Page 1

HAVYARD GROUP ASA Annual report / Ă…rsrapport 2013


ANNUAL REPORT 2013

2

CONTENT / INNHOLD 4

Havyard Group in general

4

Dette er Havyard Group

10

CEO letter

10

Administrerende direktør

12

Segments

12

Segment presentasjoner

20

Presentation of the board

20

Presentasjon av styret

22

Management presentation

22

Presentasjon av ledelsen

24

Corporate Governance

24

Eierstyring og selskapsledelse

32

Board of directors report

32

Styrets ĂĽrsbetetning

44

Consolidated statement of profit or loss

44

Resultatregnskap konsern

46

Consolidated statement of financial position

46

Balanse konsern

50

Consolidated statement of cashflow

50

Kontaktstrømoppstilling konsern

51

Notes

51

Noter konsern

108 Profit and loss statement parent company

108 Resultatregnskap morselskap

110

Statement of financial position parent company

110

Balanse morselskap

112

Notes parent company

112

Noter morselskap

120

Auditors report

120

Revisors beretning


ANNUAL REPORT 2013

3


ANNUAL REPORT 2013

4

HAVYARD GROUP IN GENERAL DETTE ER HAVYARD GROUP

HAVYARD GROUP ASA is a fully integrated Ship Technology

HAVYARD GROUP ASA er et fullintegrert skipsteknologi-

company and delivers products and services within the

selskap som leverer produkter og tjenester innenfor hele

complete value chain from vessel design to support

verdikjeden, fra skipsdesign til støtte av fartøy i drift. Vi

of vessels in operation. We focus on having the best

fokuserer på å ha den beste kompetansen innenfor alle

competence within all the vital segments of the value

de vitale segmenter av verdikjeden.

chain. Our vision is Improving Life At Sea and the motivation

Visjonen vår er Improving Life At Sea, og motivasjonen for

for our employees is to add value to and improve the

våre tilsette er å tilføre verdi til og forbedre situasjonen

situation for all who use our products.

til alle de som bruker våre produkter.

Havyard Group delivers ship designs, ship equipment

Havyard Group leverer skipsdesign, skipsutstyr og

and construction of advanced vessels for offshore oil

konstruksjon av avanserte fartøy for oljeindustri, fiskeri

production, fishing and fish farming for shipyards and

og fiskeoppdrett til skipsverft og skipsredere over hele

shipowners worldwide.

verden.


ANNUAL REPORT 2013

5

HAVYARD GROUP ASA Geir Johan Bakke OPERATIONS Kenneth Pettersen

PROCUREMENT Dag Alvik

HUMAN RESOURCES Frank-Levi Kvalsund

FINANCE Idar Fuglseth

SALES & INTERNATIONAL NETWORK Gisle Vinjevoll Thrane

ACCOUNTING Karl Eirik Frøysa Hansen

SALES KEY CUSTOMERS Tor Leif Mongstad

MARKET & BUSINESS DEVELOPMENT Gunnar Larsen

HAVYARD DESIGN & SOLUTIONS Stig Magne Espeseth

HAVYARD SHIP TECHNOLOGY Geir Johan Bakke

HAVYARD POWER & SYSTEMS Johan Bakke

HAVYARD FISH HANDLING & REFRIGERATION Leif Roger Gjelseth

HAVYARD GROUP ASA

DESIGN & SOLUTIONS

POWER & SYSTEMS

P.O.Box 215

HAVYARD DESIGN & SOLUTIONS AS, dep. Fosnavåg

HAVYARD POWER & SYSTEMS AS, dep. Ålesund

6099 Fosnavåg

HAVYARD DESIGN & SOLUTIONS AS, dep. Stavanger

HAVYARD PRODUCTION & SERVICE Sp. z o.o.

Norway

HAVYARD DESIGN & ENGINEERING Poland HAVYARD DESIGN & ENGINEERING Rijeka d.o.o

FISH HANDLING & REFRIGERATION

Visiting address: Havilahuset,

HAVYARD South America ltda.

HAVYARD MMC FISH HANDLING AS, dep. Fosnavåg

Mjølstadnesvegen,

HAVYARD China

HAVYARD MMC REFRIGERATION AS dep. Vigra

6092 Fosnavåg, Norway Phone:

+47 70 08 45 50

havyard.group@havyard.com

HAVYARD MMC REFRIGERATION AS dep. Tromsø SHIP TECHNOLOGY

HAVYARD MMC REFRIGERATION AS dep. Haugesund

HAVYARD SHIP TECHNOLOGY AS, dep. Fosnavåg

MMC GREEN TECHNOLOGY AS

HAVYARD SHIP TECHNOLOGY AS, dep. Leirvik

MMC Peru Sac

HAVYARD SHIP TECHNOLOGY AS, dep. Turkey HAVYARD CONTRACTING Sp. z o.o.


ANNUAL REPORT 2013

6

HAVYARD DEVELOPS SERVICE VESSEL FOR OFFSHORE WIND POWER PRODUCTION HAVYARD UTVIKLER SERVICESKIP TIL OFFSHORE VINDKRAFTPRODUKSJON


ANNUAL REPORT 2013

7

Oil- and gas installations at sea are in good company. Like majestic forests, wind turbines in succession dominate the horizon above the water surface. Some are far at sea and others in shallower waters nearer shore. Havyard is designing and constructing two tailor-made vessels for the Danish oil service company Esvagt. A new market has opened up.

Olje- og gassinstallasjonene til havs har fått selskap. Som majestetiske skoger rager vindturbiner på rekke og rad høyt over vannflaten. Noen langt til havs, andre i grunnere farvann nærmere land. De blir stadig flere og de trenger vedlikehold. Havyard skal designe og bygge to skreddersydde skip for det danske oljeserviceselskapet Esvagt. Et nytt marked har åpnet seg.

Across huge parts of the globe work is going on in terms

Over store deler av kloden arbeides det med å utvikle

of developing renewable and environmentally friendly

fornybare og miljøvennlige alternativer til energi fra olje, gass,

alternatives to energy from oil, gas, coal and nuclear power.

kull og atomkraft. I Europa var det i fjor 73 offshore vindparker

In Europe last year there were 73 offshore wind-parks at sea

til havs med en kapasitet på 5111 MW, ifølge den Europeiske

with a capacity of 5111 MW, according to the European Wind

Vindenergiorganisasjonen (EWEA). Organisasjonen anslår

Energy Association (EWEA). The organization is estimating

at europeiske land vil investere 1200 milliarder norske

that European countries will be investing NOK 1200 billion into

kroner i havvind i perioden fra 2021 til 2030. Fram til 2020 er

ocean winds during the period from 2021 to 2030. Until 2020

investeringssummen anslått til 500 milliarder norske kroner.

the estimated investment sums reach NOK 500 billion. The

I EU er målet at offshore vindkraft skal dekke 17 prosent av

aim within EU is that offshore wind power will cover 17 per

elektrisitetsbehovet i 2030.

cent of electricity needs by 2030. The effort and focus in this new technology has already

Satsingen på den nye teknologien har alt skapt mange

created plenty of new work places and it opens up new

nye

opportunities for supply industries in a broad sense.

leverandørindustrien i vid forstand.

- Esvagt is a new customer for us and this is the first time we

- Esvagt er en ny kunde for oss og dette er første gangen

are designing vessels that are going to work for offshore wind

vi designer skip som skal arbeide for offshore vindparker,

parks, says Sales Director Gisle Vinjevoll Thrane of Havyard

forteller salgsdirektør Gisle Vinjevoll Thrane i Havyard Design

Design & Solutions. He is excited about the cooperation with

& Solutions. Han er begeistret for samarbeidet med danskene

the Danes and the potential that opens up in this new market.

og potensialet det åpner i det nye markedet.

- By cooperating with the market leader and entering the

- Ved å samarbeide med markedslederen og være tidlig ute

market early we are in a good starting position, he says.

har vi et godt utgangspunkt, sier han.

The foundation for these new vessels of Havyard 832 SOV

Basisen for de nye skipene av typen Havyard 832 SOV er den

design is the familiar type of platform supply vessels (PSVs)

velkjente typen plattform forsyningsskip (PSV) selskapet har

that the group has already constructed many of. But the

bygd mange av allerede. Men designet er videreutviklet og

design is developed further and the vessels tailor-made for

skipene skreddersydd for oppgavene de skal løse. Esvagt

the tasks they are going to solve. Esvagt presented a long list

presenterte en lang liste med nye krav som måtte oppfylles.

arbeidsplasser

og

åpner

store

muligheter

for

of new demands that needed to be complied with. - Reuse, further development and utilization of familiar

- Gjenbruk, videreutvikling og bruk av kjent teknologi på nye

technology in new ways are often the key to success, a

måter er ofte nøkkelen til suksess, sier designsjef Arve Leine

pleased Design Manager Arve Leine says. He believes the

fornøyd. Han syns prosessen fram til det nye designet har

process that has led to this new design has been rewarding

vært givende og interessant. Både han og Vinjevoll Thrane ser

and interesting. Both Vinjevoll Thrane and he are looking

fram til et langt og solid samarbeid med Esvagt.

forward to a long and solid cooperation with Esvagt.


ANNUAL REPORT 2013

8

NEW PRODUCTS AND NEW CUSTOMERS NYE PRODUKT OG NYE KUNDER 2013 is characterized by investments in new products and new

2013 var preget av investeringer i nye produkt og nye kunder.

customers. In a relatively unstable market Havyard Group was

I et relativt svakt marked var Havyard Group i stand til å sikre

able to secure contracts for eight newbuilds at its own shipyard

seg kontrakt på åtte nybygg ved eget verft i tillegg til salg av

in addition to selling design and equipment packages at

design og utstyrspakker på eksterne verft. Investeringene i

external shipyards. Investments in product development and

produktutvikling og kunderelasjoner forventer å betale seg

customer relations are expected to pay dividends in terms of

i mersalg og økte markedsandeler i eksisterende og nye

further sales and increased market shares in existing and new

markeder i årene som kommer.

markets in the years ahead. The development of the new Havyard Wave Edition (WE)

Utviklingen av det nye Havyard Wave Edition (WE) designet,

design, which provides big savings in fuel consumption

som gir store besparelser i drivstofforbruk og reduksjoner

and reduces harmful environmental emissions, resulted

i skadelige miljøutslipp resulterte i kontrakter på to nye

in contracts for two new types of vessels. Fafnir Offshore

skipstyper. Fafnir Offshore fra Island bestilte en Havyard 832

from Iceland ordered a Havyard 832 WE, a vessel that will

WE som vil gå som beredsskaps- / vaktskip for Sysselmannen

operate as a standby / guard vessel for the district governor

på Svalbard halve året og som PSV resten av året. Esvagt i

of Svalbard during half of the year, while during the other half

Danmark bestilte 2 Havyard 832 SOV vindmølle serviceskip

of the year it will operate in PSV mode. Esvagt in Denmark

som også var bygd på WE designet. Egenskapene til dette nye

ordered two Havyard 832 SOV windmill service vessels

designet har blitt lagt merke til og det er allerede bestilt flere

constructed according to the WE design. Capabilities for

skip med disse egenskapene.

this new design have been taken notice of and several other vessels with these characteristics have already been ordered.


ANNUAL REPORT 2013

9

A Havyard 843 Ice icebreaking offshore vessel for a Russian

Et Havard 843 Ice isbrytende offshore fartøy til russisk

shipowner and a Havyard 857 IMR vessel for the Nigerian oil

reder og et Havyard 857 IMR fartøy til det nigerianske

and gas services company Marine Platforms Ltd. are also

oljeserviceselskapet Marine Platforms Ltd. er også spennende

exciting orders in new markets with potential for Havyard

ordre i nye marked med potensiale for vekst for Havyard.

growth. Global Offshore Services from India took delivery of two

Global Offshore Services fra India tok levering av to Havyard

Havyard 832 PSVs from the Leirvik shipyard in Sogn and

832 PSV fra verftet i Leirvik i Sogn og bestilte ytterligere ett

ordered one further vessel too. This means that the Indian

skip. Det betyr at det indiske rederiet har fått levert sju skip fra

shipping company so far has taken deliveries of seven vessels

Havyards eget verft. Begrunnelsen til rederiet for å fortsette

from Havyard`s own shipyard. The reasons given by the

å bestille skip fra Havyard er at drifts- og levetidskostnaden

shipping company for continuing to order Havyard vessels are

for skip fra Havyard er lavere enn for eksempel fra verft fra

based on operations- and lifespan costs for Havyard vessels

lavkostland selv om prisen fra Havyard er høyere.

being lower compared to, for example vessels from yards in countries with low production costs, even though the price from Havyard is higher. Havyard also carried on building on its strong position in China.

Havyard fortsatte også å bygge sin sterke posisjon i Kina.

The shipping companies of the two largest oil companies in

Rederiene til begge de to største oljeselskapene i Kina, COSL

China, COSL and Sinopec ordered design packages for the

og Sinopec bestilte designpakker for bygging av nye PSVer

construction of new PSVs at Chinese shipyards.

ved kinesiske verft.


ANNUAL REPORT 2013

10

SOLID RESULTS AND INVESTMENTS FOR THE FUTURE SOLIDE RESULTATER OG INVESTERINGER FOR FREMTIDEN HAVYARD GROUP has come a long way since the start in

Havyard Group har kommet langt siden oppstarten i år

2000, when Per Sævik bought the shipyard in Leirvik in

2000 da Per Sævik kjøpte skipsverftet i Leirvik i Sogn fra

Sogn from Kværner Kleven. The group then had around 170

Kværner Kleven. Konsernet hadde på daværende tidspunkt

employees and a turnover of NOK 531 million. Since the start,

rundt 170 ansatte, og en omsetning på MNOK 531. Strategien

Havyard Group`s strategy has been to develop and deliver

til Havyard konsernet har helt siden oppstarten vært å

state-of-the-art products of top quality via research and

utvikle og levere state-of-the art produkt med topp kvalitet

development, product development and control of the value

gjennom FoU, produktutvikling og kontroll over verdikjeden.

chain. The development reflects through accounting figures

Utviklingen viser igjen i regnskapstallene der omsetningen for

where turnover for 2013 was a solid NOK 1987 million and

2013 var på MNOK 1 987 og totalt antall ansatte oversteg 750.

total number of employees exceeded 750. Operating profits

Driftsresultatet for 2013 er på solide MNOK 180, og danner

for 2013 is solid at NOK 180 million, and is foundation for

grunnlag for videre vekst i årene som kommer.

further growth in years ahead. Today Havyard Group delivers products through the

Havyard konsernet leverer i dag sine produkter gjennom

business areas Ship Technology, Design & Solutions, Power

forretningsområdene Ship Technology, Design & Solutions,

& Systems and Fish Handling & Refrigeration. This includes

Power & Systems og Fish Handling & Refrigeration. Dette

complete solutions for vessels within the offshore-, fishing-,

omfatter komplette løsninger til fartøy innen offshore-, fiskeri-

and wellboat segments. The portfolio includes complete

og brønnbåtsegmentet. Porteføljen inkluderer komplette

vessels, ship designs and equipment deliveries. In addition,

fartøy, skipsdesign og utstyrsleveranser. I tillegg følges alle

all customers are followed up through Havyard`s «Life Cycle

kunder opp gjennom Havyard sin egen «Life Cycle Portal» i

Portal» during the complete lifespan of the ship.

hele skipets levetid.

The vision «Improving Life at Sea» focuses on the customer,

Visjonen «Improving Life at Sea» setter kunden i sentrum,

where everything we do within Havyard Group is a shared

der alt vi gjør innenfor Havyard konsernet har som felles

ambition of adding value while improving the situation for

målsetting å tilføre merverdi og forbedre situasjonen for

owners and employers of our ships and other products.

eierne og brukerne av våre skip og andre produkter.

In 2013 there has been a very high activity level. Four first-class

I 2013 har aktiviteten i konsernet vært høy. Fire førsteklasses

vessels have been delivered from Havyard Ship Technology`s

skip har blitt levert fra Havyard Ship Technology sitt verft i

shipyard in Leirvik, Sogn, both to previous customers and

Leirvik i Sogn, både til kunder vi har hatt tidligere og til

new customers. Our loyal customers in Global Offshore took

kunder som har vært nye for oss. Våre trofaste kunder i

delivery of their 6th and 7th vessel in February and in August.

Global Offshore fikk levert sin sjette og syvende båt i februar

Both were Platform Supply Vessels (PSVs) of a Havyard 832

og august. Begge disse var av typen Havyard 832 Platform

design. Skansi Offshore from the Faroe Islands received a

Supply Vessel («PSV»). Skansi Offshore fra Færøyene fikk i

ship of Havyard 833 PSV design in June. In November, Forland

juni levert et skip av typen Havyard 833 PSV. I november fikk

Shipping took delivery of «Lewek Inspector», a Havyard 857

Forland Shipping overlevert «Lewek Inspector», et Havyard

Subsea vessel where the customer has put a lot of work

857 Subsea fartøy hvor kunden har lagt svært mye arbeid

into its decoration and interior. This turned the delivery into

i utsmykning og interiør. Dette gjorde denne leveransen til

a unique experience both for the customer and shipyard.

en spesiell opplevelse både for kunde og verft. Felles for alle


ANNUAL REPORT 2013

11

Common denominator for all of these vessels was that they

leveransene er at de har blitt levert til riktig tid, til riktig pris og

were delivered at the right time, to the agreed price and of

med riktig kvalitet.

the right quality. Throughout 2013 we have also made acquaintances

Gjennom 2013 har vi også stiftet bekjentskap med en

with exciting new customers. Esvagt from Denmark has

rekke spennende nye kunder. Esvagt fra Danmark har

contracted two windmill service vessels of the Havyard 832

kontrahert to vindmølleserviceskip av typen Havyard 832

SOV «Service Operation Vessel» type. This is a brand new

SOV «Service Operation Vessel». Dette er et helt nytt segment

segment for Havyard Group, and demonstrates our ability

for Havyard konsernet, og beviser vår innovasjonsevne og

for innovation and competitiveness internationally. Marine

konkurransekraft internasjonalt. Marine Platforms fra Nigeria

Platforms from Nigeria has contracted a subsea vessel of

har kontrahert et Subsea Fartøy av typen Havyard 857, og

Havyard 857 design, and this could be the beginning of a

dette kan være starten på et svært spennede samarbeid i et

very exciting cooperation in a new market for Havyard.

nytt marked for Havyard.

Havyard Design & Solutions and Havyard Power & Systems

Havyard Design & Solutions og Havyard Power & Systems

have had high activity levels regarding deliveries of design

hatt stor aktivitet på leveranser av design og systemløsninger

and system solutions for external customers over the last year.

til eksterne kunder i løpet av året. Her kan det nevnes at den

In this context it is worth mentioning that the first of a series of

første av en serie på tre Havyard 820 ERRV Stand By skip ble

three Havyard 820 ERRV standby vessels was delivered early

levert tidlig i 2014.

in 2014. Moreover, 2013 has been a year of major investments that

2013 har videre vært et år med vesentlige investeringer

will provide the group with more strings to its bow, making

som gir konsernet flere ben å stå på, og skal gjøre Havyard

Havyard even more competitive in the future. Build number

enda mer konkurransedyktig i fremtiden. Bygg nr. 117

117 for Fosnavaag Wellboat represents a breakthrough in

til Fosnavåg Wellboat representerer et gjennombrudd i

the wellboat segment. Through the business area of Fish

brønnbåtsegmentet. Her har Havyard konsernet gjennom

Handling & Refrigeration, Havyard Group has developed a

forretningsområdet Fish Handling & Refrigeration utviklet

unique system of cylindrical tanks that make sure of optimal

et unikt system med runde tanker som sørger for optimale

conditions for fish during transport. Furthermore, the contract

forhold

for construction of build no.121 to the Herøy-based shipping

signeringen av bygg nr. 121 til Herøy-rederiet Smaragd

company Smaragd signals a new beginning to a greater

re-starten av satsingen på fiskebåter innenfor Havyard

focus on fishing vessels within Havyard Group.

konsernet.

To sum up, 2013 is a year where Havyard Group has

Oppsummert har 2013 vært året der Havyard konsernet har

delivered solid results and taken important steps towards

levert solide resultater og tatt sterke grep for å opprettholde

securing competitiveness for the future. Havyard Group

konkurransekraften for fremtiden. Havyard konsernet går

enters 2014 with a competitive resource base, is in a robust

inn i 2014 med en konkurransedyktig ressursbase, en robust

financial position, and has an organization recognized for

finansiell posisjon, og en organisasjon som er anerkjent

technological innovation ability and manufacturing delivery

for teknologisk innovasjonsevne og produksjonsmessig

excellence. I am looking forward to further developing the

leveransedyktighet. Jeg ser frem til å utvikle konsernet videre

group and continuing to add value to our shareholders.

og fortsette verdiskapningen for våre aksjonærer.

for

fisken

Geir Johan Bakke CEO Adm.dir.

under transport. Videre

markerer


ANNUAL REPORT 2013

12

SHIP TECHNOLOGY HAVYARD SHIP TECHNOLOGY with a shipyard in Leirvik in Sogn is the foundation for developing ship technology in Havyard Group. The shipyard offers advanced vessels of top quality and delivery precision to demanding customers and is a showcase for the technology that Havyard can deliver. In addition, the competence around and the control of the value chain provide unique possibilities for the construction of prototypes, input towards product development of ship designs, ship systems and to offer support to shipowners and shipyards that construct Havyard designTM worldwide.

HAVYARD SHIP TECHNOLOGY med skipsverftet i Leirvik i Sogn er fundamentet for utvikling av skipsteknologien i Havyard konsernet. Verftet tilbyr avanserte skip med topp kvalitet og leveringspresisjon til krevende kunder og er et utstillingsvindu for teknologien Havyard kan levere. I tillegg gir kompetansen om og kontrollen på verdikjeden unike muligheter til bygging av prototyper, input til produktutvikling av skipsdesign skipssystemer og til å tilby støtte redere og verft som bygger Havyard designTM world-wide.

2013 was a year distinguished by a good order intake, with

2013 var et år preget av god ordreinngang, med nye produkt

new products for new market segments. Going from mainly

til nye markedssegmenter. Fra å bygge i hovedsak serier

constructing series of platform supply vessels, the shipyard is

av plattform forsyningsskip skal verftet nå i gang med et

about to embark on an extensive construction programme

omfattende byggeprogram av nye skipsdesign til nye kunder.

of new ship designs for new customers. This is investment in

Dette er investering i framtiden i form av potensiale for økning

the future in the shape of potential for an increase of market

av markedsandeler i eksisterende og nye marked. Av de nye

shares in existing and new markets. Of the new orders it is

ordrene kan spesielt nevnes isbrytende offshore fartøy for

particularly worth mentioning the icebreaking offshore vessel

Russland, subsea fartøy for Nigeria og vindmølle service skip

to Russia, the subsea vessel to Nigeria and the windmill

til Danmark. Alle disse er produkt / markedssegment med

service vessel to Denmark. All of these are products / market

stort potensiale for vekst.

segments with great potential for growth. The Leirvik shipyard in Sogn delivered four vessels in 2013,

Verftet i Leirvik i Sogn levert i 2013 fire skip, tre plattform

three platform supply vessels for existing customers and one

forsyningsskip til to eksisterende kunder og ett subsea fartøy

subsea vessel heading for a new customer. All vessels were

til en ny kunde. Alle skipene ble levert på tid, på budsjett og

delivered on time, on budget and of the quality that customers

med den kvaliteten kundene forventet.

have come to expect.


A N N U A LN NRUEAPLO RRTE P2O0R1T3 2 0 1 3

13

2


ANNUAL REPORT 2013

DESIGN & SOLUTIONS

14


ANNUAL REPORT 2013

15

Havyard Design & Solutions offers ship designs and integrated system packages for top modern vessels for offshore oil industries, fisheries and fish farming. Since 2006 Havyard has invested more than NOK 200 million in the development of a big portfolio of ship designs of platform supply vessels (PSVs), anchor handler vessels (AHTS), subsea vessels, icebreaking offshore vessels, windmill service vessels, various types of fishing vessels and wellboats for transportation of live fish.

Havyard Design & Solutions tilbyr skipsdesign og integrerte systempakker til topp moderne fartøy for offshore oljeindustri, fiskeri og oppdrett. Siden 2006 har Havyard investert mer enn 200 millioner kroner i utvikling av en stor portefølje skipsdesign av plattform forsyningsskip (PSV), ankerhåndteringsfartøy (AHTS), subsea fartøy, isbrytende offshore fartøy, vindmølle serviceskip, forskjellige typer fiskefartøy og brønnbåter for frakt av levende fisk.

The core of Havyard`s product development is to start by

Bærebjelken i Havyards produktutvikling er å ta utgangspunkt

knowing as much as possible about the customer`s needs

i å vite mest mulig om kundens behov og bruksområde

and the vessel`s area of operation. Based on self-developed

for skipet. Med basis i egenutviklede system og verktøy for

systems and tools for design, calculation and testing, and

design, kalkulering og testing og tett samarbeid med ledende

close cooperation with leading research institutions, Havyard

forskningsinstitusjoner er Havyard i stand til å optimalisere

is able to optimize ship designs according to customers`

skipsdesignene i henhold til kundenes spesifikke behov.

specific needs. A leading example of this is Havyard`s WE design which

Et godt eksempel på dette er Havyards WE design som gir

provides major savings in terms of fuel consumption and low

store besparelser i drivstofforbruk og lave miljøutslipp. Dette

environmental emissions. This design is point of departure

designet er utgangspunkt både for et nytt PSV design og

for both a new PSV design and design for a windmill service

design for et vindmølle serviceskip.

vessel. Continuous improvements in line with our vision «Improving

Kontinuerlige forbedringer i tråd med vår visjon «improving life

Life at Sea» mean that our customers should have high

at sea» betyr at våre kunder skal kunne ha høye forventninger

expectations and should make demands towards new

og sette høye krav til nye produkt de får fra Havyard.

products that they receive from Havyard.

Ved utgangen av 2013 var det solgt 70 Havyard designTM til

At the end of 2013 there were 70 Havyard designTM sold

redere og skipsverft i Norge, Island, Færøyene, Spania, India,

to shipowners and shipyards in Norway, Iceland, the Faroe

Singapore og Kina.

Islands, Spain, India, Singapore and China.


ANNUAL REPORT 2013

16

POWER & SYSTEMS The vessels of today and the future are increasingly dependent on automation and control systems that assist officers and crews in terms of operating as safely, efficiently and economically as possible. These systems are also integrated parts of a good skip design. Havyard Power & Systems delivers electro design, automation- and alarm systems, integrated bridge solutions with navigationand communication equipment, as well as complete electro installations.

Dagens og framtidens fartøy blir stadig mer avhengige av automasjons- og styringssystemer som assisterer offiserer og mannskap i å operere så sikkert, effektivt og økonomisk som mulig. Disse systemene er også en integrert del av et godt skipsdesign. Havyard Power & Systems leverer elektrodesign, automasjons- og alarmsystem, integrerte brosystemer med navigasjons- og kommunikasjonsutstyr, samt komplett elektroinstallasjon.

The main share of the business area`s deliveries are

Hovedandelen

integrated in Havyard designTM, constructed either at the

integrert i Havyard designTM enten bygd ved konsernets

group`s own shipyard or at external shipyards. By having control of the electro design and delivery of the ship`s critical control systems, it is possible to secure a far better integration of the ship design and functions of the ship systems onboard. Havyard

ConceptBridgeTM

integrated

bridge

solution

av

forretningsområdets

leveranser

blir

eget eller eksterne verft. Ved å ha kontroll på elektrodesignet og levering av de kritiske kontrollsystemene til skipet kan man sikre best mulig integrering i skipsdesignet og funksjon av skipssystemene om bord. Havyard ConceptBridgeTM integrert broløsning og NavCom systemer sørger for optimal ergonomi og funksjonalitet under de avanserte operasjonene

and NavCom systems ensure optimal ergonomics and

skipet skal utføre. Våre serviceingeniører kan utføre feilsøking

functionality during the advanced operations that the vessel

og service via en online oppkopling til skipet.

is going to perform. Our service engineers are able to carry out troubleshooting and service via an online connection to the ship.


ANNUAL REPORT 2013

17


ANNUAL REPORT 2013

FISH HANDLING & REFRIGERATION

18


ANNUAL REPORT 2013

19

There are increasingly stricter demands on the quality of seafood. One important quality criterion is how the seafood is treated from the stage when it`s been caught / harvested until it is ready for further work / preparation. Havyard Fish Handling & Refrigeration has specialized in developing and delivering equipment for automated loading, processing, refrigeration / freezing, transport and unloading of live fish and other seafood. «Fish handling with care». Havyard Fish Handling & Refrigeration is world leading when it comes to delivery of such systems to a variety of fishing vessels, wellboats for transport of live fish and onshore plants. In 2013 the largest deliveries were complete systems for seiners and wellboats for construction in Norway and internationally. The system of transport of live fish in circular tanks has proved highly efficient with regard to transport capacity and quality of the end product.

Det stilles stadig strengere krav til kvalitet på sjømat. Et viktig kriteriet for kvalitet er hvordan sjømaten håndteres fra den fanges / høstes til den er klar til videre bearbeiding / tilberedning. Havyard Fish Handling & Refrigeration har spesialisert seg på å utvikle og levere utstyr for automatisert lasting, behandling, kjøling / frysing, transport og lossing av levende fisk og annen sjømat. «Fish handling with care». Havyard Fish Handling & Refrigeration er verdensledende på levering av slike systemer til forskjellige typer fiskebåter, brønnbåter for transport av levende fisk og mottaksanlegg på land. I 2013 var de største leveransene komplette systemer til snurpere og brønnbåter for bygging i Norge og internasjonalt. Systemet med transport av levende fisk i runde tanker har vist seg å være meget effektivt med hensyn på transportkapasitet og kvalitet på sluttproduktet.


ANNUAL REPORT 2013

20

BOARD OF DIRECTORS STYRET (born 1940) has over 35 years of experience in operation and management of fishing- and supply vessels. He is currently chairman and board member of several external companies, in addition to several companies in the Havila Group. He was member of the Norwegian Parliament for a period of 4 years. Mr. Sævik is a Norwegian citizen and resides in Remøy, Norway.

(born 1978) is employed with Havila AS and holds board positions in various companies. He is also vice-chairman of the board in Fjord1 AS, and holds a Bachelor of commerce from Handelshøyskolen BI. Mr. Sævik is a Norwegian citizen and resides in Leinøy, Norway.

(born 1950), is an engineer/secondary school teacher, with a vast experience from both engineering businesses and Norwegian politics, having been major of Herøy Kommune and a parliament member in the Norwegian parliament. Mr. Gjelseth is a Norwegian citizen and resides in Bø, Herøy, Norway.


ANNUAL REPORT 2013

21

(born 1971) is employed with Havila AS. She is a trained children's nurse and has worked in a day care centre as a children's nurse. She holds board positions in various companies. Ms. Sævik Rabben is a Norwegian citizen and resides in Remøy, Norway

(born 1968) holds a Master in Business Administration, and is currently Vice President Organisation in SafeRoad Group. She has previously held positions as Finance Director/executive vice president of Scana Volda AS and before that as Financial Manager of Frøystad Fiskevegn AS in addition to being a senior associate of Ernst & Young AS in Oslo (1993-1997). She currently holds several internal and external board positions within the Havila group. Ms. Westlie Driveklepp is a Norwegian citizen and resides in Volda, Norway

(born 1977) is elected as an employee representative.

(born 1970) is elected as an employee representative.


ANNUAL REPORT 2013

22

MANAGEMENT LEDELSE GEIR JOHAN BAKKE

GISLE VINJEVOLL THRANE

President & CEO

Senior Vice President Sales

Havyard Group ASA

Newbuilding, Design & Systems

KENNETH PETTERSEN COO Havyard Group ASA

IDAR FUGLSETH CFO

GUNNAR LARSEN Senior Vice President Market &

Havyard Group ASA

Business Development Havyard Group ASA

KARL EIRIK FRテ郎SA HANSEN Chief Accounting Officer Havyard Group ASA

TOR LEIF MONGSTAD

FRANK-LEVI KVALSUND Senior Vice President HR/QHSE

Executive Vice President Sales Key Customers

Havyard Group ASA


ANNUAL REPORT 2013

23

DAG ALVIK Chief Procurement Officer Havyard Group ASA

JOHAN BAKKE Executive Vice President Havyard Power & Systems AS

STIG MAGNE ESPESETH Executive Vice President Havyard Design & Solutions AS

LEIF GJELSETH Executive Vice President Havyard Fish Handling & Refrigeration AS


ANNUAL REPORT 2013

24

CORPORATE GOVERNANCE EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Norwegian Code of Practice for Corporate Governance

Norsk anbefaling til eierstyring og selskapsledelse (NUES)

(NUES) is to a great extent related to the interaction and

dreier seg i stor grad om samspillet og styringsprinsipper

management principles between shareholders, Board of

mellom eiere, styre og ledelse og revisjon av Havyard Group

Directors and management, and auditors of Havyard Group

ASA.

ASA (“Group”). Good corporate governance is essential for investor

God virksomhetsstyring er en forutsetning for investorenes

confidence and increased shareholder value. This also

tillit og økte aksjonærverdier. Dette påvirker også forholdet

affects relationships with employees, customers, suppliers

til ansatte, kunder, leverandører og samfunnet rundt.

and the society in general. The recommendation of 23 October 2012 is based on the

Anbefalingen av 23.oktober 2012 bygger på prinsippet om at

principle that companies should follow the principles of NUES

virksomhetene skal følge prinsippene eller forklare avvik fra

or explain deviations from these. This recommendation is

disse. Denne anbefalingen er tilgjengelig på www.nues.no.

available on www.nues.no. Below is a summary of the management systems, channels

Under følger en gjennomgang av ledelsessystemer, kanaler

and control mechanisms that help to ensure good corporate

og kontrollmekanismer som er med på å sikre en god

governance in Havyard Group ASA:

virksomhetsstyring i Havyard Group ASA:

CORE VALUES

VERDIGRUNNLAG

Havyard Group ASA shall have a solid reputation for its

Havyard Group ASA skal inneha et solid renommé for

credibility around the world, by consistently performing

selskapets troverdighet rundt om i verden, ved konsekvent å

its duties with integrity and in compliance with laws and

utøve sin virksomhet med integritet og i overensstemmelse

regulations applicable to its operations. The Board of

med lover og regler som gjelder for selskapets virksomhet.

Directors and employees are to act fair, honest and show

Styremedlemmer

integrity in all interaction with other employees, business

ærlig og vise integritet i enhver befatning med andre

partners and customers, the public, industry, shareholders,

ansatte, forretningsforbindelser og kunder, offentligheten,

suppliers, competitors and government authorities. The

næringslivet, aksjeeiere, leverandører, konkurrenter og

Group's values and commitment to sustainable development

offentlige

should be reflected, highlighted and implemented in policies,

forpliktelse til bærekraftig utvikling skal reflekteres, fremmes

decisions and actions.

og gjennomføres i retningslinjer, beslutninger og handlinger.

The guidelines for ethics and social responsibility, "Code

Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar, “Code of Conduct

of Conduct for Business Ethics and Corporate Social

for Business, Ethics and Corporate Social Responsibility”, kan

Responsibility", can be found on the Group website www.

leses på selskapets hjemmeside www.havyard.com.

havyard.com.

og

ansatte

myndigheter.

skal

Selskapets

opptre

rettferdig,

verdigrunnlag

og


ANNUAL REPORT 2013

25

BUSINESS

VIRKSOMHETEN

The scope of the Group’s operations is found in Article § 3.

Omfanget av selskapets virksomhet er nedfelt i vedtektenes

The Group's operations are to invest directly or indirectly in

§

the maritime industry, including ship industry/shipbuilding,

direkte eller indirekte i maritim virksomhet, herunder

as well as conduct sales, agency, commission business,

skipsindustri/skipsbygging,

operations and other services to related companies.

kommisjonsvirksomhet, drift og andre tjenester for beslektede

3.

Selskapets

virksomhet

skal

være

samt forestå

å

salg,

investere agentur,

selskaper.

CORPORATE MISSION

FORRETNINGSIDÉ

As a fully integrated Group within ship technology in a world-

Som et totalintegrert konsern innen skipsteknologi i et

leading cluster, with top competitors, the most demanding

verdensledende cluster, med de beste konkurrentene, de

customers and the most competent and motivated employees

mest krevende kundene og de mest kompetente og motiverte

in the industry, Havyard Group with its subsidiaries is to

medarbeidere i bransjen, skal Havyard Group ASA med sine

develop innovative technical and commercial solutions within

datterselskaper utvikle innovative, tekniske og kommersielle

design, shipbuilding technology, equipment and aftermarket

løsninger innen design, skipsbyggingsteknologi, utstyr og

to be sold worldwide .

ettermarked som skal selges verden over.

EQUITY AND DIVIDENDS

SELSKAPSKAPITAL OG UTBYTTE

The Group’s share capital as of 31 December 2013 was NOK

Selskapets aksjekapital pr. 31. desember 2013 var MNOK

1.1 million. Other equity including share premium amounted

1,1. Øvrig egenkapital inkludert overkurs var MNOK 667,3.

to MNOK 667, 3. Equity represents 43.6 % of total assets.

Egenkapital utgjør 43,6 % av konsernets totale eiendeler.

Havyard Group ASA shall at all times have equity appropriate

Havyard Group ASA skal til enhver tid ha en egenkapital som

to the Group’s objective, risk profile and contractual

er tilpasset målsetting, risikoprofilen og inngåtte forpliktelser.

obligations. The Group will continuously work to ensure

Selskapet vil løpende arbeide for at aksjonærene skal motta

that shareholders will receive a competitive return on their

en konkurransedyktig avkastning på sin investering, og

investment, and intends to pay a dividend if justifiable based

har en målsetting om utbetaling av utbytte dersom dette

on the equity situation and contractual obligations.

er forsvarlig ut i fra egenkapitalsituasjonen og inngåtte forpliktelser.

The General Assembly in 2014 authorized the Board of

Generalforsamlingen ga i 2014 fullmakt til styret til å forhøye

Directors to increase the share capital by issuing new

selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer. Fullmakten

shares. The authorization includes increases with non-cash

omfatter forhøyelser med tingsinnskudd, forhøyelser i

contributions, increases related to mergers and that the

forbindelse med fusjon og at aksjeeiernes fortrinnsrett til

shareholders' preferential subscription rights may be waived.

tegning kan fravikes.

