Page 1

CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII SERVICII ŞI PRODUSE CU IMPACT PROGRAM DE ACTIVITATE 2018

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova Tel. +373 22 295746 E-Fax 030555239

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, et. 2 Chişinău, MD-2004 MD

www.bookchamber.md bookchamber.md@gmail.com


ISSN 2587-3350 E-ISSN 2587-3369

"APROB" Ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Monica BABUC ___________________

Camera Naţională a Cărţii -

Servicii şi produse cu impact Program de activitate 2018

Chişinău 2017


Cuprins În sprijinul cunoaşterii şi promovării culturii naţionale ............................................................. 4 Misiunea CNCRM ................................................................................................................ 4 Viziunea CNCRM ................................................................................................................. 5 Valorile CNCRM ................................................................................................................... 5 Axe profesionale ale anului 2018 ......................................................................................... 5 Activităţi profesionale de bază în anul 2018 ............................................................................ 7 I. Depozitul Legal – parte integrantă a patrimoniului cultural ............................................... 7 II. Centru statistic al producţiei editoriale naţionale ............................................................. 8 III. Monitorizarea producţiei editoriale naţionale prin atribuirea numărului standard pentru cărţi (ISBN), documente seriale (ISSN), documente muzicale (ISMN), prin descrierea CIP (Catalogarea înaintea Publicării).......................................................................................... 9 IV. Centru al Catalogării înaintea Publicării (CIP) .............................................................. 12 V. Agenţie Bibliografică Naţională...................................................................................... 13 VI. Arhivă Naţională a Depozitului Legal............................................................................ 15 VII. Contribuţii pentru baza de date UNESCO Index Translationum ................................. 16 Activitatea de cercetare şi advocacy ..................................................................................... 18 I. Studii şi cercetări aplicative. Editarea revistei instituţionale ........................................... 18 II. Marketing. Advocacy. Activităţi promoţionale ................................................................ 19 Asocieri şi parteneriate profesionale ..................................................................................... 21 I. CNCRM în contextul parteneriatului naţional .................................................................. 21 II. Cooperări şi colaborări la nivel internaţional .................................................................. 22 III. Publicaţii editate sub egida CNCRM în anul 2018 ........................................................ 23 Managementul la CNCRM ..................................................................................................... 24 I. Managementul organizaţional ......................................................................................... 24 II. Managementul resurselor umane .................................................................................. 25 III. Gestiunea financiară şi patrimonială. Activităţi auxiliar-administrative ......................... 26 Anexe ..................................................................................................................................... 28 Planul cercetărilor efectuate la CNCRM ............................................................................ 28 Program de activitate al Consiliului Coordonator CNCRM ................................................ 30 Program de funcţionare a şcolii CNCRM-form .................................................................. 31


Abrevieri ................................................................................................................................. 32 Centrul de management ........................................................................................................ 33 Contacte ................................................................................................................................ 33


În sprijinul cunoaşterii şi promovării culturii naţionale

Pag.04

"A fi împreună este un început, a rămâne împreună este un progres, a lucra împreună este un succes" Henry Ford

În sprijinul cunoaşterii şi promovării culturii naţionale Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova este principala instituţie de stat care deţine sursa documentară a culturii naţionale scrise, activează în baza art. 19 din “Legea cu privire la activitatea editorială” Nr 939, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplinind funcţii naţionale la nivelul agenţiilor bibliografice naţionale. Camera Naţională a Cărţii se află în subordinea Ministerului, Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Misiunea CNCRM Misiunea Camerei Naţionale a Cărţii - a administra patrimoniul documentar naţional (depozitul legal) de publicaţii (cărţi, periodice, manuscrise, carte veche, incunabule, hărţi, fotografii, materiale audio-vizuale şi resurse electronice) şi de a promova producţia editorială din Republica Moldova pentru întreaga comunitate prin:  organizarea Depozitului Legal, sursă documentară esenţială pentru cunoaşterea culturii şi civilizaţiei naţionale  efectuarea controlului bibliografic naţional şi elaborarea repertoriului bibliografiei naţionale;  evidenţa statistică şi info-bibliografică a procesului editorial;  asigurarea prezenţei Republicii Moldova în sistemul informaţional /editorial / statistic internaţional. Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova (CNCRM), instituţie sustenabilă şi vizibilă, se află în slujba educaţiei şi a cercetării ştiinţifice,


În sprijinul cunoaşterii şi promovării culturii naţionale

Pag.05

instituţiilor editoriale, informaţional-documentare, comunităţii în întregime, contribuind la dezvoltarea socială, culturală şi economică a ţării.

Viziunea CNCRM Structură patrimonială esenţială, vizibilă în comunitate, care arhivează, gestionează şi valorifică o parte importantă a patrimoniului cultural naţional scris, capabilă să întărească prin activităţile sale identitatea culturală, actor activ în consolidarea societăţii moderne şi bine informate, în transformarea cunoştinţelor în cunoaştere prin resurse, servicii şi produse.

