Agenda tardor 2022

Page 1

Centre Cívic Can Felipa

AGENDA TARDOR De setembre a desembre 2022

1


ARTS VISUALS

ARTS ESCÈNIQUES

NEUS MARTÍN ROYO Poblenou Memòria Pintada

sensorial. L’objectiu és transformar la percepció

BARRIS QUE PARLEN EL POBLENOU

VORES I ALES

Exposició per a la Festa Major del Poblenou Inauguració 9.09.2022 a les 19 h del 9.09.2022 al 30.09.2022

El procés és conduït per les següents preguntes:

Cia. de creació Kunstant (companyia

del 7 al 13.11.22

del que s’observa i produir una sensació fictícia de l’espai expositiu de Can Felipa. Com trobar l’aspecte màgic/fictici en allò real? Dirigint la mirada de la persona que l’escolti a detalls específics –un reflex a terra, un corrent

Art a tocar

resident)

08.09.2022 a les 17h i a les 18h Gratuït amb reserva prèvia

Una setmana de tallers, espectacles i molt més a diversos espais del Poblenou, resultat de me-

Neus Martín Royo, pintora Barcelonesa, ha

d’aire, un forat a la paret– utilitzant el so com

treballat sobre els paisatges en transformació

a eina de suport a l’observació, es creen noves

La Companyia de creació Kunstant, amb el seu

d’activitats obertes a tothom que vulgui tocar i

del Poblenou, on resideix, des de fa més de 30

maneres d’imaginar allò que ens envolta.

projecte Barris que parlen - El Poblenou, presen-

ser tocat, artísticament parlant. Creiem en l’art

anys. Les seves imatges evoquen passat, pre-

ta un dispositiu escènic de memòria viva que a

proper, accessible, transformador, inclusiu i

sent i projecció de futur d’aquesta àrea urbana.

partir d’elements sonors, visuals, audiovisuals i

humà i per això un any més tornem amb aques-

textuals, recollirà diferents relats i vivències de

ta curadoria col·lectiva entre: la Fundació Joia

les veïnes i veïns del barri del Poblenou, posant

(conjuntament amb Fòrum de Salut Mental), el

en diàleg dues generacions: gent gran i adoles-

programa d’arts escèniques del centre cívic Can

cència. Una instal·lació interactiva en col·labora-

Felipa, la biblioteca Manuel Arranz del Poble-

ció amb l’Institut de Secundària Quatre Cantons

nou, uTOpia Barcelona, l’Institut Municipal de

ENTRETEIXIDES

El projecte ‘Poblenou Memòria Pintada’ implica diverses entitats culturals del barri, des del seu teixit industrial i urbà fins als seus residents.

TALLERS ESPECIALITZATS D’ARTS VISUALS

Amb motiu de la commemoració dels 30 anys dels jocs olímpics de Barcelona l’exposició plas-

sos de trobades i sabers compartits. Un seguit

marà un aspecte clau de la transformació més

Programa educatiu d’arts visuals en col·labo-

i el projecte Donants de memòria de la Coope-

Persones amb Discapacitat, el Districte de Sant

important que ha experimentat la ciutat.

ració entre el Centre Cívic Can Felipa, La Esco-

rativa Trama.

Martí, artistes i professionals independents.

Organitzat per la Coordinadora d’Entitats i l’Ar-

cesa i Hangar amb tallers impartits per artistes

xiu Històric del Poblenou

residents d’aquests dos centres de producció i recerca artística del Poblenou. El programa Entreteixides pretén incentivar la

UN PERIODO DE ESPLANDOR

creació de continguts al Centre Cívic possibi-

+ informació: cccanfelipa.cat/arts-esceniques/

FESTIVAL ESCENA POBLENOU 21ª edició

A VÓS Laura María González (artista resident)

del 20 al 23.10.22 diversos espais

litant la creació de tallers específics impartits

Sofia Montenegro

18.11.2022 a les 19.30 h

per part de artistes i productores culturals. Els

El Festival Escena Poblenou ha estat, és i serà

tallers poden estar dirigits a diferents col·lectius:

un altaveu de l’actualitat artísitica al barri a tra-

infants, joves, adults o gent gran.

vés d’una escena molt diversa, i és que són vint

Per saber els propers tallers estigueu atents al

anys sumant les mirades còmplices d’artistes,

Un ‘Periodo de Esplendor’ és una exposició

nostre web i seguiu-nos @canfelipa.artsvisuals

territoris, professionals i públic.

amb caràcter immersiu que té com a intenció

al Instagram!

Enguany es centraran en la mirada dels i les

Inauguració 18.10.2022 del 18.10.2022 al 17.12.2022

UN XAI HA CREUAT EL DESERT Núria Coromines

25.11.2022 a les 19.30 h Gratuït amb reserva prèvia

mediar la mirada i la imaginació per tal que

joves que tenen la mateixa edat del festival per

operin d’una altra manera. Mitjançant diverses

tal d’intentar saber com pensen, com projecten

intervencions a l’espai es pretén generar les

el món de l’escena i com és el seu pensament

Un xai ha creuat el desert és un viatge poètic,

condicions perquè alguna cosa succeeixi a nivell

crític. + informació: escenapoblenou.com

sonor i filosòfic que vol endinsar-se en la traves-

2

3


ARTS ESCÈNIQUES

ESCENA FAMILIAR

sia de la patologia de la depressió: la paràlisi del

ellxs mateixes com a subjecte polític que lluita

cos, la cristal·lització del temps i els efectes de la

per uns drets propis i, també, col·lectius. Un

farmacologia; un viatge a través de les estratè-

projecte de Raquel Cors en col·laboració amb

gies de supervivència de la depressiva, no sense

Linda Porn on hi han participat: Conxa Borrell,

cinisme, ironia i tendresa; en aquest viatge ens

Xavi Tallon, Andrea, Fabiola, Natalia, Anneke Ne-

topem amb la necessitat de la invocació i de

cro i Sabrina Sánchez del Sindicat OTRAS. Susy,

l’espiritualitat com a porta de transcendència;

Liza i Julia com a treballadorxs independents.

més enllà del cos, del temps, no es tracta d’una

Janet, Ana i Aura de Putas libertarias del Raval.

Aquesta és la història d’una princesa en vaga,

història de superació, sinó de la temptativa d’es-

Groupie, Carolita, Açaí, Alexandra i Amanda del

cansada que tothom li expliqui com ha de ser

cenificació d’una certesa: arrieros somos y en el

col·lectiu Don’t Hit a la Negrx. Paula Ezkerra de

una princesa com cal i decidida a explicar les

camino andamos...’’.

la IAC. Gloria Díaz i Martha Quintana de Cuida-

veritats de les princeses. I és que... les princeses

doras sin Papeles, Elena del Sindicat d’habitatge

també es tiren pets!

del Raval, Esteban de Yayoflautas, Emma Giné i

Servei traducció de llengua de signes amb

La il·lusió d’un nou llibre, de submergir-se en

Rosa Bernaus de PAHC Sabadell. I la participació

reserva prèvia fins el dia 12.09.2022 enviant un

una nova aventura. Però, què passaria si en des-

des d’altres àmbits de Paula Arce, Javier Mejía,

correu electrònic a administracio@cccanfelipa.

plegar les seves pàgines les trobéssim buides? Si

Sara Cuentas, Frida Trejo i GENERA Associació.

cat

les històries, els personatges i els escenaris dels

OTRAS Raquel Cors (artista resident) 09.12.2022 a les 19.30 h Gratuït amb reserva prèvia

LA VERITAT DE LES PRINCESES

reserva prèvia fins el dia 28.11.2022 enviant un

La Boia Teatre

cat

correu electrònic a administracio@cccanfelipa.

