Katalog 30. Liffe (2019)

Page 1

Glavni pokrovitelj Main sponsor

Spletni medijski pokrovitelj Online media sponsor

Medijska pokrovitelja Media sponsors

liffe.si REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KULTURO

S podporo programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa – MEDIA

183

With the support of Creative Europe - MEDIA Programme of the European Union


NEO POENOSTAVI VAŠE ŽIVLJENJE Ne samo, da je sodobna tehnologija poenostavila naš vsakdan, vse bolj narekuje tudi življenjski slog prihodnosti. In če je bila nekoč tehnologija odgovor na izzive človeštva, se danes sprašujemo, kakšni bodo naši izzivi jutri.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

OD PAMETNE TELEVIZIJE … Zato so pri Telekomu Slovenije razvili NEO, platformo za pametno življenje, ki poenostavlja življenja vseh, ki spremljamo televizijske, prek povezanih aplikacij pa tudi ostale vsebine. NEO omogoča intuitivno iskanje vsebin z glasovnim upravljanjem v slovenščini (po naslovu, igralcu, žanru ...), možnost ogleda in nadaljevanje ogleda na več zaslonih (televiziji, mobitelu, tablici ali računalniku), verižen ogled več epizod ene sezone posamezne serije, seveda pa tudi vedno bolj nepogrešljiv ogled za 7 dni nazaj.

… DO PAMETNEGA IN VARNEGA DOMA Ob tem pa NEO zmore še veliko več. Omogoča nam namreč tudi, da povsem preprosto, le prek mobilne aplikacije ali s pomočjo TV-daljinca, upravljamo tudi pametne naprave v naših domovih in si tako zagotovimo večji nadzor nad dogajanjem in posledično varnost. Zamislimo si prihodnost, kjer so prižgan likalnik ali luči, ko odidemo od doma, stvar preteklosti. Pomislimo na varnost, ko bomo lahko preko iste mobilne aplikacije, s katero smo ugasnili luč, hitro prejeli obvestilo o uhajanju nezaznavnega in smrtno nevarnega ogljikovega monoksida iz peči v dnevni sobi ali garaže in pravočasno ukrepali. To so rešitve, za katere ni potrebno čakati na prihodnost, saj jih NEO omogoča že danes.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

TELEKOM SLOVENIJE JE PREDSTAVIL PLATFORMO, KI VAŠ DOM POVSEM PREPROSTO PREOBRAZI V PAMETNI DOM.

Senzor za ogljikov monoksid HEIMAN HS1CA-M

NE IŠČITE KANALOV, IŠČITE VSEBINE.

Biti doma še nikoli ni bilo tako zabavno. Zato spremenite svoj dom v pametnega in uživajte v vseh prednostih, ki jih z naprednimi tehnologijami nudi NEO. Pokličite brezplačno številko 080 8000 ali obiščite najbližji Telekomov center in vstopite v novi svet.

www.neo.io

NEO_vsebina_210x260_01.indd 1

4. 10. 2019 11:51:25

NEO_Pametni_dom_210x260_01.indd 1

4. 10. 2019 12:03:41


prva notranja.indd 1

10/10/2019 09:45

30. Ljubljanski mednarodni filmski festival

30th Ljubljana International Film Festival183


Vedeti več pomeni imeti moč.

Delo d.o.o., Dunajska 5, SI 1509 Ljubljana

Delo d.o.o., Dunajska 5, SI 1509 Ljubljana

Živimo v času, ki nas tlači v predale. Naš, njihov. Lev, desen. Rdeč, črn. Domoljub, svetovljan. Napreden, konservativen, ekolog, onesnaževalec, dober, slab. A sveta ne sestavljajo nasprotja, temveč neskončni odtenki raznolikosti. Kakovosten časopis vam jih pomaga spoznati in razumeti bolj kot katerikoli drug medij. Ne boste se vedno strinjali z vsem, kar napišemo. In prav je tako. Smisel soočanja mnenj ni apriorno zavračanje stališč drugih in trmasto vztrajanje pri svojem, temveč dialog. In pogovor je možen le, kadar poznamo in razumemo mnenja drugih. Poslanstvo Dela je preprosto: prepričani smo, da sta vedenje o svetu, v katerem živimo, ter razumevanje dogodkov in okolja nujni za aktivno vlogo posameznika v družbi. Prepričani smo, da lahko samo aktivni državljani pomagajo spreminjati skupnost in državo na bolje. Ni nam vseeno, v kakšni družbi živimo. Naši novinarji in uredniki zato vsak dan pripravljajo pomembne novice, informacije, komentarje in analize, s katerimi si laže ustvarite sliko sveta in dogajanja v njem. Naše delo je, da vi veste več.


Delo d.o.o., Dunajska 5, SI 1509 Ljubljana

S V E T

Č R N

N I A L I

S A M O

B E L

Vedeti več pomeni imeti moč.


20

b 10 u l K r o v d o n i K € *

cenejša vstopnica 12 brezplačnih klubskih projekcij

rezervacije za filmske premiere darilo in druge ugodnosti Prijava na www.kinodvor.org

*za otroke od 14. leta, dijake, študente, upokojence in brezposelne

liffe-katalog-210x260-OK.indd 1

04/10/2019 11:16

Oglas


www.kinoteka.si

11:16

Oglas_JFS_2019_Liffe.indd 1

Mednarodni simpozij Retrospektiva

4. do 7. november

JESENSKA FILMSKA ŠOLA 2019 Mednarodni simpozij: Odrazi razvoja novih identitetnih struktur v dokumentarcih iz območja »jugosfere« 5. do 7. november (vstop na predavanja je brezplačen) Retrospektiva: Kalejdoskop zrcaljenja identitet v dokumentarcih iz območja »jugosfere« 4. do 7. november

Srbenka, Nebojša Slijepčević, 2018

JFŠ 2019

Slovenska kinoteka, Miklošičeva 28, Ljubljana

20/09/2019 14:07:03


Foto: Jaka Babnik (Muzej slovenskih filmskih igralcev)


Kolofon Credits

30. Ljubljanski mednarodni filmski festival 2019 30th Ljubljana International Film Festival 2019 programski direktor/programme director Simon Popek programski svet/programme board Koen Van Daele, Tina Poglajen, Kraken – Peter Cerov{ek in Matev` Jerman (kratki filmi/shorts); Barbara Kelbl, Petra Slatin{ek (Kinobalon) vodja projekta/project manager Brane Kodrin vodja slu`be za tr`enje programa in odnose z javnostmi/ head of the marketing and public relations department Sa{a Globa~nik vodja promocije in tr`enja festivala/head of festival promotion and marketing Janina Pintar urejanje spletne strani/web page editor Tadeja Drolc urednica tiskovin/publication editor Damjana Kenda H. izdelava spletne strani in aplikacij za pametne telefone/ creation of website and smartphone applications Jure Mo`ina dru`bena omre`ja/social networking websites Vesna Videnovi~ celostna grafi~na podoba /identity design mag. Maja Gspan pokroviteljstvo, vodja glasovanja ob~instva/sponsorship, head of audience voting Zvezdana Lazar vodja prodaje/head of box office Andreja [teblaj vodja slu`be za goste/head of hospitality Ksenija Kau~i~ koordinacija `irij/jury coordination mag. Anina Oblak vodja prostovoljcev/head of volunteers Ivana Vulanovi~ koordinacija projekcij za {olske skupine/coordination of school-group screenings Kristina Jerman~i~ Golc tehni~ni vodja festivala/festival technical director Mensur Hod`i} pomo~nik tehni~nega vodja festivala/tehnical deputy director Janez @agar vodja prevajalske slu`be/head of translation services Nives Ko{ir koordinacija prevajanja in podnaslavljanja/translation services Ga{per Vavtar, Niko Bogataj, Dejan Bjelajac vodja kinooperaterjev/chief projectionist Juro Gani} kinooperaterja/projectionists Haris Ataji~, Andrej Per{in

koordinatorka filmskih kopij/print coordination Nives Ko{ir multimedija/multimedia Anton Kuhelj voznik/driver Iztok Suhadolc varnostna slu`ba/security services Dejan Ba`ec poslovna sekretarka/business secretary Tamara Habjani~ finan~no-ra~unovodska slu`ba/accounting department Du{an Lakner (vodja/head), Irena Balanti~, Vladana Spiri}, Helena Pugelj

producent festivala/producer

kulturni in kongresni center Ljubljana Cultural and Congress Centre www.cd-cc.si E info�cd-cc.si generalna direktorica/director general Ur{ula Cetinski direktorica poslovnega sektorja/managing director Barbara [tukelj direktorica kongresno-komercialne dejavnosti/congress and events management director mag. Breda Pe~ovnik direktorica tehni~nega sektorja/technical director Karmen Klu~ar direktorica Kinodvora/Kinodvor director Metka Dari{ direktor Koloseja zabavni centri/Kolosej zabavni centri, director Urban Racman direktor Slovenske kinoteke/Slovenian Cinematheque director Ivan Nedoh direktor Kina Be`igrad/Be`igrad Cinema director Edis Vukali~ direktor Maribox/Maribox director Stjepan Jeri} vodja Kina Metropol/head of Cinema Metropol Borut Kramer ravnatelj Anton Podbev{ek Teatra/ Anton Podbev{ek Theater director Matja` Berger

www.liffe.si

katalog/catalogue

urednici/editors [pela Barli~, Damjana Kenda H. besedila/texts Matic Majcen, Janina Kos, Damijan Vinter, Tina Poglajen, [pela Barli~; Petra Slatin{ek (Kinobalon); Kraken (Evropa na kratko) prevajanje/translation mag. Anina Oblak lektoriranje/proof-reading mag. Sonja Ko{mrlj

oblikovanje/design Toma` Perme, Edin Alibe{ter tisk/printed by Mat-Format d.o.o. izdajatelj/issued by Cankarjev dom zanj/represented by Ur{ula Cetinski, generalna direktorica/ Director General oktober/October 2019

1


Uvodnik Foreword

Dolgo in sre~no `ivljenje Liffa Liffe's Long and Prosperous Life Ur{ula Cetinski generalna direktorica Cankarjevega doma Cankarjev dom Director General Pisalo se je leto 1990. V Cankarjevem domu so se med 22. in 31. oktobrom zgodili Mednarodni dnevi avtorskega filma, poimenovani Film Art Fest. Odvrtelo se je trinajst projekcij, ki jih je obiskalo 3.955 ljubiteljev svetovnega umetni{kega filma. Prvi FAF je ponudil mini retrospektivo Erica Rohmerja, v glavnem programu pa devet filmov, med njimi Vlak skrivnosti Jima Jarmuscha, Zlo~ine in prekr{ke Woodyja Allena, Lumpe Martina Scorseseja, Taksi blues Pavla Lungina, Filozofa Rudolfa Thomeja itd. "Ve~ kot o~itno je, da je danes evropski oziroma svetovni avtorski film skoraj povsem izginil s slovenskih platen," sta tedaj v uvodniku FAF zapisala direktorica te manifestacije Jelka Stergel in programski vodja Silvan Furlan. "Manifestacija FILM ART FEST je pravzaprav utrjevanje za~etka, ki naj bi v perspektivi dogradil slovensko kinematografsko infrastrukturo, in sicer tako da bi se ob komercialni distribuciji in kinematografski mre`i oblikovali tudi 'mini' distribucija in kinematografska mre`a, ki bi skrbeli za predstavljanje nekomercialnega, avtorskega ali – ~e ho~ete – umetni{kega svetovnega filma," sta dodala. Pri prvem FAF je Cankarjev dom sodeloval s partnerji, ki so verjeli v dober film: Slovenski gledali{ki in filmski muzej, Ekran, Francoski kulturni center, TV Slovenija in Ljubljanski kinematografi. Tako so se izoblikovali zametki osrednjega slovenskega mednarodnega filmskega festivala, ki sodi med tiste programske dose`ke Cankarjevega doma, ki so nam resni~no v ponos, ljubiteljem umetni{kega filma pa v nepogre{ljiv novembrski u`itek. Do polnoletnosti, torej do 18. festivala, je prireditvi programsko direktorovala Jelka Stergel, njeno delo je nato prevzel Simon Popek, na{ vodja filmskega programa. FAF se je preimenoval v Liffe, {tevilo projekcij je nara{~alo in vrhunec doseglo leta 2016, ko jih je bilo 314, po 2002 festivala nikoli ni obiskalo manj kot {tirideset tiso~ ljudi, rekord se je zgodil leta 2004, ko smo imeli 52 tiso~ obiskov, na leto{njem, 30. festivalu pa pri~akujemo milijontega. S~asoma se je od Liffa odcepil dokumentarni film, ki je dobil samostojen mar~evski, mednarodni Festival dokumentarnega filma. Da, Liffe prav gotovo dr`i pokonci Cankarjev dom, v katerem se vsako leto sicer zgodi med petnajst in dvajset razli~nih festivalov. Cankarjev dom z odli~nimi in predanimi ekipami na podro~jih umetnosti, tehnike in poslovanja ter z izjemnimi zunanjimi sodelavci in partnerji, pa tudi dolgoletnimi pokrovitelji. Predvsem pa sta za dolgo in sre~no `ivljenje Liffa zaslu`na dober film in zvesti obiskovalci, ki vanj verjamejo.

2

It was 1990. Between 22 and 31 October, Cankarjev dom held the International Days of Art Film, aka Film Art Fest. Thirteen screenings were attended by 3955 lovers of global art film. The first FAF included a mini retrospective of Eric Rohmer's work, and a main programme comprising nine films, including Mystery Train by Jim Jarmusch, Woody Allen’s Crimes and Misdemeanours, Goodfellas by Martin Scorsese, Taxi Blues by Pavel Lungin, The Philosopher by Rudolf Thome, etc. "It's patently obvious that today European or world art film has become almost non-existent in Slovenian cinemas," wrote the festival director Jelka Stergel and programme selector Silvan Furlan in the introduction to FAF’s catalogue. "FILM ART FEST seeks to build foundations for the future Slovenian cinematographic infrastructure, i.e. by formulating a 'mini' distribution and cinema network responsible for promoting non-commercial, auteur cinema or – to put it another way – art cinema, in addition to commercial distribution and mainstream cinema network," they added. In organising the first FAF, Cankarjev dom collaborated with partners that believed in good film: The National Theatre and Film Museum of Slovenia, Ekran, French Cultural Centre, TV Slovenia and Ljubljana Cinemas. These were the auspicious beginnings of Slovenia's main international film festival. The event has grown to represent Cankarjev dom's major programme achievement and a source of great pride that never fails to bring art film lovers indispensable delight each November. Jelka Stergel served as FAF's festival director until it 'came of age', that is, until its eighteenth edition, and was then succeeded by Simon Popek, CD's current Film Programme Director. FAF was renamed Liffe, the number of screenings increased and reached its culmination in 2016, with 314 showings, while after 2002 the festival attendance figures never dropped below 40,000 and hit a record high in 2004 with 52,000 visits. We are expecting to host our one millionth visitor in 2019, at the thirtieth edition. Gradually, Liffe's documentary film section branched off into an independent International Documentary Film Festival that takes place each March. Indeed, Liffe is the mainstay of Cankarjev dom, a venue that annually hosts between fifteen and twenty different festivals. Cankarjev dom with its highly skilled and committed workforce, its arts, technical and business operations teams. Cankarjev dom with its brilliant outsourced associates and partners, as well as long-standing sponsors. Still, Liffe's long and prosperous life must primarily be credited to good film and the loyal cinemagoers who believe in it.


Uvodnik Foreword

Trikrat deset let Liffa Three Times Ten Years of Liffe Simon Popek programski direktor Festival Director Glede na to, da filmu vsakih nekaj let priredijo sedmino, si ne morem kaj, da se ne bi naslonil na Godardovo elegi~no vodilo ob stoletnici filma, ko je po naro~ilu Britanskega filmskega in{tituta (in s pomo~jo Anne-Marie Miéville) zasnoval Dvakrat petdeset let francoskega filma. Dokumentarec ob jubileju, v katerem je prvo stoletnico v grobem razdelil na dva dela: prvo petdesetletnico, ko je nacionalni film nekaj veljal, ter drugo, ko je podlegel ameri{kemu imperializmu in ko mu potrebne pozornosti ne namenjajo niti rojaki. V filmu z Michelom Piccolijem, predsednikom "Asociacije ob stoletnici filma", sedita v hotelski restavraciji, Godard pa v svoji karakteristi~no zajedljivi tiradi kritizira projekt Piccolija, ki z odprtimi usti lahko samo strmi vanj. "Zakaj sploh slavimo francoski film, kaj ni mrtev? In zakaj obletnico slavimo decembra 1995, a niso filmi obstajali `e prej? Po tvojem se z bratoma Lumière torej spominjamo stoletnice prve prodane vstopnice oziroma stoletnice komercialne eksploatacije filma!" Piccoli Godardovo tezo potem preizkusi v praksi, preostanek dneva hotelske goste in tam zaposlene spra{uje o francoskem filmu; izka`e se, da ima Godard prav, saj mu vsi po vrsti kot najljub{e na{tevajo ameri{ke filme, za npr. Marcela Dalia in Pravilo igre pa {e niso sli{ali. Ko obhajanje okroglih obletnic prevedemo v slovenski kulturni prostor in kontekst Liffa, smo lahko manj melanholi~ni, ~eprav seveda ni dvoma, da sta se tudi Godard in Piccoli (vsaj malo) zafrkavala. ^e o stanju Liffa vpra{ate mene, bi zgodovino festivala razdelil na dekade, in ~e bi v hotelski kavarni ob meni sedela Jelka Stergel, bi pokomentiral takole: da je bila prva desetletka obdobje uveljavljanja ter vzpostavljanja strukture in identitete festivala (od FAF-a do Liffa), druga ~as neslutene popularizacije pri ob~instvu in programske {iritve (z enega tedna na mamutskih petnajst dni trajanja), tretja obdobje umirjanja (kr~enje na obvladljivih dvanajst dni in postopno {irjenje v druga slovenska mesta), prilagoditve novim tehnolo{kim standardom (digitalizacija) in na~inom sprejemanja medijskih vsebin, od pretakanja prek spleta do vse bolj priljubljenih TV-serij. Dobri filmi medtem ostajajo in so predvajani. Pred leti smo opravili kraj{o anketo med Ljubljan~ani, kako poznajo "resne" filme in filmski festival; izkazalo se je, da najve~ji problem – poleg nejasnosti, ali Liffe sklanjati ali ne – predstavlja izgovorjava festivalskega akronima: liff, lajf, liffe, liffi, so se glasili odgovori. ^e je to najve~ji problem, potem smo v sedlu. V resnici nih~e ne pozna pravega odgovora, povedano druga~e, noben odgovor ni napa~en. Na novih trideset!

Considering that cinema is declared dead and buried every few years, I cannot but relate to Godard's elegiac lament commissioned by the British Film Institute (and made together with Anne-Marie Miéville). A documentary marking the centennial anniversary of cinema, Twice Fifty Years of French Cinema roughly divides the hundred-year history of film into two parts: the first fifty years when national film enjoyed considerable reputation, and the ensuing five decades when cinema gave way to American imperialism and not even domestic audiences accorded it due recognition. At a hotel restaurant, the director engages in a discussion with his friend Michel Piccoli, president of France's First Century of Cinema Association. Launching into his characteristic vitriolic tirade, Godard criticises the project run by Piccoli, who can do nothing but stare at him open-mouthed. "Why celebrate French cinema, isn't it over already? And why is the anniversary commemorated in December 1995, didn't films exist before that date? According to you, what's being celebrated is the commercial exhibition of cinema, i.e. the commercial exploitation of film, – as the first program of Lumiere films for paying customers was held in 1895!" Piccoli then puts Godard's theory into practice, questioning hotel guests and employees about French cinema for the rest of the day; it turns out that Godard is right: everyone's favourite films are American productions, and the interviewees have no knowledge of either Marcel Dalio or The Rules of the Game. Setting anniversary celebrations in the context of Slovenian cultural milieu and Liffe, we have less reason for melancholy, although it goes without saying that Godard and Piccoli were actually fooling around (at least to a certain extent). If asked about the Ljubljana Film Festival's situation, I'd divide its history into decades, and if Jelka Stergel were sitting next to me in a hotel café, my comments would be as follows: the first ten years were a period of establishing foothold, building structure and identity (from FAF to Liffe), the second a time of undreamed-of popularisation and programme expansion (from one week to protracted fifteen days), and the third a period of stabilisation (scaling down to manageable twelve days and gradual expansion to other Slovenian towns), and adaptation to new technological standards (digitalisation) and ways of delivering media content, from internet streaming to increasingly popular TV series. Meanwhile, good films persist and are still being screened. Some years ago, we distributed a short questionnaire among the citizen of Ljubljana concerning their knowledge of 'serious' films and our film festival. It turned out that the biggest problem people have is how to pronounce the festival acronym. If that's the biggest problem, then we're in the saddle. Actually, nobody knows the right answer. In other words, no answer is incorrect. Here's to another thirty!

3


Uvodnik Foreword

30 let Liffa 30 Years of LIFFe Jelka Stergel Ob tako visoki obletnici, kot je trideseta, se je treba kar temeljito ozreti nazaj; odstraniti je treba precej plasti, ki jih je nanesel ~as. Pri tem je `e velik izziv, kako opisati za~etek neke zgodbe, katere nadaljevanje spremljamo `e toliko novembrov, da se nam zdi samoumevna, {e posebej ker so za~etki dolgih zgodb po navadi vse prej kot samoumevni. Ravno nasprotno: leta 1988 se je zdelo utopi~no, da bi v neki de`elici, ki niti ni {e dr`ava, lahko imeli svoj mednarodno priznani festival. Toda kot vodja filmskega programa Cankarjevega doma sem se ~utila dol`na razmi{ljati strate{ko in posamezne odmevne filmske dogodke (pove~ini preglede posameznih nacionalnih kinematografij ali retrospektive re`iserjev kot na primer Du{ana Makavejeva januarja 1987, ki nam je razkrila nikdar videni Misterij organizma) nadgraditi s pravim filmskim festivalom. Ta miselnost je bila pravzaprav logi~en korak naprej od na{e prve "subverzivne akcije", nastanka prve samostojne slovenske filmske distribucije v Jugoslaviji. Prvi film, ki je bil odkupljen neposredno za predvajanje samo v Sloveniji, je bil Nebo nad Berlinom Wima Wendersa, 1987. Res je takrat postajalo berlinsko nebo vedno bolj dramati~no, dokler se ni drama razre{ila v letu ustanovitve Liffa, ko je padel najslavnej{i zid v Evropi, in to v mestu, ki je delilo Evropo na dva politi~na sistema, demokrati~ni in avtoritarni. In kazalo je, da evropski angeli `e dalj ~asa letijo ni`je in bli`je; ustanovitev Liffa je namre~ zaokro`ila osemdeseta, ko so se pri nas porajala {tevilna prelomna dru`bena in nadaljevala alternativna kulturna gibanja. Zdelo se je mogo~e skoraj vse, saj se je v nas, prebivalcih slabe polovice Evrope, naselil ob~utek, da smo del zgodovinskega dogajanja, ki spreminja svet. Tej slabi polovici so potem nadeli ime Nova Evropa. Brez tega zanosnega ob~utenja, da ustvarjam nekaj pomembnega, smiselnega in prelomnega, bi bilo za~etna leta ustanavljanja ter postopne in kar mukotrpne gradnje Liffa te`ko prestati. Ko se ozrem nazaj, sem ponosna predvsem na to, da je Liffe nastal temu navkljub, in to v dr`avi, ki to {e ni bila, v okviru osrednje nacionalne kulturne ustanove, ki pa za program mednarodnega filmskega festivala {e ni premogla omembe vrednega prora~una, nastal je ob skrajnem dvomu medijev in nekaterih, ki so se razumeli kot avtoritete na podro~ju filma. Treba je bilo vzdr`ati in najprej prepri~ati prodajne agente in filmske producente, katerih {tevilni so za Slovenijo sli{ali prvi~, mednarodno zvezo FIAPF, ki je do takrat sli{ala samo za beograjski FEST ... K sre~i sem takoj na za~etku lahko ra~unala na podporo sodelavcev in prijateljev iz kroga Ekrana, Jesenske filmske {ole in Gledali{ko-filmskega muzeja, Bojana Kav~i~a, Silvana Furlana, Stojana Pelka, pa {e kdo je bil zraven. In ko si enkrat prepri~al {e generalnega direktorja Mitjo Rotovnika, si bil s svojim kulturnim programom na varni strani slovenske zadr`anosti do vsega novega. Danes si te`ko predstavljamo, koliko ve~ truda in ~asa je bilo potrebnega za vzpostavitev osnovne komunikacije z lastniki pravic

4

za predvajanje filmov. Pred tridesetimi leti ni bilo ne telefaksa, {e manj elektronske po{te ali svetovnega spleta. Sem pa v nekem arhivu v Cankarjevem domu odkrila teleprinter, ki ga je ob~asno uporabljala kongresna dejavnost. Ropotal je kot strojnica, ampak je bil {e kako uporaben, ko sem po svetu iskala kopije obljubljenih in napovedanih filmov. Poleg tega smo takrat imeli na voljo le {e telefon in navadno po{to, da smo se dokopali do svojega objekta po`elenja – dobrega avtorskega ali kar art filma, po katerem je Liffe dobil tudi svoje prvo ime FILM ART FEST. To ime ni bilo pov{e~i v kulturo posve~enim, preve~ tuje je zvenelo in zato smo FAF po {estih letih od ustanovitve preimenovali v Mednarodni ljubljanski filmski festival. Tudi s poimenovanjem smo dokon~ano postavili Ljubljano na svetovni zemljevid mednarodnih filmskih festivalov. Ampak {e te`je ga je bilo postaviti v sredi{~e zanimanja slovenskega in ljubljanskega ob~instva. Programsko nismo sklepali kompromisov, ostali smo zvesti svojemu programskemu vodilu s samega za~etka snovanja programa: vseskozi smo prikazovali kakovostne filme, ki resnico razkrivajo, in ne onih drugih, ki so jih bili na{i kini tako ali tako prepolni, ki realnost olep{ujejo. @e povr{en pregled festivalskega izbora prvih desetih let dokazuje, da smo sledili avtorskim poetikam presti`nih filmskih imen neodvisnega ameri{kega filma, francoskega post novovalovskega obdobja, velikih imen vzhodnoevropskega avtorskega filma, skandinavskega minimalizma, prodornih azijskih tigrov, odkritja iranske filmske poezije; Jim Jarmush, Pavel Lungin, Istvan Szabo, Karel Kachyna, Ulrich Seidl, Krzysztof Kieslowski, Hal Hartley, Claude Berri, Gaspar NoĂŠ, Agnès Varda, Éric Rohmer, Bertrand Blier, Ken Loach, Danny Boyle, Lasse Hallstrom, Marleen Gorris, Jane Campion, Ang Lee, Abbas Kiarostami so le nekatera od imen, ki so bila mo~na motivacija v vzletnih letih festivala. Programska na~elnost je dejansko obrodila sadove v vsem svojem razmahu {ele po desetih letih; 10. Liffe je bil prelomnica, ko smo nedvoumno dokazali, da je Liffe uspel nagovoriti kakovostnega filma la~no ob~instvo, da se je zakoreninil v novembrsko kulturno `ivljenje in da si ga prebivalci Slovenije ne bodo pustili zlahka vzeti. O Liffu je treba vedeti, da ga brez uspeha pri gledalcih ne bi bilo. So razli~na merila za kakovost, toda eno je nedvoumno in ga ni mogo~e podkupiti, niti na dolgi rok nanj ne vplivajo zlonamerne diskreditacije: prepri~ati ljudi, da pokupijo vstopnice in si ogledajo filme, ki so na sporedu ~isto dolo~enega festivala. To je najve~ji uspeh, ki ga lahko dose`e selektor, in na to sem ponosna, pa tudi, da se tradicija kakovostnega avtorskega filma nadaljuje tudi po mojem odhodu kot direktorice festivala ter da Cankarjev dom skrbi za dobro vzdr`ljivost tega osrednjega novembrskega kulturnega dogodka. Hvala Simonu Popku in Ur{uli Cetinski, da nam {e vedno vsako jesen pri~arata magi~nost gibljivih podob, ki nas vsako leto znova za~arajo.


Uvodnik Foreword

A thirtieth anniversary merits careful appraisal of the past; peeling back the layers deposited by history. In this undertaking even tracing a story's early beginnings represents a considerable challenge, looking at the first in a series of November editions that have become part of our familiar routine, especially because the beginnings of long stories are usually anything but a routine task. Quite the opposite: it seemed utopian in 1988 for some small republic – not even an independent state yet – to have its own internationally recognised festival. As a film programme director, I felt the obligation to think strategically and complement Cankarjev dom's much-publicized film events with a veritable film festival. This decision constituted a logical step forward from the first 'subversive' independent Slovenian film distribution. The first film purchased for Slovenian distribution was Wim Wenders' Wings of Desire (Der Himmel über Berlin). Indeed, the sky over Berlin was clouding over at the time and the dramatical events resolved in 1989, the year of Liffe's formation, with the fall of Europe's most famous wall. And it seemed that European angels had been flying ever closer and ever lower: Liffe was established in the late 1980s, a turbulent time that witnessed landmark social and alternative cultural movements. It seemed that almost anything was possible, and we – the inhabitants of almost half of Europe – shared a sense of belonging to a watershed moment in world history. This half was then titled New Europe. It would have been impossible to endure the initial years of Liffe's formation and the gradual, well-nigh agonizing establishment without this zealous feeling that we were creating something important, meaningful and ground-breaking. Gazing back, I feel especially proud of the fact that Liffe took root against all odds. It took shape in a country that did not exist yet, under the auspices of Slovenia's main cultural institution which was then as yet unable to finance an international film festival. The festival was initially received with great scepticism by the media and some people who considered themselves foremost authorities on film. We had to persevere and put effort into convincing: the sales agents and film producers many of whom had not heard of Slovenia before, the international federation FIAPF that knew only of Belgrade's FEST, and Cankarjev dom's Director General, Mitja Rotovnik… Fortunately, I could rely on the support from my colleagues and friends at the Ekran magazine, the Autumn Film School and the National Theatre and Film Museum of Slovenia, Bojan Kav~i~, Silvan Furlan, Stojan Pelko, and others. And when you succeeded in convincing Mitja Rotovnik, your cultural programme was on the safe side of Slovenia's innate distrust of anything new. It is hard to imagine today how much harder and time-consuming

it was to establish a basic communication with foreign film distribution licensers. Thirty years ago, we had no telefax, e-mail or the World Wide Web. I unearthed a teleprinter in Cankarjev dom's archives, which was occasionally used by the congress department. It emitted rattling noises like an engine room but proved tremendously useful in searching for copies of promised and advertised films around the world. In addition to this, we only had telephone and regular mail to help us lay hands on our object of desire – good auteur film or even art film that lent its name to LIFFe's initial version – FILM ART FEST. Sounding too foreign, the name did not agree with cultural arbiters and six years later FAF was renamed Ljubljana International Film Festival. Thus, it was also this act of naming that ultimately put Ljubljana on the map of international film festivals. But it was harder to put it at the centre of Slovenia and Ljubljana's cinemagoers' attention. We refused to make compromises in devising our programme, remaining faithful to the motto adopted at the very beginning: we put our trust in the films that reveal the truth and not the ones that obscure reality and overabundantly feature in our cinemas as it is. Already a brief glance at the first decade's selection will reveal that we followed the artistic styles of prestigious names in independent American cinema, French post-New Wave, Eastern European art film, Scandinavian minimalism, compelling Asian Tigers, Iranian cinematic poetry: Jim Jarmush, Pavel Lungin, Istvan Szabo, Karel Kachyna, Ulrich Seidl, Krzysztof Kieslowski, Hal Hartley, Claude Berri, Gaspar Noé, Agnès Varda, Éric Rohmer, Bertrand Blier, Ken Loach, Danny Boyle, Lasse Hallstrom, Marleen Gorris, Jane Campion, Ang Lee, Abbas Kiarostami... are just some of the first festivals' prominent figures. It took ten years for our principled stand to yield desired results; the landmark 10th edition convinced all sceptics that LIFFe satisfied the audiences' thirst for quality film, that it had become a permanent feature of November’s cultural life and that citizens of Slovenia would not be parted from it. The crucial detail about Liffe is that its success with the cinemagoers was what ensured its existence. While different criteria for quality apply, one is indisputable and can neither be tampered with nor influenced by malicious discreditations in the long run: convincing people to buy a ticket and go see a movie playing at a certain festival. This is a selector's greatest achievement and I am proud of it. I am also proud of the fact that the tradition of quality auteur film has continued after I left my post as festival director and that Cankarjev dom is keeping this main cultural event in top form. Thanks go to Simon Popek and Ur{ula Cetinski for recreating the magic of moving pictures each November and programming that year's most enchanting examples of cinematic art.

5


6


Vsebina Contents

2 Uvodniki Forewords 4 @irije, nagrade Juries, Awards Program Programme 11 25 49 71 91 99 107

Perspektive Perspectives Predpremiere Avantpremieres Kralji in kraljice Kings and Queens Panorama svetovnega filma Panorama of World Cinema Ekstravaganca Extravaganza Kinobalon Kinobalon Fokus Focus Kubanski film 60 Cuban Cinema 60 121 Retrospektiva Retrospective Agnès Varda Agnès Varda 131 Posve~eno Tribute Abel Ferrara 137 Evropa na kratko Europe in Short 142 Spremljevalni program Accompanying Programme 148 Nagrajenci LIFFe LIFFe Award Winners 152 Kazalo Index 154 Ljubljanski mednarodni filmski festival – od 1 do 30 Ljubljana International Film Festival – from 1 to 30

7


@irije, nagrade Juries, Awards

foto: Dan Dennehy

Nagrada vodomec (sklop Perspektive) – mednarodna `irija Kingfisher Award (the Perspectives section) – International Jury

8

Alexander Horwath je kurator in pisec. Je nekdanji direktor Avstrijskega filmskega muzeja (2002–17) in Mednarodnega filmskega festivala na Dunaju – Viennale (1992–97). Leta 2007 je v Kasslu kuriral dokumentarni filmski program. S kritiko se je za~el ukvarjati leta 1985, njegovi ~lanki o filmu in drugih umetnostnih temah so bili objavljeni v ve~ jezikih. O filmu predava na univerzah in kulturnih ustanovah doma in na tujem. Kot avtor ali urednik je izdal knjige o temah, kot so filmsko kuriranje, novi hollywoodski film, avantgardni film ter o ustvarjalcih, kot so Michael Haneke, Josef von Sternberg in Ruth Beckermann. Je ~lan odbora Akademije lepih umetnosti na Dunaju in izvoljeni ~lan Akademije umetnosti v Berlinu.

Alexander Horwath is a curator and writer. He is the former director of the Austrian Film Museum (2002–17) and of the Viennale – Vienna International Film Festival (1992–97). In 2007, he curated the documentary 12-film programme in Kassel. Starting out as a critic in 1985, his articles on film- and art-related topics have been published in several languages and he has lectured on film at universities and cultural institutions in Austria and internationally. His publications as author and editor include books on topics such as Film Curatorship, New Hollywood Cinema, Avant-garde Film and on filmmakers such as Michael Haneke, Josef von Sternberg, and Ruth Beckermann. He is a board member of the Academy of Fine Arts, Vienna, and an elected member of the Akademie der Künste, Berlin.

Labina Mitevska je na igralsko pot stopila kot najstnica leta 1993, ko je v z zlatim levom nagrajenem filmu Pred de`jem Mil~a Man~evskega odigrala vlogo Zamire. Leta 1996 se je za~elo uspe{no sodelovanje z Michaelom Winterbottomom. Po filmu Dobrodo{li v Sarajevu je igrala v njegovem Moja bo{. Za te dose`ke je bila leta 1998 uvr{~ena med vzhajajo~e zvezde festivala Berlinale. Igralsko pot je z ve~ kot dvajsetimi vlogami nadaljevala po Evropi ter snemala v Nem~iji, na ^e{kem, v Tur~iji, Italiji, Bolgariji in Sloveniji. Leta 2001 je s sestro Teono in bratom Vukom ustanovila produkcijsko hi{o Sisters and Brother Mitevski. Teonin novi film Bog obstaja, ime ji je Petrunija je bil premierno predstavljen v tekmovalnem programu Berlinskega filmskega festivala.

Labina Mitevska started her acting career as a teenager in 1993, playing Zamira in Milcho Mancevski's Golden Lion-winning Before the Rain. In 1996 she entered into a successful collaboration with Michael Winterbottom. Following Welcome to Sarajevo they worked together on I Want You. For these accomplishments she was chosen as one of the Shooting Stars at the Berlinale in 1998. Her acting carrier continued around Europe, creating over 20 roles in films shot in Germany, Czech Republic, Turkey, Italy, Bulgaria, and Slovenia. In 2001, Labina, her sister Teona and their brother Vuk established the production company Sisters and Brother Mitevski. Teona's new film, God Exists, Her Name is Petrunija, had its premiere in Competition at the Berlin Film Festival.

Sonja Prosenc je re`iserka, scenaristka in producentka. Po kon~anem {tudiju se je udele`ila delavnic Berlinala in Sarajevo Talents, soustanovila produkcijsko hi{o Monoo, izbrali pa so jo tudi za sodelovanje v mednarodnem programu TorinoFilmLab. Njen kriti{ko hvaljeni in ve~krat nagrajeni prvi celove~erec Drevo je bil leta 2016 slovenski kandidat za tujejezi~nega oskarja. Portal Cineuropa je Sonjo Prosenc leta 2016 uvrstil med osem najbolj obetavnih evropskih filmskih re`iserk. Njen filmski jezik film cenijo tako filmoljubi kot poznavalci. Drugi celove~erec film Zgodovina ljubezni je bil premierno prikazan v tekmovalnem sporedu filmskega festivala v Karlovih Varih leta 2018, kjer je prejel posebno omembo `irije. Zgodovina ljubezni je avtori~in drugi film, ki se je potegoval za tujejezi~nega oskarja.

Sonja Prosenc; writer, director, producer. After graduating from university, she attended Sarajevo and Berlinale Talents, cofounded the Monoo production house and was selected for the TorinoFilmLab. Her award-winning and critically acclaimed first feature The Tree was the Slovenian Oscar candidate 2016. She has been selected by Cineuropa among eight most promising European female film directors. Her approach to film language has so far been appreciated by cinephiles and film critics alike. Her second feature film History of Love premiered at Karlovy Vary International Film Festival 2018 – Main Competition, where Grand Jury awarded it with Best Film Special Mention. History of Love is her second film chosen to represent Slovenia as an Oscar candidate.

Nagrada FIPRESCI mednarodna `irija FIPRESCI Prize International Jury

Zmaj – nagrada ob~instva Dragon – Audience Award


@irije, nagrade Juries, Awards

Nagrada za najbolj{i kratki film – mednarodna `irija Best Short Film Award – International Jury Ivan Bakra~ (1987, ^rna gora) je na Fakulteti za umetnosti in oblikovanje v Beogradu magistriral iz filmske re`ije. Napisal je scenarij in re`iral nagrajene filme, ki so bili prikazani na {tevilnih mednarodnih festivalih. Trenutno je v postprodukciji njegov prvi celove~erec After the Winter, s katerim se je leta 2017 udele`il scenaristi~ne delavnice Berlinale Script Station. Je kurator beograjskega filmskega festivala Free Zone. Filmi: Ratovi/Wars (2013); Ko`a }e nam postati siva/Our Skin is Going to Gray (2014); Male{/Malesh (2016).

Ivan Bakra~ (1987, Montenegro) graduated from the Faculty of Arts and Design in Belgrade with an MA in film directing. He has written and directed short films which participated in many international festivals and won awards. His first feature film, After the Winter, which took part in 2017 Berlinale Script Station, is currently in post-production. He is a programmer at Free Zone Film Festival in Belgrade. Films: Ratovi/Wars (2013); Ko`a }e nam postati siva/ Our Skin is Going to Gray (2014); Male{/Malesh (2016).

Andra` Jeri~ je filmski producent, ob~asno tudi filmski kritik in publicist. Leta 2013 je ustanovil Filmsko dru{tvo Temporama, s katerim je produciral `e nemalo kratkih filmov in videospotov ter eno spletno serijo, lani pa je produciral tudi celove~erec Posledice, ki je bil premierno prikazan na mednarodnem filmskem festivalu v Torontu, na Festivalu slovenskega filma pa je prejel pet vesen. Najbolj ga zanima delo z nadarjenimi filmarji mlaj{e generacije, ki jih {e vedno zanima forma kratkega filma, hkrati pa se `e spogledujejo s svojimi re`ijskimi prvenci. S Temporamo trenutno razvija tri kratke filme, dve seriji in dva nova celove~erna filma.

Andra` Jeri~ is a film producer, and occasionally works as a film critic and publicist. In 2013, he founded the Temporama Film Society, which has produced several short films and music videos, as well as a web series. Last year Jeri~ produced the feature Consequences, which premiered at the Toronto International Film Festival and received five Vesna Awards at the Festival of Slovenian Film. What he enjoys the most is working with young talented filmmakers still interested in making shorts while already contemplating their debut features. Temporama is currently developing three short films, two series and two new feature films.

Marina Ko`ul deluje v okviru hrva{kega nepridobitnega Zdru`enja za avdiovizualne raziskave 25 FPS v Zagrebu. Glavni projekt organizacije je mednarodni filmski festival 25 FPS, ki se osredinja na eksperimentalne, inovativne in avtorske filme ter videe. Je med filmskimi kuratorji in producenti festivala. Kurira tudi za festivale in umetni{ke kinematografe v Zagrebu in drugih hrva{kih mestih ter promovira hrva{ke eksperimentalne in animirane filme na evropskih in mednarodnih filmskih in medijskih dogodkih. Od leta 2012 je svetovalka za kratki film Mednarodnega filmskega festivala v Rotterdamu.

Marina Ko`ul works for the Croatian non-profit organization 25 FPS Association for Audio-Visual Research in Zagreb, whose main project is 25 FPS Festival, an international film festival showcasing experimental, innovative and artists' film and video, where she works as one of the film programmers and producers. She has selected programs for festivals, art cinemas in Zagreb and other Croatian cities, and promoted Croatian experimental film and animation at European and international film and media events. Since 2012 she has been engaged as short film mentor for the International Film Festival Rotterdam.

Mladinska Ĺžirija Kinotrip Kinotrip Youth Jury

9


@irije, nagrade Juries, Awards

Nagrada Art kino mre`e Slovenije Art Cinema Network of Slovenia Award

10

dr. Anja Bajda Vodja Kulturnega doma Cerknica, Notranjski regijski park Med {tudijem dramaturgije na AGRFT je pri nekaj {tudijskih filmih sodelovala kot tajnica re`ije, pozneje kot scenaristka serija kraj{ih dokumentarnih filmov v produkciji RTVSLO, sicer pa se je teoreti~no ukvarjala s filmsko pripovedjo. Bila je del organizacijske ekipe festivala Kino Otok v prvih letih festivala in v letu 2016. V 2017, 2018 so skupaj s Kosovelovim domom Se`ana in Kulturnim domom Postojna izvajali program filmske vzgoje za otroke – FILMARIJA. Prizadevanja gredo tudi vnaprej v smer ohranjanja programa. V letu 2019 je zasnovala projekt digitizacije dvorane Kulturnega doma Cerknica.

Dr. Anja Bajda Head of Cerknica Culture House, Notranjska Regional Park While a student of dramaturgy at the Academy of Theatre, Radio, Film and Theatre in Ljubljana, Bajda participated in several student films as director's assistant, and later wrote scripts for a series of short documentary films produced by RTV Slovenia whilst applying herself to the theory of film narrative. She was part of the organizational team of the Isola Cinema Festival throughout the festival's initial years and in 2016. A film education programme for children, Filmarija, was conducted in 2017 and 2018 together with the Kosovel Cultural Centre Se`ana and the Postojna Culture House.

Tim Bo`i~ Koordinator in organizator kulturnega programa, Filmsko gledali{~e Idrija Po izobrazbi je magister zalo`ni{kih {tudij. Zaposlen je v Mestni knji`nici in ~italnici Idrija, ki upravlja najstarej{o gledali{ko zgradbo na Slovenskem, v kateri se danes nahaja kino. Skrbi tako za izbor kakovostnega evropskega in avtorskega filma kot tudi za naslove, ki so namenjeni {ir{emu ob~instvu. Posebno mesto v programu nameni tudi lokalnim filmskim ustvarjalcem in iskanju alternativnih vsebin, ki jih je omogo~ila digitalizacija kinematografov. V kinu doma~im obiskovalcem pripravlja tri filmske abonmaje, ki so namenjeni ljubiteljem art filma, `anrskim navdu{encem in mlademu ob~instvu. Dejaven je tudi v Art kino mre`i Slovenije.

Tim Bo`i~ Cultural Programme Coordinator and Organizer, Film Theatre Idrija Holds an MA in in publishing studies. He is employed at the Idrija Municipal Library and Reading Room. He is responsible for selecting both quality European and auteur films as well as titles aimed at broader audiences. A special place in the programme is devoted to local filmmakers and searching for alternative content, which has been made possible by cinema digitization. At the cinema, he programmes three film subscriptions aimed at art film enthusiasts, genre lovers and young audiences. He is an active member of the Art Cinema Network of Slovenia.

Sta{ Stermecki Mestni kino Metropol, Celje Celjan, ki ga je navdu{enje nad filmom `e pred ve~ kot desetletjem popeljalo na prve filmske festivale v regiji in jih vsa ta leta redno obiskuje. Verjetno najbolj navdu{en in zvest obiskovalec sarajevskega filmskega festivala, je zmeren kritik tako klasik kot novosti. S svojim {irokim poznavanjem aktualnega dogajanja na filmskem podro~ju je pred leti postal programski sodelavec v Mestnem kinu Metropol. Vedno pripravljen na novosti, s prepri~anjem, da si dobri filmi zaslu`ijo ve~kraten ogled.

Sta{ Stermecki Metropol City Cinema, Celje Celje-based cinephile who attended his first regional film festivals more than a decade ago and has been regularly revisiting them throughout the years. Probably most enthusiastic and loyal visitor to the Sarajevo Film Festival, as well as a moderate critic of both classic films and new releases. Very knowledgeable about new developments in cinema and the current film scene, he was appointed the Metropol City Cinema Program Associate several years ago. Always ready for innovations and convinced that good movies deserve being rewatched.

izbor filmov za nagrado Art kino mre`e Slovenije

film selection for the Art Cinema Network of Slovenia Award

Foter (Ba{tata) Zbogom, sin moj (Di jiu tian chang) Prekla (Dilda) Ema (Ema) Izdajalec (Il traditore) Fotograf (Photograph) Sinonimi (Synonymes) Razbijalka sistema (Systemsprenger) Konje krast (Ut og stjĂŚle hester) Zombi otrok (Zombi Child)

The Father So Long, My Son Beanpole Ema The Traitor Photograph Synonyms System Crasher Out Stealing Horses Zombi Child


Perspektive Perspectives

14 15 16 17 18 19 20 21

Angelo Angelo Markus Schleinzer Bik Bull Annie Silverstein Lara Lara Jan Ole Gerster Monos Monos Alejandro Landes Na{e matere Our Mothers CĂŠsar DĂ­az Ray in Liz Ray & Liz Richard Billingham [ivi Stitches Miroslav Terzi} Zgodbe iz kostanjevih gozdov Stories From the Chestnut Woods Gregor Bo`i~ 22 Prekla Beanpole Kantemir Balagov 23 Razbijalka sistema System Crasher Nora Fingscheidt

11


Perspektive Perspectives

glej str. 22/see page 22

glej str. 17/see page 17

glej str. 18/see page 18 glej str. 14/see page 14

glej str. 23/see page 23


Perspektive Perspectives

glej str. 19/see page 19

glej str. 16/see page 16 glej str. 20/see page 20

glej str. 15/see page 15

glej str. 21/see page 21


Perspektive Perspectives

Angelo Angelo Angelo Markus Schleinzer

re`ija/directed by Markus Schleinzer scenarij/screenplay Alexander Brom, Markus Schleinzer fotografija/cinematography Gerald Kerkletz monta`a/editing Pia Dumont igrajo/cast Makita Samba (Angelo 4), Alba Rohrwacher (grofica/countess), Larisa Faber (Angelova `ena/ Angelo's wife), Kenny Nzogang (Angelo 2), Lukas Miko (cesar/ emperor), Gerti Drassl (negovalka/ nursemaid), Michael Rotschopf (princ/prince), Jean-Baptiste Tiémélé (Angelo 5), Nancy Mensah-Offei (Angelova h~erka/Angelo's daughter), Martine Schambacher (slu`kinja/maid) producenti/producers Franz Novotny, Alexander Glehr, Bady Minck, Alexander DumreicherIvanceanu, Markus Schleinzer produkcija/production Novotny & Novotny Filmproduktion Weimarerstraße 22/4A 1180 Vienna, Austria E kino�novotnyfilm.at & Amour Fou (Luxembourg) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 111' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Toronto 2018, San Sebastian 2018, Torino 2018, Zürich 2018, Avstrijske filmske nagrade/Austrian Film Awards 2019 (najbolj{a kostumografija/Best Costume Design, najbolj{a maska/Best Makeup, najbolj{a scenografija/Best Production Design)

Resni~na zgodba o afri{kem de~ku, ki ga dunajska grofica v za~etku 18. stoletja vzame v svoje varstvo in ga kot svojevrsten eksperiment vpelje med dvorno elito.

A true story about an African boy who is introduced into eighteenth-century court life by way of a unique experiment as a protégé of a Viennese countess.

Angelo Soliman je afri{ki de~ek, ki ga evropski popotniki nasilno ugrabijo in prodajo v su`enjstvo. Po dolgem in mu~nem potovanju ga v svoje varstvo vzame dunajska grofica in ga naredi za predmet svojega izobra`evalnega eksperimenta. De~ka krstijo in mu nadanejo novo ime, ki pomeni "bo`ji poslanec". Povedo mu, da so te`ki ~asi za njim in da bo odslej `ivel kot princ. Angela na Dunaju vzgajajo, izobrazijo in razvajajo z vsemi privilegiji bogatih. Ko odraste, postane dvorna maskota, ki zabava dunajsko aristokracijo. A ko fant dozori, se v njem zaneti iskrica odpora ...

After surviving the long involuntary journey across the Atlantic, an African boy is sold to a European countess who turns him into the object of an educational experiment. Angelo is named and baptized shortly after his arrival on European soil. He is told that the evil he has experienced is behind him and that from now on he will live like a prince. Carefully groomed, educated, and taught courtly manners, Angelo is brought up with all the privileges of the wealthy. He is put on display, entertaining the aristocracy in pantomimes and plays. But as Angelo matures, he displays a streak of resistance.

"Angelo mi pomeni zgodbo o omejevanju in `elji 'drugega' po pobur`ujenju ter zlivanju z maso in standardnimi vzorci. Pripoved o naveli~anosti biti druga~en. Diskurz o sprejemanju in strpnosti. Zgodba o temnopoltosti mi pomeni samo golo sredstvo. Saj je druga~nost v vsakem od nas. O tem `elim povedati zgodbo. V tem se najdem." (Markus Schleinzer)

prodaja/world sales Playtime 5 rue Nicolas Flamel 75004 Paris, France E info�playtime.group

"Angelo for me turns out to be a story about limitation and the desire of 'the other' for embourgeoisement and dissolution into mass and standard. A tale about getting tired of being different. A discourse about acceptance and tolerance. As for me the story of the black skin is a mere vehicle. Because being different is in all of us. That is what I want to tell a story about. That is where I find myself." (Markus Schleinzer)

Markus Schleinzer

filmografija/filmography

Rojen 1971 na Dunaju. Med letoma 1994 in 2010 je delal kot direktor kastinga pri pribli`no sedemdesetih filmih, vklju~ujo~ tiste Michaela Hanekeja, Jessice Hausner in Ulricha Seidla. Po delu z otro{kimi igralci pri Hanekejevem filmu Beli trak (2009) se je odlo~il, da se bo kot re`iser preizkusil tudi sam. Njegov provokativni prvenec Michael (2011) je osvojil vrsto mednarodnih nagrad. Angelo je njegov drugi celove~erec.

2011 Michael 2018 Angelo

Born in Vienna, Austria, in 1971. From 1994 to 2010 he worked as a casting director on about seventy feature films, including films by Jessica Hausner, Ulrich Seidl and Michael Haneke. In 2008, working on Haneke's The White Ribbon, he was given the chance to train child-actors. He then decided to try his own luck as a filmmaker. Michael, his provocative directorial feature debut, received numerous awards at festivals around the globe. Angelo is his second feature film.

14

Avstrija, Luksemburg Austria, Luxembourg 2018


Perspektive Perspectives

Bik Bull Bull ZDA USA 2019

Annie Silverstein

re`ija/directed by Annie Silverstein scenarij/screenplay Annie Silverstein, Johnny McAllister fotografija/cinematography Shabier Kirchner glasba/music William Ryan Fritch monta`a/editing Todd Holmes, Miguel Schverdfinger igrajo/cast Rob Morgan (Abe), Amber Havard (Kris), Yolonda Ross (Sheila), Steven Boyd (Billy), Sara Albright (Janis), Troy Hogan (Mike) producenta/producers Bert Marcus, Audrey Rosenberg produkcija/production Bert Marcus Film PO Box 2807 90210 Beverly Hills, California, USA E bert�bertmarcus.com & Invisible Pictures (USA) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 101'

Drama o odra{~anju, osredoto~ena na zapleten odnos med problemati~no najstnico iz Teksasa in ostarelim, zagrenjenim jezdecem bikov.

A coming-of-age drama, Bull centres on the complicated relationship between a wayward Texan teen, and her equally wilful, and unforgiving neighbour, an aging bull rider.

Kris je trmoglava {tirinajstletnica brez o~eta, ki odra{~a na pode`elju v bli`ini Houstona. Mama je v zaporu in vse ka`e, da tak{na usoda ~aka tudi Kris. V {oli se pogosto pretepa, spogleduje s fanti in kdaj pa kdaj prekr{i tudi zakon – ne glede na prizadevanja njene stare mame, ki opravlja vlogo skrbnice. Ko nekega dne vlomi v sosedovo hi{o z namenom, da bi tam priredila zabavo, se njen lastnik pred~asno vrne in jo zasa~i. A temnopolti Abe, ostareli jezdec bikov, ~igar dnevi slave so `e zdavnaj minili, ne vlo`i to`be, temve~ z dekletom skleneta dogovor, da mu bo pomagala pri hi{nih opravilih. Lahko to "prisilno prijateljstvo" obema pomaga, da spremenita svoji usodi?

Growing up in the environs of Houston, 14-year-old Kris has no father to speak of and a mom behind bars; she hangs out with delinquents and lives in an impoverished community – all factors that put this particular youth "at risk." As well as pushing back on what little authority her grandmother-guardian provides, Kris picks fights in school and breaks into the house of a neighbour to host an impromptu party. It's this last stunt that lands her in trouble: The owner comes home, the cops are called, but Abe, a former bull rider, decides not to press charges, so long as Kris agrees to help him with errands.

"Pred vpisom na filmsko {olo sem deset let v Washingtonu posvetila pou~evanju. Moji u~enci so bili staroselci, ki so prebivali v odrezanih rezervatih. [tevilni so se po~utili pozabljene. Ve~inoma smo skupaj ustvarjali dokumentarce, v~asih pa smo fikcionalizirali `ivljenjske izku{nje, prebole~e za odprto razpravljanje. Tega nisem pozabila, navdu{ila sem se nad pisanjem scenarijev in ustvarjanjem filmov, osnovanih na resni~nih `ivljenjskih usodah in skupnostih ter pri oblikovanju pripovedne metode ~rpala iz svojih izku{enj." (Annie Silverstein)

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 2019

"I spent ten years working as a teacher in Washington before going to film school. My students were Native Americans and lived in these cut-off reserves. Many of them felt left behind. We mainly made documentaries together, but sometimes we fictionalised life experiences they found too painful to discuss openly. I've never forgotten that, and I started taking an interest in writing and making movies based on real people and communities, drawing on my experience to shape my narrative approach." (Annie Silverstein)

Annie Silverstein

filmografija/filmography

Ameri{ka re`iserka, ki se posve~a tudi medijski in filmski vzgoji. Dobr{en del profesionalne poti je posvetila izvajanju izobra`evalnih filmskih projektov, namenjenih mladim ameri{kim staroselcem v rezervatih zvezne dr`ave Washington, in s pomo~jo Fullbrighotve {tipendije izvedla odmeven filmski projekt z mladimi brezdomci v Riu de Janieru. Bik je njen prvi igrani celove~erec.

2008 2009 2011 2012 2014 2018

prodaja/world sales Film Constellation 11–13 Charlotte Street London W1T 1RH, UK fabien�filmconstellation.com

March Point (dok./doc.) Chase Me (kratki/short) Night at the Dance (kratki dok./doc. short) Spark (kratki/short) Skunk (kratki/short) Bull (Bik)

distribucija/distribution Continental film d.o.o. Cvetkova ulica 1 1000 Ljubljana E video�continentalfilm.si

An award-winning filmmaker and media educator based in Texas, US. Annie spent a decade teaching and collaborating on community film-based projects with Native American youth on reservations across Washington State, and was awarded a Fulbright in 2007 for her film project with homeless youth in Rio de Janeiro, Brazil. Bull is her first fiction feature.

15


Perspektive Perspectives

Lara Lara Lara Nem~ija Germany 2019

Jan Ole Gerster re`ija/directed by Jan Ole Gerster scenarij/screenplay Bla` Kutin fotografija/cinematography Frank Griebe glasba/music Arash Safaian monta`a/editing Isabel Meier igrajo/cast Corinna Harfouch (Lara), Tom Schilling (Victor), Volkmar Kleinert (prof. Reinhoffer), André Jung (g./Mr. Czerny), Gudrun Ritter (mati/mother), Rainer Bock (Paul), Susanne Bredehöft (Mrs./ga. Spengler), Maria Dragus (Clara), Mala Emde (Johanna), Mark Filatov (Tobi), Edin Hasanovi} (Sa{a), Steffen Jürgens (Jan), Alexander Khuon (Walther), Tina Pfurr (Steffi) producent/producer Marcos Kantis produkcija/production Schiwago Film GmbH Großbeerenstraße 64 10963 Berlin, Germany E info�schiwagofilm.de & StudioCanal Film (Germany) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 98'

V Karlovih Varih nagrajeni film o zapletenem odnosu med materjo in sinom, posnet po scenariju Bla`a Kutina. Lara praznuje 60. rojstni dan in tokrat ima res dober razlog za slavje. Nocoj njen sin Viktor nastopi na najpomembnej{em koncertu svoje uspe{ne poti. Lara je bila tista, ki ga je v glasbenem udejstvovanju vseskozi podpirala in mu utrla pot. Kljub temu je Viktor `e ve~ tednov nedosegljiv in ni~ ne ka`e, da je Lara dobrodo{la na njegovem koncertu. Brez pomisleka se odlo~i, da bo odkupila vse preostale razpolo`ljive vstopnice in jih brezpla~no razdelila mimoido~im. A bolj ko se Lara trudi, da bi ve~er minil uspe{no, bolj se dogodki izmikajo njenemu nadzoru.

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Karlovi Vari/Karlovy Vary 2019 (najbolj{a igralka/Best Actress, posebna nagrada `irije/Special Prize of the Jury), München/Munich 2019 (nagrada FIPRESCI/FIPRESCI Prize)

"Dalj kot gre Gerster z Laro Jenkins, ve~ji je na{ uvid v globino in vir njene po{kodovanosti. Spominja na sadomazohisti~ni lik Isabelle Huppert v U~iteljici klavirja Michaela Hanekeja, ki je obete mladega glasbenika onemogo~ila s polaganjem ~repinj v `epe pla{~a svoje `rtve. [koda, ki jo tu Lara naredi, je izklju~no psiholo{ka, Gersterjev pristop pa niti pribli`no ni tako leden. Pravzaprav je pod povr{ino toplota, izhajajo~a tako iz re`iserjeve vere v lik kot igralke same /.../." (Peter Debruge, Variety)

prodaja/world sales Beta Cinema GmbH Grünwalder Weg 28d 820 41, Oberhaching/Munich, Germany E beta�betacinema.com distribucija/distribution Fivia d.o.o. Prelo`nikova 1 3212 Vojnik E cenex�siol.net

It's Lara's 60th birthday, and she has every reason to celebrate: this evening, her son Viktor will be giving the most important piano concert of his career. Lara was, after all, the one who'd mapped out and driven his musical career. Yet Viktor has been unreachable for weeks and nothing indicates that Lara will be welcome at his debut performance. Without further ado, she buys up all the remaining tickets and hands them out to everyone she meets. The more Lara strives to make the evening successful, however, the more events get out of control. "The farther Gerster goes with Lara Jenkins, the more we come to understand the depth and source of her damage. She is not unlike the sadomasochistic character Isabelle Huppert played in Michael Haneke's The Piano Teacher, who destroyed a young musician's prospects by placing shards of glass in her victim's coat pockets. But the damage Lara inflicts here is entirely psychological, and Gerster's approach is nowhere near as icy. There is, in fact, a warmth beneath the surface, emanating both from the filmmaker's faith in the character and from the actress herself /.../." (Peter Debruge, Variety)

Jan-Ole Gerster

filmografija/filmography

Rojen leta 1978 v Hagnu, Nem~ija. Po nekajletnem delu za produkcijsko podjetje X-Filme Creative Pool se je vpisal na {tudij scenaristike in re`ije na Berlinski filmski akademiji. Leta 2012 je posnel svoj igrani prvenec Oh Boy, s katerim je takoj dosegel mednarodni uspeh. Film so prodali v redno distribucijo ve~ kot dvajsetih dr`av, osvojil je tudi vrsto festivalskih nagrad.

2004 Der Schmerz geht, der Film bleibt (dok./doc.) 2012 Oh Boy (A Coffee in Berlin) 2019 Lara

Born in 1978, in Hagen, Germany. After working for several years for the German film production company X-Filme Creative Pool he studied screenwriting and direction at the Berlin Film Academy. In 2010, he attained instant recognition with his debut film, A Coffee in Berlin. It was released to cinemas in over 20 countries and won numerous national and international awards.

16

Written by Slovenian screenwriter and filmmaker Bla` Kutin, Lara takes a penetrating look at a complex mother-son relationship. Winner of two prizes at the Karlovy Vary FF.


Perspektive Perspectives

Monos Monos Monos Alejandro Landes

Kolumbija, Argentina, Nizozemska, Dan., [ve., Nem., Urugvaj, ZDA Colombia, Argentina, The Netherlands, Den., Swe., Ger., Uruguay, USA 2019

Utopi~en pustolovski triler, zasnovan kot {tudija odra{~anja sredi voja{ko hierarhi~nih odnosov, ki temeljijo na prevladi mo~i. Osem mladostnikov `ivi na samotnem pogorju kot paravoja{ka skupina pod vodstvom skrivnostne Organizacije. Vsak ima svoj vzdevek in svoje dol`nosti, pa vendar ne morejo ube`ati ~ustvom in prebujajo~im se hormonom, ki tej izolirani skupnosti dajejo pridih hedonizma, s katerim mladi kljubujejo `elezni disciplini in vseprisotnemu nasilju. Njihova edina naloga je, da skrbijo za kravo z imenom Shakira in ujeto ameri{ko zdravnico. A po nesre~nem naklju~ju, ki se ga trudijo na vsak na~in prikriti, je njihove brezskrbnosti ~ez no~ konec, saj so se prisiljeni umakniti globoko v d`unglo … "/.../ Zanimiva se mi je zdela tako zamisel vojnega filma kot tudi zrcala tistemu `ivljenjskemu obdobju, ki ga vsi spoznamo in je zelo poseben, zelo zmeden ~as, mejni trenutek med otro{tvom in odraslostjo. Pritegnila me je misel o zrcaljenju teh nasprotnih polov." (Alejandro Landes)

re`ija/directed by Alejandro Landes scenarij/screenplay Alejandro Landes, Alexis Dos Santos fotografija/cinematography Jasper Wolf glasba/music Mica Levi monta`a/editing Yorgos Mavropsaridis, Ted Guard, Santiago Otheguy igrajo/cast Julianne Nicholson (zdravnica/ doctor), Moisés Arias (Patagrande), Sofía Buenaventura (Rambo), Karen Quintero (Leidi), Laura Castrillón (Sueca), Deiby Rueda (Pitufo), Julián Giraldo (Lobo), Paul Cubides (Perro), Sneider Castro (Bum Bum), Wilson Salazar (sel/messenger) producenti/producers Alejandro Landes, Fernando Epstein, Santiago Zapata, Cristina Landes produkcija/production Stela Cine (Colombia) & Mutante Cine Acevedo Díaz 1235 11200, Montevideo, Uruguay E contacto�mutantecine.com format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 102'

An adventurous utopia-cum-thriller delivered as a study of growing up with a strict hierarchy of power. Eight stray teenagers, each bearing a code name, form a paramilitary squad on a remote hilltop. They are instinctively drawn towards hedonism and ferocity. A messenger delivers instructions from the Organisation: they are to look after a dairy cow called Shakira and an abducted woman from the USA known as Doctora. But their carefree time comes to an end when death pays them a visit and their position is compromised, forcing them to relocate deeper into the jungle.

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Sundance 2019 (posebna nagrada `irije/World Cinema Dramatic Special Jury Award), Berlinale 2019, Buenos Aires 2019, London 2019

"/.../ The idea of making a war film was interesting to me, but also a mirror to that time in your life that I think we've all shared and that's a very peculiar, very conflicted time, which is that borderline moment between childhood and adulthood. Mirroring those two conflicts was something that seemed appealing to me." (Alejandro Landes)

Alejandro Landes

filmografija/filmography

Priznani brazilski re`iser, producent, scenarist in novinar. Rojen leta 1980 v São Paulu, odra{~al je v Ekvadorju in Kolumbiji. Njegov dokumentarni prvenec Cocalero je leta 2007 do`ivel odmevno premiero na festivalu v Sundanceu, igrani prvenec Porfirio pa {tiri leta pozneje na festivalu v Cannesu.

2007 Cocalero (dok./doc.) 2011 Porfirio 2019 Monos

prodaja/world sales Le Pacte 5 rue Darcet 75017 Paris, France E c.neel�le-pacte.com

Acclaimed Brazilian director, producer, scriptwriter and journalist. Born in São Paulo in 1980, he grew up in Ecuador and Colombia. His documentary Cocalero screened to great success at the 2007 Sundance Film Festival. His debut feature film Porfirio premiered in the Directors' Fortnight at Cannes in 2011.

17


Perspektive Perspectives

Na{e matere Nuestras madres Our Mothers César Díaz

re`ija/directed by César Díaz scenarij/screenplay César Díaz fotografija/cinematography Virginie Surdej glasba/music Rémi Boubal monta`a/editing Damien Maestraggi igrajo/cast Armando Espitia (Ernesto), Emma Dib (Cristina), Aurelia Caal (Nicolasa), Julio Serrano Echeverría (Juan), Victor Moreira (Freddy) producentki/producers Géraldine Sprimont, Delphine Schmit produkcija/production Need Productions Chaussée d'Alsemberg 596 1180 Bruxelles, Belgium E info�needproductions.com & Perspective Films (France) & Proximus (Belgium) & Cine Concepcion (Guatemala) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 77'

Gvatemala, Belgija, Francija Guatemala, Belgium, France 2019

Film o travmati~nem poglavju novej{e gvatemalske zgodovine, zaradi katerega se dve desetletji po koncu dr`avljanske vojne {tevilni Gvatemalci {e vedno borijo z globoko bole~ino.

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 2019 – Teden kritike/Critics' Week (zlata kamera/Golden Camera)

Gvatemala leta 2018. O~i celotne dr`ave so uperjene v sodni proces proti vojakom, ki so zanetili dr`avljansko vojno. Nizajo se pri~evanja `rtev. Ernesto je mlad antropolog, ki dela za Forenzi~no fundacijo, njegova naloga pa je iskanje pogre{anih v vojnem sporu. Nekega dne se mu med poslu{anjem starej{e `enske zazdi, da je naletel na informacijo o svojem o~etu, pripadniku gverilskih borcev, ki je izginil med vojno. Kljub materinemu nasprotovanju se z du{o in telesom poda na pot iskanja resnice.

prodaja/world sales Pyramide International 5, rue du Chevalier de Saint George 75008 Paris, France E elagesse�pyramidefilms.com distribucija/distribution Demiurg Lome 3 5274 ^rni Vrh E info�demiurg.si

Guatemala, 2018. The whole country is immersed in the trial of the soldiers who sparked the civil war. Victim statements come one after another. Ernesto is a young anthropologist working for the Forensic Foundation; his job is to identify the missing. One day, while hearing the account of an old woman, he thinks he has found a lead that might guide him to his father, a guerrillero who went missing during the war. Against his mother's wishes, he flings himself body and soul into the case, looking for truth and resilience.

"Med iskanjem kraja za dokumentarec sem pri{el v vasico Uspantan, ki je bila med voja{ko diktaturo prizori{~e velikega masakra. Zapisal sem izjave dru`inskih ~lanov, ki so pre`iveli to tragedijo. /.../ Pri~evanja va{~anov so me globoko ganila in v meni prebudila `eljo, da bi o njih posnel film, da bi o gvatemalski zgodovini spregovoril z velikim Z. /.../ Mo~ tistih, ki so pre`iveli gvatemalski genocid, me je presunila. Ko sli{i{, kaj so te `enske prestale, si predstavlja{, da bi to vsakomur udu{ilo voljo do `ivljenja. Vendar kljubujejo. To je velik poduk o `ivljenju." (César Díaz)

"I was location scouting for a documentary film in a village called Uspantan, which was the site of a huge massacre during the military dictatorship. I was there to record the words of a family that had survived this tragedy. /.../ The testimonies of these villagers upset me deeply and awoke in me the desire to make a film about them, to speak of Guatemalan history with a capital H. /.../ I am overwhelmed by the strength of the survivors of the Guatemalan genocide. When one hears what these women went through, one cannot help but think that it would be enough to stifle anyone's will to live. But they forge ahead. It is a huge life lesson." (César Díaz)

César Díaz

filmografija/filmography

Rojen leta 1978 v Gvatemali. Po {tudiju v Mehiki in Belgiji se je vpisal v scenaristi~no delavnico na filmski {oli FEMIS v Parizu. Od tedaj je ve~ kot deset let delal kakor monta`er igranih in dokumentarnih filmov, posnel pa je tudi kratka dokumentarca. Na{e matere je njegov prvi celove~erni film.

2010 Pourquoi les hommes brûlent-ils? (Why Do Humans Burn?) (kratki dok./short doc.) 2014 Territorio liberado (kratki dok./short doc.) 2019 Nuestras madres (Our Mothers/Na{e matere)

Born in Guatemala in 1978. After studying in Mexico and Belgium, he joined the screenwriting workshop at the FEMIS Film School in Paris. He worked as a fiction and documentary film editor for more than ten years. He has also directed two short documentary films. Our Mothers is his debut feature film.

18

Our Mothers deals with a traumatic chapter in Guatemala's recent history that has left enduring scars of wartime experiences on many of its citizens.


Perspektive Perspectives

Ray in Liz Ray & Liz Ray & Liz Velika Britanija Great Britain 2018

Richard Billingham

re`ija/directed by Richard Billingham scenarij/screenplay Richard Billingham fotografija/cinematography Daniel Landin monta`a/editing Tracy Granger igrajo/cast Ella Smith (Liz), Justin Salinger (Ray), Patrick Romer (starej{i/older Ray), Tony Way (Lol), Sam Gittins (Will), James Eeles (Kevin), James Hinton (Dean) producentka/producer Jacqui Davies produkcija/production Primitive Film E jacqui�primitive.film format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 108'

Avtobiografsko obarvan portret britanske dru`ine, ki `ivi v socialnem stanovanju na obrobju mesta, je posnet po spominih priznanega britanskega fotografa in vizualnega umetnika Richarda Billinghama.

Renowned British photographer and visual artist Richard Billingham makes his feature-film debut with this intricate portrayal of a family in their council flat outside Birmingham, inspired in part by his own memories.

Ray, ki rad pregloboko pogleda v kozarec, in obilna, potetovirana Liz s sinovoma `ivita v socialnem stanovanju na obrobju Birminghama med vladavino Margaret Thatcher. @ivljenje dru`ine zaznamujejo nenavadni rituali, s katerimi ru{ijo dru`bene tabuje in premagujejo ne ravno ro`nate razmere, v katerih so se zna{li po spletu okoli{~in. Vsakodnevni prepiri, ljubezen, razo~aranje, izguba in osamljenost so osnovni gradniki, s katerimi priznani britanski fotograf s pomo~jo 16-milimetrske kamere prikazuje spomine na svoje otro{tvo.

On the outskirts of Birmingham and the margins of Thatcher-era society, the Billingham family perform extreme rituals and break social taboos as they muddle through a life decided by factors beyond their control. Billingham revisits the figures of his earlier photographs – his alcoholic father Ray; his obese, tattooed mother Liz; and his younger brother Jason – with a series of everyday rituals that defy chronology, telling a universal story of everyday conflicts, loneliness, love and loss inspired by the artist's own teenage memories and shot on stunning 16mm.

"Scenarij sem napisal v petih ali {estih letih. Osnovno zgodbo sem imel v mislih `e leta prej. Z Jasonom sem se veliko pogovarjal o njegovih spominih na zanemarjanje. Kot opomnike sem uporabil fotografije, zapiske na papirju in trakove. Spomnim se, da sem zgodbo o stricu Lolu napisal med vo`njo z vlakom, kartiral kretnje, telesno govorico in celo na~in sedenja vsake osebe. Med pisanjem prizorov se osredoto~am na videz stvari. Zatem jih razre`em in zlepim v zaporedje ter dodam dialoge." (Richard Billingham)

"I wrote a screenplay over a period of five or six years. Its basic story had been in my head for years before then. I talked a lot with Jason about his memories of neglect. And I used the photographs, paper records, and tapes as aide-memoires. I remember sitting in a train when I wrote Uncle Lol's story, mapping out gestures, body language and even the way each person sits. When I write scenes, I focus on what things look like. And then I cut and paste them into an order and add dialogue." (Richard Billingham)

Richard Billingham

filmografija/filmography

Rojen leta 1970 v Veliki Britaniji. Velja za priznanega fotografa, vizualnega umetnika in re`iserja, ki je bil za svoje fotografske dose`ke velikokrat nagrajen. Njegova dela so bila razstavljena v uglednih ustanovah, kot so galerija Tate, newyor{ki Metropolitanski ter londonski Viktorijin in Albertov muzej. Ray in Liz je njegov celove~erni igrani prvenec.

1998 1998 1999 1999 2016 2018

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Locarno 2018 (posebna omemba `irije/Special Mention Jury Prize), Sevilla (velika nagrada `irije/Grand Jury Award), Solun/Thessaloniki 2018 (najbolj{i film/Best Film), Toronto 2018

prodaja/world sales Luxbox 6 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris, France E info�luxboxfilms.com

Fishtank (kratki dok./doc. short) Liz Smoking (kratki dok./doc. short) Ray in Bed (kratki dok./doc. short) Playstation (kratki dok./doc. short) Ray (kratki dok./doc. short) Ray & Liz (Ray in Liz)

Born in 1970 in Great Britain. An acclaimed English photographer, visual artist and filmmaker, and recipient of numerous prizes for his photographic achievements. His work has been exhibited at the Tate, the Metropolitan Museum in New York and the Victoria and Albert Museum among others. Ray & Liz is his first fictional feature.

19


Perspektive Perspectives

[ivi [avovi Stitches Miroslav Terzi}

Srbija, BiH, Slovenija, Hrva{ka, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Croatia 2019

re`ija/directed by Miroslav Terzi} scenarij/screenplay Elma Tataragi} fotografija/cinematography Damjan Radovanovi} glasba/music Aleksandra Kova~ monta`a/editing Milena Petrovi} igrajo/cast Sne`ana Bogdanovi} (Ana), Marko Ba}ovi} (Jovan), Jovana Stojiljkovi} (Ivana), Vesna Trivali} (Marija), Dragana Varagi} (zdravnica/doctor), Pavle ^emeriki} (Marko) producenta/producers Uliks Fehmiu, Milena Trobozi} Garfield produkcija/production West End Productions Stanislava Srem~evi}a 5 11000 Beograd, Serbia E artisanpa�yahoo.com format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 97' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Berlinale 2019 (nagrada Europa Cinemas Label/Europa Cinemas Label Prize), Lecce 2019 (najbolj{i scenarij/Best Screenplay), Las Palmas 2019 (najbolj{a igralka/Best Actress, nagrada ob~instva/Audience Award, nagrada zdru`enja CIMA/ CIMA Association Award), FEST Beograd/Belgrade 2019 (najbolj{a igralka/Best Actress, najbolj{i film regije/Best Film in the Region, nagrada FIPRESCI/FIPRESCI Prize), Peking/Beijing 2019 (najbolj{a nova scenaristka/Best New Screenwriter)

Film o `enski, ki se v iskanju pravice sama bori proti sistemu, odstira enega huj{ih {kandalov v novej{i srbski zgodovini. Ana vsako leto praznuje rojstni dan svojega sina, ki naj bi po trditvah zdravnikov umrl dan po rojstvu. Danes bi bil star `e osemnajst let. Toda Ana je prepri~ana, da so njenega sina s pomo~jo zdravni{kega osebja ugrabili iz porodni{nice in dali v nezakonito posvojitev. Ko se njena slutnja nekega dne nepri~akovano potrdi, se spusti v neusmiljen boj s policijo, birokracijo in celo lastno dru`ino, saj je odlo~ena, da bo naposled odkrila resnico. "V Srbiji je ve~ kot petsto dru`in, ki si prizadevajo najti svoje otroke. Obstaja ve~ kot petsto razli~nih zgodb in {e ve~ nesli{anih glasov. Sklenil sem povedati eno izmed njih." (Miroslav Terzi})

Featuring a protagonist who fights against the system in her quest for truth, Stitches exposes one of the greatest scandals in Serbia's recent history. When seamstress Ana places a cake on the kitchen table, her adolescent daughter Ivana just shakes her head and turns away. Her husband Jovan also wants her to drop the subject. With this gesture, Ana celebrates the birthday of her son who, according to the hospital, died immediately after he was born. He would be 18 years old now. With obsession and perseverance, she is fighting one last time against the police, the bureaucracy and even her own family, in order to uncover the truth. "There are over 500 families (in Serbia) that are trying to find their children. There are over 500 different stories and many more unheard voices. I've decided to tell one of them." (Miroslav Terzi})

prodaja/world sales Cercamon Majara 1, #903 Dubai Marina PO BOX 113 222 Dubai, UAE E sebastien�cercamon.biz

Miroslav Terzi}

filmografija/filmography

Rojen leta 1969 v Beogradu. Na tamkaj{nji univerzi je najprej {tudiral mednarodno pravo, nato pa je vpisal podiplomski {tudij na Fakulteti za dramske umetnosti. Njegov prvi celove~erni film Ustani~ka ulica je bil premierno prikazan na filmskem festivalu v Sarajevu. Kot re`iser sodeluje tudi s {tevilnimi uveljavljenimi ogla{evalskimi agencijami.

2012 Ustani~ka ulica (Redemption Street) 2019 [avovi (Stitches/[ivi)

distribucija/distribution Nora Productions Idrijska ulica 16 1000 Ljubljana E nora�nora-pg.si

Born in Belgrade in former Yugoslavia in 1969, he studied international law at the city's university before taking a postgraduate degree in its Faculty of Dramatic Arts. His debut feature film, Redemption Street, premiered at the Sarajevo Film Festival. He also works as a director for major marketing agencies.

20


Perspektive Perspectives

Zgodbe iz kostanjevih gozdov Zgodbe iz kostanjevih gozdov Stories From the Chestnut Woods Slovenija, Italija Slovenia, Italy 2019

Gregor Bo`i~

Sanjska pripoved o razpadu majhne skupnosti na jugoslovansko-italijanski meji.

A dreamlike story about the disintegration of a small community on the Yugoslav-Italian border.

Sredina 20. stoletja v Bene~iji, gozdnati pokrajini blizu meje med Italijo in Jugoslavijo. Skopu{ki mizar Mario se, po tem ko mu nepri~akovano umre `ena, soo~i z mra~no slutnjo, da se je njegovo `ivljenje odvrtelo v prazno. Naklju~no sre~anje z Marto, pobiralko kostanjev, ki se odpravlja s trebuhom za kruhom v neznani svet ~ez ocean, se razplete v sanjsko pripoved, v kateri realnost dopolnjujejo sanje, spomini in domi{ljijski prizori.

Mid-20th century in Venetian Slovenia, a crumbling community on the border of Yugoslavia and Italy. In the midst of chestnut woods lives a stingy carpenter named Mario, manically counting his pennies. When his wife dies, he gets the terrible sinking feeling that his life has been lived in vain. On the other side of the river, Martha, the last chestnut woman, is ready to leave the desolate valleys for good in search of a better life across the ocean... The decomposing tale fuses reality with elements of dreams, memories and fantasy.

"Film je posve~en Bene~iji, obmejni pokrajini med Slovenijo in Italijo, ter njenim ljudem. Na filmski trak smo sku{ali prenesti duh tega posebnega prostora, ki so ga stoletja oblikovale politi~ne napetosti, rev{~ina in izseljevanje prebivalstva. @eleli smo, da bi prostor za`ivel kot glavni junak filma – skozi ob~utenje ve~inoma zapu{~enih vasi in njihovo specifi~no arhitekturo, skozi privide in prisluhe, ki so ostali za njihovimi nekdanjimi prebivalci, ter, najpomembneje, skozi naravo – in sicer v obliki, ki je nelo~ljivo povezana s tem prostorom: kot pravljica, ki jo prebere{ pred no~jo." (Gregor Bo`i~)

re`ija/directed by Gregor Bo`i~ scenarij/screenplay Gregor Bo`i~, Marina Gumzi fotografija/cinematography Ferran Paredes Rubio glasba/music Hekla Magnúsdóttir monta`a/editing Gregor Bo`i~, Benjamin Mirguet, Beppe Leonetti igrajo/cast Massimo De Francovich (Mario), Ivana Ro{~i} (Marta), Giusi Merli (Dora), Tomi Jane`i~ (dr. Toni), Anita Kravos (Cecilia), Nata{a Keser (Ema), Janez [kof (Silvan), Ivo Bari{i~ (Il vento), Igor Kova~ (Ivan), Janja Majzelj (Kralj), Marko Brecelj (Kralj), Matija Solce (Kralj), Renzo Gariup (Germano – glas/voice) producentka/producer Marina Gumzi produkcija/production Nosorogi Trg prekomorskih brigad 1 1000 Ljubljana, Slovenia marina�nosorogi.com format/format 35 mm/DCP, barvni/colour dol`ina/running time 81' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Toronto 2019

"The film is dedicated to Slavia Friulana, a border region between Slovenia and Italy, and its people. We wanted to capture on film the spirit of this special place shaped by centuries of political tensions, poverty, and emigration. We wanted these areas to come to life like the film’s protagonist – through the atmosphere of mainly abandoned villages and their specific architecture, through visions and voices left behind by former inhabitants, and, most importantly, through nature – by adopting the form inherent in these areas: like a fairy tale that you read before nightfall.” (Gregor Bo`i~)

Gregor Bo`i~

filmografija/filmography

Rojen leta 1984 v Novi Gorici. Najprej je diplomiral iz filmske in TV re`ije na AGRFT, nato pa kon~al {e {tiriletni podiplomski {tudij re`ije na DFFD v Berlinu. Za diplomski film Hej, tovari{i je prejel ve~ mednarodnih nagrad, za kratko vinjeto [uolni iz Trsta pa je na 17. Festivalu slovenskega filma prejel nagrado za najbolj{i {tudijski film. Kot direktor fotografije sodeluje tudi pri produkciji filmov drugih avtorjev.

2005 2006 2014 2019

prodaja/world sales Cercamon Majara 1 #903 Dubai Marina PO BOX 113 222 Dubai (UAE) E hello�cercamon.biz

A mia madre (To My Mother) (kratki/short) Hej, tovari{i (Hey Ho, Comrades) (kratki/short) [uolni iz Trsta (Shoes from Trieste) (kratki/short) Zgodbe iz kostanjevih gozdov (Stories From the Chestnut Woods)

distribucija/distribution distribucija/distribution Demiurg Lome 3 5274 ^rni Vrh E info�demiurg.si

Born in 1984 in Nova Gorica. He graduated in film and TV direction from Ljubljana Academy of Theatre, Radio, Film and TV and pursued postgraduate studies in directing at Berlin's DFFD. His graduation film Hey Ho, Comrades received several international awards, and his vignette Shoes from Trieste won the Best Student Film Prize at the 17th Festival of Slovenian Film. He collaborates with other filmmakers as a cinematographer.

21


Perspektive Perspectives

Prekla Dilda Beanpole Rusija Russia 2019

Kantemir Balagov re`ija/directed by Kantemir Balagov scenarij/screenplay Kantemir Balagov, Alexander Terekho fotografija/cinematography Ksenia Sereda glasba/music Evgueni Galperide monta`a/editing Igor Litoninski igrajo/cast Viktoria Miro{ni~enko (Ija), Vasilisa Pereljgina (Ma{a), Andrej Bikov (Nikolaj Ivanovi~), Igor [irokov (Sa{a), Konstantin Balakirev (Stepan), Ksenia Kutepova (Sa{eva mama/Sasha's mother), Timofej Glazkov (Pa{ka) producenta/producers Aleksander Rodnjanski, Sergej Melkomov produkcija/production Motion Picture Company Non-stop Production office 503, 3d block 1 bld, Mosfilmovskaya Str. 119991 Moscow, Russia E office�nonstop-kino.ru format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 137'

Intimna drama o tesnem prijateljstvu med mladima `enskama, ki se skupaj spopadata s posledicami vojne vihre. Pi{e se leto 1945. Po enem najhuj{ih obleganj v svetovni zgodovini je Leningrad v ru{evinah, sredi nastalega razdejanja pa se ljudje {e vedno borijo za pre`ivetje. Mladi medicinski sestri Ija in Ma{a, ki ju pove`e tragi~ni dogodek, v tej zmedi skupaj i{~eta smisel in upanje, ko sku{ata za`iveti na novo.

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 2019 – Posebni pogled/ Un Certain Regard (najbolj{a re`ija/ Best Director, nagrada FIPRESCI/ FIPRESCI Prize), Erevan/Yerevan (drugi najbolj{i celove~erec/Second Best Feature)

"Na povr{ju beseda prekla opisuje telesne lastnosti in videz glavne junakinje Ije, ki je zelo visoka. Vendar film Prekla bolj govori o okornosti – kot moji liki v filmu ~utijo in izra`ajo ~ustva – nerodni so, po vojni se u~ijo znova `iveti, kar jim ni lahko." (Kantemir Balagov)

prodaja/world sales Wild Bunch 99 rue de la Verrerie 75004 Paris – France E fostojic�wildbunch.eu distribucija/distribution Fivia d.o.o. Prelo`nikova 1 3212 Vojnik E cenex�siol.net

1945, Leningrad. World War II has devastated the city, demolishing its buildings and leaving its citizens in tatters, physically and mentally. Although the siege – one of the worst in history – is finally over, life and death continue their battle in the wreckage that remains. Two young women, Iya and Masha, search for meaning and hope in the struggle to rebuild their lives amongst the ruins. "On the surface, 'beanpole' is a word that describes the physical attributes and appearance of our main hero, Iya, as she's a very tall woman. But for me Beanpole is more about clumsiness and this is how my heroes feel and express feelings in the film – they are clumsy, they are learning how to live again after the war, and it is very difficult for them." (Kantemir Balagov)

Kantemir Balagov

filmografija/filmography

Rojen leta 1991 v mestu Nal~ik, Rusija. Leta 2015 je diplomiral na filmskem oddelku Univerze v Nal~iku pod mentorstvom Aleksandra Sokurova. @e med {tudijem je posnel {tevilne celove~erne in dokumentarne filme, ki so bili prikazani na doma~ih in tujih festivalih.

2014 2015 2015 2017 2019

Born in Nalchik, Russia, in 1991. Balagov graduated under Alexander Sokurov from Kabardino-Balkarian State University in 2015. During his studies, he made several fiction and documentary films which screened at various national and international festivals.

22

An intimate drama about a close friendship between two young women trying to piece together the fragments of their lives in the aftermath of war.

Pervi ja (kratki/short) Andrujka (kratki dok./doc. short) Molodoj Es~jo (Still Young) Tesnota (Clossenes/Bli`ina) Dilda (Beanpole/Prekla)


Perspektive Perspectives

Razbijalka sistema Systemsprenger System Crasher Nem~ija Germany 2019

Nora Fingscheidt

Pretresljiv prikaz nezmo`nosti prilagoditve devetletne deklice z vedenjsko motnjo, pre`et z neprizanesljivo {okantnostjo in toplo ~love~nostjo. Benni je prav posebna deklica. Z nebrzdano energijo, s katero kot za {alo ustrahuje svoje vrstnice (in odrasle), je obsojena na svojevrstno osamitev. Mama je ne more obvladovati, zato jo preda socialni slu`bi. Socialne slu`be ne vedo to~no, kaj z njo narediti, saj se je otepajo vse vzgojno-varstvene ustanove. Zdi se, da jo lahko obvladuje le Michael, ki `e leta uspe{no izvaja programe za prilagajanje problemati~nih najstnikov. Za nekaj dni, ki jih z njim pre`ivi v osamljeni ko~i sredi gozda, se zdi, da je Benni pripravljena na uspe{no socializacijo, a ponovna vrnitev v civilizacijo – in nezadr`na otro{ka `elja po materini bli`ini – jo ponovno pahneta v za~arani krog, iz katerega ni izhoda.

re`ija/directed by Nora Fingscheidt scenarij/screenplay Nora Fingscheidt fotografija/cinematography Yunus Roy Imer glasba/music John Gürtler monta`a/editing Stephan Bechinger, Julia Kovalenko igrajo/cast Helena Zengel (Benni), Albrecht Schuch (Michael Heller), Gabriela Maria Schmeide (socialna delavka Bafané/social worker Mrs. Bafané), Lisa Hagmeister (Bianca Klaaß), Melanie Straub (dr. Schönemann), Victoria Trauttmansdorff (Silvia), Maryam Zaree (Elli Heller), Tedros Teclebrhan (Robert) producenti/producers Peter Hartwig, Jonas Weydemann, Jakob D. Weydemann produkcija/production Weydemann Bros. Körnerstraße 45 50823 Köln, Germany E info�weydemannbros.com & Kineo Filmproduktion format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 118'

A shockingly uncompromising and warm drama about a nine-year-old girl suffering from a behavioural disorder, her overwhelming need for love and security and the potential for violence that this engenders.

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Berlinale 2019 (nagrada Alfred Bauer/Alfred Bauer Prize), Jeruzalem/Jerusalem 2019

Benni is a delicate-looking girl with unbridled energy. She is a 'system crasher'. This term is used to describe children who break every single rule; children who refuse to accept any kind of structure and who gradually fall through the cracks in Germany's child and welfare services. No matter where this nine-year-old is taken in, she is booted out again after a short time. And that is exactly what she is after, because all she wants is to be able to live with her mother again: a woman who is totally unable to cope with her daughter's incalculable behaviour.

"Predvsem nisem `elela okriviti sistema. /.../ Ljudje, ki sem jih spoznala, se vsi trudijo pomagati, vendar je pot trnova in navsezadnje neuspe{na. Da ne omenjamo, kako jo ote`ijo tudi okoli{~ine; ko ima{ eno Benni v skupini desetih otrok, kaj stori{ s preostalimi devetimi? Za{~ititi jih mora{. Lahko sem razumela njihovo dilemo. Glavni konflikt prihaja iz Benni, ne od zunaj. Zaradi tega se mi je zdela ta zgodba zanimiva." (Nora Fingscheidt)

"First of all, I didn't want to place the blame on the system. /.../ The people I met all want to help, but they struggle and eventually fail. And that's without mentioning that the circumstances make it difficult, because if you have one Benni in a group of ten children, what do you do with the other nine? You have to protect them. I could understand their dilemma. The main conflict comes from within Benni, not from the outside. To me, that's what made this story interesting." (Nora Fingscheidt)

Nora Fingscheidt

filmografija/filmography

Rojena leta 1983 v Braunschweigu, Nem~ija. Odra{~ala je v Nem~iji in Argentini ter si prvih filmskih izku{enj nabirala kot igralka. [tudirala je re`ijo na filmski akademiji Baden-Württemberg in diplomirala z dokumentarnim filmom Ohne diese Welt. Je priznana re`iserka kratkih filmov in ena od vidnih sooblikovalk berlinskega filmskega prizori{~a. Razbijalka sistema je njen prvi igrani celove~erec.

2010 2011 2013 2014 2016 2017 2019

prodaja/world sales Beta Cinema GmbH Gruenwalder Weg 28d 82041 Oberhaching-Munich, Germany E beta�betacinema.com

Synkope (kratki/short) Zwischen den Zeilen (kratki/short) Brüderlein (srednjemetra`ni/medium-length) Boulevard's End (kratki dok./doc. short) Die Lizenz (kratki/short) Ohne diese Welt (dok./doc.) Systemsprenger (System Crasher/Razbijalka sistema)

distribucija/distribution Fivia d.o.o. Prelo`nikova 1 3212 Vojnik E cenex�siol.net

Born in Braunschweig, Germany, in 1983. She spent her schooldays in Germany and Argentina and gained her first filmmaking experiences as an actress. She studied fiction directing at the Film Academy BadenWürttemberg and graduated with the documentary Ohne diese Welt. She is an acclaimed short film director and a prominent figure in Berlin's film scene. System Crasher is her debut fiction feature.

23


24


Predpremiere Avantpremieres

28 Bog obstaja, ime ji je Petrunija God Exists, Her Name Is Petrunya Teona Strugar Mitevska 29 Fotograf Photograph Ritesh Batra 30 Izdajalec The Traitor Marco Bellocchio 31 Jaz sem Frenk I am Frank Metod Pevec 32 Jezero The Lake Matev` Luzar, Klemen Dvornik 33 Judy Judy Rupert Goold 34 Konje krast Out Stealing Horses Hans Petter Moland 35 Medtem ko vas ni bilo Sorry We Missed You Ken Loach 36 Mladi Ahmed Young Ahmed Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne 37 Mleko The County Grímur Hákonarson 38 Modr~ek The Bra Veit Helmer 39 Moj najbolj{i profil Who You Think I Am Safy Nebbou 40 Nesre~niki Les Misérables Ladj Ly 41 Nevidno `ivljenje Evridike The Invisible Life of Eurídice Gusmão Karim Aïnouz 42 O neskon~nosti About Endlessness Roy Andersson 43 Obto`ujem! An Officer and a Spy Roman Polanski 44 Parazit Parasite Bong Joon-ho 45 Portret mladenke v ognju Portrait of a Lady on Fire Céline Sciamma 46 Resnica The Truth Hirokazu Kore-eda 47 Sinonimi Synonyms Nadav Lapid

25


Predpremiere Avantpremieres

glej str. 28/see page 28

glej str. 29/see page 29

glej str. 33/see page 33

glej str. 42/see page 42

glej str. 47/see page 47

glej str. 32/see page 32

glej str. 38/see page 38

glej str. 41/see page 41

glej str. 34/see page 34

glej str. 39/see page 39

glej str. 35/see page 35

26


Predpremiere Avantpremieres

glej str. 31/see page 31

glej str. 36/see page 36

glej str. 43/see page 26 43

glej str. 46/see page 46

glej str. 30/see page 30

glej str. 45/see page 45

glej str. 37/see page 37

glej str. 40/see page 40

glej str. 44/see page 44

27


Predpremiere Avantpremieres

Bog obstaja, ime ji je Petrunija Gospod postoi, imeto i' e Petrunija God Exists, Her Name Is Petrunya Teona Strugar Mitevska

re`ija/directed by Teona Strugar Mitevska scenarij/screenplay Elma Tataragi}, Teona Strugar Mitevska fotografija/cinematography Virginie Saint Martin glasba/music Olivier Samouillan monta`a/editing Marie-Hélène Dozo igrajo/cast Zorica Nu{eva (Petrunija), Labina Mitevska (Slavica), Simeon Moni Damevski (policijski in{pektor/chief inspector Milan), Suad Begovski (duhovnik/priest), Violeta [apkovska (Vaska), Stefan Vujisi} (mladi policist/ young officer), Xhevdet Jasari (snemalec/cameraman), Andrijana Kolevska (Blagica) producentka/producer Labina Mitevska produkcija/production Sisters and Brother Mitevski F. Ruzvelt 4-38 1000 Skopje, North Macedonia E info�sistersandbrothermitevski. com format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 100' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Berlinale 2019 (nagrada ekumenske `irije/Prize of the Ecumenical Jury), Edinburg/Edinburgh 2019, Sydney 2019

Severna Makedonija, Belgija, Slovenija, Hrva{ka, Francija North Macedonia, Belgium, Slovenia, Croatia, France 2019

Zgodba o dvaintridesetletnem dekletu brez prave prihodnosti, ki se pogumno upre tradiciji ter neprizanesljivo razgali ma~izem in seksizem sodobne makedonske dru`be.

A story about a 32-year-old girl with no real prospect of a future who goes against tradition and defiantly exposes contemporary Macedonian machismo and sexism.

Petrunijino `ivljenje ni ro`nato. Obilnej{a postava, "neuporabna" diploma iz zgodovine in oblastna mama so prvi trije razlogi, da se v [tipu ne po~uti najbolje. Ko nekega dne na poti domov spontano ujame kri`, ki ga pravoslavni duhovnik ob cerkvenem prazniku po starem obi~aju simboli~no vr`e v ledeno mrzlo reko, pa ~ez no~ postane osovra`ena. @enska namre~ sploh ne bi smela sodelovati pri tem obrednem tekmovanju, Petrunija pa pridobljenega lesenega simbola, ki naj bi lastniku prinesel sre~o in blagoslov, no~e kar tako izpustiti iz rok. Njeno dejanje spro`i resen pravno-formalni cerkveni spor, ki pritegne medijsko pozornost in razplamti strasti mno`ic. Bo Petrunija iz te trpko satiri~ne bitke iz{la kot pora`enka ali kot zmagovalka?

'Tell them you're 24', advises Petrunya's mother as her daughter heads off to another interview. But Petrunya is 32; moreover, she has studied history, a subject that no one in Macedonia seems to need. So, there she sits in front of her potential employer, a factory owner, who looks down on her floral dress and refuses to take her seriously. On her way home Petrunya decides to take the plunge. It is Epiphany and, like every year, the young men of the city are diving for the holy cross that the priest has thrown into the icy river. This time, Petrunya is quicker than everyone else and ends up holding the trophy aloft for the TV cameras. For one whole day and one night, she will defend the cross, accompanied by much public commotion and against the closed ranks of the male world.

"/.../ Petrunijino bistvo je samouresni~itev. Ta njena rast. Vse skupaj se za~ne ~isto nedolžno. Na za~etku jo sre~amo kot dekle brez kakr{nihkoli na~rtov ali ambicij, prej nesamozavestno kot samozavestno. S policijske postaje pa odide pokon~na osebnost. Kot nekdo, ki je pripravljen spreminjati svet. Pomembno se mi zdi, da imajo prihodnje generacije, predvsem mlade ženske, zdravo mero samozavesti. Ženske se moramo zavedati, da lahko in da zmoremo." (Teona Strugar Mitevska)

prodaja/world sales Pyramide International 5 rue du Chevalier de Saint-George 75008 Paris, France E sales�pyramidefilms.com distribucija/distribution Vertigo/Emotionfilm Metelkova 6 1000 Ljubljana E info�emotionfilm.si

Teona Strugar Mitevska

filmografija/filmography

Rojena leta 1974 v Skopju. S filmom se je kot igralka seznanila `e v otro{kih letih, vendar je najprej do{tudirala grafi~no oblikovanje in se nato odlo~ila za {tudij filma na Tischevi umetnostni akademiji v New Yorku. ^eprav `ivi v Bruslju, se kot uveljavljena makedonska re`iserka loteva tem, povezanih z domovino. Z bratom Vukom in sestro Labino je soustanoviteljica lastne produkcijske hi{e Sisters and Brother Mitevski.

1999 2000 2001 2004 2008 2012 2017 2019

Born in Skopje, Macedonia, in 1974. Her first brush with film was as a child actor. She has a degree in graphic design and studied film at the Tisch School of the Arts in New York. Whilst based in Brussels, Teona is an established Macedonian director who addresses topics related to her homeland. She runs the Sisters and Brother Mitevski production company with her siblings Vuk and Labina.

28

"/.../ Petrunya's essence is self-realisation. This is her growth. Everything begins quite innocently. We first see her as a girl with no ambition or plans, more insecure than self-confident. But she leaves the police station as a self-reliant woman. As someone willing to change the world. I find it important that future generations, mainly young women, gain a healthy measure of confidence. We the women have to know that we can." (Teona Strugar Mitevska)

Why Is Betty Boop Angry (kratki/short) Amer in Amerika (kratki/short) Veta (kratki/short) Kako ubiv svetec (How I Killed a Saint/Kako sem ubil svetnika) Jas sum od Titov Veles (I Am from Titov Veles/Sem iz Titovega Velesa) The Woman Who Brushed Off Her Tears (@enska, ki si je otrla solze) When the Day Had no Name (Dan brez imena) Gospod postoi, imeto i' e Petrunija (God Exists, Her Name Is Petrunya/ Bog obstaja, ime ji je Petrunija)


Predpremiere Avantpremieres

Fotograf Photograph Photograph Ritesh Batra

Ljubezenska zgodba iz Mumbaja, kjer stare dru`bene delitve mlade prebivalce {e vedno silijo v izbiro med tradicijo in dru`benim napredkom. Rafi trdo dela, da bi kot fotograf shajal v Mumbaju. Skupaj z drugimi neporo~enimi mo{kimi stanuje v skromnem stanovanju, medtem ko zaslu`ek po{ilja domov, da bi odpla~al o~etove dolgove. Kljub temu {e naprej sanja o bolj{em `ivljenju. Nekega dne pred slovitim slavolokom Indijska vrata slika Miloni, uspe{no {tudentko tik pred vpisom na univerzo, in od tega trenutka razmi{lja samo {e o njej. Ko v mesto prispe Rafijeva babica, da bi vnuku uredila poroko, se Miloni izdaja za njegovo dekle. Fant in dekle se vse pogosteje sre~ujeta in Rafi za~ne Miloni kazati povsem druga~en obraz njunega mesta – kakr{nega zaradi za{~itni{kega dru`inskega okolja doslej ni poznala. "Indija je danes v zelo zanimivem polo`aju. Ob odra{~anju in verjetno stoletja pred tem so ljudje vedno najprej razmi{ljali v kontekstu dru`ine. Nedavno so o sebi za~eli razmi{ljati kot o posameznikih namesto dru`inskih ~lanih. To je postala ena osrednjih napetosti indijskega `ivljenja danes. /.../ Lika sta razdvojena med dru`insko tradicijo in lastnimi `eljami. Mislim, da film ne daje prednosti ne eni ne drugi poti. Predstavitev tega vpra{anja se mi je zdela zanimiva za {ir{e ob~instvo." (Ritesh Batra)

Indija, Nem~ija, ZDA India, Germany, USA 2019 re`ija/directed by Ritesh Batra scenarij/screenplay Ritesh Batra fotografija/cinematography Tim Gillis, Ben Kutchins glasba/music Peter Raeburn monta`a/editing John F. Lyons igrajo/cast Nawazuddin Siddiqui (Rafi), Sanya Malhotra (Miloni), Sachin Khedekar (Kanti Bhai), Denzil Smith (Hasmukh Bhai), Brinda Trivedi (Saloni), Lubna Salim (Sheilaben), Rajesh Kumar Sharma (Fazlu), Shihaan Bakshi (Mohan), Akash Sinha (Banke), Seema Pravin Shende (Teller), Robin Das (Gafoor), Bhagwan Das Patel (Kulfiwallah), Ashok Pathak (Gopal), Amarjeet Singh (Bilal) producenti/producers Neil Kopp, Vincent Savino, Anish Savjani, Ritesh Batra, Michael Weber, Viola Fügen, Michel Merkt produkcija/production Poetic License (India) & Pola Pandora (Germany) & filmscience (USA) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 110'

Returning to his hometown Mumbai for this bittersweet romance, Ritesh Batra's sensitive portrait of life caught between tradition and progress calls attention to the stratification that still divides Indian society. Rafi works hard to stay afloat as a photographer in Mumbai. Sharing his modest accommodation with other unmarried men, he sends his money home to pay off his father’s debts and dreams of a better life. One day he takes a picture of a young woman in front of the Gateway of India – and from this moment on he can think of nothing else. Miloni is a model student attending a school for auditors and is headed for university. When Rafi's grandmother arrives, determined to marry off her grandson, Miloni agrees to masquerade as Rafi's girlfriend. As the two begin to meet more and more often, Rafi shows Miloni, who has led a sheltered existence, unknown facets of their city.

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Sundance 2019, Berlinale 2019, Sydney 2019, Edinburg/Edinburgh 2019

"India's in a very interesting place now. When I was growing up, and for probably centuries before that, people always thought as a family first. Recently, they have started to think of themselves as individuals rather than as part of a family. It's become one of the central conflicts in Indian life today. /.../ Both of these people are torn between that and putting their own desires first. I don't think the film says either one or the other way is right. That question is something I thought would be interesting to present to a wide audience." (Ritesh Batra)

Ritesh Batra

filmografija/filmography

Rojen leta 1979 v Indiji, dela v Mumbaju in New Yorku. Kalil se je na veliko odmevnih filmskih festivalih, za~en{i v Sundanceu leta 2009. Od tedaj je snemal kratke filme, ki so bili predstavljeni na ve~ mednarodnih festivalih. Njegov celove~erni prvenec Okus po ljubezni je bil leta 2013 uvr{~en v sklop Teden kritike v Cannesu.

2013 Dabba (The Lunchbox/Okus po ljubezni) 2017 Our Souls at Night 2019 Photograph (Fotograf)

prodaja/world sales The Match Factory Domstraße 60 50668 Cologne, Germany E info�matchfactory.de distribucija/distribution Demiurg Lome 3 5274 ^rni Vrh E info�demiurg.si

Born in 1979 in India, Ritesh Batra is based in Mumbai and New York. He has established himself at several high-profile writers and directors labs, notably so at the Sundance 2009. Since then he has made shorts that entered several international film festivals. In 2012, he started filming his feature debut The Lunchbox, which screened in the 2013 Cannes Critics' Week.