Valorile CNCRM Transparenţa actului profesional şi administrativ; onestitatea şi integritatea în exercitarea funcţiilor; respect faţă de utilizatori şi orientarea către nevoile acestora; profesionalism şi inovaţie în activitate; calitatea serviciilor în sprijinul comunităţii; imparţialitate şi obiectivitate în activitate; respectarea normelor eticii şi deontologiei profesionale;

flexibilitate,

adaptabilitate

şi

dinamism; cooperare şi comunicare intra- şi interinstituţională, locală, regională, naţională şi internaţională; creativitate în găsirea de soluţii şi alternative; educaţie pe toată durata vieţii.

Axe profesionale ale anului 2018 

diversificarea şi eficientizarea serviciilor şi produselor informaţionalbibliografice;

augmentarea şi dezvoltarea infrastructurii informatice instituţionale;

extinderea accesului la informaţia bibliografică şi documentară, deţinută de CNCRM (prin lărgirea gamei de servicii electronice);

întreţinerea arhivei relevante a producţiei editoriale din ţară;

dezvoltarea infrastructurii de cercetare instituţională;


În sprijinul cunoaşterii şi promovării culturii naţionale

Pag.06

implicarea CNCRM în realizarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile 2030;

crearea unui mediu benefic în vederea formării profesionale continue a personalului;

integrarea CNCRM în politicile informaţionale europene;

lărgirea spaţiilor de cooperare şi colaborare cu instituţiile infobibliotecare.


Activităţi profesionale de bază în anul 2018

Pag.07

"Secretul succesului este constanta cu care-ţi urmăreşti scopurile"

Activităţi profesionale de bază în anul 2018

I. Depozitul Legal – parte integrantă a patrimoniului cultural

Benjamin Disraeli

Nr

Activităţi, domenii, subiecte

1.1

Activităţi de recepţionare, evidenţă şi

Termen realizare

Responsabil

repartizare a documentelor DLRM, Olesea Zabiaco

intrate prin Legea cu privire la activitatea editorială Nr 939, art. 18 (exemplare de depozit legal):

Renata Cozonac

evidenţa sistematică a prestatorilor de DLRM (baza de date);

Tatiana Mariţoi

depistarea şi completarea ediţiilor lipsă în ADL; comunicarea cu editorii în vederea asigurării plenitudinii

Renata

DLRM (atenţionarea

Cozonac

producătorilor de publicaţii; Olesea Zabiaco

informaţii către factorii de resort etc.) repartizarea exemplarelor DLRM

Tatiana Mariţoi

deţinătorilor 1.2

A aplica prevederile "Legii cu privire

Olesea Zabiaco

la activitatea editorială" vizavi de

Valentina

colecţionarea şi difuzarea DLRM

Pe parcursul

(informarea instituţiilor editoriale,

anului

difuzarea practică, relaţii de

Chitoroagă Renata Cozonac

Note


Activităţi profesionale de bază în anul 2018

Pag.08

Nr

Termen realizare

Responsabil

Pe parcursul

Tatiana

anului

Mariţoi

obiectul Depozitului Legal, apărute

Pe parcursul

Renata

peste hotare la comanda editorilor

anului

Cozonac

Activităţi, domenii, subiecte

Note

colaborare cu bibliotecile vizate etc.) 1.3

Evidenţa, monitorizarea situaţiei privind recepţionarea DLRM de către instituţiile, stipulate în "Legea cu privire la activitatea editorială"

1.4

A identifica publicaţiile care fac

din Republica Moldova 1.5

A sintetiza anual statistici pe marginea recepţionării DL în domeniul biblioteconomiei, informării

Tatiana Mariţoi Pe parcursul anului

şi documentării 1.6

Margareta Diaconu

A prezenta anual Ministerului Olesea Zabiaco

Educaţiei, Culturii şi Cercetării, altor factori interesaţi, sinteza statistică

Decembrie

privind situaţia recepţionării

Valentina Chitoroagă

Depozitului Legal

II. Centru statistic al producţiei editoriale naţionale

Nr 2.1

Activităţi, domenii, subiecte

Termen realizare

Activităţi specifice activităţii de evidenţă şi de dispecerizare a publicaţiilor (fişiere etc.). Întreţinerea bazei de date în regim automatizat

Responsabil Tatiana Mariţoi

Pe parcursul anului

Margareta Diaconu

Note


Activităţi profesionale de bază în anul 2018

Pag.09

Nr 2.2

Activităţi, domenii, subiecte

Termen realizare

A elabora şi a promova către

Responsabil

Note

Tatiana Mariţoi

organele de resort, factorii interesaţi a informaţiilor statistice anuale

Februarie

Diaconu

asupra activităţii editoriale 2.3

Margareta

A iniţia şi a promova către factorii interesaţi (biblioteci şi alte instituţii) a "Expres-analizei" privind situaţia statistică a producţiei editoriale (în format electronic www.bookchamber.md:

