Page 1

Jaarverslag 2006

1


Woord van de voorzitter

4

Investeringen door het ARKimedes-Fonds

14

I. De ARKimedes-regeling

8

Investeringen door de ARKIV’s

17

ARKimedes Management NV

8

III. De ARKIV’s

20

ARKimedes-Fonds NV

9

IV. ARK-investeringen

30

II. Markante gebeurtenissen tijdens het boekjaar 14

V. Deugdelijk bestuur

36

ARKIV-erkenningen

Management en comités

36

14


VI. Jaarrekening

44

Intrinsieke waarde per aandeel

51

Balans

44

Verslag van de commissaris

51

Resultatenrekening

47

Vooruitzichten voor het ARKimedes-Fonds

52

Buitenbalansverplichtingen

48

Colofon

54

Belangrijke gebeurtenissen na afsluitdatum

48

Waarderingsregels

49


4


In bad met ARKimedes

nog eens zeven bedrijven een zogenaamde “term

Voor u ligt het verslag van het eerste volledige

een ARKIV bereid is om te investeren. Alle “term

werkingsjaar van het ARKimedes-Fonds. De vorige

sheets” samen vertegenwoordigden eind maart

editie had immers maar betrekking op de negen

2007 nog eens een bedrag van 5.550.000 euro.

sheet”, die de voorwaarden vermeldt waaraan

maanden die samenvielen met de opstartperiode van het fonds. Tijdens die korte zwangerschaps-

Dat zijn voortreffelijke cijfers die nauw aanleunen

maanden gebeurde echter heel wat. Zo slaagde

bij de doelstellingen van de ARKIV’s. Die positieve

het pas opgerichte ARKimedes-Fonds erin om in

trend wordt bovendien onverminderd voortgezet.

amper vier werkdagen 110 miljoen euro op te

De ARKIV’s hebben immers een investeringshorizon

halen bij het Vlaamse publiek. Die middelen leidden

die zich uitstrekt over meerdere jaren. Doorgaans

tot de oprichting en de financiering van elf nieuwe

voorziet men een termijn van vier tot vijf jaar voor

investeringsfondsen, de zogenaamde “ARKIV’s”,

investeringen in nieuwe portfoliobedrijven. Daarna

die op hun beurt al de aanzet gaven tot een eerste

volgen nog een aantal jaren waarin vervolginves-

reeks investeringen in Vlaamse kleine en middel-

teringen mogelijk zijn, om nadien een exit na te

grote ondernemingen. De incubatiemaanden van

streven. De inzet van de ARKimedesmiddelen in

het ARKimedes-Fonds mogen dus gerust worden

het Vlaamse bedrijfsleven wordt dus gespreid over

bestempeld als een “volle dracht”.

meerdere jaren. Ook het fiscale voordeel waarvan de aandeelhouders van het ARKimedes-Fonds genieten, is uitgestrekt over een periode van vier jaar.

Ook het eerste volledige levensjaar heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Het ARKimedes-initiatief is nu daadwerkelijk voelbaar binnen de dynamische

De ARKIV’s gaan dus niet over één nacht ijs bij

KMO-wereld in Vlaanderen. Maar liefst tweeëndertig

hun beslissingen om risicokapitaal te investeren

beloftevolle ondernemingen slaagden erin om een

in Vlaamse KMO’s. Een risicokapitaalinvestering

totaalbedrag van bijna negentien miljoen euro aan

vereist doorgaans maanden analyse- en voorbe-

te trekken vanuit de ARKIV’s. Daarnaast ontvingen

reidingstijd. Het is immers de bedoeling dat de

Het was in bad dat Archimedes van Syracuse tot briljante inzichten kwam. Het beeld van een bad als stimulerende omgeving voor nieuwe ideeën is dan ook een mooie metafoor voor de activiteiten van het ARKimedes-Fonds.

5


uitgegeven middelen na welbepaalde tijd kunnen

onderzoek en ontwikkeling. Bovendien leiden die

worden terugverdiend met een flinke meerwaarde.

investeringen tot een significant sterkere groei in

Een grondig inzicht in het businessmodel, een sterk

omzet en toegevoegde waarde, wat op zijn beurt

vertrouwen in het ondernemersteam en aantrek-

aanleiding geeft tot een dubbel zo snelle toename

kelijke rendementsvooruitzichten zijn slechts

van de tewerkstelling. Het ARKimedes-team zal

een aantal van de vele elementen die aanwezig

de impact en de resultaten van dit initiatief in de

moeten zijn vooraleer een risico wordt genomen.

komende jaren nauwgezet monitoren en uitgebreid

De capaciteit van het investeringsteam om juiste

in de verf zetten.

beslissingen te nemen, geldt trouwens als één van de belangrijkste criteria voor de erkenning van een

De omstandigheden voor Vlaamse starters en

risicokapitaalfonds als ARKIV.

groeiende KMO’s om aan financiering te geraken, zijn dus nog nooit zo gunstig geweest. We mogen

Dat de selectie van de ARKIV’s grondig gebeurde,

zelfs beweren dat alle ondernemingen die poten-

werd tijdens het voorbije werkingsjaar onder meer

tieel hebben om risicokapitaal aan te trekken, bij

bevestigd door de beslissing van het Europees

minstens één van de ARKIV’s aan hun trekken

Investeringsfonds (EIF) om deel te nemen in een

kunnen komen. Het blijft echter een uitdaging om

volgende financieringsronde van twee van onze

het aanbod van kwaliteitsvolle dossiers in stand

ARKIV’s. Als grootste dakfonds van Europa hanteert

te houden en verder aan te wakkeren. ARKimedes

het EIF de hoogste investeringsstandaarden. Het

juicht dan ook alle initiatieven toe die de Vlaamse

wordt dan ook beschouwd als een referentie in de

regering neemt - en van plan is te nemen - om het

sector van het risicokapitaal. Dat ook de diversifi-

ondernemerschap aan te moedigen. Zo neemt het

catie van de portefeuille van het ARKimedes-Fonds

Vlaams Innovatiefonds (Vinnof) binnen Participa-

op correcte wijze is gebeurd, blijkt duidelijk uit de

tieMaatschappij Vlaanderen (PMV) een belangrijke

gezonde spreiding van de investeringen van de

rol op door bedrijven te financieren in hun prille

ARKIV’s, zowel op het vlak van activiteitensector

levensfase en door hen meer investeringsrijp te

als inzake het ontwikkelingsstadium waarin ze zich

maken voor ARKIV’s in een volgende ronde.

bevinden. De ondernemers die met ARKimedes in bad gaan, Het is echter nog wat te vroeg om de economische

kunnen in elk geval rekenen op professionele

en financiële resultaten van de ARK-investeringen

stimulansen om hun ideeën verder te ontwikkelen

correct in kaart te brengen. Toch hebben we vol-

en in actie om te zetten. Het beeld van Archime-

doende redenen om optimistisch te zijn. Zo toonde

des van Syracuse die in bad tot briljante inzichten

een recente impactstudie van de Belgian Venture

kwam, leek ons dan ook een mooie metafoor voor

Capital and Private Equity Association (BVA) aan

de activiteiten van het ARKimedes-Fonds.

dat ondernemingen die durfkapitaal ontvingen opvallend meer investeren dan gelijkaardige be-

Ten slotte heeft het ARKimedes-Fonds ongetwijfeld

drijven zonder durfkapitaal. Zij doen ook meer aan

een nieuwe dynamiek gecreëerd binnen de risico-

6


kapitaalsector in Vlaanderen. Die zorgt ervoor dat talentvolle ondernemers ambities kunnen waarmaken die voorheen onbereikbaar waren. Op die manier kunnen zij een aanzienlijke bijdrage leveren tot welvaart en welzijn in onze regio. Dat is de visie die beleidsmakers, ParticipatieMaatschappij Vlaanderen en het Vlaamse publiek voor ogen hadden toen zij zich achter het ARKimedes-project schaarden. Laten we die visie met geduld verder koesteren en inmiddels tevreden terugblikken op de mijlpalen die reeds werden bereikt.

Peter Baert namens Macsons NV voorzitter ARKimedes-Fonds NV

7


Dankzij het ARKimedes-initiatief zijn heel wat investeringsfondsen bereid om in starters en jonge KMO’s te investeren. De verhouding tussen risico en beloning voor investeringen in risicokapitaal is opnieuw meer in evenwicht. Als jong high-tech bedrijf heeft Visys hierdoor een gezonde keuze tussen kapitaalpartners kunnen maken. Frank Zwerts, Visys


I. De ARKimedes-regeling

Doelondernemingen zijn KMO’s met een exploi-

De ARKimedes-regeling is een initiatief van

zijn er binnen de twee jaar één te openen. Zij

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) en van

hebben maximaal 250 werknemers, een omzet van

de Vlaamse regering. Zij kanaliseert 450.000.000

hoogstens 50.000.000 euro of een balanstotaal

euro durfkapitaal naar starters en KMO’s in Vlaan-

lager dan 43.000.000 euro. Een doelonderneming

deren. Het wettelijke kader bestaat uit het ARK-

voldoet ook aan het zelfstandigheidscriterium. Dat

decreet van 19 december 2003 en het ARK-besluit

betekent dat de onderneming niet voor 25 % of

van 3 december 2004.

meer van het kapitaal of van de stemrechten in

tatiezetel in het Vlaamse Gewest of die bereid

handen mag zijn van een grote onderneming of van verscheidene grote ondernemingen samen.

ARKimedes Management NV De erkenning van ARKIV’s ARKimedes Management werd opgericht op

ARKIV’s zijn investeringsfondsen die zijn erkend

12 februari 2004 als een 100 % dochtervennoot-

door ARKimedes Management. Kandidaat-ARKIV’s

schap van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen.

kunnen een erkenningsaanvraag bij ARKimedes

Deze vennootschap is verantwoordelijk voor:

Management indienen. Zo een erkenning is slechts mogelijk na een grondig onderzoek en een gunstige eindbeoordeling.

