Byrået

Page 1

Byrået

Byrået

EskilSkjeldal
Roman

©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2023

ISBN978-82-02-75715-1

1.utgave,1.opplag2023

Omslagsdesign:EgilHaraldsen&EllenLindebergEXILdesign Omslagsfoto:GettyImages

Forfatterbilde:VegardGiskehaug

Sats:Type-itAS,Trondheim2023

Trykkoginnbinding:LivoniaPrint,Latvia2023 Satti10,4/14pkt.Sabonogtryktpå60gHolmenBookcream2,0 Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillatt gjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk. Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvarog inndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel.

www.cappelendamm.no

Plastskrogeterflisetheftigoppderbaugenpåden30fots treskøytastårispennmellomfjelletsfotoghavetskrefter.Båtendunkermotdeenormefjæresteineneitaktmed bølgene,omikkelangtidvilvannetbryteseggjennom skrogetogbåtenviltainnvann.Motorenstårigir,den stumpedunkelydenfraskrogetsominntrefferhvergang brenningenekasterbåteninnisteinene,høresmersom svakedrønnigrunnenennhøylyttbråk.

Propellendrivesrundtavdendieseldrevnemotoren, menbåtenrikkersegikke,denstårfastlåstogdundreri enjevnrytmemellomtosteiner.

Daenpensjonertfiskergikkmorgenturensindenne vindstilledagenimars,såhanrøykstigeoppfraetsted dernedeifjæra.

Hanskjøntestraksatdetteikkevarenbrann,detvar røykfraendieselmotor,ogsidenhankjentekyststripen innogutogvissteatdetikkevarnoenbryggedernede ivannkanten,bareugjennomtrengeligterrengmedkratt ogtettskogvekstrettoverdegigantiskesteinenesom hadderulletnedfradestupbrattefjellene,lahansammen toogtoogringtepolitietdahankomhjem.

1
5

Politietlafrakai,ogutevedfunnstedetkjentede igjenPerJohnssonsbåt.Denenepolitimannenhoppet oppidenlillefiskebåtenmedslepetauetidenenehånden.Menshansattemotorenifriogskruddeavtenningen,kikkethannedikahytten,mendervaringenPer,og detbleåpenbartforpolitimannenhvasomhaddeskjedd: Garnetlåstramtikraftblokkaogvarstrukketvidere utoverihavet,baljenvarhalvfullmedskrei:Perhadde forsvunnettilhavs.

Hankunnehahengtsegfastinoeavgarnet,hankunne hafåttetillebefinnendeogramletivannet,hvasom haddeskjedd,varikkemuligåfastslå.

Politibåtenkalteoppredningsskøytasomtilfeldigvislå tilkaiinneibyen.Søketbleiverksattumiddelbart.

Solenkastersittførstelyspådealpinefjelltoppenesom rageropputenfordetstorevinduetiendenavkontoret mitt.Marsermånedendasolenvisersegigjenhernord. Ogaltdetviharundertrykketiløpetavmørketiden,vil bliåpenbartfoross.

Jegpresserfingerenpåmobilen,07.51lyseropp.Ingen harringt,ingenharsendtmegmelding.Jegløfterblikket igjen,lardethvilepåutsiktenivinduet.

Omjegmyser,serdespissefjelltoppeneutsomen grafsomstigerogsynkermotdenstadiglyserehimmelenbak.Medlittvelviljeminnerenavdissedramatiske stigningenemotfjelletstoppunktmegomdengrafensom representertedødstallenefradeførstetimeneetteratde alliertegikkilandiNormandie6.juni1944.

Snøenpådemangetakketetoppenevilliggeengod stundtil.Omjeglarblikketfølgeenavdedypefurene idetmidtrefjelletfratoppenognedoverivinduet,kan jeganestiensombenyttesavdettelilletettstedetsinnbyggereivår-ogsommerhalvåret.Nestennederstivinduet, omjeglarblikketvandrelangshavoverflatensomstrekkersegfrarettutenforkontoretmittogbortovermot

2
7

landpådenandresidenavbukten,serjegbilveiensom snirklersegmellomsteinblokkenesomrastenedfrafjellenefortusenvisavårsiden.