Tatiana Mariţoi Semestrial

elaborarea conceptului publicaţiei

Renata Cozonac

statistice electronice sintetizarea şi amplasarea informaţiei pe pagina WEB CNCRM 2.4

Scoaterea de sub tipar a culegerii statistice "Publicaţiile Moldovei 1996-

Valentina Martie

2000"

Chitoroagă Tatiana Mariţoi

III. Monitorizarea producţiei editoriale naţionale prin atribuirea numărului standard pentru cărţi (ISBN), documente seriale (ISSN), documente muzicale (ISMN), prin descrierea CIP (Catalogarea înaintea Publicării)

Nr 3.1

Activităţi, domenii, subiecte Agenţie Naţională ISBN

Termen realizare

Responsabil

Note


Activităţi profesionale de bază în anul 2018

Pag.10

Nr

Activităţi, domenii, subiecte

Termen realizare

Responsabil

a atribui coduri ISBN factorilor

Olesea

editoriali

Zabiaco Renata Pe parcursul

a prezenta informaţia anuală privind ISBN

atribuirea Agenţiei

Cozonac

anului Renata

numerelor

Internaţionale

Cozonac

ISBN a aplica prevederile "Legii cu

Valentina

privire la activitatea editorială"

Chitoroagă

în cazul publicaţiilor editate fără

Renata

numerele standard

Cozonac Pe parcursul

Olesea

anului

Zabiaco

Baza de date "Editorii Moldovei": actualizarea înregistrărilor înregistrarea

noilor

Renata

editori,

Cozonac

încheierea contractului

Olesea

Comunicare cu editori: informații cu privire la formulare,

Pe parcursul

modificări, completări, anulări,

anului

Zabiaco

retransmiteri CIP 3.2

Agenţie Naţională ISMN Intensificarea procesului de Renata

promovare şi difuzare a ISMN (analiza pieţei editoriale, promovarea sistemului ISMN, a avantajelor deţinerii acestuia etc.) 

atribuire coduri ISMN

Pe parcursul

Cozonac

anului

Olesea Zabiaco

Note


Activităţi profesionale de bază în anul 2018

Pag.11

Nr 3.3

Activităţi, domenii, subiecte

Termen realizare

Responsabil

Agenţie Naţională ISSN identificarea documentelor seriale, care nu deţin ISSN a întreţine relaţii consultative şi informaţionale cu Centrul Internaţional ISSN (aspecte organizaţionale, mediatizare,

Pe parcursul anului

etc.) a promova avantajele deţinerii ISSN printre factorii editoriali (sistem contracte, materiale promoţionale, prezentări la întruniri etc.) Baza de date "ISSN Moldova" actualizarea înregistrărilor

Renata

înregistrarea noului titlu al

Cozonac

serialului în Virtua – soft ISSN, încheierea contractelor a distribui ISSN editorilor de publicaţii seriale (ţinerea la zi a bazei de date etc.) Atribuirea revistelor ştiinţifice a codului ISSN on-line (avantaje, diseminarea informaţiei în comunitatea ştiinţifică etc.) A

elabora

"Recomandările

privind prezentarea codurilor de identificare pe publicaţii”, destinate factorilor editoriali (cu axare pe ISSN, ISSN-L, E-

Pe parcursul anului

Note


Activităţi profesionale de bază în anul 2018

Pag.12

Nr

Activităţi, domenii, subiecte

Termen realizare

Responsabil

Note

ISSN) Informarea/promovarea în comunitatea profesională a codurilor de identificare a documentelor, utilizate la nivel internaţional (până la moment ne-aplicate în Rep. Moldova). Avantaje, perspective

IV. Centru al Catalogării înaintea Publicării (CIP)

Nr 4.1

Activităţi, domenii, subiecte

Termen realizare

Responsabil

Pe parcursul

Alexandrina Tataru

A elabora şi a difuza CIP-ul pentru ediţiile-carte în curs de apariţie pe teritoriul Republicii Moldova

4.2

descriere bibliografică nouă;

descriere bibliografică actualizată

anului Olesea Zabiaco

A amplasa pe pagina WEB a CNCRM materiale explicative, gen:

Renata

Ce este CIP, scopul CIP, întrebări

Cozonac

uzuale privind CIP 4.3

A asigura funcţionalitatea CIP-ului ca instrument indispensabil procesului de informare şi documentare (colaborare cu factorii editoriali, accentuarea responsabilităţii acestora; prezenţa tuturor elementelor descrierii bibliografice

Pe parcursul anului

Note


Activităţi profesionale de bază în anul 2018

Pag.13

Nr

Activităţi, domenii, subiecte

Termen realizare

Responsabil

Pe parcursul

Renata

anului

Cozonac

Pe parcursul

Valentina

anului

Chitoroagă

Termen realizare

Responsabil

Note

etc.) 4.4

A promova utilitatea CIP în comunitatea bibliotecară (asigurarea accesului la aceste informaţii prin intermediul paginii WEB CNCRM)

4.5

A promova în comunitatea editorială informaţia privind importanţa şi impactul CIP (prin metode diverse: fascicule promoţionale, comunicări şi articole în presă, discuţii etc.)

