Redegjørelse Åpenhetsloven 2023 – Cappelen Damm

Page 1

REDEGJØRELSE FOR AKTSOMHETSVURDERINGER ETTER ÅPENHETSLOVEN

(1. JANUAR 2023 – 31. DESEMBER 2023)

CAPPELEN DAMM AS' REDEGJØRELSE FOR AKTSOMHETSVURDERINGER ETTER ÅPENHETSLOVEN (1.

JANUAR 2023 – 31. DESEMBER 2023)

1. OM CAPPELEN DAMM

Cappelen Damm er Norges største forlag. Vi utvikler, formidler, selger og distribuerer kunnskap, kultur og leseopplevelser til voksne og barn. Cappelen Damm lanserer analoge og digitale utgivelser innen alle sjangre i allmennmarkedet og for alle utdanningstrinn i undervisningsmarkedene. Til sammen lanserer forlaget om lag 3000 nyutgivelser pr. år: innbundne førsteutgaver, digitale læremidler, lydbøker, e ­bøker og pocketbøker. Dette utgjør iht. Forleggerforeningens bransjestatistikk nesten 40 % av alle bokutgivelser i Norge.

Cappelen Damm AS eies 100 % av holdingselskapet Egmont Holding AS, som igjen eies 100 % av Egmont International Holding AS. Denne redegjørelsen gjelder kun for Cappelen Damm AS ("Cappelen Damm"). Den gjelder derfor heller ikke for Cappelen Damms heleide datterselskap Sentraldistribusjon AS. Sentraldistribusjon AS vil publisere en egen redegjørelse under åpenhetsloven.

2.

OM ÅPENHETSLOVEN OG DENS KRAV Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Allmennheten skal sikres tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven pålegger blant annet virksomheter en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges fram årlig – første gang innen 30. juni 2023.

3. CAPPELEN DAMMS RUTINER FOR ARBEID MED MENNESKERETTIGHETER OG ANSTENDIGE ARBEIDSFORHOLD

3.1 Generell strategi

Cappelen Damm har i en årrekke vært opptatt av blant annet sosiale rettigheter, og forlaget følger Egmonts etiske retningslinjer og program for sosial ansvarlighet hvor det

gjennomføres aktsomhetsvurderinger av våre leverandører i tråd med åpenhetsloven. Cappelen Damm følger myndighetenes råd, anbefalinger og påbud med hensyn til samarbeid med leverandører og bruk av råvarer som har opprinnelse i, eller tilknytning til, land som er underlagt handelsboikott av FN og/ eller norske myndigheter.

I arbeidet med dette gjennomføres nødvendige prioriteringer som bidrar til å forutse, forebygge og minimere risiko i verdikjeden. Dersom aktsomhetsvurderinger identifiserer brudd på etiske retningslinjer, med påfølgende faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for slike, kan samarbeidet bli avsluttet. Prioritering av risiko for brudd på menneskerettigheter gjøres på bakgrunn av alvorlighetsgrad, omfang og sannsynlighet for potensiell negativ påvirkning eller skade.

Åpenhetsloven gjelder ikke for utenlandske selskaper som ikke er skattepliktige til Norge, men Cappelen Damm stiller krav til våre underleverandører når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Våre utenlandske leverandører og samarbeidspartnere som ikke er forpliktet av åpenhetsloven, er likevel forpliktet til å respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom våre kontrakter med dem, og eventuelt annet regelverk aktørene er underlagt.

Aktsomhetsvurderinger er en del av forlagets verdiskaping ved å forbedre forståelsen av markeder og strategiske leverandører og forsyningskilder, og styrke kontroll med selskapsspesifikk forretnings­ og operasjonell risiko. Forlaget benytter også aktsomhetsvurderinger i prekvalifiseringsprosesser for leverandører og andre forretningsforbindelser.

Dersom forlaget skulle avdekke kritikkverdige forhold i eget selskap, hos leverandørkjeden eller andre samarbeidspartnere, vil forlaget redegjøre for dette, samt hva forlaget har gjort og vil gjøre for å rette opp forholdet og påvirke på en positiv måte. Dette fremmer åpenhet og medfører at forbrukeren kan ta opplyste valg.

