Page 1

ESCOLA CAMÍ DEL MIG- MATARÓ Educació Primària 1r. nivell de cicle inicial Març / 2014

GEGANTS I NANS Resum dels CONTINGUTS treballats: SEGON TRIMESTRE. Famílies : Aquesta és la relació de continguts treballats al llarg del trimestre. Així, quan llegiu l'informe del vostre fill o de la vostra filla podreu saber què ha treballat de cada àrea i valorar millor el seu nivell d'aprenentatge. CONTINGUTS DE LLENGUA I LITERATURA CATALANA Dimensió comunicativa Parlar i conversar - Pronunciació correcta dels sons. - Vocabulari específic dels temes. - Conversa precisa i dins del tema d’allò que s’està parlant. - Argumentació i explicació de vivències personals i posicionaments,... -Realització de jocs orals per a millorar la competència oral. Escoltar i comprendre - Comprensió d’un missatge oral, explicació ... en qualsevol situació quotidiana. - Comprensió del vocabulari treballat. - Comprensió oral de diferents tipus de textos per obtenir informació. - Comprensió oral de contes. - Interès i respecte per les intervencions dels altres. Llegir i comprendre - Reconeixement de les consonants: R ,RR ,G,GU, S, SS, C,QU. - Utilització d’estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora. - Tria les frases adequades a un dibuix. - Compleció paraules amb la lletra que hi falta. - Execució ordres. - Completció dibuixos a partir d’instruccions. - Relació de paraules pel camp semàntic. - Relació de paraules per a fer frases. - Realització d’activitats d’agilitat visual i gimnàstica ocular. - Lectura dels enunciats de les diferents activitats en qualsevol àrea. - Interès pels textos escrits com a font d’informació i aprenentatge i com a mitjà 1


de comunicació. - Interés per l’estona de lectura individual i col·lectiva. Escriure - El cognom. - La data completa (dia, número, mes, any) - Escriptura de les grafies. - Correspondència del so amb la grafia. - Confecció de paraules i frases curtes. - Còpia de paraules, frases i petits textos. - Separació de les paraules d’una frase per donar-li significat. - L’ordre de les paraules d’una frase per donar-li significat. - Ús de l’escrit com a mitjà de comunicació. - Interès per la creació de textos escrits. - Escriptura de frases. -Consolidació de l’escriptura de llistes. - El text epistolar: la nota. - Dictats de sintagmes i frases curtes. - Aplicació d’un procés reflexiu en l’escriptura de textos: pensar, escriure i revisar. - Interès per la bona presentació dels textos escrits. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge - Observació de les diferències entre llengua oral i escrita. - Consciència fonològica: Discriminació auditiva (conté o no conté el so treballat i posició) i reproducció dels sons consonàntics: G,GU,R,RR, C QU, S, SS. Lletrejar els sons de les paraules. Ajuntar els sons de les paraules. Elaborar oralment frases amb les paraules donades. - Correspondència del so amb la grafia - L’estructura de la frase. - Concordança entre els elements que formen una frase. - Valoració del progrés dia a dia en l’escriptura. Dimensió literària - Interès i participació activa en les activitats orientades al foment del gust per la lectura. - Comprensió a partir de lectures de contes i comentaris posteriors conjunts. -Utilització del préstec intern d’aula per a fomentar la lectura i el gust per la lectura. -Aportació espontània de llibres de fora de l’escola. 2


CONTINGUTS DE LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA Parlar i conversar -Participació activa en interaccions amb el grup o mestre, respectant les normes que regerixen la interacció. - Interès per fer-se entendre. - Explicació de vivències personals. -Fer breus exposicions a classe, aprenent a adaptar l’entonació, el to de veu, el gest.

Escoltar i comprendre -Comprensió oral de missages orals (instruccions, explicacions, narracions) de la mestra o dels companys de la classe. -Interès i respecte per les intervencions dels altres. Llegir i comprendre - Lectura d’il·lustracions. - Lectura de frases, enunciats, cançons. - Realització d’activitats per potenciar la comprensió escrita.