V. Agenţie Bibliografică Naţională

Nr

Activităţi, domenii, subiecte

5.1

A constitui baza automatizată de date bibliografice: conversia

bazei

retrospective tradiţional

al

şi

de a

catalogului

CNCRM

Renata

date

1950-

Cozonac Pe parcursul anului

curent

Alexandra Arhir Alexandrina Tataru

asigurarea accesului la textele integrale ale publicaţiilor bibliografiei naţionale revizuirea criteriilor de selectare a informaţiei pentru componentele bibliografiei naţionale (Cronica cărţii, Cronica

Ianuarie

Valentina Chitoroagă

Note


Activităţi profesionale de bază în anul 2018

Pag.14

Nr

Activităţi, domenii, subiecte

Termen realizare

Responsabil

articolelor de revistă, Cronica articolelor de gazetă, Cronica recenziilor) completarea descrierile bibliografice ale serialelor cu

Pe parcursul

informaţii privind acreditarea

anului

revistelor 5.2

Renata

A lărgi reţeaua abonaţilor publicaţiei "Bibliografia Naţională a Moldovei"

Ianuarie

(format tradiţional şi electronic) 5.3

Cozonac Olga Bogataia

A implementa noile prevederi ale ISBD privind descrierea bibliografică, a contribui la promovarea şi implementarea acestora în ţară (în colaborare cu CT nr. 1

Pe parcursul

Valentina

anului

Chitoroagă

Pe parcursul

Valentina

anului

Chitoroagă

"Biblioteconomie. Informare. Documentare", BNRM) 5.4

A aplica şi a promova schimbările introduse de către IFLA în Clasificarea Zecimală Universală

5.5

A promova experienţele CNCRM ca lider în domeniul bibliografiei

Renata

naţionale în paginile revistei instituţionale, prin intermediul comunicărilor la reuniuni profesionale,

Pe parcursul

Cozonac

anului

Efimia Macrinici

articole, informaţii difuzate partenerilor profesionali 5.6

A menţine rolul de lider în comunitatea bibliotecarinformaţională privind problemele

Pe parcursul anului

Echipa CNCRM

Note


Activităţi profesionale de bază în anul 2018

Pag.15

Nr

Activităţi, domenii, subiecte

Termen realizare

Responsabil

Note

Responsabil

Note

clasificării şi descrierii bibliografice a documentelor (elaborarea şi difuzarea suportului teoretico-metodologic, organizarea reuniunilor profesionale, consultaţii pentru instituţii şi individuale, redactarea/recenzarea publicaţiilor bibliografice etc.)

VI. Arhivă Naţională a Depozitului Legal

Nr

Activităţi, domenii, subiecte

6.1

A ţine la zi documentele intrate în

Termen realizare

Fondul Intangibil al Depozitului Legal

Pe parcursul

(recepţionare, evidenţă, conservare,

anului

reamplasare) 6.2

Tehnici, programe şi acţiuni orientate pentru a asigura o păstrare raţională şi durabilă a tuturor categoriilor de

Pe parcursul

Tatiana Mariţoi

documente 6.3

Olesea Zabiaco

anului

A elabora şi a promova propuneri concrete privind gestionarea documentelor ne-tradiţionale (CD,

Mai

etc.) (mobilier pentru conservare etc.) 6.4

Activităţi de promovare şi prezentare a valorilor documentare din colecţia "Depozit legal CNCRM" : e-expoziţii complexe "Din

Olesea Zabiaco O dată în lună Tatiana Mariţoi


Activităţi profesionale de bază în anul 2018

Pag.16

Nr

Activităţi, domenii, subiecte

Termen realizare

Responsabil

Note

colecţia Depozit Legal CNCRM" (apariţie lunară; pagina WEB CNCRM) articole, prezentări, materiale promoţionale, întreţinerea rubricii permanente în revista

Valentina Ianuarie-

Chitoroagă

decembrie

Efimia Macrinici

instituţională 6.5

Alţi angajaţi

A analiza situaţia şi a elabora Valentina

programul "e-Conţinuturi create de CNCRM". Integrarea e-conţinuturilor

Septembrie

CNCRM în platforma informaţională

Chitoroagă Renata Cozonac

naţională

VII. Contribuţii pentru baza de date UNESCO Index Translationum

Nr 7.1

Activităţi, domenii, subiecte

Termen realizare

Responsabil

Martie

Cristina

A completa baza de date cu traducerile editate în Republica Moldova (selectarea, descrierea

Chirilov

bibliografică, sistematizarea, etc.) 7.2

Valentina

A asigura înregistrarea informaţiei pentru "Index Translationum" în baza condiţiilor stabilite de