Jegfølgerlyktenefraenbilsomerpåveiinnibyen. Dettestorevinduetermittfilmlerret,ogslikblirverdenderuteetkonglomeratavlevendeskulptureritidog rom,enscenederjegspillerutenbirolle,delsfradette kontoret,delsuteblantfolk.

Jegerikkespesieltestetiskanlagt,menjegfårmedmeg smådetaljer.

Jegtrordeterfordijegertvungettilåkikkegrundigetterdeallerminstevinkfrakundensomsitterforan meg.Detliggerviktiginformasjonidissenyansene,et hikstsomkveles,etøyenbrynsomforsiktigheves,armer ogbeinsomleggesikors,somomkundenerreddfor årenneutpågulvetomhunikkekniperigjen.Deulike måtenekundenlarsinetårerkommetilsynepå,somkan varierefradenteatralskehulkingentildenensligetåren somliggerdersynligfordensomseretterslikt,densom knaptslipperutavkundensøye.

Utsiktengjennomdetstorevinduetsomståriendenav detrektangulærekontoretmitt–lamegkallevindusdelenfotendenavrommet,omjegvelgeråsekontoretsfire veggersomenkiste–erblittmegsådyrebaratjeghar sluttetåseetterbilligereogmerpraktiskelokaler.

Skrivebordetmittstårihodeendenavkisten,påtvers ogénmeterutfraveggenbak.Herharjegenkontorstol isortskinn.Jeglikeråhaenveggiryggennårjegsitter ienstol.Skrivebordeterimørkmahogni.Detstodien antikvitetsforretningjeggikkforbipåveitilenkongress, dethartjentmegioverfemtenår.Påpultenliggerdet

8

minstmulig,jegbrukerenbærbarpc,mendenleggerjeg nedienavskrivebordetsstoreskuffernårjegikkebrukerden.Enskrivebordslampestårmidtpådenenekortsidenavskrivebordet,denerlukketpåtoppenogharen sortskjermsomgjøratlysetsendesrettnedover,ogikke utelleroppsomfraandrelamper.

Jegtålerikkelampersomlyseropp,verkenpåkontoretellerhjemme.

Enskikkeligskrivebordslampeskalkastelysetned. Omjegsittervedpultenminogserutavdetstore vinduet,befinnerinngangsdørensegpådenvenstrelangveggen.Omdu,medengangduharkommetinndenne døren,venderhodettilvenstre,finnerduvinduetjegnå sitterogserutav.Midtimotinngangsdørenstårendiskrétresetermedetliteglassbordforanseg.Tolenestoler isammestilstårpådenandresidenavglassbordet,rett vedinngangsdøren.

Veggenbaktreseterenharingendører,ingenvinduer. Midtpåveggen,ogdamenerjegmidtpåuansettomdu tenkerveggenslengdeellerhøyde,altsåiorigo–dettehar jegmåltoppmedpresisjon,jegbruktelasermålerenmin –hengeretsort-hvittfotografiutenramme,etlerretsom jegfikkstrukkethosenfotografjegkomisnakkmedpå flytogetenettermiddagformangeårsiden.Noenvilkanskjekallefotografietkitsch,mendetvilisåfallskyldes enmisforståelseavbådekitsch-begrepetogbildet:

Enhåndsomtilhøreretgammeltmenneske,holder rundtenbarnehånd.Eller,hvemsomholderhvemervel åpentfortolkning,foromduserlengenokpådetohendene,kandetfaktiskseutsomdenyngrehåndenholder rundtdeneldrehånden.Detvarnokdenneambivalen-

9

sensomgjordeatjegbleoppmerksompåfotografiet, somjegforførstegangsåienavdealtformangekatalogenesomtilstadighetdukkeroppipostboksenminfordi jegerselvstendignæringsdrivendeogstårietellerannet register,noesomvidereførertilatflereavdeselskapene somselgerutstyrtilkontoret,sompenner,skriverblekk, papir,hyller,oppbevaringsbokser,tusjerogbinders,senderbyråetmittulikeformerforreklamemateriell.