The authorization is valid until the next Annual General

Fullmakten gjelder frem til og med neste ordinære

Assembly, however no longer than until 30 June 2015.

generalforsamling, men uansett ikke lengre enn til 30.juni 2015.

EQUAL TREATMENT OF SHAREHOLDERS AND TRANSACTIONS WITH CLOSE ASSOCIATES

LIKEBEHANDLING AV AKSJEEIERE OG TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE

The Group has one class of shares.

Selskapet har én aksjeklasse.

No stock option program is established for senior executives.

Det foreligger ikke opsjonsprogram for ledende ansatte.

Board members, senior management and related parties

Styremedlemmer, ledende ansatte og nærstående vil

are to report to the Board of Directors if they have any direct

rapportere til styret dersom de direkte eller indirekte har

or indirect material interest in contracts where the Group is

vesentlig interesse i avtaler der konsernet inngår.

involved. Any purchase or sale of the Group's treasury shares ahead

Ethvert kjøp eller salg av selskapets egne aksjer vil i forkant

of the IPO will be in accordance with valuations provided by

av børsnotering være i henhold til verdivurderinger fra


ANNUAL REPORT 2013

26

independent third parties. After the IPO, the Group's treasury

uavhengig tredjepart. Etter børsnotering vil konsernets

share transactions take place either through the Oslo Stock

handel i egne aksjer skje enten gjennom Oslo Børs eller til

Exchange or at the prices listed on the Oslo Stock Exchange.

priser notert på Oslo Børs.

Any transaction between the Group and a related party

Enhver transaksjon mellom selskapet og en nærstående

should be based on terms at arm's length or, if relevant,

part skal være basert på betingelser som er på armlengdes

confirmed by a valuation from an independent third party.

avstand eller, hvis relevant, bekreftet med en verdivurdering

Havyard Group ASA will ensure that large transactions with

fra en uavhengig tredjepart. Havyard Group ASA vil se

related parties are approved by the General Assembly in

til at store transaksjoner med nærstående parter blir

accordance with the requirements of the Companies Act .

godkjent av generalforsamlingen i henhold til kravene i allmennaksjeloven.

Transactions between related parties are disclosed in the

Transaksjoner mellom nærstående parter er behandlet i note

notes to the financial statements for 2013.

til årsregnskapet for 2013.

FREELY NEGOTIABLE SHARES

FRI OMSETTELIGHET

All shares in Havyard Group ASA are freely negotiable.

Alle aksjene i Havyard Group ASA er fritt omsettelige.

THE GENERAL ASSEMBLY

GENERALFORSAMLINGEN

The General Assembly is the highest body of Havyard

Generalforsamlingen er Havyard Group ASAs høyeste organ.

Group ASA. Notice of the Annual General Assembly is sent to

Innkalling til generalforsamling sendes aksjonærene og

shareholders, and related documents are made available on

saksdokumenter gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside

the Group website www.havyard.com at least 21 days prior

www.havyard.com senest 21 dager før avholdelse. I 2014 ble

to the assembly. In 2014, the Annual General Assembly was

ordinær generalforsamling avholdt 26.mars.

held on 26 March. All shareholders registered in the Norwegian Central

Alle aksjonærer som er registrert i verdipapirsentralen

Securities Depository (VPS), receive notice, and the right

(VPS), mottar innkalling til generalforsamling, og har rett til

to propose and vote, directly or by proxy. Proxy forms are

å fremme forslag og avgi sin stemme direkte, eller gjennom

prepared and submitted with the notice.

fullmakt. Fullmaktsskjema utarbeides og sendes sammen med innkalling.

Registration for the General Assembly must take place no

Påmelding til generalforsamling må skje senest to dager

later than two days before the meeting. Shareholders who

før generalforsamlingen avholdes. Aksjonærer som ikke er

fail to register may be refused to attend.

påmeldt kan nektes å møte.

The General Assembly shall approve the annual report,

Generalforsamlingen

allocation of net profit / approve cover of net loss, and process

disponere overskuddet/vedta dekning av underskudd og

issues as otherwise specified in the Statute of Havyard Group

behandle saker som ellers er angitt i vedtektene for Havyard

ASA or by law.

Group ASA eller i lov.

The Board and management participate in the general

Styret og ledelsen deltar i generalforsamling og revisor

assembly and the auditor is invited to attend.

inviteres til å delta.

The General Assembly elects the chairperson.

Generalforsamlingen velger møteleder.

The minutes of the general assembly is publicly announced in

Generalforsamlingsprotokoll offentliggjøres i børsmelding

a stock exchange release and made available on the Group

og gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

website.

skal

godkjenne

årsregnskapet,


ANNUAL REPORT 2013

27

NOMINATION COMMITTEE

VALGKOMITÉ

The Group shall have a Nomination Committee consisting of

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av to eller flere

two or more members.

medlemmer.

The General Assembly unanimously adopted on 26 March

Generalforsamlingen vedtok enstemmig 26.mars 2014 å

2014 to postpone the appointment of a nomination committee

utsette oppnevnelse av valgkomitéens medlemmer til neste

until the next ordinary general assembly. By this the Group

ordinære generalforsamling, slik at selskapet i større grad

will better be able to attend to the interests of the new

vil kunne ivareta det nye aksjonærfelleskapets interesser ved

shareholders in the composition of the committee members.

sammensetning av komitéens medlemmer.

The Nomination Committee shall ensure that the Board

Valgkomitéen skal bidra til at styret oppfyller ansvaret om å

fulfills its responsibilities to nominate directors for election

nominere styremedlemmer til valg i generalforsamlingen,

at the Annual General Assembly and ensure that candidates

og sikre at kandidatene innehar den riktige kompetansen

possess the right competence and integrity to fulfill their

og integriteten for å kunne oppfylle sine plikter. Konkret

duties. The committee will identify and evaluate potential

skal

members, report their recommendations to the general

styremedlemmer, sende innstilling til generalforsamlingen

assembly when board members are up for election, and make

når styremedlemmer er på valg, og komme med forslag

suggestions to directors' fees. In addition, the committee will

til styrehonorar. I tillegg skal komitéen ha en rådgivende

act as an advisor to the Board of Directors regarding Board

funksjon for styret vedrørende styrets sammensetning,

composition, instructions and evaluation.

instrukser og evaluering.

CORPORATE ASSEMBLY

STYRET

The Group does not have a corporate assembly, but has two

Selskapet

employee representatives as members of the Board.

representanter for de ansatte som medlemmer av styret.

The Board of Directors shall attend to the interests of all

Styret skal ivareta alle aksjonærenes interesser, blant annet

shareholders, including through independent representatives

gjennom uavhengige styrerepresentanter. I Havyard Group

on the Board. Currently three out of seven Board members

ASA er p.t. 3 av 7 medlemmer uten kommersielle eller

have no commercial or personal ties to management or

personlige bånd til ledelse og hovedaksjonær.

komitéen

har

identifisere

ikke

og

evaluere

bedriftsforsamling,

potensielle

men

har

to

major shareholders in Havyard Group ASA . The Annual General Assembly on 31 March 2014 unanimously

Det ble i generalforsamlingen 31.mars 2014 enstemmig

voted for Per Rolf Sævik to resign as chairman due to his

vedtatt at Per Rolf Sævik, fra om med tidspunktet for

association with the Group, from the time of listing of the

notering av selskapets aksjer på Oslo Børs, alternativt Oslo

Group's shares on Oslo Børs, alternatively Oslo Axess.

Axess, fratrer som styrets leder som følge av sin tilknytning

Furthermore, Bård Mikkelsen was unanimously approved

til selskapet. Videre ble Bård Mikkelsen enstemmig vedtatt

as the new chairman, effective from the time of listing. After

som ny styreleder, gjeldende fra noteringstidspunktet.

listing four out of seven members of the Board will have no

Etter børsnotering vil 4 av 7 medlemmer i styret da være

commercial or personal ties to management and major

uten kommersielle eller personlige bånd til ledelse og

shareholders.

hovedaksjonær.

The Board consists of two women and five men, and none of

I styret er det to kvinner og fem menn og ingen av

the members are senior executives of the Group.

medlemmene er ledende ansatte i selskapet.

Board members are elected for a period of one year. The

Styremedlemmer er valgt for en periode på ett år. Styreleder

Chairman is elected by the General Assembly.

velges av generalforsamlingen.

At least four board meetings must be held each year. An

Det skal avholdes minst fire styremøter hvert år. En årlig plan

annual plan of the work of the Board shall be prepared, and

for styrearbeidet skal utarbeides, og styret skal evaluere sin

the Board will evaluate its function and expertise annually.

funksjon og kompetanse årlig. Styret skal vedta instruks for

The Board shall adopt rules of procedure for their work, and

sitt arbeid, og for CEO sitt arbeid.

for the work of the CEO.


ANNUAL REPORT 2013

28

The Board shall ensure that the Group maintains sound and

Styret skal påse at konsernet har god og forsvarlig

prudent corporate governance. This includes a system of

virksomhetsstyring. Dette inkluderer system for internkontroll

internal control and risk management.

og risikostyring.

Background information on the Board of Directors is

Styremedlemmenes bakgrunn er angitt i eget avsnitt om

described in the paragraph on the Board found elsewhere

styret et annet sted i årsrapporten.

in this annual report. Remuneration of the Board is set out in the notes to the

Godtgjørelse til styret er gjengitt i note til årsregnskapet for

financial statements for 2013.

2013.

THE WORK OF THE BOARD OF DIRECTORS

STYRETS ARBEID

The Board approves the annual meeting schedule.

Styret vedtar hvert år en møteplan for kommende år.

The Group's financial calendar will be published on www.

Selskapets finansielle kalender vil bli offentliggjort på www.

newsweb.no , and on the Group website www.havyard.com .

newsweb.no, samt på selskapets hjemmeside www.havyard. com.

The Board is responsible for the overall management and

Styret ivaretar den overordnede styring og forvaltning av

administration of the Group.

selskapet.

The Board evaluates its function and expertise annually in

Styret evaluerer sin funksjon og kompetanse årlig i forbindelse

connection with the board election.

med valg.

The Board receives quarterly reports on the Group's finances,

Styret mottar kvartalsvis rapportering hvor selskapets

information about projects and market conditions. The

økonomi, informasjon om prosjekter og markedsforholdene

Group's results are published quarterly.

beskrives. Selskapets resultater offentliggjøres kvartalsvis.

RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL

RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL

All managers are responsible for risk management and

Samtlige ledere har ansvar for risikostyring og internkontroll

internal control within their area of responsibility.

innenfor sitt ansvarsområde.

The Board ensures that the Group has established control

Styret påser at selskapet har kontrollrutiner for virksomheten

routines of the business and appropriate risk management

og hensiktsmessig system for risikostyring på vesentlige

system in place for key areas of its operations.

områder av selskapets virksomhet.

The Board receives quarterly statistics on developments in

Styret mottar kvartalsvis statistikk for utviklingen innen helse,

health, safety, environment and quality.

miljø, sikkerhet og kvalitet.

External evaluators perform control and monitoring of the

Utenforstående foretar kontroll og oppfølgning av selskapet

Group and its activities related to certification according to

og selskapets aktiviteter knyttet til sertifisering i henhold til

ISO.

ISO.

The Board evaluates the information presented to the

Styret evaluerer løpende den informasjon som forelegges

board of management and decides changes in reporting

styret fra

procedures.

rapporteringsrutinene.

The Group’s financial reports are prepared according to

Selskapets finansielle rapportering blir utarbeidet etter

the accounting principles stated in the annual report. The

regnskapsprinsipper

Group's quarterly reporting to the Board and reports publicly

kvartalsvise rapportering til styret og rapporter som

published quarterly are issued according to the same

offentliggjøres kvartalsvis er avgitt etter de samme prinsipper.

principles.

administrasjonen

angitt

og

i

beslutter endringer i

årsrapporten.

Selskapets


ANNUAL REPORT 2013

29

The Group has an Audit Committee consisting of three

Selskapet har et revisjonsutvalg bestående av tre medlemmer,

members, two of whose members are independent of

hvorav to av medlemmene er uavhengig av selskapets

the Group's main shareholder. One of the members has

hovedaksjonær. Ett av medlemmene har regnskapsmessig

accounting expertise.

kompetanse.

The Audit Committee shall contribute to the Board in fulfilling

Revisjonsutvalget skal bidra til styret oppfyller sitt tilsynsansvar

its oversight responsibilities of the financial statements, the

for

financial reporting process and internal control. Furthermore,

internkontroll. Videre skal revisjonsutvalget evaluere ekstern

the Audit Committee shall assess the external auditor, and if

revisors arbeid, og eventuelt komme med innstilling

so, recommend a change of auditor. The committee will also

om bytte av revisor. Utvalget skal også vurdere revisors

consider the auditor fee. The Audit Committee has the right to

honorar. Revisjonsutvalget har rett til full innsikt i all relevant

full knowledge of all relevant documentation, and can bring

dokumentasjon, og kan hente inn eksterne rådgivere om

in external consultants if necessary. The Audit Committee

nødvendig. Revisjonsutvalget skal som et minimum ha

shall hold at least quarterly meetings.

kvartalsvise møter.

Each year the Board of Directors considers the Group's

Styret behandler hvert år konsernets budsjett i et styremøte

budget at a Board meeting in December. This includes a

i desember. Her blir det gitt en detaljert gjennomgang av

detailed review of each project. Each quarter is presented

hvert enkelt prosjekt. Hvert kvartal presenteres og behandles

and the group’s financial position is considered.

konsernets økonomiske stilling.

The Group's risk and internal control are reviewed annually in

Selskapets risikoforhold og internkontroll vurderes årlig i

conjunction with the presentation of the financial statements.

forbindelse med avleggelse av årsregnskap.

REMUNERATION OF DIRECTORS

GODTGJØRELSE TIL STYRET

Directors' fees are determined annually by the General

Styrets godtgjørelse fastsettes årlig av generalforsamlingen.

Assembly.

Godtgjørelsen er ikke avhengig av selskapets resultater.

The remuneration is not linked to the results.

Godtgjørelsen er fastsatt med utgangspunkt i tidsforbruk og

Remuneration is based on time spent and the Group’s

selskapets virksomhet og størrelse.

activities and size.

Selskapet har ikke aksjeopsjonsprogram, heller ikke til

There is no share option scheme established in the Group,

styremedlemmer.

regnskapet,

regnskapsrapporteringsprosessen

og

nor for the members of the Board.

REMUNERATION TO SENIOR EXECUTIVES

GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

The Board provides guidelines for remuneration to senior

Styret utarbeider retningslinjer for godtgjørelse til ledende

executives.

ansatte.

Group policy states that remuneration to the executive

Selskapets retningslinjer fastsetter at lønn og annen

management will be based on market conditions.

godtgjørelse til selskapets ledelse skal være begrunnet i

There is no share option scheme established for the

markedsmessige vilkår.

employees.

Det er ikke etablert aksjeopsjonsordninger for ansatte.

INFORMATION AND COMMUNICATION

INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON

The Group shall provide all information relevant to the

Selskapet skal formidle all informasjon som er relevant for

evaluation of its operations and value to its shareholders and

evaluering av selskapets drift og verdi til sine aksjeeiere og til

to the market at the right time and in an efficient manner,

markedet til riktig tid og på en effektiv måte, i samsvar med

in accordance with the applicable rules of the Oslo Stock

gjeldende regler for Oslo Børs.

Exchange. Havyard Group ASA disclose material information through

Havyard Group ASA offentliggjør vesentlig informasjon

the Oslo Stock Exchange messaging system, and the Group's

gjennom Oslo Børs sitt meldingssystem, og selskapets

website www.havyard.com .

hjemmeside www.havyard.com.


ANNUAL REPORT 2013

30

The Group communicates with its shareholders through

Selskapet har dialog med sine aksjeeiere gjennom adekvate

appropriate forums based on the principle of equal treatment

forumer basert på prinsippet om likebehandling og lik tilgang

and equal access to information.

til informasjon.

TAKEOVERS

SELSKAPSOVERTAKELSE

The Board has established guiding principles for how one

Styret har utarbeidet hovedprinsipper for hvordan en vil

would act in the event of a take-over bid.

opptre ved eventuelle overtakelsestilbud.

In the event of a take-over bid for the shares, the Board shall

I tilfelle av et overtakelsestilbud for aksjene i selskapet, skal

ensure that shareholders are treated equally and that its

styret sørge for at aksjonærene i selskapet blir behandlet likt,

operations are not disrupted unnecessarily. The Board shall

og at selskapets virksomhet ikke forstyrres unødig. Styret skal

ensure that shareholders have the information and time to

sørge for at aksjeeierne har informasjon og tid til å kunne ta

consider the offer.

stilling til budet.

The Board shall not seek to hinder or obstruct take-over bids

Styret skal ikke søke å forhindre eller vanskeliggjøre

for the Group’s activities or shares unless there are special

overtakelsestilbud på selskapets virksomhet eller aksjer med

reasons to do so.

mindre det foreligger særlige grunner til å gjøre det.

If an offer is made for shares in the Group, the board

Dersom et bud fremmes på aksjene i selskapet, skal styret

shall issue a report with a recommendation as to whether

avgi en uttalelse med en anbefaling om aksjeeierne bør eller

shareholders should or should not accept the offer.

ikke bør akseptere tilbudet.

AUDITORS

REVISOR

The Group's auditor is BDO.

Selskapets revisor er BDO.

The General Assembly appoints and authorizes the Auditor.

Generalforsamlingen oppnevner revisor og godkjenner

The auditor does not perform work for the Group that may

revisors honorar.

lead to conflicts of interest.

Revisor utfører ikke oppdrag for selskapet som kan føre til

The Board is responsible for ensuring that the auditor's

interessekonflikter.

independent role is maintained.

Styret har ansvar for å påse at revisors uavhengige rolle

The auditor will conduct annual meetings with the Audit

ivaretas.

Committee for review of the Group's control routines.

Revisor vil årlig gjennomføre møter med revisjonsutvalget for gjennomgang av selskapets kontrollrutiner.

The auditor will annually issue a confirmation of independence

Revisor vil årlig avgi en bekreftelse av uavhengighet til

to the audit committee.

revisjonsutvalget.


ANNUAL REPORT 2013

31


ANNUAL REPORT 2013

32

BOARD OF DIRECTORS REPORT / STYRETS ÅRSBERETNING OPERATIONS AND LOCATION

VIRKSOMHETENS ART OG TILHOLDSSTED

Havyard Group ASA ("HGR") was established on 2 June 1999.

Havyard Group ASA (“HGR”) ble stiftet 2. juni 1999.

HGR is the parent company and majority owner of the shares

HGR er morselskap og majoritetseier av aksjene i de ulike

in various subsidiaries operating in shipbuilding, engineering,

datterselskapene

ship design and development of systems for fish handling on

skipsdesign og utvikling av systemer for håndtering av fisk

board fishing vessels and on on-shore facilities.

om bord i fiskefartøy og på landbaserte anlegg.

The Company's purpose is to assist its subsidiaries with

Selskapets formål er å bistå datterselskapene med strategisk

strategic management, finance, logistics, marketing and

ledelse, finans, logistikk, profilering og andre støttefunksjoner.

innenfor

skipsbygging,

engineering,

other support functions. The Company and Group Management are based in the

Selskapet og konsernledelsen holder til ved hovedkontoret på

main office in Mjølstadneset in Herøy.

Mjølstadneset i Herøy kommune.

Havyard Group consist of four business areas; Ship

Havyard konsernet består av de fire virksomhetsområdene

Technology, Design & Solutions, Power & Systems and Fish

Ship Technology, Design & Solutions, Power & Systems og Fish

Handling & Refrigeration. Below follows a description of the

Handling & Refrigeration. I de følgende beskrives utviklingen i

development in the various business areas.

de ulike virksomhetsområdene.

SHIP TECHNOLOGY

SHIP TECHNOLOGY

Havyard Ship Technology AS ("HST") makes up the major

Havyard ShipTechnologyAS («HST») utgjørhoveddelen avdette

part of this segment. The Company is a modern and

segmentet. Selskapet er et moderne og velutstyrt skipsverft

well-equipped shipyard whose purpose is to engage in

som har til formål å drive med nybygging og reparasjon

construction and repair of ships. The company's main

av skip. Selskapets hovedprodukter er offshorefartøy,

products are offshore vessels, fishing vessels and other

fiskefartøy samt andre spesialskip. Skrogbyggingen blir utført

specialty vessels. The hulls are built under supervision at our

under oppsyn hos samarbeidspartner i Tyrkia. Utrustning,

partner yard in Turkey. Outfitting, completion, startup, testing

ferdigstillelse, igangkjøring, testing og levering av komplette

and delivery of complete vessels is carried out at our yard in

fartøyer blir utført ved verftet i Leirvik i Sogn.

Leirvik in Sogn. The company's headquarters are located in Leirvik in Sogn,

Selskapet sitt hovedkontor er lokalisert i Leirvik i Sogn, og har

with branch offices in Fosnavåg.

i tillegg avdelingskontor i Fosnavåg.


ANNUAL REPORT 2013

33

The following vessels were delivered in 2013:

Hull no. / Bygg nummer

Følgende skip har blitt levert i 2013:

Name / Navn

Costumer / Rederi

Delivery date / Leveringsdato

112

Ben Nevis

Global Offshore

28 February 2013

111

Kongsborg

Skansi Offshore

15 June 2013

113

Makalu

Global Offshore

31 August 2013

114

Lewek Inspector

Forland Shipping

15 November 2013

The business segment had a turnover of NOK 1,480 million in

Segmentet omsatte for MNOK 1 480 og resultat før skatt ble

2013 and recorded a pre-tax profit of NOK 80.6 million. The

MNOK 80,6. EBITDA var MNOK 83,7.

EBITDA amounted to NOK 83.7 million. HST is 100 % owned by HGR as of 31 December 2013.

HST eies 100 % av HGR pr. 31.12.13.

POWER & SYSTEMS

POWER & SYSTEMS

Havyard Power & Systems AS ("HPS") is the parent company

Havyard Power & Systems AS («HPS») er morselskapet i dette

in this segment and specializes in the design, engineering

segmentet og har spesialisert seg på design, engineering

and installation of electrical systems, and in the development

og installasjon av elektriske systemer og utvikling og

and delivery of control and automation systems for ships.

levering av systemer for kontroll og automasjon for skip.

The segment delivers its own products and systems for

Forretningsområdet leverer egne produkter og systemer

integrated automation systems, integrated bridge systems

for integrerte automasjonssystemer, integrerte brosystemer

and navigation and communication packages. This segment

samt navigasjons- og kommunikasjonspakker. I dette

also includes Havyard Production & Service Sp Zoo ("HPR"),

segmentet inngår også Havyard Production & Service Sp

which is a major supplier of labor to HST and HPS.

Zoo («HPR») som er en vesentlig leverandør av arbeidskraft til HST og HPS.

HPS is headquartered in Ålesund, and 100% owned by HGR

HPS har sitt hovedkontor i Ålesund, og eies 100 % av HGR pr.

as of 31 December 2013.

31.12.13.

The Power & Systems segment had a turnover of NOK 208

Power & Systems segmentet omsatte for MNOK 208 og

million and recorded a pre-tax profit of NOK 41.2 million. The

resultat før skatt ble MNOK 41,2. EBITDA var MNOK 41,3.

EBITDA amounted to NOK 41.3 million.

DESIGN & SOLUTIONS

DESIGN & SOLUTIONS

This business segment relates to the development, sale

Dette segmentet relaterer seg til utvikling, salg og leveranser

and delivery of ship design and engineering and system

av skipsdesign, prosjektering og systempakker til verftet i

packages to the Group's yard and to external yards and

konsernet (HST) og til eksterne verft og rederier over hele

shipping companies worldwide.

verden.

The scope of a delivery can consist of basic design packages,

Omfanget av en levering kan bestå av pakker med

detailed design and engineering support, equipment

grunnleggende design, detaljprosjektering og ingeniør-

packages and system integration based on the customer’s

støtte, utstyrspakker og systemintegrasjon basert på kundens

requirements / needs.

krav / behov.

The business area is headquartered in Fosnavåg, with branch

Hovedkontoret for forretningsområdet er i Fosnavåg, med

offices in Stavanger. Subsidiaries have been established in

avdelingskontor i Stavanger. Datterselskaper er etablert i

Poland and Croatia.

Polen og Kroatia.

Overall, in excess of 70 vessels with Havyard design have

Totalt er det solgt over 70 skip med Havyard-design for


ANNUAL REPORT 2013

34

been sold to customers in Norway, the Faroe Islands, Russia,

kunder i Norge, Færøyene, Russland, Tyrkia, India, Kina og

Turkey, India, China and Singapore.

Singapore.

Havyard Design & Solutions has its headquarters in Fosnavåg

Havyard Design & Solutions har sitt hovedkontor i Fosnavåg,

and is 100% owned by HGR as of 31 December 2013. The

og eies 100 % av HGR pr. 31.12.13. Omsetningen i dette

business area's turnover was NOK 263 million in 2013, while

segmentet var MNOK 263 i 2013, mens resultat før skatt ble

its pre-tax profit amounted to NOK 55.4 million. The EBITDA

MNOK 55,4. EBITDA var 57,2.

amounted to NOK 57.2 million.

HAVYARD FISH HANDLING & REFRIGERATION

HAVYARD FISH HANDLING & REFRIGERATION

This business segment develops, sells and delivers equipment

Dette segmentet utvikler, selger og leverer utstyr og systemer

and systems for handling fish on board fishing vessels, Live

for fiskehåndtering om bord i fiskefartøy, brønnbåter og på

Fish Carriers and on onshore facilities.

landbaserte anlegg.

HFHR supplies products for loading, storing, processing,

Det blir levert produkter for lasting, lagring, behandling,

unloading and transporting fish products and live fish.

lossing og transport av fiskeprodukter og levende fisk.

The headquarters and main production facilities are located

Hovedkontor

in Fosnavåg, while branch offices for sales and service are

Fosnavåg, med avdelingskontorer for salg og service øvrige

located in other places in Norway as well as internationally.

steder i Norge og internasjonalt.

HGR owns 72.0% of Havyard Fish Handling & Refrigeration as

Havyard Fish Handling & Refrigeration eies 72,0 % av HGR

of 31 December 2013.

pr. 31.12.13.

The segment had a turnover of NOK 325 million in 2013, while

Omsetning for segmentet i 2013 var på MNOK 325, mens

the pre-tax profit was NOK 3.8 million. The EBITDA amounted

resultat før skatt ble MNOK 3,8. EBITDA var MNOK 15.

og

viktigste

produksjonsanlegg

ligger

i

to NOK 15 million.

HAVYARD SHIP INVEST

HAVYARD SHIP INVEST

The company Havyard Ship Invest AS is not a separate

Selskapet Havyard Ship Invest AS er ikke et eget virksom-

business area, but still makes up a significant portion of

hetsområde, men utgjør likevel en betydelig del av konsernets

the Group's values as of 31 December 2013. The Company's

verdier pr. 31.12.13. Selskapets virksomhet er eierskap i skip

business is ownership of vessels with a short / medium-term

med kort/mellomlang horisont.

horizon. Book values of the company as of 31 December 2013

Balanseførte verdier i selskapet pr. 31.12.13 var MNOK

amounted to NOK 369 million, and these values are assumed

369, og disse verdiene antas å minimum gjenspeile reelle

to at minimum reflect real market values. The equity of the

markedsverdier. Egenkapitalen i selskapet var MNOK 216, og

company was NOK 216 million, and pre-tax profit was NOK

resultat før skatt var MNOK 6.

6 million.

GOING CONCERN

FORTSATT DRIFT

In accordance with the Norwegian Accountancy Act § 3-3a,

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at

the Board confirms that there is basis for adopting the

forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Til grunn for

going concern principle. The assumption is based on profit

antagelsen ligger resultatprognoser for år 2014, og selskapets

forecasts for the year 2014, and the Company's long-term

langsiktige strategiske prognoser for årene fremover.

strategic forecasts for the years ahead. The company is in a

Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.

healthy economic and financial position.


ANNUAL REPORT 2013

35

FUTURE DEVELOPMENT AND RISK ASSESSMENT

FREMTIDIG UTVIKLING OG RISIKOVURDERING

The nature of the business dictates that Havyard Group and

Virksomhetens art tilsier at Havyard Group og datter-

its subsidiaries are dependent on entering into new contracts

selskapene er avhengige av å inngå nye kontrakter etter

as existing constructions are completed and delivered. The

hvert som eksisterende konstruksjoner blir ferdigstilt og levert.

contracts are awarded in a competitive market based on

Kontraktene tildeles i et konkurranseutsatt marked basert på

bidding processes against other suppliers and the ability to

budgivningsprosesser mot andre leverandører og evnen til å

meet the requirements of the respective clients.

møte kravene til de respektive kunder.

The Board anticipates considerable activity within the

Styret forventer stor aktivitet innenfor selskapets virksom-

company’s business area in 2014. The Group’s order

hetsområde i 2014. Ordrereserven for konsernet er ved

backlog at the end of 2013 amounts to NOK 3.3 billion, and

utgangen av 2013 NOK 3,3 mrd, og innbefatter 9 nybygg fra

includes nine newbuilds from the yard in Leirvik, as well as

verftet i Leirvik, samt ombygginger, diverse designkontrakter,

modifications, various design contracts, after-sales activity

ettermarkedsaktivitet og leveranser av utstyr og systemer for

and supply of equipment and systems for fish handling.

fiskehåndtering.

The offshore market is highly dependent on the oil price

Offshoremarkedet er svært avhengig av oljeprisen og

and cost level in the oil and gas industry, and at present, the

utgiftsnivået i olje- og gassindustrien, og pr. tiden er det

macro-outlook for investments in big subsea vessels is strong

sterke makroutsikter for investeringer i større offshore fartøy

as a result of the high oil price. The outlook for the near future

som følge av høy oljepris. Utsiktene for den nærmeste

is still good, and is affected by key factors such as demand

fremtid er fortsatt gode, og påvirkes av nøkkelfaktorer

for oil and gas, willingness to invest and the general political

som etterspørsel på olje og gass, investeringsvilje samt det

and economic environment.

politiske og økonomiske miljøet generelt.

The development in the willingness to invest among

Utviklingen i investeringsviljen til selskaper på norsk sokkel har

companies on the Norwegian continental shelf has received

fått mye omtale den siste perioden. Veksten i investeringene

wide coverage in recent periods. The growth in investments

antas å fortsette, om en i en lavere takt, men det er Havyard

is expected to continue, possibly at a lower pace, but the

Group sin vurdering at aktiviteten i sektoren som helhet vil

Havyard Group's assessment is that the activity level in the

holde seg på et høyt nivå.

sector as a whole will remain high. In the ship technology and shipbuilding industry, growth

Vekst og etterspørsel innen skipsteknologi og verfts-

and demand for fishing and aquaculture vessels is affected

industrien for fiskeri- og havbruksfartøy påvirkes av

by the key factors seafood consumption and technological

nøkkelfaktorene sjømatkonsum og teknologisk utvikling. FNs

development. The UN's Food and Agriculture Organisation

mat og landbruksorganisasjon (FAO) anslår at i 2030 vil

(FAO) estimates that by 2030, seafood production from

sjømatproduksjon fra akvakultur ha økt fra 45 millioner tonn

aquaculture will have increased from 45 million tons to 85

til 85 millioner tonn. Teknologien for fangst og produksjon av

million tons. The technology for catching and producing fish

vannlevende ressurser er gjenstand for kontinuerlig endring

is undergoing continuous change as a result of innovation

på grunn av innovasjonsprosesser og teknologioverføring

processes and technology transfer between regions and

mellom regioner og fiskeri. Dette gir igjen mulighet for vekst

fisheries. This in turn creates opportunities for growth in the

innen markedene for Havyards produkter innen design, utstyr

markets for Havyard's design, equipment and shipbuilding

og skipsbygging.

products. The Extraordinary General Meeting held on February 25th

Ekstraordinær generalforsamling avholdt 25.02.14 vedtok

2014 unanimously decided that Havyard Group AS should be

enstemmig at Havyard Group AS skulle omdannes til

converted into a public limited company (ASA). The Board

allmennaksjeselskap (ASA). Styret er av den oppfatning

is of the opinion that the reason behind and main effect of

at begrunnelsen for og de viktigste virkninger av en slik

such a transformation is that Havyard Group ASA as a public

omdanning er at Havyard Group ASA som allmennaksjeselskap

limited company will be able to raise new capital through

kan innhente ny aksjekapital ved innbydelse til en ubestemt

invitation to an undefined group of people and / or public

krets av personer og/eller offentlig tegningsinnbydelse, samt


ANNUAL REPORT 2013

36

offer, as well public listing of the shares. This is a move to

at aksjene vil kunne børsnoteres. Dette som et grep for å

strengthen the basis for further internationalization and

styrke grunnlaget for videre internasjonalisering og vekst for

growth of the Havyard Group.

Havyard-konsernet.

HST bears the commercial risk of shipbuilding contracts to

HST bærer den kommersielle risikoen for skipsbyggings-

customers. Internally in the Havyard Group, however, each

kontraktene ovenfor kunder. Internt i Havyard-konsernet er

service company carries the risks of its performance.

det imidlertid det enkelte tjenesteytende selskap som bærer risikoen for sin ytelse.

Beyond the commercial risk factors described in the

Utover de kommersielle risikofaktorene som er beskrevet i

paragraphs above, Havyard Group ASA is also exposed to

avsnittene over er Havyard Group ASA eksponert for følgende

the following risk factors:

risikofaktorer:

Financial risk:

Finansiell risiko:

The Company has guidelines for identifying financial risks.

Selskapet innehar retningslinjer for å avdekke finansiell

The company's policy states that currency exposure shall

risiko. Selskapet sin policy uttrykker at valutaeksponering

be identified, and to the greatest extent possible secured

skal avdekkes, og i størst mulig grad sikres i samråd med

in consultation with Group Management and the Board of

konsernledelsen og selskapets styre.

Directors. Market risk:

Markedsrisiko:

The companies are exposed to changes in exchange

Selskapene er eksponert for endringer i valutakurser.

rates. The companies enter into forward contracts or

Selskapene inngår terminkontrakter eller andre avtaler for

other agreements to reduce their currency risk and the

å redusere selskapenes valutarisiko og derigjennom den

corresponding operational market risk.

driftstilknyttede markedsrisiko.

The companies are also exposed to changes in interest rates,

Selskapene er i tillegg eksponert for endringer i rentenivået,

as they have floating rate liabilities.

da selskapenes gjeld har flytende rente.

Credit risk:

Kredittrisiko:

The credit risk is considered to be very limited due to the fact

Kredittrisikoen anses som svært begrenset ved at alle

that all newbuilding contracts hold hedging instruments for

skipsbyggingskontrakter

the delivery term of the ships. Similar payment guarantees

leveringsterminen til skipene. Tilsvarende betalingsgarantier

are also used for other types of sales contracts.

benyttes også for andre typer salgskontrakter.

Liquidity risk:

Likviditetsrisiko:

For hull construction, construction loan financing is available

Byggelånsfinansiering

through a Norwegian bank. A cash flow budget is established

skrogbygging. Likviditetsbudsjett etableres for hvert prosjekt

for each project and managed in line with the project's

og styres i tråd med prosjektets fremdrift og sikrer en riktig

progress to ensure appropriate liquidity. Cash flow budgets

likviditetstilførsel. Likviditetsbudsjett utarbeides også for de

are also prepared for the other companies in the group.

andre selskapene i gruppen.

SHAREHOLDER INFORMATION

AKSJONÆRFORHOLD

As of 31 December 2013, Havila Holding AS owns 82.12% of

Havyard Group ASA eies 82,12 % av Havila Holding AS pr.

Havyard Group ASA. The remaining shares are owned by

31.12.13. Den resterende andelen eies av nåværende og

current and former employees, as well as through treasury

tidligere ansatte, samt egne aksjer. Det foreligger fullmakt til

shares. The company is authorized to acquire own shares.

å erverve egne aksjer.

ACCOUNTING PRINCIPLES

REGNSKAPSPRINSIPPER

In connection with the listing process, accounting policies

I

forbindelse

med

innehar

foreligger

prosess

sikringsinstrument

fra

rundt

norsk

bank

børsnotering

for

ved

har


ANNUAL REPORT 2013

37

have been changed to comply with IFRS (International

regnskapsprinsippene blitt endret for å tilfredsstille IFRS

Financial Reporting Standards). This applies to the accounts

(International Financial Reporting Standard). Dette gjelder

for 2013 and the comparative figures for 2012.

regnskapet for 2013, og sammenligningstallene for 2012.

The most significant effects of the transition from Norwegian

De mest vesentlige effektene av overgangen til fra norsk

Accounting Principles (NGAAP) to IFRS are as follows:

regnskapsstandard (NGAAP) til IFRS er:

Income and expenses related to share of ownership in

Inntekter og kostnader knyttet til andel av eierandel

associated companies are eliminated. Revenues are

i tilknyttede selskaper er eliminert. Inntekter redusert

decreased by NOK 218 million and costs are reduced by

med

NOK 193 million in 2012. The net effect is NOK 25 million.

MNOK 193 i 2012. Netto resultateffekt er MNOK 25

MNOK

218

og

kostnader

med

Costs related to research and development are capitalized. Costs are reduced, and equity and balance

Kostnader knyttet til Forskning og Utvikling aktiveres. Kostnader reduseres, egenkapital og balansesum øker

sheet sum are increased

o Effect 2012: NOK 11 million

o Effekt 2012: MNOK 11

o Effect 2013 : NOK 21 million

o Effekt 2013: MNOK 21

redusert

Property and plants in Leirvik have been adjusted

Eiendom og anlegg i Leirvik er oppregulert ihht takst

upwards in accordance with revaluation as of February

pr februar 2014, MNOK 145. Justert merverdi pr 01.01.12,

2014, to NOK 145 million. Adjusted excess value as at 1

MNOK 91.

