Page 1

C.E.I.P. CAMÍ DEL MIG. MATARÓ Educació Primària 2n nivell de cicle inicial Març/ 2012

2n d’Educació Primària Resum dels CONTINGUTS treballats: SEGON TRIMESTRE. Famílies : Aquesta és la relació de continguts treballats al llarg del trimestre. Així, quan llegiu l'informe del vostre fill o de la vostra filla podreu saber què ha treballat de cada àrea i valorar millor el seu nivell d'aprenentatge. CONTINGUTS DE LLENGUA I LITERATURA CATALANA Dimensió comunicativa Parlar i conversar -

Interès per fer-se entendre. Explicació acurada i ordenada d’un fet, una idea, un experiment, un joc, una opinió, vivències... Produccions de textos orals memoritzats (cançons)

Escoltar i comprendre -

Audició de diferents històries, contes, relats. Comprensió dels contes escoltats. Comprensió d’explicacions i ordres donades a l’aula. Interès i respecte per les intervencions dels altres.

Llegir i comprendre -

Interès pels textos escrits com a font d’informació i d’aprenentatge i com a mitjà de comunicació. Comprensió de textos breus i diversos. Estratègies de comprensió. Pràctiques per millorar la velocitat lectora: la gimnàstica ocular i l’agilitat visual. Desenvolupament del 4 tipus de comprensió: literal, crítica, inferencial, reorganitzativa. Lectura mental i en veu alta. Entonació i expressivitat. Elaboració i deducció d'hipòtesis lectores. Exploració col·lectiva d'un text per trobar elements que en dificultin la comprensió. Interès i curiositat per mirar o llegir contes o llibres de coneixements. Participació en activitats de lectura col·lectiva.

Escriure 1


-

Aplicació d’un procés reflexiu en l’escriptura de textos: pensar, escriure i revisar. Elaboració de textos instructius: la recepta. Elaboració de notícies. Elaboració de notes a l’agenda. Escriptura d'enunciats a partir d'un esquema gràfic. Elaboració d’escrits de vivències, pensaments, emocions (llibreta viatgera). Iniciació del text poètic: el rodolí. Interès per la bona presentació dels textos escrits i per aplicar-hi els coneixements ortogràfics treballs a classe.

-

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge -

Aplicació de normes bàsiques d’ortografia (fr/fl, br/bl, ll/ny, c/qu, majúscules i punt final, separació de paraules). El verb: Iniciació a la conjugació (ahir, avui i demà), concordança de la forma verbal amb el pronom, ampliar el vocabulari de verbs.

-

Dimensió literària -

Interès i participació activa en les activitats orientades al foment del gust per la lectura. Lectura en veu alta, tot fent atenció a la pronunciació, al to de veu, a l’entonació. Utilització del préstec intern d’aula per a fomentar la lectura i el gust per la lectura. Comprensió i aprofundiment en el sentit del text a partir de lectures conjuntes guiades (contes, rondalles, poemes, dites) CONTINGUTS DE LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA Dimensió comunicativa

Hablar y conversar - Explicación de vivencias y conocimientos personales. - Audición atenta. - Narración de situaciones y experiencias personales Escuchar y comprender -Interés y respeto por las intervenciones de los demás. -Audición y comprensión de un cuento. -Comprensión de conversaciones cotidianas. Leer y comprender -Lectura de un texto retórico: la canción popular. -Comprensión de los enunciados de las actividades. -Comprensión de textos narrativos. -Ampliación de vocabulario relacionado con la lectura. -Comprensión del significado de señales -Lectura de un texto expositivo: el reportaje. 2


-Comprensión de un texto descriptivo. Escribir - Resolución de las actividades. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge -Antónimos

-Las grafías g y gu. -El adjetivo calificativo. -El sonido [g] y las grafías gu y gü. -El sonido [j] y las grafías que lo representan. -El verbo.

