Alice Lima De Faria Det var ikke jeg! sa Robinhund

Page 1


101047_robin hund_.indd 2

25/06/15 13:36


101047_robin hund_.indd 3

25/06/15 13:36


© CAPPELEN DAMM AS 2015 ISBN 978-82-02-45341-1 1. utgave, 1. opplag 2015 Illustrasjoner, omslag og håndtekst: Alice Lima de Faria Trykk og innbinding: Livonia print, Latvia 2015 Repro: Narayana Press, Danmark 2015 Trykt på 150 g Munken Print White Utgitt med støtte fra Norsk kulturfond

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no

101047_robin hund_r1.indd 4

01/07/15 11:20


101047_robin hund_.indd 5

25/06/15 13:36


101047_robin hund_.indd 6

25/06/15 13:37


101047_robin hund_.indd 7

25/06/15 13:37


101047_robin hund_.indd 8

25/06/15 13:37


101047_robin hund_.indd 9

25/06/15 13:37


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.