Anton vil ikke bade

Page 1
© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2021 ISBN 978-82-02-70761-3 1. utgave, 1. opplag 2021 Illustrasjoner: Jens A. Larsen Aas Omslagsdesign: Jens A. Larsen Aas Sats: Elisabeth Vold Bjone Satt med 13/20 Proxima Nova Bold og trykt på 150 g Munken Pure Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2021 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no


Amadeus Blix

. Jens A. Larsen Aas


Dette er bestevennen min, Anton. Anton er så myk og god!


Får du ikke lyst til å klemme på ham?


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.