Pe parcursul

Chitoroagă

anului

Cristina

UNESCO (suport electronic etc.). 7.3

Chirilov

Intervenţii pentru actualizarea informaţiei din baza de date, precum şi de pe pagina de acasă a

Aprilie - martie

Valentina Chitoroagă

Note


Activităţi profesionale de bază în anul 2018

Pag.17

Nr

Activităţi, domenii, subiecte

Termen realizare

Responsabil

Index Translationum 7.4

A contribui la promovarea "Index Translationum" în republică (prezentări bibliografice, articole în publicaţii de specialitate, comunicări

Valentina Pe parcursul

Chitoroagă

anului Cristina Chirilov

la reuniuni profesionale) 7.5

A utiliza diverse posibilităţi (liste tradiţionale şi în format electronic etc.) de difuzare a informaţiei "Index Translationum" pentru factorii interesaţi

Pe parcursul

Renata

anului

Cozonac

Note


Activitatea de cercetare şi advocacy

Pag.18

"Începe prin a face ce e necesar. Apoi fă ce este posibil. Apoi ai să-ţi dai seama că deja faci ce credeai că e imposibil"

Activitatea de cercetare şi advocacy

I. Studii şi cercetări aplicative. Editarea revistei instituţionale

Nr

Activităţi, domenii, subiecte

Francisc de Assisi 1.

Termen realizare

Responsabil

Studiu "Utilizarea publicaţiilor bibliografice ale CNCRM de către biblioteci şi alţi utilizatori: strategii de optimizare"

Valentina Chitoroagă

elaborarea conceptului studiului elaborarea şi difuzarea chestionarului

Februarie-

Efimia

martie

Macrinici

sinteza informaţiei cumulate

Ludmila

promovarea/implementarea

Corghenci

rezultatelor studiului (raport, articole în publicaţii de specialitate) 2.

Acces la publicaţiile CNC prin intermediul paginii WEB: analiza funcţionalităţii

3.

Renata Aprilie Cozonac

Editarea Revistei Camerei Naţionale a Cărţii" (elaborare conţinut, cumularea materialelor, activităţi de redactare şi machetare, implicaţie pentru editare etc.), 2018, nr.1/2

Valentina Pe parcursul

Chitoroagă

anului,

Renata

ed.

Cozonac

semestrială

Ludmila Corghenci

4.

Prezentarea comunicării la Simpozionul

Olesea

naţional Anul Bibliologic 2017

Zabiaco Martie Valentina Chitoroagă

Note


Activitatea de cercetare şi advocacy

Pag.19

Nr 5.

Termen realizare

Activităţi, domenii, subiecte Ciclu de articole promoţionale (în funcţie de direcţiile de activitate)

Pe parcursul anului

Responsabil

Note

Fiecare şef de secţie (cel puţin câte 1 articol)

II. Marketing. Advocacy. Activităţi promoţionale

Nr 3.1

Activităţi, domenii, subiecte Elaborarea politicii de marketing a CNCRM

3.2

Termen realizare

Responsabil

Note

Martie

Actualizarea şi difuzarea setului de materiale promoţionale: Registrul internaţional al editorilor: prezenţe ale

Valentina Februarie

Republicii Moldova

Chitoroagă Renata

Coduri internaţionale ale

Cozonac

documentelor (aplicaţii noi) Inaugurarea pe pagina WEB

Martie

CNCRM a unui banner de conţinut consultativ pentru editori 3.3

Iniţierea, editarea şi promovarea

În colaborare

colecţiei de materiale consultativ-

Valentina

metodologice: "Probleme de

Chitoroagă

catalogare şi clasificare a documentelor. Cazuri dificile" 3.4

Valorificarea potenţialului

cu Comisia ABRM "Catalogare. Clasificare"

Pe parcursul

Valentina


Activitatea de cercetare şi advocacy

Pag.20

Nr

Activităţi, domenii, subiecte promoţional al paginii WEB CNCRM (servicii, oferte, patrimoniu etc.)

3.5

Eficientizarea activităţilor de advocacy

Termen realizare

Responsabil

anului

Chitoroagă Renata Cozonac

Note


Asocieri şi parteneriate profesionale

Pag.21

"Succesul nu este final, eşecul nu este fatal – curajul de a continua este ceea ce contează" Winston Churchill

Asocieri şi parteneriate profesionale

I. CNCRM în contextul parteneriatului naţional

Nr

Activităţi, domenii, subiecte

1.1

Eficientizarea relaţiilor de colaborare cu BNRM privind crearea platformei informaţionale naţionale

1.2

Termen realizare

Responsabil Olesea Zabiaco

Pe parcursul anului

Valentina Chitoroagă

Relaţii de colaborare cu bibliotecile universitare, publice etc. (suport informaţional, redactarea şi recenzarea publicaţiilor şi alte

Olesea Zabiaco Februarienoiembrie

Valentina Chitoroagă

activităţi) 1.3

Implicaţii în activitatea Consiliului Biblioteconomic Naţional (CBN): 

membru al CBN (participare la şedinţe, analiza documentelor reglatoare, alte sarcini)