- de oprichting van ARKimedes-fondsen; - de erkenning van ARKIV’s; - de ophaling van middelen voor de ARKimedes-

Wanneer een ARKIV is erkend, zal een

fondsen;

ARKimedes-fonds participeren in het kapitaal van

- het beheer van de ARKimedes-fondsen en het

die ARKIV. Zij moeten echter, naast de middelen

toezicht op de ARKIV’s.

die worden ingebracht door een ARKimedes-fonds, nog eens minstens hetzelfde bedrag ophalen bij

De oprichting van ARKimedes-fondsen

derde partijen. Elke ARKIV is bovendien statutair

ARKimedes-fondsen zijn dakfondsen. Dat zijn

verplicht om te investeren in starters en KMO’s in

investeringsfondsen die niet rechtstreeks investe-

Vlaanderen.

ren in starters en KMO’s, maar die een participatie nemen in andere fondsen die wél rechtstreeks

De ophaling van middelen voor de

investeren in ondernemingen. Wanneer zo een

ARKimedes-fondsen

investeringsfonds is erkend door ARKimedes

ARKimedes Management staat in voor de opha-

Management wordt het aangeduid als “ARKIV”. De

ling van middelen voor de ARKimedes-fondsen.

ondernemingen waarin ARKIV’s investeren, noemt

Mits akkoord van de bevoegde minister en onder

men doelondernemingen.

welbepaalde voorwaarden kan daarvoor een

10


gewestwaarborg en een belastingkrediet worden

In september 2005 haalde het fonds met succes

toegekend.

110.000.000 euro op bij een breed publiek van particuliere beleggers. Dat gaf op de betaaldatum

Beheer van de ARKimedes-fondsen en toezicht op

van de emissie (12 oktober 2005) aanleiding tot

de ARKIV’s

een verhoging van het kapitaal tot 76.200.250 euro

ARKimedes Management staat in voor het dagelijks

door de uitgifte van 300.000 nieuwe B-aandelen,

beheer van de ARKimedes-fondsen en ziet erop toe

met daarnaast de uitgifte van een niet-achter-

dat de ARKIV’s de ARKimedes-regelgeving naleven.

gestelde obligatielening van 35.000.000 euro op twaalf jaar.

ARKimedes-Fonds NV

Het ARKimedes-Fonds investeert uitsluitend als minderheidsaandeelhouder door middel van een

Op 8 juni 2005 werd het eerste ARKimedes-fonds

kapitaalparticipatie in elke ARKIV. Dat gebeurt

boven de doopvont gehouden: “ARKimedes-Fonds

steeds aan dezelfde voorwaarden en met dezelfde

NV”. Het bezat een startkapitaal van 1.200.250

rechten als de overige investeerders tijdens

euro, vertegenwoordigd door 4.800 A-aandelen op

diezelfde kapitaalronde.

naam in handen van ARKimedes Management en 1 B-aandeel aan toonder in handen van Participa-

Het zijn uiteindelijk de ARKIV’s die met hun mid-

tieMaatschappij Vlaanderen.

delen (afkomstig van zowel het ARKimedes-Fonds als van derde partijen) via minderheidsparticipaties investeren in starters en KMO’s in Vlaanderen.

Belastingkrediet / Gewestwaarborg

Publieke investeerders

Vlaamse Gewest 100 %

PMV NV

300.000 B-aandelen € 75.000.000 1 B-aandeel € 250

ARKimedesFonds NV

100 %

ARKimedes Management NV

4.800 A-aandelen € 1.200.000

< 50 %

ARKIV

> 50 %

Privaat kapitaal

Aandeelhoudersstructuur

11

< 50 %

Doelonderneming


Het ARKimedes-Fonds streeft ernaar om in de

het ARKimedes-Fonds toenemen. Het ARKimedes-

raad van bestuur van elke ARKIV één bestuurs- en

Fonds beoogt naar het einde van haar looptijd en

één waarnemersmandaat op te nemen. Het fonds

bij vereffening van de onderliggende ARKIV’s haar

en ARKimedes Management zien erop toe dat

kapitaalinbreng terug te krijgen met een marktcon-

elke ARKIV opereert conform het ARK-decreet en

forme meerwaarde.

ARK-besluit. De ARKimedes-regelgeving vereist dat het controleverslag van de commissaris bepaalt

De looptijd van het ARKimedes-Fonds is beperkt

of de ARKIV het ARK-decreet en ARK-besluit heeft

tot 31 december 2018. Daarna zal het fonds in

nageleefd. Voor sommige sleutelbeslissingen

vereffening worden gesteld. Het ARKimedes-Fonds

binnen de ARKIV wordt de positie van het ARKime-

investeert enkel in ARKIV’s waarvan de statutaire

des-Fonds beschermd door middel van aangepaste

einddatum die van het ARKimedes-Fonds niet

stemmingsquota en/of vetorechten.

overtreft.

De ARKIV’s beslissen autonoom. Het ARKimedesFonds komt niet tussen in hun beslissing om al dan niet te investeren in een doelonderneming. Zij kunnen investeren door middel van een kapitaalparticipatie, eventueel aangevuld met mezzanine- of schuldfinanciering. Het ARKimedesFonds wil dat elke ARKIV haar respectievelijke doelondernemingen actief opvolgt. Elke ARKIV verifieert of de middelen worden aangewend om in het Vlaamse Gewest investeringen uit te voeren, en of er werkgelegenheid of toegevoegde waarde mee worden gecreëerd. De ARKIV’s investeren met de bedoeling hun participaties na vijf tot acht jaar met meerwaarde te gelde te maken. Voor zaai- en early stage-fondsen kan dat iets langer zijn. Elke ARKIV maakt daarom duidelijke afspraken met de bedrijfsleiding van de doelonderneming over de beoogde exit. Naarmate de ARKIV’s hun participaties in de doelondernemingen verzilveren, zullen de vooruitzichten op dividenduitkeringen ten gunste van

12


VLAAMSE GEWEST 100 %

BELASTINGKREDIET / GARANTIE

PMV NV 100 %

PUBLIEK

ARKIMEDES MANAGEMENT NV

FINANCIERING (€ 75 mln. aandelen, € 35 mln. obligaties)

BEHEER (€ 1,2 mln. aandelen)

ARKIMEDES - FONDS NV

(€ 76,2 mln. aandelen en 35 mln. obligaties) FINANCIERING (aandelen)

ARKAFUND NV

Fortis Private Equity Arkimedes NV

Capital-E Arkiv NV

GIMV ARKIV ICT FUND NV

Baekeland Fonds II NV

Big Bang Ventures ARKIV Comm VA*

ING-Activator Fund NV

KBC ARKIV NV

ARK-INVESTERINGEN

KMO’S

* erkenningsbelofte die werd omgezet in een erkenning ** erkend in maart 2006

13

FUNDUS II NV

KMOFIN NV

QAT ARKIV NV**


KBC ARKIV opende met de steun van ARKimedes de nodige deuren. In diezelfde open deuren plaatst Intek nu intelligente sloten voor toegangscontrole... David Meganck en Luc Lievens, Intek


II. Markante gebeurtenissen tijdens het boekjaar

Begin juni 2006 ontving ook Amandine Fund een erkenningsbelofte. De aanvragers stelden een fondsgrootte van 12.005.000 euro in het vooruitzicht, maar slaagden er niet in om de nodige private middelen op te halen. Hierdoor doofde de

ARKIV-erkenningen

erkenningsbelofte uit en is de erkenning nooit in voege getreden.

In totaal dienden negentien partijen een aanvraag in gedurende de eerste erkenningsperiode (dossiers ingediend in maart en april 2005). ARKimedes

Eind 2006 werd nog een erkenningsaanvraag

Management had vervolgens tot 15 oktober 2005

ingediend voor een fonds dat zich zou richten op

de tijd om een standpunt over de ingediende

het verschaffen van risicokapitaal aan Vlaamse

dossiers in te nemen. Twaalf kandidaten ontvingen

KMO’s die een beursgang voorbereiden of willen

een erkenning. Met tien van hen werd uiteindelijk

pre-financieren. De raad van bestuur besliste na

een akkoord bereikt omtrent de investeringsmoda-

grondige beraadslaging om hiervoor geen erken-

liteiten. Het betreft:

ningsbelofte af te leveren.

- ARKAFUND NV

Het ARKimedes-Fonds heeft nog middelen beschik-

- Baekeland Fonds II NV

baar en kandidaat-ARKIV’s kunnen nog steeds

- Big Bang Ventures ARKIV Comm.VA.

een erkenningsaanvraag indienen. ARKimedes

- Capital-E Arkiv NV

Management besloot daarom om opnieuw proactief

- Fortis Private Equity Arkimedes NV

de markt te benaderen en te zoeken naar mogelijke

- FUNDUS II NV

kandidaten. Dit leidde inmiddels al tot drie nieuwe

- GIMV ARKIV ICT FUND NV

aanvragen, die momenteel in behandeling zijn.

- ING-Activator Fund NV - KBC ARKIV NV - KMOFIN NV.

Investeringen door het ARKimedes-Fonds

Voor al deze ARKIV’s werden definitieve investe-

Na de erkenning van de ARKIV’s volgde in januari

ringscontracten tussen oktober 2005 en januari

2006 de formele oprichting ervan en participeerde

2006 opgesteld. Nadien volgden de oprichting of

het ARKimedes-Fonds in het kapitaal.

kapitaalverhoging van de ARKIV’s.

QAT ARKIV NV werd in maart 2006 erkend en op

De raad van bestuur van ARKimedes Management

22 mei van hetzelfde jaar opgericht. Het

beslist over alle aanvragen. Na de afloop van de

ARKimedes-Fonds participeerde voor 7.840.000

eerste erkenningsperiode gebeurt dit in chronolo-

euro, waarvan 25 % werd volstort bij oprichting.

gische volgorde. Zo werd in maart 2006 een elfde fonds, QAT ARKIV NV, erkend. De vennootschap zelf werd opgericht op 22 mei 2006.

