Page 1

C.E.I.P. CAMÍ DEL MIG. MATARÓ Educació Primària Cicle Mitjà- 3r MARÇ/ 2013 Resum dels CONTINGUTS treballats: SEGON TRIMESTRE. Famílies, Aquesta és la relació de continguts treballats al llarg del trimestre. Així, quan llegiu l'informe del vostre fill o de la vostra filla podreu saber què ha treballat de cada àrea i valorar millor el seu nivell d'aprenentatge. CONTINGUTS DE LLENGUA I LITERATURA CATALANA Dimensió comunicativa Parlar i conversar •

Formulació d’hipòtesis sobre el contingut de la lectura.

Formulació de preguntes per obtenir informació.

Escoltar i comprendre •

Atenció a les intervencions dels altres.

Audició atenta de les lectures fetes a classe.

Recitar el poema “ La Fageda d’ en Jordà” de Joan Maragall

Llegir i comprendre •

Lectura comprensiva del fragment narratiu.

Lectura i memorització de poesies.

Recerca d’informació en un mitjà escrit.

Escriure •

Redacció de textos: la carta, el conte, el text narratiu.

Mapa conceptual (inici)

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge •

Els articles.

L’apòstrof.

Ús de diferents tipus de frases: enunciatives, interrogatives i exclamatives.

Reconeixement i utilització dels signes d’ admiració i interrogació.

Elements de la frase: el verb.

Dictat preparat. (g/j, ga/gue/gui/go/gu i els sons c/qu/q).

1


Dimensió literària •

Ampliació de vocabulari.

Reflexió sobre les expressions i maneres de dir.

Gust per la lectura.

Biblioteca d’aula Roald Dalh :“El Senyor Guillot” Dimensió plurilingüe i intercultural.

Ampliació del vocabulari bàsic.

Gust i respecte per les altres llengües.

Eficàcia lectora: Gimnàstica ocular i agilitat visual i comprensió lectora.

2


CONTINGUTS DE LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA Dimensión comunicativa Hablar y conversar y escuchar. •

Narración y comprensión oral de relatos breves.

Audición atenta de los relatos de los compañeros y las compañeras.

Utilización y ampliación del vocabulario básico.

Utilización y uso de refranes y frases hechas.

Interés por participar en distintas situaciones comunicativas

Leer y comprender •

Uso de estrategias y habilidades para la mejora de la comprensión lectora y la rapidez lectora.

Lectura expresiva y comprensiva de cuentos.

Escribir •

Elaboración de una receta de cocina.

Conocimientos de la lengua y su aprendizaje •

La lengua escrita, vehículo de comunicación.

La R y la RR.

La B y la V.

La LL y la Y.

Dimensión literaria •

Lectura expresiva y comprensiva de textos narrativos y poéticos.

Lectura expresiva de cuentos.

Refranes y frases hechas.

Reconocimiento de personajes de cuentos tradicionales.

Dimensión plurilingüe e intercultural •

Utilización y ampliación del vocabulario básico.

3


CONTINGUTS DE LLENGUA ANGLESA UNIT 2: LET´S PLAY Dimensió comunicativa: Parlar i conversar/ Escoltar i comprendre •

Participació en interaccions orals:

1. Identificació de noms d’objectes relacionats amb esports i instruments musicals 2. Diàlegs utilitzant vocabulari relacionat amb l’esport i instruments musicals i fent ús de les expressions I can play football. I can´t play the piano. Can you play the guitar? Yes, I can. /No , I can´t •

Comprensió de textos orals senzills dins el context de l’aula: una historieta, una cançó i una narració

Dimensió comunicativa: Llegir i comprendre / Escriure • • • • •

Comprensió general i identificació de vocabulari específic en diferents textos senzills, adequats a la seva edat i relatius a l’esport i instruments musicals Ús d’estratègies bàsiques de comprensió lectora. Compleció de textos escrits senzills amb paraules treballades Lectura d’una historieta, una cançó i una narració. Identificació i diferenciació de sons en vocabulari específic

Dimensió comunicativa: Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge •

Repàs i identificació del vocabulari de la unitat: o o

• • • • •

relacionat amb l’esport i instruments musicals. Interessos: grups de paraules.

Comprensió i aplicació correcta d’aspectes gramaticals: I can play football. I can´t play the piano. Can you play the guitar? Yes , I can. /No , I can´ t Utilització i diferenciació de sons i lletres. Reconeixement i reproducció d’aspectes sonors, de ritme, accentuació i entonació: phonics, song Ús d’estratègies de repàs i reflexió del que s’ha après.

Dimensió plurilingüe i intercultural •

Aprenentatge de formes bàsiques de relació social en llengua estrangera, participant en les diferents activitats d’aula.

Identificació de costums i trets de la vida quotidiana propis d’altres països i cultures on es parla la llengua estrangera Receptivitat i aprenentatge de formes matemàtiques Organització del treball personal com a estratègia per progressar en l’aprenentatge. Aprofitament de les oportunitats d’aprenentatge creades en el context de l’aula i fora.

• • •

Participació activa en activitats i treballs grupals.

4


UNIT 3: CLOTHES Dimensió comunicativa: Parlar i conversar/ Escoltar i comprendre •

Participar en interaccions orals:

1. Identificar els noms de peces de vestir i estacions de l’any. 2. Conversar utilitzant vocabulari relatiu a peces de vestir i estacions de l’any, utilitzant el Present continu i fent ús de les expressions I´m wearing sunglasses.What is he/she wearing?He´s/ She´s wearing a scarf •

Poder entendre textos orals senzills dins el context de l’aula: o o o

Escoltar una historieta. Cantar una cançó. Entendre una narració.