Pe parcursul

Valentina

anului

Chitoroagă

formare continuă a USM, Centrul de

Pe parcursul

Olesea Zabiaco Valentina

Formare din cadrul BNRM în scopul

anului

participare la elaborarea instrumentelor destinate implementării prevederilor Legii cu privire la Biblioteci (2018)

 1.4

alte activităţi reprezentative

Colaborări profesionale cu Centrul de

Chitoroagă

formării profesionale a bibliotecarilor 1.5

Colaborări profesionale cu Asociaţia

Pe parcursul

Valentina

Note


Asocieri şi parteneriate profesionale

Pag.22

Activităţi, domenii, subiecte

Termen realizare

Bibliotecarilor din Republica Moldova

anului

Nr

(funcţionarea filialei CNCRM; implicare în activitatea Comisiei

Responsabil

Note

Chitoroagă Renata Cozonac

Catalogare şi Clasificare, 1.6

Implicare în activitatea CT nr. 1 "Biblioteconomie. Informare. Documentare" (elaborări şi promovări de standarde, informare şi

Efimia Macrinici

documentare pe marginea schimbărilor şi modificărilor în standardele internaţionale de profil etc.)

II. Cooperări şi colaborări la nivel internaţional

Nr 2.1

Activităţi, domenii, subiecte Relaţii

profesionale

cu

Termen realizare

Responsabil

Agenţiile

Internaţionale ISBN, ISMN şi ISSN: consultaţii, metodologii, elaborarea şi prezentarea informaţiilor solicitate

Olesea Zabiaco

etc. 2.2

Întreţinerea corespondenţei, schimb de experienţa şi publicaţii, relaţii de

Pe parcursul

Renata

anului

Cozonac

parteneriat cu Centrele similare din alte ţări. Iniţierea contractelor de colaborare bilaterală 2.3

Participări la conferinţe şi alte

Olesea Zabiaco

Note


Asocieri şi parteneriate profesionale

Pag.23

Nr

Termen realizare

Activităţi, domenii, subiecte

Responsabil

Note

reuniuni profesionale internaţionale (conferinţa anuală IFLA, reuniunea

Renata Cozonac

anuală ISBN, ISSN) 2.4

Promovarea fasciculelor bibliografiei naţionale

drept

instrument

de

Pe parcursul anului

informare asupra fluxului editorial

Valentina Chitoroagă

din Republica Moldova (difuzarea acestora bibliotecilor naţionale mari din lume)

III. Publicaţii editate sub egida CNCRM în anul 2018

Nr

Activităţi, domenii, subiecte

3.1

Bibliografia Naţională: ed. lunară

3.2

Bibliografia Naţională: Publicaţii

Termen realizare

Responsabil

În fiecare lună

seriale 3.3

Revista CNC

3.4

Elaborarea publicaţiilor bibliografice:

Semestrial Valentina

ghid

Chitoroagă Ludmila Corghenci

3.5

Anul editorial 2017: sinteze statistice

Februarie

Valentina Chitoroagă Tatiana Mariţoi

Note


Managementul la CNCRM

Pag.24

"Gândeşte global, acţionează local"

Managementul la CNCRM

Rene Dubos

I. Managementul organizaţional

Nr 1.1

Termen realizare

Activităţi, domenii, subiecte Acoperirea documentară a procesului de funcţionare a CNCRM (elaborare

anului

programe, rapoarte, sinteze, etc.) 1.2

Pe parcursul

Responsabil Managerii superiori şi funcţionali

A elabora/actualiza şi a promova spre aprobare documentele reglementare: regulament de ordine interioară

Olesea

CNCRM

Zabiaco Ianuarie Valentina Chitoroagă

actualizarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciilor

Managerii superiori şi

indicatori de performanţă ai

Februarie-

CNCRM: elaborare în baza

funcţionali

martie

prevederilor standardelor; implementare 1.3

A revizui cadrul documentar tehnologic al

CNC

privind

compartimentelor naţionale

(Cronica

elaborarea Bibliografiei articolelor

de

Aprilie

gazete, Cronica articolelor de reviste) 1.4

A elabora documentul tehnologic

Managerii

Note


Managementul la CNCRM

Pag.25

Nr

Activităţi, domenii, subiecte

Termen realizare

Responsabil

„Procese şi operaţii tehnologice la

Mai-iunie

superiori şi

CNC” 1.5

Note

funcţionali

A asigura funcţionarea Consiliului

Valentina

Coordonator CNCRM (Anexa Nr 3):

Chitoroagă

elaborarea/aprobarea Programului anual al Consiliului

Ludmila Ianuarie

Corghenci

Coordonator organizarea şedinţelor Consiliului Coordonator, Pe parcursul

Efimia

anului

Macrinici

A asigura transparenţa în funcţionarea

Pe parcursul

Managerii

instituţiei şi în activitatea profesională

anului

funcţionali

informarea membrilor Consiliului Coordonator, controlul îndeplinirii deciziilor Consiliului Coordonator 1.7

II. Managementul resurselor umane

Nr

Activităţi, domenii, subiecte

Termen realizare

Responsabil

2.1

Elaborarea standardelor ocupaţionale

Februarie -

Valentina

martie

Chitoroagă

ale angajaţilor CNCRM 2.2

A sprijini procesul de atestare/confirmare a gradelor de calificare al personalului CNCRM (consultaţii, asigurarea funcţionării comisiei instituţionale etc.)