16


Op 8 augustus 2006 nam het ARKimedes-Fonds

in de doelondernemingen tot op heden aan

deel aan de tweede closing van Big Bang Ventures

aanschaffingswaarde vermits zij meestal nog geen

ARKIV. Het kapitaal van de ARKIV verhoogde

twaalf maanden oud zijn. Daarom boekt ook het

hierdoor tot 20.000.000 euro met een totale parti-

ARKimedes-Fonds haar participaties in de ARKIV’s

cipatie door het ARKimedes-Fonds van 9.930.000

aan aanschaffingswaarde. De enige uitzondering

euro.

is FUNDUS II. Aansluitend op de aanleg van een waardevermindering door FUNDUS II in haar

Verder voerde GIMV ARKIV ICT FUND op

jaarrekening per 31 december 2006, heeft de raad

23 oktober 2006 een kapitaalverhoging tot

van bestuur van het ARKimedes-Fonds immers

3.311.000 euro door, waarin het ARKimedes-Fonds

beslist om - vanuit het voorzichtigheidsprincipe - in

voor 1.500.000 euro participeerde. De raad van

de jaarrekening per 31 maart 2007 een waarde-

bestuur van GIMV ARKIV ICT FUND heeft een

vermindering aan te leggen op de participatie in

notariële machtiging om te allen tijde over te gaan

FUNDUS II ten belope van 160.678,14 euro.

tot de uitgifte van nieuwe aandelen, waardoor het kapitaal van de ARKIV kan worden opgetrokken tot maximaal 30.100.000 euro. In dat kader zijn de bestaande aandeelhouders gehouden om pro rata deel te nemen in deze kapitaalverhoging. Bijgevolg kan het ARKimedes-Fonds worden verzocht om haar kapitaalparticipatie te verhogen tot maximaal 15.000.000 euro. Op 12 februari 2007 had een kapitaalverhoging plaats bij Capital-E, de moedermaatschappij van Capital-E Arkiv. Het kapitaal van Capital-E werd verhoogd tot bijna 50.000.000 euro na de intrede van enkele nieuwe investeerders, waaronder het European Investment Fund en ING België. De ARKIV’s zullen tijdens de eerste boekjaren hun middelen investeren in doelondernemingen met het oog op meerwaarde in de toekomst. Dit betekent dat elke ARKIV werkingskosten dient te betalen tijdens de beginjaren, terwijl de inkomsten zich pas later zullen aanbieden. Dat verklaart waarom de ARKIV’s hun eerste werkingsjaar met verlies afsluiten. De ARKIV’s boeken hun participaties

17


Financiële vaste activa ARKimedesFonds

Nog te volstorten door ARKimedesFonds

ARKIV

Oprichtingsdatum

ARKAFUND

11/01/06

19.999.000

9.999.000

2.499.750

7.499.250

Baekeland Fonds II

29/09/05

11.100.000

4.000.000

1.454.560

2.545.440

Big Bang Ventures ARKIV

09/03/06

20.000.000

9.930.000

2.482.500

7.447.500

Capital-E Arkiv

11/01/06

30.100.000

15.000.000

3.750.000

11.250.000

Fortis Private Equity Arkimedes

10/01/06

10.000.000

4.990.000

1.247.500

3.742.500

FUNDUS II

10/01/06

5.010.000

2.500.000

464.322

1.875.000

GIMV ARKIV ICT FUND

18/01/06

3.311.000

1.650.000

1.650.000

0

ING-Activator Fund

10/01/06

9.999.000

4.995.000

1.248.750

3.746.250

KBC ARKIV

09/01/06

25.000.000

12.000.000

3.000.000

9.000.000

KMOFIN

09/01/06

25.000.000

12.250.000

3.062.500

9.187.500

QAT ARKIV

23/05/06

16.000.000

7.840.000

1.960.000

5.880.000

175.519.000

85.154.000

22.819.882

62.173.440

Totaal

Totaal kapitaal

Kapitaalparticipatie ARKimedesFonds

Financiële vaste activa van het ARKimedes-Fonds per 31 maart 2007 (in euro)

18


Investeringen door de ARKIV’s (ARK-investeringen) De eerste ARKIV’s werden opgericht in januari 2006. Dat resulteerde bij de afsluiting van het eerste boekjaar op 31 maart 2006 in vier ARKinvesteringen, goed voor een totaal geïnvesteerd bedrag van 1.790.000 euro. Op 31 maart 2007 waren er al tweeëndertig ARK-investeringen in starters en KMO’s. Dat vertegenwoordigt een totaal geïnvesteerd bedrag van 18.962.742 euro, waarvan 14.139.742 euro kapitaalparticipaties en 4.823.000 euro (meestal converteerbare) leningen. Het overzicht hiervan bevindt zich op pagina 30 tot en met 32.

19


Dankzij de steun van Big Bang Ventures, GIMV en ARKimedes zijn wij met Clear2Pay op weg om onze droom te realiseren: softwareproducten ontwikkelen die wereldwijd het betalingsverkeer sneller, efficiënter en goedkoper maken. Wij hebben bij hen gevonden wat we zochten: een klankbord, financiële middelen om te groeien en goede introducties bij internationale venture capitalists. Michel Akkermans en Jürgen Ingels, Clear2Pay


III. De ARKIV’s

fonds is opgericht op 29 september 2005 met een duur tot 29 september 2017. Het ARKimedes-Fonds participeerde op 11 januari 2006.

ARKAFUND NV

Het fonds heeft een maatschappelijk kapitaal van

Aantal investeringen: 2 Bedrag in euro: 833.000

11.100.000 euro en verschaft zaaikapitaal en “early stage”-financiering aan spin-offbedrijven van onderzoekslaboratoria van de deelnemende instel-

ARKAFUND is een joint venture tussen Sydes NV,

lingen of aan startende ondernemingen die ermee

Dexia Bank NV en het ARKimedes-Fonds. Sydes

samenwerken. Het beheer wordt waargenomen

behoort tot de Corelio-groep en werd opgericht in

door de afdeling Technologietransfer van de UGent.

1992 als “private equity”-vennootschap.

Big Bang Ventures ARKIV Comm.VA.

ARKAFUND heeft een maatschappelijk kapitaal van 19.999.000 euro en verschaft expansiekapitaal

Aantal investeringen: 5

aan vernieuwende KMO-initiatieven in Vlaanderen

Bedrag in euro: 3.347.303

binnen de dienstensector, met nadruk op media, informatie, communicatie en telecom.

In 2000 ging het eerste Big Bang Ventures-fonds van start met een kapitaal van 10.000.000 euro.

De ARKIV werd opgericht op 11 januari 2006 met

Dit eerste fonds is volledig geïnvesteerd.

een duur van tien jaar, een termijn die tweemaal met één jaar kan worden verlengd. De ARKIV

In 2006 ging een tweede fonds van start, met

verwacht te investeren in twaalf tot vijftien on-

name Big Bang Ventures II Comm.VA, met als

dernemingen tijdens een periode van vijf jaar. Het

dochterfonds Big Bang Ventures ARKIV. De moe-

beheer van ARKAFUND wordt waargenomen door

der/dochterstructuur biedt extra handelingsruimte

Sydes.

indien een doelonderneming niet beantwoordt aan alle ARKimedes-criteria of wanneer zij meer dan

Baekeland Fonds II NV

1.000.000 euro aan investeringsmiddelen nodig heeft.

Aantal investeringen: 4 BAEKELAND FONDS II

Bedrag in euro: 1.574.998

Big Bang Ventures ARKIV werd op 9 maart 2006 opgericht met een duur van tien jaar, een

Baekeland Fonds II is het investeringsfonds van de

termijn die tweemaal met één jaar kan worden

Associatie Universiteit Gent, waartoe de Universiteit

verlengd. Het bedrag van de eerste closing

Gent, de Hogeschool West-Vlaanderen, de Arte-

bedroeg 17.378.000 euro en van de tweede closing

velde-hogeschool en de Hogeschool Gent behoren.

20.000.000 euro.

De overige partners, naast het ARKimedes-Fonds, zijn KBC Private Equity en Fortis Private Equity. Het

22


Big Bang Ventures ARKIV fuseerde na het afsluiten

investeerde. De moeder/dochterstructuur laat toe

van dit boekjaar, op 27 april 2007, met Big Bang

om een oplossing te bieden wanneer het investe-

Ventures II. Tegelijkertijd verhoogde Big Bang

ringsbedrag hoger is dan 1.000.000 euro. Het laat

Ventures II haar kapitaal tot 31.180.000 euro en

ook toe om via het moederfonds in te spelen op

nam het ARKimedes-Fonds deel aan de kapitaalver-

investeringsopportuniteiten die niet direct voldoen

hoging voor een bedrag van 354.962,33 euro. Dat

aan de bepalingen van de ARKimedes-regelgeving.

alles kaderde in de toetreding van het European

Het ARKimedes-Fonds kan na de investerings-

Investment Fund als nieuwe aandeelhouder. Het

periode haar aandelen in Capital-E Arkiv (fonds-

door het ARKimedes-Fonds ingebrachte bedrag

grootte: 30.100.000 euro) omruilen voor aandelen

(10.284.962,33 euro), verhoogd met een even

Capital-E (fondsgrootte: 50.000.000 euro) en dat

groot bedrag aan private middelen, blijft ook na

aan de oorspronkelijke kapitaalinleg. Dat betekent

deze fusie gereserveerd voor ARK-investeringen.

dat het ARKimedes-Fonds participeert in een geconsolideerd fonds (Capital-E en Capital-E Arkiv

Deze ARKIV focust op “early stage” ICT-onderne-

samen). Dat maakt een betere risicospreiding

mingen en voorziet twaalf tot vijftien participaties

mogelijk.

met actieve opvolging. De ARKIV kan daarbij beroep doen op verschillende venture partners.

