørregressplenen.

Deneldremannenkommertilbakeogstanseridøråpningen tilkjøkkenet.Detoandreharsluttetåklineoggårframtil ham.

Sagastøttertelelinsenmottoppenavgjerdetforåholdebildetskarpt,mendetreharalleredeflyttetseginnigangen.

MannentilLisagikkisammeklassesomSagapåpolitihøyskolen,ogtjenestegjordederetterpåNorrmalm.Hanmistenkerathanskoneerutronårhanjobbernattskift,menharikke konfronterthenneennå.

IstedetkontaktethandetdetektivbyråetderSagafortiden eransattsometterforsker.Tiltrossforathunveddetførste møtetadvarteham,ogforklarteatmanikkealltidønskerå vitesannheten,valgtehanåengasjerehenne.

Lisabefinnersegnåsammenmeddetomennenelikeutenfor detmørkesoverommet.Deterikkemuligåsehvadeforetar seg,menskyggenederesbevegersegoverkarmenogdetåpne dørbladet.

Sagasjekkeratopptaketgår.

Skjermenersvartinntilenavmennenetennerlampenpådet enenattbordet.Detreharfåttavsegnestenalleklærne.Lisa stårmedryggenmotvinduet,trekkernedtruseneogskritter utavdem.

Hunharsporrundtmidjenetterlinningenistrømpebuksene,ogblåmerkerpådeneneleggen.

Veggeneerhonningfargede,ogdenstoresengenharetstort hodegjerdeavsnirkletemessing.

Lampengirgjenskinniglassetpåetinnrammetfotografiav bokserenGeorgeForeman.

16

Denyngremannensettersegpåsengekantenogdekkerdet mesteavlysetfralampenmedkroppensin.

Deneldreleggersegpåryggenoghenterframetkondom franattbordskuffen.Lisaklatreroppisengen,settersegskrevs overleggenehansogventertilhanerklar.

Hunsiernoe.Hantaroppengulpynteputefragulvetog leggerdenunderrumpahennes.

Lisaleggersegoverhamogkysserhamfrabrystetogvidere opptilmunnen.Likeførhantrengerinnihenne,forsvinner ansiktethennesinniskyggenigjen.

Denyngremannensitterfortsattpåsengekantenogjobber medåblistivnoktilåfåfikletpåsegkondomet.

Dehurtigestøtenefrasamleietforplantersegtilnattbordslampensåfrynsenepåskjermendingler.

SagaventerpåatansiktettilLisaskalkommeutavskyggen igjen.

Medmindreansiktethenneskommerklartogtydeligtil synepåopptaketunderselvesamleiet,kanhunbenekteutroskapen.Hunkanangrepåathunkyssetenannenmann,og hevdeathunforlothusetsamtidigsomdenandrekvinnen ankom.

Fornektelsenfungereretterdesammeprinsippenesomløgnen.

EtlysblirtentihusetbakSaga.

Lisatarenpause,leggerenhåndpåryggentildenyngre mannenogsiernoe.Hanstrekkersegetterenflaskemedolje pådetandrenattbordet.

Hunblirsittendeskrevsoverhoftenetildeneldremannen,oglenersegframdadenyngrestillersegpåknebak henne.

LårenetilLisadirreranspentidethantrengerinnihennes anus.Detreerheltstilleenstundførdetomennenebegynner åstøteprøvende.

Lyseterfortsattforsvakt.

Sagahøreratnoenkommergåendeovergressplenenbak henne,kasteretrasktblikkoverskulderenoggjetterpåatdet ernaboensomharoppdagethenne.

–Detteerprivatområde,sierhan.–Dukanikke…

17

–Politiarbeid,avbryterhunogserpåham.–Holddegpå avstand.

Enmannmedhvitbartogjegervestnærmersegmedet anstrengtuttrykk.

–Vismeglegitimasjon,sierhan.

–Bareetøyeblikk,svarerSagaogserinnikameraetigjen.