29


Predpremiere Avantpremieres

Izdajalec Il traditore The Traitor Italija, Francija, Brazilija, Nem~ija Italy, France, Brazil, Germany 2019

Marco Bellocchio re`ija/directed by Marco Bellocchio scenarij/screenplay Marco Bellocchio, Valia Santella, Ludovica Rampoldi, Francesco Piccolo, Francesco La Licata fotografija/cinematography Vladan Radovi} glasba/music Nicola Piovani monta`a/editing Francesca Calvelli igrajo/cast Pierfrancesco Favino (Tommaso Buscetta), Luigi Lo Cascio (Totuccio Contorno), Fausto Russo Alesi (Giovanni Falcone), Maria Fernanda Cândido (Cristina), Fabrizio Ferracane (Pippo Calò), Nicola Calì (Totò Riina), Giovanni Calcagno (Tano Badalamenti), Bruno Cariello (Alfonso Giordano), Bebo Storti (Franco Coppi), Vincenzo Pirrotta (Luciano Liggio), Goffredo Maria Bruno (Stefano Bontate) producenti/producers Beppe Caschetto, Viola Fügen, Simone Gattoni, Caio Gullane, Fabiano Gullane, Alexandra Henochsberg, Michael Weber produkcija/production IBC Movie SRL Piazza Adriana 12 00193 Rome, Italy E bianca.giordano�raicinema.it & Kavac Film SRL (Italy) & RAI Cinema (Italy) & Gullane (Brazil) & Ad Vitam Distribution (France) & Match Factory Productions (Germany) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 145'

Resni~na zgodba o mafijskem {efu Tommasu Buscetti, ki je v najve~jem protimafijskem sodnem procesu vseh ~asov oblastem pomagal do pomembne zmage v boju proti organiziranemu kriminalu. V osemdesetih letih minulega stoletja v Italiji med {efi sicilijanske mafije divja vsesplo{na vojna zaradi trgovine s heroinom. Tommaso Buscetta, viden pripadnik mafije, se pred vihro umakne v Brazilijo in od dale~ opazuje, kako njegovi sinovi in bratje izgubljajo `ivljenja v Palermu. On je morda naslednji. Ko ga brazilska policija aretira in izro~i italijanskim oblastem, Buscetta sprejme odlo~itev, ki bo spremenila vse. Odlo~i se, da bo osebno spregovoril s sodnikom Giovannijem Falconejem, stopil na stran zakona in s tem prelomil ve~no zavezo, ki jo je sprejel ob vstopu v Cosa Nostro.

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 2019, München/Munich 2019, Italijanski zlati globusi/Italian Golden Globes 2019 (najbolj{a re`ija/Best Director, najbolj{a izvirna glasba/Best Original Score)

prodaja/world sales The Match Factory Domstraße 60 50668 Cologne, Germany E info�matchfactory.de distribucija/distribution Fivia d.o.o. Prelo`nikova 1 3212 Vojnik E cenex�siol.net

30

A true story about a Mafia boss, Tommaso Buscetta, whose testimony at the largest anti-Mafia trial in history allowed the conviction of hundreds of mobsters. In the early 1980's, an all-out war rages between Sicilian mafia bosses over the heroin trade. Tommaso Buscetta, a made man, flees to hide out in Brazil. Back home, scores are being settled and Buscetta watches from afar as his sons and brother are killed in Palermo, knowing he may be next. Arrested and extradited to Italy by the Brazilian police, Buscetta makes a decision that will change everything for the Mafia: He decides to meet with Judge Giovanni Falcone and betray the eternal vow he made to the Cosa Nostra.

"Protagonist je s stali{~a Cosa Nostre, mafijske tradicije, preteklosti in dru`ine, ki ji pripada, zares izdajalec. Za Buscetto je izdajstvo izjemno bole~a odlo~itev, vendar obenem s tem dejanjem zavra~a dolo~eno vrsto mafije, z odlo~itvami katere se ni strinjal. Vendar Buscetta ni junak; je pogumen ~lovek, ki `eli re{iti ko`o sebe in svoje dru`ine, je tudi precej konservativen, saj hrepeni po vrsti mafije, v kateri je bil vzgojen, ki ga je tako reko~ blagoslovila." (Marco Bellocchio)

"The main character is indeed a traitor from Cosa Nostra's point of view, from the point of view of Mafia tradition, from the point of view of the past, and from the point of view of the family he belongs to. For Buscetta, betrayal is an extremely painful decision, but at the same time, it's him rejecting a certain type of Mafia that made decisions he doesn't agree with. But Buscetta is no hero; he's a brave human being who wants to save his and his family's skin, and he's also quite conservative because he yearns for the type of Mafia that watched him grow up, which baptised him, so to speak." (Marco Bellocchio)

Marco Bellocchio

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Rojen leta 1939 v Piacenzi, Italija. Filmsko re`ijo je {tudiral v Rimu in Londonu. V {estdesetih je za~el kot ustvarjalec dokumentarnih in kratkih filmov. @e njegov prvi celove~erec Pesti v `epu mu je prinesel priznanje mednarodne filmske skupnosti. Prejel je vrsto uglednih nagrad in je eden najplodovitej{ih filmskih ustvarjalcev svoje generacije, saj se je podpisal pod ve~ kot dvajset razli~nih filmskih naslovov.

1965 1972 1994 1997 1999 2002

Born in 1939 in Piacenza, Italy. He studied film direction in Rome and London. He embarked on his professional path in the 1960s as documentary and short film director. He garnered international acclaim already with his feature debut, Fist in His Pocket, and subsequently won several prestigious awards. Having made over twenty movies, Bellochio is one of the most prolific filmmakers of his generation.

2003 2006 2009 2012 2015 2016 2019

I pugni in tasca (Fist in His Pocket/Pesti v `epu) Nel nome di padre (V imenu o~eta) Il sogno della farfalla (The Butterfly's Dream/Metuljev sen) Il principe di Homburg (The Prince of Homburg/Hombur{ki princ) La balia (The Nanny/Varu{ka) Il ora di religione (Il sorriso di mia madre) (The Religion Hour (My Mother's Smile)/Verska vzgoja) Buongiorno, notte (Good Morning, Night/Dobro jutro, no~) Il regista di matrimoni (The Wedding Director/Re`iser porok) Vincere (Zmagati) La bella addormentata (Dormant Beauty/Spe~a lepotica) Sangue del mio sangue (Blood of My Blood/Kri moje krvi) Fai bei sogni (Sweet Dreams/Sladke sanje) Il traditore (The Traitor/Izdajalec)


Predpremiere Avantpremieres

Jaz sem Frenk Jaz sem Frenk I am Frank Metod Pevec

Tranzicijska zgodba o najdenih milijonih in politi~ni ideologiji, ki razdvajajo tudi najtesnej{e dru`inske vezi. Frenk zamudi na o~etov pogreb. Ni mu dosti mar, saj je o~e njega in brata zapustil, ko sta bila {e majhna. Na zapu{~inski razpravi se izka`e, da je na njegovem {vicarskem ban~nem ra~unu ostalo nekaj milijonov pomanjkljivo opranega denarja. Frenkov mlaj{i brat, ki se je pravo~asno prilagodil dru`benim spremembam, bi s pripadajo~o dedi{~ino brez predsodkov dokapitaliziral svoje poslovne ambicije. Frenk, zvest svojim luzerskim socialisti~nim vrednotam, pa za~ne odkrivati ne~edno ozadje te dedi{~ine – denar je o~itno ostanek tranzicijskega o`emanja narodovega bogastva. Milijoni med bratoma vnamejo nepomirljiv spor, v katerem se odra`ajo {tevilna dru`bena nesoglesja sodobne Slovenije. "^eprav je Frenk zgolj izmi{ljen glavni junak, je nekega dne skoraj dobesedno potrkal na moja vrata. Ni ovinkaril, imel je jasno idejo, da o njem posnamem film. Iskreno povedano: spremljal ga je vonj po alkoholu in gostilni{kih zgodbah. [e preden sem se mu lahko uprl z utemeljenimi pomisleki, je za~el govoriti o svojem bratu, o svojem o~etu, o svoji ljubezni, o glasbi in spet o sebi. /.../ Najbr` ni naklju~je, da sem v tistem ~asu snemal dokumentarni film Dom. Tam je bilo veliko Frenkov, z majhnimi in veliki za~etnicami, pa tudi z drugimi imeni." (Metod Pevec)

Slovenija, Hrva{ka, Severna Makedonija, Srbija Slovenia, Croatia, North Macedonia, Serbia 2019

A transitional story about coming into a large inheritance and political ideologies that sever even the strongest family bonds. Frank is late for his father's funeral. He is not much bothered as his father left when he and his brother were still very young. As different as chalk and cheese, it's as if each brother came from his own corner of the divided Slovenian society. Frank's younger brother is focused on personal success and well adapted to the liberal capitalist ideology. And Frank subscribes to the atavistic vestiges of communist ideas and socialist values. Had it not been for the unusual inheritance, they might have remained brothers; but this way they get entangled in a very typical Slovenian story.

festivali, nagrade/ festivals, awards FSF Portoro` 2019

"Although Frank is just a fictional main character, he almost literally knocked on my door one day. He didn't beat about the bush, but clearly expressed his idea that I make a film about him. Frankly speaking, he was accompanied by the smell of alcohol and pub tales. Even before I was able to raise sound objections, he began talking about his brother, his father, his beloved, about music and again about himself. /.../ It's probably no coincidence that I was making a documentary film, Home, at the time. There were a lot of Franks there, with uppercase or lowercase initials, as well as other names." (Metod Pevec)

Metod Pevec

filmografija/filmography

Rojen leta 1958 v Ljubljani. Filmski re`iser, scenarist, pisatelj in igralec. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je diplomiral iz filozofije in primerjalne knji`evnosti. Pred {tudijem in med njim je nastopal kot igralec v {tevilnih slovenskih in jugoslovanskih celove~ernih filmih in tv-serijah. Njegova najbolj znana vloga je lik partizana Berka v filmu Nasvidenje v naslednji vojni (1981) @ivojina Pavlovi}a.

1995 2003 2006 2007 2008 2011 2011 2012 2015 2019

Born in 1958 in Ljubljana. Film director, screenwriter, author and actor, Pevec graduated in philosophy and comparative literature from the Faculty of Arts in Ljubljana. While a student and as a graduate, he was cast in numerous Slovenian and Yugoslav feature films and TV series. His most remarkable appearance was the role of Partisan Berko in See You in the Next War (1981) by @ivojin Pavlovi}.

re`ija/directed by Metod Pevec scenarij/screenplay Metod Pevec, Ivo Trajkov fotografija/cinematography Marko Brdar glasba/music Mate Mati{i} monta`a/editing Jelena Maksimovi} igrajo/cast Janez [kof (Frenk), Valter Dragan (Brane), Katarina ^as (Ines), Mojca Partlji~ (Milka), Mojca Ribi~ (mati/ mother), Silva ^u{in (Marjuta), Anja Novak (Sabina), Radko Poli~ (o~etov prijatelj/father's friend), Uro{ Smolej (Branetov odvetnik/Brane's lawyer), Primo` Pirnat (izvr{itelj/executor), Davor Janji} (Hasib), Maja Sever (sodnica/judge), Nina Vali~ (Bo`a), Maru{a Majer (policistka/police officer) producent/producer Danijel Ho~evar produkcija/production Vertigo Kersnikova 4 1000 Ljubljana, Slovenia E info�vertigo.si & Interfilm (Croatia) & Small Moves Films (North Macedonia) & Backroom Production (Serbia) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 98'

prodaja/world sales Vertigo Kersnikova 4 1000 Ljubljana, Slovenia E info�vertigo.si

Carmen Pod njenim oknom (Beneath Her Window) Film pred oltarjem (TV dok./TV doc) Estrellita – Pesem za domov (Estrellita – Take Away Song) Hit sezone (TV) Lahko no~, gospodi~na (Good Night, Missy) Aleksandrinke (The Alexandrians) (dok./doc.) Vaje v objemu (Practising Embrace) Dom (Home) (dok./doc.) Jaz sem Frenk (I am Frank)

31


Predpremiere Avantpremieres

Jezero Jezero The Lake Matev` Luzar, Klemen Dvornik

re`ija/directed by Matev` Luzar, Klemen Dvornik scenarij/screenplay Srdjan Koljevi}, Matev` Luzar, Miha Ho~evar, Tadej Golob fotografija/cinematography Milo{ Srdi} glasba/music Davor Herceg monta`a/editing Ivana Fumi} igrajo/cast Sebastian Cavazza (Taras), Nika Rozman (Tina), Matej Puc (Osterc), Gregor ^u{in (Brajc), Jana Zupan~i~ (Alenka), Gaja Fila~ (Mojca), Vlado Novak (Cvilak), Matja` Tribu{on (Prelc), Nata{a Barbara Gra~ner (Karin), Branko [turbej (Drvari~), Igor Samobor (Kristan), Branko Zavr{an (Bala`i~) producenta/producers Jani Virk, Janez Pirc produkcija/production Televizija Slovenija Igrani program Kolodvorska 2 1000 Ljubljana, Slovenia E barbara.daljavec�rtvslo.si format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 100' (2 x 50') festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Sarajevo 2019

Slovenija Slovenia 2019

Prva dela filmske predelave literarne uspe{nice Tadeja Goloba, {estdelne nadaljevanke v slogu noir detektivke s skandinavskim pridihom, a trdno ume{~ene v slovenski prostor.

The first two parts of the TV adaptation of Tadej Golob's bestselling novel; a six-part noir crime-thriller with a Scandinavian flavour but firmly embedded in the Slovenian milieu.

Taras Birsa, vi{ji in{pektor za krvne in seksualne delikte, se na poti z novoletne zabave nehote zaplete v preiskavo umora. S te`avnim in neobi~ajno krutim primerom umora mlade `enske se morata Taras in njegova uigrana ekipa na zahtevo nadrejenih lotiti z novo sodelavko. Ob pritiskih javnosti se Taras spopada {e z osebnimi te`avami: potem ko gre h~i edinka {tudirat v tujino, nastala praznina v dru`inskem `ivljenju razkrije razpoke v njegovem zakonu. Ali bo novi primer odprl tudi novo poglavje v Tarasovem osebnem `ivljenju?

Driving home from a New Year's Eve party, Chief Inspector Taras Birsa – who specialises in sexual misdemeanours and homicide – inadvertently gets involved in a murder investigation. Ordered by their superiors to take on a new co-worker, Taras and his seasoned team start investigating a difficult case: an extraordinarily brutal murder of a young woman. Besides the public pressure, Taras also has personal problems to deal with: after his daughter leaves to study abroad, the resulting void in his family life reveals cracks in his marriage. Will the new case also open a new chapter in Taras's personal life?

"Slovenskemu ob~instvu smo `eleli ponuditi kakovostno krimidramsko nadaljevanko v doma~em jeziku, ki bo sledila smernicam evropskih nadaljevank. Roman Jezero Tadeja Goloba je sam po sebi zelo filmi~en, poln intrigantnih zapletov in zanimivih likov ter postavljen v idili~no pokrajino Triglavskega narodnega parka." (Matev` Luzar)

Klemen Dvornik, Matev` Luzar K. D.: Rojen leta 1977 v Novem mestu. Na ljubljanski AGRFT je diplomiral iz filmske in televizijske re`ije. Re`iral je vrsto kratkih filmov, nadaljevank in dva igrana celove~erca. Od 2016 je profesor re`ije na AGRFT. Born in 1977 in Novo mesto, Dvornik graduated in film and TV directing from the Ljubljana Academy of Theatre, Radio, Film and TV, and has directed a series of shorts, TV series and two fictional features. He has taught directing at AGRFT since 2016. M. L.: Rojen leta 1981 v Trbovljah. Na ljubljanski AGRFT je diplomiral iz filmske in televizijske re`ije. Njegov diplomski kratki film Vu~ko se je 2008 uvrstil med finaliste za oskarja za {tudentski film. Leta 2013 je posnel svoj celove~erni prvenec Sre~en za umret. Born in 1981 in Trbovlje, Luzar graduated in film and TV directing from the Ljubljana Academy of Theatre, Radio, Film and TV. His graduation short, Wolfy, was shortlisted for the 2008 Student Academy Award. He made his 32 feature debut, Good to Go, in 2013.

"We wanted to offer Slovenian viewers a quality crime drama in the national language that would follow the trends of European TV series. Tadej Golob's novel, The Lake, is in itself very cinematic, full of intriguing twists and interesting characters and set in the idyllic surroundings of the Triglav National Park." (Matev` Luzar)

filmografija (izbor)/filmography (selection) K. D.: 2010 Prepisani (TV-serija/TV series) 2011 Kruha in iger (Bread and Circuses) 2016 Pod gladino (Buoyancy) (TV) 2017 V dvoje (TV-serija/TV series) 2019 Jezero (The Lake) (TV-serija/TV series) M. L.: 2008 Vu~ko (Wolfy) (kratki/short) 2013 Sre~en za umret (Good To Go) 2014 Mamin dan (Mother's Day) (TV-serija/TV series) 2015 Dekleta ne jo~ejo (Girls Don't Cry) (TV) 2019 Jezero (The Lake) (TV-serija/TV series)


Predpremiere Avantpremieres

Judy Judy Judy Velika Britanija, ZDA Great Britain, USA 2019

Rupert Goold

Glasbe poln biografski pogled v `ivljenje slovite Judy Garland z Renee Zellweger v glavni vlogi. Film, posve~en glasu, toplini in iskrivemu duhu ene najve~jih zabavlja~ic vseh ~asov. Pozimi leta 1968 legendarna Judy Garland prispe v London, da bi se pripravila na pet tednov razprodanih nastopov v klubu The Talk of the Town. Trideset let je minilo od njenega nastopa v filmu ^arovnik iz Oza, ki jo je izstrelil med najve~je zvezde {ovbiznisa. Morda njen glas ni ve~ mo~an kot neko~, a dramati~nost je le {e pridobil. Ko se Judy pripravlja na predstavo, se pri~ka z direktorji, osvaja glasbenike ter obuja spomine s prijatelji in obo`evalci, iz nje sijeta duhovitost in toplina. Razburljiva romanca z Mickeyjem Deansom, Judyjinim bodo~im petim mo`em, pa daje vedeti, da tudi v ljubezni {e ni rekla zadnje besede.

re`ija/directed by Rupert Goold scenarij/screenplay Tom Edge, Peter Quilter (odrska uprizoritev/stage play) fotografija/cinematography Ole Bratt Birkeland glasba/music Gabriel Yared monta`a/editing Melanie Oliver igrajo/cast Renée Zellweger (Judy Garland), Jessie Buckley (Rosalyn Wilder), Finn Wittrock (Mickey Deans), Rufus Sewell (Sidney Luft), Michael Gambon (Bernard Delfont), GemmaLeah Devereux (Liza Minnelli), Bella Ramsey (Lorna Luft), Andy Nyman (Dan), Gaia Weiss (Abbie) producent/producer David Livingstone produkcija/production Calamity Films 16 Carlisle St, Soho London W1D 3BT, UK E info�calamityfilms.com & Pathé & BBC Films & Roadside Attractions format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 118'

Featuring some of Garland's best-known songs, Judy celebrates the voice, the capacity for love, and the dazzling style of "the world's greatest entertainer". Winter 1968 and showbiz legend Judy Garland arrives in Swinging London to perform a five-week sold-out run at The Talk of the Town. It is 30 years since she shot to global stardom in The Wizard of Oz, but if her voice has weakened, its dramatic intensity has only grown. As she prepares for the show, battles with management, charms musicians and reminisces with friends and adoring fans, her wit and warmth shine through. Even her dreams of love seem undimmed as she embarks on a whirlwind romance with Mickey Deans, her soon-to-be fifth husband.

"Upam, da bo film deloval kot drobna pravljica na poti do odre{itve, ko si najbolj na tleh. Sre~o lahko najde{, ko se po~uti{ najbolj neljubljenega. Kar zadeva Garland, sama v filmu pove, da ni Liz Taylor ali Marilyn Monroe ali Ava Gardner – bila je nekak{en ekscentrik. Pravzaprav mislim, da jo dana{nja doba, ko razmi{ljamo o identiteti veliko bolj pluralno in ve~vrstno, nekako bolj {teje za brez~asno ikono in pionirko od tistih konvencionalnih hollywoodskih lepotic." (Rupert Goold)

"I hope the film is like a little fairy tale story about the way you can find redemption when you're most low. You can find happiness when you feel the most bereft. But in regard to Garland, she says in the film she wasn't Liz Taylor or Marilyn Monroe or Ava Gardner – she was a sort of oddball. I think actually for our age when we're thinking about identity in a much more plural and diverse way, she's in some way much more of a timeless icon and trailblazer than those conventional Hollywood beauties." (Rupert Goold)

Rupert Goold

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Rojen leta 1972 v Highgatu, predmestju Londona. Iz angle{ke literature je diplomiral na Kolid`u sv. Trojice v Cambridgeu, nato pa je kot Fulbrightov {tipendist {tudiral {e uprizoritvene {tudije na Univerzi v New Yorku. Deluje kot gledali{ki direktor in re`iser, vse bolj pa se uveljavlja tudi kot filmski re`iser.

2012 2015 2017 2019

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Telluride 2019, Toronto 2019, Calgary 2019

prodaja/world sales Pathé International 2, rue Lamennais 75608 Paris, France T +33 1 71 72 33 05

The Hollow Crown – Richard II (TV) True Story King Charles III (TV) Judy

distribucija/distribution Famous FOX Gub~eva cesta 19 8210 Trebnje E goran�famousfox.si

Born in 1972 in Highgate, London, Goold is an English theatre director. He graduated from Trinity College, Cambridge, in 1994 with a First in English literature and studied performance studies at New York University on a Fulbright Scholarship. Lately he has carved out a successful career in cinema.

33


Predpremiere Avantpremieres

Konje krast Ut og stjæle hester Out Stealing Horses Hans Petter Moland

re`ija/directed by Hans Petter Moland scenarij/screenplay Hans Petter Moland, Per Petterson (roman/novel) fotografija/cinematography Thomas Hardmeier, Rasmus Videbæk glasba/music Kaspar Kaae monta`a/editing Jens Christian Fodstad, Nicolaj Monberg igrajo/cast Stellan Skarsgård (Trond), Tobias Santelmann (Trondov o~e/Trond's father), Jon Ranes (15-letni Trond/ 15-year-old Trond), Bjørn Floberg (Lars), Danica Curcic (Jonova mati/ Jon's mother), Sjur Vatne Brean (17-letni Jon/17-year-old Jon), Gard B. Eidsvold (Franz), Pål Sverre Hagen (Jonov o~e/Jon's father), Anders Baasmo Christiansen (Olav), Tone Beate Mostraum (Trondova mati/ Trond's mother) producenta/producers Håkon Øverås, Turid Øversveen produkcija/production 4 1/2 Fiksjon Storgata 5 0155 Oslo, Norway E haavard�fourandahalf.no & Film i Väst (Sweden) & Zentropa Denmark & Zentropa Sweden & Helgeland Film (Norway) & Nordisk Film (Denmark) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 123'

Norve{ka, [vedska, Danska Norway, Sweden, Denmark 2019

Drama o ljubezni, izgubi, krivdi in zapu{~ini nacizma na Norve{kem, posneta po istoimenski knji`ni uspe{nici Pera Pettersona. November leta 1999. Sedemin{estdesetletni Trond Sander se po `enini smrti odseli iz Osla v majhno vasico na vzhodu Norve{kega. Stoletje se bli`a koncu in zdi se, da se kon~uje tudi njegovo `ivljenje. Nekega zimskega ve~era spozna novega soseda Larsa, za katerega se izka`e, da je njegov stari znanec iz mladosti. Sre~anje za~ne v njem prebujati spomine na leto 1948, ko je poletje pre`ivljal z o~etom v preprosti leseni ko~i ob reki. Spomini na dolge popoldneve v gozdu, jezdenje konjev in se~njo dreves ga navdajo z ob~utki sre~e, a mu v um prikli~ejo tudi prizore usodnih dogodkov, ki so obema spremenili `ivljenje. "Ljudje, ki so prebrali delo Pera Pettersona, so bili skrajno presunjeni, saj gre za popolnoma edinstven in poseben roman. Menim, da se nas dotakne z izjemno verodostojnostjo glede nekaterih vidikov ~love{kosti. Zaznamujeta ga razpolo`enje in ton, ki te kot bralca posrkata vase. Ne pritegne nas mojstrski zaplet, temve~ pisava, ki ~udovito popotuje po umu ~loveka z naklju~nimi spomini iz preteklosti. Knjiga je zelo taktilna v opisih `ivljenja, dolo~enih vidikov narave, ki sem jih uporabil kot scenosled pri snovanju filma." (Hans Petter Moland)

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Berlinale 2019 (srebrni medved za izjemen umetni{ki prispevek/ Silver Bear for Outstanding Artistic Contribution)

A drama about love, loss and disappointment, lifelong traumas and feelings of guilt, Hans Petter Moland's inquiry into Norway's Nazi past is based on a bestselling novel by Per Petterson. November, 1999. Following the death of his wife, 67-year-old Trond Sander has retired from Oslo to a small village in the east of Norway. The millennium is coming to an end, and so too it would appear is Trond's life. One winter night he suddenly recognises an old acquaintance from his youth in his neighbour, Lars. The encounter brings back memories of 1948 when Trond spent an entire summer in a simple wooden hut by the river with his much-admired father. Long afternoons in the forest, rides on wild horses and hard work felling wood begin to blur into a series of images of carefree happiness but also fateful experiences. "For the people who have read Per Petterson's original novel, it is something that has made them extremely touched because it is a very unique and special novel. I think it resonates as being extremely true to some aspects of what it is like to be a human. It has an atmosphere and tone that really grabs you as a reader. It's not a clever plot that pulls you in, it's the writing that wonderfully wanders through the mind of a man who remembers, by accident, something from the past. The book is very tactile in its descriptions of life, of specific aspects of nature, which I used as a roadmap in planning the movie." (Hans Petter Moland)

prodaja/world sales TrustNordisk Filmbyen 22 2650 Hvidovre, Denmark E info�trustnordisk.com

Hans Petter Moland

filmografija/filmography

Rojen leta 1955 v Oslu. Film je {tudiral na kolid`u Emerson v Bostonu. Igrani prvenec Secondløitnanten je posnel leta 1993. @e od srede devetdesetih sodeluje s Stellanom Skarsgårdom, ki pogosto igra v njegovih filmih. Letos je posnel tudi svoj prvi hollywoodski film Ledeno ma{~evanje.

distribucija/distribution Cinemania Roj~eva 1 1000 Ljubljana E info�cinemania-group.si

Born in 1955 in Oslo, he studied film at Emerson College in Boston. He made his feature debut, The Last Lieutenant, in 1993. Since mid-1990s Moland has enjoyed a collaboration with actor Stellan Skarsgård who regularly features in his films. This year, he has made his Hollywood debut with Cold Pursuit.

1993 1995 2000 2002 2004 2006 2010 2012 2014 2016 2019 2019

34

Secondløitnanten (The Last Lieutenant) Kjærlighetens kjøtere (Zero Kelvin) Aberdeen Folk flest bor i Kina (omnibus) The Beautiful Country (^udovita de`ela) Gymnaslærer Pedersen (Pedersen: High-School Teacher) En ganske snill mann (A Somewhat Gentle Man) Når boblene brister (When Bubbles Burst) (dok./doc.) Kraftidioten (In Order of Disappearance/Amaterji) Flaskepost fra P (Department Q: A Conspiracy of Faith/Izginotje) Cold Pursuit (Ledeno ma{~evanje) Ut og stjæle hester (Out Stealing Horses/Konje krast)


Predpremiere Avantpremieres

Medtem ko vas ni bilo Sorry We Missed You Sorry We Missed You Velika Britanija, Francija, Belgija Great Britain, France, Belgium 2019

Ken Loach

Dvakratni dobitnik zlate palme Ken Loach se je skupaj s svojim dolgoletnim scenaristom Paulom Lavertyjem vrnil iz upokojitve, da bi povedal zgodbo o novih oblikah delavskega izkori{~anja.

Two-time winner of Golden Palm Award, Ken Loach, and his long-standing screenwriter Paul Laverty have come out of retirement for this story about new forms of labour exploitation.

Ricky in Abby z otrokoma `ivita v majhnem delavskem stanovanju v Newcastlu. Ricky vseskozi menja slu`be, medtem ko Abby opravlja delo negovalke na domu, saj so ji bli`nji stiki s starej{imi zelo pri srcu. ^eprav vedno ve~ delata, nekega dne ugotovita, da se nikoli ne bosta mogla povsem osamosvojiti in si privo{~iti lastnega doma. Vse dokler se Rickyju ne ponudi nenadejana prilo`nost. Kupi si nov kombi in pri lastnem podjetju dostavlja po{iljke na dom. Sodobni svet je vse bolj utesnjujo~, ta nova, krasna prihodnost pa delavce, kakr{en je Ricky, zapeljivo vabi v svoj objem.

Ricky, Abby and their two children live in Newcastle. They are a strong family who care for each other. Ricky has skipped from one labouring job to another while Abby, who loves her work, cares for old people. Despite working longer and harder they realise they will never have independence or their own home. It's now or never; the app revolution offers Ricky a golden opportunity. He and Abby make a bet. She sells her car so Ricky can buy a shiny new van and become a freelance driver, with his own business at last. The modern world impinges on these four souls in the privacy of their kitchen; the future beckons.

"Ko smo sklenili film Jaz, Daniel Blake, sem razmi{ljal: 'Morda je to zadnji film.' Ko sva v okviru raziskave obiskovala razdelilnico hrane, je ve~ina ljudi tam opravljala delo s skraj{anim ~asom – honorarno, po pogodbi brez vezanosti ur. Gre za novo vrsto izkori{~anja. Med pogovori sva se s Paulom �Lavertyjem� vsak dan dotaknila tem, kot so najem za~asne delovne sile, samozaposleni ali delavci, ki jih posreduje agencija. S~asoma sva pri{la na zamisel, da je morda vredno posneti {e en film – ne ravno spremljevalno delo za film Jaz, Daniel Blake, temve~ z njim povezano." (Ken Loach)

"After we'd finished I, Daniel Blake, I was thinking, 'Well, maybe that's the last film.' But when we were going to the food banks for our research many of the people that were coming in were working – part time, zero-hours contracts. This is a new type of exploitation. The so-called gig economy, the self-employed or agency workers, the casualised workforce just continued to feature in mine and Paul's �Laverty� ongoing daily conversations. Gradually the idea emerged that maybe there was another film that might be worth making – not exactly a companion piece to I, Daniel Blake but a related film." (Ken Loach)

Ken Loach

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Rojen leta 1936 v mestu Nuneaton, Anglija. Filmsko pot je za~el na televiziji, danes pa velja za enega najzanimivej{ih in najplodovitej{ih re`iserjev britanske kinematografije. Znan je po naturalisti~nem slogu in trezni obravnavi dru`bene problematike. Nagradi za `ivljenjsko delo je prejel leta 1994 v Benetkah in 2014 v Berlinu, s filmoma Veter, ki trese je~men in Jaz, Daniel Blake pa je osvojil zlato palmo v Cannesu.

1991 1994 1995 1998 2000 2002 2006 2009 2012 2013 2014 2016 2019

Born in 1936 in Nuneaton, England, Loach embarked on his filmmaking career in television. He is considered to be one of the most compelling and prolific British directors, known for his naturalistic style, social realism and his straightforward treatment of social issues. Loach was presented with the Life Achievement Award at the 1994 Venice FF and the 2014 Berlin FF. His The Wind That Shakes the Barley and I, Daniel Blake both received the Golden Palm Award at Cannes.

re`ija/directed by Ken Loach scenarij/screenplay Paul Laverty fotografija/cinematography Robbie Ryan glasba/music George Fenton monta`a/editing Jonathan Morris igrajo/cast Kris Hitchen (Ricky Turner), Debbie Honeywood (Abbie Turner), Rhys Stone (Seb), Katie Proctor (Lisa Jane), Ross Brewster (Gavin Maloney), Charlie Richmond (Henry Morgan), Julian Ions (Freddie), Sheila Dunkerley (Rosie), Maxie Peters (Robert), Christopher John Slater (Ben), Heather Wood (Mollie), Alberto Dumba (Harpooon), Natalia Stonebanks (Roz) producentka/producer Rebecca O'Brien produkcija/production Sixteen Films 2nd Floor, 187 Wardour St. W1F 8ZB London, UK E jack�sixteenfilms.co.uk & France 2 Cinéma (France) & Les Films du Fleuve (Belgium) & British Film Institute (UK) & BBC (UK) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 100' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 2019, Sydney 2019, [anghaj/Shanghai 2019

prodaja/world sales Wild Bunch 65 rue de Dunkerque 75009 Paris, France E edevos�wildbunch.eu

Riff-Raff (Sodrga) Ladybird Ladybird (Pikapolonica) Land and Freedom (De`ela in svoboda) My Name Is Joe (Moje ime je Joe) Bread and Roses (Kruh in vrtnice) Sweet Sixteen (Sladkih {estnajst) The Wind that Shakes the Barley (Veter, ki trese je~men) Looking for Eric (I{~e se Eric) The Angels' Share (Angelski dele`) The Spirit of '45 (Duh leta '45) Jimmy's Hall (Jimmyjev dom) I, Daniel Blake (Jaz, Daniel Blake) Sorry We Missed You (Medtem ko vas ni bilo)

distribucija/distribution Fivia d.o.o. Prelo`nikova 1 3212 Vojnik E cenex�siol.net

35


Predpremiere Avantpremieres

Mladi Ahmed Le jeune Ahmed Young Ahmed Belgija, Francija Belgium, France 2019

Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne re`ija/directed by Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne scenarij/screenplay Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne fotografija/cinematography Benoit Dervaux monta`a/editing Marie-Hélène Dozo, Tristan Meunier igrajo/cast Idir Ben Addi (Ahmed), Olivier Bonnaud (socialni delavec/ caseworker), Myriem Akheddiou (Inès), Victoria Bluck (Louise), Claire Bodson (mati/mother), Othmane Moumen (Imam Youssouf), Amine Hamidou (Rachid), Yassine Tarsimi (Abdel), Cyra Lassman (Yasmine), Karim Chihab (svetovalec/ counsellor), Nadège Ouedraog (pedagoginja/educator), Frank Onana (Fouad) producenti/producers Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Denis Freyd produkcija/production Les Films du Fleuve Quai de Gaulle, 13 4020 Liège, Belgium E info�lesfilmsdufleuve.be & Archipel 35 (France) & France 2 Cinéma (France) & Proximus (Belgium) & RTBF (Belgium) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 84' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 2019 (najbolj{a re`ija/Best Director)

Trinajstletni Ahmed je v dana{nji Belgiji ujet med ideale svoje religije in sku{njave najstni{kega `ivljenja. Ali lahko ljubezen do `ivljenja premaga njegov impulz po nasilju?

Thirteen-year-old Ahmed is caught between his imam's ideals of purity and teenage temptations. Can the joy of living override his instinct for violence?

Ahmed `ivi kot obi~ajen najstnik v belgijskem mestu, vendar pa razvija nevarno povezavo z lokalnim imamom, ki fantu vceplja v glavo bojevite ideje. Najstnik tako v {oli zavra~a rokovanje s svojo u~iteljico Inès samo zato, ker je `enska, doma pa v arab{~ini zmerja svojo belsko mamo, ker pije alkohol. Islamski u~itelj medtem slavi mu~enike, ki so prelili kri in `rtvovali `ivljenje za sveti d`ihad, kar se Ahmeda {e posebej dotakne, saj je tako `ivljenje izgubil tudi njegov bratranec. Usoda trinajstletnika je zdaj odvisna od tega, na katero stran se bo postavilo njegovo srce – radikalnega islama ali vrednot zahodnega sveta?

Biracial, big-city teen Ahmed has developed a dangerous connection with a militant imam, who plants poisonous ideas in the boy's head. At school, Ahmed refuses to shake the hand of his teacher Inès because she's a woman, while at home, he tells off his white mom for drinking alcohol. Clues suggest these changes in Ahmed's attitude are recent, as a boy who seems to have been a relatively normal teen just weeks before has become obsessed with prayer and the "purity" of those around him. The imam, who looks only a little older than Ahmed himself, celebrates martyrs who have shed blood and sacrificed their own lives for holy jihad.

"Odlo~ila sva se, da bo Ahmed zelo mlad, celo otrok, saj nama je to omogo~ilo, da prika`eva, kako lahko voljan in dovzeten um ter mlado telo postaneta orodje za na sovra{tvu osnovan ideal, ki ga s pridiganjem raz{irja imam. Otrok verjame v ta ideal ~istosti. Vanj verjame z vsem svojim bitjem in postane bolj radikalen od radikalcev." (Jean-Pierre in Luc Dardenne)

prodaja/world sales Wild Bunch 65 rue de Dunkerque 75009 Paris, France E festival�wildbunch.eu distribucija/distribution Fivia d.o.o. Prelo`nikova 1 3212 Vojnik E cenex�siol.net

Jean-Pierre, Luc Dardenne

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Belgijski re`iserski duo, brata Jean Pierre (rojen 1951) in Luc (rojen 1954), sta najprej ustanovila produkcijsko hi{o Dérives, leta 1981 pa Films Dérives Production. Skupaj sta ustvarila ve~ kot petdeset TV-dokumentarcev. Jean-Pierre je zaposlen na avdiovizualnem oddelku Univerze v Liègu, Luc pa predava na Svobodni univerzi v Bruslju. Za filma Rosetta in Otrok sta na festivalu v Cannesu prejela zlato palmo.

1978 1986 1992 1999 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2016 2019

Brothers Jean-Pierre (b. 1951) and Luc (b. 1954) are an acclaimed Belgian filmmaking duo. In 1975, they established the Dérives production company, and in 1981 the Films Dérives Production. Together, they have produced over fifty TV documentaries. Jean-Pierre works at the Audio Visual Department of the Liège University, and Luc teaches at the Free University of Brussels. Rosetta and The Child both won the Palme d'Or Award at Cannes.

36

"We decided to make Ahmed a very young boy, a child even, because that allowed us to show how such a malleable young brain, and young body, could put itself at the service of a hatebased ideal spread through the preaching of an imam. The child believes in this ideal of purity. He believes it with all his being and becomes more radical than the radicals." (Jean-Pierre and Luc Dardenne)

Le chant du Rossignol (dok./doc.) Falsch Je pense à vous La promesse (The Promise/Obljuba) Rosetta Le Fils (The Son/Sin) L'enfant (The Child/Otrok) Le silence de Lorna (Lorna's Silence/Lornina ti{ina) Le gamin au vélo (The Kid With a Bike/Fant s kolesom) Deux jours, une nuit (Two Days, One Night/Dva dneva, ena no~) La fille inconnue (The Unknown Girl/Neznanka) Le jeune Ahmed (Young Ahmed/Mladi Ahmed)


Predpremiere Avantpremieres

Mleko Héraðið The County Islandija, Danska, Nem~ija, Francija Iceland, Denmark, Germany, France 2019

Grímur Hákonarson

re`ija/directed by Grímur Hákonarson scenarij/screenplay Grímur Hákonarson fotografija/cinematography Mart Taniel glasba/music Valgeir Sigurðsson monta`a/editing Kristján Loðmfjörð igrajo/cast Arndís Hrönn Egilsdóttir (Inga), Sveinn Ólafur Gunnarsson, Sigurður Sigurjónsson, Hinrik Ólafsson, Hannes Óli Ágústsson, Edda Björg Eyjólfsdóttir producent/producer Grímar Jónsson produkcija/production Netop Films Holtsgata 9 101 Reykjavík, Iceland E grimar�gmail.com format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 92'

Zgodba o preprosti kme~ki `enski, ki se zoperstavi krivicam in neenakopravnosti v prevladujo~e mo{kem svetu, je tiha himna `enskemu pogumu, ki jo prevevata zna~ilni islandska preprostost in iskrenost.

A simple widowed farmer begins a new life on her own terms by fighting against corruption and injustice in a maledominated community. A quiet paean to female courage imbued with typical Icelandic simplicity and honesty.

Inga in njen mo` skupaj vodita kmetijo v majhni pode`elski skupnosti na Islandiji in se pre`ivljata s pridelavo mleka. Ko Inga zaradi tragi~ne nesre~e ovdovi, se zanjo za~ne kri`ev pot. Vsemogo~na lokalna zadruga pod mo{kim vodstvom se ji trudi na vsakem koraku zagreniti `ivljenje. V `elji, da bi opozorila na storjeno krivico in nepravilnosti ter korupcijo, ki vlada v zadrugi, posku{a prepri~ati okoli{ke kmete, da bi se ji pridru`ili pri uporu. A kaj kmalu ugotovi, da bo, ~e bo `elela `iveti tako, ko si je zamislila, ta boj morala izbojevati sama.

Set in a small Icelandic farming community, this is a story about Inga, a middle-aged dairy farmer who rebels against the allpowerful local Cooperative. Inga tries to get other farmers to join her in rising up against the Co-op's corruption, but encounters great resistance, forcing her to confront the community's dependence and loyalty to this dominant enterprise. Inga must use her resourcefulness and cunning to break free of the Co-op's grasp and finally live life on her own terms.

"Rekli smo, da mora fotografija slediti premenam Ingine du{e in notranjega `ivljenja med do`ivljanjem vseh stopenj `alosti. Za~ne se pozimi in o~itno je, da ni sre~na – zadol`ena sta, nato se zgodi nesre~a. Tako se film za~ne v temi in postaja vse svetlej{i, ker med potjo junakinja postaja mo~nej{a. Vendar na splo{no vizualni slog spominja na Ovna, s stati~nimi dolgimi posnetki, dolgimi prizori." (Grímur Hákonarson)

"We said that the cinematography should follow Inga's soul and her inner life as she goes through all the stages of grief. It all starts in the winter and she is clearly not happy – they are in debt, then the accident happens. So, the film begins in the darkness and then it gets brighter, because she gets stronger as the journey goes further. But generally, the visual style is similar to Rams, with static wide shots, long takes." (Grímur Hákonarson)

Grímur Hákonarson

filmografija/filmography

Rojen 1977 na Islandiji. [tudiral je na pra{ki filmski akademiji FAMU. Njegov celove~erni igrani prvenec Sumarlandið je bil nominiran za islandsko nagrado edda. Njegov drugi igrani film Ovna je bil med drugim nagrajen na festivalu v Cannesu, zmagal pa je tudi na Liffu.

2005 2007 2010 2012 2015 2019

Born in 1977 in Iceland. He graduated from FAMU in Prague. His first feature film, Summerland, was nominated for the Edda Award. His next feature film, Rams, won Un Certain Regard Award .

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Toronto 2019

prodaja/world sales New Europe Film Sales Czerniakowska 73/79 00–718 Warsaw, Poland E jan�neweuropefilmsales.com

Slavek the Shit (kratki/short) Wrestling (kratki/short) Sumarlandið (Summerland) Hreint hjarta (A Pure Heart) (dok./doc.) Hrútar (Rams/Ovna) Héraðið (The County/Mleko)

distribucija/distribution Demiurg Lome 3 5274 ^rni Vrh E info�demiurg.si

37


Predpremiere Avantpremieres

Modr~ek The Bra The Bra Veit Helmer

Nem~ija, Azerbajd`an Germany, Azerbaijan 2018

re`ija/directed by Veit Helmer scenarij/screenplay Veit Helmer, Leonie Geisinger fotografija/cinematography Felix Leiberg glasba/music Cyril Morin monta`a/editing Vincent Assmann igrajo/cast Miki Manojlovi} (Nurlan), Paz Vega (Daria), Chulpan Khamatova (Nesrin), Denis Lavant (Kamal), Maia Morgenstern (Fidan) producenti/producers Veit Helmer, Shirin Hartmann, Tsiako Abesadze produkcija/production Veit Helmer Filmproduktion Kastanienallee 55 10119 Berlin, Germany E contact�veithelmer.de format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 90' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Tokio/Tokyo 2018, Baku 2019 (najbolj{i mednarodni film/Best International Film), Cinequest 2019 (najbolj{a komedija/Best Comedy), Talin/Tallinn 2018, Peking/Beijing 2018, Pulj/Pula 2018

Sodobna reinterpretacija zgodbe o Pepelki, poeti~na komedija o vlakovodji, ki i{~e lastnico skrivnostnega modr~ka. Brez dialogov in z Mikijem Manojlovi}em v glavni vlogi. Strojevodja Nurlan {e zadnji~ pred upokojitvijo pelje svoj vlak v Baku. Nekje na poti skozi mesto se na vlak ujame moder modr~ek. Da bi ube`al osamljenosti, se Nurlan poda na najbolj vznemirljivo dogodiv{~ino svojega `ivljenja: poiskal bo lastnico tega mamljivega kosa spodnjega perila. Medtem ko zavzeto trka na vrata hi{ ob tra~nicah in sre~uje `enske, ki ga vsaka iz svojega razloga spu{~ajo k sebi, njegov projekt tudi pri njihovih mo`eh ne ostane neopa`en. A bolj ko se stvari zapletajo, odlo~nej{i je Nurlan v svoji nameri in vse bolj domiseln pri iskanju na~ina, kako `enske prepri~ati, da pomerijo modr~ek. "Pripovedovanje zgodbe brez dialoga se mi zdi naj~istej{a oblika filmske umetnosti. Navsezadnje nas jezik razdvaja od drugih ljudi in dr`av." (Veit Helmer)

prodaja/world sales Pluto Film Distribution Network GmbH Bayreuther Str. 9 10789 Berlin, Germany E info�plutofilm.de

38

Train driver Nurlan is heading to Baku for the last time before retirement. On its way through the city his train snags a blue bra off a washing line. To escape his lonely existence, Nurlan embarks on the most adventurous journey of his life: to find the owner of this perky piece of underwear. With great dedication, Nurlan knocks at every door along the train track. While the women he encounters have their own reasons for letting him into their private worlds, his 'project' does not remain unnoticed by their husbands. The more difficult it gets, however, the more creative and determined Nurlan becomes to convince every woman to try on the bra. "Telling a story without dialogue is the purest form of film art for me. After all, language is what separates us from other people and countries." (Veit Helmer)

Veit Helmer

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Scenarist, re`iser in producent, rojen leta 1968 v Hannovru. Film je {tudiral na filmski {oli HFF v Münchnu. Snema igrane in dokumentarne filme in predava na filmskih {olah po vsem svetu. Od leta 2002 je ~lan Evropske filmske akademije.

2000 2003 2005 2008 2011 2014 2018

Born in Hanover in 1968, Helmer studied film at the Munich Film School HFF. He makes fictional and documentary films and holds lectures at film schools across the world. He became member of the European Film Academy in 2002.

distribucija/distribution Cinemania Roj~eva 1 1000 Ljubljana E info�cinemania-group.si

A modern re-telling of the story about Cinderella, a lyrical comedy about an engine driver searching for the owner of a mysterious bra. Without dialogue and starring Miki Manojlovi} in the leading role.

Tuvalu Gate to Heaven Behind the Couch (dok./doc.) Absurdistan Baikonur Fiddlesticks The Bra (Modr~ek)


Predpremiere Avantpremieres

Moj najbolj{i profil Celle que vous croyez Who You Think I Am Francija, Belgija France, Belgium 2019

Safy Nebbou

Juliette Binoche igra uspe{no profesorico v srednjih letih, ki se ujame v svet dru`benih omre`ij, kjer je meja med la`mi, sanjami in resni~nostjo popolnoma zabrisana.

Juliette Binoche plays a middle-aged woman caught in a make-believe world of social networking in which lies, dreams and reality are blurred.

Claire Millaud je privla~na profesorica pri petdesetih letih in mati dveh otrok. Njeno razmerje z mlaj{im fotografom Ludom je vse prej kot idealno, zato se odlo~i, da bo za njim vohunila. Na dru`benem omre`ju si ustvari la`ni profil in postane Clara, mlado in lepo {tiriindvajsetletno dekle. Ludov prijatelj Alex se nemudoma zaljubi vanjo in jo `eli spoznati, a si Claire vedno izmisli nove izgovore, da bi ga obdr`ala na razdalji. Njena slu`ba in otroka se postopoma vse bolj umikajo v ozadje, medtem ko se predaja sku{njavam vzporednega sveta. A le dokler se oba svetova dokon~no ne prepleteta, nastali spor pa za~ne ogro`ati `ivljenje, kakr{no je poznala do tedaj.

Attractive professor Claire, 50, is a single mother of two children. Her relationship with her younger lover, a photographer, is difficult. To get back at him, she makes friends on Facebook with his assistant Alex, 29. Using a fake profile, she masquerades as 24-year-old Clara, and Alex takes the bait. As their flirty chat intensifies, Alex decides he wants to meet this woman of his dreams. Claire always manages to invent new excuses to keep him at bay in real life without alienating him online. Her children and her job fall by the wayside as she increasingly succumbs to the allure of her parallel world – until realities begin to blur and a disaster occurs.

"Claire je nekak{na 'antijunakinja', zapletena in protislovna obenem. Njena tragi~na razse`nost je zato obarvana z uni~ujo~o krivdo. Vendar poni`anje in bridkost premaga z uresni~evanjem svoje `ivljenjske sile skozi drugo, izmi{ljeno `ensko. Recimo, da je obupana oseba, deloma `rtev dana{nje dru`be. Vsekakor pa ob~utek, da nekomu nisi ve~ 'prvi' ali da si zavrnjen, z drugimi besedami zavest o toku ~asa, ki nas lahko odrine na stranski tir, ni omejen na `enske. Univerzalen je ..." (Safy Nebbou)

"Claire is a sort of 'anti-heroine', who is both complex and paradoxical. Her tragic dimension, therefore, is tinged with destructive guilt. However, she overcomes her humiliation and sorrow by expressing her life force through another, imaginary woman. Let's say that she is a distressed person, partly the victim of our society as it is today. In any case, the feeling of being past one's 'prime' or rejected, in other words the awareness that time has gone by and that it can push us to the sidelines, isn't limited to women, it is universal..." (Safy Nebbou)

Safy Nebbou

filmografija/filmography

Rojen leta 1968 v Bayonnu, Francija. Poklicno pot je za~el kot igralec in gledali{ki re`iser, nato pa je posnel nekaj kratkih filmov, ki so osvojili vrsto mednarodnih nagrad. Svoj prvi celove~erec Le cou de la girafe je posnel leta 2004. Ob pisateljskem in re`iserskem udejstvovanju uspe{no deluje tudi v ogla{evanju.

1997 2001 2003 2004 2006 2007 2008 2010 2012 2016 2017 2019

Born in 1968 in Bayonne, France. He was first an actor and theater director before directing a few short films that received a number of awards around the world. He made his first feature film in 2004: The Giraffe's Neck. In addition to pursuing a literary and filmmaking career, he also directs advertisements.

re`ija/directed by Safy Nebbou scenarij/screenplay Safy Nebbou, Julie Peyr Camille Laurens (roman/novel) fotografija/cinematography Gilles Porte glasba/music Ibrahim Maalouf monta`a/editing Stéphane Pereira igrajo/cast Juliette Binoche (Claire Millaud), Nicole Garcia (dr. Catherine Bormans), François Civil (Alex Chelly), Marie-Ange Casta (Katia), Guillaume Gouix (Ludovic Dalaux), Charles Berling (Gilles), Jules Houplain (Max), Jules Gauzelin (Tristan), Francis Leplay (Serge), Pierre Giraud (Paul), Sonia Mohammed Cherif ({tudentka/ student), François Genty (pacient/ patient), Claude Perron (Solange) producent/producer Michel Saint-Jean produkcija/production Diaphana Films 155, Rue du Fraubourg Saint-Antoine 75011 Paris, France E diaphana�diaphana.fr & France 3 Cinéma (France) & Scope Invest (Belgium) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 101' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Berlinale 2019, [anghaj/Shanghai 2019

prodaja/world sales Playtime 5 rue Nicolas Flamel 75004 Paris, France E julie�playtime.group

Pédagogie (kratki/short) Bertzea (kratki/short) Lepokoa (kratki/short) Le cou de la girafe (The Giraffe's Neck) Une naissance (kratki/short) Enfances (omnibus) L'empreinte de l'ange (Mark of an Angel) L'autre Dumas (Dumas) Comme un homme (Bad Seeds) Dans les forêts de Sibérie (In the Forests of Siberia) Ensemble, c'est possible! (kratki/short) Celle que vous croyez (Who You Think I Am/Moj najbolj{i profil)

distribucija/distribution Demiurg Lome 3 5274 ^rni Vrh E info�demiurg.si

39


Predpremiere Avantpremieres

Nesre~niki Les Misérables Les Misérables Francija France 2019

Ladj Ly re`ija/directed by Ladj Ly scenarij/screenplay Ladj Ly, Giordano Gederlini, Alexis Manenti fotografija/cinematography Julien Poupard glasba/music Pink Noise monta`a/editing Flora Volpelière igrajo/cast Damien Bonnard (Stéphane Ruiz), Alexis Manenti (Chris), Djibril Zonga (Gwada), Issa Perica (Issa), Al-Hassan Ly (Buzz), Steve Tientcheu (`upan/mayor), Almamy Kanoute (Salah), Nizar Ben Fatma (stiska~/ cheapskate), Raymond Lopez (Zorro), Luciano Lopez (Luciano), Jaihson Lopez (Jaihson), Jeanne Balibar (komisarka/commissioner), Sana Joachaim (Bintou) producenta/producers Toufik Ayadi, Christophe Barral produkcija/production SRAB Films 76 rue Myrha 75018 Paris, France E cbarral�srabfilms.com & Rectangle Productions (France) & Lyly Films (France) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 102'

Kriti~en portret sodobne Francije, kjer skozi nasilje in rasizem vznikne upanje za vstajo vseh podrejenih sodobnega sveta. Nagrada `irije na filmskem festivalu v Cannesu. Stéphane se je pravkar pridru`il policijski enoti v pari{kem predmestju Montfermeil, kjer je Victor Hugo napisal svoj sloviti roman Les Misérables. Neizku{eni policist za~ne ob spremstvu starej{ih kolegov hitro odkrivati napetosti, ki vladajo med lokalnimi tolpami. Ekipa policistov se med eno svojih akcij ujame v brezizhoden polo`aj in dogodek se kon~a s streljanjem. Pozneje se izka`e, da je konflikt nekdo posnel z brezpilotnim letalnikom. Objavljeni video pomeni gro`njo razkritja resni~ne slike zapletenih odnosov med policisti in deprivilegiranimi prebivalci predmestij.

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 2019 (nagrada `irije/Jury Prize), Sydney 2019, [anghaj/ Shanghai 2019, München/Munich 2019

prodaja/world sales Wild Bunch 65 rue de Dunkerque 75009 Paris, France E mpvalle�wildbunch.eu distribucija/distribution Karantanija Cinemas Ro`na dolina, Cesta 3/18 1000 Ljubljana E info�kcs.si

Stéphane has recently joined the Anti-Crime Squad in Montfermeil, in the suburbs of Paris, where Victor Hugo set his famed novel Les Miserables. Alongside his new colleagues – both experienced members of the team – he quickly discovers tensions running high among local gangs. When the trio find themselves overrun during the course of an arrest, a drone captures the encounter, threatening to expose the reality of everyday life.

"Preprosto je `iveti drug z drugim, ko ima{ denar. ^e ga ni, je polo`aj veliko te`ji: potrebni so kompromisi, sporazumi, drobni dogovori ... to je stvar pre`ivetja. Tudi za policiste, nastavljeni so na 'na~in pre`ivetja ', tudi njim je te`ko. Ve~ina teh policistov ni zelo izobra`enih – tudi sami `ivijo v te`kih razmerah in v istem okoli{u. Film Nesre~niki ne daje prednosti ne tolpam ne policistom, posku{al sem biti ~im bolj pravi~en." (Ladj Ly)

"It's easy to live with each other when you have money. When you don't, it's a lot more complicated: you need compromises, arrangements, little deals... it's a matter of survival. For the cops too, they are in survival mode, things are tough for them too. Most of these cops aren't well-educated – they themselves live in difficult conditions, and in the same neighbourhood. Les Misérables is neither pro-lowlife nor pro-cops, I've tried to be as fair as possible." (Ladj Ly)

Ladj Ly

filmografija/filmography

Rojen leta 1980 v Parizu. Poklicno pot je za~el kot igralec in pridru`eni ~lan vplivnega filmskega kolektiva Kourtrajmé, ki sta ga ustanovila njegova dolgoletna prijatelja Kim Chapiron in Romain Gavras. V mladosti je dolgo ~asa snemal dru`beno anga`irane dokumentarce, leta 2017 pa je posnel kratki igrani film Les Misérables. Za slednjega je prejel nominacijo za cezarja, nato pa ga je raz{iril {e v istoimenski celove~erni prvenec.

1997 Montfermeil les Bosquets (kratki/short) 2006 28 millimètres: portrait d'une génération (28 Millimeters: Portrait of a Generation) (dok./doc.) 2007 365 jours à Clichy Montfermeil (365 Days in Clichy Montfermeil) (dok./doc.) 2010 Mali sur la trace des otages (TV-dok./TV doc.) 2013 365 jours à Mali (365 Days in Mali) (dok./doc.) 2015 Mr. Brainwash (spletna dok. serija/web doc. series) 2015 Clique TV (TV-dok./TV doc.) 2017 À voix haute (dok./doc.) 2017 Les Misérables (kratki/short) 2019 Les Misérables (Nesre~niki)

Born in 1980 in Paris. He began his career as an actor and member of Kourtrajmé, an influential film collective formed by his lifelong friends, directors Kim Chapiron and Romain Gavras. He initially made socially engaged documentaries and in 2017 directed his first short film, Les Misérables, which was nominated for the César Award. Les Misérables is Ly's first feature film, inspired by his eponymous short.

40

A critical portrayal of contemporary France, Les Misérables is a provocative insight into the complex tensions between deprivileged neighbourhood residents and police. Cannes 2019 Jury Prize.


Predpremiere Avantpremieres

Nevidno `ivljenje Evridike A vida invisível de Eurídice Gusmão The Invisible Life of Eurídice Gusmão Brazilija, Nem~ija Brazil, Germany 2019

Karim Aïnouz

V petdeseta leta postavljena, a sodobno zre`irana tropska melodrama o nezlomljivi vezi med brazilskima sestrama. Nagrada za najbolj{i film v sklopu Posebni pogled festivala v Cannesu.

A period piece set in the fifties but seen through modern eyes, this irresistible "tropical melodrama" tells the story of an unbreakable bond between two Brazilian sisters. Winner of the Un Certain Regard Prize at Cannes.

Rio de Janeiro, zgodnja petdeseta leta. Osemnajstletna Euridice in dvajsetletna Guida sta zelo razli~ni, a nerazdru`ljivi sestri. @ivita pri nazadnja{kih star{ih, v zelo tradicionalnem okolju, in sanjarita o druga~nem `ivljenju: Euridice bi rada na Dunaju {tudirala klavir, Guida pa i{~e resni~no ljubezen in se pusti omre`iti ~ednemu gr{kemu mornarju. S tem dru`ini nakoplje sramoto in o~e v navalu jeze med sestrama prekine vse stike. To je za~etek dolge lo~itve med `enskama, ki nikoli ne izgubita upanja, da bodo pisma, ki si jih po{iljata prek mame, prispela na pravi naslov, ~eprav nanje nikoli ne dobita odgovora. Nekega dne pa ju doleti presenetljivo spoznanje ...

Rio de Janeiro, 1950. Eurídice, 18, and Guida, 20, are two inseparable sisters living at home with their conservative parents. Although immersed in traditional life, each one nourishes a dream: Eurídice of becoming a renowned pianist, Guida of finding true love. In a dramatic turn, they are separated by their father and forced to live apart. They take control of their separate destinies, while never giving up hope of finding each other.

"@elel sem spregovoriti o generaciji `ensk, ki so danes stare osemdeset in devetdeset, po~asi izginjajo~i generaciji. Kako je bilo `iveti v ~asu, ko lo~itev ni bila dovoljena, seksualna revolucija se {e ni za~ela in kontracepcijskih tablet ni bilo? Mislim, da so povojno obdobje v Braziliji zaznamovale zelo stroge, konservativne dru`inske vrednote." (Karim Aïnouz)

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 2019 (najbolj{i film v sklopu Posebni pogled/Un Certain Regard Award), München/Munich 2019 (najbolj{a nem{ka koprodukcija/ CineCoPro Award), Jeruzalem/ Jerusalem 2019

"I wanted to talk about this generation of women who are now in their eighties and nineties, who are about to disappear. What was it like to live at a time when you couldn't divorce, the sexual revolution had not happened yet, and there was no contraceptive pill? I think that in Brazil, the post-war period was a time when there were very strong conservative values regarding family." (Karim Aïnouz)

Karim Aïnouz

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Rojen leta 1966 v Fortalezi, Brazilija. V Braziliji je {tudiral arhitekturo in na Univerzi v New Yorku film. @e njegov celove~erni prvenec Madame Satã je bil uvr{~en v sklop Posebni pogled festivala v Cannesu in prejel vrsto mednarodnih nagrad. Tudi njegovi naslednji filmi so bili mednarodno opa`eni in nagrajevani ter prikazani na velikih festivalih, kot sta Cannes in Benetke.

2002 2006 2008 2009

Born in 1966 in Fortaleza, Brazil. He studied architecture in Brazil and film at New York University. His debut feature, Madame Satã, was selected for Cannes' Un Certain Regard Section and received several international awards. His output includes several internationally acclaimed and awardwinning films that screened at festivals as prestigious as Cannes and Venice.

re`ija/directed by Karim Aïnouz scenarij/screenplay Murilo Hauser, Inés Bortagaray, Karim Aïnouz, Martha Batalha (roman/novel) fotografija/cinematography Hélène Louvart glasba/music Benedikt Schiefer monta`a/editing Heike Parplies igrajo/cast Carol Duarte (starej{a/older Eurídice), Fernanda Montenegro (mlaj{a/ younger Eurídice), Julia Stockler (Guida), Barbara Santos (Filomena), Gregório Duvivier (Antenor), Antônio Fonseca (Manuel), Flavia Gusmao (Ana), Maria Manoella (Zélia), Cristina Pereira (Cecília), Gillray Coutinho (Afonso), Flavio Bauraqui (Macedo) producenta/producers Rodrigo Teixeira, Michael Weber producent/producer RT Features 177 Joaquim Antunes, Pinheiros 05415-010 São Paulo, Brazil E rtfeatures�rtfeatures.com.br & Pola Pandora (Germany) & Sony Pictures Brasil (Brazil) & Canal Brasil (Brazil) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 139'

2011 2014 2018 2018 2019

prodaja/world sales The Match Factory GmbH Schwedter Str. 13 10119 Berlin-Prenzlauer Berg Germany E info�matchfactory.de

Madame Satã O céu de suely (Love for Sale) Alice (TV-serija/TV series) Viajo porque preciso, volto porque te amo (I Travel Because I Have to, I Come Back Because I Love You) O abismo prateado (The Silver Cliff) Praia do Futuro (Futuro Beach) Zentralflughafen THF (Central Airport THF) (dok./doc.) O sol na cabeça A vida invisível de Eurídice Gusmão (The Invisible Life of Eurídice Gusmão/Nevidno `ivljenje Evridike)

distribucija/distribution Fivia d.o.o. Prelo`nikova 1 3212 Vojnik E cenex�siol.net

41


Predpremiere Avantpremieres

O neskon~nosti Om det oändliga About Endlessness Roy Andersson

re`ija/directed by Roy Andersson scenarij/screenplay Roy Andersson fotografija/cinematography Gergely Pálos igrajo/cast Martin Serner (duhovnik/the priest), Jessica Louthander (pripovedovalka/ the narrator), Tatiana Delaunay in/ and Anders Hellström (lete~i par/ the flying couple), Jan Eje Ferling (mo{ki na stopnicah/the man on the stairs), Bengt Bergius (psihiater/ the psychiatrist), Thore Flygel (zobozdravnik/the dentist) producenta/producers Pernilla Sandström, Johan Carlsson produkcija/production Roy Andersson Filmproduktion AB Sibyllegatan 24 114 42 Stockholm, Sweden E studio24�royandersson.com & Essential Films (Germany) & 4 1/2 Fiksjon AS (Norway) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 76' festivali, nagrade (izbor) /festivals, awards (selection) Benetke/Venice 2019 (najbolj{i re`iser/Best Director), Toronto 2019

[vedska, Nem~ija, Norve{ka Sweden, Germany, Norway 2019

Refleksija ~love{kega `ivljenja v vsej njegovi lepoti in krutosti, veli~astnosti in banalnosti. Nagrada za najbolj{o re`ijo v Benetkah.

A reflection on human life in all its beauty and cruelty, its splendour and banality. Winner of Venice Film Festival's Best Director Award.

[vedski re`iser Roy Andersson nam znova predstavlja film, po katerem tavamo kot v sanjah, skozi njih pa nas ne`no vodi pripovedovalka, ki spominja na {eherezado. Be`ni trenutki vsakdanjosti so pri tem enako pomembni kot prelomni zgodovinski dogodki: objet par lebdi nad poru{enim Kölnom, o~e se med de`evno potjo na rojstnodnevno zabavo ustavi, da bi zavezal vezalke svoji h~eri, najstnice zaple{ejo pred barom, pora`ena vojska koraka proti zaporni{kemu tabori{~u. Film, ki je hkrati oda in `alostinka, nam ponuja kalejdoskop vsega, kar je neizpodbitno ~love{ko. Neskon~na zgodba o ranljivosti na{ega obstoja.

We wander, dreamlike, gently guided by our Scheherazadeesque narrator. Inconsequential moments take on the same significance as historical events: a couple floats over a war-torn Cologne; on the way to a birthday party, a father stops to tie his daughter's shoelaces in the pouring rain; teenage girls dance outside a cafe; a defeated army marches to a prisoner-of-war camp. Simultaneously an ode and a lament, About Endlessness presents a kaleidoscope of all that is eternally human, an infinite story of the vulnerability of existence.

"@elel sem izpostaviti lepoto bivanja, `ivljenja. Vendar v ta namen potrebujemo kontrast. Prikazati moramo slabo, kruto stran bivanja. ^e se na primer ozremo k zgodovini umetnosti, je veliko slik zelo tragi~nih. ^eprav ponazarjajo krute in `alostne prizore, pa so umetniki z dejanjem slikanja nekako premestili energijo in ustvarili upanje." (Roy Andersson)

prodaja/world sales Coproduction Office 24, rue Lamartine 75009 Paris, France E sales�coproductionoffice.eu distribucija/distribution Demiurg Lome 3 5274 ^rni Vrh E info�demiurg.si

Roy Andersson

filmografija/filmography

Rojen leta 1943 v Göteborgu. Po uspe{nih filmih [vedska ljubezenska zgodba in Gilliap se je za~el oddaljevati od konvencij filmskega realizma. Ob snemanju ve~ kot {tiristotih oglasov je razvil samosvojo pripovedno formo, kombinacijo stati~nih prizorov in absurdnega humorja. To je nato uporabil pri filmski trilogiji Pesmi iz drugega nadstropja, Ti, ki `ivi{ in Golob je sedel na veji in razmi{ljal o `ivljenju.

1970 En Kärlekshistoria (A Swedish Love Story/[vedska ljubezenska zgodba) 1975 Giliap 1991 Härlig är jorden (World of Glory/Ljubka je Zemlja) (kratki/short) 2000 Sånger från andra våningen (Songs from the Second Floor/ Pesmi iz drugega nadstropja) 2007 Du levande (You, the Living/Ti, ki `ivi{) 2014 En duva satt på en gren och funderade på tillvaron (A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence/Golob je sedel na veji in razmi{ljal o `ivljenju) 2019 Om det oändliga (About Endlessness/O neskon~nosti)

Born in Gothenburg in 1943. After directing the successful A Swedish Love Story and Giliap, Andersson began to distance himself from realist conventions. Through making more than 400 commercials he developed his own narrative form, a combination of static shots and absurdist humour. The latter was then applied to a trilogy of films, Songs from the Second Floor, You, the Living and A Pigeon Sat on a Branch.

42

"I wanted to emphasize the beauty of existence, of being alive. But of course, to get that, you need to have a contrast. You need to show the bad side, the cruel side of existence. Looking at art history, for example, a lot of paintings are very tragic. But even if they depict cruel and sad scenes, by painting them the artists have in some way transferred the energy and created hope." (Roy Andersson)


Predpremiere Avantpremieres

Obto`ujem! J'accuse An Officer and a Spy Francija, Italija France, Italy 2019

Roman Polanski

Roman Polanski po ve~ kot desetletju svoj pogled ponovno usmerja v preteklost in prika`e razplet enega najve~jih politi~nih {kandalov v francoski zgodovini. Velika nagrada `irije v Benetkah.

After more than a decade, Roman Polanski again focuses his gaze on the past, depicting the outcome of one of the greatest political scandals in French history. Venice Film Festival's Grand Jury Prize.

5. januarja 1895 obetavnemu oficirju Alfredu Dreyfusu zaradi vohunjenja za Nem~ijo odvzamejo voja{ki ~in, ga obsodijo na dosmrtno je~o in ga po{ljejo na Hudi~ev otok. Njegovemu poni`anju je pri~a tudi Georges Picquart, novi vodja voja{ke obve{~evalne enote, ki je dokazala Dreyfusovo krivdo. Ko Picquart odkrije, da zaupne informacije {e vedno uhajajo na nem{ko stran, se znajde v nevarnem labirintu prevar in korupcije, ki ogro`ajo ne samo njegovo ~ast, temve~ tudi njegovo `ivljenje.

On 5 January 1895, Captain Alfred Dreyfus, a young promising officer, is degraded for spying for Germany and sentenced to life imprisonment on Devil's Island. Among the witnesses to his humiliation is Georges Picquart, who is promoted to run the military counter-intelligence unit that tracked him down. But when Picquart discovers that secrets are still being handed over to the Germans, he is drawn into a dangerous labyrinth of deceit and corruption that threatens not just his honour but his life.

"V rani mladosti sem videl ameri{ki film @ivljenje Emila Zolaja. Presunil me je prizor, v katerem je bil ~astnik Dreyfus one~a{~en. Celo tako dolgo nazaj sem si dejal, da bi nekega dne lahko ustvaril film o tej stra{ni zgodbi. /.../ Velike zgodbe pogosto vodijo v odli~ne filme, in Dreyfusova afera je izjemna zgodba. Zgodba po krivem obto`enega ~loveka vedno prevzame, vendar je tematika tudi zelo aktualna, glede na porast antisemitizma." (Roman Polanski)

"When I was very young, I saw the American film The Life of Emile Zola and was shaken by the scene in which Captain Dreyfus is disgraced. Even back then, I said to myself that one day I might make a film about that terrible story. /.../ Big stories often make great films, and the Dreyfus Affair is an exceptional story. The story of a man unfairly accused is always fascinating, but it is also very much a current issue, given the upsurge in antiSemitism." (Roman Polanski)

Roman Polanski

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Rojen poljskim star{em v Parizu leta 1933, odrasel na Poljskem. Njegova mati je med vojno umrla v Auschwitzu. Leta 1955 je bil sprejet na {tudij re`ije na filmski {oli v Lod`u. Najprej je ustvaril vrsto kratkih filmov, nato pa {e celove~ernih. Ustvarjal je v Franciji in Angliji, s filmom Rosemaryjin otrok pa postopoma tudi v ZDA. Dolgoletno filmsko ustvarjanje ga je pripeljalo do naziva enega najve~jih `ive~ih filmskih ustvarjalcev.

1962 1965 1966 1968 1974 1976 1988 2002 2005 2010 2011 2013 2019

Born in Paris to Polish parents in 1933, Polanski grew up in Poland. His mother died during the war in the Auschwitz labour camp. In 1955, he was accepted to the Lodz National Film School directing programme. Starting with a series of shorts, he asserted himself with his feature films. He has worked in France and England, and gradually built up reputation in the US with Rosemary's Baby. His long-standing cinematic career has solidified his reputation as one of the greatest living filmmakers.

re`ija/directed by Roman Polanski scenarij/screenplay Roman Polanski, Robert Harris (roman/novel) fotografija/cinematography Pawel Edelman glasba/music Alexandre Desplat monta`a/editing Hervé de Luze igrajo/cast Jean Dujardin (Picquart), Louis Garrel (Alfred Dreyfus), Emmanuelle Seigner (Pauline Monnier), Grégory Gadebois (Henry), Hervé Pierre (general Gonse), Wladimir Yordanoff (general Mercier), Didier Sandre (general Boisdeffre), Melvil Poupaud (Maître Labori), Eric Ruf (Sandherr), Mathieu Amalric (Bertillon), Laurent Stocker (general de Pellieux), Vincent Perez (Maître Leblois) producent/producer Alain Goldman produkcija/production Légende Films 28, rue Marbeuf 75008 Paris, France T 33 1 53 89 19 00 & R.P. Productions (France) & Eliseo Cinema (Italy) & Rai Cinema (Italy) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 132' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Benetke/Venice 2018 (velika nagrada `irije/Grand Jury Prize, nagrada FIPRESCI/FIPRESCI Prize)

prodaja/world sales Playtime 5 rue Nicolas Flamel 75004 Paris, France E info�playtime.group

Nóz w wodzie (Knife in the Water/No` v vodi) Repulsion (Gnus) Cul-de-sac (Slepa ulica) Rosemary's Baby (Rosemaryjin otrok) Chinatown (Kitajska ~etrt) Le locataire (The Tenant/Podnajemnik) Frantic (Besnilo) The Pianist (Pianist) Oliver Twist The Ghost Writer (Pisatelj v senci) Carnage (Masaker) La Vénus à la fourrure (Venus in Fur/Venera v krznu) J'accuse (An Officer and a Spy/Obto`ujem!)

distribucija/distribution Fivia d.o.o. Prelo`nikova 1 3212 Vojnik E cenex�siol.net

43


Predpremiere Avantpremieres

Parazit Gisaengchung Parasite Ju`na Koreja South Korea 2019

Bong Joon-ho re`ija/directed by Bong Joon-ho scenarij/screenplay Bong Joon-ho, Han Jin Won fotografija/cinematography Hong Kyung-pyo glasba/music Jung Jaeil monta`a/editing Yang Jinmo igrajo/cast Song Kang-ho (Ki-taek), Lee Sunkyun (g./Mr. Park), Jo Yeo-jeong Jo (Yeon-kyo), Choi Woo-sik Choi (Ki-woo), Jang Hye-jin (Chungsook), Park So-dam (Ki-jung), Jung Hyeon-jun (Da-song), Lee Jeongeun (Moon-gwang), Kang Echae, Andreas Fronk, Pak Hyo-Shin, Jung Ik-Han, Lee Joo-Hyung, Lee Ji-hye, Park Jae Wook producenta/producers Kwak Sin-ae, Moon Yang-kwon produkcija/production CJ Entertainment Inc. 26th Fl., CJ ENM, Parnas Tower 521, Teheran-ro Gangnam-gu, Seoul 06164 South Korea E filmsales�cj.net & Barunson E&A (South Korea) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 132' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 2019 (zlata palma/Palme d'Or), Sydney 2019, Karlovi Vari/ Karlovy Vary 2019, München/Munich 2019

Ju`nokorejski film, ki je re`iserju Bong Joon-hoju s kombinacijo ~rnega humorja in dru`bene kritike prinesel presti`no zlato palmo na filmskem festivalu v Cannesu.

A delightful blend of dark humour and social critique, Parasite earned South Korean director Bong Joon-ho the prestigious Palme d'Or.

^lani Ki-taekove {tiri~lanske dru`ine so si zelo blizu, a so vsi po vrsti brezposelni, z zelo slabimi obeti za prihodnost. Ki-taekov sin Ki-woo se spoprijatelji s {tudentom presti`ne univerze, ta pa mu pove za dobro pla~ano delo u~itelja pri bogati dru`ini Park. Ki-woo se odpravi k njim na sprejemni pogovor in tam spozna njihovo ~udovito h~erko Yeon-kyo. Fant dobi slu`bo in postane njen u~itelj, le da se tisti hip {e nih~e ne zaveda, da bo to prvo sre~anje med obema dru`inama postopoma vodilo v zaporedje nenavadnih dogodkov, ki popolnoma spremenijo `ivljenje obeh dru`in ...

Ki-taek's family of four is close, but fully unemployed, with a bleak future ahead of them. The son Ki-woo is recommended by his friend, a student at a prestigious university, for a well-paid tutoring job, spawning hopes of a regular income. Carrying the expectations of all his family, Ki-woo heads to the Park family home for an interview. Arriving at the house of Mr. Park, the owner of a global IT firm, Ki-woo meets Yeon-kyo, the beautiful young lady of the house. But following this first meeting between the two families, an unstoppable string of mishaps lies in wait.

"Ljudem razli~nih polo`ajev ni lahko `iveti skupaj. V tem `alostnem svetu postaja vedno bolj razvidno, da se ~love{ka razmerja, osnovana na soobstoju ali simbiozi, ne obdr`ijo, ena skupina je prisiljena v parazitsko razmerje z drugo. Kdo lahko v tak{nem svetu poka`e na obubo`ano dru`ino ob robu pre`ivetja in jo imenuje parazitsko? /.../ Kot oris obi~ajnih ljudi, ki se neizogibno znajdejo v zmedi, je film: komedija brez klovnov, tragedija brez antagonistov, ki vodita v nasilni zaplet in strmoglavi padec. Vabljeni k ogledu te neugnano divje tragikomedije." (Bong Joon-ho)

"For people of different circumstances to live together in the same space is not easy. It is increasingly the case in this sad world that human relationships based on co-existence or symbiosis cannot hold, and one group is pushed into a parasitic relationship with another. In the midst of such a world, who can point their finger at a struggling family, locked in a fight for survival, and call them parasites? /.../ As a depiction of ordinary people who fall into an unavoidable commotion, this film is: a comedy without clowns, a tragedy without villains, all leading to a violent tangle and a headlong plunge down the stairs. You are all invited to see this unstoppably fierce tragicomedy." (Bong Joon-ho)

prodaja/world sales CJ Entertainment 66, Sangamsan-ro Mapo-gu, Seoul 121-904 South Korea E kate.kim1�cj.net

Bong Joon-ho

filmografija/filmography

Rojen leta 1969 v Daeguju, Ju`na Koreja. Na Korejski akademiji za filmsko umetnost je {tudiral sociologijo in film, nato pa se je lotil filmske re`ije. @e njegov prvi celove~erec Flandersui gae mu je prinesel prve mednarodne nagrade, s filmi Gostitelj, Mati in Ledeni vlak pa se je prebil med najvidnej{e svetovne re`iserje.

distribucija/distribution Cinemania Roj~eva 1 1000 Ljubljana E info�cinemania-group.si

Born in Daegu, South Korea, in 1969. He studied sociology and film at the Korean Academy of Film Arts before becoming a filmmaker. He won critical praise and several awards for his first feature film Barking Dogs Never Bite. His next films, The Host, Mother and Snowpiercer, sealed his reputation as an internationally acclaimed director.

2000 2003 2006 2008 2009 2013 2017 2019

44

Flandersui gae (Barking Dogs Never Bite) Salinui chueok (Memories of Murder/Nepozabni umori) Gwoemul (The Host/Gostitelj) Tokyo! (omnibus) Madeo (Mother) Snowpiercer (Ledeni vlak) Okja Gisaengchung (Parasite/Parazit)


Predpremiere Avantpremieres

Portret mladenke v ognju Portrait de la jeune fille en feu Portrait of a Lady on Fire Francija France 2019

Céline Sciamma

re`ija/directed by Céline Sciamma scenarij/screenplay Céline Sciamma fotografija/cinematography Claire Mathon glasba/music Jean-Baptiste de Laubier, Arthur Simonini monta`a/editing Julien Lacheray igrajo/cast Noémie Merlant (Marianne), Adele Haenel (Heloïse), Luàna Bajrami (Sophie), Valeria Golino (grofica/ countess) producenta/producers Véronique Cayla, Bénédicte Couvreur produkcija/production Lilies Films 22, rue Rambuteau 75003 Paris, France E contact�liliesfilms.com format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 119'

Elegantno zapeljiva, po~asi tle~a drama o ljubezni in po`elenju, postavljena v svet umetnic 18. stoletja in podana skozi `enske o~i. Nagrada za najbolj{i scenarij na festivalu v Cannesu. 18. stoletje v francoski Bretaniji. Mlada slikarka Marianne dobi nenavadno naro~ilo. Premo`na grofica jo najame, da bi na skrivaj naslikala poro~ni portret njene h~ere Héloïse, namenjen h~erinemu bodo~emu mo`u v Milanu. Héloïse se poroki upira in nikoli ne bi pristala na poziranje, zato se mora Marianne pretvarjati, da je njena slu`abnica, jo medtem skrivaj opazovati in pono~i slikati. Dekleti se med dru`enjem vse bolj zbli`ujeta. Marianne Héloïse ves ~as pozorno opazuje in Héloïse se za~ne odzivati na njene poglede. Postopoma med njima vznikne magnetna privla~nost, pred Héloïse pa so {e zadnji dnevi svobode pred neizogibno bli`ajo~o se poroko ... "Oblikuje me mo{ki pogled – vse nas. Vse `ivljenje sem obo`evala filme, ki so me v~asih sovra`ili, se npr. poosebljala s Supermanom. @enski pogled je hibriden – z uvidom v oba ta svetova. Sem lezbijka in znam `iveti v okolju, kjer dominirajo mo{ki. Vpra{anje pa je, ali znajo oni?" (Céline Sciamma)

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 2019 (najbolj{i scenarij/Best Screenplay), Jeruzalem/Jerusalem 2019, Sydney 2019

A delicate and intimate drama about the vicissitudes of love in the 18th-century world of female artists. Best Screenplay Award at Cannes 2019. The setting is eighteenth-century Brittany, where an Italian noblewomen commissions a young painter, Marianne, to do a wedding portrait of her daughter, Héloïse, without her knowing. The countess wants the portrait to be shown to a wealthy prospective husband in Milan, because headstrong Héloïse would never consent to sitting for any such picture. Therefore, Marianne must observe her model by day to paint her portrait at night. Day by day, the two women become closer as they share Héloïse's last moments of freedom before the impending wedding. "I am the product of male gaze – we all are. I've spent my life loving films that sometimes hated me, identifying with Superman, for example. Female gaze is a hybrid – it's really about knowing both of these worlds. I am a lesbian, and I know how to live in a male-dominated environment. But the question is, can they?" (Céline Sciamma)

Céline Sciamma

filmografija/filmography

Rojena leta 1978, odra{~ala v predmestju Pariza. Po magisteriju iz francoske literature je {tudirala scenaristiko na filmski {oli La Femis. V svojih prvih treh ve~krat nagrajenih celove~ercih se je osredoto~ila na tematiko odra{~ajo~ih deklet in nestalnost njihove spolne identitete. Portret mladenke v ognju je njen prvi film po zaklju~ku trilogije o mladostni{tvu.

2007 2010 2011 2014 2019

prodaja/world sales mk2 films 55 rue Traversière 75012 Paris, France E intlsales�mk2.com

Naissance des pieuvres (Water Lilies/Vodne lilije) Pauline (kratki/short) Tomboy (Pobalinka) Bande de filles (Girlhood/Banda punc) Portrait de la jeune fille en feu (Portrait of a Lady on Fire/ Portret mladenke v ognju)

distribucija/distribution Fivia d.o.o. Prelo`nikova 1 3212 Vojnik E cenex�siol.net

Born in 1978, Céline Sciamma grew up in suburban Paris. Having obtained a master's degree in French literature, Sciamma attended screenwriting courses at La Femis. Her first three award-winning features focused on adolescents or pre-adolescents, the fluidity of gender and sexual identity among girls during this formative period. Portrait of a Lady on Fire is her first film after the coming-of-age trilogy.

45


Predpremiere Avantpremieres

Resnica La vérité The Truth Francija, Japonska France, Japan 2019

Hirokazu Kore-eda re`ija/directed by Hirokazu Kore-eda scenarij/screenplay Hirokazu Kore-eda fotografija/cinematography Eric Gautier glasba/music Alexei Aigui monta`a/editing Hirokazu Kore-eda igrajo/cast Catherine Deneuve (Fabienne), Juliette Binoche (Lumir), Ethan Hawke (Hank), Clémentine Grenier (Charlotte), Alain Libolt (Luc), Manon Clavel (Manon), Christian Crahay (Jacques), Roger Van Hool (Pierre), Ludivine Sagnier (Amy), Laurent Capelluto (novinar/journalist), Jackie Berroyer (kuhar/chef) producentka/producer Muriel Merlin produkcija/production 3B Productions 10 passage des Taillandiers 75011 Paris, France E contact�3b-productions.com & Bun-Buku (Japan) & MI Movies (France) & France 3 Cinéma format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 106' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Benetke/Venice 2019, Toronto 2019, San Diego 2019

Prvi film Hirokazu Kore-ede, posnet zunaj rodnega Japonskega in s prepoznavno igralsko zasedbo, se spra{uje, ali so la`i za osebno sre~o ravno tako pomembne kot resnica.

Featuring a stellar cast, Hirokazu Kore-eda's first nonJapanese language production addresses the issue whether lies are just as vital to personal happiness as the truth.

Fabienne je zvezda francoskega filma, vedno obkro`ena z ljudmi, ki jo ljubijo in obo`ujejo. Da bi skupaj z dru`ino proslavila izid njene avtobiografije, pride iz New Yorka na obisk njena h~i Lumir z mo`em in h~erko. Lumir med brskanjem po sve`e natisnjeni knjigi opazi, da so zapisane anekdote mo~no olep{ane in da njeno mater prikazujejo v lep{i lu~i, kot je v resnici. Sre~anje med materjo in h~erjo se hitro prelevi v soo~enje, v katerem na dan privrejo dolgo zamol~ane resnice in zamere.

Fabienne is a star – a star of French cinema. She reigns amongst men who love and admire her. When she publishes her memoirs, her daughter Lumir returns from New York to Paris with her husband and young child. The reunion between mother and daughter will quickly turn to confrontation: truths will be told, accounts settled, loves and resentments confessed.

"Kaj ustvarja dru`ino? Resnica ali la`i? In kako bi izbrali med mo`nostma krute resnice in prijazne la`i? To so vpra{anja, ki sem si jih med ustvarjanjem filma nenehno zastavljal. Upam, da bo vsak gledalec izkoristil prilo`nost za odkrivanje lastnih odgovorov." (Hirokazu Kore-eda)

prodaja/world sales Wild Bunch 65 rue de Dunkerque 75009 Paris, France E edevos�wildbunch.eu distribucija/distribution Fivia d.o.o. Prelo`nikova 1 3212 Vojnik E cenex�siol.net

Hirokazu Kore-eda

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Rojen 1962 v Tokiu, Japonska. Po diplomi je pri neodvisni hi{i TV Man Union posnel vrsto nagrajenih dokumentarcev. Leta 1995 je posnel svoj celove~erni igrani prvenec Maboroshi no hikari in z njim nastopil v tekmovalnem programu bene{kega festivala. Mednarodno prepoznavnost mu je prinesel drugi film Po `ivljenju. Njegovi filmi rahlo~utno obravnavajo klju~na `ivljenjska vpra{anja, pogosto z otroki v osrednjih vlogah.

1995 1998 2004 2006 2008 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019

Born 1962 in Tokyo, Japan. After graduating, Kore-eda joined the TV Man Union where he directed several prize-winning documentaries. In 1995, his directorial debut Maborosi screened in competition at the Venice Film Festival. His second film, After Life, earned him international acclaim. The director's works sensitively treat crucial human issues, often featuring children in leading roles.

46

"What makes a family a family? Truth or lies? And how would you choose between a cruel truth and a kind lie? These are the questions I never stopped asking myself throughout the making of this film. I hope everyone who sees it will take the opportunity to find his or her own answers." (Hirokazu Kore-eda)

Maboroshi no hikari (Maborosi) Wandafuru raifu (After Life/Po `ivljenju) Dare mo shiranai (Nobody Knows/Nih~e ne ve) Hana yori mo naho (Hana) Aruitemo aruitemo (Still Walking/[e vedno zdru`eni) Kiseki (I Wish/@elim si) Soshite chichi ni naru (Like Father, Like Son/Kakr{en o~e, tak{en sin) Umimachi Diary (Our Little Sister/Sestrica) Umi yori mo mada fukaku (After the Storm/Po nevihti) Sandome no satsujin (The Third Murder/Tretji umor) Manbiki kazoku (Shoplifters/Tati~i) La vérité (The Truth/Resnica)


Predpremiere Avantpremieres

Sinonimi Synonymes Synonyms Nadav Lapid

Izrael, Francija, Nem~ija Israel, France, Germany 2019 re`ija/directed by Nadav Lapid scenarij/screenplay Nadav Lapid, Haïm Lapid fotografija/cinematography Shaï Goldman monta`a/editing Era Lapid, François Gédigier, Neta Braun igrajo/cast Tom Mercier (Yoav), Quentin Dolmaire (Emile), Louise Chevillotte (Caroline), Olivier Moustau (Michel), Uriya Hayik (Yaron), Yehuda Almagor (Yoavov o~e/Yoav's father) producenta/producers Saïd Ben Saïd, Michel Merkt produkcija/production SBS Films 29 rue Danielle Casanova 75001 Paris, France E s.roudaut�sbs-production.com format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 123'

Tragikomi~en avtobiografski prikaz poskusa asimilacije v evropsko skupnost, ujet v niz nenavadnih prigod in impulzivnih dejanj izraelskega mladeni~a, ki se je odlo~il odre~i narodni identiteti. Zmagovalec Berlinala 2019.

Chronicling a young Israeli's tragicomic attempt at assimilation into European community, the autobiographic Synonyms explores the challenges of putting down roots in a new place. Golden Bear for Best Film at Berlinale 2019.

Emile in Caroline v zapu{~enem pari{kem stanovanju najdeta golega in prezeblega mladeni~a brez vsakr{nega dokumenta. Kmalu izvesta, da se je neznanec izraelskega rodu odlo~il, da bo Francija njegova nova domovina, in mu skleneta pri tem pomagati. ^eprav je Yoavu nova kultura neznana, trmasto vztraja pri svoji odlo~itvi. Z izraelsko-francoskim slovarjem v rokah tava po mestu in neprestano ponavlja nove besede; obiskuje te~aj za tujce in se pre`ivlja s poziranjem za pornografsko spletno stran. Mu bo uspelo?

In Paris, things do not exactly get off to a good start for Yoav. He knocks on the door of a flat, only to discover the place is empty and, while he is taking a bath there, his things are stolen. Yet this young Israeli had arrived with such great expectations. He is determined to get rid of his nationality as quickly as possible. For him, being Israeli is like a tumour that has to be surgically removed. Becoming French, on the other hand, would quite simply mean his salvation. But the naturalisation test has its pitfalls. And the young French couple whom he befriends have some rather strange ideas about how to help him.

"Mislim, da je jezik na{a najbolj inherentna stvar, ki jo lahko spremenimo. Te`ko spremenimo svoje telo. Preteklosti ne moremo. Yoavovo telo vsebuje njegovo preteklost. Vsebuje njegovo bistveno ~ud, ki se je `eli naglo znebiti. /.../ Yoav napreduje med svojim izraelskim telesom in francoskimi besedami. S tega vidika je skorajda samoumevno, da telo trpin~i, se z njim spopada." (Nadav Lapid)

"I think that language is the most intrinsic thing we have that we can change. It is difficult to change our bodies. The past cannot be changed. Yoav's body contains his past. It contains his essential nature, which he wishes to decapitate. /.../ Yoav progresses between his Israeli body and his French words. In that respect, it is hardly coincidental that he tortures his body, that he fights his body." (Nadav Lapid)

Nadav Lapid

filmografija/filmography

Rojen leta 1975 v Tel Avivu. Po {tudiju filozofije in odslu`enem voja{kem roku se je preselil v Pariz, nato pa v Jeruzalemu diplomiral na filmski {oli Sam Spiegel. Za celove~erni prvenec Policeman si je prislu`il posebno nagrado `irije na festivalu v Locarnu. Danes je priznan re`iser, scenarist in ~lan `irij mednarodnih filmskih festivalov ter prejemnik najvi{jega francoskega naziva za kulturne dose`ke.

2003 2005 2006 2011 2013 2014 2015 2016

Born in Tel Aviv in 1975. After a degree in philosophy and military service, he moved to Paris before returning to Israel to graduate from the Sam Spiegel Film & Television School in Jerusalem. His debut feature film, Policeman, won the Special Jury Prize in Locarno in 2011. An acclaimed director and screenwriter, Lapid has served on international film festival juries and is recipient of the French honorary title Chevalier des Arts et des Lettres.

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Berlinale 2019 (najbolj{i fim/Best Film, nagrada FIPRESCI/FIPRESCI Prize), Sydney 2019

prodaja/world sales SBS International 29 rue Danielle Casanova 75001 Paris, France E contact�sbs-distribution.fr

Proyect gvul (kratki dok./short doc.) Kvish (Road) (kratki/short) Ha-chavera shell Emile (Emile's Girlfriend) (kratki/short) Policeman Footsteps in Jerusalem (dok./doc.) Haganenet (The Kindergarten Teacher) Lama? (kratki/short) Myomano shell tzlam hatonot (The Diary of a Wedding Photographer) (kratki/short) 2019 Synonymes (Synonyms/Sinonimi)

distribucija/distribution Fivia d.o.o. Prelo`nikova 1 3212 Vojnik E cenex�siol.net

47


48


Kralji in kraljice Kings and Queens

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Bacurau Bacurau Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles Dru`inska romanca d.o.o. Family Romance, LLC Werner Herzog Ema Ema Pablo Larraín Gospodov glas His Master's Voice György Pálfi Leto svobode A Voluntary Year Ulrich Köhler, Henner Winckler Lillian Lillian Andreas Horvath Lu~ mojega `ivljenja Light of My Life Casey Affleck Marianne & Leonard: Ljubezenske pesmi Marianne & Leonard: Words of Love Nick Broomfield Skrito `ivljenje A Hidden Life Terrence Malick Spominek The Souvenir Joanna Hogg Svetilnik The Lighthouse Robert Eggers Svoboda Liberté Albert Serra To morajo biti nebesa It Must Be Heaven Elia Suleiman Tommaso Tommaso Abel Ferrara Tovarna The Factory Jurij Bikov Vitalina Varela Vitalina Varela Pedro Costa Zajec Jojo Jojo Rabbit Taika Waititi Zombi otrok Zombi Child Bertrand Bonello @vi`ga~i The Whistlers Corneliu Porumboiu

49


Kralji in kraljice Kings and Queens

glej str. 52/see page 52

glej str. 70/see page 70

glej str. 66/see page 66 glej str. 64/see page 64

glej str. 60/see page 60

glej str. 57/see page 57

glej str. 67/see page 67

50


Kralji in kraljice Kings and Queens

glej str. 58/see page 58

glej str. 59/see page 59

glej str. 68/see page 68

glej str. 61/see page 61 glej str. 54/see page 54

glej str. 65/see page 65

glej str. 56/see page 56

glej str. 69/see page 69

glej str. 55/see page 55

glej str. 53/see page 53

51


Kralji in kraljice Kings and Queens

Bacurau Bacurau Bacurau Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles

re`ija/directed by Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles scenarij/screenplay Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles fotografija/cinematography Pedro Sotero glasba/music Mateus Alves, Tomaz Alves Souza monta`a/editing Eduardo Serrano igrajo/cast Udo Kier (Michael), Sônia Braga (Domingas), Karine Teles (Forasteira), Chris Doubek (Willy), Barbara Colen (Teresa), Alli Willow (Kate), Jonny Mars (Terry), Brian Townes (Joshua), Antonio Saboia (Forasteiro), Thomas Aquino (Pacote), Julia Marie Peterson (Julia), Silvero Pereira (Lunga), Suzy Lopes (Luciene), Edilson Silva (Robson), Luciana Souza (Isa) producenti/producers Saïd Ben Saïd, Emilie Lesclaux, Michel Merkt produkcija/production SBS Films 29 Rue Danielle Casanova 75001 Paris, France E contact�sbs-productions.com & CinemaScópio Produções (Brazil) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 131' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 2019 (nagrada `irije/Jury Prize), München/Munich 2019 (najbolj{i mednarodni film/Best International Film), Sydney 2019, Toronto 2019, New York 2019

Lete~i kro`niki, dvoli~ni politiki in morilci pod krinko. Metafora dana{nje Brazilije, preoble~ena v distopi~ni vestern s Sonio Brago in Udom Kierjem.

Flying saucers, duplicitous politicians and undercover assassins. A metaphor for present-day Brazil delivered as a dystopic western starring Sonia Braga and Udo Kier.

Prebivalci vasice Bacurau `ivijo v majhni, tesno povezani skupnosti, dale~ od mest in preostale civilizacije. ^eprav jih lokalni politiki obsipajo z obljubami, va{~ani dvomijo, da se bo `ivljenje kdaj obrnilo na bolje. Po smrti Carmelite, va{ke matriarhinje, ki je do`ivela 94 let, se v vasi za~nejo vrstiti nenavadni dogodki. Zaselek izgine z vseh zemljevidov in satelitskih fotografij, telefonske povezave so prekinjene, vas za~nejo obiskovati skrivnostni motoristi in za povrh se na sosednji kmetiji zgodi krvavi masaker. Skupina mo~no oboro`enih tujcev s karizmati~nim voditeljem se pripravlja na sistemati~no uni~enje vasi. A njeni prebivalci se ne vdajo brez boja.

The population of Bacurau is very close-knit; they communicate with one another constantly, like when they announce the visit of the electorally motivated prefect. At which point, a series of curious events begins to unfold: the village has vanished from maps and satellite photos, mysterious bikers begin to appear, the local telephone network is cut off and a massacre takes place on a neighbouring farm. Under the cover of night and with the help of a drone, a group of heavily armed strangers prepare for the orderly yet enjoyable obliteration of Bacurau. But the village inhabitants won’t go down without a fight...

"Bacurau je no~na ptica, katere varovalna barva jo na veji odli~no zakrije. Kratka in u~inkovita beseda evocira skrivnost ne~esa v temi, ne~esa `ivega, vendar nevidnega, ki se pusti opaziti le po svoji volji. Enako velja za vas Bacurau: tema ji ni tuja; ve, kako se ne izpostavljati; pravzaprav raje ostaja neopa`ena. Tako pi{e na tabli ob avtocesti. ^e jo nameravate obiskati, to storite miroljubno." (Juliano Dornelles)

prodaja/world sales SBS International 29, rue Danielle Casanova 75001 Paris, France E s.borchjacobsen�sbs-productions. com

"Bacurau is a nocturnal bird with excellent camouflage when it's on a branch. It's a short, punchy word that evokes the mystery of something that is there, in the darkness, alive but unseen, and that will only be noticed if it wants to be. The same is true of Bacurau the town: it is familiar with darkness; it knows how to lay low; in fact, it prefers not to be noticed. It says so on the highway sign. If you go there, go in peace." (Juliano Dornelles)

Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles

filmografija (izbor)/filmography (selection)

K. M. F.: Rojen leta 1968 v Recifeju, Brazilija, kjer `ivi {e danes. V devetdesetih letih je posnel ve~ dokumentarcev in kratkih eksperimentalnih filmov, 2012 pa {e igrani celov~erec [umi soseske. Z naslednjim filmom Aquarius se je leta 2016 uvrstil v tekmovalni program canskega festivala. Born in 1968 in Recife, Brazil, Kleber Mendonça Filho continues to live in his hometown. In the 1990s, he made several documentaries and experimental shorts, and in 2012 directed his debut feature, Neighboring Sounds. Aquarius screened in competition at the 2016 Cannes Film Festival.

K. M. F.: 1997 Enjaulado (kratki/short) 2002 A Menina do Algodão (kratki/short) 2004 Vinil Verde (kratki/short) 2007 Friday Night Saturday Morning (kratki/short) 2009 Recife Frio (kratki/short) 2012 O Som ao Redor (Neighboring Sounds/[umi soseske) 2015 A Copa do Mundo no Recife (dok. TV-serija/doc. TV series) 2016 Aquarius 2019 Bacurau J. D.: 2005 Biodiversidade (kratki/short) 2011 Mens Sana in Corpore Sano (kratki/short) 2016 O Ateliê da Rua do Brum 2019 Bacurau

J. D.: Rojen 1980 v Recifeju. S Filhom sodeluje `e od leta 2004, ve~inoma kot scenograf. Je tudi re`iser in scenarist {tevilnih kratkih filmov. Born in 1980 in Recife, Juliano Dornelles has been working in partnership with Kleber Mendonça Filho since 2004, mostly as production designer. He also wrote and directed several shorts.

52

Brazilija, Francija Brazil, France 2019


Kralji in kraljice Kings and Queens

Dru`inska romanca d.o.o. Family Romance, LLC Family Romance, LLC ZDA USA 2019

Werner Herzog

re`ija/directed by Werner Herzog scenarij/screenplay Werner Herzog monta`a/editing Sean Scannell igrata/cast Ishii Yuichi, Mahiro Tanimoto producent/producer Roc Morin produkcija/production Skelling Rock, Inc. 8865 Wonderland Ave. 90046 Los Angeles, USA E office�filmconstellation.com format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 89' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 2019

Werner Herzog znova razkriva absurde sodobne civilizacije, tokrat na Japonskem, kjer je mogo~e za denar najeti pristnost najbli`jih med~love{kih odnosov.

Werner Herzog continues to examine the absurdities of contemporary civilisation, this time focusing on Japan where genuine human warmth is available for hire.

V Tokiu cvetijo ~e{nje, zato se {tevilni odpravijo na sprehod v park Jojogi. Med njimi je tudi nesre~na najstnica, ki se je povsem odtujila od svojega o~eta. Tukaj na prizori{~e stopi Jui~i I{ii. Komunikativen mo`akar v tridesetih letih posku{a razli~no dose~i, da bi se mu srame`ljivo dekle odprlo in spregovorilo o svojih te`avah. Jui~i bo namre~ vsaj za danes prevzel vlogo njenega odtujenega o~eta. Dobrodo{li v svetu, v katerem so dru`ina, prijatelji in romance le posel. Vse je na voljo za najem, pa naj gre za ob~utek zmage na loteriji, nadomestno osebo, ki bo dele`na kazni na delovnem mestu, ali pa za toplino dru`inskih in prijateljskih vezi.

It's cherry blossom season in Tokyo and many people are out enjoying the day at the vast Yoyogi Park. But a miserable 12-yearold girl, who has no relationship with her alienated father, is not in such a good mood. This is where Yuichi Ishii comes in. Glib and open by Japanese standards, the appealing thirtysomething tries different approaches to get the girl to open up, asks her questions and, up to a point, succeeds in engaging her in a way that her mother, who's also present, evidently cannot. Welcome to the world in which romance is business. Family, friends, followers. All available for hire.

"Moj producent Roc Morin je zasledil pojav, za katerega na Zahodu nih~e ne ve, mo`nost najema dru`inskih razmerij, prijateljstev in vsakr{nih nadomestnih dru`inskih ~lanov. To nakazuje dru`beni trend, ki ga ob~utimo in vemo, da je ob vsej tej bivanjski osamljenosti aktualen. Ni eksoti~en pojav. Vemo, da nezadr`no prihaja." (Werner Herzog)

"My producer Roc Morin had some experience with a phenomenon nobody knew about in the West, that family relationships, friendships and all sorts of family replacements can be rented. In a way, it points to something in society that we feel and know is coming with all this existential solitude. It's not an exotic phenomenon. It is something we know that is coming at us inevitably." (Werner Herzog)

Werner Herzog

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Rojen leta 1942 v Münchnu. Odra{~al je v odro~ni bavarski gorski vasi. [tudiral je zgodovino in nem{ko knji`evnost v Münchnu in Pittsburghu. Pri devetnajstih je posnel svoj prvi film, od takrat pa je re`iral in napisal scenarije za ve~ kot {estdeset celove~ernih in dokumentarnih filmov. Objavil je ve~ kot dvanajst knjig in re`iral prav toliko oper.

1968 Lebenszeichen (Signs of Life/Znaki `ivljenja) 1972 Aguirre, der Zorn des Gottes (Aguirre, The Wrath of God/Aguirre, srd bo`ji) 1979 Nosferatu: Phantom der Nacht (Nosferatu: Phantom of the Night/ Nosferatu, fantom no~i) 1979 Woyzeck 1982 Fitzcarraldo 1987 Cobra verde (Slave Coast/Zelena kobra) 2009 Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans (Pokvarjeni poro~nik: New Orleans) 2010 Happy People, The Year in Taiga (Sre~ni ljudje v tajgi) (dok./doc.) 2015 Queen of the Desert (Pu{~avska kraljica) 2016 Lo and Behold: Reveries of the Connected World (Glej in se ~udi: Sanjarjenje o povezanem svetu) (dok./doc.) 2019 Family Romance, LLC (Dru`inska romanca d.o.o.)

Born in Munich in 1942, grew up in a remote valley in the Bavarian mountains. Herzog studied history and German literature in Munich and Pittsburgh and made his first film at age 19. Since then, he has written, produced, and directed over 60 feature and documentary films. He has also published more than twelve books and staged as many operas.

prodaja/world sales Film Constellation Ltd. 2nd Floor, 11–13 Charlotte Street London, W1T 1RH, UK E info�filmconstellation.com

53


Kralji in kraljice Kings and Queens

Ema Ema Ema ^ile Chile 2019

Pablo Larraín re`ija/directed by Pablo Larraín scenarij/screenplay Guillermo Calderón, Alejandro Moreno fotografija/cinematography Sergio Armstrong glasba/music Nicolas Jaar monta`a/editing Sebastian Sepulveda igrajo/cast Mariana Di Girolamo (Ema), Gael Garcia Bernal (Gaston), Paola Giannini (Raquel), Santiago Cabrera (Anibal), Cristian Suarez (Polo), Josefina Fiebelkorn, Giannina Fruttero, Antonia Giesen, Susana Hidalgo, Paula Hofmann, Mariana Loyola, Paula Luchsinger, Eduardo Paxeco, Catalina Saavedra producent/producer Juan de Dios Larraín produkcija/production Fabula Holanda 3017, Nunoa 7770057 Santiago de Chile, Chile E contacto�fabula.cl format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 102'

Z glasbo pre`et in vizualno drzen portret mladega dekleta, ki se s travmati~nimi dogodki v svojem `ivljenju spopada v predanosti svoji edini pravi ljubezni – plesu.