Escriure -Escriptura del vocabulari treballat. -Escriptura d’una frase curta relacionada amb els contes treballats. -Reescriptura de contes o cançons. -Eslaboració de llistats. -Aplicació d’un procés reflexiu en l’escriptura de textos: pensar, escriure i revisar. - Interès per la bona presentació dels textos escrits. - Escriptura de la data llarga.

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge - Correspondència del so amb la grafia. 3


- Utilització dels determinants: el,la,un,una. - Esciptura dels numerals fins al 8. - L’estructura de la frase. - Concordança entre els elements que formen una frase (masculí, femení) - Vocabulari: els aliments, animals de granja, productes derivats dels animals. Dimensió literaria - Textos narratius: contes tradicionales. - Memorització cançons populars.

CONTINGUTS DE LLENGUA ANGLESA SEGON TRIMESTRE

Dimensió comunicativa Parlar i conversar Reproducció de cançons de salutació, comiat, el temps, la granja, els

aliments: Hello!, Good Morning!, Hello girls and boys, What’s the weather like? , It’s time for English..., old Mac Donald, I plant things, Work together, The pizza song. •

Continuació amb la pràctica de salutacions i comiats.

Reproducció del vocabulari relatiu als aliments, els animals de la granja i la Pasqua.

Formulació i resposta de preguntes relatives al gustos...

Descripcions senzilles de pizzes.

Escoltar i comprendre •

Comprensió de preguntes : Who’s missing?, What day is it? What’s the weather like?, Do you like...?

Continuació amb la pràctica de les instruccions d’aula: Hand out..., collect..., tidy up, listen, be quiet, shut up, stand up, sit down, take and open your English book, put it away...

Audició i reproducció de cançons i chants.

Audició i comprensió del vocabulari relatiu als aliments, els animals de la granja i la Pasqua. 4


Assistència a una representació teatral en anglès: The Enormous turnip.

Visualització, comprensió i realització d’ activitats multimèdia relacionades amb els temes treballats: els animals de granja i els aliments.

Llegir i comprendre •

Introducció dels mots escrits referents al vocabulari treballat.

Relació del mot escrit amb la seva imatge.

Lectura col·lectiva i visualitzada de dos petits llibres : Collin’s colours, How’s the weather?

Escriure •

Còpia del vocabulari segons un model donat.

Escriptura dels ingredients d’una pizza.

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari •

Good morning, good afternoon, see you. Hello, Bye bye!

Repàs: It’s raining, It’s sunny, It’s hot, It’s windy, It’s snowing, It’s cold. red, yellow, pink, green, purple, orange, blue, orange, brown, black,

white, rainbow. Els números de l’1 al 10.

Farm: Rabbit, horse, farm, duck, cow, rabbit, duck, sheep, tractor, pig...

Food: peaches, pears, sausages, pizza, pepper, olives, mushrooms, cheese, ham, bananes, melons...

Estructures comunicatives •

Repàs: I’m … What’s your name?, How are you?, How old are you?, What’s the weather like?, Who is this? ,What’s this?, Who’s missing?, What colour/number is it?, Today is (Monday), It’s (windy), Is it cloudy today?..Turn around, sit down, run, jump, tie your shoes, hands up, hand down, It’s a (dog), It’s (pink).

I can see a..., I like...

Fonètica (ritme, accentuació i entonació) •

Reproducció del vocabulari a partir del model donat .

Reproducció oral d’estructures, cançons i chants.