18.09.2022 a les 12 h Gratuït amb reserva prèvia

NO HI HAVIA UNA VEGADA Les lloronas

11.12.2022 a les 12 h Gratuït amb reserva prèvia

contes haguessin desaparegut? Un micro viatge

OTRAS és un projecte d’arts escèniques sobre el treball sexual fet en col·laboració amb treballadorxs sexuals i que mostra el seu procés en diferents formats. En aquest primer episodi

MÍOPE

AVENTURA A ESTEL

Javiera Gazitúa (artista resident)

El gecko con botas

15.12.2022 i 16.12.2022 a les 18.15h i a les 20.15h Gratuït amb reserva prèvia

compartirem a través d’una instal·lació artística diversos materials elaborats durant el procés de creació en residència a Can Felipa. Posant

per l’imaginari ens espera, el màgic poder de la imaginació que ens salvarà de les pàgines en blanc. Crear noves emocions i aprendre que del no-res pot sorgir-ne tot. Servei traducció de llengua de signes amb reser-

02.10.2022 a les 12 h Gratuït amb reserva prèvia

va prèvia fins el dia 5.12.2022 enviant un correu electrònic a administracio@cccanfelipa.cat

Un nen es trasllada a una nova ciutat. Una ciutat

en relació materials visuals i sonors generats en

Míope és un espectacle sobre la incapacitat de

de paper. Blanca i impecable. Allà coneixerà

les trobades de reflexió i creació que hem fet

veure el món en els termes de l’altre. Sobre l’an-

una nena experta en l’art de l’origami. Però ella

amb treballadorxs sexuals de diversos àmbits i

goixa de tractar de satisfer l’oceànic amb el dis-

no s’aproximarà a ell perquè semblen ser molt

també amb persones d’altres col·lectius traves-

cret. Sobre viure amb un infern diminut lligat al

diferents. Per sort, un estel els portarà a viure

sats per lluites que tenen punts en comú amb

braç. El viatge escènic porta a l’espectador a una

una aventura de l’altre costat de bosc, on junts

ellxs com Cuidadoras sin papeles, Don’t hit a la

relació amb un espai plagat d’imatges entrevis-

hauran d’unir els seus coneixements i diferèn-

negrx, Sindicat d’habitatge del Raval, Yayoflau-

tes, de fantasmagories emocionals, i en última

cies per ajudar-se mútuament. Un espectacle on

tas i PAHC de Sabadell. Des d’aquesta perspecti-

instància a explorar una relació amb alguna

l’art de la papiroflèxia i l’art de les ombres ens

va interseccional volem crear un espai on poder

cosa que ja no hi és. O alguna cosa l’empremta

ensenyen que les diferències no fan altra cosa

escoltar el que tenen a dir les treballadorxs

de la qual ja només pot parlar-nos de nosaltres

que enriquir-nos.

sexuals sobre la seva realitat, reconeixent-se a

mateixos.

Servei traducció de llengua de signes amb

4

5


ALTRES ACTIVITATS FESTIVAL RELLISQUIN

ment de Barcelona i les complicitats de joves del

Projeccions

les danses urbanes.

territori vinculats a associacions de promoció de

MASTERCLASS DE KRUMP

CONCERT SIMFÒNIC

En el marc del MUV: Urban Meeting

Orquestra Amics de La Música

30.09.2022 de 18 a 21.30 h Teatre Gratuït (No cal reserva prèvia)

MASTERCLASS DE HIPHOP

07.10.2022 a les 20 h Sala de Conferències Gratuït amb reserva prèvia

El festival Rellisquín és una mostra de cinema

En el marc del MUV: Urban Meeting

El Krump és una forma relativament recent de

07.10.2022 a les 18 h Sala de Conferències Gratuït amb reserva prèvia

que s’organitza al Poblenou per reflexionar sobre la relació de les CIUTATS amb els seus veïns i veïnes. En aquesta segona edició es mostraran

Concert 17.12.2022 a les 17 h Sala de Conferències Preu: 5€

dansa urbana, que té com a origen la comunitat

Tots els beneficis de les entrades es destinaran

afroamericana de Los Angeles, i que consisteix

a Associació Fícat per la fisura palatina.

en una barreja de moviments de dansa africana i d’Street Dance. Als barris on s’està practicant,

obres d’arreu del món que ens parlen sobre la vida urbana: com influeixen les transformacions

El HipHop és un moviment artístic i cultural

el Kump s’ha convertit en una alternativa pacífi-

urbanístiques en els habitants d’una ciutat,

que va sorgir als Estats Units a finals dels anys

ca a les violències dels Gangs, ja que resulta una

reivindicacions socials, història i relacions huma-

setanta en les comunitats afroamericanes i lla-

forma positiva de descarregar l’agressivitat i la

nes. El Festival està impulsat per la plataforma

tines dels barris populars de Nova York, a partir

ira. A càrrec de Keops.

Taula Eix Pere IV i compta amb la participació de

de manifestacions com la música, el ball i els

tres entitats del barri dedicades a l’audiovisual:

grafitis.

Produccions la Llacuna, Teleduca i Filmclub. Les

El Hiphop sovint és de naturalesa «lliure» (d’im-

projeccions es realitzaran del 29 de setembre al

provisació) i els ballarins participen en com-

2 d’octubre a diversos espais del barri: al Centre

peticions de ball denominades «batalles». Els

IDEAL, La Flor de Maig, el centre cívic Can Felipa

equips, l’estil lliure i les batalles són identifica-

i al MUHBA Oliva Artés.

dors d’aquesta dansa que tant pot ser una via

Consulteu tota la informació al web https://

d’entreteniment, una forma de mantenir-se ac-

festivalrellisquin.org/

tiu o una manera de guanyar-se la vida ballant

MUV: URBAN MEETING

CLUB DE LECTURA FEMINISTA ELS HOMES M’EXPLIQUEN COSES 25.11.2022 a les 17.30 h Aula 3 Gratuït amb reserva prèvia

professionalment.

Un club de lectura conjunta no mixt en el marc

A càrrec de Ruth Prim.

del 25N, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, per conèixer i aprofundir en el text “Els homes m’expliquen coses” de Rebecca Solint. A càrrec de La Carbo-

15.10.2022 a les 17 h Acte central al Parc de Sant Martí

nera.

Es tracta d’un projecte en xarxa de tots els centres cívics del districte de Sant Martí amb el suport de la direcció de Joventut de l’Ajunta6

7


CALENDARI

ARTS ESCÈNIQUES

ARTS VISUALS

SETEMBRE Dj

8

9

30

18 Dg

30

Dg

2

TEATRE

fins el

Dg

OCTUBRE

BARRIS QUE PARLEN EL POBLENOU

del

ESCENA FAMILIAR

Dv

NEUS MARTÍN ROYO

7

Poblenou Memòria Pintada EXPOSICIÓ

Dv

LA VERITAT DE LES PRINCESES

7

La Boia Teatre

ESCENA FAMILIAR

Ds

FESTIVAL RELLISQUIN

15

Projeccions

TEATRE

8

De setembre a desembre 2022

ALTRES ACTIVITATS

NOVEMBRE

AVENTURA A ESTEL

El gecko con botas

ESCENA FAMILIAR

MASTERCLASS DE HIPHOP

MUV: Urban Meeting

DANSA

del

fins el

7

13

Dv

A VOS

18 Dv

MASTERCLASS DE KRUMP

MUV: Urban Meeting

DANSA

25 Dv

MUV: URBAN MEETING DANSA

25

DESEMBRE Dv

VORES I ALES

9

Art a tocar

TEATRE I TALLERS

Dv

Laura María González

11

TEATRE

Dv del

CLUB DE LECTURA FEMINISTA

9 15

ELS HOMES M’EXPLIQUEN COSES

UN XAI HA CREUAT EL DESERT

Núria Coromines

TEATRE

OTRAS

Raquel Cors TEATRE

NO HI HAVIA UNA VEGADA Les lloronas

ESCENA FAMILIAR

fins el OTRAS

Raquel Cors

16

del

fins el

15

16

del

fins el

18

17

del

fins el

20

23

del

FESTIVAL ESCENA POBLENOU

17

FESTIVAL ESCÈNIC

9

MÍOPE

Javiera Gazitúa TEATRE

MÍOPE

Javiera Gazitúa TEATRE

UN PERIODO DE ESPLANDOR Sofia Montenegro

EXPOSICIÓ

CONCERT SIMFÒNIC

Orquestra Amics de La Música CONCERT


CURSOS I TALLERS ARTS VISUALS DIBUIX A L’AIRE LLIURE

URBAN SKETCHING

SUMI-E: L’ART DE LA TINTA

A partir del 04.10.2022 Dimarts, d’11 a 13 h

A partir del 05.10.2022 Grup A: Dimecres, de 17.30 a 19.30 h A partir del 06.10.2022 Grup B: Dijous, de 10 a 12 h Exterior 78,84€ (9 sessions)