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Benetke/Venice 2018

Plesalka Ema in njen fant Gaston sta gonilni sili eksperimentalne plesne skupine. Njuno `ivljenje se obrne na glavo, ko se njun posvojeni sin Polo vplete v nasilen incident. Ko se Ema in Gaston odlo~ita, da se bosta otroku odrekla, za~ne njuno razmerje postopoma razpadati. Ema s tem zaple{e v novo `ivljenje ter stopi na pot osvoboditve in samoodkrivanja. Njena zgodba nas popelje v svet reggaetona, energi~ne urbane glasbe Latinske Amerike, in nam s plesom predstavi neukrotljivo umetni{ko du{o, odlo~eno postaviti se po robu dru`benim pritiskom in zahtevam po konformnosti. "Ema je paradigma: je lik likov. H~i, mati, sestra, `ena, ljubimka in vodja. Zelo je mo~na in predstavlja osupljivo, lepo vrsto `enstvenosti. Poganja jo nepopustljiv individualizem, saj dobro ve, ~esa si `eli, in je za za~rtanje svoje usode sposobna zapeljati ljudi okoli sebe. @eli biti mati in imeti dru`ino; morda je tisto, kaj jo najbolj vodi in motivira, ljubezen." (Pablo Larraín)

prodaja/world sales The Match Factory Domstrasse 60 50668 Cologne, Germany E info�matchfactory.de distribucija/distribution Demiurg Lome 3 5274 ^rni Vrh E info�demiurg.si

Adoptive parents Ema and Gastón are artistic free spirits in an experimental dance troupe whose lives are thrown into chaos when their son Polo is involved in a shockingly violent incident. As her marriage crumbles in the wake of their decision to abandon the child, Ema embarks on an odyssey of liberation and self-discovery as she dances and seduces her way into a daring new life. Centring on the sinuous, electrifying art of reggaeton dance, Ema is an incendiary portrait of a lady on fire, the story of an artistic temperament forced to contend with societal pressure and the urge to conform. "Ema is a paradigm: she's a character of characters. Daughter, mother, sister, wife, lover and leader. She's very powerful and presents a striking, beautiful sort of femininity. She's motivated by relentless individualism, as she clearly knows what she wants and is capable of seducing those around her in order to line up her destiny. She wants to be a mother and have a family; perhaps what moves and motivates her the most is love." (Pablo Larraín)

Pablo Larraín

filmografija/filmography

Rojen 1976 v Santiagu, ^ile. Po {tudiju filmske re`ije je ustanovil produkcijsko hi{o Fabula. Njegov tretji celove~erec Post Mortem je bil leta 2010 prikazan v glavnem programu bene{kega filmskega festivala, z Ne! pa se je dve leti pozneje potegoval za oskarja v kategoriji tujejezi~nih filmov. Njegov film Jackie z Natalie Portman v glavni vlogi je bil leta 2017 nominiran za tri oskarje.

2006 Fuga 2008 Tony Manero 2010 Post Mortem 2011 Prófugos (Fugitives) (TV-serija/TV series) 2012 No (Ne!) 2015 El Club (The Club/Klub) 2016 Neruda 2016 Jackie 2019 Ema

Born in 1976 in Santiago, Chile. Having graduated in film direction, Larraín founded a production company, Fabula. Post Mortem, his third feature film, screened in the 2010 Cannes Film Festival's main selection, while No was nominated for a Best Foreign Language Film Academy Award. Jackie, starring Natalie Portman, was nominated for three Academy Awards in 2017.

54

A psychologically acute and visually daring portrayal of Latin American life, Ema features an unforgettable heroine who is determined to come to terms with traumatic events by throwing herself into her one true love – dance.


Kralji in kraljice Kings and Queens

Gospodov glas Az Úr hangja His Master's Voice Mad`arska, Kanada, Francija, [vedska, ZDA Hungary, Canada, France, Sweden, USA 2018

György Pálfi

re`ija/directed by György Pálfi scenarij/screenplay Stanislav Lem, György Pálfi, Zsófia Ruttkay, Nagy V. Gergö fotografija/cinematography Gergely Pohárnok glasba/music Ábris Gryllus monta`a/editing Réka Lemhényi igrajo/cast Csaba Polgár (Péter), Eric Peterson (Hogarth), Kate Vernon (Camille), Angelo Tsarouchas (Adrian Hines), Diána Magdolna Kiss (Dóra) producenti/producers Ferenc Pusztai, Michael A. Dobbin, Charles V. Bender, Emilie Blézat produkcija/production KMH Film Késmárk u. 24 1158 Budapest, Hungary E festival�kmhfim.com format/format DCP barvni/colour dol`ina/running time 108'

Priznani mad`arski re`iser György Pálfi (Taksidermija) je za distopi~ni celove~erec o tema~ni zgodovini neke dru`ine na{el navdih v istoimenskem kultnem romanu Stanislava Lema. Peter, mo{ki v poznih tridesetih, nekega dne med gledanjem dokumentarnega filma o skrivnostni nesre~i v ZDA na televizijskem zaslonu prepozna svojega o~eta, znanstvenika, ki je v sedemdesetih letih prej{njega stoletja pobegnil s komunisti~nega Mad`arskega. Peter odpotuje v ZDA, kjer se po dolgem ~asu znova snide z o~etom, zdaj uglednim znanstvenikom in predavateljem na eni ameri{kih univerz. Kmalu spozna, da bodo o~etova znanstvena odkritja izpred njegovega nenadnega izginotja za vedno vtkana v njuno `ivljenje.

Péter is in his late thirties when he thinks he recognises his father in a documentary on a mysterious accident. His father deserted communist Hungary in the 1970s, a criminal offence under that regime, and has not been heard from since. Péter travels to America and, after an eventful investigation, finds his father and his new family. The reunion offers them plenty of experiences and teaches both father and son some important lessons. Also, as a consequence, the world is informed that the mute universe has spoken and that we are not alone.

"Morali smo se odmakniti od znanstvenih zgodovinskih anekdot, ker niso ustrezale zgradbi celove~erca /…/. V nasprotju z Lemom nismo izpostavljali téme, ali so znanstveniki sposobni de{ifrirati sporo~ila iz vesolja, temve~ so si prizadevali najti vzporednice med ~love{kimi vpra{anji in izzivi vesolja." (György Pálfi)

"We had to depart from the scientific historical anecdotes because they wouldn't fit into the frame of a feature film /…/. Unlike Lem, we didn't put the emphasis on whether the scientists are able to decode the messages coming from outer space, but rather on how to bring the human issues with those of the universe on a common denominator." (György Pálfi)

György Pálfi

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Rojen leta 1974 v Budimpe{ti. Kritiko in ob~instvo je nase prvi~ opozoril s celove~ernim prvencem Hukkle, za katerega je prejel nagrado Evropske filmske akademije, kmalu zatem pa je posnel Taksidermijo, ki je zaradi svoje kontroverznosti dolgo odmevala med filmsko javnostjo. Za svoje filme je prejel {tevilne ugledne filmske nagrade.

1997 2002 2006 2009 2009 2012

Born in 1974 in Budapest. He drew international attention with his writerdirector feature debut Hukkle, honoured with a European Film Award. His second feature, Taxidermia, quickly achieved notoriety for its kinkiness and violence. Pálfi's movies won numerous prestigious film awards.

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Tokio/Tokyo 2018

Acclaimed Hungarian director György Pálfi (Taxidermia) drew inspiration for his dystopic tale about a family's dark history from Stanislav Lem's iconic novel of the same name.

prodaja/world sales Hungarian National Film Fund Budapest, 1365 Pf. 748 Hungary E klaudia.androsovits�@filmalap.hu

A hal (kratki/short) Hukkle Taxidermia (Taxidermia/Taksidermija) Nem vagyok a barátod (I Am Not Your Friend) Nem leszek a barátod (dok./doc.) Final Cut: Hölgyeim és uraim (Final Cut: Ladies and Gentlemen/ Zadnji rez: Dame in gospodje) 2014 Szabadesés (Free Fall/Prosti pad) 2018 Az Úr hangja (His Master's Voice/Gospodov glas)

55


Kralji in kraljice Kings and Queens

Leto svobode Das freiwillige Jahr A Voluntary Year Ulrich Köhler, Henner Winckler

Nem~ija Germany 2019

re`ija/directed by Ulrich Köhler, Henner Winckler scenarij/screenplay Ulrich Köhler, Henner Winckler fotografija/cinematography Patrick Orth monta`a/editing Laura Lauzemis igrajo/cast Maj-Britt Klenke (Jette), Sebastian Rudolph (Urs), Thomas Schubert (Mario), Stefan Stern (Ursov brat Falk/Urs's brother Falk) producent/producer Ingmar Trost produkcija/production Sutor Kolonko Bismarckstraße 70 50672 Cologne, Germany E info�sutorkolonko.de format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 86' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Locarno 2019

Dru`inska drama o o~etu, ujetem v spone neizpolnjenih sanj, ki se mora sprijazniti, da odra{~ajo~i h~erki ne more vsiliti svojih pri~akovanj in nadzorovati njenega `ivljenja. Urs je zelo zaposlen in ne najbolj sre~en, saj mora vzgajati najstnico, skrbeti za brata alkoholika in pomagati v bli`njem zaveti{~u za begunce. V `elji, da bi h~erka imela lep{e `ivljenje, kot ga ima sam v zakotni provinci, ji predlaga, naj si pred {tudijem vzame leto ~asa in se kot prostovoljka odpravi v Ju`no Ameriko. A Jette ni navdu{ena nad o~etovim na~rtom, saj bi morala zapustiti svojega fanta Maria. Tik pred odhodom si premisli in se namesto na letalo za Kostariko skrivaj zate~e v prikolico Marijevih star{ev na obrobju vasi. Urs kmalu spozna, da svojim bli`njim ne more narekovati `ivljenja. Kot jih tudi ne more prisiliti, da bi bili sre~ni. "Z mojega stali{~a je bilo med monta`o in pisanjem scenarija to la`je po~eti skupaj, ker smo imeli ~as in smo lahko primerjali razli~ne mo`nosti. Ve~inoma smo se strinjali, ker je bilo zelo jasno, katera monta`a ali dialog je bolj{i. Najte`ja stopnja je snemanje, pri ~emer je veliko ~asovnega pritiska. ^e ima{ razli~ni mo`nosti, ni ~asa, da bi obe preizkusil, preprosto odlo~iti se mora{." (Henner Winckler)

prodaja/world sales Sutor Kolonko Bismarckstraße 70 50672 Cologne, Germany E info�sutorkolonko.de

This family drama tells the story of a father who falls victim to his own unrealised dreams and refuses to accept the fact that he no longer has control of his adolescent daughter's life. Urs has a busy life, bringing up his teenage daughter Jette alone, taking care of his alcoholic brother and helping out in the nearby refugee home. He urges Jette to take a year off before university and do social work in South America: Urs is determined that she should have a free, independent life rather than being stuck in the provinces like him. But Jette is torn between living up to her father's expectations and being with her boyfriend Mario. At the last moment, instead of boarding the plane for Costa Rica she sneaks back and hides in a caravan belonging to Mario's parents at the outskirts of the village. Urs is taught a painful lesson about the limits of his tolerance and ultimately realises that he can't force other people to be happy. "From my point of view, when we were editing and writing, it was easier to do that together because you had time, so you could compare different versions. Mostly, we agreed because it was very clear which edit, or which dialogue was better. The difficult phase is during the shoot because there is a lot of time pressure. If you have two differing opinions, there's no time to try both out, and you have to make a decision." (Henner Winckler)

Ulrich Köhler, Henner Winckler

filmografija (izbor)/filmography (selection)

U. K.: Rojen leta 1969. {tudiral je umetnost v Franciji ter filozofijo in vizualne komunikacije v Hamburgu. S filmom Okna v ponedeljek je leta 2007 zmagal na Liffu, za Schlafkrankheit pa je 2011 na Berlinalu prejel srebrnega medveda. Born in 1969, Köhler studied fine arts in France, and philosophy and visual communication in Hamburg. Windows on Monday won award at the 2007 Ljubljana International Film Festival. Sleeping Sickness premiered in competition at the Berlinale in 2011 and won the Silver Bear.

U. K.: 1999 Rakete (kratki/short) 2002 Bungalow 2006 Montag kommen die Fenster (Windows on Monday/Okna v ponedeljek) 2011 Schlafkrankheit (Sleeping Sickness) 2018 In My Room 2019 Das freiwillige Jahr (A Voluntary Year/Leto svobode)

H. W.: Je priznan scenarist in re`iser, rojen leta 1969. [tudiral je na umetnostni akademiji v Offenbachu, nato pa vizualne komunikacije in film na univerzi v Hamburgu. An acclaimed screenwriter and director born in 1969. He studied at the Academy of Art and Design in Offenbach, followed by studies in visual 56 communication and film at the University of Fine Arts in Hamburg.

H. W.: 1993 Pool (kratki/short) 2002 Klassenfahrt (School Trip) 2006 Lucy 2019 Das freiwillige Jahr (A Voluntary Year/Leto svobode)


Kralji in kraljice Kings and Queens

Lillian Lillian Lillian Avstrija Austria 2019

Andreas Horvath

re`ija/directed by Andreas Horvath scenarij/screenplay Andreas Horvath fotografija/cinematography Andreas Horvath glasba/music Andreas Horvath monta`a/editing Michael Palm, Andreas Horvath igra/cast Patrycja Planik (Lillian) producent/producer Ulrich Seidl produkcija/production Ulrich Seidl Filmproduktion GmbH Wasserburgergasse 5/7 1090 Wien, Austria E office�ulrichseidl.com format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 128' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 2019 – [tirinajst dni re`iserjev/Directors' Fortnight, Karlovi Vari/Karlovy Vary 2019

Avstrijski dokumentarist Andreas Horvath v svojem igranem prvencu predstavi resni~no zgodbo o mladi emigrantki, ki se je pe{ odpravila na dolgo pot iz New Yorka nazaj v rodno Rusijo. Lillian je dekle, ki v ZDA biva z za~asnim vizumom. Ko se ji dovolilnica za bivanje izte~e, se posku{a zaposliti v pornografski industriji, vendar jo zaradi neurejene dokumentacije tudi tam zavrnejo. Ko ji svetujejo, naj se vrne domov v Rusijo, za~ne Lillian preprosto hoditi. Med svojo potjo po ZDA hodi po zapu{~enih mestecih in natrpanih cestah. Pre`ivlja se z iskanjem zavr`ene hrane, krajo v trgovinah in z vdiranjem v zapu{~ene hi{e. Med njeno potjo do ledene Aljaske skozi Lillianine o~i ugledamo neolep{an portret ameri{kega pode`elja, obenem pa spremljamo kroniko njenega osebnega izginotja.

Austrian documentarian Andreas Horvath's fiction debut tells a true story about a young immigrant who decides to walk back to her native Russia from New York. Lillian, an immigrant stranded in New York City, has overstayed her visa in America. In a moment of desperation, she applies for work in hardcore adult films but even they refuse to hire her without proper documentation. Advised to return home, she starts to walk. In the course of her journey, she frequently seems to be the only one on foot in deserted little towns and crowded motorways. She survives by scavenging for discarded food, shoplifting and breaking into abandoned homes. Walking through an American heartland that is slightly forlorn and scuffed around the edges, her chronicle is also one of a slow personal disappearance.

"Izhodi{~e za na{ film in potovanje je bila zgodba Rusinje, ki se je nekega dne odpravila iz New Yorka pe{ nazaj v domovino. Samo po naklju~ju so jo odkrili gozdarji v kanadskih severnih gozdovih. Navkljub njihovim opozorilom je pohod nadaljevala proti Beringovemu prelivu. Ime ji je bilo Lillian Alling, pisalo se je leto 1927. [e do danes velja za izginulo." (Andreas Horvath)

"The starting point for our film and our journey was the story of a Russian woman living in New York City, who one day set out to walk back to her homeland. It was only by accident that she was discovered by workmen in the Canadian boreal forest. Despite their warnings, she pursued her march alone toward the Bering Strait. Her name was Lillian Alling, the year was 1927. To this day she is still considered missing." (Andreas Horvath)

Andreas Horvath

filmografija/filmography

Rojen leta 1968 v Salzburgu, Avstrija. [tudiral je fotografijo in multimedijsko umetnost. Kot samostojen fotograf in re`iser izdaja fotografske knjige in snema neodvisne filme. Njegovi dokumentarci so osvojili ve~ nagrad, med drugim v Karlovih Varih in na festivalu za nagrado Maxa Ophülsa.

2002 2004 2006 2009

Born in Salzburg, Austria, in 1968, Andreas Horvath studied photography and multimedia-art. As a freelance photographer and filmmaker, he publishes photo books and creates independent films. His documentaries have received several awards at international film festivals, including Karlovy Vary and Max Ophüls Prize Film Festival.

2010 2012 2013 2015 2019

prodaja/world sales Cercamon Majara1, 903 Dubai Marina 11322 Dubai, UAE E hello�cercamon.biz

The Silence of Green (dok./doc.) This Ain't No Heartland (dok./doc.) Views of a Retired Night Porter (kratki dok./short doc.) The Passion According to the Polish Community of Pruchnik (kratki doc./short doc.) Arab Attraction (dok./doc.) Postcard from Somova, Romania (kratki dok./short doc.) Earth's Golden Playground (dok./doc.) Helmut Berger, Actor (Helmut Berger, igralec) (dok./doc.) Lillian

57


Kralji in kraljice Kings and Queens

Lu~ mojega `ivljenja Light of My Life Light of My Life ZDA USA 2019

Casey Affleck re`ija/directed by Casey Affleck scenarij/screenplay Casey Affleck fotografija/cinematography Adam Arkapaw glasba/music Daniel Hart monta`a/editing Dody Dorn, Christopher Tellefsen igrajo/cast Anna Pniowsky (Rag), Casey Affleck (o~e/dad), Tom Bower (Tom), Elisabeth Moss (mama/mom), Hrothgar Mathews (Calvin), Timothy Webber (Lemmy), Monk Serrell Freed (mladeni~/young man) producenti/producers Teddy Schwarzman, Casey Affleck, John Powers Middleton produkcija/production Black Bear Pictures 1739 Berkley Street, Santa Monica CA 90404, Los Angeles, USA E info�blackbearpictures.com format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 119'

Intimna apokalipti~na dru`inska drama o o~etu, ki se znajde pred dilemo, ali je ve~ vredna nedol`nost (in `ivljenje) njegove h~erke, ali prihodnost izginjajo~ega ~love{tva.

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Berlinale 2019, Jeruzalem/Jerusalem 2019

O~e in njegova h~i Rag potujeta po obrobju nekdanje civilizacije deset let po tem, ko je smrtonosna epidemija z obli~ja zemlje izbrisala skoraj vso `ensko populacijo in ogrozila obstoj ~love{tva. Ko ju sredi gozda ogrozijo trije ostareli mo{ki, je intimne idile konec. Jasno je namre~, da napadalci v Rag vidijo zgolj orodje za nadaljnji razplod ~love{tva. Na to~ki, ko izginja {e zadnji ko{~ek ~love~nosti, je o~e postavljen pred te`ko preizku{njo: kako obvarovati svojega otroka? "Kot star{i v~asih hitro vidimo svet kakor prostor nevarnosti in ne lepote. Kot star{i moramo za{~ititi svojega otroka. /.../ Zgodba govori tudi o mladi osebi, ki ~uti naravno in starosti ustrezno potrebo po neodvisnosti. O~e sku{a uravnovesiti otrokovo telesno varnost z njegovo ~ustveno in psiholo{ko blaginjo. Ugotovi, da je punca popolnoma zmo`na biti sama svoja re{iteljica." (Casey Affleck)

prodaja/world sales Sierra/Affinity 150 S. El Camino Dr., Beverly Hills CA 90212, Los Angeles, USA E info�sierra-affinity.com distribucija/distribution Karantanija Cinemas Ro`na dolina, Cesta 3/18 1000 Ljubljana E info�kcs.si

Dad and daughter Rag journey through the outskirts of society a decade after a pandemic has wiped out nearly all the female population, putting the world order in peril. When the exhausted pair is taken in by three old men, danger seems to be averted, and perhaps a home has been identified. But this is a desperate and violent world, and the small measure of peace the parent and child find is soon lost. As Dad struggles to protect his daughter's innocence, shielding her from the newfound dangers of man, their bond and the character of humanity is tested as Dad is forced to defend his daughter at all costs. "As a parent, it's sometimes easy to see the world as a place of danger instead of beauty. And as a parent you have to protect your kid. /.../ The story is also about a young person who is feeling a natural and age appropriate desire to be independent. The parent is trying to balance their child's physical safety with their emotional and psychological wellbeing. He finds that his kid is perfectly capable of being her own saviour." (Casey Affleck)

Casey Affleck

filmografija/filmography

Rojen leta 1975 v Falmouthu v zvezni dr`avi Massachusetts. Je priznan igralec in scenarist ter ustanovitelj produkcijske hi{e Sea Change Media. Za vlogo v filmu Manchester ob morju je bil nagrajen z oskarjem in zlatim globusom. Lu~ mojega `ivljenja je njegov prvi igrani celove~erec.

1999 The Book of Charles (kratki/short) 2010 I'm Still Here (dok./doc.) 2019 Light of My Life (Lu~ mojega `ivljenja)

Born in Falmouth, Massachusetts in 1975, Affleck is an actor, writer, filmmaker and founder of the Sea Change Media production company. He won an Oscar and a Golden Globe among other awards for his performance in Manchester by the Sea. Light of My Life marks his fictional feature debut.

58

An intimate dystopian family drama, Light of My Life tells the story of a father caught in the dilemma about whether to save the innocence (and life) of his daughter or the future of vanishing mankind.


Kralji in kraljice Kings and Queens

Marianne & Leonard: Ljubezenske pesmi Marianne & Leonard: Words of Love Marianne & Leonard: Words of Love Velika Britanija Great Britain 2019

Nick Broomfield

re`ija/directed by Nick Broomfield scenarij/screenplay Nick Broomfield fotografija/cinematography Barney Broomfield glasba/music Nick Laird-Clowes monta`a/editing Marc Hoeferlin nastopajo/with Leonard Cohen, Marianne Ihlen, Judy Collins, Ron Cornelius, Helle Goldman, Richard Vick producenti/producers Nick Broomfield, Marc Hoeferlin, Shani Hinton, Kyle Gibbon produkcija/production Lafayette Film Limited Deans Watermill, Ardingly Road Lindfield RH16 2QY, UK E info�nickbroomfield.com format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 102'

^udovita, a tragi~na zgodba o ljubezni med Leonardom Cohenom in njegovo muzo Marianne Ihlen, ki je bila glasbeniku navdih pri pisanju nekaterih njegovih najslovitej{ih skladb. Ljubezen med kanadskim glasbenikom in lepo Norve`anko se je za~ela v {estdesetih letih na gr{kem otoku Hidra, kjer sta se spoznala med bivanjem v boemski skupnosti umetnikov, pisateljev in glasbenikov. Dokumentarni film sledi njunemu razmerju vse od zgodnjih dni v obdobju svobodne ljubezni in odprtega zakona, pa do let, ko je Cohen zaslovel po vsem svetu. Re`iser Nick Broomfield, ki je leta 1968 kot dvajsetletnik tudi sam bival s protagonistoma na Hidri, nam prika`e mo~ navdiha, ki jo je premogla Marianne, obenem pa opi{e tragedijo, ki je bdela nad njunim razmerjem. "'Ljubezen ni zmagoslavna kora~nica,' je prepeval Leonard Cohen v svoji zna~ilni skladbi Hallelujah. Nepozabni dokumentarec Marianne & Leonard: Ljubezenske pesmi Nicka Broomfielda je ~udovit prikaz padcev in vzponov zapletenega razmerja, ki je porodilo nekaj najbolj kultnih skladb nadarjenega kantavtorja. /.../ Marianne & Leonard je toliko poezija kot dokumentarec – prefinjena rapsodija, sprememba ~ustvenega tempa za re`iserja in ganljiv portret ljubezni, ki {e vedno odzvanja." (Steve Pond, The Wrap)

Marianne & Leonard: Words of Love is a beautiful yet tragic love story between Leonard Cohen and his Norwegian muse, Marianne Ihlen. Their love began on the idyllic Greek island of Hydra in 1960 as part of a bohemian community of foreign artists, writers, and musicians. The film follows their relationship from the early days on Hydra, a humble time of "free love" and open marriage, to how their love evolved when Leonard became a successful musician. It was on Hydra in 1968 that director Nick Broomfield, then aged 20, first met Marianne. She introduced him to Cohen's music and also encouraged Broomfield to make his first film. Along the way we learn of the highs and lows of Leonard's career, and the inspirational power that Marianne possessed. "'Love is not a victory march,' Leonard Cohen sang in his signature song Hallelujah – and Nick Broomfield’s haunting documentary Marianne & Leonard: Words of Love, is a lovely illustration of the twists and turns of a complicated relationship that produced some of the gifted songwriter's most indelible songs. /.../ Marianne & Leonard is as much poetry as documentary – it's a gentle, rhapsodic film, an emotional change of pace for its director and a moving portrait of a love that still resonates." (Steve Pond, The Wrap)

Nick Broomfield

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Rojen leta 1948 v Londonu. Pri petnajstih letih je odkril ljubezen do fotografije, a je kljub temu {tudiral pravo in politologijo. Po {tudiju se je za~el ukvarjati s filmom; nanj so vplivale observacijske tehnike Fredericka Wisemana, Roberta Leacocka in D. A. Pennebakerja. Danes je poznan kot re`iser odmevnih glasbenih dokumentarcev.

1976 1981 1983 1989 1992 1998 2002 2006 2007 2011 2013 2019

Born in 1948 in London. Broomfield developed an interest in photography at age 15 but nevertheless studied law and political science. He then went on to study film and devoted himself to filmmaking. He was originally influenced by the observational style of Fred Wiseman, and Robert Leacock and Pennebaker. He is renowned for his acclaimed music documentaries.

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Sundance 2019, Solun/Thessaloniki 2019, Edinburg/Edinburgh 2019, Sydney 2019

prodaja/world sales Kew Media Group Inc. 672 Dupont Street, Suite 400 Toronto, ON M6G 1Z6, Canada E info�kewmedia.com

Juvenile Liaison (dok./doc.) Soldier Girls (dok./doc.) Chicken Ranch (dok./doc.) Dark Obsession Monster in a Box Kurt & Courtney (dok./doc.) Biggie and Tupac (dok./doc.) Ghosts Battle for Haditha (Bitka za Haditho) Sarah Palin: You Betcha! (dok./doc.) Sex: My British Job (dok./doc.) Marianne & Leonard: Words of Love (Marianne & Leonard: Ljubezenske pesmi) (dok./doc.)

59


Kralji in kraljice Kings and Queens

Skrito `ivljenje A Hidden Life A Hidden Life ZDA, Nem~ija USA, Germany 2019

Terrence Malick re`ija/directed by Terrence Malick scenarij/screenplay Terrence Malick fotografija/cinematography Jörg Widmer glasba/music James Newton Howard monta`a/editing Rehman Nizar Ali, Joe Gleason, Sebastian Jones igrajo/cast August Diehl (Franz Jägerstätter), Valerie Pachner (Franziska Jägerstätter), Michael Nyqvist (Joseph Fliessen), Matthias Schoenaerts (Herder), Jürgen Prochnow (major Schlegel), Bruno Ganz (sodnik/judge Lueben), Alexander Fehling (Fredrich Feldmann), Ulrich Matthes (Lorenz Schwaninger), Karl Markovics (`upan/mayor), Franz Rogowski (Waldlan) producenti/producers Grant Hill, Josh Jeter, Elisabeth Bentley, Dario Bergesio produkcija/production Iris Productions Inc. 10850 WIlshire Blvd. #730 90024 Los Angeles, USA E matthewjbilski�gmail.com & Studio Babelsberg AG (Germany) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 173'

Na resni~nih dogodkih temelje~ film kot posvetilo enemu nesojenih junakov druge svetovne vojne, posnet v veli~astnem slogu Terrencea Malicka. Franz Jägerstätter je mlad mo{ki, ki z `eno in tremi h~erami `ivi v majhni nem{ki vasici St. Radegund. Ko izbruhne druga svetovna vojna, Franza vpokli~ejo v vojsko. Potem ko je zdoma `e ve~ mesecev, dru`ino postane strah, da bi lahko tudi njega poslali v boj. Nacisti~ne oblasti od Franza zahtevajo, da zaprise`e zvestobo Adolfu Hitlerju in tretjemu rajhu. Sova{~ani ga prepri~ujejo, naj se tej zahtevi ne upira, a Jägerstätter se zate~e k ugovoru vesti in zavrne odhod na fronto, pa ~eprav se zaveda, da ga bo to privedlo v zapor ali celo v smrt. Mladeni~ najde mo~ za soo~enje z dolgim sodnim procesom v ljubezni do svoje dru`ine in upa predvsem na to, da bi se vojna morija ~im prej kon~ala.

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 2019, Telluride 2019, Toronto 2019, Deauville 2019, London 2019, San Diego 2019

"Skrito `ivljenje je luciden in skrajno kljubovalen portret vere v krizi. Je intimna epopeja o brezmejni mo~i, potrebni za upor, in pogumu, nujnem za vztrajanje pri svojih vrlinah kljub dvomu, v svetu, ki tega morda nikoli ne bo nagradil. Nedvomno najbolj{i Malickov film po Drevesu `ivljenja." (Justin Chang, The Los Angeles Times)

prodaja/world sales Mister Smith Entertainment 77 Dean Street London, W1D 3SH, UK E jjones�mistersmithent.com distribucija/distribution Blitz film & video distribution d.o.o. Dolenjska cesta 258 1291 [kofljica E marketing�blitz-film.com

Austrian peasant farmer Franz Jägerstätter lives in the small village of St. Radegund, with his wife and their three daughters. When war breaks out, Jägerstätter and other able-bodied men in the village are called up to fight. Their first requirement is to swear an oath of allegiance to Adolf Hitler and the 3rd Reich. Despite the pleas of his neighbours, Jägerstätter refuses. Wrestling with the knowledge that his decision will mean arrest and even death, he finds strength in his wife's love and support. After months of brutal incarceration, his case goes to trial. He is found guilty and sentenced to death. Despite many opportunities to sign the oath of allegiance, Jägerstätter continues to stand up for his beliefs. "A Hidden Life is a lucid and profoundly defiant portrait of faith in crisis. It’s an intimate epic about the immense strength required for resistance, and the courage that it takes for one to hold fast to their virtue during a crisis of faith, and in a world that may never reward them for it. It is, without question, the best thing that Malick has made since The Tree of Life." (Justin Chang, The Los Angeles Times)

Terrence Malick

filmografija/filmography

Rojen leta 1943 v Ottawi (Illinois, ZDA). Na Harvardu je diplomiral iz filozofije. Sprva je delal kot novinar za Newsweek, Life in The New Yorker. Obenem je u~il filozofijo in prevajal, nato pa se je vpisal na Ameri{ki filmski in{titut. S prvimi filmi Surova balada, Bo`anski dnevi in Tanka rde~a ~rta se je vpisal med najve~je ameri{ke re`iserje.

1969 1973 1978 1998 2005 2011 2012 2015 2016 2017 2019

Born in 1943 in Ottawa (Illinois, USA), Malick graduated in philosophy from Harvard. He initially worked for Newsweek, Life and The New Yorker and taught philosophy before attending the American Film Institute. With his first films, Badlands, Days of Heaven and The Thin Red Line, Malick has asserted himself as one of the preeminent American filmmakers.

60

Based on real events and reflecting Terrence Malick's inimitable style, A Hidden Life is the story of an unsung hero, Franz Jägerstätter, who refused to fight for the Nazis in World War II.

Lanton Mills (kratki/short) Badlands (Surova balada) Days of Heaven (Bo`anski dnevi) The Thin Red Line (Tanka rde~a ~rta) The New World (Novi svet) The Tree of Life (Drevo `ivljenja) To the Wonder (^ude`u naproti) Knight of Cups (Vitez ~a{) Voyage of Time: Life's Journey (Potovanje ~asa) Song to Song A Hidden Life (Skrito `ivljenje)


Kralji in kraljice Kings and Queens

Spominek The Souvenir The Souvenir Velika Britanija, ZDA Great Britain, USA 2019

Joanna Hogg

Avtobiografsko obarvano, romantizirano raziskovanje prostora, ~asa in filma samega, ujeto v mozaik likov, za katere se zdi, da izgubljajo nadzor nad svojim `ivljenjem.

A romanticized exploration of space, time and the medium of film, Souvenir is a semi-autobiographical story of a heroine who seems to be losing her grip on life.

Anglija na za~etku osemdesetih. Filmska {tudentka Julie `eli s pomo~jo kamere bolje razumeti svet okrog sebe. Z njo `eli razbiti milni mehur~ek, v katerem `ivi kot pripadnica privilegiranega dru`benega razreda. ^eprav zase meni, da je povsem povpre~na, podobe, ujete v objektiv kamere, pri~ajo o njenem izjemnem daru opazovanja. V ta njen svet nepri~akovano stopi Anthony, mo{ki srednjih let, ki v njej vzbudi romanti~na pri~akovanja, a se pozneje izka`e, da ni vreden njenega zaupanja. Julie namre~ razkrije njegovo skrbno varovano skrivnost, ki spro`i niz dramati~nih dogodkov ...

England; the early 1980s. Young film student Julie wants to use her camera to better understand the world. This shy woman is well aware of her privileged social position and, as she explains, sees her Super 8 camera as a way to break out of her own little bubble. She thinks she is mediocre, but the photos and moving images that flow into the film bear witness to her special gaze. In an unassuming, almost documentary approach, we are introduced to Julie's student milieu, into which Anthony unexpectedly enters. He is older and more distinguished. He harbours a secret that Julie only uncovers later, but that then dramatically changes everything.

"Zavedam se, da ne sledim strukturi zgodbe. Tega ne delam zavestno, vendar si zelo prizadevam, da ne~esa ne bi storila samo zaradi u~inka ali ker to od mene pri~akujejo, ali pa bi morda bilo v{e~ ob~instvu. Biti mi mora blizu, blizu moji lastni izku{nji, in me obenem pritegniti v smislu ne~esa, kar nastaja. @e davno sem postala nenaklonjena kakr{ni koli vsiljeni strukturi in pravzaprav sku{am preprosto slediti svojim lastnim instinktom. V~asih se ti morda zdijo nedramati~ni. Ali pa dramati~nost vidim v majhnih stvareh." (Joanna Hogg)

re`ija/directed by Joanna Hogg scenarij/screenplay Joanna Hogg fotografija/cinematography David Raedeker monta`a/editing Helle le Fevre igrajo/cast Honor Swinton Byrne (Julie), Tom Burke (Anthony), Tilda Swinton (Rosalind, Julijina mama/Julie's mother), Tosin Cole (Phil), Jack McMullen (Jack), Frankie Wilson (Frankie), Hannah Ashby Ward (Tracy), Janet Etuk (Janet), Chyna Terrelonge-Vaughan (Ray) producenta/producers Luke Schiller, Joanna Hogg produkcija/production BBC Films Zone A, 7th Floor, Portland Place London W1A 1AA, UK E bbcfilms�bbc.co.uk E & JWH Films format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 115' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Sundance 2019 (velika nagrada `irije/ Grand Jury Prize), Berlinale 2019, Edinburg/Edinburgh 2019, Sydney 2019

"I recognize that I'm not following a story pattern, and it's not that I'm consciously not doing that, but I'm very careful to not do something just for effect or because it's what's expected, or what even an audience might like. It's got to be close, close to my own experience but also interesting to me in terms of something unfolding. I fell out of love with any kind of imposed structure a long time ago, and I’m really just trying to follow my own instincts. Sometimes those instincts may seem to be antidramatic. Or I see drama in small things." (Joanna Hogg)

Joanna Hogg

filmografija/filmography

Rojena leta 1960 v Londonu. Kot scenaristka in re`iserka je debitirala s filmom Unrelated in si na festivalu v Londonu prislu`ila nagrado FIPRESCI. V filmih rada uporablja improvizirane sekvence, ki nastanejo kot plod ve~kratnih ponovitev dolo~enega prizora. Britanski filmski in{titut jo prepoznava kot eno od najbolj prodornih britanskih re`iserk dana{njega ~asa.

1986 2007 2010 2013 2019

prodaja/world sales Protagonist Pictures 42–48 Great Portland Street London W1W 7NB, UK E info�protagonistpictures.com

Caprice (kratki/short) Unrelated Archipelago Exhibition The Souvenir (Spominek)

Born in 1960 in London. The screenwriter and director made her feature film debut in 2008 with Unrelated. The film won the FIPRESCI Prize at the London Film Festival. She prefers to roll cameras for as long as the tape lasts, while the cast play out improvised iterations of the scene. The British Film Institute has identified her as 'one of the foremost directors working in Britain today'.

61


Kralji in kraljice Kings and Queens

Svetilnik The Lighthouse The Lighthouse ZDA, Kanada USA, Canada 2019

Robert Eggers re`ija/directed by Robert Eggers scenarij/screenplay Robert Eggers, Max Eggers fotografija/cinematography Jarin Blaschke glasba/music Mark Korven monta`a/editing Louise Ford igrajo/cast Robert Pattinson (Ephraim Winslow), Willem Dafoe (Thomas Wake), Valeriia Karaman (morska deklica/ mermaid) producenti/producers Rodrigo Teixeira, Jay Van Hoy, Robert Eggers, Lourenço Sant’ Anna, Youree Henley produkcija/production A24 31 West 27th Street 10001 New York, USA E info�a24films.com & New Regency (USA) & RT Features (Brazil) format/format DCP, ~b/b&w dol`ina/running time 110' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 2019 – [tirinajst dni re`iserjev/Directors' Fortnight (nagrada FIPRESCI/FIPRESCI Prize)

Robert Eggers je svojo prebojno uspe{nico ^arovnica nasledil s {e tema~nej{im popotovanjem v preteklost, tokrat s sijajnima Willemom Dafoejem in Robertom Pattinsonom v glavnih vlogah.

The latest from the director of career-defining The Witch, Robert Eggers's The Lighthouse is an even darker journey into the past, featuring brilliant Willem Dafoe and Robert Pattinson as the lead characters.

Nova Anglija, okoli leta 1890. Mo{ka prispeta na oddaljen, meglen otok, kjer {tiri tedne oskrbujeta tamkaj{nji svetilnik, edino stavbo na otoku. Thomas Wake je stari ma~ek svojega posla, Ephraim Winslow pa mlaj{i vajenec, ki se prvi~ sre~uje s tovrstnim delom. Opravljati mora vsa te`ja dela, zaradi ~esar postaja vse bolj razdra`en – {e posebej ker mora ob vsakem obroku poslu{ati dolgovezne pridige svojega {efa. Ko osamljenost in popivanje po~asi terjata svoj davek, za~ne Ephraim svoje frustracije zna{ati na nadle`nega galeba, obenem pa se mu za~ne prikazovati skrivnostna morska deklica, ki ga vabi v morje.

New England, around 1890. Two stern, taciturn men are about to start a four-week stretch of duty on a remote, wind-lashed rock to tend the lighthouse there. Thomas Wake is the ageing veteran: he is the senior officer, with sole charge of the light itself. Ephraim Winslow has the lesser, more arduous and demeaning jobs of maintaining the rotational machinery, mending and cleaning. From the very first, he is glowering and resentful, furious at Tom's bantering and baiting. Ephraim has disturbing and intimately erotic visions of a mermaid luring him into the sea. Eventually, the loneliness, the frustration and periodic bouts of drunkenness take their toll, and in a hysterical rage Ephraim does something awful that disturbs the balance of the heavens themselves.

"Zelo redkim filmom uspe, da v gledalcu vzbudijo grozo in razburjenje obenem. Je slepe~ in nevaren, prav tako kot svetilni{ki `arek. 5/5" (Peter Bradshaw, The Guardian)

"Very few films can make you scared and excited at the same time. Just like the lighthouse beam, this is dazzling and dangerous. 5/5" (Peter Bradshaw, The Guardian)

prodaja/world sales A24 31 West 27th Street 10001 New York, USA E elise�a24films.com distribucija/distribution Karantanija Cinemas Ro`na dolina, Cesta 3/18 1000 Ljubljana E info�kcs.si

Robert Eggers

filmografija/filmography

Rojen leta 1983 v vasici Lee (New Hampshire, ZDA), zdaj deluje v Brooklynu. Filmsko pot je za~el kot scenograf v eksperimentalnem in klasi~nem gledali{~u v New Yorku. Njegov prvenec ^arovnica je osvojil kopico mednarodnih nagrad, vklju~no s tisto za najbolj{o re`ijo na filmskem festivalu v Sundanceu. Svetilnik je njegov drugi celove~erec.

2007 2008 2015 2015 2019

Born in 1983 in Lee (New Hampshire, USA), Eggers is a Brooklyn-based writer and director. He got his professional start designing experimental and classical theatre in New York City. The Witch, his directorial feature film debut, won several awards, including the Directing Award at the 2015 Sundance Film Festival. The Lighthouse is his second feature film.

62

Hansel and Gretel (kratki/short) The Tell-Tale Heart (kratki/short) The Witch (^arovnica) Brothers (kratki/short) The Lighthouse (Svetilnik)


Kralji in kraljice Kings and Queens

Svoboda Liberté Liberté [panija, Portugalska, Francija, Nem~ija Spain, Portugal, France, Germany 2019

Albert Serra

Subverziven pogled na francosko plemstvo ob koncu 18. stoletja, ko je med libertinci vladalo eno samo na~elo – u`itek.

A subversive look at the French eighteenth-century aristocracy and libertines who adhere to the single principle of pleasure.

Leto 1774, obdobje pred francosko revolucijo, nekje med Potsdamom in Berlinom. Madame de Dumeval, grof de Tesis in grof de Wand so libertinci, izklju~eni s puritanskega dvora Ludvika XVI., ki zdaj i{~ejo podporo pri legendarnem vojvodi Walchenskem, nem{kem zapeljivcu in svobodomislecu, osamljenem v de`eli, kjer vladata hinav{~ina in sprevr`ene vrline. Njihova misija je {irjenje libertinstva, filozofije razsvetljenstva, ki temelji na zavra~anju moralne avtoritete in vsakr{nih omejitev. {e bolj kot to pa si prizadevajo, da bi na{li varno zavetje, kjer se bodo lahko predajali svojim pregre{nim igram, v katerih ne veljajo nobeni drugi zakoni kot zgolj tisti, ki jih postavljajo posameznikove najgloblje `elje.

1774, shortly before the French Revolution, somewhere between Potsdam and Berlin. Madame de Dumeval, the Duc de Tesis and the Duc de Wand, libertines expelled from the puritanical court of Louis XVI, seek the support of the legendary Duc de Walchen, German seducer and freethinker, lonely in a country where hypocrisy and false virtue reign. Their mission is to export libertinage, a philosophy of enlightenment founded on the rejection of moral boundaries and authorities, but moreover to find a safe place to pursue their errant games, where the quest for pleasure no longer obeys laws other than those dictated by unfulfilled desires.

"Film prikazuje prostor razuzdanosti, kjer so vsi izena~eni, bogati in revni, lepi in grdi, mo{ki in `enske, gospodarji in sluge ... Enako sem storil z igralci: slavne igralce sem preme{al s tehniki, ki so se prelevili v igralce, z natur{~iki, ki sem jih na{el na facebooku, s prebivalci mojega malega kraja, z gledali{kimi igralci ... Brez pravil, samo moja ljubezen do kaosa in moj odpor do igral~eve ne~imrnosti." (Albert Serra)

"The film is about a 'cruising' area where everything is levelled, rich and poor, handsome and ugly, men and women, master and servant... I did the same thing with the cast: I mixed famous actors, with technicians that became actors, with non-professional actors found on Facebook, with people from my small town, with theatre actors... No rules, only my love for chaos and my hate for actors' vanity." (Albert Serra)

Albert Serra

filmografija/filmography

Rojen leta 1975 v Banyolesu, [panija. Na Univerzi v Barceloni je {tudiral literaturo in zgodovino umetnosti. Leta 2006 je napisal, re`iral in produciral film ^ast vitezov, sledil pa mu je Pesem ptic. V filmih La mort de Louis XIV in Roi Soleil je obravnaval `ivljenje francoskega kralja Ludvika XIV.

2003 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2016 2018 2019

Born in 1975 in Banyoles, Albert Serra is a Catalan artist. He studied literature and art history at Barcelona University. In 2006 he wrote, directed and produced his first feature film, Honor of the Knights, followed by Birdsong. His films The Death of Louis XIV and Roi Soleil portray the life of Louis XIV of France.

re`ija/directed by Albert Serra scenarij/screenplay Albert Serra fotografija/cinematography Artur Tort glasba/music Marc Verdaguer, Ferran Font monta`a/editing Ariadna Ribas, Albert Serra, Artur Tort igrajo/cast Helmut Berger (vojvoda Walchenski/ Duke of Walchen), Marc Susini (grof de Tesis/Count de Tesis), Laura Poulvet (ga./Ms. de Jensling), Theodora Marcade (ga./Ms. de Dumeval), Iliana Zabeth (ga./Ms. de Geldöbel), Baptiste Pinteaux (g./Mr. Wand), Alex Garcia Duttmann (Alexis Danshire), Lluis Serat (Armin), Xavier Perez (Benjamin Hephie) producenti/producers Pierre-Olivier Bardet, Joaquim Sapinho, Albert Serra, Montse Triola produkcija/production Idéale Audience Largo Maria Isabel Aboim Inglês, 2B 1400–244 Lisbon, Portugal E jsapinho�netcabo.pt & Rosa Filmes (France) & Andergraun Films (Spain) & Lupa Film GmbH (Germany) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 132' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 2019 – Posebni pogled/Un certain regard (posebna nagrada `irije/Special Jury Prize)

prodaja/world sales Films Boutique Köpenicker Str. 184. 10997 Berlin, Germany E contact�filmsboutique.com

Crespià (Crespià, the Film not the Village) Honor de cavalleria (Honor of the Knights/^ast vitezov) El cant dels ocells (Birdsong/Pesem ptic) Els noms de Crist El Senyor ha fet en mi meravelles (The Lord Worked Wonders in Me) Els tres porquets Història de la meva mort (Story of My Death) La mort de Louis XIV (The Death of Louis XIV) Roi Soleil Liberté (Svoboda)

63


Kralji in kraljice Kings and Queens

To morajo biti nebesa It Must Be Heaven It Must Be Heaven Elia Suleiman

re`ija/directed by Elia Suleiman scenarij/screenplay Elia Suleiman fotografija/cinematography Sofian El Fani monta`a/editing Véronique Lange igrajo/cast Elia Suleiman, Tarik Kopti (sosedov sin/neighbour's son), Kareem Ghneim (sosed/neighbour), George Khleifi (natakar/waiter), Ali Suliman, Fares Muqabaa, Yasmine Haj (bratje in sestra/brothers and sister), Nael Kanj ({kof/bishop), Asmaa Azaizy (beduinska `enska/beduin woman), Grégoire Colin, Vincent Maraval, Eric Cornet, Gael García Bernal producenti/producers Martin Hampel, Thanassis Karathanos, Michel Merkt, Serge Noël, Laurine Pelassy, Elia Suleiman, Edouard Weil produkcija/production Rectangle Productions 21 rue du Faubourg Saint-Antoine 75011 Paris, France E contact�rectangleproductions. com & Nazira Films (France) & Doha Film Institute (Qatar) & Pallas Film (Germany) & Possibles Media (Canada) & Zeynofilm (Turkey) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 97' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 2019 (posebna omemba `irije/Special Mention of the Jury), [anghaj/Shanghai 2019, München/ Munich 2019

Palestina, Francija, Nem~ija, Kanada, Tur~ija, Katar Palestine, France, Germany, Canada, Turkey, Qatar 2019

Ve~krat nagrajeni palestinski filmar Elia Suleiman si postavlja vpra{anje, ki zadeva vse nas: Kje je zares ta prostor, ki ga imenujemo dom?

Award-winning Palestinian director Elia Suleiman asks a fundamental question: where is the place we can truly call home?

Elia Suleiman zapusti Palestino, da bi na{el novo domovino, a v tujini kmalu odkrije, da mu Palestina ves ~as diha za ovratnik. Obljuba novega `ivljenja se spreobrne v komedijo napak. Ne glede na to, da ga pot nese vse od Pariza do New Yorka, ga nekaj venomer spomni na dom. Pripoved, v kateri re`iser igra samega sebe, ne da bi izrekel kak{no besedo, je sestavljena iz vsakodnevnih dogodkov in naklju~nih sre~anj. Z opazovanjem sveta re`iser raziskuje vpra{anja identitete, doma in pripadnosti, da bi mu vendarle uspelo najti miren ko{~ek sveta samo zase.

Elia Suleiman escapes from Palestine seeking an alternative homeland, only to find that Palestine is trailing behind him. The promise of a new life turns into a comedy of errors: however far he travels, from Paris to New York, something always reminds him of home. Playing himself without speaking a word for the whole film, the writer-director is an attentive, ironic observer of the human comedy in a world of global tension and paranoia. Here the search for identity and a homeland, a constant in his films, takes the form of a man looking for a quiet place to be himself and make movies.

"^e so moji prej{nji filmi Palestino `eleli predstaviti kot mikrokozmos sveta; moj novi film sku{a prikazati svet, kot bi bil mikrokozmos Palestine." (Elia Suleiman)

prodaja/world sales Wild Bunch 65 rue de Dunkerque 75009 Paris, France E edevos�wildbunch.eu distribucija/distribution Fivia d.o.o. Prelo`nikova 1 3212 Vojnik E cenex�siol.net

Elia Suleiman

filmografija/filmography

Rojen leta 1960 v Nazaretu, Izrael. Med 1981 in 1993 je `ivel v New Yorku, kjer je posnel svoji prvi deli, kratki film Uvod v konec prerekanja in srednjemetra`ec Homage by Assasination. Leta 1994 se je preselil v Palestino ter ustanovil oddelek za film in medije na Univerzi v Birzeitu. Za svoje filme je prejel {tevilne mednarodne nagrade in priznanja.

1990 Introduction to the End of an Argument (Uvod v konec prerekanja) (dok./doc.) 1992 Homage by Assassination 1993 Harb El Khalij... wa baad (The Gulf War … What Next) 1996 Chronicle of a Disappearance (Kronika izginotja) 1997 War and Peace in Vesoul (dok./doc.) 1999 Cyber Palestine 2002 Yadon ilaheyya (Divine Intervention/Bo`je posredovanje) 2007 To Each His Own Cinema (omnibus) 2009 The Time That Remains (^as, ki ostaja) 2012 7 Days in Havana (omnibus) 2019 It Must Be Heaven (To morajo biti nebesa)

Born in 1960 in Nazareth, Israel. Between 1981 and 1993 he resided in New York, where he made the short Introduction to the End of an Argument and mid-length Homage by Assassination. He moved to Palestine in 1994 and established the Film and Media Department at the Birzeit University. His films have won numerous international awards and accolades.

64

"If my previous films tried to present Palestine as a microcosm of the world; my new film It Must Be Heaven tries to show the world as if it were a microcosm of Palestine." (Elia Suleiman)


Kralji in kraljice Kings and Queens

Tommaso Tommaso Tommaso Abel Ferrara

Italija, Gr~ija, Nem~ija, ZDA Italy, Greece, Germany, USA 2019

Novi film Abela Ferrare ponuja presenetljivo iskren portret re`iserja samega, ki je bil posnet v njegovem lastnem stanovanju v Rimu, z resni~nima `eno in h~erko, a z Willemom Dafoejem v glavni vlogi.

Starring Willem Dafoe, Abel Ferrara's latest movie, a sincere autobiographical introspection, was shot in Ferrara's own apartment, and co-stars his real-life wife and the couple’s three-year-old daughter.

Tommaso se je kot uspe{en filmski re`iser v ZDA re{il odvisnosti od mamil in se preselil v Rim, kjer `ivi z `eno Nikki in h~erko Deedee. Re`iser se zdaj u~i italijansko, po~asi sestavlja nov filmski scenarij, ve~inoma pa obiskuje mestne kavarne in skupinske terapije za odvisnike. Prizadeva si postati bolj{i ~lovek, ~eprav je njegova dobra plat zelo krhka in venomer na robu zloma. Postopoma se v njegovem zakonu za~nejo pojavljati razpoke, {e posebej ker mu venomer zmanjkuje ~asa za delo. Njegovo nekdanje `ivljenje mamilarskega odvisnika je morda res za njim, a vpra{anje, ali je dru`insko `ivljenje res tisto, kar je iskal, {e ~aka na odgovor.

Six years sober, Tommaso has fled his filmmaking career in the U.S. and settled into a routine with his wife Nikki and toddler Deedee. The couple enjoy a supportive relationship that allows Tommaso the luxury of taking Italian classes and tinkering away at a new screenplay, while Nikki tackles most of the necessary parenting duties. But there are already cracks showing in the nature of this relationship balance, as an attempt at late-night sex ends abruptly when the child starts to cry. Tommaso may finally have the family life he could never quite figure out in his drugaddled previous chapter, but that family has little use for him.

"Abel je s to zgodbo `elel raziskovati nekatere fantazije, obsesije in misli – podobno kot v svojem filmu po~ne vsak ustvarjalec. /.../ Spra{ujem se, ali obstaja razlika med izku{njo gledalcev, ki poznajo dolo~ena biografska dejstva o Abelu, in tistimi, ki jih ne. Gre za film in ustvarjen je bil kot fikcija." (Willem Dafoe)

"Abel had certain fantasies, obsessions and thoughts that he wanted to explore through this story – essentially like anytime you make any movie. /.../ I wonder what the difference is for an audience that sees this film and knows certain biographical facts of Abel's life and those that don't. It is a film and it was created as a fiction." (Willem Dafoe)

Abel Ferrara

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Rojen leta 1951 v Bronxu, ZDA. Amaterske filme je na 8-milimetrsko kamero snemal `e kot najstnik. Njegovo portretiranje nasilne plati New Yorka se je nadaljevalo v prvih celove~ernih filmih, kot sta The Driller Killer in Ms. 45. Z leti si je prislu`il status kultnega ustvarjalca, ki so mu na poklicni poti redno pomagali uveljavljeni igralci, kot so Christopher Walken, Harvey Keitel in v zadnjem ~asu Willem Dafoe.

1979 1981 1984 1987 1990 1992 1993 1995 2001 2005 2014 2014 2019

Born in 1951 in the Bronx, Ferrara started making amateur films on Super 8 in his teens before making his debut with violent exploitation films such as Driller Killer and Ms.45. Good reviews helped create his iconic reputation, leading to larger budgets, studio funding and 'name' actors, such as Christopher Walken, Harvey Keitel and, lately, Willem Dafoe.

re`ija/directed by Abel Ferrara scenarij/screenplay Abel Ferrara fotografija/cinematography Peter Zeitlinger glasba/music Joe Delia monta`a/editing Fabio Nunziata, Mihael Orehovec igrajo/cast Willem Dafoe (Tommaso), Anna Ferrara (Deedee), Cristina Chiriac (Nikki) producenta/producers Simone Gattoni, Michael Weber produkcija/production Faliro House Productions S.A. 8A Pentelis Street 17564 Athens, Greece E info�falirohouse.com & Simila(r) (Germany) & Vivo Film (Italy) & Washington Square Films (USA) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 115' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 2019, Karlovi Vari/Karlovy Vary 2019

prodaja/world sales The Match Factory Domstraße 60 50668 Cologne, Germany E info�matchfactory.de

The Driller Killer Ms. 45 Fear City (New York, mesto strahu) China Girl (Dekle iz Kitajske ~etrti) King of New York (Kralj New Yorka) Bad Lieutenant (Pokvarjeni poro~nik) Body Snatchers (Tatovi teles) The Addiction (Odvisnost) 'R Xmas (Krvavi bo`i~) Mary (Marija) Welcome To New York (Dobrodo{li v New Yorku) Pasolini Tommaso

distribucija/distribution Fivia d.o.o. Prelo`nikova 1 3212 Vojnik E cenex�siol.net

65


Kralji in kraljice Kings and Queens

Tovarna Zavod The Factory Jurij Bikov

re`ija/directed by Jurij Bikov scenarij/screenplay Jurij Bikov fotografija/cinematography Vladimir U{akov glasba/music Ivan Isjanov, Jurij Bikov monta`a/editing Anna Krutij igrajo/cast Denis [vedov (Sivolasi/Greyhair), Andrej Smoljakov (Kalugin), Vladislav Aba{in (Megla/The Fog), Ivan Jankovskij (Vovka), Aleksandr Bukharov (Terekhov) producenti/producers Jurij Bikov, Charles-Evrard Tchekhoff, Eduard Iloyan produkcija/production KinoVista 34, Rue Saint Dominique 75007 Paris, France E info�kinovista.com & Forever Films Media (Russia) & Coda (Russia) & Sharm Holding (Armenia) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 109' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Toronto 2018, Les Arcs 2018, Cleveland 2019

prodaja/world sales Wild Bunch 65 rue de Dunkerque 75009 Paris, France E sales�wildbunch.eu

Rusija, Francija, Armenija Russia, France, Armenia 2018

Vznemirljiva, suspenza in dinamike polna dru`benokriti~na drama o skupini tovarni{kih delavcev, ki po razglasitvi bankrota ugrabijo svojega delodajalca.

An exhilarating and damning social critique about the abduction of a local oligarch, The Factory is a tour de force of action, drama, and suspense.

V zakotnem ruskem mestecu stoji razpadajo~a tovarna, ki je pred privatizacijo dajala kruh ve~ini mestnega `ivlja. Novi lastnik, lokalni oligarh Konstantin Kalugin, ki ima {e iz ~asov KGB dobre zveze z vlado in obve{~evalnimi slu`bami, `e mesece zadr`uje izpla~ilo pla~. Ko nazadnje razglasi bankrot, se skupina delavcev pod vodstvom mol~e~ega vojnega veterana z nadimkom Sivolasi odlo~i vzeti stvari v svoje roke: Kalugina ugrabijo, ga zaklenejo v tovarno in zanj zahtevajo od{kodnino. Kmalu jih obkolijo tako Kaluginovi telesni stra`arji kot tudi ~eta policijskih specialcev. Zdaj lahko vsak napa~ni korak prevratnikov spro`i pogubno veri`no reakcijo zmede in nasilja.

On the outskirts of a provincial Russian town, a decrepit Sovietera factory is still operational. The blue-collar workers, most of whom were employed when the industry was run by the state, are not satisfied with the new owner, local oligarch Konstantine Kalugine, who hasn't paid them for months. When Kalugine files for bankruptcy a group of workers decides to kidnap him and demand a ransom under the guidance of an army veteran Alexei, nicknamed Greyhair. Everything goes according to plan, and they lock their boss in the factory. Their actions will bring not only his private bodyguards, but also a police SWAT team to the location. Everything is at stake, and their fates are hanging by a thread.

"Sivolasi je poosebitev absolutne svobode, ki je v na{i stvarnosti nemogo~a. Nezdru`ljiva je z `ivljenjem. Ker je `ivljenje kompromis, polno prilagajanja, poni`ujo~a konformisti~na gesta. Od nekdaj so me pritegnili ljudje, ki svoje dostojanstvo in prepri~anja postavljajo pred pre`ivetje. Kako se bodo nanje odzvali obi~ajni ljudje in dru`beni mehanizmi? Jim bodo dovolili izpolniti svoje cilje, ali jih strli in uni~ili? Treba je priznati, da je bil svet do sedaj mo~nej{i od teh posameznikov." (Jurij Bikov)

"Greyhair is a personification of absolute freedom that is impossible in our reality. It is incompatible with life. Because life is a compromise, it's about adapting and adjusting, a conformist humiliating gesture. I've always been drawn to humans that place their dignity and convictions above survival. How will ordinary people and social mechanisms react to them? Will they let them accomplish their goals, or crush and destroy them? We have to admit that so far the world was stronger than these people." (Yuriy Bykov)

Jurij Bikov

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Rojen leta 1981 v Novomi~urinsku, Rusija. Leta 2005 je na In{titutu za filmsko fotografijo Gerasimova diplomiral iz igre. Leto pozneje je za~el pisati scenarije in re`irati kratke filme. Njegov drugi celove~erec Na~elnik se je uvrstil v program Tedna kritikov canskega festivala, film Bedak je bil na filmskem festivalu v Locarnu 2014 nominiran za zlatega leoparda, film Tovarna pa je bil premierno prikazan v tekmovalnem programu festivala v Torontu.

2010 2013 2014 2014 2018

Born in Novomichurinsk, Russia, in 1981, Yuriy Bykov graduated in acting from the Gerasimov Institute of Cinematography in 2005. A year later, he started to direct short films and write screenplays. His second feature film, The Major, made the selection for the Critics' Week of the Cannes Film Festival. The Fool was nominated for a Golden Leopard at the 2014 Locarno Film Festival. The Factory premiered in the competitive section of the 66 Toronto Film festival.

@it (Live!) (kratki/short) Major (Mayor/Na~elnik) Jolki 1914 (Yolki 1914) Durak (The Fool/Bedak) Zavod (The Factory/Tovarna)


Kralji in kraljice Kings and Queens

Vitalina Varela Vitalina Varela Vitalina Varela Portugalska Portugal 2019

Pedro Costa

re`ija/directed by Pedro Costa scenarij/screenplay Pedro Costa, Vitalina Varela fotografija/cinematography Leonardo Simões monta`a/editing João Dias, Vítor Carvalho igrajo/cast Vitalina Varela, Ventura, Manuel Tavares Almeida, Francisco Brito, Imídio Monteiro, Marina Alves Dimingues producent/producer Abel Ribeiro Chaves produkcija/production OPTEC Sociedade Óptica Técnica Rua 1' Dezembro 1200-358 Lisbon, Portugal E mail�optec.pt format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 124'

Zlati leopard leto{njega filmskega festivala v Locarnu. Bole~ine polna `ivljenjska zgodba 55-letne igralke z Zelenortskih otokov, umi{ljeno podana skozi njeno lastno igralsko stvaritev, je posneta v zavetju no~i in navdihnjena s Caravaggiovimi podobami.

Winner of the Golden Leopard at the 2019 Locarno Film Festival. The suggestive reality told by Vitalina, a 55-year-old Cape Verdean actress playing herself, is fraught with pain, its desperate sadness displayed in nocturnal images and a Caravaggio-esque chiaroscuro.

Igralka Vitalina Varela prispe v Lizbono, da bi se poslovila od svojega mo`a, ki je pred petindvajsetimi leti v `elji po bolj{em `ivljenju zapustil Zelenortske otoke. @al prepozno, saj je bil pokopan tri dni pred njenim prihodom. To spoznanje jo navda z bole~ino in obupom, ki grozita z zlomom njenega telesa. A Vitalina ne kloni. Kljub ob~utkom, ki jo pre`emajo, zbira sledove `ivljenja ~loveka, ki ga skorajda ni ve~ poznala, in se spominja njunih skupnih projektov, ki se nikoli ne bodo uresni~ili.

Vitalina Varela, the Cape Verdean lead of the film, arrives to Lisbon too late to embrace the recently deceased husband she’d only seen a couple of times after he'd left for Portugal in search of a better life. All she has left is to try and rebuild the everyday life of a man she doesn't know anymore, the memory of their future projects, which seem irrevocably stained with the blood on the pillow of the deceased. The life that should have been, that of a family finally reunited in Lisbon under a solid roof, remains in an embryonic state, like a dream interrupted by a brutal awakening.

"Obstaja veliko sledi preteklosti, ki pripadajo samo prebivalcem Zelenortskih otokov, Vitalini ali Venturi, na splo{no tej skupnosti. Govorim o ljudeh, ki danes `ivijo v pozabi, na mra~nem obrobju dru`be; ljudeh, ki so za svoje delo manj pla~ani, ki so pozabljeni, spijo na ulici, pretepeni ali mu~eni. Kinematografija lahko te ljudi za{~iti, se za del tega polo`aja v njihovem imenu ma{~uje, samo z vsesplo{nim prikazovanjem tega filma." (Pedro Costa)

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Locarno 2019 (najbolj{i film/Best Film, najbolj{a igralka/Best Actress, posebna omemba ekumenske `irije/Prize of the Ecumenical Jury – Special Mention), Chicago 2019, Toronto 2019

"There are a lot of traces of the past that belong just to Cape Verdeans, to Vitalina or Ventura, in general to this community. I'm talking about people living today in oblivion, at the dark margins of society; people who get less money for their work, that are forgotten, sleep in the streets, are beaten or tortured. Cinema can protect these people, in a way avenge them for a part of this situation, just because this film is shown everywhere." (Pedro Costa)

Pedro Costa

filmografija/filmography

Rojen leta 1958 v Lizboni. Na tamkaj{nji filmsko-igralski {oli je obiskoval razred slavnega re`iserja, pesnika in kiparja Antónia Reisa. Danes je eden od prepoznavnih portugalskih re`iserjev s svojevrstno estetiko in filmskim pristopom, ki prevpra{uje razmerje med strogim formalizmom in pripovedno strukturo. Njegovi filmi so bili ve~krat nagrajeni na presti`nih evropskih festivalih.

1989 1994 1997 2000 2006 2014 2019

prodaja/world sales OPTEC Sociedade Óptica Técnica Rua 1' Dezembro 1200-358 Lisbon, Portugal E mail�optec.pt

O Sangue (Blood) Casa de Lava (Down to Earth) Ossos No Quarto da Vanda (In Vanda's Room) Juventude em Marcha (Colossal Youth) Cavalo dinheiro (Horse Money) Vitalina Varela

Born in Lisbon, in 1958, Pedro Costa attended classes taught by the poet, sculptor and filmmaker António Reis at the Lisbon Theatre and Film School. A prominent Portuguese filmmaker with an idiosyncratic aesthetic and filmmaking approach, Costa explores the relationship between strict formalism and narrative structure. His films have won several awards at prestigious European festivals.

67


Kralji in kraljice Kings and Queens

Zajec Jojo Jojo Rabbit Jojo Rabbit Nova Zelandija, ^e{ka republika, ZDA New Zealand, Czech Republic, USA 2019

Taika Waititi re`ija/directed by Taika Waititi scenarij/screenplay Taika Waititi fotografija/cinematography Mihai Malaimare Jr. glasba/music Michael Giacchino monta`a/editing Tom Eagles igrajo/cast Roman Griffin Davis (Jojo Betzler), Thomasin Harcourt McKenzie (Elsa), Scarlett Johansson (Rosie Betzler), Taika Waititi (Adolf Hitler), Sam Rockwell (stotnik/ Captain Klenzendorf), Rebel Wilson (gospodi~na/Miss Rahm), Stephen Merchant (stotnik/Captain Deertz), Alfie Allen (Finkel), Archie Yates (Yorkie) producenti/producers Carthew Neal, Taika Waititi, Chelsea Winstanley produkcija/production Fox Searchlight Pictures 10201 W Pico Blvd, Los Angeles CA 90064, USA format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 108' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Toronto 2019 (nagrada ob~instva/ Grolsch People's Choice Award)

prodaja/world sales Fox Searchlight Pictures 10201 W. Pico Blvd., Bldg. 38 Los Angeles California 90035, USA T +1 310 369 1000 distribucija/distribution Blitz film & video distribution d.o.o. Dolenjska cesta 258 1291 [kofljica E marketing�blitz-film.com

Od{tekana satira o fanti~u in njegovem izmi{ljenem prijatelju Hitlerju ponuja razmislek o tem, na ~em gradimo svoje predsodke ter kako jih lahko premagamo.

An off-the-wall satire on a young boy and his imaginary friend Adolf Hitler, Jojo Rabbit invites reflection about what we ground our prejudices on and how to overcome them.

Nem~ija proti koncu druge svetovne vojne. Jojo je prijazen desetletni fant, ki se vklju~i v hitlerjanski mladinski tabor. A pri njegovi trdni nameri, da postane vzoren nacist, ga ovirajo naslednja dejstva: njegova sestra je mrtva, o~e je na fronti, sam pa preprosto nima `elodca za kruta dejanja. Jojev edini sogovornik in zaupnik je njegov nami{ljeni prijatelj Adolf, prijazna, energi~na in nadvse zgovorna razli~ica firerja. Ko Joja zaradi incidenta z bombo izklju~ijo iz tabora in je prisiljen ve~ ~asa pre`iveti doma, zgro`en ugotovi, da njegova mama skriva judovsko najstnico Elso. Ob zavedanju, da bi to razkritje ogrozilo mamino `ivljenje, se z Elso spoprijatelji, pri tem pa spozna, da morda ni razloga za nau~eno sovra`i do ljudi.

Germany during the final year of World War II. 10-year-old Jojo Betzler heads off to a Hitler Youth camp. Despite his bright-eyed determination to be a good little Nazi, Jojo has his fair share of troubles: a dead sister, a father at war, and a weak stomach for unconscionable acts of cruelty. Providing counsel is Jojo's imaginary friend, Adolf Hitler, a cuddly, energetic, pep-talking version of the FĂźhrer. Kicked out of training camp after a pipebomb accident, Jojo winds up spending more time at home and discovers to his horror that his mother has been harbouring a Jewish teenager named Elsa. Aghast, but knowing that exposing Elsa would put his mother in danger, Jojo and Elsa get to talking, forcing Jojo to rethink the enemy he's been taught to hate.

"Zajec Jojo si z neusmiljenim napadom na antisemitizem med nacizmom ob ugotavljanju jedkih vzporednic z dana{njim fa{isti~nim skupinskim mi{ljenjem zada tvegano nalogo. Waititi, ki ga odlikuje dar za oplajanje celo najbolj divjih komedij s toplo sr~nostjo, film vodi od prizorov, ki kr{ijo tabuje v slogu, podobnem Montyju Pythonu ali Melu Brooksu, do veliko bolj ~ustvenega ozra~ja, ko se Jojo spopade s {kodo, ki jo je povzro~il." (Cameron Bailey, Mednarodni filmski festival v Torontu)

"Jojo Rabbit walks a precarious high wire, savaging the antisemitism of the Nazi era while identifying pointed parallels to today's fascist groupthink. Waititi, who has long had a gift for infusing even his wildest comedies with real heart, guides this film from taboo-breaking scenes reminiscent of Monty Python or Mel Brooks into far more emotional territory, as Jojo confronts the damage he's done." (Cameron Bailey, Toronto International Film Festival)

Taika Waititi

filmografija/filmography

Rojen leta 1975 v Wellingtonu na vzhodni obali Nove Zelandije, kjer je {tudiral dramsko igro. Je filmski re`iser, scenarist, igralec in priznan komedijant, ob tem pa tudi uveljavljen fotograf, slikar in modni oblikovalec. Velja za enega najbolj uspe{nih mladih novozelandskih filmarjev, ki se je s filmom Thor: Ragnarok preizkusil tudi v Hollywoodu.

2004 2005 2007 2010 2014 2016 2017 2019

Born in 1975 in Wellington, New Zealand, where he studied drama. He is a writer, director, actor and comedian, as well as a distinguished photographer, painter and fashion designer. One of New Zealand's most prominent young filmmakers, Waititi made his Hollywood debut with Thor: Ragnarok.

68

Two Cars, One Night (kratki/short) Tama Tu (kratki/short) Eagle vs Shark Boy What We Do in the Shadows (Kaj po~nemo v mraku) Hunt for Wilderpeople (Lov na divjaka) Thor: Ragnarok Jojo Rabbit (Zajec Jojo)


Kralji in kraljice Kings and Queens

Zombi otrok Zombi Child Zombi Child Francija France 2019

Bertrand Bonello

V viziji francoskega re`iserja Bertranda Bonella so zombiji metafora zgodovinskih travm, ki na dan privrejo natanko tam, kjer odra{~ajo nove generacije belskih elit.

French director Bertrand Bonello uses zombies as a metaphor for historical trauma whose echoes re-emerge to haunt new generations of white elites.

Haiti leta 1962. Clairvicus Narcisse se zgrudi na ulici in umre, a ga odkopljejo iz groba in ga obudijo nazaj k `ivljenju. V tej novi reinkarnaciji mora, priklenjen z drugimi `ivimi mrtveci, delati na polju. Vzporedno s tem v dana{njem svetu spremljamo Mélisso, mlado dekle, ki si prizadeva za vklju~itev v elitno {olo, ustanovljeno `e Napoleonovem ~asu. Je edina temnopolta {tudentka v kampusu, zato se je ve~ina {tudentov izogiba. Izjema je Fanny, s katero si delita strast do romanov Stephena Kinga. V iskanju svoje identitete Mélissa izpove Fanny staro dru`insko skrivnost, a si ob tem niti pribli`no ne predstavlja, da bo njeno prijateljico to pripravilo do nepojmljivega dejanja.

Haiti, 1962. Clairvius falls dead in the middle of the street, only to be summoned back to life. He's assigned to a chain gang with his fellow members of the walking dead, and put to work in the fields. Meanwhile, in the modern world, a girl named Mélissa is struggling to fit in at a stuffy boarding school that was founded by Napoleon. She's the only black student on campus, and she might be totally shunned if not for the attentions of Fanny, who bonds with Mélissa over their shared passion for the novels of Stephen King. The Haitian girl confesses an old family secret to her new friends – never imagining that this strange tale will convince a heartbroken classmate to do the unthinkable.

"Lik zombija je v Haitiju sti~i{~e med zgodovino in kolektivno domi{ljijo. `elel sem ohraniti to dvoumnost. V{e~ mi je zamisel, da s pomo~jo domi{ljije obudimo misel na nekaj zelo resni~nega – su`enjstvo. /.../ Ne gre za folkloro, temve~ za politi~no in zgodovinsko refleksijo. In to s pomo~jo lika, ki ga poznajo po vsem svetu – zombija." (Bertrand Bonello)

"The figure of the zombi is at the meeting point between history and the collective imagination in Haiti. I tried to preserve this ambiguity. And I like the idea of going through imagination to evoke something that is in fact very real – slavery. /.../ It's not about folklore, but about political and historical reflection. And this, through a figure that is well known the world over – the zombi." (Bertrand Bonello)

Bertrand Bonello

filmografija/filmography

Rojen leta 1968 v Nici, Francija. Preden se je posvetil filmu, se je po zaslugi klasi~ne glasbene izobrazbe pre`ivljal kot glasbenik. [e danes pi{e glasbo za svoje filme in pou~uje na francoski dr`avni filmski {oli La Fémis. Kot re`iser in scenarist se je uveljavil s filmi Le pornographe, L'Apollonide in Saint Laurent. Pri{tevamo ga med predstavnike novega francoskega ekstremizma.

1998 2001 2003 2008 2011 2012 2014 2016 2019

Born in 1968 in Nice, France. Before venturing into film, Bonello worked as a classically-trained musician. He writes his own film music and teaches at the French national film school La Fémis. He has asserted himself as a director and writer with The Pornographer, House of Tolerance and Saint Laurent. He belongs to the movement called the New French Extremity.

re`ija/directed by Bertrand Bonello scenarij/screenplay Bertrand Bonello fotografija/cinematography Yves Cape glasba/music Bertrand Bonello monta`a/editing Anita Roth igrajo/cast Louise Labeque (Fanny), Wislanda Louimat (Mélissa), Katiana Milfort (Katy), Mackenson Bijou (Clairvius Narcisse), Adilé David (Salomé), Ninon François (Romy), Mathilde Riu (Adèle), Ginite Popote (Francina), Néhémy Pierre-Dahomey (Baron Samedi), Sayyid El Alami (Pablo), Saadia Bentaïeb (nadzornica/ superintendent), Patrick Boucheron (profesor/professor) producent/producer Bertrand Bonello produkcija/production My New Picture 24 rue de Richelieu 75001 Paris, France & Les Films du Bal (France) & Playtime (France) & Arte France Cinéma (France) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 103' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 2019

prodaja/world sales Playtime 5 rue Nicolas Flamel 75004 Paris, France E info�playtime.group

Quelque chose d'organique (Something Organic) Le pornographe (The Pornographer) Tiresia De la guerre (On War) L'Apollonide – Souvenirs de la maison close (House of Tolerance) Ingrid Caven, musique et voix (Ingrid Cave: Music & Voice) Saint Laurent Nocturama (No~ni razgledi) Zombi Child (Zombi otrok)

distribucija/distribution Fivia d.o.o. Prelo`nikova 1 3212 Vojnik E cenex�siol.net

69


Kralji in kraljice Kings and Queens

@vi`ga~i La Gomera The Whistlers Corneliu Porumboiu

re`ija/directed by Corneliu Porumboiu scenarij/screenplay Corneliu Porumboiu fotografija/cinematography Tudor Mircea monta`a/editing Roxana Szel igrajo/cast Vlad Ivanov (Cristi), Catrinel Marlon (Gilda), Rodica Lazar (Magda), Agustí Villaronga (Paco), Sabin Tambrea (Zsolt), István Teglas, Cristóbal Pinto (Carlito), Antonio Buíl (Kiko), George Pistereanu (Alin), Andrei Ciopec (kriminalist/criminalist), Sergiu Costache (Toma) producentki/producers Marcela Mindru Ursu, Patricia Poienaru produkcija/production 42km Film Str. Costache Marinescu nr. 15 Sect 1, Bucharest, Romania E ramona�42kmfilm.ro & Les Films du Worso (France) & Komplizen Film (Germany) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 97' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 2019, Sydney 2019, München/Munich 2019

prodaja/world sales mk2 Films 55, rue Traversière 75012 Paris, France E juliette.schrameck�mk2.com distribucija/distribution Fivia d.o.o. Prelo`nikova 1 3212 Vojnik E cenex�siol.net

Romunija, Francija, Nem~ija Romania, France, Germany 2019

Izvirna interpretacija `anra kriminalke, ki ji je Corneliu Porumboiu dodal {~epec komedije, a tudi nezgre{ljivi pe~at romunskega novega vala.

An original take on the thriller genre tinged with humour, Corneliu Porumboiu's The Whistlers contains unmistakable traces of the Romanian New Wave.

Cristi je romunski policist, ki opravlja tudi delo mafijskega `vi`ga~a, s ~imer hkrati deluje na obeh straneh zakona. Zdaj se odpravlja na Kanarski otok La Gomera, da bi se tam nau~il starodavnega `vi`gajo~ega jezika. V Romuniji nad njim namre~ izvajajo policijski nadzor, s to kodirano govorico pa se bo lahko {e naprej sporazumeval s kriminalci. Na poti spozna ~udovito Gildo, s katero se odpravi na lov z visokim vlo`kom, poln obratov, zavajanj in prevar. Njegov cilj je spraviti iz zapora mo`akarja po imenu Zsolt, saj samo on ve, kje se skriva trideset milijonov evrov.

Cristi, a Romanian police officer who is a whistle blower for mafia and therefore plays both sides of the law, is going to La Gomera Island to learn an ancestral whistling language. In Romania he is under police surveillance and by using this coded language he will continue to communicate with the mobsters to get Zsolt out of prison. Zsolt is the only one who knows where 30 million euros are hidden. Embarked by the beautiful Gilda on a high-stakes heist, both will have to navigate the twists and turns of treachery and deception.

"Romunski naslov je povezan z imenom enega od Kanarskih otokov, zato~i{~a pred vsemi te`avami, izgubljenega raja. Francoski in angle{ki naslov sta povezana s skrivnostim `vi`gajo~im jezikom, ki obstaja na {tevilnih obmo~jih sveta, vendar njegov izvor ni znan. Rad teoretiziram, da je ta jezik na{ izvirni prvobitni, ki je obstajal pred govorom. Otok Gomera je tesno povezan z izro~ilom teh `vi`gov." (Corneliu Porumboiu)

"The Romanian title refers to the name of this island in the Canaries, a place to get away from it all, a lost paradise. The French and English titles refer to the mysterious whistled language that exists in many different places in the world but whose roots are unknown. I like to speculate that this language is our original or primal tongue, before that of speech. This island of La Gomera is closely linked to the tradition of these whistles." (Corneliu Porumboiu)

Corneliu Porumboiu

filmografija/filmography

Rojen 1975 v Romuniji. Leta 2003 je diplomiral na Univerzi v Bukare{ti. Po {tipendiji Filmskega sklada je 2005 zre`iral svoj prvi celove~erni film Smo imeli revolucijo ali ne?, ki je bil premierno prikazan v sklopu [tirinajst dni re`iserjev v Cannesu in prejel nagrado za najbolj{i prvenec. Leta 2009 je njegov film Policijski, pridevnik osvojil nagrado `irije v sklopu Poseben pogled na filmskem festivalu v Cannesu.

2002 2003 2004 2006

Born in 1975 in Romania, Porumboiu graduated from the University of Bucharest in 2003. After receiving a Cinéfondation grant, he directed his debut feature, 12:08 East of Bucharest, in 2005. The film premiered in the Directors' Fortnight section in Cannes and received the Best Debut Film Award. In 2009, Police, Adjective won the Un Certain Regard Grand Jury Prize at the Cannes Film Festival.

70

2009 2013 2013 2014 2015 2018 2019

Pe aripile vinului (Gone with the Wine) (kratki/short) Calatorie la oras (A Trip to the City) (kratki/short) Visul lui Liviu (Liviu's Dream/Liviujeve sanje) (kratki/short) A fost sau n-a fost? (12:08 East of Bucharest/Smo imeli revolucijo ali ne?) Politist, adj. (Police, Adjective/Policijski, pridevnik) La limita de jos a cerului (The Unsaved) Când se lasa seara peste Bucuresti sau metabolism (When Evening Falls on Bucharest or Metabolism) Al doilea joc (The Second Game) Comoara (The Treasure/Zaklad) Fotbal Infinit (Infinite Football/Neskon~ni nogomet) La Gomera (The Whistlers/@vi`ga~i)


Panorama svetovnega filma Panorama of World Cinema

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Agova hi{a Aga's House Lendita Zeqiraj Ajka Ayka Sergej Dvorcevoj Bo`anska ljubezen Divine Love Gabriel Mascaro Danska Denmark Kasper Rune Larsen Dnevi, ki prihajajo The Days to Come Carlos Marqués-Marcet Dnevnik Diane Budisavljevi} The Diary of Diana B. Dana Budisavljevi} Foter The Father Kristina Grozeva, Petar Val~anov Joel Joel Carlos Sorín Kraljestvo The Realm Rodrigo Sorogoyen Mle~ni zobje Babyteeth Shannon Murphy Nere{eni primer Daga Hammarskjölda Cold Case Hammarskjöld Mads Brügger O, ~udovita no~ O Beautiful Night Xaver Böhm Odpelji me na lep{e Take Me Somewhere Nice Ena Sendijarevi} Ritem udarcev Beats Brian Welsh Vsak dan je dober dan Every Day a Good Day Tatsushi Ohmori Wilcox Wilcox Denis Côté Zbogom, sin moj So Long, My Son Wang Xiaoshuai

71


Panorama svetovnega filma Panorama of World Cinema

glej str. 85/see page 85

glej str. 86/see page 86

glej str. 83/see page 83

glej str. 81/see page 81

glej str. 78/see page 78

glej glej str. str. 78/see 90/see page page 78 90

glej str. 77/see page 77

glej str. 76/see page 76

glej str. 80/see page 80

glej str. 74/see page 74

72


Panorama svetovnega filma Panorama of World Cinema

glej str. 79/see page 79

glej str. 87/see page 87

glej str. 75/see page 75

glej str. 89/see page 89

glej str. 84/see page 84

glej str. 88/see page 88

glej str. 82/see page 82

73


Panorama svetovnega filma Panorama of World Cinema

Agova hi{a Shpia e Agës Aga's House Kosovo, Hrva{ka, Francija, Albanija Kosovo, Croatia, France, Albania 2019

Lendita Zeqiraj re`ija/directed by Lendita Zeqiraj scenarij/screenplay Lendita Zeqiraj fotografija/cinematography Sofian El Fani monta`a/editing Kreshnik Keka Berisha, Thomas Marchand igrajo/cast Arti Lokaj (Aga), Rozafa Celaj (Emira), Adriana Matoshi (Lumja), Basri Lushtaku (Cera), Melihate Qena (Gjyla), Laura Buna (prevajalka/ translator), Egla Ceno (novinarka/ journalist), Shengyl Ismaili (Kumrija), Molike Maxhuni (Vala), Rebeka Qena (Zdenka) producent/producer Bujar Kabashi produkcija/production N'Aart Films UCK 28/10 10000 Pri{tina, Kosovo E info�nartstudio.com & Woof Films (Croatia) & Sacrebleu Productions (France) & Ska-ndal (Albania) & SY13 (Albania) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 107'

Lendita Zeqiraj nam pri~ara `ivljenje na kosovskem pode`elju, ki pod `ivahno tapiserijo zgodb, petja in grobega humorja skriva tema~no zapu{~ino vojne preteklosti in spremljajo~ih etni~nih napetosti. Devetletni Aga `ivi s petimi `enskami v odro~ni hi{i med hribi na Kosovu. Fant se na skrivaj trudi najti svojega pogre{anega o~eta in se v ta namen u~i srbsko ter obenem slu`i denar kot prodajalec cigaret na ulici. Tam spozna Cero, arogantnega in grobega mo`akarja, ki so mu odredili prepoved pribli`evanja njihovi hi{i, ker je bil nasilen do ene izmed `ensk. Ko Agova u~iteljica srb{~ine posku{a storiti samomor, je Cera edini, ki mu jo lahko pomaga pripeljati do bolni{nice. De~kovo iskanje o~eta tako naenkrat postane odvisno od njegovega odnosa z neprijaznim mo`akarjem.

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Karlovi Vari/Karlovy Vary 2019

prodaja/world sales Ninanana Rr. Lah Nimani 28/10 Pri{tina 10000 Kosovo E info�ninanana.me

Aga, a 9-year-old boy is secretly struggling to find his missing father, while living with five frantic women in the house outside the city. He makes money by selling cigarettes in the street, where he meets Cera, an arrogant and abusive man who has been issued with a restraining order preventing him from getting near the house due to molesting behaviour. But when one of the women attempts suicide, he is the only one around to help Aga take her to hospital.

"@elim prikazati {tevilne me{ane ob~utke v zvezi s tem zapletenim vpra{anjem, kjer globoke rane prikrivajo in je najbolj{i na~in spoprijemanja z njimi poskus njihovega sprejetja, ob vztrajanju, prilagajanju in pre`ivetju. Ta pojav je zna~ilen za kosovske `enske, ki se v proces pogreznejo z zatajevanjem `elja in ~ustev, strte zaradi nenehne anksioznosti, ki jih na koncu dokon~no zaznamuje. Odkrivajo nove meje ~ustvene bole~ine, izgube, sre~e in vznesene radosti, potrebujejo sredstvo, s katerim bi izrazile ta ob~utja." (Lendita Zeqiraj)

"I want to capture the many mixed emotions stemming from this very complex issue, where deep wounds are hidden and the best way to deal with them is to manage to live with them, by enduring, adapting and surviving. This phenomenon is particular to Kosovar women, who get wrapped up in this process by supressing their desires and feelings, getting crushed by constant anxiety that ends up defining them. They discover new boundaries for their emotional pain, loss, happiness and exhilarating joy, they need a medium through which to express and convey their feelings." (Lendita Zeqiraj)

Lendita Zeqiraj

filmografija/filmography

Rojena leta 1972 v Pri{tini na Kosovu. Ustvarjalno pot je za~ela kot re`iserka kratkih filmov, ki so jih prikazali na ve~ kot tristotih mednarodnih filmskih festivalih, kjer so tudi osvojili vrsto nagrad. Leta 2014 so ji na Kosovu podelili nagrado za re`iserko leta. Agova hi{a je njen celove~erni prvenec.

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2018 2019

Born in 1972 in Kosovo. She started out on her filmmaking career with a number of shorts and documentary films, which have screened in over 300 international film festivals, and won several prizes. In 2014, she was pronounced Kosovo's 'National Filmmaker of the Year.' Aga's House is her debut feature.

74

Lendita Zeqiraj's debut authentically re-creates the vibrant world of her energetic female protagonists, in which the flow of stories, the sound of singing, and coarse humour cannot mask the dark undertone of their country's wartime past and its enduring ethnic tensions.

Exit (kratki/short) Cry For Recognition (kratki dok./short doc.) Albanian Egyptian (kratki dok./short doc.) We're Not in Paradise (kratki dok./short doc.) Amnesia (kratki/short) Another Chance (kratki dok./short doc.) Ballkoni (Balcony) (kratki/short) Fence (kratki/short) Shpia e Agës (Aga's House/Agova hi{a)


Panorama svetovnega filma Panorama of World Cinema

Ajka Ayka Ayka Sergej Dvorcevoj

Surova, intimna drama o obubo`anem kirgi{kem dekletu, ki posku{a v Moskvi pre`iveti po tem, ko se odre~e svojemu novorojen~ku. Nagrada za najbolj{o igralko v Cannesu. Mlado dekle Ajka nelegalno `ivi in dela v Moskvi. Po porodu prvega otroka v porodni{nici ne doji kot druge matere, temve~ uprizori pobeg skozi kopalni{ko okno. V naslednjih dneh posku{a najti novo slu`bo, ob tem pa mol~i o svojem zapu{~enem novorojen~ku. V perutninskem obratu, kjer jo zaposlijo, kmalu izve, da je njen {ef od{el, ne da bi nameraval izpla~ati zaposlene. To {e dodatno pove~a Ajkino stisko, saj mora nujno poravnati dolg nevarnim posojilodajalcem. Medtem ko dekle mrzli~no i{~e prilo`nost za zaslu`ek, se v njej zbudi tudi materinski ~ut, ki spro`i obupan poskus iskanja zapu{~enega otroka. "Za~elo se je s suhoparno ~asopisno statistiko: 'Leta 2010 so kirgi{ke matere v moskovskih porodni{nicah pustile 248 otrok.' Ob novici sem bil dalj ~asa pretresen: Kako je to mogo~e? Kaj je razlog, da se kirgi{ke matere prostovoljno masovno odrekajo svojim novorojencem in jih zapu{~ajo v tuji de`eli? /.../ Film govori o vseh nas: o tem, kaj se zgodi, ko razmerje med osebo in njenim okoljem dose`e take skrajnosti, da ta za~ne moralno propadati." (Sergej Dvorcevoj)

Kazahstan, Rusija, Nem~ija, Poljska, Kitajska Kazakhstan, Russia, Germany, Poland, China 2018 re`ija/directed by Sergej Dvorcevoj scenarij/screenplay Sergej Dvorcevoj, Genadij Ostrovskij fotografija/cinematography Jolanta Dilevska monta`a/editing Sergej Dvorcevoj, Petar Markovi} igrajo/cast Samal Jesljamova (Ajka), @ipargul Abdilajeva (^inara), David Alaverdjan (lastnik stanovanja/flat owner), Sergej Mazur (veterinar/veterinarian), Slava Aga{kin (lastnik avtopralnice/ car-wash owner), A{kat Ku~in~irekov (nadzornik perutninske proizvodnje/ poultry production supervisor) producenti/producers Sergej Dvorcevoj, Thanassis Karathanos, Martin Hampel, Anna Wydra produkcija/production Kinodvor Ul. Tschernjachovskogo 4, qu 58 125319 Moscow, Russia E kinodvor2008�gmail.com & Eurasia (Kazakhstan) & Pallas Film (Germany) & Otter Films (Poland) & Juben Pictures (China) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 100'

A raw, intimate drama about an impoverished young Kyrgyz woman trying to survive in Moscow after abandoning her new-born baby. The Cannes Film Festival Award for Best Actress. A young Kyrgyz girl, Ayka, lives and works illegally in Moscow. After giving birth to her first child, she doesn't feed the infant but stages an impromptu breakout through the window of the maternity ward. Over the course of the next few days, she goes searching for a job all the while trying to keep the birth secret. She finds work at a chicken processing facility, only to learn that her boss has decided to skip town without paying his employees. This sets in motion a new wave of anxiety for the young woman, who needs to pay off her menacing creditors. While searching for a way to make money, her motherly yearning leads her to desperate attempts at finding the abandoned child.

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 2018 (najbolj{a igralka/Best Actress)

"It began with a dry newspaper statistic: 'In 2010 in maternity hospitals in Moscow, 248 babies were given up by mothers from Kyrgyzstan.' I was in shock for a long time after reading this: How could it be? What could be the reason behind Kyrgyz mothers voluntarily giving up their babies en masse, abandoning them in a foreign country? /.../ This film is about all of us: about what happens when relations between a person and their environment reach such extremes that the he or she begins to deteriorate morally." (Sergey Dvortsevoy)

Sergej Dvorcevoj

filmografija/filmography

Rojen leta 1962 v ^imkentu, Kazahstan. V Ukrajini se je {olal za pilota, pozneje pa se je vpisal {e na Elektrotehni{ki in{titut v Novosibirsku. Ko si je `e nekaj ~asa slu`il kruh kot pilot in letalski in`enir, se je odlo~il {e za {tudij filmske re`ije in scenaristike na Moskovski filmski akademiji ter ga med letoma 1990 in 1993 tudi opravil. Ajka je njegov drugi igrani celove~erni film.

1996 1998 1999 2004 2008 2018

prodaja/world sales The Match Factory GmbH Domstrasse 60 50668 Cologne, Germany E info�matchfactory.de

S~astje (Paradise) (kratki dok./short doc.) Hlebnij den (Bread Day) (dok./doc.) Highway (dok./doc.) V temnote (In the Dark) (dok./doc.) Tulpan Ayka (Ajka)

distribucija/distribution Fivia d.o.o. Prelo`nikova 1 3212 Vojnik E cenex�siol.net

Born in Chimkent, Kazakhstan, in 1962. Graduated from the Aviation College in Ukraine and the Electrotechnical Institute in Novosibirsk. First making a living as a pilot and an air engineer, he later took up studies of directing and scriptwriting at the Moscow Film School, graduating in 1993. Ayka is his second feature fiction film.

75


Panorama svetovnega filma Panorama of World Cinema

Bo`anska ljubezen Divino amor Divine Love Gabriel Mascaro

Brazilija, Urugvaj, ^ile, Danska, Norve{ka, [vedska Brazil, Uruguay, Chile, Denmark, Norway, Sweden 2019

re`ija/directed by Gabriel Mascaro scenarij/screenplay Gabriel Mascaro, Rachel Daisy Ellis, Lucas Paraizo, Esdras Bezerra fotografija/cinematography Diego Garcia glasba/music Juan Campodónico, Santiago Marrero, Otávio Santos monta`a/editing Livia Serpa, Eduardo Serrano, Fernando Epstein, George Cragg igrajo/cast Dira Paes (Joana), Julio Machado (Danilo), Emilio de Melo (pastor), Teca Pereira (Mestra), Calum Rio (pripovedovalec/narrator), Mariana Nunes (lo~enka/divorcee), Thalita Carauta (stranka/client) producentka/producer Rachel Daisy Ellis produkcija/production Desvia E contato�desvia.com.br format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 100' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Sundance 2019, Berlinale 2019, Miami 2019

Drama z znanstvenofantasti~nim pridihom, futuristi~ni evangelij o ljubosumju, bo`jem strahospo{tovanju in brezpogojni veri, ki rojeva ~ude`e.

Divine Love is a drama with a science-fiction flavour: a futuristic gospel about jealousy, the fear of God and the power of unwavering faith that can move mountains.

Joana je dr`avna uslu`benka, ki se ukvarja z lo~itvenimi postopki, obenem pa je ~lanica posebne evangeli~anske lo~ine, imenovane Bo`anska ljubezen, ki pre`ema vse plasti vsakdanjega `ivljenja. S svojimi izku{njami `eli Joana pomagati zakoncem pri njihovih te`avah, {e posebej pri zapovedani kr{~anski dol`nosti reprodukcije, a skupno odkrivanje seksualnosti ne privede vedno do `elenega cilja. Tudi pri njenem zakonu ne, kajti kljub urejenemu spolnemu `ivljenju ter njenim molitvam in psihoterapevtskim metodam z mo`em Danilom nikakor ne uspeta spo~eti otroka – vse dokler se ne zgodi ~ude` ...

Civil servant Joana mainly deals with divorce cases. As a member of a branch of evangelical Christians known as the Divino Amor group, she uses her position to offer a kind of physical therapy to couples who want to separate: Exploring sexuality with the aim of reconciling quarrelling couples. Although Joana and Danilo regularly consummate their marriage, neither Joana's constant prayers nor any other methods of assistance seem to be able to fulfil their desire for a child. But then a miracle finally happens.

"Film sem ustvaril za razmislek o bli`nji prihodnosti in teoretiziranje o politi~nem kontekstu z zelo specifi~no vrsto biopoliti~nega nadzora telesa. Namesto junakinje, ki se bori zoper religiji – kot tista iz Dekline zgodbe –, sem hotel lik, ki si v `ivljenju `eli {e ve~ vere. @eli si {e ve~ konservativnosti in {e ve~ mo~i cerkve nad dr`avo. To je film o telesu in dr`avi. Hotel sem razmi{ljati o novem re`imu telesnega ugodja in nasilja nad njim, ki erotiko svojstveno pove`e z mo~jo." (Gabriel Mascaro)

prodaja/world sales Memento Films International 9 cité Paradis 75010 Paris, France E sales�memento-films.com

Gabriel Mascaro

filmografija/filmography

Rojen leta 1983 v mestu Recife v Braziliji, kjer `ivi in ustvarja {e danes. Je filmski re`iser, scenarist in vizualni umetnik, ki se je sprva uveljavil kot avtor dokumentarnih filmov in video instalacij. Njegov igrani prvenec Ventos de agosto in drugi filmi so bili nagrajeni na presti`nih festivalih. Leta 2016 je newyor{ki filmski muzej predstavil retrospektivo njegovih del.

2008 KFZ-1348 (dok./doc.) 2009 Um lugar ao sol (High-Rise) (dok./doc.) 2010 As aventuras de Paulo Bruscky (The Adventures of Paulo Bruscky) (kratki/short) 2010 Avenida Brasilia Teimosa (Defiant Brasilia) (dok./doc.) 2012 Doméstica (Housemaids) (dok./doc.) 2014 Ventos de agosto (August Winds) 2015 Boi neon (Neon Bull) 2019 Divino amor (Divine Love/Bo`anska ljubezen)

Born in 1983 in Recife, Brazil. A director, screenwriter and visual artist who first became known for his documentary work and video installations. His debut feature, August Winds, as well as his other films won awards at various festivals. In 2016, the first retrospective of his work was held at the Film Society of Lincoln Center, New York.

76

"I tried to make a movie to think about a near future and to speculate about a political context where there is a very specific type of biopolitical control of the body. Instead of having a character who wants to fight against religion – like in The Handmaid's Tale – I wanted a character that wants even more religion in her life. She wants things to be even more conservative and wants the church to have more power over the state. This is a film about the body and the state. I wanted to think about a new regime of pleasure and violence in the body, which in its very own way connects eroticism to power." (Gabriel Mascaro)


Panorama svetovnega filma Panorama of World Cinema

Danska Danmark Denmark Danska Denmark 2017

Kasper Rune Larsen

Prvenec danskega re`iserja Kasperja Runeja Larsena nam brez obsojanja in s spo{tljivo bli`ino nari{e realisti~en portret mladosti v trenutku pomembnih `ivljenjskih odlo~itev.

Without judgement and with respectful proximity, Kasper Rune Larsen's debut film paints a realistic portrait of young people and the complex multiplicity of their realities.

Norge s prijatelji `ivi samo za tukaj in zdaj. Popivanje, kajenje in zabave so edina stvar na njegovem urniku. Ko mu {estnajstletna Josephine pove, da je nose~a, se odnos med njima korenito spremeni. Zelo se zbli`ata in za~neta druga~e gledati na dotedanje `ivljenje, ~eprav "ljubezen" {e vedno ni beseda, ki bi jo uporabila za opis njune zveze. Medtem ko Norge upa, da ji bo lahko pomagal opraviti splav, mu ona ne pove resnice – da je bila nose~a, {e preden sta se spoznala. Norge se dokon~no zaljubi v Josephine, v{e~ pa mu postane tudi ideja, da bi kot o~e za`ivel bolj polno kot do sedaj. To pa le {e dodatno ote`i dekletovo namero, da bi mu povedala resnico.

Norge and his friends live in the moment: drinking, smoking and partying; always with something to talk about. When 16-year-old Josephine tells Norge that she is pregnant, there is only brief moment of silence. As they grow tentatively closer, the two young people start to develop feelings which challenge their previously held views of life and of themselves – although 'love' is not necessarily a word they would think to use. In the hope that Norge can help her get an abortion, she refrains from telling him the truth: that she was already pregnant before they met. Norge falls in love with Josefine and maybe even in the prospect of a different – and meaningful – life as a father, which makes it only harder for Josefine to tell him the truth.

"Danska je film o izgubi mladosti zaradi romanti~ne iluzije o neskon~nem nizu `ensk in popivanja. Z biografskimi prvinami mojega lastnega odra{~anja v danskem predmestju. Konformisti~en raj, oropan ustvarjalnosti in razli~nosti. Kdor ni z nami, je proti nam." (Kasper Rune Larsen)

re`ija/directed by Kasper Rune Larsen scenarij/screenplay Kasper Rune Larsen fotografija/cinematography Lill Claus Hagedorn monta`a/editing Martin Nygaard Friis Hansen igrajo/cast Frederikke Dahl Hansen (Josephine), Jonas Lindegaard Jacobsen (Norge), Jacob Skyggebjerg (Myre), Jens Kristian (Mads), Marta Holm Peschcke-Køedt (Anna), Kristian Ravnsbæk Moltesen (Kristian), Lasse Meyer Mortensen (Lasse), Mads Peter Helbo (Mads), Dan Gade (o~e/ father), Maibritt Gade (mati/mother), Mike Cristiansen (sin/son), Anja Bjerregaard (h~i/daughter) producenti/producers Martin Fugl Chabert, Stefan Frost, Henrik Underbjerg produkcija/production Radiator Film Filmbyen 23. st. 8000 Aarhus, Denmark E henrik�straydogproductions.org & Anti Film (Denmark) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 90' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Berlinale 2018 – Generation 14plus (najbolj{i film/Best Film), Milano/ Milan 2018 (najbolj{i celove~erec/ Best Feature Film)

"Denmark is a film about losing your youth to the romantic illusion of endless women and drinking. It's a biopic about my own growing up in suburban Denmark. A conformist paradise depraved of creativity and diversity. Either you are with us, or you are against us." (Kasper Rune Larsen)

Kasper Rune Larsen

filmografija/filmography

Rojen leta 1986 v mestu Vejle, Danska. Pri dvanajstih je s prijatelji za~el snemati filme na kamero VHS. Navdih za prve filme je na{el v video igrah in kultnih filmih. Leta 2010 se je vpisal v filmsko {olo v Aarhusu, ki jo je kon~al s kratkim filmom Epoke. Danska je njegov prvi celove~erni film.

2011 Epoke (Epoch) (kratki/short) 2013 The Man Who Didn't (kratki/short) 2017 Danmark (Denmark/Danska)

prodaja/world sales WIDE Management 9, rue Bleue 75009 Paris, France E infos�widemanagement.com

Born in Vejle, Denmark in 1986, he started making films with a VHS camera and a group of friends when he was 12. His first projects were inspired by console games and iconic films. In 2010 he entered a film school in Aarhus and graduated with the short film Epoch. Denmark is his debut feature film.

77


Panorama svetovnega filma Panorama of World Cinema

Dnevi, ki prihajajo Els dies que vindran The Days to Come [panija Spain 2019

Carlos Marqués-Marcet re`ija/directed by Carlos Marqués-Marcet scenarij/screenplay Carlos Marqués-Marcet, Clara Roquet, Coral Cruz fotografija/cinematography Alex Garcia glasba/music Maria Arnal monta`a/editing Oscar de Gispert, Ana Pfaff, Carlos Marqués-Marcet igrata/cast David Verdaguerm (Lluis), Maria Rodriguez Soto (Vir) producenti/producers Tono Folguera, Sergi Moreno, Maria Zamora produkcija/production Lastor Media C/Gran de Gracia 140 08002 Barcelona, Spain E info�lastormedia.com & Avalon PC format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 95' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Rotterdam 2019, Seattle 2019, Malaga 2019 (najbolj{i {panski film/ Best Spanish Film, najbolj{a re`ija/ Best Director, najbolj{a igralka/Best Actress, nagrada mladinske `irije/ Youth Jury Prize)

prodaja/world sales Film Factory Entertainment C/Lincoln 11 08006 Barcelona, Spain E info�filmfactory.es

Re`iser Marqués-Marcet je kot izhodi{~e za naturalisti~no osvetlitev dilem prihajajo~ega star{evstva uporabil resni~no pri~akovanje otroka, v kakr{nem sta se zna{la glavna igralca.

Marques-Marcet used the actual pregnancy of the acting duo to film The Days to Come, an intimate, naturalistic X-ray of the damage that pregnancy can do to a relationship.

Vir in Lluis ugotovita, da bosta postala star{a. ^eprav sta skupaj komaj leto dni in otroka nista na~rtovala, ju ta novica razveseli. Po za~etnem navdu{enju pa se v njiju po~asi naseli dvom in odlo~ita se za splav. V no~i pred na~rtovanim posegom si, ob neutrudnem pre{tevanju prednosti in slabosti skupnega dru`inskega `ivljenja, vendarle premislita. Sredi vrtinca ~ustev in osebnih odkritij, v katerem se znajdeta v naslednjih tednih, po~asi odkrijeta, da prihodnosti nikoli ne more{ na~rtovati do zadnje podrobnosti in da jima za odgovor, ali je njuna ljubezen dovolj mo~na, ni treba ~akati na rojstvo prvorojenca.

Vir and Lluís have just found out they are pregnant, but it was unplanned. They're not against the idea of being parents, and yet they can't help but hesitate, wondering if it's the right time now. They decide on an abortion. The night before the appointment they stay up making a list of pros and cons, and decide to move ahead with the pregnancy. The question is whether they're rushing into this, and whether their love is strong enough to pull them through. Their rollercoaster experience will show them that they won't have to wait for the baby to arrive to find out.