Capital-E en Capital-E Arkiv hebben een duur van

Dat zijn onafhankelijke managers met bewezen

twaalf jaar, eventueel verlengbaar tot 31 december

internationale ervaring in de ICT-markt.

2018. Samen voorzien zij een vijftiental participaties tijdens de eerstkomende vijf jaar.

Capital-E Arkiv NV Op 12 februari 2007 had de kapitaalverhoging Aantal investeringen: 2

plaats van Capital-E, de moedermaatschappij van

Bedrag in euro: 1.480.000

Capital-E Arkiv. Het kapitaal van Capital-E werd verhoogd tot bijna vijftig miljoen euro na de intrede

Capital-E is een risicokapitaalfonds dat focust op

van enkele nieuwe investeerders, waaronder het

micro-elektronicagerelateerde sectoren en in het

European Investment Fund (EIF) en ING België.

bijzonder op spin-off bedrijven van IMEC, op de Fortis Private Equity Arkimedes NV

incubatie ervan en op de eerste kapitaalronde(s). IMEC is het grootste onafhankelijke onderzoekscen-

Aantal investeringen: 1 Bedrag in euro: 1.000.000

trum in Europa op het vlak van micro-elektronica en nanotechnologie. Capital-E heeft een voorkeurrecht op de IMEC-dealflow.

Via het investeringsfonds Fagus bezat Fortis Bank Op 11 januari 2006 werd Capital-E NV opgericht

al een fonds dat investeerde in innovatieve KMO’s,

met daaronder een 100 % dochtermaatschappij,

waarin ook het European Investment Fund (EIF)

Capital-E Arkiv, waarin ook het ARKimedes-Fonds

participeert. De investeringsperiode van Fagus liep

23


in juni 2005 ten einde. Met de oprichting van Fortis

GIMV ARKIV ICT FUND NV

Private Equity Arkimedes bouwt Fortis voort op de

ervaringen die zij heeft opgedaan met het actief

Aantal investeringen: 1 Bedrag in euro: 1.000.000

beheer van dit “closed-end”-fonds. De ARKIV werd opgericht op 10 januari 2006 met

GIMV ARKIV ICT FUND werd opgericht op

een fondsgrootte van 10.000.000 euro en een duur

18 januari 2006 met een duur van tien jaar. De

van tien jaar, met de mogelijkheid om tweemaal

mogelijkheid werd ingebouwd om de looptijd van

met één jaar te verlengen.

de ARKIV tweemaal met één jaar te verlengen.

De ARKIV focust op beloftevolle ondernemingen

De ARKIV beoogt een fondsgrootte van 30.100.000

met een onderbouwd groeiprofiel. Het beheer wordt

euro. Bij de oprichting werd het kapitaal beperkt

waargenomen door Fortis Private Equity.

tot 301.000 euro met integrale volstorting. Op 23 oktober 2006 voerde GIMV ARKIV ICT FUND een eerste kapitaalverhoging door ten belope van

FUNDUS II NV

3.010.000 euro. Het ARKimedes-Fonds tekende hierop in voor 1.500.000 euro.

Aantal investeringen: 1 Bedrag in euro: 1.022.004

Via deze ARKIV kunnen specifieke investeringen in “early stage” ICT-ondernemingen worden gedaan in

FUNDUS CVBA werd opgericht in 2001 als een

Vlaanderen, ook al hebben de GIMV-investeringen

investeringsfonds door ondernemers, voor

zelf een Europees karakter.

ondernemers. Op 10 januari 2006 werd een tweede fonds, FUNDUS II, opgericht als ARKIV, met een

ING-Activator Fund NV

totaal vermogen van 5.010.000 euro. Aantal investeringen: 3 Bedrag in euro: 1.369.900

De ARKIV heeft een duur van tien jaar, met de mogelijkheid om die tweemaal met één jaar te verlengen.

Met de oprichting van ING-Activator Fund voorziet ING in een groter aanbod van risicokapitaal voor

FUNDUS II wil groeikapitaal verschaffen aan

haar ondernemerscliënteel.

bedrijven met potentieel op Europese schaal. ING-Activator Fund wil als actieve, tijdelijke minderheidsaandeelhouder risicokapitaal verschaffen aan beloftevolle KMO’s uit zowel innovatieve als traditionele diensten- of industriële sectoren om ze te helpen hun gefundeerde groeiplannen te verwezenlijken.

24


De ARKIV werd op 10 januari 2006 opgericht met

De ARKIV focust op performante en veelbelovende

een maatschappelijk kapitaal van 9.999.000 euro

kleine tot middelgrote ondernemingen in uiteenlo-

en een duur van tien jaar met de mogelijkheid om

pende sectoren.

tweemaal met één jaar te verlengen.

KMOFIN NV

Deze ARKIV wil investeren in een twintigtal participaties over een periode van vier jaar. KBC ARKIV NV

KMOFIN

Aantal investeringen: 8 Bedrag in euro: 3.702.697

KMOFIN is de ARKIV van de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM). LRM heeft het Vlaamse

Aantal investeringen: 4

Gewest als enige aandeelhouder en startte eind

Bedrag in euro: 2.862.841

1998 met risicokapitaalinvesteringen (via kapitaalparticipaties en achtergestelde leningen). Sindsdien

KBC Private Equity ontstond in juli 2005 uit de fusie

investeerde LRM in meer dan vijfenvijftig onder-

tussen KBC Investco en de “private equity”-activi-

nemingen voor een totaalbedrag van 75.000.0000

teiten van Gevaert. Tegelijkertijd nam KBC Private

euro.

Equity als één van de grootste lokale spelers, met een totale portefeuille van circa 450.000.000 euro,

Op 9 januari 2006 werd KMOFIN opgericht. Alle

de strategische beslissing om een ARKIV op te

nieuwe investeringen van LRM die beantwoorden

richten.

aan de ARK-regelgeving worden ondergebracht in deze vennootschap.

KBC ARKIV werd opgericht op 9 januari 2006 met

KMOFIN heeft een maatschappelijk kapitaal van

een duur van tien jaar, met de mogelijkheid om

25.000.000 euro en een duur van tien jaar, met

tweemaal met één jaar te verlengen.

de mogelijkheid om tweemaal met één jaar te verlengen.

Terwijl KBC Private Equity haar horizon verruimt en zich voornamelijk toespitst op investeringsoperaties

KMOFIN focust op investeringen in alle sectoren,

van 2.000.000 tot 50.000.000 euro, speelt de

behalve in die sectoren die zijn uitgesloten door de

ARKIV in op de noden van het cliënteel van het

ARKimedes-regelgeving. De ARKIV investeert vanaf

lokale netwerk, met investeringsbedragen vanaf

25.000 euro in alle stadia (opstart, groei, enz.)

250.000 euro.

van bedrijven die direct of indirect bijdragen tot de economische ontwikkeling en/of tewerkstelling in

De ARKIV heeft een maatschappelijk kapitaal van

de provincie Limburg en de aangrenzende regio’s in

25.000.000 euro en voorziet twintig investeringen

Vlaanderen.

(voor twee derden groeifinancieringen en één derde “early stage”-investeringen) tijdens de investe-

KMOFIN wil een vijftigtal investeringen realiseren

ringsperiode van vier jaar.

gedurende de eerste vijf jaar van haar bestaan.

25


QAT ARKIV NV Aantal investeringen: 1 Bedrag in euro: 770.000

In 2002 hebben een groep ervaren ondernemers het investeringsfonds QAT Investments SA (Lux) opgericht. Dit eerste QAT-fonds heeft een grootte van 25.000.000 euro en profileert zich als een typisch actief ondernemersfonds dat ook dagdagelijks meewerkt aan de uitbouw van zijn participaties. Met de afronding van de investeringsfase van het eerste fonds werd in mei 2006 een tweede fonds QAT II Investments SA (Lux) opgericht. QAT II Investments richtte op 22 mei 2006 dochtermaatschappij QAT ARKIV op. QAT ARKIV focust op “early” en “mid stage”-investeringen in innovatieve KMO’s en op de volgende sectoren: milieu en hernieuwbare energietechnologieën, gezondheidszorg, vergrijzing en ICT. QAT ARKIV is opgericht met een duur van negen jaar met de mogelijkheid om tweemaal met één jaar te verlengen. De ARKIV voorziet tien tot vijftien participaties tijdens een investeringsperiode van vijf jaar.

26


27


Achteraan: Filip Tack, Aventiv; Jan Stinissen, Zappware; Frank Zwerts, Visys; Erik Buntinx, PharmaNeuroBoost; Frank Bekkers, City Live Vooraan: Koen Faes, iNeWiT; Bert Vandecaveye, TML en TMT; Jo Gielen, Ideaxis


Achteraan: Dirk Van der Stede, MostforWater; Antoon Vanparys, Netmining; Herman Ost, MIR; Eric Blondeel, Carbonics Vooraan: Mark Vaeck, ActoGeniX; Inge Geerdens, CV Warehouse; Eppy Figueras, Cercle dâ&#x20AC;&#x2122;O; Jaak Beelen, Biofer


Biofer wil groene energie opwekken, en tegelijkertijd het mest- en afvalprobleem helpen oplossen. De steun van QAT Investments en ARKimedes zorgt ervoor dat wij kunnen doorgroeien tot een voorbeeldonderneming in de sector van de duurzame energieproductie. Jaak Beelen, Biofer


IV. ARK-investeringen

5 Ideaxis NV (www.ideaxis.com) levert e-mailmarketing, internetdiensten en

Overzicht per 31 maart 2007

websites op maat Op 31 maart 2007 waren er al tweeëndertig ARK-

Sector: informatietechnologie - diensten

investeringen in KMO’s voor een totaal geïnvesteerd

KMOFIN

500.000

bedrag van 18.962.742 euro. Achtentwintig van 6 Qlayer NV (www.qlayer.com)

deze investeringen gebeurden tijdens het afgelopen boekjaar. Het gemiddelde investeringsbedrag

voorziet commerciële datacenters van virtuele

bedraagt dus ongeveer 600.000 euro per KMO.

managementsoftware

Hieronder volgt een overzicht van de genomen

Sector: informatietechnologie - software

participaties (bedragen in euro).