A partir del 08.10.2022 Dissabte, d’11 a 12.30 h

(El 18 d’octubre no hi haurà classe)

Exterior 70,08€ (8 sessions)

(El 22 d’octubre no hi haurà classe)

Taller 2 59,13€ (9 sessions)

L’ULL SENSIBLE: FOTOGRAFIA QUOTIDIANA A partir del 06.10.2022 Dijous, de 12 a 13.30 h

NOU

(El 20 d’octubre no hi haurà classe)

Aula 2 59,13€ (9 sessions)

NOU

El Sumi-e és una tècnica pictòrica japonesa feta

Aquest taller té com a objectiu disposar-nos a un exercici d’observació i il·lustració naturalis-

Les classes es faran principalment a l’exterior,

amb tinta negra. Es caracteritza per representar

Ens endinsem en el món fotogràfic, aprenent

ta del paisatge que ens envolta per a després

al Poblenou i altres barris de Barcelona. Sorti-

la naturalesa d’una manera expressiva i alhora

des de les bases tècniques, com el funciona-

deixar-nos portar per la ficció que embolica la

rem a dibuixar al carrer on aprendrem a copsar

senzilla. Té una forta connexió amb les pràc-

ment de la càmera o la comprensió del triangle

naturalesa dibuixada. Es proposen sortides i

en el nostre quadern de dibuix allò que ens

tiques Zen i és per això que es considera una

de l’exposició, fins a l’anàlisi d’obres d’altres

recorreguts pel barri Poble Nou on explorarem

interessa del nostre voltant. També explora-

activitat meditativa i relaxant. En aquest taller

autors que practiquen una fotografia present

tècniques i estratègies gràfiques que permeten

rem diferents tècniques per a personalitzar els

coneixerem Els Quatre Honorables Cavallers, els

i sensible. Per altra banda, hi ha una proposta

alliberar la imaginació i crear ficcions pròpies a

nostres dibuixos, com l’aquarel·la i el lettering,

motius d’estudi per excel·lència del Sumi-e i els

de treball pràctic a través d’exercicis a classe i a

través del traç i el dibuix lliure. El taller emmar-

entre d’altres. Material bàsic que cal portar el

traços principals per crear les nostres pròpies

casa, a més de la creació d’un projecte personal,

ca l’atenció en el paisatge visitat com un exercici

primer dia: tamboret plegable (Decathlon 5€),

pintures. És una oportunitat per dedicar-te

en procés acompanyat, durant el curs. L’objectiu

d’aproximació a les dinàmiques de la naturalesa

quadern de dibuix A5 sense anells format retrat

temps, aprendre al teu ritme i deixar que el pin-

és fer que les informacions tècniques i compo-

i a l’especulació visual. D’aquesta manera, arti-

(vertical), rotulador punta fina permanent, cal·-

zell transmeti el teu estat interior.

sitives es facin conscients, que es tornin dispo-

cular l’observat i l’imprevisible ens obre camins

librat 0.2, negre (Uni-pin, Micron, Staedtler...),

Impartit per Laura Blanco.

nibles i en diàleg amb la nostra intuïció i sensi-

possibles per a reflexionar sobre la transforma-

llapis i goma, aquarel·la per adult, colors bàsics

bilitat personal. No és necessària experiència ni

ció del territori des del dibuix. Material neces-

(Windsor&Newton, Van-gogh, etc..), pinzell amb

formació prèvia, cada persona és benvinguda a

sari: Llibreta de dibuix, llapis (Grafits B, 2B, 6B) i

dipòsit d’aigua talla L, drap.

participar amb les eines que té en aquest mo-

colors.

Impartit per Stéphane Carteron.

ment. Impartit per Pedro Rota.

Impartit per Natalia Castañeda.

10

11


CURSOS I TALLERS ARTS ESCÈNIQUES TALLER DE PERFORMANCE FEMINISTA A L’ESPAI URBÀ A partir del 17.10.2022 Dilluns, de 19.15 a 20.45 h Sala Sant Bernat Calbó 45,99€ (7 sessions)

TALLER D’EXPRESSIÓ CORPORAL

JOC TEATRAL

tral de la classe (dansa i moviment) i descens

A partir del 04/10/2022 Dimarts, de 18 a 20 h Sala Nova 78,84€ (9 sessions)

A partir del 06.10.2022 Dijous, de 19.15 a 21.15 h, Sala Nova

la classe es van desenvolupant durant el curs

(El 20 d’octubre no hi haurà classe)

Impartit per Olga Santín.

NOU

(warming down). Els continguts de cada part de segons les motivacions i necessitats del grup.

78,84€ (9 sessions)

PLAYBACK I RISOTERÀPIA PER A DONES MAJORS DE 40 ANYS

En aquest taller treballarem la relació entre cos,

En aquest taller d’iniciació teatral potenciarem

espai i temps. Descobrirem les diferents quali-

la nostra creativitat i les nostres habilitats per-

tats i capacitats expressives de cada cos. Cons-

sonals. També desenvoluparem la imaginació, ja

truirem les sessions a partir de: l’articulació del

que ens plantejarem situacions en què hi haurà

A partir del 07.10.2022 Divendres de 18.45 a 20.15 h, Sala Nova

Taller teòric i pràctic de performance a l’espai

moviment, els diferents plans espacials, l’emo-

conflictes que resoldre estimulant al mateix

(El 21 d’octubre no hi haurà classe)

urbà des d’una perspectiva feminista, dirigit a

ció en la fisicalitat, la improvisació, l’estilització

temps la nostra espontaneïtat, sensibilitat i

Gratuït (9 sessions)

dones i dissidències sexuals que s’interessin en

corporal, l’escolta i la complicitat en el movi-

capacitat de percepció. Tot això ho realitzarem

les arts de carrer, l’escriptura i la composició

ment coral, individual i amb parella, la veu física,

mitjançant exercicis d’improvisació, de creació

Treballarem l’expressió corporal a través de

visual. Es proposa com una trobada i intercan-

la respiració i la propioceptivitat. L’objectiu del

d’escenes curtes, creació de personatges i exer-

la música, el ball i el moviment. Realitzarem

vi intensiu, on s’aprofundirà en els processos

taller és crear un espai-temps on sentim que els

cicis d’interpretació a on treballarem l’escolta,

exercicis de risoteràpia per a facilitar la cohe-

creatius grupals. Les sessions consistiran en

nostres cossos són capaços de tot, despertant

l’observació, la paraula i el cos. Impartit per

sió grupal, amb la finalitat de desenvolupar

exercicis escènics específics sobre la petjada

la imaginació i fent créixer la creativitat i l’espon-

David Franch.

l’autoestima a través de l’autoconeixement i la

com a element simbòlic, testimonial i plàstic,

taneïtat. No cal tenir experiència prèvia per a

que permetrà detonar la creació d’universos

apuntar-s’hi. Impartit per Estel·la Franquesa.

