Page 1

Teknisk bibliotek – 11.a Puslerum (version: 08.05.2013) Indledning. Siden midten af halvfemserne har puslerummet været en del af stjernekravene. Før den tid var der enkelte campingpladser, som – for at imødekomme mødre med spædbørn – havde indrettet en slags pusleafdeling i dameafdelingen. Nogle af disse indretninger var nok mere velmente end praktiske, idet udstyret spændte fra en nedklappelig pusleplade til et mobilt puslebord. Kun ganske få pladser havde indrettet et puslerum med et fast puslebadekar, varmt og koldt vand, opvarmning m.m. For at gøre oplevelsen tilgængelig for mænd, blev en puslefacilitet i Hafdelingen også indført, dog uden større succes. I dag er det blevet standard med et puslerum tilgængeligt for far og mor i fællesskab på alle campingpladser med mere end **, og rummet er blevet en uundværlig del af den udstyrspakke, gæsten får stillet til rådighed. På nogle campingpladser er efterspørgslen efter denne facilitet ikke så stor på grund af alderssammensætningen af gæsterne. Her er viljen og interessen, for at skabe optimale rammer for børnefamilierne, ikke helt på højde med engagementet på andre, mere børnerige pladser. Denne forskellighed i at løse opgaven, er forståelig på samme måde som prioriteringen af f.eks. legepladsens størrelse og standard. Det er oplagt, at et puslerum skal leve op til både funktionalitet og være en seværdig oplevelse i nogle dejlige omgivelser. Derfor er det også af vital betydning, at man i en planlægningsfase for et nyt puslerum, gør sig overvejelser i retning af placering af rummet i forhold til øvrige faciliteter, rummets indretning, pladsforhold og udsmykning. Kommer man ikke omkring disse punkter, bliver rummet ikke så attraktivt og brugen vil være relativ begrænset. Lejrchefen vil måske opfatte investeringen som spildt og rummet vil stå ubenyttet hen.

Gode detaljer i puslerum.

1


Teknisk bibliotek – 11.a Puslerum (version: 08.05.2013) Rummet skal være nemt at finde. Det må meget gerne være det første rum i en række af rum, men det må ikke være en del af en H- eller D-afdeling. Ligger puslerummet som det sidste på rækken, er tilgængeligheden ikke optimal for forældrene og barnet/børnene. Kan der skabes plads til en barnevogn eller klapvogn lige ved eller inden for døren, er man allerede godt på vej med at tilgodese gæstens behov. Der skal forefindes en fastmonteret puslebordplade. Da barnet skal pusles med benene op mod den voksne, skal puslebordpladen have en dybde på 0,8 m. Bordpladen kan være formstøbt laminat eller lavet i andre faste og ”venlige” materialer. Som værende ”ikke venlige” materialer, opfattes marmor, andre stenprodukter og stålborde, der ikke er forenelig med et lille, skrøbeligt menneske. En hæve/sænkefunktion for puslebordet, og også for det følgende puslebadekar, vil igen fremme en positiv oplevelse. Kan der etableres en blerist eller en blelem til de brugte bleer i væggen ind til et eventuelt depot- eller lagerrum, er problemet med ildelugtende bleer løst enkelt og til alles tilfredshed. Hæve-/sænkefunktioner og bleristen er ikke et krav.

Der skal, som nævnt, tillige forefindes et nedfældet puslebadekar. Hvis karret nedfældes med den længste side ud mod den voksne, kan man have en hånd eller arm under den lille, mens der vaskes og skylles med den anden. På produktsiden kan man i dag, anskaffe sig alle typer af små badekar såsom racerbilen, svanen osv. og plastic-

2


Teknisk bibliotek – 11.a Puslerum (version: 08.05.2013) og glasfiberprodukter skal klart anbefales i forhold til et – koldt – stålbadekar eller et kar med flisebeklædning. Der skal være varmt og koldt vand ved karret. En termostatstyring af vandtilførslen er afgjort anbefalet. Rummet skal kunne opvarmes til en normal stuetemperatur og ventileres. Man må påse, at der er gode pladsforhold ved og omkring puslefaciliteten og puslebadekarret. Den enkelte bruger vil påskønne dette samtidig med, at en anden bruger også kan komme til. Vil man udbygge oplevelsen i puslerummet, vil et børnetoilet være velvalgt. Toilettet må gerne afskærmes med vægge i børnehøjde, en saloon-låge som dør og uden lås og med god plads omkring, så den voksne eventuelt lige kan komme ind og hjælpe, når nøden er størst. Til de lidt større børn, typisk op til 5-6 års alderen, der selv vil og kan, er en bruser med en forhøjet bund, den helt rigtige løsning. Laves bunden ca. 0,4 m. over gulvniveauet, kan den voksne nemt hjælpe med hele processen uden, at ryggen skal bøjes alt for meget. Gode, skridsikre trin op til bunden, er også en god idé. Også her forventes der en termostatstyring. Uanset antallet af stjerner og standard, er det forventet af den voksne bruger, at der forefindes en håndvask med koldt og varmt vand samt håndtørring, så hænderne kan rengøres og tørres efter bleskiftet. Det er klart, at behovet for flere puslerum er afhængig af, hvor stor campingpladsen er. Men har man en indretning på en campingplads med 2 sanitetsbygninger, der dog ligger et stykke fra hinanden, bør man overveje, om gæsten ikke forventer en puslefacilitet i hver af disse, uanset om det er krævet i forhold til stjernekravene. Enkelte puslerum er indrettet med et tema som udgangspunkt. Et jungle-tema, et havtema eller et oplevelsestema med sjove spejle, skiftende lys og farver, kan være et bud på noget specielt. De fleste puslerum holder sig dog inden for fliser med motiver, gode produkter og spændende farver. Er der behov eller stilles der krav om yderligere børnefaciliteter, såsom børnetoiletter, børnehåndvaske og børnebrusere, kan en sammenkædning med puslerummet og faciliteterne her, være en rigtig god idé. Mange familier har jo børn i forskellige aldre. Laves der en glidende opdeling med et afsnit til de helt små og et til de lidt ældre, kan en voksen godt holde øje med sit større barn, der er under børnebruseren, mens den yngste er ved at blive skiftet.