Olesea Zabiaco

Note


Managementul la CNCRM

Pag.26

Nr

Activităţi, domenii, subiecte

2.3

A organiza evaluarea rezultatelor activităţii profesionale a angajaţilor CNCRM pentru anul 2017

2.4

Termen realizare

Responsabil

Note

Olesea Zabiaco Ianuariefebruarie

Valentina Chitoroagă

Formarea continuă a personalului CNCRM: constituirea şi asigurarea funcţionării Şcolii de Formare

Pe parcursul

Director

anului

adjunct

Continuă a personalului CNCRM – "CNCRM-FORM" (Anexa Nr 3) 2.5

A utiliza diverse oportunităţi de formare continuă a personalului CNCRM (educaţie formală, nonformală şi informală; încurajarea/delegarea angajaţilor

Pe parcursul anului

pentru participare la reuniuni profesionale internaţionale, naţionale şi departamentale etc.)

III. Gestiunea financiară şi patrimonială. Activităţi auxiliaradministrative

Nr

Activităţi, domenii, subiecte

3.1

A perfecţiona modul de elaborare a

Termen realizare

Responsabil

Decembrie

Elena Macovei

Ianuarie-

Elena Macovei

bugetului pentru anul 2018. A prezenta planul de finanţare Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării pe a. 2018 3.2

A aplica contracte de

Note


Managementul la CNCRM

Pag.27

Nr

Activităţi, domenii, subiecte

Termen realizare

responsabilitate materială faţă de

februarie

Responsabil

angajaţii CNCRM 3.3

A aplica principiile fundraisingului în scopul atragerii surselor suplimentare de finanţare a CNCRM.

3.4

Elena Macovei

Analiza indicilor financiari. Prezentarea dării de seama secţiei financiare a Ministerului Culturii

Pe parcursul anului

3.5

A asigura condiţii de muncă optime, instrumente necesare pentru

Olesea Zabiaco

personalul CNCRM 3.6

A aplica cu stricteţe regulile de protecţie a muncii, securitate antiincendiară şi protecţie civilă

Macrinici Efimia

Note


Anexe

Pag.28

"Scara succesului nu este niciodată aglomerată pe treapta cea mai de sus"

Anexe

Planul cercetărilor efectuate la CNCRM

Napoleon Hill

Nr

Direcţia. Problema. Tema.

1.

Management informaţional-biblioteconomic:

1.1

Managementul strategic în activitatea instituţiei Identificarea şi valorificarea creativităţii personalului CNCRM

1.2

Termen realizare

Responsabil

2018

CNCRM

Elaborarea noului plan strategic 20182025

2018

Managerii funcţionali

CNCRM

Comunicări, articole

CNCRM

Implementarea noilor prevederi ISBD. Recomandări în sprijinul activităţii bibliotecilor

CNCRM

Articole, comunicări, acţiuni de formare

Identificarea bibliografică a documentelor:

2.1

Descrierea bibliografică a documentelor tradiţionale şi ne-tradiţionale (electronice, AV etc.)

2.3

3.

Impact preconizat. Rezultat

Valentina Chitoroagă

2.

2.2

Sursa de finanţare

2018

Valentina Chitoroagă Olesea Zabiaco

Schimbări şi modificări în CZU: alinieri şi implementări

2018

Valentina Chitoroagă

Analize bibliometrice ale lucrărilor în biblioteconomie, informare, documentare (pentru anul 2018)

2018

Tatiana Mariţoi

Informatizarea activităţilor CNCRM:

CNCRM

Articole, comunicări, recenzii

Note


Anexe

Pag.29

Nr

3.1

3.2

3.3

Direcţia. Problema. Tema.

Termen realizare

Responsabil

Sursa de finanţare

Impact preconizat. Rezultat

Baze de date speciale ale CNCRM: conceptualizare, promovare

2018

Renata Cozonac

CNCRM

Comunicări. Articole. Aplicaţii practice

CNCRM

Utilizarea potenţialului informaţional, promoţional şi comunicaţional al paginii WEB CNCRM. Promovarea experienţelor la acest capitol prin comunicări, articole.

CNCRM

Elaborarea/difuz area şi asigurarea accesului la ediţiile bibliografiei naţionale în format electronic

e-Conţinuturi create de CNCRM. Integrare în platforma informaţională naţională

E-bibliografia naţională: concept şi implementări

2018

2018

Renata Cozonac

Valentina Chitoroagă Renata Cozonac

4.