Motlysetfranattbordslampenskapergjenskinniduggen somharsamletsegpåinnsidenavvinduet.Iblantsynsansiktsprofilentildenyngremannen,nesenogdestrammeleppene. Detglimtertilienvåtkroppsdel,dissenderumper,ensvairygg ogspentelår.

–Jegringerpolitiet,advarernaboen.

Enavdeltakerneitrekantendulterbortinattbordetsålampenvelterogblirliggendepåsiden.

PlutseligeransiktettilLisafulltopplyst.Munneneråpenog kinnenerøde.Hunsiernoeoglukkerøynene,dehvitebrystene gynger,oghåretdanserframforansiktethennes.

Sagafilmerenstundtilførhunavslutteropptaketogklatrernedfratrillebåren.Naboenryggerbakovermedmobilen motøret.HunviserframsittugyldigeID-kortfraSikkerhetspolitiet,samtidigsommannenfårkontaktmedalarmsentralen.

Sagaskrårovergressplenenhans,klatreroverstakittgjerdet ogfølgerveiennedtilbadeplassen.Motorsykkelenhennesstår vedsøppelkassenepåparkeringsplassen.

EtteråhapakketkameraetnediryggsekkenringerhunsjefensinmenshunkikkerutoverdetmørkevannetpåLångsjön.

–HenryKent,svarerhan.

–Beklageratjegringersåsent,sierhun.–Menduvilleat jegskullerapporteretilbake–

–Detvaravtalen,ja,avbryterhan.

–Greit,mennåerjegiallefallferdigherogharbilledbeviseneklare.

–Bra.

Sagasblondehårersamletienlanghestehale,ogtiltross formørkeringerunderøyneneogdendype,vertikalefureni pannenerhunfortsattusedvanligvakker.

18

–Jegbarelurtepå…kanjegleverekameraetpåkontoreti morgen,sidendetersåsent?

–Kameraetskalleveresinnumiddelbart,svarerhan.

–Deterbaredetatjegskalopptidligog–

–Erumiddelbartetfremmedordfordeg?avbryterhanmed hevetstemme.

–Neida,jegbare…

Hunstanserdahunskjønnerathanharavsluttetsamtalen, sukkertungt,leggermobileniinnerlommenpåskinnjakkenog trekkeroppglidelåsen,tarpåseghjelmen,settersegpåsykkelenogkjørerroligutavdetsovendefritidsområdet.

EttersinlangerekonvalesensvilleikkeSagatilbaketilsin tidligerejobbiSikkerhetspolitiet,mensendteistedetenforespørseltilSverigesnasjonaleoperativeavdeling,NOA.Personalsjefensvarteatdeikkehaddenoenledigestillingerfor øyeblikket,menatdeselvfølgeligvarinteressertihennes kompetanse,oglovteådrøftesakenmedledelsen.

DetvistesegatselvomSagafølersegklartilåjobbeipolitietigjen,måhunfåenklareringfrapsykologenpåKris-och traumacentrumførhunkangjenopptapolitiyrket.

IpåventeavenslikgodkjennelsefortsetterSagaåjobbefor KentDetektivbyråABmedutroskapssakerogbakgrunnsundersøkelser.Utenfordetektivarbeidettilbringerhunnestenall fritidensomstøttekontaktfortobarnmedDownssyndrom.

Sagaboralene,menharetseksueltforholdtilnarkoselegen sombehandlethalvsøsterenhennespåKarolinskasjukhuseti Huddingeformerenntreårsiden.

Klokkenerhalvfireommorgenendahunstanserutenfor detektivbyråetskontoriNorraStationsgatan,tasterinndørkodenogtarheisenopptiltredjeetasje,låserseginnogdeaktivereralarmen.

Sagasjekkerrutinemessigposteniplastkurvenpåinnsiden avdørenogfinnerenlitenpakkeavgråpapirogteip,ogmed navnethennespå.Huntardenmedsegtilbåsensinidetåpne kontorlandskapet,leggerdenpåskrivebordetogsetterseg. Etteråhaloggetsegpåtarhunminnebrikkenutavkameraet, skyverdeninnikortleseren,materoverfilmenogarkiverer den.

