Page 1

CEIP Camí del Mig Cicle Superior de Primària. 6è Curs 2012-13 -3r trimestre Benvolgudes famílies: Aquesta és la relació de continguts treballats al llarg del trimestre. Així, quan llegiu l'informe del vostre fill, podreu saber què ha fet a cada àrea i valorar millor el seu nivell d'aprenentatge. LLENGUA CATALANA 1. Dimensió comunicativa  Parlar i conversar Representació de les obres de teatre: El viatge còsmic i el Rei Meló. Explicació i argumentació del projecte. Respecte i valoració de les intervencions dels altres.  Llegir i comprendre Lectura comprensiva i expresiva de diferents textos: text teatral, textos literàris (poesia), textos funcionals (revista Cap Gros, notícies, còmic). Les proves de competències bàsiques. Lectogrup  Escriure Elaboració de còmics, notícies i poesies. Pràctica en textos funcionals (notes informatives a les famílies, cartells i normes internes de funcionament de la classe i acords d’assemblees). Proves de les competències bàsiques. Lectogrup: còmic i lectura de mapes.  Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge Complement del nom i complements del verb: complement directe, indirecte, circumstancials i la pronominalització. Les categories gramaticals dins la sintaxi. Reescriptura de textos propis eliminant repeticions lèxiques. Interès per la precisió lèxica i l’ampliació de vocabulari. Pràctica en dictats. Treball específic: vocal neutre a/e, vocal àtona o/u, gràfies g, j, x, ix, tg, tj, tx i ig; s, ss, c, ç i z; ll, l i l·l. L’apradinament lector Establiment de relacions comunicatives amb els alumnes del cicle inicial. Experimentació de la responsabilitat individual i el compromís d’ajuda i cooperació mitjançant un lligam afectiu. Desenvolupament de les tasques que se’n deriven: preparació de les sessions, enregistrament dels fulls d’avaluació i valoració del procés a les assemblees de classe. Avaluació de l’aprenentage de l’apadrinament lector i elaboració d’un detall pels seus fillols. 2. Dimensió literària Biblioteca d’aula: treball al voltant de la lectura en veu alta per part del mestre de Matilda, de R. Dalh i de les lectures individuals. I introducció del llibre del Diari d’Anna Frank.

1


EXPRESSIÓ MATEMÀTICA NUMERACIÓ I CÀLCUL Operacions amb nombres naturals i decimals • Suma i resta de nombres naturals i decimals • Multiplicació i divisió de nombres naturals i decimals • Mínim comú múltiple i Màxim Comú Divisor. • Fraccions: suma, resta, multiplicació i divisió. • Fracció equivalent: càlcul de denominador comú i fracció irreductible. • Raó de proporció i escales. • Proves de les competències bàsiques Potències • Repàs del càlcul de potències: quadrats, cubs i potències de base 10 Nombres enters • Usos dels nombres enters • Càlcul mental. Geometria: • Classificació, perímetre i superfície dels rectangles. • Mesura de superfícies. • Treball de simetries. • Reconeixement de coordenades. • Racons: lògica, geometria, papiroflèxia, racons interactius on-line. RELACIONS I CANVIS • Arrodoniment de nombres. • Estimació de resultats amb operacions diverses. ESTADÍSTICA I ATZAR • Diagrames de barres, de punts i sectors. • Construcció de climogrames

PROCESSOS ESPECÍFICS A DESENVOLUPAR • La resolució de problemes. • El raonament i la prova. • La comunicació i la representació de la informació. • La connexió entre els diferents continguts. TREBALL COOPERATIU • Resolució de problemes amb l’estructura de full giratori. LENGUA CASTELLANA  Parlar i conversar Explicació i argumentació dins d’un debat. Respecte pel torn de paraules i valoració de les intervencions dels altres.  Llegir i comprendre Lectura comprensiva i expresiva de diferents textos: textos funcionals. Proves de les competències bàsiques.  Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge 2


Reconeixement de la funció del subjecte i dels complements del nom i del verb Reescriptura de textos propis eliminant repeticions lèxiques. Interès per la precisió lèxica i l’ampliació de vocabulari. Pràctica en dictats. 2. Dimensió literària Biblioteca d’aula: treball al voltant de les lectures individuals.

LLENGUA ANGLESA

Vocabulari

-

-

Odres i feines relacionades amb la casa: make my bed, tidy my room, do the washing up, empty the rubbish bin, lay the table, look after my brothers and sisters, housework. Llistat de verbs en Present i Passat (regulars i irregulars): Went, said, gave, had, got, made, tidied, did, Conectors per estructurar els diàlegs i els textos: First, then, next, finally. Malalties: I’ve got a(n) stomach ache, headache, earache, backache, toothache. Vocabulari relacionat amb el medi ambient i el reciclatge com a continuació de cinque`: Collected, cleaned, pumped, turned, used, started, reservoir, water treatment plant, safe, underground, tap, drain, sewage, sewer, cycle... Estructura: use it for… ing.