January 2012 amounts to 91 million. For shipbuilding contracts, there has been a change in principle

For skipsbyggingskontrakter er det i løpet av året endret

during the year. Whereas contracts previously ran directly

prinsipp fra at kontraktene går mellom morselskapet

between the parent company Havyard Group ASA and the

Havyard Group ASA og rederiet. Kontraktene inngås nå med

shipping company, the contracts are now entered into with

Havyard Ship Technology AS som kontraktsmotpart, og hvor

Havyard Ship Technology AS as the contractual counterparty,

det kalkuleres inn salgsprovisjon i salgskalkylen.

and a sales commission is calculated into the sales estimate. The purpose of this change is to highlight value creation

Formålet med endringen er at verdiskapningen skal

where it is actually being created, which is both motivating

synliggjøres der den faktisk blir skapt, hvilket både er

and appropriate for the individual employee in Havyard Ship

motiverende og riktig for den enkelte ansatte i Havyard

Technology AS. In addition to this, the change will result in

Ship Technology AS. I tillegg vil endringen medføre at

reduced contract risk for Havyard Group ASA.

kontraktsrisikoen for Havyard Group ASA blir redusert.

FINANCIAL REVIEW

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET

There has been satisfactory capacity utilization of the means

Det

of production, and the order backlog amounts to NOK 3.3

produksjonsmidlene, og ordrereserven er NOK 3,3 mrd for

billion for the Group. Operating income for the Havyard Group

konsernet. Omsetningen for Havyard-gruppen ble i 2013

in 2013 MNOK amounted to NOK 1 986.9 million, compared to

MNOK 1 986,9 mot MNOK 1 427,8 i 2012.

NOK 1 427.8 million in 2012. The increase is largely related

Økningen er i stor grad relatert til oppkjøpet av Havyard

to the acquisition of Havyard Fish Handling & Refrigeration

Fish Handling & Refrigeration i slutten av 2012 som først får

in late 2012, which first had effect on the Group’s turnover

virkning på omsetningen i konsernet i 2013. Videre har det

in 2013. Furthermore, there has been increased turnover for

vært økt omsetning for design- og pakkesalg til eksterne

design and package sales to external shipyards.

verft.

Operating profit (EBIT) in 2013 amounted to NOK 180.6

Driftsresultatet (EBIT) ble i 2013 MNOK 180,6 mot MNOK 215,2

million, compared to NOK 215.2 million in 2012. The main

i 2012. Hovedårsaken til resultatnedgangen er relatert til

reason for the decrease is related to the development and

utvikling og produksjon av prototyper.

production of prototypes.

har

vært

tilfredsstillende

kapasitetsutnyttelse

av


ANNUAL REPORT 2013

38

The Group’s net profit in 2013 amounted to NOK 140.5 million,

Årsresultatet i konsernet ble i 2013 MNOK 140,5 mot MNOK

compared to NOK 164.5 million in 2012.

164,5 i 2012.

The parent company's net profit in 2013 amounted to NOK 32

Morselskapet sitt årsresultat i 2013 var MNOK 32 mot MNOK

million, compared to NOK 63.0 million in 2012.

63,0 i 2012.

The Group’s net cash flow for the period was NOK 167.5

Nettokontantstrøm for konsernet i perioden er MNOK 167,5.

million. The cash flow statement shows the cash flow changes

Kontantstrømoppstillingen viser likviditetsmessige endr-

throughout the year. The Group's cash is primarily used

inger gjennom året. Konsernets likviditet blir i hovedsak

to finance newbuilds during the construction period and

disponert til å finansiere nybygg i byggeperioden og drift

operation of the various subsidiaries. In addition, newbuilds

av de ulike datterselskaper. I tillegg blir nybygg finansiert

are financed by drawing on ordinary construction loans

gjennom trekk på ordinære byggelån i bank. Totalkapitalen

in the bank. Total assets and capital employed are highly

og kapitalbindingen er sterkt varierende i forhold til

variable based on the payment terms and delivery times of

betalingsvilkår og leveringstid for nybyggings- kontraktene.

newbuild contracts. As at 31 December 2013, the Group's holding of liquid assets

Konsernets likviditetsbeholdning var pr 31.12 MNOK 281,4.

was NOK 281.4 million. Short-term liabilities accounted for 81.2% of the Group’s

Konsernets kortsiktige gjeld utgjorde pr 31.12 81,2 % av samlet

total liabilities as at 31 December, which is approximately 2

gjeld i konsernet, noe som er ca. 2 %-poeng høyere enn i 2012.

percentage points higher than in 2012. The balance sheet shows total assets for the Group of NOK 1

Balansen viser en totalkapital i konsernet i 2013 på MNOK 1

532.5 million in 2013, compared to NOK 1 382.9 million in 2012.

532,5 mot MNOK 1 382,9 i 2012.

The Group’s equity as at 31 December 2013 was NOK 668.0

Egenkapitalen for konsernet var pr. 31.12 MNOK 668,0 mot

million, compared to NOK 526.0 million in 2012.

MNOK 526,0 i 2012.

The Board believes that the annual report provides an

Styret mener at årsmeldingen gir en riktig oversikt over

accurate view of the Group's assets and liabilities, financial

konsernet sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og

position and results.

resultat.

WORK ENVIRONMENT AND EMPLOYEES

ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE

The total sick leave for the Group in 2013 was 3.4%, which is

Det totale sykefraværet i konsernet er for 2013 3,4 %, noe som

a reduction from 2012, when the total sick leave was 4.88%.

er en nedgang fra 2012 hvor sykefraværet var på 4,88 %.

The Company works actively to reduce the extent of injuries,

Det arbeides aktivt for å redusere omfanget av skader,

secure workplaces and improve protection equipment. It also

sikring av arbeidsplasser og bedret verneutstyr. Det er videre

works actively to return employees from long-term sick leave.

arbeidet aktivt med å få tilbakeføring av langtidssykemeldte.

No serious workplace accidents which resulted in major

Det har ikke forekommet eller blitt rapportert om alvorlige

property damage or personal injury have occurred or been

arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året som har resultert i

reported during the year.

store materielle skader eller personskader.

EQUALITY AND DISCRIMINATION

LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

The group aims to provide a workplace where there is full

Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder

equality between women and men.

full likestilling mellom kvinner og menn.


ANNUAL REPORT 2013

39

In the hiring process, professional skills are emphasized.

Ved ansettelser er det faglig kompetanse som vektlegges.

Candidates with different ethnicity, national origin, ancestry,

Kandidater

skin-color, language, religion or beliefs should all have

avstamming, hudfarge, språk, religion eller livssyn skal alle

the same opportunities and rights. The group also aims to

ha samme muligheter og rettigheter. Konsernet har som

provide a workplace where there is no discrimination based

mål å være en arbeidsplass hvor det heller ikke forekommer

on disability.

diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Working hours in the group depend on the various positions

Arbeidstidsordninger i konsernet følger av de ulike stillinger

and are independent of gender.

og er uavhengig av kjønn.

No special measures have been implemented or planned to

Det er ikke iverksatt eller planlagt spesielle tiltak for

promote gender equality or prevent discrimination besides

å fremme likestilling eller for å unngå diskriminering

these guidelines and established practice / assessment of

foruten retningslinjene og innarbeid praksis/vurdering av

qualifications during the hiring process.

kvalifikasjoner ved ansettelser.

ENVIRONMENTAL REPORTING

MILJØRAPPORTERING

Havyard Group ASA’s isolated activities do not affect the

Havyard Group ASA isolert driver ikke virksomhet som

external environment, beyond what is assumed to be natural

påvirker det ytre miljø, utover det som må antas å være

for this type of business. The company complies with the

naturlig for denne type virksomhet. Selskapet retter seg etter

current applicable statutory requirements in this area.

de til enhver tid gjeldende lovkrav på området.

In 2013, there have been no environmental issues at production

Det har i 2013 ikke vært miljøsaker ved produksjons-

plants or in the external environment that have called for

anleggene eller i det ytre miljø med behov for spesielle tiltak.

special measures. The Company has not had emissions into

Bedriften har ikke hatt utslipp til luft eller vann ut over de krav

air or sea beyond the restrictions set by authorities.

som myndighetene stiller.

The shipyard in Leirvik (Havyard Ship Technology AS) has

Verftet i Leirvik (Havyard Ship Technology AS), har blitt

been certified for its focus on the environment through the

sertifisert for sitt fokus på miljø gjennom tildeling av

award of the environmental certificate ISO 14001. This is

miljøsertifikatet ISO 14001. Dette er en internasjonal

an international standard for environmental management,

standard for miljøstyring, som krever at selskapet utarbeider

which requires companies to prepare objectives and

målsettinger og aktivt reduserer bedriftens miljøbelastninger.

actively reduce their environmental impact. The main focus

Hovedfokuset er på alt som går til luft og til sjø; som

is on pollutants released into the air and the sea; such as

klimagasser og kjemikalier.

med

ulik

etnisitet,

nasjonal

opprinnelse,

greenhouse gases and chemicals.

RESEARCH AND DEVELOPMENT

FORSKNING OG UTVIKLING

The Havyard Group conducts extensive development activity,

Havyard

including development of ship designs and fish handling

knyttet

systems.

fiskehåndteringssystem.

As of 31 December 2013, Havyard owns 22 ship designs

Pr. 31.12.13 har Havyard eierskap til 22 design som er solgt

that are sold worldwide. In 2012 and 2013, great emphasis

verden over. I 2012 og 2013 har det blitt lagt stor vekt på

has been placed on development, and several brand new

utviklingsarbeid, og flere helt nye design innen offshore,

designs for offshore, well and fishing boats have been

brønnbåt og fiskebåt er utviklet. Det antas å ligge vesentlige

developed. There are believed to be significant excess values

merverdier her utover det som fremgår av regnskapet.

konsernet driver utstrakt utviklingsvirksomhet til

blant

annet

utvikling

av

skipsdesign

og

here beyond those stated in the financial statements. Havyard Fish Handling & Refrigeration has conducted

Havyard Fish Handling & Refrigeration har drevet utviklings-

development activities related to fish handling systems,

arbeid knyttet til fiskehåndteringssystem, kjølesystemer og

refrigeration systems and sorting machines.

sorteringsmaskiner.


ANNUAL REPORT 2013

40

ANNUAL PROFIT AND ALLOCATION

ÅRSRESULTAT OG DISPONERING

The Board proposes the following allocation of the parent

Styret foreslår følgende disponering av morselskapets

company’s profit in 2013:

resultat i 2013:

• Proposed dividend

NOK 24 976 000

• Foreslått utbytte

kr. 24 976 000

• Allocated to other reserves

NOK 7 084 000

• Avsatt til annen egenkapital

kr.

• Allocated in total

NOK 32 060 000

• Sum disponert

kr. 32 060 000

7 084 000

Group:

Konsern:

The Board proposes a dividend of NOK 24 976 000. The

Styret foreslår utbytte på kr. 24 976 000. Avsatt utbytte utgjør

proposed dividend amounts to NOK 22.50 per share.

kr. 22,50 pr. aksje.

CORPORATE GOVERNANCE AND MANAGEMENT

EIERSTYRING OG VIRKSOMHETSLEDELSE

Havyard Group ASA aims to comply with the guidelines of the

Havyard Group ASA ønsker å etterleve retningslinjene i

Norwegian Code of Practice for Corporate Governance. In this

norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. I den

connection, the Company has in 2014 established guidelines

forbindelse har selskapet i 2014 etablert retningslinjer

for ethics and social responsibility, rules of procedure for

for etikk og samfunnsansvar, styreinstruks og instruks for

the Board and CEO, an Audit Committee, a dividend policy,

daglig leder, opprettelse av revisjonsutvalg, etablering

an annual plan for the Board, and guidelines for reporting

av utbyttepolitikk, fastsettelse av en årlig plan for styret,

financial and other information, as well as rules of procedure

retningslinjer for rapportering av finansiell og annen

to ensure compliance with the Securities Trading Act.

informasjon samt instrukser for å forsikre overensstemmelse med verdipapirhandelloven.

The Board considers it desirable to in the long run also establish

Styret anser det som ønskelig at det på sikt også skal

a nomination committee to propose future candidates to the

opprettes en valgkomité som skal foreslå fremtidige

Board, as well as remuneration for the members of the Board.

kandidater

Due to the fact that the company now faces major changes

medlemmene av styret. Som følge av at selskapet nå står

in the shareholder community, in particular in connection

overfor store endringer i aksjonærfellesskapet, særlig

with the listing process and accompanying capital increase

i

and secondary offering, the Board finds it appropriate to

kapitalforhøyelse og offentlig spredningssalg, finner styret

wait with the establishment of this committee. By deferring

det hensiktsmessig å avvente opprettelse av valgkomiteen.

the establishment of the nomination committee until the

Ved å avvente opprettelse av valgkomiteen til neste ordinære

next Annual General Meeting, the company will be better

generalforsamling, vil selskapet i langt større grad kunne

equipped to protect the shareholder community’s interests

ivareta aksjonærfellesskapets interesser på en god måte ved

in a good way through the composition of committee’s

sammensetning av valgkomiteens medlemmer.

til

forbindelse

selskapets

med

styre,

samt

noteringsprosessen

honorarer

og

for

tilhørende

members.

SOCIAL RESPONSIBILITY

SAMFUNNSANSVAR

Havyard Group ASA aims to maintain a solid reputation for

Havyard Group ASA skal inneha et solid renommé for

its credibility around the world, by consistently conducting

selskapets troverdighet rundt om i verden, ved konsekvent å

its operations with integrity and in compliance with the

utøve sin virksomhet med integritet og i overensstemmelse

applicable laws and regulations. Board members and

med lover og regler som gjelder for selskapets virksomhet.

employees shall act fairly and honestly, and display integrity

Styremedlemmer

in all dealings with other employees, business partners and

ærlig og vise integritet i enhver befatning med andre

clients, the public, the industry, shareholders, suppliers,

ansatte, forretningsforbindelser og kunder, offentligheten,

competitors and government authorities. The Company's

næringslivet, aksjeeiere, leverandører, konkurrenter og

values and commitment to sustainable development should

offentlige

be reflected, promoted and implemented through policies,

forpliktelse til bærekraftig utvikling skal reflekteres, fremmes

decisions and actions.

og gjennomføres i retningslinjer, beslutninger og handlinger.

og

ansatte

myndigheter.

skal

Selskapets

opptre

rettferdig,

verdigrunnlag

og


ANNUAL REPORT 2013

41

The Company's code of ethics and social responsibility

Selskapets retningslinjer for etikk og samfunnsansvar følger

are attached as "Code of Conduct for Business Ethics and

vedlagt som "Code of Conduct for Business, Ethics and

Corporate Social Responsibility".

Corporate Social Responsibility".

RESPONSBILITY STATEMENT FROM THE BOARD AND CEO

ERKLÆRING FRA STYRET OG ADM DIREKTØR

We confirm, to the best of our knowledge, that the financial

Vi erklærer etter beste overbevisning at årsregnskapet for

statements for the period 1 January to 31 December 2013 have

perioden 1. januar til 31.desember 2013 er utarbeidet i samsvar

been prepared in accordance with applicable accounting

med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene

standards, and that the information in the accounts gives

i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og

a true and fair view of the Company’s and Group’s assets,

konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som

liabilities, financial position and profit or loss as a whole. We

helhet. Vi erklærer også at årsberetningen gir en rettvisende

also confirm that the annual report gives a fair view of the

oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til selskapet

Company’s and Group’s development, financial position and

og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest

profit or loss as whole, as well as a description of the principal

sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer selskapet og konsernet

risks and uncertainties the Company and the Group faces.

står overfor.

Fosnavåg, 21 March 2014

Fosnavåg, 21.03.14

THE BOARD FOR HAVYARD GROUP ASA

I STYRET FOR HAVYARD GROUP ASA

Per Rolf Sævik

Vegard Sævik

Chairman of the Board of Directors

Board member

Styreleder

Styremedlem

Svein Asbjørn Gjelseth

Petter Thorsen Frøystad

Board member

Board member

Styremedlem

Styremedlem (ansattrepresentant)

Janicke Westlie Driveklepp

Jan-Helge Solheim

Board member

Board member

Styremedlem

Styremedlem (ansattrepresentant)

Hege Sævik Rabben

Geir Johan Bakke

Board member

CEO

Styremedlem

Adm.dir.


ANNUAL REPORT 2013

42


ANNUAL REPORT 2013

43


ANNUAL REPORT 2013

44

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS / RESULTATREGNSKAP KONSERN Havyard Group ASA

(NOK 1,000)

NOTE

2013

2012 1 423 920

Sales revenues

Salgsinntekt

4, 23

1 982 679

Other operating revenues

Annen driftsinntekt

4, 23

4 253

2 932

Operating revenues

Driftsinntekt

1 986 932

1 426 852

Cost of sales

Varekostnader

15, 27

1 352 109

892 040

Payroll expenses etc.

Lønnskostnader

5

312 077

228 481

Depreciation and amortization

Avskrivninger og nedskrivninger

11, 12, 13

17 942

11 651

Other operating expenses

Andre driftskostnader

Operating expenses

Driftskostnader

Operating profit/loss (EBIT)

Driftsresultat

Financial income

Finansinntekter

Financial expenses Share of profit/loss of associate Profit/loss before tax from continuing operations

Ordinært resultat før skattekostnad fra videreført virksomhet

Income tax expense

Skattekostnad

Profit for the year from continuing operations

Årsresultat fra videreført virksomhet

Attributable to :

Tilordnet:

Equity holders of parent

Aksjonærer i morselskapet

Non-controlling interest

Minoritetsinteresser

Total

Sum

Earnings per share (NOK)

Resultat per aksje (NOK)

5, 6

124 230

79 479

1 806 358

1 211 650

180 575

215 202

8

21 666

6 942

Finanskostnader

8

16 922

6 340

Andel av resultat fra tilknyttet selskap

9

4 196

-1 051

189 515

214 752

7

25

49 055

50 262

140 460

164 491

138 100

163 509

2 360

983

140 460

164 491

122,60

145,16


ANNUAL REPORT 2013

45

CONSOLIDATED STATEMENT OF OTHER COMPREHENSIVE INCOME / UTVIDET RESULTAT KONSERN Havyard Group ASA

NOTE

2013

2012

140 460

164 491

Other comprehensive income

Utvidet resultat for perioden

Items that will not be reclassified to income statement

Poster som ikke reklassifiseres til resultatet

Net actuarial gain/ (loss)

Aktuarielle gevinster og tap

-

-

Total

Sum

-

-

Items that will be reclassified to income statement

Poster som reklassifiseres til resultatet

Translation differences

Omregningsdifferanser

5 213

-

Fair value adjustment available-for-sale financial assets

Endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler

19 993

-

Total

Sum

19

25 206

-

Other comprehensive income

Utvidet resultat for perioden

25 206

-

Total comprehensive income

Totalresultat

165 666

164 491

Attributable to :

Tilordnet:

Equity holders of parent

Aksjonærer i morselskapet

162 882

163 509

Non-controlling interest

Minoritetsinteresser

2 783

983

Total

Sum

165 666

164 491


ANNUAL REPORT 2013

46

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION / BALANSE KONSERN Havyard Group ASA

(NOK 1,000) ASSETS

EIENDELER

Non current assets

Anleggsmidler

Goodwill

Goodwill

Licenses, patents and R&D

Lisenser, patenter og FoU

Property, plant and equipment

Eiendom, anlegg og utstyr

Investment in subsidiaries

Investeringer i datterselskaper

Loan to subsidiaries

Lån til datterselskaper

Investment in associates

Investeringer i tilknyttede selskap

NOTE

2013

2012

January 1, 2012

10, 11

23 918

23 918

4 024

11

41 483

20 170

694

12, 13

240 167

227 485

160 134

-

456

455

736

736

736

9

84 143

75 858

14 270

15 185

11 260

-

205 294

134 962

8 374

Loan to associates

Lån til tilknyttede selskap

Investment in financial assets

Investeringer i finansielle eiendeler

19 20

Other non current receivable

Andre langsiktige fordringer

Total non current assets

Sum anleggsmidler

Current Assets

Omløpsmidler

Inventory

Varelager

Accounts receivables

Kundefordringer

118 103

84 877

20 000

729 029

579 723

208 687

21

38 872

56 386

6 606

14, 16, 27

82 122

74 098

27 981

Other receivables

Andre kortsiktige fordringer

139 551

98 346

60 704

Earned, not billed production

Opptjent, ikke fakturert produksjon

14

261 574

459 115

533 185

Cash and cash equivalents

Bankinnskudd

22

281 381

115 235

257 564

Total current assets

Sum omløpsmidler

803 500

803 180

886 040

TOTAL ASSETS

SUM EIENDELER

1 532 530

1 382 903

1 094 727


ANNUAL REPORT 2013

EQUITY AND LIABILITIES

47

EGENKAPITAL OG GJELD NOTE

Equity

2013

2012

January 1, 2012

Egenkapital

Share capital

Aksjekapital

24

1 126

1 126

1 126

Share premium reserve

Overkurs

24

5 462

5 462

5 462

Treasury shares

Egne aksjer

24

(16)

(24)

(17)

Retained earnings

Opptjent egenkapital

24

640 865

500 360

410 930

Non-controlling interests

Minoritetsinteresser

24

21 002

19 481

215

Total equity

Sum egenkapital

668 439

526 404

417 716

Long term liabilities

Langsiktig gjeld 45 227

57 643

48 367

-

872

1 623

13, 16, 17

98 123

100 020

21 231

13

19 107

17 897

7 243

162 457

176 431

78 464

16, 27

128 278

146 890

90 068

7

57 903

57 081

94 155

16 916

35 313

28 140

13, 16, 17

177 971

308 923

324 119

13,14,15,17,18,26

320 568

131 861

62 064

Deferred tax liability

Utsatt skatt

Pension liabilities

Pensjonsforpliktelse

Liabilities to financial institutions

Gjeld til kredittinstitusjoner

Other long-term liabilities

Annen langsiktig gjeld

Total long term liabilities

Sum langsiktig gjeld

Current liabilities

Kortsiktig gjeld

Accounts payables

Leverandørgjeld

Taxes payable

Betalbar skatt

Public duties payables

Skyldige offentlige avgifter

7

Liabilities to financial institutions

Gjeld til kredittinstitusjoner

Other current liabilities

Annen kortsiktig gjeld

Total current liabilities

Sum kortsiktig gjeld

701 635

680 067

598 546

Total liabilities

Sum gjeld

864 092

856 498

677 010

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

1 532 530

1 382 903

1 094 727

Fosnavåg, 21.03.14

Per Rolf Sævik

Vegard Sævik

Chairman of the Board of Directors /

Board member / Styremedlem

Styreleder

Svein Asbjørn Gjelseth

Petter Thorsen Frøystad

Board member / Styremedlem

Board member / Styremedlem

Janicke Westlie Driveklepp

Jan-Helge Solheim

Board member / Styremedlem

Board member / Styremedlem

Hege Sævik Rabben

Geir Johan Bakke

Board member / Styremedlem

CEO / Adm.dir.


ANNUAL REPORT 2013

48

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY / EGENKAPITALOPPSTILLING KONSERN Havyard Group ASA

(NOK 1,000) Share capital 2013

Aksjekapital

January 1, 2013

1. januar 2013

1 126

Profit & loss

Årets resultat

-

Other comprehensive income

Utvidet resultat for perioden

-

Purchase/sale of treasury shares

Kjøp/salg av egne aksjer

-

Put option minority interest - Change 2013

Put opsjon minoritetsinteresser -endring i 2013

-

Dividends

Utbytte

-

December 31, 2013

31. desember 2013

1 126

Share capital 2012

Aksjekapital

January 1, 2012

1. januar 2012

1 126

Profit & loss

Årets resultat

-

Other comprehensive income

Utvidet resultat for perioden

-

Purchase/sale of treasury shares

Kjøp/salg av egne aksjer

-

Change in minority interest

Endring minoritetsinteresser

-

Put option minority interest MMC

Put opsjon minoritetsinteresser MMC

-

Dividends

Utbytte

-

December 31, 2012

31. desember 2012

1 126


ANNUAL REPORT 2013

49

Share premium reserve

Treasury shares

Retained earnings

Total

Non-controlling interest

Total equity

Overkurs

Egne aksjer

Opptjent egenkapital

Sum

Minoritetsinteresser

Sum egenkapital

5 462

-23

500 360

506 925

19 481

526 405

-

-

138 100

138 100

2 360

140 460

-

-

25 206

25 206

-

25 206

-

8

1 992

2 000

-

2 000

-

-

-

-

-840

-840

-

-

-24 792

-24 792

-

-24 792

5 462

-15

640 865

647 438

21 001

668 439

Share premium reserve

Treasury shares

Retained earnings

Total

Non-controlling interest

Total equity

Overkurs

Egne aksjer

Opptjent egenkapital

Sum

Minoritetsinteresser

Sum egenkapital

5 462

-17

410 930

417 501

215

417 716

-

-

163 509

163 509

983

164 491

-

-

-

-

-

-

-

-8

-1 625

-1 633

-

-1 633

-

-

-12 513

-

31 723

31 723

-

-

0

-

-13 438

-13 438

-

-

-59 942

-59 942

-

-59 942

5 462

-25

500 359

506 922

19 483

526 404


ANNUAL REPORT 2013

50

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASHFLOW / KONTANTSTRØM KONSERN Havyard Group ASA (NOK 1,000) CASH FLOW FROM OPERATIONS

KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER

Profit/(loss) before tax

Resultat før skattekostnad

Taxes paid

Periodens betalte skatt

Depreciation

Avskrivninger

Note

2013

2012

189 515

214 752

7

(55 890)

(94 433)

11, 12

17 942

11 651

Loss from disposal of assets

Tap ved avgang av eiendeler

12

4

-

Share of (profit)/loss from associates

Resultatandel fra tilknyttede selskap

9

(4 196)

1 051

Currency differences

Effekt av valutakursendringer

(1 062)

-

Difference between pension costs and payments

Forskjell mellom pensjonskostnad og -utbetaling

(871)

(521)

Changes in inventory

Endring i varelager

Changes in accounts receivables

Endring i kundefordringer

Changes in accounts payable

Endring i leverandørgjeld

Changes in other current receivables/liabilities

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter

Net cash flow from/(to) operating activities

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

CASH FLOW FROM INVESTMENTS

KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

21

18

17 514

(279)

184 018

117 489

(18 612)

5 750

121 222

(41 969)

449 584

213 492

Investments in property, plant and equipment

Investering i eiendom, anlegg og utstyr

12

(30 369)

(11 162)

Investment in intangible assets

Investering i immaterielle eiendeler

11

(22 994)

(5 583) (234 352)

Investment in/disposal of financial assets

Investering i / salg av finansielle eiendeler

19

(49 421)

Investment in associates

Investering i tilknyttede selskap

9

11 083

25 280

Changes in long term receivables

Endring i langsiktige fordringer

20

(37 740)

(66 012)

Net cash flow used in investing activities

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

(129 441)

(291 829)

CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES

KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER 45 000

New long term debt

Ny langsiktig gjeld

17

16 845

Repayment long term debt

Nedbetaling av langsiktig gjeld

17

(18 754)

(7 146)

Net changes in construction loans

Netto endring i byggelån

17

(129 297)

(52 724)

Purchase of treasury shares

Kjøp av egne aksjer

24

2 000

(1 633)

Dividends

Utbytte

24

(24 792)

(59 942)

Net cash flow from/ (used in) financing activities

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

(153 998)

(76 445)

Net change in cash and cash equivalents

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

166 145

(154 783)

Cash and cash equivalents at start of the period

Kontanter og kontantekvivalenter ved begynnelsen av året

115 235

257 564

Cash and cash equivalents from purchase of subsidiaries

Kontanter og kontantekvivalenter fra kjøp av datterselskap

Cash and cash equivalents at end of the period

Kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av året

Restricted bank deposits at the end of the period

Bundne bankinnskudd ved utgangen av året

Available cash and cash equivalents at the end of the period

Tilgjengelige kontanter og kontantekv. ved utgangen av året

10

12 454 281 381

115 235

281 381

115 235


ANNUAL REPORT 2013

51

NOTES / NOTER

Havyard Group ASA

Note

Name

Navn

1

General information

Generell informasjon

2

Significant accounting policies

Vesentlige regnskapsprinsipper

3

Significant judgements and estimates

Vesentlige vurderinger og estimater

4

Segment information

Segmentinformasjon

5

Salary, fees, number of employees etc.

Lønn, godtgjørelser, antall ansatte o.l.

6

Other operating expenses

Andre driftskostnader

7

Income tax

Skatt

8

Financial income and financial expenses

Finansinntekter og finanskostnader

9

Subsidiaries etc.

Datterselskaper osv.

10

Business combinations

Virksomhetssammenslutninger

11

Intangible assets

Immatrielle eiendeler

12

Property, plant and equipment

Eiendom, anlegg og utstyr

13

Financial and operational leases

Finansiell og operasjonell leasing

14

Construction contracts in progress

Anleggskontrakter i arbeid

15

Losses to completion

Tapskontrakter

16

Financial risk management

Finansiell risikostyring

17

Interest bearing debt

Gjeld til kredittinstitusjoner

18

Other current liabilities

Annen kortsiktig gjeld

19

Non-current financial investments

Investeringer i finansielle eiendeler

20

Other non-current receivables

Andre langsiktige fordringer

21

Inventory

Varelager

22

Cash and cash equivalents

Bankinnskudd, kontanter og lignende

23

Government grants

Offentlige tilskudd

24

Issued capital and reserves

Aksjekapital

25

Earnings per share

Resultat per aksje

26

Contingencies and provisions

Betingede forpliktelser og avsetninger

27

Related party transactions

Transaksjoner med nærstående parter

28

Subsequent events

Hendelser etter balansedagen

29

First time adoption of IFRS

Førstegangsanvendelse av IFRS


ANNUAL REPORT 2013

1. GENERAL INFORMATION

52

1. GENERELL INFORMASJON

Havyard Group ASA is a limited company based in Norway,

Havyard Group ASA er et allmennaksjeselskap lokalisert i

and its head office is located in Fosnavåg, Herøy.

Norge. Selskapets hovedkontor ligger i Fosnavåg, Herøy.

Havyard Group ASA is a fully integrated shipbuilding

Havyard Group ASA er et fullt integrert skipsbyggingsforetak

enterprise operating in the offshore and fishing vessel

som driver innen offshore-og fiskefartøy industrien. Havyard

industry. The Havyard Group delivers ship designs, ship

Gruppen leverer skipsdesign, skipsutstyr og bygging av

equipment and construction of advanced vessels for offshore

avanserte fartøy for offshore oljeproduksjon, fiske og

oil production, fishing and fish farming for shipyards and

fiskeoppdrett til skipsverft og redere over hele verden.

ship-owners worldwide. The group in total employs 738

Konsernet sysselsetter totalt 738 personer per 31. desember

people as of December 31, 2013.

2013.

This version of the consolidated financial statements of

Denne versjonen av det konsoliderte regnskapet til Havyard

Havyard Group ASA for the year ended December 31, 2013 is

Group ASA for regnskapsåret som endte 31. desember

authorised for issue in relation to transition from Norwegian

2013 er vedtatt i forbindelse med overgangen fra norsk

generally accepted accounting principles (NGAAP) to

regnskapsskikk (NGAAP) til International Financial Reporting

International Financial Reporting Standards (IFRS) as

Standards (IFRS) som fastsatt av EU. Denne versjonen av

adopted by the EU. This version of the consolidated financial

konsernregnskapet er vedtatt av styret den 21. mars 2014.

statements is authorized for issue by the Board of Directors

as of March 21, 2014. 2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

2.1 Basis of preparation

2.1 Grunnlag for utarbeidelse

The consolidated financial statements of Havyard Group ASA

Konsernregnskapet

and its subsidiaries (the "Group") are prepared in accordance

datterselskaper ( " konsernet" ) er utarbeidet i samsvar med

with International Financial Reporting Standards (IFRS) as

International Financial Reporting Standards ( IFRS ) som

adopted by the EU. The accounting policies also comply with

fastsatt av EU. Regnskapsprinsippene er også i samsvar med

IFRS as issued by the International Standards Board (IASB).

IFRS som utgitt av International Standards Board ( IASB ).

For all periods up to the year ended 31 December 2012,

For alle perioder frem til 31. desember 2012 utarbeidet

the Group prepared its financial statements in accordance

konsernet sine regnskaper i henhold til norsk regnskapsskikk

with Norwegian generally accepted accounting principles

(NGAAP). Regnskapet for året som ble avsluttet 31. desember

(NGAAP). The financial statements for the year ended 31

2013 er det første gruppen har utarbeidet i samsvar med

December, 2013, are the first the group has prepared in

IFRS. Se note 29 for informasjon om hvordan konsernet har

accordance with IFRS. Refer to note 29 for information on

innført IFRS.

til

Havyard

Group

ASA

og

dets

how the Group has adopted IFRS. The consolidated financial statements have been prepared

Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost,

on a historical cost basis with exception of available for sale

med unntak av finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

financial assets that are carried at fair value.

som regnskapsføres til virkelig verdi.Konsernregnskapet er

The consolidated financial statements are presented in NOK

presentert i NOK 1 000.

1,000. Figures in all notes to the financial statements are also

Tall i alle notene til regnskapet er også presentert i NOK 1 000

presented in NOK 1,000 unless otherwise specified.

dersom ikke annet er spesifisert.

2.2 Basis of consolidation

2.2 Grunnlag for konsolidering

The consolidated financial statements comprise the financial

Konsernregnskapet omfatter regnskapene til Havyard Group

statements of Havyard Group ASA and its subsidiaries as at

ASA og dets datterselskaper per 31. desember 2013. Kontroll

31 December 2013. Control is achieved when the Group is

oppnås når konsernet er eksponert for, eller har rettigheter til

exposed, or has rights, to variable returns from its involvement

variabel avkastning fra sitt engasjement i investeringsobjektet,

with the investee and has the ability to affect those returns

og har evnen til å påvirke avkastningen gjennom sin kontroll

through its power over the investee.

over investeringsobjektet.


ANNUAL REPORT 2013

53

Specifically, the Group controls an investee if and only if the

Konsernet kontrollerer et investeringsobjekt hvis og bare hvis

Group has:

konsernet har:

- Power over the investee (i.e. existing rights that give it the

- Kontroll over investeringsobjektet (dvs. eksisterende

current ability to direct the relevant activities of the investee)

rettigheter som gir evne til å lede de relevante aktivitetene i

- Exposure, or rights, to variable returns from its involvement

investeringsobjektet)

with the investee, and

- Eksponering, eller rettigheter, til variabel avkastning fra sin

- The ability to use its power over the investee to affect its

involvering i investeringsobjektet, og

returns

- Muligheten til å bruke sin kontroll over investeringsobjektet til å påvirke sin avkastning

When the Group has less than a majority of the voting or

Når

similar rights of an investee, the Group considers all relevant

stemmeberettigede

konsernet

har

mindre

facts and circumstances in assessing whether it has power

investeringsobjektet, vurderer konsernet alle relevante fakta

over an investee, including:

og omstendigheter i vurderingen av om det har makt over

eller

enn

et

lignende

flertall

av

de

rettigheter

av

et

investeringsobjektet, inkludert: - The contractual arrangement with the other vote holders

-

of the investee

stemmeinnehavere av investeringsobjektet

Den

kontraktsmessig

- Rights arising from other contractual arrangements

- Rettigheter som oppstår fra andre avtalefestede ordninger

- The Group’s voting rights and potential voting rights

- Konsernets stemmerett og potensielle stemmerettigheter

The Group re-assesses whether or not it controls an investee

Konsernet

if facts and circumstances indicate that there are changes to

investeringsobjekt dersom fakta og omstendigheter tyder

one or more of the three elements of control. Consolidation

på at det er endringer i ett eller flere av de tre elementene

of a subsidiary begins when the Group obtains control over

av kontroll. Konsolidering av et datterselskap foretas

the subsidiary and ceases when the Group loses control of

når konsernet oppnår kontroll over datterselskapet og

the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of

opphører når konsernet mister kontroll over datterselskapet.

a subsidiary acquired or disposed of during the year are

Eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader av et datterselskap

included in the statement of comprehensive income from the

som ble ervervet eller avhendet i løpet av året er inkludert i

date the Group gains control until the date the Group ceases

totalresultatet fra det tidspunktet konsernet oppnår kontroll

to control the subsidiary.

og inntil datoen konsernet ikke lenger har kontroll over

revurderer

avtalen

hvorvidt

det

med

de

andre

kontrollerer

et

datterselskapet. Profit or loss and each component of other comprehensive

Gevinst eller tap og hver enkelt komponent av andre inntekter

income (OCI) are attributed to the equity holders of the

og kostnader ( OCI ) er knyttet til aksjonærer i morselskapet

parent of the Group and to the non-controlling interests, even

i konsernet og til de ikke- kontrollerende eierinteresser,

if this results in the non-controlling interests having a deficit

selv om dette resulterer i at de ikke- kontrollerende

balance. When necessary, adjustments are made to the

eierinteresser har en negativ balanse. Når det er nødvendig

financial statements of subsidiaries to bring their accounting

foretas det justeringer i regnskapet til datterselskaperne

policies into line with the Group’s accounting policies. All

slik at regnskapsprinsippene er i samsvar med konsernets

intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses

regnskapsprinsipper. Alle konserninterne fordringer og

and cash flows relating to transactions between members of

gjeld, egenkapital, inntekter, kostnader og kontantstrømmer

the Group are eliminated in full on consolidation.

knyttet til transaksjoner mellom medlemmer av konsernet er eliminert ved konsolideringen.

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a

En endring i eierandel i et datterselskap, uten tap av

loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the

kontroll, regnskapsføres som en egenkapitaltransaksjon.