"Vzeli smo resni~no stanje – nose~nost – in se vpra{ali, kako se bosta lika odzvala? Improvizirali smo prizore in jih posneli kot osnovo za scenarij. /.../ Lahko bi rekli, da film dokumentira proces in si umi{lja portret razmerja. /..../ Vsak igrani film je dokumentarec svojih igralcev. Ko pred nekoga postavi{ kamero, prika`e{ njega in tok ~asa – ko nekoga snema{, zapisuje{ njegovo umiranje – ali zorenje, ~e gledamo iz bolj optimisti~nega zornega kota." (Carlos Marqués-Marcet)

"We took the real situation – the pregnancy – and asked, how would these characters respond? We improvised scenes and recorded these as the basis for scripted scenes. /.../ You could say this film is the documentary of a process and the fiction of a relationship. /.../ Any fiction film is a documentary of its actors. Putting a camera in front of someone shows them and the passage of time – shooting anyone is shooting someone dying – or growing up, if you take the more optimistic view." (Carlos Marqués-Marcet)

Carlos Marqués-Marcet

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Rojen leta 1983 v Barceloni. Po {tudiju avdiovizualnih komunikacij na univerzi Pompeu Fabra v rojstnem kraju je {tudiral filmsko re`ijo na losangele{ki Univerzi za gledali{~e, film in televizijo. S kratkim filmom The Yellow Ribbon si je leta 2012 prislu`il mednarodni ugled in dve leti pozneje posnel svoj celove~erni prvenec 10.000 Km.

2010 2011 2012 2014 2015 2017 2019

Born in 1983, in Barcelona, Marqués-Marcet studied audio-visual communications at Pompeu Fabra University in Barcelona and received an MA in film direction from UCLA School of Theater, Film and TV, in Los Angeles. He rose to fame with his short film The Yellow Ribbon. He made his debut feature, 10,000 Km, in 2014.

78

I'll Be Alone (kratki/short) Say Goodnight (kratki/short) The Yellow Ribbon (kratki/short) 10.000 Km 13 dies d'octubre (TV) Anchor and Hope Els dies que vindran (The Days to Come/Dnevi, ki prihajajo)


Panorama svetovnega filma Panorama of World Cinema

Dnevnik Diane Budisavljevi} Dnevnik Diane Budisavljevi} The Diary of Diana B. Dana Budisavljevi}

Hrva{ka, Slovenija, Srbija Croatia, Slovenia, Serbia 2019

Igrano-dokumentarni film o neverjetni re{evalni akciji otrok, ki se je med drugo svetovno vojno dogajala v Zagrebu. Veliki zmagovalec leto{njega puljskega festivala, ki je iz arene odnesel kar {est nagrad. Glavna junakinja zgodbe je iz zloglasnih tabori{~, ki so jih ustanovili usta{i, kolaboracionisti nacisti~ne Nem~ije, s pe{~ico najbli`jih sodelavcev pred gotovo smrtjo re{ila ve~ kot deset tiso~ otrok. Njeno ime je bilo za veliko let izbrisano iz zgodovine, njene izjemne zasluge pa pripisane drugim. Zanjo nikoli niso sli{ali niti otroci, ki jim je re{ila `ivljenje. Ime ji je Diana Budisavljevi}. "Ne vem, kako je v Sloveniji, na Hrva{kem je revizionizem zelo mo~an. Dru`ba je razdeljena na usta{e in partizane. /.../ Mislim, da je vrednost tega filma, da stvari spet postavi na svoj prostor s humanitarno zgodbo o Diani Budisavljevi}, ki ni politi~no pripadala nikomur, ne usta{em ne komunistom. Z njeno zgodbo, re{evanjem otrok iz tabori{~a NDH, se stvari uredijo. Mislim, da po tem filmu nih~e ve~ ne more re~i, da niso obstajala tabori{~a in rasni zakoni. In niti tega, da so se komunisti po vojni res vedli kot zmagovalci oziroma da niso dovolili zaslug za to nikomur drugemu." (Dana Budisavljevi})

re`ija/directed by Dana Budisavljevi} scenarij/screenplay Dana Budisavljevi}, Jelena Paljan fotografija/cinematography Jasenko Rasol glasba/music Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz monta`a/editing Marko Ferkovi} igrajo/cast Alma Prica (Diana), Igor Samobor (Julije), Mirjana Karanovi} (Julijeva sestra/Julije's sister), Biserka Ip{a (ga./Mrs. \akula), Kre{imir Miki} (g./Mr. Stein), Ermin Bravo (Bresler), @ivko Zelenbrz (pri~a/witness), Nada Vlaisavljevi} (pri~a/witness), Zorka Janjanin (pri~a/witness), Milorad Jandri} (pri~a/witness) producentki/producers Miljenka ^ogelja, Olinka Vi{tica produkcija/production Hulahop d.o.o. Nova ves 18, 10000 Zagreb, Croatia E info�hulahop.hr format/format DCP, ~b/b&w dol`ina/running time 88'

A docu-fiction about an astonishing rescue campaign that helped save the lives of numerous children during WWII. Winner of six awards at the 2019 Pula Film Festival.

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Pulj/Pula 2019 (najbolj{i film/Best Film, najbolj{a re`ija/Best Director, nagrada ob~instva/Audience Award, najbolj{a monta`a/Best Editing, najbolj{a glasba/Best Music, nagrada FEDEORA/FEDEORA Award), Portoro` 2019

The story follows a remarkable rescue campaign that took place in Zagreb during World War II. It is a story about a woman who, with a handful of her closest associates, saved more than 10,000 children from certain death in the infamous camps established by the Ustashi, collaborators of the Nazi Germany. For a long time, her name was erased from history, as her remarkable deeds were attributed to others. Her identity remained unknown even to the children whose lives she saved. Her name is Diana Budisavljevi}. "I don't know about Slovenia, but in Croatia revisionism is highly present. Society is divided into the Ustashi and the Partisans. /.../ I think the mission of this film is to put things back in their proper place through a humanitarian story, the story of Diana Budisavljevi} who pledged political allegiance neither to the Ustashi nor the Communists. Things get resolved through her story, through the rescue of children from the Independent State of Croatia's camp. I think that after this movie no one will ever be able to say that there were no camps or racial laws. And also, that the Communists after the war really acted as winners, that is, that they did not give credit to anyone else." (Dana Budisavljevi})

Dana Budisavljevi}

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Rojena leta 1975 v Zagrebu. Na zagreb{ki Akademiji dramskih umetnosti je diplomirala iz filmske in TV monta`e. Delala je kot monta`erka, asistentka produkcije in organizatorka filmskih festivalov. Kot re`iserka je debitirala leta 2004 z dokumentarcem Sve 5!. Dnevnik Diane Budisavljevi} je njen prvi celove~erni film.

2004 Sve 5! (Everything's Fine) (dok./doc.) 2012 Nije ti `ivot pjesma Havaja (dok./doc.) 2019 Dnevnik Diane Budisavljevi} (The Diary of Diana B.)

prodaja/world sales Hulahop d.o.o. Nova ves 18, 10000 Zagreb, Croatia E info�hulahop.hr distribucija/distribution Cinemania Roj~eva 1 1000 Ljubljana E info�cinemania-group.si

Born in 1975 in Zagreb. She graduated in film and TV editing from the Zagreb Academy of Dramatic Art. Budisavljevi} worked as an editor, production assistant and film festival organiser. She made her directorial debut in 2004 with the documentary Everything's Fine. The Diary of Diana B. is her first feature film.

79


Panorama svetovnega filma Panorama of World Cinema

Foter Ba{tata The Father Kristina Grozeva, Petar Val~anov

re`ija/directed by Kristina Grozeva, Petar Val~anov scenarij/screenplay Kristina Grozeva, Petar Val~anov fotografija/cinematography Krum Rodriguez glasba/music Hristo Namliev monta`a/editing Petar Val~anov igrajo/cast Ivan Barnev (Pavel), Ivan Savov (Vasil), Tanja [ahova (Ljubka), Hristofor Nedkov (zdravnik/doctor), Margita Go{eva (Kalina) producenti/producers Kristina Grozeva, Petar Val~anov, Konstantina Stavrianou, Irini Vougioukalou produkcija/production Abraxas Film Zaharna fabrika 21 Sofia 1345, Bulgaria E abraxasfilm�abv.bg & Graal Films (Greece) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 87' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Karlovi Vari/Karlovy Vary 2019 (najbolj{i film/Best Film), Sakhalin 2019 (najbolj{a re`ija/Best Director, nagrada ob~instva/Audience Award), Toronto 2019, London 2019, Valladolid 2019

prodaja/world sales Wide 17 rue Cadet 75009 Paris, France E infos�widemanagement.com distribucija/distribution Fivia d.o.o. Prelo`nikova 1 3212 Vojnik E cenex�siol.net

Zmagovalni film leto{njega festivala v Karlovih Varih. Intimna dru`inska drama, ki nam skozi vrsto komi~nih in absurdnih dogodkov poka`e, kako te`ko je negovati pristen odnos s tistimi, ki so nam blizu.

The winning film of the 2019 Karlovy Vary Festival. An intimate family drama about the difficulties of connecting with those close to us, The Father's story is depicted through many carefully arranged absurd or comic situations.

Vasil je pravkar pokopal svojo drago `eno Ivanko. Na pogrebu pa mu soseda pove, da jo Ivanka vztrajno posku{a priklicati po telefonu. Vasil je prepri~an, da mu `ena posku{a nekaj povedati, zato poi{~e pomo~ znanega medija, da bi mu pomagal vzpostaviti stik z njo. Njegov sin Pavel ga posku{a spraviti k pameti, a Vasil trmasto vztraja pri svoji nameri ...

Vasil has just lost his long-time partner in life, his wife Ivanka. When a woman at her funeral proclaims that the dead woman called her cell phone, Vasil solicits the help of a well-known psychic in order to try to contact his wife. His son Pavel tries to bring him to his senses, but Vasil stubbornly insists on doing things his own way.

"Razmerje med o~etom in sinom sva osnovala na stvareh, ki sva jih opazovala okoli sebe, ki so se dogajale med nami in na{imi star{i. Mislim, da je o tem pomembno govoriti. Pomembno je biti bolj povezan in dobro re{evati te`ave. Mislim, da nas te stvari �poka`e na mobilni telefon� ne povezujejo, velikokrat so ovire pri sporazumevanju. Zato je pomanjkanje ustrezne komunikacije postalo ena glavnih tem najinega filma." (Kristina Grozeva)

"The relationship between father and son was built based on what we saw happening around us, what we saw happening between us and our parents. I think it's something important to talk about. It's important to try to be more connected and solve our problems in a good way. We think these things �points at a mobile phone� do not connect us, many times they're obstacles in the way of communication. That's why miscommunication became one of the main topics of our film." (Kristina Grozeva)

Kristina Grozeva, Petar Val~anov

skupna filmografija (izbor)/joint filmography (selection)

Grozeva (roj. 1976) in Val~anov (roj. 1982) sta {tudirala filmsko re`ijo na Akademiji za gledali{~e in film v Sofiji. Skupaj sta posnela nekaj kratkih filmov, za katere sta prejela {tevilne ugledne nagrade na razli~nih mednarodnih filmskih festivalih (Clermont-Ferrand, Busan, Bruselj). Film Foter je njun tretji celove~erec.

2014 Urok (The Lesson/U~na ura) 2016 Slava (Glory/Slava) 2019 Ba{tata (The Father/Foter)

Grozeva (1976) and Valchanov (1982) studied film directing at the NATFA Academy for Theatre and Film Arts in Sofia, Bulgaria. Their shorts have been awarded at several major international festivals, including Clermont-Ferrand, Bussan and Brussels. The Father is their third feature film.

80

Bolgarija, Gr~ija Bulgaria, Greece 2019


Panorama svetovnega filma Panorama of World Cinema

Joel Joel Joel Argentina Argentina 2018

Carlos Sorín

re`ija/directed by Carlos Sorín scenarij/screenplay Carlos Sorín fotografija/cinematography Iván Gierasinchuk glasba/music Nicolás Sorin monta`a/editing Mohamed Rajid igrajo/cast Joel Noguera (Joel), Victoria Almeida (Cecilia), Diego Gentile (Diego), Ana Katz (Marta), Emilce Festa (Nancy), Gustavo Daniele (Ferreyra) producent/producer Juan Pablo Buscarini produkcija/production Pampa Films Darwin 1154 Sector C, PB E, Palermo Buenos Aires (C1414CUX) Argentina E info�pampafilms.com.ar format/format DCP barvni/colour dol`ina/running time 100'

Presunljiva in zahtevna drama o premagovanju predsodkov tako v o`jem dru`inskem krogu kot tudi v {ir{i skupnosti. Cecilia in Diego sta `e dolgo na uradnem seznamu prosilcev za posvojitev otrok. Kmalu zatem, ko se par preseli v odro~no vasico v Patagoniji, jima socialna slu`ba naposled dodeli otroka. Joel je star devet let – precej ve~, kot sta pri~akovala. Je redkobeseden, zato se novope~ena star{a te`ko spoprijemata z novo vlogo. Toda kmalu se izka`e, da Joel v {oli precej manj skopari z besedami, so{olcem pripoveduje o odra{~anju v razbiti dru`ini, zgodbe o mamilih in nasilju v velikem mestu. Star{i drugih otrok se za~nejo prito`evati, da Joel slabo vpliva na njihove otroke.

So there he is at the table, their brand-new adopted child. Suspicious look, messy hair. Joel is nine – older than Cecilia and Diego had expected. He doesn't say much more than 'yes' and 'no'. Building a new family life apparently involves a lot of trial and error. A bigger problem is that Joel does talk at school, where he boasts about leading a gangster lifestyle and taking cocaine. The other parents protest about the bad influence he is having on their children.

"Moj triletni vnuk se je hodil igrat v park, kamor je zahajal tudi de~ek, ~igar mama je bila oku`ena z virusom HIV. Drugi star{i v parku so se bali, da bo de~ek oku`il tudi njihove otroke. Njihov strah se mi je zdel neutemeljen, a hkrati je tudi mene pre{inilo: 'Kaj ~e ugrizne mojega vnu~ka?' To dvojno moralo sem postavil v sredi{~e svojega filma." (Carlos Sorín)

"The park that my three-year-old grandson used to play in was also visited by a boy whose mother was HIV-positive. The parents of the children playing in the park feared that the boy would infect their children. I found their fear unfounded, but at the same time a thought occurred to me: 'What if he bites my grandson?' I had to place this dual morality in the centre of my film." (Carlos Sorín)

Carlos Sorín

filmografija/filmography

Rojen leta 1944 v Buenos Airesu. Je filmski re`iser, scenarist, direktor fotografije in producent. Za celove~erni prvenec z naslovom La película del rey je leta 1986 osvojil kar pet zlatih kondorjev, nagrad argentinskega zdru`enja filmskih kritikov, njegov najve~ji uspeh doslej pa je film Historias mínimas, za katerega je prejel kar 26 uglednih mednarodnih nagrad.

1986 1989 2002 2003 2004 2006 2008 2011 2012 2018

Born in 1944, in Buenos Aires, Sorín is a filmmaker, screenwriter, cinematographer and producer. His feature film debut, A King and His Movie, received five Argentine Film Critics Association Silver Condor Awards. Winner of more than 26 awards, Minimal Stories is his most acclaimed feature.

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Rotterdam 2018, Havana 2018 (najbolj{i scenarij/Best Screenplay)

A heart-rending and complex drama about overcoming prejudices within the contexts of a family and broader community.

prodaja/world sales Latido Films Calle Veneras 9, 6 28013 Madrid, Spain E latido�latidofilms.com

La película del rey (A King and His Movie) Eversmile, New Jersey Historias mínimas (Minimal Stories) Ensayo (TV-serija/TV series) Bombón – El perro El camino de San Diego (The Road to San Diego) La ventana (The Window) El gato desaparece (The Cat Vanishes) Días de pesca (Gone Fishing) Joel

81


Panorama svetovnega filma Panorama of World Cinema

Kraljestvo El reino The Realm [panija Spain 2018

Rodrigo Sorogoyen re`ija/directed by Rodrigo Sorogoyen scenarij/screenplay Isabel Peña, Rodrigo Sorogoyen fotografija/cinematography Alejandro de Pablo glasba/music Olivier Arson monta`a/editing Alberto del Campo igra/cast Antonio de la Torre (Manuel), Mónica López (Inés), Josep María Pou (Frías), Nacho Fresneda (Paco), Ana Wagener (La Ceballos), Bárbara Lennie (Amaia Marín), Luis Zahera (Cabrera), Francisco Reyes (Alvarado), María de Nati (Nati), David Lorente (Gallardo) producenta/producers Gerardo Herero, Mikel Lejarza produkcija/production Tornasol Films C/ Veneras, 9 – Planta 7 28013 Madrid, Spain E tornasol�tornasolfilms.com format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 126'

[panski politik, ki se je do bogastva dokopal podlo in nezakonito, po medijskem razkritju njegovih mahinacij uporabi vsa sredstva, da bi odnesel celo ko`o.

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) nagrade goya/Goya Awards 2019 (najbolj{a mo{ka vloga/Best Lead Actor, najbolj{a stranska mo{ka vloga/Best Supporting Actor, najbolj{a re`ija/Best Director, najbolj{i izvirni scenarij/Best Original Screenplay), San Sebastian 2018, Toronto 2018

Vplivnemu lokalnem politiku Manuelu se obeta skoraj{nji skok v dr`avno politiko, toda ko neki ~asopis objavi novico o korupcijski aferi, v katero je vpleten, je njegovega idili~nega `ivljenja v hipu konec. Manuela njegova stranka nemudoma izob~i in naenkrat mu obrnejo hrbet prav vsi, ki so si {e pred nekaj urami prizadevali postati njegovi najbolj{i prijatelji. Da bi se izognil zaporni kazni, pa je Manuel pripravljen uni~iti `ivljenje {tevilnih ljudi. "Sprva smo hoteli govoriti o politi~nem razredu in njegovem prete`nem pomanjkanju etike. Navsezadnje pa je bilo pomembneje premisliti, kako se to pomanjkanje prena{a na dru`bo. Imamo politike, ki si jih zaslu`imo. Dejstvo, da je Donald Trump predsednik ZDA, zrcali razvoj ameri{ke dru`be, njene `elje, njene strahove. To ni naklju~je." (Rodrigo Sorogoyen)

prodaja/world sales Latido Films Calle Veneras 9, 6 28013 Madrid, Spain E latido�latidofilms.com distribucija/distribution Demiurg Lome 3 5274 ^rni Vrh E info�demiurg.si

Manuel is a crooked politician who enjoys the lifestyle that kickbacks afford. He eats at fancy restaurants, parties with his friends on yachts, and provides a very luxurious lifestyle for his family. Manuel brazenly bribes, extorts, and pays off anyone who threatens to expose the activities of his inner circle. When he is singled out to take the fall for a case of fraudulent government contracts, rather than admit to any wrongdoing, Manuel decides to sell out his whole party in an effort to avoid jail time. It's a decision that puts many lives at risk. "First, we wanted to talk about the political class, and its, on many occasions, lack of ethics. But ultimately, and more importantly, we wanted to reflect on how this lack of ethics extends to our society. We have the politicians we deserve. That Donald Trump is president of the United States is a reflection on how American society has evolved, of what it longs for, what it fears. It's no coincidence." (Rodrigo Sorogoyen)

Rodrigo Sorogoyen

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Rojen leta 1981 v Madridu. Po {tudiju filma na Madridski filmski {oli je sprva pisal scenarije za televizijske serije, pri petindvajsetih letih pa je s Perisom Romanom sore`iral svoj prvi celove~erec 8 citas. Sredstva za snemanje drugega celove~erca z naslovom Stockholm je zbral s pomo~jo mno`i~nega financiranja. Za film Kraljestvo je prejel {tevilne ugledne filmske nagrade.

2008 2013 2013 2016 2018

Born in 1981 in Madrid. studied film at the School of Cinematography and Audiovisual of the Community of Madrid and started his professional career as a screenwriter for TV series. At the age of 25, he co-helmed his first feature, Eight Dates, with Peris Romano. The funds for his next film, Stockholm, were raised by crowdfunding. The Realm won numerous prestigious awards.

82

After his shady dealings are exposed by the media, a corrupt Spanish politician uses all available means to save his skin.

8 Citas (Eight Dates) Stockholm El iluso (kratki/short) Que Dios nos perdone (May God Save Us) El Reino (The Realm/Kraljestvo)


Panorama svetovnega filma Panorama of World Cinema

Mle~ni zobje Babyteeth Babyteeth Avstralija Australia 2019

Shannon Murphy

Prvenec avstralske re`iserke Shannon Murphy, ki je na svetovni premieri v Benetkah le redko koga pustil brez solze v o~eh.

There wasn't a dry eye in the house when Australian director Shannon Murphy's feature debut received its world premiere at the Venice Film Festival.

Milla je resno bolna najstnica, ki se noro zaljubi v nepomembnega dilerja Mosesa, kar njenim star{em predstavlja najhuj{o no~no moro. Ko dekle v nepri~akovani ljubezni najde novo voljo do `ivljenja, se stvari zapletejo, saj dotedanja moralna pravila nenadoma zletijo skozi okno. Milla zdaj vsem okoli sebe razlaga, kako je treba `iveti, kadar nima{ ~esa izgubiti. Nekaj, kar se je njeni dru`ini sprva zdelo kot katastrofa, zdaj postane zgled, kako hvale`ni moramo biti za vsak trenutek tega ~udovitega kaosa, ki mu re~emo `ivljenje.

When seriously ill teenager Milla falls madly in love with a petty drug dealer Moses, it's her parents' worst nightmare. But as Milla's first brush with love brings her a new lust for life, things get messy and traditional morals go out the window. Milla soon shows everyone in her orbit how to live like you have nothing to lose. What might have been a disaster for the Finlay family instead leads to letting go and finding grace in the glorious chaos of life.

"S filmom Mle~ni zobje sem si prizadevala najti filmski jezik, ki bi ustrezal posebnemu tonu nespo{tljivosti in ~ustvenosti v ostroumnem scenariju Rite Kalnejais. Navdihnil me je izziv usklajevanja dvojnosti humorja in bole~ine v vsakem prizoru. /.../ Upam, da bo film gledalcem ponudil ~ustveno izku{njo, ki jo do`ivljajo globoko v kosteh, ter jim omogo~i, da slavijo lastno razmerje in hrepenijo po njem." (Shannon Murphy)

"My ambition with Babyteeth was to find a cinematic language to match the peculiar tone of irreverence and sentiment in Rita Kalnejais' whip-smart script. I was inspired by the challenge of harmonising this duality of humour and pain in every frame of the film. /.../ I hope audiences have a visceral experience watching Babyteeth, one they feel deep in their bones that allows them to ache for and celebrate their own relationships." (Shannon Murphy)

Shannon Murphy

filmografija/filmography

Odra{~ala je v Hongkongu, Singapurju, Afriki in Avstraliji. Ustvarjalno pot je za~ela kot gledali{ka re`iserka. Leta 2013 je diplomirala iz filmske re`ije na Avstralski {oli za film in televizijo. Njen diplomski film Kharisma so med drugim prikazali na festivalih v Cannesu in Torontu. Je tudi re`iserka uspe{nih TV serij. Mle~ni zobje je njen celove~erni prvenec.

2012 2013 2014 2014 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Raised in Hong Kong, Singapore, Africa and Australia, Shannon Murphy started out on her career as a theatre director. She graduated from the Australian Film Television and Radi school (AFTRS) in 2013 in film directing. Her graduating short film, Kharisma, has screened at festivals that include Cannes and Toronto. Murphy also directs smash hit Australian series. Babyteeth is her debut feature film.

re`ija/directed by Shannon Murphy scenarij/screenplay Rita Kalnejais fotografija/cinematography Andrew Commis glasba/music Amanda Brown monta`a/editing Stephen Evans igrajo/cast Ben Mendelsohn (Henry), Essie Davis (Anna), Eliza Scanlen (Milla), Toby Wallace (Moses), Emily Barclay (Toby), Andrea Demetriades (Jenny), Charles Grounds (Dean), Justin Smith (pijani popevkar/ drunk crooner), Arka Das (Shaun), Priscilla Doueihy (Kathy), Georgina Symes (Polly), Renee Billing (Lisa), Jack Yabsley (predstavnik vlade/ government spokesperson) producent/producer Alex White produkcija/production Whitefalk Films 58 Wells St Redfern NSW 2016, Australia E alex�whitefalkfilms.com format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 120' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Benetke/Venice 2018 (najbolj{i mladi igralec/Best Young Actor), Zürich 2019, London 2019, Hamburg 2019

prodaja/world sales Celluloid Dreams 2 rue Turgot 75009 Paris, France E info�celluloid-dreams.com

Being Brendo (TV-serija/TV series) The Comeback (kratki/short) Love Me Tender (kratki/short) Kharisma (kratki/short) Pineapple Squat (kratki/short) Eaglehawk (kratki/short) Offspring (TV-serija/TV series) Love Child (TV-serija/TV series) Sisters (TV-serija/TV series) Rake (TV-serija/TV series) On the Ropes (miniserija/mini series) Babyteeth (Mle~ni zobje)

83


Panorama svetovnega filma Panorama of World Cinema

Nere{eni primer Daga Hammarskjölda Cold Case Hammarskjöld Cold Case Hammarskjöld Danska, Norve{ka, [vedska, Belgija Denmark, Norway, Sweden, Belgium 2019

Mads Brügger re`ija/directed by Mads Brügger scenarij/screenplay Mads Brügger fotografija/cinematography Tore Vollan monta`a/editing Nicolas Nørgaard Staffolani nastopa/with Mads Brügger producenti/producers Peter Engel, Andreas Rocksén, Bjarte M. Tveit produkcija/production Wingman Media Istedgade 91 1650 Kopenhagen, Denmark E engel�wingman.dk format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 128' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Sundance 2019 (najbolj{i re`iser tujega dokumentarnega filma/World Documentary Best Directing Award), London 2019, Göteborg 2019

Provokativen danski novinar razkriva {e enega od nere{enih primerov politi~ne zarote. V~asih se z zlove{~o resnico ni mogo~e soo~iti druga~e kot skozi absurd in ironijo. Leta 1961 je letalo generalnega sekretarja Zdru`enih narodov Daga Hammarskjölda skrivnostno strmoglavilo. Ker je Hammarskjöld v nasprotju z `eljami evropskih rudarskih podjetij in drugih vplivnih organizacij zagovarjal neodvisnost Konga, se je pojavil utemeljen sum, da je {lo za atentat. Petdeset let po dogodku, ki {e vedno ni do~akal sodnega epiloga, danski novinar in filmar razkriva zamol~ane podrobnosti in preigrava razli~ne scenarije zarot, da bi se pribli`al resnici. Z zasebnim {vedskim preiskovalcem se odpravita po zakritih sledeh, a z vsakim novim odkritjem, la`nim namigom, zamol~anim intervjujem in {tevilnimi slepimi ulicami, v katere zaideta, postaja vse bolj jasno, da je bila v ozadju zarota nepredstavljivih razse`nosti ... "Film govori o dveh belih Skandinavcih srednjih let, ki se odlo~ita ugotoviti, kaj se je zgodilo s {vedskim diplomatom. Nekako naletita na obrise mogo~ega ~rnskega holokavsta. Po mojem mnenju je to odkritje, ki vzame sapo. Pri svojih filmih si vedno prizadevam za edinstvenost. /…/ Pomembno se mi zdi, da gledalci ne glede na svoje mnenje o filmu ob~utijo: Nikoli {e nisem videl ~esa tak{nega!" (Mads Brügger)

prodaja/world sales DR Sales Emil Holms Kanal 20 0999 Kopenhagen, Denmark E kimc�dr.dk

In 1961, United Nations secretary-general Dag Hammarskjöld's plane mysteriously crashed. It's understood that because Hammarskjöld was, at the time, advocating for Congo's independence (against the wishes of European mining companies and other powerful entities), the "crash” was an assassination. With the case still unsolved 50-plus years later, Danish journalist and filmmaker Mads Brügger leads us down an investigative rabbit hole to unearth the truth. He and his Swedish private-investigator sidekick tirelessly pursue a winding trail of clues, but they turn up more mysteries than revelations. Scores of false starts, dead ends, and elusive interviews later they begin to sniff out something more monumental than anything they’d initially imagined. "The film is about two middle-aged white Scandi guys who embark on a case to try to find out what happened to a Swedish diplomat and somehow stumble upon the outlines of a possible black holocaust. This, to my mind, is mind-blowing. I always strive for uniqueness in my films. /…/ For me it's important that no matter what people think about the film, they will feel: I've never seen anything like this before!" (Mads Brügger)

Mads Brügger

filmografija/filmography

Danski novinar, moderator, pisatelj in re`iser, rojen leta 1972. S tiskanih medijev in radia je presedlal na televizijo, kjer se je preizkusil kot scenarist in voditelj pogovornih oddaj. Kot re`iser dokumentarnih filmov se kriti~no loteva tem, kot sta prikaz totalitaristi~nega re`ima Severne Koreje ali raziskovanje trgovanja z afri{kimi diamanti.

2004 2006 2011 2018 2019

A Danish journalist, television host, author and filmmaker born in 1972. He has worked for magazines and newspapers, produced award-winning radio programs, and hosted television shows. The themes explored in his documentary films include North Korea's totalitarian regime and the African diamond trade.

84

Provocative Danish journalist uncovers another unsolved political mystery. Sometimes absurdity and irony are the emboldening ingredients needed to confront what’s truly sinister.

Danes for Bust (dok. TV-serija/doc. TV series) Det røde kapel (The Red Chapel) (dok./doc.) The Ambassador (Veleposlanik) (dok./doc.) St. Bernard Syndicate (The Saint Bernard Syndicate) (dok./doc.) Cold Case Hammarskjöld (Nere{eni primer Daga Hammarskjölda) (dok./doc.)


Panorama svetovnega filma Panorama of World Cinema

O, ~udovita no~ O Beautiful Night O Beautiful Night Nem~ija Germany 2019

Xaver Böhm

re`ija/directed by Xaver Böhm scenarij/screenplay Xaver Böhm, Ariana Berndl fotografija/cinematography Jieun Yi glasba/music Paul Eisenach monta`a/editing Florian Miosge igrajo/cast Noah Saavedra (Juri), Marko Mandi} (Smrt/Death), Vanessa Loibl (Nina), Karin Neuhäuser (Frida), Elmar Gutmann (sosed/neighbour Hans) producenti/producers Janine Jackowski, Jonas Dornbach, Maren Ade produkcija/production Komplizen Film Hagelberger Straße 57 10965 Berlin, Germany E info�komplizenfilm.de format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 89'

V nenavadni no~ni odisejadi mladega glasbenika in skrivnostnega neznanca, polni mra~nih ~arobno-sanjskih podob, zaznamovanih s ~lovekovo minljivostjo, je eno glavnih vlog odigral slovenski igralec Marko Mandi}. Juri je mladi glasbenik, ki se boji smrti. Prav zato ga ~rni krokar, ki ga spremlja na vsakem koraku, {e posebej vznemiri. Neke no~i spozna skrivnostnega neznanca z vzhodnoevropskim naglasom, ki trdi, da je Smrt. Skupaj za~neta tavati po tema~nih ulicah, labirintih gokart stez in mra~nih beznicah, kjer se skrivajo u`ivalci opija. V enem izmed no~nih klubov Juri spozna privla~no Nino, ki se jima pridru`i na tem nenavadnem popotovanju, na katerem se prepletajo svetloba neonskih lu~i, groteskne podobe ter filozofska vpra{anja o ljubezni in smrti.

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Berlinale 2019, Lucca 2019 (nagrada {tudentske `irije/Student Jury Best Film), Amsterdam Imagine 2019 (najbolj{i evropski film/Best European Film)

Replete with dark oneiric images evocative of human mortality, this unusual nocturnal odyssey stars Slovenian actor Marko Mandi} in a leading role. A young musician who is afraid to die, Juri is being followed by a black raven which causes the young hypochondriac's heart to race. The bird drives him into the clutches of a mysterious man who speaks with an eastern European accent and claims to be Death himself. For Juri, a nocturnal odyssey begins which takes him through labyrinths of go-kart tracks, opium dens and chandeliers. He meets the fascinating Nina, who works in a peep show and becomes a passenger on Juri's hellishly somnambulistic trip.

"Strah pred smrtjo je od nekdaj mo~no ob~uten v mojem `ivljenju, zato sem `elel posneti iskren film, nekaj zelo osebnega. Poleg tega odra{~anje nekako zadu{i ~arobnost, ker vse postane rutina in izgubi privla~nost. Zato sem se vnovi~ hotel poglobiti v ta ob~utek odkritja ~arobnosti, in ta prostor mi predstavlja no~, ko so stvari bolj nepredvidljive in v bistvu skrivnostne." (Xaver Böhm)

"The fear of dying has always been very present in my life and I wanted to make an honest film, something very personal. Also, growing up somehow takes the magic away and everything becomes a routine and becomes less fascinating. So, I wanted to explore again that feeling of finding the magic again, and that place for me is at night, when things are more unpredictable and in essence, mysterious." (Xaver Böhm)

Xaver Böhm

filmografija/filmography

Rojen leta 1985 v Nem~iji. [tudiral je vizualno komuniciranje in interaktivne medije v Londonu in Berlinu, kjer danes ustvarja kot neodvisni filmski re`iser in animator. O, ~udovita no~ je njegov igrani prvenec, sicer pa za svoje filme ustvarja tudi glasbo in snema glasbene videospote.

2009 2014 2018 2019

prodaja/world sales The Match Factory Domstraße 60 50668 Cologne, Germany E info�matchfactory.de

Kurzschluss (kratki animirani/animation short) Roadtrip (kratki animirani/animation short) Down Down Down (kratki/short) O Beautiful Night (O, ~udovita no~)

Born in 1985, in Germany, Böhm is a Berlin-based freelance animator and filmmaker. He studied visual communication and interactive media in London and Berlin. He makes music videos for various artists and has written or co-written the music for all his films. O Beautiful Night marks his feature film debut.

85


Panorama svetovnega filma Panorama of World Cinema

Odpelji me na lep{e Take Me Somewhere Nice Take Me Somewhere Nice Bosna in Hercegovina, Nizozemska Bosnia and Herzegovina, The Netherlands 2019

Ena Sendijarevi} re`ija/directed by Ena Sendijarevi} scenarij/screenplay Ena Sendijarevi} fotografija/cinematography Emo Weemhoff glasba/music Ella van der Woude monta`a/editing Lot Rossmark igrajo/cast Sara Luna Zori} (Alma), Lazar Dragojevi} (Denis), Ernad Prnjavorac (Emir), Sanja Buri} (mama/mother), Jasna \uri~i} (Jovana) producenti/producers Iris Otten, Sander van Meurs, Pieter Kuijpers produkcija/production Pupkin Film Weesperzijde 4 1091 EA Amsterdam The Netherlands E info�pupkin.com format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 91' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Rotterdam 2019 (posebna omemba/ Tiger Award – Special Mention), Sarajevo 2019 (srce Sarajeva/Heart of Sarajevo)

prodaja/world sales Heretic 52 Tzavella Street 154 51 Neo psychiko, Athens Greece E info�heretic.gr

Razigran film ceste, v katerem se bosansko dekle, ki je otro{tvo pre`ivelo na Nizozemskem, ob obisku domovine soo~i z lastnimi koreninami in na pragu odraslosti do`ivi nepozabno pustolov{~ino.

A playful road movie and homecoming story, Take Me Somewhere Nice zeroes in on a Bosnian-born and Dutchraised girl who confronts the dilemma of her ethnic identity and embarks on an unforgettable adventure in the process.

Alma, ki je odra{~ala na Nizozemskem, se bli`a polnoletnosti. O~eta, ki `ivi v Bosni, skorajda ne pozna, zato se ob novici o njegovi hudi bolezni odlo~i, da ga bo obiskala v tamkaj{nji bolni{nici. To pomeni, da bo prvi~ obiskala tudi svojo domovino. Na potovanju v notranjost Bosne naj bi jo spremljal bratranec Emir, ki pa ne ka`e pretiranega navdu{enja. Na sre~o je tu Denis, privla~en in nadvse ustre`ljiv Emirjev prijatelj, ki v trenutku pritegne Almino pozornost. Skupaj se odpravijo na nepozabno vo`njo, polno nepredvidljivih prigod, ki ljubezen in prijateljstvo postavijo na preizku{njo.

On the edge of adulthood, Alma leaves her mother's home in the Netherlands and travels to her native Bosnia to visit the father she's never met. But from the start nothing goes as planned. Her cousin Emir gives her a frosty reception and mocks her easy life in the West. At the same time, undeniable sexual chemistry leads Alma into a passionate relationship with Emir's best friend, the troublemaker Denis. As the obstacles mount, Alma stays fearlessly determined to follow her plan and find her father. She just has to figure herself out first.

"@elela sem uporabiti humor in tehniko odtujitve za predstavitev gledalcu, da je svet, ki ga gradim, skonstruiran. Ko si film ogledate, ne vidite socialnorealisti~nega sveta. V dana{njem ~asu, ko je kamera vsakomur dostopna, je vedno bolj pomembno, da filmski ustvarjalec svet skonstruira. Tako gledalec lahko vzpostavi razdaljo in v odnosu na konstrukt razmisli o resni~nem svetu. Ne trdim, da je na{ svet ~udovit, pravim le: 'Hej, ta svet je ~isto absurden, okej?' Torej lahko ustvarimo drugo razli~ico, ker ni treba, da je tak{en." (Ena Sendijarevi})

"I wanted to use humour and estrangement techniques to show the viewer that the world that I'm building is constructed. When you look at the film, you don't see a social realistic world. In these times, where everyone can get a camera and film, it's more and more important for the filmmaker to construct a world. This is how the viewer can take distance and reflect on the real world and think. I'm not saying our world is a wonderful place, I'm just saying 'Hey, this place is very absurd, ok?' So, maybe we can make another version because this doesn't have to be like this." (Ena Sendijarevi})

Ena Sendijarevi}

filmografija/filmography

Rojena leta 1987 v Bosni. Na Univerzi v Amsterdamu je {tudirala medije in kulturo, iz filma pa se je dodatno izobra`evala na Nizozemski filmski akademiji. Njen kratki film Import je bil premierno prikazan na festivalu v Cannesu, Odpelji me na lep{e pa je njen celove~erni prvenec.

2013 2014 2016 2019

Born in 1987 in Bosnia. She studied media and culture at the University of Amsterdam and was subsequently educated at the Dutch Film Academy. Her short film Import premiered at the Cannes Film Festival in Quinzaine des Réalisateurs. Take Me Somewhere Nice is her first feature-length film.

86

Reizigers in de nacht (Travellers into the Night) (kratki/short) Fernweh (kratki/short) Import (kratki/short) Take Me Somewhere Nice (Odpelji me na lep{e)


Panorama svetovnega filma Panorama of World Cinema

Ritem udarcev Beats Beats Velika Britanija Great Britain 2019

Brian Welsh

re`ija/directed by Brian Welsh scenarij/screenplay Kieran Hurley, Brian Welsh fotografija/cinematography Benjamin Kracun glasba/music Stephen Hindman, Penelope Trappes monta`a/editing Robin Hill igrajo/cast Cristian Ortega (Johno), Lorn MacDonald (Spanner), Laura Fraser (Alison), Ross Mann (D-Man), Gemma McElhinney (Laura), Amy Manson (Cat), Rachel Jackson (Wendy), Brian Ferguson (Robert) producentka/producer Camilla Bray produkcija/production Rosetta Productions 2nd Floor, 187 Wardour Street GB – London W1F 8ZB, UK E camilla�sixteenfilms.co.uk format/format DCP, ~b/b&w dol`ina/running time 96'

Zabavna zgodba o prijateljstvu, uporni{tvu in evfori~nosti trenutka, ko mladina zdru`i mo~i za skupno stvar, ovita v opojne ritme porajajo~e se elektronske glasbene scene devetdesetih let.

A universal story of friendship, rebellion and the irresistible power of gathered youth, set to a soundtrack as eclectic and electrifying as the scene it gave birth to, Beats is a story for our time.

Majhen kraj na [kotskem leta 1994. Johnno in Spanner sta najbolj{a prijatelja na pragu odraslosti, ki ju `ivljenje kmalu odnese po razli~nih poteh. Pred njima je {e zadnje skupno poletje in to je divje kot {e nobeno doslej. Po Veliki Britaniji se nezadr`no {iri virus elektronske plesne glasbe, ki popolnoma obsede tudi fanta. Na svojo zadnjo skupno no~ se `eljna novih dogodiv{~in odpravita na ilegalni rejv. To je spust v mamljivi svet anarhije in svobode, ki pa ga policija nikakor ne misli gledati od dale~.

1994. Best mates Johnno and Spanner share a deep bond, forged through childhood. Now on the cusp of adulthood, life is destined to take them in very different directions. But this summer is going to be different for them. The explosion of the free party scene and the largest counter-cultural youth movement in recent history is happening across the UK. In pursuit of adventure and escape the boys head out on one last night together to an illegal rave: a journey into an underworld of anarchy and freedom that ends with a full-on collision with the forces of law and order.

"Spoznal sem sceno subkulturnih tehno zabav in izku{nja me je docela preobrazila. Odra{~al sem v Aberdeenu ob pogostem nasilju in trdih drogah, najstni{tvo sem do`ivljal kot zastra{ujo~e. Vendar sem spoznal ta svet ... sli{ati je zelo sentimentalno ... ljubezen, kolektivne radosti ter zabavo in prijateljstva. V tistem ~asu se mi to samo po sebi ni zdela skoraj politi~na izku{nja, ko pa se ozrem nazaj, vidim, da je bila." (Brian Welsh)

"I was introduced to that scene of underground techno parties and it was a hugely transformative experience for me. I grew up in Aberdeen at a time when there was a lot of violence and hard drug use and I found my teenage years quite scary. But I was introduced to this world of ... it all sounds a bit cheesy ... of love and communal joy and fun and friends. At the time I didn't consider that that in itself could be considered an almost political experience but looking back it was." (Brian Welsh)

Brian Welsh

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Rojen leta 1981 v Falkirku na [kotskem. Sprva se je ukvarjal s filmsko monta`o, potem pa se je vpisal na britansko {olo za film in televizijo ter za~el re`irati.

2009 2010 2014 2016 2019

Born in 1981 in Falkirk, Scotland. He began his career as a film editor before attending the National Film and Television School in the UK and devoting himself to filmmaking.

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Rotterdam 2019, Glasgow 2019

prodaja/world sales Wild Bunch 65 rue de Dunkerque 75009 Paris, France E sales�wildbunch.eu

Kin In Our Name Glasgow Girls (TV) The Rack Pack Beats (Ritem udarcev)

distribucija/distribution Fivia d.o.o. Prelo`nikova 1 3212 Vojnik E cenex�siol.net

87


Panorama svetovnega filma Panorama of World Cinema

Vsak dan je dober dan Nichinichi Kore Kôjitsu Every Day a Good Day Japonska Japan 2018

Tatsushi Ohmori re`ija/directed by Tatsushi Ohmori scenarij/screenplay Tatsushi Ohmori, Noriko Morishita (roman/novel) fotografija/cinematography Kenji Maki glasba/music Hiroko Sebu monta`a/editing Hayano Ryo igrajo/cast Haru Kuroki (Noriko), Mikako Tabe (Michiko), Kirin Kiki (u~iteljica/teacher Takeda), Mayu Tsuruta (Yukino), Shing Tsurumi (Norikin o~e/Noriko's father), Fuyuka Kooriyama (Norikina mama/Noriko's mother), Megumi Takizawa (Yumiko), Saya Kawamura (Sanae), Mizuki Yamashita (Hitomi), Chihiro Okamoto (Norikin brat/ Noriko's brother) producenti/producers Tomomi Yoshimura, Ryuji Kanai, Takahiko Kondo produkcija/production Yoake Pictures (Japan) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 100'

Topla zgodba mlade japonske {tudentke, ki spozna, da je pitje ~aja brez~asen ritual, ki `enskam daje okus svobode in brezmade`no sveti{~e miru.

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) nagrade Japonske akademije/ Japanese Academy Awards (najbolj{a igralka/Best Actress, najbolj{a stranska igralka/Best Supporting Actress)

Noriko je tik pred koncem {tudija in brez posebnih na~rtov za prihodnost, ko ji mati predlaga, da bi {tudirala ~ajni ritual. Ko se nad idejo navdu{i tudi njena sestri~na, je odlo~itev jasna. V skrivnost starodavnega obreda ju uvede nenavadna gospa Takeda, ki `ivi v sose{~ini. Leta minevajo in Noriko se tiho spopada z `ivljenjem, tako s smehom kot s solzami. Slu`ba za slu`bo, izguba fanta in smrt o~eta je le nekaj prelomnic, ob katerih ugotovi, da je edina stalnica v njenem `ivljenju ta spo{tljivi ritual, kjer lahko v natan~no odmerjenih gestah in ritmu vedno okusi brezmejni ob~utek svobode. "/.../ Vsak dan je dober dan pou~eno in veli~astno prika`e, da je ~ajni obred veliko ve~ kot relikvija iz fevdalizma, ki jo razkazujejo o~aranim opazovalcem. Junakinji in drugim privr`enkam obreda sado (~ajna pot) je svetlo utele{enje ~uje~nosti – filozofije in prakse `ivljenja v sedanjem trenutku, ki je obenem brez~asno in modno." (Mark Schilling, The Japan Times)

prodaja/world sales ColorBird Inc. 3-10-3 Kamimeguro, Meguro-ku Tokyo 153–0051, Japan E info�colorbird.co.jp

Nearing the end of university, Noriko is not having much luck finding either herself or a job when her mother suddenly suggests she study tea ceremony. Noriko is cool to the idea, but her cousin Michiko likes it and suggests they both go. Nearby lives Mrs Takeda, a tea ceremony teacher who, as people say, is not 'your ordinary old lady.' In the following years Noriko drifts from job to job, loses a boyfriend and then her father. The only constant in her life is the tea ceremony, in whose tightly prescribed movements and rhythms she eventually finds a unique sense of freedom. "/.../ Every Day a Good Day knowledgeably and gorgeously shows how tea ceremony is far more than a feudal-era relic trotted out for bemused observers. For the heroine and her fellow followers of sado (the way of tea), it is a shining embodiment of mindfulness – the philosophy and practice of living in the moment that is both timeless and trendy." (Mark Schilling, The Japan Times)

Tatsushi Ohmori

filmografija/filmography

Rojen leta 1970 v Tokiu na Japonskem. @e med {tudijem je snemal filme na 8-milimetrski trak, vendar se je pozneje posvetil igralstvu. Leta 2015 je debitiral s filmom Gerumaniumu no yoru. Danes je priznan japonski re`iser, scenarist in igralec.

2005 2010 2011 2013 2013 2016 2017 2018 2019

Born in 1970 in Tokyo, Japan. While in college, he began making 8 mm films, but started working as an actor after graduation. Today enjoying the repute of an acclaimed Japanese director, screenwriter and actor, Ohmori directed his first film, The Whispering of the Gods, in 2005.

88

A life-size human drama about a female college student, Noriko, finding in the Japanese art of tea ceremony a women's refuge, an immaculate sanctuary of calm and composure.

Gerumaniumu no yoru (The Whispering of the Gods) Kenta to Jun to Kayo-chan no kuni (A Crowd of Three) Mahoro ekimae Tada benriken (Tada's Do-It-All House) Botchan (Bozo) Sayonara keikoku (The Ravine of Goodbye) Setoutsumi (Seto and Utsumi) Hikari (And Then There Was Light) Nichinichi Kore Kôjitsu (Every Day a Good Day/Vsak dan je dober dan) Taro no Baka (Taro the Fool)


Panorama svetovnega filma Panorama of World Cinema

Wilcox Wilcox Wilcox Kanada Canada 2019

Denis Côté

re`ija/directed by Denis Côté scenarij/screenplay Denis Côté fotografija/cinematography François Messier-Rheault glasba/music Roger Tellier Craig monta`a/editing Matthew Rankin igra/cast Guillaume Tremblay (Wilcox) producenta/producers Denis Côté, Annie St. Pierre produkcija/production Inspiratrice & Commandant H2T 1V5 Montréal Canada E erratum3�videotron.ca & GreenGround Productions format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 66' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Locarno 2019

Tiho, meditativno posvetilo begu iz hrupa zahodne civilizacije in iskanju ultimativne svobode onkraj dru`benih norm.

A quiet, meditative paean to escape from the noise of Western civilisation and breaking free from social norms.

Wilcox je mo{ki, ki z velikim nahrbtnikom potuje po osamelih cestah in brezimnih poljih. Preno~i{~e poi{~e v zapu{~enih hi{ah, hrano pa ukrade v trgovini ali pa se zana{a na dobroto tujcev. Ker nikoli ne spregovori, o njem ne vemo ni~ ve~ od tistega, kar se dogaja pred na{imi o~mi. Naj ga imamo za nomada, dezerterja, delinkventa ali survivalista, Wilcox potuje po prostrani pokrajini v iskanju ne~esa, kar bi najpreprosteje opisali s pojmom svoboda.

With his huge backpack and high boots Wilcox trudges around the countryside, traversing deserted roads and nameless fields, living in the moment and connecting with nature. Breaking into either abandoned homes, stealing from the supermarket or relying on the kindness of strangers, Wilcox is a man who lives entirely off others' contributions. Deserter, delinquent, or survivalist, the adventurer quietly roams in search of something; in search of a touchstone of some kind; in search of what could more simply be described as freedom.

"Wilcox je nekdo, ki i{~e pristan. Verjamemo lahko, da njegovo svobodo opredeljuje lepota, da je njegova gesta zavrnitve civilizacije kvazijuna{ka; vendar ne smemo spregledati njegovih tema~nej{ih plati. Mogo~e je tudi, da je preprosto ~lovek brez smernic, brez orodij za orientacijo. V{e~ mi je, da se giblje med obupom in to hudo `ejo po svobodi. Edina identiteta, na katero je Wilcox lahko ponosen, je tista, v{ita v njegov suknji~; obstaja v prostoru med vidnim in nevidnim." (Denis Côté)

"I think Wilcox is someone who is looking for some kind of anchor point. We might believe that he's beautiful in his freedom, that he's quasiheroic in the way he turns his back on civilization; but I don't want to ignore the darker sides of him. It's also possible that he is simply a person without direction, and who lacks resources to orient himself. I like that the film fluctuates between despair and this great thirst for freedom. The only identity that Wilcox can be proud of is the one that was sown onto his jacket; he exists in the space between visible and invisible." (Denis Côté)

Denis Côté

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Rojen leta 1973 v New-Brunswicku, Kanada. Re`iser in producent {teje za enega od predstavnikov sodobnega kanadskega neodvisnega filma. Kot novinar in filmski kritik je deloval do leta 2005, ko je posnel svoj prvi celove~erec Les états nordiques, nagrajen z zlatim leopardom v Locarnu, kjer je pet let pozneje prejel tudi nagrado za najbolj{ega re`iserja za film Curling.

2005 2007 2008 2009 2010 2010 2012 2013

Born in 1973 in New-Brunswick, Canada. Director and producer Côté is considered one of the proponents of contemporary Canadian independent film. He worked as a journalist and film critic until his 2005 debut feature, Drifting States, which received the Golden Leopard at Locarno. Five years later, at this same festival, Côté's Curling won the Best Direction Award.

2014 2016 2019 2019

prodaja/world sales Inspiratrice & Commandant H2T 1V5 Montréal Canada E erratum�@videotron.ca

Les états nordiques (Drifting States) Nos vies privées (Our Private Lives) Elle veut le chaos (All that She Wants) Carcasses (dok./doc.) Les lignes ennemies (The Enemy Lines) Curling Bestiaire (dok./doc.) Vic + Flo ont vu un ours (Vic + Flo Saw a Bear/Vic in Flo sta zagledali medveda) Que ta joie demeure (Joy of Man's Desiring) (dok./doc.) Boris sans Béatrice (Boris Without Beatrice/Boris brez Beatrice) Répertoire des villes disparues (Ghost Town Anthology) Wilcox

89


Panorama svetovnega filma Panorama of World Cinema

Zbogom, sin moj Di jiu tian chang So Long, My Son Kitajska People's Republic of China 2019

Wang Xiaoshuai re`ija/directed by Wang Xiaoshuai scenarij/screenplay A Mei, Wang Xiaoshuai fotografija/cinematography A Mei, Wang Xiaoshuai glasba/music Dong Yingda monta`a/editing Lee Chatametikool igrajo/cast Wang Jingchun (Liu Yaojun), Yong Mei (Wang Liyun), Qi Xi (Shen Moli), Wang Yuan (Liu Xing), Du Jiang (Shen Hao), Ai Liya (Li Haiyan), Xu Cheng (Shen Yingming), Li Jingjing (Gao Meiyu), Zhao Yanguozhang (Zhang Xinjian) producenti/producers Liu Xuan, Wang Xiaoshuai, Yang Wei, Wang Hai, Han Jianv produkcija/production Dongchung Films E business�dcfilms.cn & Hehe Pictures & Fun Show Culture Communication Bejing & ZhengFu Pictures format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 175'

Zgodba zakoncev, ki tragi~no izgubita edinca, je mojstrski preplet liri~ne izpovedi tihe bole~ine in epskega orisa dru`beno-zgodovinskih sprememb, ki so zaznamovale Kitajsko v zadnjih tridesetih letih. Nedol`na otro{ka igra ob vodnem zajetju se kon~a tragi~no in nad neko~ sre~no dru`ino le`e senca trpke bole~ine. V `elji, da bi pozabila tragedijo, se Yaoyun in Liyun preselita v mesto in posvojita malega fantka, ki pa ne more povsem zapolniti nastale praznine. Ko se fant v najstni{kih letih uporni{ko odlo~i oditi od doma, se skleneta ostarela zakonca vrniti v rodni kraj, ki po toliko letih ka`e povsem druga~en obraz. Njuna vrnitev spro`i val spominov, vse od proletarske zanesenosti in mladostnih politi~nih idealov, zaradi katerih sta se bila pripravljena – ali prisiljena? – odre~i se {e nespo~etim otrokom, prek obljub cveto~ega kapitalizma do pomirjujo~e sprave s preteklostjo, temelje~e na odpu{~anju in brezpogojni ljubezni.

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Berlinale 2019 (najbolj{a igralka/Best Actress, najbolj{i igralec/Best Actor), Urugvaj/Uruguay (posebna nagrada `irije/Special Jury Award, nagrada ob~instva/Audience Award)

"Morda je zorni kot res pesimisti~en, vendar se osredinja na klju~no vpra{anje tistih, ki smo odra{~ali pod politiko 'enega otroka', izjemno potrebo po za{~iti svojega otroka in dru`ine. Kaj pa, ko se zgodi tragedija? Vpliv tistega obdobja je veliko {ir{i od dru`inskega konteksta, zaznamoval je celotno dru`bo." (Wang Xiaoshuai)

prodaja/world sales The Match Factory Domstraße 60 50668 Cologne, Germany E info�matchfactory.de distribucija/distribution Fivia d.o.o. Prelo`nikova 1 3212 Vojnik E cenex�siol.net

'We're waiting to grow old'. This sentence briefly sums up Yaoyun and his wife Liyun's bitter realisation about their lives. They were once a happy family – until their son drowned playing by a reservoir. And so Yaojun and Liyun leave their home and plunge into the big city, although nobody knows them there and they cannot even understand the local dialect. Their adopted son Liu Xing does not offer them the comfort they had hoped for. Defiantly rejecting his 'foreign' parents, he one day disappears altogether. The married couple are repeatedly enmeshed in their memories. Finally, they decide to return to the site of their lost hopes. "It is perhaps a pessimistic way of looking at it, but very much about one thing, those of us who grew up under the 'one child' policy, which is the need to be extremely cautious about protecting your child and your family. So, what happens if disaster comes? And the impact of that era is much broader than just in between the family, it has had impacts on the level of the whole of society." (Wang Xiaoshuai)

Wang Xiaoshuai

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Rojen leta 1966 v [anghaju. [tudiral je na Filmski akademiji v Pekingu in je eden glavnih predstavnikov kitajske neodvisne filmske produkcije, ki kljub komercialnim pritiskom ohranja umetni{ko vrednost filma. Je cenjen kitajski re`iser in scenarist, priznan tudi zunaj domovine. Za svoj bogati filmski opus je prejel {tevilne nagrade na uglednih mednarodnih festivalih.

1993 1995 1997 2000 2001 2003 2005 2008 2010 2011 2014 2019

Internationally acclaimed Chinese director and writer Xiaoshuai Wang was born in 1966 in Shanghai and studied at the Beijing Film Academy. A pioneering director of 1990s independent Chinese cinema, he is one of the few filmmakers to remain true to his art in spite of the rampant commercialism of China's film market. The prolific filmmaker has received numerous international festival awards.

90

Focusing on a married couple coming to terms with the untimely death of their young son, So Long, My Son chronicles people and a society in full transformation.

Dongchun di rizi (Days) Ji du han leng (Frozen) Bian dan gu niang (So Close to Paradise) Meng huan tian yuan (Suburban Dreams) Shi qi sui de dan che (Beijing Bicycle) Er di (Drifters) Qing hong (Shanghai Dreams) Zuo you (In Love We Trust) Ri zhao chong qing (Chongqing Blues) Wo 11 (11 Flowers) Chuang ru zhe (Red Amnesia/Rde~a amnezija) Di jiu tian chang (So Long, My Son/Zbogom, sin moj)


Ekstravaganca Extravaganza

93 Gangster, policist, hudi~ The Gangster, the Cop, the Devil Lee Won-tae 94 No~na izmena The Nightshifter Dennison Ramalho 95 Prva ljubezen First Love Takashi Miike 96 Zastrupljeni zombiji I Am Toxic Pablo ParĂŠs 97 Semi{ jakna Deerskin Quentin Dupieux

91


Ekstravaganca Extravaganza

glej str. 96/see page 96

glej str. 93/see page 93

glej str. 97/see page 87 glej str. 95/see page 95

glej str. 94/see page 94

92


Ekstravaganca Extravaganza

Gangster, policist, hudi~ Ak-in-jeon The Gangster, the Cop, the Devil Ju`na Koreja South Korea 2019

Lee Won-tae

Ju`nokorejski triler nam z brisanjem meja med dobrim in zlim ponudi prvovrstno `anrsko zabavo iz azijskega kriminalnega podzemlja.

Blurring the distinctions between good and evil, the tense South Korean thriller is an entertaining journey into the world of organised crime.

Nevarnega gangsterskega {efa Jang Dong-suja nekega de`evnega ve~era nasilno napadejo. ^eprav mu uspe pobegniti, je njegov sloves strah vzbujajo~ega vodje nepovratno okrnjen. Sloves si lahko povrne le tako, da najde napadalca in se mu ma{~uje. Da bi hitreje na{el storilca, se Jang pove`e z detektivom Jung Tae-sokom, a se kmalu izka`e, da je napad v resnici izvedel zloglasni serijski morilec. Ker detektiv pri iskanju ne dobi podpore svojih policijskih kolegov, se po pomo~ zate~e k Jangu. Gangster in detektiv morata zdaj skupaj najti zlikovca, ki ga vsi poznajo po preprostem psevdonimu "K".

Fierce gang boss Jang Dong-su is violently attacked after a fender bender on a rainy night. After fighting back, he barely escapes, however his reputation as a feared leader is damaged beyond repair. The only way to restore his image is to find his attacker and exact revenge. Jang teams up with Detective Jung Tae-seok to find the assailant, but soon discovers the attacker is actually a serial killer. With no support from the police department, Detective Jung is forced to use gang boss Jang's resources in order to track down the killer. The two men must work together to find a man simply known as "K".

"Bolj kot za film, ki zoperstavlja dobro in zlo ter se zavzema za vrline, smo se odlo~ili za protislovno dogajanje, v katerem si kot antagonista nasproti stojita dobro in zlo, ter s tem preizpra{uje njuno sorazmernost. Glede na okoli{~ine se dobro lahko sprevr`e v zlo, moralnost v nemoralnost, v~asih pa celo zlo lahko postane dobro. Film zoperstavlja dobro proti zlu, izpostavi njuno razmerje ter se spra{uje o moralnosti danih razmer." (Lee Won-tae)

"Rather than a film that pits good and evil, in which we promote virtue, we went for a contradictory situation where evil goes up against evil thereby questioning the relativity of good and evil. Depending on the situation, good can become evil, moral can become immoral, and at times, evil can be good too. This film juxtaposes evil vs. evil vs. evil and shows the relativity of good and evil and questions the morality of a given situation." (Lee Won-tae)

Lee Won-tae

filmografija/filmography

Poklicno pot je za~el kot filmski producent in razvijalec filmskih projektov. Kot re`iser je najprej snemal televizijske serije, svoj celove~erni prvenec Daejang Kimchangsoo pa je dokon~al leta 2017. Njegov drugi film Gangster, policist, hudi~ je bil premierno predstavljen v Cannesu, kjer je `e sklenil dogovor za ameri{ko predelavo, ki jo bo produciral Sylvester Stallone.

2017 Daejang Kimchangsoo (Man of Will) 2019 Ak-in-jeon (The Gangster, the Cop, the Devil/Gangster, policist, hudi~)

re`ija/directed by Lee Won-tae scenarij/screenplay Lee Won-tae fotografija/cinematography Park Se-seung glasba/music Jo Yeong-wook monta`a/editing Heo Sun-mi, Han Young-kyu igrajo/cast Ma Dong-seok (Jang Dong-su), Kim Moo-yul (Jung Tae-seok), Kim Sungkyu (Kang Kyung-ho), Kim Yoon-sung (Bae Soon-ho), Oh Hee-joon (Kim Dong-chul), Choi Min-chul (Kwon Oh-sung), Ahn Sung-bong (~lan tolpe Zevs/Zeus gang member), Yoo Seung-mok (An Ho-bong), Heo Dong-won (Choi Moon-sik), Yoo Jaemyung (Heo Sang-do), Kim Gyu-ri (Cha Seo-jin) producenta/producers Seo Kang-ho, Jang Won-suk produkcija/production B.A. Entertainment 50 Woldeukeom-ro, Seogyo-dong, Mapo-gu, Seoul, South Korea E ba_ent�naver.com format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 109' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 2019

prodaja/world sales K-Movie Entertainment 3F, 35, Dosan-daero 49-gil Gangnam-gu, Seoul, South Korea E sylvie�kmovieenter.com

He embarked on his cinematic career as a producer and story developer. He first directed TV series and made his directorial debut with Man of Will in 2017. His second feature, The Gangster, the Cop, the Devil, premiered in Cannes, where rights have already been sold for an American remake to be produced by Sylvester Stallone.

93


Ekstravaganca Extravaganza

No~na izmena Morto não fala The Nightshifter Brazilija Brasil 2018

Dennison Ramalho re`ija/directed by Dennison Ramalho scenarij/screenplay Dennison Ramalho, Claudia Jouvin fotografija/cinematography André Faccioli monta`a/editing Jair Peres igrajo/cast Daniel de Oliveira (Stênio), Fabíula Nascimento (Odete), Bianca Comparato (Lara), Annalara Prates (Cica), Marco Rica (Jaime) producentka/producer Nora Goulart produkcija/production Casa de Cinema de Porto Alegre R. Miguel Tostes 860 90430-060 Porto Alegre, Brasil E casa�casacinepoa.com.br format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 110' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Sitges 2018, Rotterdam 2019, London 2019, Rio de Janeiro 2019

Brazilska grozljivka se pona{a z edinstveno sve`ino in morbidnostjo, v kateri kraljujejo mra~ne sile, razkosana trupla, ~uda{ki prividi in nalezljiva paranoja.

A most refreshing and outlandishly morbid Brazilian horror film, The Nightshifter features dark forces, dismembered bodies, bizarre apparitions and infectious paranoia.

Stenio dela kot pomo~nik mrli{kega oglednika v mrtva{nici sredi velikega, nasilja polnega mesta. Opravka ima s {tevilnimi iznaka`enimi trupli in ker dela ve~inoma pono~i, je njegovo delo zelo samotarsko. A Stenio ima poseben dar: z mrtvimi se – ne glede na to, v kako nezavidljivem stanju so njihova telesa – lahko pogovarja. Stenio ugotovi, da ga z lokalnim pekom vara `ena, zato s pomo~jo mrtvega kriminalca iz favele naro~i njun umor, kar pa mu prinese samo gorje, zdaj ga namre~, dobesedno iz groba, `ena za~ne preganjati ...

Stênio works the night shift at a morgue in a very large, very violent city. On the job, he sees cadavers in every conceivable state, often the victims of gang warfare. While most would be rather unsettled by it all, Stênio is not. For the dead speak to him. Not in any metaphorical sense but in a very literal way. Stênio was born with an occult gift and while not everyone would be at ease conversing with mutilated cadavers, he has realised there are endless secrets that can be gleaned this way. One day he learns a terrible secret about people in his own life. He commits the sin of acting on knowledge obtained from the dead, cursing himself and those dearest to him in the process.

"Ob ogledu mojih kratkometra`cev boste ugotovili, da so brutalni. So seksi, gledalca `elijo zbegati, {okirati. V zadnjih letih sem se bolj osredoto~il na dramati~nost. Mislim, da se moramo dotakniti ~love{ke note, pripovedovati zgodbe o ljudeh. Spremenil sem svoje gledi{~e. [e vedno bom v scenarije vna{al prvine {okantnosti, brutalnosti, nasilja in spolnosti, vendar sedaj `elim pridati tudi dramati~nost. V tem razvoju je to zame postala prioriteta, najti junakov glas, odkriti gonilo in cilje likov. To sem `elel postaviti nad vse, celo pred slog." (Dennison Ramalho)

prodaja/world sales Stray Dogs 6 rue du 8 mai 1945 75010, Paris, France E sales�stray-dogs.com

Dennison Ramalho

filmografija/filmography

Brazilski re`iser, ki se v svojih filmih osredoto~a na seks, nasilje in mra~ne, srhljive elemente, je stari znanec `anrskih festivalov, kot sta Newyor{ki festival grozljivk in montrealski Festival fantazijskega filma. Nase je opozoril `e kot scenarist in re`iser kratkih filmov. No~na izmena pa je njegov celove~erni re`ijski prvenec.

1998 2003 2011 2014 2018

Brazilian filmmaker Dennison Ramalho is known for his love and appreciation for cinema’s ability to delve into themes of violence, sex, and darkness. He is regular guest of the horror genre festivals, including the New York City Horror Film Festival and Fantasia Film Festival. He first established himself as a writer and director of shorts. The Nightshifter (2018) is his first feature film.

94

"If you see my short films, you'll see they are brutal. They are sexy, they are disorientating, they are shock oriented. In recent years I became more of a drama person. I think we need to try to reach the human substance of the story and we need to tell them stories about people. I changed my angle. I am still going to incorporate shock, brutality, violence, and sex into my writing, but now I also want to incorporate drama. That did become a priority for me during this process, to find the character's voice, to find out what my characters' drives and goals were. That was what needed to be protected the most, even over style." (Dennison Ramalho) Nocturnu (kratki/short) Amor só de Mãe (kratki/short) Ninjas (kratki/short) ABC's of Dead 2 (sore`iser/codirector) Morto não fala (The Nightshifter/No~na izmena)


Ekstravaganca Extravaganza

Prva ljubezen Hatsukoi First Love Takashi Miike

Japonska, Velika Britanija Japan, Great Britain 2019

Takashi Miike svoje kultne filme `e tri desetletja niza v neusmiljenem tempu, v Prvi ljubezni pa se znova ka`e v vrhunski ustvarjalni formi.

Takashi Miike, who has been churning out iconic films at an unrelenting tempo over the past three decades, again shows himself to be on top form.

Leo, mladi boksar, ki ga je zapustila sre~a, neke no~i v Tokiu sre~a privla~no Monico, dekle na poziv in odvisnico od mamil. Leo se zaljubi v njen nedol`ni videz, a ne ve, da je vpletena v veliko mamilarsko kup~ijo. Za njunimi petami se kmalu znajdejo skorumpirani policist, jakuza gangster, njegov nasprotnik in najeta morilka, ki jo nadnju po{lje kitajska kriminalna organizacija. Usode vseh vpletenih se v tej no~i prepletejo v zna~ilnem slogu Takashi Miikeja, polnem zabave in vsesplo{ne anarhije.

Set over one night in Tokyo, we follow Leo, a young boxer down on his luck as he meets his 'first love' Monica, a call girl and an addict. Little does Leo know that Monica is unwittingly caught up in a drug-smuggling scheme, and the two are pursued through the night by a corrupt cop, a yakuza, his nemesis, and a female assassin sent by the Chinese Triads. All their fates intertwine in the spectacular Miike style, at his most fun and anarchic.

"Film govori o obupanih kriminalcih, ki si prizadevajo `iveti po najbolj{ih mo~eh, vendar se posledi~no soo~ijo s smrtjo. /.../ Jakuza gangsterji danes ne morejo ve~ `iveti zna~ilno za jakuze. To je morda pravi na~in za dru`bo, zanje pa predstavlja omejitve. Gre za ~as, ko se pod vpra{aj postavlja pomen 'svobode'." (Takashi Miike)

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 2019 – [tirinajst dni re`iserjev/Directors' Fortnight

"This film is about hopeless outlaws trying to live to the best of their abilities but as a result face death. /.../ The Yakuza can nowadays no longer live in the typical way of the Yakuza. This might be the right way for society but to them is somewhat of a constraint. This is an age when the meaning of 'freedom' is being questioned." (Takashi Miike)

Takashi Miike

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Rojen leta 1960 v mestu Jao, Japonska. [tudij filma je kmalu prekinil in za~el na televiziji opravljati razli~na nepla~ana dela. Na za~etku devetdesetih let, med razcvetom t. i. nizkoprora~unske produkcije za videotrg, je za~el tudi sam snemati in kmalu delati kot po teko~em traku. Pozneje je snemal vse bolj zahtevna dela, a nazornemu prikazu surovega nasilja in seksa se nikoli ne odre~e. Do danes je posnel `e ve~ kot devetdeset celove~ercev.

1992 1997 1997 1999 1999 2001 2001 2004 2004 2007 2010 2017 2019

Born in 1960 in Yao, Japan. He soon discontinued his film studies and did various non-paid odd jobs in television. In early 1990s, at the peak of the socalled low-budget film production, Miike began prolifically directing several direct-to-video releases. Later on he made increasingly more artistically challenging works, while not renouncing the graphic violence and sex scenes. He has made more than 90 feature films.

re`ija/directed by Takashi Miike scenarij/screenplay Masa Nakamura fotografija/cinematography Nobuyashu Kita glasba/music Koji Endo monta`a/editing Akira Kamiya igrajo/cast Masataka Kubota (Leo), Nao Ohmori (Otomo), Shôta Sometani (Kase), Sakurako Konishi (Monica), Becky (Julie), Jun Murakami (Ichikawa), Sansei Shiomi, Seiyô Uchino (Gondo), Takahiro Miura (Yasu), Cheng-Kuo Yen (Wan), Chun-hao Tuan (Fu), Mami Fujioka (Chiachi) producenti/producers Muneyuki Kii, Misako Saka, Jeremy Thomas produkcija/production OLM 1-18-10 2F Wakabayashi, Setagayaku 154-0023 Tokyo, Japan E hana.tsuchikawa�olm.co.jp & Toei Company (Japan) & Recorded Picture Company (UK) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 108'

prodaja/world sales HanWay Films 8 Basing Street W11 1ET London, UK E info�hanwayfilms.com

Ningen kyoki: Ai to ikari no ringu (A human Murder Weapon) Gokudo kuroshakai (Rainy Dog) Full Metal gokudo (Full Metal Yakuza) Ôdishon (Audition/Avdicija) Dead or Alive: Hanzaisha (Dead or Alive) Bizita Q (Visitor Q/Obiskovalec Q) Koroshiya 1 (Ichi the Killer) Zeburaman (Zebraman) IZO (Izo) Zatoichi (Zatoi~i) Jusan-nin no shikaku (Thirteen Assassins) Mugen no jûnin (Blade of the Immortal) Hatsukoi (First Love/Prva ljubezen)

distribucija/distribution Cinemania Roj~eva 1 1000 Ljubljana E info�cinemania-group.si

95


Ekstravaganca Extravaganza

Zastrupljeni zombiji Soy tóxico I Am Toxic Pablo Parés

Argentina Argentina 2018

re`ija/directed by Pablo Parés scenarij/screenplay Pablo Parés, Paulo Soria, Daniel de la Vega fotografija/cinematography Facundo Nuble glasba/music Pablo Sala monta`a/editing Matías Lojo igrajo/cast Esteban Prol, Horacio Fontova, Sergio Podelei, Gastón Cocchiarale, Fini Bocchino, Verónica Intile producenta/producers Daniel de la Vega, Néstor Sánchez Sotelo produkcija/production Del Toro Films Avenida Corrientes 4601 – 10 A Buenos Aires, Argentina E deltorofilms.arg�gmail.com & Furia Films (Argentina) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 81' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Mar del Plata 2018, Rotterdam 2019, Festival fantasti~nega filma Bruselj/ Brussels Fantastic Film Festival 2019, Frightfest 2019

Argentinska zombijada, ki si svet prihodnosti predstavlja kot tema~no boji{~e za zadnje ostanke ~love{kega dostojanstva.

This zombie movie from Argentina sees the future as a dark battleground for the last vestiges of human dignity.

Leto 2101. Ju`na polobla je postala veliko smeti{~e sveta. Z neba letijo trupla, ki jih na jug Latinske Amerike pripeljejo s Severa, kjer divja velika bakteriolo{ka vojna. Sredi tega neskon~nega pokopali{~a se zbudi mo{ki, ki se ne spomni ni~esar o svoji preteklosti. Kdo sem? Kako sem se zna{el tu? Njegova amnezija je prva stopnja infekcije, ki ljudi spreminja v posu{ene lupine mesa. Prebujeni mo` se zdaj spusti v noro in krvavo dirko pre`ivetja, ob tem pa si posku{a odgovoriti na {tevilna vpra{anja o svojem nerazumljivem polo`aju.

It is the year 2101 and the southern hemisphere of the planet turns out to be the garbage dump of the world today. There, in the middle of that huge and endless international cemetery, a man wakes up among the dead without remembering anything about his past. Who is he? How did he end up there? Amnesia is the first stage of an infection that turns humans into dried husks of flesh. Desperate, he will try to find the answers to a situation he does not understand and that scares him.

"Kot nizkoprora~unska proslavitev filma Pobesneli Max: Cesta besa, vsebuje Zastrupljeni zombiji vse zna~ilne lastnosti distopije: gola pustinja, sepijski toni, surovi apokalipti~ni kriki. Ju`noameri{ka privr`enca srhljivke Pablo Parés in Daniel de la Vega sta ustvarila sovra`en fantazmagori~ni svet, tako prvobitno kot futuristi~no Argentino, z vidnimi vplivi Georgea A. Romera in Joeja Danteja." (Joseph Owen, The Playlist)

prodaja/world sales Del Toro Films Av. Corrientes 4601 C1414 CABA, Argentina E arelisruizarias�hotmail.com

Pablo Parés

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Rojen leta 1978 v Buenos Airesu. Kratke filme je za~el snemati `e kot najstnik, od celove~ernega prvenca Jennifer's Shadow pa je posnel deset celove~ercev.

2004 Jennifer's Shadow 2019 Soy tóxico (I Am Toxic/Zastrupljeni zombiji)

Born in Buenos Aires in 1978. He started shooting short films as a teenager and made his feature directorial debut with the horror film Jennifer's Shadow. Since then, he has made ten feature films.

96

"This low-budget homage to Mad Max: Fury Road, I Am Toxic has all the typical dystopian traits: arid wastelands, sepia tones, gruff apocalyptic shouting. Under clear influence from George A. Romero and Joe Dante, South American horror stalwarts Pablo Parés and Daniel de la Vega have produced a hostile imaginary, an Argentina both primitive and futuristic." (Joseph Owen, The Playlist)


Ekstravaganca Extravaganza

Semi{ jakna Le daim Deerskin Quentin Dupieux

Francija, Belgija, [vica France, Belgium, Switzerland 2019

Absurdna ~rna komedija z Juanom Dujardinom v vlogi mo{kega, ki svoje premo`enje zapravi za jakno iz jelenje ko`e, da bi z njo nenavadno zavladal celotnemu svetu.

An absurd dark comedy featuring Juan Dujardin in the role of a man whose deerskin jacket becomes instrumental in his bizarre plan to hold the whole world in check.

Georges je {tiriin{tiridesetletni mo{ki, ki ga je pravkar zapustila `ena. Da bi se spopadel s svojo nesre~o, se odpelje v oddaljeno vasico v francoskih Alpah in si za osem tiso~ evrov kupi rabljeno jakno iz jelenje ko`e. Prodajalec, starej{i mo`akar, mu kot brezpla~en dodatek podari staro kamero, ki jo Georges uporabi kot pretvezo, da je v vas pri{el posnet film. Ta razlaga navdu{i natakarico Denise, amatersko monta`erko, ki se mu pridru`i pri ustvarjanju la`nega dokumentarca. Film naj bi pripovedoval `ivljenjsko zgodbo mo{kega, ki je sumljivo podobna Georgesovi. Ko bo protagonist izpolnil svoj na~rt postati edini ~lovek na svetu, ki nosi jakno, bo lahko to dragoceno obla~ilo kon~no zablestelo v polnem sijaju.

Georges is a 44-year-old deadbeat who has been dumped by his wife. Perhaps as a way to deal with his misfortune, he drives to a village in the Alps to buy an 8000-euro jacket made of the titular material from an elderly slob. As a bonus, the old man gives Georges an old camcorder, which becomes the prop that informs the lie that he's actually in town to make a film. This impresses the local bartender, Denise, an amateur editor who becomes involved in Georges' improvised plan to make a mockumentary. The subject is a ruthless man much like him, who will do anything to become the sole person in the world allowed to wear the only jacket left in existence, so his prized possession can finally truly shine.

"Od nekdaj sem se rad poigraval z `anri. /.../ Ko ustvarjam film, ne prenesem, da bi bilo vse v enem peskovniku; igra~e moram preme{ati. /.../ Nisem posnel filma o morilcu, ni me zanimalo, kako pre`iveti devetdeset minut s serijskim morilcem, to bi me skrajno dolgo~asilo. Zato sestavljam. V{e~ mi je, ko dvorana zadr`i dih in tudi, ko se smeje. Ko trenutku napetosti in osredoto~enosti gledalcev znova sledi smeh." (Quentin Dupieux)

"I've always loved playing with genres. /.../ When I make a film, I can't stand everything staying in the same sandbox; I need to mix the toys up. /.../ Here, I didn't make a film about a killer, I wasn't interested in spending ninety minutes with a serial killer, that would deeply bore me. So, I sew. I love it when a screening room breathes in, and when it laughs. When one minute there is a moment of tension and the audience is focused, and the next minute, people are laughing again." (Quentin Dupieux)

Quentin Dupieux

filmografija/filmography

Rojen leta 1974 v Parizu. Je filmski samouk, ki je `e pri devetnajstih letih enega svojih kratkih filmov prodal postaji Canal+. Vzporedno je pod psevdonimom Mr. Oizo za~el ustvarjati tudi elektronsko glasbo. Leta 1999 je posnel vrsto oglasov z rumeno lutko, ki jo je poimenoval Flat Eric, singel Flat Beat iz te kampanje pa je postal mednarodna uspe{nica. Od leta 2007 je posnel sedem celove~ernih filmov.

2007 2010 2012 2013 2014 2018 2019

re`ija/directed by Quentin Dupieux scenarij/screenplay Quentin Dupieux fotografija/cinematography Quentin Dupieux glasba/music Janko Nilovi} monta`a/editing Quentin Dupieux igrajo/cast Jean Dujardin (Georges), Adèle Haenel (Denise), Albert Delpy (g./Mr. B), Pierre Gommé (Nicolas), Laurent Nicolas (Norbert), Coralie Russier (Vic), Stéphane Jobert (Adrien), Franck Lebreton (David), Marie Bunel (Kylie), Panayotis Pascot (Johnny), Youssef Hajdi (Olaf), Simon Thomas (Xavier), Tom Hudson (Yann), Maryne Cayon (Zita) producenta/producers Mathieu Verhaeghe, Thomas Verhaeghe produkcija/production Atelier de production 41 rue Saint Augustin 75002 Paris, France E contact�atelierdeproduction.com & Arte France Cinéma (France) & Nexus Factory (Belgium) & Umedia (Belgium) & Garidi Films (Switzerland) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 77' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 2019 – [tirinajst dni re`iserjev/Directors' Fortnight

prodaja/world sales WTFilms 20 rue Bachaumont 75002 Paris, France E sales�wtfilms.fr

Steak Rubber (Guma) Wrong Wrong Cops Reality Keep an Eye Out Le daim (Deerskin/Semi{ jakna)

A self-taught filmmaker born in 1974. He made short films as a teen and sold one of them to Canal+ when he was 19. Simultaneously, Dupieux started making electronic music under the pseudonym Mr. Oizo. In 1999, he directed a series of commercials with Flat Eric, a yellow puppet. He sold more than 3 million copies of Flat Beat, the music that he created for that ad campaign. Dupieux has made seven feature films since 2007.

97


98


Kinobalon Kinobalon

Program za otroke in mlade Programme for Young Audiences 101 Loti in izgubljeni zmaji Lotte and the Lost Dragons Heiki Ernits, Janno Pþldma 102 Taiki Taiki Mirjam de With 103 Pro~ s ~arovnico The Witch Hunters Ra{ko Miljkovi} 104 Anbessa Anbessa Mo Scarpelli 105 Nenavaden teden s Tesso My Extraordinary Summer with Tess Steven Wouterlood 106 Kolonija: mularija A Colony Geneviève Dulude-De Celles

99


Kinobalon Kinobalon

glej str. 103/see page 103

glej str. 103/see page 103

glej str. 106/see page 106

glej str. 105/see page 105 glej str. 101/see page 101

glej str. 104/see page 104

glej str. 102/see page 102

100


Kinobalon Kinobalon

Loti in izgubljeni zmaji Lotte ja kadunud lohed Lotte and the Lost Dragons

za otroke od 4. leta for children aged 4+ sinhronizirano v sloven{~ino dubbed into Slovenian

Estonija, Latvija Estonia, Latvia 2019

Janno Põldma, Heiki Ernits

re`ija/directed by Janno Põldma, Heiki Ernits scenarij/screenplay Janno Põldma, Heiki Ernits, Andrus Kivirähk animacija/animation Tarmo Vaarmets, Marje Ale, Ülle Metsur, Maiken Silla, Egert Kesa, Taiga Zîle, Aleksandrs [ehovcevs, Jolanta Bîgele glasba/music Sven Grünberg monta`a/editing Janno Põldma producent/producer Kalev Tamm produkcija/production Eesti Joonisfilm Roo 9 10611 Tallinn, Estonia E info�joonisfilm.ee & Rija Films (Latvia) format/format DCP, barvni/colour dolžina/running time 78'

Dogodiv{~ina prijazne psi~ke Loti je polna nenavadnih domi{ljijskih presene~enj, s ~udovito narisanim svetom narave. Radovedna psi~ka Loti raziskuje svet, ki je poln zanimivih re~i in nenavadnih bitij. Kak{na sre~a za Loti: pri tokratni dogodiv{~ini se ji pridru`i ~isto majhna sestrica Rozi. Profesorjema, rakunu Karlu in ribi Viktorju, bosta pomagali najti pot do starodavnih mitolo{kih zmajev, ki bruhajo ogenj. ^e jim uspe posneti zmajsko pesem, bosta profesorja zmagala na posebnem tekmovanju v snemanju starodavnih pesmi. "S~asoma smo sprejeli nekatere neomajne dogme, pogosto osnovane na neodobravanju filmov, ki z nasiljem re{ujejo spore. 1. pravilo: brez nasilja; 2. pravilo: vse je mogo~e; 3. pravilo: pozornost namenjaj najmanj{im (npr. drobnim bitjem in `u`elkam, ki se plazijo po robovih na{ih podob); 4. pravilo: bodi kar najbolj radoveden. V Izumiteljski vasi ni trgovin (stvari, ki jih potrebuje{, mora{ ustvariti sam), vsa hrana je vegetarijanska, superjunakov ni, samo ranljiva bitja, kot v Chaplinovem filmu. Ker ni 'negativcev', ni sporov, samo te`ave, ki jih je treba re{iti. Kot v filmu ceste, v katerem je cesta pomembnej{a od cilja. Seveda je splo{no pravilo uporabljati toliko domi{ljije in ustvarjalnosti, da je kon~ni izdelek ~im bolj igriv." (Janno Põldma)

The lovable puppy girl Lotte embarks on an adventure full of twists and turns, amid vibrantly animated natural scenery. In this third film in the series of Lotte films that children know and love, the spirited girl dog Lotte gets a little sister named Roosi. Karl the raccoon and Viktor the fish are scientists who come to Gadgetville. They are taking part in a big folk song collecting competition. Whoever succeeds in recording the folk song of the world’s oldest animal species, the mythical fire-breathing dragon, wins the competition's grand prize. Lotte and Roosi decide to help the scientists. Exciting and unexpected adventures await the sisters. "Throughout the years we developed some inviolable dogmas, often based on our offence at films using violence to solve a conflict. Rule 1: No violence. Rule 2: Everything is possible. Rule 3: Pay attention to the smallest (like the tiny creatures and insects often crawling around in the margin of our images.) Rule 4: Be as curious as possible. There are no shops in Gadgetville (you have to create the things you need), all food is vegetarian and there are no superheroes, only vulnerable creatures, like in a Chaplin movie. Because there are no 'bad guys', there is no conflict, only problems to be solved. Like a road movie, in which the road is more important than the destination. And of course the general rule is to use as much fantasy and creativity to make the result as playful as possible." (Janno Põldma)

Janno Põldma, Heiki Ernits

skupna filmografija/joint filmography

J. P.: Rojen leta 1950 v Talinu, Estonija. Ja avtor ve~krat nagrajenih animiranih filmov ter priznan pisec dramskih iger in literarnih besedil za otroke in mladino. Born in 1950 in Tallinn, Estonia. He has made several award-winning animated films and authored plays and books for children and young people.

1997 2000 2001 2002

H. E.: Rojen leta 1953 v Talinu. Kot re`iser in scenograf je sodeloval pri dvanajstih animiranih filmih. Od leta 1997 dela z Jannojem Põldmajem pri otro{kih televizijskih nanizankah in filmih. Deluje tudi kot fotograf, u~itelj umetnosti, umetni{ki direktor in filmski re`iser ter kot ilustrator. Born in 1953 in Tallinn. He has contributed to over 12 animated films as production designer and director. Since 1997 he has worked with Janno Põldma on children’s television series and films. He is a photographer, art teacher, art director, film director and illustrator.

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Berlin Generation 2019, Stockholm Junior 2019, Leeds Young Film Festival 2019, Pulj/Pula 2019, Giffoni 2019, München/Munich 2019

Tom ja Fluffy Lotte reis lõunamaale (video) Lepatriinude jõulud (Ladybirds' Christmas) Kontsert porgandipirukale (Concert for a Carrot Pie/Koncert za koren~kovo pito) (kratki/short) 2006 Leiutajateküla Lotte (Lotte from Gadgetville) 2011 Lotte ja kuukivi saladus (Lotte and the Moonstone Secret/ Loti in skrivnost mese~evega kamna) 2019 Lotte ja kadunud lohed (Lotte and the Lost Dragons/ Loti in izgubljeni zmaji)

prodaja/world sales Rija Films Meness iela 4 Riga LV1013, Latvia E info�rijafilms.lv distribucija/distribution Fivia d.o.o. Prelo`nikova 1 3212 Vojnik E cenex�siol.net

101


Kinobalon Kinobalon

Taiki Taiki Taiki

za otroke od 7. leta for children aged 7+ v nizozem{~ini in {ved{~ini s slovenskimi in angle{kimi podnapisi in Dutch and Swedish with Slovenian and English subtitles

Nizozemska The Netherlands 2019

Mirjam de With

re`ija/directed by Mirjam de With scenarij/screenplay Karin van der Meer fotografija/cinematograhpy Goert Giltay glasba/music Helge Slikker monta`a/editing Herman P. Koerts igrajo/cast Pepijn van der Sman (Bruno), Jennifer Hoffman (Linda), Tibor Lukács (Chiel), Linde van der Storm (Frankie), Aus Greidanus (Baartman), Camilla Larsson (Evelin) producentka/producer Annemieke van Vliet produkcija/production Fiction Valley Pieter Braaijweg 1, 1114 AJ Amsterdam, The Netherlands E annemarie�fictionvalley.nl format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 86' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) BUFF 2019, Malmö 2019, Kristiansand 2019, Zlin 2019

Kaj se zgodi, ko se otrok za ve~ dni znajde sam v gozdu? Napet pustolovski film, v katerem je ~lovek volku prijatelj. Devetletni Bruno najraje od vsega igra domi{ljijsko ra~unalni{ko igro z digitalnim prijateljem Taikijem. Star{a se odlo~ita, da bodo po~itnice pre`iveli na [vedskem, in to brez vsakr{ne tehnologije. Na poti se Bruno prito`uje in dolgo~asi, o~e pa ga v jezi po{lje ven iz avta. Bruno zbe`i v neskon~no velik {vedski gozd, kjer do`ivi najbolj{o pustolov{~ino v svojem `ivljenju. "Prebrala sem ~lanek o star{ih, ki so na Japonskem otroka vrgli iz avtomobila. Izgubili so ga v divjem gozdu. ^lanek sem si izrezala, ga dala v svojo mapo za navdihe. Nekaj dni pozneje sem prejela klic producentke, ki je `elela s scenaristko na [vedskem posneti film na osnovi to~no tega ~lanka. Na [vedskem sem {tudirala in de`ela mi je {e vedno pri srcu, zato mi ni bilo te`ko pristati na ponudbo." (Mirjam de With)

prodaja/world sales Dutch Features Global Eentertainment Hogeweg 56D 2042 GJ Zandvoort The Netherlands E jacqueline�dutchfeatures.com

What happens when a child is left alone in a forest? A suspense-laden adventure film about survival in the wild where man is friend to wolf. On a vacation car trip to Sweden, nine-year-old Bruno is going on his parents' nerves. They want to go back to nature for a digital detox and Bruno just wants to stay home and play computer games with his digital friend Taiki. On the way, tensions flare and Bruno is left by the roadside for punishment. When Bruno's parents return to pick him up, however, the boy has disappeared into the Swedish forest where he finally learns that the real world is much more exciting than the world of computers. "I read an article about parents in Japan who left their child by the side of the road. He was lost in a forest full of wild animals. I cut out the article and placed it in my inspiration folder. A few days later I received a call from a producer who wanted to make a film in Sweden based on that same article. I studied there and still have a soft spot for the country, so I did not hesitate about taking the offer." (Mirjam de With)

Mirjam de With

filmografija/filmography

Rojena leta 1983 v mestu Joure na Nizozemskem. Njen kratki film Mina Moes je prejel vrsto festivalskih nagrad.

2006 2007 2010 2011 2012 2014 2016 2018 2019

Born in 1983 in Joure, The Netherlands. Her short film Mina Moes received several festival awards.

102

Beestjes (kratki/short) De ein fan 'e wrald (kratki/short) Heen en weerdag (kratki/short) Mina Moes (kratki/short) Ballast De Keet (TV serija/TV Series) Op de Dijk Get Lost! Taiki


Kinobalon Kinobalon

Pro~ s ~arovnico Zlogonje The Witch Hunters Ra{ko Miljkovi}

za otroke od 8. leta for children aged 8+ v {pan{~ini s slovenskimi podnapisi v srb{~ini s slovenskimi in angle{kimi in Spanish with Slovenian podnapisi subtitles in Serbian with Slovenian and English

Srbija, Severna Makedonija Serbia, Northern Macedonia 2018

subtitles

re`ija/directed by Ra{ko Miljkovi} scenarij/screenplay Marko Manojlovi}, Milo{ Kre~kovi} fotografija/cinematography Miksa Andjeli} glasba/music Nevena Glu{ica monta`a/editing \or|e Markovi} igrajo/cast Mihajlo Milavi} (Jovan), Silma Mahmuti (Milica), Jelena \oki} (Isidora), Bojan @irovi} (Filip), Milutin Milo{evi} (Mirko), Dubravka Kovjani} (Tanja) producentka/producer Jovana Karauli} produkcija/production Akcija produkcija Vi{nji~ki venac 23 11000 Beograd, Serbia E jovanakaraulic�gmail.com format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 90'

Ko otroka mislita, da bosta star{e osvobodila uroka, osvobodita predvsem sebe. Napeta filmska pustolov{~ina o otro{ki emancipaciji, ki je v zadnjem letu pobrala najve~ nagrad na otro{kih filmskih festivalih po svetu. Desetletnika Jovan in Milica kmalu po dekletovem prihodu v razred postaneta prijatelja. Jovan je precej osamljen, vase zaprt de~ek s cerebralno paralizo, toda Milica ga kljub temu spravi v veliko akcijo. Prepri~ana je namre~, da morata nujno re{iti njenega o~eta pred njegovo novo `eno, saj je `enska ~arovnica, ki je o~eta za~arala. Jovan bo moral premagati sebe, da bo lahko do`ivel eno najve~jih dogodiv{~in v svojem `ivljenju. "Film obravnava nekaj zelo te`kih in resnih tem, za katere bi se povpre~en gledalec morda utegnil vpra{ati, ali sploh imajo prostor v dru`inskem filmu. Otroci so pove~ini rojeni z zmogljivostmi in mo`nostmi, ki jih odrasli na `alost v dobri veri oviramo in omejujemo. Prikrivamo jim stvari, ki so, ~e nam je to v{e~ ali ne, del na{ega vsakdana, povsem normalne so, a so v na{i zaprti dru`bi iz popolnoma napa~nih razlogov v~asih razgla{ene za tabuje. /.../ Mislim, da je najbolj zdravo in razumno, da z otroki o teh problemih komuniciramo prek medija, ki jim je zelo dostopen in zabaven, zato film predstavlja odli~no podlago za komuniciranje." (Ra{ko Miljkovi})

The witch hunt offers young protagonists a reality beyond anything they could have imagined. A suspense-ridden adventure film about children's emancipation, The Witch Hunters has been bagging awards at kids film festivals across the world. The story revolves around Jovan, a 10-year-old boy with partial cerebral palsy, and Milica, a gutsy girl who is the new student in Jovan's school. Milica's parents are on the verge of a divorce and she is convinced that her prospective stepmother is a witch who has cast a spell on her father. As Jovan and Milica develop a bond of friendship, they become witch hunters, hoping that by making her disappear the spell that has been cast on her father will be broken. "The film treats some very difficult and serious topics about which an average viewer might ask whether they even have a place in a family movie. Children are born with capacities and potentials that are hindered and limited by adults acting in good faith. We conceal things that are, whether we like it or not, part of our everyday life, that are completely normal, but in our closed society sometimes declared taboo for the most erroneous reasons. /.../ I consider it most healthy and reasonable to communicate these problems to children through a medium that is very accessible and entertaining, and therefore cinema provides an excellent platform for communication." (Ra{ko Miljkovi})

Ra{ko Miljkovi}

filmografija/filmography

Rojen leta 1991 v Beogradu. Diplomiral je na Fakulteti za dramske umetnosti. Snema tudi oglase in glasbene videospote.

2014 2015 2016 2018 2019

Born in Belgrade in 1991, Miljkovi} graduated from the Faculty of Dramatic Arts. He also makes commercials and music videos.

Za ubistvo je potrebno troje (Takes Three For a Murder) (kratki/short) Save (kratki/short) Kris (kratki/short) Zlogonje (The Witch Hunters/Pro~ s ~arovnico) I Bet (kratki/short)

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) TIFF Kids Toronto 2018 (nagrada otro{ke `irije za najbolj{i celove~erni film/Young People's Jury Award for Best Feature), Sundance 2019, Cinemagic Dublin 2018, Zlin 2018 (nagrada mesta Zlin in nagrada za najbolj{o igro obeh glavnih vlog/ City of Zlin Award and Best Children Performance in a Feature Film for Children), Otro{ki filmski festival Var{ava/Kids Film Festival Warsaw 2018 (nagrada ECFA za najbolj{i film/ECFA Award for Best Film), Ale Kino! CFF Poznan 2018, Smile CFF New Delhi 2018 (najbolj{i celove~erec/Best Feature Film, najbolj{a igra obeh glavnih vlog/Best Actor: Silma Mahmuti and Mihajlo Milavi}), KinoKino Zagreb 2019 (posebna omemba/Special Mention), Ciné-Jeune de l'Aisne 2019 (glavna nagrada mednarodne mladinske `irije/Grand Prize of the International Young Jury)

prodaja/world sales Pluto Film Distribution Network GmbH Schliemannstraße 5, Quergebäude D-10437 Berlin, Germany E info�plutofilm.de

103


Kinobalon Kinobalon

Anbessa Anbessa Anbessa

za otroke od 8. leta for children aged 8+ v sloven{~ini v amhar{~ini s slovenskimi in angle{kimi in Slovenian podnapisi in Amharic with Slovenian and English subtitles

Italija, Etiopija, ZDA Italy, Ethiopia, USA 2019

Mo Scarpelli

re`ija/directed by Mo Scarpelli fotografija/cinematography Mo Scarpelli monta`a/editing Nico Leunen, Thomas Pooters glasba/music Erik K. Skodvin producentki/producers Caitlin Mae Burke, Mo Scarpelli produkcija/production Caitlin Mae Burke 220 Union Street #3 Brooklyn NY 11231, USA E caitlinmae�gmail.com format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 85' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Berlinale 2019, Durban 2019, Human Rights Watch FF 2019, Hot Docs Toronto 2019

Izviren dokumentarni film, posnet po na~elu pripovedni{tva, z izjemno bli`ino prika`e `ivljenje med modernizacijo in posebno, ~arobno perspektivo, ki postavi na kocko mit o napredku dru`be. Desetletni de~ek Asalif in njegova mama se v predmestju etiopske prestolnice Adis Abebe umikata pred mno`i~no gradnjo novih stanovanj in vztrajata pri tradicionalnem na~inu `ivljenja v baraki. Asalif se oble~e v leva (anbessa je amharska beseda za leva), da bi v igri pregnal nami{ljene hijene, simbol za ljudi, ki de~ku in materi odvzamejo zemljo. Medtem njegova mati po ustnem izro~ilu pripoveduje in poje zgodbe, ki osmi{ljajo sodobni svet.

prodaja/world sales Sweet Spot Docs Chemin de Chenalettaz 89 CH – 1807 Blonay, Switzerland E anna�sweetspotdocs.com

Through an intimate coming-of-age story, Anbessa captures one boy taking on modernization on his own terms, revealing a unique and magical perspective on the myth of "progress". Ten-year-old Asalif and his mother have been displaced from their farmland on the outskirts of Addis Ababa, Ethiopia, by the construction of a condominium. To fight back against those casting him out, Asalif taps into a fantasy of becoming his hero: the lion ("anbessa" in Amharic). Asalif uses his imagination to battle forces beyond his control. He must find the strength that resides in him in order to deal with the tides of change that are usurping a community, a country, and his own identity.

"Asalifovi domi{ljija in odprtost sta me o~arali. Medtem ko sta bila z mamo izseljena zaradi gradnje blokovskega naselja, Asalif ni `rtev. Verjame, da se z utele{enjem mo~i svoje najljub{e `ivali (leva) lahko spopade s temi stavbami in svetom. Ko sem ugotovila, kako klju~en je simbol zanj, sem tudi spoznala, kako sodobni svet zavra~a ne samo ljudi, ki o~itno ne sodijo v mozaik kapitalizma, temve~ tudi tradicijo – simbole, fantazijo in druge starodavne na~ine spoprijemanja z lastno notranjostjo. Asalif {e vedno pooseblja te stvari, medtem ko se tudi prilagaja in posku{a sprejeti koristi novega." (Mo Scarpelli)

"Asalif's imagination and openness captivated me. While he and his mom had recently been displaced by the condo's construction, he is not a victim. Asalif believes he can take on the condo, and the world, when he channels the strength of his favorite animal (the lion). I discovered how crucial this symbol was for him, and this made me confront how much of the modern world rejects not only people who don't obviously fit into the capitalism tapestry, but also rejects tradition – symbols, fantasy and other age-old ways of confronting our inner selves. Asalif still embodies these things, while also adapting and trying to benefit from the new." (Mo Scarpelli)

Mo Scarpelli

filmografija/filmography

Rojena leta 1986 v Michiganu v ZDA. Je re`iserka, ki ustvarja izklju~no dokumentarne filme. V svojih delih `eli ujeti poeti~nost ~love{kega `ivljenja in postaviti pod vpra{aj prevladujo~e mite in vnaprej{nje predpostavke o svetu. @e s prvim celove~ercem Frame by Frame je ob{la ve~ kot sto festivalov in pobrala vrsto nagrad.

2013 2013 2013 2013 2014 2015 2017 2019

Born in 1986 in Michigan, USA, Scarpelli is a non-fiction filmmaker. Her work seeks to capture the innate poetry of human life while allowing observation to poke holes in prevailing myths or ready-made assumptions of the world. Mo's first feature-length documentary Frame by Frame was presented at more than 100 festivals, garnering over a dozen jury and audience awards.

104

EXPOSED: The Global Epidemic (kratki dok./doc. short) EXPOSED: The Rise of a Superbug (kratki dok./doc. short) EXPOSED: The Last Mile (kratki dok./doc. short) EXPOSED: The Innovation Movement (kratki dok./doc. short) Surviving Kensington (kratki dok./doc. short) Frame by Frame (dok./doc.) El Hara (kratki dok./doc. short) Anbessa (dok./doc.)


Kinobalon Kinobalon

Nenavaden teden s Tesso My Extraordinary Summer with Tess My Extraordinary Summer with Tess Steven Wouterlood

za otroke od 9. leta for children aged 9+ v nizozem{~ini s slovenskimi podnapisi in Dutch with Slovenian subtitles

Nizozemska, Nem~ija The Netherlands, Germany 2019 re`ija/directed by Steven Wouterlood scenarij/screenplay Laura van Dijk fotografija/cinematography Sal Kroonenberg glasba/music Franziska Henke monta`a/editing Christine Houbiers igrajo/cast Sonny van Utteren (Sam), Josephine Arendsen (Tess), Julian Ras (Jore), Tjebbo Gerritsma (o~e/father), Suzan Boogaerdt (mama/mother) producenta/producers Joram Willink, Piet-Harm Sterk produkcija/production BIND Stadhouderskade 152 1074 BC Amsterdam, The Netherlands E joram�bindfilm.nl format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 82'

Topla zgodba o odra{~anju in prijateljstvu je posneta po istoimenskem romanu Anne Woltz, ki je preveden tudi v sloven{~ino. Po premieri na Berlinalu je film postal festivalski hit leto{njega leta.

A heart-warming tale about coming of age and friendship based on the eponymous novel by Anna Woltz. After its Berlinale premiere My Extraordinary Summer with Tess became this year's festival favourite.

Enajstletni Sam, v~asih prepameten in razmi{ljujo~ fant, med po~itnicami pride z dru`ino na nizozemski otok. Razmi{lja o minljivosti in se odlo~i za poseben trening samote. Potem pa spozna nenavadno in samosvojo vrstnico, doma~inko Tesso. Skupaj izpeljeta na~rt, kako bo Tessa spoznala svojega o~eta, ki ne ve, da h~er sploh ima. Razburljive poletne po~itnice Sama nau~ijo, da je bolje polno `iveti, kot se bati neznanega.

Afraid of being left alone as the youngest of the family, Sam begins his own made up aloneness training during his holiday on the Dutch island of Terschelling. But by meeting the elusive Tess, who keeps a big secret, he is drawn into an adventure that makes him realize that he should cherish his family instead of fleeing. Sam makes a drastic decision that puts his special friendship with Tess at risk and will change Tess' life forever.

"V filmu i{~em pristnost, ob~utek izvirnega, in zelo si `elim prikazati, kako otrok razume svet. Hkrati `elim predstaviti tudi ~udovito pokrajino in dati gledalcu ob~utek, da je Sam del ve~je celote." (Steven Wouterlood)

"In my films, I strive for a certain authenticity, a sense of originality, and as far as possible, try to show the way a child perceives the world. I also want to show the magnificence of landscape and to let people feel that Sam is part of a greater whole." (Steven Wouterlood)

Steven Wouterlood

filmografija/filmography

Rojen leta 1984 v Utrechtu na Nizozemskem. Za svoj kratki film Alles mag je prejel otro{kega emmyja in vrsto drugih nagrad. Nagrajeni so bili tudi nekateri njegovi drugi filmi. Nenavaden teden s Tesso je njegov celove~erni prvenec.

2005 2006 2007 2013 2013 2015 2016 2016 2019

Born in 1984 in Utrecht, The Netherlands. His short film Anything Goes won an International Emmy Kids Award in New York amongst many others. His other films have also earned several awards. My Extraordinary Summer with Tess is his first feature film.