Stjernekrav.

*

**

Ingen krav.

Ingen krav.

***

****

- Puslerum skal etableres med egen indgang som selvstændigt rum med fast puslebordplade - min. dybde 0,80 cm – fastmonteret babybadekar i højde

Samme krav. Desuden: - Puslerum skal yderligere indeholde toilet til børn samt brusebad til lidt større børn (2-5 år).

***** Samme krav.

3


Teknisk bibliotek – 11.a Puslerum (version: 08.05.2013) med bordpladen samt håndbruser med varmt og koldt vand. Rummet skal kunne opvarmes. - Ved nyindretning/ nybygning skal den faste puslebordplade have en dybde på min. 0,80 cm.

Badets bund hæves over gulvhøjde. - Hvis puslerum forefindes i sammenhæng med sær skilt sanitetsafdeling for børn, skal der ikke nødvendigvis være børne toilet i puslerummet. - Der skal forefindes min. 1 fuldt udstyret puslerum pr. påbegyndt 200 en heder - fordelt i pladsens bygninger.

Indretning. Det er først ved ***, at der er krav om et puslerum. Rummet skal have egen dør/indgang og faciliteterne må ikke være en del af f.eks. en H- eller D-afdeling. Rummet skal indeholde en fastmonteret puslebordplade med en dybde på minimum 0,8 m, et nedfældet puslebadekar placeret på/i bordpladen, koldt og varmt vand og så skal rummet kunne opvarmes. Ved *** skal der fremover være minimum 1 puslerum pr. 350 enheder. Det må så småt formodes, at såfremt der forefindes flere enheder end de 350 på campingpladsen, er der også flere sanitetsbygninger. Placeres der et puslerum i hvert af disse, er fordelingen dermed på plads. Der stilles ikke krav til, hvor langt der højest må være til nærmeste puslerum. Som omtalt ovenfor, vil det dog være hensigtsmæssigt, såfremt der ikke bliver for langt til et puslerum, da det må formodes, at brugen af rummet hænger direkte sammen med afstanden. Enten skal børnefamilien med de helt små børn gøres særskilt opmærksom på hvor puslerummet er beliggende på arealet eller også må man nok indstille sig på, at fordele puslerummene i sanitetsbygningerne, så der ikke bliver uacceptabelt langt. Ved **** og ***** skal puslerummet udbygges med flere faciliteter, idet der også skal forefindes et børnetoilet og en bruser med en forhøjet – 0,4 m. over gulvniveau bund. Bygges puslerummet sammen med et afsnit med børnetoiletter, stilles der ikke noget krav om ovennævnte børnetoilet, da der jo allerede forefindes et eller flere børnetoiletter i børneafdelingen. Ved **** og ***** skal der indrettes et udbygget puslerum pr. påbegyndt 200 enheder, og puslerummene skal fordeles i campingpladsens sanitetsbygninger. Dette skal opfattes på den måde, at findes der 3 sanitetsbygninger og der kun kræves 2 puslerum, skal disse 2 puslerum fordeles blandt sanitetsbygningerne. I denne forbindelse stilles der altså ikke et krav om et puslerum i hver af de 3 bygninger, men kun om en fordeling af det krævede antal.

4


Teknisk bibliotek – 11.a Puslerum (version: 08.05.2013) Beregninger. Som nævnt er det først ved ***, at der kræves et puslerum og antalsmæssigt skal der være et pr. påbegyndt 350 enheder. Har campingpladsen 250 enheder, skal der forefindes et puslerum og er der 500 enheder, skal der være 2 puslerum og sådan fremdeles. Ved **** og ***** strammes kravet til antal, da der her skal forefindes et udbygget puslerum pr. påbegyndt 200 enheder. Har pladsen igen 250 enheder skal der nu forefindes 2 og de 2 skal fordeles i sanitetsbygningerne selvfølgelig forudsat, at der er flere end én bygning. Forefindes der 500 enheder, er kravet til antal nu 3 udbyggede puslerum og igen fordelt blandt sanitetsbygningerne.

5

11.a Puslerum (08.05.2013)  
Advertisement