NOU

entorn de la seva significació. Des del cos com a

IMPROVISACIÓ TEATRAL

suport de les nostres existències en una societat marcadament patriarcal, colonitzadora i capitalista, recuperem l’exercici de reunir-nos, de re-

A partir del 04.10.2022 Dimarts, de 18 a 20 h Teatre 78,84€ (9 sessions)

conèixer-nos i de retroalimentar-nos de manera horitzontal. Durant cada sessió es revisaran tècniques de performances i les seves relacions amb els feminismes, com per exemple: tipus

consciència corporal, i treballarem la respira-

DANSA CONTEMPORÀNIA

ció, la presència escènica i la vocalització. S’ha comprovat que el ball i el riure franc produeixen múltiples beneficis a tots els nivells: físic, emo-

A partir del 05.10.2022 Dimecres, de 19.45 a 21.15 h, Teatre 59,13€ (9 sessions)

cional i mental. Rejoveneix, elimina l’estrès, tensions, ansietat, depressió, colesterol, aprima, alleuja el dolor, l’insomni, problemes car-

Ballarem per a gaudir del plaer de moure’ns!

diovasculars, respiratoris... A més, el riure ens

El taller es basa en l’aplicació de tècniques de

aporta acceptació, comprensió, alegria, creati-

dansa contemporània per a afavorir l’obertura

vitat, relaxació, obre els nostres sentits i ajuda

d’execució, característiques tècniques i formals.

Farem exercicis dinàmics en què potenciarem la

del cos, la flexibilitat, la consciència corporal i la

a transformar les nostres pautes mentals. Ens

Les sessions a la sala es combinaran amb treball

nostra creativitat i les nostres habilitats perso-

mobilitat. Des d’aquest punt de partida, ens ani-

ajuda a descobrir els nostres dons, obrir nous

a peu de carrer. Impartit per Teatro en Movi-

nals. Desenvoluparem la imaginació, estimu-

rem endinsant en la dansa com a treball artístic.

horitzons, vèncer les pors, omplir-nos de llum,

miento Callejerx (direcció i dramatúrgia guia-

larem l'espontaneïtat, augmentarem la nostra

Les sessions del taller de Dansa Contemporània

de força, d’il·lusió, de sentit de l’humor, de goig

da per Ximena Cañas, i disseny integral per

percepció i la nostra sensibilitat mentre passem

s’estructuren en tres grans blocs: entrada en el

i a aprendre a viure una vida positiva, intensa,

Lucia Valenzuela).

una bona estona. Impartit per David Franch.

cos i en el moviment (warming up), part cen-

sincera i total. Impartit per Lorena Agüero.

12

13


CURSOS I TALLERS COS I MOVIMENT ZUMBA

BALLS DE SALÓ INTERMEDI/AVANÇAT

MINDFULNESS, VIU EL PRESENT I TROBA EL TEU BENESTAR

CONSCIÈNCIA PLENA A LA NATURA. COLLSEROLA

Sala de Conferències 39,42€ (9 sessions)

A partir del 05.10.2022 Dimecres, de 20 a 21.30 h Sala de Nova 59,13€ (9 sessions)

A partir del 04.10.2022 Dimarts de 20 a 21.30 h Sala Nova 59,13€ (9 sessions)

Dissabte 19 de novembre, de 9.30 a 13.30 h Exterior 17,52€ (1 sessió)

La Zumba combina elements aeròbics amb pas-

Perfeccionareu el vostre ball, aprenent a gau-

Mindfulness vol dir posar atenció per veure les

Et ve de gust deixar-te envoltar per l’atmosfera

sos de ball, inspirat en els ritmes llatins (salsa,

dir-ne i a compartir-ho amb la vostra parella.

coses com són. L’estil de vida actual, canviant i

de la natura i el bosc? El Shinrin-yoku (bany de

merengue, reggaeton i cúmbia). Impartit per

Cal inscriure’s en parella. Impartit per Eduard

imprevisible, les presses i la multitasca facilita

bosc en japonès) és una pràctica que consisteix

Enrique Dorado.

Pérez.

que moltes de les situacions estressants ens

a passejar pel bosc d’una manera meditativa i

semblin normals, però a la llarga això té un

pausada. Posant atenció a l’olor de les plantes,

impacte a la nostra salut. No totes les persones

escoltant els sons dels animals i l’aire colpejant

responem de la mateixa manera davant una

les fulles, observant els colors, tocant les dife-

situació estressant, ja que la ment i com ens

rents textures… La natura és un entorn privi-

relacionem amb el nostre diàleg intern juguen

legiat per la pràctica de la consciència plena,

un paper important en la gestió de l’estrès i en

ja que ens permet connectar amb el moment

el nostre benestar. Amb la pràctica de Mindful-

present. Farem un recorregut de 4 hores per

ness obtindràs un recull de recursos per aug-

Collserola alternant moments d’atenció plena,

mentar els nivells de consciència, alleugerir les

de silenci i una meditació connectant amb l’en-

Sessions dissenyades especialment per preve-

càrregues emocionals i reduir els nivells d’estrès

torn. Impartit per Laura Casas.

Tant si no heu ballat mai en parella, com si us

nir o reduir molèsties d’esquena, mitjançant

per optimitzar la presa de decisions i afrontar

convé repassar de nou tot el que vau apren-

la tonificació i l’estirament de la musculatura.

els reptes que la vida ens planteja. Es tracta d’un

dre de Salsa, Bachata, Rock&Roll, Pasdoble,

Milloraràs la teva mobilitat i estabilitat gràcies

taller experiencial amb un espai a cada sessió

Vals, etc. Cal inscriure’s en parella. Impartit per

a la unió del dinamisme i força muscular amb

per la pràctica (diferents tipus de meditació) i un

Eduard Pérez.

la respiració i la relaxació. Podràs prendre més

espai d’explicacions i d’exploració en grup dels

consciència de la teva postura i de la teva alinea-

temes i la metodologia a aplicar. Impartit per

ció, enfortint l’abdomen i estirant els lumbars,

Laura Casas.

A partir del 05.10.2022 Dimecres, de 20.15 a 21.15 h (El 19 d’octubre no hi haurà classe)

BALLS DE SALÓ INICIACIÓ/RECICLATGE

ESQUENA SENSE DOLOR A partir del 04.10.2022 Dimarts de 11.15h a 12.15h Sala Nova 39,42€ (9 sessions)

A partir del 04.10.2022 Dimarts, de 20 a 21.30 h Sala de conferències 59,13€ (9 sessions)

NOU

NOU

per gaudir d’una vida més saludable. Activitat per a qualsevol edat. Cal portar màrfega i roba còmoda. Impartit per Nicole Bonamino. 14

15

NOU


CURSOS I TALLERS INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL I COMUNICACIÓ NO VIOLENTA

PILATES

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA

IOGUILATES

A partir del 05.10.2022

A partir del 03.10.2022 Dilluns de 9.30 a 11 h Sala Nova 59,13€ (9 sessions)

(El 19 d’octubre no hi haurà classe)

A partir del 04.10.2022 Dimarts, de 09.30 a 10.30 h Sala de conferències 39,42 € (9 sessions)

A partir del 06.10.2022 Dijous, de 10.45 a 11.45 h, Sala Nova

Entrenament postural i respiratori amb dismi-

Amb el ioga, cos i ment entren en perfecta

nució de la pressió a l’abdomen i al sòl pelvià.

conjunció a la vegada que el Pilates s’ocupa de

GRUP A: Dimecres, de 18 a 19 h GRUP B: Dimecres, de 19.15 a 20.15 h Sala de conferències 39,42€ (9 sessions)

NOU

El benestar emocional està molt lligat a la salut.