LLENGUA ANGLESA SEGON TRIMESTRE Dimensió comunicativa Parlar i conversar         

Pràctica de les rutines del començament de cada lliçó: noves cançons de salutació ; weather, date. Repàs del lèxic i dels enunciats de les unitats mitjançant el mètode de “bits”. Realització de jocs orals amb el retallable de la màquina dels hobbies. Realització de jocs orals amb el lèxic relatiu als aliments: I like..., I went to the market and I got a ... Audició i reproducció de cançons sobre els hobbies, els aliments i el vestuari de Carnaval. Dibuix i expressió de les activitats i aliments que ens agraden o no ens agraden . Reproducció d’una cançó relacionada amb els ingredients del brou: “Let’s make soup”. Creació de “Crazy Creatures” (criatures boges) i expressió de les seves parts (treball cooperatiu). Filmació en vídeo d’una salutació, presentació i cançó per enviar a una alumnes de l’estat de Minnesota (EUA).

Escoltar i comprendre        

Audició i identificació de hobbies i aliments a mesura que s’anomenen. Audició i comprensió de les històries What a mess! i The Country Mouse and The City Mouse Audició i comprensió de cançons: I like painting, Let’s make lunch, Let’s make soup, The Carnival Song. Audició d’ un text i numeració d’uns dibuixos a mesura que es van escoltant. Identificació del vestuari relacionat amb el Carnaval. . Audició i comprensió d’històries sobre monstres i dracs i aliments: A Monster in a box, Dom’s Dragon. Audició i comprensió de vídeos i DVD relacionats amb els temes treballats. Assistència a la representació de l’obra de teatre Cinderella i participació 3


en jocs i cançons durant l’espectacle. Llegir i comprendre   

Pràctica de la lectura i l'escriptura, enganxant els adhesius de vocabulari en el seu dibuix corresponent i escrivint la paraula en un altre. Coloració d’uns dibuixos a partir de la interpretació d’un codi sobre roba i colors. Localització del vocabulari escrit dels hobbies per practicar la lectura de les històries What a mess! and The Country Mouse and The City Mouse

Escriure     

Escriptura de les aficions de l'alumne i fer un dibuix representatiu . Compleció de frases que hi ha sota de cada dibuix amb el vocabulari d'un requadre Escriptura d’un petit text expressant el que els agrada per menjar i el que no els agrada. Senyalització de les part del cos d’un drac. Escriptura de les parts d’una “Criatura boja” (Crazy Creature)

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari: painting, dancing, reading, rollerskating, swimming, singing Paints, jigsaws, stickers, board games, computer games, bread, tomatoes, cheese, ham, pizza, ice cream, oranges, bones, celery, leeks, cabbage, potatoes, chicken, meat, onion, carrot, trees, cars, flowers, country, shops, city, cherries, bananas, plums, watermelon, apples, pork... jeans, T-shirt, shorts, boots, socks, hat, trainers, jacket, Put on your hat, blue, green, white, brown, red, yellow, black, pink. Estructures comunicatives I like (dancing...), I don’t like (jigsaws ,trees...) Let’s make lunch, Come on... Fonètica (ritme, accentuació i entonació)  

Pràctica de la pronunciació amb les flashcards de la unitat. Reproducció de les historietes de la unitat. Audició i reproducció de cançons.

Dimensió plurilingüe i intercultural Relació de l'anglès amb la seva pròpia realitat a través dels hobbies, els aliments i la festivitat de Carnaval. Inici d’un intercanvi amb alumnes nord-americans de l’Estat de Minnesota, contribuint així al coneixement de costums, formes de relació social, trets i particularitats dels països en què es parla la llengua estrangera. 4


TEMES DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL L’arbre apadrinat: La morera El món dels éssers vius • • •

Observació a ull nu d’una morera . Identificació de parts i característiques de l’arbre apadrinat Comunicació de les observacions realitzades utilitzant diferents llenguatges (el verbal i el plàstic.

El cos humà i les dents Les persones i la salut -

Identificació de les parts del cos. Observació de diferències i semblances, canvi i continuïtat entre persones. Identificació de les dents. Semblances i diferències entre les dents de llet i les definitives.Identificació i reconeixement de les diferents parts de les dents i funció de cadascuna. Valoració d’una alimentació sana i variada. Valoració i justificació de la necessitat de la higiene, del descans personal i valoració de fer exercici físic.