Big Bang Ventures ARKIV

999.998

7 Intek NV (www.inteknv.com)

1 Postron NV (www.postron.be) produceert automatiserings- en point-of-sales

ontwikkelt en produceert geavanceerde

producten voor horeca en detailhandel

elektronische sloten

Sector: informatietechnologie - hardware FUNDUS II

Sector: industriële productie - bedrijfsgoederen

1.022.004

en toebehoren KBC ARKIV

2 Tigenix NV (www.tigenix.com)

1.000.000

ontwikkelt producten om kraakbeenletsels te 8 Clear2Pay NV (www.clear2pay.com)

herstellen Sector: biotechnologie - verwant onderzoek en

ontwikkelt software-apllicaties voor snel en

productiemateriaal

veilig betalingsverkeer

Baekeland Fonds II

399.998

Sector: informatietechnologie - software Big Bang Ventures ARKIV

3 Visys NV (www.visysglobal.com) ontwikkelt systemen voor visuele inspectie en

9 Tailormade Transport NV

sortering op basis van lasertechnologie Sector: industriële producten en diensten -

(www.tailormade-logistics.com)

automatisatie

levert logistieke en transport-diensten

KMOFIN

947.306

640.000

Sector: overige - transport KBC ARKIV

839.800

4 Entelec Control Systems NV (www.entelec.be)

maakt een iBMS-platform voor aansturing van

Tailormade Logistics NV (www.tailormade-logistics.com)

software- en PLC systemen van infrastructuur-

levert logistieke en transport-diensten

complexen Sector: informatietechnologie - software

Sector: overige - transport

KMOFIN

KBC ARKIV

849.379

32

147.840


10 Pronota NV (www.pronota.com)

16 Carbonics NV (website in opbouw)

ligt aan de basis van een nieuwe generatie

commercialiseert elektronische vermogens-

moleculaire diagnostica

componenten gebaseerd op synthetische

Sector: biotechnologie - verwant onderzoek en

diamant als halfgeleider

productiemateriaal

Sector: elektronica - vermogenscomponenten

Baekeland Fonds II

Capital-E Arkiv

500.000

480.000

17 Becona NV (www.becona.be)

11 RMONI Wireless BVBA (www.rmoni.com) ontwikkelt hard- en software voor industriële

ontwerpt, produceert en verhuurt innovatieve

draadloze netwerken van sensoren

bekistingsystemen voor de bouwnijverheid

Sector: informatietechnologie - hardware

Sector: bouw

KMOFIN

KMOFIN

249.984

18 PharmaNeuroBoost NV

12 Zappware NV (www.zappware.be)

(website in opbouw)

ontwikkelt en commercialiseert software en

ontwikkelt anti-depressiva

diensten voor digitale televisie en media

Sector: medische- en gezondheidssector

Sector: telecommunicatie KMOFIN

KBC ARKIV

600.334

375.200

19 MOSTforWATER NV

13 MIR BVBA (www.mirbvba.be)

(www.mostforwater.com)

produceert brandwerende rolluiken

levert simulatiesoftware en advies om de

Sector: industriële producten en diensten –

kwaliteit van water te garanderen

industrieel materiaal en machines Fortis Private Equity Arkimedes

350.000

Sector: informatietechnologie - software

1.000.000

Baekeland Fonds II

14 Asic Ahead NV (www.asicahead.com)

175.000

20 Cercle d’O NV (www.cercledo.com)

commercialiseert reconfigureerbare radio

levert luxueuze kleding voor de zwangere

IC-technologie

vrouw

Sector: telecommunicatie - dragers Capital-E Arkiv

Sector: consument - detailhandel 1.000.000

ING-Activator Fund

15 Country Chef Belgium NV

219.900

21 Netmining NV (www.netmining.com)

(www.countrychef.be)

biedt software aan die bedrijven helpt om leads

bereidt maaltijden in het groot

te detecteren in hun online bezoekers

Sector: consument - detailhandel ING-Activator Fund

Sector: informatietechnologie - software ARKAFUND

750.000

33

500.000


28 iNEWiT NV (www.inewit.be)

22 Avinity Systems BV (www.avinity.net) brengt interactieve applicaties op betaaltelevisie

ontwikkelt draadloze mobiele camera’s

Sector: telecommunicatie

Sector: informatietechnologie - hardware

Big Bang Ventures ARKIV

Big Bang Ventures ARKIV

400.000

29 TINC Associates NV (www.tinc.be)

23 City Live NV (www.citylive.be)

levert diensten voor luchtverkeersleiding en

ontwikkelt software-applicaties voor PDA’s

scheepvaart

Sector: informatietechnologie - software KMOFIN

800.000

Sector: informatietechnologie - software en

288.000

diensten ING ACTIVATOR FUND

24 ActoGenix NV (www.actogenix.com) ontwikkelt farmaceutische producten voor

400.000

30 Netmedia Europe NV

darmaandoeningen

(www.netmedia-europe.com)

Sector: biotechnologie - verwant onderzoek en

ontwikkelt reclame op maat via internet

productiemateriaal

Sector: communicatie - mediahuizen

Baekeland Fonds II

KMOFIN

500.000

225.000

31 Aventiv NV (www.aventiv.com)

25 3P Air Freighters Ltd (website in ontwikkeling)

commercialiseert Nomadisk (uitwisselen van

verhuurt vliegtuigen voor cargo-vluchten in

digitale documenten) Sector: informatietechnologie - hardware

Zaventem

GIMV ARKIV ICT FUND

Sector: overige - transport QAT ARKIV

770.000

32 Multi Media Services NV (www.multimediaservices.be)

26 24access Solutions BV (www.24access.nl)

is een groothandel van multimediaproducten

connecteert PC met mobiele telefoon

Sector: consument - detailhandel

Sector: telecommunicatie Big Bang Ventures

KBC ARKIV

500.001

200.000

27 Quick Sensor NV (www.quicksensor.com)

TOTAAL

ontwikkelt sensoren voor cinemazetels en ziekenhuisbedden Sector: industriële producten en diensten automatisatie ARKAFUND

1.000.000

333.000

34

18.962.742


De volgende grafieken beschrijven de investeringen volgens sector, investeringsstadium en financieringsvorm.

Communicatie 1%

Overige 11%

Medische- en gezondheidssector 2% Elektronica 3% Informatietechnologie 41%

Consumentgerelateerd 8%

Telecommunicatie 12%

IndustriĂŤle productie 5%

IndustriĂŤle producten en diensten 10%

Biotechnologie 7%

ARK-investeringen per sector (per 31.03.2007)

Leningen 25%

Zaai en opstart 28%

Groei 72% Kapitaalparticipaties 75%

Opsplitsing ARK-investeringen in kapitaal versus achtergestelde leningen

ARK-investeringen per investeringsfase

35


Cercle d’O bewijst dat er in Vlaanderen wel degelijk interesse is voor startersdossiers. Dankzij ING-Activator Fund en ARKimedes realiseerden wij dé gedroomde start! Eppy Figueras en Grietje Figueras, Cercle d’O


V. Deugdelijk bestuur

- Isabelle De Clercq is advocate, ingeschreven

Management en comités

Het ARKimedes-Fonds wordt bestuurd door een raad van bestuur, benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders op bindende voordracht van de houders van de aandelen van

investeringsbeslissingen, volgend op de erkenning van ARKIV’s door ARKimedes Management, is een beslissing van de raad van bestuur van het ARKimedes-Fonds.

voor een termijn van vijf jaar. De raad van bestuur van het ARKimedes-Fonds is samengesteld uit de

- Macsons nv, met als vaste vertegenwoordger

media-, marketing- en technologiebedrijven

met een sterke focus op innovatie en markt-

leiderschap. Vandaag gaat zijn belangstelling uit

naar de begeleiding en ontwikkeling van onder-

zoeksinstellingen en innoverende bedrijven.

mische Zaken en Internationale Samenwerking

bij het Provinciebestuur van Limburg.

hij mee aan de basis van het totstandkomen

van de ARKimedes-regeling.

schappij voor Sociaal Wonen, afgekort VMSW.

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor

Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en

Ommeland (IVBO).

politieke cel van Groen!, waar ze economische

en fiscale dossiers opvolgt.

centrum en lid van het managementcomité van

Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen. Hij

bekleedt diverse bestuursmandaten o.a. bij het

IWT Vlaanderen, Flanders District of Creativity

vzw en is ere-bestuurder van de GIMV.

- Robert Verpoest is vaste vertegenwoordiger

- Vera Boesmans werkt als directeur Econo-

Maatschappij Vlaanderen. Vanuit die functie ligt

- Eric Vermeylen is directeur van het kennis-

volgende negen bestuurders:

bestuur werd uitgebouwd tot een groep van

- Els Keytsman is beleidsmedewerkster op de

De bestuurders werden op 8 juni 2005 benoemd

business unit KMO-financiering van Participatie-

- Marina Heyvaert is algemeen directeur van het

bij wet worden opgedragen. De bekrachtiging van

voormalige CEO van Concentra, dat onder zijn

De raad van bestuur voert alle taken uit die hem

bestuurder van Markant.

- Jaak Floridor is voorzitter van de Vlaamse Maat-

categorie A.

de heer Peter Baert, voorzitter. Peter Baert is de

aan de Gentse balie sinds 1981. Zij is tevens

- Bart De Smet is manager van PMV-kmo, de

Raad van bestuur

38

van BVBA Management Consultants R. Verpoest

& C° en werkt als zelfstandige externe

bestuurder en als executive management-

opdrachthouder.