(El 20 d’octubre no hi haurà classe)

39,42 € (9 sessions)

En aquest taller adquirirem recursos pràctics

Destacarem el treball respiratori i el coneixe-

Millora el trànsit intestinal, disminueix l’estrès,

treballar i millorar el to muscular. T’imagines

per a fer front a les situacions que ens solen

ment del “Power House”, el centre del cos des

l’ansietat, prevé i redueix els símptomes d’incon-

fusionar ambdues disciplines? El resultat és un

crear inestabilitat emocional amb l’objectiu

d’on neix tot moviment. Alleugera el mal d’es-

tinència i l’aparició de qualsevol tipus d’hèrnia.

equilibri perfecte de salut física i emocional.

d’aconseguir un major autoconeixement, una

quena, tonificar el teu cos i obtindràs una postu-

Impartit per Sonia Ramos.

Impartit per Sonia Ramos.

millor gestió de les nostres emocions, controlar

ra efectiva. Acompanyat tot amb una bona dosi

l’estrès i millorar la qualitat de vida. Abordarem

de relaxació. Impartit per Cristina Escartin.

IOGA

IOGA PER EMBARASSADES

A partir del 04.10.2022 Dimarts de 12.30h a 13.30h, Sala Nova 39,42€ (9 sessions)

A partir del 07.10.2022 Divendres de 10 a 11h, Sala Nova

també temes com la qualitat dels vincles amb el nostre entorn i la comunicació assertiva i no

HIPOPILATES

violenta per gaudir de nosaltres i dels altres de forma saludable transformant allò que ens allunya de la nostra satisfacció personal. Impar-

A partir del 06.10.2022 Dijous, de 9.30 a 10.30 h, Sala Nova

tit per Laura Casas

(El 21 d’octubre no hi haurà classe)

39,42€ (9 sessions)

(El 20 d’octubre no hi haurà classe)

Ioga vol dir literalment unió de cos, ment i espe-

39,42€ (9 sessio

rit. Amb aquesta pràctica, respectuosa amb el

Practicar Ioga durant l’embaràs ajuda física,

cos i les capacitats de cadascú, sincronitzarem la

mental i emocionalment a la dona, en un mo-

La gimnàstica abdominal hipopressiva és la més

respiració i el moviment per unir una postura a

ment de gran transcendència, en el qual s´es-

idònia per recuperar i cuidar el sòl pèlvic, re-

una altra i fluir amb la respiració i el moviment.

devenen múltiples canvis . A les classes connec-

forçar la faixa abdominal i augmentar la capaci-

La pràctica física dinàmica ajuda a depurar l’or-

taràs amb tu mateixa i amb el bebè mitjançant

tat pulmonar. El mètode pilates tonifica i estira

ganisme, alliberar tensions, aprenent a conèixer

les postures més adequades, respiracions i

tota la musculatura del cos des de dins cap a

millor el nostre cos i a utilitzar-lo d’una manera

meditacions, per centrar-nos en el moment

fora. Ambdues disciplines et proporcionaran

més correcta. Crea lleugeresa i evita l’estanca-

present de la pràctica. Així, podràs deixar anar

Ioga per a tots, moviments i estiraments suaus

molts beneficis físics i de relaxació. Impartit per

ment, tant físic com mental, ajudant-nos així a

tensions emocionals i físiques i et prepararàs

pel cos, respiració i meditació per equilibrar el

Sonia Ramos.

enfortir els músculs, augmentar la flexibilitat

per a un part actiu gaudint de la connexió cos

cos, la ment i les emocions. Impartit per Sonia

i reduir l’agitació mental. Cal portar màrfega i

i ment que proporciona el ioga. Impartit per

Ramos.

roba còmoda. Impartit per Nicole Bonamino.

Emma Velasco.

HATHA IOGA A partir del 04.10.2022 Dimarts, de 10.45 a 11.45 h Sala de conferències 39,42€ (9 sessions)

NOU

16

17


CURSOS I TALLERS TXI KUNG

TAI-TXI FÀCIL!

A partir del 04.10.2022 GRUP A: Dimarts, de 19 a 20 h A partir del 05.10.2022 GRUP B: Dimecres, de 9.30 a 10.30 h Sala conferències 39,42€ (9 sessions)

A partir del 05.10.2022 Dimecres, de 18.45 a 19.45 h Sala Nova 39,42€ (9 sessions)

CUINA

NOVES TECNOLOGIES

BÀSICS DE LA CUINA VEGANA

SMARTPHONE

A partir del 06.10.2022 Dijous, de 18.30 a 20.30 h

A partir del 06.10.2022 Dijous, de 10 a 11.30 h

NOU

Exercicis basats en moviments d’arts marcials

(El 20 d’octubre no hi haurà classe)

tradicionals xinesos: ajuden a mantenir la salut i

Cuina 52,56€ + 18 material (6 sessions)

Aula 2 59,13€ (9 sessions)

Treballarem les bases de la cuina sense ingre-

Un taller per comprendre aquesta eina, cada ve-

sones de totes les edats, fins i tot amb mobilitat

dients d’origen animal. Ens endinsarem en les

gada més incorporada en les nostres vides, per

reduïda. Impartit per Miles David Pratt.

bases de la cuina vegana i parlarem de què hem

tal de conèixer les seves possibilitats i poten-

de tenir en compte quan prescindim d’ingre-

cialitats. Entendre el seu funcionament, acollint

dients d’origen animal per tal de mantenir una

els temps d’aprenentatge de cadascú, tant per

alimentació variada i equilibrada. Amb pers-

fer gestions habituals i pràctiques com per anar

pectiva d’aprofitament i proximitat, i en gene-

més enllà. Impartit per Pedro Rota.

Exercicis xinesos que ajuden a mantenir la salut,

calmar la ment, a més d’entrenar l’equilibri i cul-

enfortir l’energia vital (Qi) i calmar la ment. Són

tivar l’energia vital (Qi). Per a persones de totes

exercicis fàcils d’aprendre i adequats per a per-

les edats. Impartit per Miles David Pratt.

AUTODEFENSA FEMENINA

TAI-TXI

A partir del 03.10.2022 Dilluns, de 19.30 a 20.30 h Sala Nova 39,42€ (9 sessions)

A partir del 04.10.2022 Dimarts, de 20.15 a 21.15 h Teatre 39,42€ (9 sessions)

NOU

(El 20 d’octubre no hi haurà classe)

ral buscant que siguin plats saludables, farem diverses receptes base que després podrem ajustar a les nostres preferències. Veurem com

En aquest taller, dirigit a dones de qualsevol

substituir l’ou, els làctics i la carn a diferents

edat, es treballarà la seguretat i l’autoconfiança

plats, i aprendrem a fer seitan casolà, formatges

Exercicis basats en moviments d’arts marcials

i s’afavorirà l’apoderament per tal d’afrontar

vegans, salses i hummus... i també algun dolç

tradicionals xinesos: ajuden a mantenir la salut i

qualsevol situació de risc. L’entrenament consis-

100% vegetal. Es tindran en compte opcions

calmar la ment, a més d’entrenar l’equilibri i cul-

tirà a treballar conjuntament el cos i la ment, i

sense gluten i sense soja quan sigui possible.

tivar l’energia vital (Qi). Per a persones de totes

s’aprendran les nocions bàsiques de la defensa

Impartit per Zero Waste Bcn.

les edats. Impartit per Miles David Pratt.

personal. Impartit per Enrique Dorad

18

19

NOU


CURSOS I TALLERS COSMÈTICA NATURAL

ARTESANIA

A partir del 05.10.2022 Dimecres, de 18.30 a 20.30h Taller 3 52,56€ + 22€ material (8 sessions)

PATCHWORK A partir del 04.10.2022 Dimarts, de 17 a 19 h Aula 4 78,84€ (9 sessions)

LABORATORI DE CERÀMICA (INICIACIÓ)

MÚSICA GUITARRA ADULTS

A partir del 05.10.2022 Grup 1: Dimecres, de 18.30 a 20.30 h. A partir del 06.10.2022 Grup 2: Dijous, de 18.30 a 20.30 h.