Educació Vial (Continuació ) Persones, cultures i societats -

Descoberta i identificació dels elements característics de l'entorn, els serveis i els espais comuns, valorant la responsabilitat personal en el seu ús. Descoberta de la importància de les normes de convivència en l'entorn social. Identificació d'un servei de la localitat: la policia local. Festes del segon trimestre Persones, cultures i societats

-

Coneixement i partipació de les festes tradicionals del folklore tradicional: Carnestoltes. Anàllisi dels drets dels infants i celebració del DENIP

PROJECTE INTERDISCIPLINARI : El bestiari de Mataró (Continuació) 5


Medi Natural i Social Persones, cultures i societats -

Entrevista i obtenció d’informació per part d’una persona de la comparsa del Drac i del Dragalió. Visita al taller d’un artista local i obtenció d’informació de com crear una figura en volum utilitzant la tècnica del paper maché. Aplicació del treball cooperatiu per a treballar aspectes relacionats amb el bestiari. Valoració de la diversitat i riquesa del patrimoni cultural local.

Matemàtiques Numeració i càlcul -

Utilització de la calculadora per a fer operacions.

Estadística i atzar -

Recollida de dades a l’escola . Representació, en un diagrama de barres, les dades recollides. Anàlisi i comprensió del diagrama de barres elaborat.. Trerure conclusions a partir del diagrama de barres.

Llengua catalana Dimensió comunicativa -

Elaboració d’una entrevista per obtenir informació. Elaborar una ressenya de la visita, a la classe, d’una persona de la comparsa del Drac i del Dragalió. Elaborar una resenya de la visita al taller de l’artista.

Plàstica -

Dissenyar col·lectivament, en petit o gran grup, un mural que il·lustri el que hem treballat al 2n trimestre. MATEMÀTIQUES NUMERACIÓ I CÀLCUL

• Llenguatges - Representació de la centena fent servir material multibase. - Unitats. - Desenes. - Centenes. - Representació de nombres de dues xifres mitjançant material multibase. - Representació de la centena fent servir material multibase. - Unitats, desenes, centenes. - Representació de la resta horitzontal sobre la recta numèrica. - Representació de sumes d’una xifra que tenen com a resultat nombres superiors a la centena sobre la recta numèrica. 6


• Algorismes - Addició de nombres d’una o de dues xifres i el nombre 100. - Suma i resta horitzontals. - Addició de tres xifres. - Restes de tres xifres. - Suma amb sumands de dues xifres, en què les sumes de les unitats són superiors a la desena. - Sumes portant-ne de tres xifres. • Estratègies - Relació entre unitats, desenes i centenes, utilitzant material multibase. - Relació de nombres de tres xifres amb diversos sistemes de representació. - Ordenació de nombres de tres xifres. - Descomposició de nombres de tres xifres en centenes, desenes i unitats. - Comparació de nombres de tres xifres. - Relació entre unitats, desenes i centenes, utilitzant material multibase. - Relació de les sumes 1 + 2 , 10 + 20 i 100 + 200. - Relació de les restes 2 – 1 , 20 – 10 i 200 – 100. - Ordenació de sèries numèriques de tres xifres. - Identificació del valor posicional d’una xifra. - Relació entre sumes verticals i sumes horitzontals. • Habilitats - Automatització de sèries graduades de càlcul. RELACIONS I CANVI • Llenguatges - Utilització d’enunciats iconogràfics per a la comprensió d’un problema aritmètic. • Estratègies - Utilització d’un mètode per resoldre un problema aritmètic (enunciatoperació-resposta). - Tria de l’operació que s’ha d’utilitzar per resoldre un problema aritmètic (addició i subtracció). - Utilització d’estratègies de resolució de problemes per desenvolupar un procés de raonament que ajudi els alumnes a trobar solucions a les seves investigacions. - Discriminació d’objectes segons criteris de deducció. - Criteris de deducció, d’assaig i error i d’observació. - Elecció de l’operació que s’ha d’usar per resoldre un problema aritmètic (addició i subtracció). - Comprensió i anàlisi dels patrons, relacions i canvis. - Descripció de canvis qualitatius i quantitatius entre dues situacions. - Selecció, classificació i ordenació d’objectes segons diferents criteris. MESURA • Llenguatges - Centímetres - Lectura de mapes elementals. - Un quart, dos quarts d’hora, tres quarts i l’hora en punt. • Estratègies - Utilització d’unitats de mesura convencionals. 7


• Instruments - El regle. - El rellotge analògic i el rellotge digital. - La balança.