Guido (kratki/short) Samen alleen (kratki/short) Los (kratki/short) Het Meisje aan de Overkant (kratki/short) Alles mag (Anything Goes) (kratki/short) Koningsdag (King's Day) (kratki/short) Superstar VR (VR film) Allen op der wereld (TV-serija/TV series) My Extraordinary Summer with Tess (Nenavaden teden s Tesso)

festivali, nagrade (izbor) festivals, awards (selection) Berlinale 2019 (posebna omemba `irije/Special Jury Mention), KinoKino Zagreb 2019 (nagrada ob~instva/Audience Award), New York International Chidlren's FF 2019 (glavna nagrada ob~instva za najbolj{i celove~erni film/Grand Prize Audience Award for Feature Film), Kristiansand FF 2019 (nagrada otro{ke `irije/The Childrens's Jury Award), Zlin (najbolj{i film/Best Film), Giffoni 2019, Hongkong/Hong Kong 2019

prodaja/world sales Picture Tree Husemannstraße 7 10435 Berlin, Nem~ija E pti�picturetree-international.com distribucija/distribution Demiurg Lome 3 5274 ^rni Vrh E info�demiurg.si

105


Kinobalon Kinobalon

Kolonija: mularija Une colonie A Colony

za otroke od 12. leta for children aged 12+ v franco{~ini s slovenskimi podnapisi in French with Slovenian subtitles

Kanada Canada 2018

Geneviève Dulude-De Celles re`ija/directed by Geneviève Dulude-De Celles scenarij/screenplay Geneviève Dulude-De Celles fotografija/cinematography Léna Mill-Reuillard, Etienne Roussy glasba/music Mathieu Charbonneau monta`a/editing Stéphane Lafleur igrajo/cast Émilie Bierre (Mylia), Irlande Côté (Camille), Noémie GodinVigneau (Nathalie), Robin Aubert (Henri), Ève Pressault (Doudou), Jacob Whiteduck-Lavoie (Jimmy), Jacqueline Michel (Mélina), Cassandra Gosselin Pelletier (Jacinthe) producentki/producers Sarah Mannering, Fanny Drew produkcija/production Colonelle films 7255 rue Alexandra, suite 203 Montréal, Québec, H2R 2Y9, Canada E sarah�colonellefilms.com format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 102' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Berlinale 2019 (nagrada mladinske `irije/Children's Jury Award), Kanadske filmske nagrade/Canadian Screen Award (najbolj{a igralka/ Best Actress, najbolj{i film/Best Motion Picture, najbolj{i prvenec/ Best First Feature), Quebec 2019 (glavna nagrada `irije/Grand Jury Prize, nagrada ob~instva za najbolj{i kanadski celove~erec/Audience Award for Best Canadian Feature Film), Seattle 2019

prodaja/world sales Indie Sales 32 Rue Washington 75008 Paris, France E info�indiesales.eu distribucija/distribution Demiurg Lome 3 5274 ^rni Vrh E info�demiurg.si

Film estetsko in poeti~no prika`e ~ustva v obdobju zgodnjega najstni{kega iskanja pristnosti in je hkrati posvetilo sestrski ljubezni. Glavna nagrada mladinske `irije na Berlinalu 2019.

A tribute to sisterly love, Colony is a poetic portrayal of the emotional turbulence in early teens, a time of discovering one's identity. Children's Jury Award at Berlinale 2019.

Mlaj{a sestrica Camille brezskrbno vandra po vasi ter se pogovarja s koko{mi in `abami, medtem ko njena starej{a sestra, mol~e~a Mylia, svet do`ivlja druga~e. Izgubljena je med negotovostjo v dru`ini in ozra~jem na novi {oli ter prvimi hi{nimi zabavami. Camille ji predstavi Jimmyja, de~ka iz ljudstva Abenaki, ki `ivi v bli`njem rezervatu. Ta ji bo pomagal, da se re{i spon in sprejme samo sebe.

Mylia, a timid 12-year-old child, is about to leave her native countryside to begin high school. Lost in this new hostile environment, she copes as well as she can, sometimes awkwardly, dealing with the absurdities, discomforts and small victories of adolescence. Along the way she encounters Jimmy, a young indigenous outsider from the neighbouring reserve, who will help her stand her ground and embrace who she really is.

"@elela sem prikazati otroka med po~asnim prehodom v najstni{ko dobo. Verjamem, da je ta {ok lahko bolj okruten in pu{~a trajnej{e posledice kot prehajanje v odraslost. Tako sem ga do`ivela pred leti in videti je, da se izku{nja ni spremenila: od otrok se vedno bolj zgodaj pri~akuje, da se vedejo kot odrasli. Obstaja dolo~en pritisk, kako se znebiti vseh vidnih sledi otro{tva, izbrisati otro{ko podobo, ki jo izdaja telo. S tem namenom se otroci zgodaj nagibajo k odraslemu vedenju in se med procesom drasti~no spremenijo. Za dekleta to pomeni postati `enska s prevzemanjem dolo~enih vzorcev (aktivna spolnost, zapeljiv odnos do mo{kih vrstnikov, slog obla~enja, li~enje)." (Geneviève Dulude-De Celles)

"I wanted to depict a child as she was slowly slipping into her teenage years. It is my belief that this shock can turn out to be more brutal and scarring than the transition to adulthood. That's how I lived it years ago, and it looks like it hasn't changed: children are required to act like grownups faster and faster. There is a certain pressure to get rid of all visible trace of childhood, to break this child-like image given away by the body. To do so, children engage in adultlike behaviors at an early age, changing drastically in the process. For girls, this means becoming a woman by assuming certain codes (active sexuality, seductive rapports with their male counterparts, clothing style, make-up)." (Geneviève Dulude-De Celles)

Geneviève Dulude-De Celles

filmografija/filmography

Kanadska filmska re`iserka. Njen kratki film La coupe je na festivalu Sundance osvojil nagrado za najbolj{i mednarodni kratki film in obredel vrsto drugih festivalov. Sledil je dokumentarec Bienvenue à F.L., ki je bil premierno prikazan na festivalu v Torontu. Kolonija: mularija je njen prvi igrani celove~erec.

2010 2014 2015 2018

Canadian filmmaker. Her first short film The Cut won Best International Short Film Award at the Sundance FF and was an official selection in more than 80 international film festivals. The following year, she released Welcome to F.L., a documentary that premiered at TIFF. A Colony is her first feature film.

106

Chers amis (kratki dok./doc. short) La coupe (kratki/short) Bienvenue à F.L. (dok./doc.) Une colonie (A Colony/Kolonija: mularija)


Fokus Focus

Kubanski film 60 Cuban Film 60 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Jaz sem Kuba I am Cuba 1964 Smrt birokrata Death of a Bureaucrat 1966 Lucía Lucía 1968 Spomini na nerazvitost Memories of Underdevelopment 1968 Prvi napad z ma~eto The First Charge of the Machete 1969 Zadnja ve~erja The Last Supper 1977 Do neke to~ke Up to a Certain Point 1983 Jagode in ~okolada Strawberry and Chocolate 1993 @ivljenje je `vi`ganje Life is to Whistle 1998 Izbor kratkih filmov Santiaga Álvareza Santiago Álvarez Short Film Selection

107


Fokus Focus glej str. 114/see page 114

glej str. 118/see page 118

glej str. 112/see page 112

glej str. 113/see page 113

glej str. 120/see page 120

glej str. 120/see page 120

glej str. 120/see page 120

glej str. 120/see page 120

glej str. 119/see page 119

glej str. 111/see page 111

108


Fokus Focus

Kubanski film 60 Simon Popek Zgodovina kubanskega filma se je za~ela marca 1959. Manj kot v treh mesecih po vstopu revolucionarnih sil v Havano je bil ustanovljen Kubanski in{titut za filmsko umetnost in industrijo (ICAIC), s ~imer je nova oblast film postavila kot privilegirano platformo v procesu kulturnega prevrata. Film ni postal le najpomembnej{a umetnost na vse bolj izoliranem otoku, ampak tudi ena redkih avtonomnih izraznih oblik, v katere se oblast ni neposredno vme{avala. Mediji, knji`evnost, tudi glasba in likovna umetnost so bili podvr`eni precej stro`jemu nadzoru, medtem ko je ICAIC doma~im re`iserjem zagotavljal unikaten kulturni prostor, varnost in razmeroma mehko politi~no obravnavo – dokler je film slu`il revolucionarnim idealom. Ali kot se je glasila uradna doktrina: "Znotraj revolucije je dovoljeno vse, proti revoluciji ni~." In revolucionarnim idealom je sledila ve~ina najpomembnej{ih kubanskih ustvarjalcev {estdesetih let, med drugimi Santiago Álvarez in Tomás Gutiérrez Alea, soustanovitelja ICAIC, ki sta najbolj zaznamovala prvo desetletko kubanskega filma, v katerem o socialnem realizmu, zna~ilnem za sovjetski in povojni vzhodnoevropski film, ni bilo ne duha ne sluha. ICAIC ni bil ustanovljen, da bi zgolj formalno produciral in distribuiral finan~na sredstva, njegov namen je bil preoblikovati kubansko kinematografijo, in mladi avtorji so to storili z neverjetno ustvarjalno energijo, ki se je hitro oklenila eksperimentalnega zna~aja. Vplivi brazilskega cinema novo, italijanskega neorealizma in francoskega novega vala so bili o~itni, toda kubanski cineasti so proti koncu {estdesetih let ustvarili serijo formalno in vizualno osupljivih del, ki jih je bilo te`o klasificirati. Novi kubanski film je instrumentaliziral kritiko moralnega razkroja kubanske republike (1902–58), {panske kolonialne dobe in osvobodilne vojne s konca 19. stoletja, toda obenem je imel proste roke tudi pri kriti~nem vrednotenju revolucije in analizi vsakdanjih absurdov v socializmu. Ali kot je ugotavljal Francis Ford Coppola, "bil je kompleksen, vseboval je razli~ne nianse ob~utkov o revoluciji". V tem tematskem okviru se je najlep{e in najbolj duhovito izra`al Tomás Gutiérrez Alea, popularni El Titón, najve~ji sin kubanskega filma, ki se mu ni upal oporekati niti el comandante, zato mu v tem pregledu namenjamo najvidnej{i prostor, skupaj s Santiagom Álvarezom, ~igar kratkometra`ni opus je ponudil neponovljivo poigravanje protiimperialisti~ne agitke in formalno drzne ekspresije.

Vsaka kinematografija ima svoja zlata obdobja; kubanski film ga je – tudi pod bandero "nepopolnega filma" – do`ivljal konec {estdesetih in v za~etku sedemdesetih let ... ko je nenadoma nastopilo obdobje streznitve in ideolo{ke reafirmacije revolucije, s poudarkom na temah kolonialne preteklosti in analize vsakdana v drugi dekadi po revoluciji. [lo je za "pet sivih let" (1971–76), ki so poudarjala realpolitiko ter ki so se sklenila s turbulentnimi institucionalnimi pretresi na ICAIC in postopno vrnitvijo v normalnost, ki so jih s popularnimi socialnokriti~nimi komedijami prinesla osemdeseta leta. Kubanski film, vseskozi neverjetno priljubljen pri ob~instvu (v najbolj "vro~ih" letih je {el povpre~en Kubanec na leto sedemnajstkrat v kino!), je do`ivel najhuj{o preizku{njo s "posebnim obdobjem" po padcu zidu in kolapsu sovjetskega imperija. V devetdesetih letih so se pojavljale ideje o ukinitvi in{tituta oziroma zdru`evanju z drugimi institucijami, filmska produkcija je bila obubo`ana, kubanski filmarji so bili prisiljeni v koprodukcije z evropskimi vlagatelji, ki se seveda niso zmenili za prioritete kubanskega filma in so sku{ali "meh~ati" revolucionarno noto. To kaoti~no in nestabilno obdobje je med drugim prineslo tudi enega najuspe{nej{ih kubanskih filmov vseh ~asov, Jagode in ~okolada (1993), ki z nominacijo za oskarja ni prinesel le dokon~ne mednarodne uveljavitve tedaj `e bolnega Tomása Gutiérreza Alee, temve~ tudi potrditev liberalnosti znotraj kubanskega filma, ki je skozi "nemogo~e" razmerje med heteroseksualnim in homoseksualnim mo{kim zmogel igrivo soo~iti gore~i komunizem in skrajni individualizem, brezpogojno vero v revolucijo in dvom v njene u~inke. Liffova kubanska retrospektiva je prva te vrste v na{ih krajih, skromen poskus zasilne zgodovinske osvetlitve te vedno vznemirljive kinematografije, katere najve~ji "problem" onstran meja je njena recepcija; tujci s(m)o praviloma nesposobni lo~evati estetske sodbe od politi~nih. Politika pa v kubanskem filmu nikoli ni podtekst, ki bi ga ustvarjalec po lastni presoji vklju~eval ali ignoriral; je nujen in neprestan preplet estetike v konstantnem dialogu s politi~nim. Ali kot je problem formuliral Armando Hart, prvi minister za izobra`evanje: "Me{ati umetnost in politiko je politi~na napaka. Lo~evati umetnost in politiko je {e ena napaka."

109


Fokus Focus

Cuban Film 60 Simon Popek The history of Cuban cinema began in March 1959. The Cuban Institute of Cinematographic Art and Industry (ICAIC) was founded less than three months after the revolutionaries took over Havana. With this cultural act the new government established cinema as a privileged platform. Cinema not only became the most important art of the increasingly isolated island, but also one of the few autonomous forms of expression that the authorities did not directly interfere with. Whilst media, literature, even music and fine arts were subjected to much stricter control, ICAIC provided national filmmakers with a unique cultural space, security and relatively lenient political treatment – as long as cinema espoused revolutionary ideals. Or, to quote the official doctrine: "Within the Revolution, everything. Against the Revolution, nothing." In the 1960s, most of the leading Cuban filmmakers followed revolutionary ideals, including Santiago Álvarez and Tomás Gutiérrez Alea, co-founders of ICAIC, whose works are most characteristic of Cuban cinema's first ten years, a decade conspicuously devoid of social realism that marked the Soviet and post-war Eastern European cinema. ICAIC's mission was not only to formally generate and allocate funds but also transform Cuban cinematography, and young filmmakers took on this task with an incredible zeal that soon leaned towards experimentation. Their work reflected strong influences of Brazilian Cinema Novo, Italian Neorealism and the French New Wave, but in late 1960s Cuban cineastes made a series of formally and visually stunning films that defy classification. Whereas a vehicle for criticism of the moral decay of the Republic of Cuba (1902–58), Spanish colonial period and the late-19th century War of Independence, new Cuban cinema was given free rein to critically assess the Revolution and analyse the daily absurdities of the socialist state. In the words of Francis Ford Coppola, Cuban cinema was: "complex, and had different shades of feelings about the Revolution." The powerful style and humour of Tomás Gutiérrez Alea – the popular El Titón, Cuban cinema’s finest son whom not even El Comandante dared contradict – figure prominently within this thematic context. This is why our Retrospective places him at

110

the forefront, together with Santiago Álvarez whose short-length output constitutes an inimitable interplay between antiimperialist agitprop and formally daring expression. Each cinematography has its golden age; Cuban cinema's took place in the late 1960s and early 1970s... a period ending abruptly in a moment of disillusionment and ideological reaffirmation of the Revolution. These were the "Five Grey Years" (1971–76) that placed stress on practical politics and ended in turbulent institutional convulsions within ICAIC. The 1980s with their popular socially-critical comedies were a gradual return to normality. Cuban cinema, all the while incredibly popular with the audiences, went through its most terrible ordeal during the "Special Period," after the fall of the wall and the dissolution of the Soviet Union. In the 1990s, ideas emerged to close down the Institute or merge it with other institutions, and Cuba's film production was financially drained. In order to keep working, Cuban directors were forced to enter into co-productions with European investors who ignored Cuban cinema's priorities and sought to subdue its revolutionary tone. This chaotic and unstable period yielded one of Cuba's greatest films of all time, Strawberry and Chocolate (1993). The film won an Academy Award nomination and thus not only solidified Tomás Gutiérrez Alea's international reputation but affirmed liberality within Cuban cinema that, through an 'impossible' relationship between a heterosexual and a homosexual, was able to playfully juxtapose fervent Communism and extreme individualism, unconditional faith in the Revolution and doubts as to its efficiency. Liffe's Cuban retrospective is the first of its kind in our country, a modest attempt at a provisional historical overview of this invariably thrilling cinematography, a cinematography whose greatest 'overseas problem' is its reception; as a rule, foreigners are incapable of differentiating between aesthetical and political judgements. However, in Cuban cinema politics is never solely a subtext that a filmmaker could incorporate or ignore at will; it is a requisite and constant dialogue between aesthetics and the political. Or, in the words of Armando Hart, Cuba’s first minister of education: "To confuse art and politics is a political mistake. To separate art and politics is another mistake."


Fokus Focus

Jaz sem Kuba Soy Cuba I am Cuba Kuba, Sovjetska zveza Cuba, Soviet Union 1964

Mihail Kalatozov

re`ija/directed by Mihail Kalatozov scenarij/screenplay Enrique Pineda Barnet, Evgenij Evtu{enko fotografija/cinematography Sergej Urusevski glasba/music Carlos Fariñas monta`a/editing Nina Glagoleva igrajo/cast Luz María Collazo (Maria/Betty), Jean Bouise (Jim), Sergio Corrieri (Alberto), Raúl García (Enrique) producenta/producers Miguel Mendoza, Simón Mariajin produkcija/production Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos Calle 23 No. 1155 e/ 10 y 12. Plaza de la Revolución La Habana, Cuba CP. 10400 E prensa�icaic.cu format/format 35 mm, ~b/b&w dol`ina/running time 141'

Tehni~no dognana mojstrovina velikana sovjetske kinematografije Mihaila Kalatozova je liri~en portret Kube v vrtincu revolucije.

A technically superb masterpiece by a giant of Soviet cinema, Mikhail Kalatozov, I am Cuba is a lyrical portrayal of Cuba in the whirlwind of revolution.

V filmu se zvrstijo {tiri vinjete, katerih dogajanje je ume{~eno v ~as kubanske revolucije: v prvi spoznamo mlado `ensko, ki jo zaro~enec zaloti v postelji s tujim poslovne`em in tako spozna, da je prostitutka; v drugi kmeta, ki izgubi vse svoje imetje, ko planta`ni lastnik proda svoje posestvo ameri{ki dru`bi United Fruit Company; v tretji {tudenta, ki se pridru`i revolucionarnemu gibanju in sku{a izvesti politi~ni atentat; v ~etrti pa dru`inskega o~eta, ki se po smrti enega od svojih otrok med zra~nimi napadi diktatorja Batiste pridru`i uporni{kim silam.

The film tells four interlinked vignettes in the period leading up to the revolution in 1959: a sugar cane farmer who loses everything when the landlord sells the land he farms to the United Fruit Company; a student who joins the revolutionary intelligentsia; a young woman whose fiancé sees her in bed with a foreign business man and realises that she is a prostitute, and a peasant family man who sees one of his children blown up by Batista’s air bombardments and joins the rebel forces.

"Film iz leta 1964 je sovjetsko-kubansko celulojdno ljubezensko pismo Castrovi revoluciji, posneto v ~udoviti, iz~i{~eni ~rno-beli tehniki. Res je, da je dogmati~en, in morda tudi naiven; vendar obenem liri~en in strasten in vizualno prevzemajo~ ..." (Peter Bradshaw, The Guardian)

"Made in 1964, it is a Soviet-Cuban celluloid love letter to the Castro revolution, filmed in beautiful, pellucid monochrome. It is strident, yes, and naive, too perhaps; but lyrical and passionate and visually dazzling..." (Peter Bradshaw, The Guardian)

Mihail Kalatozov

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Rojen leta 1903 v Tbilisiju, dana{nja Gruzija. V dvajsetih letih prej{njega stoletja je snemal avantgardne filme, med Stalinovo vladavino prete`no politi~no propagandne, po smrti "jeklenega mo`a" pa je posnel svoji najve~ji mojstrovini, Jaz sem Kuba in Letijo `erjavi – film, ki je bil leta 1958 v Cannesu nagrajen z zlato palmo.

1930 1931 1939 1941 1943 1946

Born in 1903 in Tbilisi, Georgia, Kalatozov made avant-garde films in the 1920s and propaganda films during Stalin's reign. He made his greatest masterpieces, The Cranes Are Flying and I am Cuba, after the death of Russia's 'Iron Man.' The Cranes Are Flying won the Palme d'Or at the 1958 Cannes Film Festival.

1950 1953 1954 1957 1960 1964 1969

Usinatlo (Little Blind Girl) Lursmani ~ekma{i (Nail in the Boot) Mu`estvo (Courage) Valerij ^kalov (Valeriy Chkalov) Nepobedimje (Invincible) Kinokoncert k 25-letiju Krasnoj Armi (Moscow Music Hall/ Filmski koncert) Zagovor obre~jonih (Conspiracy of the Doomed) Vihri vra`debnje (Hostile Whirlwinds) Vernje dru`ja (True Friends) Letjat `uravli (The Cranes Are Flying/Letijo `erjavi) Neotpravlenoje pismo (The Letter That Was Never Sent) Soy Cuba (I am Cuba/Jaz sem Kuba) Krasnaja palatka (The Red Tent)

prodaja/world sales Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos Calle 23 No. 1155 e/ 10 y 12 Plaza de la Revolución La Habana, Cuba CP. 10400 E prensa�icaic.cu

111


Fokus Focus

Smrt birokrata La muerte de un burócrata Death of a Bureaucrat Kuba Cuba 1966

Tomás Gutiérrez Alea re`ija/directed by Tomás Gutiérrez Alea scenarij/screenplay Alfredo L. Del Cueto, Tomás Gutiérrez Alea fotografija/cinematography Ramón F. Suárez glasba/music Leo Brouwer monta`a/editing Mario González igrajo/cast Salvador Wood (ne~ak/nephew), Silvia Planas (teta/aunt), Manuel Estanillo (birokrat/bureaucrat), Omar Alfonso (Cojimar) producentka/producer Margarita Alexandre produkcija/production Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos Calle 23 No. 1155 e/ 10 y 12 Plaza de la Revolución La Habana, Cuba CP. 10400 E prensa�icaic.cu format/format 35 mm, ~b/b&w dol`ina/running time 85' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Karlovi Vari/Karlovy Vary 1966 (posebna nagrada `irije/Special Prize of the Jury)

prodaja/world sales Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos Calle 23 No. 1155 e/ 10 y 12. Plaza de la Revolución La Habana, Cuba CP. 10400 E prensa�icaic.cu

Kafkovska satira o absurdnosti birokratskih postopkov je obenem tudi re`iserjevo posvetilo mojstrom nemih filmskih komedij.

A Kafkaesque satire on the absurdities of bureaucratic red tape, Death of a Bureaucrat is the director's homage to silent film comedians.

Po smrti izumitelja, ki se je domislil stroja za mno`i~no izdelavo spomenikov kubanskega pesnika in narodnega heroja Joséja Martíja, se pokojnikova `ena in ne~ak izgubljata v neskon~nih labirintih absurdnih birokratskih postopkov. Prizadevata si pridobiti dovoljenje za izkop izumiteljevega trupla, kajti pokopali so ga s sindikalno ~lansko izkaznico v `epu, brez katere pa vdova ne more do njegove pokojnine.

The film starts with the demise of the inventor who had developed a machine to mass-produce statuettes of Cuban hero Jose Martí. Unfortunately, the inventor is buried with his union card in his pocket. Unable to collect any pension money without that card, his widow attempts to exhume the body. Her hands tied by red tape, the widow is forced to rob her husband's grave.

"Smrt birokrata /.../ je prav toliko izdelek filmskega ustvarjalca kot dru`bena satira. Gutiérrez Alea si za zgodbo o dobrodu{nem, ne posebno bistrem mladeni~u, ki si prizadeva prisko~iti na pomo~ nedavno ovdoveli teti, veselo sposodi slog raznovrstnih filmskih komikov, vklju~no s Chaplinom, policisti studia Keystone ter Stanom in Oliom. /.../ Gutiérrezu Aleu izjemno spretno uspe zasnovati komedijo, katere burka{ka nor~avost prevlada nad ogor~enostjo." (Vincent Canby, The New York Times)

"Death of a Bureaucrat /.../ is as much a movie maker's movie as it is a social satire. Gutierrez Alea happily helps himself (and us) to the styles of all sorts of film comedians, including those of Chaplin, the Keystone Kops and Laurel and Hardy, as he tells the tale of the good-natured, none-too-bright young man who attempts to come to the aid of his recently bereaved aunt. /.../ Gutierrez Alea has managed with remarkable skill to concoct a comedy whose lunatic fun absorbs the outrage." (Vincent Canby, The New York Times)

Tomás Gutiérrez Alea

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Rojen leta 1928 v Havani na Kubi. Med 1947 in 1995 je posnel ve~ kot dvajset kratkih, dokumentarnih in celove~ernih filmov. Njegov opus zaznamuje pronicljiv vpogled v `ivljenje na porevolucionarni Kubi. Je eden glavnih predstavnikov filmskega gibanja, ki ga poznamo pod imenom "novi latinskoameri{ki film", br`kone pa tudi eden najbolj svetovno uveljavljenih kubanskih filmskih ustvarjalcev.

1960 1964 1966 1968

Born in 1928 in Havana, Cuba. Between 1947 and 1995 he wrote and directed more than 20 features, documentaries, and short films, which are known for their sharp insight into post-Revolutionary Cuba. A main figure of New Latin American Cinema, Gutiérrez Alea is one of Cuba’s filmmakers with the greatest international recognition.

1977 1979 1983 1988 1991 1993 1995

112

1972

Historias de la revoluicón (Stories of the Revolution) Cumbite La muerte de un burócrata (Death of a Bureaucrat/Smrt birokrata) Memorias del subdesarrollo (Memories of Underdevelopment/ Spomini na nerazvitost) Una pelea cubana contra los demonios (A Cuban Fight Against Demons) La última cena (The Last Supper/Zadnja ve~erja) Los sobrevivientes (The Survivors) Hasta cierto punto (Up to a Certain Point/Do neke to~ke) Cartas del parque (Letters from the Park) Con el amor no se juega (Don't Fool with Love) Fresa y chocolate (Strawberry and Chocolate/Jagode in ~okolada) Guantanamera


Fokus Focus

Lucía Lucía Lucía Kuba Cuba 1968

Humberto Solás

Filmska mojstrovina, ki skozi prizmo `ivljenja treh `ensk iz treh razli~nih zgodovinskih obdobij ori{e dru`bene spremembe na Kubi od kolonializma do socialisti~ne revolucije. Humberto Solás je tematiko "stoletnega kubanskega boja" predstavil v izvirno zasnovanem filmu v treh epizodah, ki se dogajajo v treh razli~nih obdobjih kubanske zgodovine: kolonializma (1885), neokolonializma (1930) in socialisti~ne revolucije (1968). Protagonistke vseh treh epizod so `enske z imenom Lucía, vsaka od njih pa je predstavnica drugega dru`benega razreda.

In this cinematic masterpiece, Cuban social changes – from colonialism to socialist revolution – are explored through the prism of three women from three different historical periods. Humberto Solás interpreted the theme of Cuba's hundred years' struggle in an entirely novel way to create an epic in three separate episodes, each centred around a woman called Lucía and each unfolding in a different period of Cuban history, corresponding to the three stages of colonialism (1895), neocolonialism (1930) and socialist revolution (1968). The three episodes also present us with "Lucias" of different social classes.

"Velikokrat sem moral poudariti, da Lucía ni film o `enskah; je film o dru`bi. Vendar sem znotraj te dru`be izbral najbolj ranljiv lik, tistega, ki ga v vsakem danem trenutku najbolj transcendentno prizadenejo protislovja in spremembe." (Humberto Solás)

"As I've had to argue many times, Lucía is not a film about women; it's a film about society. But within that society, I chose the most vulnerable character, the one who is most transcendentally affected at any given moment by contradictions and change." (Humberto Solás)

Humberto Solás

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Rojen 1941 v Havani. S filmsko industrijo se je spoznal `e v najstni{kih letih, svoj prvi kratki film pa je posnel pri osemnajstih. Leta 1966 je posnel kratki film z naslovom Manuela, prvega v nizu kubanskih filmov, posve~enih `enski, 1968 pa se je s filmom Lucía uveljavil tudi v mednarodnem prostoru in danes velja za enega pomembnej{ih re`iserjev porevolucionarne Kube.

1959 1961 1962 1966 1967 1968 1976 1982 1985 1986 2001 2005

Born in 1941 in Havana, Humberto Solás entered the film industry as a teenager, and made his first short at 18. He made a big impression with his 1966 short Manuela, the first of many films dedicated to the Cuban woman. In 1968 his masterpiece Lucía won many prizes and earned him international recognition. He is known as one of the great filmmakers of revolutionary Cuba.

La huida Casablanca (dok./doc.) Minerva traduce el mar Pequeña crónica (First Chronicle) Manuela (kratki/short) Lucía Un día de noviembre Cecilia Amada Un hombre de éxito (A Successful Man) Miel para Oshún (Honey for Oshun) Barrio Cuba (Neighborhood Cuba)

re`ija/directed by Humberto Solás scenarij/screenplay Humberto Solás, Julio García Espinosa, Nelson Rodríguez fotografija/cinematography Jorge Herrera glasba/music Leo Brouwer Mezquida, Joseíto Fernández monta`a/editing Nelson Rodríguez igrajo/cast Raquel Revuelta (Lucía I �1895�), Eduardo Moure (Rafael), Eslinda Núñez (Lucía II �1930�), Ramón Brito (Aldo), Adela Legrá (Lucía III �1968�), Adolfo Llauradó (Tomás) producent/producer Raúl Canosa produkcija/production Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos Calle 23 No. 1155 e/ 10 y 12 Plaza de la Revolución La Habana, Cuba CP. 10400 E prensa�icaic.cu format/format 35 mm, ~b/b&w dol`ina/running time 160' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Moskva/Moscow 1969 (najbolj{i celove~erec/Best Feature Film)

prodaja/world sales Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos Calle 23 No. 1155 e/ 10 y 12 Plaza de la Revolución La Habana, Cuba CP. 10400 E prensa�icaic.cu

113


Fokus Focus

Spomini na nerazvitost Memorias del subdesarrollo Memories of Underdevelopment Kuba Cuba 1968

Tomás Gutiérrez Alea re`ija/directed by Tomás Gutiérrez Alea scenarij/screenplay Edmundo Desnoes, Tomás Gutiérrez Alea fotografija/cinematography Ramón F. Suárez glasba/music Leo Brouwer monta`a/editing Nelson Rodríguez igrajo/cast Sergio Corrieri (Sergio Carmona Mendoyo), Daisy Granados (Elena), Eslinda Núñez (Noemi), Omar Valdés (Pablo), René de la Cruz (Elenin brat/ Elena's brother) producent/producer Miguel Mendoza produkcija/production Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos Calle 23 No. 1155 e/ 10 y 12 Plaza de la Revolución La Habana, Cuba CP. 10400 E prensa�icaic.cu format/format 35 mm, ~b/b&w dol`ina/running time 97' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Karlovi Vari/Karlovy Vary 1968 (nagrada FIPRESCI/FIPRESCI Prize)

prodaja/world sales Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos Calle 23 No. 1155 e/ 10 y 12. Plaza de la Revolución La Habana, Cuba CP. 10400 E prensa�icaic.cu

Re`iser v svojem br`kone najbolj drznem filmu izvrstno poustvari negotovost, ki je v za~etku {estdesetih let prej{njega stoletja zavladala na Kubi.

In his possibly most daring film, Gutiérrez Alea brilliantly captures the climate of uncertainty prevailing over Cuba in the early 1960s.

Po invaziji v Pra{i~jem zalivu pisatelj Sergio sklene ostati na Kubi, medtem ko njegova `ena s star{i pobegne v Miami. A ko se naposled znajde sam v "krasnem novem svetu", se prelevi v cini~nega in kriti~nega opazovalca sprememb, ki jih je prinesla revolucija. Dan za dnem pohajkuje po havanskih ulicah in i{~e `ensko dru`bo, ob tem pa se nenehno predaja spominom in nostalgiji.

The film's protagonist, Sergio, is depicted in the opening scenes as happy to see off his wife and parents and friends; they are fleeing Cuba in the wake of the Bay of Pigs invasion for America. Left behind in the 'Brave New World', Sergio is sceptical of the ability of the Revolution to make a real change in Cuban society, observing that it is only the latest passion for an ever-changing society.

"S svojimi temeljnimi protislovji nas Sergio lahko pripelje do zavestnega razumevanja, kaj nerazvitost pomeni v gospodarskem, kulturnem in ideolo{kem smislu /.../. Sergio ne zmore doumeti vrednot, ki pod~rtujejo porajajo~i se svet, in je zato pora`en. V poglobljenem pomenu je Sergio tisti, ki se zdi nerazvit v svetu okoli njega, svetu revolucije." (Tomás Gutiérrez Alea)

"With all his profound contradictions, Sergio can lead us to a conscious grasp of what underdevelopment means in economic, cultural, and ideological terms /.../. Sergio cannot reach an understanding of the values underpinning the world being born, and he goes under. In a profound sense, it is Sergio who appears to be underdeveloped in the world surrounding him, that of revolution." (Tomás Gutiérrez Alea)

Tomás Gutiérrez Alea

filmografija/filmography

Glej stran 112/see page 112.

Glej stran 112/see page 112.

114


Fokus Focus

Prvi napad z ma~eto La primera carga al machete The First Charge of the Machete Kuba Cuba 1969

Manuel Octavio Gómez

Eden estetskih in eksperimentalnih vrhuncev kubanskega revolucionarnega filma.

One of the aesthetic and experimental highlights of revolutionary Cuban cinema.

V tem stiliziranem eksperimentalnem zgodovinskem filmu re`iser Manuel Octavio Gómez uprizori upor kubanskih poljskih delavcev, ki so se leta 1868 z ma~etami za `etje sladkornega trsa uprli {panskim okupatorjem. S kombinacijo najrazli~nej{ih tehnik in pristopov, kot so posnetki s kamero iz roke, intervjuji in neobdelan zvok, re`iserju uspe izvrstno poustvariti poeti~no pristnost obdobja, ki ga upodablja.

Cuban director Gómez combines elements of documentary form with extreme stylization in this experimental retelling of a battle between Cuban rebels and the Spanish army in 1868 when slaves were freed and armed with sugar cane machetes in the Cuban war of independence. In blending different cinematic techniques and approaches, such as hand-held camera shots, interviews and raw, unengineered sound, the director succeeds in capturing the poetical authenticity of the era.

"S sledenjem tradicionalne pripovedne sheme, z opredelitvijo ve~ glavnih likov za `ari{~e filma bi se popolnoma oddaljili od bistva teme. Med raziskovanjem tematike sem osupnil nad vrsto novinarstva v arhivskem gradivu, ki se je zdelo nenavadno moderno, osnovano na intervjujih in neposredni reporta`i. Nenadoma sem spoznal, kateri je pravi pristop: información directa, zelo sodobno poro~anje o aktualnem dogodku, podobno dana{njemu televizijskemu dokumentarcu." (Manuel Octavio Gómez)

re`ija/directed by Manuel Octavio Gómez scenarij/screenplay Alfredo L. del Cueto, Julio García Espinosa, Manuel Octavio Gómez, Jorge Herrero fotografija/cinematography Jorge Herrero glasba/music Leo Brouwer Mezquida, Pablo Milanés monta`a/editing Nelson Rodríguez igrajo/cast Adolfo Llauradó (poveljnik/ commander), José Rodríguez (bojevnik/fighter), Idalia Anreus, Eslinda Núñez, Pablito Milanés producent/producer Humberto Hernández produkcija/production Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos Calle 23 No. 1155 e/ 10 y 12 Plaza de la Revolución La Habana, Cuba CP. 10400 E prensa�icaic.cu format/format 35 mm, ~b/b&w dol`ina/running time 78' festivali, nagrade (izbor) festivals, awards (selection) Benetke/Venice 1969 (nagrada Luisa Buñuela/Luis Buñuel Award)

"To follow a traditional narrative strategy, making a number of main characters the pivot of the film, would have been totally out of keeping with the theme. Once involved in the research, I was amazed to discover a kind of journalism in the archival sources that seemed remarkably contemporary, based on interviews and direct reportage. Suddenly, the right approach came to me fullblown: información directa, a very contemporary, news-oriented reportage similar to what we now associate with televised documentary." (Manuel Octavio Gómez)

Manuel Octavio Gómez

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Rojen leta 1934 v Havani na Kubi. Po poklicu je bil novinar, med drugim je pisal tudi filmske kritike. S filmsko re`ijo se je za~el ukvarjati, ko se je pridru`il filmski sekciji direkcije za kulturo kubanske uporni{ke vojske. Leta 1965 je posnel svoj celove~erni prvenec. V svojih filmih je pogosto poustvarjal najpomembnej{e dogodke kubanske zgodovine.

1962 1964 1966 1967 1969

Born in 1934 in Havana, Cuba. A journalist by profession, Manuel Octavio Gómez’s engagements included film reviews. His career as a director began as part of the cinema section of the rebel army led by Fidel Castro. He made his first feature film in 1965. His career was built largely on the reconstruction of fundamental events in Cuban history.

1971 1975 1978 1978 1983 1985 1988

Historia de una batalla (Story of a Battle) El encuentro La salación Tulipa La primera carga al machete (The First Charge of the Machette/ Prvi napad z ma~eto) Los días del agua (The Days of Water) Ustedes tienen la palabra La tierra y el cielo (The Earth and the Sky) Una mujer, un hombre, una ciudad... (Woman, Man, City) El señor presidente (Mr. President) ¡Patakín! quiere decir ¡fábula! Gallego

prodaja/world sales Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos Calle 23 No. 1155 e/ 10 y 12 Plaza de la Revolución La Habana, Cuba CP. 10400 E prensa�icaic.cu

115


Fokus Focus

Zadnja ve~erja La última cena The Last Supper Kuba Cuba 1977

Tomás Gutiérrez Alea re`ija/directed by Tomás Gutiérrez Alea scenarij/screenplay Tomás González Pérez, Tomás Gutiérrez Alea, Maria Eugenia Haya fotografija/cinematography Mario García Joya glasba/music Leo Brouwer Mezquida monta`a/editing Nelson Rodríguez igrajo/cast Nelson Villagra, Silvano Rey, Jose Antonio Rodriguez, Luns Alberto Garcia, Samuel Claxton, Mario Balmaseda producenta/producers Santiago Llapur, Camilo Vives produkcija/production Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos Calle 23 No. 1155 e/ 10 y 12 Plaza de la Revolución La Habana, Cuba CP. 10400 E prensa�icaic.cu format/format 35 mm, barvni/colour dol`ina/running time 113' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) São Paulo 1968 (nagrada ob~instva/ Audience Award)

Dvanajst su`njev mora s svojim pobo`njakarskim gospodarjem uprizoriti "zadnjo ve~erjo". Na predve~er velikega petka pobo`ni planta`ni lastnik povabi za mizo svojih dvanajst su`njev, da bi jih podu~il o katoli{ki veri in obi~ajih. @e nekoliko okajen jim obljubi, da bo veliki petek zanje odslej dela prost dan, enemu starej{ih su`njev pa celo, da ga bo osvobodil. Ko su`nji naslednjega dne spoznajo, da gospodar obljub ne namerava izpolniti, se dvignejo v upor. "Dogajanje filma je ume{~eno v ~as haitijske revolucije (1795), ko so morali kubanski planta`ni lastniki mo~no pove~ati proizvodnjo sladkornega trsa, saj je ta na Haitiju drasti~no upadla in ni ve~ mogla zadostiti svetovnemu povpra{evanju. Prav v tem obdobju je su`njelastni{ko izkori{~anje na Kubi doseglo vrhunec." (Tomás Gutiérrez Alea)

prodaja/world sales Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos Calle 23 No. 1155 e/ 10 y 12 Plaza de la Revolución La Habana, Cuba CP. 10400 E prensa�icaic.cu

Twelve slaves and their pious master stage the "Last Supper". Set in the time of slavery, the narrative depicts a slave owner who invites his slaves to sit at the dinner table with him in an act of religious observance of Easter. On the following day the slaves rebel when the privileges he has promised (i.e. no work on Good Friday, and freedom for one of the elderly slaves) are not honoured by the overseer. "The film is set in the time of the Haitian Revolution (1795), when the drastically declined sugar cane production in Haiti had to be increased as Cuban plantation owners were no longer able to meet global demand. In this period, slave exploitation in Cuba reached its culmination." (Tomás Gutiérrez Alea)

Tomás Gutiérrez Alea

filmografija/filmography

Glej stran 112/see page 112.

Glej stran 112/see page 112.

116


Fokus Focus

Do neke to~ke Hasta cierto punto Up to a Certain Point Kuba Cuba 1983

Tomás Gutiérrez Alea

Pronicljiva satira o vojni med spoloma v sodobni kubanski dru`bi.

An insightful satire on the battle of the sexes in contemporary Cuban society.

Scenarist Oscar in re`iser Arturo se namenita posneti film o ma~izmu. Odlo~ita se, da bosta dogajanje umestila v havansko pristani{~e, saj menita, da je ma~izem tam najgloblje zakoreninjen. Med pripravami na snemanje cineasta opravita intervju s pristani{ko delavko Lino, s katero se Oscar kmalu zaplete v ljubezensko razmerje. Toda njuna skupna prihodnost je negotova, saj se izka`e, da ma~isti~ni predsodki vendarle niso omejeni zgolj na delavski razred.

Oscar, screenwriter of a film about "machismo" and Arturo, the director, choose the port of Havana to prepare their plot thinking that there is where machismo has its deepest roots. Lina, worker at the port, fits the thematic pretensions of the script. The rapport between Oscar and Lina develops into a loving relationship. But their future together is compromised by machismo prejudices which are not limited solely to the working classes.

"Filme o temnopoltih ali ma~izmu so ustvarili razli~ni posamezniki. Tu je zanimivo, da se obe tematiki dotikata diskriminacije. Revolucija preoblikuje dru`bene temelje in v teoriji diskriminacije legalno ve~ ni, ne do temnopoltih ne `ensk. Vendar v glavah ljudi predsodki vztrajajo, z njimi se je treba spoprijeti na drugi ravni, ne z zakoni, temve~ z dramatiziranjem." (Tomás Gutiérrez Alea)

"All films on blacks or on machismo were made by different individuals. But the interesting thing is that both themes deal with discrimination. The revolution changes the social base, and, theoretically, there is legally no more discrimination, neither against blacks nor against women. But in the minds of people, prejudices linger on, and you have to fight them at another level, not with laws but by dramatizing them." (Tomás Gutiérrez Alea)

Tomás Gutiérrez Alea

filmografija/filmography

Glej stran 112/see page 112.

Glej stran 112/see page 112.

re`ija/directed by Tomás Gutiérrez Alea scenarij/screenplay Tomás Gutiérrez Alea, Serafín Qiñones, Juan Carlos Tabío fotografija/cinematography Mario García Joya glasba/music Leo Brouwer Mezquida monta`a/editing Miriam Talavera Farnández igrajo/cast Óscar Álvarez (Oscar), Mirta Ibarra (Lina), Omar Valdés (Arturo), Coralia Veloz (Marián), Rogelio Blain (Diego), Ana Viña (Flora), Claudio A. Tamayo (Claudio), Luís Celeiro (Quiñones) producent/producer Humberto Hernández produkcija/production Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos Calle 23 No. 1155 e/ 10 y 12 Plaza de la Revolución La Habana, Cuba CP. 10400 E prensa�icaic.cu format/format 35 mm, barvni/colour dol`ina/running time 75' festivali, nagrade (izbor) festivals, awards (selection) Havana 1983 (najbolj{a re`ija/Best Director)

prodaja/world sales Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos Calle 23 No. 1155 e/ 10 y 12 Plaza de la Revolución La Habana, Cuba CP. 10400 E prensa�icaic.cu

117


Fokus Focus

Jagode in ~okolada Fresa y chocolate Strawberry and Chocolate Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío

re`ija/directed by Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío scenarij/screenplay Senel Paz fotografija/cinematography Mario García Joya glasba/music José María Vitier García-Marruz monta`a/editing Miriam Talavera Fernández, Osvaldo Donatién monta`a/editing Jorge Perugorría (Diego), Vladimir Cruz (David), Mirta Ibarra (Nancy), Francisco Gattorno (Miguel), Joel Angelino (German), Marilyn Solaya (Vivian) producent/producer Miguel Mendoza produkcija/production Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos Calle 23 No. 1155 e/ 10 y 12 Plaza de la Revolución La Habana, Cuba CP. 10400 E prensa�icaic.cu format/format 35 mm, barvni/colour dol`ina/running time 108' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Berlinale 1994 (posebna nagrada `irije/Special Jury Prize, nagrada teddy za najbolj{i celove~erni film/ Teddy Award for Best Feature Film), Havana 1993 (najbolj{a mo{ka vloga/ Best Leading Actor, najbolj{a re`ija/ Best Director, nagrada FIPRESCI/ FIPRESCI Prize)

Prvi kubanski film, nominiran za tujejezi~nega oskarja, je pripoved o malo verjetnem prijateljstvu med mo{kima iz povsem razli~nih svetov. Havana, pi{e se leto 1979. Gejevski umetnik Diego sku{a zapeljati heteroseksualnega in ozkogledega mladega komunista Davida, ki ga sicer zavrne, a se po premisleku kljub temu kani z Diegom spoprijateljiti in kubanskim komunisti~nim oblastem poro~ati o njegovem dekadentnem umetni{kem `ivljenju. Med dolgimi razpravami o politiki, individualizmu in pravici svobodnega izra`anja se med njima splete iskreno prijateljstvo. Toda ali lahko tudi traja? "Ko sem prebral scenarij Senela Paza, sem takoj sprevidel, da to ni le zgodba o homoseksualnosti, temve~ razmi{ljanje o univerzalnih temah, kakr{ni sta razumevanje so~loveka in strpnost. In vsekakor menim, da se to odra`a tudi v mojem filmu." (Tomás Gutiérrez Alea)

prodaja/world sales Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos Calle 23 No. 1155 e/ 10 y 12 Plaza de la Revolución La Habana, Cuba CP. 10400 E prensa�icaic.cu

Kuba, [panija, Mehika Cuba, Spain, Mexico 1993

The first Cuban film to receive nomination for the Academy Award for Best Foreign Language Film, Strawberry and Chocolate tells the story about the unlikely friendship between two men from diametrically opposed worlds. Havana, Cuba, 1979. Flamboyantly gay artist Diego attempts to seduce the straight and strait-laced David, an idealistic young communist, and fails dismally. But David conspires to become friends with Diego so he can monitor the artist's subversive life for the state. While discussing politics, individualism and the freedom of expression, the two men strike up a warm friendship. "When I read Senel Paz's script, I immediately understood that this is not just a story of homosexuality, but a contemplation of universal issues, including understanding of fellow human beings and tolerance. And I certainly think that this is reflected in my film." (Tomás Gutiérrez Alea)

Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío

filmografija/filmography

T. G.: Glej stran 112/see page 112.

T. G.: Glej stran 112/see page 112.

J. C. T.: Rojen 1942 v Havani na Kubi. Pri filmu je za~el delati kot asistent producenta, leta 1985 pa je re`iral svoj celove~erni prvenec Se permuta. Jagode in ~okolada je njegov najbolj znan in najve~krat nagrajen film.

J. C. T.: 1984 Se permuta (House for Swap) 1988 Demasiado miedo a la vida o Plaff 1993 Fresa y Chocolate (Strawberry and Chocolate/Jagode in ~okolada) 1994 El elefante y la bicicleta 1995 Guantanamera 2000 Lista de Espera (Waiting List) 2003 Aunque estés lejos (So Far Away) 2008 El cuerno de la abundancia (Horn of Plenty)

Born in 1942 in Havana, Cuba. Tabío started out on his filmmaking career as assistant producer, and made his first feature film, House for Swap, in 1983. Strawberry and Chocolate is his best known and most awarded film.

118


Fokus Focus

@ivljenje je `vi`ganje La vida es silbar Life is to Whistle Kuba, [panija Cuba, Spain 1998

Fernando Pérez Valdés

Nadrealisti~na filmska pripoved o treh Kubancih, ki jih razjedajo notranji spori, je obenem tudi metafora za negotovost, v kateri se je zna{la kubanska dru`ba ob somraku Castrove vladavine. Na dan svete Barbare se v Havani prepletejo `ivljenja treh neznancev: Marine, nimfomanske baletke, ki se zaobljubi, da se bo odrekla ljubimcem, ~e bo le dobila vlogo Giselle, Julie, ki ji postane slabo vsakokrat, ko sli{i besedo "seks", in glasbenika Elpidia, ki se zaplete v razmerje z nem{ko okoljevarstvenico. Njihove zgodbe med seboj pove`e vsenavzo~a pripovedovalka Bebe, ki gledalca povabi na vo`njo po havanskih ulicah.

A surrealist story about three Cubans torn by inner conflicts, Life is to Whistle doubles as a metaphor for the uncertainty surrounding Cuban society in the twilight of Castro's reign. The film tells the stories of three end-of-the millennium Cubans, whose lives intersect on the Day of Santa Barbara. Mariana, a nymphomaniac ballerina, ponders breaking chastity vows she made to land the coveted role of Giselle; Julia has fainting spells each time she hears the word "sex," and Elpidio, a musician, seduces a gringa tourist while Bebe, the narrator, takes the viewers for a taxi ride along the streets of Havana.

"Nisem samo filmski ustvarjalec, ampak tudi filmoljub. Ko me film pritegne, z mo~jo svoje pripovedi, z motivacijo, ki veje iz likov, verjamem njegovi zgodbi, njegovi resni~nosti, vsrkam jo. To je vrsta filmske umetnosti, ki jo `elim ustvarjati, ker verjamem v estetska ~ustva in v film, ki ustvari ~ustva in nato gledalcu dopusti oblikovanje lastnih misli. Ko izhaja{ iz ~ustev, poraja{ globoko misel in zavest." (Fernando Pérez Valdés)

"I'm a movie-maker, but also a movie-lover, and when a film grips me, by the force of its narrative, by the motivation that surges out of its characters, I believe its story, its reality, I absorb it. And this is the type of cinema I like to make, because I believe in the aesthetic emotion and in cinema that creates emotion and then lets you come up with your own thoughts. When you work with emotions, you create profound thought and consciousness." (Fernando Pérez Valdés)

Fernando Peréz Valdés

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Rojen leta 1944 v Havani na Kubi. Svojo filmsko pot je za~el kot asistent dveh vplivnih kubanskih re`iserjev, Tomása Gutiérreza Alee in Santiaga Álvareza. Njegove filme zaznamujejo absurdisti~ni humor, liri~na fotografija, magi~ni realizem ter ljubezen do Kube in njenih prebivalcev.

1975 1978 1987 1990 1995 1998 2003 2007 2010 2014 2016

Born in 1944 in Havana, Cuba. He began his career as assistant to two of Cuba's most influential directors, Tomas Guitierrez Alea and Santiago Alvarez. The films of Fernando Pérez are known for their absurdist humour, lyrical cinematography, magical realism, and affection for the people of Cuba.

Cascos blancos (kratki/short) Siembro viento en mi ciudad (kratki dok./doc. short) Clandestinos (Living Dangerously) Hello Hemingway Madagascar La vida es silbar (Life is to Whistle/@ivljenje je `vi`ganje) Suite Habana (Havana Suite) (dok./doc.) Madrigal José Martí: el ojo del canario (Martí, The Eye of the Canary) La pared de las palabras Últimos días en La Habana (Last Days in Havana)

re`ija/directed by Fernando Pérez Valdés scenarij/screenplay Eduardo del Llano Rodríguez, Fernando Pérez Valdés fotografija/cinematography Raúl Pérez Ureta glasba/music Edesio Alejandro monta`a/editing Julia Yip Nodarse igrajo/cast Claudia Rojas (Mariana) Coralia Veloz (Julia), Luis Alberto García (Elpidio Valdes), Juan Manuel Reyes (Ismael), Rolando Brito (dr. Fernando) producent/producer Rafael Rey Rodríguez produkcija/production Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos Calle 23 No. 1155 e/ 10 y 12 Plaza de la Revolución La Habana, Cuba CP. 10400 E prensa�icaic.cu & Wanda Films (Madrid) format/format 35 mm barvni/colour dol`ina/running time 110' festivali, nagrade (izbor) festivals, awards (selection) Havana 1998 (zlata korala/Golden Coral)

prodaja/world sales Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos Calle 23 No. 1155 e/ 10 y 12 Plaza de la Revolución La Habana, Cuba CP. 10400 E prensa�icaic.cu

119


Fokus Focus

Izbor kratkih filmov Santiaga Álvareza Santiago Álvarez Short Film Selection Pozabljena vojna La guerra olvidada The Forgotten War

Kuba Cuba, 1967; 19' Dokumentarec o imperialisti~nih posredovanjih Zahoda v Laosu od 18. stoletja naprej. Álvarez se osredoto~i na francosko kolonialno preteklost od zgodnjega 20. stoletja in ameri{ki prevzem {tafete v zgodnjih {estdesetih letih. A documentary chronicling the history of foreign intervention in Laos from the 18th century. Álvarez focuses on the French colonial past from the beginning of the 20th century and the US taking over in the early 1960s.

79 pomladi 79 Primaveras 79 Springs

Kuba Cuba, 1969; 25' Avantgardni agitpropovski dokumentarec o `ivljenju Ho [i Minha – pesnika, revolucionarja in dr`avnika, ki je po zaslugi boja proti zahodnja{kemu imperializmu postal ena osrednjih osebnosti transnacionalnih politi~nih gibanj v {estdesetih letih prej{njega stoletja. An avantgarde agitprop documentary marking the death of Vietnamese poet, revolutionary and nationalist leader Ho Chí Minh, who came to prominence in the 1960s as one of the main transnational political figures. The movie links his resistance against Western imperialism to worldwide political movements.

Umreti za domovino pomeni `iveti Morir por la patria es vivir To Die for Your Country Is to Live Forever

Kuba Cuba, 1976; 27' Filmski obzornik o Castrovem odzivu na sabota`o letala kubanske letalske dru`be Cubana de Aviación, ki je 6. oktobra 1976 strmoglavilo na otoku Barbados. A newsreel about Castro's reaction to an act of sabotage, the bombing of Cubana de Aviación flight 455 off the coast of Barbados on 6 October 1976.

LBJ LBJ LBJ

Kuba Cuba, 1968; 18' Trpka satira o ameri{kem predsedniku Lyndonu B. Johnsonu v treh epizodah obudi tri najodmevnej{e atentate v novej{i ameri{ki zgodovini (na Martina Luthra Kinga, Bobbyja Kennedyja in Jacka oziroma Johna F. Kennedyja – predsednikove inicialke ponazarjajo njihova imena) ter namiguje na Johnsonovo vpletenost vanje. A biting satire on American president Lyndon B. Johnson in three sections that correspond to the three letters of Johnson's initials and the three most-publicized assassinations in North America's recent history (Martin Luther King, Bobby Kennedy and Jack or John F. Kennedy). The film links Johnson to the assassinations.

Panika

La estampida The Stampede Kuba Cuba, 1971; 13' Filmski obzornik o ameri{ki invaziji na Laos leta 1971. A newsreel dealing with the 1971 US invasion of Laos.

^as pra{i~ev

La hora de los cerdos The Hour of the Pigs Kuba Cuba, 1973 26' Sijajen primerek Álvaroveze agitke, vezane na aktualno politi~no dogajanje v Latinski Ameriki, s poudarkom na dr`avnem udaru v ^ilu. An excellent example of Álvarez's agitprop documentary dealing with the current political situation in Latin America and placing the main focus on the 1973 Chilean coup d'état.

Tiger bo sko~il in ubil, vendar bo tudi sam umrl ... umrl El tigre saltó y mató, pero morirá… morirá The Tiger Leaps and Kills, but it Will Die...

Kuba Cuba, 1973; 16' Posve~eno priljubljenemu ~ilskemu kantavtorju Victorju Jari, ki so ga septembra 1973 nasilno usmrtili Pinochetovi pu~isti. Film je hkrati tudi ostra obsodba reakcionarnega nasilja in hvalnica pogumu vseh, ki so umrli v boju za svobodo. A tribute to popular Chilean singer-songwriter Victor Jara, who was violently executed in the military coup of 1973. The film is as much a condemnation of reactionary violence as a tribute to all freedom fighters resisting political oppression.

Santiago Álvarez

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Rojen leta 1919 v Havani. [tudiral je v ZDA, sredi {tiridesetih let prej{njega stoletja pa se je vrnil na Kubo. Bil je eden od ustanoviteljev Kubanskega filmskega in{tituta (ICAIC) ter idejni o~e latinskoameri{kih filmskih obzornikov, ki jih je sam tudi re`iral. Zaradi pogoste uporabe "najdenih posnetkov" in tehnike "hekti~ne monta`e" v svojih kratkih dokumentarcih (ki predstavljajo ve~ji del njegove filmografije) velja za znanilca sodobnih videospotov.

1963 Ciclón (Hurricane) (kratki dok./doc. short) 1965 Now! (Zdaj!) (kratki dok./doc. short) 1966 La Guerra Olvidada (Laos: A Forgotten War/Pozabljena vojna) (kratki dok./doc. short) 1966 Cerro Pelado (kratki dok./doc. short) 1967 Hanoi, Martes 13 (Hanoi, Tuesday 13th/Hanoj, torek 13.) (kratki dok./doc. short) 1968 LBJ (kratki dok./doc. short) 1969 79 Primaveras (79 Springs/79 pomladi) (kratki dok./doc. short) 1970 El Sueño del Pongo (The Servant's Dream) (kratki dok./doc. short) 1971 La estampida (The Stampede/Panika) (kratki dok./doc. short) 1973 La hora de los cerdos (^as pra{i~ev) (kratki dok./doc. short) 1976 Morir por la patria es vivir (To Die for Your Country Is to Live Forever/ Umreti za domovino pomeni `iveti) (kratki dok./doc. short)

Born in 1919 in Havana. Studied in the USA, returned to Cuba in mid-1940s. A founding member of the Cuban Institute of Cinematographic Art and Industry (ICAIC), Álvarez was the driving force behind the Institute's Latin American Newsreel. His 'nervous montage' technique of using 'found materials' (a characteristic feature of his short documentaries that constitute the bulk of his output) is considered a precursor to the modern video clip.

120


Retrospektiva Retrospective

Agnès Varda 124 125 126 127 128 129 130

Vas na obali La Pointe Courte 1955 Cléo od 5 do 7 Cléo from 5 to 7 1962 Sre~a Happiness 1964 Brez strehe in zakona Vagabond 1985 Jacquot iz Nantesa Jacquot de Nantes 1991 Gospodi~ne imajo 25 let The Young Girls Turn 25 1993 Agnès o Vardi Varda by Agnès 2019

121 121


Retrospektiva Retrospective

glej str. 124/see page 124

glej str. 129/see page 129

glej str. 126/see page 126

glej str. 128/see page 128

glej str. 125/see page 125

glej str. 127/see page 127

glej str. 130/see page 130

122


Retrospektiva Retrospective

Agnès Varda Tina Poglajen Filmski opus belgijsko-francoske re`iserke Agnès Varda je tako eklekti~en, da ga je zelo te`ko analizirati kot celoto ali kam umestiti. Nekateri njeni filmi so postali ikoni~ni, drugi so bili {e do pred kratkim povsem spregledani. Vardo imamo danes morda za feministi~no filmarko, a je celo feminizem njene filme desetletja pogosto zavra~al. To je veljalo tudi za Cléo od 5 do 7 in Brez strehe in zakona, ki razmi{ljata o konstrukciji `enske identitete, ali, kot bi rekla Simone de Beauvoir, o tem, kako se `enska ne rodi, temve~ to postane – ~etudi skozi zgodbi dveh popolnoma razli~nih junakinj. Prva je Cléo, na videz precej plehka pevka, ki jo soo~enje z lastno smrtnostjo prisili, da se vase zazre mimo pogledov drugih, mimo ogledal in odsevov Pariza, in to kak{no desetletje pred tem, ko si je za odmik od mo{kega pogleda prizadevala Laura Mulvey. V filmu Brez strehe in zakona brezdomka Mona na provansalskem pode`elju umre `e takoj na za~etku, zato njeno zgodbo pripovedujejo drugi, ki njeno podobo oblikujejo glede na lastne koristi – simptomati~no za `enske v filmu! Tudi Sre~o, zgodbo o mo{kem, ki si kljub sre~nemu zakonu za`eli {e ene `enske, so zgodnje feministi~ne filmske kriti~arke (~eprav so zagovarjale, da morajo filme snemati `enske o `enskah) zavrnile, ker naj bi bila malome{~anska, reakcionarna, ker se je ukvarjala z zasebnim, ki tedaj {e ni bilo jasno politi~no – in ker ni obsodila nikogar. Varda je bila vedno avtsajderka, v~asih namenoma. Velja za babico, mater, pionirko francoskega novega vala, ampak re`iserji novega vala, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Claude Chabrol, Jacques Rivette, François Truffaut, krog znamenite francoske revije Cahiers du Cinéma, so bili filmski kritiki, cinefili, ona pa o snemanju filmov ni vedela ni~esar, niti filmov ni gledala. [tudirala je knji`evnost in umetnostno zgodovino; delala je kot fotografinja, njen prvenec pa je nastal po naklju~ju: pri 25 letih je podedovala nekaj denarja in se odlo~ila, da zanj posname film v ribi{ki vasici na jugu Francije. Nastal je Vas na obali, v katerem nastopita le dva profesionalna igralca, Philippe Noiret in Silvia Monfort, in lokalni natur{~iki. Filma niso prikazali v kinih, je pa pritegnil pozornost slovitega kritika Andréja Bazina, ki je o njem zapisal, da je "~ude`en"; danes vidimo, da je predhodnik tehni~nih in estetskih inovacij, ki jih z novim valom povezujemo, po njem pa so se zgledovali tudi drugi re`iserji, na primer Ingmar Bergman. V devetdesetih in pozneje se je njeno delo z digitalno revolucijo spet preobrazilo v nekaj novega. Tik pred tem, leta 1990, je izvedela, da njen partner Jacques Demy, s katerim sta skupaj ustvarjala in `ivela tri desetletja, umira za aidsom, in zanj za~ela pripravljati filmsko posvetilo: film o njegovem otro{tvu, Jacquot iz Nantesa. Nekaj let pozneje, ko je za njim `e `alovala, je posnela {e dva dokumentarna filma, vklju~no z Gospodi~ne imajo 25 let, s katerim se je vrnila na prizori{~e snemanja njegovega filma Les Demoiselles de Rochefort. Varde torej ne moremo umestiti med zgodnje feministi~ne filmarke, v francoski novi val, niti h gibanju rive gauche, k minimalistom, k predhodnikom novega realizma, ne da bi k umestitvi dodali opombo: "@e, vendar …" Njeno na~elo je bilo, da je treba kamero uporabljati tako svobodno kot pisateljsko pero; tako je morda z gotovostjo mogo~e re~i le, da je vseskozi ostala filmska upornica, njenim filmom pa je zagotovo skupno vsaj eno – vztrajno upiranje normam reprezentacije in diktatu produkcije.

The eclecticism of Belgian-French director Agnès Varda renders it difficult to categorise her artistic output or analyse it as a coherent whole. While some of her films enjoy iconic status, others went entirely unnoticed until fairly recently. Although today considered a feminist filmmaker, even feminism often rejected Varada's films throughout the decades. This equally applied to Cléo from 5 to 7 and Vagabond, films reflecting on the construct of female identity, or, in the words of Simone de Beauvoir, on the idea that one is not born, but rather becomes, a woman – although viewed from the perspectives of two entirely different heroines. The first one is Cléo, outwardly a rather frivolous singer who, faced with her own death, is compelled through force of circumstances to engage in selfexamination, observing one's inner self beyond the gaze of others – beyond the mirrors and reflections of Paris – and all this a decade before Laura Mulvey's attempts to break with the visual perspective of the male gaze. The Vagabond's protagonist, drifter Mona, is found dead in the Provencal countryside at the very beginning of the film, and her story is narrated by the villagers whose account is shaped by self-interest – which is symptomatic of women on film! The early feminist film critics – although advocating that female films should be made by female directors – rejected Happiness, a story about a happily married man desiring another woman, as too bourgeois and reactionary, for dealing with the private that was not clearly political at the time – and for not condemning anyone. Varda was always an outsider, sometimes by choice. She is regarded as the grandmother, mother, pioneer of French New Wave, but the nouvelle vague directors – Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Claude Chabrol, Jacques Rivette, François Truffaut, the famous Cahiers du Cinéma circle – were film critics, cinephiles, and Varda knew next to nothing about filmmaking, she did not even watch films. She studied literature and art history, worked as a photographer and made her debut film accidentally: she inherited some money at 25 and decided to make a film in a fishing village in the South of France. The upshot, La Pointe Courte, featured only two professional actors – Philippe Noiret and Silvia Monfort – and untrained local actors. Whilst not receiving theatrical release, the film attracted attention of the celebrated critic André Bazin who wrote that the film was "miraculous"; it is clear today that the film anticipates the technical and aesthetic innovations associated with the New Wave, and that it influenced other filmmakers, including Ingmar Bergman. With the spread of the digital revolution, in the 1990s and 2000s, Varda again tackled something new. She had only just learnt – in 1990 – that Jacques Demy, her partner in art and life of three decades, was dying of AIDS. She decided to pay him a cinematic tribute: a film about his childhood, Jacquot de Nantes. She made two additional documentaries a few years later, when still in mourning. One of these, The Young Girls Turn 25, returns to Rochefort – the setting of Demy's Les Demoiselles de Rochefort. Varda thus cannot be categorised as an early feminist filmmaker, member of the French New Wave movement or the Rive Gauche group, a minimalist, precursor of New Realism – without adding: "Yes, but…" Her stated belief was that a filmmaker should exercise as much freedom as a novelist; therefore, the only thing safe to say is that she remained a cinematic rebel throughout, and her films undeniably share at least one common thread – tireless violation of the norms of representation and dictates of production.

123


Retrospektiva Retrospective

Vas na obali La Pointe Courte La Pointe Courte Francija France 1955

Agnès Varda re`ija/directed by Agnès Varda scenarij/screenplay Agnès Varda fotografija/cinematography Louis Soulanes, Paul Soulignac, Louis Stein monta`a/editing Alain Resnais igrajo/cast Philippe Noiret (on/he), Silvia Montfort (ona/she), prebivalci La Pointe Courte/La Pointe Courte residents producentka/producer Agnès Varda produkcija/production Ciné Tamaris 86-88 Rue Daguerre 75014 Paris, France T +33 1 43 22 66 00 format/format DCP, ~b/b&w dol`ina/running time 86' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 1955, Bruselj/Brussels 1955, Pariz/Paris 1955

Prvenec Agnès Varda, ki ga je posnela, ~eprav dotlej sploh ni gledala filmov. Po za tiste ~ase nenavadnem pol igranem, pol dokumentarnem filmu so se zgledovali francoski novovalovci in drugi ustvarjalci – od Chabrola, Truffauta in Godarda do Bergmana.

First-time director Agnès Varda made her debut film in spite of knowing next to nothing about the medium. Varda's radical experiment that fuses documentary and fiction markedly influenced French New Wave and other filmmakers – from Chabrol, Truffaut and Godard to Bergman.

Mlada mo{ki in `enska se odlo~ita, da bosta nekaj dni pre`ivela v La Pointe Courte, da bi videla, ali naj sploh {e ostaneta skupaj. Lokalni ribi~i be`ijo pred mestnimi oblastmi; mlada ljubimca se sre~ujeta kljub nasprotovanju star{ev. Varda je odra{~ala blizu vasice iz filma – rabo avtobiografskih elementov skupaj z me{anjem dokumentarnega in igranega ter estetike neorealizma in visoke kulture je pozneje posvojil francoski novi val.

A young unhappy couple decide to spend a few days in a small fishing town to reconsider their relationship. Local fishermen evade the coastal patrols, a young man has to deal with the stern father of the girl he wishes to marry. Varda knew the area well – she lived there in her adolescence – and this autobiographical dimension places it within the New-Wave ethos. But even beyond this personal involvement, La Pointe Courte anticipates the New Wave in its dialectical meshing of documentary and fiction, of neorealist aesthetics and high culture.

"Med snemanjem Vas na obali sem imela jasno vizijo izpostaviti temi, ki nista nujno protislovni, vendar sta sopostavljeni pomenili vzajemno izklju~ujo~i vpra{anji. To sta: par, ki preizpra{uje svoje razmerje in, po drugi strani, vasica med kolektivnim re{evanjem te`av. ... Prizadevala sem si prikazati paralizo zakoncev, dozdevno nezmo`nih osvoboditi se intelektualnih in ~ustvenih te`av ter zato nesposobnih razmisleka o svoji naklonjenosti do kakr{ne koli skupine. ... Predstavila sem par v krizi, ne samo medsebojni, temve~ v smislu njune nezmo`nosti povezati se z drugimi." (Agnès Varda)

prodaja/world sales mk2 Films 55 rue Traversière 75012 Paris, France T +33 1 44 67 30 30

"I had a very precise idea when I did La Pointe Courte and that was to propose two themes that weren't necessarily contradictory but which, placed side by side, were problems which were mutually exclusive. They were: a couple coming to grips with their relationship and, on the other hand, a village trying to resolve certain problems through a collective process. ... What I hoped to show was the paralysis of the couple who can't seem to shake free of their intellectual and emotional problems, and hence can't manage to think about their affinity to any group. ... I presented a couple in crisis and not only between themselves, but in terms of their inability to connect with others." (Agnès Varda)

Agnès Varda

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Letos preminula pionirka francoskega novega vala je bila rojena v Bruslju leta 1928 ter na pari{ki Sorboni {tudirala knji`evnost in psihologijo, na École du Louvre umetnostno zgodovino, na ve~ernih predavanjih pa fotografijo. Poleg samosvojega filmskega ustvarjanja je delala tudi kot fotografinja. Njeno na~elo je bilo, da mora biti snemanje tako svobodno kot pisanje. Leta 2017 je prejela ~astnega oskarja.

1955 1962 1965 1966 1977

Born in Brussels in 1928, French New Wave pioneer Agnès Varda died in 2019. She studied literature and psychology at the Sorbonne in Paris, art history at the École du Louvre, and photography at night school. In addition to pursuing idiosyncratic filmmaking, she also worked as a photographer. Her stated belief was that the filmmaker should exercise as much freedom as a novelist. In 2017, she was awarded an honorary Oscar.

124

1985 1991 1993 2000 2008 2017 2019

La Pointe Courte (Vas na obali) Cléo de 5 à 7 (Cléo from 5 to 7/Cléo od 5 do 7) Le bonheur (Sre~a/Happiness) Les créatures (The Creatures/Bitja) L'une chante l'autre pas (One Sings, the Other Doesn't/Ena poje, druga ne) Sans toit ni loi (Vagabond/Brez strehe in zakona) Jacquot de Nantes (Jacquot iz Nantesa) Les demoiselles ont eu 25 ans (The Young Girls Turn 25/Gospodi~ne imajo 25 let) Les glaneurs et la glaneuse (The Gleaners and I/Pobiralci in pobiralka) Les plages d'Agnès (The Beaches of Agnès/Agnèsine pla`e) (dok./doc.) Visages villages (Faces Places/O ljudeh in vaseh) (dok./doc.) Varda par Agnès (Varda by Agnès/Agnès o Vardi)


Retrospektiva Retrospective

Cléo od 5 do 7 Cléo de 5 à 7 Cléo from 5 to 7 Agnès Varda

V svojem, verjetno najslovitej{em filmu Agnès Varda raziskuje, kako je biti `enska: kako `enske vidijo svet, kako svet vidi njih. V filmu, ki u`iva v kr{enju pravil filmske pripovedi in v eno glavnih vlog postavi Pariz, be`no nastopita tudi Jean-Luc Godard in Anna Karina. Mlada pevka Cléo se mora nenadoma soo~iti z dejstvom, da je morda zbolela za rakom; medtem ko ~aka na izvide preiskave, jo v skoraj resni~nem ~asu spremljamo, kako se potika po Parizu ter se sre~uje z znanci in neznanci. Pariz nastopa kot mesto ogledal: Cléo gleda obraze, izlo`be in v njih vidi lasten odsev. Na poti postopoma odvr`e maske vra`everja, narejene spogledljivosti, feminilnosti in druge dru`bene atribute `enskosti ter za~ne odkrivati samo sebe in svoje mo`nosti za ljubezen. "Celotna dinamika filma se osredinja na trenutek, ko ta `enska zavrne vlogo kli{eja, na trenutek, ko ne `eli biti ve~ predmet pogleda, temve~ `eli gledati druge in postane gledajo~i subjekt. ... Film Cléo je izrazil, in po moje {e vedno izra`a, iskanje identitete mlade `enske in to je vedno prvi korak k uveljavitvi osebnega feminizma." (Agnès Varda)

Francija, Italija France, Italy 1962

Agnès Varda's possibly best-known film explores the intricacies of a woman: how women see the world and how the world sees them. Flagrantly violating every principle of cinematic narrative, Cléo from 5 to 7 eloquently captures Paris in the sixties and features cameos by Jean-Luc Godard and Anna Karina.

re`ija/directed by Agnès Varda scenarij/screenplay Agnès Varda fotografija/cinematography Paul Bonis, Alain Levent, Jean Rabier monta`a/editing Pascale Laverrière, Janine Verneau igrajo/cast Corinne Marchand (Cléo), Antoine Bourseiller (Antoine), Dominique D’Avray (Angèle), Dorothée Blank (Dorothée), Michel Legrand (Bob), José-Luis de Vilallonga (ljubimec/ lover), Loye Payen (Irma), Lucienne Marchand (taksistka/taxi driver) producenta/producers Georges de Beauregard, Carlo Ponti produkcija/production Ciné Tamaris 86-88 Rue Daguerre 75014 Paris, France T +33 1 43 22 66 00 & Rome Paris Films format/format DCP, ~b, barvni/b&w, colour dol`ina/running time 90' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 1962, Benetke/Venice 1962, nagrada Méliès/Méliès Award 1962

Young pop singer Cléo awaits the results of a medical examination for cancer. Leaving behind her apartment for the bustle of the Parisian streets, she weaves through crowds while struggling with her fears. Paris provides the backdrop for mirrored reflections: Cléo gazes at faces, shop windows and sees her own mirror image. Brief encounters with strangers etch a real-time portrait of a woman hiding her anxiety under a façade of flightiness, only discarding the mask of superstition, feigned flirtatiousness, femininity and other social attributes when, in the face of possible death, she firmly embraces life and finds hope of love. "The entire dynamics of the film centres on the moment this woman refuses to be this cliché, on the moment when she no longer wants to be looked at but wants instead to look at others and becomes the looking subject. ... Cléo expressed-and still expresses in my view-a young woman's search for identity and that is always the first step in claiming one's feminism." (Agnès Varda)

Agnès Varda

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Glej stran 124 /see page 124.

Glej stran 124 /see page 124.

prodaja/world sales mk2 Films 55 rue Traversière 75012 Paris, France T +33 1 44 67 30 30

125


Retrospektiva Retrospective

Sre~a Le bonheur Happiness Francija France 1964

Agnès Varda re`ija/directed by Agnès Varda scenarij/screenplay Agnès Varda fotografija/cinematography Claude Beausoleil, Jean Rabier monta`a/editing Janine Verneau igrajo/cast Jean-Claude Drouot (François), Claire Drouot (Thérèse), Marie France Boyer (Emilie) producentka/producer Mag Bodard produkcija/production Parc Films (France) format/format 35 mm, barvni/colour dol`ina/running time 82' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) nagrada Louisa Delluca/Louis Delluc Award 1965, Berlinale 1965 (srebrni medved/Silver Bear), nagrada Davida O’Selznicka/David O'Selznick Award

Film, ki je ob premieri {okiral kritike z "nemoralnostjo" glavnega lika. Filozofska obravnava vpra{anj o sre~i, njenem pomenu in iskanju. Mladi François je poro~en s Thérèse, s katero ima majhna otroka in `ivi sre~no, preprosto, ljubezni polno. Kljub temu François postane prepri~an, da bi lahko bil {e bolj sre~en, kot je, ~e bi osvojil {e lepo po{tno uslu`benko Émilie. Z njo se za~ne videvati ob popoldnevih, z `eno pa ob ve~erih, kar slednjo pri`ene na rob obupa. Film je posnet "v barvah sre~e", pri ~emer se je Agnès Varda navdihovala pri impresionistih. "Kaj sre~a zares pomeni? Je kdo alergi~en na sre~o? Kako dolgo lahko v `ivljenje sprejemamo nesre~ne dogodke in smo {e sre~ni? Nisem se vpra{ala: '^e zre`iram tako, da mu `ena umre, bo {e vedno sre~en?' Globoko v sebi pa sem se spra{evala: 'Kaj je pomen sre~e, te potrebe po njej, zmo`nosti za sre~o? Kaj je ta neopisljiva in malce grozljiva stvar?' ... Odzivi gledalcev so menda zelo siloviti in nasprotujo~i si. Nekateri mo{ki zapustijo dvorano sre~ni kot {e nikoli, spro{~eni in umirjeni ... Drugi se po~utijo kot pretepeni in komajda sposobni hoje ... Nekatere `enske ven prijokajo ali se po~utijo zares bedno." (Agnès Varda)

prodaja/world sales mk2 Films 55 rue Traversière 75012 Paris, France T +33 1 44 67 30 30

When the film received its premiere in 1964, the main character's 'amorality' provoked controversy among the critics. A philosophical enquiry into the meaning and pursuit of happiness. Young François is married to Thérèse. The couple have two small children and have a happy life. François nevertheless believes he could be even happier if he had an affair with a beautiful postal clerk Émilie. He starts meeting her in the afternoons and tries to lead his life loving both her and his wife, which drives Thérèse to despair. The film employs 'happy' colours, a painterly technique modelled on the Impressionist works that Varda references throughout the film. "What does happiness really mean? Is there anyone allergic to happiness? To what point can one introduce unhappy incidents in a life and continue to be happy? I didn’t ask myself, 'If I make his wife die will he still be happy?' But deep down I asked myself, 'What is the meaning of happiness, this need for happiness, this aptitude for happiness? What is this unnameable and slightly monstrous thing?' ... People seem to have very violent and very contradictory physical reactions. Some men leave the theatre as happy as anything, feeling relaxed and very peaceful .. Others feel all beat up almost unable to walk ... There are women who come out crying, or else feeling really rotten." (Agnès Varda)

Agnès Varda

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Glej stran 124 /see page 124.

Glej stran 124 /see page 124.

126


Retrospektiva Retrospective

Brez strehe in zakona Sans toit ni loi Vagabond Francija France 1985

Agnès Varda

re`ija/directed by Agnès Varda scenarij/screenplay Agnès Varda fotografija/cinematography Patrick Blossier monta`a/editing Agnès Varda, Patricia Mazuy igrajo/cast Sandrine Bonnaire (Mona), Macha Méril (Madame Landier), Stéphane Freiss (Jean-Pierre), Yolande Moreau (sobarica/maid), Patrick Lepczynski (David), Yahiaoui Assouna (Assoun), Joël Fosse (Paulo), Marthe Jarnia (teta/aunt Lydie) producentka/producer Mag Bodard produkcija/production Ciné Tamaris 86-88 Rue Daguerre 75014 Paris, France T +33 1 43 22 66 00 format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 105'

Ena najve~jih mojstrovin re`iserke in eden najbolj vplivnih filmov osemdesetih let. Metafilm, ki raziskuje razmerje med resni~nostjo in njenimi podobami. Junakinja, ki se upira temu, da bi bila feministi~ni ideal – in je namesto tega {tudija idealizacij `ensk.

Agnès Varda's great masterpiece and one of the most influential films of the 1980s. A meta-film that delves into the relationship between reality and representation. Refusing to play the role of a feminist ideal, the protagonist instead becomes a study on female idealisation.

V jarku sredi zimske provansalske pokrajine najdejo zamrznjeno truplo brezdomke. Ko policija sku{a ugotoviti, kaj se je `enski zgodilo, o njej pripovedujejo va{~ani, ki so jo sre~ali v dneh pred njeno smrtjo: izka`e se, da je Mona na ljudi okrog sebe naredila mo~an vtis s svojo neodvisnostjo in brezciljnostjo namesto `enstvenosti, udobja in sprejemanja omejitev doma~ega `ivljenja. Nekateri ljudje, {e posebej `enske, so jo zaradi njene mo~i ob~udovali, drugi so o njej razmi{ljali kot o spolnem objektu.

The body of a young homeless woman is found frozen to death in a Provencal ditch. While the police are investigating the case, the woman's story is narrated by the villagers who met her in the days preceding her death. Mona attracted notice with her outsider status, her insistence on independence and aimlessness instead of embracing the social norms expected of her class and gender. Some, especially women, admired her strength, and others thought of her as a sexual object.

"Nekega dne sem pobrala avto{toparko. Zaradi njene nenavadne osebnosti sem ugotovila, koliko bolj zanimivo je videti {topati dekle kot fanta. Tedaj sem se odlo~ila, da bo moj glavni lik dekle. Predpostavlja ve~ telesnega poguma, ve~ vzdr`ljivosti, ve~ drznosti, ve~ zmo`nosti ljudem zabrusiti 'Zaleti se!' in tak{ne stvari. ... Celo filmski o~ividci, ki se ji pribli`ajo, se zatem od nje malo odmaknejo, jo i{~ejo, zasledujejo in ulovijo, o njej ostro sodijo, vendar so obenem prijetni ljudje ..., si vsi navsezadnje o njej izoblikujejo nasprotujo~e si mnenje in se na koncu sre~ajo z njenim odklanjanjem komuniciranja." (Agnès Varda)

"One day I picked up a girl hitchhiking, and she was so extraordinary a character that I began to realize how much more interesting it is to see a girl hitchhiking than a guy. That's when I decided that my main character would be a girl. It presupposes more physical courage, more endurance, more guts, a greater capacity to say 'up yours!' to people, and that kind of thing. ... Even the film's witnesses who approach her, then distance themselves a bit from her, seek her out, hunt her down, judge her severely but are nonetheless very nice people ... all of them end up having contradictory views of her and ultimately come up against her refusal to communicate with them." (Agnès Varda)

Agnès Varda

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Glej stran 124 /see page 124.

Glej stran 124 /see page 124.

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Benetke/Venice 1985 (zlati lev/ Golden Lion, nagrada FIPRESCI/ FIPRESCI Prize), nagrada Georgesa Mélièsa/Georges Méliès Award 1985, cezar za najbolj{o igralko/ César for Best Actress 1985, Bruselj/Brussels 1986 (najbolj{i film/Best Film, najbolj{a re`ija/Best Director), Durban 1987 (najbolj{i film/Best Film)

prodaja/world sales mk2 Films 55 rue Traversière 75012 Paris, France T +33 1 44 67 30 30

127


Retrospektiva Retrospective

Jacquot iz Nantesa Jacquot de Nantes Jacquot de Nantes Francija France 1991

Agnès Varda re`ija/directed by Agnès Varda scenarij/screenplay Agnès Varda, Jacques Demy (spomini/memories) fotografija/cinematography Patick Blossier, Agnès Godard, Georges Strouvé monta`a/editing Marie-Jo Audiard igrajo/cast Philippe Maron (Jacquot 1), Edouard Joubeaud (Jacquot 2), Laurent Monnier (Jacquot 3), Brigitte de Villepoix (mama/mother), Daniel Dublet (Yvon 1), Clémant Delaroche (Yvon 2) producentka/producer Agnès Varda produkcija/production Ciné Tamaris 86-88 Rue Daguerre 75014 Paris, France T +33 1 43 22 66 00 format/format DCP, ~b, barvni/b&w, colour dol`ina/running time 118' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 1991, Toronto 1991, New York 1991

Filmsko posvetilo Agnès Varda njenemu mo`u, Jacquesu Demyju, ki ga je za~ela snemati, ko je leta 1990 umiral za aidsom. Biografski film pripoveduje skozi anekdote iz njegove mladosti, izseke iz njegovih filmov ter ganljive in poeti~ne dokumentarne posnetke Demyja pred smrtjo. Bodo~i re`iser Jacques Demy odra{~a v ljube~i dru`ini v Nantesu konec tridesetih let 20. stoletja. Njegov o~e dela kot avtomehanik, mama pa je frizerka. Mladega Jacquesa – Jacquota – ne glede na dru`bene razmere, tudi med nem{ko okupacijo, navdu{ujejo lutke, gledali{~e in predvsem film, zato si takoj, ko lahko, kupi kamero. Njegov o~e bi rad, da bi tudi on postal avtomehanik, Jacquot pa si takoj, ko malo odraste, najbolj `eli v Pariz, kjer bi lahko {tudiral film ... "Skupaj sva bila 32 let, poro~ena sva jih bila 28, med prepiri in ljubeznijo. ... Film je igran, vendar se ve~inoma neposredno ukvarja z Jacquesovimi spomini, ki mi jih je dovoli uporabiti. Napisala sem dialog in prizore. Morda sem se spustila onkraj tistega, kar bi bil ustvaril sam, vendar mi je dovolil posneti igrani film. Vseeno sem se trudila, da bi bil ~im bolj podoben njegovemu – kopala sem po lastnem spominu, kot bi bila on. Zato sem se odlo~ila za zelo bizaren medijski pristop za stik s svetom mrtvih, ~eprav je bil tedaj {e vedno `iv, prihajal je na snemanje, videl je ve~ino filma." (Agnès Varda)

prodaja/world sales mk2 Films 55 rue Traversière 75012 Paris, France T +33 1 44 67 30 30

Agnès Varda started making her cinematic homage to husband Jacques Demy in 1990, when he was dying of AIDS-related complications. She crafted a biographic retelling of anecdotes from Demy's childhood, interspersed with excerpts from his films and adoring close-ups of real-life Demy himself. Future director Jacques Demy is growing up surrounded by his loving family in Nantes in late 1930s. His father owns a garage and his mother is a hairdresser. Regardless of the social circumstances, even during Nazi occupation, young Jacques aka Jacquot is fascinated by every kind of show: theatre, cinema, puppets. He buys a camera to shoot his first amateur film. His father wants him to become a mechanic, but Jacquot only wants to study film in Paris. "We were together thirty-two years; we were married twentyeight and fighting and loving. ... It's a fiction film, but largely it is dealing directly with Jacques' memories that he allowed me to use and I wrote the dialogue, I wrote the scenes. Maybe I pushed or was beyond what he would have done himself, but he gave me the right to make a fiction, but I know I tried as much as I could to make it his – I was digging in my own memory as if I were him. So, I made a very bizarre 'mediumnity' approach to what I had in mind even though he was alive when I did it, he was coming to the shooting, he did see most of it." (Agnès Varda)

Agnès Varda

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Glej stran 124 /see page 124.

Glej stran 124 /see page 124.

128


Retrospektiva Retrospective

Gospodi~ne imajo 25 let Les demoiselles ont eu 25 ans The Young Girls Turn 25 Francija France 1993

Agnès Varda

re`ija/directed by Agnès Varda scenarij/screenplay Agnès Varda fotografija/cinematography Alexandre Auffort, Stéphane Krausz, Patrick Mounoud, Georges Strouvé, Agnès Varda monta`a/editing Agnès Varda, Anne-Marie Cotret nastopajo/with Catherine Deneuve, Agnès Varda, Michel Legrand, Jacques Perrin, Bertrand Tavernier, Mag Bodard, Bernard Evein, Jean-Louis Frot producenti/producers Agnès Varda, Mag Bodard, Gilbert Goldschmidt produkcija/production Ciné Tamaris 86-88 Rue Daguerre 75014 Paris, France T +33 1 43 22 66 00 format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 63'

Vrnitev v mesto Rochefort, kamor je postavljen film Gospodi~ne iz Rocheforta Jacquesa Demyja iz leta 1967. Dokumentarni film o nastajanju muzikala je hkrati tudi razmislek o izginevanju spominov in pomenu, ki ga lahko nosi dolo~en kraj.

A return to Rochefort, the setting of Jacques Demy's 1967 film, The Young Girls of Rochefort. A documentary chronicling the making of this musical, The Young Girls Turn 25 examines the fading of memories and the special significance attached to a certain place.

V Rochefortu prirejajo filmski festival ob 25. obletnici poletja, ko je Jacques Demy tam snemal Gospodi~ne iz Rocheforta. Z zdru`evanjem prizorov obeh poletij v filmu Agnès Varda nastaja barvit dokumentarni film o prebivalcih Rocheforta, ki so bili navzo~i na snemanju, prijateljih filma in igralcih, ki so v njem nastopali: Catherine Deneuve, Jacquesu Perrinu in Georgeu Chakirisu.

A film festival is being held in Rochefort to mark the 25th anniversary of Jacques Demy's The Young Girls of Rochefort. Merging footage of both summers, Agnès Varda creates a colourful documentary featuring interviews with townspeople who were present at the shooting, friends of the film and actors Catherine Deneuve, Jacques Perrin and George Chakiris.

"Jacquesova smrt je obudila veliko spominov. Bil je moj spomin na kraje, ki sva jih obiskala. Gospodi~ne imajo 25 let in Jacquot sta bila njegov spomin, jaz pa sem ustvarila Svet Jacquesa Demyja, dokumentarec v 'odgovor' na Jacquota iz Nantesa. ... Gospodi~ne imajo 25 let je nastal, ker je mesto pripravilo dogodek v po~astitev petindvajsetletnice Demyjevega muzikala �Gospodi~ne iz Rocheforta�, zato sem se odpravila v Rochefort. ... ^e bi bil Jacques {e `iv, ne bi posnela teh filmov o njem, njegovem delu. Verjetno se stvari zgodijo, kot se morajo." (Agnès Varda)

festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 1993, Chicago 1993 (zlata plaketa/Golden Plaque Award)

"Jacques' death brought back a lot of memories. He was my memory of where we'd been together. The Young Girls Turn 25 and Jacquot were his memory, and I did The World of Jacques Demy, which is a documentary that is an 'answer' to Jacquot de Nantes. ... The Young Girls Turn 25 came about because the city did something to commemorate the twenty-fifth anniversary of Demy's musical �The Young Girls of Rochefort�, and I went to Rochefort for that. ... I guess if Jacques were alive, I would not have done these films about him, his work. Things happen the way they have to happen, I guess." (Agnès Varda)

Agnès Varda

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Glej stran 124 /see page 124.

Glej stran 124 /see page 124.

prodaja/world sales mk2 Films 55 rue Traversière 75012 Paris, France T +33 1 44 67 30 30

129


Retrospektiva Retrospective

Agnès o Vardi Varda par Agnès Varda by Agnès Francija France 2019

Agnès Varda re`ija/directed by Agnès Varda, Didier Rouget scenarij/screenplay Didier Rouget, Agnès Varda fotografija/cinematography François Décréau, Claire Duguet, Julia Fabry monta`a/editing Agnès Varda, Nicolas Longinotti nastopajo/with Agnès Varda, Sandrine Bonnaire, Nurith Aviv producentka/producer Rosalie Varda produkcija/production Ciné Tamaris 86-88 Rue Daguerre 75014 Pariz, France E cine-tamaris�wanadoo.fr format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 115' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Berlinale 2019, CHP:DOX 2019, Hongkong/Hong Kong 2019, Visions du Réel 2019

prodaja/world sales Laurent Dutoit Agora Films Rue Maunoir 16 1207 Genève, Switzerland E ldutoit�agorafilms.ch

Zadnji film Agnès Varda – avtoportret, v katerem se spominja svojega dela. Ponovno sre~anje s filmi, ki jih je posnela na svoji dolgi uspe{ni poti in Sandrine Bonnaire, glavno igralko v filmu Brez strehe in zakona.

Agnès Varda's self-portrait and her final film – an insightful look at a life in cinema. A showcase revisiting her extensive body of work and a reunion with Sandrine Bonnaire, leading actress in Vagabond.

Pionirka francoskega novega vala v svojem zadnjem filmu razgrne zavese do zakulisja svojega ustvarjanja; svojo umetni{ko vizijo in zamisli ilustrira z izseki iz svojih del, ki jih niza asociativno, ne kronolo{ko. [e kot mlada `enska se je odlo~ila, da bo film izumila na novo; vedno – tudi v igranih filmih – je sledila svojemu ob~utku za dokumentarno in z vsakim filmom spremenila svoj slog. ^eprav je v za~etku novega tiso~letja analogno tehnologijo zamenjala za digitalno, je svet v svojih filmih {e vedno upodabljala po svoje, nekonvencionalno.

In her last work, the mother of French nouvelle vague offers a behind-the-scenes tour of her creativity; using excerpts from her work to illustrate – more associatively than chronologically – her artistic visions and ideas. As a young woman, Varda set out to reinvent cinema. She was a cineaste always open to chance and to moments of documentary, even in fiction; who, with every new film, changed her narrative style. Despite switching to digital technology at the turn of the millennium, she continued to look at the world in her own, unconventional way.

"Spomnim se, da so mi po Cléo predlagali novo zgodbo o bolni pevki. Po Sre~i so predlagali, da ustvarim {e en film o trikotniku. Zakaj naj bi ustvarila {e en identi~en film? Kak{en je smisel? /.../ Prizadevam si premakniti razmerje med ljudmi in umetnostjo. Umetnost bi nam morala asociirati lastno `ivljenje. V`iveti se moramo. Ne `elim, da ljudje re~ejo, odli~na je, `elim, da re~ejo: 'Zame je.'" (Agnès Varda)

"I remember after Cléo they proposed that I made another story about a singer being ill. After Happiness they proposed I made another film about a threesome. Why would I make one film more if it's the same? What would be the point? /.../ I'm trying to move the relationship between people and art. Art should ring a bell in your own life. You should get involved. I don't want people to say it's great, I want people to say: 'It is for me.'" (Agnès Varda)

Agnès Varda

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Glej stran 124 /see page 124.

Glej stran 124 /see page 124.

distribucija/distribution Fivia d.o.o. Prelo`nikova 1 3212 Vojnik E cenex�siol.net

130


Posve~eno Tribute

Abel Ferrara 134 Angel ma{~evanja Angel of Vengeance/Ms .45 1981 135 Tatovi teles Body Snatchers 1993 136 Pasolini Pasolini 2014

131


Posve~eno Tribute

glej str. 136/see page 136

glej str. 135/see page 135

glej str. 134/see page 134

132


Posve~eno Tribute

Abel Ferrara Patricija Mali~ev Umetnik pre`ivetja, pre`ivel marsikaj. Je pre`iveli, ki ustvarja umetnost, in nekdo, ki mojstrsko obvlada pretvarjanje pre`ivetja v umetnost. Otro{tvo je pre`ivel v Bronxu ter iz stroge katoli{ke vzgoje ne{tetokrat pobegnil v alkohol in svet mamil. In potem enkrat za dolgo ostal v njem. A `e sedem let je to samo temna senca preteklosti. Danes skoraj `e petdesetletna uspe{na pot filmskega ustvarjalca italijansko-irskih korenin je vzklila v mra~ni, a sila rodovitni dobi dav~ne krize sedemdesetih, sredi klubskega prizori{~a NYC, nekje med Union Squarom – zvoki Ramonesov, New York Dolls in The Jerks – in Deuceom, Osemin{tirideseto ter Sedmo in Osmo avenijo. V svetu, skratka, v katerem so `iveli osiroma{eni in pritepeni vseh sort, umetniki, glasbeniki in {tudenti. In prav ta spoj urbanega okolja, v tistem ~asu do roba napolnjenega z gro`njami in opojnimi re~mi, je izoblikoval Ferrarovo redko senzibilnost, njegovo oko za pokrajino – {e danes ne zna nih~e kamere v no~no nebo newyor{kih neboti~nikov dvigniti tako kot Abel – in izbiro vsebin, `anrov, ki se jih je lotil. Za~el je s finan~nimi eksploatacijskimi in `anrskimi filmi (The Driller Killer, New York, mesto strahu), se pomeril in opekel pri studijskih (Tatovi teles) in televiziji (Crime Story), nakar je s Kraljem New Yorka in Pokvarjenim poro~nikom dosegel kulten status in do devetdesetih postal eden klju~nih predstavnikov nove ameri{ke neodvisne kinematografije. V zadnji konici svojega ustvarjanja se je v celoti posvetil umetni{kim filmom, za~en{i z Marijo ter ~etico dokumentarcev in igranih filmov, ki so bili ve~inoma posneti v Evropi. Tommaso, njegov zadnji in najbolj intimen film doslej, je {esti zapored z Willemom Dafoejem, s katerim je po motivih Jungove Rde~e knjige posnel tudi Sibirijo, s katero je `e v monta`i. Ferrara si je poleg tiso~ih fanati~nih privr`encev z vsega sveta med cineasti pridobil kultni status tudi zato, ker ni kri`anec med nikomer. Za nas, ki brez njegovih filmov nikoli ne bi tako scela razumeli, kako uni~ujo~e sinhrono in produktivno delujeta spodnji in zgornji svet, je Vergil z nedogorelo sve~o v roki. Vedno nekje vmes, povezovalec, izumitelj, ki je podobno kot Nicholas Ray, Monte Hellman, ja, tudi Jodorowsky, ali pa Orson Welles, pri svojem delu lahko z enim podrsljajem podplata po oljnatem newyor{kem asfaltu zabrisal meje med produkcijo mainstreama in avantgardnim filmom. Ferrara je nekaj med nenapovedanim udarcem v pleksus in na kolena spu{~enim sprejemanjem razodetja pred razpelom ali podobo Bude. Ves ~as potrebuje mno`ico, ~love{ko izmenjavo, soo~anja. Hiter {us. Ni nujno, da vedno povle~e bat malo nazaj, da preveri, ali je res v veni. Njegova kritika sveta ne uporablja oro`ja prazne objektivnosti; s kamero se odziva neposredno, nekaj centimetrov stran, da je sli{ati, kako konica no`a mimo kosti najde pot v drobovje. Njegov odziv na svet je resni~en, tako kot vzdih na poljub, krik na udarec. In tak{nih re`iserjev je danes manj kot prstov na roki, z orodji filmske umetnosti tako brezpogojno in dosledno pripravljenih s ple~ odganjati parklje svojih in na{ih demonov. Forza, Abel!

Abel Ferrara is a survival artist. An artist who has survived many things. A survivor who creates art, and a master of faking survival in the arts. A filmmaker of Italian-Irish extraction, Ferrara grew up in Bronx and often found escape from the strict Catholic upbringing in alcohol and drugs. Which then hooked him for quite some time. But for the last seven years this has been just a dark shade of the past. Spanning nearly five decades, Ferrara's career took off during the grim but highly fecund years of the 1970s recession, amidst the NYC's club scene, somewhere between Union Square – filled with sounds of the Ramones, New York Dolls and The Jerks – and the Deuce, the 48th Street and the 7th and 8th Avenues. In a world inhabited by impoverished drifters of all kinds, artists, musicians and students. It was this amalgam of urban environment, in those days awash with menace and intoxicating substances, that informed Abel's rare sensibility, his eye for landscape – his takes of New York City's nocturnal skyline remain unsurpassed to this very day – and influenced his choice of subjects, the genres he tackled. He started off with exploitation and genre films (The Driller Killer, Fear City), waded into and was dismayed by studio (Body Snatchers) and TV productions (Crime Story), and gained iconic status with The King of New York and Bad Lieutenant. By the 1990s he had become one of the most prominent figures in American independent cinema. In the recent years he has devoted himself entirely to art film, starting with Mary, as well as a series of documentaries and narrative features mainly shot on location in Europe. Tommaso, his last and most intimate film to date, marks Ferrara's sixth collaboration with Willem Dafoe, who also stars in Siberia – a project inspired by Jung's The Red Book. As well as having thousands of fanatical supporters world-wide, Ferrara enjoys iconic status among the cineastes also because he is sui generis and akin to no other. To us, who would otherwise never so fully understand how devastatingly synchronous and productive the workings of the nether and the terrestrial worlds are, Ferrara is a Virgil holding an unburnt candle. Invariably somewhere inbetween, a connecting link, an inventor not unlike Nicholas Ray, Monte Hellman, yeas, also Jodorowsky, or Orson Welles, who could blur the distinction between mainstream and avant-garde film with a single slide on the slimy streets of New York. Ferrara is something between an unexpected blow to the chest and having a revelation kneeling before a crucifix or Buddha's image. He constantly needs audiences, human interaction, confrontation. A quick hit. He doesn't necessarily always slightly pull back the plunger to determine whether the needle has entered the vein. His criticism of the world does not utilize the implements of bare objectivity; his camera reacts directly, at a distance of mere centimetres to capture the sound of a knife narrowly passing the bones to find its way into the intestines. His reaction to the world is real, like a sigh in response to a kiss, a cry in answer to a punch. Today, such directors are few and far between, auteurs so unconditionally and uncompromisingly ready to unclutch the claws of demons, both their own and ours, with their filmmaking tools. Forza, Abel!

133


Posve~eno Tribute

Angel ma{~evanja Angel of Vengeance/Ms .45 Angel of Vengeance/Ms .45 ZDA USA 1981

Abel Ferrara re`ija/directed by Abel Ferrara scenarij/screenplay Nicholas St. John fotografija/cinematography James Momel glasba/music Joe Delia monta`a/editing Christopher Andrews igrajo/cast Zoë Tamerlis (Thana), Albert Sinkys (Albert), Darlene Stuto (Laurie), Helen McGara (Carol), Nike Zachmanoglo (Pamela), Abel Ferrara (prvi posiljevalec/first rapist), Peter Yelle (vlomilec/the burglar), Editta Sherman (ga./Mrs. Nasone), Vincent Gruppi (zoprne` na vogalu/heckler on corner), S. Edward Singer (fotograf/ the photographer), James Albanese (Nick) producenta/producers Richard Howorth, Mary Kane produkcija/production Navaron Films (USA) format/format 35 mm, barvni/colour dol`ina/running time 80'

Eksploatacijski film posilstva in ma{~evanja s sedemnajstletno Zoë Tamerlis v glavni vlogi je ob prvih predvajanjih dvignil velik oblak prahu, potem pa se je zapisal med kultne klasike osemdesetih let.

The film plays with the exploitation genre and the 'revenge for rape' narrative, featuring seventeen-year-old Zoë Tamerlis in the lead role. Initially raising a storm of controversy, Ms.45 grew to become a cult classic.

Thana je zadr`ano nemo dekle, ki dela na Manhattanu kot {ivilija v modni industriji, ve~ino prostega ~asa pa pre`ivlja v zavetju svojega doma. Neke no~i jo na poti domov posili neznan mo{ki, doma pa se je loti {e drugi posiljevalec. A tokrat mo{kemu ne ostane dol`na in ga do smrti premlati z likalnikom. Po tem dogodku popolnoma poblazni in za~ne streljati mo{ke na newyor{kih ulicah s pi{tolo kalibra 45. Izzivalno oble~ena tava po mestu in se znese nad vsakim mo{kim, ki jo posku{a izkoristiti. S~asoma za~ne njeno skrivno `ivljenje pronicati tudi v njen vsakdanjik v modni industriji.

In Manhattan, Thana is a timid and mute woman that works as a seamstress in the fashion industry and spends most of her idle time at home. One night, she gets raped in an alley while going back home after hours and when she arrives at home, she gets raped again by another criminal. However, she reacts and bludgeons the assaulter to his death with a flatiron. The disturbed Thana loses her sanity and uses a .45 calibre pistol to shoot men on the streets of New York. She dresses suggestively and roams the dark streets alone, wreaking vengeance upon anyone who tries to take advantage of her. Eventually, her secret identity overflows into her regular life in the fashion industry.

"Zoë je bila skrajna feministka in je film preprosto videla druga~e. Nenehno je govorila o feminizmu v tem filmu. Scenarij je napisal mo{ki, re`iral ga je mo{ki, vendar je ona odigrala glavno vlogo. @ensko stran filma najdete v osebi, ki jo portretira." (Abel Ferrara)

prodaja/world sales Rochelle Films (USA)

"Zoë was the ultimate feminist and she just sort of saw the film in a different way. She'd talk all day and night about the feminism in this movie. It was written by a guy, it was directed by a guy, but it was acted by her. The woman's side of this movie is right there in the person who’s playing it." (Abel Ferrara)

Abel Ferrara

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Rojen leta 1951 v Bronxu. Amaterske filme je na 8-milimetrsko kamero snemal `e kot najstnik. Njegovo portretiranje nasilne plati New Yorka se je nadaljevalo v prvih celove~ernih filmih, kot sta The Driller Killer in Angel ma{~evanja. Z leti si je prislu`il status kultnega ustvarjalca, ki so mu na poklicni poti redno pomagali uveljavljeni igralci, kot so Christopher Walken, Harvey Keitel in v zadnjem ~asu Willem Dafoe.

1979 1981 1984 1987 1990 1992 1993 1995 1997 2001 2005 2014 2014 2019

Born in 1951 in the Bronx, Ferrara started making amateur films on Super 8 in his teens before making his debut with violent exploitation films such as Driller Killer and Ms .45. Good reviews for the latter helped create his cult reputation, leading to larger budgets, studio funding and 'name' actors, such as Christopher Walken, Harvey Keitel and, lately, Willem Dafoe.

134

The Driller Killer Angel of Vengeance/Ms .45 (Angel ma{~evanja) Fear City (New York, mesto strahu) China Girl (Dekle iz Kitajske ~etrti) King of New York (Kralj New Yorka) Bad Lieutenant (Pokvarjeni poro~nik) Body Snatchers (Tatovi teles) The Addiction (Odvisnost) The Blackout 'R Xmas (Krvavi bo`i~) Mary (Marija) Welcome to New York (Dobrodo{li v New Yorku) Pasolini Tommaso


Posve~eno Tribute

Tatovi teles Body Snatchers Body Snatchers ZDA USA 1993

Abel Ferrara

Tretja filmska upodobitev Finneyjevega romana, prvi Ferrarov film v produkciji velikega studija. Znanstvenofantasti~na grozljivka o vesoljskih klonih, ki kradejo ~love{ka telesa, je bila leta 1993 premierno prikazana na festivalu v Cannesu. Steve Malone, uslu`benec Agencije za varovanje okolja, skupaj z najstni{ko h~erko Marti iz prvega zakona, svojo drugo `eno Carol in njunim petletnim sinom prispe v voja{ko opori{~e Ft. Daly, da bi tam nadzoroval odlaganje strupenih snovi. Marti prva opazi, da je z vojaki v bazi nekaj narobe – ali se bojijo zaspati ali pa so ~udno otopeli in povsem brezizrazni. Izka`e se, da so na delu skrivnostni obiskovalci iz vesolja, ki ho~ejo zavladati svetu. Ko napadejo tudi njeno dru`ino in prijatelje, Marti ne ve, komu sploh {e lahko zaupa.

The third screen adaptation of Finney's novel and Ferrara's first foray into large-budget filmmaking. A sci-fi thriller about the discovery that people working in a military base are being replaced by clones, Body Snatchers received its premiere at the 1993 Cannes Film Festival.

re`ija/directed by Abel Ferrara scenarij/screenplay Stuart Gordon, Dennis Paoli, Nicholas St. John, Raymond Cistheri, Larry Cohen, Jack Finney (roman/novel) fotografija/cinematography Bojan Bazelli glasba/music Joe Delia monta`a/editing Anthony Redman igrajo/cast Terry Kinney (Steve Malone), Gabrielle Anwar (Marti Malone), Meg Tilly (Carol Malone), Billy Wirth (Tim Young), Forest Whitaker (major Collins), Christine Elise (Jenn Platt), R. Lee Ermey (general Platt), Kathleen Doyle (ga./Mrs. Platt) producent/producer Robert H. Solo produkcija/production Warner Bros. 4000 Warner Boulevard Burbank, CA. 91522, USA T +1 818 954 1744 format/format 35 mm, barvni/colour dol`ina/running time 87' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Cannes 1993

Steve Malone, a scientist with the Environmental Protection Agency, arrives on an assignment at Ft. Daly in Alabama with his wife Carol, their five-year old son and Steve's teenage daughter Marti. Marti is the first to notice that something is wrong with the personnel. Once-normal people, with the full range of human emotions and behaviour, have become silent, blank-eyed and expressionless. It turns out that they have been replaced by perfect physical imitations grown from plantlike pods. As her family and friends are attacked, Marty doesn't know who to trust.