A partir del 03.10.2022 Iniciació: Dilluns, de 18 a 19.30 h 59,13€ (9 sessions) Intermedi: Dilluns, de 20.30 a 21.30 h 39,42€ (9 sessions) Aula 4

Aprendrem a interpretar els llistats d’ingre-

(El 20 d’octubre no hi haurà classe)

dients que porten alguns productes que podem

78,84€ + 10 € material (9 sessions)

trobar al supermercat i el seu impacte ambien-

La cuita de les peces a final de curs té un cost de

Combina l’art i la creativitat utilitzant diverses

tal i en el nostre cos. Coneixerem alternatives

5€

robes i teixits que, cosits adequadament, donen

de consum i prepararem receptes senzilles a

Taller 2

com a resultat formes geomètriques que deco-

base d’ingredients d’origen vegetal com pasta

raran els llençols i els cobrellits de les nostres

de dents, desodorant, xampú en pols, barreges

De la mà d’un fang blanc provinent de la Bisbal

on es treballaran conceptes com la tècnica, har-

llars. Cal tenir regles, llapis i llapis de colors.

d’olis vegetals per tenir cura de la cara, sabó i

de l’Empordà explorarem les potencialitats crea-

monia i l’execució de peces musicals. Adequat

Impartit per Montserrat Andrés.

moltes altres. A cada sessió ens emportarem

tives de cadascú, sempre respectat la diversitat

per a guitarra clàssica/espanyola o acústica.

una mostra de producte a casa. Impartit per

de punts de vista.

Impartit per Damian Dichi.

Zero Waste Bcn.

Tindrem una llibreta sempre present per treba-

INTRODUCCIÓ AL TAPÍS A partir del 03.10.2022 Dilluns, de 18 a 20 h Taller 3 78,84€ + 5€ material (9 sessions)

Cal portar instrument i llibreta d’apunts. Taller

llar des de les profunditats més personals. Des

RESTAURACIÓ I PINTURA DECORATIVA DE MOBLES

NOU

A partir del 03.10.2022 Dilluns, de 19 a 21 h Taller 1 i 2 78,84€ + 5€ de material (9 sessions)

Aquest és un taller introductori per aprendre la tècnica del tapís amb teler d’alt lliç. Comença-

UKULELE ADULTS

d’una tassa a una escultura abstracta, a tot li donarem l’abundància d’un sentiment propi. Serà una oportunitat per a iniciar-se en el món de la

A partir del 03.10.2022 Dilluns, de 19.30 a 20.30 h Aula 4 39,42€ (9 sessions)

ceràmica i connectar amb les nostres mans i la nostra creativitat. Impartit per Alma Esteban.

Cal portar ukulele, llibreta d’apunts i afinador

rem per construir el nostre teler d’una forma

(opcional). L’ukulele és una guitarreta de qua-

bàsica i fàcil, estudiarem els diferents tipus de

Taller per conèixer i dominar les tècniques

tre cordes, originària de Hawaii. Discreta però

llanes i fils per l’ordit i la trama. Aprendrem a

que permeten conservar i restaurar mobiliari i

de gran bellesa sonora i molt versàtil, el seu

teixir amb els punts bàsics del tapís, a fer can-

alhora iniciar-se en el món de la pintura decora-

preu assequible i la mida petita el fan ideal per

vis de color, a construir figures geomètriques.

tiva de mobles. Es treballa amb objectes petits.

aprendre ritmes, acords i repertori de cançons.

Practicarem maneres de tancar el tapís i formes

Impartit per Carme Pastor.

Impartit per Damian Dichi.

de penjar-lo fora del teler. Impartit per Adriana Katz. 20

21


CURSOS I TALLERS IDIOMES

JOVES

CONVERSA EN ANGLÈS

FRANCÈS INICIACIÓ

TALLER DE CINEMA PER A JOVES

TALLER DE SERIGRAFIA

A partir del 04.10.2022 INICIACIÓ: dimarts, de 9.30 a 11 h INTERMEDI: dimarts, d’11.15 a 12.45 h. Aula 3 59,13€ (9 sessions

A partir del 07.10.2022 Divendres, de 16.45 a 18.15 h

A partir del 06.10.2022 Dijous, de 18 a 20 h, Aula 4

A partir del 06.10.2022 Dijous, de 18.30 a 20 h, Taller 1

(El 21 d’octubre no hi haurà classe)

(El 20 d’octubre no hi haurà classe)

Aula 4 59,13€ (9 sessions)

60,33€ (9 sessions)

NOU

NOU

(El 20 i el 27 d’octubre no hi haurà classe)

15 € en concepte de material. S’abonaran en metàl·lic a la primera sessió

(8 sessions)

Taller de 9 sessions destinades a la creació Un espai i un temps per poder parlar de temes

Vols aprendre francès de manera amena i diver-

d’una peça de cinema de ficció o documental,

diversos i, tot conversant, anar millorant el

tida? En aquest taller descobrim les bases de la

on cada persona experimentarà de primera mà

La serigrafia és un procés artesanal que ens

nostre nivell d’anglès. Per fer el taller d’iniciació

llengua de Molière per poder començar a con-

els diferents caps de departament més relle-

permet un ampli ventall de possibilitats crea-

s’han de tenir coneixements bàsics de conversa

versar en francès en les situacions quotidianes.

vants a la indústria cinematogràfica. Aquest ta-

tives. Mirarem d’impulsar aquesta creativitat

en anglès. Impartit per Ariane Amarantinis.

Impartit per Agnès Dapère.

ller pretén ampliar el coneixement en el desen-

de forma col·lectiva fent projectes en grup i de

volupament d’una peça audiovisual i està dirigit

forma individual, portant a terme les idees de

a joves que vulguin aprendre en profunditat

cada participant. En aquest curs podrem apro-

sobre el dispositiu audiovisual. No és necessari

fundir en la tècnica de la serigrafia. Aprendrem

tenir coneixements previs. Impartit per Fernan-

com dissenyar per a la serigrafia, com es prepa-

do Sánchez (Vidas Pasadas films).

ren les pantalles, on aconseguir materials i com

AROUND THE WORLD IN 9 STORIES

CONVERSA EN FRANCÈS (Avançat) A partir del 07.10.2022 Divendres, de 18.30 a 20 h

A partir del 05.10.2022 Dimecres, de 19 a 20.30 h Aula 4 59,13€ (9 sessions)

crear el nostre espai de treball, i com estampar en paper i tèxtil. Impartit per Laura López.

(El 21 d’octubre no hi haurà classe)

Aula 4 59,13€ (9 sessions)

T’oferim un espai on gaudir una estona xerrant

Dirigit a persones amb alguns coneixements de

en anglès a partir de la lectura de relats curts

la llengua francesa que volen millorar el seu ni-

d’autors de parla anglesa. A cada sessió es

vell de conversa en un ambient relaxat i divertit.

recomana un relat per llegir a casa i comentar

Parlem de temes de la vida quotidiana i de la

la setmana següent. Impartit per Ariane Ama-

societat actual, aprenem expressions típiques

rantinis.

tot millorant la nostra pronunciació. Impartit per Agnès Dapère.

22

23


CURSOS I TALLERS TALLERS FAMILIARS

La música és el primer llenguatge dels infants. En aquestes sessions utilitzem la cançó com a eix principal per despertar la seva curiositat

IOGA POSTPART AMB NADONS

i promoure el desenvolupament de les seves capacitats. Fem servir diferents activitats, ins-

STOP MOTION COLLAGE ANIMAT DE HALLOWEEN

cadascú podrà iniciar segons arribada i durant

Dijous 27.10.2022, de 17 a 19 h Vestíbul 3ª planta NOU 5 € en concepte de material que s’abonaran en metàl·lic a la primera sessió

cipar. A càrrec de Neus Frigola

Divendres 16.12.2022, de 17 a 19 h Vestíbul 3ª planta NOU Gratuït

A partir del 07.10.2022 Divendres, d’11.15 a 12.15h

truments i materials amb l’objectiu d’apropar

(El 21 d’octubre no hi haurà classe)

ajuden a enfortir el vincle entre l’infant i l’adult.