CONTINGUTS D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: LLENGUATGE VISUAL I PLÀSTIC Tallers El colors El volum El dibuix Explorar i percebre -

Experimentació amb diferents materials. Expressió oral d’idees, emocions i experiències, que desvetllen les manifestacions artístiques i culturals per promoure la comprensió crítica. Interès pel coneixement de les manifestacions populars i tradicionals de Catalunya i de la seva imatgeria. Discriminació de materials, colors, formes, volums, línies, grandàries impacte visual... en les imatges, els objectes i les obres artístiques.

Interpretar i crear -

Adquisició de vocabulari específic. Elaboració d’una obra amb diferents tècniques. Desenvolupament de la creativitat i la imaginació. Manteniment del material Valoració de l’ordre i la cura en la realització de les tasques. Exposició oral emprant el vocabulari específic Respecte i crítica de la pròpia obra i de la dels companys/es CONTINGUTS D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: LLENGUATGE MUSICAL EXPLORAR I PERCEBRE /INTERPRETAR I CREAR

Educació de l’oïda - Discriminació auditiva: El tempo lent i el tempo ràpid. La pulsació. - Discriminació auditiva de les qualitats del so: La direccionalitat (ascendent/descendent/mantingut). - Discriminació auditiva de seqüències rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres, la blanca i el silenci de blanca. - Discriminació auditiva de notes: Sol-Mi. - Discriminació auditiva d’instruments: Família de corda, família de vent i família de percussió. Llenguatge musical Lectura: - Lectura amb percussió corporal de figures rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres, blanca, silenci de blanca, blanca amb punt, silenci de 8


blanca amb punt. - Dictat musico-rítmic: Primera presa de contacte amb breus combinacions de ritme i melodia (discriminació del sol i el mi conjuntament amb les figures rítmiques que es conèixen fins aleshores) Escriptura: - El compàs:Binari, el 2/4. Ternari, el 3/4. - Grafia no convencional: Direccionalitat. - Grafia convencional: Negra, silenci de negra, dues corxeres, blanca, silenci de blanca, blanca amb punt, silenci de blanca amb punt i el calderó. Cançó - Cançons: El món seria més feliç, Pujarem dalt dels cims. - Cançons amb acompanyament instrumental: Pujarem dalt dels cims. Audició - Audició: La reina de la Nit de la Flauta Màgica de Mozart. Dansa - Dansa: Ball d’entrada a la plaça (ball de gitanes) EDUCACIÓ FÍSICA El Cos: Imatge i percepció - L’esquema corporal: les parts del cos. - Experimentació del cos en postures corporals diferents. - Orientació i organització espacial. -

Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques - Experimentació de diversos desplaçaments: quadrupèdies, reptacions, caminar enrera, en línia recta, fent corbes, a peu coix. - Realització de girs (tombarella i croquetes). - Experimentació de diferents tipus de salts (bancs suecs, cèrcols). - Realització de llançaments i recepcions amb diversos materials. Activitat física i salut - Respecte per les normes d’ús de materials i espais. - Adquisició d’hàbits higiènics. El Joc - Valoració del joc com a mitjà de relació amb els altres i de divertiment.

TIC: INFORMÀTICA Processador de textos: Funcionament del teclat: Majúscules, espai, esborrar i tecles del cursor. Iniciació al Word: Subratllar, negreta, cursiva, tipus de lletra, mida de la lletra.

9

contiguts 2n 2n trimestre 11-12  

continguts

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you