Fotografietvarikketilsalgs,detfungertesombakgrunnpåetfiktivtkontorderselgerenhaddestiltutalle sineartefakter–enkontorstol,etskrivebord,ensøppelbøtte,enbokhylle–mendetvarfotografietsomfanget minoppmerksomhet,ikkealtdetandresomomhyggelig varstiltoppforåvekkekjøpelystenidensombetraktet detvelregissertebildet.

Jegfantetterflereundersøkelserframtildesigneren somhaddelagetdetfiktivekontoret,oghunrutetmeg videretildensomadministrertefotobankensombildet varhentetfra.Fradennepersonenfikkjegetterytterligereundersøkelserkontaktinformasjonentilfotografen avdetohendene,oghunsolgtemegfotofilenforetpar tusenlappermedbeskjedomatjegkunnegjørehvajeg villemedden.

Innenfordetterektangeletadministrererjegdøden. Jegrammerinndødenslikatmenneskenerundtlettere kanforholdesegtilden.Jeggjørdødenomtilkonkrete valgogoppgaver.Jeggjørdetskånsomt,mensamtidig ikkeformykt,ogdennevekselvirkningenernoesom kommermedårene:Dukanikkelesedegopppådenne balansen,ogjegharvelkonkludertmedatdeterenevne duerfødtmed.Entenharduden,ellersåhardudenikke.

10

Forimøtemedsørgendemenneskerfinnesdettogrøfter,ogenplassmidtmellomdissegrøfteneliggerden ideelletilnærmingen.Ogslikmøterjegalledekraftigstemenneskeligefølelsene,somsorg,sinne,fortvilelse, glede,sjalusioghat:Imøtetmedsterkefølelserkandu væreforvarmellerkald,ogjegforsøkeråvergemegmot sorgensomerrundtmegpåallekanter.Jegharmine metoderforåikkeblisluktavden,forslikerdet,sorgen slukeraltisinomkrets,jegforherdermegpåetvis,og omjegskalsepoetiskpåarbeidslivetmitt,viljegsiatjeg erensorgarbeider,jegforholdermegtilogbrukerandre menneskerssorgiarbeidetmitt,menomjegskalinntaet merpragmatiskperspektiv,sierjegdetsomdeter,imøte medmenneskersomlurerpåhvajegarbeidermed: Jegeierogdriveretbegravelsesbyrå.

Detertimiltilnærmestebyrå.Dermederjegikontaktmedrundt90prosentavlikeneikommunen.Mestepartenavtidensitterjegpåkontoretmittogventerpå attelefonenskalringe.Omjegikkeorkerådrahjem,finnerjegframmadrassenpåbakrommetogsoverpåkontoret.

Mobilenrister,jegkjennerigjennummerettilMartaog Per,fiskerenogkonasomerminenærmestenaboer.Jeg reisermegrasktoppfrastolenogtartelefonenihånden, skumperbortikaffekoppensådenvelteroverendeog altinnholdetrennerutoverskrivebordet.MensjegtrykkerpådengrønneknappenoghørerMartasmonotone stemmeidenandreenden,brukerjegdenledigehånden tilåsamlekaffentiletlitetjernmidtpåskrivebordetslik atdenikkerenneroverkantenoginnidemangeskuffenederdeviktigstepapireneogdatamaskinenminholderhus.

OgjeghørerpåMartasstemmeatnoeergalt.Detstikkerimagennårjeghørerdenrarestemmenhennes,jeg vilikkeatMartaskalhadetvondt.JegergladiMarta.

Jegharhattnaboerførilivet,menaldrislikMartaog Pererdet.Jegtenkerkanskjeforstortomdette,ogmuligensromantisererjegmenneskeneherinord,fordetfinnesvelidiotnaboeroveraltiverden,mendajeghadde naboersørpå,ioppveksten,kanjegikkehuskeatjeg bryddemegnoesærligomdem.Devarmenneskersom alleandremennesker,verkennærmereellerfjerneremeg.

