Aria og monstertåka

Page 1

Til Oscar, Helmer og Alfred. Med kjærlighet.

Sitatet gjengitt på neste side er fritt oversatt fra Joseph Campbell The cave you fear to enter holds the treasure you seek.

© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2023 ISBN 978-82-02-77529-2 1. utgave, 1. opplag 2023

Illustrasjoner: Maria Lillebo Omslagsdesign: Maria Lillebo Sats: Elisabeth Vold Bjone Repro: Narayana Press, Danmark 2023 Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2023

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

«I grotten du frykter mest ligger skatten du søker.» joseph campbell

På ei øy litt mot nord, der lå Dovrefjord. Her var folk stort sett snille med hverandre, og glade og fornøyde uansett vær.

Bortsett fra når tåka kom. Dette var ingen vanlig tåke.

Den var snikete og skummel, og gjorde folk sinte og dumme. Den forgiftet hodene deres og fikk dem til å gjøre ting de alltid angret på neste dag.

Aria var glad i øya si, og syntes ikke det fantes et bedre sted å bo.

Men hun frøs på ryggen av skrekk hver gang det svartnet ute i havet.

Da låste folk dørene sine, og de som ikke rakk å komme i land med båten sin, ble aldri sett igjen.

– Nå er gamle Hafgufa på ferde igjen, pleide fisker-Olav å si. – Hafgufa? spurte Aria.

– Grusomt monster, svær som et fjell. Få har sett henne, og ingen har overlevd og kunnet fortelle om det.

– Er det et monster som lager tåka? – Åh ja, så sant som at Draugen er dau! sa Olav.

Aria var på vei ut på fisketur, slik hun var hver dag hele sommeren når himmelen var blå. Da kunne hun nesten glemme tåka og elendigheten den førte med seg.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.