Page 1

C.E.I.P. CAMÍ DEL MIG. MATARÓ Educació Primària Cicle Mitjà- 3r JUNY/14 Resum dels CONTINGUTS treballats: TERCER TRIMESTRE. Famílies : Aquesta és la relació de continguts treballats al llarg del trimestre. Així, quan llegiu l'informe del vostre fill o de la vostra filla podreu saber què ha treballat de cada àrea i valorar millor el seu nivell d'aprenentatge. CONTINGUTS DE LLENGUA I LITERATURA CATALANA Dimensió comunicativa Parlar i conversar • Formulació d’hipòtesis sobre el contingut de la lectura. • Formulació de preguntes per obtenir informació. • Representació teatral. Escoltar i comprendre • Dictat preparat. • Atenció a les intervencions dels altres. • Audició atenta de les lectures fetes a classe. Llegir i comprendre • Lectura comprensiva del fragment narratiu. • Lectura i memorització del text teatral. • Recerca d’informació en un mitjà escrit. • Lectura i comprensió d’una imatge. Escriure • Continuació d’un text. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge • L’apostrof • Els determinants (demostratrius i posessius). • Verbs (el temps i la persona verbal). Dimensió literària • Ampliació de vocabulari. • Reflexió sobre les expressions i maneres de dir. • Gust per la lectura. • Biblioteca d’aula Roald Dalh (Els Culldolla) • Text teatral. Dimensió plurilingüe i intercultural. • Memortizació del text teatral. Eficàcia lectora: Gimnàstica ocular i agilitat visual i comprensió lectora. Treball cooperatiu associat a la comprensió lectora.

1


CONTINGUTS DE LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA Dimensió comunicativa Hablar y conversar y escuchar. • Simulación de situaciones comunicativas habituales. • Descripción e identificación de situaciones cuotidianas. • Interés por participar en distintas situaciones comunicativas • Transmisión de información. • Interés por participar en distintas situaciones comunicativas y por hacerse entender. Leer y comprender • Uso de estrategias y habilidades para la mejora de la comprensión lectora y la rapidez lectora. • Lectura expresiva y comprensiva de relatos cortos escritos. • Lectura expresiva y comprensiva de textos sencillos de tipología diversa. Escribir • La rima. • Comparaciones. Conocimientos de la lengua y su aprendizaje • La B y la V • La R y la RR. • Grupos MB, MP y NV. • La J y G. • La H • El verbo. • Los determinantes demostrativos y posesivos. Dimensión literaria • Los sinónimos y los antónimos. • Gusto por la lectura Dimensión plurilingüe e intercultural • Utilización y ampliación del vocabulario básico.

CONTINGUTS DE LLENGUA ANGLESA UNIT 3: CLOTHES CONTINGUTS Dimensió comunicativa: Parlar i conversar/ Escoltar i comprendre •

Participació en interaccions orals:

1. Identificació de peces de vestir i estacions de l’any 2. Diàlegs utilitzant vocabulari relatiu a peces de vestir i estacions de l’any i fent ús de les expressions I´m wearing sunglasses.What is he/she wearing?He´s/ She´s wearing a scarf •

Comprensió de textos orals senzills dins el context de l’aula:

2


o o o

Una historieta. Cançó Narració

Dimensió comunicativa: Llegir i comprendre / Escriure • • • • •

Comprensió general i identificació de vocabulari específic en diferents textos senzills, adequats a la seva edat i relatius a peces de vestir i estacions de l’any Ús d’estratègies bàsiques de comprensió lectora. Compleció de textos escrits senzills amb paraules treballades Lectura d’una historieta, una cançó i una narració. Identificació i diferenciació de sons en vocabulari específic i chant

Dimensió comunicativa: Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge •

Repàs i identificació del vocabulari de la unitat: o o

Relacionat amb peces de vestir i estacions de l’any. Interessos: grups de paraules.