Dimensió plurilingüe i intercultural • Aprenentatge de formes bàsiques de relació social en llengua estrangera, participant en les diferents activitats de l’aula. •

Identificació de costums i trets de la vida quotidiana propis i d’altres països i cultures on es parla la llengua estrangera: La Pasqua, els aliments, els animals de la granja. 5


CONTINGUTS DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

Tema: DENIP- Cursa solidària i Donació de sang. Persones, cultures i societats - Potenciar l’hàbit de col·laboració i empatia amb altres societats. Tema:L’aquari El món dels èssers vius - Observació, utilitzant mètodes directes i identificar les caraterístiques.

indirectes, d’organismes per

- Caracterítzació dels éssers vius per la seva capacitat per realitzar les funcions bàsiques: nutrició, reproducció i relació. - Observació a ull nu d’un organisme en un medi reproduït en l’aula. - Valoració de la responsabilitat envers els animals domèstics. - Comunicació oral i escrita de les observacions realitzades utilitzant diferents llenguatges. Tema: Iniciació L’HORT- LA MADUIXERA El món dels èssers vius -Parts d’una planta. -Vocabulari hortalisses. Entorn, tecnologia i societat - Persones i tasques que realitzen els pagesos i les pageses al camp. -Eines que utilitzen els pagesos i pageses. -Evolució de la preparació del camp: tir animal o utilització de tractors. Projecte: La Família Robafaves (continuació) Persones, cultures i societats -Redescoberta de la Família Robafaves i les seves característiques. -Lectura en veu alta per part de la mestra de contes relacionats amb la Família Robafaves. Comprensió oral del conte i realització d’activitats relacionades amb els contes. -Realització d’activitats plàstiques al voltant de la família Robafaves. Tema: El temps meteorològic Entorn i la seva conservació 6


-Observació de fenòmens naturals i comunicació de les observacions utilitzant formes de representació bàsiques. L’arbre apadrinat: El nesprer (continuació) El món dels éssers vius -L’arbre apadrinat: Canvis en l’arbre en el transcurs de les estacions Observació directa Dibuix del natural -Comunicació de les observacions realitzades utilitzant diferents llenguatges (el verbal i el plàstic. Festes del segon trimestre Persones, cultures i societats -Coneixement i partipació de les festes tradicionals del folklore tradicional: el dijous llarder, carnaval, el dimecres de cendra (brou col·lectiu, l’enterrament de la sardina) i arribada de la vella Quaresma.

MATEMÀTIQUES Processos específics a desenvolupar -

Resolució

de

problemes

(Reconeixement.

Identificació.

Planificació.

Organització. Aproximació. Estimació. Exploració. Elaboració). - Resolució de problemes de lògica senzills. Numeració i càlcul - Identificació de la desena. - Diferència entre la unitat de la desena. - Agrupació de quantitats en grups de 10. - Diferents maneres de representació de les unitats i les desenes amb materials diversos. 7


- Numeració fins al 20 . - Ordre i comparació de nombres fins a 20. - Coneixement de les expressions: més gran que; més petit que i aplicar-les a la realitat. - Reconeixement i ús dels símbols <, >, =. - Realització de sèries descendents. - Seriacions (de dos en dos,...). Algoritmes -Suma vertical i horitzontal de nombres amb resultats inferiors 20. -Resta vertical i horitzontal amb resultats inferiors a 20.. -Addició amb el primer sumand de nombres entre 10 i 20 i el segon sumand -d’una xifra -Subtracció amb el minuend de nombres entre 10 i 19 i subtrahend d’una xifra. -Suma de tres sumands. -Automatització de sèries graduades de càlcul. Relacions i canvi - Noció de la seqüència del temps (dies de la setmana i mesos). - Seguiment de sèries numèriques. - Cerca de regularitats en les formes. - Representació d’una sèrie de forma material, verbal i gràfica. - Lectura i escriptura de frases matemàtiques amb significat propi que continguin els signes, <,>,=,+,-. - Modelització amb objectes o gràficament de situacions relacionades amb la suma i la resta. Mesura - El calendari. - Gros i petit. - Llarg i curt. - Utilització d’unitats no convencionals per a mesurar la llargada dels objectes. - Utilització d’eines i unitats convencionals per mesurar la llargada dels 8


objectes. (el regle i el cm) Estadística i atzar - Representació de quantitats amb l’ajut d’un diagrama de barres.

CONTINGUTS D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: LLENGUATGE VISUAL I PLÀSTIC

Tallers Taller de Ca l’Arenas Realització dibuix amb aquarel.la, després de la lectura d’un poema. Taller de disfressa de Carnaval. Explorar i percebre - Expressió i diàleg entorn a les reproduccions d’obres d’art. - Experimentació amb diferents materials. - Els colors de la natura en les diferents estacions. Interpretar i crear - Adquisició de vocabulari específic. - Desenvolupament de la creativitat i la imaginació sobre paper quadriculat. (Dibuixos i sanèfes) - Manteniment del material. - Valoració de l’ordre i la cura en la realització de les tasques. - Respecte i crítica de la pròpia obra i de la dels companys/es

CONTINGUTS D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: LLENGUATGE MUSICAL

EXPLORAR I PERCEBRE /INTERPRETAR I CREAR 9


Educació de l’oïda - Discriminació auditiva de seqüències rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres. - Discriminació auditiva de notes: Sol-Mi-La-Do - Expressió corporal del compàs binari. - Instruments: l’arpa Llenguatge musical Lectura: - Lectura de figures rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres. - Lectura de notes: Sol-Mi-La-Do - Interpretació amb instruments de placa. Escriptura: - El compàs binari: El 2/4. - La pulsació de les figures rítmiques. - Grafia convencional de les notes. Cançó - Cançons: Passa el fil, Pau compartida, El dijous llarder, Quan seré gran, Bon dia nostre pare Audició - Concert de Brademburg de Bach, Tocatta i fuga en re m de Bach. - Ball de nans, ball de No n’hi ha prou. Dansa - Coreografia de Carnaval: Waterloo, d’ABBA

CONTINGUTS D’EDUCACIÓ FÍSICA

El Cos: Imatge i percepció - L’esquema corporal: les parts del cos. - Experimentació del cos en postures corporals diferents. - Orientació i organització espacial. Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques - Experimentació de diversos desplaçaments: quadrupèdies, reptacions, caminar enrera, en línia recta, fent corbes, a peu coix. -

Realització de girs (tombarella i croquetes).

-

Experimentació de diferents tipus de salts (bancs suecs, cèrcols).

-

Realització de llançaments i recepcions amb diversos materials.

Activitat física i salut - Respecte per les normes d’ús de materials i espais. - Adquisició d’hàbits higiènics. 10


El Joc -

Valoració del joc com a mitjà de relació amb els altres i de divertiment

CONTINGUTS D’APLICACIONS TIC EL PROCESSADOR DE TEXTOS: WORD I OPEN OFFICE -Reconeixement de les parts de l’ordinador: Pantalla, teclat, torre, ratolí. -Localització de la icona en l’escriptori , obrir i tencar el programa. -Utilització de les tecles bàsiques del teclat per escriure: guió, enter, barra espaiadora, la coma, la tecla d’esborrar. -Experimentació dels botons del canvi de mida de la lletra i color. -Utilització de les tecles del cursor o del ratolí per moure’s dins del text sense esborrar. -Pràctica de les tipologies textuals treballades a l’aula: el llistat i la frase.

-Coneixement i pràctica de la funcionalitat de diferents botons d’acció: el pinzell, l’espai, la goma, el llapis, el pot de pintura, quadre d’opcions. -Realització de treballs dirigits per practicar les eines ensenyades. -Realització de treballs lliures per plasmar allò après. -Valoració del propi treball i el dels companys. -Valoració del propi progrés.

11

1r - Continguts del 2n trimestre - Curs13-14  
1r - Continguts del 2n trimestre - Curs13-14  
Advertisement