Sala Nova 47,92€ (9 sessions)

Impartit per Judith Juncosa, professora de l’Es-

En aquest taller donarem vida als nostres per-

cola Virgínia Blanch.

sonatges preferits de Halloween: la vampiressa,

els infants al món sonor. Les sessions també

la franja horària de l’activitat. Està pensant de forma inclusiva, per a que tothom hi pugui parti-

DECORACIÓ DE NADAL

el zombi, l’home-llop, la bruixa... Cadascú crearà L’objectiu d’aquest taller és la cura integral de

DANSA EN FAMÍLIA

la mare que ha donat a llum. És un espai per a tu compartit amb el teu nadó. Per cuidar del

A partir del 04.10.2022 Dimarts, de 17 a 18 h. Sala Nova 37,26€ (7 sessions)

teu cos, de les teves emocions i per construir un vincle saludable amb el nadó a través de la confiança en tu mateixa. A les classes practicaràs postures, respiracions i meditacions amb el teu fill o filla. Es recomana començar a partir que

els seus personatges amb cartolines i retalls de revista fent collage. Entre totes i tots crearem

Vols decorar casa teva amb materials sosteni-

un escenari i donarem vida als personatges

bles? En aquesta sessió prepararem decora-

a través de la tècnica de l’stop-motion. Foto a

cions nadalenques amb el material aprofitat,

foto, crearem una sèrie de clips animats que

donant via lliure a la creativitat per fer casa

després podrem compartir a través de les nos-

nostra més bonica sense perjudicar el planeta.

tres xarxes. Recomanat per nens i nenes a partir

Porta capses de cereals, de galetes, brics, tubs

de 5 anys, amb les seves famílies.

de wc, papers, postals, cordills, cintes... qualse-

el nadó té dos mesos fins a l’any. Impartit per

Treballarem el cos i el moviment com a eina

vol cosa que vulguis aprofitar! També cal portar

Emma Velasco.

principal i punt de partida del viatge creatiu. Ens

tisores i algun estri per dibuixar o pintar. Impar-

endinsarem en la música per aprendre cançons des del cos i viure el ritme en moviment. Utilit-

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL I EXPRESSIVA PER A NADONS

zarem històries inventades i contes escrits per alimentar l’imaginari i fer-los ballar. Adreçat a totes les famílies que vulguin com-

FIGURES ABRAÇABLES Taller en el marc del Festival Barcelona Dibuixa Dissabte 22.10.2022, de 15 a 19 h Per a totes les edats. Gratuït

tit per Zero Waste BCN.

NOU

A partir del 07.10.2022 De 0 a 1 anys GRUP A: Divendres, de 16.15 a 17.15 h

partir un espai de joc, d’aprenentatge i d’expe-

(El 21 d’octubre no hi haurà classe)

recomanada: A partir de 5 anys. Impartit per

Un grupet de cossos escultòrics es deixaran

De 1 a 3 anys GRUP B: Divendres, de 17.30 a 18.30 h

Anais Chandia.

intervenir des de l’abraçada. Això si! Us posaran

rimentació a través de la dansa. Cada infant ha d’anar acompanyat d’una persona adulta. Edat

petits reptes de “cos a cos” per a que, de for-

(El 21 d’octubre no hi haurà classe)

ma individual i col·lectiva, t’acostis a elles d’una

Sala Nova 47,92€ (9 sessions)

manera divertida, conscient i amorosa. Serà un taller obert, pensat com un petit recorregut, que 24

25


CURSOS I TALLERS TALLERS PER INFANTS GUITARRA PER A INFANTS (a partir de 8 anys)

UKULELE PER A INFANTS

A partir del 03.10.22 Dilluns, de 17 a 18 h Sala arxiu 30,16€ (9 sessions)

Divendres, de 18.45 a 19.45 h

A partir del 07.10.2022

(El 21 d’octubre no hi haurà classe)

Sala arxiu 30,16€ (9 sessions)

TEATRE VÍDEO JOC

del joc. Projectant diferents paisatges de fons,

A partir del 03.10.2022 Dilluns, de 17 a 18 h Sala Nova 30,16€ (9 sessions)

objectes o sobre els cossos, els jocs teatrals es

o generant efectes especials, mapping sobre tornen encara més divertits i estimulants de la

NOU

creativitat i el gaudi estètic. Treballem respectuosament amb les infàncies, les seves etapes, els seus temps, els seus rit-

Taller de teatre i expressió corporal on utilit-

mes, les seves possibilitats i els seus desitjos;

Cal portar instrument, llibreta i tenir coneixe-

L’ukulele és un instrument lleuger i versàtil que

zem, per a motivar el joc, projeccions de vídeos,

amb la finalitat de divertir-nos junts i així desen-

ments bàsics de l’instrument.

poden tocar fins i tot els més petits. En aquest

animacions i mapping. Aprofitem les possibi-

volupar l’autoestima a través de l’autoconeixe-

El mètode que utilitzem és divertit i tan eficaç

taller, els infants aprendran els primers acords

litats que ens brinden les noves tecnologies

ment i la consciència corporal pròpia i el límit

que et permet tocar des del primer dia. Pels que

i ritmes amb l’ajuda de material didàctic. Treba-

audiovisuals aplicant-les a favor de la creativitat

amb els altres.

comencen veurem els primers acords, exercicis

llarem un gran repertori de cançons tradicionals

i l’activitat física. Actuar és jugar i el joc sim-

Edat recomanada: De 8 a 11 anys.

fàcils de digitació i com executar ritmes amb el

i actuals que s’adaptarà en funció de les pre-

bòlic és fonamental en el desenvolupament de

Impartit per: Achu Viotti de la companyia La

nostre instrument. Tot això aplicant-ho després

ferències del grup. No és necessari disposar de

les persones durant la infància. Jugarem a ser

Salada Teatro.

a cançons. Els del grup intermedi mitjançant un

coneixements previs de l’instrument. Tothom

altres i habitar els mons que proposarem des

cançoner clàssic i modern aprendrem l’estructu-

és benvingut! Edat recomanada: de 7 a 10 anys.

de l’experiència immersiva de les projeccions,

ra bàsica d’un blues, acords, trucs i escales per

Impartit per una docent de l’escola de música

interactuant amb les imatges no com a espec-

improvisar. Impartit per Damian Dichi.

Virgínia Blanch.

tadors passius sinó com a protagonistes actius

26

27


CALENDARI CURSOS I TALLERS

DILLUNS INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL COMUNICACIÓ NO VIOLENTA 9.30 a 11 h

DIMARTS GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA 9.30 a 10.30 h

De setembre a desembre 2022

DIMECRES TXI KUNG

9.30 a 10.30 h

CONVERSA EN ANGLÈS Iniciació

DIJOUS HIPOPILATES

IOGA PER EMBARASSADES

URBAN SKETCHING Grup B

IOGA POSTPART AMB NADONS

9.30 a 10.30 h

10 a 12 h

9.30 a 11 h

HATHA IOGA

DIVENDRES 10 a 11 h

11.15 a 12.15 h

SMARTPHONE

10.45 a 11.45 h

10 a 11.30 h

DIBUIX A L’AIRE LLIURE

IOGUILATES

CONVERSA EN ANGLÈS Intermedi

12 a 13.30 h

11 h a 13 h

10.45 a 11.45 h

FOTOGRAFIA QUOTIDIANA

11.15 a 12.45 h

ESQUENA SENSE DOLOR 11.15 a 12.15 h

IOGA

12.30 a 13.30 h

TEATRE VÍDEO JOC

DANSA EN FAMILIA

URBAN SKETCHING Grup A

TALLER CINEMA PER A JOVES

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL I EXPRESSIVA PER A NADONS Grup A

17 a 18 h

17 a 18 h

GUITARRA PER A INFANTS

PATCHWORK 17 a 19 h

18.30 a 20.30 h

18 a 20 h

GUITARRA ADULTS Iniciació

EXPRESSIÓ CORPORAL

PILATES Grup A

CERÀMICA Grup B

16.45 a 18.15 h

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL I EXPRESSIVA PER A NADONS Grup B

17 a 18 h

18 a 19.30 h

INTRODUCCIÓ AL TAPÍS

18 a 20 h

17.30 a 19.30 h

COSMÈTICA NATURAL

18 a 20 h

TALLER DE SERIGRAFIA

18 a 20 h

18 a 19 h

18.30 a 20.30 h

IMPROVISACIÓ TEATRAL

CERÀMICA Grup A

CUINA VEGANA

18 a 20 h

18.30 a 20.30 h

18.30 a 20.30 h

TXI KUNG

TAI-TXI FÀCIL!