Group loses control over a subsidiary, it:

Hvis konsernet mister kontroll over et datterselskap, utføres følgende:

- Derecognises the assets (including goodwill) and liabilities

- Fraregner eiendeler (inkludert goodwill) og gjeld i

of the subsidiary

datterselskapet


ANNUAL REPORT 2013

54

- Derecognises the carrying amount of any non-controlling

- Fraregner den balanseførte verdien av eventuelle ikke-

interests

kontrollerende eierinteresser

- Derecognises the cumulative translation differences

- Fraregner akkumulerte omregningsdifferanser ført mot

recorded in equity

egenkapitalen

- Recognises the fair value of the consideration received

- Innregner virkelig verdi av mottatt vederlag- Innregner

- Recognises the fair value of any investment retained

virkelig verdi av eventuelle investeringer beholdes

- Recognises any surplus or deficit in profit or loss

- Innregner eventuelt overskudd eller underskudd i resultatet

- Reclassifies the parent’s share of components previously

- Reklassifiserer morselskapets andel av komponenter

recognised in OCI to profit or loss or retained

som tidligere er innregnet i utvidet resultat eller opptjent

earnings, as appropriate, as would be required if the Group

egenkapital, som konsernet ville vært pliktig til

had directly disposed of the related assets or

konsernet direkte hadde avhendet underliggende eiendeler

liabilities

og gjeld.

dersom

The following are the significant accounting policies

Under følger de viktigste regnskapsprinsippene som benyttes

applied by the Group in preparing its consolidated financial

av konsernet i utarbeidelsen av konsernregnskapet:

statements: 2.3 Investments in associates

2.3 Investeringer i tilknyttede selskaper

An associated company is an entity in which the group has

Et tilknyttet selskap er et selskap hvor konsernet har betydelig

significant influence. Significant influence normally exists

innflytelse. Betydelig innflytelse foreligger normalt når

when the Group has 20 % to 50 % of the voting rights unless

konsernet har 20 % til 50 % av de stemmeberettigede aksjene

other terms and conditions affect the Groups influence.

med mindre andre vilkår og betingelser påvirker konsernets

innflytelse.

The investments in associates are accounted for using the

Investeringene

equity method. Such investments are initially recognised at

etter egenkapitalmetoden. Slike investeringer blir initielt

cost. Cost includes the purchase price and other costs directly

bokført til kostpris. Kostpris inkluderer kjøpspris og andre

attributable to the acquisition such as professional fees and

kostnader direkte tilknyttet oppkjøpet som honorarer og

transaction costs.

transaksjonskostnader.

i

tilknyttede

selskaper

regnskapsføres

Under the equity method the interest in the investment is

Etter egenkapitalmetoden er eierinteressen i investeringen

based on the Group’s proportional share of the associate’s

basert på konsernets forholdsmessige andel av det tilknyttede

equity, including any excess value and goodwill. The Group

selskapets egenkapital, inkludert eventuelle merverdier og

recognises its share of net income, including depreciation and

goodwill. Konsernet regnskapsfører sin andel av resultatet,

amortization of excess values and any impairment losses, in

inkludert avskrivninger og nedskriving av merverdier, i andel

Share of profit/(loss) of associates. Unrealised gains and

av overskudd / ( tap ) fra tilknyttede selskaper. Urealiserte

losses resulting from transactions between Havyard Group

gevinster og tap som følge av transaksjoner mellom Havyard

ASA and the associate are eliminated to the extent of the

Group ASA og det tilknyttede selskapet blir eliminert i grad av

interest in the associate.

eierinteresse i det tilknyttede selskapet.

The financial statements of the associates are prepared for

Regnskapet til de tilknyttede selskapene er avlagt for

the same reporting period as the Group. When necessary,

samme rapporteringsperiode som konsernet. Justeringer

adjustments are made to bring the accounting policies in line

er foretatt når det er nødvendig for å sikre samsvar med

with those of the group.

regnskapsprinsipperne i konsernet.

After application of the equity method, the Group determines

Ved benyttelse av egenkapitalmetoden vurderer konsernet

whether it is necessary to recognise an impairment loss.

om det er nødvendig å innregne et verdifall.

2.4 Foreign currency

2.4 Utenlandsk valuta

The Group's consolidated financial statements are presented

Konsernregnskapet er presentert i NOK, som også er

in NOK, which is also the parent company's functional

morselskapets funksjonelle valuta.

currency.


ANNUAL REPORT 2013

55

Transactions in foreign currency are initially recorded by the

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til funksjonell

Group entities' functional currency at the exchange rate at the

valuta basert på dagskurs på transaksjonstidspunktet.

time of the transaction. Monetary items in foreign currency

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til funksjonell

are translated to functional currency using the exchange

valuta ved å benytte valutakursen på balansedagen . Ikke-

rate at the balance sheet date. Non-monetary items that are

pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk

measured at the historic exchange rate in foreign currency

valuta, omregnes til valutakursen på tidspunktet for de

are translated using the exchange rates at the date of the

opprinnelige transaksjonene.

initial transactions. On consolidation, the assets and liabilities of foreign

Ved konsolideringen blir eiendeler og forpliktelser for

operations are translated into NOK at the rate of exchange

utenlandske virksomheter omregnet til norske kroner med

prevailing at the reporting date and their income statements

kursen gjeldende på balansedagen, og resultatregnskapet

are translated at exchange rates prevailing at the dates of the

omregnes

transactions. The exchange differences arising on translation

Valutadifferanser

for consolidation are recognised in other comprehensive

konsolidering innregnes i andre inntekter og kostnader. Ved

income. On disposal of a foreign operation, the component

avhendelse av utenlandsk virksomhet, blir den komponenten

of other comprehensive income relating to that particular

av andre inntekter og kostnader relatert til den aktuelle

foreign operation is recognised in profit or loss.

utenlandske virksomheten innregnet i resultatregnskape.

til

kursen som

transaksjonstidspunktet.

oppstår

ved

omregning

for

2.5 Segments

2.5 Segmenter

Segments are identified based on the organization and

Segmentene identifiseres basert på organiseringen og

reporting structure used by management.

rapporteringsstrukturen som brukes av ledelsen.

Operating segments are components of a business that are

Driftssegmenter er deler av virksomheten som vurderes

evaluated regularly by the chief operating decision maker for

regelmessig av den øverste beslutningstaker i den hensikt å

the purpose of assessing performance and allocating resources.

vurdere utviklingen og allokere ressurser. Konsernets øverste

The Groups chief operating decision maker is the CEO.

beslutningstaker er administrerende direktør.

Operating segments with similar product and services,

Driftssegmenter med lignende produkter og tjenester,

similar production processes, similar type of customers and

tilsvarende produksjonsprosesser, lignende type kunder og

that have similar economic characteristics, are aggregated

som har like økonomiske kjennetegn, er samlet i segmenter.

into reportable segments. The group has four reportable segments; Ship Technology,

Konsernet har fire segmenter; Ship Technology, Design &

Design & Solutions, Power & Systems and Fish Handling and

Solutions, Power & Systems og Fish Handling & Refrigeration.

Refrigeration. All four segments have worldwide activities.

Alle fire segmenter har verdensomspennende aktiviteter.

Costs not directly attributable to the segments are attributed

Kostnader som ikke direkte kan allokeres til segmentene er

to the segment "Other" in Note 4 Segment information.

knyttet til segmentet "Annet" i Note 4 Segment informasjon.

The group divides the customers into geographical segments

Konsernet deler kundene inn i geografiske segmenter basert

on the basis of the customers' nationalities. The segments are

på kundenes nasjonaliteter. Segmentene er Norge og Andre.

Norway and Other. 2.6 Financial position classification

2.6 Klassifisering av finansiell stilling

The Group presents assets and liabilities in statement of

Konsernet presenterer eiendeler og gjeld i balansen basert

financial position based on current/non-current classification.

på kortsiktig / langsiktig klassifisering. Eiendeler anses som

An asset as current when it is:

kortsiktig når de:

- Expected to be realised or intended to sold or consumed in

- Forventes å bli realisert, eller er ment å selges eller

normal operating cycle

forbrukes i normal driftssyklus

- Held primarily for the purpose of trading

- Er holdt primært for handelsformål

- Expected to be realised within twelve months after the

- Forventet å bli realisert innen tolv måneder etter

reporting period, or

rapporteringsperioden, eller

- Cash or cash equivalent unless restricted from being

- Kontanter eller kontantekvivalenter, med mindre midlene


ANNUAL REPORT 2013

56

exchanged or used to settle a liability for at least twelve

er begrenset fra å bli utvekslet eller brukt til å avgjøre en

months after the reporting period

forpliktelse i minst tolv måneder etter rapporteringsperioden

All other assets are classified as non-current.

Alle andre eiendeler er klassifisert som langsiktig.

A liability is current when:

Gjeld er kortsiktig når:

- It is expected to be settled in normal operating cycle

- Den er forventet å bli innfridd i normal driftssyklus- Den er

- It is held primarily for the purpose of trading

holdt primært for handelsformål

- It is due to be settled within twelve months after the

- Den har forfall innen tolv måneder etter

reporting period, or

rapporteringsperioden, eller

- There is no unconditional right to defer the settlement of

- Det er ingen ubetinget rett til å utsette oppgjøret

the liability for at least twelve months after the reporting

av forpliktelsen i minst tolv måneder etter

period

rapporteringsperioden

The Group classifies all other liabilities as non-current.

Konsernet klassifiserer alle andre forpliktelser som langsiktige.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-

Utsatt skattefordel og gjeld er klassifisert som anleggsmidler

current assets and liabilities.

og gjeld.

2.7 Related parties

2.7 Nærstående parter

Parties are related if one party has the ability, directly or

Partene er nærstående hvis en part har mulighet til, direkte

indirectly, to control the other party or exercise significant

eller indirekte, å kontrollere den annen part eller har betydelig

influence over the party in making financial and operating

innflytelse over foretakets finansielle og driftsmessige

decisions. Parties are also related if they are subject

beslutninger. Partene er også nærstående dersom de er

to common control or common significant influence.

gjenstand for felles kontroll eller felles betydelig innflytelse.

Transactions with related parties are disclosed in note 27.

Transaksjoner med nærstående parter er beskrevet i note 27.

2.8 Revenue recognition

2.8 Inntektsføring

Revenue is recognised to the extent that it is probable that

Inntekt føres i den grad det er sannsynlig at de økonomiske

the economic benefits will flow to the Group and the revenue

fordelene vil tilflyte konsernet og inntekten kan måles

can be reliably measured, regardless of when the payment

pålitelig, uavhengig av når betalingen er gjort. Inntekter

is being made. Revenue is measured at the fair value of the

måles til virkelig verdi av vederlaget.

consideration received or receivable. Construction contracts

Anleggskontrakter

The Group principally operates fixed price contracts if the

Konsernet opererer hovedsakelig

outcome of such a contract can be reliably measured; revenue

dersom utfallet av en slik kontrakt kan måles pålitelig; inntekter

associated with the construction contract is recognized by

knyttet til byggekontrakten innregnes med henvisning til det

reference to the stage of completion of the contract activity

stadiet av ferdigstillelse av kontraktsaktivitet ved årsskiftet (

at year end (the percentage of completion method). The

løpende avregningsmetode). Utfallet av en anleggskontrakt

outcome of a construction contract can be estimated reliably

kan estimeres pålitelig når: ( i) den totale kontraktsinntekter

when: (i) the total contract revenue can be measured reliably;

kan måles pålitelig; ( ii ) det er sannsynlig at de økonomiske

(ii) it is probable that the economic benefits associated with

fordelene knyttet til kontrakten vil tilfalle foretaket; ( iii )

the contract will flow to the entity; (iii) the costs to complete

kostnadene for å fullføre kontrakten og fullføringsgraden kan

the contract and the stage of completion can be measured

måles pålitelig; og ( iv ) kontraktskostnader som kan henføres

reliably; and (iv) the contract costs attributable to the contract

til kontrakten klart kan identifiseres og måles pålitelig, slik at

can be clearly identified and measured reliably so that actual

faktiske påløpte kontraktskostnader kan sammenlignes med

contract costs incurred can be compared with prior estimates.

tidligere estimater. Dersom utfallet av en anleggskontrakt

When the outcome of a construction cannot be estimated

ikke kan estimeres på en pålitelig måte (hovedsakelig i tidlige

reliably (principally during early stages of a contract), contract

stadier av en kontrakt), føres kontraktsinntekten bare i den

revenue is recognized only to the extent of costs incurred that

grad påløpte kostnader forventes inndekket.

are expected to be recoverable.

med fastpriskontrakter


ANNUAL REPORT 2013

57

In applying the percentage of completion method, revenue

Ved anvendelse av løpende avregning, tilsvarer inntektsføring

recognized corresponds to the total contract revenue (as

den totale kontraktsinntekten (som definert nedenfor)

defined below) multiplied by the actual completion rate

multiplisert med den faktiske gjennomføringsgraden basert

based on the proportion of total contract costs (as defined

på hvor stor andel av de totale kontraktskostnadene (som

below) incurred to date and the estimated costs to complete.

definert nedenfor) som er påløpt og som gjenstår.

Contract revenue — Contract revenue corresponds to the

Kontraktsinntekter

initial amount of revenue agreed in the contract and any

opprinnelige inntektsbeløpet som er avtalt i kontrakten,

variations in contract work, claims and incentive payments

eventuelle endringsordrer i arbeidskontrakten, krav og

to the extent that it is probable that they will result in revenue,

insentiv utbetalinger i den grad at det er sannsynlig at de vil

and they can be reliably measured.

føre til inntekter, og de kan ​​ måles pålitelig.

Contract costs — Contract costs include costs that relate

Kontraktskostnader

directly to the specific contract and costs that are attributable

kostnader som er direkte knyttet til det enkelte prosjekt og

to contract activity in general and can be allocated to the

kostnader som kan henføres til kontraktens aktivitet generelt

contract. Costs that relate directly to a specific contract

og kan allokeres til kontrakten. Kostnader som er direkte

comprise: site labour costs (including site supervision); costs

knyttet til en spesifikk kontrakt omfatter: lønnskostnader

of materials used in construction; depreciation of equipment

(inkludert konstruksjonstilsyn ); kostnadene for materialer

used on the contract; costs of design, and technical assistance

brukt i konstruksjonen; avskrivninger på utstyr som brukes

that is directly related to the contract.

på kontrakten; kostnadene ved design, og teknisk assistanse

-

Kontraktsinntekter

-

tilsvarer

Kontraktskostnader

den

inkluderer

som er direkte knyttet til kontrakten. Interest on construction loans are presented as part of cost of

Byggelånsrenter er presentert som en del av varekostnadene

sales in the income statement.

i resultatregnskapet.

The Group’s contracts are typically negotiated for the

Konsernets kontrakter er typisk forhandlet for tilvirkning

construction of a single asset or a group of assets which

av en enkelt eiendel eller en gruppe av eiendeler som er

are closely interrelated or interdependent in terms of their

nært forbundet med hverandre eller gjensidig avhengig av

design, technology and function. In certain circumstances,

hverandre i form av deres design, teknologi og funksjon.

the percentage of completion method is applied to the

I visse tilfeller brukes løpende avregning til å skille ut

separately identifiable components of a single contract or to

uavhengige komponenter i en enkelt kontrakt eller til en

a group of contracts together in order to reflect the substance

gruppe av kontrakter sammen for å gjenspeile innholdet i en

of a contract or a group of contracts.

kontrakt eller en gruppe av kontrakter.

Assets covered by a single contract are treated separately

Eiendeler som omfattes av en enkelt kontrakt behandles

when:

separat når:

- The separate proposals have been submitted for each asset

- De separate tilbudene har blitt sendt for hver enkelt eiendel

- Each asset has been subject to separate negotiation and

- Hver eiendelen har vært gjenstand for separate

the contractor and customer have been able to accept or

forhandlinger, og leverandøren og kunden har vært i stand

reject that part of the contract relating to each asset

til ågodta eller avvise den delen av kontrakten vedrørende hver enkelt eiendel

- The costs and revenues of each asset can be identified

- Kostnader og inntekter på hver enkelt eiendel kan identifiseres

Sale of goods

Salg av varer

Revenue from the sale of goods is recognised when the

Inntekter fra salg av varer resultatføres når det vesentligste av

significant risks and rewards of ownership of the goods have

risiko og avkastning knyttet til eierskap av varene har gått over

passed to the buyer, usually on delivery of the goods.

på kjøperen, vanligvis ved tidspunkt for levering av varene.

Vessels which do not have a contractual buyer at the start

Fartøy som ikke har en kjøper ved starten av byggingen og

of construction and are being built with the expectation

bygges med forventning om å identifisere en kunde i løpet

of identifying a customer during the construction phase

av byggefasen, er balanseført til varer i arbeid. Når skipet er


ANNUAL REPORT 2013

58

are capitalized into work-in-process. When the vessel is

ferdig og solgt blir både inntekter og kostnader resultatført.

completed and sold both revenue and cost are recognized.

Hvis forholdene tilsier at den endelige salgsprisen vil være

If conditions indicate that the ultimate sales price will be

under den beregnede kostnaden av fartøyet, fastsetter

below the estimated cost of the vessel, the Group determines

konsernet estimert salgspris og nedskriver

the estimated sales price and records an impairment

Akkumulerte kostnader for fartøy som er under bygging og

charge as appropriate. The accumulated costs for vessels-

fordringer for uspesifiserte kunder er inkludert i varer i arbeid.

verdien.

under construction receivables for unspecified customers is included in work-in-process. Services

Tjenester

Income from supply of services is reported in the profit and

Inntekter

loss account in accordance with the degree of completion

resultatregnskapet i samsvar med graden av gjennomføring

of the transaction on the balance sheet date. The degree of

av transaksjonen på balansedagen. Fullføringsgraden

completion is calculated on the basis of work completed.

beregnes på grunnlag av utført arbeid.

fra

levering

av

tjenester

er

rapportert

i

2.9 Taxes 

2.9 Skatt

Tax expense for the period comprises current and deferred

Skattekostnaden for en periode består av betalbar og utsatt

tax. Tax is recognised in the income statement, except to the

skatt. Skatt blir resultatført, bortsett fra i den grad at den

extent that it relates to items recognised directly in equity. In

relaterer seg til poster som er ført direkte mot egenkapitalen.

this case, the tax is also recognised in equity, respectively.

I dette tilfellet, blir skatten også ført mot egenkapitalen.

The current income tax charge is calculated on the basis of

Skattekostnaden beregnes på grunnlag av de skattemessige

the tax laws enacted or substantively enacted at the balance

lover som er vedtatt, eller i all hovedsak er vedtatt på

sheet date in the countries where the company’s subsidiaries

balansedagen i de land der konsernets datterselskaper

and associates operate and generate taxable income.

eller tilknyttede selskap opererer og genererer skattepliktig

Management periodically evaluates positions taken in tax

inntekt. Ledelsen vurderer skatteposisjonene i konsernet med

returns with respect to situations in which applicable tax

hensyn til situasjoner der gjeldende skattelover er gjenstand

regulation is subject to interpretation. It establishes provisions

for fortolkning. Konsernet etablerer avsetninger der dette er

where appropriate on the basis of amounts expected to be

hensiktsmessig på grunnlag av beløp som forventes å bli

paid to the tax authorities.

betalt til skattemyndighetene.

Deferred income tax is recognised, using the liability

Utsatt

method, on temporary differences arising between the tax

midlertidige forskjeller mellom skattemessige verdier på

bases of assets and liabilities and their carrying amounts

eiendeler og gjeld, og balanseverdier i konsernregnskapet.

in the consolidated financial statements. However, the

Utsatt skatt innregnes ikke hvis den oppstår ved første gangs

deferred income tax is not accounted for if it arises from

balanseføring av en gjeld- eller eiendelspost i en annet

initial recognition of an asset or liability in a transaction

enn en virksomhetssammenslutning transaksjon som på

other than a business combination that at the time of the

transaksjonstidspunktet hverken påvirker regnskapsmessig

transaction affects neither accounting nor taxable profit nor

eller skattemessig resultat. Utsatt skatt fastsettes ved bruk

loss. Deferred income tax is determined using tax rates (and

av skattesatser (og skatteregler) som er vedtatt eller i det

laws) that have been enacted or substantially enacted by

vesentlige er vedtatt på balansedagen, og som antas å skulle

the balance sheet date and are expected to apply when the

benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når

related deferred income tax asset is realised or the deferred

den utsatte skatten gjøres opp.

skatt

regnskapsføres

etter

gjeldsmetoden

for

income tax liability is settled. Deferred income tax assets are recognised only to the extent

Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig

that it is probable that future taxable profit will be available

at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge, og at de midlertidige

against which the temporary differences can be utilised.

forskjellene kan utnyttes.

Deferred income tax is provided on temporary differences

Utsatt skatt beregnes

arising on investments in subsidiaries and associates, except

investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper,

where the timing of the reversal of the temporary difference is

bortsett fra når tidspunktet for reversering av de midlertidige

midlertidige forskjeller fra


ANNUAL REPORT 2013

59

controlled by the group and it is probable that the temporary

forskjellene er kontrollert av gruppen, og det er sannsynlig at

difference will not reverse in the foreseeable future.

den midlertidige forskjellen ikke vil reverseres i overskuelig fremtid.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when

Utsatt skatt nettoføres når det foreligger en juridisk

there is a legally enforceable right to offset current tax assets

rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt i

against current tax liabilities and when the deferred income

balansen og dersom den utsatte skatten på eiendeler og

taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by

forpliktelser knyttet til inntektsskatt som ilegges av samme

the same taxation authority on either the taxable entity or

skattemyndighet på enten skattepliktige enhet eller annen

different taxable entities where there is an intention to settle

skattepliktige enheter hvor det er en intensjon å nettoføre

the balances on a net basis.

utestående balanse.

2.10 Property, plant and equipment

2.10 Eiendom, anlegg og utstyr

Property, plant and equipment is stated in the balance sheet

Varige

at cost, net of accumulated depreciation and accumulated

anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og

impairment losses, if any. The Group measure one item of

eventuelle akkumulerte nedskrivninger. Konsernet måler én

property, plant and equipment at the date of transition to

eiendom på tidspunktet for overgang til IFRS til virkelig verdi

IFRSs at its fair value and use that fair value as its deemed

og bruker den virkelig verdien som estimert anskaffelseskost

cost at that date. Cost includes expenditures that are directly

på den aktuelle datoen. Kostnadene inkluderer utgifter

attributable to the acquisition of the item of property, plant

som er direkte knyttet til anskaffelsen av enhet av eiendom,

and equipment.

anlegg og utstyr.

driftsmidler

regnskapsføres

i

balansen

til

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the

Avskrivning beregnes lineært over estimert utnyttbar levetid

estimated useful lives of the assets as follows:

for eiendeler som følger:

- Land and buildings

10-40 years

- Tomter og bygninger 10-40 år

- Machinery

3-10 years

- Maskiner 3-10 år

- Operating equipment

3-10 years

- Driftsutstyr 3-10 år

When significant parts of property and equipment are

Når vesentlige deler av eiendom og utstyr må erstattes ved

required to be replaced at intervals, the Group recognises

jevne intervaller, anser konsernet slike deler som individuelle

such parts as individual assets with specific useful lives

eiendeler med bestemt levetid og avskriver dem deretter.

and depreciates them accordingly. All other repair and

Alle andre reparasjons-og vedlikeholdskostnader føres over

maintenance costs are recognized in profit and loss as

resultatet når de påløper.

incurred. An item of property and equipment and any significant part

En gruppe av eiendom og utstyr og andre vesentlige parter

initially recognised is derecognised upon disposal or when

som er innregnet, fraregnes ved salg eller når det forventes

no future economic benefits are expected from its use or

ingen fremtidige økonomiske fordeler fra bruk eller avhending.

disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the

Eventuelle gevinster eller tap ved fraregning (beregnet som

asset (calculated as the difference between the net disposal

forskjellen mellom netto salgssum og balanseført verdi av

proceeds and the carrying amount of the asset) is included

eiendelen) inkluderes i resultatregnskapet når eiendelen

in the income statement when the asset is derecognised. The

er fraregnet. Restverdier, levetid og avskrivningsmetoder

residual values, useful lives and methods of depreciation of

av eiendom og utstyr gjennomgås ved utgangen av hvert

property and equipment are reviewed at each financial year

regnskapsår og justeres når det er aktuelt.

end and adjusted prospectively, if appropriate.   2.11 Impairment of property, plant and equipment

2.11 Nedskrivning av eiendom, anlegg og utstyr

Assessment of indications that assets may be impaired is

Vurdering av indikasjoner på at eiendelenes verdi kan være

made by the end of each reporting period. If indications exist,

redusert er gjort innen utgangen av hver rapporteringsperiode.

recoverable amount of the asset is estimated. If carrying

Hvis slike indikasjoner foreligger, blir gjenvinnbart beløp av

value exceeds the estimated recoverable amount, the asset

driftsmidlene estimert. Hvis balanseført verdi er høyere enn

is written down to its recoverable amount. Recoverable

estimert gjenvinnbart beløp, blir det foretatt nedskrivning til


ANNUAL REPORT 2013

60

amount is the higher of fair value less costs to sell and value

gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av

in use. The write-down may be reversed by up to an amount

virkelig verdi med fradrag for salgskostnader og bruksverdi.

corresponding to the write-down, if the book value is lower

Nedskrivningen kan reverseres oppad til et beløp tilsvarende

than the fair value.

nedskrivningen dersom balanseført verdi er lavere enn

 

virkelig verdi.

2.12 Intangible assets

2.12 Immaterielle eiendeler

Intangible assets acquired separately are measured on initial

Immaterielle

recognition at cost. The cost of intangible assets acquired

førstegangsinnregning til kostpris. Kostnaden ved immaterielle

in a business combination is their fair value at the date of

eiendeler ervervet i en virksomhetssammenslutning er virkelig

acquisition. Following initial recognition, intangible assets

verdi på oppkjøpstidspunktet. Etter førstegangsinnregning

are carried at cost less any accumulated amortisation

føres immaterielle eiendeler til kost fratrukket akkumulerte

and accumulated impairment losses. Internally generated

avskrivninger

intangible assets, excluding capitalised development costs,

genererte

are not capitalised and expenditure is reflected in profit and

balanseførte utviklingskostnader, balanseføres ikke, og

loss in the period in which the expenditure is incurred.

utgiftene er reflektert i resultatregnskapet i den perioden

eiendeler

og

ervervet

akkumulerte

immaterielle

separat

måles

nedskrivninger.

eiendeler,

med

ved

Internt

unntak

av

utgiftene pådras. The useful lives of intangible assets are assessed as either

Forventet levetid for immaterielle eiendeler er vurdert som

finite or indefinite.

enten begrenset eller ubegrenset.

Intangible assets with finite lives are amortised over the useful

Immaterielle eiendeler med begrenset levetid avskrives

economic life and assessed for impairment whenever there

over økonomisk levetid og vurderes for verdifall når det

is an indication that the intangible asset may be impaired.

foreligger indikasjoner på at verdifall har funnet sted.

The amortisation period and the amortisation method for

Avskrivningsperioden

an intangible asset with a finite useful life are reviewed at

immateriell eiendel med begrenset levetid vurderes som

least at the end of each reporting period. The amortisation

et minimum på slutten av hver rapporteringsperiode.

expense on intangible assets with finite lives is recognised

Avskrivninger på immaterielle eiendeler med begrenset levetid

in the income statement as the expense category that is

blir innregnet i resultatregnskapet i kostnadsgruppen som er i

consistent with the function of the intangible assets.

samsvar med funksjonen til de immaterielle eiendelene.

Intangible assets with indefinite useful lives are not amortised,

Immaterielle eiendeler med ubegrenset levetid avskrives ikke,

but are tested for impairment annually, either individually or

men testes for verdifall årlig, enten individuelt eller for den

at the cash-generating unit level. The assessment of indefinite

kontantgenererende enheten. Vurderingen av ubegrenset

life is reviewed annually to determine whether the indefinite

levetid vurderes årlig for å avgjøre om ubegrenset levetid

life continues to be supportable. If not, the change in useful

fremdeles er gyldig. Hvis ubegrenset levetid ikke lenger er

life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

gyldig, endres levetid fra ubegrenset til begrenset.

Research and development costs

Forsknings-og utviklingskostnader

Research costs are expensed as incurred. Development

Forskningkostnadsføres

expenditures on an individual project are recognised as an

utviklingsaktiviteter for enkelte prosjekter anses som en

intangible asset when the Group can demonstrate:

immateriell eiendel når konsernet kan påvise:

- The technical feasibility of completing the intangible asset

- Den tekniske gjennomførbarheten av å fullføre den

so that it will be available for use or sale

immaterielle eiendelen slik at den vil være tilgjengelig for

og

avskrivningsmetoden

når

de

påløper.

for

Utgifter

en

til

bruk eller salg - Its intention to complete and its ability to use or sell the asset

- Dens hensikt å fullføre, og dens evne til å bruke eller selge

- How the asset will generate future economic benefits

eiendelen

-The availability of resources to complete the asset

- Hvordan eiendelen vil generere fremtidige økonomiske fordeler

-The ability to measure reliably the expenditure during

- Tilgjengeligheten av ressurser for å ferdigstille eiendelen

development

- Muligheten til å måle kostnaden under utvikling pålitelig


ANNUAL REPORT 2013

61

Following initial recognition of the development expenditure

Etter førstegangsinnregning av utviklingskostnaden som

as an asset, the cost model is applied requiring the asset to

en eiendel, anvendes kostnadsmodellen som krever at

be carried at cost less any accumulated amortisation and

eiendelen blir innregnet til kost fratrukket akkumulerte

accumulated impairment losses. Amortisation of the asset

avskrivninger og akkumulerte nedskrivninger. Amortisering

begins when development is complete and the asset is

av eiendelen begynner når utviklingen er fullført, og

available for use. It is amortised over the period of expected

eiendelen er tilgjengelig for bruk. Eiendelen blir avskrevet

future benefit. Amortisation is recorded in cost of sales.

over perioden for forventet fremtidig nytte. Avskrivning

During the period of development, the asset is tested for

inkluderes i varekostnader. I løpet av perioden for utviklingen

impairment annually.

er det foretatt årlig test for verdifall.

2.13 Goodwill

2.13 Goodwill

Excess value resulting from acquisition of an enterprise that

Merverdi ved kjøp av virksomhet som ikke kan allokeres til

cannot be allocated to identifiable assets or liabilities on the

identifiserbare eiendeler eller gjeldsposter på datoen for

date of acquisition is classified as goodwill in the balance

oppkjøpet, er klassifisert som goodwill i balansen. Når det

sheet. As regards investments in associated companies,

gjelder investeringer i tilknyttede selskaper er goodwill

goodwill is included in the cost price of the investments.

inkludert i kostprisen til investeringen.

Goodwill is not amortised, but an annual assessment is made

Goodwill avskrives ikke, men en årlig vurdering er gjort

to evaluate whether the value can be justified in relation to

for å vurdere om verdien kan forsvares i forhold til

future earnings. If there are any external indications of a fall in

fremtidig inntjening. Hvis det foreligger noen eksterne

value, goodwill will be assessed at each closing of accounts.

indikasjoner på verdifall, vil goodwill bli vurdert ved hver

If there are indications that it is necessary to impairment

regnskapsavslutning. Dersom det er indikasjoner på at

losses of goodwill, an assessment will be made whether the

det er nødvendig å nedskrive goodwill, vil det også bli

discounted cash flow relating to goodwill exceeds the value

vurdert hvorvidt diskontert kontantstrøm relatert til goodwill

of the goodwill recognized in the accounts. If the discounted

overstiger verdien av goodwillen i regnskapet. Dersom den

cash flow is lower than the recognized value, goodwill will be

diskonterte kontantstrømmen er lavere enn regnskapsført

written down to the net realisable value.

verdi, vil goodwill bli nedskrevet til netto realisasjonsverdi.

2.14 Leases

2.14 Leieavtaler

The Group differentiates between financial leasing and

Konsernet skiller mellom finansiell leasing og operasjonell

operational leasing based on an evaluation of the lease

leasing basert på en vurdering av leiekontrakten på

contract at the time of inception. A lease contract is classified

tidspunktet for oppstart. En leiekontrakt er klassifisert som

as a financial lease when the terms of the lease transfer

finansiell leasing når betingelsene i hovedsak overfører all

substantially all the risk and reward of ownership to the

risiko og avkastning knyttet til eierskap til leietakeren.

lessee. All other leases are classified as operational leases. When

Alle andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle

a lease contract is classified as a financial lease where the

leieavtaler. Når en leiekontrakt er klassifisert som en finansiell

Group is the lessee, the rights and obligations relating to

leieavtale hvor konsernet er leietaker, balanseføres rettigheter

the leasing contracts are recognized in the balance sheet

og plikter knyttet til leasingkontrakter som eiendeler og gjeld.

as assets and liabilities. The interest element in the lease

Renteelementet i leiebetaling er inkludert i rentekostnader,

payment is included in the interest costs and the capital

og kapitalbeløpet for leiebetaling føres som tilbakebetaling

amount of the lease payment is recorded as repayment of

av gjeld. Leieforpliktelser er den gjenværende delen av

debt. The lease liability is the remaining part of the principal.

hovedstolen. For operasjonelle leieavtaler er leiebeløpet ført

For operational leases, the rental amount is recorded as an

som ordinær driftskostnad.

ordinary operating cost. Leased assets are depreciated over the useful life of the

Leide iendeler avskrives over økonomisk levetid. Men hvis det

asset. However, if there is no reasonable certainty that the

ikke er rimelig sikkert at konsernet vil overta eierskapet ved

Group will obtain ownership by the end of the lease term, the

utløpet av leieperioden avskrives eiendelen over det korteste

asset is depreciated over the shorter of the estimated useful

av estimert økonomisk levetid og leieavtalens løpetid.

life of the asset and the lease term.


ANNUAL REPORT 2013

62

2.15 Borrowing costs

2.15 Lånekostnader

Borrowing costs directly attributable to the acquisition,

Lånekostnader som er direkte henførbare til anskaffelse,

construction or production of an asset that necessarily takes a

bygging eller produksjon av en eiendel som krever en

substantial period of time to get ready for its intended use or

lang periode for å bli klar for påtenkt bruk eller salg, er

sale are capitalised as part of the cost of the respective assets.

balanseført som en del av prisen for de respektive eiendeler.

Interest on construction loans are presented as part of cost

Byggelånsrenter er presentert som en del av kostnadene

of sales in the income statement. All other borrowing costs

for salg i resultatregnskapet. Alle andre lånekostnader

are expensed in the period in which they occur. Borrowing

kostnadsføres i den perioden de oppstår. Lånekostnader

costs consist of interest and other costs that an entity incurs in

består av renter og andre kostnader som et foretak pådrar

connection with the borrowing of funds.

seg i forbindelse med låneopptaket.

2.16 Inventories

2.16 Varelager

Inventories of purchased goods are valued at the lower of

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til det laveste

acquisition cost and net realisable value. Net realisable value

av

is the estimated sales price in the ordinary course of business,

realisasjonsverdi er estimert salgspris i ordinær virksomhet,

less estimated costs of completion and estimated costs to

fratrukket estimerte utgifter til ferdigstillelse og estimerte

sell. The acquisition cost is assigned using the FIFO method

salgskostnader. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av

and includes expenses incurred on acquisition of the goods

FIFO metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse

and the cost of bringing the goods or their present state and

av varene og kostnader for å bringe varene eller deres

location. Finished goods and work in progress are valued at

nåværende tilstand og plassering. Ferdigvarer og varer i

full cost.

arbeid er vurdert til selvkost.

2.17 Cash and short-term deposits

2.17 Kontanter og kortsiktige plasseringer

Cash and short-term deposits in the statement of financial

Kontanter og kontantekvivalenter i balansen består av

position comprise cash at banks and on hand and short-

kontanter, bank og kasse og kortsiktige innskudd med

term deposits with a maturity of three months or less. For the

løpetid på tre måneder eller mindre. Ved utarbeidelse av

purpose of the consolidated statement cash flows, cash and

kontantstrøm består kontanter og kontantekvivalenter av

cash equivalents consist of cash and short-term deposits, as

kontanter og kortsiktige innskudd, som definert ovenfor,

defined above, net of outstanding bank overdrafts.

fratrukket utestående kassakreditt.

2.18 Treasury shares

2.18 Egne aksjer

Own equity instruments that are reacquired (treasury shares)

Egne egenkapitalinstrumenter som kjøpes tilbake (egne

are recognised at cost and deducted from equity. No gain

aksjer) er regnskapsført til anskaffelseskost og redusert i

or loss is recognised in profit or loss on the purchase, sale,

egenkapitalen. Ingen gevinst eller tap innregnes i resultatet

issue or cancellation of the Group’s own equity instruments.

ved kjøp, salg, utstedelse eller kansellering av konsernets

Any difference between the carrying amount and the

egne egenkapitalinstrumenter. Enhver forskjell mellom

consideration, if reissued, is recognised in share premium.

balanseført verdi og vederlaget, hvis gjenutgitt, er anerkjent

Voting rights related to treasury shares are nullified for the

i overkursen. Stemmerett knyttet til egne aksjer blir nullet for

Group and no dividends are allocated to them. Share options

konsernet og det fordeles ikke utbytte til de. Aksjeopsjoner

exercised during the reporting period are satisfied with

utøvd i rapporteringsperioden er stilt med egne aksjer.

anskaffelseskost

og

netto

realisasjonsverdi.

Netto

treasury shares. 2.19 Construction contracts in progress

2.19 Anleggskontrakter under utførelse

The book value of the construction contracts comprises not-

Den bokførte verdien av anleggskontrakter omfatter ikke -

invoiced amounts anticipated to be paid by customers for

fakturerte beløp som forventes å bli betalt av kundene for

work carried out on the balance sheet date. The value is

arbeid utført på balansedagen. Verdien måles ved å ta

measured by taking the costs incurred plus a mark-up for

kostnader pluss et påslag på rapportert inntjening, fratrukket

reported earnings, less on-account invoiced amounts and

fakturerte beløp og rapporterte tap. Påløpte kostnader

reported loss. Incurred costs are costs directly attributable

er kostnader direkte knyttet til anleggskontrakter, og også

to the construction contracts, and also the share of fixed

andelen av faste og variable fellesutgifter i kontrakten basert

and variable joint costs in the construction business based

på operasjonell kapasitet. Anleggskontrakter under utførelse

on operational capacity. Construction contracts in progress

presenteres som kortsiktig fordring i balansen. Dersom


ANNUAL REPORT 2013

63

are presented as current receivables in the balance sheet.

betaling fra kunder overstiger regnskapsført inntekt, blir

If payment from customers exceeds the reported income,

differansen presenteres i balansen som utsatt inntekt.

the difference is presented in the balance sheet as deferred income. When it is probable that total contract costs will exceed total

Når det er sannsynlig at totale kontraktskostnader vil

contract revenue the expected loss is recognised immediately.

overstige

A construction contract is expected to be an onerous contract

resultatført umiddelbart. En byggekontrakt er forventet å

when the estimated costs exceed the expected remaining

være en tapskontrakt når de estimerte kostnadene overstiger

revenues in the contract.

de forventede gjenværende inntekter i kontrakten.