Dimensió comunicativa: Llegir i comprendre / Escriure • • • •

Comprensió general i identificació de vocabulari específic en diferents textos senzills, adequats a la seva edat i relatius a la forma de vestir Ús d’estratègies bàsiques de comprensió lectora (Point and answer). Completar textos escrits senzills amb paraules treballades. Llegir una historieta, una cançó.

5


CONTINGUTS DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL El nostre arbre apadrinat. (La Catalpa). Hort (Recol·lecció de les faves). Les feines. Feines que són serveis. Els Bombers. Els Volcans. Mataró (Inici). Festes populars (DENIP i Carnaval) L’entorn i la seva conservació Hort • Observació, seguiment i recol·lecció de les faves. El nostre arbre apadrinat. (La Catalpa) • Observació (hivern). Fageda d’en Jordà • Observació i contrast de la fageda a la primavera en relació a la sortida de la fageda del Montseny a la tardor. Els volcans • Què és un volcà? • Volcà adormit i volcà en erupció. • Observació de dos volcans a la Garrotxa. • Tipologia de volcans. • Experiment: Fem un volcà. Mataró •

Època dels romans. Ciutat d’Iluro: Clos arqueològic i museu.

Segle XV-XVI: Les muralles de Mataró.

Les feines •

Agricultura, ramaderia i altres activitats.

• El treball a les fàbriques. Feines que són serveis •

Els serveis

El comerç

Els transports i les comunicacions.

Els bombers •

Visita al parc de bombers

Coneixença i aprenentatge del servei que ofereixen els bombers.

Persones, cultures i societats

6


Participació a les manifestacions culturals de les festes tradicionals: Carnestoltes.

Canvis i continuïtats en el temps •

El termòmetre i la seva utilització.

• Utilitació correcta de la mesura en graus del termòmetre. Connexions amb altres àrees. •

Ús d’unitats de mesura del temps.

Utilització de recursos TIC per investigar sobre els volcans.

Exposició oral per equips base: Els volcans. MATEMÀTIQUES

Processos específics a desenvolupar •

Resolució de problemes.

Treball cooperatiu associat a la resolució de problemes.

• Estratègies matemàtiques. Numeració i càlcul •

Operacions: suma i resta portant-ne i sense portar.

Operacions: la multiplicació.

Propietats de la suma, de la resta i la multiplicació.

Mecanisme i memorització de les taules de multiplicar (des del 2 fins al 10).

Càlcul mental.

• Escriptura de nombres. Relacions i canvi • Seguiment de sèries numèriques. Espai i forma • Simetria. Mesura •

Estimació de quantitats.

7


CONTINGUTS D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: LLENGUATGE VISUAL I PLÀSTIC Treball d’autor: Rovira Brull •

Retrat amb llapis de Rovira Brull.

Treball d’ombres: el ferrocarril.

Representació d’una obra amb collage: El Brau.

Ca l’Arenas: •

El dibuix abstracte.

El color: •

Combinació de colors sobre un dibuix abstracte.

• Combinació de puntillisme i simetria d’una gerra Romana. Vestíbuls Disfressa de Carnaval Tapa de l’àlbum.

8


CONTINGUTS D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: LLENGUATGE MUSICAL

EXPLORAR I PERCEBRE /INTERPRETAR I CREAR Educació de l’oïda - Discriminació auditiva de seqüències rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres, blanca, silenci de blanca, quatre semicorxeres, la rodona i el seu silenci. - Discriminació auditiva de les notes: do-re-mi-fa-sol-la-si-do’ - Instruments: El trombó (repàs de la trompeta i la trompa) Llenguatge musical Lectura: - Lectura amb percussió corporal de figures rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres, blanca, silenci de blanca, la blanca amb punt i el silenci de blanca amb punt, quatre semicorxeres, la rodona i el seu silenci. - Lectura amb fonomímia de notes: do-re-mi-fa-sol-la-si-do’ - Interpretació amb instruments de placa. Escriptura: - Escriptura de notes al pentagrama: do-re-mi-fa-sol-la-si-do’ - Escriptura de figures rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres, blanca, silenci de blanca, la blanca amb punt i el silenci de blanca amb punt, quatre semicorxeres, la rodona i el seu silenci. - El compàs 4/4. Cançó - Cançó: El poll i la puça, Pau compartida, Susanita, L’inverno l’è passato, Si les parets parlessin. Audició - Audició: Nocturn nº2, op.9 i Polonesa,L’heroica de F. Chopin; Fuga en fa menor, de Bach Dansa - Coreografia de Carnaval: popurri de Gladiator.

9


CONTINGUTS DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA

El cos: imatge i percepció Habilitats motrius: •

Aplicació de les habilitats motrius bàsiques en la realització de jocs diversos.

Salts, girs i desplaçaments.

Realització de circuits d’habilitat.

Execució dels elements bàsics de l’handbol, com el bot, el llançament i el dribbling.

Reglament bàsic de l’handbol.

Precisió en els llançaments i recepcions amb diferents tipus de materials, com els ringos, freesbies o pilotes de diferent tipus..

Pràctica de l’handbol, adaptant i flexibilitzant les normes del joc.

Activitat física i salut: •

La roba adequada per l’activitat física.

Compliment de les normes d’higiene

El joc: •

Participació dinàmica en els jocs suggerits.

Respecte per les normes establertes.

Acceptació de la limitació dels companys/es.

Comunicació a l’hora d’establir estratègies per assolir diferents objectius plantejats en els jocs.

1

3r - Continguts del 2n trimestre - Curs13-14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you