Gramàtica Past simple irregular: affirmative and negative Past simple irregular: all forms + questions Past Simple regular (acabat en ED) Repàs del Present Simple i les seves formes corresponents Repàs del Present Conitnuous i introducció al past continuous mitjançant WAS/WERE

Estructures comunicatives

We went (to a birthday party), He/She went/gave/said…. He/She didn’t go/give/have/say… What time did you get up/have…/go…? What’s the matter?, I’ve got a(n) (stomach ache), Well, I’m not surprised Funcions del llenguatge Parlar del que va fer ahir la gent i a quina hora. Parlar de festes i aniversaris. Explicar fets del nostre passat Esciure redaccions sobre coses que vam fer en un passat recent i molt més anterior. Fonètica (ritme, accentuació i entonació) 

Aprendre i dir un embarbussament per practicar la pronunciació dels sons /f/ i /δ/. 3


  

Actuar i representar la història i la cançó de la unitat. Diferents cançons que es troben d’actualitat Competències bàsiques (pràctica)

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL SOCIAL I CULTURAL 

 

 

El món dels éssers vius El bosc Mediterrani: sortida al Corredor i colònies (Can Masseguer) La vegetació i clima d’Espanya. Les persones i la salut Les vacunes: Què són?. Les malalties infantils. Anticosos i immunització. Calendari i carnet de vacunes. Canvis i continuïtat en el temps Edat Contemporània. Projecte de totes les edats de la història: societat, economia, habitatge i cultura. Lectura i interpretació de mapes històrics i mapes conceptuals Entorn Roques magmàtiques, sedimentàries i metamòrfiques (Granit) Matèria i energia El circuit elèctric El magnetisme. Màquines simples i compostes.

EDUCACIÓ FÍSICA El Cos: Imatge i percepció: · Valoració del propi cos i de les seves possibilitats de moviment. Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques: Estructuració de l’espai en jocs d’equip i esports col·lectius . Introducció a les habilitats específiques del Korfball Reglament bàsic del Korfball. Reconeixement de diversos esports adaptats. Normes bàsiques dels esports adaptats (Bàsquet adaptat, Boccia i amb pal guia i crosses). Pràctica i reglament del pitxi.

desplaçament

Activitat física i salut: · Valoració de la higiene personal en acabar les sessions d’Educació Física. · Acceptació dels companys/es amb més dificultats. Realització de jocs: · Identificació del joc com a objecte lúdic i recreatiu. · Realització de jocs diversos a partir de material reciclat. · Jocs motrius diversos. · Respecte per les normes establertes.

4


EDUCACIÓ ARTÍSTICA – MÚSICA I DANSA EXPLORAR I PERCEBRE /INTERPRETAR I CREAR Educació de l’oïda -

El tempo musical: Presto, vivace, allegro, andante, adagio, lento, largo, grave. L’estructura musical, les frases. Agrupacions instrumentals: La música de cambra, L’orquestra simfònica, La Banda.

Llenguatge musical Lectura: - Lectura de notes: do-re-mi-fa-sol-la-si-do’-re’-mi’-fa’-sol’ - Lectura rítmica: la negra i el seu silenci, les dues corxeres, la blanca i el seu silenci, la blanca amb punt i el seu silenci, les quatre semicorxeres, la corxera amb punt i semicorxera, la negra amb punt i corxera i la síncopa. Escriptura: - Escriptura de notes: do-re-mi-fa-sol-la-si-do’-re’-mi’-fa’-sol’ - Creació rítmica: la negra i el seu silenci, les dues corxeres, la blanca i el seu silenci, la blanca amb punt i el seu silenci, les quatre semicorxeres, la corxera amb punt i semicorxera, la negra amb punt i corxera i la síncopa. Música escrita: - Les veus, el compàs, la clau, l’armadura, les alteracions, el tempo, les línies divisòries, la doble barra, la repetició, la lligadura, les dinàmiques, el caldeó, l’autor, el títol. Conjunt instrumental Els instruments de plaques: xil·lòfons, metal·lòfons i glokenspields - Ús de les baquetes - L’escala pentatònica - Improvisació sobre obstinat rítmic. Audició -

La Música de Cambra: Sonata per violí i piano de Cesar Frank “Al matí” de Peer Gynt de E.Grieg.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: PLÀSTICA PROJECTE Construcció de maquetes de les diferents etapes de la història: Prehistòria, Ibers, Roma (domus), Roma (insulae), església romànica, ciutat musulmana, església gòtica, monestir medieval, castell medieval, asteques, revolució industrial i ciutat vertical. Treballant el volum, el dibuix, el color, les textures i el circuit elèctric.

5

3r_trimestre-6è-12-13  
3r_trimestre-6è-12-13  

Continguts del 3r trimestre de 6è

Advertisement