3
12

Atdeboddeihusenesomlånærmestvårthus,endret ikkepådensaken.Oghellerikkemorellerfarbryddeseg nevneverdigomnaboenevåre,desnakketmeddemhver gangdemøttedem,selvsagt,noeannetvilleværtuhøflig, menjegkanikkehuskeatverkenmorellerfarellersøsterenminogjegvarinnehosdemnoengang.

Menhernordforstodjegatdetfantesenannenmåteå værenabopå,medengangjegankomdetlillehusetsom jeghaddeleidmegvedsidenavPerogMarta.

–Nei,hvorkoselig,roptedamendahunsåmeg,hun busteutavdørenogkomsmåløpendedajeggikkutav denlillelastebilen.Hunnærmestdromeginnihuset, medhåndensinlåstfastimin.Derogdareagertejegpå atferden,jeghaddeikkesettnoesliktfør,forhundromeg virkeligiarmen,somomhunvarstoltavdethunhadde funnet.Hunsleptemegvidereinnistuen,derdetsatten heldelmenneskersomdrakkkaffeogspistevafler.Marta klappetihendene,avbrøtdemangesamtaleneogropte:

–Herervårnyenabo,somomhunvaroppriktigglad foratdetflyttetinnetnyttmenneskeihusetvedsidenav.

–Hanheter,ja,hvaheterdu,egentlig?

Jeghaddeennåikkesagtnoe,ogjegkremtetogsa OlavHaraldsen,ogallereistesegoppforåhilsepåmeg, detvarslektningersomvarinnomfraTromsø,jegmener atdetvarnieserognevøermedkjærester,ogjeghusker ikkeallenavneneogansiktene,menMartasatteframen kaffekoppogentallerken,ogjegblestraksinvitertinni samtalen.

Menjegvarukomfortabelmeddenplutseligenærheten,allemenneskeneblekastetsårasktpåmeg.Jeghadde sittetidenlillelastebilenheledetsistedøgnet,utenå

13

snakkemednoen,ogetteratjeghaddeforklarthvajeg skullearbeidemedibyen,blejegsittendeogkikkepå husetsvertinneietforsøkpååroemeg.

Hunhaddestilnetbetraktelig,nåsnakkethunsakteog ganskelavt,oghunsmiltemedøyneneselvnårhunikke lo,oghunhaddeenvakker,blomstretekjolemedkorte ermerogutenutringning,fordetvarjulidajegankom byen,ogjegmerketatjegstirretlengepåhendenehennes.

Devarsåmykedahuntokminutstraktehåndibegge hendenesineutenforhuset,ogjegkjenteentillittilhenne røresegikroppen.Jegvissteikkehvadetvar,detkanha værtdetjegpådentidenansåsomenstoraldersforskjell, forhunkunnehaværtbestemorenmin,mentejeg,hun varkanskjeibegynnelsenav60-årene,kanskjepåslutten,ogjegvar20år,mendetkanogsåhaværtdemerkeligehornbrillenesomhvilteheltytterstpånesetippen, somomhunvarklippetrettutaventryggfortid.

Kandetværeathunminnermegomfarmorenmin, tenktejeg,mensdeandregjestenefalttilbaketilsamtalenesine,hunsomdødedajegvarenlitengutt,ogjeg klarteikkeåbestemmemegforomhunlignet,mendet varnoevedhennesomgjordeatjegtenktepåhvorgodt detvilleværeåstupenedifangethennes,ålasegstryke overhåretavdemykehendene,ogjegmåtteristeavmeg detosketetankeneogforalldelslutteåstirrepåhendene hennes,jegbetmeghardtileppenogsvorpåatjegskulle passepååflytteblikketmellomalledeandremenneskene rundtbordet.

