__MAIN_TEXT__

Page 1

CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR, SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂŢI, EXERCIŢII Valentina CHITOROAGĂ Director general, Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova

Clasificarea Zecimală Universală – limbaj documentar, schemă multilingvă de concepte: aplicare, noutăţi, exerciţii Curs de specializare profesională 17 octombrie 2018 Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM, bloc 2, etaj 2, aula 19


CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR, SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

CZU – noţiuni generale Conform Consorţiului CZU (organizaţia care se ocupă de implementarea acestei clasificări), “CZU este cel mai important sistem de clasificare pentru toate domeniile şi ariile de cunoaştere, un instrument complex de indexare şi catalogare a cunoştinţelor” (www.udcc.org) Permanenta actualizare a sistemului de clasificare este remarcată prin menţionarea modificărilor structurale intervenite în decursul timpului în clasele şi subdiviziunile CZU, modificări apărute în mai multe volume din publicaţia anuală Extensions & Corrections to the UDC. Aceste modificări sunt detaliate şi certifică atributul de instrument efectiv de lucru pentru bibliografi şi bibliotecari. CZU este o clasificare aspectuală în care fiecare fenomen este clasificat potrivit contextului sau disciplinei în cadrul căreia este analizat astfel încât aspectele sale variate se relevă în diferite locuri. Noutatea în CZU o reprezintă un limbaj artificial cu ajutorul căruia au fost diminuate multe din ambiguitățile limbajului natural. Astfel, în CZU fiecare indice reprezintă un concept definit cu claritate și nu un cuvânt sau o expresie al căror sens poate varia în funcție de context. CZU se caracterizează prin trei principii fundamentale:


CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR, SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

CZU – este o clasificare sistemică CZU analizează conținutul subiectelor și al noțiunilor și le dirijează după unele din caracteristicile lor, apropiind pe cele care se aseamănă și distanțând pe cele care se deosebesc. Orice cifră din CZU conține și indică generalul în particular; ea permite nu numai discernerea originii noțiunii, dar și alăturarea noțiunilor similare, indicarea raporturilor cu alte noțiuni mai apropiate sau mai îndepărtate.


CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR, SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

CZU – este o clasificare zecimală Se bazează pe principiul extragerii particularului din general prin împărțirea – convențională – a cunoașterii umane în cele zece mari clase, la rândul lor subdivizate zecimal până la gradul dorit.

CZU – este o clasificare universală din două puncte de vedere:  prin conținut, pentru că încearcă să cuprindă ansamblul cunoștințelor umane într-un amplu tablou complex, compus din subiecte conexate unele cu altele prin multiple legături;  prin modalitățile de notare, deoarece se bazează pe un sistem de indexare compus din cifre arabe a căror semnificație și ordine este internațională, și din sisteme matematice sau punctuație, a căror înțelegere este identică în toată lumea. Descifrarea indicelui este independentă de cuvântul respectiv, fiecare cifră putând fi citită sau interpretată în orice limbaj verbal.


Compunerea indicilor principali se face utilizând următoarele semne de compunere: + "plus" / "extensie" (de la… până la…) : "relație" (se folosește pentru a pune în relație două domenii complet diferite. Obligatoriu să se facă relația în ambele sensuri) :: (relație unilaterală, nu

CLASIFICAREA ZECIMALĂ

se poate inversa).

UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR,

Tabela principală a Clasificării Zecimale Universale cuprinde indicii principali organizați în zece mari clase, numerotate de la 0 la 9. Pornind

SCHEMĂ MULTILINGVĂ

de la cele 10 domenii ale cunoaşterii, fiecare dintre ele se ramifică în alte

DE CONCEPTE:

subdomenii, iar acestea la rândul lor pot să conţină alte subdomenii.

APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

Clasa 0 reprezintă ştiinţa şi cunoştinţele,organizarea, știința calculatoarelor, domeniile informării şi documentării, bibliologia, instituțiile. Publicațiile.

Lucrările de metrologie, greutăţi şi măsuri în general, precum şi cele de orologerie, determinarea şi standardizarea timpului, cronologie, calendare se vor clasifica la "006.9 Standardizarea greutăţilor, măsurilor şi măsurarea timpului".


Organizaţiile, asociaţiile, congresele, expoziţiile au căpătat indicele general 06. În general lucrările care apar sub acest indice sunt lucrări complexe, care ating mai multe domenii ale cunoaşterii, astfel încât şi indicii vor fi compuşi.

CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ –

LIMBAJ

bibliografii şi cataloage; 02 – biblioteconomie şi biblioteci.

DOCUMENTAR, SCHEMĂ

Lucrările specifice ştiinţelor legate de biblioteci au următorii indici: 01 –

Dicţionarele pe subiecte vor avea doi indici : subiectul şi indexul de formă.

Publicaţiile cognitive pentru copii au indicele 087.5.