"Ferrara v redkem srednjeprora~unskem izdelku doka`e, da lahko ustvari film iz~i{~enega videza in premi{ljenega tempa, z izostrenim ~utom za napetosti med liki pa spretno poda kaoti~na ~love{ka ob~utja, ki jih v `ivljenju klonov ni." (Kim Newman, Empire)

"Ferrara, in a rare medium-budget excursion, shows he can make a smooth-looking, well-paced film, while his acute ear for character tensions deftly captures the untidy human emotions that the pods live without." (Kim Newman, Empire)

Abel Ferrara

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Glej stran 134 /see page 134.

Glej stran 134 /see page 134.

prodaja/world sales Warner Bros. 4000 Warner Boulevard Burbank, CA. 91522, USA T +1 818 954 1744

135


Posve~eno Tribute

Pasolini Pasolini Pasolini

re`ija/directed by Abel Ferrara scenarij/screenplay Maurizio Braucci fotografija/cinematography Stefano Falivene monta`a/editing Fabio Nunziata igrajo/cast Willem Dafoe (Pier Paolo Pasolini), Maria de Medeiros (Laura Betti), Riccardo Scamarcio (Ninetto Davoli), Giada Colagrande (Graziella Chiarcossi), Ninetto Davoli (Epifanio), Valerio Mastandrea (Nico Naldini), Roberto Zibetti (Carlo), Adriana Asti (Susanna Pasolini), Andrea Bosca (Andrea Fago), Damiano Tamilia (Pino Pelosi), Luca Lionello (pripovedovalec/narrator), Salvatore Ruocco (politik/politician) producenti/producers Thierry Lounas, Conchita Airoldi, Joseph Rouschop produkcija/production Capricci Films 149, rue du Faubourg St-Denis 75010 Paris, France E contact�capricci.fr & Urania Pictures (Italy) & Tarantula (Belgium) & Dublin Films (France) & Arte France Cinéma (France) format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 84' festivali, nagrade (izbor)/ festivals, awards (selection) Benetke/Venice 2014, Toronto 2014, Deauville 2014, San Sebastian 2014, New York 2014, London 2014

Abel Ferrara

Francija, Italija, Belgija France, Italy, Belgium 2014

Vpogled v intelektualni in domi{ljijski univerzum Piera Paola Pasolinija skozi zaporedje dogodkov na zadnji dan njegovega `ivljenja.

An insight into the intellectual and imaginative universe of Pier Paolo Pasolini through a sequence of events on the last day of his life.

En dan, eno `ivljenje. Pono~i 2. novembra leta 1975 v Rimu umorijo velikega italijanskega pisca in re`iserja Piera Paola Pasolinija. Ta predstavlja simbol umetnika, ki se neustra{no bori proti politi~ni mo~i. Njegovo pisanje je {kandalozno, njegove filme preganjajo cenzorji, {tevilni ga obo`ujejo, mnogi sovra`ijo. Pasolini zadnje ure `ivljenja pre`ivi z materjo in prijatelji, preden se z Alfo Romeo odpravi v ve~no mesto. Ob zori ga najdejo mrtvega na pla`i ob obronkih mesta v Ostii. Ustaljeni tandem re`iserja Abela Ferrare in igralca Willema Dafoeja zadnji dan Pasolinijevega `ivljenja uprizori z nenehnimi prehajanji med resni~nostjo in domi{ljijo ter med dejstvi in {pekulacijo.

One day, one life. On the night of 2 November 1975, the great Italian writer and filmmaker Pier Paolo Pasolini is murdered in Rome. Pasolini is the symbol of an art that's fighting relentlessly against power. His writings are scandalous, his films are persecuted by the censors, many people love him and many hate him. On the day of his death, Pasolini spends his last hours with his mother and later on, with his friends, before finally going out into the night in his Alfa Romeo in search of adventure in the Eternal City. At dawn, Pasolini is found dead on a beach in Ostia on the outskirts of the city. In a film dreamlike and visionary, a blend of reality and imagination, Abel Ferrara reconstructs the last day in the life of this great poet with frequent collaborator Willem Dafoe as Pier Paolo Pasolini.

"Izhajamo iz velikega spo{tovanja. Cenimo njegovo delo, cenimo vse na njem. Je ikona, ki jo je nujno treba predstaviti na filmskem platnu. Njegova smrt leta 1975 je bila tudi nezasli{an trenutek, vse tisto govno, ki je obkro`alo uboj. ^e dobro premislim, smo se verjetno pripravljali na ta film od trenutka, ko smo izvedeli za njegovo smrt." (Abel Ferrara)

prodaja/world sales Funny Balloons 4 bis rue Saint Sauveur 75002 Paris, France E sales�funny-balloons.com

"We're coming from a point of a lot of respect. We dig the guy's work, we dig everything about him. He's essential viewing. His death, in 1975, was also kind of a very outrageous moment, all the bullshit surrounding the killing. When it comes down to it, we were probably gearing up to make this movie from the moment we heard he was dead." (Abel Ferrara)

Abel Ferrara

filmografija (izbor)/filmography (selection)

Glej stran 134 /see page 134.

Glej stran 134 /see page 134.

distribucija/distribution Demiurg Lome 3 5274 ^rni Vrh E info�demiurg.si

136


Evropa na kratko Europe in Short

Tekmovalni program Competitive Programme 1. sklop Section 1 138 Avenija Patision Patision Avenue Thanasis Neofotistos Brez naslova (za`gana guma na asfaltu, 2018) Untitled (burned rubber on asphalt, 2018) Tinja Ruusuvuori Potop The Flood Kristijan Krajn~an Ma~ji dnevi Cat Days Jon Frickey 139 Eksces bo na{a odre{itev Excess Will Save Us Morgane Dziurla-Petit Sodobno gibanje Contemporary Move Teo Guillem 2. sklop Section 2 Padec The Fall Boris LabbĂŠ Bo`i~no darilo The Christmas Gift Bogdan Muresanu Zombiji Zombies Baloji 140 V{teto v ceno All Inclusive Corina Schwingruber Ili} Fant zaprosi svoje dekle na gori Guy Proposes to His Girlfriend on a Mountain Bernhard Wenger Sakke Sakke Anssi Kasitonni 3. sklop Section 3 141 Zvok padanja The Sound of Falling Chien-Yu Lin III III Marta Pajek Jezdeci Horse Riders Anna Gawlita ^istilka Cleaning Woman Teemu Nikki Lani, ko je vlak {el mimo Last Year When the Train Passed By Pang-Chuan Huang Zasaditi zastavo To Plant a Flag Bobbie Peers

137


Evropa na kratko Europe in Short

Tekmovalni program Competitive Programme

Avenija Patision

Brez naslova (za`gana guma na asfaltu, 2018)

Ma~ji dnevi

Potop

Eksces bo na{a odre{itev

Sodobno gibanje

1. sklop Section 1

Avenija Patision Leoforos Patision Patision Avenue

Gr~ija Greece 2018 re`ija/directed by Thanasis Neofotistos scenarij/screenplay Thanasis Neofotistos fotografija/cinematography Yannis Fotou igrata/ cast Marina Symeou, Konstantina Koutsonasiou kontakt/contact info�argonautsproduction.gr format/format DCP, barvni/colour dol`ina/ running time 13'

Yannijeva mama je na poti na avdicijo za vlogo Shakespearjeve Viole, ko ugotovi, da je njen sin ostal sam doma. Skozi {tevilne telefonske klice si prizadeva uskladiti svoje najpomembnej{e `ivljenjske vloge, in to med pre~kanjem najbolj kontroverznega dela Aten, avenije Patision. Yanni's mum is on her way to an audition for a role as Shakespeare's Viola, when she discovers that her young son has been left home alone. Through a series of phone calls, she fights to balance the most important roles of her life, whilst walking in the most controversial area of central Athens, Patision Avenue.

Brez naslova (za`gana guma na asfaltu, 2018) Untitled (burned rubber on asphalt, 2018) Untitled (burned rubber on asphalt, 2018)

Finska Finland 2018 re`ija/directed by Tinja Ruusuvuori scenarij/screenplay Tinja Ruusuvuori fotografija/cinematography Pietari Peltola kontakt/contact marja.pihlaja�aalto.fi format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 20'

V oddaljeni norve{ki vasici ceste burijo duhove. Film Brez naslova se – z dobro mero humorja – nameni raziskati srhljiv fenomen: skrivnostne sledove gum na cesti{~ih. Re`iserka Tinja Ruusuvuori se ogne vzorcem klasi~nega dokumentarca ter ustvari ironi~no in nadrealisti~no delo, ki se dotakne tudi vpra{anj ~love~nosti. In a remote village in Norway, roads are a controversial subject. Playing a detective's role, Untitled explores – not without humour – the disturbing phenomenon of skid marks and their mysterious appearance. Moving away from classic documentary patterns,

138

Tinja Ruusuvuori creates an ironic and surrealist object, without giving up on addressing humanity and its questionings.

Potop

Potop The Flood Slovenija Slovenia 2019 re`ija/directed by Kristijan Krajn~an scenarij/screenplay Kristijan Krajn~an fotografija/cinematography Lev Predan Kowarski igrata/cast Matej Puc, @igan Krajn~an kontakt/contact katja�enabanda.si format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 15'

Po dalj{i o~etovi odsotnosti sin posku{a najti izgubljeno bli`ino na izletu v dru`insko gorsko ko~o. Bolj ko se trudi, bolj se zdi o~e hladen in nedostopen. Ko son~en dan nepri~akovano prekine mo~no de`evje, sina zaskrbi, da je to povezano z o~etom. Bo zbral dovolj mo~i, da bo {e pred potopom spregledal resnico? After his father has been absent for a year, the son tries to reconcile with him on a solitary trip to the family mountain hut. The more he tries, the more distant his father becomes. When a sunny day is suddenly disrupted by heavy rain, the son fears this might have something to do with his father. Can he find the strength to see the truth before the flood arrives?

Ma~ji dnevi Neko no Hi Cat Days

Nem~ija Germany 2018 re`ija/directed by Jon Frickey scenarij/screenplay Jon Frickey animacija/animation Jon Frickey kontakt/contact jon�jonfrickey.com format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 11'

Ko Jiro nenadoma izgubi apetit in `eljo po pala~inkah, postane njegovemu o~etu jasno, da je s sinom nekaj narobe. Zdravnica hitro najde razlog: Jijo ima ma~jo gripo. Resda je ta nenevarna in predvideno okrevanje hitro, a kljub temu ni vse v najlep{em redu. Mar ne zbolevajo ma~ke za ma~jo gripo? Ilustrator Jon Frickey skozi preplet ~udovitih abstraktnih podob in z izjemnim ob~utkom za detajle naniza nevsakdanjo, a obenem doma~no zgodbo.


Evropa na kratko Europe in Short

Armchairs, feet, mattresses, mops, arms, memories, plastic. A whole army of objects dances and twists in this choreographic journey.

Padec

Bo`i~no darilo

2. sklop Section 2

Padec La chute The Fall

Zombiji

Francija France 2018 re`ija/directed by Boris Labbé scenarij/screenplay Boris Labbé animacija/animation Boris Labbé kontakt/contact ron�sacrebleuprod. com format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 14'

Ko se nebesna bitja spustijo na Zemljo in se za~nejo v`ivljati v njeno prebivalstvo, je svetovni red poru{en. Posledica teh dogodkov je tragi~en padec, ki privede do rojstva dveh bistvenih nasprotij: peklenskih in nebe{kih krogov.

As Jiro suddenly seems to have lost his appetite for pancakes and syrup, his dad knows something's not right. The doctor quickly figures it out: Jiro has cat flu. Harmless, it's true, and rapid recovery is common, but something about the diagnosis is odd. Aren't cats the only ones who can catch cat flu? In beautifully abstracted images and with deep devotion to detail, illustrator Jon Frickey tells an almost commonplace story.

Eksces bo na{a odre{itev Excess Will Save Us Excess Will Save Us

[vedska, Francija Sweden, France 2019 re`ija/directed by Morgane Dziurla-Petit scenarij/screenplay Morgane Dziurla-Petit fotografija/cinematography Filip Lyman kontakt/contact fredrik�vildabomben.com format/format DCP, barvni/colour dol`ina/ running time 14'

Francosko mestece nima kina, lekarne ali frizerja, dobi pa svojo teroristi~no gro`njo, ki med doma~ini spro`i preplah in razkrije globoko zakoreninjene psihoze. Tragikomi~en preplet nesporazumov, zasedba nezanesljivih pri~evalcev, navdu{enje in dvoli~nost se stopnjujejo v zabavno in stra{ljivo zrcalo skrajne desnice. A tiny village in northern France – without a cinema, pharmacy or hairdresser – experiences a terrorist threat that sets off alarm bells of panic and reveals deep-rooted psychosis among its locals. A tragicomic look at how an epic misunderstanding, a cast of unreliable narrators, hype and hypocrisy combine in funny and frightening ways to reflect the far right.

Sodobno gibanje

Mudanza contemporánea Contemporary Move [panija Spain 2019 re`ija/directed by Teo Guillem scenarij/screenplay Teo Guillem fotografija/cinematography Teo Guillem kontakt/contact carlos�dvein. com format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 20'

As celestial beings descend to Earth vitiating its population, the world's order unbalances. Initiated by these terms, a tragic fall leads to the parturition of crucial opposites: Hell and Heaven's circles.

Bo`i~no darilo Cadoul de Craciun The Christmas Gift

Romunija Romania 2018 re`ija/directed by Bogdan Muresanu scenarij/screenplay Bogdan Muresanu fotografija/cinematography Tudor Platon igrajo/cast Adrian Vancica, Ioana Flora, Luca Toma, Mircea Andeescu, Gabriela Hamzescu kontakt/contact bogdan�kinotopia.ro format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 16'

20. decembra leta 1989, le nekaj dni po tem, ko Ceausescu krvavo zatre proteste v Temi{varu, se za nekega dru`inskega o~eta miren ve~er spreobrne v katastrofo. Njegov sin je namre~ svoje pismo Bo`i~ku oddal na po{to in pred tem pravilno domneval, da je o~etova bo`i~na `elja videti Ceausescuja mrtvega. On 20 December 1989, a few days after Ceausescu's bloody repression in Timisoara, a father's quiet evening turns into sheer ordeal as he finds out that his little son has mailed a wish letter to Santa. As the kid understood, his father's desire was to see Ceausescu dead.

Zombiji Zombies Zombies

Kongo, Belgija Democratic Republic of the Congo, Belgium 2019 re`ija/directed by Baloji scenarij/screenplay Baloji fotografija/ cinematography Joachim Philippe kontakt/contact bogdan�kinotopia.ro format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 16'

Filmsko popotovanje med upanjem in obupom fatamorganske Kin{ase: od kulture frizerskega salona do futuristi~nega samotarskega obiskovanja klubov, od urbanih parad v ~ast samov{e~nega diktatorja do modernega vesterna v maniri Takeshija Kitana.

Naslanja~i, podplati, jogiji, mo~i, roke, spomini, plastika. Mno`ica predmetov o`ivi, zaple{e in se zavrti v bizarni koreografiji.

139


Evropa na kratko Europe in Short

Tekmovalni program Competitive Programme

V{teto v ceno

Fant zaprosi svoje dekle na gori

Zvok padanja

Sakke

A journey between hope and dystopia in a hallucinated Kinshasa, from the culture of a hair salon to futuristic solitary clubbing, from an urban parade to a dictator’s sense of glory to a modern western in the style of Takeshi Kitano.

V{teto v ceno All Inclusive All Inclusive

[vica Switzerland 2018 re`ija/directed by Corina Schwingruber Ili} scenarij/screenplay Corina Schwingruber Ili} fotografija/cinematography Nikola Ili} kontakt/ contact stella�freihaendler.ch format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 10'

Telovadba na palubi za son~enje, konga v restavraciji, fotografiranje s kapitanom ali lepotno tekmovanje za vse generacije. Na kri`arjenju je imenitna zabava zagotovljena, medtem ko va{a hotelska soba mirno pluje. Pomorske po~itni{ke trdnjave so v modi in posli cvetijo. Ko je kri`arjenja konec, pa ostanejo le {e kupi digitalnih spominov in oblak izpu{nih dimov na obzorju. A workout on the sun deck, a conga line in the dining hall, a photo shoot with the captain, or a beauty contest for all ages: fun around-the-clock is guaranteed on a cruise, while you float along with your hotel room. The sea-faring holiday fortresses have come into vogue and business is booming. In the towering ship's wake, we are left behind with a hoard of digital memories and a cloud of exhaust fumes on the horizon.

Fant zaprosi svoje dekle na gori Guy Proposes to His Girlfriend on a Mountain Guy Proposes to His Girlfriend on a Mountain

Avstrija Austria 2019 re`ija/directed by Bernhard Wenger scenarij/screenplay Bernhard Wenger fotografija/cinematography Adrian Bidron igrajo/cast Laurence Rupp, Christopher Schärf, Clemens Berndorff, Michaela Schausberger kontakt/contact info�refreshingfilms.com format/format DCP, barvni/ colour dol`ina/running time 13'

140

III

Daniel kani zaprositi svojo punco, ob strani pa mu stojijo prijatelji, ki bodo celoten dogodek ovekove~ili. Navsezadnje gre za najlep{i dan njunega `ivljenja. Ali pa~ ne? Daniel is about to propose to his girlfriend and his friend films the whole thing to remember the best day of their lives. Or maybe not.

Sakke Sakke Sakke

Finska Finland 2018 re`ija/directed by Anssi Kasitonni scenarij/screenplay Anssi Kasitonni fotografija/cinematography Anssi Kasitonni igrata/cast Sakke Heinonen, Anssi Kasitonni kontakt/contact programme�av-arkki.fi format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 9'

Sakke je deskar na snegu, ki bo s prijateljem posnel film o sebi. Sakke is a snowboarder who is going to make a film about himself with his friend.


Evropa na kratko Europe in Short

Na velikono~no nedeljo se v neki poljski vasi tradicionalno zberejo konjeniki, oboro`eni z molitvijo in kipom Kristusa. V skoraj fanati~nem obredu dirjajo od vasi do vasi in {irijo bo`jo besedo.

Jezdeci

^istilka

Equestrians traditionally gather in a small Polish village on Easter Sunday. Armed with prayer and Jesus Christ's statue, they race on horses from village to village and spread the God's massage in an almost fanatical ritual.

^istilka

Siivooja Cleaning Woman

Zasaditi zastavo Finska Finland 2018 re`ija/directed by Teemu Nikki scenarij/screenplay Teemu Nikki fotografija/cinematography Sari Aaltonen igrajo/cast Elina Knihtilä, Tommi Eronen, Pihla Penttinen kontakt/contact jani�itsalive.fi format/ format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 16' 3. sklop Section 3

Zvok padanja

The Sound of Falling The Sound of Falling VB, Tajvan, Kolumbija GB, Taiwan, Colombia 2019 re`ija/directed by Chien-Yu Lin scenarij/screenplay Chien-Yu Lin fotografija/cinematography Luis Felipe Moncada kontakt/contact info�lfs.org.uk format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 13'

Impresionisti~en prikaz izgube svobode in obledelega `ivljenja zavoljo odlo~itve nekega vrtnarja na nek povsem navaden dan. An impressionistic film portraying the loss of freedom and the fading of life due to the decision of an orchard keeper on one ordinary day.

III III III

Poljska Poland 2018 re`ija/directed by Marta Pajek scenarij/screenplay Marta Pajek animacija/animation Marta Pajek, Grzegorz Flaga, Mateusz Frank, Malgorzata Mianowska, Aleksander Sobek, Agata Staszczuk kontakt/ contact jaroszuk�animoon.pl format/format DCP, ~b/bw dol`ina/running time 12'

Mo{ki in `enska se sre~ata v ~akalnici. Njuno sre~anje se spremeni v raziskovanje spolnosti, ~akalnica pa v rajski vrt. A man and a woman meet each other in the waiting room. Their encounter transforms into sexual exploration and the waiting room becomes the Garden of Eden.

Jezdeci

Kryzoki Horse Riders

Ali si ne `elimo v resnici vsi postati tisti, komur slu`imo? Don't we all want to become the one whom we serve?

Lani, ko je vlak {el mimo L'an dernier quand le train passait Last Year When the Train Passed By

Francija France 2018 re`ija/directed by Pang-Chuan Huang scenarij/screenplay Pang-Chuan Huang fotografija/cinematography Pang-Chuan Huang kontakt/contact ntrebik�lefresnoy.net format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 17'

Pang-Chuan, ~igar film Povratek se je lansko leto ustavil tudi na festival LIFFe, se vra~a s filmom, ki se ustavlja na krajih njegovega takratnega filmskega potovanja z vlakom in posku{a ujeti naklju~no vzporedno `ivljenje. Pang-Chuan, whose Le Retour also stopped at LIFFe last year, is returning with a film that stops at certain locations he'd photographed on his previous train journey, and seeks to connect random and parallel lives of people.

Zasaditi zastavo To Plant a Flag To Plant a Flag

Norve{ka Norway 2018 re`ija/directed by Bobbie Peers scenarij/screenplay Bobbie Peers fotografija/cinematography Jakob Ingimundarson igrajo/cast Jason Schwartzman, Jake Johnson, Ingvar Sigurdsson kontakt/contact ruben�apeogbjorn.no format/format DCP, barvni/colour dol`ina/running time 14'

V~asih je zastavo la`je zasaditi na Luni kot v sose{~ini islandskih kmetov. Sometimes it is easier to plant a flag on the Moon than in the vicinity of Icelandic farmers.

Poljska Poland 2018 re`ija/directed by Anna Gawlita scenarij/screenplay Anna Gawlita fotografija/cinematograpy Tomasz Wolski kontakt/contact kijora�gmail. com format/format DCP, ~b/bw dol`ina/running time 20'

141


Spremljevalni program Accompanying Programme

Filmska nagrada LUX Evropski parlament podpira evropski film

LUX Film Prize European Parliament supports European film industry

Evropski parlament podeljuje filmsko nagrado LUX z glavnima ciljema: spodbujanje javne razprave o evropskih temah in podpiranje distribucije evropskih koprodukcij znotraj Evropske unije. Filmska nagrada LUX evropskim filmom omogo~a, da s financiranjem podnapisov in s pomo~jo pri distribuciji dose`ejo {ir{e ob~instvo. Z nagrado LUX Evropski parlament spodbuja kulturno razli~nost in povezovanje med evropskimi dr`avami. Nagrado spremljajo Filmski dnevi LUX, na katerih se predstavijo trije filmi, uvr{~eni v najo`ji izbor. Ljubitelji filma v 28 dr`avah Evropske unije si te filme lahko ogledajo s podnapisi v vseh 24 uradnih jezikih EU. Teme izbranih filmov so del `ivljenja Evropejcev in izpostavljajo izzive, s katerimi se razli~no soo~a evropska dru`ba. Ti izzivi so tudi jedro delovanja Evropskega parlamenta, v katerem poslanci, izvoljeni v dr`avah ~lanicah, zastopajo interese petsto milijonov prebivalcev EU. Da bi tudi dr`avljani lahko u~inkoviteje soustvarjali Evropo, v kakr{ni `elimo `iveti, nastaja s podporo Evropskega parlamenta skupnost www.skupajsmo.eu, ki se ji lahko vsakdo pridru`i.

The objective of European Parliament Lux Prize is to illuminate public debate on the European integration and to facilitate diffusion of the most significant European (co)productions within the European Union. By financing subtitles and facilitating diffusion, LUX Film Prize helps films reach wider audiences. Through awards, European Parliament supports cultural diversity and promotes connections among the European countries. Three shortlisted films are represented at the LUX Film Day. Film enthusiasts can see screenings in 28 EU member states with subtitles available in all 24 official languages of the European Union. Selected films cover topics which are part of Europeans' lives, and address various challenges facing European societies. These challenges are also at the heart of the work of the European Parliament in which MEPs, elected in Member States, represent the interests of the EU's 500 million citizens. With a view to enabling citizens to effectively co-shape the Europe we want to live in, European Parliament supports the 'www.skupajsmo.eu' community which everyone can join.

Evropski parlament sodeluje z evropsko filmsko industrijo Filmska nagrada LUX od nastanka leta 2007 sodeluje s {tevilnimi filmskimi festivali v Evropi, kot so Berlinale, 14 dni re`iserjev v Cannesu, Bene{ki dnevi, festivali v Karlovih Varih, Sofiji, Stockholmu, Solunu, na Dunaju (Viennale), v Talinu (Black Nights), Corku, Bratislavi in Sevilli ter Ljubljanski mednarodni filmski festival LIFFe. Ve~ o filmski nagradi LUX na www.luxprize.eu in www.europarl.si

The European Parliament works hand in hand with the film industry Since its inception in 2007, LUX Film Prize cooperates with numerous European film festivals such as Berlinale, The Directors' Fortnight Festival in Cannes, the Karlovy Vary International Film Festival, Venice Days, festivals in Sofia, Stockholm, Thessaloniki, Vienna (Viennale), Tallinn (Black Nights), Cork, Bratislava and Seville as well as with the Ljubljana International Film Festival (Liffe).

Brezpla~ne projekcije filmov v o`jem izboru za nagrado LUX 2019

More about LUX Film Prize on www.luxprize.eu and www.europarl.si

^E, 14. novembra, ob 15.30 Kosovelova dvorana, Cankarjev dom Nere{eni primer Daga Hammarskjölda (Cold Case Hammarskjold) Re`ija: Mads Brügger; Danska, Norve{ka, [vedska, Belgija, VB, Nem~ija

Free screenings The three finalists of 2019 Lux Prize

NE, 17. novembra, ob 15. uri Kosovelova dvorana, Cankarjev dom Bog obstaja, ime ji je Petrunija (Gospod postoi, imeto i' e Petrunija) Re`ija: Teona Mitevska; S. Makedonija, Belgija, Slovenija, Hrva{ka, Francija PE, 22. novembra, ob 11. uri Kosovelova dvorana, Cankarjev dom Kraljestvo (El reino) Re`ija: Rodrigo Sorogoyen; [panija, Francija

142

THU, 14. November, at 15.30 Kosovel Hall, Cankarjev dom Cold Case Hammarskjold By: Mads Brügger; Danemark, Norway, Sweden, Belgium, GB, Germany SUN, 17. November, at 15.00 Kosovel Hall, Cankarjev dom God Exists, Her Name is Petrunia (Gospod postoi, imeto i' e Petrunija) By: Teona Mitevska; North Macedonia, Belgium, Slovenia, Croatia, France FRI, 22. November, at 11.00 Kosovel Hall, Cankarjev dom The Realm (El reino) By: Rodrigo Sorogoyen; Spain, France


Spremljevalni program Accompanying Programme Spremljevalni program je v slovenskem jeziku, ~e pri prireditvi ni navedeno druga~e. Conducted in Slovenian unless otherwise specified.

Od PO, 18., do ^E, 21. novembra Dvorani E1, E2, Cankarjev dom

18–21 November E1, E2 Halls, Cankarjev dom

First Cut Lab Re-Act 2019

First Cut Lab Re-Act 2019

Strokovno sre~anje

Professional meeting

First Cut Lab (FCL) je svetovalni program, namenjen celove~ernim igranim filmom v monta`i. Izbrane ekipe prika`ejo celoten film na stopnji grobe monta`e najbolj{im svetovalcem iz industrije in monta`erju svetovalcu, ki jim nato dajo povratne informacije. FCL je bil prvi~ organiziran leta 2015 na forumu When East Meets West, zdaj pa ga neodvisno vodi podjetje Tatino Films z Matthieujem Darrasom na ~elu. Glavna mednarodna dogodka potekata v Trstu in Karlovih Varih, nacionalni program pa izvajajo na Finskem, Kosovu, v Tur~iji in Ukrajini, kmalu pa se jim bo pridru`ilo {e ve~ krajev. [tevilni sodelujo~i filmi so bili premierno prikazani na najpresti`nej{ih filmskih festivalih, kot so Berlinale, Cannes, Toronto in San Sebastian. V Ljubljani je First Cut Lab organiziran v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom in na pobudo RE-ACT. Namenjen je {tirim filmskim projektom s Hrva{kega, Srbije, Slovenije in Furlanije – Julijske krajine.

First Cut Lab is a consultancy programme designed for feature fiction films in the editing phase. Selected teams screen their full rough cut in a private session to receive feedback from top industry advisers and a consultant editor. Launched in 2015 at When East Meets West, FCL is now independently run by Tatino Films and headed by Matthieu Darras. Two main international hubs are in Trieste and Karlovy Vary and national programmes run in Finland, Kosovo, Poland, Turkey and Ukraine with further locations coming soon. Many of the participating films have gone on to premiere in A-list festivals such as Berlinale, Cannes, Toronto and San Sebastian. In Ljubljana, First Cut Lab is organized in partnership with Slovenian Film Centre and RE-ACT, and is designed for four film projects from Croatia, Serbia, Slovenia and the Friuli Venezia Giulia region in Italy. More information: www.firstcutlab.eu

Ve~ informacij: www.firstcutlab.eu Prireja: Slovenski filmski center Zaprto za javnost

Organised by: Slovenian Film Centre Private event

143


Spremljevalni program Accompanying Programme

Mednarodno uspe{ni filmi s podporo programa Ustvarjalna Evropa MEDIA

Creative Europe MEDIA Supported Films Enjoying International Success

[tudiji primerov

Case studies

PE, 15. novembra, ob 11. uri Dvorana E1, Cankarjev dom

FRI, 15 November, at 11.00 E1 Hall, Cankarjev dom

Lara (2018) Slovenski scenarist in re`iser Bla` Kutin je za celove~erni igrani scenarij Lara leta 2006 v Cannesu prejel nagrado programa MEDIA Evropske unije. Evropska komisija mu je nagrado dodelila kot nadarjenemu mlademu avtorju do 35. leta, ki je svoj film razvijal na enem od mednarodnih usposabljanj s podporo programa MEDIA. Evropska komisija je v scenariju prepoznala "lep primer sodobnega evropskega filmskega ustvarjanja in delo zelo nadarjenega cineasta, ki izpri~uje globoko ob~utljivost, empati~nost in ve{~ino opazovanja". Istega leta je slovenska producentka Ida Weiss (Bela film) za film ~rpala podporo programa MEDIA za razvoj, leta 2019 pa je Lara kot nem{ka produkcija v re`iji Jana-Oleja Gersterja (znanega po prvencu Oh Boy, za katerega je prejel evropsko filmsko nagrado) ter produkciji Schiwago Film GmbH in StudioCanal Produktion, na enem najstarej{ih filmskih festivalov v Karlovih Varih prejela posebno nagrado `irije, nagrado za glavno `ensko vlogo in nagrado ekumenske `irije. Proces nastajanja filma bosta predstavila scenarist Bla` Kutin in re`iser Jan-Ole Gerster. V angle{~ini

Lara (2018) At the 2006 Cannes Film Festival, Slovenian scriptwriter and director Bla` Kutin received the European Commission's New Talent in the European Union Award for his contribution to the feature film Lara. The award honours the best script written by an European author under 35 years of age, who benefited from a training as well as development support by the MEDIA programme (secured by the producer Ida Weiss – Bela film). The European Commission Commissioner stated: "This fine example of contemporary European film-making is the work of very talented, sensitive and exceptionally emphatic writer, who is a great observer of life. The Commission places great importance on supporting young European talent such as this". The making of Lara will be discussed by scriptwriter Bla` Kutin and director Jan-Ole Gerster. In English

SO, 23. novembra, ob 11. uri Dvorana E1, Cankarjev dom Zgodbe iz kostanjevih gozdov (2019) Prvenec re`iserja Gregorja Bo`i~a je svetovno premiero do`ivel septembra 2019 v Torontu, na enem najve~jih filmskih dogodkov na svetu. Selektorica Dorota Lech je film opisala kot "izjemen prvenec; presunljivo posvetilo pozabljeni zemlji in njenim razseljenim ljudem", kar je potrdilo rekordno {tevilo prejetih nagrad na 22. Festivalu slovenskega filma; ustvarjalci oz. film so osvojili kar enajst vesen, med drugim za najbolj{i celove~erni igrani film, najbolj{o re`ijo, najbolj{o glavno mo{ko vlogo, prvenec in za najbolj{i film po izboru ob~instva. Pot po Sloveniji Zgodbe iz kostanjevih gozdov za~enjajo ravno na Liffu. Ozadje produkcijsko izjemno kompleksnega nastajanja in nekaj podrobnosti procesa sedemletnega sodelovanja ustvarjalcev iz devetih dr`av (poleg nacionalnih sredstev iz Italije in podpore nem{kega koproducenta je film uspe{no ~rpal tudi nadnacionalno podporo Ustvarjalne Evrope in sklada Eurimages ter bil del ve~ delavnic MEDIA) bo doma~i javnosti tik pred odhodom na najsevernej{i evropski filmski A-festival v Talinu ter v indijsko Goo predstavila producentka in soscenaristka filma Marina Gumzi. Vstop prost

144

SAT, 23 November, at 11.00 E1, Cankarjev dom Stories from the Chestnut Woods (2019) Gregor Bo`i~'s debut feature received its global premiere in September 2019 in Toronto, one of the world's most prestigious film festivals. Selector Dorota Lech described the film as "a stunning debut, a touching homage to a forgotten land and its displaced people". The film won a record number of awards at the 22nd Festival of Slovenian Film: 11 Vesna Awards, including Best Fiction Feature, Best Director, Best Actor in a Leading Role, Best First Feature and the Audience Award. Stories from the Chestnut Woods will receive its Slovenian premiere at LIFFe. An insight into the film's extremely complex production process will be provided by producer and co-screenwriter Marina Gumzi just before departing for the festivals in Tallinn and Goa, India. Admission free


Spremljevalni program Accompanying Programme

SR, 20. novembra, ob 16. uri Dvorana E1, Cankarjev dom

WED, 20 November 2019, 16.00 E1 Hall, Cankarjev dom

Kako spodbuditi ustvarjalni in festivalskoprodajni potencial filma v nastajanju?

How to Develop Artistic and Circulation Potentials of a Film in the Making?

Strokovno predavanje

Masterclass

Motovila (Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji) prireja predavanje o aktualni ustvarjalni in produkcijsko-distribucijski realnosti filmskega ustvarjanja v Evropi. Predavanje nastaja v sodelovanju z Matthieujem Darrasom, izku{enim evropskim strokovnjakom za razvoj in pozicioniranje filmskih del, ki deluje kot vodja in mentor programov za AV-usposabljanje, festivalski selektor ter svetovalec in odlo~evalec. Predavanje bo vklju~evalo nasvete vrhunskih mednarodnih filmskih profesionalcev, s katerimi Darras sodeluje kot ustanovitelj in vodja usposabljanja First Cut Lab. Letos v okviru Liffa namre~ poteka tudi {tiridnevni mednarodni program za celove~erne igrane filme v postprodukciji. Pri razvoju lastnega filmskega jezika in poudarjanju bistva filma izbranim slovenskim in regionalnim filmarjem na zadnjih stopnjah monta`e svetujejo svetovno znani monta`erji, producenti, prodajni zastopniki in festivalski selektorji. Z njihovo pomo~jo lahko avtorji izpilijo svoj filmski jezik in poudarijo bistvo filma ter tako la`je zakorakajo na zahteven mednarodni trg. Cilj javnega predavanja je ponuditi vpogled v to specializirano strokovno znanje zainteresirani profesionalni in festivalski javnosti. V angle{~ini

A masterclass focusing on selected aspects of the current creative, production and distribution realities of filmmaking in Europe is organized by the Motovila Institute (Creative Europe Desk Slovenia) in collaboration with Matthieu Darras. Experienced European audiovisual consultant, training organizer, film festival selector and decision maker, Darras will develop the talk around the know-how of top international film experts with whom he has collaborated as the founder and Head of First Cut Lab international training programme. This specialised four-day workshop is designed for feature fiction films at the editing stage. Selected Slovenian and regional filmmakers – who wish to refine their cinematic language and underline the essence of their film in the rough cut – will be given guidance by worldrenowned consultants (editors, producers, sales agents and festival selectors). Benefitting from such tailored expert support, their films will be better prepared for the demanding international film market. The public masterclass aims to provide insight into this specific expertise to the interested professionals and festival audiences. In English

Prijave (do 18. novembra) in ve~ informacij www.motovila.si

Pre-registration is required until 18 November, more information: www.motovila.si

145


Spremljevalni program Accompanying Programme

^E, 14. novembra, ob 10. uri Dvorana E2, Cankarjev dom

THU, 14 November, at 10.00 E2 Hall, Cankarjev dom

Deset let Art kino mre`e Slovenije

Ten Years of the Art Cinema Network of Slovenia

Pogled nazaj in na~rti za prihodnost Strokovno sre~anje AKMS

Stocktaking and plans for the future Art Cinema Network of Slovenia meeting

Na strokovnem sre~anju bomo analiti~no pregledali deset let delovanja Art kino mre`e Slovenije, sprehodili se bomo skozi njene najve~je projekte ter analizirali njihove dose`ke in dolgoro~ne u~inke na slovensko filmsko krajino, predstavili bomo primere dobrih izku{enj znotraj mre`e in sodelovanja s podobnimi zdru`enji iz tujine. Obenem bo sre~anje tudi prilo`nost za pogled naprej, v naslednje desetletje; govorili bomo o neodkritih vidikih in zmogljivostih, ki jih ponuja usklajeno skupno delovanje slovenskih filmskih prikazovalcev. Odkrivali bomo tudi mo`nosti {irjenja Art kino mre`e Slovenije in vzpostavitve novih kinodvoran. Prireja Art kino mre`a Slovenije v sodelovanju s Skupnostjo ob~in Slovenije

The professional meeting of the Art Cinema Network of Slovenia aims to provide an analytical overview of the past ten years, a rundown of its greatest projects and an analysis of results and long-term effects on the Slovenian film scene. Examples of good practice will be given and collaborations with similar international associations presented. The meeting also provides an opportunity for proposing a future course of action, gazing at the next ten years; undeveloped potential and possibilities offered by coordinated collective operation of Slovenian cinema operators will also be addressed. Organised by Art Cinema Network of Slovenia in collaboration with the Association of Municipalities and Towns of Slovenia

Vstop prost

Admission free

^E, 14., ob 10. in PE, 15. novembra, ob 16. uri Dvorana E1, Cankarjev dom

THU, 14 November, at 10.00, FRI, 15 November, at 16.00 E1 Hall, Cankarjev dom

Kratka scena

Short Film Scene – Kratka scena

Scenaristi~na delavnica za kratki film

Screenwriting workshop

Po prvem, avgustovskem modulu scenaristi~ne delavnice, ki je letos potekala pod mentorstvom scenarista, re`iserja in profesorja filmske re`ije na pra{ki filmski akademiji FAMU, Pavla Marka, se Kratka scena vra~a z drugim, dvodnevnim sklepnim modulom. Medtem ko je devet udele`encev med prvim delom delavnice intenzivno razvijalo svoje scenarije skozi skupinsko in individualno delo z mentorjem, bodo v drugem delu spoznavali zakonitosti dobrega »pitcha«, na katerega jih bo pripravljal Jo`ko Rutar, producent in nekdanji direktor Slovenskega filmskega centra. Partnerji delavnice so Dru{tvo slovenskih re`iserjev, Zveza DSFU in Festival kratkega filma FeKK.

After the first screenwriting workshop module, which took place this August under the guidance of scriptwriter, director and film direction professor at FAMU, Pavel Marek, Kratka scena (Short Scene) is returning with its second module. While the nine participants’ scripts were intensively developed with a mentor during the first module, the second part will look into the principles of ‘perfecting your pitch.’ The workshop will be conducted by Jo`ko Rutar, producer and former director of the Slovenian Film Centre. Workshop partners: Directors Guild of Slovenia, Association of Slovene Filmmakers DSFU and Short Film Festival FeKK.

Prirejata: EnaBanda in Dru{tva za uveljavljanje kratkega filma Kraken

Organised by: EnaBanda and Society for Short Film Promotion Kraken

Vstop prost

Admission free

146


Spremljevalni program Accompanying Programme

^E, 14. novembra, ob 16.30 Linhartova dvorana, Cankarjev dom

MMC premiera Marianne & Leonard: Ljubezenske pesmi Marianne & Leonard: Words of Love Re`ija: Nick Broomfield V pogovoru po zdaj `e tradicionalni MMC-jevi premieri bomo ob zgodbi o ljubezni med Leonardom Cohenom in Marianne Ihlen raziskali vpra{anja o nehvale`ni vlogi glasbene "muze", o mitologiji, ki pogosto spremlja velike umetnike, in se prepustili sanjam o idili~ni ljubezni na gr{kem otoku. Vabljeni na debato o svobodni ljubezni {estdesetih in razvejanem `anru glasbenega dokumentarca. V sloven{~ini Neposredni prenos pogovora na spletni strani www.rtvslo.si

SR, 13. in 20., ob 17. uri, ter SO, 16. novembra, ob 11. uri Cankarjev dom, Dvorana E3

Delavnica animiranega filma in filmska delavnica Delavnica animiranega filma Za otroke od 6. leta Na delavnici bodo udele`enci spoznali filme znanega slovenskega re`iserja Franceta [tiglica, ki je bil edini slovenski re`iser, nominiran za nagrado oskar. Udele`enci bodo na delavnici spoznali razli~ne tehnike animiranega filma. Predznanje iz animacije ni potrebno, vesele misli pa so obvezne. Filmska delavnica Z otroke od 10. leta Udele`enci bodo spoznali filmske osnove. Na vsaki delavnici bomo sestavili kraj{o vsebino in scenarij, nato pa film tudi posneli. Prireja: Pionirski dom Prijave: kultura�pionirski-dom.si Vstop prost

Kinotripova mladinska `irija Med razli~nimi programskimi sklopi 30. Liffa bodo tudi letos potovali mladi predstavniki Kinotripa, Kinodvorovega filmskega programa – mladi za mlade. Ogledali si bodo pet filmov, ki prikazujejo zgodbe njihovih (filmskih) vrstnikov in obravnavajo teme, pomembne za mlade razli~nih starosti. Med njimi bodo izbrali najbolj{ega in na projekcijah nominiranih filmov poskrbeli za zanimive uvode. Morebitni pogovori s festivalskimi gosti bodo napovedani na spletni strani Liffa in Kinodvora. @irijo sestavlja pet ~lanic 4. Kinotripovega filmskega kluba, ki so sodelovali pri zasnovi in izvedbi 4. mednarodnega filmskega festivala Kinotrip: Uma Hajsinger, Iva Katu{in, Nika Oblak, Eva Pal~i~ in Nina [kerlep. Nominirani filmi za Kinotripovo nagrado mladinske `irije Monos (Monos) Danska (Denmark) Mle~ni zobje (Babyteeth) Leto svobode (A Voluntary Year) Medtem ko vas ni bilo (Sorry We Missed You)

^E, 14. novembra, ob 17. uri Dvorana E2, Cankarjev dom

Ti sam gre{ Snemanje filma o Davu Karni~arju s fotoaparatom Panasonic GH5s Predava: Ro`le Bregar, snemalec in fotograf Tehni~na predstavitev snemanja dokumentarnega filma s fotoaparatom Panasonic GH5s. Ti sam gre{ je zgodba o prijateljstvu in poglobljen vpogled v ~loveka, ki v ospredje postavljata alpinista in turnega smu~arja Dava Karni~arja. Prireja: Foto Beseni~ar Brezpla~ne vstopnice

147


Nagrajenci Award Winners

vodomec Kingfisher Award 1996

@iveti v pozabi Living in Oblivion, Tom DiCillo 1997

Vzhodna pala~a, zahodna pala~a Dong gong, xi gong, Zhang Yuan 1998

@ivljenje, kot ga sanjajo angeli La vie reveé des anges, Erick Zonca 1999

Deseti brat

Beshkempir, Aktan Abdikalikov 2000

Vzhod je vzhodno East is East, Damien O'Donnell 2001

Kruh in mleko (Kruh in mleko, Jan Cvitkovi~ 2002

Sobota Sábado, Juan Villegas 2003

Vrnitev Vozvra{~enje, Andrej Zvjagincev posebna omemba/special mention:

Pod njenim oknom Pod njenim oknom, Metod Pevec 2004

Popolni preobrat Somersault, Cate Shortland posebna omemba/special mention:

Pogre{ana Bu jian, Li Kang-sheng 2005

Skriti adut Voksne mennesker, Dagur Kári posebna omemba/special mention:

Odgrobadogroba Odgrobadogroba, Jan Cvitkovi~ 2006

1:1 Ena na ena 1:1 En til en, Annette K. Olesen posebna omemba/special mention:

Namizni tenis Pingpong, Matthias Luthard 2007

Okna v ponedeljek Montag kommen die Fenster, Ulrich Köhler 2008

Lakota Hunger, Steve McQueen 2009

^rnci Crnci, Zvonimir Juri}, Goran Devi} posebna omemba/special mention:

Policijski, pridevnik Politist, adj., Corneliu Porumboiu

148


Nagrajenci Award Winners

zlati kolut (nagrada ob~instva) Golden Reel (Audience Award) 2010

Podo~nik Kynodontas, Yorgos Lanthimos posebni omembi/special mentions:

Na morje Alamar, Pedro González-Rubio

Potovanja vetra Los viajes del viento, Ciro Guerra 2011

Zakloni{~e Take Shelter, Jeff Nichols 2012

Klip Clip, Maja Milo{ 2013

Miele

Miele, Valeria Golino posebna omemba/special mention:

Obramba in za{~ita Obrana in za{tita) Bobo Jel~i} 2014

Lahko no~, mamica

Goodnight Mommy, Veronika Franz, Severin Fiala 2015

2000

Pot domov

Wo de fu qin mu qin, Zhang Yimou 2001

Pet minut slave

Iedereen beroemd!, Dominique Deruddere 2002

Sestre magdalenke

The Magdalene Sisters, Peter Mullan 2003

Pesem za malega razcapanca Song for a Raggy Boy, Aisling Walsh 2004

Zboristi

Les chorists, Christoph Barratier 2005

Zveza Kebab

Kebab Connection, Anno Saul 2006

Zajtrk na Plutonu

Breakfast on Pluto, Neil Jordan 2007

Povratne steklenice Vratné lahve, Jan Sverák

Ovna

Rams, Grimur Hakonarson posebna omemba/special mention:

Projekt stoletja The Project of the Century, Carlos M. Quintela 2016

Dobra `ena

A Good Wife, Mirjana Karanovi} posebna omemba/special mention:

Teden in en dan One Week and a Day, Asaph Polonsky 2017

Columbus

Columbus, Kogonada posebna omemba/special mention:

Arabija Araby, Affonso Uchoa, Joao Dumans 2018

Bojevnica

Kona fer i strid, Benedikt Erlingsson posebna omemba/special mention:

Ne bom ve~ luzerka My Last Year As a Loser, Ur{a Menart

Tovor

Teret, Ognjen Glavoni}

149


Nagrajenci Award Winners

nagrada zmaj (nagrada ob~instva) Dragon Award (Audience Award) 2008

Katin Katyn, Andrzej Wajda 2009

Ubil sem svojo mamo I Killed My Mother, Xavier Dolan 2010

Technotise: Edit in jaz Technotise: Edit i ja, Aleksa Gaji} 2011

Onstran Beyond, Pernilla August 2012

Lore Lore, Cate Shortland 2013

Dekle na poziv Call Girl, Mikael Marcimain 2014

^arlijeva de`ela Charlie's Country, Rolf De Heer 2015

Druga mama The Second Mother, Anna Muylaert 2016

Med morjem in zemljo Between Sea and Land, Carlos del Castillo, Manolo Cruz 2017

Ognji{~e Heartstone, Gudmundur Arnar Gudmundsson 2018

Aga Aga, Milko Lazarov

Glasovanje za nagrado ob~instva zmaj s sporo~ili SMS Tudi letos bodo gledalci med celove~ernimi filmi izbirali svojega favorita. Film z najvi{jo povpre~no oceno bo prejel nagrado ob~instva zmaj. Seznam filmov je objavljen na www.liffe.si. Gledalci svoje glasove oddajo na glasovalnih listi~ih ob odhodu iz dvorane ali pa za film glasujejo prek mobilnikov. Na~in glasovanja prek SMS-sporo~il je omogo~il glavni pokrovitelj festivala Telekom Slovenije, d.d. Ocene filmov lahko do 6. ure zjutraj posredujete na telefonsko {tevilko 2929. V sporo~ilo vpi{ite: LIFF (presledek), {ifro filma (presledek) in oceno od 1 do 5. [ifra filma je na vstopnici in festivalski spletni strani. Z iste telefonske {tevilke lahko za vsak film glasujete le enkrat. Izidi glasovanja bodo objavljeni na www.liffe.si prihodnji dan. Glasujejo lahko naro~niki storitev mobilnega omre`ja Telekoma Slovenije, uporabniki Mobi ter uporabniki Izi, Spar Mobil, Hip mobil in Me2. Poslana sporo~ila so obra~unana po veljavnem ceniku operaterja. Dragon Audience Award text-message voting Selecting from a range of feature films, the spectators will be able to vote for their favourite picture, which will receive the Dragon Audience Award. The list of films is posted on www.liffe.si. Votes can be cast when exiting the cinema or by a mobile phone. The voting via text-messaging has been made possible by Telekom Slovenije, d.d., main Festival sponsor. Vote for a film by texting the following message to 2929 by 6 a.m.: LIFF (space), film code (space), and your vote from 1 to 5. Please find the film codes on your admission ticket and on the LIFFE website. Only one vote per film will be accepted from each phone number. The voting results will be announced on www.liffe.si the following day. Eligible voters include subscribers to the cellular networks of Telekom Slovenije, and the users of Mobi, Izi, Spar Mobil, Hip mobil and Me2. Messages will be charged according to operators' relevant pricelists.

nagrada mladinske `irije kinotrip Young Jury Award

nagrada za najbolj{i film 360˚ Best 360˚ Film

2016

2016

Rde~a `elva

La tortue rouge, Michael Dudok de Wit 2017

Torta napad

Pokli~i me po svojem imenu

Cake Attack, Monika Janjilovi~, Maks Bernard, Tadej Anclin, Jan Uderman 2017

Jezdec

Freedom, with No Excuses, Matej Lozar, Anja ^otar, Rok Jagodnik, Uro{ Kokol, Sa{o Stojak

Call Me by Your Name, Luca Guadagnino 2018 The Rider, Chloé Zhao

150

Svoboda, brez izgovorov


Nagrajenci Award Winners

nagrada FIPRESCI FIPRESCI Prize

nagrada za najbolj{i kratki film Best Short Film Award

2004

2008

^e{ke sanje ^esky sen, Filip Remunda, Vít Klusák 2005

Kaj je Iva posnela 21. oktobra 2003 [to je Iva snimila 21. listopada 2003, Tomislav Radi} 2006

Bele dlani Fehér tenyér, Szabolcs Hajdu 2007

In s kom ti seksa{? Et toi t'es sur qui?, Lola Doillon 2008

Balast Ballast, Lance Hamer 2009

Prinesi mi ro`marin Go Get Some Rosemary, Ben Safdie, Joshua Safdie 2010

Neljubljena The Unloved, Samantha Morton 2011

Zgodbe, ki se jih spominjamo Historias que so existem quando lembradas, Julie Murat 2012

Otrok iz zgornjega nadstropja L'enfant d'en haut, Ursula Meier 2013

Salvo

Salvo, Antonio Piazza 2014

Mrhovinar

Buzzard, Joel Potrykus 2015

Družinski film

Family Film, Olmo Omerzu 2016

Rde~a `elva

The Red Turtle, Michael Dudok de Wit 2017

Mo{ki ne jo~ejo

Men Don't Cry, Alen Drljevi} 2018

Stiks

Styx, Wolfgang Fischer

Zemlja in kruh

Tierra y pan, Carlos Armella posebna omemba/special mention:

Vu~ko

Wolfy, Matev` Luzar 2009

Odsotna

Missen, Jochem de Vries posebna omemba/special mention:

Tla pod nogami

The Ground Beneath, Rene Hernandez 2010

Vo`nja s kolesom

A Bike Ride) Bernard Attal 2011

Svet zunaj

The External World, David O’Reilly posebna omemba/special mention:

Potem zagledam Tanjo

Onda vidim Tanju, Juraj Leroti} 2012

Tuba Atlantic

Tuba Atlantic, Hallvar Witzo posebna omemba/special mention:

Francija, ki se zgodaj prebuja

La France qui se lève tôt) Hugo Chesnard 2013

Terarij

Terrarium, Hana Ju{i} posebna omemba/special mention:

Prenagljen

Premature, Gunhild Enger 2014

Roke proti nebesom

Hands Up to Heaven, Ulrike Putzer, Matthias van Baaren posebna omemba/special mention:

Koko{ka

The Chicken, Una Gunjak 2015

Piknik

Picnic, Jure Pavlovi} posebni omembi/special mentions:

Disciplina

Discipline, Christophe M. Saber

Vsaj pu{ke nam {e ostanejo

As Long as Shotguns Remain, Caroline Poggi, Jonathan Vinel 2016

Figura

Figure, Katarzyna Gondek 2017

Nisem od tukaj

I'm not from here, Maite Alberdi, G. @. Alberdi in Giedre Zickyte posebni omembi/special mentions:

Zverina

The Beast, Samantha Nell, Michael Wahrmann

"�...� Hlepenje po pripovedi"

"�...� Craving for Narrative", Max Grau 2018

Matria

Matria, Álvaro Gago Díaz posebna omemba/special mention:

Celica

The Box, Du{an Kastelic

151


Kazalo Index

izvirni naslovi original titles

A

B

C

D

E

F

G

H

I J

K L

III 141 79 Primaveras 120 Ajka 75 Akinjeon 93 All Inclusive 140 An dernier quand le train passait, L' 141 M Anbessa 104 Angel of Vengeance 134 Angelo 14 Az Ur hangja 55 Babyteeth 83 Bacurau 52 Ba{tata 80 Beats 87 Body Snatchers 135 Bonheur, Le 126 Bra, The 38 Bull 15 N Cadoul de Craciun 139 Celle que vous croyez 39 Chute, La 139 O Cléo from 5 to 7 125 Cold Case Hammarskjöld 84 P Colonie, Une 106 Daim, Le 97 Danmark 77 Demoiselles ont eu 25 ans, Les 129 R Di jiu tian chang 90 Dies que vindran, Els 78 S Dilda 22 Divino amor 76 Dnevnik Diane Budisavljevi} 79 Ema 54 Estampida, La 120 Excess Will Save Us 139 Family Romance, LLC 53 Flood, The 138 Freiwillige Jahr, Das 56 Fresa y chocolate 118 Gisaengchung 44 [ Gomera, La 70 T Gospod postoi, imeto i'e Petrunija 28 Guerra olvidada, La 120 Guy Proposes to His Girlfriend on a Mountain 140 Hasta cierto punto 117 Hatsukoi 95 U Hidden Life, A 60 Hora de los cerdos, La 120 It Must Be Heaven 64 J'accuse 43 V Jacquot de Nantes 128 Jaz sem Frenk 31 Jeune Ahmed, Le 36 Jezero (1. in 2. del) 32 Joel 81 Jojo Rabbit 68 W Judy 33 Z Kryzoki 141 Lara 16 LBJ 120 Leoforos Patision 138

152

slovenski naslovi slovene titles Liberté 63 Light of My Life 58 Lighthouse, The 62 A Lillian 57 Lotte ja kadunud lohed 101 Lucia 113 Marianne & Leonard: Words of Love 59 Memorias del subdesarrollo 114 Mijn bijzonder rare week met B Tess 105 Misérables, Les 40 Mjölk 37 Monos 17 Morir por la patria es vivir 120 Morto Nao Fala 94 Mudanza contemporánea 139 Muerte de un burócrata, La 112 C Neko no Hi 138 ^ Nichinichi Kore Kojitsu 88 Nuestras madres 18 D O Beautiful Night 85 Om det oändliga 42 Pasolini 136 Photograph 29 Pointe-Courte, La 124 E Portrait de la jeune fille en feu 45 Primera carga al machete, La 115 F Ray & Liz 19 Reino, El 82 Sakke 140 Sans toit ni loi 127 G Shpia e Ages 74 Siivooja 141 Sorry We Missed You 35 I Sound of Falling, The 141 J Souvenir, The 61 Soy Cuba 111 Soy toxico 96 Synonymes 47 Systemsprenger 23 [avovi 20 Taiki 102 Take Me Somewhere Nice 86 K Tigre saltó y mató, pero morirá... morirá, El 120 To Plant a Flag 141 L Tommaso 65 Traditore, Il 30 Ultima cena, La 116 Untitled (burned rubber on asphalt, 2018) 138 Ut og stjaele hester 34 Varda par Agnès 130 Vérité, La 46 M Vida es silbar, La 119 Vida Invisível de Eurídice Gusmao, A 41 Vitalina Varela 67 Wilcox 89 Zavod 66 Zgodbe iz kostanjevih gozdov 21 Zlogonje 103 Zombi Child 69 Zombies 139 N

III 141 79 pomladi 120 Agnès o Vardi 130 Agova hi{a 74 Ajka 75 Anbessa 104 Angel ma{~evanja 134 O Angelo 14 Avenija Patision 138 Bacurau 52 Bik 15 P Bog obstaja, ime ji je Petrunija 28 Bo`anska ljubezen 76 Bo`i~no darilo 139 Brez naslova (za`gana guma na asfaltu, 2018) 138 Brez strehe in zakona 127 Cléo od petih do sedmih 125 ^as pra{i~ev 120 ^istilka 141 Danska 77 R Dnevi, ki prihajajo 78 Dnevnik Diane Budisavljevi} 79 Do neke to~ke 117 Dru`inska romanca d.o.o. 53 S Eksces bo na{a odre{itev 139 Ema 54 Fant zaprosi svoje dekle na gori 140 Foter 80 Fotograf 29 Gangster, policist, hudi~ 93 Gospodi~ne imajo 25 let 129 Gospodov glas 55 Izdajalec 30 Jacquot iz Nantesa 128 [ Jagode in ~okolada 118 T Jaz sem Frenk 31 Jaz sem Kuba 111 Jezdeci 141 Jezero (1. in 2. del) 32 Joel 81 Judy 33 Kolonija: mularija 106 U Konje krast 34 Kraljestvo 82 V Lani, ko je vlak {el mimo 141 Lara 16 LBJ 120 Leto svobode 56 W Lillian 57 Z Loti in izgubljeni zmaji 101 Lucia 113 Lu~ mojega `ivljenja 58 Ma~ji dnevi 138 Marianne & Leonard: Ljubezenske pesmi 59 Medtem ko vas ni bilo 35 Mladi Ahmed 36 Mle~ni zobje 83 @ Mleko 37 Modr~ek 38 Moj najbolj{i profil 39 Monos 17 Na{e matere 18

Nenavaden teden s Tesso 105 Nere{eni primer Daga Hammarskjölda 84 Nesre~niki 40 Nevidno `ivljenje Evridike 41 No~na izmena 94 O neskon~nosti 42 O, ~udovita no~ 85 Obto`ujem! 43 Odpelji me na lep{e 86 Padec 139 Panika 120 Parazit 44 Pasolini 136 Portret mladenke v ognju 45 Potop 138 Pozabljena vojna 120 Prekla 22 Pro~ s ~arovnico 103 Prva ljubezen 95 Prvi napad z ma~eto 115 Ray in Liz 19 Razbijalka sistema 23 Resnica 46 Ritem udarcev 87 Sakke 140 Semi{ jakna 97 Sinonimi 47 Skrito `ivljenje 60 Smrt birokrata 112 Sodobno gibanje 139 Spominek 61 Spomini na nerazvitost 114 Sre~a 126 Svetilnik 62 Svoboda 63 [ivi 20 Taiki 102 Tatovi teles 135 Tiger bo sko~il in ubil, vendar bo tudi sam umrl ... umrl 120 To morajo biti nebesa 64 Tommaso 65 Tovarna 66 Umreti za domovino pomeni `iveti 120 Vas na obali 124 Vitalina Varela 67 Vsak dan je dober dan 88 V{teto v ceno 140 Wilcox 89 Zadnja ve~erja 116 Zajec Jojo 68 Zasaditi zastavo 141 Zastrupljeni zombiji 96 Zbogom, sin moj 90 Zgodbe iz kostanjevih gozdov 21 Zombi otrok 69 Zombiji 139 Zvok padanja 141 @ivljenje je `vi`ganje 119 @vi`ga~i 70


Kazalo Index

angle{ki naslovi english titles

A

B

C

D

E F

G

H

I

J

L

III 141 79 Springs 120 About Endlessness 42 Aga's House 74 All Inclusive 140 Anbessa 104 Angelo 14 Ayka 75 Babyteeth 83 Bacurau 52 Beanpole 22 M Beats 87 Body Snatchers 135 Bra, The 38 Bull 15 Cat Days 138 Christmas Gift, The 139 Cleaning Woman 141 N Cléo from 5 to 7 125 O Cold Case Hammarskjöld 84 Colony, A 106 Contemporary Move 139 County, The 37 P Days to Come, The 78 Death of a Bureaucrat 112 Deerskin 97 Denmark 77 Diary of Diana B, The 79 R Divine Love 76 Ema 54 S Every Day a Good Day 88 Excess Will Save Us 139 Factory, The 66 Fall, The 139 Family Romance, LLC 53 Father, The 80 First Charge of the Machete, The 115 First Love 95 Flood, The 138 Forgotten War, The 120 T Gangster, the Cop, the Devil, The 93 God Exists, Her Name Is Petrunya 28 Guy Proposes to His Girlfriend on a Mountain 140 Happiness 126 Hidden Life, A 60 His Master's Voice 55 Horse Riders 141 U I Am Cuba 111 I am Frank 31 I Am Toxic 96 Invisible Life of Eurídice Gusmao, V The 41 It Must Be Heaven 64 Jacquot de Nantes 128 W Joel 81 Jojo Rabbit 68 Judy 33 La hora de los cerdos 120 Y La Pointe-Courte 124 Lake (part 1 & 2), The 32 Z Lara 16 Last Supper, The 116

re`iserji, re`iserke directors Last Year When the Train Passed A By 141 LBJ 120 Les Misérables 40 Liberty 63 B Life is to Whistle 119 Light of My Life 58 Lighthouse, The 62 Lillian 57 Lotte and the Lost Dragons 101 Lucia 113 Marianne & Leonard: Words of Love 59 Memories of Underdevelopment 114 Monos 17 Ms .45 134 My Extraordinary Summer with Tess 105 C Nightshifter, The 94 O Beautiful Night 85 Officer and a Spy, An 43 D Our Mothers 18 Out Stealing Horses 34 Parasite 44 Pasolini 136 Patision Avenue 138 Photograph 29 Portrait of a Lady on Fire 45 Ray & Liz 19 Realm, The 82 Sakke 140 E So Long, My Son 90 Sorry We Missed You 35 F Sound of Falling, The 141 Souvenir, The 61 Stampede, The 120 Stitches 20 G Stories from the Chestnut Woods 21 Strawberry and Chocolate 118 Synonyms 47 System Crasher 23 Taiki 102 Take Me Somewhere Nice 86 Tiger Leaps and Kills, but it Will Die... , The 120 H To Die for Your Country Is to Live Forever 120 To Plant a Flag 141 Tommaso 65 Traitor, The 30 K Truth, The 46 Untitled (burned rubber on asphalt, 2018) 138 Up to a Certain Point 117 Vagabond 127 L Varda par Agnes 130 Vitalina Varela 67 Voluntary Year, A 56 Whistlers, The 70 Who You Think I Am 39 Wilcox 89 Witch Hunters, The 103 Young Ahmed 36 M Young Girls Turn 25, The 129 Zombi Child 69 Zombies 139

Affleck, Casey 58 Ainouz, Karim 41 Álvarez, Santiago 120 Andersson, Roy 42 Balagov, Kantemir 22 N Baloji 139 Batra, Ritesh 29 Bellocchio, Marco 30 O Bikov, Jurij 66 P Billingham, Richard 19 Böhm, Xaver 85 Bonello, Bertrand 69 Bong, Joon-ho 44 Bo`i~, Gregor 21 Broomfield, Nick 59 Brügger, Mads 84 Budisavljevi}, Dana 79 Chien-Yu, Lin 141 Costa, Pedro 67 R Coté, Denis 89 Dardenne, Jean-Pierre 36 S Dardenne, Luc 36 de With, Mirjam 102 Diaz, Cesar 18 Dornelles, Juliano 52 Dulude-De Celles, Genevieve 106 Dupieux, Quentin 97 Dvorcevoj, Sergej 75 Dvornik, Klemen 32 Dziurla-Petit, Morgane 139 Eggers, Robert 62 Ernits, Heiki 101 Ferrara, Abel 65, 134, 135, 136 T Filho, Kleber Mendonca 52 Fingscheidt, Nora 23 V Frickey, Jon 138 Gawlita, Anna 141 Gerster, Jan-Ole 16 W Gómez, Manuel Octavio 115 Goold, Rupert 33 Grozeva, Kristina 80 Guillem, Teo 139 Gutiérrez Alea, Tomás 112, 114, 116, 117, 118 Harkonarsson, Grimur 37 Z Helmer, Veit 38 Herzog, Werner 53 Hogg, Joanna 61 Horvath, Andreas 57 Kalatozov, Mihail 111 Kasitonni, Anssi 140 Kore-eda, Hirokazu 46 Köhler, Ulrich 56 Krajn~an, Kristijan 138 Labbé, Boris 139 Landes, Alejandro 17 Lapid, Nadav 47 Larrain, Pablo 54 Larsen, Kasper Rune 77 Loach, Ken 35 Luzar, Matev` 32 Ly, Ladj 40 Malick, Terrence 60 Marqués-Marcet, Carlos 78 Mascaro, Gabriel 76

Miike, Takashi 95 Miljkovi}, Rasko 103 Moland, Hans Petter 34 Muresanu, Bogdan 139 Murphy, Shannon 83 Nebbou, Safy 39 Neofotistos, Thanasis 138 Nikki, Teemu 141 Ohmori, Tatsushi 88 Pajek, Marta 141 Pálfi, Gyorgy 55 Pang-Chuan, Huang 141 Parés, Pablo 96 Peers, Bobbie 141 Pérez, Fernando 119 Pevec, Metod 31 Polanski, Roman 43 Poldma, Janno 101 Porumboiu, Corneliu 70 Ramalho, Dennison 94 Ruusuvuori, Tinja 138 Scarpelli, Mo 104 Schleinzer, Markus 14 Schwingruber, Corina 140 Sciamma, Celine 45 Sendijarevi}, Ena 86 Serra, Albert 63 Silverstein, Annie 15 Solás, Humberto 113 Sorin, Carlos 81 Sorogoyen, Rodrigo 82 Strugar Mitevska, Teona 28 Suleiman, Elia 64 Tabio, Juan Carlos 118 Terzi}, Miroslav 20 Val~anov, Petar 80 Varda, Agnès 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 Waititi, Taika 68 Wang, Xiaoshuai 90 Welsh, Brian 87 Wenger, Bernhard 140 Winckler, Henner 56 Won-Tae, Lee 93 Wouterlood, Steven 105 Zeqiraj, Lendita 74

153


Od 1 do 30 From 1 to 30

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival 01 22.–31. oktober 1990 Glavni program De bruit et de fureur Hrup in bes; Jean-Claude Brisseau; Francija, 1988 Paper Mask Papirnata maska; Christopher Morahan; VB, 1990 Mystery Train VIak skrivnosti; Jim Jarmusch; VB, 1989 Der Philosoph Filozof; Rudolf Thome; Nem~ija, 1988 Goodfellas Lumpi; Martin Scorsese; ZDA, 1990 Crimes and Misdemeanors Zlo~ini in prekr{ki; Woody Allen; ZDA, 1989 A Halalraitélt Na smrt obsojen; Janos Zsombolyai; Mad`arska, 1990 Taxi Blues Taksi blues; Pavel Lungin; Sovjetska zveza, Francija, 1990 Ucho Uho; Karel Kachyna; ^e{ka in Slova{ka republika, 1990 Nemi film in glasba Hands Up! Roke gor!; Clarence C. Badger; ZDA, 1926 Mini retrospektiva: Eric Rohmer Pauline a la plage Pauline na pla`i; Eric Rohmer; Francija, 1982 Les nuits de la pleine lune No~i polne lune; Eric Rohmer; Francija, 1984 Le rayon vert Zeleni `arek; Eric Rohmer; Francija, 1986 Quatre aventures de Reinette et Mirabelle [tiri avanture Reinette in Mirabelle; Eric Rohmer; Francija, 1987 02 18. november–2. december 1991 Glavni program Meetings Venus Sre~anje z Venero; István Szabó; VB, 1991 The Reflecting Skin Svetlikajo~a ko`a; Philip Ridley; VB, 1990 Le bande des quatre Tolpa {tirih; Jacques Rivette; Francija, 1988 The Fisher King; Kraljevi ribi~; Terry Gilliam; ZDA, 1991 Life is Sweet @ivljenje je sladko; Mike Leigh; VB, 1990 Une histoire inventée lzmi{ljena zgodba; André Forcier; Kanada, 1990 Az en XX. Századom Moje dvajseto stoletje; Ildikó Enyedi, Mad`arska, 1989 Reise der Hoffnung Pot upanja; Xavier Koller; [vica, Tur~ija, 1990 Boyz 'n the Hood Fantje iz sose{~ine; John Singleton; ZDA, 1991 Riff Raff Riff Raff; Ken Loach; VB, 1991 Satan Satan; Viktor Aristov; Sovjetska zveza, 1990 Young Soul Rebels Mlada upornika soula; Isaac Julien; VB, 1991 Retrospektiva: Bo[tjan Hladnik @ivljenje ni greh @ivljenje ni greh; Bo{tjan Hladnik; Slovenija, 1957 Ples v de`ju Ples v de`ju; Bo{tjan Hladnik; Slovenija, 1961 Pe{~eni grad Pe{~eni grad; Bo{tjan Hladnik; Slovenija, 1962 Son~ni krik Son~ni krik; Bo{tjan Hladnik; Slovenija, 1968 Ma{karada Ma{karada; Bo{tjan Hladnik; Slovenija, 1971 Ko pride lev Ko pride lev; Bo{tjan Hladnik; Slovenija, 1972 Bele trave Bele trave; Bo{tjan Hladnik; Slovenija, 1976 Ubij me ne`no Ubij me ne`no; Bo{tjan Hladnik; Slovenija, 1979 ^as brez pravljic ^as brez pravljic; Bo{tjan Hladnik; Slovenija, 1986 03 20. oktober–4. november 1992 Perspektive Carné Meso; Gaspar Noé; Francija, 1991 Sahara Sandwich Sahara Sandwich; Paul Ruven; Nizozemska, 1991 Benny's Video Bennyjev video; Michael Haneke; Avstrija, 1991, 1992 Cheb Mladina; Rachid Bouchareb; Francija, Al`irija, 1991 Swoon Swoon; Tom Kahn; ZDA, 1992 Himmel oder Höllel Nebesa ali pekel; Wolfgang Murnberger; Avstrija, 1989, 1990 Happy Birthday, Tüke! Vse najbolje, Turek!; Doris Dörrie; Nem~ija, 1991 Tawk al hammama al mafkoudl Izgubljena ogrlica golobice; Nacer Khemir; Francija, Tunizija, 1991 Wu ge nuzi he yingen shengzil Pet deklet in vrv; Yen Hung-Wei; Tajvan, 1991 Daens Daens; Stijn Coninx; Belgija, 1992 Predpremiera Night on Earth No~ na zemlji; Jim Jarmusch; ZDA, 1991

154

Fried Green Tomatoes Ocvrti zeleni paradi`niki; Jon Avnet; ZDA, 1992 Edvard II Edvard II; Derek Jarman; VB, 1992 Jacquot de Nantes Jacquot iz Nantesa; Agnès Varda; Francija, 1991 Mediterraneo Mediterraneo; Gabriele Salvatores; Italija, 1991 City of Hope Mesto upanja; John Sayles; ZDA, 1991 Edes Emma, drága Böbe Sladka Emma, draga Böbe; István Szabó; Mad`arska, 1992 La vie de Bohème Boemsko `ivljenje; Aki Kaurismäki; Finska, Francija, 1992 Shadows and Fog Sence in megla; Woody Allen; ZDA, 1992 La double vie de Véronique Dvojno Veronikino `ivljenje; Krzystof Kieslowski; Poljska, Francija, 1991 Fokus: Powell & Pressburger The Life and Death of Colonel Blimpl @ivljenje in smrt polkovnika Blimpla; Michael Powell, Emeric Pressburger; VB, 1943 A Matter of Life and Death Vpra{anje `ivljenja in smrti; Michael Powell, Emeric Pressburger; VB, 1946 Black Narcissus ^rni narcis; Michael Powell, Emeric Pressburger; VB, 1952 The Wild Heart Divje srce; Michael Powell, Emeric Pressburger; VB, 1952 Retrospektiva: Francoski film po izboru Cahiers du cinema French cancan Francoski kankan; Jean Renoir; Francija, 1955 Lola Montés Lola Montés; Max Ophüls; Francija, 1955 Le beau Serge Lepi Serge; Claude Chabrol; Francija, 1958 Les quatre cents coups 400 udarcev; Francois Truffaut; Francija, 1959 À bout de souffle Do zadnjega diha; Jean-Luc Godard; Francija, 1959 Paris nous appartient Pariz je na{; Jacques Rivette; Francija, 1960 Lola Lola; Jacques Demy; Francija, 1961 Le genou de Claire Clairino koleno; Eric Rohmer; Francija, 1970 Passe ton bac d'abord! Najprej matura!; Maurice Pialat; Francija, 1978 Le lieu de crime Kraj zlo~ina; Andre Téchine; Francija, 1986 Les baisers de secours Poljubi v sili; Philippe Garrel; Francija, 1990 La petit criminel Mali kriminalec; Jacques Doillon; Francija, 1991 04 18.–31. oktober 1993 Perspektive Le jeune Werthe Mladi Werther; Jacques Doillon; Francija, 1992 Mit Verlust ist zu rechnen Ra~unajte z izgubo; Ulrich Seidl; Avstrija, 1992 Léolo Léolo; Jean-Claude Lauzon; Kanada, 1992 A Ha Chayim Alpy Agfa @ivljenje, kot ga ka`e Agfa; Assi Dayan; Izrael, 1992 The Lost Words Izgubljene besede; Scott Saunders; ZDA, 1993 Cest arrive pres de chez vous Zgodilo se je ~isto blizu vas; Rémy Belvaux, André Bonzel, Benoit Poelvoorde; Belgija, 1992 Being At Home With Claude S Claudom doma; Jean Beaudin; Kanada, 1992 In the Soup V godlji; Alexandre Rockwell; ZDA, 1992 Film Journey of Bo`idar Jakac Filmsko popotovanje Bo`idarja Jakca; Darko Verni~, Miha ^elar; Slovenija, 1993 Kaerlighedens Smerte Sr~na bole~ina; Nils Malmi; Danska, [vedska, 1992 Calendar Koledar; Atom Egoyan; Kanada, Armenija, Nem~ija, 1993 Predpremiera Ba wang bei ji Zbogom, moja Konkubina; Chen Kaige; Kitajska, 1993 Orlando Orlando; Sally Potter; VB, Rusija, Francija, Italija, Nizozemska, 1992 Naked Goli; Mike Leigh; VB, 1993 Mac Mac; John Turturro; ZDA, 1992 Il ladro di bambini Tat otrok; Gianni Amelio; Italija, 1992 Urga Urga; Nikita Mihalkov; Rusija, Francija, 1991 Belle époque Belle époque; Fernando Trueba; [panija, Portugalska, Francija, 1992 Gas, Food, Lodging Bencin, hrana, preno~i{~e; Allison Anders; ZDA, 1991 Accidental Hero Naklju~ni junak; Stephen Frears; ZDA, 1992 Simple Men Preprosti ljudje; Hal Hartley; ZDA, 1992 Fiorile Fiorile; Paolo & Vittorio Taviani; Italija, Francija, Nem~ija, 1992 Fokus Sishi buhuo Dru`inski portret; Li Shao-hong; Kitajska, Hongkong, 1992 Beiqing Chengshi Mesto `alosti; Hou Hsiao-hsien; Tajvan, 1989


Filmi od 1 do 29 Films From 1 to 29

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival Dahong Denglong Gaogao Gua Dvigni rde~o svetilko; Zhang Yimou; Kitajska, Hongkong, 1991 Guling jie shaonian sha ren shijian Svetal poletni dan; Edward Yang; Tajvan, 1991 Xi yan Svatba; Ang Lee; Tajvan, ZDA, 1993 Qiuyue Jesenska luna; Clara Law; Hongkong, Japonska, 1992 Ximeng Rensheng Mojster lutk; Hou Hsiao-hsien; Tajvan, 1992 Retrospektiva: Alpe Adria Cinema Korczak Korczak; Andrzej Wajda; Poljska, 1990 Der Nachbar Sosed; Gotz Spielmann; Avstrija, 1992 Arnyek a Havon Senca na snegu; Attila Janisch; Mad`arska, 1991 Obecna {kola Osnovna {ola; Jan Sverák; ^e{ka in Slova{ka republika, 1991 05 2.–14. oktober 1994 Perspektive Ruby in Paradise Ruby v raju; Victor Nunez; ZDA, 1993 Bandit Queen Kraljica banditov; Shekhar Kapur; Indija, 1994 Mi hermano del alma Brat po du{i; Mariano Barroso; [panija, 1994 Nattewagten No~ni ~uvaj; Ole Boredal; Danska, 1994 The Criminal Kriminalec; David Jacobson; ZDA, 1993 Sleep with Me Spi z mano; Rory Kelly; ZDA, 1994 Thirty-two Short Films About Glenn Gould Dvaintrideset kratkih filmov o Glennu Gouldu; Francois Girard; Kanada, 1993 Zero patience Pacient ni~; John Greyson; Kanada, 1993 Mui du du xanh / L'odeur de la papaye verte Vonj po zeleni papaji; Tran Anh Hung; Francija, Vietnam, 1993 Kosh ba kosh Brez zmage in poraza; Bahtiar Kudojnazarov; Tad`ikistan,1993 La sentinelle Mrtva stra`a; Arnaud Desplechin; Francija, 1993 Predpremiere Pulp Fiction [und; Quentin Tarantino; ZDA, 1994 Ladybird, Ladybird Pikapolonica; Ken Loach; VB, 1993 Trois couleurs. Bleu Tri barve. Modra; Krysztof Kieslowski; Francija, 1993 Fresa y chocolate Jagode in ~okolada; Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tablo; Kuba, Mehika, [panija, 1993 Love and Human Remains Ljubezen in ~love{ki ostanki; Denys Arcand; Kanada, 1993 La Reine Margo Kraljica Margot; Patrice Chereau; Francija,1994 Faust Faust; Jan [vankmajer; ^e{ka Republika, 1993 Ma saison préférée Moj letni ~as; André Téchiné; Francija, 1993 Caro diario Dragi dnevnik; Nanni Moretti; Italija, 1994 Germinal Germinal; Claude Bern; Francija,1993 Amateur Amater; Hal Hartley; ZDA, 1994 Before the Rain Pred de`jem; Mil~e Man~evski; VB, Makedonija, Francija, 1994 Exotica Exotica; Atom Egoyan; Kanada, 1994 Fokus Desperate Remedies Zdravilo obupa; Stewart Main, Peter Wells; Nova Zelandija,1993 Sweetie Ljubica; Jane Campion; Avstralija, 1989 Romper Stomper Romper Stomper; Geoffrey Wright; Avstralija, 1989 Crush Avtomobilska nesre~a; Alison Maclean; Nova Zelandija, 1992 Memories and Dreams Spomini in sanje; Lynn-Maree Milbum; Avstralija, 1993 Ghosts of the Civil Dead Duhovi mrtvih dr`avljanskih pravic; John Hillcoat; Avstralija, 1988 Exile Izgnanec; Paul Cox; Avstralija, 1993 Once Were Warriors Neko~ so bili bojevniki; Lee Tamahori; Nova Zelandija, 1994 Dokumentarci Sarajevo film festival film Sarajevo film festival film; Johan van der Keuken; Nizozemska, 1993 Bewogen koper Osvobojena trobila; Johan van den Keuken; Nizozemska, 1993 11. Days Novembrski dnevi; Marcel Ophüls; Nem~ija, NB, 1990

D'est Z vzhoda; Chantal Akerman; Francija, Belgija, Portugalska, Poljska, 1993 The War Room Vojni salon; D. A. Pennebaker, Chris Hegedus; ZDA, 1993 Beruf Neo-Nazi Poklic neonacist; Winfnied Bonengel; Nem~ija, 1993 Videogramme einer Revolution Videogram neke revolucije; Harun Farocki, Andrei Ujica; Nem~ija, 1992 Die Macht der Bilder: Leni Riefenstahl Leni Riefenstahl – Mo~ podobe; Ray Müller; Nem~ija, 1993 Le Tombeau de Alexandre, The Last Bolshevik Poslednji bolj{evik; Chris Marker; Francija, VB, 1992 Manufacturing Consent – Noam Chomsky and the Media Proizvajanje soglasja: Noam Chomsky in mediji; Mark Achbar; Kanada, 1992 Roger and Me Roger in jaz; Michael Moore; ZDA, 1989 Iha das Flores Otok cvetja; Jorge Furtado; Brazilija, 1989 Svet na kratko Schwartzfahre Slepi potnik; Pepe Danquart; Nem~ija, 1993 Pass Potni list; Penelope Buitenhuis; Nem~ija, 1994 Resonance Sozvo~je; Steven Cummins; Avstralija, 1990 Sure to Rise Pot navzgor; Niki Cab; Nova Zelandija, 1994 A Game with no Rules Igra brez pravil; Scott Reynolds; Nova Zelandija, 1994 I'm So Lonesome I Could Cry Osamljen, da bi lahko jokal; Michael Hurst; Nova Zelandija, 1994 06 19.–31. oktober 1995 Perspektive La vie sexuelle des Belges Spolno `ivljenje Belgijcev; Jan Bucquoy; Belgija, 1994 Krima-kerime Noetova barka; Herbert Curiel; Nizozemska, Tur~ija, Nem~ija, 1995 When Night is Falling Ko pade no~; Patricia Rozema; Kanada, 1994 J'ai pas sommeil Ne morem spati; Claire Denis; Francija, 1994 L'eau froide Mrzla voda; Olivier Assays; Francija, 1994 Tres irmãos Dva brata ene sestre; Teresa Villaverde; Portugalska, 1994 Eldorado Eldorado; Charles Binamé; Kanada, 1995 Wrony Vrane; Dorota Kedzierzawska; Poljska, 1994 Cudowne miejsce ^ude`ni kraj; Jan Jakub Kolski; Poljska, 1994 Verhängnis Usoda; Fred Kelemen; Nem~ija, 1994 Jizda Je`a; Jan Sverák; ^e{ka, 1994 Rude Grobo; Clement Virgo; Kanada, 1995 Dupe od marmora Marmornata rit; @elimir @ilnik; Jugoslavija, 1994 Aiqing wansui @ivela ljubezen; Tsai Ming-liang; Tajvan, 1994 Predpremiere Lisbon Story Zgodba iz Lizbone; Wim Wenders; Nem~ija, Portugalska, 1995; Le buttane Kurbe; Aurelio Grimadi; Italija, 1995 Le Confessional Spovednik; Robert Lepage; Kanada, VB, Francija, 1995 Chongquing seulin Chungking ekspres; Wong Kar-wai; Hongkong, 1994 Ich Gelobe Prisegam; Wolfgang Murnberge; Avstrija, 1994 Une femme Francaise Francozinja; Regis Wargnier; Francija, VB, Nem~ija, 1995 A Részeg Opori{~e; Peter Gothar; Mad`arska, 1995 The Priest Duhovnik; Antonia Bird; VB, 1994 You seng Menihova sku{njava; Clara Law; Hongkong, 1993 Hedd Wyn Hedd Wyn; Paul Turner; VB, 1993 La cite des enfants perdus Mesto izgubljenih otrok; Marc Caro, Jean-Pierre Jeunet; Francija, 1995 Heavenly Creatures Nebe{ka bitja; Peter Jackson; Nova Zelandija, 1994 Carrington Carrington; Christopher Hampton; VB, 1995 II postino Po{tar; Michael Radford; Italija, ZDA, 1995 Galski obeti Emmene-moi Odpelji me; Michel Spinosa; Francija, 1995 Les Gens normaux n'ont rien d’exceptionnel Navadni ljudje niso ni~ posebnega; Laurence Ferreira Brabarosa; Francija, 1993 Personne ne m'aime Nih~e me ne mara; Marion Vernoux; Francija, 1994 A la belle étoile Lepi zvezdi; Antoine Desrosieres; Francija, 1994 Les amoureux Zaljubljenca; Marion Vernoux; Francija, 1995

155


Filmi od 1 do 29 Films From 1 to 29

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival Dokumentarci Predictions of Fire Prerokba; Michael Benson; Slovenija, ZDA, 1995 Portrait of Boy With Dog Portret de~ka s psom; Robin Hessman & James Longley; ZDA, 1993 Tripping With Zhirinovsky Pohajkovanje z @irinovskim; Paul Pawlikowski; VB, 1995 Veille d'armes: histoire du journalisme en temps de guerre Zgodovina novinarstva v ~asu vojne; Marcel Ophüls; Francija, Nem~ija, 1994 Nico-lcon Ikona Nico; Susanne Ofteringer; Nem~ija, 1995 Letter to Eros Pismo Erosu; Josko Petkovic; Avstralija, 1995 Dream Girls Sanjska dekleta; Kim Longinotto, Jano Williams; VB, 1993 Who's counting? Marilyn Waring on Sex, Lies and Globale Economics Kdo {teje? Marilyn Waring o seksu, la`eh in globalni ekonomiji; Terre Nash; Kanada, 1995 Kanehsalake – 270 Years of Resistance Kanehsalake – 270 let upora; Alanis Obomsawin; Kanada, 1993 A. R. M. Around Moscow Stoletje ameri{ko-ruske poroke; Jeanne C. Finley, Gretchen Stoeltje; ZDA, 1993 Fokus: Japonska Yami no kani waru Karneval no~i; Masashi Yamamoto; Japonska, 1983 Gyakufunsha kazoku Nora dru`ina; Sogo Ishii; Japonska, 1984 Shiko funjatta Veselje nad sumom; Masayuki Suo; Japonska, 1992 Jirohachi Jirohachi; Tsukuru Imanishi; Japonska, 1995 Kono mado wa kimi To okno je tvoje; Tomoyuku Furuyama; Japonska, 1994 Koraku zaru Opice v raju; Kenchi Iwamoto; Japonska, 1993 Hadashi no picnic V jarku; Shinobu Yaguchi; Japonska, 1993 Hatachi no binetsu Rahla vro~ica; Ryosuke Hashiguchi; Japonska, 1993 Tetsuo II: Body Hammer Tetsuo II; Shinya Tsukamoto; Japonska, 1991 Kikuchi Kikuchi; Kenchi Iwamoto; Japonska, 1990 Halbermensch Pol~lovek; Sogo lshii; Japonska, 1985 Ai no shinsekai Nova ljubezen v Tokiu; Banmei Takahashi; Japonska, 1994 07 4.–17. november 1996 Perspektive Safe Na varnem; Todd Haynes; ZDA, 1995 Lepa sela lepo gore Lepe vasi lepo gorijo; Sr|an Dragojevi}; Jugoslavija, 1996 Mon homme Moj mo{ki; Bertrand Blier; Francija, 1996 Beautiful Thing Lepa stvar; Hettie MacDonald; VB, 1996 Rhythm Thief Tat ritma; Matthew Harrison; ZDA, 1994 Camping Cosmos Tabor: Vesolje; Jan Bucquoy; Belgija, 1996 Blue in the Face Bled v obraz; Wayne Wang, Paul Auster; ZDA, 1995 Felix Felix; Bo`o [prajc; Slovenija, 1996 Living in Oblivion @iveti v pozabi; Tom DiCillo; ZDA, 1995 Haggyállógva Vászka Vaska; Péter Gothár; Mad`arska, 1996 Cwal Galop; Krzysztof Zanussi; Poljska, 1996 Lone Star Zvezda na samem; John Sayles; ZDA, 1996 Kavkazskij plennik Ujetnik Kavkaza; Sergei Bodrov; Bodrov, Rusija, Kazahstan, 1996 Les apprentis U~enca; Pierre Salvadori; Francija, 1995 Hustler White Beli nastavlja~; Bruce LaBruce, Rick Castro; ZDA, 1996 Care of the Spitfire Grill Gostilna z `arom; Lee David Ziotoff; ZDA, 1996 Trees Lounge Drevored; Steve Buscemi; ZDA, 1996 Predpremiere Trainspotting Trainspotting; Danny Boyle; VB, 1995 Land and Freedom De`ela in domovina; Ken Loach; VB, 1995 Jude Temno srce; Michael Winterbottom; VB, 1996 Le huitieme jour Osmi dan; Van Dormael; Francija, Belgija, VB, 1996 Dead Man Mrtvec; Jim Jarmusch; ZDA, 1995 Flirt Flirt; Hal Hartley; ZDA, Nem~ija, Japonska, 1995 Ridicule Sme{no; Patrice Leconte; Francija, 1996 Restoration Restavracija; Michael Hoffman; ZDA, 1995 Antonia Antonija; Marleen Gorris; Nizozemska, 1995 Vanya on 42nd Street Vanya na 42. ulici; Louis Malle; ZDA, 1994

156

Urnebesna tragedija Odtrgana tragedija; Goran Markovi}; Francija, Bolgarija, 1995 Georgia Georgia; Ulu Grosbard; ZDA, Francija, 1995 Surviving Picasso Pre`iveti Picassa; James Ivory; ZDA, 1996 Un héros tres discret Diskretni junak; Jacques Audiard; Francija, 1996 Breaking the Waves Lom valov; Lars Von Trier; Danska, Francija, 1996 Spregledani What's Eating Gilbert Grape? Kaj `re Gilberta Grapea?; Lasse Hallstrom; ZDA, 1993 Kids Otroci; Larry Clark; ZDA, 1995 Les voleurs Tatovi; André Techine; Francija, 1996 Lie Down With Dogs Leni psi; Wally White; ZDA, 1995 La teta y a luna Dojka in luna; Bigas Luna; [panija, Francija, 1994 Clerks Uradniki; Kevin Smith; ZDA, 1994 Susanna Susanna; Antonio Chavarrias; [panija, 1995 Bullets over Broadway Krogle nad Broadwayem; Woody Allen; ZDA, 1994 Fokus Telegrafisten Telegrafist; Erik Gustavson; Norve{ka, 1993 Agnes Agnes; Egill Edvardsson; Islandija, Nem~ija, Danska, 1996 Lust och fägring stor Vse v redu; Bo Widerberg; [vedska, 1995 Stora och sma män Mali veliki mo`; Ake Sangren; [vedska, 1995 Kun en pige Samo dekle; Peter Denmark; Danska, 1995 Tag ditt liv @iveti `ivljenje; Gäran du Rées; [vedska, 1995 Einkalif Zasebnost; Thrainn Bertelsso; Islandija, 1996 Kauas plivet karkaavat Dale~ potujejo oblaki; Aki Kaurismäki; Finska, 1996 Atlanten Atlantik; Jan Röed, Kristian Petri, Magnus Enquist; [vedska, 1995 Dokumentarci Out of the Present Izven sedanjosti; Andrei Ujica; Nem~ija, 1995 Délits flagrants Zasa~en pri delu; Raymond Depardon; Francija, 1994 Coute que Coute Za vsako ceno; Claire Simon; Francija, 1995 Moeder Dao de schildpadgelijkende / Mother Dao the Turtlelike Mati Dao, podobna `elvi; Vincent Monnikedam; Nizozemska, 1995 Unzipped Odpeto; Douglas Keeve; ZDA, 1995 Cutting Loose Od{tekana parada; Susan Todd, Andrew Young ; ZDA, 1995 Procedure 769, The Witnesses to an Execution Postopek 769, pri~e usmrtitve; Jaap van Hoewijk; Nizozmska, 1995 Labendig @iv zazidan; Hannes Schönemann; Nem~ija, 1994 From the Journals of Jean Seberg lz dnevnikov Jean Seberg; Mark Rappaport; ZDA, 1995 The Battle Over Citizen Kane Bitka za dr`avljana Kane; Thomas Lennon, Michael Epstein; ZDA, 1996 Looking for Richard V iskanju Richarda; Al Pacino; ZDA, 1996 Animal Love @ivalska ljubezen; Ulrich Seidl; Avstrija, 1995 Dear Maestro Dragi mojster; Pavel Koutecky; ^e{ka, Slovenija, 1996 08 3.–16. november 1997 Perspektive Stereotip Stereotip; Damjan Kozole; Slovenija, 1997 Mondo Bobo Mondo Bobo; Goran Ru{inovi}; Hrva{ka, 1997 Rache Ma{~evanje; Bernd Michael Lade; Nem~ija, 1996 Transatlantique ^ez ocean; Christine Laurent; Francija, 1997 Naar de Klote Iztro{en; Ian Kerkhof; Nizozemska, 1997 The Full Monty Do nazga; Peter Cattaneo; VB, ZDA, 1997 Doing Time for Patsy Cline Sedeti za Patsy; Chris Kennedy; Avstralija, 1997 Not a Love Song To ni ljubezenska pesem; Jan Ralske; Nem~ija, 1997 Himitsu no hanazono Moja skrivna zaloga; Shinobu Yaguchi; Japonska, 1997 SubUrbia Predmestje; Richard Linklater; ZDA, 1996 Jugofilm Jugofilm; Goran Rebi}; Avstrija, 1997 East Side Story Zgodba z vzhodne strani; Dana Ranga; Nem~ija, 1997 Savr{eni krug Popolni krog; Ademir Kenovi}; Bosna, Francija, 1996 Gypsy Magic Ciganski ~ar; Stole Popov; Makedonija, 1997 Esperanza & Sardinas Esperanza in Sardinas; Roberto Romeo; [panija, 1997


Filmi od 1 do 29 Films From 1 to 29

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival Poludeli ljudi Ponoreli ljudje; Goran Markovi}; Jugoslavija, 1997 Moja domovina Moja domovina; Milo{ Radovi~; Jugoslavija, 1997 My Son the Fanatic Moj fanati~ni sin; Udayan Prasad; VB, 1997 Budbringeren Odpadna pota; Pal Sletaune; Norve{ka, 1997 Dong gong, xi gong Vzhodna pala~a, zahodna pala~a; Zhang Yuan; Kitajska, Francija, 1997 The Headhunters Sister Sestra lovca na glave; Scott Sounders; ZDA, 1997 Kicked in the Head Udarjen v glavo; Matthew Harrison; ZDA, 1997 Predpremiere L.A. Confidential L.A. zaupno; Curtis Hanson; ZDA, 1997 Kolja Kolja; Jan Sverák; ^e{ka republika, 1996 Hamlet Hamlet; Kenneth Branagh; VB, ZDA, 1996 Funny Games Sme{ne igre; Michael Haneke; Avstrija, 1997 Touch Dotik; Paul Schrader; ZDA, 1997 Sweet Hereafter Sladki poslej; Atom Egoyan; Kanada, 1997 La tregua Premirje; Francesco Rosi; Italija, Francija, Nem~ija, [vica, 1997 The Van Kombi; Stephen Frears; VB, 1996 La polygraph Poligraf; Robert Lepage; Kanada, Francija, Nem~ija, 1996 Private Parts Gola resnica; Betty Thomas; ZDA, 1997 Chinese Box Kitajska skrinjica; Wayne Wang; Francija, Japonska, ZDA, 1997 Assassin(s) Morilci; Mathieu Kassovitz; Francija, 1997 Fokus: Mike Leigh Hard Labour Te`ko delo; Mike Leigh; VB, 1973 Nuts in May Majski norci; Mike Leigh; VB, 1976 The Kiss of Death Poljub smrti; Mike Leigh; VB, 1977 Who's Who Kdo je kdo; Mike Leigh; VB, 1978 Grown-Ups Odrasli; Mike Leigh; VB, 1980 Home Sweet Home Ljubo doma, kdor ga ima; Mike Leigh; VB, 1982 Four Days in July [tirje dnevi v juliju; Mike Leigh; VB, 1985 Life is Sweet @ivjenje je sladko; Mike Leigh; VB, 1990 Naked Goli; Mike Leigh; VB, 1993 Secrets & Lies Skrivnosti in la`i; Mike Leigh; VB, 1996 Fokus: Eroti^ne zgodbe Wet Mokro; Bob Rafelson; Nem~ija, 1994; The Insatiable Mrs. Kirsch Nenasitna gospa Kirsch; Ken Russel; Nem~ija, 1994 The Dutch Master Holandski mojster; Susan Seidelman; Nem~ija, 1994 The Waiting Room ^akalnica; Jos Stelling; Nem~ija, 1996 Caramelle Sladkor~ka; Cinzia Torrin; Nem~ija, 1995 Hotel Paradise Hotel Paradi`; Nicolas Roeg; Nem~ija, 1995 Prezrti Palookaville Palookaville; Man Taylor; ZDA, 1995 Much Ado About Nothing Veliko hrupa za ni~; Kenneth Branagh; VB, ZDA, 1993 Mr. Wonderful Gospod ~udoviti; Anthony Minghella; ZDA, 1993 Ubistvo s predumi{ljajem Naklepni umor; Gor~in Stojanovi}; Jugoslavija, 1996 Duoluo tianshi Padli angeli; Wong Kar-wai; Hongkong, 1995 Hollow Reed Zlomljeni glas; Angela Pope; VB, Nem~ija, 1996 The Madness of King George Blaznost kralja Jurija; Nicholas Hynter; VB, 1994 Truly, Madly, Deeply lskreno, noro, od srca; Anthony Minghella; VB, 1990 Indochine Indokina; Regis Wargnier; Francija, 1992 Peter's Friends Petrovi prijatelji; Kenneth Branagh; VB, 1992 The Pillow Book Utele{ene knjige; Peter Greenaway; Nizozemska, Francija, VB, 1995 The Perez Family Perezovi; Mira Nair; ZDA, 1995 Small Faces Nepomembne`i; Gilles MacKinnon; VB, 1995 Rebecca's Daughters Rebekine h~ere; Karl Francis; Nem~ija, VB, 1992 09 5.–19. november 1998 Perspektive Head on Naprej; Ana Kokkinos; Avstralija, 1998 Marius et Jeanette Marius in Jeanette; Robert Guediguian; Francija, 1997

Knoflikári Gumbarji; Petr Zelenka; ^e{ka, 1997 Unmade Bed Razmetane postelje; Nicholas Barker; VB, 1997 Lou Reed: Rock and Roll Heart Lou Reed: Srce rokenrola; Timothy Greenfield-Sanders; ZDA, 1998 La Vie de Jesus Jezusovo `ivljenje; Bruno Dumont; Francija, 1997 Hollywoodism Hollywoodizem; Simcha Jacobovici; Kanada, 1997 Sunday Nedelja; Jonathan Nossiter; ZDA, 1997 Colonel Bunker Poro~nik Bunker; Kujtim Cashku; Francija, Albanija, 1996 Clubbed to death Za`urani do konca; Yolande Zauberman; Francija, Portugalska, Nizozemska, 1996 Tranceformer Tranceformer; Stig Bjorkman; [vedska, Danska, 1997 Comment je me suis dispute... ma vie sexuelle Kako sem se boril za svoje seksualno `ivljenje; Arnaud Desplechin; Francija, 1996 Historie Milosne Zgodbe o ljubezni; Jerzy Stuhr; Poljska, 1997 Whitman fiúk Witmanova fanta; Jénos Szász; Mad`arska, 1997 Jump the Gun Na izstrel; Les Blair; VB, 1997 Sue Sue; Amos Kollek; ZDA, 1997 Irma Vep Irma Vep; Oliver Assayas; Francija, 1996 Nettoyage a sec Kemi~no ~i{~enje; Anne Fontaine; [panija, Francija, 1997 The Sound of One Hand Clapping Odmev ploska male roke; Richard Flanagan; Avstralija, 1996 Y aura-t-il de la neige a Noël Bo sne`ilo za bo`i~?; Sandrine Veysset; Francija, 1996 Karakter Zna~aj; Mike van Diem; Nizozemska, 1997 Das Leben ist eine Baustelle @ivljenje je vse, kar ima{; Wolfgang Becker; Nem~ija, 1997 Cinéma de notre temps: Hou Hsiao-hsiena HHH-Portret Hou Hsiaohsiena; Olivier Assayas; Talvan, 1997 Zbogum na dvaesetiot vek Zbogom, dvajseto stoletje; Aleksander Popovski, Darko Mitrevski; Makedonija, 1997 Seul contre tous Sam proti vsem; Gaspar Noé; Francija, 1998 La vie reveé des anges @ivljenje, kot ga sanjajo angeli; Eric Zonca; Francija, 1998 Predpremiere The Balkan Roulette Balkanska ruleta; Zdravko Bari{i}; Slovenija,1998 The Truman Show Trumanov {ov; Peter Weir; ZDA,1998 Carne Tremula Meseno po`elenje; Pedro Almodóvar; [panija, Francija, 1997 Riget II Kraljestvo II; Lars von Trier; Danska, [vedska, Norve{ka, Italija, 1997 Tango Lesson Lekcija iz tanga; Sally Potter; VB, Francija,1997 Teatro di guera Generalka za vojno; Mario Martone; Italija, 1998 Ma vie en rose Moje `ivljenje v ro`natem; Alain Berline; Francija, Belgija, 1997 Velvet Goldmine @ametne no~i; Todd Haynes; ZDA, VB, UK, 1998 The Real Blonde Blondinka; Tom DiCillo; ZDA, 1997 Hana-bi Ognjemet; Takeshi Kitano; Japonska, 1997 The Spanish Prisoner ­[panski zapornik; David Mamet; ZDA, 1997 Deconstructing Harry Razstavljenje Harryja; Woody Allen; ZDA, 1997 Blues for Sara Blues za Saro; Boris Jurja{evi~; Slovenija, 1998 Festen Praznovanje; Thomas Vinterberg; Danska, 1998 Western Western; Manuel Poirier; Francija, 1997 Elizabeth Elizabeta; Shekhar Kapur; Indija, VB, 1998 Left Luggage Izgubljena prtljaga; Jeroen Krabbé; Belgija, Nizozemska, ZDA, 1998 My Name is Joe Ime mi je Joe; Ken Loach; VB, Nem~ija, Francija, 1998 I Want You Moja bo{; Michael Winterbottom; VB, 1997 Idioterne Idioti; Lars von Trier; Danska, 1998 Jenseits der Stille Onstran ti{ine; Caroline Link; Nem~ija, 1996 On connait la chanson Stara pesem; Alain Resnais; Francija, 1997 Bure baruta Sod smodnika; Goran Paskaljevi}; Jugoslavija, Francija, 1998 Apt Pupil Vzorni u~enec; Bryan Singer; ZDA, 1998 Patriot Patriot; Tugo [tiglic; Slovenija, 1998 A Penny Saved En pri{paran tolar; Ika Vogelnik; Slovenija, 1998 Ta'm e guilass Okus ~e{nje; Abbas Kiarostami; Iran, Rane Rane; Sr|an Dragojevi}; Jugoslavija, 1998

157


Filmi od 1 do 29 Films From 1 to 29

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival 10 5.–19. november 1999 Perspektive Dealer Diler; Thomas Arslan; Nem~ija, 1999 Praise ^a{~enje; John S. Curran; Avstralija, 1998 Fucking Amal Poka`i mi ljubezen; Bettina Ellerkamp, Jörg Heitmann; [vedska, 1998 Killer.berlin.doc Killer.berlin.doc; Bettina Ellerkamp, Jörg Heitmann; Nem~ija, 1999 Siam Sunset Son~ni zahod v Siamu; John Polson; Avstralija, 1999 Beautiful People ^udoviti ljudje; Jasmin Dizdar; VB, 1999 Qu nian yan hua te bie duo Najdalj{e poletje; Fruit Chan; Hongkong, 1998 Schpaaa Kul; Erik Poppe; Norve{ka, 1998 Karneval Karneval; Thomas Vincent; Belgija, Francija, Nem~ija, [vica, 1999 Ha-chaverim shel Yana Janini prijatelji; Arik Kaplun; Izrael, 1998 Orphans Sirote; Peter Mullan; VB, 1997 Ossos Kosti; Pedro Costa; Portugalska, 1997 Nachtgestalten No~ne prikazni; Andreas Dresen; Nem~ija, 1999 Okraina Obrobje; Petr Lustik; Rusija, 1998 Ekranove perspektive V toj strane V tisti de`eli; Lidija Bobrova; Rusija, 1997 Brat Brat; Aleksej Balabanov; Rusija, 1997 Sombre Somrak; Philippe Grandrieux; Francija, 1998 Wandafuru raifu ^udovito `ivljenje; Hirokazu Kore-eda; Japonska, 1998 Beshkempir Deseti brat; Aktan Abdikalikov; Kirgizija, Francija, 1998 Raghs-e khak Ples prahu; Abolfazl Jalili; Iran, 1998 Fang lang Sladki dom; Lin Cheng-sheng; Tajvan, 1997 Predpremiere Todo sobre mi madre Vse o moji materi; Pedro Almodóvar; [panija, Francija, 1999; Kikujiro no natsu Kikujiro; Takeshi Kitano; Japonska, 1999 L'humanité ^love{tvo; Bruno Dumont; Francija, 1999 Helden in Tirol Alpski junak; Niki List; Avstrija, [vica, 1998 Central do Brasil Glavna postaja; Walter Salles; Brazilija, Francija, 1998 Happiness Sre~a; Todd Solondz; ZDA, 1998 The Apostle Apostol; Robert Duvall; ZDA, 1997 Conte d'automne Jesenska zgodba; Eric Rohmer; Francija, 1998 Gadjo dilo Nori tujec; Tony Gatlif; Francija, 1997 The Sixth Sense [esti ~ut; M. Night Shyamalan; ZDA, 1999 Breakfast of Champions Zajtrk prvakov; Alan Rudolph; ZDA, 1999 Gods and Monsters Bogovi in po{asti; Bill Condon; ZDA, 1998 Three Seasons Trije letni ~asi; Tony Bui; Vietnam, ZDA, 1999 Mifunes sidste sang Mifune; Soren Kragh-Jacobsen; Danska, [vedska, 1999 Tango Tango; Carlos Saura; [panija, Argentina, 1998 Obzorja La classe de neige Zimske po~itnice; Claude Miller; Francija, 1998 Comedian Harmonists Komi~ni harmonikarji; Joseph Vilsmaier; Nem~ija, Avstrija, 1997 Fiona Fiona; Amos Kollek; ZDA, 1998 Winter '89 Zima '89; Danniel Danniel; Nizozemska, 1998 Birdcage Inn Pri pti~ji kletki; Kiduck Kim; J. Koreja, 1998 Aprile April; Nanni Moretti; Italija, Francija, 1998 Wonderland Pravlji~na de`ela; Michael Winterbottom; VB, 1999 Yom yom Dan za dnem; Amos Gitai; Izrael, Francija, 1998 Kadosh Sveto; Amos Gitai; Izrael, Francija, 1999 Paparazzi Paparazzi; Alain Berberian; Francija, 1998 Tulennielijä Po`iralec ognja; Pirjo Honkasalo; Finska, 1998 Blokpost Kontrolna to~ka; Aleksandr Rogo`kin; Rusija, 1998 Crvena pra{ina Rde~i prah; Zrinko Ogresta; Hrva{ka, 1999 Simon mágus Simon ~udodelec; Ildikó Enyedi; Mad`arska, 1999 Lan yue Modra luna; Ko I-chen; Tajvan, 1997 Ça commence aujourd'hui Za~nimo takoj; Bertrand Tavernier; Francija, 1999 Fokus: [panija La nina de tus ojos Dekle tvojih sanj; Fernando Trueba; [panija, 1998