Jegføltemegspentpåenustabil,ogikkeforhåpningsfull,måte,forjeghadderøsketoppallerøttenesørpåog

14

flyttettildetjegvisstevilleblietnyttogheltannerledes liv,ogdetvarsåmyeusikkerhetidetnyeprosjektetmitt atdetvarnaturligatjeglengtetetteråstupeinnivertinnensfang,menpådenannensidemåttejeghuskepåat jegfaktisksattietselskapderegnekoderregjertegrunnen,ogderdetikkevarromformerkeligepåfunnfraden fremmede.

Hergjaldtdetåikkestikkesegut,dethandletomå skjerpesegogforsøkeågliinnienellerannensamtale, ogjegkomheldigvispåvarebilenderutepåtunet,den varfullastetmedflyttelassetmitt,jegsattvelkanskjened enhalvtimestidførjegstraktepåmegogsajegmåttei gangmedåkommeihus.

SenereharjegforståttatMartasvennlighetikkevar påtatt,somjegkunnemistenkeidenærmestedagene etterpånårjegsammenlignetdenmerkeligevennligheten hennesmedmenneskerjegkjentefrabygdasørpåsom jeghaddeforlatt.Mendeterdenstørstefeilenjeggjør, atjegsammenlignernoeukjentmednoekjent,ogdablir altdetukjentesynonymtmednoeunormalt,uansett,og sliklærerjegegentligikkenoenyttomnoen,forjegsøker baredetkjente,somidennesammenligningeneraltdet jegervantmed,ogdetukjenteblirnoeutrygtogfremmed,ogslikstagnererjegsommenneske.

Denyemenneskenejegmøter,børikkesammenlignes meddemenneskenesomhargåttforan.Nyatferd,nye handlingerognyetankersomkommerminvei,kansees påsomnoespennendeukjent,ogjegbørhuskeatnye menneskerkanlæremegnoenytt,omdejegmøter,selvsagt,menkanskjeogsåommegselv,ogsliketankerkan faktiskhjelpemegomjegsitteriensamtalepåkontoret

15

ogkjennerpåenutålmodighetmeddetjegansersomteatralsksorg.

Detkosteråtenkenyetanker,fordegamletankeneer trygge,ogdetjegfryktetdenhalvetimenderjegsattidet fremmedeselskapet,varatvertinnensyntessyndpåmeg. Atjegvarstakkarsligihennesøyne,enhunkunnekaste sinempatiogvarmeovernåsombarnahennesforlengst haddeflyttetut.Forjegsåatdethangbilderavtogutter oversofaen,ogutfrasveisenådømmekunnedevære såmyesomtiåreldreennmeg.Ogjegvilikkeværeen somandresynessyndpå,jegtålerikkeensliktypeomsorg.Jeglikeratkundeneikketrengeråkjennemegeller ålikemeggodt,atjegkangjøreengodjobbutenatjeg trengeråbretteutminpersonlighet.

Jeglikeratingenspørmeghvajegtenkerpåellerhva jegføler,detpassermegperfektatjegfårsittepåførste radisåmangefamilierslivutenatnoenlurerpåhvajeg tenkerellerføler.Ogjeglikerikkeåtenkepåomandre menneskerlikermeg.

Mendersomjegkanfåentrygghet,raskt,påatden andrelikermeg,elleromdenandrelikermegførjegforståratjeglikervedkommende,dakandetgåbra,slik dethargåttbramedErnstogmeg,sykehjemsbestyrereni byen,ogslikdetgikkmedMartaogPer,oginestenfemtenårhaddeMartaogPerværtjevnligpåmiddaghos meg,ogjeghosdem,ogPerfisketfortsatt,tilegetbruk, oghanlagdeboknafiskogklippfiskoglutefisksomhan vakuumpakketpådengamlemaskinensinnedeikjellerenogsolgtetilkjentfolkognaboersomvillekjøpe,ikke fordyrt,menhellerikkeforbillig,ogslikkunnehan drivemeddethanelsketallermestogspepåpensjonen.

16

Envanskeligkunst:Vindogtemperaturogtørketid utgjøretkomplisertregnestykkesomikkekanfinnesin løsningienbok.

Perbehersketdisseparameternetilfingerspissene.Folk komfranaboøyenetilPerforåfåsindosemedlutaeller boknafisk.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.