Staand: Marina Heyvaert, bestuurder; Eric Vermeylen, bestuurder; Peter Baert voor Macsons nv, voorzitter; Bart De Smet, bestuurder; Isabelle De Clercq, bestuurder. Gehurkt: Robert Verpoest voor bvba Management Consultants R. Verpoest en C째, bestuurder; Vera Boesmans, bestuurder; Jaak Floridor, bestuurder Ontbreekt op deze foto: Els Keytsman, bestuurder 39


Dagelijks bestuur

De raad van bestuur van het ARKimedes-Fonds

Tot midden 2006 maakte Dominiek Deconinck deel

heeft het dagelijks bestuur opgedragen aan

uit van het investeringsteam. Hij heeft ARKimedes

ARKimedes Management, vertegenwoordigd door

Management verlaten en werd opgevolgd door Tom

algemeen directeur Thomas Fiers.

De Moor die zijn carrière begon bij Fortis Bank en daarna werkte voor het advocatenkantoor DLA.

Het team van ARKimedes Management bestaat uit: - Thomas Fiers, algemeen directeur ARKimedes

Beheersovereenkomst

Het ARKimedes-Fonds heeft met ARKimedes

Management (midden op de foto),

- Kathleen De Cock, investeringsmanager (rechts

Management een beheersovereenkomst gesloten.

Zij vertrouwt onder meer de volgende taken toe

op de foto),

- Tom De Moor, investeringsmanager (in bad op

aan ARKimedes Management:

- het ontvangen en beantwoorden van alle

de foto).

40

briefwisseling aangaande het ARKimedes-Fonds;


- de opmaak en voorlegging van het jaarlijkse

eventuele andere fondsen, aanpassingen ten

budget en van de tussentijdse budget-

gevolge van fusies, inbrengen of overdrachten

aanpassingen aan de raad van bestuur van het

van een algemeenheid of bedrijfstak, splitsin-

ARKimedes-Fonds;

gen of opslorpingen, voorafgaandelijk door de

- het sluiten van contracten voor het ARKimedes-

raad van bestuur van het ARKimedes-Fonds

Fonds mits zij kaderen binnen het

moeten worden beslist); of

goedgekeurde budget of de door de raad van

bestuur genomen beslissingen;

(en uitvoering ervan) inzake bestaande

- het nemen van desinvesteringsbeslissingen

- het doorvoeren en implementeren van alle

investeringen van het ARKimedes-Fonds;

(operationele) investeringen en desinvesterin-

- het financieel beheer van het ARKimedes-Fonds

gen van het ARKimedes-Fonds, kaderend

voor zover passend binnen het goedgekeurde

binnen het door de raad van bestuur goed-

budget of de door de raad van bestuur geno-

gekeurd budget of de door de raad van bestuur

men beslissingen;

genomen beslissingen;

- het uitvoeren en implementeren van het

- de opmaak van de jaarrekening van het

thesauriebeheer van het ARKimedes-Fonds,

ARKimedes-Fonds en de publicatie en neer-

inclusief geldbeleggingen binnen het door de

legging ervan na vastlegging door de raad van

bestuur en de goedkeuring door de algemene

thesauriebeheer;

vergadering van het ARKimedes-Fonds;

- het bijhouden van alle portefeuille-informatie

raad van bestuur goedgekeurde kader inzake

- het rapporteren aan de raad van bestuur van

van het ARKimedes-Fonds in een portefeuille-

beheerspakket;

het ARKimedes-Fonds;

- het verzorgen en het publiceren van de externe

- het uitvoeren van de vereffeningswerkzaam-

heden (en taken die daarmee verband houden)

rapportering;

- het behandelen, uitvoeren, implementeren en

van het ARKimedes-Fonds;

afhandelen van investeringsvoorstellen ten

- het onderhouden van contacten met

behoeve van het ARKimedes-Fonds (in de

externe accountant(s) en de commissaris van

meest ruime zin), inclusief onder meer (zonder

het ARKimedes-Fonds;

limitatief te zijn):

- het onderhouden van contacten met de

- het nemen van beslissingen (en uitvoering

aandeelhouders en obligatiehouders van het

ervan) inzake aanpassingen aan bestaande

ARKimedes-Fonds;

investeringen (voor zover dat geen verhoging

- het onderhouden van contacten met de ove-

van het investeringsbedrag vereist of de

rige externe partijen (zoals onder meer de

risicopositie van het ARKimedes-Fonds

CBFA, de fiscale autoriteiten, raadslieden...)

hierdoor beduidend verzwakt, en met dien

van het ARKimedes-Fonds; en

verstande dat aanpassingen van bestaande

- in het algemeen alle taken die (i) nuttig of

investeringen tengevolge van een eventuele

noodzakelijk zijn voor het ARKimedes-Fonds,

ruil van aandelen, inbreng in natura in

(ii) redelijkerwijze geen tussenkomst van de

41


raad van bestuur van het ARKimedes-Fonds

Het ARKimedes-Fonds zorgt voor een relatief

rechtvaardigen of (iii) van dergelijke aard zijn

stabiele allocatie van de thesauriemiddelen zonder

dat, in het belang van het ARKimedes-Fonds,

actieve kortetermijntrading in beleggingsinstrumen-

niet kan worden gewacht op een beslissing van

ten. Alle thesauriebeleggingen die werden uitge-

de raad van bestuur van het ARKimedes-Fonds.

voerd tijdens het boekjaar vertonen een beperkt kapitaalrisico, zonder een direct wisselkoersrisico

ARKimedes Management ontvangt voor het

en met een marktconforme rentevergoeding.

vervullen van de taken van dagelijks bestuur een

Het thesauriecomité komt ad hoc samen en rappor-

vergoeding van 1 % op jaarbasis (+ BTW) op

teert aan de raad van bestuur. Het thesauriecomité

het maatschappelijk kapitaal en de geplaatste

is samengesteld uit:

obligatielening van het ARKimedes-Fonds en dat

- twee leden van de raad van bestuur;

met maandelijkse afrekening.

- de algemeen directeur van ARKimedes

Management, Thomas Fiers;

Het dagelijks bestuur van ARKimedes Management

- de financieel controller van Participatie-

is gedelegeerd aan haar algemeen directeur

Maatschappij Vlaanderen, Karel Bosman.

Thomas Fiers. Investeringsbeslissingen

Thesauriecomité

De erkenningsbeslissingen zijn door de ARKime-

Bij de oprichting van elke ARKIV wordt minstens

des-regelgeving voorbehouden aan ARKimedes

25 % van het kapitaal volstort. De overige 75 %

Management. De erkenningen worden gegeven na

wordt volstort op afroep van de ARKIV in functie

beraadslaging ten gronde door de raad van bestuur

van het investeringsritme. Daartegenover staat

van ARKimedes Management en op voordracht van

dat het ARKimedes-Fonds de 110.000.000 euro die

het operationele investeringsteam. Het operationele

het heeft opgehaald bij het publiek, op 12 oktober

investeringsteam heeft daarbij enkel een voor-

2005 na aftrek van de kosten van de emissie in

dracht- en adviesfunctie.

ontvangst heeft genomen. Het ARKimedes-Fonds beschikt bijgevolg over heel wat tijdelijke liquidi-

Met een erkenning volgt een overeenkomstige ka-

teiten. In afwachting van de kapitaalopvragingen

pitaalparticipatie door het ARKimedes-Fonds in de

door de ARKIV’s, tracht het ARKimedes-Fonds die

ARKIV. De raad van bestuur van ARKimedes-Fonds

middelen op een voorzichtige wijze te beleggen met

staat in voor de ratificatie van de door ARKimedes

het oog op een marktconforme vergoeding.

Management genomen (investerings)beslissingen.

Er werd een algemeen thesauriebeleid goedgekeurd

De algemene vergadering

dat een kader verschaft voor de thesauriebeleg-

De gewone algemene vergadering heeft plaats

gingen en een thesauriecomité opgericht dat zorgt

op de laatste donderdag van de maand augustus.

voor een optimale allocatie van de thesauriemid-

De vergadering beraadslaagt onder meer over

delen in afwachting van de kapitaalopvragingen

de jaarrekening per 31 maart van elk jaar, zoals

door de ARKIV’s.

42


voorgedragen door de raad van bestuur, en over de bestemming van het resultaat. Regelgeving en externe controle Allereerst gelden de bepalingen van het ARKdecreet en het ARK-besluit. Verder werd het ARKimedes-Fonds bij de voorbereiding van de publieke emissie in 2005 en de opmaak van de prospectus ten gronde opgevolgd door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). Het ARKimedes-Fonds leeft de bepalingen van de prospectus, die op 8 september 2005 door de CBFA werd goedgekeurd, strikt na. Verder werd de volgende bepaling toegevoegd aan de statuten van de vennootschap: â&#x20AC;&#x153;de vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de hoedanigheid van een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft, in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en is onderworpen aan bijzondere wetgeving die ertoe strekt investeringen in niet-genoteerde vennootschappen te bevorderenâ&#x20AC;?. Externe audit De halfjaarlijkse en jaarlijkse cijfers van het ARKimedes-Fonds worden onderworpen aan respectievelijk een beperkt nazicht en een volkomen controle door de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren.

43


De investering van Baekeland Fonds II, mede mogelijk gemaakt door ARKimedes, was voor de andere investeerders die in 2005 zijn ingestapt een belangrijk teken van vertrouwen in de technologie en het potentieel van TiGenix. Gil Beyen, TiGenix


VI. Jaarrekening

Balans (in euro, afgerond in eenheden) Passiva

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal

76.200.250

Overgedragen resultaat

-2.248.512

Schulden op meer dan één jaar

Obligatielening

Kredietinstellingen

36.229.379

35.000.000

1.229.379

Schulden op ten hoogste één jaar

234.266

Overlopende rekening

580.239

Totaal

46

73.951.738

110.995.622


Oprichtingskosten

Per einde boekjaar bestaan de thesauriebeleg-

Deze rubriek omvat enerzijds de geactiveerde kos-

gingen uit:

ten bij oprichting van de vennootschap, maar ook andere oprichtingskosten. De aanschaffingswaarde

- 4.080.000 euro kortetermijndepots;

van de oprichtingskosten bedraagt 4.667.827 euro

- 4.402.831 euro thesauriesicav’s;

en betreft vrijwel uitsluitend kosten met betrekking

- 9.956.947 euro commercial paper op maximaal

tot de publieke emissie. De aanschaffingswaarde

van deze kosten wordt pro rata temporis lineair

- 3.798.208 euro sicav Fortis Absolute Return

afgeschreven over een termijn van vijf jaar.