19

Sagaerslitenihodetoglarblikketgliutgjennomvinduet ognedpåNorrtullsnattligetrafikk,påveier,overbroerogut avtunneleneslysendemunninger.

Idetharddiskenbegynneråknitre,vekkeshunfradøsenog reiserseg,gåroglåserkameraetinnisafenogvendertilbake tilbåsensin.

Medøynesomsviravsøvnmangel,riverhunavdenbrune teipenrundtdenlilleeskenogplassererdenunderlampen, åpnerogtrekkeroppenpakkeavensammenkrølletbarnetegning.Hunleggerdenpåskrivebordetogbretterutarketmed tegningenpå.Enlitenbyltavhvittstoffmedblonderkommer tilsyne.Huntarenblyantogpirkerløsdettynnestoffetsom ervikletomengrågjenstand.

Deterentinnfigur–ikkemerenntocentimeterhøy. Lysetskinneridetgråmetallet.

Hunvrirpålampenogseratdenlillefigurenforestilleren tynnmannmedhelskjeggogsmalskuldretkappe.

GLASSKÅRENEPÅDETheldekkendeteppetknaserunder føttenepåJoonaLinna,derhanlangsomtbevegerseggjennom hotellrommet.

Mannenmeddetrynketeansiktethengermedbrukket nakkeirenneløkkenogpendlersvaktframogtilbakeutenfor detknustevinduet.

Skjortebrystetermørktavblodfradendypefurenrepethar skåretinnihalsen.

Småglassbiterfallerfortsattutavvindusrammenogdrysser klirrendenedpåvindusbeslaget.

HanssistehviskingrungerinniJoona.

Ordenesnorsegrundtsomenormikroppenhans,uten hverkenåfinnesegtilretteellerfinneveienut.

Joonavetatmannensomhengerder,erdød,atøverstehalsvirvelerrøsketløsfraryggsøylen,menhanerlikevelnødttil åkjenneomdeternoenpuls.

Forsiktigstrekkerhanhåndenframmotham,ogisamme øyeblikkringertelefonen.

Joonaslåroppøynene,gripermobilenpånattbordetogsvarerførdenrekkeråringeforandregang.

–Unnskyldatjegringersåsent,sierenmannsstemme.

Joonagårutavsengen,seratValeriaåpnersinesøvndrukne øyne,strykerhenneoverkinnetogtarmedsegtelefonenutpå kjøkkenet.

–Hvagjelderdet?spørhanmeddempetstemme.

–MittnavnerValidMohammed,jegjobbervedStockholm Syd…ognåkomdetinnensamtaletilalarmsentralenklok-

3
21

kentolvtrettifraMargotSilvermansektefelle,Johanna… MargotreistetilBeatelundsridesenter,ikkelangtfraGustavsbergpåVärmdö,vednitidenogburdehakommethjemfor lengesiden.Johannakunneikkelabarnaværealene,menvar engsteligforatMargotkunnehablittutsattforenulykke,så operativsentralensendteenpatruljebil…ognåharkollegaene somkjørtedit,akkuratrapporterttilbake…DeharikkefunnetMargot,mendetvarbetydeligemengderblodpågulvet inneistallen…Jegtenkteatdukanskjevillevitedet.

–Takk,jegdrarditmeddetsamme,svarerJoona.–Kandu sørgeforatingenrørernoe?Deterviktig,bekollegaenepåstedetomåsikreområdettiljegkommer.Jegtaroveretterforskningenogharmedminegentekniker.

Joonaavsluttersamtalen,ringersingamlevennErixon,og forklarerhamsituasjonen.

Klokkenernåfemoverto.

Patruljebilenkomtilstedetfortrekvartersiden.

DethargåttnittifemminuttersidenJohannaringte112.