2.20 Trade debtors

2.20 Kundefordringer

Trade debtors are initially recognised at nominal value less

Kundefordringer balanseføres til pålydende med fradrag for

provision for impairment. Impairment provisions are based

verdifall. Nedskrivninger er basert på en individuell vurdering

on an individual assessment of each trade debtor. On

av hver debitor. Ved bekreftelse på at kundefordringer ikke

confirmation that the trade receivable will not be collectable,

kan inndrives, blir brutto balanseført verdi av eiendelen

the gross carrying value of the asset is written off against the

avskrevet mot tilhørende avsetning. I tillegg foretas det en

associated provision. In addition, an unspecified provision to

uspesifisert avsetning for å dekke antatte tap.

totale

kontraktsinntekter

bli

forventet

tap

cover expected losses is made. 2.21 Financial assets

2.21 Finansielle eiendeler

Financial assets are classified in accordance with IAS 39.

Finansielle eiendeler er klassifisert i samsvar med IAS 39.

The classification is determined upon initial recognition and

Klassifiseringen bestemmes ved anskaffelse, og avhenger av

depends on the purpose of the asset.

hensikten med eiendelen.

All financial assets are recognised initially at fair value plus

Alle finansielle eiendeler regnskapsføres ved første gangs

transaction cost, in the case of assets not at fair value through

innregning til virkelig verdi pluss transaksjonskostnader,

profit and loss.

dersom eiendelene ikke vurderes til virkelig verdi over

resultatet.

Fair value through profit and loss

Virkelig verdi over resultatet

The Group currently holds no instruments that are classified

Konsernet har for tiden ingen instrumenter som er klassifisert

at fair value through profit and loss.

til virkelig verdi over resultatet.

Available for sale financial assets

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

The group have investments in equity securities that are

Konsernet har investeringer i aksjer som er klassifisert som

classified as available for sale investments.

tilgjengelig for salg investeringer.

After

initial

recognition,

available

for

sale

financial

Etter førstegangsinnregning,

måles

tilgjengelig-for-salg

investments are subsequently measured at fair value with

finansielle investeringer til virkelig verdi med urealisert gevinst

unrealized gains or losses recognised as other comprehensive

og tap til utvidet resultat i tilgjengelig-for-salg reserven inntil

income in the available-for-sale reserve until the investment

investeringen er fraregnet, og da blir akkumulert gevinst eller

is derecognised, at which time, the cumulative gain or loss is

tap innregnet i resultatet. Dersom investeringen besluttes

recognised in profit and loss. If the investment is determined to

nedskrevet, blir det akkumulert tap omklassifisert til resultatet

be impaired, the cumulative loss is reclassified to the income

og fjernet fra tilgjengelig-for-salg reserven.

statement and removed from the available-for-sale reserve. Held to maturity investments

Holdt til forfall

The Group currently holds no instruments that are classified

Konsernet har for tiden ingen instrumenter som er klassifisert

as held to maturity investments.

som holdt til forfall.


ANNUAL REPORT 2013

64

Loans and receivables

Utlån og fordringer

Loans and receivables are non-derivative financial assets

Lån og fordringer er ikke - derivative finansielle eiendeler

with fixed or determinable payments that are not quoted in

med fastsatte betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked.

an active market. Trade receivables are recognised at face

Kundefordringer regnskapsføres til pålydende etter fradrag

value less any impairment. Provision for impairment is made

for verdifall. Avsetning til tap er gjort når det foreligger

when there is objective evidence of impairment that affects

objektive bevis for verdifall som påvirker estimert fremtidig

the estimated future cash-flow.

kontantstrøm.

Impairment of financial assets

Nedskrivning av finansielle eiendeler

The Group assesses, at each reporting date, whether there

Konsernet vurderer ved hvert rapporteringstidspunkt om det

is objective evidence that a financial asset or a group of

finnes objektive indikasjoner på at en finansiell eiendel eller

financial assets is impaired. A financial asset or a group of

en gruppe av finansielle eiendeler har falt i verdi. En finansiell

financial assets is deemed to be impaired if there is objective

eiendel eller en gruppe av finansielle eiendeler anses å være

evidence of impairment as a result of one or more events

redusert i verdi dersom det foreligger objektive bevis på verdifall

that has occurred since the initial recognition of the asset (an

som et resultat av en eller flere hendelser som har inntruffet etter

incurred loss event) and that loss event has an impact on the

førstegangsinnregning av eiendelen (en pådratt tapshendelse),

estimated future cash flows of the financial asset or the group

og denne tapshendelsen har en innvirkning på de estimerte

of financial assets that can be reliably estimated. Evidence

fremtidige kontantstrømmer på en finansiell eiendel eller

of impairment may include indications that the debtors or a

gruppe av finansielle eiendeler som kan estimeres pålitelig.

group of debtors is experiencing significant financial difficulty,

Bevis for verdifall kan inneholde indikasjoner på at debitorer

default or delinquency in interest or principal payments, the

eller en gruppe debitorer har betydelige finansielle problemer,

probability that they will enter bankruptcy or other financial

manglende betaling av renter eller avdrag, sannsynligheten for

reorganisation and observable data indicating that there is a

at de vil gå konkurs eller andre finansielle reorganiseringer og

measurable decrease in the estimated future cash flows, such

observerbare data som indikerer at det er en målbar nedgang

as changes in arrears or economic conditions that correlate

i de estimerte fremtidige kontantstrømmer, for eksempel

with defaults.

økonomiske forhold som korrelerer med mislighold.

2.22 Financial liabilities

2.22 Finansielle forpliktelser

Financial liabilities represent a contractual obligation

Finansielle forpliktelser representerer en kontraktsmessig

to deliver cash in the future. Financial liabilities, with the

forpliktelse til å levere kontanter i fremtiden. Finansielle

exception of derivatives, are initially recognized at fair value

forpliktelser, med unntak av derivater, regnskapsføres til

net of transaction costs directly attributable to the transaction

virkelig verdi med fradrag for transaksjonskostnader direkte

and are subsequently measured at amortized cost. Financial

knyttet til transaksjonen og måles deretter til amortisert

liabilities are derecognized when the obligation is discharged

kost. Finansielle forpliktelser fraregnes når forpliktelsen er

through payment or when Havyard Group is legally released

oppfylt gjennom betaling eller når det primære ansvaret for

from the primary responsibility for the liability.

forpliktelsen juridisk opphører.

Loans and borrowings

Lån og kreditter

After initial recognition, interest bearing loans and borrowings

Etter første gangs innregning blir rentebærende lån senere

are subsequently measured at amortised cost using the effective

målt til amortisert kost ved bruk av effektiv rente metoden.

interest rate method. Gains and losses are recognised in profit and

Gevinster og tap er innregnet i resultatregnskapet når

loss when the liabilities are derecognised as well as through the EIR

gjeld fraregnes samt gjennom EIR amortiseringsprosessen.

amortisation process. Amortised cost is calculated by taking into

Amortisert kost blir beregnet ved å ta hensyn til eventuell

account any discount or premium on acquisition and fees or costs

rabatt eller premie på oppkjøp og avgifter eller kostnader

that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included

som er en integrert del av EIR. EIR amortisering inngår som

as finance costs in the income statement.

finanskostnader i resultatregnskapet.

2.23 Derivative instruments

2.23 Derivater

Havyard Group enters into derivative contracts mainly to

Havyard Group inngår derivatkontrakter hovedsakelig til å

hedge its exposure to foreign currency.

sikre sin eksponering mot utenlandsk valuta.


ANNUAL REPORT 2013

65

Hedge accounting is not applied, and all derivatives are

Sikringsbokføring

recognised at fair value. Realised gains and losses on

regnskapsføres til virkelig verdi. Realiserte gevinster og

er

ikke

brukt,

og

alle

derivater

derivatives are included in operating profit together with

tap på derivater inngår i driftsresultatet sammen med

the item the derivative relates to. Unrealised changes are

varen derivatet er relatert til. Urealiserte verdiendringer

reported as a separate line item and are not included in

er rapportert på egen regnskapslinje og er ikke inkludert i

operating profit.

driftsresultatet.

2.24 Provisions

2.24 Avsetninger

Provisions are recognised when there is a present obligation

Avsetninger regnskapsføres når det foreligger en forpliktelse

(legal or constructive) as a result of a past event, it is probable

(rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligere

that the Group will be required to settle the obligation, and a

hendelse, hvor det er sannsynlig at konsernet må innfri

reliable estimate can be made of the amount. The expense

forpliktelsen, og et pålitelig estimat kan beregnes. Kostnaden

relating to a provision is presented in the income statement

knyttet til en avsetningen presenteres i resultatregnskapet

net of any reimbursement.

netto etter eventuell refusjon.

Provisions usually relates to warranties.

Avsetninger er som regel knyttet til garantier.

Provisions for warranty-related costs are recognised when

Avsetninger for garantirelaterte kostnader resultatføres

the product is sold or service provided to the customer. Initial

når produktet selges eller tjenesten leveres til kunden.

recognition is based on historical experience. The initial

Førstegangsinnregning er basert på historisk erfaring.

estimate of warranty-related costs is revised annually.

Estimatet for garantirelaterte kostnader revideres årlig.  

2.26 Cash flow statements

2.26 Kontantstrømoppstilling

The cash flow statements are based on the indirect method.

Kontantstrømanalysen er basert på den indirekte metode.

Restricted bank deposits are recorded as cash equivalents

Bundne bankinnskudd føres som kontantekvivalenter i

for the purpose of the cash flow statement and in the balance

kontantstrømoppstillingen og i balansen, med detaljer omtalt

sheet, with details disclosed in Note 22. Cash comprises cash

i note 22. Kontanter omfatter kontanter og bankinnskudd.

on hand and demand deposits. Cash equivalents are short-

Kontantekvivalenter er kortsiktige, likvide plasseringer som

term, highly liquid investments that are readily convertible

umiddelbart kan konverteres til kjente kontantbeløp, og som

to known amounts of cash and which are subject to an

er gjenstand for en ubetydelig risiko for verdiendringer.

insignificant risk of changes in value. 2.27 Government grants

2.27 Offentlige tilskudd

Government grants are recognised when it is reasonably

Offentlige

certain that the company will meet the conditions stipulated

rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene for

for the grants and that the grants will be received. Operating

tilskudd og at tilskuddene vil bli mottatt. Driftstilskudd

grants are recognised systematically during the grant period.

regnskapsføres systematisk i løpet av tilskuddsperioden.

Grants are deducted from the cost which the grant is meant

Tilskudd er trukket fra kostnadene som tilskuddet er ment å

to cover. Investment grants are capitalised and recognised

dekke. Investeringstilskudd balanseføres og innregnes på en

systematically over the asset’s useful life. Investment grants

systematisk måte over eiendelens levetid. Investeringstilskudd

are recognised either as deferred income or as a deduction

innregnes enten som utsatt inntekt, eller som et fradrag av

of the asset’s carrying amount.

gjenvinnbart beløp.

2.28 Standards and interpretations issued, but not yet

2.28 Standarder og fortolkninger utgitt , men ikke trådt i

effective

kraft.

The financial statements have been prepared based on

Regnskapet er utarbeidet basert på standarder med virkning

standards effective for the year ending 31 December 2013.

for året som ble avsluttet 31. desember 2013. I tillegg har

In addition, the Group has early adopted the following

konsernet har tatt i bruk tidliganvendelse av

standards;

standarder:

- IFRS 10 Consolidated financial statements

- IFRS 10 Konsernregnskap

- IFRS 11 Joint arrangements

- IFRS 11 Joint Arrangements

- IFRS 12 Disclosure of interest in other entities

- IFRS 12 Opplysninger om interesse i andre foretak

tilskudd

regnskapsføres

når det foreligger

følgende


ANNUAL REPORT 2013

66

The group has not yet assessed the impact of IFRS 9 Financial

Konsernet har ennå ikke vurdert effekten av IFRS 9 Finansielle

instruments that have an effective date of January 1, 2015.

instrumenter som har en effektiv dato 1. januar 2015. Andre

Other issued standards that are not yet effective, are not

utstedte standarder som ikke er trådt i kraft, er ikke relevant

applicable for the Group.

for konsernet.

3. SIGNIFICANT JUDGEMENTS AND ESTIMATES

3. VESENTLIGE VURDERINGER OG ESTIMATER

The preparation of the Group's consolidated financial

Utarbeidelse av konsernregnskapet krever at ledelsen gjør

statements requires management to make judgments,

vurderinger, estimater og forutsetninger. Disse estimatene

estimates and assumptions. These estimates are based

er basert på den faktiske underliggende virksomhet,

on the actual underlying business, its present and forecast

dens nåværende og forventede lønnsomhet over tid, og

profitability over time, and expectations about external

forventninger om eksterne faktorer. Usikkerheten rundt disse

factors . Uncertainty about these assumptions and estimates

forutsetningene og estimatene kan resultere i

could result in outcomes that require a material adjustment

krever en vesentlig justering av den balanseførte verdien av

to the carrying amount of assets or liabilities affected in

eiendeler eller forpliktelser som berøres i fremtidige perioder.

utfall som

future periods. The following judgements, estimates and assumptions have

Følgende vurderinger, estimater og forutsetninger har

the most significant risk of resulting in a material adjustment

den vesentligste risikoen for hendelser som resulterer i en

in the next financial statements:

vesentlig justering i de neste regnskapene:

Judgements

Vurderinger

3.1 Revenue recognition

3.1 Inntektsføring

For construction contracts, revenue is recognised by using the

For anleggskontrakter innregnes driftsinntekt ved hjelp av

percentage-of-completion method. This method is made by

estimater for fullføringsgrad. Denne metoden er gjort med

reference to the stage of completion of projects, determined

henvisning til stadiet av ferdigstillelse av prosjekter , fastsatt

based on the proportion of contract costs incurred to data

basert på andelen av kontraktskostnader som er påløpt og

and the estimated costs to complete.

estimerte kostnader for å fullføre prosjektet.

In calculating the stage of completion a significant portion of

Ved beregning av fullføringsgrad vil en ​​ betydelig del av

judgement is applied. This proces is dependent on the type

skjønn utøves. Denne prosessen er avhengig av type kontrakt

of contract and the direct involvement of the various stages

og den direkte involveringen av de ulike stadier av konsernet.

by the Group. 3.2 Assessment of degree of control in other companies

3.2 Vurdering av grad av kontroll i andre selskaper

Classification of investments in relation to subsidiaries,

Klassifisering av investeringer i forhold til datterselskaper,

associated comapnies and available for sale investments are

tilknyttede selskaper og tilgjengelig for salg investeringer er

made based on an assessment of the degree of influence,

gjort basert på en vurdering av graden av innflytelse, basert

based on ownership, composition of other shareholders

på eierskap, sammensetningen av andre aksjonærer og

and shareholder agreements. The classification has a

aksjonæravtaler. Klassifiseringen har en betydelig innflytelse

significant influence on the way the investment in the Group

på hvordan investeringen i konsernet er regnskapsført.

is accounted for. Estimates and assumptions

Estimater og forutsetninger

3.3 Construction contracts

3.3 Anleggskontrakter

Havyard Group uses the percentage of completion method

Havyard

for accounting for construction contracts. The

regnskapsføring

use of the percentage of completion method requires the

løpende avregning innebærer at konsernet estimerer

Group to estimate the stage of completion

fullføringsgraden av kontrakten på hver balansedato og

of contract activity at each statement of financial position

anslår det endelige utfallet av kostnader og fortjeneste på

Group

benytter av

løpende

avregning

anleggskontrakter.

Bruk

for av


ANNUAL REPORT 2013

67

date and estimate the ultimate outcome of costs and profit

kontrakter. Inntektsføring og kostnadsestimater påvirkes av

on contracts. Revenue recognition and cost estimates

variabler som stålpriser, lønnskostnader og tilgjengelighet

depend upon variables such as steel prices, labour costs and

samt andre produksjonsfaktorer. Konsernet skal også vurdere

availability, and other production inputs. The Group must

og beregne konsekvensene av endringsordrer, kontraktskrav

also evaluate and estimate the outcome of variation orders,

og forespørsler fra kunder for å endre kontraktsvilkårene,

contract claims and requests from customers to modify

noe som kan innebære komplekse forhandlinger med

contractual terms which can involve complex negotiations

kunder. Vanligvis er estimater gjenstand for en større grad

with customers. Generally, estimates are subject to a greater

av usikkerhet når fartøydesignet er nytt i konsernet enn om et

level of uncertainty when a vessel design is new to The Group

fartøy bygges senere i en serie.

than if a vessel is being constructed later in a series.   Any subsequent changes to the estimates on which recorded

Eventuelle senere endringer i estimatene som inntekter er

revenues are based will be treated as adjustments to revenue

basert på vil bli behandlet som en justering av inntekter i de

in the applicable periods.

aktuelle periodene.

3.4 Development costs

3.4 Utviklingskostnader

Development costs are capitalised in accordance with the

Utviklingskostnader

accounting policy. Initial capitalisation of costs is

regnskapsprinsippene. Aktivering av kostnader er basert

based on management’s judgement that technological

på ledelsens vurdering om at teknologisk og økonomisk

and economical feasibility is confirmed. In determining the

gjennomførbarhet

amounts to be capitalised, management makes assumptions

beløpene som skal balanseføres, gjør ledelsen forutsetninger

regarding the expected future cash generation of the project,

om

discount rates to be applied and the expected period of

diskonteringsrenten som skal benyttes og forventet periode

benefits. At 31 December 2013, the carrying amount of

av fordelene . Pr. 31. desember 2013 var bokført verdi av

capitalised development costs was MNOK 41.4 (31 December

aktiverte utviklingskostnader MNOK 41,4 (31. desember 2012:

2012: MNOK 20.2).

MNOK 20,2).

forventet

balanseføres

er

bekreftet.

fremtidig

i

Ved

kontantstrøm

samsvar

fastsettelsen fra

med

av

prosjektet,

the

Dette beløpet omfatter betydelige investeringer i utviklingen

development of an innovative ship design. The designs that

av nyskapende skipsdesign. Designene som er balanseført

are capitalized in accordance with the accounting policy, are

i samsvar med regnskapsprinsippene , er ikke spesifikke

not specific design, but relates to new technology / solutions

design, men er knyttet til ny teknologi / løsninger som er

that are useful for several future models and designs.

nyttige for flere framtidige modeller og design.

Prior to being sold in the market it will need to obtain a safety

Før de blir solgt i markedet vil de ha behov for å få et

certificate issued by the relevant regulatory authorities. The

sikkerhetssertifikat utstedt av relevante myndigheter . Den

innovative nature of the product gives rise to some uncertainty

nyskapende karakteren av produktet gir opphav til en viss

as to whether the certificate will be obtained.

usikkerhet med hensyn til om sertifikatet vil oppnås.

3.5 Fair value of financial assets

3.5 Virkelig verdi av finansielle eiendeler

The group has investments in equity securities that are

Konsernet har investeringer i aksjer som er klassifisert som

classified as available for sale investments and measured

tilgjengelig for salg investeringer og måles til virkelig verdi

at fair value in the balance sheet. As of December 31, 2013

i balansen. Per 31. desember 2013 var balanseført verdi av

the carrying amount of the avaliable for sale assets was NOK

eiendeler holdt for salg MNOK 205,3. Det eksisterer ikke et

205.3 million. No active market exists for the investments

aktivt marked for investeringene og en verdsettelsesmodell

and a valuation model has been applied to estimate the fair

har blitt brukt for å estimere virkelig verdi.

This

amount

includes

significant

investment

in

value. 3.6 Taxes

3.6 Skatt

Current income tax for the current period are measured

Skatt for inneværende periode måles til det beløpet som

at the amount expected to be recovered from or paid to

forventes å mottas fra eller betales til skattemyndighetene.

the taxation authorities. The tax rates and tax laws used

Skattesatsene og skattelovene som brukes for å beregne

to compute the amount are those that are enacted or

beløpet er de som er vedtatt på balansedagen i de landene


ANNUAL REPORT 2013

substantively enacted, at the reporting date in the countries

68

der konsernet opererer og genererer skattepliktig inntekt.

where the Group operates and generates taxable income. Deferred tax is provided using the liability method on

Utsatt skatt beregnes etter gjeldsmetoden på midlertidige

temporary differences at the reporting date between the tax

forskjeller på balansedagen mellomskattemessige verdier

bases of assets and liabilities and their carrying amounts for

på eiendeler og gjeld, og balanseverdier for finansielle

financial reporting purposes. Both tax payable and deferred

rapporteringsformål. Både betalbar og utsatt skatt er

tax are recognized directly against equity if they are related

regnskapsført direkte mot egenkapitalen hvis de er knyttet til

to items recognized directly against equity.

poster som er ført direkte mot egenkapitalen.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if

Utsatt skattefordel og utsatt skatt motregnes dersom en

a legally enforceable right exists to set off current tax assets

juridisk rett til å motregne nåværendeskattefordel mot utsatt

against current income tax liabilities and the deferred taxes

skatt,og utsatt skatt relaterer seg til samme skattesubjekt og

relate to the same taxable entity and the same taxation

samme skattemyndigheter.

authority. 3.7 Accruals/Provisions

3.7 Avsetninger

The Group has various accruals/provisions which require

Konsernet har ulike periodiseringer/avsetninger som krever at

management to make estimates. Management uses all

ledelsen benytter estimater. Ledelsen bruker alle tilgjengelige

available facts and circumstances when determining these

fakta og omstendigheter ved fastsettelse av disse estimatene,

estimates including historical experiences as well as input

inkludert historiske erfaringer, samt innspill fra eksterne

from outside advisors. Estimates and underlying assumptions

rådgivere . Estimater og underliggende forutsetninger

are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting

vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimat

estimates are recognized in the period in which the estimates

innregnes i den perioden estimatene endres dersom

are revised if the revision affects that period or in the period

endringen påvirker denne perioden eller i perioden

of revision and future periods if the revision affects both

estimatene endres og fremtidige perioder hvis endringene

current and future periods.

påvirker både eksisterende og fremtidige perioder.

4. SEGMENT INFORMATION

4. SEGMENTINFORMASJON

The Group's main activities are 1) Ship Technology, i.e.

Gruppenes hovedaktiviteter er 1) Ship Technology, dvs. å

delivering vessels from own shipyard and support construction

levere fartøy fra eget verft og støtte ved bygging av Havyard

of Havyard design at shipyards worldwide; 2) Design &

design på verft over hele verden; 2) Design & Solutions,

Solution, i.e. provide ship design and system packages

dvs. å levere skipsdesign og systempakker for offshore-

for offshore and fishing vessels; 3) Power & Systems, i.e.

og fiskefartøy; 3) Power & Systems, dvs. spesialisering i

specializing in design, engineering and installation of electric

design, engineering og installasjon av elektriske systemer og

systems and delivery of control and automation systems

leveranse av kontroll-og automasjonssystemer for skip; 4)

for ships; 4) Fish handling and refrigeration, i.e. deliver

Fish Handling & Refrigeration, dvs. levere innovative løsninger

innovative solutions for handling and cooling of seafood on

for håndtering og kjøling av sjømat om bord på fiskefartøy,

board fishing vessels, live fish carriers and on-shore plants.

brønnbåter og fabrikker på land. Virksomheten er lokalisert

The activities are located in four separated subsidiaries;

i fire adskilte datterselskaper; Havyard Ship Technology AS,

Havyard Ship Technology AS, Havyard Design & Solutions AS,

Havyard Design & Solutions AS, Havyard Power & Systems

Havyard Power & Systems AS and Havyard Fish Handling &

AS og Havyard Fish Handling & Refrigeration AS.

Refrigeration AS.

The group divides the customers into geographical segments

Konsernet deler kundene inn i geografiske segmenter basert

on the basis of the customers' nationalities. The segments are

på nasjonalitet. Segmentene er "Norge" og "Andre".

Norway and Other.

The Group's customer base consists of a wide range of

Konsernets kundebase består av et bredt spekter av

companies. The Group's ten largest customers in 2013

selskaper. Konsernets ti største kunder i 2013 stod for 75% av

compose 75 % of total Group revenue.

konsernets omsetning.


ANNUAL REPORT 2013

69

Sales to customers that account for more than 10% of total

Salg til kunder som utgjør mer enn 10% av totale salgsinntekter

sales revenues is presented below:

er presentert nedenfor:

2013 Customer / Kunde

Sales revenue / Salgsinntekt

Segment

1

539 599

Ship Technology

2

267 678

Ship Technology

2012 Customer / Kunde

Sales revenue / Salgsinntekt

Segment

163 641

Ship Technology

2

309 773

Ship Technology

3

304 064

Ship Technology

4

194 501

Ship Technology

1

Havyard Group ASA is a fully integrated shipbuilding

Havyard Group ASA er et fullt integrert skipsbyggingsforetak

enterprise operating in the offshore and fishing vessel

som driver innen offshore- og fiskefartøy- industrien.

industry. The Havyard Group delivers ship designs, ship

Havyard Group leverer skipsdesign, skipsutstyr og bygging

equipment and construction of advanced vessels for offshore

av avanserte fartøy for offshore oljeproduksjon, fiske og

oil production, fishing and fish farming for shipyards and ship

fiskeoppdrett for verft og rederier over hele verden.

owners worldwide.

Operating revenue relates solely to design, building, repairs

Omsetningen

and maintenance of ships.

reparasjoner og vedlikehold av skip.

Transfer prices between operating segments are on arm's

Transaksjoner mellom segmentene er på armlengdes avstand

length basis in a manner similar to transactions with third

på samme måte som transaksjoner med tredjeparter.

gjelder

utelukkende

design,

bygging,

parties. The accounting principles for the segment reporting reflect

Regnskapsprinsippene for segmentrapporteringen tilsvarer

those used by the Group.

de som brukes av konsernet.


ANNUAL REPORT 2013

4. SEGMENT INFORMATION (CONT.)

70

4. SEGMENTINFORMASJON (FORTS.)

(NOK million)

(NOK million)

Operating revenues, External

Driftsinntekter, eksterne

Operating revenues, Internal

Driftsinnekter, interne

Total operating revenue

Sum driftsinntekter

Operating profit /loss EBITDA

Driftsresultat EBITDA

Depreciation

Avskrivning

Depr./write-downs of excess values and goodwill

Avskrivn. / nedskrivninger av merverdier og goodwill

Operating profit/(loss) (EBIT)

Driftsresultat (EBIT)

Net financial items

Netto finansposter

Share of profit/(loss) from associate

Andel av resultat fra tilknyttet selskap

Profit/(Loss) before tax

Resultat før skatt

Total assets

Sum eiendeler

Equity

Egenkapital

Liabilities

Gjeld

Geographical segment

Geografisk segment

Operating revenues

Driftsinntekter

Assets

Eiendeler

"Other" contains parent company items and elimination of intra-group transactions.

"Annet" inneholder poster i morselskapet og eliminering av konserninterne transaksjoner.

(NOK million)

(NOK million)

Operating revenues, External

Driftsinntekter, eksterne

Operating revenues, Internal

Driftsinnekter, interne

Total operating revenue

Sum driftsinntekter

Operating profit /loss EBITDA

Driftsresultat EBITDA

Depreciation

Avskrivning

Depr./write-downs of excess values and goodwill

Avskrivn. / Nedskrivninger av merverdier og goodwill

Operating profit/(loss) (EBIT)

Driftsresultat (EBIT)

Net financial items

Netto finansposter

Share of profit/(loss) from associate

Andel av resultat fra tilknyttet selskap

Profit/(Loss) before tax

Resultat før skatt

Total assets

Sum eiendeler

Equity

Egenkapital

Liabilities

Gjeld

Geographical segment

Geografisk segment

Operating revenues

Driftsinntekter

Assets

Eiendeler


ANNUAL REPORT 2013

71

FY 2013 Ship Technology

Design & Solutions

Power & Systems

Fish handling and refrigeration

Other

Havyard Group

1 479 811

197 520

20 461

289 140

-

1 986 932

-

64 980

187 845

36 253

(289 078)

-

1 479 811

262 500

208 306

325 393

(289 078)

1 986 932

83 651

57 282

41 340

15 008

1 236

198 517

6 165

1 545

461

5 027

4 744

17 942

-

-

-

-

-

77 486

55 737

40 879

9 981

(3 508)

180 575

3 089

(313)

343

(6 212)

7 837

4 744

-

-

-

-

4 196

4 196

80 575

55 424

41 222

3 769

4 329

189 515

538 996

208 985

94 785

226 184

463 580

1 532 530

193 821

121 702

41 556

50 743

260 617

668 439

345 175

87 283

53 229

175 441

202 963

864 091

Fish handling and refrigeration

Other

Havyard Group

1 426 852

Norway

Other

Total

826 536

1 160 397

1 986 932

1 487 250

45 280

1 532 530

Design & Solutions

Power & Systems

FY 2012 Ship Technology

1 352 664

66 727

7 461

-

-

-

59 457

171 080

-

(230 537)

-

1 352 664

126 184

178 541

-

(230 537)

1 426 852

137 842

53 345

41 818

-

(6 152)

226 853

8 585

732

396

1 938

11 651

-

-

-

-

-

-

129 257

52 613

41 422

-

(8 090)

215 202

(1 491)

179

217

-

1 697

602

-

-

-

-

(1 051)

(1 051)

127 766

52 792

41 639

-

(6 393)

214 753

498 569

155 208

76 554

220 077

432 495

1 382 903

156 836

71 803

12 943

48 103

236 719

526 404

341 733

83 405

63 611

171 974

195 776

856 498

Norway

Other

Total

708 325

718 527

1 426 852

1 342 771

40 132

1 382 903


ANNUAL REPORT 2013

72

5. LØNN, GODTGJØRELSER, ANTALL ANSATTE O.L.

5. SALARY, FEES, NUMBER OF EMPLOYEES ETC. (NOK 1,000)

(NOK 1 000)

Payroll expenses Lønnskostnader

2013

2012

Wages

Lønn

252 514

187 795

Employer's part of social security costs

Arbeidsgiveravgift

35 855

25 861

Pension, contribution plans

Pensjonskostnader

10 268

8 455

Other benefits

Andre fordeler

13 440

6 370

Total salaries and social expenses

Sum lønnskostnader

312 077

228 481

Other operative expenses (Note 8)

Andre driftskostnader (Note 8)

124 230

79 479

Total

Sum

436 307

307 960

Man-labour year

Antall årsverk

599

413

The Group has a defined contribution plan covering all

Konsernet har en innskuddsbasert pensjonsordning som

employees. The Groups pension scheme satisfies the re-

omfatter alle ansatte. Konsernets pensjonsordning til-

spective statutory pension schemes.

fredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

There is no established bonus scheme for employees.

Det er ikke etablert bonusordning for de ansatte.

Remuneration to key management personnel and the

Godtgjørelse til ledende ansatte og styret:

Board of Directors:

(NOK 1,000)

Salary

Lønn

Other remuneration

Annen godtgjørelse

Total remuneration

Sum godtgjørelse

Geir J. Bakke, CEO

Idar Fuglseth, CFO

2013

2012

2013

2012

Kenneth Pettersen, COO 2013

2012

2 045

1 731

1 170

1 143

1 466

1 254

251

229

148

144

169

167

2 296

1 960

1 318

1 287

1 635

1 421

Key management does not have bonus agreements or any

Ledelsen har ikke noen form for bonusavtaler eller aksje-

share-based payment.

basert avlønning.

Per 31.12.13 and 31.12.12 there are no loans or guarantees to

Per 31.12.13 og 31.12.12 er det ikke stilt lån eller garantier til

the group CEO or to members of the board. Two members

konsernsjef eller til medlemmer av styret. To medlemmer

of the executive team has been granted a loan of MNOK 1

av ledelsen har fått innvilget et lån på MNOK 1 hver. Renten

each. Interest rate is based on norm rate as published by

er basert på normrenten som fastsettes av Finansdepart-

the Norwegian Finance Department.

mentet.

NOK 270 000 in board fees have been paid to external

Det er utbetalt kr. 270 000 i styrehonorar til eksterne

board members in 2013 ( NOK 165 000 in 2012).

styremedlemmer i 2013 (kr. 165 000 i 2012).


ANNUAL REPORT 2013

73

6. OTHER OPERATING EXPENSES

6. ANDRE DRIFTSKOSTNADER

(NOK 1,000) 2013

2012

Other operating expenses

Andre driftskostnader

IT & communication costs

IT- og kommunikasjonskostnader

10 661

8 712

Office costs

Kontorkostnader

11 056

9 444

Plant & equipment cost

Kostnader knyttet til anlegg og utstyr

45 604

31 902

Other operating expenses

Andre driftskostnader

56 909

29 421

Total

Sum

124 230

79 479

2013

2012

1 454

964

Auditor

Revisjon

Fees to the auditor consists of the following services:

Revisjonhonorar er knyttet til følgende tjenester:

Statutory audit

Lovpålagt revisjon

Tax advice

Skatterådgivning

Other assistance

Annen bistand

Total

Sum

34

130

158

428

1 646

1 522

Auditor's fees are stated excluding VAT.

Revisjonshonorar er oppgitt eksklusive merverdiavgift.

7. INCOME TAX

7. SKATT

The parent company Havyard Group ASA is resident in Nor-

Morselskapet Havyard Group ASA er hjemmehørende i

way, where the corporate tax rate is 28 % (27 % from 1 Janu-

Norge, hvor selskapsskatten utgjør 28% (27% fra 1. januar

ary 2014), while some parts of the group are taxed in other

2014), mens enkelte deler av konsernet er beskattet i andre

jurisdictions and other tax regimes.

jurisdiksjoner og skatteregimer.

The major componenents of income tax expense/ (income) for the year are:

De viktigste komponentene i skattekostnad/(inntekt) for året er:

(NOK 1,000)

2013

2012

57 903

57 081

-

278

Consolidated income statement

Konsolidert resultatoppstilling

Current income tax:

Beregning av årets skattekostnad:

Taxes payable

Betalbar skatt

Adjustments in respect of current income tax of previous year

Effekt av endret skattesats

Deferred tax:

Utsatt skatt:

Relating to origination and reversal of temporary differences

Endring i midlertidige forskjeller

(8 848)

(7 097)

Income tax expense/ (income) reported in the income statement

Skattekostnad i resultatregnskapet

49 055

50 262


ANNUAL REPORT 2013

74

Reconciliation of actual tax cost against expected tax cost in

Avstemming av skattekostnad mot forventet skattekostnad i

accordance with the ordinary Norwegian income tax rate of

henhold til ordinær norsk skattesats på 28%:

28% (NOK 1,000)

2013

2012

189 515

214 752

Profit before tax

Resultat før skatt

Non-deductible expenses

Ikke fradragsberettigede kostnader

-21 659

-39 710

Basis for current year tax expense

Grunnlag for årets skattekostnad

167 856

175 042

Changes in temporary differences

Endring i midlertidige forskjeller

39 196

28 820

Losses brought forward

Fremførbart underskudd

-255

-2

206 797

203 860

57 903

57 081

Basis for tax payable

Grunnlag for betalbar skatt

Calculated tax payable at 28 % tax rate

Beregnet betalbar skatt med 28 % skattesats

Tax effect from:

Skatteeffekt av:

Prior year adjustments

Justeringer i fjoråret

Changes in deferred tax

Endring utsatt skatt

Effect on deferred tax 31.12. due to change in tax rate

Effekt i utsatt skatt grunnet endring i skattesats

Total tax expense/ (income)

Total skattekostnad/(inntekt)

Effective tax rate

Effektiv skattesats

-

278

-8 603

-7 097

-245

-

49 055

50 262

25,9 %

23,4 %

Deferred tax relates to the following temporary differences:

Utsatt skatt er knyttet til følgende midlertidige forskjeller:

2013

2012

Januar 1, 2012

Non-current assets

Anleggsmidler

122 383

130 480

91 892

Earned, not billed production

Opptjent, ikke fakturert produksjon

52 566

94 879

93 259

Financial leasing

Finansiell leasing

7 789

11 645

10 030

Current assets

Omløpsmidler

-2 659

712

-9 284

Accruals and provisions

Periodiseringer og avsetninger

-8 051

-10 214

-11 531

Gain/(loss) account for deferral

Gevinst- / tapskonto

252

-1 641

-1 623

Tax loss carried forward

Fremførbart underskudd

-10 757

-19 992

-2

Total temporary differences

Sum midlertidige forskjeller

161 524

205 867

172 740

Net deferred tax lability / deferred tax asset (-)

Netto utsatt skatteforpliktelse / utsatt skattefordel (-)

45 227

57 643

48 367

Deferred tax liability in the balance sheet

Utsatt skatt i balansen

45 227

57 643

48 367

Deferred income tax and liabilities are offset when there is a

Utsatt skatt og forpliktelser motregnes dersom det er en ju-

legally enforceable right to offset current tax assets against

ridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt i

current tax liabilities and when the deferred income taxes re-

balansen og dersom den utsatte skatten er til samme skat-

late to the same fiscal authority.

temyndighet.


ANNUAL REPORT 2013

75

8. FINANCIAL INCOME AND FINANCIAL EXPENSES (NOK 1,000)

8. FINANSINNTEKT OG FINANSKOSTNADER

2013

2012

14 690

5 694

Other interest income

Andre renteinntekter

Other financial income

Andre finansinntekter

6 975

1 248

Other interest expenses

Andre rentekostnader

-5 641

-4 420

Other financial expenses

Andre finanskostnader

-11 281

-1 921

Net financial items

Netto finansposter

4 744

602

9. SUBSIDIARIES, ASSOCIATES AND OTHER FINANCIAL INVESTMENTS

9. DATTERSELSKAP, TILKNYTTEDE SELSKAP OG ANDRE FINANSIELLE INVESTERINGER

2013 Havyard Group ASA has the following direct ownership in subsidiaries as of 31.12.2013

Ownership share/ voting share

Business office

Currency

Share capital (1,000)

Eierandel/ stemmeandel

Forretningskontor

Valuta

Aksjekapital (1,000)

Havyard Ship Technology AS

100 %

Leirvik

NOK

20 034

Havyard Power & Systems AS

100 %

Leirvik

NOK

316

Havyard Design & Solutions AS

100 %

Fosnavåg

NOK

108

Havyard Ship Invest AS

100 %

Fosnavåg

NOK

150 000

Havyard China Ltd.