Cappelen Damm AS 2

For å overholde kravene i åpenhetsloven gjennomfører

Cappelen Damm risikobaserte og prioriterte risikovurderinger for å forutse, forebygge og minimere risikoen for potensielle brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og verdikjede.

3.2 Hvordan aktsomhetsvurderingene utføres

Cappelen Damms aktsomhetsvurderinger starter med å kategorisere alle leverandører og samarbeidspartene i risikokategorier. Hvilken kategori leverandører og samarbeidspartnere plasseres i, bestemmes av risikofaktorer som jurisdiksjon og bransje. Det er statistisk sett større risiko for menneskerettighetsbrudd og brudd på anstendige arbeidsforhold i land som Kina og India, enn det er i typisk vesteuropeiske land. Samtidig er Cappelen Damm observant på at vesteuropeiske leverandører kan ha leverandørkjeder i risikoutsatte land. Videre er det visse bransjer som har ulike risikobilder. Arbeidsintensive bransjer med elementer av produksjon vil ha en høyere underliggende risiko for uanstendige arbeidsforhold enn for eksempel i konsulent­ og rådgivningsbransjen.

Cappelen Damms arbeid under åpenhetsloven baserer seg på prinsippene om risikobasert tilnærming og proporsjonalitet. Jo høyere risikokategori vi gir våre leverandører og samarbeidspartnere, jo flere tiltak setter vi i verk for å påse at de respekterer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette kan være alt fra spørreundersøkelser, samtaler med aktørene, bakgrunnssjekk av selskaper og deres eiere, til audits (fysiske inspeksjoner) gjennomført av nøytrale aktører.

Dersom det oppdages kritikkverdige forhold innenfor egen virksomhet, i leverandørkjeden eller hos andre forretningspartnere, vil Cappelen Damm sette i gang egnede tiltak for å stanse, forebygge eller dempe den uheldige påvirkningen og følge opp de igangsatte tiltakene og resultatene. Cappelen Damm vil sørge for å kommunisere med berørte personer og samarbeide om mulig utbedring og erstatning der det er nødvendig.

4. CAPPELEN DAMMS RISIKOVURDERINGER

PER 31. DESEMBER 2023

4.1 Åpenhetsloven og Cappelen Damms ulike leverandører og samarbeidspartnere Forlagets verdikjede er omfattende, kompleks og mangeartet, og består blant annet av leverandører, forretningspartnere og bidragsytere. Forlagets "leverandørkjede" består av leverandører og underleverandører som leverer eller produserer innsatsfaktorer som inngår i Cappelen Damms levering av varer og tjenester til sluttbrukere. Cappelen Damms "forretningspartnere" er samarbeidspartnere som leverer varer eller tjenester til Cappelen Damm, men som ikke naturlig kan sies å være en del av selskapets leverandørkjede. Eksempler er advokater, revisorer og utleier av fast eiendom. Cappelen Damms bidragsytere er typisk forfattere, fagkonsulenter, oversettere, illustratører, korrekturlesere og designere etc. Cappelen Damm har foretatt risikovurderinger av sine samarbeidspartnere i tråd med prinsippene som det er redegjort for i pkt. 4.2 nedenfor.

4.2 Risikokategoriseringen

Cappelen Damm har jobbet systematisk med å risikokategorisere sine leverandører og forretningspartnere etter en nærmere definert skala. Kategoriene spenner fra høyrisikoleverandører i Kina til lavrisikoaktører som offentlige bedrifter og etater (både produksjon og forvaltning – statlig og kommunal). Det er høyrisikoleverandørene som vil være fokus for Cappelen Damms aktsomhetsvurderinger i fortsettelsen.