Detvilleværemeningsløståsetteoppveisperringer.Det enestedekangjørenå,eråundersøkestedetogprøveåfinne uthvasomharskjedd.

–Greit,hviskerErixon.

–Jegvetatduharproblemermedryggen,menjeg––Detgårbra.

–Jegtrengerdenbesteteknikerenvihar,sierJoona.

–Mensidenhanikketoktelefonenpådennetidenavdøgnet,ringtedumegistedet,spøkerErixonietforsøkpååskjule sinbekymring.

Deavtaleråmøtesvedinnkjørselentilstallene,ogJoonagår tilbaketilsoverommetogbegynneråklepåseg.Valeriastår oppfrasengenidentynnenattkjolen,ogleggerenkofteover skuldrene.

–Hvaerdetsomforegår?spørhun.

JoonatarpåsegarmbåndsurethanfikkavsindatterLumi fordihunsyntesaturskivenhaddedensammegråfargensom øynenehans.

–Detringteenkollega,svarerhanogknepperbuksene. –Jegmådra,deter…

22

Hanavbrytersegselvogmøterblikkethennes.

–Noendukjenner,konstatererhun.

–Ja,deterMargot,hunharikkekommethjemetterridetimen,svarerhanogtrekkerpåsegskjorten.

–Hvasierdesomerpåstedet?

–Deharfunnetbilenhennes,ogblodinneistallen.

–Herregud.

–Akkurat.

Hangårtilvåpenskapet,tasterinnkodenoghenterutsin ColtCombat,hengerhylsteretoverskulderenogstrammer remmenepåveimotentréen.Valeriafølgeretter,girhamet rasktkyssoglåserdørenmenshanspringermotheisene.

Mensdørentilgarasjeanleggetglirtilside,tenkerJoona påMargotogdenførstegangendemøttes.Hunvarhøygravid,haddeakkuratblittkriminalinspektør,oglothambidrai sakenhennestiltrossforathanikkelengervaransattipolitiet.

Hankjøreropprampenogutidensmalebakgaten,tartil venstreinnpåSveavägenogakselerererkraftigmotKlaratunneln.

Deternestenikketrafikkpådennetidenavdøgnet.

Stockholmforsvinnerbakham.Høyblokkerogopplyste shoppingsentrepassererforbi,industribyggogvillaområder, ogderetterhøyebroeroversundogviker.

JoonaLinnaerkriminalinspektøripolitietsnasjonaleoperativeavdeling.Hanharløstflerekomplisertedrapssakerenn noenannenetterforskeriNord-Europa.Desisteseksårenehar hanboddsammenmedValeriadeCastro,ogharenvoksen datterfraettidligereekteskap.

Topolitibilerstårparkertpåhversinsideavveieninntil stallen.

Detblålysetsveiperovertrærneogasfalten.Detserutsom omdetblåservannutoverbakkenikraftigevindkast.

VarebilentilErixonstårparkertlikebakenfor.Hanbori Gustavsberg,barefemminutterderfra.

Joonastanseriveikanten,gårutoghilserpåkollegaene.

Natteluftenerkjølig.

Determørkt,ogalterstille–detfinsingenannenbebyggelseherennstallenogdriftsbygningene,bareskogogåkre.

23

Erixonsruvendeskikkelsebevegersegilysetfravarebilens frontlykter.

Hanstårvedhjulsporeneisandenfrabilersomharpassert innellerutmotIngarövägen,hellerflytendegipsihvertavavtrykkeneogsørgerforåtaavstøpningeravheleomkretsenpå dekkene.

–Laosshåpeatdetbareerenmisforståelse,sierhanlavt. –Ja,svarerJoona.

DesettersegibilentilErixonogkjørerdetsistestykketinn tilselveridesenteret.

Depassererinnhegningermedrekkeravfôrautomaterog enopptrampetpaddock,førdeserbilentilMargotpåparkeringsplassen.

Erixonsvingerinntilsidenogstanser.