• • •

Comprensió i aplicació correcta d’aspectes gramaticals: - I´m wearing sunglasses.What is he/she wearing?He´s/ She´s wearing a scarf Utilització i diferenciació de sons i lletres.

Reconeixement i reproducció d’aspectes sonors, de ritme, accentuació i entonació: phonics, song Ús d’estratègies de repàs i reflexió del que s’ha après.

Dimensió plurilingüe i intercultural •

Aprenentatge de formes bàsiques de relació social en llengua estrangera, participant en les diferents activitats d’aula.

Identificació de costums i trets de la vida quotidiana propis d’altres països i cultures on es parla la llengua estrangera Receptivitat i aprenentatge de formes matemàtiques Organització del treball personal com a estratègia per progressar en l’aprenentatge.

• •

• •

Aprofitament de les oportunitats d’aprenentatge creades en el context de l’aula i fora. Participació activa en activitats i treballs grupals.

UNIT 4: MY BEDROOM CONTINGUTS Dimensió comunicativa: Parlar i conversar/ Escoltar i comprendre •

Participació en interaccions orals:

3. Identificació de noms d’objectes relacionats amb elements d’una casa i adverbis de lloc. 4. Diàlegs utilitzant vocabulari relatiu a objectes relacionats amb elements d’una casa i adverbis de lloc i fent ús de les expressions There´s a mirror. Where is the

3


bin?It´s under the table •

Comprensió de textos orals senzills dins el context de l’aula: o o

Una historieta. Cançó Narració

Dimensió comunicativa: Llegir i comprendre / Escriure • • • • •

Comprensió general i identificació de vocabulari específic en diferents textos senzills, adequats a la seva edat i relatius a elements d’una casa i adverbis de lloc Ús d’estratègies bàsiques de comprensió lectora. Compleció de textos escrits senzills amb paraules treballades Lectura d’una historieta, una cançó i una narració. Identificació i diferenciació de sons en vocabulari específic i chant

Dimensió comunicativa: Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge •

Repàs i identificació del vocabulari de la unitat: o o

Relacionat amb objectes relacionats amb elements d’una casa i adverbis de lloc. Interessos: grups de paraules.

Comprensió i aplicació correcta d’aspectes gramaticals:

5. - There´s a mirror. Where is the bin?It´s under the table •

Utilització i diferenciació de sons i lletres.

Reconeixement i reproducció d’aspectes sonors, de ritme, accentuació i entonació: phonics, song Ús d’estratègies de repàs i reflexió del que s’ha après.

Dimensió plurilingüe i intercultural •

Aprenentatge de formes bàsiques de relació social en llengua estrangera, participant en les diferents activitats d’aula.

Identificació de costums i trets de la vida quotidiana propis d’altres països i cultures on es parla la llengua estrangera Receptivitat i aprenentatge de formes matemàtiques Organització del treball personal com a estratègia per progressar en l’aprenentatge.

• •

• •

Aprofitament de les oportunitats d’aprenentatge creades en el context de l’aula i fora. Participació activa en activitats i treballs grupals.

4


CONTINGUTS DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL El nostre arbre apadrinat. (La Catalpa a la primavera). Mataró (Iluro). El cicle de l’aigua. L’entorn i la seva conservació Catalpa • Observació de la catalpa a finals de primavera, començament de l’estiu. Mataró • Visites: Clos arqueològic, Muralles i Museu. • Breu història de la nostra ciutat i situació. • Elaboració d’un itinerari sobre un plànol. • Coneixement dels diferents barris de la ciutat i localització al centre històric. Canvis i continuïtats en el temps • El termòmetre i la seva utilització. • Utilització correcta de la mesura en graus del termòmetre. Connexions amb altres àrees. • Ús d’unitats de mesura del temps. • Utilització de recursos audiovisuals. MATEMÀTIQUES Processos específics a desenvolupar • Resolució de problemes. (Rumiagrup). • Treball cooperatiu associat a la resolució de problemes. • Estratègies matemàtiques. Numeració i càlcul • Càlcul mental. • Introducció al concepte de la divisió. • Les fraccions. • Assoliment de les taules de multiplicar. Espai i forma • Geometria: polígons, tipus de rectes, tipus de triangles (segons el seus costats) i tipus angles. Mesura • Longitud (metre, centímetre, mil·límetre). • Perímetre. • Àrea (cm2). • Volum (cm3). • Calendari. • El temps (hores i minuts).