Contabilizarea statistică a patrimoniului documentar naţional

4.1

Anul editorial 2017: indicatori statistici şi relaţionali

2018

Tatiana Mariţoi Margareta Diaconu

CNC

Contabilizări statistice. Comunicare. Articole

Note


Anexe

Pag.30 Program de activitate al Consiliului Coordonator CNCRM

Nr

Tema, probleme

Termen

1.

CNCRM în anii 2017 şi 2018: realizări şi strategii

Ianuarie

2.

Formarea profesională continuă a personalului CNCRM: implicaţii, probleme

Ianuarie

3.

4.

CNCRM: colaborări şi cooperări naţionale şi internaţionale

Februarie

Responsabil

Olesea Zabiaco Valentina Chitoroagă Olesea Zabiaco Valentina Chitoroagă

Sinteze şi analize asupra activităţii serviciilor funcţionale

Martie, aprilie, mai

Olesea Zabiaco Managerii funcţionali

5.

Cadru de reglementare a CNCRM: analize, îmbunătăţiri

August

Managerii funcţionali

6.

Managementul resurselor umane la CNCRM Septembrie

Olesea Zabiaco Valentina Chitoroagă Managerii funcţionali

Impact instituţional, naţional şi internaţional a activităţii de cercetare la CNCRM

Octombrie

Olesea Zabiaco Valentina Chitoroagă

8.

Sistemul editorial în Republica Moldova: parteneriate CNCRM

Noiembrie

9.

Implicaţii ale CNC în activitatea Comitetului Tehnic nr.1 "Biblioteconomie. Informare. Documentare”

Decembrie

Efimia Macrinici

Pe parcursul anului

Personalul CNCRM

7.

10.

Informaţii profesionale asupra vizitelor de documentare, participării la reuniuni ştiinţifice, stagiilor etc.


Anexe

Pag.31 Program de funcţionare a şcolii CNCRM-form

Nr

Subiect instruire

Forma şi metode instruire

Formator

Termen realizare

I. Modul "Activitate informaţional-bibliografică" 1.

Referinţe bibliografice: elaborare, prezentare, citare

Atelier profesional

Ludmila Corghenci

Februarie

Indicatori de performanţă: implementări ale standardului naţional la CNCRM

Prezentare. Demonstraţii

Valentina Chitoroagă Ludmila Corghenci

Martie

3.

ISBD privind descrierea bibliografică, abrevieri

Analiza standardelor

Efimia Macrinici

Mai

4.

Creativitatea bibliografilor: identificare şi valorificare

Prezentare, lucru în echipă

Ludmila Corghenci

Septembrie

6.

CZU: modificări, completări

Prezentare Mostre practice

Valentina Chitoroagă

Noiembrie

2.

II. Modul "Cultura managerială şi arta socializării" 7.

8.

4.

6.

Comunicare profesională. Arta prezentării: socializare, limbaj, autocunoaştere

Training

Ludmila Corghenci

Februarie

Cultura managerială – element indispensabil angajatului CNCRM

Training

Ludmila Corghenci

Martie

Cultura profesională: componente indispensabile

Training

Ludmila Corghenci

Aprilie

CV Europass: componente, atractivitate

Training

Renata Cozonac

Martie

Note


Abrevieri

Pag.32

Abrevieri CNCRM

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova

ISBN

International Standard Book Number = Număr Internaţional Standard al Cărţii

ISSN

International Standard Serial Number = Număr Internaţional Standard al Serialelor

ISMN

International Standard Musical Number = Număr Internaţional Standard al Muzicii tipărite

CIP

Cataloguing in Publication = Catalogare Înaintea Publicării

DLRM

Depozitul Legal al Republicii Moldova

CZU

Clasificare Zecimală Universală

ADL

Arhiva Depozitului Legal a CNRM

CBN

Consiliul Biblioteconomic Naţional

CT Nr 1

Comitetul Tehnic nr. 1 "Biblioteconomie. Informare. Documentare

ABRM

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

SNB

Sistemul Naţional de Biblioteci

BNRM

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova


Centrul de management

Pag.33

Centrul de management Elaborare: Valentina Chitoroagă

Renata Cozonac

Tel. +373 22 295746

Tel. +373 22 295916

bookchamber.md@gmail.com

issn.moldova@gmail.com

Contacte Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, et. 2 Chişinău, MD--2004 Tel. +373 22 295746 E-Fax 030555239 www.bookchamber.md

Olesea Zabiaco Director Tel. +373 22 295916 cnc_moldova@mail.ru


Pag.34

Contacte

Profile for Agentia Bibliografica Nationala

Camera Nationala a Cartii: Program de activitate 2018  

Camera Nationala a Cartii: Program de activitate 2018: Servicii si produse cu impact

Camera Nationala a Cartii: Program de activitate 2018  

Camera Nationala a Cartii: Program de activitate 2018: Servicii si produse cu impact

Advertisement