158

Carícies Ljubkovanja; Ventura Pons; [panija, 1998 Lágrimas negras ^rne solze; Fernando Bauluz, Ricardo Franco; [panija, 1998 Tierra Zemlja; Julio Medem; [panija, 1996 Éxtasis Ekstaza; Mariano Barroso; [panija, 1996 La buena vida Dobro `ivljenje; David Trueba; [panija, Francija, 1996 Airbag Zra~na blazina; Juanma Bajo Ulloa; [panija, Portugalska, Nem~ija, 1997 Posve^eno: Trinh T. Minh-ha Naked Spaces: Living is Round Goli prostori: `ivljenje je okroglo; Trinh T. Minh-ha; ZDA, 1985 Surname Viet Given Name Nam Priimek Viet, ime Nam; Trinh T. Minh; ZDA, 1985 Shoot for the Contents Zadeni vsebino; Trinh T. Minh; ZDA, 1989 A Tale of Love Zgodba o ljubezni; Trinh T. Minh; ZDA, 1995 Posve^eno: Takeshi Kitano Sono otoko, kyobo ni tsuki Nasilni policaj; Takeshi Kitano; Japonska, 1989 3-4x jugatsu Vreli{~e; Takeshi Kitano; Japonska, 1990 Ano natsu, ichiban shizukana umi Prizor na obali; Takeshi Kitano; Japonska, 1992 Sonatine Sonatina; Takeshi Kitano; Japonska, 1993 Minna Yatteruka Vsi to po~nejo; Takeshi Kitano; Japonska, 1994 Kizzu ritân Vrnitev otrok; Takeshi Kitano; Japonska, 1996 Hana-bi Ognjemet; Takeshi Kitano; Japonska, 1997 Kikujiro no natsu Kikujiro; Takeshi Kitano; Japonska, 1999 Posve^eno: Mohsen Makhmalbaf Salaam Cinema Naj `ivi kino; Mohsen Makhmalbaf; Iran, 1995 Gabbeh Gabbeh; Mohsen Makhmalbaf; Iran, Francija, 1996 Nun va goldun Kruh in ro`a; Mohsen Makhmalbaf; Iran, Francija, 1996 Retrospektiva: Dolg devetdesetim Der siebente Kontinent Sedmi kontinent; Michael Haneke; Avstrija, 1989 Guling jie shaonian sha ren shijian Svetal poletni dan; Edward Yang; Tajvan, 1991 Les amants du Pont-Neuf Ljubimca z mostu Pont-Neuf; Léos Carax; Francija, 1991 Reservoir Dogs Mestni psi; Quentin Tarantino; ZDA, 1992 Lan feng zheng Modri zmaj; Zhuangzhuang Tian; Kitajska, 1993 Zir-e derakhtan-e zeytun Pod oljkami; Abbas Kiarostami; Iran, 1994 A la vie, a la mort! Na `ivljenje, na smrt!; Robert Guédiguian; Francija, 1995 Forgotten Silver Pozabljeno srebro; Peter Jackson; Nova Zelandija, 1995 Mat' i sin Mati in sin; Aleksandr Sokurov; Rusija, Nem~ija, 1997 The Ice Storm Ledeni vihar; Ang Lee; ZDA, 1997 11 9.–22. november 2000 Perspektive Zheng hun qi shi Mali oglasi; Chen Kuo-fu; Tajvan, 1998 Julien Donkey-Boy Julien, oslovski de~ek; Harmony Korine; ZDA, 1999 Buddy Boy Prijatelj~ek; Mark D. Hanlon; ZDA, 1999 Marana Simhasanam Prestol smrti; Murali Nair; VB, Indija, 1999 Eu Tu Eles Jaz, ti, oni; Andrucha Waddington; Brazilija, 2000 Ressources humaines ^love{ki zakladi; Laurent Cantet; Francija, VB, 1999 Navrat idiota Vrnitev idiota; Sa{a Gedeon; ^e{ka Republika, Nem~ija, 1999 Ratcatcher Podganar; Lynne Ramsay; VB, Francija, 1999 Peau d'homme coeur de bete ^love{ka ko`a, `ivalsko srce; Hélene Angel; Francija, 1999 The Dream Catcher Lovec za sanjami; Ed Radtke; ZDA, 1999 Mundo Grua Svet `erjavov; Pablo Trapero; Argentina, 1999 East Is East Vzhod je vzhodno; Damien O'Donnell; VB, 1999 Les autres filles Druge punce; Caroline Vignal, Francija; 2000 I Kina spiser de hunde Na Kitajskem jedo pse; Lasse Spang Olsen; Danska, 1999 Nannan nünü Mo{ki in `enske; Liu Bingjian; Kitajska, 1999 Xizao Kopel; Zhang Yang; Kitajska, 1999 101, Reykjavik Reykjavik {t. 101; Baltasar Kormakur; Islandija, Danska, Francija, Norve{ka, Nem~ija, 2000


Filmi od 1 do 29 Films From 1 to 29

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival LaCapaGira GlavaSeVrti; Alessandro Piva; Italija, 2000 I cento passi Sto korakov; Marco Tullio Giordana; Italija, 2000 Terra Nova Nova de`ela; Paul Middleditch; Avstralija, 1998 Moe no suzaku Suzaku; Naomi Kawase; Japonska, 1997 Bobby G. Can't Swim Bobby G. ne zna plavati; John-Luke Montias; ZDA, 1999 Odishon Avdicija; Takashi Miike; J. Koreja, Japonska, 1999 Sib Jabolko; Samira Makhmalbaf; Iran, Francija, 1998 Till Death Does Us Part Dokler naju smrt ne lo~i; Roko Markolovi}; ZDA Monday Ponedeljek; Sabu; J. Koreja, 2000 Predpremiere Luna papa O~ka mesec; Bakhtiar Khudojnazarov; Nem~ija, Japonska, Tad`ikistan, Uzbekistan, Avstrija, [vica, Francija, Rusija, 1999 Magnolia Magnolija; Paul Thomas Anderson; ZDA, 1999 Miss Julie Gospodi~na Julija; Mike Figgis; ZDA, VB, 1999 Dancer in the Dark Plesalka v temi; Lars von Trier; Danska, Nem~ija, Nizozemska, ZDA, VB, Francija, [vedska, Finska, Islandija, Norve{ka, 2000 Fast Food, Fast Women Hitra prehrana, hitre `enske; Amos Kollek; ZDA, Francija, Italija, 2000 Sonnenallee Na son~ni strani ulice; Leander Haussmann; Nem~ija, 1999 In the Mood for Love Razpolo`ena za ljubezen; Wong Kar-wai; Hongkong, Francija, 2000 Pecker Ti~ek; John Waters; ZDA, 1998 The Million Dollar Hotel Hotel Milijon dolarjev; Wim Wenders; Nem~ija, VB, ZDA, 2000 Himalaya – l'enfance d'un chef Himalaja, poglavarjevo otro{tvo; Eric Valli; Francija, VB, [vica, Nepal, 1999 Bad ma ra khahad bord Veter nas bo odnesel s seboj; Abbas Kiarostami; Iran, Francija, 1999 La fille sur le pont Dekle na mostu; Patrice Leconte; Francija, 1999 The Summer of Sam Samovo poletje; Spike Lee; ZDA, 1999 Trolösa Nezvesta; Liv Ullman; [vedska, Italija, Nem~ija, Finska, Norve{ka, 2000 Obzorja Fin aout, début septembre Konec avgusta, za~etek septembra; Olivier Assayas; Francija, 1998 Dokuritsu shonen gasshôdan De{ki zbor; Akira Ogata; Japonska, 2000 Ogniem i mieczem Z ognjem in me~em; Jerzy Hoffman; Poljska, 1999 Gouttes d'eau sur pierres brûlantes Hladne kaplje na vro~e kamne; François Ozon; Francija, 2000 Khrustalyov, mashinu! Hrustaljov, moj avto!; Aleksej Guerman; Rusija, Francija, 1998 Abendland De`ela ve~era; Fred Kelemen; Nem~ija, Portugalska, 1999 El Mar Morje; Agustí Villaronga; [panija, 2000 Rien sur Robert Ni~ o Robertu; Pascal Bonitzer; Francija, 1999 Preferisco il rumore del mare Raj{i imam {um morja; Mimmo Calopresti; Italija, Francija, 2000 Rosetta Rosetta; Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne; Francija, Belgija, 1999 Molokh Vladar; Aleksandr Sokurov; Rusija, Nem~ija, Japonska, Italija, Francija, 1999 Love Me Ljubi me; Laetitia Masson; Francija, 2000 Rien a faire Brezdelje; Marion Vernoux; Francija, 1999 Mar{al Mar{al; Vinko Bre{an; Hrva{ka, 1999 Banqueroute Bankrot; Antoine Desrosieres; Francija, 2000 Est-ouest Vzhod-Zahod; Régis Wargnier; Bolgarija, Francija, Rusija, [panija, Ukrajina, 1999 Mehanizam Kolesje; Djordje Milosavljevi}; Jugoslavija, 2000 Dayereh Krog; Jafar Panahi; Iran, [vica, Italija, 2000 Yi ge dou bu neng shao Niti eden manj; Zhang Yimou; Kitajska, 1999 Wo de fu qin mu qin Pot domov; Zhang Yimou; Kitajska, 1999 La lettre Pismo; Manoel de Oliveira; [panija, Francija, Portugalska, 1999 Le Petit Voleur Tati~; Erik Zonca, Francija; 1999 Adieu, Plancher des Vaches Zbogom, doma~ija; Otar Iosseliani; Francija, [vica, Italija, 1999 Topsy-Turvy Narobe svet; Mike Leigh; VB, 1999

Harry, un ami qui vous veut du bien Harry, prijatelj, ki vam `eli dobro; Dominik Moll; Francija, 2000 Posve^eno: Amos Gitai Esther Esther; Amos Gitai; Avstrija, Izrael, VB, 1986; Berlin-Yerushalaim Berlin-Jeruzalem; Amos Gitai; Izrael, Nizozemska, Italija, Francija, VB, 1989 Golem l'esprit de l'exil Golem, duh izgnanstva; Amos Gitai; Nem~ija, Nizozemska, VB, Francija, Italija, 1992 Zihron Devarim Inventar; Amos Gitai; Izrael, Francija, Italija, 1995 Kadosh Sveto; Amos Gitai; Izrael, Francija, 1999 Fokus Gojitmal La`i; Jang Sun-woo; J. Koreja, 1999 Bakha satang Pepermint bonbon; Lee Chang-Dong; J. Koreja, Japonska, 1999 Injeong sajeong bol geot eobtda Brez skrivali{~a; Myung-se Lee; J. Koreja, 1999 Chunyudleui jeonyuksiksah Punce imajo `ur; Im Sang-soo; J. Koreja, 1998 Chunhyang Nadomestna mati; Im Kwon-Taek; J. Koreja, 2000 Toemarok Varuhi du{e; Park Kwang-chun; J. Koreja, 1998 Retrospektiva: Tajvanski film Yue guang shao nian Mladost v mese~ini; Yu Wei-yen; Tajvan, 1993 Chao ji da guo min Naddr`avljan; Wan Jen; Tajvan, Kitajska, 1995 Re dai yu Tropska riba; Chen Yu-Hsun; Tajvan, 1995 Shao nu xiao yu Ribica; Sylvia Chang; Tajvan, 1995 Mei li zai chang ge [epet mladosti; Lin Cheng-sheng; Tajvan, 1997 Guo dao feng bi Volkovi tulijo v luno; Ho P'ing; Tajvan, 1997 Wang xiang Domoto`je; Hsu Hsiao-ming; Tajvan, 1997 Ah-Chung Ah-Chung; Chang Tso-chi; Tajvan, 1996 Otro[ki program Marco Polo-return to Xanadu Marko Polo – vrnitev v Xanadu; Ron Merk; ZDA, Slova{ka, Kitajska, 2001 Grüne Wüste Zelena pu{~ava; Anno Saul; Nem~ija, 1999 Mononoke-hime Princesa Mononoke; Hayao Miyazaki; Japonska, 1997 12 6.–19. november 2001 Perspektive My Brother Tom Moj brat Tom; Dom Rotheroe; VB, 2001 Shôjo Mladostnica; Eiji Okuda; Japonska, 2001 Qateh-ye natamam Nedokon~ana pesem; Maziar Miri; Iran, 2001 England! Anglija!; Achim von Borries; Nem~ija, 2000 Kruh in mleko Kruh in mleko; Jan Cvitkovi~; Slovenija, 2001 Samotári Samotarji; David Ondri~ek; ^e{ka, Slovenija, 2000 Lovely Rita Ljubka Rita; Jessica Hausner; Avstrija, 2001 Thomas est amoureux Zaljubljeni Thomas; Pierre-Paul Renders; Belgija, Francija, 2000 Guizi lai le Vrag na vratih; Wen Jiang; Kitajska, 2000 Amores perros Pasja ljubezen; Alejandro Gonzáles Inárritu; Mehika, 2000 Satree lek @elezne dame; Youngyooth Thongkonthun; Tajska, 2000 Last Resort Zadnje zato~i{~e; Pawel Pawlikowski; VB, 2000 Fah talai jone Solze ~rnega tigra; Wisit Sasanatieng; Tajska, 2000 Zamani barayé masti asbha ^as pijanih konjev; Bahman Ghobadi; Iran, Francija, 2000 No Man's Land Nikogar{nja zemlja; Danis Tanovi}; BiH, Francija, Belgija, Italija, VB, Slovenija, 2001 Protection Varnost; Bruce Spangler; Kanada, 2000 Baise-moi Posili me; Virginie Despentes, Coralie; Francija, 2000 Ekranove perspektive Zhantai Peron; Jia Zhang Ke; Kitajska, Japonska, Francija, 2000 17 rue Bleue Modra ulica 17; Chad Chenouga; Francija, 2001 Haepi Endeu Sre~ni konec; Jung Ji-Woo; J. Koreja, 1999 Roozi ke zan shodam Dan, ko sem postala `enska; Marzieh Makhmalbaf; Iran, 2000 (Entre nous) Med nami; Serge Lalou; Francija, 2002

159


Filmi od 1 do 29 Films From 1 to 29

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival Predpremiere Jalla! Jalla! Jalla! Jalla!; Josef Fares; [vedska, 2000 Livet är en schlager @ivljenjska prilo`nost; Susanne Bier; Danska, [vedska, 2000 Requiem for a Dream Rekvijem za sanje; Darren Aronofsky; ZDA, 2000 Intimacy Intimnost; Patrice Chéreau; Francija, Italija, VB, 2001 Marlene Marlene; Joseph Vilsmaier; Nem~ija, Italija, 2000 Italiensk for begyndere Italijan{~ina za za~etnike; Lone Scherfig; Danska, 2000 La stanza del figlio Sinova soba; Nanni Moretti; Italija, Francija, 2001 La pianiste U~iteljica klavirja; Michael Haneke; Francija, Avstrija, 2001 Code inconnu: Récit incomplet de divers voyages Neznana koda; Michael Haneke; Francija, Nem~ija, Romunija, 2000 La ville est tranquille Mesto je mirno; Robert Guédiguian; Francija, 2000 Yi yi Ena dva; Edward Yang; Tajvan, Japonska, 2000 Xilu xiang Mali ^ung; Fruit Chan; Hongkong, 1999 Liulian piao piao Durian Durian; Fruit Chan; Hongkong, Kitajska, Francija, 2000 Sånger från andra våningen Pesmi iz drugega nadstropja; Roy Andersson; [vedska, Norve{ka, Danska, 2000 The Pledge Zaobljuba; Sean Penn; ZDA, 2001 Pane e tulipani Kruh in tulipani; Silvio Soldini; Italija, [vica, 2000 State and Main Med Dr`avno in Glavno; David Mamet; ZDA, Francija, 2000 Tillsammans Skupnost; Lukas Moodysson; [vedska, Danska, Italija, 2000 The Man Who Wasn't There Mo`, ki ga ni bilo; Joel Coen; ZDA, 2001 Saving Grace Re{evanje vdove Grace; Nigel Cole; VB, 2000 Small Time Crooks Prevaranti; Woody Allen; ZDA, 2000 Lek Ovaduh; Jean van de Velde; Nizozemska, 2000 Memento Memento; Christopher Nolan; ZDA, 2000 Der Krieger und die Kaiserin Bojevnik in princesa; Tom Tykwer; Nem~ija, 2000 Obzorja Va savoir Bomo videli; Jacques Rivette; Francija, Italija, Nem~ija, 2001 Purely Belter Sveta trava; Mark Herman; VB, 2000 Bread and Roses Kruh in vrtnice; Ken Loach; VB, Italija, Francija, Nem~ija, [panija, [vica, 2000 Ni na bian ji dian Koliko je tam ura; Tsai Ming-liang; Tajvan, Francija, 2001 Martha... Martha Martha... Martha; Sandrine Veysset; Francija, 2001 Der schöne Tag Lep dan; Thomas Arslan; Nem~ija, 2001 Paszport Potni list; Péter Gothár; Mad`arska, 2001 Maimil Opica; Aktan Abdikalikov; Kirgizija, Francija, Japonska, 2001 Musíme si pomáhat V slogi je mo~; Jan Hrebejk; ^e{ka, 2000 101-y kilometr 101 kilometer; Leonid Marjagin; Rusija, 2001 Iedereen beroemd! Pet minut slave; Dominique Deruddere; Belgija, 2000 Son de mar [um morja; Bigas Luna; [panija, 2001 How Harry Became a Tree Kako je Harry postal drevo; Goran Paskaljevi}; Francija, Irska, Italija, VB, 2001 Le pornographe Pornograf; Bertrand Bonello; Kanada, Francija, 2001 Shiqi sui de dan che Pekin{ko kolo; Wang Xiaoshuai; Kitajska, Tajvan, Francija, 2001 Ivansxtc Ivanova ekstaza; Bernard Rose; ZDA, 2000 Liam Liam; Stephen Frears; VB, 2000 Monsoon Wedding Monsunska svatba; Mira Nair; Indija, 2001 Werckmeister harmóniák Werkmeistrova harmonika; Béla Tarr, Ágnes Hranitzky; Mad`arska, Nem~ija, Francija, 2000 À ma soeur! Moji sestri; Catherine Breillat; Francija, Italija, [panija, 2001 L'emploi du temps Izkoristek ~asa; Laurent Cantet; Francija, 2001 Le fabuleux destin d'Amélie Poulain Nenavadna usoda Amélie Poulain; Jean-Pierre Jeunet; Francija, Nem~ija, 2001 Yurîka Eureka; Shinji Aoyama; Japonska, 2000 Chico Chico; Ibolya Fekete; Mad`arska, ^ile, Hrva{ka, Nem~ija, 2001 Otro[ki film Före stormen Pred nevihto; Reza Parsa; [vedska, 2000

160

13 11.–24. november 2002 Perspektive Fickende Fische Ali ribe seksajo?; Almut Getto; Nem~ija, 2001 Atanarjuat: The Fast Runner Atanarjuat: hitri teka~; Zacharias Kunuk; Kanada, 2001 Inch'Allah dimanche Bog daj nedeljo; Yamina Benguigui; Al`irija, Francija, 2001 Ciudade de Deus Bo`je mesto; Fernando Meirelles; Brazilija, 2002 Divoké v~ely Divje ~ebele; Bohdan Slama; ^e{ka, 2001 Les jours ou Je n'existe pas (aura été) Dnevi, ko ne obstajam; Jean-Charles Fitoussi; Francija, 2002 My Big Fat Greek Wedding Moja obilna gr{ka poroka; Joel Zwick; ZDA, 2002 Mein Russland Moja Rusija; Barbara Gräftner; Avstrija, 2002 Hai Xian Morska hrana; Wen Zhu; Kitajska, Hongkong, 2001 Hush! Pst!; Ryosuke Hashiguchi; Japonska, 2001 Luce dei miei occhi Pun~ica mojega o~esa; Giuseppe Piccioni; Italija, 2002 Vagón fumador Samo za kadilce; Verónica Chen; Argentina, 2001 Sestry Sestri; Sergej Bodrov jr.; Rusija, 2001 Slepa pega Slepa pega; Hanna A. W. Slak; Slovenija, 2001 Sábado Sobota; Juan Villegas; Argentina, 2001 La spagnola [panka; Steve Jacobs; Avstralija, 2001 This Is Not a Love Song To ni ljubezenska pesem; Bille Eltringham; VB, 2002 In fiecare zi dumnezeu ne saruta pe gura Vsak dan nas bog poljubi na usta; Sini{a Dragin; Romunija, 2002 Ekranove perspektive L'afrance Afrancija; Alain Gomis; Francija, Senegal, 2001 La cage Kletka; Alain Raoust; Francija, 2001 Mein Stern Moja zvezda; Valeska Grisebach; Avstrija, Nem~ija, 2001 La stade de Wimbledon Stadion Wimbledon; Mathieu Amalric; Francija, 2001 La libertad Svoboda; Lisandro Alonso; Argentina, 2001 Un moment de bonheur Trenutek sre~e; Antoine Santana; Francija, 2001 Predpremiere 24 Hours Party People 24-urni `urerji; Michael Winterbottom; VB, Francija, Nizozemska, 2002 8 Femmes 8 `ensk; François Ozon; Francija, 2002 Amen. Amen.; Costa-Gavras; Francija, Nem~ija, Romunija, 2001 Human Nature ^love{ka narava; Michel Gondry; Francija, ZDA, 2001 Das Experiment Eksperiment; Oliver Hirschbiegel; Nem~ija, 2001 Hable con ella Govori z njo; Pedro Almodóvar; [panija; 2002 Intacto Intacto; Juan Carlos Fresnadillo; [panija; 2001 Dolls Lutke; Takeshi Kitano; Japonska; 2002 Qianxi manbo Mambo tiso~letja; Hou Hsiao-hsien; Francija, Tajvan, 2001 Mies vailla menneisyyttä Mo` brez preteklosti; Aki Kaurismäki; Finska, Nem~ija, Francija, 2002 Le peuple migrateur Nomadi neba; Jacques Perrin; Francija, 2001 The Pianist Pianist; Roman Polanski; Francija, Nem~ija, Nizozemska, Poljska, VB, 2002 Pollock Pollock; Ed Harris; ZDA, 2000 Le fils Sin; Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne; Belgija, Francija, 2002 Sweet Sixteen Sladkih {estnajst; Ken Loach; VB, Nem~ija, {panija, 2002 Ghost World Svet duhov; Terry Zwigoff; VB, ZDA, Nem~ija, 2001 Lundi matin V ponedeljek zjutraj; Otar Iosseliani; Francija, Italija, 2001 All or Nothing Vse ali ni~; Mike Leigh; VB, Francija, 2002 Obzorja Angela Angela; Roberta Torre; Italija, 2002 Bemani Bemani; Dariush Mehrjui; Iran, 2002 Nichts bereuen Brez ob`alovanja; Benjamin Quabeck; Nem~ija, 2001 Mavahlatur Galebji smeh; Agust Gudmundsson; Islandija, 2001 Walking on Water Hoja po vodi; Tony Ayres; Avstralija, 2002 Safar e Ghandehar Kandahar; Mohsen Makhmalbaf; Iran, Francija, 2001 Kedma Kedma; Amos Gitai; Francija, Izrael, Italija, 2002


Filmi od 1 do 29 Films From 1 to 29

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival Kuku{ka Kukavica; Aleksander Rogo`kin; Rusija, 2002 Lantana Lantana; Ray Lawrence; Avstralija, Nem~ija, 2001 Halbe Treppe Na `aru; Andreas Dresen; Nem~ija, 2002 Ren xiao yao Neznani u`itki; Jia Zhang-ke; Kitajska, Japonska, Koreja, Francija, 2002 Nirgendwo in Afrika Nikjer v Afriki; Caroline Link; Nem~ija, 2002 Okay Okej; Jesper W. Nielsen; Danska, 2002 Taking Sides Opredeljevanja; István Szabó; Avstrija, Francija, Nem~ija, VB, 2001 The Magdalene Sisters Sestre magdalenke; Peter Mullan; VB, Irska, 2002 As tres Marias Tri Marije; Aluisio Abranches; Brazilija, 2002 El hijo de la novia Zaro~enkin sin; Juan José Campanella; [panija, Argentina, 2002 Czesc Tereska @ivijo, Tereska; Robert Glinski; Poljska, 2001 Jug jugovzhodno Apsolutnih sto Absolutnih sto; Srdjan Golubovi}; Jugoslavija, 2001 Ne dao Bog ve}eg zla Bog nas obvaruj huj{ega; Snje`ana Tribuson; Hrva{ka, 2002 Oltre il confine Onstran meje; Orlando Colla; [vica, Italija, 2002 Kísértések Sku{njave; Zoltan Kamondi; Mad`arska, 2001 Tirana année zéro Tirana leto ni~; Fatmir Koçi; Albanija, Francija, 2001 Occident Zahod; Cristian Mungiu; Romunija, 2002 Proti vetru Bowling for Columbine Bovling za Columbine; Michael Moore; Kanada, ZDA, 2002 Éloge de l'amour Hvalnica ljubezni; Jean-Luc Godard; Francija, [vica, 2001 Irréversible Nepovratno; Gaspar Noé; Francija, 2002 Hundstage Pasji dnevi; Ulrich Seidl; Avstrija, 2001 Mesto na Zemle Prostor na zemlji; Artur Aristakisjan; Rusija, 2001 Russkij kov~eg Ruski zaklad; Aleksandr Sokurov; Rusija, Nem~ija, 2002 Fokus Charlotte Grey Charlotte Grey; Gillian Armstrong; VB, Nem~ija, Avstralija, 2001 Iris Iris; Richard Eyre; VB, ZDA, 2001 Croupier Krupje; Mike Hodges; VB, Francija, Nem~ija, Irska, 1998 Bloody Sunday Krvava nedelja; Paul Greengrass; VB, Irska, 2002 Gas Attack Napad s plinom; Kenny Glenaan; VB, 2001 Some Voices Neki glasovi; Simon Cellan Jones; VB, 2001 Late Night Shopping No~no nakupovanje; Saul Metzstein; VB, 2001 Sexy Best Seksi zverina; Jonathan Glazer; VB, [panija, 2000 Lucky Break Sre~no naklju~je; Peter Cattaneo; VB, Nem~ija, 2001 Retrospektiva Sôseiji Dvoj~ka; Shinya Tsukamoto; Japonska, 1999 Hotaru Kresnica; Naomi Kawase; Japonska, 2000 Pistol Opera Pi{tolarska opera; Seijun Suzuki; Japonska, 2001 Distance Razdalja; Hirokazu Koreda; Japonska, 2001 Roji-E Skozi prehod; Shinji Aoyama; Japonska, 2000 Akai hashi no shita no nurui mizu Topla voda pod rde~im mostom; Shohei Imamura; Japonska, Francija, 2001 H-Story Zgodba o h; Nobuhiro Suwa; Japonska, 2001 Kratki film (A)torzija (A)torzija; Stefan Arsenijevi}; Slovenija, 2001 Tempus Fugit ^as be`i; Sabine Van Der Linden, Hugo Pauwels; Belgija, 2002 Gimmie Shelter Dej mi zavetje; Jeff Matakovich; ZDA, 2001 Cry for Bobo Jok za Bobom; David Cairns; [kotska, VB, 2001 Dialing the Devil Klicanje hudi~a; Toon Aerts; Belgija, 2001 Calls Klici; Sören Voigt; Nem~ija, 2002 Leti leti... `enska Leti leti ... `enska; Polona Sepe; Slovenija, 2002 Shell Lupina; Kate Cragg; VB, 2002 Svaki je dan za sebe svi zajedno nikad Vsak dan je zase vsi skupaj nikoli; Goran Trbuljak; Hrva{ka, 2002

14 7.–21. november 2003 Perspektive Vivre me tue @ivljenje me ubija; Jean-Pierre Sinapi; Francija, Nem~ija, 2002 Vozvra{~enje Vrnitev; Andrej Zvjagincev; Rusija, 2003 Fremder Freund Tuji prijatelj; Elmar Fischer; Nem~ija, 2003 Extrano Tuje; Santiago Loza; Argentina, 2002 Identity Kills Morilska identiteta; Sören Voigt; Nem~ija, 2003 Sixteen Years of Alcohol [estnajst let popivanja; Richard Jobson; VB, 2002 Schultze Gets the Blues Schultze dela blues; Michael Schorr; Nem~ija, 2003 Pod njenim oknom Pod njenim oknom; Metod Pevec; Slovenija, 2003 Osama Osama; Sedigh Barmak; Afganistan, Japonska, Irska, 2003 Depuis qu'Otar est parti Odkar Otarja ni ve~; Julie Bertucelli; Francija, Belgija, 2003 Whale Rider Legenda o jezdecu kitov; Niki Caro; Nova Zelandija, Nem~ija, 2002 Noi albinoi Albin Noi; Dagur Kari; Islandija, Nem~ija, VB, Danska, 2003 Ebernjarok Mese~niki; Bence Miklauzic; Mad`arska, 2002 Fararishtay kifti rost Angel na desni; Jamshed Usmonov; Francija, Italija, [vica, Tad`ikistan, 2003 Nuda v Brne Dolg~as v Brnu; Vladimir Moravek; ^e{ka, 2003 Gori vatra Gori; Pjer @alica; BIH, Avstrija, Tur~ija, Francija, 2003 Edi Edi; Piotr Trzasskalski; Poljska, 2002 Historias minimas Majhne zgodbe; Carlos Sorin; Argentina, [panija, 2002 Ekranove perspektive Poslednij poezd' Zadnji vlak; Aleksej German, jr.; Rusija, 2003 Tan de repente Kar naenkrat; Diego Lerman; Argentina, 2002 Japon Japonska; Carlos Reygadas; Mehika, Nem~ija, Nizozemska, 2002 Emtehan Izpit; Nasser Refaie; Iran, 2002 Predpremiere El crimen del padre Amaro Zlo~in o~eta Amara; Carlos Carrera; Mehika, [panija, Argentina, Francija, 2002 Good bye, Lenin! Zbogom, Lenin!; Wolfgang Becker; Nem~ija, 2003 Lilja 4-ever Za vedno Lilja; Lukas Moodysson; [vedska, Danska, 2002 It's All About Love Vse za ljubezen; Thomas Vinterberg; ZDA, Japonska, [vedska, VB, Danska, 2003 Veronica Guerin Veronica Guerin; Joel Schumacher; ZDA, Irska, VB, 2003 Les invasion barbares Vdor barbarov; Denys Arcand; Kanada, Francija, 2003 Dirty Pretty Things Umazane podrobnosti; Stephen Frears; VB, 2002 Thirteen Trinajstletnici; Catherine Hardwicke; ZDA, VB, 2003 Oligarh Tajkun; Pavel Lungin; Francija, Nem~ija, Rusija, 2002 Solino Solino; Fatih Akin; Nem~ija, 2002 11'09''01 – September 11 11'09''01 – 11. september (omnibus); VB, Francija, BIH, Egipt, Izrael, Japonska, Mehika, ZDA, 2002 Novo Novo; Jean-Pierre Limosin; [vica, Francija, 2002 Io non ho paura Ne bojim se; Gabriele Salvatores; Italija, [panija, VB, Italija, 2003 Swimming Pool Bazen; Francois Ozon; Francija, 2003 Plots With a View Britof z razgledom; Nick Hurran; VB, ZDA, 2002 Carandiru Carandiru; Hector Babenco; Brazilija, Argentina, 2003 Calendar Girls Dekleta s koledarja; Nigel Cole; VB, 2003 Ten Minutes Older: The Trumpet Deset minut starej{i: Trobenta (omnibus); VB, Nem~ija, [panija, Nizozemska, Finska, Kitajska, 2002 Mi vida sin mi Moje `ivljenje brez mene; Isabel Coixet; Kanada, [panija, 2003 Obzorja Les Egares Zgubljeni; Andre Techine; Francija, VB, 2003 Last Life in the Universe Zadnje `ivljenje na svetu; Pen-Ek Ratanaruang; Tajska, 2003 Salmer fra kjokkenet Zgodbe iz kuhinje; Bent Hamer; [vedska, Norve{ka, 2003 Wilbur begar selvmord Wilbur se ho~e ubiti; Lone Scherfig; Danska, VB, [vedska, Francija, 2002 Falkar Sokoli; Fridrik Tor Fridriksson; Islandija, Francija, VB, Nem~ija, Norve{ka, 2002

161


Filmi od 1 do 29 Films From 1 to 29

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival Skagerrak Sladke sanje; Soren Kragh-Jacobsen; Danska, [vedska, VB, Norve{ka, [panija, Nem~ija, Francija, 2003 Sharasojyu Shara; Naomi Kawase; Japonska, 2003 Sex is Comedy Seks je komedija; Catherine Breillat; Francija, 2002 Choses secretes Prikrite stvari; Jean-Claude Brisseau; Francija, 2002 Xiao cheng zhi chun Pomlad v mestecu; Tian Zhuangzhuang; Kitajska, Hongkong, Francija, 2002 A mulher policia Policistka; Joaquim Sapinho; Portugalska, [panija, Francija, Brazilija, 2002 Technical Writer Pisec priro~nikov; Scott Saunders; ZDA, 2003 Song for a Raggy Boy Pesem za malega razcapanca; Aisling Walsh; Irska, VB, Danska, [panija, 2003 Le Cerf-volant Papirnati zmaj; Randa Chahal Sabag; Libanon, Francija, 2003 Chihwaseon Ogenj v slikah; Kwon-taek Im; J. Koreja, 2002 Panj e asr Ob petih popoldan; Samira Makhmalbaf; Iran, Francija, 2003 Son frere Njegov brat; Patrice Chereau; Francija, 2003 Lichter Lu~i v daljavi; Hans-Christian Schmid; Nem~ija, 2003 Ljubovnik Ljubimec; Valerij Todorovski; Rusija, 2002 Rok dabla Leto hudi~a; Petr Zelenka; ^e{ka, 2002 Les naufrages de la D17 Kaos na cesti D17; Luc Moullet; Francija, 2002 Ararat Ararat; Atom Egoyan; Kanada, Francija, 2002 Musikk for bryllup og begravelser Glasba za poroke in pogrebe; Unni Straume; Norve{ka, [vedska, 2002 El Bonaerense El Bonaerense; Pablo Trapero; Argentina, Francija, ^ile, Nizozemska, 2002 Proti vetru O principio da incerteza Na~elo negotovosti; Manoel De Oliveira; Portugalska, Francija, 2002 Dogville Dogville; Lars von Trier; Danska, [vedska, Francija, Norve{ka, Nizozemska, Finska, Nem~ija, Italija, Japonska, ZDA, VB, 2003 Elephant Slon; Gus van Sant; ZDA, 2003 La trilogie: Cavale Trilogija: Na begu; Lucas Belvaux; Francija, Belgija, 2002 La trilogie: Apres la vie Trilogija: Po `ivljenju; Lucas Belvaux; Francija, Belgija, 2002 La trilogie: Un couple epatant Trilogija: Nenavaden par; Lucas Belvaux; Francija, Belgija, 2002 Ten Deset; Abbas Kiarostami; Francija, Iran, ZDA, 2002 Ekstravaganca Tian xia wu shuang Kitajska odiseja; Jeff Lau; Hongkong, 2002 Ken Park Ken Park; Larry Clark, Ed Lachman; ZDA, Nizozemska, Francija, 2002 Musa Bojevnik Musa; Sung-su Kim; J. Koreja, Kitajska, 2001 Ying xiong Junak; Zhang Yimou; Hongkong, Kitajska, 2002 Fiancee de Dracula Drakulova zaro~enka; Jean Rollin; Francija, 2001 Dracula: Pages from a Virgin's Diary Drakula: odlomki iz dnevnika device; Guy Maddin; Kanada, 2002 Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem; Leiji Matsumoto, Kazuhisa Takenouchi; Japonska, 2003 Tri japonske zgodbe Japanese Story Japonska zgodba; Sue Brooks; Avstralija, 2003 Stupeur et tremblements Strahospo{tovanje; Alain Corneau; Fancija, Japonska, 2003 Lost in Translation Zgubljeno s prevodom; Sofia Coppola; ZDA, 2003 Jug-jugovzhod Vagabond Vagabund; Gyorgy Szomjas; Mad`arska, 2003 Remake Remake; Dino Mustafi}; BIH, Francija, Tur~ija, 2003 Profesionalac Profesionalec; Du{an Kova~evi}; Srbija in ^rna gora, 2003 Mali svet Mali svet; Milo{ Radovi}; Srbija in ^rna gora, 2003 Rengeteg Gozd; Benedek Fliegauf; Mad`arska, 2003 Fine mrtve djevojek Fina mrtva dekleta; Dalibor Matani}; Hrva{ka, 2002 Retrospektiva My Beautiful Laundrette Moja lepa pralnica; Stephen Frears; VB, 1985 Sammy amd Rosie Get Laid Sammy in Rosie kavsata; Stephen Frears; VB, 1987 London Kills Me London me ubija; Hanif Kureishi; VB, 1991

162

Intimacy Intimnost; Patrice Chereau; Francija, Italija, VB, 2001 My Son the Fanatic Moj sin fanatik; Udayan Prasad; VB, Francija, 2003 The Mother Mati; Roger Michell; VB, 2003 Posve^eno: Nuri Bilge Ceylan Kasaba Mestece; Nuri Bilge Ceylan; Tur~ija, 1998 Mayis sikintisi Majski oblaki; Nuri Bilge Ceylan; Tur~ija, 1999 Uzak Oddaljen; Nuri Bilge Ceylan; Tur~ija, 2003 15 10.–24. november 2004 Perspektive Cesky Sen ^e{ke sanje; Vit Klusak, Filip Remunda; ^e{ka, 2004 Ta divna splitska no} ^udovita splitska no~; Arsen Anton Ostoji}; Hrva{ka, 2004 Down to the Bone Do kosti; Debra Granik; Mehika, 2004 O outro lado da rua Druga stran ulice; Marcos Bernstein; Brazilija, Francija, 2003 Disappearing Izginevanje; Marijan Hinteregger; Avstrija, 2003 Kako ubiv svetec Kako sem ubil svetnika; Teona Srugar Mitevska; Makedonija, Slovenija, Francija, 2003 Comme une image Lepa kot slika; Agnes Jaoui; Francija, 2004 Dastaneh natamam Nedokon~ana zgodba; Hassan Yektapanah; Iran, 2004 Bu jian Pogre{ana; Lee Kang Sheng; Tajvan, 2003 Sommersturm Poletna nevihta; Marco Kreuzpaintner; Nem~ija, 2004 Somersault Popolni preobrat; Cate Shortland; Avstralija, 2004 Symetria Simetrija; Konrad Niewolski; Poljska, 2003 Garden State Stanje zamaknjenosti; Zach Braff; ZDA, 2004 Wesele Svatba; Wojciech Smarzowski; Poljska, 2004 Brodeuses Vezilja; Éléonore Faucher; Francija, 2004 Private Vojak; Saverio Costanzo; Italija, 2004 Ru{evine Ru{evine; Janez Burger; Slovenija, 2004 Predpremiere 25 degres en hiver 25 stopinj pozimi; Stephane Vuillet; Francija, 2004 5x2 5x2; Francois Ozon; Francija, 2004 2046 2046; Wong Kar-wai; J. Koreja, 2004 The Beautiful Country ^udovita de`ela; Hans Peter Molland; ZDA, Norve{ka, 2004 Diarios de motocicleta Dnevnik motorista; Walter Salles; ZDA, Nem~ija, VB, Argentina, 2004 The Company Dru`ba; Robert Altman; ZDA, 2003 De Tweeling Dvoj~ici; Ben Sombogaart; Nizozemska, Luksemburg, 2002 Respiro Grazijin otok; Emanuele Crialese; Italija, 2002 Coffee and Cigarettes Kava in cigarete; Jim Jarmusch; ZDA, 2003 Maria, ilena eres de gracia Marija milosti polna; Joshua Marston; ZDA, Kolumbija, 2004 Imaginary Heroes Nami{ljeni junaki; Dan Harris; ZDA, Nem~ija, Belgija, 2004 Non ti muovere Ne premikaj se; Sergio Castellito; Italija, [panija, VB, 2004 Strings Niti; Anders Ronnow-Klarlund; Danska, [vedska, 2004 Sivi kamion crvene boje Sivi kamion rde~e barve; Sr|an Koljevi}; Srbija in ^rna gora, Nem~ija, Slovenija, 2004 La mala educacion Slaba vzgoja; Pedro Almodovar; [panija, 2004 Die fetten Jahren sind vorbei Vzgojitelji; Hans Weingartner; Nem~ija, 2004 Gegen die Wand Z glavo ob zid; Fatih Akin; Nem~ija, Tur~ija, 2004 Bend it Like Beckham Zadeni kot Beckham; Gurinder Chandha; Nem~ija, VB, 2002 Ondskan Zlo; Mikael Hafström; [vedska, Danska, 2003 Obzorja Los gunates magicos ^ude`ne rokavice; Martin Rejtman; Argentina, Francija, Nem~ija, Nizozemska, 2003 Bienvenue en Suisse Dobrodo{li v [vici; Lea Fazer; Francija, [vica, 2004 Neverné hry Igre nezvestobe; Michaela Pavlatova; ^e{ka, Slova{ka, 2004 Tor zum Himmel Izhod za nebesa; Veit Helmer; Nem~ija, 2003 A tout de suite Kar naenkrat; Benoît Jacquot; Francija, 2004 Cowboys & Angels Kavboji in angeli; David Gleeson; ZDA, 2003


Filmi od 1 do 29 Films From 1 to 29

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival Naesland Krasnija; Fridrik Thór Fridriksson; Danska, Islandija, Nem~ija, VB, 2004 The Wooden Camera Lesena kamera; Ntshaveni Wa Luruli; Francija, VB, Ju`na Afrika, 2004 Moj svodnyj brat Frankenstejn Moj polbrat Frankenstein; Valerij Todorovski; Rusija, 2004 Verder dan de maan Morje ti{ine; Stijn Coninx; Nizozemska, Belgija, Danska, Nem~ija, 2003 Bright Young Things Nadebudne`i; Stephen Fry; VB, 2003 Napola Napola; Dennis Gansel; Nem~ija, 2004 Je reste! Ostajam!; Diane Kurys; Francija, 2003 Ballo a tre pasi Ples v treh korakih; Salvatore Mereu; Italija, 2003 Koktebel Pot v Koktebel; Aleksej Popogrebski, Boris Hlebnikov; Rusija, 2003 Svjedoci Pri~e; Vinko Bre{an; Hrva{ka, 2003 [iza [izo; Gul{at Omarova; Kazahstan, 2004 Tu Tukaj; Zrinko Ogresta; Hrva{ka, 2003 Forbrydelser V tvojih rokah; Annette K. Olesen; Danska, 2004 Whisky Viski; Juan Pablo Rebella, Pablo Stoll; Urugvaj, Argentina, Nem~ija, [panija, 2004 The Final Cut Zadnji rez; Omar Naim; Kanada, 2004 Pourquoi (pas) le Brésil? Zakaj (ne) Brazilija?; Laetitia Masson; Francija, 2004 Confidences trop intimes Zaupne besede tujca; Patrice Leconte; Francija, 2004 Les choristes Zboristi; Christophe Barratier; Francija, [vica, Nem~ija, 2004 L'historie de Marie et Julien Zgodba o Marie in Julienu; Jacques Rivette; Francija, 2003 San zimske no}i Zimski sen; Goran Paskaljevi}; Srbija in ^rna gora, 2004 Shattered Glass Zlomljeno steklo; Billy Ray; ZDA, Kanada, 2003 Om jag vaender mig om Zora; Björn Runge; [vedska, 2004 Viva Laldjerie @ivela Lal`irija; Nadir Mokneche; Francija, Al`irija, Belgija, 2004 Proti vetru Bekleme odasi ^akalnica; Zeki Demirkubuz; Tur~ija, 2004 Coffee jikou Kavarna Lumière; Hou Hsiao Hsien; Japonska, 2004 Shi mian mai fu Hi{a lete~ih bodal; Zhang Yimou; Kitajska, Hongkong, 2004 Moolaade Moolaade; Ousmane Sembene; Senegal, Francija, 2004 Masnap Po dnevu pred tem; Attila Janisch; Mad`arska, 2004 Sud pralad Tropska bolezen; Apichatpong Weerasetthakul; Tajska, Francija, Nem~ija, Italija, 2004 La nina santa Sveto dekle; Lucrecia Martel; Argentina, Italija, Nizozemska, [panija, 2004 Ekstravaganca Hua jai tor ra nong Dogodiv{~ine jeklene muce; Apichatpong Weerasethakul, Michael Shaowanasai; Tajska, 2003 Ni nei pien chi tien? Koliko je tam ura?; Tsai Ming-liang; Tajvan, Francija Ett hal i mitt hjarta Luknja v srcu; Lukas Moodysson; [vedska, Danska, 2004 The Saddest Music in the World Najbolj `alostna glasba na svetu; Guy Maddin; Kanada, 2004 Jian gui Oko; Oxide Pang Chun, Danny Pang; Hongkong, VB, Tajska, Singapur, 2002 Jian gui 2 Oko 2; Oxide Pang, Danny Pang; Hongkong, Tajska, 2004 Oldboy Stari de~ko; Park Chan-wook; J. Koreja, 2004 Dai si gein Udarna novica; Johnny To; Hongkong, 2004 Eternal Sunshine of the Spotless Mind Ve~no sonce brezmade`nega uma; Michel Gondry; ZDA, 2004 Odbitki Les Gaous Mladi, lepi in zadeti; Igor Sekuli}; Francija, Nem~ija, VB, 2004 Povratnik Povratnik; Jovan Arseni}; Srbija in ^rna gora, Nem~ija, 2003 Contra todos Proti vsem; Roberto Moreira; Brazilija, 2003 Reconstruction Rekonstrukcija; Christoffer Boe; Danska, 2003 Tu pa tam Tu pa tam; Mitja Okorn; Slovenija, 2004 Mean Creek Zlobna struga; Jacob Aaron Estes; ZDA, 2004 Gverila Bar na Victorii Bar na Victoriji; Leszek Dawid; Poljska, 2003

Spellbound ^rkovanja; Jeffrey Blitz; ZDA, 2003 Capturing the Friedmans Lov na Friedmane; Andrew Jarecki; ZDA, 2003 Invisible: Illegal in Europe Nevidni: ilegalno v Evropi; Andreas Voigt; Nem~ija, 2003 The Nomi Song Nomijeva pesem; Andrew Horn; Nem~ija, 2004 Tarifa Traffic: Death in the Straits of Gibraltar Smrt v Gibraltarski o`ini; Joakim Demmer; Nem~ija, [vica, 2003 Die Mitte Sredi{~e; Stanislaw Mucha; Nem~ija, 2003 Super Size Me Super veliki jaz; Morgan Spurlock; ZDA, 2003 The Yes Men The Yes Men; Chris Smith, Dan Ollman, Sarah Price; ZDA, 2003 Posve^eno: Kim Ki-duk Suchwiin bulmyeong Naslov neznan; Kim Ki-duk; J. Koreja, 2001 Hae anseon Obalna stra`a; Kim Ki-duk; J. Koreja, 2002 Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom Pomlad, poletje, jesen, zima ... in pomlad; Kim Ki-duk; J. Koreja, Nem~ija, 2003 Samaria Samaritanka; Kim Ki-duk; J. Koreja, 2004 Svet na kratko Dois em um Enaka dva; Luis Carlos; Brazilija, 2003 Fajnie, ze jestes Lepo te je videti; Jan Komasa; Poljska, 2004 Perfection Popolnost; Colm McCarthy; VB, 2004 Das Flos Splav; Jan Thuring; Nem~ija, 2004 Interno 9 Interno 9; Davide del Degan; Italija, 2004 Kola Voz; Victor Asliuk; Belorusija, 2003 Zasukanec Zasukanec; [pela ^ade`; Slovenija, 2004 A Life of Death @ivljenje smrti; Dawn Westlake; ZDA, 2004 Britanya Britanija; Marjoleine Boonstra; Nizozemska, 2004 2+1 2+1; Philippe Safir; Francija, 2004 16 10.–24. november 2005 Perspektive Jazireh ahani @elezni otok; Mohamed Rasoulof; Iran, 2005 Vento di terra Veter zemlje; Vincenzo Marra; Italija, 2004 The Great Ecstasy of Robert Carmichael Velika ekstaza Roberta Charmichaela; Thomas Clay; VB, 2005 Ultranova Ultranova; Bouli Lanners; Belgija, 2005 Voksne Mennesker Skriti adut; Dagur Kari; Danska, 2005 Man Push Cart Prikoli~ar; Ramin Bahrani; ZDA, 2005 Pogled sa Ajfelovog tornja Pogled z Eifflovega stolpa; Nikola Vuk~evi}; Srbija in ^rna gora, Hrva{ka, Slovenija, 2004 L'enfer Pekel; Danis Tanovi}; Francija, 2005 Mua len trau Pastir bizonov; Minh Nguyen-Vo; Vietnam, Belgija, Francija, 2004 A Dog's Dream Pasje sanje; Angelos Frantzis; Gr~ija, 2005 Sulanga enu pinisa Obljubljena de`ela; Vimukthi Jayasundara; Francija, [ri Lanka, 2005 Masahista Maser; Brillante Mendoza; Filipini, 2005 La petite Jerusalem Mali Jeruzalem; Karin Albou; Francija, 2005 Johanna Ivana; Kornél Mundruczó; Nem~ija, Mad`arska, 2005 Iluzija Iluzija; Svetozar Ristovski; Makedonija, 2004 Doo Wop Doo Wop; David Lanzmann; Francija, 2004 NA[I Divided States of America / Laibach 2004 Tour Razdru`ene dr`ave Amerike; Sa{o Podgor{ek; Slovenija, 2005 Odgrobadogroba Odgrobadogroba; Jan Cvitkovi~; Slovenija, Hrva{ka, 2005 Na doma~em vrtu Na doma~em vrtu; Bratko Bibi~; Slovenija, 2005 Ljubljana je ljubljena Ljubljana je ljubljena; Matja` Klop~i~; Slovenija, 2005 Delo osvobaja Delo osvobaja; Damjan Kozole; Slovenija, 2005 Predpremiere Last Days Zadnji dnevi; Gus Van Sant; ZDA, 2005 Enduring Love Ve~na ljubezen; Roger Michell; VB, 2004 Crash Tr~enje; Paul Haggis; ZDA, Nem~ija, 2005 Omagh Tragedija v Omaghu; Pete Travis; Irska, VB, 2004 Broken Flowers Strti cvetovi; Jim Jarmusch; ZDA, 2005 Cache Skrito; Michael Haneke; Francija, Avstrija, Nem~ija, Italija, 2005

163


Filmi od 1 do 29 Films From 1 to 29

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival Bin-Jip Palica za golf; Kim Ki-duk; Ju`na Koreja, Japonska, 2004 L'enfant Otrok; Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne; Belgija, Francija, 2005 Crustaces et coquillages Morski sade`i; Olivier Ducastel, Jacques Martineau; Francija, 2005 Obzorja Kebab Connection Zveza Kebab; Anno Saul; Nem~ija, 2005 Willenbrock Willenbrock; Andreas Dresen; Nem~ija, 2005 Tapas Tapas; José Corbacho, Juan Cruz; [panija, 2005 4 [tiri; Ilja Khr`anovski; Rusija, 2004 Qing hong [anghajske sanje; Xiaoshuai Wang; Kitajska, 2005 Room Soba; Kyle Henry; ZDA, 2005 Peindre ou faire l'amour Slikati ali se ljubiti; Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu; Francija, 2005 Les poupées russes Ruske lutke; Cédric Klapisch; Francija, 2005 De battre mon coeur s'est arreté Ritem, ko je zastalo moje srce; Jacques Audiard; Francija, 2005 Les amants regulieres Redna ljubimca; Philippe Garrel; Francija, 2005 Vers le sud Proti jugu; Laurent Cantet; Francija, Kanada, 2005 Horem padem Padem gor; Jan Hrebejk; ^e{ka, 2004 A costa dos murmurios Obala {epetanj; Margarida Cardoso; Portugalska, 2004 Amor idiota Nora ljubezen; Ventura Pons; [panija, 2004 A temetetlen halott Nepokopani ~lovek; Marta Meszaros; Mad`arska, Poljska, Slova{ka, 2004 Lost and Found Najdeni predmeti; Stefan Arsenijevi}, Nadejda Koseva, Mait Laas, Kornel Mundruczó, Cristian Mungiu, Jasmila @bani}; Bolgarija, Estonija, Nem~ija, Mad`arska, Romunija, 2005 Morke Mrak; Jannik Johansen; Danska, 2005 Moj Nikifor Moj Nikifor; Krzysztof Krauze; Poljska, 2004 Mon Ange Moj angel; Serge Frydman; Francija, 2005 Manderlay Manderlay; Lars von Trier; Danska, [vedska, Nizozemska, Francija, Nem~ija, ZDA, 2005 Okhotnik Lovec; Serik Aprymov; Kazahstan, 2004 Rois et reine Kralji in kraljica; Arnaud Desplechin; Francija, 2004 Les mauvais joueurs Kockarji; Frédéric Balekdjian; Francija, 2005 Where the Truth Lies Kjer resnica la`e; Atom Egoyan; Kanada, VB, ZDA, 2005 Kinamand Kitajec; Henrik Ruben Genz; Danska, 2005 Cinema, aspirinas e urubus Kino, aspirini in mrhovinarji; Marcelo Gomes; Brazilija, 2005 Kilometre zero Kilometer ni~; Hiner Saleem; Francija, Irak, Finska, 2005 Garpastum Garpastum; Alexey Guerman; Rusija, 2005 Dear Wendy Draga Wendy; Thomas Vinterberg; Danska, Francija, Nem~ija, VB, 2005 Stoned Divji in zadeti; Stephen Woolley; VB, 2005 Der neunte Tag Deveti dan; Volker Schlöndorff; Nem~ija, Luksemburg, 2004 La neuvaine Devetdnevnica; Bernard Emond; Francija, 2005 Dallas pashamende Dallas med nami; Adrian Robert Pejo; Mad`arska, Nem~ija, Avstrija, Romunija, 2005 Dead Man's Shoes ^evlji umrlega; Shane Meadows; VB, 2004 Antares Antares; Götz Spielmann; Avstrija, 2004 Adam & Paul Adam in Paul; Leonard Abrahamson; Irska, 2004 Proti vetru L'intrus Vsiljivec; Claire Denis; Francija, 2005 Tony Takitani Tony Takitani; Jun Ichikawa; Japonska, 2004 Cantando dietro i paraventi Pojo~ za zastori; Ermanno Olmi; Italija, VB, Francija, 2003 Kri{ana Padla; Fred Kelemen; Latvija, Nem~ija, 2005 O espelho magico ^arobno ogledalo; Manoel de Oliveira; Portugalska, 2005 Batalla en el cielo Bitka na nebu; Carlos Reygadas; Mehika, Belgija, Francija, Nem~ija, 2005 Ekstravaganca Wu jian dao Notranje vra`je zadeve; Wai Keung Lau, Siu Fai Mak; Hongkong, 2002

164

Tian bian yi duo yun Muhasti oblak; Tsai Ming-liang; Francija, Kitajska, Tajvan, 2005 Dumplings Cmo~ki; Fruit Chan; Hongkong, 2005 V imenu o^eta La vie avec mon pere @ivljenje z o~etom; Sébastien Rose; Kanada, 2005 Le grand voyage Veliko potovanje; Ismael Ferroukhi; Francija, Maroko, 2004 Sheng dan jing mo Pojdi domov; Li Chensheng; Kitajska, 2001 Jewboy Mladi Jud; Tony Krawitz; Avstralija, 2005 Alice Alice; Marco Martins; Portugalska, 2005 Jug-jugovzhodno Bu|enje iz mrtvih Vstajenje od mrtvih; Milo{ Radivojevi}; Srbija in ^rna gora, 2005 Omiros Ugrabitev; Constantine Giannaris; Gr~ija, Tur~ija, 2005 Moartea domnului Lazarescu Smrt gospoda Lazarescuja; Cristi Puiu; Romunija, 2005 Sasvim li~no Povsem osebno; Ned`ad Begovi}; BiH, 2004 Kukumi Kukumi; Isa Qosja; Srbija in ^rna gora, Kosovo, 2005 [to je Iva snimila 21. listopada 2003 Kaj je Iva posnela 21. oktobra 2003; Tomislav Radi}; Hrva{ka, 2005 Jug jugoistok Jug jugovzhodno; Milutin Petrovi}; Srbija in ^rna gora, 2005 Posve^eno Sophie Scholl – Die letzten Tage Zadnji dnevi Sophie Scholl; Marc Rothemund; Nem~ija, 2005 Die Hoffnung stirbt zuletzt Upanje umre zadnje; Marc Rothemund; Nem~ija, 2002 Das Merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit Ljubezenski prizori s planeta Zemlja; Marc Rothemund; Nem~ija, 1998 Don't Come Knocking Ne pridi mi trkat; Wim Wenders; Nem~ija, ZDA, 2005 Land of Plenty De`ela izobilja; Wim Wenders; ZDA, Nem~ija, 2004 Otro[ki Sag-haye velgard Potepu{ki psi; Marzieh Meshkini; Iran, Francija, 2004 Lü cao di Mongolski namizni tenis; Ning Hao; Kitajska, 2005 Hauru no ugoku shiro ^arovnik Howl in gibljivi grad; Hayao Miyazaki; Japonska, 2004 Dokumentarni Crossing The Bridge: The Sound of Istanbul Zvok Istanbula; Fatih Akin; Nem~ija, Tur~ija, 2005 The Shutka Book of Records [utka; Alexandar Sa{a Mani}; ^e{ka, 2005 George Michael: A Different Story George Michael: druga~na zgodba; Southan Morris; VB, 2005 F.A.Q. F.A.Q.; Stefan Hafner, Alexander Binder; Avstrija, 2005 Cinevardaphoto Cinevardaphoto; Agnes Varda; Francija, 2004 Aven ~havora Aven ~havora; Filip Robar Dorin; Slovenija, 2005 Africa United Afrika United; Olaf Johannesson; Islandija, 2005 2 oder 3 Dinge, die Ich von ihm weiss 2 ali 3 stvari, ki jih vem o njem; Malte Ludin; Nem~ija, 2005 Svet na kratko Dans tes reves V tvojih sanjah; Blandine Lenoir; Francija, 2004 Calypso is like so Tak je Calypso; Bruno Collet; Francija, 2003 O segredo Skrivnost; Luis Antonio Pereira; Brazilija, 2005 Peresokhla zemlya Presahla zemlja; Taras Tomenko; Ukrajina, 2005 Liebe Türkisch Ljubezen po tur{ko; Yildrim Ozgur; Tur~ija, Nem~ija, 2004 Himmelfahrt Enosmerna vozovnica; Ulrike Grote; Nem~ija, 2004 17 10.–24. november 2006 Perspektive 1:1 (En til en) 1:1 (Ena proti ena); Annette K. Olesen; Danska, 2006 Ahlaam Ahlam; Mohamed Al Daradji; Irak, VB, Nizozemska, 2005 Legaturi bolnavicioase Bolna ljubezen; Tudor Giurgiu; Romunija, Francija, 2006 Candy Candy; Neil Armfield; Avstralija, 2006 Hong yan Cesta ~ez jez; Yu Li; Kitajska, 2005 Como pasan las horas Ko ure minevajo; Inés de Oliveira Cézar; Argentina, 2005


Filmi od 1 do 29 Films From 1 to 29

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival Kargaran mashghoole karand Ljudje pri delu; Mani Haghighi; Iran, 2006 En soap Milo; Pernille Fischer Christensen; Danska, 2006 Mistrz Mojster; Piotr Trzaskalski; Poljska, 2005 Pingpong Namizni tenis; Matthias Luthardt; Nem~ija, 2006 Wristcutters: A Love Story Picerija Kamikaze; Goran Duki}; ZDA, 2006 Be ahestegi... Postopoma; Maziar Miri; Iran, 2005 Changement d'adresse Sprememba naslova; Emmanuel Mouret; Francija, 2006 Uro Uro; Stefan Faldbakken; Norve{ka, 2006 Mutual Appreciation Vzajemno ob~udovanje; Andrew Bujalski; ZDA, 2005 Zaman mi-istad Zamrznjen ~as; Ali-Reza Amini; Iran, 2006 Bye Bye Berlusconi! Zbogom, Berlusconi!; Jan Henrik Stahlberg; Nem~ija, 2005 Predpremiere Il caimano Aligator; Nanni Moretti; Italija, Francija, 2006 Babel Babilon; Alejandro González Inárritu; ZDA, 2006 Knallhart Brutalna mularija; Detlev Buck; Nem~ija, 2006 Direktoren for det hele Glavni {ef; Lars von Trier; Danska, [vedska, 2006 Thank You for Smoking Hvala, ker kadite; Jason Reitman; ZDA, 2005 Me and You and Everyone We Know Jaz in ti in vsi, ki jih poznava; Miranda July; ZDA, VB, 2005 Colour me Kubrick Jaz, Kubrick; Brian W. Cook; VB, Francija, 2005 Jindabyne Jindabyne; Ray Lawrence; Avstralija, 2006 Quando sei nato non puoi piu nasconderti Ko si rojen, se ne more{ ve~ skriti; Marco Tullio Giordana; Italija, Francija, VB, 2005 Fast Food Nation Narod hitre prehrane; Richard Linklater; ZDA, 2006 Wu ji Obljuba; Kaige Chen; Kitajska, Hongkong, Japonska, J. Koreja, 2005 Offside Ofsajd; Jafar Panahi; Iran, 2006 Das Parfum – die Geschichte eines Mörders Parfum; Tom Tykwer; Francija, [panija, Nem~ija, 2006 The Road to Guantanamo Pot v Guantanamo; Michael Winterbottom; VB, 2006 Revolver Revolver; Guy Ritchie; Francija, VB, 2005 Shortbus Shortbus; John Cameron Mitchell; ZDA, 2006 The Libertine Strup za `enske; Laurence Dunmore; VB, 2005 La tigre e la neve Tiger in sneg; Roberto Benigni; Italija, 2005 Volver Vrni se; Pedro Almodovar; [panija, 2006 Obzorja L' amico di famiglia Dru`inski prijatelj; Paolo Sorrentino; Italija, 2006 Casa de areia Hi{a na sipini; Andrucha Waddington; Brazilija, 2005 Maurice Richard, The Rocket Hokejska zvezda; Charles Biname; Kanada, 2005 Isabella Isabella; Ho-Cheung Pang; Hongkong, 2006 Crónica de una fuga Kronika pobega; Israel Adrián Caetano; Argentina, 2005 Kan shang qu hen mei Mali rde~i cvetovi; Yuan Zhang; Kitajska, Italija, 2006 Mne ne bolno Ne boli me; Aleksei Balabanov; Rusija, 2006 [testi Nekak{na sre~a; Bohdan Sláma; Nem~ija, ^e{ka, 2005 Odete Odete; Joao Pedro Rodrigues; Portugalska, 2005 Die Bluthochzeit Ohcet; Dominique Deruddere; Nem~ija, Belgija, 2005 Ikilmer Podnebje; Nuri Bilge Ceylan; Tur~ija, Francija, 2006 Un couple parfait Popolni par; Nobuhiro Suwa; Japonska, Francija, 2005 Slumming Postopanje; Michael Glawogger; Avstrija, [vica, Nem~ija, 2006 The Proposition Predlog; John Hillcoat; Avstralija, VB, 2005 Alla luce del sole Pri belem dnevu; Roberto Faenza; Italija, 2005 Red Road Rde~a cesta; Andrea Arnold; VB, 2006 Komornik Rube`nik; Feliks Falk; Poljska, 2005 Eize makom nifla Tako lepa de`ela; Eyal Halfon; Izrael, 2005 The Wind that Shakes the Barley Veter, ki trese je~men; Ken Loach; Francija, Irska, VB, 2006 Vitus Vitus; Fredi M. Murer; [vica, 2006 El khoubz el hafi Za ljubi kruhek; Rachid Benhadj; Francija, Italija, Maroko, 2005 Breakfast on Pluto Zajtrk na Plutonu; Neil Jordan; Irska, VB, 2005 Winterreise Zimsko potovanje; Hans Steinbichler; Nem~ija, 2005 Proti vetru

Laitakaupungin valot Lu~i v temi; Aki Kaurismäki; Finska, Nem~ija, Francija, 2006 Mala Noche Mala Noche; Gus Van Sant; ZDA, 1985 Yihe yuan Poletna rezidenca; Ye Lou; Kitajska, Francija, 2006 Police Beat Policajevo obmo~je; Robinson Devor; ZDA, 2005 A Prairie Home Companion Radijski {ov; Robert Altman; ZDA, 2006 Zui hao de shi guang Trikrat; Hou Hsiao-hsien; Francija, Tajvan, 2005 La bestia nel cuore Zver v srcu; Cristina Comencini; Italija, VB, Francija, [panija, 2005 Ekstravaganca Gwoemul Gostitelj; Joon-ho Bong; J. Koreja, 2006 Survive Style 5+ Na~in pre`ivetja 5+; Gen Sekiguchi; Japonska, 2004 Taxidermia Taxidermija; György Pálfi; Mad`arska, Avstrija, Francija, 2006 46-okunen no koi Veliki pok ljubezni; Takashi Miike; Japonska, 2006 Hak se wui Volitve; Johnny To; Hongkong, 2005 Jug jugovzhodno Feher tenyer Bele dlani; Szabolcs Hajdu; Mad`arska, 2006 Warchild Izginuli; Christian Wagner; Nem~ija, Slovenija, 2006 Sutra ujutro Jutri zjutraj; Oleg Novkovi}; Srbija, 2006 [to je mu{karac bez brkova? Kaj je mo{ki brez brkov?; Hrvoje Hribar; Hrva{ka, 2005 Cum mi-am petrecut sfarsitul lumii Kako sem pre`ivel konec sveta; Catalin Mitulescu; Romunija, Francija, 2006 Nafaka Nafaka; Jasmin Durakovi}; BiH, 2006 Maimuni prez zimata Opice pozimi; Milena Andonova; Bolgarija, Nem~ija, 2006 Optimisti Optimisti; Goran Paskaljevi}; Srbija, 2006 Put lubenica Pot lubenic; Branko Schmidt; Hrva{ka, 2006 Kontakt Stik; Sergej Stanojkovski; Nem~ija, Makedonija, 2005 Sve d`aba Vse zastonj; Antonio Nui}; Hrva{ka, BiH, Srbija, 2006 Dokumentarni film Fabulous! The Story of Queer Cinema ^udovito! Zgodba gejevskega filma; Lisa Ades; ZDA, 2005 Facing the Day Kaj po~eti sam s seboj ~ez dan; Ivona Juka; Hrva{ka, 2006 The Bridge Most; Eric Steel; ZDA, 2006 Absolute Wilson Popolnoma Wilson; Katarina Otto-Bernstein; Nem~ija, ZDA, 2006 Congo river, au-dela des ténebres Reka Kongo, onstran teme; Thierry Michel; Belgija, 2005 Solidarno{~, solidarno{~ ... Solidarnost, solidarnost ... (omnibus); Poljska, 2005 The Pervert's Guide to Cinema Sprevr`en~ev filmski vodnik; Sophie Fiennes; VB, Avstrija, Nizozemska, 2006 Vierka Vierka ali skrivnost izginotja dru`ine B; Miroslav Janek; ^e{ka, 2005 Fokus 13 Tzameti 13 Trinajst; Gela Babluani; Francija, Gruzija, 2005 Camping sauvage Divje kampiranje; Christophe Ali; Francija, 2005 Indigenes Domorodci; Rachid Bouchareb; Francija, Maroko, Al`irija, Belgija, 2006 Flandres Flandrija; Bruno Dumont; Francija, 2006 Fauteuils d'orchestre Parter; Daniele Thompson; Francija, 2006 Transylvania Transilvanija; Tony Gatlif; Francija, 2006 Posebni poklon Il principe di Homburg Hombur{ki princ; Marco Bellocchio; Italija, 1997 Il sogno della farfalla Metuljev sen; Marco Bellocchio; Italija, 1994 Il regista di matrimoni Re`iser porok; Marco Bellocchio; Italija, 2006 La balia Varu{ka; Marco Bellocchio; Italija, 1999 Il ora di religione Verska vzgoja; Marco Bellocchio; Italija, 2002 Svet na kratko Aria Arija; Claudio Noce; Italija, 2004; Cherno na byalo ^rno na belem; Andrey Cvetkov; Bolgarija, 2005 Fantasti~na balada Fantasti~na balada; Bo{tjan Hladnik; Slovenija, 1957 Muhammed Muhamed; Lisa Marie Gamlem; Norve{ka, 2004 Exoticore Nenavadnost bivanja; Nicolas Provost; Belgija, 2004

165


Filmi od 1 do 29 Films From 1 to 29

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival Yövuoro No~na izmena; Sara Wahl, Samppa Kukkonen, Simo Koivunen; Finska, 2004 We Have Decided Not to Die Odlo~ili smo se, da ne bomo umrli; Daniel Askill; Avstralija, 2004 The Draft Osnutek; Gary Shore; Irska, 2006 Poljub Poljub; Bo{tjan Hladnik; Slovenija, 1969 Vagabond Shoes Potepu{ki ~evlji; Jackie Oudney; VB, 2005 Birthday Rojstni dan; Bertrand Lee; Singapur, 2004 18 7.–21. november 2007 Perspektive XXY XXY; Lucia Puenzo; [panija, Francija, Argentina, 2007 Takva Takva – strah pred bogom; Özer Kiziltan; Tur~ija, Nem~ija, 2007 Svobodnoe plavanie Prosto plavanje; Boris Hlebnikov; Rusija, 2007 Persepolis Persepolis; Marjane Satrapi; Francija, 2007 Montag kommen die Fenster Okna v ponedeljek; Ulrich Köhler; Nem~ija, 2006 Shotgun Stories Nasilne zgodbe; Jeff Nichols; ZDA, 2007 Control Nadzor; Anton Corbijn; VB, 2007 Et toi, t'es sur qui? In s kom ti seksa{?; Lola Doillon; Francija, 2007 Ejforija Evforija; Ivan Viripajev; Rusija, 2006 Deux jours a Paris Dva dni v Parizu; Julie Delpy; Francija, Nem~ija, 2007 Day Night Day Night Dan no~ dan no~; Julia Loktev; Francija, Nem~ija, ZDA, 2006 London to Brighton Beg v Brighton; Paul Andrew Williams; VB, 2007 Predpremiere Zidane: un portrait du 21e siecle Zidane: portret 21. stoletja; Douglas Gordon; Francija, Islandija, 2006 Goodbye Bafana Zbogom, Bafana; Bille August; Francija, Nem~ija, VB, Italija, 2007 Delirious Zbegani; Tom Di Cillo; ZDA, 2006 In the Valley of Elah V dolini smrti; Paul Haggis; ZDA, 2007 Du levande Ti, ki `ivi{; Roy Andersson; [vedska, 2007 Azulo scuro casi negro Temnomodroskoraj~rno; Daniel Sánchez Arévalo; [panija, 2006 Boarding Gate Surova ljubezen; Olivier Assayas; Francija, 2007 A fost sau n-a fost? Smo imeli revolucijo ali ne?; Corneliu Porumboiu; Romunija, 2006 The Hunting Party Pomlad v Bosni; Richard Shepard; ZDA, 2007 L'avocat de la terreur Odvetnik terorja; Barbet Schroeder; Francija, 2007 Michael Clayton Michael Clayton; Tony Gilroy; ZDA, 2007 Becoming Jane Ljubljena Jane; Julian Jarrold; VB, Irska, 2007 Lady Chatterley Lady Chatterley; Pascale Ferran; Francija, Belgija, 2006 The Darjeeling Limited Darjeeling ekspres; Wes Anderson; ZDA, 2007 Panorama svetovnega filma This is England To je Anglija; Shane Meadows; VB, 2006 A bude hur [e slab{e bo; Petr Nikolaev; ^e{ka, 2007 Friss levegö Sve` zrak; Agnes Kocsis; Mad`arska, 2006 Le pressentiment Slutnja; Jean-Pierre Darroussin; Francija, 2007 Sonhos de peixe Sanje o ribah; Kirill Mikhanovsky; Brazilija, Rusija, ZDA, 2006 Nacido y criado Rojen in vzgojen; Pablo Trapero; Argentina, Italija, VB, 2006 Partes usadas Rabljeni deli; Aarón Fernández Lesur; [panija, Francija, Mehika, 2007 Ferien Po~itnice; Thomas Arslan; Nem~ija, 2007 Klopka Past; Sr|an Golubovi}; Srbija, Nem~ija, Mad`arska, 2007 Myrin Oku`ena kri; Baltasar Kormákur; Islandija, Nem~ija, 2007 Mio fratello e figlio unico Moj brat je edinec; Daniele Luchetti; Italija, 2007 Yumurta Jajce; Semih Kaplanoglu; Tur~ija, Gr~ija, 2007 Instalacija ljubezni Instalacija ljubezni; Maja Weiss; Slovenija, 2007 Gruz 200 Gru{~ 200; Aleksej Balabanov; Rusija, 2007 La France Francija; Serge Bozon; Francija, 2007 The Journals of Knud Rasmsussen Dnevniki Knuda Rasmussena; Zacharias Kunuk; Danska, Kanada, 2006

166

Der menschliche Fisch ^love{ka ribica; Peter Braatz; Nem~ija, 2007 Armin Armin; Ognjen Svili~i}; Hrva{ka, BiH, Nem~ija, 2007 Kralji in kraljice Haebyonui yoin @enska na obali; Hong Sang-soo; J. Koreja, 2006 Auf der anderen Seite Z druge strani; Fatih Akin; Nem~ija, Tur~ija, 2007 Import – Export Uvoz – izvoz; Ulrich Seidl; Avstrija, 2007 Belle toujours [e vedno lepotica; Manoel De Oliveira; Portugalska, Francija, 2006 Obsluhoval jsem anglického krále Stregel sem angle{kemu kralju; Jiri Menzel; ^e{ka, 2007 Kagadanan sa banwaan ning mga Engkanto Smrt v provinci Engkanto; Lav Diaz; Filipini, 2007 Vratne lahve Povratne steklenice; Jan Sverak; ^e{ka, 2007 Paranoid Park Paranoid park; Gus van Sant; Francija, 2007 Sanxia haoren Mirno `ivljenje; Jia Zhang-ke; Kitajska, Hongkong, 2006 Belle de jour Lepotica dneva; Luis Bunuel; Francija, Italija, 1967 Izgnanie Izgon; Andrej Zvjagincev; Rusija, 2007 Actrices Igralke; Valeria Bruni Tedeschi; Francija, 2007 Mogari no mori Gozd `alovanja; Naomi Kawase; Francija, Japonska, 2007 Fay Grim Fay Grim; Hal Hartley; Nem~ija, ZDA, 2007 Les anges exterminateurs Angela uni~enja; Jean-Claude Brisseau; Francija, 2006 Proti vetru Kurz davor ist es passiert Zgodilo se je ravnokar; Anja Salomonowitz; Avstrija, 2006 Sang sattawat Sindromi in stoletje; Apichatpong Weerasethakul; Avstrija, Francija, Tajska, 2006 Hei yan quan No~em spati sam; Tsai Ming-liang; Avstrija, Francija, Tajvan, 2006 A Londoni férfi Mo` iz Londona; Bela Tarr; Francija, Nem~ija, Mad`arska, VB, 2007 Juventude em marcha Mladost na pohodu; Pedro Costa; Portugalska, Francija, 2006 Ekstravaganca Viva Viva; Anna Biller; ZDA, 2007 Kantoku – banzai! Slava filmarju!; Takeshi Kitano; Japonska, 2007 Dasepo sonyo Poredne gimnazijke; Je-yong Lee; J. Koreja, 2006 Brand Upon the Brain! O`igosani mo`gani!; Guy Maddin; Kanada, ZDA, 2006 Fong yuk Izgnanec; Johnnie To; Hongkong, Kitajska, 2006 Fokus: Zares neodvisni ameri[ki film ZOO ZOO; Robinson Devor; ZDA, 2007 I Am a Sex Addict Zasvojen sem s seksom; Caveh Zahedi; ZDA, 2005 Dance Party USA Plesna zabava; Aaron Katz; ZDA, 2006 Apart From That Ne glede na to; Jennifer Shainin; ZDA, 2006 Loren Cass Loren Cass; Chris Fuller; ZDA, 2006 Analog Days Analogni dnevi; Mike Ott; ZDA, 2006 Fokus: Romunija California Dreamin' (Nesfarsit) Sanje o Kaliforniji; Cristian Nemescu; Romunija, 2007 Marfa si banii Roba in cvenk; Cristi Puiu; Romunija, 2001 Hirtia va fi albastra Papir bo pomodrel; Radu Muntean; Romunija, 2006 Marilena de la P7 Marilena iz P7; Cristian Nemescu; Romunija, 2006 Visul lui Liviu Liviujeve sanje; Corneliu Porumboiu; Romunija, 2004 4 luni, 3 saptamini si 2 zile 4 meseci, 3 tedni in 2 dneva; Cristian Mungiu; Romunija, 2007 Retrospektiva: Otar Iosseliani @yl pev~ij drozg @ivel je pojo~i drozg; Otar Iosseliani; Sovjetska zveza, 1970 Adieu, plancher des vaches! Zbogom, rodna gruda; Otar Iosseliani; Francija, Italija, 1999 Lundi matin V ponedeljek zjutraj; Otar Iosseliani; Francija, Italija, 2002 Brigands, chapitre VII Razbojniki, 7. poglavje; Otar Iosseliani; Francija, Italija, Rusija, Gruzija, 1996 Otar Iosseliani, le merle siffler Otar Iosseliani, `vi`gajo~i kos; Julie Bertuccelli; Francija, 2006


Filmi od 1 do 29 Films From 1 to 29

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival Les favoris de la lune Lunini ljubljenci; Otar Iosseliani; Francija, Italija, 1984 La chasse aux papillons Lov na metulje; Otar Iosseliani; Francija, Italija, Nem~ija, 1992 Listopad Ko odpada listje; Otar Iosseliani; Sovjetska zveza, 1967 Jardins en automne Jesenski vrtovi; Otar Iosseliani; Francija, Italija, 2006 Retrospektiva: Roy Andersson Kärlekshistoria [vedska ljubezenska zgodba; Roy Andersson; [vedska, 1969 Sanger fran andra vaningen Pesmi iz drugega nadstropja; Roy Andersson; [vedska, 2000 Nagonting har hänt Nekaj se je zgodilo; Roy Andersson; [vedska, 1987 Härlig är jorden Ljubka je zemlja; Roy Andersson; [vedska, 1991 Giliap Giliap; Roy Andersson; [vedska, 1975 Posve^eno: James Benning One Way Boogie Woogie / 27 Years Later One Way Boogie Woogie / 27 let pozneje; James Benning; ZDA, 2006 James Benning: Circling the Image James Benning: obkro`iti podobo; Reinhard Wulf; Nem~ija, 2003 Ten Skies Deset podob neba; James Benning; ZDA, 2005 13 Lakes 13 jezer; James Benning; ZDA, 2004 Svet na kratko Ultima zi in decembrie Zadnji dan v decembru; Bogdan George Apetri; Romunija, 2006 Massima punizione Zadnja enajstmetrovka; Lorenzo Garzella; Italija, 2006 Szalontudo Vampi in ~ebula; Marton Szirmai; Mad`arska, 2006 Joyriders U`iva~ki; Rebecca Daly; Irska, 2006 Zondvloed Poplava; Peter Ghesquiere; Belgija, 2006 Entre potes Paco in Igor; Gregor Andol{ek; Francija, Slovenija, 2007 Dad O~e; Daniel Mulloy; VB, 2006 Liebeskrank Hrepene~ po ljubezni; [pela ^ade`; Nem~ija, Slovenija, 2007 + 39 + 39; Augusto Modigliani; Italija, 2007 19 12.–23. november 2008 Perspektive Ballast Balast; Lance Hamer; ZDA, 2008 Better Things Bolj{e stvari; Duane Hopkins; VB, 2008 Wonderful Town ^udovito mestece; Aditya Assarat; Tajska, 2007 Wellness Dobro po~utje; Jake Mahaffy; ZDA, 2008 Ex Drummer Ex bobnar; Koen Mortier; Belgija, 2007 Faro, la reine des eaux Faro, boginja voda; Salif Traore; Mali, Burkina Faso, Francija, Nem~ija, Kanada, 2007 Capitaine Achab Kapitan Ahab; Philippe Ramos; Francija, [vedska, 2007 Hunger Lakota; Steve McQueen; VB, 2008 Valu Neukro~eni bik; Umesh Vinayak Kulkarni; Indija, 2007 Diorthosi Pobolj{anje; Thanos Anastopoulos; Gr~ija, 2007 Regarde-moi Poglej me; Audrey Estrougo; Francija, 2007 Predpremiere Meche blanche, les aventures du petit castor Beli pramen: pustolov{~ine malega bobra; Philippe Calderon; Francija, 2008 Un conte de Noel Bo`i~na zgodba; Arnaud Desplechin; Francija, 2008 Tropa de elite Elitni vod; José Padilha; Brazilija, 2007 Gomorra Gomorra; Matteo Garrone; Italija, 2008 Inju, la bete dans l'ombre Inju, zver v senci; Barbet Schroeder; Francija, 2008 Bikur ha-tizmoret Izgubljeni orkester; Eran Kolirin; Izrael, Francija, 2007 Adoration Ob~udovanje; Atom Egoyan; Kanada, 2008 Padre nuestro O~e na{; Christopher Zalla; ZDA, 2007 Entre les murs Razred; Laurent Cantet; Francija, 2008 Shine a Light Shine a Light; Martin Scorsese; VB, ZDA, 2008 El orfanato Siroti{nica; Juan Antonio Bayona; [panija, Mehika, 2007 Centochiodi Sto `ebljev; Ermanno Olmi; Italija, 2007 Kunsten a tenke negativt Umetnost negativnega mi{ljenja; Bard Breien; Norve{ka, 2007 Waltz with Bashir Val~ek z Ba{irjem; Ari Folman; Izrael, Francija, Nem~ija, 2008

Vicky Cristina Barcelona Vicky Cristina Barcelona; Woody Allen; [panija, ZDA, 2008 Forever Za vedno; Damjan Kozole; Slovenija, 2008 Kralji in kraljice Er shi si cheng ji 24 city; Jia Zhang-ke ; Kitajska, 2008 Achilles to kame Ahil in `elva; Takeshi Kitano; Japonska, 2008 Happy-Go-Lucky Kar brez skrbi; Mike Leigh; VB, 2008 Katyn Katin; Andrzej Wajda; Poljska, 2007 Le silence de Lorna Lornin molk; Jean-Pierre Dardenne; Belgija, Francija, Italija, 2008 Maradona by Kusturica Maradona; Emir Kusturica; [panija, Francija, 2008 Le voyage du ballon rouge Potovanje rde~ega balona; Hou Hsiao-hsien; Francija, 2007 Les amours d'Astree et de Celadon Romanca med Astree in Celadonom; Eric Rohmer; Francija, Italija, [panija, 2007 Encounters at the End of the World Sre~anja na koncu sveta; Werner Herzog; ZDA, 2007 Standard Operating Procedure Standardni postopek; Errol Morris; ZDA, 2008 Aruitemo aruitemo [e vedno zdru`eni; Hirokazu Kore-eda; Japonska, 2008 Cztery noce z Anna [tiri no~i z Anno; Jerzy Skolimowski; Poljska, Francija, 2008 Jitsuroku rengô sekigun: asama sansô e no michi Zdru`ena rde~a armada; Koji Wakamatsu; Japonska, 2007 Panorama svetovnega filma Boy A Fant A; John Crowley; VB, 2007 Julia Julija; Erick Zonca; Francija, Belgija, Mehika, ZDA, 2008 Kino Lika Kino Lika; Dalibor Matani}; Hrva{ka, 2008 La graine et le mulet Kuskus; Abdel Kechiche; Francija, 2007 Momma's Man Mamin sinko; Azazel Jacobs; ZDA, 2008 Il divo Mogo~ne`; Paolo Sorrentino; Italija, Francija, 2008 Luchshee vremya goda Najlep{i ~asi; Svetlana Proskurina; Rusija, 2008 Restless Nemirna kri; Amos Kollek; Izrael, Nem~ija, Francija, Belgija, 2008 Deti noci No~ne ptice; Michaela Pavlátová; ~e{ka, 2008 Afterschool Po pouku; Antonio Campos; ZDA, 2008 Revanche Povra~ilo; Götz Spielmann; Avstrija, 2008 Jas sum od Titov Veles Sem iz Titovega Velesa; Teona Mitevska; Makedonija, Slovenija, 2007 Snijeg Sneg; Aida Begi}; BiH, Francija, Iran, Nem~ija, 2008 Somers Town Somers Town; Shane Meadows; VB, 2008 La question humaine Vpra{anje ~love~nosti; Nicolas Klotz; Francija, 2007 Proti vetru Alexandra Aleksandra; Aleksandr Sokurov; Rusija, Francija, 2007 Stellet licht Tiha svetloba; Carlos Reygadas; Mehika, Francija, Nem~ija, 2007 Üç maymun Tri opice; Nuri Bilge Ceylan; Tur~ija, Francija, Italija, 2008 Histoire(s) du cinema Zgodovine filma; Jean-Luc Godard; Francija, 1998 Ekstravaganca Otto: or, Up With Dead People Otto, gejevski zombi; Bruce La Bruce; Nem~ija, Kanada, 2007 Rec Snemaj!; Jaume Balaguero; [panija, 2007 Lat den rätte komma in Vampirska ljubezen; Tomas Alfredson; [vedska, 2008 A l'intérieur Znotraj; Alexandre Bustillo, Julien Maury; Francija, 2007 Fokus: Sodobni katalonski film Dies d'agost Avgustovski dnevi; Marc Recha; [panija, 2006 Cravan vs. Cravan Cravan proti Cravanu; Isaki Lacuesta; [panija, 2002 Honor de cavalleria ^ast vitezov; Albert Serra; [panija, 2006 Unas fotos ... en la ciudad de Sylvia Fotografije ... v Silvijinem mestu; José Luis Guerin; [panija, 2007 Más allá del espejo Onstran ogledala; Joaquim Jorda; [panija, 2006 El cant dels ocells Pesem ptic; Albert Serra; [panija, 2008 Die Stille vor Bach Ti{ina pred Bachom; Pere Portabella; [panija, 2007 En la ciudad de Sylvia V Silvijinem mestu; Jose Luis Guerin; [panija, 2007 Pont de Varsovia Var{avski most; Pere Portabella; [panija, 1990

167


Filmi od 1 do 29 Films From 1 to 29

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival Retrospektiva: Adoor Gopalakrishnan Mukhamukham Iz o~i v o~i; Adoor Gopalakrishnan; Indija, 1984 Swayamvaram Izbira posameznika; Adoor Gopalakrishnan; Indija, 1972 Anantaram Monolog; Adoor Gopalakrishnan; Indija, 1987 Kathapurushan Osrednji junak; Adoor Gopalakrishnan; Indija, 1995 Elippathayam Past za podgane; Adoor Gopalakrishnan; Indija, 1981 Nizhalkkuthu Rabljeva dilema; Adoor Gopalakrishnan; Indija, Francija, Nizozemska, [vica, 2002 Naalu pennungal [tiri `enske; Adoor Gopalakrishnan; Indija, 2007 Kodiyettam Vstajenje; Adoor Gopalakrishnan; Indija, 1977 Mathilukal Zaporni{ki zidovi; Adoor Gopalakrishnan; Indija, 1990 Vidheyan Zasu`njen; Adoor Gopalakrishnan; Indija, 1993 Retrospektiva: Terence Davies The House of Mirth Hi{a radosti; Terence Davies; VB, Francija, ZDA, Nem~ija, 2000 The Long Day Closes Konec dolgega dne; Terence Davies; VB, 1992 The Neon Bible Neonska biblija; Terence Davies; VB, 1995 Of Time and the City O ~asu in mestu; Terence Davies; VB, 2008 Distant Voices, Still Lives Oddaljeni glasovi, tiho`itja; Terence Davies; VB, 1988 The Terence Davies Trilogy Trilogija Terenca Daviesa; Terence Davies; VB, 1984 Posve^eno: @elimir @ilnik Kenedi se `eni Kenedi se poro~i; @elimir @ilnik; Srbija, 2007 Kenedi se vra~a ku~i Kenedi se vra~a domov; @elimir @ilnik; Srbija, 2003 Gde je dve godine bio Kenedi? Kenedi, izgubljen in najden; @elimir @ilnik; Srbija, 2005 Svet na kratko Agape Agape; Slobodan Maksimovi}; Slovenija, 2007 De onbaatzuchtigen Altruisti; Koen Dejaegher; Belgija, 2008 Frankie Frankie; Darren Thornton; Irska, 2007 KJFG no. 5 KJFG no. 5; Alexei Alexeev; Mad`arska, 2008 Scurta plimbare cu masina Kratka vo`nja; Paul Negoescu; Romunija, 2008 The Apology Line Linija za opravi~evanje; James Lees; VB, 2007 Love You More Ljubim te bolj; Sam Taylor-Wood; VB, 2007 Ich träume nicht auf Deutsch Ne sanjam v Nem{~ini; Ivana Lalovi}; [vica, BiH, 2008 Procrastination Odla{anje; Johnny Kelly; VB, 2007 O zi buna de plaja Odli~en dan za kopanje; Bogdan Mustata; Romunija, 2008 Reflections Refleksije; Ho Tzu-Nyen; Singapur, 2007 The Pearce Sisters Sestri Pearce; Luis Cook; VB, 2007 Raak Stik; Hanro Smitsman; Nizozemska, 2006 Vem Vem; Jan Cvitkovi~; Slovenija, Mad`arska, 2008 Vsakdan ni vsak dan Vsakdan ni vsak dan; Martin Turk; Slovenija, 2008 Vu~ko Vu~ko; Matev` Luzar; Slovenija, 2007 Tierra y pan Zemlja in kruh; Carlos Armelia; Mehika, 2008 20 11.–22. november 2009 Perspektive Crnci ^rnci; Goran Devi}; Hrva{ka, 2009 Home Dom; Ursula Meier; [vica, Francija, Belgija, 2009 Aquele querido mes de agosto Na{ ljubi mesec avgust; Miguel Gomes; Portugalska, Francija, 2008 Politist, adj. Policijski, pridevnik; Corneliu Porumboiu; Romunija, 2009 Go Get Some Rosemary Prinesi mi ro`marin; Ben Safdie; ZDA, 2009 Exploding Girl Punca in dva fanta; Bradley Rust Gray; ZDA, 2009 Unmade Beds Razmetane postelje; Alexis Dos Santos; VB, 2008 La nana Slu`kinja; Sebastián Silva; ^ile, Mehika, 2009 Tulpan Tulpan; Sergej Dvortsevoj; Nem~ija, Kazahstan, Rusija, Poljska, [vica, 2008 J'ai tue ma mere Ubil sem svojo mamo; Xavier Dolan; Kanada, 2009 Apenas o fim Zadnji randi; Matheus Souza; Brazilija, 2009

168

PREDPREMIERE Antichrist Antikrist; Lars von Trier; Danska, 2009 White Material Belka; Claire Denis; Francija, 2009 Beogradski fantom Beograjski fantom; Jovan Todorovi}; Srbija, Mad`arska, Bolgarija, 2009 Coco Chanel & Igor Stravinsky Coco Chanel in Igor Stravinski; Jan Kounen; Francija, 2009 Countess Grofica; Julie Delpy; Francija, Nem~ija, 2009 Frygtelig lykkelig Grozljivo sre~en; Henrik Ruben Genz; Danska, 2009 Capitalism: A Love Story Kapitalizem: Ljubezenska zgodba; Michael Moore; ZDA, 2009 Soul Kitchen Kuhinja z du{o; Fatih Akin; Nem~ija, 2009 Louise-Michel Louise-Michel; Gustave de Kervern; Francija, 2008 Adventureland Lunapark; Greg Mottola; ZDA, 2009 Limits of Control Meje razuma; Jim Jarmusch; [panija, ZDA, Japonska, 2009 Big River Man Mo`, ki je premagal Amazonko; John Maringouin; ZDA, Slovenija, 2008 Nord Sever; Rune Denstad Langlo; Norve{ka, 2009 Amintiri din epoca de aur Zgodbe iz zlate dobe; Cristian Mungiu; Romunija, Francija, 2009 Los abrazos rotos Zlomljeni objemi; Pedro Almodovar; [panija, 2009 KRALJI IN KRALJICE Das weisse Band Beli trak; Michael Haneke; Avstrija, Nem~ija, 2009 Les herbes folles Divje trave; Alain Resnais; Francija, Italija, 2009 Morfii Morfij; Aleksej Balabanov; Rusija, 2008 In the Electric Mist Naelektrena meglica; Bertrand Tavernier; Francija, ZDA, 2009 Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans Pokvarjeni poro~nik: New Orleans; Werner Herzog; ZDA, 2009 Un prophete Prerok; Jacques Audiard; Francija, Italija, 2009 The Girlfriend Experience Romanca na poziv; Steven Soderbergh; ZDA, 2009 Nanayomachi Sedem no~i; Naomi Kawase; Japonska, Francija, 2008 Sound of Insects: Record of a Mummy Zvok `u`elk: Zapiski mumificiranega trupla; Peter Liechti; [vica, 2009 PANORAMA SVETOVNEGA FILMA Fish Tank Akvarij; Andrea Arnold; VB, 2009 Un chat un chat Bobu bob; Sophie Fillieres; Francija, 2009 Sin nombre Brez imena; Cary Fukunaga; Mehika, ZDA, 2009 Bronson Bronson; Nicolas Winding Refn; VB, 2009 Birdwatchers – La terra degli uomini rossi De`ela Guarani indijancev; Marco Bechis; Brazilija, Italija, 2008 O'Horten Gospod Horten; Bent Hamer; Norve{ka, Nem~ija, Francija, 2007 Katalin Varga Katalin Varga; Peter Strickland; VB, Romunija, Mad`arska, 2009 Cea mai fericita fata din lume Najsre~nej{e dekle na svetu; Radu Jude; Romunija, Francija, Nizozemska, 2009 Storm Nevihta; Hans; Christian Schmid; Nem~ija, Danska, Nizozemska, 2009 Panique au village Panika na vasi; Stephane Aubier; Belgija, Luksemburg, Francija, 2009 Bumazhny soldat Papirnati vojak; Aleksej German ml.; Rusija, 2008 Rysa Praska; Michal Rosa; Poljska, 2008 Wolke Neun V devetih nebesih; Andreas Dresen; Nem~ija, 2008 Easier with Practice Vaja dela mojstra; Kyle Patrick Alvarez; ZDA, 2009 Tout est pardonné Vse je opro{~eno; Mia Hansen; Love; Francija, 2007 Alle Anderen Vsi drugi; Maren Ade; Nem~ija, 2009 EKSTRAVAGANCA Valhalla Rising Bo`ji bojevnik; Nicolas Winding Refn; Danska, VB, 2009 Kala malam bulan mengambang Ko pride polna luna; Mohamad Mohd Khalid; Malezija, 2008 Yi ngoi Nezgoda; Cheang Pou-soi; Hongkong, 2009 Paradise TV Paradise TV; Dra`en [tader; Slovenija, 2010 Mock up on Mu Svet gre k vragu; Craig Baldwin; ZDA, 2008 Tokyo Onlypic Tokijska nora olimpijada; Riichiro Mashima; Japonska, 2008 Chugyeogja Zasledovalec; Na Hong-jin; J. Koreja, 2008


Filmi od 1 do 29 Films From 1 to 29

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival KINOBALON Crin blanc: Le cheval sauvage Bela griva: divji konj; Albert Lamorisse; Francija, 1953 Fighter Borka; Natasha Arthy; Danska, 2007 Joulutarina Bo`i~na zgodba; Juha Wuolijoki; Finska, 2007 Duggholufólkid Nenavadna dogodiv{~ina; Ari Kristinsson; Islandija, 2007 Le ballon rouge Rde~i balon; Albert Lamorisse; Francija, 1956 Sebil-e mardouneh Zaviti brki; Javad Ardakani; Iran, 2007 Turtle: The Incredible Journey @elvino osupljivo potovanje; Nick Stringer; VB, Avstrija, 2009 FOKUS: DEKLETA IZ JU@NE AMERIKE Madeinusa Madeinusa; Claudia Llosa; Peru, [panija, 2005 La teta asustada Mleko bridkosti; Claudia Llosa; Peru, [panija, 2009 El nino pez Otrok riba; Lucia Puenzo; Argentina, [panija, Francija, 2009 Una semana solos Po~itnice brez star{ev; Celina Murga; Argentina, 2008 La Niña santa Sveto dekle; Lucrecia Martel; Argentina, [panija, Italija, 2004 Turistas Turisti; Alicia Scherson; ^ile, 2009 RETROSPEKTIVA: 1989–2009, 20 LET PADCA ZIDU Out of the Present Izven sedanjosti; Andrei Ujica; Nem~ija, 1995 Leipzig im Herbst Leipzig jeseni; Andreas Voigt; Nem~ija, 1990 Winter adé Po zimi pride pomlad; Helke Misselwitz; DDR, 1987 Petition: La cour des plaignants Prito`ba; Zhao Liang; Kitajska, Francija, VB, [vica, Belgija, Finska, 2009 12:08 A fost sau n-a fost? Smo imeli revolucijo ali ne?; Corneliu Porumboiu; Romunija, 2006 Von wegen Stranpota; Uli M. Schueppel; Nem~ija, 2009 The Gate of Heavenly Peace Trg nebe{kega miru; Carma Hinton; ZDA, 1995 Uwe Johnson sieht fern Uwe Johnson gleda televizijo; Saskia Walker; Nem~ija, 2006 Videogramme einer Revolution Videogram neke revolucije; Harun Farocki; Nem~ija, 1992 Die Mauer Zid; Jürgen Böttcher; Nem~ija, 1991 RETROSPEKTIVA: MICHAEL HANEKE 71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls 71 fragmentov kronologije naklju~ja; Michael Haneke; Avstrija, Nem~ija, 1994 Benny's Video Bennyjev video; Michael Haneke; Avstrija, [vica, 1992 Das Schloss Grad; Michael Haneke; Nem~ija, Avstrija, 1997 Und was kommt danach? In kaj pride potem?; Michael Haneke; Nem~ija, 1974 Wer war Edgar Allan? Kdo je bil Edgar Allan?; Michael Haneke; Avstrija, 1984 Lemminge, Teil 1: Arkadien Lemingi, 1 del: Arkadija; Michael Haneke; Avstrija, Nem~ija, 1979 Lemminge, Teil 2: Verletzungen Lemingi, 2. del: Rane; Michael Haneke; Avstrija, Nem~ija, 1979 Der siebente Kontinent Sedmi kontinent; Michael Haneke; Avstrija, 1989 Drei Wege zum See Tri poti k jezeru; Michael Haneke; Nem~ija, Avstrija, 1976 Die Rebellion Upor; Michael Haneke; Avstrija, 1993 SVET NA KRATKO Arena Arena; João Salaviza; Portugalska, 2009 Bingo Bingo; Timur Ismailov; Nizozemska, 2009 Day in Venice Dan v Benetkah; Rok Bi~ek; Slovenija, 2008 Goda rad Dober nasvet; Andreas Tibblin; [vedska, 2008 Hammerhead Kladvenica; Sam Donovan; VB, 2009 Il torneo Tekma; Michele Alhaique; Italija, 2008 Jade Jade; Daniel Elliott; VB, 2009 Missen Odsotna; Jochem de Vries; Nizozemska, 2009 Nice Shootin' Cowboy Natan~ni kavboj; Ben Phelps; Avstralija, 2008 Posrednikat Posrednik; Dragomir Sholev; Bolgarija, 2008 Stealing the Corn Rabutanje koruze; Martin Turk; Slovenija, 2009 The Door Vrata; Juanita Wilson; Irska, 2008 The Ground Beneath Tla pod nogami; Rene Hernandez; VB, 2008 Tulum Zabava; Dalibor Matani}; Hrva{ka, 2009 Variációk Variacije; Krisztina Esztergályos; Mad`arska, 2009

21 10.–21. november 2010 PERSPEKTIVE Au voleur Ljubimca na begu; Sarah Leonor; Francija, 2009 Alamar Na morje!; Pedro Gonzalez; Rubio; Mehika, 2009 Winter's bone Na sledi o~etu; Debra Granik; ZDA, 2010 The unloved Neljubljena; Samantha Morton; VB, 2009 O~a O~a; Vlado [kafar; Slovenija, 2010 Paraiso Paradi`; Hector Galvez; Peru, [panija, Nem~ija, 2009 Kynodontas Podo~nik; Yorgos Lanthimos; Gr~ija, 2009 Los viajes del viento Potovanja vetra; Ciro Guerra; Kolumbija, Nem~ija, Nizozemska, Argentina, 2009 Norteado Proti severu; Rigoberto Perezcano; Mehika, [panija, 2009 Chaque jour est une fête Vsak dan je fe{ta; Dima El-Horr; Francija, Libanon, Nem~ija, 2009 PREDPREMIERE Ajami Ad`ami; Scandar Copti; Nem~ija, Izrael, 2009 Biutiful ^u do vi to; Alejandro González Inarritu; [panija, Mehika, 2009 The Good Heart Dobro srce; Dagur Kari; Islandija, Danska, Nem~ija, ZDA, Francija, 2009 Draquila l'italia che trema Draquila; Sabina Guzzanti; Italija, 2010 Yo, tambien Jaz bi tudi; Antonio Naharro; [panija, 2009 Kak ja provjol etim letom Kako sem pre`ivel to poletje; Aleksej Popogrebski; Rusija, 2010 Lebanon Libanon; Samuel Maoz; Libanon, Francija, Nem~ija, Izrael, 2009 Lourdes Lurd; Jessica Hausner; Avstrija, Francija, Nem~ija, 2009 Mammuth Mammuth; Gustave de Kervern; Francija, 2010 Bal Med; Semih Kaplanoglu; Tur~ija, Nem~ija, 2010 Les amours imaginaires Nami{ljene ljubezni; Xavier Dolan; Kanada, 2010 Ondine Ondine; Neil Jordan; Irska, ZDA, 2009 Copie conforme Overjena kopija; Abbas Kiarostami; Francija, Italija, Iran, 2010 El secreto de sus ojos Skrivnost njihovih o~i; Juan José Campanella; Argentina, [panija, 2009 Loong Boonmee raleuk chat Stric boonnmee se spominja; Apichatpong Weerasethakul; Tajska, VB, Nem~ija, Francija, [panija, Nizozemska, 2010 Another Year [e eno leto; Mike Leigh; VB, 2010 Somewhere Tam nekje; Sofia Coppola; ZDA, 2010 Tamara Drewe Tamara Drewe; Stephen Frears; VB, 2010 Ve~ nas bo, prej bomo na cilju Ve~ nas bo, prej bomo na cilju; Janez Jan{a; Slovenija, 2010 KRALJI IN KRALJICE Aurora Aurora; Cristi Puiu; Romunija, Francija, Nem~ija, [vica, 2010 Besa Besa; Srdjan Karanovi}; Srbija, Slovenija, Francija, Mad`arska, Hrva{ka, 2009 Des hommes et des dieux Bo`ji mo`je; Xavier Beauvois; Francija, 2010 Chantrapas Chantrapas; Otar Iosseliani; Francija, 2010 Kyatapira Gosenica; Koji Wakamatsu; Japonska, 2010 Hadewijch Hadewijch; Bruno Dumont; Francija, 2009 Hahaha Hahaha; Hong Sang-soo; J. Koreja, 2010 Un homme qui crie Kri~e~i mo`; Mahamat; Saleh Haroun; Francija, ^ad, Belgija, 2010 Shi Poezija; Lee Chang-dong; J. Koreja, 2010 Carancho Zavarovalni{ka prevara; Pablo Trapero; Argentina, Francija, J. Koreja, 2010 PANORAMA SVETOVNEGA FILMA Curling Curling; Denis Coté; Kanada, 2010 The Tree Drevo; Julie Bertuccelli; Francija, Avstralija, 2010 Hanyo Gospodinja; Im Sang-soo; J. Koreja, 2010 Eid milad Laila Lailin rojstni dan; Rashid Masharawi; Palestina, Nizozemska, 2008 Une vie toute neuve Novo `ivljenje; Ounie Lecomte; Francija, J. Koreja, 2009 Los condenanos Obsojeni; Isaki Lacuesta; [panija, 2009 Le père des mes enfants O~e mojih otrok; Mia Hansen-Løve; Francija, Nem~ija, 2009