5


• Capacitat (L i ml). • La temperatura (graus centígrads). • La massa (Kg i gram). Estadística i atzar • Gràfics de barres de doble entrada. • Gràfics lineals. • Pictogrames.

6


CONTINGUTS D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: LLENGUATGE VISUAL I PLÀSTIC Decorats del teatre: • Treball del color. • Distribució de l’espai. • Aplicació de diferents tècniques pictòriques: aquarel·la, pintura, ceres...). Treball d’autor (Rovira Brull). • Creació d’una maqueta sobre Laia l’arquera amb plastelina. • Vestíbuls: treball de l’autoretrat. • Tapa d’àlbum: collage.

7


CONTINGUTS D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: LLENGUATGE MUSICAL EXPLORAR I PERCEBRE /INTERPRETAR I CREAR Educació de l’oïda • • • •

Discriminació auditiva de seqüències rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres, blanca, silenci de blanca, quatre semicorxeres, blanca amb punt i silenci de blanca amb punt. Discriminació auditiva d’intervals: 2ª i 3a Direccionalitat de l’interval: ascendent i descendent. Identificació d’instruments de la família de vent-metall: La Tuba

Llenguatge musical Lectura: • • • •

Lectura amb percussió corporal de figures rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres, blanca, silenci de blanca i quatre semicorxeres. Lectura amb fonomímia de notes: do, re, mi, fa, sol, la, si, do’. Polirítmies. Interpretació amb instruments de placa i de petita percussió.

Escriptura: • • • • •

Escriptura de notes al pentagrama: do, re, mi, fa, sol, la, si, do’. Escriptura de figures rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres, blanca, silenci de blanca i quatre semicorxeres. Creacions melódico-rítmiques. Compàs: 2/4, 3/4 i 4/4. Els intervals: 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a

Cançó • •

Cançons a cànon: La Primavera, Quan la nit ja torna. Cançó Mirall de Pau (tornada), El bon vi i La mosca (segons projecte)

Audició •

Audició amb resposta corporals: Polca Pizzicato i El Danubi Blau J.Strauss; La Santa Espina (per a quintet de ventmetall); ........................................................................................

8


EDUCACIÓ FÍSICA El Cos: Imatge i percepció: • Control en el maneig d’objectes • Consciència del perill que suposa la utilització incorrecta del material d’esports adaptats. Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques: *Futbol • Execució de diferents llançaments a porteria. • Realització de passades amb els dos peus. • Domini de la pilota en circuïts de conducció. *Raquetes • Utilització de la major varietat possible de raquetes en la pràctica. • Assimilació dels conceptes bàsics d’aquests esports. *Esports Adaptats • Conscienciació de les diferents possibilitats dels esportistes amb algún tipus de discapacitats. • Realització de diferents esports adaptats i el tipus de material que fa falta per portarlos a terme. • Utilització de les normes de seguretat per evitar lessions. • Gymkhana esportiva a la platja. Activitat física i salut: • Compliment de les normes d’higiene ( dutxa, canvi de roba i equip adequat per fer esport ) Realització de jocs: • Jocs tradicionals • Cooperació entre els diferents companys/es. • Acceptació i respecte a la diversitat física, d’opinió i d’acció.

* Els tutors no estem segurs que aquests siguin els continguts d’aquest curs.

9

3r - Continguts del 3r trimestre - Curs13-14  
3r - Continguts del 3r trimestre - Curs13-14  
Advertisement