100 %

Shanghai

CNY

7

72 %

Fosnavåg

NOK

2 648

Havyard Production & Service sp.z.o.o

100 %

Sopot

PLN

200

Havyard Contracting sp.z.o.o

Havyard Group ASA har følgende direkte eierskap i datterselskap per 31.12.2013

Havyard MMC Fish Handling & Refrigeration AS

100 %

Sopot

PLN

182

Havyard Far East Pte Ltd

70 %

Singapore

SGD

570

Havyard South America Ltda

99 %

Rio De Janeiro

BRL

368

Havyard Design & Engineering Poland sp.z.o.o

70 %

Sopot

PLN

90

Havyard Design & Engineering Rijeka d.o.o.

70 %

Rijeka

HRK

19

MMC Green Technology AS

56 %

Fosnavåg

NOK

250

Havyard MMC Fish Handling AS

72 %

Fosnavåg

NOK

250

Havyard MMC Refrigeration AS

72 %

Fosnavåg

NOK

1 000

MMC Peru SAC

45 %

Lima

PEN

1 642

Investments in Havyard China Ltd, Havyard Far East Pte Ltd and Havyard South America Ltda has not been consolidated in 2013 due to immaterial values. Investments in associates as of 31.12.2013

Investeringer i Havyard China Ltd, Havyard Far East Pte Ltd og Havyard South America Ltda er ikke konsolidert i 2013 på grunn av uvesentlige verdier. Ownership share/ Voting share

Registered office

Currency

Share of result (1,000)

Eierandel/ stemmeandel

Forretningskontor

Valuta

Aksjekapital (1,000)

Havila Charisma IS

50,0 %

Fosnavåg

NOK

1 338

Leirvik Eigendom AS

39,3 %

Leirvik

NOK

48

Norwegian Electric Systems AS

37,9 %

Bergen

NOK

4 167

NorthSea PSV IS

33,0 %

Oslo

NOK

1 508

Investeringer i tilknyttede selskap per 31.12.2013


ANNUAL REPORT 2013

76

As of 31.12.2013 the Group has an investment of 25 per cent

Pr. 31.12.13 har konsernet en investering på 25 % i Forland Sub-

in Forland Subsea AS. It has been assessed that the Group

sea AS. Det har blitt vurdert at konsernet ikke har vesentlig

does not have significant influence (IAS 28.6), even though

inflytelse etter IAS 28.6 selv om konsernet har en eierandel

the Group holds more than 20 per cent of the shares, Ac-

som er høyere enn 20 %. Av denne årsak er ikke egenkapital-

cordingly the investment is not accounted for by using the

metoden benyttet. Investeringen er presentert som en lang-

equity method. The investment is presented as a non-current

siktig finansiell investering med en virkelig verdi på MNOK 46.

financial investment with fair value of 46.0 MNOK. Investment in associates balance sheet amount

Investeringer i tilknyttede selskapbalanseførte verdier

Value of investment 01.01.2013

Verdi av investering per 01.01.2013

Share of profit/(loss)

Andel av årsresultat

Dividends received

Mottatt utbytte

-

Investments

Investeringer

-

Other adjustments

Andre justeringer

4 088

Carrying value of investment 31.12.2013

Balanseført verdi av investeringer per 31.12.2013

84 143

Aggregate financial information of associates according to owner share

Samlet finansiell informasjon for tilknyttede selskaper i henhold til eierandel

Operating revenue

Salgsinntekter

Profit/(loss)

Årsresultat

Total assets

Sum eiendeler

Equity

Egenkapital

Liabilities

Gjeld

(NOK 1,000) 75 858 4 196

(NOK 1,000) 83 385 7 061 357 436 106 471 250 965

The accounting for associates has been according to the

Regnskapsføring av tilknyttede selskaper er utført i henhold til

equity method.

egenkapitalmetoden.


ANNUAL REPORT 2013

77

2012 Havyard Group ASA has the following direct ownership in subsidiaries as of 31.12.2012

Ownership share/ voting share

Business office

Currency

Share capital (1,000)

Eierandel/ stemmeandel

Forretningskontor

Valuta

Aksjekapital (1,000)

Havyard Ship Technology AS

100 %

Leirvik

NOK

20 034

Havyard Power & Systems AS

100 %

Leirvik

NOK

316

Havyard Group ASA har følgende direkte eierskap i datterselskap per 31.12.2012

Havyard Design & Engineering AS

100 %

Fosnavåg

NOK

108

Havyard Global Solutions AS

100 %

Fosnavåg

NOK

240

Havyard Ship Invest AS

100 %

Fosnavåg

NOK

150 000

Havyard China Ltd.

100 %

Shanghai

CNY

7

72 %

Fosnavåg

NOK

2 648

Havyard Electro Installation sp.z.o.o

100 %

Sopot

PLN

200

Havyard Contracting sp.z.o.o

100 %

Sopot

PLN

182

70 %

Singapore

SGD

570

Havyard South America Ltda

99 %

Rio De Janeiro

BRL

368

Havyard D & E Poland sp.z.o.o

70 %

Sopot

PLN

90

Vertex CAD d.o.o

70 %

Rijeka

HRK

19

MMC Green Technology AS

56 %

Fosnavåg

NOK

250

MMC Tendos AS

72 %

Fosnavåg

NOK

250

MMC Tendos Holding AS

Havyard Far East Pte Ltd

MMC Kulde AS

72 %

Fosnavåg

NOK

1 000

MMC Skogland AS

72 %

Haugesund

NOK

600

MMC Peru SAC

45 %

Lima

PEN

547

Investments in Havyard China Ltd, Havyard Far East Pte Ltd

Investeringer i Havyard China Ltd, Havyard Far East Pte Ltd

and Havyard South America has not been consolidated due

og Havyard South America Ltda er ikke konsolidert i 2012 på

to immaterial values.

grunn av uvesentlige verdier.

Investments in associates as of 31.12.2012

Ownership share/ Voting share

Registered office

Currency

Share of result (1,000)

Eierandel/ stemmeandel

Forretningskontor

Valuta

Aksjekapital (1,000)

Havila Charisma IS

50,0 %

Fosnavåg

NOK

(350)

Leirvik Eigendom AS

39,3 %

Leirvik

NOK

(32)

Norwegian Electric Systems AS

37,9 %

Bergen

NOK

3 468

NorthSea PSV IS

33,0 %

Oslo

NOK

(4 136)

Investeringer i tilknyttede selskap per 31.12.2012

Reference to Note 18 for remaining capital expenditure com-

Se note 18 for gjenværende kapitalforpliktelser.

mitments.


ANNUAL REPORT 2013

78

Investments in associates - balance sheet amount

Investeringer i tilknyttede selskapbalanseførte verdier

Value of investment 01.01.2012

Verdi av investering per 01.01.2012

14 270

Share of profit/(loss)

Andel av årsresultat

(1 050)

Dividends received

Mottatt utbytte

-

Investments

Investeringer

-

Other adjustments

Andre justeringer

62 638

Carrying value of investment 31.12.2012

Balanseført verdi av investeringer per 31.12.2013

75 858

Aggregate financial information of associates according to owner share as of 31.12.2012

Samlet finansiell informasjon for tilknyttede selskaper i henhold til eierandel

Operating revenue

Salgsinntekter

Profit/(loss)

Årsresultat

Total assets

Sum eiendeler

101 188

Equity

Egenkapital

99 291

Liabilities

Gjeld

(NOK 1,000)

(NOK 1,000) 69 806 3 436

1 897

Associates has been accounted for according to the equity

Regnskapsføring av tilknyttede selskaper er utført i henhold til

method.

egenkapitalmetoden.

At time of purchase a put option was issued to the minority

På kjøpstidspunktet ble en salgsopsjon utstedt til minoritet-

share holders of MMC Tendos Holding AS for the remain-

saksjonærene i MMC Tendos Holding AS for de resterende

ing shares. Options on 6.46 % of the shares matures 1 July

aksjene. Opsjonene på 6,46% av aksjene forfaller 1 juli 2014

2014 and the remaining 21.53 % on 1 July 2017. This option has

og de resterende 21,53% fra 1. juli i 2017. Opsjonen har blitt

been valued at 12.9 MNOK at 31.12.2012 and 13.4 MNOK at

verdsatt til 12,9 millioner kroner 31.12.2012 og 13,4 millioner

31.12.2013, based on relative share of carrying amount of eq-

kroner i 31.12.2013, basert på relativ andel av balanseført

uity. This is included in other current liabilities and long term

verdi av egenkapitalen. Dette er inkludert i annen kortsiktig

liabilities based on maturity date and reduces minority inter-

gjeld og langsiktig gjeld basert på forfallsdato og reduserer

ests in equity.

minoritetsinteresser i egenkapital.


ANNUAL REPORT 2013

79

10. BUSINESS COMBINATIONS

10. VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNINGER

Acquisitions in 2013

Oppkjøp i 2013

There were no acquisitions in the year ended 31 December

Det var ingen oppkjøp i løpet av 2013.

2013. Acquisitions in 2012

Oppkjøp i 2012

In November 2012, the Group acquired a 72.01 % shareholding

I november 2012, kjøpte konsernet 72,01% eierandel i MMC

in MMC Tendos Holding AS (MMC). Headquartered in

Tendos Holding AS (MMC). Med hovedkontor i Fosnavåg

Fosnavåg, Norway, MMC provides services within ballast

Norge, leverer MMC tjenester innen styringssystemer for

water management systems and green technology, fish

ballast og grønn teknologi, fiskehåndtering og kjøleanlegg.

handling and refrigeration and energy plants. From the date of acquisition, MMC has contributed TNOK

Fra oppkjøpstidspunktet, har MMC bidratt med TNOK 0 av

0 of revenue and TNOK 0 of net profit of the Group., as

inntekter og TNOK 0 av netto resultat i konsernet, da resultatet

P&L of MMC Group was not consolidated in 2012 due to a

for MMC konsernet ikke ble konsolidert i 2012 på grunn av

materiality assessment. If the combination had taken place at

en vesentlighetsvurdering. Dersom oppkjøpet hadde funnet

the beginning of the year, revenue from continuing operations

sted i begynnelsen av året, vil inntektene fra virksomhet for

for the Group would have been 273 MNOK.

konsernet vært 273 millioner kroner.

Purchase considerations

Kjøpsbetraktninger

Cash paid

Kontant betaling

60 280

Total purchase consideration

Total purchase consideration

60 280

The assets and liabilities arising from the acquisition are as follows:

Eiendeler og gjeld fra oppkjøpet er som følgende:

MMC


ANNUAL REPORT 2013

80

MMC

MMC

Acquiree's carrying amount

Fair value

Virkelig verdi

Balanseført verdi

Pre-acquisition goodwill

Goodwill som stammer fra før oppkjøpet

6 308

Intangible asset

Immaterielle eiendeler

9 070

14 654

Property, plant and equipment (note 12)

Eiendom, anlegg og utstyr

47 665

66 903

Other assets

Andre eiendeler

156 942

156 942

Deferred tax liability

Utsatt skatteforpliktelse

Other liabilities

Annen gjeld

Fair value of net assets

Virkelig verdi av netto eiendeler

Total purchase considerations

Totalt oppkjøpsvederlag

Non-controlling interest measured at fair value

Minoritetsinteresser til virkelig verdi

Fair value of net assets

Virkelig verdi av netto eiendeler

Goodwill

Goodwill

Purchase consideration settled in cash

Purchase consideration settled in cash

60 280

Cash and cash equivalents in subsidiary acquired

Kontanter og kontantekvivalenter i ervervet datterselskap

-12 454

Cash outflow on acquisition

Kontantutbetaling ved oppkjøpet

47 826

The fair value of MMC's identifiable assets net of liabilities, amounts to 59.6 MNOK. The remaining 18.9 MNOK of the purchase price has been allocated to goodwill. The goodwill arising from the acquisition relates to the expected future earnings of the acquired company, which is supported by synergies expected to be achieved by combining Havyard Group's and MMC's business.

Virkelig verdi av MMCs identifiserbare eiendeler fratrukket gjeld, utgjør 59,6 MNOK. De resterende 18,9 millioner kroner av kjøpesummen har blitt allokert til goodwill. Goodwill ved oppkjøpet relaterer seg til forventet fremtidig inntjening i det oppkjøpte selskapet, som underbygges av synergier som forventes oppnådd ved å kombinere Havyard-konsernets og MMCs virksomhet.

-4 011

-10 964

-167 963

-167 963

48 011

59 572 60 280 18 162 -59 572 18 870


ANNUAL REPORT 2013

81

11. INTANGIBLE ASSETS / IMMATERIELLE EIENDELER 2013 (NOK 1,000) Research and development

Goodwill

Total

Forskning og utvikling

Goodwill

Sum

Acquisition cost as of 01.01

Anskaffelseskost per 01.01

21 168

38 572

59 740

Additions during the year

Tilganger i løpet av året

21 506

-

21 506

Disposals during the year

Avganger iløpet av året

-

-

-

Acquisition cost as of 31.12

Anskaffelseskost per 31.12

42 674

38 572

81 246

Accumulated depreciation as of 01.01

Akkumulerte avskrivninger per 01.01

997

14 654

15 651

Depreciation for the year

Årets avskrivninger

194

-

194

Disposals

Avganger

-

-

-

Accumulated depreciation as of 31.12

Akkumulerte avskrivninger per 31.12

1 191

14 654

15 845

Book value as of 31.12

Bokført verdi per 31.12

41 483

23 918

65 401

Depreciation rate

Avskrivningsprosent

5 years / 5 år

Impairment testing / Nedskrivnings test

Depreciation plan

Avskrivningsmetode

Linear / Lineær

2012 (NOK 1,000) Research and development

Goodwill

Total

Forskning og utvikling

Goodwill

Sum

1 413

18 678

20 091 39 649

Acquisition cost as of 01.01

Anskaffelseskost per 01.01

Additions during the year

Tilganger i løpet av året

19 754

19 894

Disposals during the year

Avganger iløpet av året

-

-

-

Acquisition cost as of 31.12

Anskaffelseskost per 31.12

21 168

38 572

59 740

Accumulated depreciation as of 01.01

Akkumulerte avskrivninger per 01.01

719

14 654

15 373

Depreciation for the year

Årets avskrivninger

278

-

278

Disposals

Avganger

Accumulated depreciation as of 31.12

Akkumulerte avskrivninger per 31.12

Book value as of 31.12

Bokført verdi per 31.12

Depreciation rate

Avskrivningsprosent

Depreciation plan

Avskrivningsmetode

Linear / Lineær

January 1, 2012

01.jan.12

Book value as of January 1, 2012

Bokført verdi per 1.1.2012

Allocation of goodwill

Allokering av goodwill

Fish handling and refrigeration

Fish handling & Refrigeration

23 918

23 918

Total goodwill

Sum goodwill

23 918

23 918

-

-

-

997

14 654

15 651

20 170

23 918

44 089

5 years / 5 år

Impairment testing / Nedskrivnings test

694

4 024

4 718

2013

2012


ANNUAL REPORT 2013

Goodwill

82

Goodwill

Goodwill is allocated to the Group's cash generating units

Goodwill allokeres til konsernets kontantgenererende enhet-

(CGUs) identified according to the business segment

er (KGE) som er identifisert i henhold til forretningssegmentet.

Research and development Forskning og utvikling An intangible asset arising from development is recognised

En immateriell eiendel som oppstår av utvikling (eller av ut-

if the Group can demonstrate all of the following:

viklingsfasen i et internt prosjekt) innregnes i konsernet der-

som følgende punkter kan dokumenteres:

A. The technical feasibility of completing the intangible asset

A. De tekniske forutsetningene for å fullføre den immaterielle

so that it will be available for use or sale.

eiendelen med sikte på at den vil bli tilgjengelig for bruk eller

salg.

B. Its intention to complete the intangible asset and use or sell it.

B. Foretaket har til hensikt å fullføre den immaterielle eiendelen

og ta den i bruk eller selge den.

C. Its ability to use or sell the intangible asset.

C. Foretakets evne til å ta den immaterielle eiendelen i bruk

eller selge den.

D. How the intangible asset will generate probable future

D. Hvordan den immaterielle eiendelen med sannsynlighet

economic benefits. Among other things, the entity can

vil generere framtidige økonomiske fordeler. Blant annet kan

demonstrate the existence of a market for the output of the

foretaket vise til at det eksisterer et marked for produktene

intangible asset or the intangible asset itself or, if it is to be

av den immaterielle eiendelen eller av den immaterielle

used internally, the usefulness of the intangible asset.

eiendelen i seg selv, eller dersom den skal anvendes internt,

nytten av den immaterielle eiendelen.

E. The availability of adequate technical, financial and other

E. Tilgjengeligheten av tilstrekkelige tekniske, finansielle og

resources to complete the development and to use or sell the

andre ressurser til å fullføre utviklingen og til å ta i bruk eller

intangible asset.

selge den immaterielle eiendelen.

F. Its ability to measure reliably the expenditure attributable

F. Foretakets evne til på en pålitelig måte å måle de utgiftene

to the intangible asset during its development.

som er henførbare på den immaterielle eiendelen mens den

er under utvikling.

The amount recognised includes significant investment in the

Den aktiverte andelen inkluderer betydelige investeringer i

development of innovative ship design. The designs that are

innovativ skipsdesign. Designene som er aktivert i henhold til

capitalized in accordance with the accounting policy, are not

regnskapsprinsippene er ikke spesifikke design, men relaterer

specific design, but relates to new technology / solutions that

seg til ny teknologi / løsninger som vil være av nytte for flere

are useful for several future models and designs.

fremtidige modeller og design.

Impairment Nedskrivningsvurdering The Group has carried out an impairment-test of goodwill

Konsernet har gjennomført nedskrivningsvurdering for

and intangible assets by the requirements of IAS 36.

goodwill og andre immaterielle eiendeler i henhold til kravene i IAS 36.

The recoverable amount of a CGU is determined based

Gjenvinnbart beløp for en kontantstrømgenererende enhet

on value-in-use calculations. These calculations use cash

er basert på bruksverdiberegninger. Disse beregningene

flow projections based on financial budgets approved

tar utgangspunkt i forventede kontanstrømmer basert på

by management covering a five-year period. Cash flows

finansielle budsjetter for en periode på fem år, godkjent

beyond the five-year period are extrapolated using

av ledelsen. Kontantstrømmer ut over perioden på fem er

estimated growth rates . The growth rate does not exceed

fremskrevet ved å bruke forventede vekstrater. Vekstrater

the long-term average growth rate for the business in which

overstiger ikke den langsiktige, gjennomsnittlige vekstraten

the CGU operates.

for forretningsområdet hvor den kontanstrømgenererende enheten opererer.


ANNUAL REPORT 2013

83

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT / ANLEGGSMIDLER

2013 (NOK 1,000)

Land and buildings

Machinery

Operating equipment

Total

Eiendom og anlegg

Maskiner

Andre driftsmidler

Sum

Acquisition cost as of 01.01

Anskaffelseskost per 01.01

253 168

25 141

41 994

320 303

Additions during the year

Tilganger i løpet av året

20 994

5 418

6 791

33 203

Disposals during the year

Avganger iløpet av året

-

-

(117)

(117)

Acquisition cost as of 31.12

Anskaffelseskost per 31.12

274 162

30 559

48 668

353 389

Accumulated depreciation as of 01.01

Akkumulerte avskrivninger per 01.01

55 133

15 306

25 035

95 474

Depreciation for the year

Årets avskrivninger

9 507

3 327

4 914

17 748

Disposals

Avganger

Accumulated depreciation as of 31.12

Akkumulerte avskrivninger per 31.12

Book value as of 31.12

Bokført verdi per 31.12

Useful life

Økonomisk levetid

-

-

-

-

64 640

18 633

29 949

113 222 240 167

209 522

11 926

18 719

10-40 years

3-10 years

3-10 years

Land and buildings

Machinery

Operating equipment

Total

Eiendom og anlegg

Maskiner

Andre driftsmidler

Sum

2012 (NOK 1,000)

Acquisition cost as of 01.01

Anskaffelseskost per 01.01

187 671

21 514

11 912

221 097

Additions during the year

Tilganger i løpet av året

67 870

4 422

30 082

102 374

Disposals during the year

Avganger iløpet av året

Acquisition cost as of 31.12

Anskaffelseskost per 31.12

Accumulated depreciation as of 01.01

Akkumulerte avskrivninger per 01.01

Depreciation for the year

Årets avskrivninger

Disposals

Avganger

Accumulated depreciation as of 31.12

Akkumulerte avskrivninger per 31.12

Book value as of 31.12

Bokført verdi per 31.12

Useful life

Økonomisk levetid

January 1, 2012

01.jan.12

Book value as of January 1, 2012

Bokført verdi per 1.1.2012

Other operating

equipment mainly relates

to

office

equipment

-

795

-

795

255 541

25 141

41 994

322 676

48 414

13 143

22 544

84 101

6 719

2 163

2 491

11 373

-

-

-

-

55 133

15 306

25 035

95 474 227 485

200 691

9 835

16 959

10-40 years

3-10 years

3-10 years

139 257

8 371

12 505

160 133

Andre driftsmidler knytter seg i hovedsak til kontorutstyr


ANNUAL REPORT 2013

84

Depreciation

Avskrivning

The Group has identified three classes of property, plant and

Konsernet har identifisert tre klasser av eiendom, anlegg og

equipment; land and buildings, machinery and operating

utstyr: Eiendom og anlegg, maskiner og andre driftsmidler

equipment and are depreciated by the linear method over

som avskrives lineært over forventet økonomisk levetid.

expected useful life.

Impairment

Nedskrivning

All tangible fixed assets are reviewed for impairment indica-

Alle varige driftsmidler blir vurdert for indikatorer på verdi-

tors at the end of each reporting period. Test for impairment

fall på slutten av hver rapporteringsperiode. Test for verdi-

is performed when impairment indicators have been identi-

fall foretas når indikatorer på verdifall har blitt identifisert.

fied. Recoverable amount is estimated and compared with

Gjenvinnbart beløp er estimert og sammenlignet med bok-

carrying amount. Recoverable amount is the higher of fair

ført verdi. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi

value less costs to sell and value in use. An impairment loss is

med fradrag for salgskostnader og bruksverdi. Nedskrivning

recognised if the recoverable amount of the vessel exceeds

foretas dersom gjenvinnbart beløp overskrider balanseført

the carrying amount.

verdi.

13. FINANCIAL AND OPERATIONAL LEASES

13. FINANSIELL OG OPERASJONELL LEASING

The Group have the following capitalized leases (financial

Konsernet har følgende balanseførte leieavtaler (finansiell

leases) included in fixed assets:

leasing) som inngår i anleggsmidler:

Acquisition year / Kjøpsår

Capitalized amount in balance sheet /

Depreciation / Avskrivning

Balanseført beløp Leasing object

Leasingobjekt

Rig barracks

Brakker

2006-2013

Buildings / Bygninger

11 585

921

Truck

Truck

2010-2013

Machinery / Maskiner

244

50

Machines

Maskiner

2011-2013

Machinery / Maskiner

2 174

650

Amount capitalized in balance sheet as of 31.12.13

Sum balanseført per 31.12.13

14 003

1 621

Lease liability recognized in the balance sheet amounts to

Leasinggjeld i balansen utgjør kr 6 213 897 i 2013 (kr 3 873 155

NOK 6 213 897 in 2013 (NOK 3 873 155 in 2012)

i 2012)

Operational leases - Leasing of offices

Leie av kontorer

"The Group leases office and barrack premises in Norway

"Konsernet leier kontor og brakkelokaler i Norge og samlede

and total annual lease commitments amounts

årlige leieforpliktelser beløper seg

to approximately NOK 10 377 636. The lease contracts expire

til NOK 10 377 636. Leiekontraktene utløper i perioden 2016 til

2023." in the period 2016-2023."


ANNUAL REPORT 2013

85

14. ANLEGGSKONTRAKTER UNDER UTFØRELSE

14. CONSTRUCTION CONTRACTS IN PROGRESS

2013

2012

261 574

459 115

-232 802

-62 114

Total income and expense recognised on contracts in progress in the year under IAS 11

Sum eiendeler og gjeld ført på kontrakter under utførelse i året i henhold til IAS 11

Construction contracts in progress, assets

Anleggskontrakter under utførelse, eiendeler

Construction contracts in progress, liabilities

Anleggskontrakter under utførelse, gjeld

Construction contracts in progress, net position

Anleggskontrakter under utførelse, netto

28 772

397 001

Total income and expense recognised on contracts in progress in the year

Sum inntekter og kostnader ført på kontrakter under utførelse i året

Contract revenue for the period

Kontraktsinntekter for perioden

734 405

599 830

Costs incurred relating to future activity

Påløpte kostnader knyttet til fremtidig aktivitet

-731 146

-579 980

Recognised profits/loss

Bokført fortjeneste / tap

3 259

19 850

Retention assets are included in accounts receivables.

Tilbakeholdt beløp inngår i kundefordringer. Forskudds-

Advances are presented as part of amounts due to custom-

betalinger presenteres som del av forskudd fra kunder for

ers for contract work, see note 19.

kontraktsarbeid, se note 19.

15. LOSSES TO COMPLETION

15. TAPSKONTRAKTER

2012

Losses to completion (cost of sales)

Tap til ferdigstillelse (varekostnad)

67 900

3 435

Total

Sum

67 900

3 435

Current provisions

Kortsiktige avsetninger

2 800

1 750

Non-current provisions

Langsiktige avsetninger

Total

Sum

A provision is recognised for all loss-making construction contracts based on loss estimated at completion of the project. Losses to completion are included in cost of sales in the consolidated income statement.

-

-

2 800

1 750

En avsetning innregnes for alle tapsbringende anleggskontrakter basert på anslått tap til fullføring av prosjektet. Tap til ferdigstillelse er inkludert i varekostnader i det konsoliderte resultatregnskapet.

2013


ANNUAL REPORT 2013

86

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

16. FINANSIELL RISIKOSTYRING

Below the financial instruments of the Group are presented

Nedenfor følger de finansielle instrumenter i konsernet

according to catagory:

presentert i henhold til kategori:

31.12.13

Assets as per balance sheet

Available for sale

Loans and receivables

Fair value through profit and loss

Total

Holdt for salg

Lån og fordringer

Virkelig verdi over resultatet

Sum

Eiendeler i balansen

Derivative financial instruments

Derivater

-

-

-

-

Trade and other current receivables

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer

-

221 673

-

221 673

Non current receivables

Langsiktige fordringer

Investment in financial assets

Investeringer i finansielle eiendeler

Cash and cash equivalents

Kontanter og kontantekvivalenter

Total

Sum

Liabilities as per balance sheet

-

118 103

-

118 103

205 294

-

-

205 294

-

281 381

-

281 381

205 294

621 157

-

621 157

Liabilities at fair value through the profit and loss

Loans and receivables

Total

Gjeld i balansen

Liabilities to financial institutions

Gjeld til kredittinstitusjoner

-

418 691

418 691

Derivative financial instruments

Derivater

-

-

-

Total

Sum

-

418 691

418 691

Available for sale

Loans and eceivables

Fair value through profit and loss

Total

Lån og fordringer

Virkelig verdi over resultatet

Sum

31.12.12

Assets as per balance sheet

Eiendeler i balansen

Derivative financial instruments

Derivater

-

-

-

-

Trade and other receivables

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer

-

172 444

-

172 444

Non current receivables

Langsiktige fordringer

Investments in financial assets

Investeringer i finansielle eiendeler

Cash and cash equivalents Total

Liabilities as per balance sheet

-

84 877

-

-

134 962

-

-

-

Kontanter og kontantekvivalenter

-

115 235

-

115 235

Sum

-

372 556

-

287 679

Liabilities at fair value through the profit and loss

Loans and receivables

Total

Gjeld i balansen

Liabilities to financial institutions

Gjeld til kredittinstitusjoner

-

-

408 934

408 934

Derivative financial instruments

Derivater

-

-

-

-

Total

Sum

-

-

408 934

408 934


ANNUAL REPORT 2013

87

Financial Risk

Finansiell risiko

The Group’s activities expose it to financial risks such as,

Konsernets aktiviteter medfører finansiell risiko som marked-

market risks, credit/counterpart risk and liquidity risk. The

srisiko, kredittrisiko / motpartsrisiko og likviditetsrisiko. Styret

Board of Directors is responsible for setting the objectives

er ansvarlig for å sette mål og underliggende prinsipper for

and underlying principles of financial risk management for

finansiell risikostyring for konsernet.

the Group. The Board of Directors also establishes detailed policies such

Styret fastsetter også detaljerte retningslinjer som myn-

as authority levels, oversight responsibilities, risk identifica-

dighetsnivåer, tilsynsoppgaver, risikoidentifisering og måling,

tion and measurement, exposure limits and hedging strat-

eksponeringsgrenser og sikringsstrategier. Risikostyring-

egies. The risk management department identifies, evalu-

savdeling identifiserer, evaluerer og sikrer finansiell risiko i

ates and hedges financial risks in close co-operation with the

nært samarbeid med de ulike driftsenhetene.

Group’s operating units. Hedge accounting is not applied.

Sikringsbokføring anvendes ikke.

Market Risk

Market Risk

Market risk is the risk that fluctuations in market prices, e.g.

Markedsrisiko er risikoen for at svingninger i markedspriser,

exchange rates, the price of such raw materials as steel, and

for eksempel valutakurser , prisen på råvarer som stål, og

interest rates, will affect future cash flows or the value of fi-

renter, vil påvirke fremtidige kontantstrømmer eller verdi av

nancial instruments. Market risk management aims to ensure

finansielle instrumenter. Styring av markedsrisiko har som

that risk exposure stays within the defined limits, while opti-

mål å sikre at risikoeksponeringen ligger innenfor de rammer

mising the risk-adjusted return. Attempts should be made to

som er satt, og samtidig optimalisere risikojustert avkast-

secure major purchases in connection with projects as soon

ning. Konsernet forsøker å sikre større innkjøp i forbindelse

as possible after the final clarification of the project.

med prosjekter så snart som mulig etter endelig avklaring av prosjektet.

Currency risk

Valutarisiko

The Group’s revenue and costs are denominated primarily in

Konsernets inntekter og kostnader er i hovedsak nominert i

Norwegian Krone(“NOK”) which is the functional currency of

norske kroner ( "NOK" ) som er den funksjonelle valutaen for

most entities within the Group.

de fleste virksomheter i konsernet.

Currency risk arises through ordinary business, future com-

Valutarisikoen oppstår gjennom ordinær virksomhet , frem-

mercial transactions, recognised assets and liabilities and

tidige handelstransaksjoner, balanseførte eiendeler og for-

when such have been made against payment in a currency

pliktelser, og når slikt har blitt gjort mot betaling i en annen

other than the functional currency of the Group. The Group

valuta enn den funksjonelle valutaen av konsernets valuta.

is mainly exposed to Euro (EUR). The Group may from time to

Konsernet er hovedsakelig eksponert mot Euro (EUR). Kon-

time utilize currency forward contracts and currency option

sernet kan fra tid til annen benytte valutaterminer og valu-

contracts to reduce currency exposure.

taopsjonskontrakter for å redusere valutaeksponeringen.

The Group's currency exposure is based on cash and bank

Konsernets valutaeksponering er basert på kontanter

balances, trade and other receivables, and trade and other

og bankinnskudd, kundefordringer og andre fordringer,

payables. Financial assets and financial liabilities denomi-

leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld. Finansielle eien-

nated in the functional currency are not included.

deler og finansielle forpliktelser i den funksjonelle valutaen er ikke inkludert.

If the EUR rates against the NOK had been stronger or weaker

Dersom EUR priser mot NOK hadde vært sterkere eller

by 5 % (2012: 5 %) at the balance sheet date with all other

svakere med 5 % (2012: 5%) på balansedagen med alle andre

variables, the effects on profit and loss before tax arising

variabler , ville effekten på resultatet før skatt som følge av


ANNUAL REPORT 2013

from the net financial assets position would have been as

88

netto finansielle eiendeler posisjon ha vært så følger:

follows: NOK (1,000) EUR

2013

2012

Change if NOK 5 % weaker

Endring ved NOK 5 % svakere

-4 329

-4 680

Change if NOK 5 % stronger

Endring ved NOK 5 %sterkere

4 329

4 680

Credit/Counterparty risk

Kreditt / motpartsrisiko

Credit risk refers to the ability and willingness of counter-

Kredittrisiko refererer til evne og vilje til motparter

parts to pay for services rendered and to stand by their future

for å betale for utførte tjenester og til å stå ved sine

contractual commitments with the Group. The Group has

fremtidige

implemented thorough procedures to limit the exposure to

Konsernet har gjennomført grundige prosedyrer for å

unreliable counterparts and the Group avoids undue con-

begrense eksponeringen mot upålitelige motparter og

centration of credit and counterpart exposure. Prior to fixing

konsernet unngår unødig konsentrasjon av kreditt-og

any business with new customers or medium to longer term

motpartseksponering. Før inngåelse av kontrakter med nye

business with existing customers, commercial departments

kunder eller forretninger med medium til lang tidshorisont

have to get approval from the Group’s credit risk team. Sig-

med eksisterende kunder, må de kommersielle avdelinger få

nificant exposures must be approved by the Groups Credit

godkjenning fra konsernets kredittrisiko avdeling. Vesentlige

Committee. The credit assessments are based on informa-

eksponeringer må godkjennes av konsernets kredittutvalg.

tion from external credit rating agencies, public information,

Kredittvurderingene er basert på informasjon fra eksterne

the Group's previous experience with the counterpart and

kredittvurderingsbyråer, offentlig informasjon, konsernets

internal analysis. Country and political risk also forms a part

tidligere erfaring med motparten og intern analyse. Land og

of the assessment. The Group actively seeks to diversify its

politisk risiko er også en del av vurderingen. Konsernet søker

exposure to particular industries and/or jurisdictions.

aktivt å diversifisere sin eksponering mot bestemte bransjer

kontraktsforpliktelser

med

konsernet.

og / eller jurisdiksjoner. There is no class of financial assets that is past due and/or

Det er ingen klasse av finansielle eiendeler som er forfalt og/

impaired except for trade receivables.

eller svekket med unntak av tap på fordringer .

The age analysis of trade receivables is as follows:

Aldersfordelt analyse av kundefordringer er som følger :

NOK (1,000)

2013

2012 56 310

Not past due

Ikke forfalt

22 215

Past due < 3 months

Forfalt < 3 months

49 215

9 307

Past due 3 to 6 months

Forfalt 3 to 6 months

3 132

3 407

Past due over 6 months

Forfalt over 6 months

9 694

7 024

Impairment

Nedskrevet

-2 134

-1 950

Total Trade receivables

Sum kundefordringer

82 122

74 098

Liquidity risk

Likviditetsrisiko

Liquidity risk is the risk that the group will be unable to fulfil its

Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil kunne

financial obligations as they fall due.

oppfylle sine finansielle forpliktelser etter hvert som

The Group monitors its liquidity risk by maintaining a level of

de forfaller. Konsernet overvåker likviditetsrisiko ved å

cash and bank balances deemed adequate by management

opprettholde et nivå av kontanter og bankinnskudd som

to finance the Group’s operations and mitigate the effects of

anses tilstrekkelig av ledelsen til å finansiere konsernets drift

fluctuations in cash flows.

og dempe virkningene av svingninger i kontantstrømmer.


ANNUAL REPORT 2013

89

Management monitors rolling forecasts of the Group’s li-

Ledelsen utarbeider og overvåker rullerende prognoser for

quidity reserve and cash and bank balances on the basis of

konsernets likviditetsreserve r og kontanter og bankinnskudd

expected cash flow. Reference can be made to note 22 for

på grunnlag av forventet kontantstrøm. Det kan vises til note

details on cash, and note 17 for interest bearing debt.

22 for detaljer om kontanter, og note 17 for rentebærende gjeld.

2013 NOK (1,000) Non Derivatives

Ikke-derivater

Trade and other payables

Leverandørgjeld og annen gjeld

Liabilities to financial institutions

Gjeld til kredittinstitusjoner

Derivatives

Derivater

NOK (1,000)

NOK (1,000)

2012

2012

Current / Kortsiktig

Long Term / Langsiktig

Less than 1 year

Between 1 and 2 years

Between 3 and 5 years

More than 5 years

Under 1 år

Mellom 1 og 2 år

Mellom 3 og 5 år

mer enn 5 år

1 246

-

-

-

623

623

1 868

5 914

-9 101

Current / Kortsiktig

Long Term / Langsiktig

Less than 1 year

Between 1 and 2 years

Between 3 and 5 years

More than 5 years

Under 1 år

Mellom 1 og 2 år

Mellom 3 og 5 år

mer enn 5 år

Non Derivatives

Ikke-derivater

Trade and other payables

Leverandørgjeld og annen gjeld

685

-

-

-

Liabilities to financial institutions

Gjeld til kredittinstitusjoner

694

696

2 088

6 620

Derivatives

Derivativer

2 874

Capital Risk

Kapitalrisiko

The Group’s objectives when managing capital are to

Konsernets målsetning for kapitalstyring er å sikre konsernets

safeguard the Group’s ability to continue as a going concern

evne til å fortsette sin drift, og å opprettholde en optimal

and to maintain an optimal capital structure so as to

kapitalstruktur for å maksimere aksjonærenes verdier. For

maximise shareholder value. In order to maintain or achieve

å opprettholde eller oppnå en optimal kapitalstruktur, kan

an optimal capital structure, the Group may return capital to

konsernet tilbakebetale kapital til aksjonærene eller skaffe

shareholders or obtain borrowings.

lån.

The Group monitors capital based on the equity to total asset

Konsernet overvåker kapital basert på egenkapitalen i

ratio.

forhold til totale eiendeler.


