Page 1


101047_robin hund_.indd 2

25/06/15 13:36


101047_robin hund_.indd 3

25/06/15 13:36


© CAPPELEN DAMM AS 2015 ISBN 978-82-02-45341-1 1. utgave, 1. opplag 2015 Illustrasjoner, omslag og håndtekst: Alice Lima de Faria Trykk og innbinding: Livonia print, Latvia 2015 Repro: Narayana Press, Danmark 2015 Trykt på 150 g Munken Print White Utgitt med støtte fra Norsk kulturfond

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no

101047_robin hund_r1.indd 4

01/07/15 11:20


101047_robin hund_.indd 5

25/06/15 13:36


101047_robin hund_.indd 6

25/06/15 13:37


101047_robin hund_.indd 7

25/06/15 13:37


101047_robin hund_.indd 8

25/06/15 13:37


101047_robin hund_.indd 9

25/06/15 13:37

Profile for Cappelen Damm AS

Alice Lima De Faria Det var ikke jeg! sa Robinhund  

Robinhund har en kjempestor bror som han kan leke med og dele alt med. Når alt er så fint hjemme, så skjønner ikke Robinhund hvorfor han må...

Alice Lima De Faria Det var ikke jeg! sa Robinhund  

Robinhund har en kjempestor bror som han kan leke med og dele alt med. Når alt er så fint hjemme, så skjønner ikke Robinhund hvorfor han må...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded