Page 1

CEIP Camí del Mig Cicle Superior de Primària. 5è Curs 2012-13 1r. trimestre Benvolgudes famílies: Aquesta és la relació de continguts treballats al llarg del trimestre. Així, quan llegiu l'informe del vostre fill/a, podreu saber què ha fet a cada àrea i valorar millor el seu nivell d'aprenentatge. CONTINGUTS LLENGUA CATALANA Gramàtica • El nom. • Classes de noms. • Gènere i nombre. • Determinants. Llengua parlada i escrita. • Exposicions orals. Qui és qui? • Dictats preparats • Comprensió lectora: la notícia i l’esquema. • La descripció. Ortografia • Les síl·labes. Identificació de la síl·laba tònica. • Classificació de les paraules segons la síl·laba tònica. • Normes d’accentuació. • L’accent diacrític • Dígrafs • Diftongs • Ús del punt.

EXPRESSIÓ MATEMÀTICA • • • • • • • • •

El Sistema de Numeració Decimal. Repàs de la suma i resta. Propietats de la suma. La multiplicació per més de dues xifres. Repàs de la divisió per una xifra. La divisió per dues xifres Propietats de la multiplicació: commutativa i associativa. Resolució de problemes de càlcul mental i per escrit. Estratègies matemàtiques: doble, multiplicació per 10, 11, ...

1


LLENGUA CASTELLANA

Leer y escribir • Descripción de personas y elaborar un árbol genealógico siguiendo unas pautas. •

Lectura, comprensión y análisis guiado de un texto narrativo a partir de la resolución de preguntas.

• •

Uso de diccionario Dictados preparados

Conocimiento de la lengua Ortografía • • • • •

Separación de palabras en sílabas y reconocimiento de la sílaba tónica. Clasificación de las palabras en agudas , llanas y esdrújulas. Normas de acentuación. Diptongos e hiatos. Normes de utilización de b/v

Gramática • •

El nombre. Tipos Género y número

LLENGUA ANGLESA • • • • • • • • • • • •

Repàs Continguts 4t Nombres ordinals. Els i països. Estructures de pregunta. Vocabulari relacionat amb la informàtica. La família i els amics: vocabulari; descripció de les persones (trets físics, de caràcter i la roba). Verbs have got i to be. Els uniformes escolars al món. Menjar saludable: fruites i verdures. Fer i respondre preguntes sobre els gustos alimentaris. Cançons Festivitats: Halloween i Christmas. 2


CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I NATURAL • • • • • • • •

El relleu i els rius de Catalunya. El clima, la vegetació i la fauna de Catalunya. L’hort. Condicionament i planter de cols i escaroles. Estudi de l’arbre apadrinat: la Tipuana. Treball de geografia física d’Espanya i Europa. Estudi de la població de Catalunya i la seva distribució. Causes del seu creixement. Activitats econòmiques: -

Sector Primari Sector Secundari Sector Terciari.

EDUCACIÓ FÍSICA

El joc

• • • • •

Ús de les habilitats motrius bàsiques en la realització de jocs diversos. Identificació del joc com a objecte lúdic i recreatiu. Pautes i normes bàsiques de jocs diversos. Anàlisi de jocs realitzats des del punt de vista de l’organització, la participació i les noves aportacions. Acceptació de les normes i reflexió sobre les incidències en situacions de joc.

Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques

• • •

Reglament i evolució del Shoot-ball. Experimentació de nous esports: el Tamborí. Capacitats condicionals. Proves de força, velocitat i resistència.

El cos: imatge i percepció

• •

Acceptació a la diversitat física, d’opinió i d’acció. Els principals músculs, ossos i articulacions que intervenen en el moviment.

Activitat física i salut

• •

Adquisició d’hàbits higiènics i cura del propi cos. Respecte i compliment de normes de convivència amb altres companys i companyes.

3


EDUCACIÓ ARTÍSTICA – MÚSICA I DANSA Continguts del 1r trimestre EXPLORAR I PERCEBRE /INTERPRETAR I CREAR Educació de l’oïda - Discriminació auditiva de seqüències rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres, blanca, silenci de blanca, la rodona, el silenci de rodona, la corxera amb punt semicorxera, les quatre semicorxeres, el treset, la síncopa. Llenguatge musical Lectura: - Lectura amb percussió corporal de figures rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres, blanca, silenci de blanca, la rodona, el silenci de rodona, la corxera amb punt semicorxera, les quatre semicorxeres, el treset, la síncopa. - Lectura de notes: do-re-mi-fa-sol-la-si-do’ Escriptura: - Escriptura de figures rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres, blanca, silenci de blanca, la rodona, el silenci de rodona, la corxera amb punt semicorxera, quatre semicorxeres, el treset, la síncopa. - Escriptura de notes: do-re-mi-fa-sol-la-si-do’ Fonaments de l’harmonia: - L’escala de Do Major: el to i el semitò - Els intervals: 5a justa/8a justa Cançó - Cançons a cànon: Dins el mar, Fa fred en el carrer Audició - Parade de Satie, Simfonia del nou món de Dvorak, Trens diferents de Reich, Capsa de joguines de Debussy, Simfonia de les joguines de L.Mozart, Coral de L’Oratori de Nadal de Bach.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: PLÀSTICA Dibuix: Realització de treballs creatius, basats en l’observació prèvia. Treball de simetries, utilitzant diferents tècniques. Completar creativament a partir d’un model. Dibuix de la figura humana. Treball de l’expressivitat a partir d’un model conegut Color: Dibuix amb ceres d’un arbre imaginari. Treball amb guix del natural. Collage amb paper xarol. Animació de dibuixos. Volum: Construcció d’un cub per treballar el concepte de volum plàsticament i matemàticament. Realització de figures de papiroflèxia. Construcció d’un mòbil. Treball de nusos. Visita i taller a Ca l’Arenes. Tema “el geni dins l’ampolla”. 4

Continguts 5e - 1r trimestre - curs 12-13  

Continguts 5e - 1r trimestre - curs 12-13