Bond Euro Cap, met een beleggingshorizon tot

één jaar;

Financiële vaste activa

drie maand;

- 3.800.000 euro sicav Dexia Dynamix Cash

De financiële vaste activa omvatten de deelnemingen in elf ARKIV’s. Bij de oprichting van elke ARKIV wordt minstens 25 % van de kapitaalparticipatie

Enhanced, met een beleggingshorizon tot één

jaar;

- 4.997.468 euro in twee OLO’s op respectievelijk

volstort. Het resterende bedrag wordt volstort in

functie van het investeringsritme van de ARKIV.

twee (tot 28.03.08) en drie jaar (tot 28.03.09);

- 4.944.500 euro gestructureerd (bank)depot

Voor een detail van de financiële vaste activa wordt verwezen naar pagina 16. Vorderingen op ten hoogste één jaar

(zonder kapitaalrisico met van bij de start vast-

staande trimestriële rentevoeten) op twee jaar

(tot 17.02.08);

- 1.999.984 euro sicav ING International II

Dit bedrag betreft de terug te vorderen roerende voorheffing op rente-inkomsten.

Senior Bank Loans Euro Cap, met een beoogde

beleggingshorizon van minstens één jaar;

Geldbeleggingen

- 16.000.000 euro geëffectiseerd papier (Baker

In afwachting van de investering van de middelen

Street Finance Ltd), rating AAA tot AA+.

in ARKIV’s, belegt het ARKimedes-Fonds de

Beoogde beleggingshorizon circa drie jaar;

beschikbare gelden op tijdelijke basis. De keuze

- 12.000.000 euro geëffectiseerd papier

van de thesauriebeleggingen is in handen van een

(Pembridge Square Finance), rating AAA tot AA.

thesauriecomité.

Beoogde beleggingshorizon circa drie jaar;

- 10.000.000 euro vermogensbeheermandaat op Het thesauriecomité streeft naar een relatief

stabiele allocatie van de thesauriemiddelen, zonder

- 7.500.514 euro vermogensbeheermandaat op

actieve kortetermijntrading in beleggingsinstru-

twee jaar (tot 02.05.08); drie jaar (tot 28.03.09).

menten. De thesauriebeleggingen die werden uitgevoerd tijdens het boekjaar vertonen allemaal

Dit moet men reduceren met 60.456 euro globale

een beperkt tot aanvaardbaar kapitaalrisico, zonder

waardevermindering. De geboekte waardevermin-

direct wisselkoersrisico en met een marktconforme

dering kadert in een trimestriële waardering van elk

rentevergoeding.

effect en is een louter theoretische waardevermin-

47


dering (o.a. voor beide OLO’s en het gestructureerd

1.207.500 euro van de obligatielening betaalt. In

bankdepot) gezien de onderliggende effecten

ruil hiervoor moet het fonds één interestdelging van

100% terugbetaalbaar zijn op hun einddatum. De

18.030.000 euro verrichten op 12 oktober 2017.

boekhoudwetgeving voorziet immers dat, indien

Per 31 maart 2007 vinden we het eerste ontvangen

de boekwaarde hoger is dan de marktwaarde, er

bedrag onder de swap terug (met name 1.207.500

waardeverminderingen geboekt moeten worden,

euro, ontvangen op 12 oktober 2006) evenals de

terwijl waardevermeerderingen enkel bij effectieve

gekapitaliseerde intresten van dit bedrag van

realisatie van de belegging geboekt mogen worden.

12 oktober 2006 tot 31 maart 2007.

Zo ligt de globale marktwaarde per 31 maart 2007 van de geldbeleggingen 580.849 euro boven de

Schulden op ten hoogste één jaar

globale boekwaarde, wat niet in de cijfers per

Deze betreffen voornamelijk de openstaande

31 maart 2007 tot uiting komt.

facturen van februari en maart voor het beheer van het fonds (in totaal 224.254 euro), betaalbaar

Liquide middelen

aan ARKimedes Management. Het beheer van het

Er is voor 1.003.698 euro aan liquide middelen,

fonds is toevertrouwd aan ARKimedes Management

voornamelijk op een hoogrentende zichtrekening.

die hiervoor een globale vergoeding ontvangt van 1 % op jaarbasis (+ BTW) op het maatschappelijk

Overlopende rekeningen actief

kapitaal en de geplaatste obligatielening van het

Betreft de pro ratering tot 31 maart 2007 van te

ARKimedes-Fonds en dat met maandelijkse afreke-

ontvangen rente-inkomsten.

ning. Het fonds is niet BTW-plichtig, wat betekent dat de betaalde BTW niet recupereerbaar is.

Kapitaal Bij de oprichting op 8 juni 2005 bedroeg het

Overlopende rekening passief

kapitaal 1.200.250 euro. Op 12 oktober 2005

De overlopende rekening van het passief bestaat in

werd dit via de publieke emissie verhoogd tot

hoofdzaak uit het pro rata-gedeelte van de coupon-

76.200.250 euro.

last (met betaaldatum 12 oktober van elk jaar) van de obligatielening van 35.000.000 euro.

Schulden op meer dan één jaar Dit omvat de terugbetaalbare obligatielening ten bedrage van 35.000.000 euro die loopt van 12 oktober 2005 tot 12 oktober 2017 en voorziet in een jaarlijkse coupon van 3,45 %, en de pro rata schuld onder de interestswap. Het ARKimedesFonds heeft immers een interestswap-overeenkomst met een bank afgesloten, waaruit het fonds jaarlijks een bedrag ontvangt waarmee het op 12 oktober van elk jaar de coupon van

48


Resultatenrekening (in euro)

De vennootschap boekte tijdens het boekjaar een negatief bedrijfsresultaat van -2.150.202 euro. De voornaamste kosten betreffen de aan ARKimedes Management betaalde beheersvergoeding (1.345.523 euro incl. BTW), 750.464 euro afschrijving van kosten van de oprichting en de publieke aandelenemissie, kosten accountant (19.747 euro), kosten commissaris (10.073 euro) en kosten voor de opmaak van het jaarverslag en de inrichting van de algemene vergadering (17.525 euro). De financiĂŤle opbrengsten (2.536.830 euro) zijn opbrengsten uit thesauriebeleggingen. De financiĂŤle kosten omvatten, onder andere, de couponlast (1.207.500 euro) van de obligatielening, 183.101 euro afschrijving van kosten betreffende de publieke emissie van de obligatielening en 60.456 euro geboekte waardeverminderingen op thesauriebeleggingen (voor effecten die weliswaar zijn aangekocht met de bedoeling ze aan te houden tot hun vervaldag, waardoor de waardeverminderingen zich wellicht nooit zullen voordoen). Na verrekening van het financieel resultaat, bedraagt het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening en voor belastingen -1.100.191 euro. Aansluitend op de aanleg van een waardevermindering van 321.999 euro door FUNDUS II in haar jaarrekening per 31 december 2006, heeft de raad van bestuur van ARKimedes-Fonds beslist om veiligheidshalve ten belope van haar kapitaalparticipatiepercentage in FUNDUS II een waardevermindering van 160.678 euro aan te leggen.

49


Het boekjaar wordt afgesloten met een netto

kapitaalparticipatie in GIMV ARKIV ICT FUND te

resultaat van -1.260.869 euro.

verhogen tot maximaal 15.000.000 euro.

Resultaatsverwerking en -bestemming

Belangrijke gebeurtenissen na afsluitdatum

Te verwerken resultaat - Verlies van het boekjaar

-1.260.869 euroO

Te verwerken verlies

-1.260.869 euroO - Op 27 april 2007 werd Big Bang Ventures

Bestemming

ARKIV bij fusie opgeslorpt door Big Bang

- Overgedragen verlies vorig boekjaar

Ventures II. Onmiddellijk daarop verhoogde Big

Bang Ventures II zijn kapitaal tot 31.180.000

- Over te dragen verlies huidig boekjaar

euro en nam het ARKimedes-Fonds ten belope

-1.260.869euro²

van 354.962,33 euro deel aan de kapitaalver-

Totaal

-2.248.512 euro1

hoging. Dit alles kaderde in de toetreding van

het European Investment Fund als nieuwe

aandeelhouder. Het door het ARKimedes-Fonds

ingebrachte bedrag (10.284.962,33 euro), ver-

-987.643 euro²

Buitenbalansverplichtingen

hoogd met een even groot bedrag aan private

ARKimedes-Fonds heeft met een Belgische finan-

middelen, blijft ook na deze fusie gereserveerd

ciële instelling een interest-swap afgesloten waarbij

voor ARK-investeringen.

het ARKimedes-Fonds uit de swap jaarlijks een vast bedrag van 1.207.500 euro ontvangt waarmee de

- Gedeeltelijke kapitaalvolstortingen na

coupons van de obligaties worden betaald en het

afsluitdatum:

FUNDUS II:

ARKimedes-Fonds in ruil aan de Belgische financiële instelling één interestbedrag (18.030.000 euro)

499.002 euro (april 2007)

QAT ARKIV: 1.960.000 euro (mei 2007)

dient te betalen op einddatum (12.10.2017) van de swap, tevens de einddatum van de obligaties.