ANNUAL REPORT 2013

90

17. INTEREST BEARING DEBT

17. GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER

Bank and leasing

Bank og leasing

Construction financing

Finansiering av skipsbyggeaktiviteter

In connection with the shipbuilding activity the group may en-

I forbindelse med skipsbyggingsaktiviteten inngår konsernet

ter into construction loans. These are loans where the bank’s

byggelån. Dette er lån hvor banken har sikkerhet i skipet, og

security in the ship, and make payments under a given frame

foretar utbetalinger under en gitt ramme som ettersom pros-

as the project progresses. Construction loans are defined as

jektet skrider frem. Byggelån er definert som kortsiktig gjeld,

short-term debt when they enter into the cycle, although ma-

selv om forfall kan være lenger enn 12 måneder.

turity may be further than 12 months. Interest bearing long-term debt

Rentebærende langsiktig gjeld

Liabilities to financial institutions

Gjeld til kredittinstitusjoner

2013

2012

94 784

97 839

Finance lease liabilities

Finansiell leasinggjeld

Sum

Sum

Interest bearing short-term debt

Rentebærende kortsiktig gjeld

Liabilities to financial institutions

Gjeld til kredittinstitusjoner

Finance lease liabilities

Finansiell leasinggjeld

Sum

Sum

Debt secured by mortgage

Gjeld sikret ved pant

Long-term debt to financial institutions

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

94 784

97 839

Short-term debt to financial institutions*

Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner*

175 096

307 230

Sum

Sum

269 880

405 069

3 339

2 181

98 123

100 020

2013

2012

175 096

307 230

2 875

1 693

177 971

308 923

2013

2012

*Short-term debt to financial institutions relates to bank

* Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner er knyttet til kassekreditt

overdrafts and construction loans.

og byggelån.

Interest bearing long-term debt

Rentebærende langsiktig gjeld

2013

2012

01.01.12

Sparebanken Møre

Sparebanken Møre

61 661

64 942

2 595

Innovasjon Norge (see note 22)

Innovasjon Norge (see note 22)

27 018

25 363

6 000

Sparebanken Sogn & Fjordane

Sparebanken Sogn & Fjordane

12 326

14 152

15 978

Financial leasing

Finansiell leasing

3 339

2 180

3 873

SMN

SMN

-

-

500

The loans from Sparebanken Møre has a maturity of 3-25

Lånene fra Sparebanken Møre har en løpetid på 3-25 år

years with nominal interest rates of NIBOR 3 months + mar-

med nominell rente på NIBOR 3 mnd + margin 2,65% til NI-

gin 2.65 % to NIBOR 3 months + margin 4.75 %, and nominal

BOR 3 mnd + margin 4,75%, og nominell rente fra 4,78% til 5,

interest rates from 4.78 % to 5.65 %.

65%.

The loans from Innovasjon Norge has a maturity of 8-21 years

Lånene fra Innovasjon Norge har en løpetid på 8-21 år med

with nominal interest rates of 4.20 % to 6.75 %.

nominell rente på 4,20% til 6,75%.

The loan from Sparebank Sogn & Fjordane has a maturity of

Lånene fra Sparebanken Sogn & Fjordane har en løpetid på

15 years with nominal interest rate of 5.15 % to 6.75%.

15 år med nominell rente på 5,15 % til 6,75%.


ANNUAL REPORT 2013

91

As of 31 December 2013, the Company was in compliance

Per 31. desember 2013 var selskapet ikke i brudd med sine

with all its existing debt covenants. The main covenants are

lånebetingelser. De viktigste betingelsene er følgende:

the following • Working capital of minimum MNOK 100

• Arbeidskapital på minimum MNOK 100

• Equity of minimum 25 %, minimum nominal amount

• Egenkapital på minimum 25%, minimum pålydende

MNOK 100

MNOK 100

Financial leasing

Finansiell leasing

The group assets under finance leases include office bar-

Konsern eiendeler under finansielle leieavtaler inkluderer

racks, rig barracks, compressor, tower crane, scaffolding,

kontorbrakker , boligbrakker, kompressor, tårnkran, stillas,

trucks and multitherm. In addition to the lease payments, the

lastebiler og multitherm. I tillegg til leiebetalingene, innehar

group asset maintenance and insurance obligations.

konsernet vedlikeholds-og forsikringsforpliktelser.

Leasing liabilities

Leasinggjeld

The leasing company has ownership of the leased object.

Leasingselskapet har eierskap til leieobjektet.

Book value of pledged asset

Bokført verdi av pantsatte eiendeler

Buildings

Bygninger

125 528

90 522

Machinery, operating equipment

Maskiner, driftsløsøre

28 800

20 750

Earned, not billed production

Opptjent, ikke fakturert produksjon

267 074

456 186

Inventory

Varelager

38 872

40 717

Accounts receivables

Kundefordringer

82 122

60 968

Bank deposits

Bankinnskudd

-

-

Sum book value of pledged assets

Sum bokført verdi av pantsatte eiendeler

542 395

669 143

For more information about leasing liabilities, see note 13.

2013

2012

Se note 13 for videre informasjon om finansiell leasing.


ANNUAL REPORT 2013

92

18. OTHER CURRENT LIABILITIES

18. ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Other current liabilities consists of the following:

Annen kortsiktig gjeld består av følgende:

2013

2012

232 802

62 114

Prepayments from customers

Forskuddsbetalinger fra kunder

Interest payments to be made

Utestående rentebetalinger

2 045

835

Emplyee-related liabilities

Personalrelaterte forpliktelser

31 893

35 417

Short-term liabilities to financial institutions

Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

17 100

16 012

Warranty provisions

Garantiavsetninger

8 051

10 364

Other current liabilities

Annen kortsiktig gjeld

Total other current liabilities

Sum annen kortsiktig gjeld

28 677

7 119

320 568

131 861

19. NON-CURRENT FINANCIAL INVESTMENTS

19. INVESTERINGER I FINANSIELLE EIENDELER

As of December 31, 2013 the Group has investments in financial

Per 31. desember 2013 har konsernet investeringer i

assets of NOK 205 million (135 million as of December 31,

finansielle eiendeler på 205 millioner kroner (135 millioner

2012). The investments are classified as available-for-sale

kroner per 31. desember 2012). Investeringene er klassifisert

assets and measured at fair value in the balance sheet. The

som tilgjengelig for salg eiendeler og måles til virkelig verdi i

investments are classified as non-current.

balansen. Investeringene er klassifisert som langsiktige.

Company

Selskap

Ownership share/ voting share

Business office

Equity as of last year (100%)

Result as of last year (100%)

Carrying amount

Eierandel/ ForretningEgenkapital fra stemmeandel skontor foregående år (100%)

Resultat fra foregående år (100%)

Balanseført verdi

P/F 6. September 2006

P/F 6. September 2006

Vestland Offshore Invest AS

Vestland Offshore Invest AS

11,50 %

Færøyene

328 919

-10 053

39 828

30,90 %

Torangsvåg

316 653

-352

92 641

Other non-current financial investments

Andre langsiktige finansielle investeringer

2 493

Carrying amount as of 31.12.12

Balanseført verdi per 31.12.12

134 962

Company

Selskap

Ownership share/ voting share

Business office

Equity as of last year (100%)

Result as of last year (100%)

Carrying amount

Eierandel/ stemmeandel

Forretningskontor

Egenkapital fra foregående år (100%)

Resultat fra foregående år (100%)

Balanseført verdi 39 828

P/F 6. September 2006

P/F 6. September 2006

10,90 %

Faroe Island

526 668

134 107

Vestland Offshore Invest AS

Vestland Offshore Invest AS

16,80 %

Torangsvåg

482 540

-14 614

Other non-current financial investments

Andre langsiktige finansielle investeringer

83 279

Carrying amount as of 31.12.13

Balanseført verdi per 31.12.12

205 294

82 187

All investments are unquoted equity shares and are classified

Alle investeringer er unoterte aksjer, og er klassifisert som

as level 3 investments.

nivå tre investeringer.

Valuation is based on value adjusted equity in the ship

Verdivurderingene er basert på verdijustert egenkapital i de

owning companies. External valuations are used to estimate

skipseiende selskapene. Eksterne verdivurderinger benyttes

value of ships. These are subject to general factors in the

til å estimere verdien av skip. Disse er underlagt generelle

world economy and speicifically in the shipping industry.

faktorer i verdensøkonomien og spesifikt til shippingindustrien.

Calculating sensitivies on this values are assessed by the

Beregning av sensitiviet på verdivurderingene er ansett av

Group to be of great difficulties and would be of limited use,

konsernet å være svært utfordrende og ha begrenset nytte,

as the underlying factors are too judgemental in nature.

da de underliggende faktorene av natur er basert på skjønn.


ANNUAL REPORT 2013

93

The Group has investmensts included in non-current financial

Konsernet har investeringer inkludert i langsiktige finansielle

investments where the ownership share is over 20 per cent.

investeringer hvor eierandelen er over 20 prosent. Se note 9.

Refer to note 9.

Assessment of fair value

Vurdering av virkelig verdi

The different levels have been defined as follows:

De forskjellige nivående for vurdering av virkelig verdi er definert som følgende:

Level 1:

Nivå 1:

Fair value is measured by using quoted prices in active

Virkelig verdi måles ved bruk av noterte priser i aktive

markets for identical financial instruments.

markeder for identiske finansielle instrumenter.

No adjustments are made related to these prices.

Ingen justeringer er gjort knyttet til disse prisene.

Level 2:

Nivå 2:

The fair value of financial instruments that are not traded

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke handles i et

on an active market is determined using valuation methods.

aktivt marked bestemmes ved å bruke verdsettelsesmetoder.

These valuation methods maximise the use of observable

Disse

data where they are available, and rely as little as possible on

observerbare data der de er tilgjengelige, og belager seg

the Group’s own estimates. Classification at level 2 requires

minst mulig på konsernets egne estimater. Klassifisering på

that all significant data required to determine fair value are

nivå 2 krever at alle vesentlige data som kreves for å fastsette

observable data.

virkelig verdi er observerbare data.

verdsettelsesmetodene

maksimerer

bruken

av

Level 3:

Nivå 3:

Fair value is measured using significant data that are not

Virkelig verdi måles ved bruk av signifikant data som ikke er

based on observable market data.

basert på observerbare markedsdata.

20. OTHER NON-CURRENT RECEIVABLES

20. ANDRE LANGSIKTIGE FORDRINGER 2013

2012

Loan to P/F 6.september 2006

Lån til P/F 6.september 2006

62 007

33 914

Loan to P/F Skansi

Lån til P/F Skansi

43 120

40 988

Loan to Brattholm Invest AS

Lån til Brattholm Invest AS

5 716

5 516

Other long-term receivables

Andre langsiktige fordringer

7 260

4 458

Sum other long-term receivables

Sum andre langsiktige fordringer

118 103

84 877

The terms of the loans Vilkår for lånene The loan to P/F 6.september 2006 matures in 2016 (30 Mill

Lånet til P / F 6.september 2006 forfaller i 2016 (30 mill NOK)

NOK) and in 2018 (30 Mill NOK) and has a nominal interest

og i 2018 (30 mill NOK), og har en nominell rente på NIBOR +

rate of NIBOR + margin 5%.

5% margin.

The loan to P/F Skansi matures in 2017 and has a nominal

Lånet til P / F Skansi forfaller i 2017 og har en nominell rente

interest rate of 5.07%. The lender have an option to convert

på 5,07%. Det er en opsjon på å konvertere lånet til aksjer ved

the loan into shares at maturity date.

forfall.

The loan to Brattholm Invest AS has a nominal interest rate

Lånet til Brattholm Invest AS har en nominell rente på 4%.

4%.


ANNUAL REPORT 2013

94

21. INVENTORY

21. VARELAGER

(NOK 1,000) 2013

2012

Raw materials (at cost)

Råvarer (til anskaffelseskost)

38 872

56 386

Total inventories

Sum varelager

38 872

56 386

Inventory is recognized at the lower of average cost and net

Varelager vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaf-

realisable value, and consists of raw materials.

felseskost og netto salgsverdi, og består av råvarer.

22. CASH AND CASH EQUIVALENTS

22. BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE

Cash and cash equivalents consist of:

Bankinnskudd, kontanter og tilsvarende består av:

NOK (1,000)

2013

2012

Cash at banks - unrestricted

Bankinnskudd - ikke bundne midler

Cash at banks - restricted

Bundne midler i bank

133 175

104 373

148 206

10 862

Total

Sum

281 381

115 235

Restricted cash consists of:

Bundne midler består av:

Security furnished to customer for payment in advance

Sikkerhetsstillelse til kunder for

Tax withholding accounts

Skattetrekkskonto

11 431

Security for foreign currency

Sikkerhet for fremmed valuta

1 654

135 120

forskuddsbetalinger

At 31 December 2013, the Group had available NOK mill 26,5 (2012: NOK mill 27,7, 1 January 2012: NOK 0) of undrawn

Pr. 31. desember 2013 hadde konsernet tilgjengelig MNOK 26,5 (2012: MNOK 27,7 , fra 1. januar 2012: MNOK 0) av

committed borrowing facilities.

ubenyttede trekkfasiliteter.

23. GOVERNMENT GRANTS

23. OFFENTLIGE TILSKUDD

At 1 January

2013

2012

01.jan

Received during the year

Mottatt i løpet av året

3 657

3 239

Released to the income statement

Inntektsført i løpet av året

3 657

3 239

At 31 December

31.des

-

-

Government grants have been received for several constructions. There are no unfulfilled conditions or contingencies attached to these grants.

Offentlige tilskudd er mottatt for flere utviklingsprosjekter. Det er ingen uoppfylte forhold eller betingelser knyttet til disse tilskuddene.


ANNUAL REPORT 2013

95

24. ISSUED CAPITAL AND RESERVES

24. AKSJEKAPITAL OG RESERVER

Ordinary shares issued and fully paid

Ordinære aksjer utstedt og fullt betalt

Number of ordinary shares

Antall ordinære aksjer

Par value (NOK)

Pålydende (NOK)

Share capital (NOK)

Aksjekapital (NOK)

2013

2012

January 1, 2012

1 126 416

1 126 416

1 126 416

1,00

1,00

1,00

1 126 416

1 126 416

1 126 416

Alle aksjer har like rettigheter.

All shares have equal rights. 2013

2013

The share capital was 1 126 416 divided by the same amount

Aksjekapitalen utgjør kr. 1 126 416 fordelt på tilsvarende antall

of shares, at NOK 1.00.

aksjer, med pålydende NOK 1,00.

2012

2012

No new shares were issued in 2012.

Ingen nye aksjer ble utstedt i 2012.

Dividends and group contributions

Utbytte og konsernbidrag

The Group has paid a dividend of MNOK 24.8 in 2013.

Konsernet utbetalte utbytte på MNOK 24,8 i 2013.

Konsernet utbetalt utbytte på MNOK 59,9 i 2012.

The Group has paid a dividend of NOK 59.9 million in 2012.

Shareholders as of 31.12.2013

Aksjonærer per 31.12.2013

Controlled by / Kontrollert av

Number of shares / Antall aksjer

Ownership / Eierandel

925 000

82,1 %

58 626

5,2 %

Havila Holding AS

Havila Holding AS

Geir Johan Bakke AS

Geir Johan Bakke AS

Geir Johan Bakke (CEO)

Havyard Group ASA

Havyard Group ASA

Own shares

16 374

1,5 %

Stig M. Espeseth

Stig M. Espeseth

CEO Havyard Design & Solutions AS

12 149

1,1 %

Arve Helsem Leine

Arve Helsem Leine

12 149

1,1 %

Jonfinn Ulfstein

Jonfinn Ulfstein

12 149

1,1 %

Lasse Svoren

Lasse Svoren

12 149

1,1 %

Kjellbjørn Kopperstad

Kjellbjørn Kopperstad

12 149

1,1 %

Other shareholders (<1%)

Andre aksjonærer (<1%)

65 671

5,8 %

Number of shares

Sum antall aksjer

1 126 416

100,0 %

Ultimate controlling company of the Group is Havila Holding

Øverste kontrollerende selskap i konsernet er Havila Holding

AS. Chairman of the board Per Sævik and board members

AS. Styreleder Per Sævik og styremedlemmene Hege Sævik

Hege Sævik Rabben, Njål Sævik and Vegard Sævik have

Rabben, Njål Sævik og Vegard Sævik har indirekte eierskap i

indirect ownership in the group through their ownership in

konsernet gjennom sitt eierskap i Havila Holding AS.

Havila Holding AS.

Parent company Havila Holding AS is a limited company

Morselskapet Havila Holding AS er et aksjeselskap basert i

based in Norway, and its head office is located in Fosnavåg,

Norge, og hovedkontoret ligger i Fosnavåg, Herøy.

Herøy.


ANNUAL REPORT 2013

96

25. EARNINGS PER SHARE

25. RESULTAT PER AKSJE

The group has no financial options or convertible loans with

Konsernet

a future dilution effect.

konvertible lån med fremtidig utvanningseffekt.

har

ingen

finansielle

opsjonsavtaler

(NOK 1,000) Profit attributable to equity holders of parent

Årets resultat tilordnet aksjeeiere i morselskapet

Average number of shares outstanding

Gjennomsnittlig antall utestående aksjer

Earnings per share (NOK)

Resultat per aksje (NOK)

eller

2013

2012

138 100

163 509

1 126

1 126

122,60

145,16

Earnings per share is based on a weighted average number

Resultat per aksje er basert på et vektet gjennomsnitt av ut-

of ordinary shares outstanding during the year.

estående ordinære aksjer gjennom året.

26. CONTINGENCIES AND PROVISIONS

26. BETINGEDE FORPLIKTELSER OG AVSETNINGER

Legal disputes

Tvister

Neither Havyard Group ASA nor any of its 100 % owned

Hverken Havyard Group ASA eller noen av dets 100 %

subsidiaries are as of the date of these financial statements

eide datterselskap er per dato ved avleggelse av dette

involved in any material legal proceedings. Likewise, no

regnskapet involvert i noen vesentlige rettssaker. Likeledes

notification of potential legal

har ingen varsler om potensielle søksmål blitt mottatt av

proceedings have been

received by said companies.

nevnte selskaper.

As far as concerns partly owned subsidiaries, a summons

For deleide datterselskaper, har det blitt mottatt en stevning

dated 30 January 2014 has been received by Norwegian

datert 30. januar 2014 av Norwegian Electric Power Systems

Electric Power Systems AS (NES), which is owned 37,9 % by

AS (NES), som eies 37,9 % av selskapet. Basert på de foreløpige

the Company. Based on the preliminary investigations and

undersøkelser og betraktninger utført av selskapet, er

considerations carried out by the Company, as of today,

selskapet per dato for avleggelse av dette regnskapet i den

the opinion is that the plaintiff will not be awarded any

oppfatning at saksøker ikke vil bli tildelt noen kompensasjon

compensation from NES in this matter.

fra NES i denne saken.

Guarantees/warranties

Garantier

Being a group in the shipbuilding industry, the Group from

Som følge av å være et konsern i skipsbyggingsndustrien,

time to time faces warranty claims as part of its ordinary

møter konsernet fra tid til annen garantikrav som en del av

business. No material warranty claim has as of the date

den ordinære virksomheten. Det er per dato for avleggelse

of these financial statements been directed at any of the

av dette regnskapet ingen materielle garantikrav rettet mot

companies in the Group, nor have any of the companies in

noen av selskapene i konsernet, og det er heller ingen av

the Group been notified of any such claims.

selskapene i konsernet som er blitt varslet om slike krav.


ANNUAL REPORT 2013

97

NOTE 27. RELATED PARTY TRANSACTIONS

27. TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE

Transactions with related parties

Transaksjoner med nærstående parter

The Group has various transactions with related parties. All

Konsernet har en rekke transaksjoner med nærstående

the transactions have been carried out as part of the ordinary

parter. Alle transaksjonene er utført som ledd i ordinær drift

operations and at arms -length prices.

og i henhold til armlengdes prinsipp. De mest vesentlige transaksjonene er følgende:

The most significant transactions are as follows: Norwegian Electric Systems AS

Sales to related parties / Salg til nærstående parter

Purchases from related parties / Kjøp fra nærstående parter

2013

-

119 983

6 758

2012

-

91 918

21 200

Sales to related parties / Salg til nærstående parter

Purchases from related parties / Kjøp fra nærstående parter

Amounts owed to related parties / Skyldig beløp til nærstående parter

2013

-

2 260

-

2012

-

974

115

Sales to related parties / Salg til nærstående parter

Purchases from related parties / Kjøp fra nærstående parter

Amounts owed to related parties / Skyldig beløp til nærstående parter

2013

-

1 642

4

2012

-

2 225

260

Sales to related parties / Salg til nærstående parter

Purchases from related parties / Kjøp fra nærstående parter

Amounts owed to related parties / Skyldig beløp til nærstående parter

2013

-

-

-

2012

364 000

-

-

Sales to related parties / Salg til nærstående parter

Purchases from related parties / Kjøp fra nærstående parter

Amounts owed to related parties / Skyldig beløp til nærstående parter

2013

-

-

-

2012

108 820

-

-

Havblikk Eiendom AS

Havila Holding AS

Havila Charisma IS

NorthSea PSV IS

Amounts owed to related parties / Skyldig beløp til nærstående parter

Loans to NorthSea PSV as at 31 December 2013 MNOK

Lån til NorthSea PSV utgjør per 31 desember 2013 MNOK 15,2

15.2 (MNOK 11.3 as at 31 december 2012). Uncalled loan

(MNOK 11,3 per 31. desember 2012). Uinnkalt låneforpliktelse

commitment to NorthSea PSV IS as at December 31 2013

til NorthSea PSV IS utgjør per 31 desember 2013 MNOK 8,6

MNOK 8.6 ( MNOK 10.7 as at 31 December 2012)

(MNOK 10,7 per 31. desember 2012)

The balance sheet includes the following receivables and

Balansen inkluderer følgende fordringer og gjeld som følge

payables resulting from transactions with associated

av transaksjoner med tilknyttede selskaper:

companies: 2013

2012

Account receivables

Kundefordringer

1 173

1 387

Account payables

Leverandørgjeld

6 758

21 413

Total

Sum

7 931

22 800

See note 5 for more information on loans and remuneration

See note 5 for more information on loans and remuneration

to management and the board.

to management and the board.


ANNUAL REPORT 2013

28. SUBSEQUENT EVENTS

98

28.HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

The Group was converted into a public limited company

Konsernet ble omdannet til et allmennaksjeselskap (ASA) den

(ASA) on March 21, 2014.

21. mars 2014.

Application for listing at the Oslo Stock Exchange for Havyard

Søknad om notering på Oslo Børs for Havyard Group ASA ble

Group ASA was submitted in March 2014.

levert i mars 2014.

29. FIRST TIME ADOPTION OF IFRS

29. FØRSTEGANGSANVENDELSE AV IFRS

These financial statements, for the year ended December 31,

Årsregnskapet og årsberetningen for året som ble avsluttet

2013 are the first the Group has prepared in accordance with

31. desember 2013 er det første konsernet har utarbeidet

IFRS. For periods up to and including the year ended 2013,

i samsvar med IFRS. For perioder opp til og med 2012,

the Group prepared its financial statements in accordance

utarbeidet konsernet sine regnskaper i henhold til norske

with Norwegian generally accepted accounting principles

regnskapsskikk (NGAAP).

(NGAAP). In preparing these financial statements, the Group's opening

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet

statement of financial position was prepared as of 1 January

åpningsbalanse utarbeidet pr 1. januar 2012 i forbindelse

ble konsernets

2012, the Group's transition to IFRS. This note explains the

med konsernets overgang til IFRS. Denne noten forklarer

principal adjustments made by the Group in restating its

de viktigste justeringer som er gjort av konsernet ved

NGAAP financial statements.

omarbeiding av NGAAP-regnskapene.

The general requirement is full retrospective application of

Det generelle kravet er full retrospektiv anvendelse av

IFRS, meaning that the opening statement of financial position

IFRS, noe som betyr at åpningsbalansen og oppstilling av

and statement of comprehensive income are prepared as if

totalresultatet er utarbeidet som om kravene i IFRS som

the IFRS requirements as of December 31, 2013 always have

ble brukt 31 desember 2013 alltid har vært anvendt. Det er

been applied. There are several exceptions and exemptions

flere unntak og fritak fra dette prinsippet. De fleste av disse

from this principle. Most of these are neither not applicable

er verken aktuelle eller brukes ikke av konsernet. En full

or not used by the Group. A full retrospective application of

retrospektiv anvendelse av IFRS har blitt gjort, med unntak av

IFRS has been made, with the exception of use of deemed

bruk av estimert anskaffelseskost for én eiendom ( IFRS1.D5 ).

cost for one item of PP&E (IFRS1.D5). The Group has early

Konsernet har tatt i bruk IFRS 10, 11 og 12 (se note 2).

adopted IFRS 10, 11 and 12 (see Note 2). The main effects of transition to IFRS relates to accounting for

De viktigste effektene av overgangen til IFRS er knyttet til

development costs, use of deemed cost for one item of PP&E

regnskapsføring av utbyggingskostnader, bruk av estimert

and accounting for associates.

anskaffelseskost for én eiendom og regnskapsføring av tilknyttede selskap.


ANNUAL REPORT 2013

99

Consolidated balance sheet of 1 January 2012

Konsolidert balanse per 1 januar 2012 Note

(NOK 1,000) ASSETS

EIENDELER

Non current assets

Anleggsmidler

Goodwill

Goodwill

Licenses, patents and R&D

Lisenser, patenter og FoU A

NGAAP 1.1.2012

Effect of transition to IFRS

IFRS 1.1.2012

4 024

-

4 024

694

-

694

Property, plant and equipment

Eiendom, anlegg og utstyr

68 798

91 336

160 134

Investment in subsidiaries

Investeringer i datterselskaper

455

-

455

Loan to subsidiaries

Lån til datterselskaper

736

-

736

21 398

(7 128)

14 270

8 374

-

8 374

Investment in associates

Investeringer i tilknyttede selskap

Investment in financial assets

Investeringer i finansielle eiendeler

F

Other non current receivable

Andre langsiktige fordringer

20 000

-

20 000

Total non current assets

Sum anleggsmidler

124 479

84 208

208 687

Current Assets

Omløpsmidler

Inventory

Varelager

6 606

-

6 606

Accounts receivables

Kundefordringer

27 981

-

27 981

Other receivables

Andre kortsiktige fordringer

60 704

-

60 704

Earned, not billed production

Opptjent, ikke fakturert produksjon

533 185

-

533 185

Cash and cash equivalents

Bankinnskudd, kontanter og lignende

257 564

-

257 564

Total Current Assets

Sum omløpsmidler

886 040

-

886 040

TOTAL ASSETS

SUM EIENDELER

1 010 519

84 208

1 094 727

EQUITY AND LIABILITIES

GJELD OG EGENKAPITAL

Equity

Egenkapital

Share capital

Aksjekapital

Share premium reserve

Overkurs

Treasury shares

Egne aksjer

Other paid-in capital

Annen innbetalt egenkapital

Retained earnings

Opptjent egenkapital

Non-controlling interest

Minoritetsinteresser

Total equity

Sum egenkapital

Long term liabilities

Langsiktig gjeld

Deferred tax liability

Utsatt skatt

Pension liabilities

Pensjonsforpliktelse

Liabilities to financial institutions

Gjeld til kredittinstitusjoner

Other long-term liabilities

Annen langsiktig gjeld

Total long term liabilities

Sum langsiktig gjeld

Current liabilities

Kortsiktig gjeld

Accounts payables

Leverandørgjeld

Taxes payable

Betalbar skatt

Provision for dividend

Utbytte

Public duties payables

Skyldige offentlig avgifter

Liabilities to financial institutions

Gjeld til kredittinstitusjoner

A, B, E

A, C, E D

B D

1 126

-

1 126

5 462

-

5 462

(17)

-

-17

0

-

-

292 354

118 576

410 930

215

-

215

299 140

118 576

417 716

22 793

25 574

48 367

1 623

-

1 623

28 378

(7 147)

21 231

7 243

-

7 243

60 038

18 427

78 465

90 068

-

90 068

94 155

-

94 155

59 942

(59 942)

-

28 140

-

28 140

316 972

7 147

324 119

Other current liabilities

Annen kortsiktig gjeld

62 064

-

62 064

Total current liabilities

Sum kortsiktig gjeld

651 341

(52 795)

598 546

Total liabilities

Sum gjeld

711 379

(34 368)

677 011

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

1 010 519

84 208

1 094 727


ANNUAL REPORT 2013

100

Reconciliation of total comprehensive income for 2012

Avstemming av totalresultat for 2012

Profit and Loss statement (NOK 1,000)

Resultatregnskap (NOK 1,000)

Note

NGAAP 2012 01.01 -31.12

Effect of transition to IFRS / Overgangs-effekt til IFRS

IFRS 2012 01.01 - 31.12

Sales revenues

Salgsinntekt

F

1 641 847

-217 927

1 423 920

Other operating revenues

Annen driftsinntekt

Operating revenue

Driftsinntekt

Cost of sales

Varekostnader

Payroll expenses etc.

Lønnskostnader

Depreciations and amortization

Avskrivninger og nedskrivninger

A, C, E

Other operating expenses

Andre driftskostnader

Operating expenses

2 932

-

2 932

1 644 779

-217 927

1 426 852

F

1 084 687

-192 647

892 040

E

234 064

-5 583

228 481

11 893

-242

11 651

79 479

-

79 479

Driftskostnader

1 410 122

-198 472

1 211 650

Operating profit/loss (EBIT)

Driftsresultat

234 657

-19 455

215 202

Financial income

Finansinntekter

6 942

-

6 942

Financial expenses

Finanskostnader

6 340

-

6 340

Share of profit/loss of associate

Andel av resultat fra tilknyttet selskap

-1 051

-

-1 051

Profit/loss before tax from continuing operations

Ordinært resultat før skattekostnad fra videreført virksomhet

234 208

-19 455

214 752

Income tax expenses

Skattekostnad

Profit for the year from continuing operations

Årsresultat fra videreført virksomhet

Attributable to:

Tilordnet:

Equity holders of the parent

Aksjonærer i morselskapet

Non-controlling interest

Minoritetsinteresser

Total

Sum

Earnings per share (NOK)

Resultat per aksje (NOK)

E,F

Consolidated statement of other comprehensive income

55 951

-5 689

50 262

178 257

-13 766

164 491

177 192

-13 684

163 509

1 065

-82

983

178 257

-13 766

164 491

157,4

145,2

Konsolidert oppstilling over utvidet resultat

Profit of the year

Årsresultat

Other comprehensive income:

Utvidet resultat for perioden

178 257

-13 766

164 491

Net actuarial profit/ (loss) Fair value adjustment avaliable-for-sale financial assets

Aktuarielle gevinster og tap

-

-

-

Endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler

-

-

-

Other comprehensive income

Sum

-

-

-

Total comprehensive income for the year

Sum utvidet resultat for perioden

178 257

-13 766

164 491

Attributable to:

Tilordnet: 177 192

-13 684

163 509

1 065

-82

983

178 257

-13 766

164 491

Equity holders of the parent

Aksjonærer i morselskapet

Non-controlling interest

Minoritetsinteresser

Total

Sum


ANNUAL REPORT 2013

101

Consolidated balance sheet of 31 December 2012 (NOK 1,000)

ASSETS

EIENDELER

Non current assets

Anleggsmidler

Konsolidert balanse per 31 desember 2012 Note

NGAAP 31.12.2012

Effect of transition to IFRS

IFRS 31.12.2012

Goodwill

Goodwill

C

19 891

4 027

23 918

Licenses, patents and R&D

Lisenser, patenter og FoU

E

9 549

10 621

20 170

A

138 898

88 587

227 485

456

-

456

Property, plant and equipment

Eiendom, anlegg og utstyr

Investment in subsidiaries

Investeringer i datterselskaper

Loan to subsidiaries

Lån til datterselskaper

Investment in associates

Investeringer i tilknyttede selskap

Loan to associates

Lån til tilknyttede selskap

Investment in financial assets

Investeringer i finansielle eiendeler

Other non current receivable

Andre langsiktige fordringer

Total non current assets

Sum anleggsmidler

Current Assets

Omløpsmidler

Inventory

Varelager

F

736

-

736

94 060

(18 202)

75 858

11 260

-

11 260

134 962

-

134 962

84 877

-

84 877

494 689

85 034

579 723

56 386

-

56 386

Accounts receivables

Kundefordringer

74 098

-

74 098

Other receivables

Andre kortsiktige fordringer

98 346

-

98 346

Earned, not billed production

Opptjent, ikke fakturert produksjon

459 115

-

459 115

Cash and cash equivalents

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Total Current Assets

Sum omløpsmidler

TOTAL ASSETS

SUM EIENDELER

EQUITY AND LIABILITIES

GJELD OG EGENKAPITAL

Equity

Egenkapital

Share capital

Aksjekapital

Share premium reserve

Overkurs

Treasury shares

Egne aksjer

Other paid-in capital

Annen innbetalt egenkapital

Retained earnings

Opptjent egenkapital

Non-controlling interest

Minoritetsinteresser

Total equity

Sum egenkapital

Long term liabilities

Langsiktig gjeld

Deferred tax liability

Utsatt skatt

115 235

-

115 235

803 180

-

803 181

1 297 870

85 034

1 382 905

1 126

-

1 126

5 462

-

5 462

-24

-

(24)

-

-

-

444 974

55 386

500 360

3 428

16 053

19 481

454 966

71 438

526 404

A, C, E

31 076

26 567

57 643

872

-

872

118 775

(18 755)

100 020

A, C, E

Pension liabilities

Pensjonsforpliktelse

Liabilities to financial institutions

Gjeld til kredittinstitusjoner

D G

Other long-term liabilities

Annen langsiktig gjeld

Total long term liabilities

Sum langsiktig gjeld

Current liabilities

Kortsiktig gjeld

Accounts payables

Leverandørgjeld

7 560

10 337

17 897

158 284

18 148

176 432

146 890

-

146 890 57 081

Taxes payable

Betalbar skatt

E

55 890

1 191

Provision for dividend

Utbytte

B

24 792

(24 792)

-

Public duties payables

Skyldige offentlig avgifter

35 313

-

35 313

290 168

18 755

308 923

131 567

294

131 861

684 620

(4 553)

680 067

Liabilities to financial institutions

Gjeld til kredittinstitusjoner

Other current liabilities

Annen kortsiktig gjeld

D

Total current liabilities

Sum kortsiktig gjeld

Total liabilities

Sum gjeld

842 905

13 595

856 500

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

1 297 871

85 034

1 382 905


ANNUAL REPORT 2013

102

Consolidated income statement for 2013 / Avstemming av totalresultat for 2013 Note

(NOK 1,000)

NGAAP2013 01.01 -31.12

Effect of transition to IFRS / Overgangseffekt til IFRS

IFRS 2013 01.01 - 31.12

1 982 679

-

1 982 679

4 253

-

4 253

1 986 932

-

1 986 932

1 352 109

-

1 352 109

333 761

-21 684

312 077

Resultatregnskap (NOK 1,000)

Sales revenues

Salgsinntekt

Other operating revenues

Annen driftsinntekt

Operating revenue

Driftsinntekt

Cost of sales

Varekostnader

Payroll expenses etc.