Foreløpigerdetingentingåsi.Detarpåsegbeskyttelsesdrakteroggårframtilbilen,fotografererdenoglysermed lommelykteneinngjennomvinduene.

Lysetreflekteresiglassetførdetfallerinnikupéen:rattog seter,enboksmedenergidrikkimidtkonsollen,sjokoladepapirogentykkpermfraNOA.

Degårmotstallen.

Lyktenepådenførstepatruljebilensomkomtilstedet,lyser oppentraktorogetbrenneslekrattmotenbonderødendevegg.

Trekaierkrakserhøylyttienavtrekronene.

Erixonfotograferer,sprayerfiksativiallefot-oghjulspor, markerermednummerlapperognotereraltiIndicaprosjekt.

Enuniformertkollegaståruvirksomilysetfrapolitibilens åpnebakdørmedenrullsperrebåndihendene.

–Hvorerpartnerendin?spørJoona.

–Inneistallen,svarerhanmedetslaptnikkiretningav døren.

–Bliståendeher,sierErixonogbegynneåsikresporrundt ham.

Joonavetatdeterentruismeatdetsannsynligeofteersannheten,meniblantmåmanlikevelgjentadetforsegselv,særlig nårdetinngårethåpitankerekken.

Hanforsøkerfortsattåfortrengetankenpåathanantake-

24

ligmåkjørehjemtilJohannaogbarnaogfortelleatMargot erdød.

ErixonogJoonanærmersegvarsomtstallen.Fasadebelysningenerslukket,menilysetsomsiverutmellomglipenei stalldøren,synsdettydeligatdeleravbakkennyligharblitt feiet.

–Kandubelyseområdetmedinfrarødt?spørJoona.

–Deterveldervier,sierErixonmedetsukk.

Hangårtilvarebilensinoghenterentrallemedutstyr,riggeropplampenogtennerden.

–Herregud…

Grusenframfordørenblekneridetlavfrekventelyset,mens blodetframtrertydeligisvartestrengerogflekker.

Tiltrossforatbakkenharblittfeiet,erdettydeligeblodsporienrettlinjeutfradøren,inntildeopphøreretterto meter.

Erixontarenseriebilderførhanskufferoppflekketegrus frafemforskjelligestederoghellerdenoverirespektivefem småpappesker.

–Jegmåfåkommeinnnå,sierJoona.

Erixongårframtilstalldøren,leteretterfingeravtrykkpå håndtaket,allesideravdørbladet,karmenogveggenved sidenav.

–Minmentorfestetalltidgummistrikkerrundtskoene,men jegforetrekkeråbrukemengderavstegplater,sierhanogriver plastemballasjenavenbunkekvadratiskeakrylplatermeden litenknottihverthjørne.

Hanåpnerdøren,leggerdenførsteplatenpåinnsidenav terskelenogtarpåsegskotrekk.

Joonafølgeretterhaminnistallen.

Gitterdøreneframforbokseneblinkeridetgulelysetfrataklampene.Denandreavdeførstankomnepolitifolkenestår heltstilleutenforsadelkammeret.

Enstorblodpølsynstydeligpåbetonggulvetmidtistallgangen.Frapølenløperdetetlangtslepesporframtiletområde dergulvetharblittfeiet.

DeretterviserUV-lysetparallellestriperavblodetterfeiekostenrestenavveienframtildøren.

25

Gjerningspersonenhargåttbaklengsogfeietbortsporene etterseg.

–JoonaLinna,sierpolitibetjenten.–Jegtroddenestenikke atdueksisterteivirkeligheten,menjegtenkteat…atdetkanskjevarlurtåbliståendestille,itilfelledufaktiskgjordedet. –Takk.

MensErixonleggerutakrylplater,tarJoonaetoverblikk overåstedet.Allehestenedøseriboksenesine,bortsettfraen svartvallaksomståruroligpåspyleplassen.

Gjerningspersonenforsøkteikkeåskjulehandlingen,tenker Joona.Hanvillebarefjernesporeneettersineegneskosålerfra underlaget.