- Einde mei 2007 zijn drie nieuwe ARKIVVoorts kan de raad van bestuur van GIMV ARKIV

erkenningsaanvragen ingediend. Zij zijn mo-

ICT FUND beslissen om nieuwe aandelen uit te

menteel in behandeling.

geven en zo het kapitaal van de ARKIV te verhogen tot maximaal 30.100.000 euro. De bestaande

- Tussen het afsluiten van het boekjaar en einde

aandeelhouders zijn gehouden om pro rata deel te

mei 2007 gebeurden nog eens zes nieuwe

nemen in deze kapitaalverhoging. Bijgevolg kan

ARK-investeringen ten belope van vijf miljoen

ARKimedes-Fonds worden verzocht om zijn

euro, waarvan circa vier miljoen euro onder

de vorm van kapitaal. Bovendien werden nog

acht term sheets ondertekend tussen ARKIV’s

1 Onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van 30 augustus 2007.

50


en KMO’s, goed voor een totaal van circa

- licenties: lineair 20 %

6,6 miljoen euro.

- eigen ontwikkelde of in regie ontwikkelde

software: lineair 20 %

Er hebben zich na balansdatum verder geen Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen

belangrijke gebeurtenissen voorgedaan.

worden geboekt op immateriële vaste activa met beperkte gebruiksduur, wanneer ingevolge hun

Waarderingsregels

technische ontwaarding of wegens wijzigingen van economische of technologische omstandigheden,

Oprichtingskosten

hun boekhoudkundige waarde hoger is dan de

De oprichtingskosten worden geboekt tegen

gebruikswaarde voor de onderneming.

aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde omvat naast de aanschaffingsprijs ook de bijko-

Materiële vaste activa

mende kosten. De aanschaffingswaarde van de

De materiële vaste activa worden geboekt tegen

oprichtingskosten wordt pro rata temporis lineair

aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde omvat naast de aanschaffingsprijs, de vervaardi-

afgeschreven over een periode van vijf jaar.

gingprijs of de inbrengwaarde, ook de bijkomende kosten.

Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa verkregen van derden of door inbreng worden op het actief geboekt tegen

Op de aanschaffingswaarde worden volgende

aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde

afschrijvingspercentages toegepast, behalve in

omvat naast de aanschaffingsprijs, de vervaar-

het jaar van verwerving waarbij volgens de fiscale

digingprijs of de inbrengwaarde, naargelang het

bepalingen terzake wordt afgeschreven:

geval, ook de bijkomende kosten. - gebouwen: lineair tegen 3 % Andere dan van derden verworven immateriële

- installaties, machines en uitrusting: lineair van

vaste activa worden op het actief geboekt tegen

vervaardigingprijs op voorwaarde dat die niet hoger

- meubilair en rollend materieel: lineair van 20 %

is dan een voorzichtige raming van de gebruiks-

waarde of van het toekomstige rendement voor de

- leasing en soortgelijke rechten: lineair van

onderneming van deze vaste activa.

Op de aanschaffingswaarde worden volgende

- overige materiële vaste activa: lineair van 20 %

afschrijvingspercentages toegepast, behalve in het

20 % tot 33,33 % tot 33,33 % 20 % tot 33,33 % tot 33,33 %

jaar van verwerving, waarbij volgens de fiscale Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen moeten

bepalingen terzake wordt afgeschreven:

worden geboekt op materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur indien: a) hun boekhoudkun-

51


dige waarde hoger is dan de gebruikswaarde voor

Op de nominale waarde of de aanschaffingswaarde

de onderneming ingevolge technische ontwaarding

wordt een waardevermindering toegepast indien de

of wijziging van economische of technologische

betaling op de vervaldag onzeker is of wanneer de

omstandigheden en b) indien ze buiten gebruik

realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting

gesteld zijn of niet meer duurzaam tot de activiteit

lager is dan de nominale waarde of hun boek-

bijdragen en hun waarschijnlijke realisatiewaarde

waarde.

lager is dan de boekwaarde. Vorderingen op ten hoogste een jaar FinanciĂŤle vaste activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale

De deelnemingen, aandelen en vastrentende effec-

waarde met uitzondering van de vorderingen onder

ten worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde.

de vorm van vastrentende effecten die tegen

De aanschaffingswaarde is naargelang het geval

aanschaffingswaarde worden gewaardeerd. De

de aanschaffingsprijs of de inbrengwaarde. De vor-

bijkomende kosten worden onmiddellijk ten laste

deringen en borgtochten worden gewaardeerd aan

van het resultaat geboekt.

nominale waarde. De bijkomende kosten worden onmiddellijk ten laste van het resultaat geboekt

Waardeverminderingen worden toegepast indien er

van het boekjaar waarin ze werden aangegaan.

voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling van de

Waardeverminderingen op deelnemingen en aan-

vordering op de vervaldag of wanneer de realisatie-

delen worden geboekt in geval van een duurzame

waarde op de datum van de jaarafsluiting lager is

minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door

dan de nominale waarde of hun boekwaarde.

de toestand, de rendabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap waarin de deelnemingen of de

Geldbeleggingen

aandelen worden aangehouden.

Tegoeden bij financiĂŤle instellingen worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Waardeverminderingen op vorderingen (al dan niet belichaamd in effecten) worden toegepast indien voor het geheel of een gedeelte van de vordering

Effecten worden gewaardeerd aan aanschaf-

onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de

fingswaarde. De bijkomende kosten, evenals de

vervaldag.

betaalde verlopen rente, worden ten laste genomen van het resultaat van het boekjaar waarin ze

Vorderingen op meer dan een jaar

werden aangegaan. De per einde boekjaar verlopen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale

rente wordt in de resultatenrekening opgenomen.

waarde met uitzondering van de vorderingen onder de vorm van vastrentende effecten, die tegen

Voor aandelen gelden de volgende bijzondere

aanschaffingswaarde worden gewaardeerd. De

waarderingsregels:

bijkomende kosten worden onmiddellijk ten laste

a) niet ter beurs genoteerde aandelen worden

van het resultaat geboekt.

52

gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde;


b) ter beurs genoteerde aandelen worden gewaar-

balans opgenomen voor het gedeelte dat ”overlo-

deerd tegen aanschaffingswaarde of tegen de

pend” is naar het volgende boekjaar of de volgende

beurskoers op de laatste dag van het boekjaar

boekjaren.

indien deze lager is dan de aanschaffings-

waarde.

Verslag van de commissaris Voor de vastrentende effecten wordt de aanschaffingswaarde vermeerderd of verminderd, naar-

Een goedkeurende verklaring over de rekeningen

gelang het geval, met het pro rata-gedeelte van

per 31 maart 2007 werd afgeleverd door de

het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de

commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegen-

terugbetalingswaarde. Dit verschil wordt op

woordigd door de heer Jurgen Kesselaers. In deze

actuariële of lineaire basis pro rata temporis

verklaring wordt geen enkel voorbehoud op de

berekend en in resultaat geboekt als bestanddeel

officiële jaarrekening gemaakt.

van de renteopbrengst. In dit jaarverslag wordt een verkorte versie Een waardevermindering wordt geboekt indien

van de jaarrekening weergegeven. De volledige

de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan

jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van

de aanschaffingswaarde na rekening te hebben

de commissaris, worden volgens de wettelijke

gehouden met de eventuele op- of afrenting.

voorschriften neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Liquide middelen De liquide middelen worden geboekt en gewaar-

Intrinsieke waarde per aandeel

deerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen per eind maart:

Indien de realisatiewaarde op balansdatum lager is

dan de voorheen geboekte nominale waarde, wordt

Aantal aandelen:

een waardevermindering geboekt.

Intrinsieke waarde/aandeel:

Schulden op langer dan een jaar en op ten hoogste een jaar Deze passiva worden geboekt tegen hun nominale waarde. Overlopende rekeningen De overlopende rekeningen worden geboekt en gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en in de

53

73.951.738 euro 304.801 242,62 euro


Vooruitzichten voor het ARKimedesFonds in het volgende boekjaar Het ARKimedes-Fonds investeerde tot op heden in elf ARKIV’s en bestudeert momenteel nog drie aanvragen tot erkenningsbelofte. Het fonds stelt alles in het werk om de resterende vrije thesauriemiddelen te alloceren aan erkende ARKIV’s. Het is nu aan de ARKIV’s om tijdens de eerstkomende jaren hun middelen zo efficiënt mogelijk te investeren in doelondernemingen met het oog op het realiseren van meerwaarde. Naarmate de ARKIV’s investeren, zullen zij hun toegezegd kapitaal stelselmatig opvragen. In afwachting daarvan, zal het ARKimedes-Fonds haar middelen verder tijdelijk beleggen. De inkomsten uit financiële vaste activa (de ARKIV’s) worden pas in de toekomst verwacht, terwijl nu reeds operationele kosten noodzakelijk zijn. Dat verklaart waarom het ARKimedes-Fonds als investerings(dak)fonds de eerste boekjaren met verlies zal afsluiten. Naarmate de jaren vorderen, zullen de vooruitzichten op dividenden van en terugbetalingen door de ARKIV’s substantieel stijgen, waardoor het uiteindelijke rendement van het ARKimedes-Fonds zal worden gevormd.

54


55


Nota’s

56


57


Verantwoordelijke uitgever

Redactie

Ben Jehaes, Communicatiemanager

Thomas Fiers, juni 2007

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV

ARKimedes-Fonds NV

Hooikaai 55

Hooikaai 55

1000 Brussel

1000 Brussel

T +32 (0)2 229 52 30

T +32 (0)2 229 52 50

F +32 (0)2 229 52 31

F +32 (0)2 229 52 51

info@pmvlaanderen.be

info@pmvlaanderen.be

www.pmvlaanderen.be

www.pmvlaanderen.be


Fotografie

Concept en vormgeving

cover & themafotoâ&#x20AC;&#x2122;s

Cantilis

Sven Everaert

www.cantilis.be

www.sveneveraert.com pagina 54-55

Met bijzondere dank aan

Christophe Vander Eecken

Aqua Prestige

www.christophevandereecken.com

www.aquaprestige.be voor de bruikleen van de badkuip (model Oxford uit de reeks Cottage)


ARKimedes jaarverslag 2006  

ARKimedes jaarverslag 2006

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you