169


Filmi od 1 do 29 Films From 1 to 29

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival Kasi az gorbehaye irani khabar nadareh Perzijske rokerske ma~ke; Bahman Ghobadi; Iran, 2009 La pivellina Pun~ka; Rainer Frimmel; Italija, Avstrija, 2009 R R; Tobias Lindholm; Danska, 2010 Cold weather Slabo vreme; Aaron Katz; ZDA, 2010 Stella Stella; Sylvie Verheyde; Francija, 2008 Stones in Exile Stonesi v izgnanstvu; Stephen Kijak; VB, ZDA, 2010 Technotise: Edit i ja Technotise: Edit in jaz; Aleksa Gaji}; Srbija, 2009 The White Stripes: Under Great White Northern Ligh The White Stripes: Pod belo arkti~no svetlobo; Emmett Malloy; ZDA, 2009 Marti, dupa craciun Torek, po bo`i~u; Radu Muntean; Romunija, 2010 Tournee Turneja; Mathieu Amalric; Francija, 2010 Ostavljeni Zapu{~eni; Adis Bakra~; BiH, Francija, Hrva{ka, Srbija, 2010 Life During Wartime @ivljenje med vojno; Todd Solondz; ZDA, 2009 EKSTRAVAGANCA Amer Amer; Helene Cattet; Francija, Belgija, 2009 Shinboru Simbol; Hitoshi Matsumoto; Japonska, 2009 La casa muda Tiha hi{a; Gustavo Hernandez; Urugvaj, 2009 Buried Zakopan; Rodrigo Cortés; [panija, 2010 San qiang pai an jing qi @enska, pi{tola in {pageterija; Zhang Yimou; Kitajska, 2010 KINOBALON Magiczne drzewo ^arobno drevo; Andrzej Maleszka; Poljska, 2009 C'est pas moi, je le jure! Jaz `e ne, prise`em!; Philippe Falardeau; Kanada, Francija, 2008 Na pude aneb Kdo má dneska narozeniny? Kdo ima danes rojstni dan?; Jiri Barta; ^e{ka, Slova{ka, 2001 Le petit Nicholas Mali Nikec; Laurent Tirard; Francija, Belgija, 2009 Starija sestra Punam Starej{a sestra Punam; Lucian Muntean; Srbija, 2009 RETROSPEKTIVA: MESTNE SIMFONIJE Helsinki, ikuisesti Helsinki za vedno; Peter von Bagh; Finska, 2009 Get Out of the Car Izstopi iz avta; Thom Andersen; ZDA, 2010 London London; Patrick Keiller; VB, 1994 Los Los; James Benning; ZDA, 2001 Los Angeles Plays Itself Los Angeles skozi film; Thom Andersen; ZDA, 2003 Na son~ni strani ceste Na son~ni strani ceste; Matja` Klop~i~; Slovenija, 1959 Der Himmel über Berlin Nebo nad Berlinom; Wim Wenders; Nem~ija, Francija, 1987 Porto da minha infancia Porto moje mladosti; Manoel de Oliveira; Portugalska, Francija, 2010 Roma Rim (restavrirana kopija); Federico Fellini; Italija, Francija, 1972 Megacities Velemesta; Michael Glawogger; Avstrija, [vica, 1998 Chain Veriga; Jem Cohen; Nem~ija, ZDA, 2004 Kyoto uzumasa koimonogatari Zgodba iz Kjota; Yoji Yamada; Japonska, 2010 FOKUS: BERLINSKA [OLA Sehnsucht Hrepenenje; Valeska Grisebach; Nem~ija, 2006 Jerichow Jerichow; Christian Petzold; Nem~ija, 2008 Madonnen Madone; Maria Speth; Nem~ija, [vica, Belgija, 2007 Mein langsames Leben Moje le`erno `ivljenje; Angela Schanelec; Nem~ija, 2001 Toter Mann Mrtvec; Christian Petzold; Nem~ija, 2001 Die innere Sicherheit Notranji mir; Christian Petzold; Nem~ija, 2000 Der Wald vor lauter Bäumen Osamljena; Maren Ade; Nem~ija, 2003 Der Räuber Ropar; Benjamin Heisenberg; Nem~ija, Avstrija, 2009 Im Schatten V senci; Thomas Arslan; Nem~ija, 2010 POSVE^ENO: BRILLANTE MENDOZA Lola Babica; Brillante Mendoza; Francija, Filipini, 2009 Kinatay Klavnica; Brillante Mendoza; Francija, Filipini, 2009 Foster Child Posvojenec; Brillante Mendoza; Filipini, 2007 Serbis Stre`ba; Brillante Mendoza; Francija, Filipini, 2008 POSVE^ENO: ELIA SULEIMAN Yadon ilaheyya Bo`je posredovanje; Elia Suleiman; Francija, Palestina, Nem~ija, 2002

170

The Time That Remains ^as, ki ostaja; Elia Suleiman; Francija, VB, Italija, Belgija, 2009 Chronicle of Disappearance Kronika izginotja; Elia Suleiman; Palestina, Francija, Nem~ija, Izrael, 1996 Introduction to the End of an Argument Uvod v konec prerekanja; Elia Suleiman; Kanada, 1990 SVET NA KRATKO Micky bader Micky se kopa; Frida Kempff; [vedska, Danska, 2010 12 Jahre 12 let; Daniel Nocke; Nem~ija, 2010 Al-gondorji ^evljar; Ahd Kamel; Savdska Arabija, 2009 Hyvä meininki Dobre stvari; Niina Suominen; Finska, 2009 Anasaari A Anasaari A; Hannes Vartiainen; Finska, 2009 Ja ja, nein nein Ja ja, ne ne; Ulrich Schaffner; [vica, 2009 Sinna mann Jezen mo`; Anita Killi; Norve{ka, 2009 Muscles Mi{ice; Edward Housden; Avstralija, 2009 The Six Dollar Fifty Man Mo{ki vreden {est dolarjev petdeset; Louis Sutherland; Nova Zelandija, 2010 On the Run with Abdul Na begu z Abdulom; David Lale, Kristian Hove; VB, 2009 Strange Lights Nenavadne lu~i; Joe King; VB, 2009 Rita Rita; Fabio Grassadonia; Italija, 2009 Venus vs me Venus proti meni; Nathalie Teirlinck; Belgija, 2010 A Bike Ride Vo`nja s kolesom; Bernard Attal; ZDA, 2009 Lebendkontrolle Vse`ivljenjski nadzor; Florian Schewe; Nem~ija, 2010 KINO-INTEGRAL H(i)j H(i)j; Guillaume Cailleau; Nem~ija, 2009 Origin of the Species Izvor vrst; Ben Rivers; VB, 2008 Je criais contre la vie. Ou pour elle Kri~ala sem proti `ivljenju. Ali zanj; Vergine Keaton; Francija, 2009 Von Linz nach Venedig Od Linza do Benetk; Florian Sedmak; Avstrija, 2010 Razglednice Razglednice; Nika Autor; Slovenija, 2010 Please Say Something Reci `e kaj; David O'Reilly; Irska, Nem~ija, 2010 Still in Cosmos Zamrznjen v vesolju; Takashi Makino; Japonska, 2009 22 9.–20. november 2011 PERSPEKTIVE 22 Mei 22 maj; Koen Mortier; Belgija, 2010 Attenberg Attenberg; Athina Rachel Tsangari; Gr~ija, 2010 Die Vaterlosen Brez o~eta; Marie Kreutzer; Avstrija, 2011 Finisterrae Finisterrae; Sergio Caballero; [panija, 2010 Izlet Izlet; Nejc Gazvoda; Slovenija, 2011 Vete más lejos Alicia Naprej, Alicia; Elisa Miller; Mehika, 2010 Tomboy Pobalinka; Céline Sciamma; Francija, 2011 Todos tus muertos Vsi va{i mrtveci; Carlos Moreno; Kolumbija, 2011 Take Shelter Zakloni{~e; Jeff Nichols; ZDA, 2011 Historias que so existem quando lembradas Zgodbe, ki se jih spominjamo; Julia Murat; Brazilija, Francija, Argentina, 2010 PREDPREMIERE Incendies @enska, ki poje; Dennis Villeneuve; Kanada, Francija, 2010 Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora E Outro Elitni vod 2; Jose Padilha; Brazilija, 2010 Le gamin au vélo Fant s kolesom; Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne; Belgija, Francija, Italija, 2011 Potiche Gospodinja; François Ozon; Francija, 2010 Habemus Papam Habemus Papam: Imamo pape`a; Nanni Moretti; Italija, Francija, 2010 La piel que habito Ko`a, v kateri `ivim; Pedro Almodóvar; [panija, 2011 Le Havre Le Havre; Aki Kaurismaki; Finska, Francija, Nem~ija, 2011 Melancholia Melanholija; Lars von Trier; Danska, [vedska, Francija, Nem~ija, 2011 A Dangerous Method Nevarna metoda; David Cronenberg; VB, Nem~ija, Kanada, [vica, 2011 Listy do M. Pisma sv. Nikolaju; Mitja Okorn; Poljska, 2011 We Need to Talk About Kevin Pogovoriti se moramo o Kevinu; Lynne Ramsay; VB, 2011


Filmi od 1 do 29 Films From 1 to 29

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival The Guard Policist; John Michael McDonagh; Irska, 2011 Midnight in Paris Polno~ v Parizu; Woody Allen; [panija, ZDA, 2011 Gianni e le donne Sol `ivljenja; Gianni Di Gregorio; Italija, 2011 Tyrannosaur Tiranozaver; Paddy Considine; VB, 2011 Halt auf freier Strecke Ustavljen na poti; Andreas Dresen; Nem~ija, Francija, 2011 Wuthering Heights Viharni vrh; Andrea Arnold; VB, 2011 Till det som är vackert Vse tiste lepe stvari; Lisa Langseth; [vedska, 2010 Les femmes du 6eme étage @enske iz 6. nadstropja; Philippe Le Guay; Francija, 2010 KRALJI IN KRALJICE Bir Zamanlar Anadolu'da Bilo je neko~ v Anatoliji; Nuri Bilge Ceylan; Tur~ija, BiH, 2011 Pa negre ^rni kruh; Agusti Villaronga; [panija, Francija, 2011 Elena Elena; Andrej Zvjagincev; Rusija, 2011 Faust Faust; Aleksandr Sokurov; Rusija, Nem~ija, 2011 Ko~egar Kurja~; Aleksej Balabanov; Rusija, 2010 Essential Killing Nujno ubijanje; Jerzy Skolimowski; Poljska, Norve{ka, Irska, Mad`arska, 2010 Peremirie Premirje; Svetlana Proskurina; Rusija, 2010 Les neiges du Kilimandjaro Sneg na Kilimanjaru; Robert Guediguian; Francija, 2011 Shame Sramota; Steve McQueen; VB, 2010 A torinói ló Torinski konj; Béla Tarr; Mad`arska, Nem~ija, Francija, [vica, ZDA, 2010 Noruwei no mori Norve{ki gozd; Tran Anh Hung; Japonska, 2010 PANORAMA SVETOVNEGA FILMA 17 Filles 17 deklet; Delphine Coulin; Francija, 2011 Kantai Gostoljubje; Koji Fukada; Japonska, 2010 Michael Michael; Markus Schleinzer; Avstrija, 2011 Nana Nana; Valerie Massadian; Francija, 2011 Svinalängorna Onstran; Pernilla August; [vedska, Finska, 2010 Orkestar Orkester; Pjer @alica; BiH, 2011 Oslo, 31. August Oslo, 31. avgusta; Joachim Trier; Norve{ka, 2011 Nanga Parbat Nanga Parbat; Joseph Vilsmaier; Nem~ija, 2011 Polisse Policija; Maiwenn Le Besco; Francija, 2011 Here Pot po Armeniji; Braden King; ZDA, 2010 Mi{en Tar~a; Aleksandr Zeldovi~; Rusija, 2011 Terri Terri; Azazel Jacobs; ZDA, 2011 You are Here Tukaj si; Daniel Cockburn; Kanada, 2010 Podslon Zavetje; Dragomir [olev; Bolgarija, 2010 Play Igra; Ruben Ostlund; [vedska, 2011 The Color Wheel Obarvani volan; Alex Ross Perry; ZDA, 2011 EKSTRAVAGANCA Rubber Guma; Quentin Dupieux; Francija, 2010 Denjin Zaboga: Gekijo ban Karate-Robo Zaborgar; Noboru Iguchi; Japonska, 2011 Trolljegeren Lovec na trole; André Ovredal; Norve{ka, 2010 Viva Riva! Naj `ivi Riva!; Djo Munga; Kongo, Belgija, Francija, 2010 Vampires Vampirji; Vincent Lannoo; Belgija, 2010 KINOBALON Magic Journey to Africa ^arobno potovanje v Afriko; Jordi Llompart; [panija, 2010 Kuky se vraci Kuki se vra~a; Jan Sverák; ~e{ka, 2010 Koyaa Lajf je ~ist odbit Koyaa Lajf je ~ist odbit; Kolja Saksida; Slovenija, 2011 Foeksia de miniheks Mala ~arovnica Fuksija; Johan Nijenhuis; Nizozemska, 2010 Keeper'n til Liverpool Vratar Liverpoola; Arild Andersen; Norve{ka, 2010 Zoomerne Zoomerja; Christian E. Christiansen; Danska, 2009 Jorgen + Anne = sant Jorgen + Anne = za vedno; Anne Sewitsky; Norve{ka, 2011 FOKUS: MLADI GR[KI FILM Alpeis Alpe; Yorgos Lanthimos; Gr~ija, 2011 Kinetta Kinetta; Yorgos Lanthimos; Gr~ija, 2005

Spirtokouto Sod smodnika; Yannis Economides; Gr~ija, 2002 The Slow Business Of Going Sposojeni spomini; Athina Rachel Tsangari; Gr~ija, 2000 Strella Strella; Panos H. Koutras; Gr~ija, 2009 Macherovgaltis Zahrbtne`; Yannis Economides; Gr~ija, 2010 Wasted Youth Zapravljena mladost; Argyris Papadimitropoulos; Gr~ija, 2011 RETROSPEKTIVA: DAVID CRONENBERG Stereo Stereo; David Cronenberg; Kanada, 1969 Crimes of the Future Zlo~ini prihodnosti; David Cronenberg; Kanada, 1970 Shivers Srh; David Cronenberg; Kanada, 1975 Rabid Besnilo; David Cronenberg; Kanada, 1977 Fast Company Hitra dru`ba; David Cronenberg; Kanada, 1979 The Brood Zalega; David Cronenberg; Kanada, 1979 Scanners Skanerji; David Cronenberg; Kanada, 1980 Videodrome Videodrom; David Cronenberg; Kanada, 1982 RETROSPEKTIVA: METAFILM Road to Nowhere Pot v pogubo; Monte Hellman; ZDA, 2010 Tristram Shandy: A Cock and Bull Story Tristram Shandy; Michael Winterbottom; VB, 2005 Ayneh Zrcalo; Jafar Panahi; Iran, 1997 Irma Vep Irma Vep; Olivier Assayas; Francija, 1996 Living in Oblivion @iveti v pozabi; Tom DiCillo; ZDA, 1995 C'est arrivé près de chez vous Zgodilo se je ~isto blizu vas; Rémy Belvaux; Belgija, 1992 Za sada bez dobrog naslova Za zdaj brez dobrega naslova; Srdjan Karanovi}; Jugoslavija, 1988 Der Stand der Dinge Stanje stvari; Wim Wenders; Nem~ija, Portugalska, ZDA, 1982 Blow Out Strel ni bil izbrisan; Brian De Palma; ZDA, 1981 Kud puklo da puklo Kar bo pa bo; Rajko Grli}; Jugoslavija, 1974 Warnung vor einer heiligen Nutte Pazite se svete kurbe; Rainer Werner Fassbinder; Nem~ija, Italija, 1971 8 1/2 8 1/2; Federico Fellini; Italija, Francija, 1963 Singin' in the Rain Pojmo v de`ju; Gene Kelly; ZDA, 1952 POSVE^ENO: FINSKI KLASI^NI FILM SF paraati SF parada; Yrjö Norta; Finska, 1940 Valkoiset ruusut Bele vrtnice; Hannu Leminen; Finska, 1943 Kirkastettu sydän Poveli~ano srce; Ilmari Unho; Finska, 1943 Sellaisena kuin sinä minut halusit Spomini na mladost; Teuvo Tulio; Finska, 1944 Loviisa, Niskavuoren nuori emäntä Louisa; Valentin Vaala; Finska, 1947 Tyttö kuunsillalta Dekle z Mese~evega mostu; Matti Kassila; Finska, 1953 SVET NA KRATKO Alfama Alfama; João Viana; Portugalska, 2010 Kawalek lata Del poletja; Marta Minorowicz; Poljska, 2010 Players Igralci na sre~o; Pilvi Takala; Finska, Nizozemska, 2010 Vahetus Izmena; Anu Aun; Estonija, 2010 Onda vidim Tanju Potem zagledam Tanjo; Juraj Leroti}; Hrva{ka, 2010 Promill Promil; Marteinn Thorsson; Islandija, 2010 Radiostan Radiostan; Tomás Sheridan; VB, Rusija, 2010 Erään hyönteisen tuho Smrt `u`elke; Hanes Vartiainen; Finska, 2010 Terrains glissants Spolzki svet; François Vogel; Francija, 2010 The External World Svet zunaj; David O'Reily; Nem~ija, Irska, 2010 Tord och Tord Tord in Tord; Niki Lindroth von Bahr; [vedska, 2010 Stardust Zvezdni prah; Nicolas Provost; Belgija, 2010 KINO-INTEGRAL: [PANSKI EKSPERIMENTALNI FILM Dokumenti/Itinerarji Fuego en Castilla Ogenj v Kastilji; José Val del Omar; [panija, 1958–1959 De purificatione automobilis De purificatione automobilis; Gabriel Blanco; [panija, 1974 Miserere Miserere; Antoni Miralda, Benet Rossell; [panija, 1979 Souvenir Spomin; Silvia Gracia, José Luis Guerín; [panija, 1985 Lo que tú dices que soy To, kar pravi{, da sem; Virginia García del Pino; [panija, 2007 Prisvojitve/Velika super osmi~ka

171


Filmi od 1 do 29 Films From 1 to 29

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival For/Against Za/proti; Eugènia Balcells; [panija, 1983, video 1943 Minnesota Minnesota 1943, Toni Serra; [panija, 1995, video Alice in Hollywoodland Alica v holivudski de`eli; Jesús Pérez-Miranda; [panija, 2006, video Súper 8 Súper 8; David Domingo; [panija, 1997 Bloodfilm Krvni film; Marcel Pey; [panija, 1975 Roulette Wheel Vrtenje rulete; Luis Cerveró; [panija Signaturas (síntesis) Oznake (sinteza); Juan Bufill; [panija I Love You Because Ljubim te, ker; Lope Serrano; [panija 22arroba 22afna; Maximiliano Viale; [panija, 2008 Photomatons Foto kabine; Eugeni Bonet; [panija, 1976 A escala del hombre V obsegu ~loveka; David Reznak; [panija, 1991 Copy Scream Kopirani krik; Oriol Sánchez; [panija, 2005 Brutal Ardour Brutalna vnema; Manuel Huerga; [panija, 1979 Preiskovanje/Metafilm Blanc Dérangé Ne~ista belina; Blanca Casas Brullet; [panija, 2008 Límites (1'persona) Omejitve (prva oseba); Elías León Siminiani; [panija, 2009 Travelling Potujo~; Lluís Rivera; [panija, 1972 Teoría de los cuerpos Teorija teles; Isaki Lacuesta; [panija, 2004 Figura Figura; Gonzalo de Pedro; [panija, 2007 In girum imus nocte et consumimur igni Pono~i kro`imo in nas po`re ogenj; Jorge Cosmen; [panija, 2003 BiBiCi Story Zgodba BiBiSi; Carles Durán; [panija, 1969 Farce Sensationelle! Neverjetna farsa!; Laida Lertxundi; [panija, 2004 In crescendo In crescendo; Joan Marimón in Jesús Ramos; [panija, 2001 Ice Cream Sladoled; Antoni Padrós; [panija, 1970 La Re Mi La La Re Mi La; Carles Santos; [panija, 1979 23 7.–18. november 2012 PERSPEKTIVE Habibi Rasak Kharban Habibi; Susan Youssef; Palestina, Nizozemska, ZDA, 2011 Klip Klip; Maja Milo{; Srbija, 2012 Mlada no~ Mlada no~; Olmo Omerzu; ^e{ka, Slovenija, 2012 Abrir puertas y ventanas Odprimo vrata in okna; Milagros Mumenthaler; Argentina, [vica, Nizozemska, 2011 L'Enfant d'en haut Otrok iz zgornjega nadstropja; Ursula Meier; Francija, [vica, 2012 Hashoter Specialec; Nadav Lapid; Izrael, 2011 O som ao redor [umi soseske; Kleber Mendonça Filho; Brazilija, 2012 Stillleben Tiho`itje; Sebastian Meise; Avstrija, 2011 El Campo Zunaj; Hernan Belon; Argentina, Italija, Francija, 2010 Beasts of the Southern Wild Zveri ju`ne divjine; Benh Zeitlin; ZDA, 2012 PREDPREMIERE The Angel's Share Angelski dele`; Ken Loach; VB, Francija, Italija, 2012 Barbara Barbara; Christian Petzold; Nem~ija, 2012 Dupa dealuri Dale~ za gri~i; Cristian Mungiu; Romunija, 2012 Fa meg pa, for faen! Dej mi, no!; Jannicke Systad Jacobsen; Norve{ka, 2011 Hannah Arendt Hannah Arendt; Margarethe von Trotta; Nem~ija, 2012 Holy Motors Holy Motors; Leos Carax; Francija, Nem~ija, 2012 Jaz sem Janez Jan{a Jaz sem Janez Jan{a; Janez Jan{a; Slovenija, 2012 Amour Ljubezen; Michael Haneke; Francija, Avstrija, Nem~ija, 2012 Marley Marley; Kevin Macdonald; VB, ZDA, 2011 Argo Misija Argo; Ben Affleck; ZDA, 2012 On the Road Na cesti; Walter Salles; Francija, VB, Brazilija, 2012 No Ne!; Pablo Larrain; ^ile, Mehika, ZDA, 2012 Footnote Opomba; Joseph Cedar; Izrael, 2011 Pieta Pieta; Kim Ki-duk; J. Koreja, 2012 Submarine Podmornica; Richard Ayoade; VB, 2010 Reality Resni~nost; Matteo Garrone; Italija, Francija, 2012 Csak a szél Samo veter; Bence Fliegauf; Mad`arska, Nem~ija, Francija, 2012 Dark Horse Skriti adut; Todd Solondz; ZDA, 2011 Tabu Tabu; Miguel Gomes; Portugalska, Nem~ija, Brazilija, Francija, 2012

172

Le Grand soir Veliki ve~er; Gustave de Kervern; Francija, 2011 Beginners Za~etniki; Mike Mills; ZDA, 2010 KRALJI IN KRALJICE Los pasos dobles Dvojne stopinje; Isaki Lacuesta; [panija, 2011 11/25 jiketsu no hi: Mishima Yukio to wakamono tac Mishima: 25.11., dan, ko si je sodil sam; Koji Wakamatsu; Japonska, 2012 Impardonnables Neodpustljivi; André Téchiné; Francija, Italija, 2011 Paradies: Liebe Paradi`: Ljubezen; Ulrich Seidl; Avstrija, Nem~ija, Francija, 2012 Post tenebras lux Post tenebras lux; Carlos Reygadas; Mehika, Francija, Nem~ija, Nizozemska, 2012 Bella addormentata Spe~a lepotica; Marco Bellocchio; Italija, Francija, 2012 Happy People, a Year in the Taiga Sre~ni ljudje v tajgi; Werner Herzog; Nem~ija, 2011 Camille redouble [e enkrat, Camille; Noémie Lvovsky; Francija, 2012 Da reun na ra e suh V tuji de`eli; Hong Sang-soo; J. Koreja, 2012 The Deep Blue Sea V vrtincu strasti; Terence Davies; VB, ZDA, 2011 Book chon bang hyang Vrnitev v Seul; Hong Sang-soo; J. Koreja, 2011 Yeralti Zapiski iz podtalja; Zeki Demirkubuz; Tur~ija, 2012 Les adieux a la reine Zbogom, kraljica; Benoit Jacquot; Francija, [panija, 2012 Kiseki @elim si; Kore-eda Hirokazu; Japonska, 2011 Dyut meng gam @ivljenje brez na~el; Johnnie To; Hongkong, 2011 PANORAMA SVETOVNEGA FILMA Alois Nebel Alois Nebel; Tomas Lunak; ^e{ka, Nem~ija, 2011 Avalon Avalon; Axel Petersen; [vedska, 2011 Diaz: Don't Clean Up This Blood Diaz; Daniele Vicari; Italija, Francija, Romunija, 2012 Was bleibt Dru`inski vikend; Hans-Christian Schmid; Nem~ija, 2012 Dollhouse Hi{a lutk; Kirsten Sheridan; Irska, 2012 Et maintenant on va ou? In kam gremo zdaj?; Nadine Labaki; Libanon, Francija, Italija, 2011 Berberian Sound Studio Kriki groze v zvo~nem studiu; Peter Strickland; VB, 2012 L L; Babis Makridis; Gr~ija, 2012 Ljudo`der vegetarijanac Ljudo`erec vegetarijanec; Branko Schmidt; Hrva{ka, 2012 Lore Lore; Cate Shortland; Nem~ija, VB, Avstralija, 2012 Museum Hours Muzejske urice; Jem Cohen; Avstrija, ZDA, 2012 The Loneliest Planet Najsamotnej{i planet; Julia Loktev; Nem~ija, ZDA, 2011 Adikos kosmos Nepravi~ni svet; Filippos Tsitos; Gr~ija, Nem~ija, 2012 Djeca Otroci Sarajeva; Aida Begi}; BiH, Nem~ija, Francija, 2012 Verano Poletje; Jose Luis Torres Leiva; ^ile, 2011 De rouille et d'os Rja in kost; Jacques Audiard; Francija, Belgija, 2012 Paziraie sadeh Skromnost je lepa ~ednost; Mani Haghighi; Iran, 2012 Un Amour de jeunesse Zbogom, prva ljubezen; Mia Hansen-Løve; Francija, Nem~ija, 2011 EKSTRAVAGANCA Mondomanila Mondomanila; Khavn de la Cruz; Filipini, 2011 Wrong Narobe svet; Quentin Dupieux; Francija, ZDA, 2011 Serbuan maut Racija; Gareth Huw Evans; Indonezija, 2011 Hwanghae Rumeno morje; Na Hong; Jin; J. Koreja, 2011 Juan de los muertos Vstaja kubanskih zombijev; Kuba, [panija, 2011 KINOBALON Patatje Oorlog Ali ali; Nicole van Kilsdonk; Nizozemska, Belgija, 2011 L'apprenti Père Nöel Bo`i~kov vajenec; Luc Vinciguerra; Francija, Irska, Avstralija, 2010 Kauwboy Kauwboy; Boudewijn Koole; Nizozemska, 2011 Isdraken Ledeni zmaj; Martin Högdahl; [vedska, 2012 Dolfje Weerwolfje Mali volkodlak Dolfi; Joram Lürsen; Nizozemska, 2011 Zarafa @irafa; Remi Bezançon; Francija, Belgija, 2011 RETROSPEKTIVA: FILM CESTE Vanishing Point Avto smrti; Richard C. Sarafian; ZDA, 1971 Something Wild ^udovito dekle; Jonathan Demme; ZDA, 1986


Filmi od 1 do 29 Films From 1 to 29

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival Easy Rider Goli v sedlu; Dennis Hopper; ZDA, 1969 Highway 40 West – Reise in Amerika Highway 40 West – Potovanje po Ameriki; Hartmut Bitomsky; Nem~ija, ZDA, 1981 Jizda Je`a; Jan Sverak; ^e{ka, 1994 Two Lane Blacktop Peklenski asfalt; Monte Hellman; ZDA, 1971 Pe{~eni grad Pe{~eni grad; Bo{tjan Hladnik; Slovenija, 1962 Radio On Radio do konca; Christopher Petit; VB, Nem~ija, 1979 Feux rouges Rde~e lu~i; Cedric Kahn; Francija, 2004 Im lauf der zeit V teku ~asa; Wim Wenders; Nem~ija, 1975 It Happened One Night Zgodilo se je neke no~i; Frank Capra; ZDA, 1934 They Live by Night @ivijo pono~i; Nicholas Ray; ZDA, 1949 POSVE^ENO: MATTEO GARRONE Gomorra Gomorra; Matteo Garrone; Italija, 2004 Ospiti Gosta; Matteo Garrone; Italija, 1998 L'imbalsamatore Naga~evalec; Matteo Garrone; Italija, 2002 Primo amore Prva ljubezen; Matteo Garrone; Italija, 2004 Estate Romana Rimsko poletje; Matteo Garrone; Italija, 2000 POSVE^ENO: LÉOS CARAX Strangulation Blues Daviteljev blues; Léos Carax; Francija, 1980 Boy Meets Girl Fant sre~a dekle; Léos Carax; Francija, 1984 Les amants du Pont Neuf Ljubimca z mostu Pont Neuf; Léos Carax; Francija, 1991 Pola X Pola X; Léos Carax; Francija, [vica, Nem~ija, Japonska, 1999 Mauvais sang Slaba kri; Léos Carax; Francija, 1986 Tokyo! Tokio!; Léos Carax; Francija, Nem~ija, Japonska, J. Koreja, 2008 SVET NA KRATKO God View Bo`ji pogled; Billy Lumby; VB, 2011 Good News Bad News Dobre novice, slabe novice; Kacper Shikeli; Poljska, 2011 La France qui se lève tôt Francija, ki se zgodaj prebuja; Hugo Chesnard; Francija, 2011 Sielunsieppaaja Lovec na du{e; PV Lehtinen; Finska, 2011 Dell'ammazzare il maiale O klanju pra{i~a; Simone Massi; Italija, 2011 The Pub Pivnica; Joseph Pierce; VB, 2012 Le songe de Poliphile Polifilova pesem; Camille Henrot; Francija, 2011 We'll Become Oil Postali bomo nafta; Mihai Grecu; Romunija, 2011 The Centrifuge Brain Project Projekt centrifugalni mo`gani; Till Nowak; Nem~ija, 2011 Prtljag Prtljaga; Danis Tanovi}; BiH, 2011 Rafa Rafa; Joao Salaviza; Portugalska, 2011 Apele Tac Tiha reka; Anca Miruna Lazarescu; Romunija, 2011 Tuba Atlantic Tuba Atlantic; Hallvar Witzo; Norve{ka, 2011 24 6.–17. november 2013 PERSPEKTIVE Call Girl Dekle na poziv; Mikael Marcimain; [vedska, Norve{ka, Finska, Irska, 2012 Miele Miele; Valeria Golino; Italija, Francija, 2013 Major Na~elnik; Jurij Bikov; Rusija, 2013 Das merkwürdige Kätzchen Nenavadna muca; Ramon Zürcher; Nem~ija, 2013 Obrana i za{tita Obramba in za{~ita; Bobo Jel~i}; Hrva{ka, BiH, 2013 Gözetleme Kulesi Razgledni stolp; Pelin Esmer; Tur~ija, Nem~ija, Francija, 2012 Salvo Salvo; Fabio Grassadonia, Antonio Piazza; Italija, Francija, 2013 Forever Not Alone Za vedno neosamljene; Monja Art, Caroline Bobek; Avstrija, 2013 El ultimo Elvis Zadnji Elvis; Armando Bo; Argentina, 2012 Zoran, il mio nipote scemo Zoran, moj ne~ak idiot; Matteo Oleotto; Italija, Slovenija, 2013 PREDPREMIERE La vie d'Adele Adelino `ivljenje; Abdellatif Kechiche; Francija, 2013 Epizoda u `ivotu bera~a `eljeza Epizoda v `ivljenju zbiralca `eleza; Danis Tanovi}; BiH, Slovenija, Francija, Italija, 2013

Un chateau en Italie Grad v Italiji; Valeria Bruni Tedeschi; Francija, 2013 Soshite chichi ni naru Kakr{en o~e, tak{en sin; Hirokazu Kore-eda; Japonska, 2013 Inside Llewyn Davis Llewyn Davis; Joel & Ethan Coen; ZDA, Francija, 2013 Jeune & Jolie Mlada in lepa; François Ozon; Francija, 2013 A perdre la raison Najini otroci; Joachim Lafosse; Belgija, Francija, [vica, 2012 Nebraska Nebraska; Alexander Payne; ZDA, 2013 The Zero Theorem Ni~elni teorem; Terry Gilliam; VB, 2013 Dabba Okus po ljubezni; Ritesh Batra; Indija, Francija, Nem~ija, 2013 Philomena Philomena; Stephen Frears; VB, Francija, ZDA, 2013 Le passé Preteklost; Ashgar Farhadi; Francija, 2013 The Immigrant Priseljenka; James Gray; ZDA, Francija, 2013 Sacro GRA Sveta obvoznica; Gianfranco Rosi; Italija, 2013 Filth Svinjarija; Jon S. Baird; VB, 2013 Only Lovers Left Alive Ve~na ljubimca; Jim Jarmusch; VB, Francija, Nem~ija, ZDA, 2013 Yi dai zong shi Veliki mojster; Wong Kar; wai; Hongkong, Kitajska, 2013 KRALJI IN KRALJICE Camille Claudel 1915 Camille Claudel 1915; Bruno Dumont; Francija, 2013 Frances Ha Frances Ha; Noah Baumbach; ZDA, 2012 Ginger & Rosa Ginger in Rosa; Sally Potter; VB, Danska, Kanada, 2012 Goltzius and the Pelican Company Goltzius in Pelikanova dru{~ina; Peter Greenaway; VB, Nizozemska, Francija, 2012 Ja to`e ho~u Jaz bi tudi; Aleksej Balabanov; Rusija, 2012 Walesa. Czlowiek z nadziei Lech Walesa, ~lovek upanja; Andrzej Wajda; Poljska, 2013 La Grande bellezza Neskon~na lepota; Paolo Sorrentino; Italija, Francija, 2013 L'inconnu du lac Neznanec z jezera; Alain Guiraudie; Francija, 2013 The Look of Love Obraz ljubezni; Michael Winterbottom; VB, ZDA, 2013 Paradies: Hoffnung Paradi`: Upanje; Ulrich Seidl; Avstrija, Nem~ija, Francija, 2013 Paradies: Glaube Paradi`: Vera; Ulrich Seidl; Avstrija, Francija, Nem~ija, 2012 Spring Breakers Spomladanske `urerke; Harmony Korine; ZDA, 2012 Vic + Flo ont vu un ours Vic in Flo sta zagledali medveda; Denis Coté; Kanada, 2013 Boven is het stil Vse je mirno; Nanouk Leopold; Nizozemska, Nem~ija, 2013 Final Cut: Hölgyeim és uraim Zadnji rez: Dame in gospodje; György Pálfi; Mad`arska, 2012 Pardé Zagrnjena zavesa; Jafar Panahi, Kambuzia Partovi; Iran, 2013 Gold Zlato; Thomas Arslan; Nem~ija, Kanada, 2013 PANORAMA SVETOVNEGA FILMA Araf Araf Med dvema mo{kima; Yesim Ustaoglu; Tur~ija, Nem~ija, Francija, 2012 Big Sur Big Sur; Michael Polish; ZDA, 2013 Borgman Borgman; Alex van Warmerdam; Nizozemska, 2013 Gloria Gloria; Sebastian Lelio; ^ile, [panija, 2012 Lose Your Head Izgubiti razum; Stefan Westerwelle, Patrick Schuckmann; Nem~ija, 2013 Krugovi Krogi; Srdjan Golubovi}; Srbija, Slovenija, Hrva{ka, Francija, Nem~ija, 2013 Leviathan Leviatan; Lucien Castaing; Taylor, Verena Paravel; Francija, VB, ZDA, 2012 Mei jie Ljubezenske pesmi; Hao Jie; Kitajska, 2012 Mama Evropa Mama Evropa; Petra Seli{kar; Slovenija, Makedonija, Hrva{ka, 2012 Era Uma Vez Eu, Verônica Neko~ sem bila jaz, Veronika; Marcelo Gomes; Brazilija, Francija, 2012 Pozitia copilului Polo`aj otroka; Calin Peter Netzer; Romunija, 2012 Blancanieves Snegulj~ica; Pablo Berger; [panija, Francija, Belgija, 2012 The Act of Killing Teater ubijanja; Joshua Oppenheimer, Christine Cynn; Danska, VB, Norve{ka, [vedska, Finska, 2012 Uroki garmonii U~ne ure harmonije; Emir Baigazin; Kazahstan, Nem~ija, Francija, 2013

173


Filmi od 1 do 29 Films From 1 to 29

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival Kapringen Ugrabitev; Tobias Lindholm; Danska, 2012 Grdzeli nateli dgeebi V razcvetu; Nana Ekvtimishvili, Simon Gross; Gruzija, Nem~ija, Francija, 2013 I aionia epistrofi tou Antoni Paraskeua Ve~na vrnitev Antonisa Paraskevasa; Elina Pyskou; Gr~ija, 2013 Wakolda Wakolda; Lucia Puenzo; Argentina, [panija, Francija, 2013 EKSTRAVAGANCA This is the End Konec je tu; Seth Rogen, Evan Goldberg; ZDA, 2013 Upstream Color Laboratorij groze; Shane Carruth; ZDA, 2013 Wara no tate Slamnati {~it; Takashi Miike; Japonska, 2013 Comrade Kim Goes Flying Tovari{ica Kim leti v nebo; Kim Gwang-Hun, Anja Daelemans, Nicholas Bonner; S. Koreja, Belgija, VB, 2012 Sightseers Turista; Ben Wheatley; VB, 2012 In Fear V strahu; Jeremy Lovering; VB, 2013 KINOBALON Eskil och Trinidad Eskil in Trinidad; Stephan Appelgren; [vedska, 2013 Karsten og Petra blir bestevenner Ga{per in Petra: Najbolj{a prijatelja; Arne Lindtner Naess; Norve{ka, 2013 Le Jour des Corneilles Ko letijo vrane; Jean-Christophe Dessaint; Francija, 2012 Couleur de peau: Miel Medena ko`a; Laurent Boileau; Belgija, Francija, [vica, 2012 Tom le cancre Potepuh Toma`; Manuel Pradal; Francija, 2012 Wadjda Zeleno kolo; Haifaa Al-Mansour; Savdska Arabija, Nem~ija, 2012 FOKUS: NOVI AVSTRIJSKI FILM Der Glanz des Tages Lesk dneva; Rainer Frimmel, Tizza Covi; Avstrija, 2012 Shirley: Visions of Reality Shirley: Vizije realnosti; Gustav Deutsch; Avstrija, 2013 Die Wand Stena; Julian Pölsler; Avstrija, Nem~ija, 2012 Spanien [panija; Anja Salomonowitz; Avstrija, 2012 Soldate Jeannette Vojakinja Jeannette; Daniel Hoesl; Avstrija, 2012 RETROSPEKTIVA: MLADI IN DRZNI The Wild One Divjak; Laszlo Benedek; ZDA, 1953 Nacionalna klasa (do 785 ccm) Dr`avni razred (do 785 ccm); Goran Markovi}; Jugoslavija, Srbija, 1978 Sedmikrasky Marjetice; Vera Chytilova; ^e{ka, 1966 No~ni izlet No~ni izlet; Mirko Grobler; Jugoslavija, Slovenija, 1961 Gun Crazy Nor na oro`je; Joseph H. Lewis; ZDA, 1949 Rysopis Posebna znamenja: nobeno; Jerzy Skolimowski; Poljska, 2013 The Damned Prekleti; Joseph Losey; VB, 1963 Les années lycée: Petites Punce; Noémie Lvovsky; Francija, 1997 Jag är nyfiken: en film i gult Radovedna sem: Rumeno; Vilgot Sjöman; [vedska, 1967 Rebel Without a Cause Upornik brez razloga; Nicholas Ray; ZDA, 1955 Dazed and Confused Zadeti in zmedeni; Richard Linklater; ZDA, 1993 POSVE^ENO: LORDAN ZAFRANOVI] Kronika jednog zlo~ina Kronika nekega zlo~ina; Lordan Zafranovi}; Jugoslavija, Hrva{ka, 1973 Lordan Zafranovi}, short films Lordan Zafranovi}, kratki filmi; Lordan Zafranovi}; Hrva{ka, 2013 Muke po Mati Muke po Mateju; Lordan Zafranovi}; Jugoslavija, Hrva{ka, 1975 Nedjelja 2 Nedelja 2; Lordan Zafranovi}; Jugoslavija, Hrva{ka, 1969 Okupacija u 26 slika Okupacija v 26 slikah; Lordan Zafranovi}; Jugoslavija, Hrva{ka, 1978 Pad Italije Padec Italije; Lordan Zafranovi}; Jugoslavija, Hrva{ka, 1981 Ve~ernja zvona Ve~erni zvonovi; Lordan Zafranovi}; Jugoslavija, Hrva{ka, 1986 Zalazak stolje}a – Testament L.Z. Zaton stoletja – Testament L.Z.; Lordan Zafranovi}; Hrva{ka, 1994 EVROPA NA KRATKO 45 Degrees 45 stopinj celzija; Georgis Grigorakis; Gr~ija, 2012 Boles Boles; [pela ^ade`; Slovenija, Nem~ija, 2013 Rojaus beie{kant Cesta v paradi`; Tomas Smulkis; Litva, [vedska, 2013 Swieto Zmarlych Dan mrtvih; Aleksandra Terpinska; Poljska, 2012

174

Dieci cadute Deset padcev; Nicola Console; Italija, 2012 Flytopia Flytopia; Saul Freed; VB, Mad`arska, 2013 Lisbonne mélodie Lizbonska melodija; Guillaume Delaperriere; Francija, 2013 Miniyamba Miniyamba; Luc Perez; Danska, Francija, 2012 La résurrection des natures mortes O`ivljanje mrtve narave; Bertrand Mandico; Francija, Nem~ija, Belgija, 2013 Peau de chien Pasja ko`a; Nicolas Jacquet; Francija, 2013 Prematur Prenagljen; Gunhild Enger; Norve{ka, 2012 Chiens Psi; Caroline Poggi; Francija, 2012 Traumfrau Sanjsko dekle; Oliver Schwarz; [vica, 2013 Sevilla Sevilja; Bram Schouw; Nizozemska, 2013 Terrarium Terarij; Hana Ju{i}; Hrva{ka, 2012 Häivähdys elämää Vrata `ivljenja; Hannes Vartiainen, Pekka Veikkolainen; Finska, 2013 KINO-INTEGRAL: MLADI IN DRZNI Williamsburg, Brooklyn Williamsburg, Brooklyn; Jonas Mekas; ZDA, 1950–2003 The Smell of Burning Ants Vonj po za`ganih mravljah; Jay Rosenblatt; ZDA, 1994 Alone. Life Wastes Andy Hardy Sam. @ivljenje zapravi Andyja Hardyja; Martin Arnold; Avstrija, 1997–98 Sodom Sodoma; Luther Price; ZDA, 1989 25 12.–23. november 2014 PERSPEKTIVE Ich seh, ich seh Lahko no~, mamica; Veronika Franz, Severin Fiala; Avstrija, 2014 Buzzard Mrhovinar; Joel Potrykus ; ZDA, 2014 Plemja Pleme; Miroslav Slabo{picki; Ukrajina, 2014 Mange tes morts Po`ri svoje prednike; Jean-Charles Hue; Francija, 2014 Ein proletarisches Wintermärchen Proletarska zimska pravljica; Julian Radlmaier; Nem~ija, 2014 La Marche a suivre Puberteta: navodila za uporabo; Jean-Francois Caissy; Kanada, 2014 Whiplash Ritem norosti; Damien Chazelle; ZDA, 2014 Blind Slepa; Eskil Vogt; Norve{ka, 2013 Broj 55 [tevilka 55; Kristijan Mili}; Hrva{ka, 2014 Casa Grande Velika hi{a; Fellipe Barbosa; Brazilija, 2014 PREDPREMIERE 20,000 Days on Earth 20.000 dni na Zemlji; Iain Forsyth, Jane Pollard; VB, 2014 Alan Partridge: Alpha Papa Alan Partridge: Alfa samec; Declan Lowney; VB, Francija, 2013 Kraftidioten Amaterji; Hans Petter Moland; Norve{ka, 2014 Bande de filles Banda punc; Celine Sciamma; Francija, 2014 Birdman Birdman; Alejandro Gonzales Inarritu; ZDA, 2014 Le meraviglie ^udesa; Alice Rohrwacher; Italija, [vica, Nem~ija, 2014 Foxcatcher Foxcatcher: Boj z norostjo; Bennett Miller; ZDA, 2014 Mr. Turner G. Turner; Mike Leigh; VB, 2014 Gemma Bovery Gemma Bovery; Anne Fontaine; Francija, 2014 En duva satt pa en gren och funderade pa tillvaron Golob je sedel na veji in razmi{ljal o `ivljenju; Roy Andersson; [vedska, 2014 Die Wälder sind noch grün Gozdovi so {e vedno zeleni; Marko Naber{nik; Avstrija, Slovenija, 2014 Jauja Jauja: Raj na zemlji; Lisandro Alonso; Argentina, Francija, Nizozemska, ZDA, 2014 Leviafan Leviatan; Andrej Zvjagincev; Rusija, 2014 L'amour est un crime parfait Ljubezen je popolni zlo~in; Arnaud & Jean; Marie Larrieu; Francija, [vica, 2013 Mommy Mamica; Xavier Dolan; Kanada, 2014 Sils Maria Oblaki nad Sils Mario; Olivier Assayas; Francija, [vica, Nem~ija, 2014 Pasolini Pasolini; Abel Ferrara; Italija, Francija, Belgija, 2014


Filmi od 1 do 29 Films From 1 to 29

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival Phoenix Phoenix; Christian Petzold; Nem~ija, 2014 Maps to the Stars Poti k zvezdam; David Cronenberg; Kanada, Nem~ija, Francija, ZDA, 2014 L'enlevement de Michel Houellebecq Ugrabitev Michela Houellebecqa; Guillaume Nicloux; Francija, 2014 Force Majeure Vi{ja sila; Ruben Östlund; [vedska, Danska, Norve{ka, 2014 Hross i oss Zgodbe o konjih in ljudeh; Benedikt Erlingsson; Islandija, Nem~ija, 2013 Kis uykusu Zimsko spanje; Nuri Bilge Ceylan; Tur~ija, Nem~ija, Francija, 2014 KRALJI IN KRALJICE Charlie's Country ^arlijeva de`ela; Rolf De Heer; Avstralija, 2014 La jalousie Ljubosumje; Philippe Garrel; Francija, 2013 Bird People Ljudje ptice; Pascale Ferran; Francija, 2014 P'tit Quinquin Mali Quinquin; Bruno Dumont; Francija, 2014 A Most Wanted Man Najbolj iskani ~lovek; Anton Corbijn; VB, Nem~ija, ZDA, 2014 Night Moves No~ne poti; Kelly Reichardt; ZDA, 2013 Mula sa kung ano ang noon Odmevi preteklosti; Lav Diaz; Filipini, 2014 We Come as Friends Prihajamo v miru; Hubert Sauper; Avstrija, Francija, 2014 Le sel de la terre Sol zemlje; Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado; Francija, Italija, Brazilija, 2014 To Mikro Psari Stratos; Yannis Economides; Gr~ija, Nem~ija, 2014 Trudno bit bogom Te`ko je biti Bog; Aleksej German; Rusija, 2013 Timbuktu Timbuktu; Abderrahmane Sissako; Francija, 2014 Im keller V kleti; Ulrich Seidl; Avstrija, 2014 Queen and Country Za kraljico in domovino; John Boorman; Irska, VB, 2014 PANORAMA SVETOVNEGA FILMA Atlantiques Atlantik; Mati Diop; Francija, 2009 Varvari Barbari; Ivan Iki}; Srbija, Slovenija, 2014 Beit-Lehem Betlehem; Yuval Adler; Izrael, Nem~ija, Belgija, 2013 Asha jaoar majhe Brezpogojna ljubezen; Aditya Vikram Sengupta; Indija, 2014 The Duke of Burgundy Burgundski vojvoda; Peter Strickland; VB, 2014 The Double Dvojnik; Richard Ayoade; VB, 2013 Fair Play Fair Play; Andrea Sedla~kova; ^e{ka, Slova{ka, Nem~ija, 2014 Kosac Kosec; Zvonimir Juri}; Hrva{ka, Slovenija, 2014 Love is Strange Ljubezen je ~udna re~; Ira Sachs; ZDA, Francija, 2014 Les combattants Ljubezen na prvi pretep; Thomas Cailley; Francija, 2014 Ne me quitte pas Ne zapu{~aj me; Sabine Lubbe Bakker, Niels van Koevorden; Nizozemska, Belgija, 2013 Ni~ije dete Nikogar{nji otrok; Vuk R{umovi}; Srbija, Hrva{ka, 2014 Omar Omar; Hany Abu-assad; Palestina, 2013 Love Island Otok ljubezni; Jasmila @bani}; BiH, Hrva{ka, Nem~ija, [vica, 2014 Palo Alto Palo Alto; Gia Coppola; ZDA, 2013 The Look of Silence Pogled ti{ine; Joshua Oppenheimer; Danska, Indonezija, Norve{ka, VB, Finska, 2014 Szabadesés Prosti pad; Gyorgy Palfi; Mad`arska, Francija, J. Koreja, 2014 Chuang ru zhe Rde~a amnezija; Wang Xiaoshuai; Kitajska, 2014 Listen Up Philip Svojeglavi Philip; Alex Ross Perry; ZDA, 2014 Mille soleils Tiso~ sonc; Mati Diop; Francija, 2013 Party Girl @urerka; Marie Amachoukeli, Claire Burger, Samuel Theis; Francija, 2014 EKSTRAVAGANCA Rough Cut Groba monta`a; Jamie Shovlin; VB, 2013 La cueva Jama; Alfredo Montero; [panija, 2014 Kkeut kka ji gan da Naporen dan; Kim Seong-hoon; J. Koreja, 2014 Blue Ruin Oto`no razdejanje; Jeremy Saulnier; ZDA, Francija, 2013 Mi mefahed mezeev hara Veliki, zlobni volkovi; Aharon Keshales, Navot Papushado; Izrael, 2013 It Follows Zlo za petami; David Robert Mitchell; ZDA, 2014 KINOBALON O menino e o mundo De~ek in svet; Ale Abreu; Brazilija, 2013 Emil & Ida i Lönneberga Emil iz Löneberge; Alicja Björk, Lasse Persson, Per Ahlin; [vedska, 2014

Karsten og Petra pa vinterferie Ga{per in Petra na zimskih po~itnicah; Arne Lindtner Naess; Norve{ka, 2013 Solan og Ludvig: Jul i Flaklypa Je`ek in vran pri~arata bo`i~; Rasmus A. Sivertsen; Norve{ka, 2014 Mammu, es tevi milu Mami, rad te imam; Janis Nords; Latvija, 2013 The Rocket Raketa; Kim Mordaunt; Tajska, Avstralija, Laos, 2013 RETROSPEKTIVA: VELIKO PLATNO La Région centrale Centralna regija; Michael Snow; Kanada, 1971 The Wizard of Oz ^arovnik iz Oza; Victor Fleming; ZDA, 1939 The French Connection Francoska zveza; William Friedkin; ZDA, 1971 Un chapeau de paille d'Italie Italijanski slamnik; René Clair; Francija, Nem~ija, 1928 Lawrence of Arabia Lawrence Arabski; David Lean; VB, 1962 Level Five Peta stopnja; Chris Marker; Francija, 1997 Playtime Playtime; Jacques Tati; Francija, Italija, 1967 Pasa`erka Potnica; Andrzej Munk; Poljska, 1963 The Red Shoes Rde~i ~eveljci; Michael Powell, Emeric Pressburger; VB, 1948 Sátántangó Sátántangó; Béla Tarr; Mad`arska, Nem~ija, [vica, 1994 Sosialismi Socializem; Peter von Bagh; Finska, 2014 Teodora, imperatrice di Bisanzio Teodora, bizantinska cesarica; Riccardo Freda; Italija, Francija, 1953 Vintik {pintik Vintik {pintik; Vladislav Tverdovski; Sovjetska zveza, 2014 POSVE^ENO: RUBEN ÖSTLUND Play Igra; Ruben Östlund; [vedska, Francija, 2011 Händelse vid bank Incident pred banko; Ruben Östlund; [vedska, 2009 Gitarrmongot Kitarski mongoloid; Ruben Östlund; [vedska, 2004 De ofrivilliga Nenamerno; Ruben Östlund; [vedska, 2008 Scen nr: 6882 ur mitt liv Prizor iz `ivljenja {t. 6882; Ruben Östlund; [vedska, 2005 POSVE^ENO: ALEKSEJ GERMAN Dvadtsat dnej bez vojni Dvajset dni brez vojne; Aleksej German; Sovjetska zveza, 1977 Khrustaljov, ma{inu! Hrustaljov, moj avto!; Aleksej German; Rusija, 1998 Moj drug Ivan Lap{in Moj prijatelj Ivan Lap{in; Aleksej German; Sovjetska zveza, 1984 Proverka na dorogah Preizku{nja na poti; Aleksej German; Sovjetska zveza, 1971 EVROPA NA KRATKO Amnesiac on the Beach Amnezijak na pla`i; Dalibor Bari}; Hrva{ka, 2013 Arekara – la vie apres Arekara – `ivljenje gre dalje; Momoko Seto; Francija, 2014 The Ringer Dvojnik; Chris Shepherd; VB, Francija, 2013 Habana Havana; Edouard Salier; Francija, 2013 Koko{ Koko{ka; Una Gunjak; Hrva{ka, Nem~ija, 2014 Laborat Laborat; Guillaume Cailleau; Nem~ija, 2014 La Lampe au beurre de yak Maslena svetilka; Hu Wei; Francija, Kitajska, 2013 Misterio Misterij; Chema García; [panija, 2013 Tiger Fight Ples tigra; Martin Repka; Slova{ka, Indija, Avstrija, 2013 Ett Enklare Liv Preprosto `ivljenje; Gunhild Enger; [vedska, 2014 Hände zum Himmel Roke proti nebesom; Ulrike Putzer, Matthias van Baaren; Avstrija, 2014 Presuda Sodba; Djuro Gavran; Hrva{ka, 2013 Kuuden päivän juoksu [estdnevni maraton; Mika Taanila; Finska, 2013 Tokyo Giants Velikani Tokia; Nicolas Provost; Belgija, 2013 Every True Poet Vsak pravi pesnik; Nejc Saje, Jeffrey Young; Slovenija, 2014 Mann kann nicht alles auf einmal tun, aber man kann Vsega ne more{ storiti naenkrat, lahko pa vse pusti{; Marie; Elsa Sgualdo; Francija, [vica, 2013 Kod }o{ka Za vogalom; Corina Schwingruber Ili}, Nikola Ili}; [vica, 2014 26 11.–22. november 2015 PERSPEKTIVE Rodinny Film Dru`inski film; Olmo Omerzu; ^e{ka, Slova{ka, Slovenija, Nem~ija, Francija, 2015

175


Filmi od 1 do 29 Films From 1 to 29

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival James White James White; Josh Mond; ZDA, 2015 Mustang Mustang; Deniz Gamze Ergüven; Tur~ija, Nem~ija, Francija, 2015 Hrutar Ovna; Grimur Hakonarson; Islandija, 2015 Parabellum Parabellum; Lukas Valenta Rinner; Argentina, Avstrija, Urugvaj, 2015 Pioneri geroi Pionirji heroji; Natalija Kudrja{ova; Rusija, 2015 La obra del siglo Projekt stoletja; Carlos M. Quintela; Kuba, Argentina, Nem~ija, [vica, 2015 Saul fia Savlov sin; László Nemes; Mad`arska, 2015 La creazione di significato Stvarjenje smisla; Simone Rapisarda Casanova; Italija, 2014 Superwelt Supersvet; Karl Markovics; Avstrija, 2015 PREDPREMIERE Le tout nouveau testament ^isto nova zaveza; Jaco van Dormael; Belgija, Francija, Luksemburg, 2015 Dheepan Dheepan; Jacques Audiard; Francija, 2015 Dom Dom; Metod Pevec; Slovenija, 2015 Eisenstein in Guanajuato Eisenstein v Mehiki; Peter Greenaway; Nizozemska, Mehika, Belgija, Francija, Finska, 2014 Francofonia Frankofonija; Aleksandr Sokurov; Francija, Nem~ija, 2015 Louder Than Bombs Glasnej{a od bomb; Joachim Trier; Norve{ka, Francija, Danska, 2015 El Club Klub; Pablo Larrain; ^ile, 2015 Macbeth Macbeth; Justin Kurzel; VB, Francija, ZDA, 2015 La giovinezza Mladost; Paolo Sorrentino; Italija, Francija, [vica, VB, 2015 Mia madre Moja mama; Nanni Moretti; Italija, Francija, 2015 Nie yin niang Morilka; Hou Hsiao-hsien; Tajvan, Kitajska, Hongkong, Francija, 2015 A Bigger Splash Nemirna obala; Luca Guadagnino; Italija, Francija, 2015 Queen of the Desert Pu{~avska kraljica; Werner Herzog; ZDA, 2014 Sicario Sicario; Denis Villeneuve; ZDA, 2015 Pored mene Srednje{olci; Stevan Filipovi}; Srbija, 2015 Cialo Telo; Malgorzata Szumowska; Poljska, 2015 Victoria Victoria; Sebastian Schipper; Nem~ija, 2015 Gui lai Vrnitev domov; Zhang Yimou; Kitajska, 2014 La loi du marche Zakon trga; Stephane Brize; Francija, 2015 Zvizdan Zenit; Dalibor Matani}; Hrva{ka, Slovenija, Srbija, 2015 KRALJI IN KRALJICE As Mil e Uma Noites: Volume 1, O Inquieto 1001 no~: Nemiren; Miguel Gomes; Portugalska, Francija, Nem~ija, [vica, 2015 As Mil e Uma Noites: Volume 2, O Desolado 1001 no~: Obupan; Miguel Gomes; Portugalska, Francija, Nem~ija, [vica, 2015 As Mil e Uma Noites: Volume 3, O Encantado 1001 no~: Za~aran; Miguel Gomes; Portugalska, Francija, Nem~ija, [vica, 2015 Mr. Holmes Gospod Holmes; Bill Condon; VB, ZDA, 2015 The Lobster Jastog; Yorgos Lanthimos; Gr~ija, Irska, VB, Francija, 2015 Queen of Earth Kraljica Zemlje; Alex Ross Perry; ZDA, 2015 Ned Rifle Ned Rifle; Hal Hartley; ZDA, 2014 Heart of a Dog Pasje srce; Laurie Anderson; ZDA, 2015 Ryuzo to 7 nin no kobun tachi Ryuzo in sedem veli~astnih; Takeshi Kitano; Japonska, 2015 Umimachi Diary Sestrica; Kore-eda Hirokazu; Japonska, 2015 Taxi Taksi; Jafar Panahi; Iran, 2015 Ghesse-ha Teheranske zgodbe; Rakhshan Bani-Etemad; Iran, 2014 Trois souvenirs de ma jeunesse Trije spomini na mladost; Arnaud Desplechin; Francija, 2015 L'Ombre des femmes V senci `ensk; Philippe Garrel; Francija, [vica, 2015 Rak ti Khon Kaen Veli~astno pokopali{~e; Apichatpong Weerasethakul; Tajska, VB, Francija, Nem~ija, 2015 Rabin, the Last Day Zadnji dan Jicaka Rabina; Amos Gitai; Izrael, Francija, 2015 Comoara Zaklad; Corneliu Porumboiu; Romunija, Francija, 2015 PANORAMA SVETOVNEGA FILMA Durak Bedak; Jurij Bikov; Rusija, 2014 Aferim! Bravo!; Radu Jude; Romunija, Bolgarija, ^e{ka, Francija, 2015

176

Fusi Dobrodu{ni velikan; Dagur Kari; Islandija, 2015 Que Horas Ela Volta? Druga mama; Anna Muylaert; Brazilija, 2015 El abrazo de la serpiente Ka~ji objem; Ciro Guerra; Kolumbija, Argentina, 2015 The Diary of a Teenage Girl Kako sem izgubila nedol`nost; Marielle Heller; ZDA, 2015 Al hob wa al sariqa wa mashakel ukhra Ljubezen, tatvina in drugi zapleti; Muayad Alayan; Palestina, 2015 No Men Beyond This Point Ni prostora za mo{ke; Mark Sawers; Kanada, 2015 Domaci pece Oskrba na domu; Slavek Horak; ^e{ka, Slova{ka, 2015 Sangailes vasara Poletje s Sangail; Alanté Kavaité; Litva, Francija, Nizozemska, 2015 Kkum bo da hae mong Razlo`i si sam; Lee Kwang-kuk; J. Koreja, 2015 Stinking Heaven Smrdljiva nebesa; Nathan Silver; ZDA, 2015 Un etaj mai jos Spodnje nadstropje; Radu Muntean; Romunija, Francija, [vedska, Nem~ija, 2015 Mediterranea Sredozemlje; Jonas Carpignano; Italija, Francija, Nem~ija, 2015 I ekriksi [us v glavo; Syllas Tzoumerkas; Gr~ija, Nem~ija, Italija, Francija, 2014 Tri Dritare dhe nje Varje Tri okna in obe{enje; Isa Qosja; Kosovo, 2014 Urok U~na ura; Kristina Grozeva, Petar Val~anov; Bolgarija, Gr~ija, 2014 Risttuules V vojnem vrtincu; Martti Helde; Estonija, 2014 The Wolfpack Vol~ja dru{~ina; Crystal Moselle; ZDA, 2015 EKSTRAVAGANCA Wyrmwood: Road of the Dead Cesta mrtvih; Kiah Roache-Turner; Avstralija, 2014 O piseu Krvava pisarna; Hong Won-chan; J. Koreja, 2015 The Forbidden Room Prepovedana soba; Guy Maddin, Evan Johnson; Kanada, 2015 Saat po long 2 SPL2: Bitka s ~asom; Soi Cheang; Hongkong, Kitajska, 2015 Green Room Zelena soba; Jeremy Saulnier; ZDA, 2015 KINOBALON Hokus pokus Albert Åberg Hokus pokus Albert; Torill Kove; Norve{ka, 2013 Cykelmyggen og Minibillen Komar kolesar in hro{~ek Mini; Jannik Hastrup, Flemming Quist Moller; Danska, 2013 Dhanak Mavrica; Nagesh Kukunoor; Indija, 2015 Operasjon Arktis Misija Arktika; Grethe Boe-Waal; Norve{ka, 2014 Song of the Sea Pesem morja; Tomm Moore; Irska, Danska, Belgija, Francija, 2014 Les Oisseaux de passage Ptice selivke; Olivier Ringer; Francija, Belgija, 2015 RETROSPEKTIVA: TECHNICOLOR The African Queen Afri{ka kraljica; John Huston; VB, ZDA, 1951 Black Narcissus ^rni narcis; Michael Powell, Emeric Pressburger; VB, 1947 The Black Pirate ^rni pirat; Albert Parker; ZDA, 1926 Duel in the Sun Dvoboj na soncu; King Vidor; ZDA, 1946 The Phantom of the Opera Fantom iz opere; Rupert Julian; ZDA, 1925 Il gattopardo Gepard; Luchino Visconti; Italija, Francija, 1963 Giulietta degli spiriti Giulietta in duhovi; Federico Fellini; Italija, Francija, 1965 Niagara Niagara; Henry Hathaway; ZDA, 1953 Le Mepris Prezir; Jean-Luc Godard; Francija, Italija, 1963 The Adventures of Robin Hood Pustolov{~ine Robina Hooda; Michael Curtiz, William Keighley; ZDA, 1938 Senso Senso; Luchino Visconti; Italija, 1954 Under Capricorn V znamenju kozoroga; Alfred Hitchcock; VB, 1949 Bigger Than Life Ve~ji od `ivljenja; Nicholas Ray; ZDA, 1956 All That Heaven Allows Vse, kar nebesa dopu{~ajo; Douglas Sirk; ZDA, 1955 Per il pugno di dollari Za pest dolarjev; Sergio Leone; Italija, [panija, Nem~ija, 1964 POSVE^ENO: HAL HARTLEY Amateur Amater; Hal Hartley; ZDA, VB, Francija, 1994 Fay Grim Fay Grim; Hal Hartley; ZDA, Nem~ija, Francija, 2006 Flirt Flirt; Hal Hartley; ZDA, Nem~ija, Japonska, 1995


Filmi od 1 do 29 Films From 1 to 29

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival Henry Fool Henry Fool; Hal Hartley; ZDA, 1997 The Unbelievable Truth Neverjetna resnica; Hal Hartley; ZDA, 1989 Simple Men Preprosti ljudje; Hal Hartley; ZDA, VB, 1992 Trust Zaupanje; Hal Hartley; ZDA, VB, 1990 EVROPA NA KRATKO Aissa Aissa; Clément Tréhin; Lalanne; Francija, 2015 Discipline Disciplina; Christophe M. Saber; [vica, 2015 Dissonance Dissonanca; Till Nowak; Nem~ija, 2015 Bloedhond Divji pes; Mees Peijnenburg; Nizozemska, 2015 Hjónabandssaela Doma~a borovni~eva marmelada; Jörundur Ragnarsson; Islandija, 2015 Kacey Mottet Klein, naissance d'un acteur Kacey Mottet Klein, rojstvo igralca; Ursula Meier; [vica, 2015 Carapace Ko{; Flora Molinié; Francija, 2015 Interior. Família. Notranje prizori{~e. Dru`ina.; Esteve Soler, Gerard Quinto, David Torras; [panija, 2015 Obiekt Objekt; Paulina Skibinska; Poljska, 2015 Piknik Piknik; Jure Pavlovi}; Hrva{ka, 2015 Listen Poslu{aj; Hamy Ramezan, Nyoni Rungano; Danska, Finska, 2015 Apariciones Prividi; María Luz Olivares Capelle; Avstrija, 2015 S S; Richárd Hajdú; VB, Mad`arska, 2015 The Runner The Runner; Peter Cerov{ek, Nata{a ^i~a, Toma Zidi}; Slovenija, Hrva{ka, 2015 Arta Umetnost; Adrian Sitaru; Romunija, 2015 Tant qu'il nous reste des fusils à pompe Vsaj pu{ke nam {e ostanejo; Caroline Poggi, Jonathan Vinel; Francija, 2015 27 9.–20. november 2016 PERSPEKTIVE 24 Wochen 24 tednov; Anne Zohra Berrached, Nem~ija, 2016 Aquarius Aquarius; Kleber Mendonca Filho; Brazilija, Francija, 2016 Dobra `ena Dobra `ena; Mirjana Karanovi}; Srbija, BiH, Hrva{ka, 2016 Ne gledaj mi u pijat Ne glej mi v kro`nik; Hana Ju{i}; Hrva{ka, Danska, 2016 Porto Porto; Gabe Klinger; Portugalska, Francija, ZDA, Poljska, 2016 The Transfiguration Preobrazba; Michael O'Shea; ZDA, 2016 La Tortue Rouge Rde~a `elva; Michael Dudok de Wit; Japonska, Francija, 2016 Slava Slava, Kristina Grozeva, Petar Val~anov, Bolgarija , Gr~ija, 2016 Shavua ve Yom Teden in en dan; Asaph Polonsky; Izrael, 2016 Vla`nost Vla`nost; Nikola Ljuca; Srbija, Nizozemska, Gr~ija, 2016 PREDPREMIERE American Honey Ameri{ka ljubica; Andrea Arnold; VB, ZDA, 2016 Mal de pierres Breme bole~ine; Nicole Garcia; Francija, Belgija, 2016 Ma vie de courgette Bu~ko; Claude Barras; [vica, Francija, 2016 Lo and Behold Glej in se ~udi: Sanjarjenje o povezanem svetu; Werner Herzog; ZDA, Nem~ija, 2016 I, Daniel Blake Jaz, Daniel Blake; Ken Loach; VB, Francija, Belgija, 2016 L'Economie du couple Ko ljubezni ni ve~; Joachim Lafosse; Francija, Belgija, 2016 A peine j'ouvre les yeux Ko odprem o~i; Leyla Bouzid; Tunizija, Francija, Belgija, 2015 Hunt for the Wilderpeople Lov na divjaka; Taika Waititi; Nova Zelandija, 2016 Loving Loving; Jeff Nichols; VB, ZDA, 2016 Ma Loute Mirni zaliv; Bruno Dumont; Francija, Nem~ija, 2016 Moj narobe svet – Je`ek Moj narobe svet – Je`ek; Petra Seli{kar; Slovenija, 2016 The Neon Demon Neonski demon; Nicolas Winding Refn; Danska, Francija, ZDA, 2016 Neruda Neruda; Pablo Larrain; ^ile, [panija, Francija, Argentina, 2016 La Fille inconnue Neznanka; Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne; Belgija, Francija, 2016 Nocturnal Animals No~ne ptice; Tom Ford; ZDA, 2016

Nocturama No~ni razgledi; Bertrand Bonello; Francija, Belgija, Nem~ija, 2016 No~no `ivljenje No~no `ivljenje; Damjan Kozole; Slovenija, Makedonija, BiH, 2016 Elle Ona; Paul Verhoeven; Francija, Nem~ija, Belgija, 2016 Paterson Paterson; Jim Jarmusch; ZDA, 2016 Voyage of Time: Life's Journey Potovanje ~asa; Terrence Malick;, Nem~ija, Francija, ZDA, 2016 The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years The Beatles: Osem dni na teden; Ron Howard; VB, ZDA, 2016 Toni Erdmann Toni Erdmann; Maren Ade; Nem~ija, Avstrija, 2016 Forushande Trgovski potnik; Asghar Farhadi; Iran, Francija, 2016 Hell or High Water Za vsako ceno; David Mackenzie; ZDA, 2016 KRALJI IN KRALJICE 11 minut 11 minut; Jerzy Skolimowski; Poljska, Irska, 2015 El Clan Klan; Pablo Trapero; Argentina, [panija, 2015 Love & Friendship Ljubezen in prijateljstvo; Whit Stillman; Irska, Nizozemska, Francija, ZDA, 2016 Ma Rosa Ma Rosa; Brillante Mendoza; Filipini, 2016 Manchester by the Sea Manchester by the Sea; Kenneth Lonergan; ZDA, 2016 Mi gran noche Moja divja no~; Alex de la Iglesia; [panija, 2015 Personal Shopper Osebna stilistka; Olivier Assayas; Francija, 2016 Rester vertical Ostati pokon~en; Alain Guiraudie; Francija, 2016 Sunset Song Pesem somraka; Terence Davies; VB, 2015 Umi yori mo mada fukaku Po nevihti; Kore-eda Hirokazu; Japonska, 2016 L'Avenir Prihodnost; Mia Hansen-Love; Francija, Nem~ija, 2016 Ah-ga-ssi Slu`kinja; Park Chan-wook; J. Koreja, 2016 U~itelka U~iteljica; Jan Hrebejk; ^e{ka, Slova{ka, 2016 Ji-geum-eun-mat-go-geu-ddae-neun-teul-li-da Zdaj prav, potem narobe; Hong Sang-soo; J. Koreja, 2015 PANORAMA SVETOVNEGA FILMA Baden Baden Baden Baden; Rachel Lang; Belgija, Francija, 2016 Les chevaliers blancs Beli vitezi; Joachim Lafosse; Belgija, Francija, 2016 Boris sans Beatrice Boris brez Beatrice; Denis Coté; Kanada, 2016 Ernelláék Farkaséknál ^as za pozabo; Szabolcs Hajdu; Mad`arska, 2016 L'effet aquatique Dotik vode; Sólveig Anspach; Islandija, Francija, 2016 Bil halal Dovoljena ljubezen (in spolnost); Assad Fouladkar; Libanon, Nem~ija, 2015 Ja, Olga Hepnarova Jaz, Olga Hepnarova; Petr Kazda, Tomás Weinreb; ^e{ka, Poljska, Slova{ka, Francija, 2016 California Kalifornija; Marina Person; Brazilija, 2015 La ciénaga – entre el mar y la tierra Med morjem in zemljo; Carlos del Castillo, Manolo Cruz; Kolumbija, 2016 Piuma Mladost – norost; Roan Johnson; Italija, 2016 Maend & hons Mo`je in koko{i; Anders Thomas Jensen; Danska, Nem~ija, 2015 Hymyilevä mies Najsre~nej{i dan Ollija Mäkija; Juho Kuosmanen; Finska, [vedska, Nem~ija, 2016 Little Men Najstnika; Ira Sachs; ZDA, Gr~ija, 2016 Mot naturen Nenaravno; Ole Giaever, Marte Vold; Norve{ka, 2015 Mae so ha uma Nisem tvoj sin; Anna Muylaert; Brazilija, 2016 Eshtebak Spopad; Mohamed Diab; Egipt, Francija, 2016 Kaze ni nureta onna Vla`na punca v vetru; Akihiko Shiota; Japonska, 2016 S one strane Z druge strani; Zrinko Ogresta; Hrva{ka, Srbija, 2016 WinWin Zmagovita kombinacija; Daniel Hoesl; Avstrija, 2016 EKSTRAVAGANCA Free Fire Kon~ni obra~un; Ben Wheatley; VB, Francija, 2016 The Love Witch Ljubezenska ~arovnica; Anna Biller; ZDA, 2016 Schneider vs. Bax Schneider in Bax; Alex van Wanderdam; Nizozemska, 2016 Kuripi: Itsuwari no rinjin Srhljivo; Kiyoshi Kurosawa; Japonska, 2016 Grave Surovo; Julia Ducournau; Francija, Belgija, 2016 A la recherche de l'Ultra-Sex Ultra-seks je izginil!; Nicolas Charlet, Bruno Lavaine; Francija, 2015 KINOBALON Jamais contente Gospodi~na Nemite`it; Emilie Deleuze; Francija, 2016

177


Filmi od 1 do 29 Films From 1 to 29

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival Le nouveau Novi mulc; Rudi Rosenberg; Francija, 2015 Pojdi z mano Pojdi z mano; Igor [terk; Slovenija, 2016 Molly Monster Po{ast Moli; Matthias Bruhn, MichAael Ekbladh; [vica, Nem~ija, [vedska, 2016 Siv sover vilse Prespati pri prijateljici; Catti Edfeldt, Lena Hanno; [vedska, Nizozemska, 2016 Zipi y Zape y la Isla del Capitán Zipi in Zap in kapitanov otok; Oskar Santos; [panija, 2016 FOKUS: ROMUNIJA Bacalaureat Matura; Cristian Mungiu; Romunija, Francija, Belgija, 2016 Ilegitim Nezakonito; Adrian Sitaru; Romunija, Poljska, Francija, 2016 Caini Psi; Bogdan Mirica; Romunija, Francija, Bolgarija, 2016 Inimi Cicatrizate Ranjena srca; Radu Jude, Romunija, Nem~ija, 2016 Sieranevada Sieranevada; Cristi Puiu; Romunija, Francija, BiH, Hrva{ka, 2016 RETROSPEKTIVA: FILM GRE V KINO Cinemania Cinemania; Angela Christlieb; ZDA, Nem~ija, 2002 Caro diario Dragi dnevnik; Nanni Moretti; Italija, Francija, 1994 El espiritu de la colmena Duh panja; Victor Erice; [panija, 1973 Nuovo Cinema Paradiso Kino paradi`; Giuseppe Tornatore; Italija, Francija, 1988 La Chatte a deux tetes Ma~ka z dvema glavama; Jacques Nolot; Francija, 2002 Mes petites amoureuses Moje male ljubice; Jean Eustache; Francija, 1974 The Smallest Show on Earth Najmanj{a kinopredstava na svetu; Basil Dearden; VB, 1957 Sherlock jr. Sherlock Holmes ml.; Buster Keaton; ZDA, 1924 Usodni telefon Usodni telefon; Damjan Kozole; Slovenija, 1987 The Last Picture Show Zadnja kino predstava; Peter Bogdanovich; ZDA, 1971 POSVE^ENO: JERZY SKOLIMOWSKI Bariera Bariera; Jerzy Skolimowski; Poljska, 1965 Moonlighting Delo na ~rno; Jerzy Skolimowski; VB, 1982 Deep End Globina; Jerzy Skolimowski; VB, Nem~ija, 1970 The Shout Krik; Jerzy Skolimowski; VB, 1978 Walkover Lahka zmaga; Jerzy Skolimowski; Poljska, 1965 Rysopis Posebna znamenja: nobeno; Jerzy Skolimowski; Poljska, 1965 Rece do góry Roke kvi{ku!; Jerzy Skolimowski; Poljska, 1967/81 MODRI @AMET 30 Blue Velvet Modri `amet; David Lynch; ZDA, 1986 Blue Velvet Revisited Ponovni pogled na Modri `amet; Peter Braatz, Nem~ija, Slovenija, 2016 EVROPA NA KRATKO 9 Days From My Window in Aleppo 9 dni skozi moje okno v Aleppu; Floor van der Meulen, Thomas Vroege, Issa Touma; Nizozemska, Sirija, 2015 Belladonna Belladonna; Dubravka Turi}; Hrva{ka, 2015 Lesapán Favnov gozd; Pavel Soukup; ^e{ka, 2015 Figura Figura; Katarzyna Gondek; Belgija, Poljska, 2015 Bosque de ecos Gozd odmevov; Luz Olivares Capelle; Avstrija, 2016 Uncanny Valley Grozljiva dolina; Paul Wenninger; Avstrija, Francija, 2015 Kamaszkor vége Konec je s puberteto; Fanni Szilágyi; Mad`arska, 2015 Small Talk Kramljanje; Even Hafnor, Lisa Brooke Hansen; Norve{ka, 2015 Kung Fury Kung Fury; David Sandberg; [vedska, 2016 Love Ljubezen; Réka Bucs; Francija, Mad`arska, 2016 Maman(s) Mame; Maimouna Doucouré; Francija, 2015 Symbolic Threats Navidezne gro`nje; Mischa Leinkauf, Lutz Henke, Matthias Wermke; Nem~ija, 2015 No~na ptica No~na ptica; [pela ^ade`; Slovenija, 2016 Rhapsody Rapsodija; Constance Meyer; Francija, 2015 Flowers and Bottoms Ro`e in riti; Christos Massalas; Gr~ija, 2016 Dark_net Temni internet; Tom Marshall; VB, 2015 In the Distance V daljavi; Florian Grolig; Nem~ija, 2015 Die Badewanne V kadi; Tim Ellrich; Avstrija, Nem~ija, 2015 All These Voices Vsi ti glasovi; David Henry Gerson; ZDA, Poljska, 2015

178

28 8.–19. november 2017 PERSPEKTIVE Arabia Arabija; Affonso Uchoa, Joao Dumans; Brazilija, 2017 Columbus Columbus; Kogonada; ZDA, 2017 Quality Time Fino se imamo; Daan Bakker; Nizozemska, 2017 Ba yue Konec poletja; Zhang Dalei; Kitajska, 2016 Rey Kralj; Niles Atallah; ^ile, Francija, Nizozemska, 2017 Menashe Menashe; Joshua Z. Weinstein; ZDA, Izrael, 2017 Jeune femme Mlada `enska; Léonor Serraille; Francija, Belgija, 2017 Mu{karci ne pla~u Mo{ki ne jo~ejo; Alen Drljevi}; BiH, Slovenija, Hrva{ka, Nem~ija, 2017 I Am Not a Witch Nisem ~arovnica; Rungano Nyoni; VB, Francija, 2017 Hjartasteinn Ognji{~e; Gudmundur Arnar Gudmundsson; Islandija, Danska, 2016 Rekvijem za gospodju J. Rekviem za gospo J.; Bojan Vuleti}; Srbija, Bolgarija, Makedonija, Francija, Rusija, 2017 PREDPREMIERE 120 battements par minute 120 utripov na minuto; Robin Campillo; Francija, 2017 Neljubov Brez ljubezni; Andrej Zvjagincev; Rusija, Francija, 2017 Good Time Dobri ~asi; Josh & Benny Safdie; ZDA, Luksemburg, 2017 Dru`ina Dru`ina; Rok Bi~ek; Slovenija, Avstrija, 2017 Foxtrot Foxtrot; Samuel Maoz; Izrael, Nem~ija, Francija, 2017 Ivan Ivan; Janez Burger; Slovenija, 2017 Wonderstruck Kabinet ~udes; Todd Haynes; ZDA, 2017 Jusqu'a la garde Ko izgubi{ vse; Xavier Legrand; Francija, 2017 Testrol és Lélekrol O telesu in du{i; Ildiko Enyedi; Mad`arska, 2017 The Shape of Water Oblika vode; Guillermo Del Toro; ZDA, 2017 Aus dem nichts Obupana; Fatih Akin; Nem~ija, Francija, 2017 Call Me by Your Name Pokli~i me po svojem imenu; Luca Guadagnino; Italija, Francija, Brazilija, ZDA, 2017 Suburbicon Pokvarjeno predmestje; George Clooney; ZDA, VB, 2017 Sweet Country Prijazna de`ela; Warwick Thornton; Avstralija, 2017 Slovenija, Avstralija in jutri ves svet Slovenija, Avstralija in jutri ves svet; Marko Naber{nik; Slovenija, Makedonija, 2017 Happy End Sre~en konec; Michael Haneke; Francija, Avstrija, Nem~ija, 2017 Thelma Thelma; Joachim Trier; Norve{ka, [vedska, Danska, Francija, 2017 Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Trije plakati pred mestom; Martin McDonagh; VB, ZDA, 2017 The Killing of a Sacred Deer Ubijanje svetega jelena; Yorgos Lanthimos; VB, Irska, 2017 A Ciambra V Ciambri; Jonas Carpignano; Italija, Nem~ija, Francija, ZDA, 2017 Un beau soleil intérieur @arek v srcu; Claire Denis; Francija, 2017 KRALJI IN KRALJICE La caméra de Claire Clairina kamera; Hong sang-soo; J. Koreja, Francija, 2017 L'Atelier Delavnica; Laurent Cantet; Francija, 2017 Krotkaja Krotko dekle; Sergej Loznica; Litva, Nem~ija, Francija, Nizozemska, 2017 You Were Never Really Here Nikoli zares tukaj; Lynne Ramsay; VB, Francija, ZDA, 2017 O Ornitólogo Ornitolog; Joao Pedro Rodrigues; Portugalska, Brazilija, Francija, 2016 Réparer les vivants Pokrpajmo `ive; Katell Quillévéré; Francija, Belgija, 2016 The Florida Project Projekt Florida; Sean Baker; ZDA, 2017 Hikari Proti svetlobi; Naomi Kawase; Japonska, Francija, 2017 Fai bei sogni Sladke sanje; Marco Bellocchio; Italija, Francija, 2016 Western Vestern; Valeska Grisebach; Nem~ija, 2017 The Party Zabava; Sally Potter; VB, 2017 PANORAMA SVETOVNEGA FILMA 1945 1945; Ferenc Török; Mad`arska, 2017 Aritmia Aritmija; Boris Hlebnikov; Rusija, Finska, Nem~ija, 2017 Tesnota Bli`ina; Kantemir Balagov; Rusija, 2017 Bedoone Tarikh, Bedoone Emza Brez datuma in podpisa; Vahid Jalilvand; Iran, 2017


Filmi od 1 do 29 Films From 1 to 29

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival When the Day Had No Name Dan brez imena; Teona Strugar Mitevska; Makedonija, Slovenija, Belgija, 2017 Daphne Daphne; Peter Mackie Burns; VB, 2017 Wilde Maus Divja mi{ka; Josef Hader; Avstrija, Nem~ija, 2017 Svanurinn Labod; Asa Helga Hjörleifsdottir; Islandija, Nem~ija, Estonija, 2017 Manifesto Manifest; Julian Rosefeldt; Nem~ija, Avstralija, 2016 Sameblod Ne~ista kri; Amanda Kernell; [vedska, Danska, Norve{ka, 2016 Posoki Smeri; Stephan Komandarev; Bolgarija, Nem~ija, Makedonija, 2017 Avir Kadosh Sveti zrak; Shady Srour; Izrael, 2017 Hostages Talci; Rezo Giginei{vili; Gruzija, Poljska, Rusija, 2017 Chun mong Tihi sen; Zhang Lu; J. Koreja, 2016 I blodet V krvi; Rasmus Heisterberg; Danska, 2016 Wajib Zaveza; Annemarie Jacir; Palestina, Francija, 2017 Zoologija Zoologija; Ivan I. Tverdovski; Rusija, Nem~ija, Francija, 2016 Tiere @ivali; Greg Zglinski; [vica, Avstrija, Poljska, 2017 EKSTRAVAGANCA El Bar Bar; Alex de la Iglesia; [panija, Argentina, 2017 Laissez bronzer les cadavres Naj trupla porjavijo; Helene Cattet, Bruno Forzani; Belgija, Francija, 2017 Miljeong Obdobje senc; Kim Jee-woon; J. Koreja, 2016 Hounds of Love Zvodnika ljubezni; Ben Young; Avstralija, 2016 KINOBALON Le voyage de Fanny Fannyjino potovanje; Lola Doillon; Francija, Belgija, 2016 Cloudboy Fant z oblaki; Meikeminne Clinckspoor; Belgija, [vedska, Norve{ka, 2016 Tungeskjaererne Rezalci jezikov; Solveig Melkeraaen; Norve{ka, 2017 Rum 213 Soba 213; Emelie Lindblom; [vedska, 2017 Le grand méchant renard et autres contes Velika zlobna lisica in druge zgodbe; Patrick Imbert, Benjamin Renner; Francija, 2017 Vill Mark Vsiljivki; Thea Hvistendahl; Norve{ka, 2017 Tesoros Zakladi; Maria Novaro; Mehika, 2017 FOKUS: NOVI FRANCOSKI KRIMI^ Les Lyonnais Gangsterska zgodba; Olivier Marchal; Francija, Belgija, 2011 Le serpent aux mille coupures Ka~a s tiso~ urezi; Eric Valette; Francija, 2017 Le convoi Konvoj; Frédéric Schoendoerffer; Francija, 2016 Mea culpa Mea culpa; Fred Cavayé; Francija, 2014 De guerre lasse Od bitke iztro{en; Olivier Panchot; Francija, 2014 Braqueurs Roparska ekipa; Julien Leclercq; Francija, 2015 RETROSPEKTIVA: KLASI^NI FRANCOSKI KRIMI^ Série noire ^rna serija; Alain Corneau; Francija, 1979 I... comme Icare I... kot Ikar; Henri Verneuil; Francija, 1979 Le Choix des armes Izbira oro`ja; Alain Corneau; Francija, 1981 Un homme est mort Pogreb v Los Angelesu; Jacques Deray; Francija, Italija, ZDA, 1972 La guerre des polices Policijska vojna; Robin Davis; Francija, 1979 Le cercle rouge Rde~i krog; Jean-Pierre Melville; Francija, Italija, 1970 Le juge Fayard dit Le Shériff Sodnik, imenovan {erif; Yves Boisset; Francija, 1977 Peur sur la ville Strah nad mestom; Henri Verneuil; Francija, Italija, 1975 Dernier domicile connu Zadnji naslov; Jose Giovanni; Francija, Italija, 1970 POSVE^ENO: ^UDE@NO '67 Breza Breza; Ante Babaja; Jugoslavija,1967 Grajski biki Grajski biki; Jo`e Poga~nik; Jugoslavija, 1967 Jutro Jutro; Mladomir Puri{a Djordjevi}; Jugoslavija, 1967 Kaja, ubit }u te! Kaja, ubil te bom!; Vatroslav Mimica; Jugoslavija, Francija, 1967 Kad budem mrtav i beo Ko bom mrtev in bel; @ivojin Pavlovi}; Jugoslavija, 1967 Ljubavni slu~aj ili Tragedija slu`benice PTT Ljubezenski primer ali Tragedija po{tne uslu`benke; Du{an Makavejev; Jugoslavija, 1967 Mali vojnici Mali vojaki; Bahrudin Bato ^engi}; Jugoslavija, 1967 Na papirnatih avionih Na papirnatih avionih; Matja` Klop~i~; Jugoslavija, 1967

Praznik Praznik; Djordje Kadijevi}; Jugoslavija, 1967 Budjenje pacova Prebujanje podgan; @ivojin Pavlovi}; Jugoslavija, 1967 Skuplja~i perja Zbiralci perja; Aleksandar Petrovi}; Jugoslavija, 1967 EVROPA NA KRATKO Lethe Lethe; Dea Kulumbega{vili; Francija, 2016 Copa Loca Copa Loca; Christos Massalas; Gr~ija, 2017 "�...� Craving for Narrative" "�...� Hlepenje po pripovedi"; Max Grau; Nem~ija, 2015 Balada de um batráquio Balada o dvo`ivkah; Leonor Teles; Portugalska, 2016 Decorado Decorado; Alberto Vázquez; [panija, 2016 Hopptornet Desetmetrski stolp; Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck; [vedska, 2016 La disco resplandece Diskoteka ble{ci; Chema García Ibarra; [panija, 2016 Fantasia Fantazija; Teemu Nikki; Finska, 2016 A Brief History of Princess X Kratka zgodovina Princese X; Gabriel Abrantes; Portugalska, 2016 Me montage Moja monta`a; Dawood Hilmandi; Nizozemska, 2016 Yo no soy de aquí Nisem od tukaj; Maite Alberdi, Giedre @ickyte; ^ile, 2016 Keep That Dream Burning Pusti sanjam, da tlijo; Rainer Kohlberger; Nem~ija, 2016 Riders Usodna vo`nja; Jesper Vidkj}r Rasmussen; Danska, 2015 I Made You, I Kill You Ustvaril sem te, ubijem te; Alexandru Petru Badelita; Francija, 2016 U plavetnilo V modrino; Antoneta Alamat Kusijanovic; Hrva{ka, 2017 The Beast Zverina; Samantha Nell, Michael Wahrmann; Francija, 2016 29 7.–18. november 2018 PERSPEKTIVE Den skyldige 112; Gustav Möller; Danska, 2018 Kona fer i strid Bojevnica; Benedikt Erlingsson; Islandija, Francija, Ukrajina, 2018 Las Herederas Dedinji; Marcelo Martinessi; Paragvaj, Nem~ija, Urugvaj, Brazilija, Francija, 2018 Hannah Hannah; Andrea Pallaoro; Italija, Francija, Belgija, 2017 The Rider Jezdec; Chloé Zhao; ZDA, 2017 La Mentirita Blanca Mala bela la`; Tomas Alzamora; ^ile, 2017 Ne bom ve~ luzerka Ne bom ve~ luzerka; Ur{a Menart; Slovenija, 2018 Styx Stiks; Wolfgang Fischer; Nem~ija, Avstrija, 2018 Teret Tovor; Ognjen Glavoni}; Srbija, Hrva{ka, Francija, Iran, 2018 Is~elitel Zdravilec; Gjorce Stavreski; Makedonija, 2017 PREDPREMIERE Girl Dekle; Lukas Dhont; Belgija, Nizozemska, 2018 Dogman Dogman; Matteo Garrone; Italija, Francija, 2018 Doubles vies Dvojna `ivljenja; Olivier Assayas; Francija, 2018 Figlia mia H~i moja; Laura Bispuri; Italija, Nem~ija, [vica, 2018 The House That Jack Built Hi{a, ki jo je zgradil Jack; Lars von Trier; Danska, Francija, [vedska, Nem~ija, 2018 Capharnaüm Kafarnaum; Nadine Labaki; Libanon, Francija, 2018 La douleur Marguerite Duras: Spomini na vojno; Emmanuel Finkiel; Francija, Belgija, [vica, 2017 In den Gängen Med policami; Thomas Stuber; Nem~ija, 2018 Mektoub, My Love: Canto Uno Mektoub, ljubezen moja; Abdellatif Kechiche; Francija, Italija, 2017 Twarz Obraz; Malgorzata Szumowska; Poljska, 2018 Loro Oni; Paolo Sorrentino; Italija, Francija, 2018 Poj mi pesem Poj mi pesem; Miran Zupani~; Slovenija, 2018 Lazzaro felice Sre~en kot Lazzaro; Alice Rohrwacher; Italija, [vica, Francija, Nem~ija, 2018 Der Hauptmann Stotnik; Robert Schwentke; Nem~ija, Poljska, Portugalska, Francija, 2017 Manbiki kazoku Tati~i; Kore-eda Hirokazu; Japonska, 2018 Transit Tranzit; Christian Petzold; Nem~ija, Francija, 2018 Utoya 22. juli Utoya – 22. julija; Erik Poppe; Norve{ka, 2018

179


Filmi od 1 do 29 Films From 1 to 29

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival Napszállta Zaton; László Nemes; Mad`arska, Francija, 2018 Zgodovina ljubezni Zgodovina ljubezni; Sonja Prosenc; Slovenija, Italija, Norve{ka, 2018 V{echno bude Zimske muhe; Olmo Omerzu; ^e{ka, Slovenija, Poljska, Francija, Slova{ka, 2018 KRALJI IN KRALJICE Ahlat Agaci Divja hru{ka; Nuri Bilge Ceylan; Tur~ija, Makedonija, BiH, Nem~ija, 2018 Journal de ma tete Dnevnik mojih misli; Ursula Meier; [vica, Francija, 2017 Dovlatov Dovlatov; Aleksej German ml.; Rusija, Poljska, Srbija, 2018 Le livre d'image Knjiga slik; Jean-Luc Godard; [vica, Francija, 2018 La prière Molitev; Cedric Kahn; Francija, 2018 The Favourite Najljub{a; Yorgos Lanthimos; VB, Irska, ZDA, 2018 Continuer Naprej; Joachim Lafosse; Belgija, Francija, 2018 Jiang hu er nv Pepel je sne`no bel; Jia Zhang-ke; Kitajska, Francija, Japonska, 2018 Leto Poletje; Kirill Serebrennikov; Rusija, Francija, 2018 Pajaros de verano Poletne ptice; Ciro Guerra, Cristina Gallego; Kolumbija, Danska, Mehika, 2018 Beoning Po`iganje; Lee Chang-dong; J. Koreja, 2018 Se rokh Trije obrazi; Jafar Panahi; Iran, 2018 Vision Videnje; Naomi Kawase; Japonska, Francija, 2018 High Life Visoka dru`ba; Claire Denis; Francija, Nem~ija, VB, ZDA, Poljska, 2018 Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari Vseeno mi je, ~e bomo v zgodovino zapisani kot barbari; Radu Jude; Romunija, Bolgarija, Francija, Nem~ija, ^e{ka, 2018 PANORAMA SVETOVNEGA FILMA Aga Aga; Milko Lazarov; Bolgarija, Nem~ija, Francija, 2018 Netemo sametemo Asako I & II; Ryusuke Hamaguchi; Japonska, Francija, 2018 Wildlife Divje `ivljenje; Paul Dano; ZDA, 2018 Druga strana svega Druga stran vsega; Mila Turajli}; Srbija, Francija, 2018 Person to Person Iz o~i v o~i; Dustin Guy Defa; ZDA, 2017 Benzinho Ljubljeni; Gustavo Pizzi; Brazilija, Urugvaj, Nem~ija, 2018 Matangi/Maya/M.I.A. Matangi/Maya/M.I.A.; Steve Loveridge; VB, ZDA, 2018 Gräns Meja; Ali Abbasi; [vedska, Danska, 2018 Leave No Trace Ne pu{~aj sledov; Debra Granik; ZDA, 2018 Petra Petra; Jaime Rosales; [panija, Francija, Danska, 2018 Tlmo~ník Prevajalec; Martin [ulik; Slova{ka, ^e{ka, Avstrija, 2018 Rojo Rde~e; Benjamin Naishtat; Argentina, Brazilija, Francija, Nem~ija, Nizozemsk, 2018 The Reports on Sarah and Saleem Sarah in Saleem: Prepovedana ljubezen; Muayad Alayan; Palestina, Nizozemska, Nem~ija, 2018 Pity So~utje; Babis Makridis; Gr~ija, 2018 EKSTRAVAGANCA Ederlezi Rising Ederlezi vzhaja; Lazar Bodro`a; Srbija, 2018 Mandy Mandy; Panos Cosmatos; ZDA, Belgija, 2018 Revenge Ma{~evanje; Coralie Fargeat; Francija, Belgija, 2017 Kamera o tomeru na! Smrt v enem kadru; Shin'ichiro Ueda; Japonska, 2017 Suspiria Suspiria; Luca Guadagnino; Italija, ZDA, 2018 Climax Vrhunec; Gaspar Noé; Francija, 2018 KINOBALON 100% Coco 100% Coco; Tessa Schram; Nizozemska, 2017 Gordon and Paddy Gordon in Paddy; Linda Hambäck; [vedska, 2017 Kapten Morten lollide laeval Kapitan Morten in kraljica pajkov; Kaspar Jancis, Henry Nicholson, Riho Unt; Estonija, Belgija, Irska, VB, 2018 Halkaa Pi{kujeve sanje; Nila Madhab Panda; Indija, 2018 Krig Vojne igrice; Goran Kapetanovi}; [vedska, 2017 Wallay Wallay; Berni Goldblat; Burkina Faso, Francija, 2017 FOKUS: VZHOD-SEVEROVZHOD Dede Dede; Mariam Ha~vani; Gruzija, Hrva{ka, VB, Irska, Nizozemska, 2017 Donbass Donbas; Sergej Loznica; Ukrajina, Nem~ija, Francija, Nizozemska, Romunija, 2018

180

Sashishi deda Grozna mama; Ana Uru{adze; Gruzija, Estonija, 2017 Centaur Kentaver; Aktan Arim Kubat; Kirgizija, Nem~ija, Francija, Nizozemska, 2017 Hrustal Kristalni labod; Darja @uk; Belorusija, Rusija, Nem~ija, ZDA, 2018 Es esmu seit Mehko blato; Renars Vimba; Latvija, 2016 RETROSPEKTIVA: ^E[KI NOVI VAL Cerny Petr ^rni Peter; Milo{ Forman; ^e{koslova{ka, 1964 Ecce homo Homolka Ecce homo Homolka; Jaroslav Papou{ek; ^e{koslova{ka, 1970 Hori, má panenko Gori, gospodi~na; Milo{ Forman; ^e{koslova{ka, 1967 Intimní osvetlení Intimna svetloba; Ivan Passer; ^e{koslova{ka, 1965 Sedmikrásky Marjetice; Vera Chytilová; ^e{koslova{ka, 1966 Rozmarné léto Muhasto poletje; ^e{koslova{ka, 1968 Nejkrásnejsí vek Najlep{a doba; Jaroslav Papou{ek; ^e{koslova{ka, 1968 O slavnosti a hostech O slavnosti in gostih; Jan Nemec; ^e{koslova{ka, 1966 Lásky jedné plavovlásky Plavolaskine ljubezni; Milo{ Forman; ^e{koslova{ka, 1965 Ostre sledované vlaky Strogo nadzorovani vlaki; Jiri Menzel; ^e{koslova{ka, 1966 @ert [ala; Jaromil Jire{; ^e{koslova{ka, 1969 Ucho Uho; Karel Kachyna; ^e{koslova{ka, 1970 Spalova~ mrtvol Upepeljevalec; Juraj Herz; ^e{koslova{ka, 1969 Ozen Reka; Emir Baigazin; Kazahstan, Poljska, Norve{ka, 2018 POSVE^ENO: CHRISTIAN PETZOLD Barbara Barbara; Christian Petzold; Nem~ija, 2012 Gespenster Duhovi; Christian Petzold; Nem~ija, Francija, 2005 Jerichow Jerichow; Christian Petzold; Nem~ija, 2008 Die Innere Sicherheit Notranji mir; Christian Petzold; Nem~ija, 2000 Phoenix Phoenix; Christian Petzold; Nem~ija, Poljska, 2014 Yella Yella; Christian Petzold; Nem~ija, 2007 EVROPA NA KRATKO Celica Celica; Du{an Kastelic; Slovenija, 2017 Doppelgänger Dvojnik; Michaela Taschek; Nem~ija, 2017 Flores Flores; Jorge Jácome; Portugalska, 2017 Matria Matria; Alvaro Gago Díaz; [panija, 2017 The Peacekeeper Mirovnik; Pierre Edouard Dumora; Francija, 2017 Meninas formicida Mravlji{~na dekleta; Joao Paulo Miranda Maria; Francija, Brazilija, 2017 Entschuldigung, ich suche den Tischtennisraum und meine Freundin Oprostite, i{~em sobo za namizni tenis in svoje dekle; Bernhard Wenger; Avstrija, Nem~ija, [vedska, 2018 Find Fix Finish Poi{~i popravi pokon~aj; Mila Zhluktenko, Sylvain Cruiziat; Nem~ija, 2017 Reruns Ponovitve; Rosto; Francija, Belgija, Nizozemska, 2018 Proch Prah; Radej Jakub; Poljska, 2017 Drzenia Tresavica; Dawid Bodzak; Poljska, 2018 Wave Val; Benjamin Cleary, TJ O'Grady Peyton; Irska, 2017 Retour Vrnitev; Huang Pang; Chuan; Francija, 2017 Everything Vse; David O'Reilly; ZDA, VB, 2017 Tudo o que imagino Vse, kar si lahko predstavljam; Leonor Noivo; Portugalska, 2017


Od 1 do 30 From 1 to 30

30. Ljubljanski mednarodni filmski festival 30th Ljubljana International Film Festival

Ljubljanski mednarodni filmski festival Ljubljana International Film Festival

Glavni pokrovitelj Main sponsor

Spletni medijski pokrovitelj Online media sponsor

Medijska pokrovitelja Media sponsors



liffe.si REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KULTURO

S podporo programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa – MEDIA With the support of Creative Europe - MEDIA Programme of the European Union

temlplate naslovnica in hrbet.indd 1

181

10/10/2019 09:59


NOVO UDOBJE

BISTRO&BAR Dobrodošli na okusna kosila v retro šik ambientu.

W W W. L B I S T R O B A R . S I H O T E L L E V , V O Š N J A K O VA U L I C A 1 , L J U B L J A N A

UH_Oglas_LIFFE_210X260.indd 2

4.10.2018 14:42:08


42:08


V fokusu:

oglasa v katalogu Breson, SKS.indd 2

EUNIC Logo

Size variations

26. 11.−1. 12. 2019

04/10/2019 13:32


»SPEKTAKULARNI CIRKUS«

28.–31. 12.

GALLUSOVA DVORANA

Generalni pokrovitelj abonmaja Veličastnih 7

13:32

Pokrovitelj predstave Hotel

Medijska pokroviteljica abonmaja

Spletna medijska pokroviteljica


Od 16. junija do 1. novembra 2020

Henri Cartier-Bresson Tête à tête Iz oči v oči Razstava fotografskih portretov

Simone de Beauvoir, Pariz, Francija, 1947

V sodelovanju s Fundacijo Henrija Cartiera-Bressona, Pariz

© Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos

Galerija CD, Dvorana Duše Počkaj

oglasa v katalogu Breson, SKS.indd 1

09/10/2019 12:21


12:21


Dragan Arrigler; Noesis AD&D Maja Gspan, Cankarjev dom,

general sponsor

razstava exhibition 12 JUN 2019–1 MAR 2020

generalna pokroviteljica Kulturni in kongresni center Cultural&Congress Centre Ljubljana www.cd-cc.si

oglasa v katalogu Breson, SKS.indd 3

04/10/2019 13:32


NEO POENOSTAVI VAŠE ŽIVLJENJE Ne samo, da je sodobna tehnologija poenostavila naš vsakdan, vse bolj narekuje tudi življenjski slog prihodnosti. In če je bila nekoč tehnologija odgovor na izzive človeštva, se danes sprašujemo, kakšni bodo naši izzivi jutri.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

OD PAMETNE TELEVIZIJE … Zato so pri Telekomu Slovenije razvili NEO, platformo za pametno življenje, ki poenostavlja življenja vseh, ki spremljamo televizijske, prek povezanih aplikacij pa tudi ostale vsebine. NEO omogoča intuitivno iskanje vsebin z glasovnim upravljanjem v slovenščini (po naslovu, igralcu, žanru ...), možnost ogleda in nadaljevanje ogleda na več zaslonih (televiziji, mobitelu, tablici ali računalniku), verižen ogled več epizod ene sezone posamezne serije, seveda pa tudi vedno bolj nepogrešljiv ogled za 7 dni nazaj.

… DO PAMETNEGA IN VARNEGA DOMA Ob tem pa NEO zmore še veliko več. Omogoča nam namreč tudi, da povsem preprosto, le prek mobilne aplikacije ali s pomočjo TV-daljinca, upravljamo tudi pametne naprave v naših domovih in si tako zagotovimo večji nadzor nad dogajanjem in posledično varnost. Zamislimo si prihodnost, kjer so prižgan likalnik ali luči, ko odidemo od doma, stvar preteklosti. Pomislimo na varnost, ko bomo lahko preko iste mobilne aplikacije, s katero smo ugasnili luč, hitro prejeli obvestilo o uhajanju nezaznavnega in smrtno nevarnega ogljikovega monoksida iz peči v dnevni sobi ali garaže in pravočasno ukrepali. To so rešitve, za katere ni potrebno čakati na prihodnost, saj jih NEO omogoča že danes.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

TELEKOM SLOVENIJE JE PREDSTAVIL PLATFORMO, KI VAŠ DOM POVSEM PREPROSTO PREOBRAZI V PAMETNI DOM.

Senzor za ogljikov monoksid HEIMAN HS1CA-M

NE IŠČITE KANALOV, IŠČITE VSEBINE.

Biti doma še nikoli ni bilo tako zabavno. Zato spremenite svoj dom v pametnega in uživajte v vseh prednostih, ki jih z naprednimi tehnologijami nudi NEO. Pokličite brezplačno številko 080 8000 ali obiščite najbližji Telekomov center in vstopite v novi svet.

www.neo.io

NEO_vsebina_210x260_01.indd 1

4. 10. 2019 11:51:25

NEO_Pametni_dom_210x260_01.indd 1

4. 10. 2019 12:03:41


temlplate naslovnica in hrbet.indd 1 10/10/2019 09:59

30. Ljubljanski mednarodni filmski festival 30th Ljubljana International Film Festival