Lønnskostnader

Depreciations and amortization

Avskrivninger og nedskrivninger

Other operating expenses

Andre driftskostnader

Operating expenses

Driftskostnader

Operating profit/loss (EBIT)

Driftsresultat

Financial income

E A, C, E

19 463

-1 521

17 942

124 230

-

124 230

1 829 562

-23 205

1 806 358

157 370

23 205

180 575

Finansinntekter

18 898

2 768

21 666

Financial expenses

Finanskostnader

16 922

-

16 922

Share of profit/loss of associate

Andel av resultat fra tilknyttet selskap

4 196

-

4 196

Profit/loss before tax from continuing operations

Ordinært resultat før skattekostnad fra videreført virksomhet

163 542

25 973

189 515

Income tax expenses

Skattekostnad

43 280

5 775

49 055

Profit/loss for the year from continuing operations

Årsresultat fra videreført virksomhet

120 263

20 197

140 460

Attributable to:

Tilordnet:

Equity holders of the parent

Aksjonærer i morselskapet

118 242

19 858

138 100

Non-controlling interest

Minoritetsinteresser

Total

Sum

Earnings per share (NOK)

Resultat per aksje(NOK)

2 020

339

2 360

120 263

20 197

140 460

105,0

122,6

Consolidated statement of other comprehensive income / Konsolidert oppstilling over utvidet resultat Profit of the year

Årsresultat

Other comprehensive income:

Utvidet resultat for perioden

120 263

20 197

140 460

Translation differences

Omregningsdifferanser

-

5 213

5 213

Fair value adjustment avaliable-for-sale financial assets

Endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler

-

19 993

19 993

Other comprehensive income

Sum

-

25 206

25 206

Total comprehensive income for the year

Sum utvidet resultat for perioden

120 263

20 197

165 666

Attributable to:

Tilordnet: 118 242

44 640

162 882

2 020

763

2 783

120 263

20 197

165 666

Equity holders of the parent

Aksjonærer i morselskapet

Non-controlling interest

Minoritetsinteresser

Total

Sum


ANNUAL REPORT 2013

103

Consolidated balance sheet of 31 December 2013 (NOK 1,000)

ASSETS

EIENDELER

Non current assets

Anleggsmidler

Intangible assets

Goodwill

Konsolidert balanse per 31 desember 2013 Note

NGAAP 31.12.2013

Effect of transition to IFRS/ Overgangs-effekt til IFRS

IFRS 31.12.2013

C

15 186

8 732

23 918

Licenses, patents and R&D

Lisenser, patenter og FoU

E

10 564

30 919

41 483

Property, plant and equipment

Eiendom, anlegg og utstyr

A

154 328

85 839

240 167

Loan to subsidiaries

Investeringer i datterselskaper

736

-

736

154 261

(70 118)

84 143

15 185

-

15 185

139 290

66 004

205 294

Investment in associates

Lån til datterselskaper

Loan to associates

Investeringer i tilknyttede selskap

Investment in financial assets

Lån til tilknyttede selskap

Derivatives

Investeringer i finansielle eiendeler

Other non current receivable

Andre langsiktige fordringer

Total non current assets

Sum anleggsmidler

Current Assets

Omløpsmidler

Inventory

Varelager

Accounts receivables

Kundefordringer

Other receivables

Andre kortsiktige fordringer

Earned, not billed production

Opptjent, ikke fakturert produksjon

Cash and cash equivalents

Bankinnskudd, kontanter og lignende

F F

H

H

-

-

-

118 103

-

118 103

607 653

121 376

729 030

33 372

5 500

38 872

82 122

-

82 122

139 551

-

139 551

267 074

-5 500

261 574

281 381

-

281 381

Total Current Assets

Sum omløpsmidler

803 499

-

803 500

TOTAL ASSETS

SUM EIENDELER

1 411 152

121 376

1 532 530

EQUITY AND LIABILITIES

GJELD OG EGENKAPITAL

Equity

Egenkapital

Share capital

Aksjekapital

1 126

-

1 126

5 462

-

5 462

-16

-

(16)

-

-

-

555 151

85 714

640 865

Share premium reserve

Overkurs

Treasury shares

Egne aksjer

Other paid-in capital

Annen innbetalt egenkapital

Retained earnings

Opptjent egenkapital

A, C, E

Available for sale reserves

Minoritetsinteresser

-

-

-

Currency translation account

Sum egenkapital

-

-

-

Non-controlling interest

Minoritetsinteresser

5 448

15 554

21 002

Total equity

Sum egenkapital

567 171

101 268

668 438

Long term liabilities

Langsiktig gjeld

G

Deferred tax liability

Utsatt skatt

A, C, E

15 211

30 016

45 227

Liabilities to financial institutions

Gjeld til kredittinstitusjoner

D

115 223

-17 100

98 123

Other long-term liabilities

Annen langsiktig gjeld

G

9 203

9 904

19 107

Total long term liabilities

Sum langsiktig gjeld

139 637

22 819

162 457

Current liabilities

Kortsiktig gjeld

Accounts payables

Leverandørgjeld

128 278

-

128 278

Taxes payable

Betalbar skatt

54 303

3 600

57 903

Provision for dividend

Utbytte

B

24 976

-24 976

-

16 916

-

16 916

D

160 871

17 100

177 971

319 000

1 568

320 568

Public duties payables

Skyldige offentlig avgifter

Liabilities to financial institutions

Gjeld til kredittinstitusjoner

Other current liabilities

Annen kortsiktig gjeld

Total current liabilities

Sum kortsiktig gjeld

704 343

-2 708

701 635

Total liabilities

Sum gjeld

843 980

20 111

864 092

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

1 411 152

121 379

1 532 530


ANNUAL REPORT 2013

104

Consolidated statement of equity as of 1 January 2012,

Konsolidert egenkapitalavstemming per 1.januar 2012,

31 December 2012 and 31 December 2013

31.desember 2012 og 31 desember 2013

Consolidated statement of equity under NGAAP and IFRS

Konsolidert egenkapitalavstemming under NGAAP og IFRS

as of 01.01.2012

per 01.01.2012

(NOK 1,000)

(NOK 1,000)

Equity per 1.1.2012 (NGAAP)

Egenkapital per 1.1.2012 (NGAAP)

Effect of transition to IFRS

Effekt av overgang til IFRS

Fair value adjustment land and buildings

Virkelig verdi justering av eiendom og anlegg

Investment in associates

Investering i tilknyttede selskap

Adjustment provision for dividend

Justering for avsetning for utbytte

Share Capital

Share Premium Reserve

Treasury shares

Retained earnings

Noncontrolling interest

Total equity

Aksjekapital

Overkurs

Egne aksjer

Opptjent EK

Minoritetsint.

Sum EK

1 126

5 462

-17

292 354

215

299 140

65 762

65 762

-7 128

-7 128

59 942

Equity per 1.1.2012 (IFRS) Egenkapital per 1.1.2012 (IFRS)

1 126

5 462

-17

410 930

59 942 215

417 716

Consolidated statement of equity under NGAAP and IFRS

Konsolidert egenkapitalavstemming under NGAAP og IFRS

as of 31.12.2012

per 31.12.2012

Equity per 31.12.2012 (NGAAP)

Egenkapital per 31.12.2012 (NGAAP)

Effect of transition to IFRS

Effekt av overgang til IFRS

1 126

5 462

-24

444 974

3 428

Fair value adjustment land and buildings

Virkelig verdi justering av eiendom og anlegg

Adjustment goodwill

Justering goodwill

6 835

6 835

Investment in associates

Investering i tilknyttede selskap

-18 202

-18 202

Adjustment provision for dividend

Justering for avsetning for utbytte

24 792

24 792

Recognition of development activities

Balanseføring av utviklingskostnader

7 668

7 668

Put option MMC

Put opsjon MMC

Reclassification equity / adjustment minority

Reklassifisering egenkapital / justering av minoritet

63 783

Equity per 31.12.2012 (IFRS) Egenkapital per 31.12.2012 (IFRS)

1 126

5 462

(24)

454 966

63 783

-13 438

-13 438

-29 492

29 492

-

500 359

19 482

526 404

Consolidated statement of equity under NGAAP and IFRS as

Konsolidert egenkapitalavstemming under NGAAP og IFRS

of 31.12.2013

per 31.12.2013

Equity per 31.12.2013 (NGAAP)

Egenkapital per 31.12.2013 (NGAAP)

Effect of transition to IFRS

Effekt av overgang til IFRS

1 126

5 462

-16

555 151

5 448

567 171

Fair value adjustment land and buildings

Virkelig verdi justering av eiendom og anlegg

61 804

61 804

Fair value adjustment available for sale financial asset

Virkelig verdi justering investeringer holdt for salg

19 993

19 993

Adjustment goodwill

Justering goodwill

2 193

2 193

Adjustment provision for dividend

Justering for avsetning for utbytte

24 976

24 976

Adjustment earn-out from acquisition

Justering earn-out fra oppkjøp

-1 404

-1 404

Investment in associates

Investering i tilknyttede selskap

-25 330

-25 330

Recognition of development activities

Balanseføring av utviklingskostnader

31 908

31 908

Put option MMC

Put opsjon MMC

Reclassification equity / adjustment minority

Reklassifisering egenkapital / justering av minoritet

Equity per 31.12.2013 (IFRS)

Egenkapital per 31.12.2013 (IFRS)

1 126

5 462

(16)

-12 873

-12 873

-28 427

28 427

-

640 865

21 002

668 439


ANNUAL REPORT 2013

NOTES TO TRANSITION EFFECTS

105

NOTER TIL OVERGANGSEFFEKTER

Note A

Property, plant and equipment

Note A

Eiendom , anlegg og utstyr

An entity may elect to measure an item of property, plant and

Et foretak kan velge å måle eiendom, anlegg og utstyr på tidspunktet

equipment at the date of transition to IFRSs at its fair value and use

for overgang til IFRS til virkelig verdi og bruke

that fair value as its deemed cost at that date (IFRS 1.D5).

den virkelig verdi som estimert anskaffelseskost på denne dato (IFRS 1.D5).

This exception from IFRS 1 has been used for the Groups yard in

Dette unntaket fra IFRS 1 har blitt brukt for konsernets verft i Leirvik,

Leirvik, Norway. Fair value is used as deemed cost.

Norge. Virkelig verdi brukes som estimert anskaffelseskost.

Note B

Note B

Provision for dividend

Avsatt utbytte

Under NGAAP dividend proposed at the end of the reporting period,

Under

NGAAP

shall be recognised as a liability. Under IFRS If an entity declares

rapporteringsperioden som en forpliktelse i balansen.

avsettes

foreslått

utbytte

ved

utgangen

av

dividends to holders of equity instruments after the reporting period,

Under IFRS, dersom et foretak vedtar utbytte til eiere av

the entity shall not recognise those dividends as a liability at the end of

egenkapitalinstrumenter etter rapporteringsperioden ,

the reporting period. (IAS 10.12).

skal foretaket ikke regnskapsføre dette utbyttet som en forpliktelse ved utgangen av rapporteringsperioden. (IAS 10.12).

Based on the above changes, provision for dividend has been in

Basert på ovennevnte endringer, har avsatt utbytte blitt reklassifisert

retrospect reclassified to retained earnings as of 1.1.2012, 31.12.2012

til opptjent egenkapital per 1.1.2012,

and 31.12.2013.

31.12.2012 og 31.12.2013.

Note C

Note C

Goodwill

Goodwill

Under NGAAP, goodwill is amortised over the expected useful life.

Etter NGAAP avskrives goodwill over forventet økonomisk levetid.

Under IFRS, goodwill is not amortised. Instead, the acquirer shall

Under IFRS skal goodwill ikke avskrives. I stedet

test goodwill for impairment annually or more frequently if events

skal det foretas en årlig nedskrivningstest av goodwill, eller oftere hvis

or changes in circumstances indicate that it might be impaired, in

hendelser eller endringer i omstendigheter

accordance with (IAS 36 /IFRS 3.54).

tilsier at verdien kan være svekket, i samsvar med (IAS 36 / IFRS 3.54).

Based on the above changes, amortised goodwill has been reversed

Basert på ovennevnte endringer, har avskrevet goodwill blitt reversert

in retrospect as of 1.1.2012, 31.12.2012 and 31.12.2013.

i ettertid per 1.1.2012, 31.12.2012 og 31.12.2013.

Note D

Note D

Liabilities to financial institutions

Gjeld til finansinstitusjoner

Under IFRS the current portion of long-term debt are reclassified from

Under IFRS reklassifiseres den kortsiktige delen av langsiktig gjeld fra

long-term to current liabilities.

langsiktig gjeld til kortsiktig gjeld.

Note E

Note E

Capitalization of development costs

Aktivering av utviklingskostnader

(intangible assets)

(immaterielle eiendeler)

Under NGAAP the Group choose to expense directly development cost.

Under NGAAP har konsernet valgt å kostnadsføre utviklingskostnader

Full retrospective implementation of IAS 38 includes capitalization of

direkte. Full retrospektiv implementering av

development costs. Intangible assets are depreciated over economic

IAS 38 inkluderer balanseføring. Immaterielle eiendeler avskrives over

useful life.

økonomisk levetid.

Note F

Investment in associates

Note F

Investeringer i tilknyttede selskaper

Under NGAAP the Group did not eliminate internal profit of

Under

NGAAP

transactions with associates. Full retrospective implementation of

på transaksjoner med tilknyttede

eliminerte

konsernet

ikke

internt

overskudd

selskaper.

Full

retrospektiv

IFRS requires such eliminations. Revenue and project cost are reduced

implementering av IFRS krever slike elimineringer. Inntekter og

accordingly and effect is adjusted against equity in the Group.

prosjektkostnader er redusert tilsvarende, og effekten er justert mot egenkapitalen i konsernet.

Note G

Put-option

Note G

Put - opsjon

At time of purchase a put option was issued to the minority share

På kjøpstidspunktet ble en salgsopsjon utstedt til minoritetsaksjonærene

holders of MMC Tendos Holding AS for the remaining shares. See note

av MMC Tendos Holding AS for de

9. This is included in other current liabilities and long term liabilities

resterende aksjene . Se note 9. Denne opsjonen er inkludert i annen

based on maturity date and reduces minority interests in equity.

kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld basert på forfallsdato og reduserer minoritetsinteresser i egenkapital.

Note H

Other adjustments

Note H

Andre justeringer

The IFRS implementation for the Group has also identified other minor

Implementeringen av IFRS for konsernet har også identifisert andre

adjustments that are accounted for, i.e. earn-out for acquisition.

mindre justeringer som regnskapsføres, for eksempel earn- out for oppkjøpet.


PARENT COMPANY / MORSELSKAP


ANNUAL REPORT 2013

108

PROFIT AND LOSS STATEMENT PARENT COMPANY / RESULTATREGNSKAP MORSELSKAP

Operating revenues and operating expenses

Note

2013

2012

3, 12

Driftsinntekter og driftskostnader

Sales revenue

Salgsinntekt

1 236 597 030

1 099 441 658

Other operating revenue

Annen driftsinntekt

2 700 000

10 000 000

Total revenue

Sum driftsinntekter

1 239 297 030

1 109 441 658

Cost of sales

Varekostnad

12

1 158 334 223

996 080 211

Wages and salaries

Lønnskostnad

4

18 500 771

12 360 588

Depreciation

Ordinære avskrivinger

6

960 731

806 473

Other operating expenses

Annen driftskostnad

16 860 253

12 636 985

Total operating expenses

Sum driftskostnader

1 194 655 978

1 021 884 256

Operating profit

Driftsresultat

44 641 052

87 557 402

Financial income and expenses

Finansinntekter og finanskostnader

Other interest received

Annen renteinntekt

3 416 142

2 490 554

Other financial income

Annen finansinntekt

497 526

0

Other interest paid

Annen rentekostnad

3 500 619

1 664 660

Other financial expenses

Annen finanskostnad

100 000

300 793

Net financial income and expenses

Resultat av finansposter

313 048

525 100

Profit before taxes

Ordinært resultat før skattekostnad

44 954 100

88 082 502

Taxes

Skattekostnad på ordinært resultat

12 894 003

25 074 265

Profit for the year

Årets resultat

32 060 097

63 008 237

Allocations

Overføringer

Proposed dividend

Avsatt til utbytte

24 975 945

24 791 895

Received group contribution

Mottatt konsernbidrag

0

135 012 463

Proposed group contribution

Avsatt konsernbidrag

0

48 346 786

Allocated to other equity

Avsatt til annen egenkapital

7 084 152

124 882 019

Total allocations

Sum overføringer

32 060 097

63 008 237

15

17


ANNUAL REPORT 2013

110

BALANCE SHEET PARENT COMPANY / BALANSE MORSELSKAP ASSETS

EIENDELER

Fixed assets

Anleggsmidler

Deferred tax assets

Utsatt skattefordel

Tangible fixed assets

Varige driftsmidler

Note

2013

2012

15

1 949 779

0

Land, buildings and other real property

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom

6, 14

3 384 048

3 384 048

Plant and machinery

Maskiner og anlegg

6

315 000

373 000

Operating equipment, fixtures, fittings, tools, etc

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

6

1 225 252

957 001

Long-term investments

Finansielle anleggsmidler

Investments in subsidiaries

Investeringer i datterselskap

7

245 101 109

246 505 775

Investments in associates

Investeringer i tilknyttet selskap

8

4 235 000

4 235 000

Investments in shares

Investeringer i aksjer og andeler

9

57 054 786

42 263 786

Other long-term receivables

Andre langsiktige fordringer

Total fixed assets

Sum anleggsmidler

Current assets

Omløpsmidler

Accounts receivable

Kundefordringer

11

1 691 222

7 487 201

Accrued revenue

Opptjent inntekt

14

118 781 041

405 505 110

Receivables from group companies

Fordringer på konsernselskap

11

156 835 840

154 574 866

Other current receivables

Andre kortsiktige fordringer

2

904 363

1 966 542

Cash and bank deposits

Bankinnskudd, kontanter o.l.

5

16 253 285

45 855 891

Total current assets

Sum omløpsmidler

294 465 750

615 389 611

Total assets

Sum eiendeler

654 968 599

988 037 350

47 237 875

74 929 130

360 502 848

372 647 739


ANNUAL REPORT 2013

111

EQUITY AND LIABILITIES

EGENKAPITAL OG GJELD

Equity

Egenkapital

Share capital

Aksjekapital

Own shares

Egne aksjer

Note

2013

2012

17

1 126 416

1 126 416

-16 374

-24 554

5 462 897

5 462 897

314 427 059

305 351 087

16

320 999 998

311 915 846

15

0

2 924 333

13, 14

41 049 774

48 093 156

Share premium

Overkurs

Retained earnings

Opptjent egenkapital

Other reserves

Annen egenkapital

Total equity

Sum egenkapital

Liabilities

Gjeld

Provisions for liabilities and charges

Avsetning for forpliktelser

Deferred tax liabilities

Utsatt skatt

Other long-term liabilities

Annen langsiktig gjeld

Amounts owed to credit institutions

Gjeld til kredittinstitusjoner

Other long-term liabilities

Øvrig langsiktig gjeld

Total other long-term liabilities

Sum annen langsiktig gjeld

Current liabilities

Kortsiktig gjeld

Amounts owed to credit institutions

Gjeld til kredittinstitusjoner

Accounts payable

Leverandørgjeld

11

Tax payable

Betalbar skatt

15

Public duties payable

Skyldig offentlige avgifter

Provision for dividend

Utbytte

Debt to group companies

Gjeld til konsernselskap

11

32 874 827

57 702 085

Other current liabilities

Annen kortsiktig gjeld

2

77 027 345

217 862 682

Total short-term liabilities

Sum kortsiktig gjeld

291 514 161

622 294 683

Total liabilities

Sum gjeld

333 968 601

676 121 504

Total equity and liabilities

Sum egenkapital og gjeld

654 968 599

988 037 350

Fosnavåg, 21.03.14

Per Rolf Sævik

Vegard Sævik

Chairman of the Board of Directors / Styreleder

Board member / Styremedlem

Svein Asbjørn Gjelseth

Petter Thorsen Frøystad

Board member / Styremedlem

Board member / Styremedlem

Janicke Westlie Driveklepp

Jan-Helge Solheim

Board member / Styremedlem

Board member / Styremedlem

Hege Sævik Rabben

Geir Johan Bakke

Board member / Styremedlem

CEO / Adm.dir.

1 404 666

2 809 332

42 454 440

53 826 821

134 788 155

264 247 618

2 645 835

809 964

17 768 115

55 845 481

1 433 939

1 034 959

24 975 945

24 791 895


ANNUAL REPORT 2013

112

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2013 PARENT COMPANY

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2013 MORSELSKAP

NOTE 1 ACCOUNTING PRINCIPLES

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Accounting Principles

Regnskapsprinsipper

The financial statements are set up in accordance with

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven.

the Norwegian Accounting Act. They are prepared using

Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og

Norwegian accounting standards and generally accepted

anbefalinger til god regnskapskikk.

accounting principles.

Management has used estimates and assumptions that affect

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har

the income statement and the valuation of assets and liabilities,

påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og

as well as contingent assets and liabilities, at the balance

gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen

sheet date during the preparation of financial statements in

under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god

accordance with generally accepted accounting principles.

regnskapsskikk.

Fixed assets are comprised of assets intended for long-term

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk.

hold and use. Fixed assets are stated at cost. Fixed assets are

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler

capitalized and depreciated over the asset's useful life.

balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

Tangible fixed assets are written down to the recoverable

Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved

amount when impairment is not expected to be temporary. The

verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart

recoverable amount is the higher of an asset’s net selling price

beløp er det høyeste av nettosalgsverdi og verdi i bruk. Verdi

and its value in use. An asset’s value in use is the present value

i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til

of the estimated future cash flows from the asset. If the reasons

eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for

for impairment no longer exist, the impairment loss is reversed.

nedskrivningen ikke lenger er tilstede.

Current assets and liabilities consist of items that fall due

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller

for payment within one year of acquisition, as well as items

til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt

related to the business cycle. Current assets are valued at the

poster som er knyttet til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes

lower of cost and net realizable value. Current liabilities are

til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld

stated at nominal value at the time of acquisition.

balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Monetary items in foreign currency are translated using the

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens

exchange rates at the balance sheet date.

kurs.

Trade receivables and other receivables are recorded at

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende

nominal value less a provision for doubtful accounts. The

etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap

provision is made based on an individual assessment of each

gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte

receivable.

fordringene.

The tax expense in the income statement is comprised of

Skattekostnaden

both the period’s payable tax and changes in deferred tax.

periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt

Deferred tax is calculated at a rate of 27 % based on the

skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige

temporary differences that exist between accounting and tax

forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og

values, and tax losses carried forward at the year-end. Tax-

skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til

increasing and tax-reducing temporary differences that are

fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende

reversed or can be reversed in the same period are offset.

og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer

Net deferred tax assets are recognized to the extent that it

eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt

is probable that the amount can be utilized against future

skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at

taxable income.

denne kan bli nyttegjort.

principles

are

further

discussed

in

the

accompanying notes to individual financial statement items.

resultatregnskapet

omfatter

både

Accounting

i

Regnskapsprinsippene er for øvrig nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapsposter.


ANNUAL REPORT 2013

113

NOTE 2 MERGED ITEMS

NOTE 2 POSTER SOM ER SAMMENSLÅTT

The item "Other Short-term Receivables" consists of:

Posten Andre kortsiktige fordringer er slått sammen av :

Prepaid expenses

Forskuddsbetalte kostnader

VAT receivable

Til gode merverdiavgift

Other short-term receivables

Andre kortsiktige fordringer

Total

Sum

2013

2012

-

345 600

812 138

530 653

92 225

1 090 289

904 363

1 966 542

The item "Other Short-term Liabilities" consists of:

Posten Annen kortsiktig gjeld er slått sammen av: 2013

Unpaid wages and vacation pay

Skyldig lønn og feriepenger

Accrued expenses for vessels under construction

Påløpte kostnader skip i arbeid

Accrued interest

Påløpt rente

Prepayments from customers

Forskudd fra kunder

Other short-term liabilities

Annen kortsiktig gjeld

Total

Sum

2012

2 131 351

1 813 756

44 506 435

214 677 189

1 449 641

264 737

28 939 918

-

-

1 107 000

77 027 345

217 862 682

NOTE 3 SALES REVENUE

NOTE 3 SALGSINNTEKTER

The Company's sales revenue relates entirely to the business

Selskapets salgsinntekter knytter seg i sin helhet til virksom-

area of construction, repair and maintenance of ships.

hetsområdet bygging, reparasjon og vedlikehold av skip.

Geographical allocation

Geografisk fordeling

Norway

Norge

Other countries

Andre land

Total

Sum

2013

2012

702 293 433

576 216 321

537 003 597

533 225 337

1 239 297 030

1 109 441 658

NOTE 4 PAYROLL EXPENSES, NUMBER OF EMPLOYEES,

NOTE 4 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ÅRSVERK,

REMUNERATIONS, ETC.

GODTGJØRELSER M.M.

Payroll expenses

Lønnskostnader

Wages

Lønn

Social security tax

Arbeidsgiveravgift

Pension costs

Pensjonskostnader

Other payroll-related costs

Andre lønnsrelaterte ytelser

Total

Sum

Average number of employees

Antall årsverk sysselsatt

Management remunerations

Ytelser til ledende personer

Wages

Lønn

Other benefits

Annen godtgjørelse

Total

Sum

2013

2012

14 061 265

10 013 036

1 861 436

1 275 835

634 152

564 807

1 943 918

506 911

18 500 771

12 360 588

13

10

CEO

Board of Directors

2 045 209

270 000

251 045

-

2 296 254

270 000

No loans or guarantees have been issued to the CEO, the

Det er ikke ytet lån eller stilt garantier til daglig leder, styreled-

Chairman of the Board or other related parties.

er eller andre nærstående parter.


ANNUAL REPORT 2013

114

Auditor remuneration is distributed as follows:

Godtgjørelse til revisor fordeles på følgende måte:

Statutory audit

Lovpålagt revisjon

Tax consulting

Skatterådgivning

Other services

Andre tjenester utenfor revisjonen

Total (net of VAT)

Sum (eksl. mva)

2013

2012

308 500

300 000

12 000

15 000

20 500

204 500

341 000

519 500

Pension scheme

Pensjonsordning

The company has a defined contribution plan in accordance

Foretaket har en innskuddsbert pensjonsordning etter lov om

with the Norwegian Law on Required Occupational Pension.

obligatorisk tjenestepensjon. Antall ansatte som er omfattet

The number of employees covered by the pension plan is 13.

av pensjonsordningen er 13. Pensjonen er avhengig av in-

The pension depends on paid-in contributions and the return

nbetalte midler og avkastning på midlene. For foretaket er

on these contributions. For the company, the year's pension

årets kostnad lik årets premie.

cost is equal to the year's premium. The company's pension scheme meets the requirements of

Foretakets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i lov om

the Norwegian Law on Required Occupational Pension.

obligatorisk tjenesepensjon.

NOTE 5 RESTRICTED CASH

NOTE 5 BUNDNE MIDLER

NOK 305 279 of cash and cash equivalents relates to tax

Av bankinnskudd vedrører kr. 305 279,- innskudd på skatte-

withholdings.

trekkskonto.

NOTE 6 TANGIBLE FIXED ASSETS

NOTE 6 VARIGE DRIFTSMIDLER

Acquisition cost as at 01.01

Anskaffelseskost 1.1

Additions during the year

Tilgang kjøpte driftmidler

Acquisition cost as at 31.12

Anskaffelseskost 31.12

Accumulated depreciation as at 31.12

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12

Book value as at 31.12

Bokført verdi pr. 31.12.

Depreciation for the year

Årets avskrivninger

Economic life

Økonomisk levetid

Depreciation method

Avskrivningsplan

Buildings

Vehicles

Operating equipment and fixtures

Total

Bygninger

Transportmidler

Driftsløsøre og inventar

Sum

3 384 048

412 341

4 123 883

7 920 272

1 170 982

1 170 982

3 384 048

412 341

5 294 865

9 091 254

-

-97 341

-4 069 613

-4 166 954

3 384 048

315 000

1 225 252

4 924 300

58 000

902 731

960 731

Perpetual

5 years

3-5 years

None

Linear

Linear

The rent expense for 2013 amounts to NOK 1 601 449.

Kostnadsført husleie for 2013 utgjør kr. 1 601 449,-.

NOTE 7 SUBSIDIARIES

NOTE 7 DATTERSELSKAP

Subsidiaries are accounted for using the cost method.

Datterselskap er vurdert etter kostmetoden.

Company Selskap

Business office

Owner's share

Book value

Company's equity 100 %

Company's result 100 %

Forretningskontor

Eierandel

Bokført verdi

Selskapets EK 100 %

Selskapets resultat 100 % 29 375 696

Havyard Ship Technology AS

Leirvik in Sogn

100,0 %

21 246 737

86 450 191

Havyard Power & Systems AS

Leirvik in Sogn

100,0 %

10 858 000

38 343 935

26 192 252

Fosnavåg

100,0 %

1 079 073

79 166 773

24 028 400

Havyard Ship Invest AS

Fosnavåg

100,0 %

150 020 000

199 857 357

6 123 044

Havyard Fish Handling & Refrig.

Fosnavåg

72,0 %

61 897 299

24 079 581

54 722

Havyard Design & Solutions AS

Book value as at 31.12. / Balanseført verdi 31.12.

245 101 109


ANNUAL REPORT 2013

115

NOTE 8 ASSOCIATED COMPANIES

NOTE 8 TILKNYTTEDE SELSKAP

Investments in associated companies are accounted for us-

Investering i tilknyttet selskap er vurdert etter kostmetoden.

ing the cost method. Company

Business office

Selskap

Forretnings-kontor

Norwegian Electric Systems AS

Bergen

Owner's share

Book value

Company's equity 100 %

Company's result 100 %

Eierandel

Bokført verdi

Selskapets EK 100 %

Selskapets resultat 100 %

37,9 %

4 235 000

35 960 335

11 491 586

NOTE 9 SHARES AND SECURITIES

NOTE 9 AKSJER OG VERDIPAPIRER

Shares and securities are valued at the lower of cost and fair

Aksjer og verdipapirer vurderes til laveste verdi av

value at the balance sheet date.

anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen.

Company

Business office

Selskap

Forretnings-kontor

P/F 6. september 2006

Færøyene

Owner's share

Book value

Company's equity 100 %

Company's result 100 %

Eierandel

Bokført verdi

Selskapets EK 100 %

Selskapets resultat 100 %

11,5 %

39 828 086

526 668 000

134 107 000

Other shares / Andre aksjer og verdipapirer

17 226 700

Book value as at 31.12. / Balanseført verdi 31.12.

57 054 786

NOTE 10 OTHER LONG-TERM RECEIVABLES

NOTE 10 ANDRE LANGSIKTIGE FORDRINGER Book value

Loan to P/F Skansi

Lån til P/F Skansi

Other long-term receivables

Øvrige langsiktige fordringer

Total

Sum

Maturity over 5 years

43 119 766 4 118 109

-

47 237 875

-

NOTE 11 INTERCOMPANY BALANCES

NOTE 11 MELLOMVÆRENDE MED FORETAK

I SAMME KONSERN 2013

2012

156 794 313

162 702 858

2 924

10 641 572

Receivables from group companies (short-term)

Fordring på konsernselskap (kortsiktig)

Accounts receivable

Kundefordringer

Accounts payable

Leverandørgjeld

242 124

-33 404

Debt to group companies (short-term)

Gjeld til konsernselskap (kortsiktig)

-32 874 827

-57 702 085

Total

Sum

124 164 534

115 608 941


ANNUAL REPORT 2013

116

NOTE 12 LONG-TERM CONSTRUCTION CONTRACTS

NOTE 12 LANGSIKTIGE TILVIRKNINGSKONTRAKTER

Long-term production contracts are recognised in the

Langsiktige tilvirkningskontrakter vurderes etter løpende

accounts using the percentage of completion method. The

avregnings metode. Andel av resultatet inntektsføres i takt

company's share of net income is recognised in accordance

med prosjektenes fullførelsesgrad. Fullførelsesgraden bereg-

with each project's degree of completion. The degree of

nes som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkost-

completion is calculated as accrued costs in percentage

nad. Totalkostnaden revurderes løpende. For prosjekter

of total expected costs. The total cost is reassessed on a

som antas å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet

continual basis. If the appraisal of a project shows that it will

umiddelbart.

run at a loss, the whole of the expected loss is provided for immediately. The projects are assessed on an individual basis. Projects

Prosjektene vurderes hver for seg. Prosjekt med netto utført,

with net executed, not invoiced production are recorded as

ikke fakturert arbeid er oppført som fordring. Prosjekt hvor

receivables Projects where prepayments from customers

forskudd fra kunder overstiger utført arbeid er oppført

exceed executed production are recorded as liabilities.

som gjeld. Utført arbeid er klassifisert som driftsinntekter i

Executed production is classified as operating revenue in the

resultatregnskapet.

income statement. Income recognised on ongoing projects

Inntektsført på igangværende prosjekter

175 016 123

Costs related to accrued income / provisions for losses

Kostnader knyttet til opptjent inntekt / tapsavsetninger

181 716 123

Net result ongoing projects

Netto resultatført på igangværende prosjekter

-6 700 000

Pre-invoiced production included in other short-term

Forskuddsfakturert produksjon inkludert i annen kortsiktig

liabilities as at 31.12. amounts to NOK 28 939 918.

gjeld utgjør kr. 28 939 918 ,- pr 31.12.

NOTE 13 LONG-TERM LIABILITIES

NOTE 13 LANGSIKTIG GJELD

Debt that falls due more than five years after year-end :

Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt :

Total

NOTE 14 MORTGAGES

2013

2012

8 237 366

2 009 000

NOTE 14 PANTSTILLELSER

Book value of liabilities secured by mortgages

Bokført gjeld sikret ved pant

2013

2012

Debt to credit institutions

Gjeld til kredittinstitusjoner

41 049 774

48 093 156

Short-term debt to credit institutions (construction loan)

Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner (byggelån)

134 788 155

264 247 618

Total

Sum

175 837 929

312 340 774

Book value of pledged assets

Bokført verdi pantsatte eiendeler

2013

2012

Apartment

Leilighet

Executed, not invoiced production, up to

Opptjent, ikke fakturert produksjon, inntil

Shares in Havyard Ship Invest AS

Aksjer i Havyard Ship Invest AS

Shares in MMC Tendos Holding AS

Aksjer i MMC Tendos Holding AS

Total

Sum

3 384 048

3 384 048

300 000 000

300 000 000

150 020 000

150 020 000

61 897 299

63 301 965

515 301 347

516 706 013


ANNUAL REPORT 2013

117

NOTE 15 TAXES

NOTE 15 SKATTER

Taxes are expensed as they incur, i.e. the tax charge is related

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at kostnaden

to the pre-tax accounting profit. Taxes are comprised of

er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skat-

payable tax (tax on the year’s taxable income) and changes

tekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattep-

in deferred tax. The tax expense is allocated between the

liktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden

ordinary profit and extraordinary items in accordance with

fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære

the tax base.

poster i henhold til skattegrunnlaget.

Specification of temporary differences:

Oversikt over midlertidige forskjeller:

Earned not invoiced income

Opptjent, ikke fakturert produksjon

Temporary differences on fixed assets

Anleggsreserve

Total temporary differences and tax losses carried forward.

2013

2012

-6 700 000

10 750 000

-521 405

-305 954

Sum midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring

-7 221 405

10 444 046

Deferred tax / deferred tax asset

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

-2 021 993

2 924 333

Applied tax rate

Anvendt skattesats

27 %

28 %

Below is a breakdown of the difference between profit before

Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom

taxes in the P&L statement and the year’s tax base.

det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag.

Profit before taxes

Resultat før skattekostnad

Group contribution with tax effect

Konsernbidrag med skatteeffekt

Permanent differences

Permanente forskjeller

Change in temporary differences

Endring midlertidige forskjeller

The year's tax base before tax losses carried forward

Årets skattegrunnlag før underskudd til fremføring

Utilisation of tax losses carried forward

Anvendelse av skattemessig underskudd

The year's tax base

Årets skattegrunnlag

The income tax expense in the profit and loss statement

2013

2012

44 954 100

88 082 502

-

120 368 995

838 003

1 468 441

17 665 451

-10 471 792

63 457 554

199 448 146

-

-

63 457 554

199 448 146

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster:

consists of the following: 2013 Tax payable

Betalbar skatt

Tax payable on group contribution

Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag

Change in deferred tax

Endring utsatt skatt

Effect on deferred tax as at 31.12. due to change in tax rate

Effekt på utsatt skatt pr 31.12. pga. endring i skattesats

This year's tax expense

Årets skattekostnad

2012

17 768 115

55 845 481

-

-33 703 319

-4 946 326

2 932 102

72 214

0

12 894 003

25 074 264


ANNUAL REPORT 2013

118

NOTE 16 EQUITY

NOTE 16 EGENKAPITAL

Equity as at 01.01

Egenkapital 1.1.

Changes in equity

Årets endring i egenkapital

Purchase/sale of own shares (authorized by the Board)

Kjøp/salg egne aksjer (ihht styrefullmakt)

Profit for the year

Årets resultat

Share capital

Own shares

Share premium

Aksjekapital

Egne aksjer

Overkurs

Other equity Annen EK

1 126 416

-24 554

5 462 897

305 351 087

8 180

1 991 820 32 060 097

Group contribution

Konsernbidrag

Provision for dividend

Avsatt utbytte

0

Equity as at 31.12.

Egenkapital 31.12.

-24 975 945 1 126 416

NOTE 17 SHARE CAPITAL AND SHAREHOLDER

-16 374

5 462 897

314 427 059

NOTE 17 AKSJEKAPITAL OG AKSJEEIER INFORMASJON

INFORMATION Ownership structure

Eierstruktur

The share capital of NOK 1 126 416 consists of 1 126 416 shares

Aksjekapitalen på kr. 1 126 416 består av 1 126 416 aksjer á kr.

at a nominal value of NOK 1 each. All shares carry equal rights.

1,-. Alle aksjer har like rettigheter.

The Company had 25 shareholders at the balance sheet date.

Selskapet har 25 aksjonærer pr. 31.12.

Shareholders:

Aksjonærer:

Havila Holding AS

Havila Holding AS

Number of shares

Owner's share

925 000

Geir Johan Bakke AS (controlled by the CEO of Havyard Group ASA)

Geir Johan Bakke AS (kontrolleres av Dgl. leder i Havyard Group ASA)

82,12 %

58 626

5,20 %

Havyard Group AS (own shares)

Havyard Group AS (egne aksjer)

16 374

1,45 %

Stig M. Espeseth (Managing Director of Havyard Design & Solutions AS)

Stig M. Espeseth (Dgl.leder Havyard Design & Solutions AS)

12 149

1,08 %

Arve Helsem Leine

Arve Helsem Leine

12 149

1,08 %

Jonfinn Ulfstein

Jonfinn Ulfstein

12 149

1,08 %

Lasse Svoren

Lasse Svoren

12 149

1,08 %

Kjellbjørn Kopperstad

Kjellbjørn Kopperstad

12 149

1,08 %

Other shareholders (<1%)

Andre aksjonærer (<1%)

Total

Totalt

65 671

5,83 %

1 126 416

100,00 %

Both the Chairman of the Board Per Sævik and the Board

Både styrets leder Per Sævik, og styremedlemmene Hege

members Hege Sævik Rabben and Vegard Sævik have

Sævik Rabben og Vegard Sævik har indirekte eierskap i

indirect ownership of the Group through ownership in Havila

konsernet gjennom eierandel i Havila Holding AS.

Holding AS.

The parent company Havila Holding AS has its business

Morselskapet Havila Holding AS har forretningskontor

office in Fosnavåg. Consolidated financial statements can be

i Fosnavåg. Konsernregnskap kan man få utlevert på

acquired at the business address.

forretningsadressen.


ANNUAL REPORT 2013

119

NOTE 18 FINANCIAL MARKET RISK

NOTE 18 FINANSIELL MARKEDSRISIKO

Interest rate risk

Renterisiko

Interest rate risk arises in the short and medium run as some

Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt som et resul-

of the Company's liabilities are subject to floating interest

tat av at deler av selskapets gjeld har flytende rente.

rates.

Foreign currency risk

Valutarisiko

Utvikling i valutakurser innebærer både direkte og indirekte

Fluctuations in exchange rates entail both direct and indirect

økonomisk risiko for selskapet.

financial risks for the company.

NOTE 19 SUBSEQUENT EVENTS

NOTE 19

Extraordinary Shareholders meeting decided to convert

Ekstraordinær generalforsamling avholdt 25.02.2014 vedtok

Havyard Group AS into a public limited company (ASA) on

enstemmig at Havyard Group AS skulle omdannes til allmen-

February 25, 2014.

naksjeselskap (ASA).

HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Application for listing at the Oslo Stock Exchange for Havyard

Selskapet har videre søkt om å bli tatt opp til notering ved

Group ASA was submitted in March 2014.

Oslo Børs våren 2014.


ANNUAL REPORT 2013

120


ANNUAL REPORT 2013

121


ANNUAL REPORT 2013

122


ANNUAL REPORT 2013

123


www.havyard.com

Havyard Group ASA - Annual report 2013  
Havyard Group ASA - Annual report 2013  

Havyard Group ASA - Annual report 2013 Årsrapport 2013