Cappelen Damm har noen få leverandører i høyrisikoland som Kina og India. Dette er typisk trykkerier som Cappelen Damm enten er i direkte kontraktsforhold til, eller som blir brukt av samarbeidsforlag i co ­produksjoner. Cappelen Damm har ved enkelte tilfeller observert at risikoen for uanstendige arbeidsforhold tilknyttet disse virksomhetene er særlig høy. Overfor disse leverandørene har det blitt satt i verk mer grundige undersøkelser; også for å følge opp mulige brudd. Ved ett tilfelle ble det i 2022 avdekket brudd på anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder et trykkeri som Cappelen Damms samarbeidsforlag har kontrakt med. Cappelen Damm følger opp forholdet i tett dialog med samarbeidsforlaget. Samarbeidsforlaget og trykkeriet ble gitt anledning til utbedring av gjeldende forhold innen gitt frist. Da fortsatt mulige brudd på anstendige arbeidsforhold anses som sannsynlig, ble samarbeid med trykkeri, også etter avtale med samarbeidende forlag, avsluttet. Det er ikke avdekket avvikende forhold ifm risikovurdering 2023.

Cappelen Damm har særlig fokus på risiko tilknyttet co­produksjoner. Ved co ­produksjoner kjøper Cappelen Damm rettighetene til å utgi bøker i det norske markedet, mens det er et utenlandsk forlag som forestår trykkingen. Disse forlagene kan bruke leverandører i høyrisikoland som Kina til produksjonen. I co ­produksjoner

Klima- og miljørapport 2022 3

står man ofte overfor lengre leverandørkjeder, noe som innebærer at Cappelen Damm har en mer indirekte (men likevel viktig) påvirkning på å sikre anstendige arbeidsforhold i "nederste ledd". I en erkjennelse av at det kan være vanskelig å identifisere leverandørkjeder og iboende risiko i co ­produksjoner, kategoriserer Cappelen Damm leverandører og samarbeidspartnere innenfor co ­produksjoner som høyrisiko. I co ­produksjoner stiller vi strenge krav til vår direkte samarbeidspartner (det utenlandske forlaget) for å forsikre oss om at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blir respektert. Cappelen Damm har fokusert på dette også før innføringen av åpenhetsloven.

Gjennomgående vil samarbeidspartnere i kategorien "bidragsytere" generelt representere en lav risiko for brudd på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold.

5. MILJØ OG KLIMA

Selv om miljø og klima ikke er i kjernen av det åpenhetsloven søker å beskytte, er det en sammenheng mellom miljø, klima og menneskerettigheter. Skade på miljø og klima kan få konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter som retten til liv og helse, ved at det kan påvirke menneskers tilgang til rent vann, husly og mat. Dette gjelder spesielt mennesker i allerede sårbare situasjoner som barn og urfolk. Cappelen Damm velger derfor å ta med forlagets arbeid med miljø og klima i denne redegjørelsen.

Målet vårt er å spre kunnskap og innføre tiltak internt i organisasjonen, vi ønsker å samarbeide om natur­ og klimatiltak i bransjen og overfor leverandører, vi vil legge til rette for langt bedre sirkulære løsninger og vi vil gjøre vårt for at kundene våre skal ta informerte valg. Cappelen Damm ønsker å bidra ved å spre kunnskap og skape debatt gjennom våre utgivelser, og ved å ta ansvar for at utgivelsene skaper minst mulig klimapåvirkning.

Reduksjoner skjer enten ved å gjøre nåværende materialer og produksjonsmetoder mindre forurensende, eller finne nye og lavere utslippsalternativer. Dette gjøres ved å risikovurdere produkter, leverandørkjeder, geografiske forhold og virksomhetsspesifikke risikofaktorer.

Cappelen Damm har også et spesielt fokus på risiko tilknyttet produksjonen av papir. En bok består av ulike råvarer, og disse har ulike verdikjeder og ulik anskaffelsesstruktur. Dette gjør en uniform tilnærming uegnet. Flere verdifulle og kritiske råvarer kan kun skaffes fra noen få geografiske områder. Disse kan omfatte ressursrike områder preget av korrupsjon, konflikt, svak rettsikkerhet og manglende håndhevelse av arbeidslivslover.

Les mer om vårt miljø ­ og klimaarbeid i våre klima­ og miljørapporter her: https://cappelendamm.no/baerekraft

Dokumentet er digitalt signert av styret og daglig leder i mars 2024.

Cappelen Damm AS 4

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.