Erixonbelysergulvetmedetkraftigslepelys,menallefotsporerforsvunnetfrastallgangen.Hanforsøkerenannenretningpålysetførhansukkeroggiropp.

–Vifinneringenfotspor…ogdørhåndtaketerblitttørket av,sierhan.

Joonagårframpåplatene.

Mestepartenavdenprimæreblodflekkenharrukketåkoagulere,menimidtenerdetfortsattseigt.

Detfinsingenannenblodsprutinoenretning.

Margotbleskuttmedetenhåndsvåpen.

Enpistolmedrelativtlavutgangshastighetoghulspissammunisjon,iogmedatprosjektiletblesittendeikroppenhennes.

Erixonfukterbomullspinnerinatriumklorid,trekkeropp blodogleggerpinneneidertilegnedebeslagsposer.

Joonaskjerperblikketognærmerseglangsomt.

Deterstoremengderblod,detervanskeligåavgjørehvor lengehunlåher,menblodetrantfortsattutavkroppenhennes,oghaddeikkebegyntåkoaguleredahunblesleptav sted.

Ensvartbaljestårpåskjeveframforenavboksene,oghar etterlattsegetticentimeterlangtsporavavskrapetplastpå gulvet.

–Hvatrordu?spørErixon,somharfulgtblikkettilJoona.

–KanduleggeHungarianRedrundtblodflekken?svarer han.

26

Erixonhenterflaskenogsprayerettyntlagoveralleflatene derdetikkeernoesynligblod.

Denkjemiskesammensetningenisprayengjøraltblodselvlysendeenkortperiode.Hverminstedråpegirfrasegetkaldt, blåttlys.

Joonablirståendestillemenshanprøveråavleseåstedet mernøyaktig,nåsomallblodsprutersynlig.

Hanregistrererformenpåhverminstedråpeiforholdtil underlagoggravitasjon.

Trettifemcentimeterfrapølenlyserdetnoensvakeflekker. Joonagårditpåstegplateneoghukersegned.

Sporavrosaleppestiftsynspåbetongensammenmedde mindreblodflekkene.

Ansiktettraffgulvethardtdahunfalt.

ErixonfotograferermensJoonaflyttersegovertilmotsatt sideoggranskerenradavseksselvlysendebloddråpertilhøyre forpølen.

Blodharenhøyereoverflatespenningennvann,derforbristerikkedråpersomfallernedpåenrelativtslettoverflate,men beholdersinejevnekanter,nøyaktigsliksomserienmeddråperpådetsliptebetonggulvet.Defemførstedråpeneerlitt spissetpågrunnavbevegelsesenergimothøyre,mensdensiste erheltrund.

–Søketterkruttslamidissedråpene,sierJoonaogpekerpå raden.

–Denvarny,menforalldel,svarerErixon.

–Gjerningspersonen,somerhøyrehendt,pressetmunningenmotryggenhennes,avfyrteetskuddogfulgtemedetlite stykkeibevegelsendahunfalt,forderetterådreievåpenetut tilsiden,ganskelangsomt,ogsåstanse.

–Dumeneratdissedråpenefaltframunningen?

–Margotfaltframovermedprosjektiletsittendeikroppen, traffgulvetmedansiktet,ogleppenesprakk.

–VivetikkeomdeterMargotsblod,forsøkerErixon.

–Deterhennesleppestift.

–Erdusikker?

–Deterihvertfallhennesfarge.

–Detvartriståhøre,mumlerErixon.

27

–Ja,menMargotvarfortsattilivesidenhunforsøkteå holdesegfastidenbaljen.

–Jegprøvermedamidosvart.

–Gjerningspersonensleptehenneutetterføttene,løftet henneinnibilen,kjørteframnoenmeter,gikktilbakeinni stallenogfeietbortsporene,tørketavhåndtaketogdørbladet ogfeietderetterbakkenutenforheleveienfrastalldørentil bilen,tokmedsegkostenogdro.