JOC TEATRAL

16.15 a 17.15 h

FRANCÈS INICIACIÓ

17.30 a 18.30 h

RESTAURACIÓ DE MOBLES

19 a 20 h

18.45 a 19.45 h

TALLER DE PERFORMANCE FEMINISTA A L’ESPAI URBÀ

20 a 21.30 h

BALLS DE SALÓ Iniciació

AROUND THE WORLD IN 9 STORIES

18.30 a 20 h

PILATES Grup B

PLAYBACK I RISOTERÀPIA DONES MAJORS DE 40 ANYS

19 a 21 h

19.15 a 20.45 h

AUTODEFENSA FEMENINA

19.30 a 20.30 h

UKULELE ADULTS

19.30 a 20.30 h

GUITARRA ADULTS Intermedi

20.30 a 21.30 h

MINDFULNESS

20 a 21.30 h

TAI-TXI

20.15 a 21.15 h

19 a 20.30h

19.15 a 20.15 h

DANSA CONTEMPORÀNIA

19.45 a 21.15 h

BALLS DE SALÓ Inter/Avançat

20 a 21 h

ZUMBA

20.15 a 21.15 h

19.15 a 21.15 h

CONVERSA EN FRANCÈS Avançat

18.45 a 20.15 h

UKULELE PER A INFANTS

18.45 a 19.45 h

DISSABTE SUMI-E: L’ART DE LA TINTA

11 a 12.30 h


INFORMACIÓ DELS TALLERS Dates d’inscripció: del 19 al 23 de setembre de 2022

ENTITATS I GRUPS ESTABLES

ALBA LACTÀNCIA MATERNA

BARCELONA ESTELS CLUB

www.albalactanciamaterna.org

http://barcelonaestels.wix.com/estels-club

Dijous, de 17 a 19 h (des de l’últim dijous de setembre a

CORAL DE GENT GRAN DE SANT MARTÍ

l’últim dijous de juny, excepte festius i festius escolars).

Dimecres, de 10 a 13.30 h.

ASOCIACIÓN MADRES CONTRA EL RACISMO

ariasmusic@hotmail.com

www.madrescontraelracismo.org

CORAL DEL JONCAR

Forma de pagament

AMICS DE LA BALDUFA

Dimarts, de 19 a 21 h.

www.baldufa.com

EDUCATPLUS

restringir l’accés a l’equipament) aquesta activitat

• Targeta de crèdit.

1r i 3r dimecres de cada mes de 19 a 21 h.

educatplusa@gmail.com

s’adaptarà per a que pugui realitzar-se de forma

• Ingrés bancari. La inscripció no es considerarà

ASSOCIACIÓ CATALANA SÍNDROME DE RETT

FESTES DE POBLENOU “FEM MAIG”

virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a

formalitzada fins que no es porti el resguard

www.rett.cat

www.femmaig.cat

la xarxa internet. El nombre d’hores, sessions i

del pagament bancari, en un termini màxim de

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUSICOTERÀPIA

FUNDACIÓ JOIA

horaris seran els mateixos. Aquesta variació no

dos dies. En cas que la persona inscrita no hagi

www.acmt83-07.com

Dimarts, de 9 a 13.30 h.

suposarà que el curs es consideri cancel·lat o

formalitzat la inscripció dins el termini, la plaça

Primer dijous de cada mes, de 19 a 21 h.

joia@fundaciojoia.org

suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució

quedarà vacant.

ASSOCIACIÓ ESCENA POBLENOU

ORQUESTRA AMICS DE LA MÚSICA

www.escenapoblenou.com

Dilluns, de 19 a 21 h.

info@escenapoblenou.com

PUNT AQUÍ T’ESCOLTEM

AULA ENDAVANT SANT MARTÍ

• Tallers i activitats grupals per a joves: canfelipa_aquitescoltem@bcn.cat

• Dades personals del menor. • Fotocòpia DNI pare, mare o tutor/a. • Fotocopia DNI del menor o del llibre de família. • Fitxa d’inscripció als tallers que proporciona el centre cívic, signada pel pare, mare o tutor/a.

Nota informativa En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permet el desenvolupament de l’activitat a la que ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot

de l’import de la inscripció proporcional a les ses-

Normativa

sions realitzades virtualment. Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport o plataforma telemàtica des de la que es

• La matriculació dels tallers intensius es podrà

Dimarts de 17 a 19 h de setembre a juny

continuarà oferint l’activitat.

fer fins una setmana abans del seu inici.

Dijous de 10 a 12 h de setembre a desembre

• El centre cívic es reserva el dret de suspendre

aulasantmarti@hotmail.com

• Atenció individual i confidencial:

algun taller que no hagi assolit un mínim de

APROPEM-NOS

consulta_aquitescoltem@bcn.cat

participants. Per reclamar la devolució dels tallers

Pla d’Acollida Poblenou

• En línia a través del nostre web www.cccanfe-

anul·lats es disposa de 15 dies, passat aquest

• Punt d’acollida:

PENYA CICLISTA POBLENOU

lipa.cat. Els menors d’edat i els col·lectius amb

termini no es farà cap devolució.

Atenció presencial - dilluns i dimecres, de 16.30 a 19h.

Dimarts, de 19 a 21 h.

preus reduïts han de fer la inscripció presencial-

• Un cop iniciats els tallers no es retornaran els

Atenció a distància - dimarts, dimecres i dijous, de 10 a 13 i

POBLENOU CREA

ment.

diners.

de 16.30 a 18.30 h.

hola@poblenoucrea.cat

• De manera presencial a la secretaria del cen-

• Es poden beneficiar de reduccions de les tari-

T/670 670 865

PUNTAIRES DEL CENTRE CÍVIC

tre cívic Can Felipa, segona planta. De dilluns a

fes, les persones que puguin acreditar una

acollida@apropem-nos.org

CAN FELIPA

divendres, matins de 10:00 a 14:00 i tardes de 17

discapacitat o bé les persones en situació d’atur.

• Acompanyament jurídic i servei d’estrangeria: amb cita

Dimarts i divendres, de 17 a 21h.

a 20:00 h.

• Els menors de 18 anys han de formalitzar una

prèvia: de 17 a 19 h.

fitxa d’inscripció específica per a ells signada pel

• Classes castellà i català informació: dimarts de 17 a 19 h.

pare, mare o tutor/a.

T/615 133 437

Com fer les inscripcions

Documentació necessària

660 632 359

648 563 638

• Els tallers que tenen un cost addicional per ma-

Adults: Totes les dades personals: nom, cognoms, data de naixement, DNI, adreça, població, codi postal, telèfon, e-mail. Menors de 18 anys:

terial es pagarà a la 1a. sessió de classe. • Cada persona podrà fer un màxim de tres inscripcions inclosa la seva. • Podeu consultar el programa dels cursos a www.cccanfelipa.cat. 30

Disseny gràfic @art_nuria 31


Centre Cívic Can Felipa Plaça de Josep Maria Huertas Claveria, 1. 08005 Barcelona 932 563 840 www.cccanfelipa.cat

32


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.