Clasa1 reprezintă filosofia, ştiinţele conexe şi psihologia. Astfel, indicele

MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

11/12 reprezintă metafizica, 13 filosofia spiritului, 14 sistemele filosofice, 159.9 psihologie, 17 morală şi etică. •

Clasa 2 este dedicată religiei.


Clasa 3 este dedicată ştiinţelor sociale, economice şi juridice. Subclasele 311 la 314 grupează ştiinţele privitor la statistică şi demografie. 316 reprezintă sociologia. Clasa 32 reprezintă politică, cu subgrupa 323 – politică internă, 323.1 – minorităţi naţionale, 33 este rezervată economiei,

CLASIFICAREA ZECIMALĂ

cu subc lasele 332 – economie teritorială şi proprietate, 336 – finanţe, 338

UNIVERSALĂ – LIMBAJ

– situaţie economică, politici economice, 339 – comerţ; 34 – drept,

DOCUMENTAR,

legislaţie, jurisprudenţă; Administraţia publică ocupă subclasa 351, forţele

SCHEMĂ MULTILINGVĂ

armate, ştiinţa şi arta militară ocupă indicii - 355-359, asistenţa socială -

DE CONCEPTE:

36, educaţia - 37, antropologia culturală, etnografia şi folclorul - 39.

APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

Clasa generală 4 este liberă de conţinut. Până în anul 1962, ea a reprezentat lingvistica, care în urma reorganizării domeniilor clasificate a trecut în clasa 8.

Clasa 5 conţine matematica şi ştiinţele naturale, clasa 6, cea destinată ştiinţelor aplicate. Subclasa 61 conţine medicina, 62 este destinată tehnicii şi ingineriei:


620 materiale, merceologie, electrotehnică, 621 construcţii de maşini si electrotehnică, subclasele de la 624 la 627 construcţiile, 628 tehnica sanitară, 629 tehnica mijloacelor de transport. Urmează ştiinţele agronomice la indicii 631-639, aici incluzând şi vânătoarea şi pescuitul

CLASIFICAREA ZECIMALĂ

(638, 639), 64 economia casnică, 65 conducere şi organizare în industrie,

UNIVERSALĂ – LIMBAJ

comerţ şi comunicaţii, iar 66 până la 68 tehnologie chimică, industrii şi

DOCUMENTAR,

meserii.

SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

Domeniul artelor, al arhitecturii, şi sporturilor are indicele general 7.

Clasa 8 include lingvistica, filologia şi literatura, astfel, subgrupa 81 este ocupată de lingvistică, subgrupa 811 de limbile individuale iar subgrupa 82 de literatură, istorie şi teorie literară. Literaturile naţionale sunt definite prin indicele 821. Aceşti indici principali pot fi urmaţi de indici secundari, reprezentând genul literar în care este scris documentul. Aceşti indici se introduc printr-o liniuţă -. Astfel, -1 reprezintă poezia, -2 dramaturgia, -3 proza, -4 eseul, -5 discursul, -6 scrisori, -7 proza umoristică, -82 antologii, -84 maxime, -92 literatură periodică, -94 memorialistică.


Ultima clasă a clasificării zecimale este clasa 9, dedicată geografiei, biografiilor şi istoriei. Subgrupele de la 902 la 904 sunt ocupate de arheologie şi preistorie, subclasa 908 este dedicată monografiilor regionale, subclasa 91 geografiei, în care 913(478) este dedicată

CLASIFICAREA ZECIMALĂ

geografiei Moldovei, 929 este dedicată biografiilor, genealogiei şi

UNIVERSALĂ – LIMBAJ

heraldicii, 930 reprezintă ştiinţa istoriei, 94 reprezintă istora generală,

DOCUMENTAR,

94(100) istoria universală, 94(3) istoria lumii antice, 94 (de la 4 la 9)

SCHEMĂ MULTILINGVĂ

istoriei unor regiuni şi ţări din lumea modernă.

DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

Tabelele auxiliare cuprind indicii auxiliari comuni (se utilizează la orice clasă, având caracter universal) - de limbă [=] - de formă [(0)] (reprezintă forma în care se prezintă documentul) - de loc [(1/9)] - de naționalitate și grupe etnice (de popor) [(= indicele de limbă)] - de timp [" ”] - de caracteristici generale (materiale…) [-03] - de persoane și caracteristici personale [-05]. Combinarea indicilor auxiliari comuni (după indicele principal) se face în ordinea următoare: - de proprietăţi - de popor - de loc - de timp - de formă - de limbă.


Indicii auxiliari speciali în clasificator apar marcați cu linie îngroșată verticală pe margine; se folosesc doar la subdiviziunile menționate; se aplică indicilor principali ai subdiviziunii respective; pot fi: cu liniuță -1/-9 cu punct zero .01/.09 cu apostrof '1/'9 indicii auxiliari alfabetici (nume de

CLASIFICAREA ZECIMALĂ

persoane…, care se pot folosi la orice clasă sau subclasă).

UNIVERSALĂ – LIMBAJ

DOCUMENTAR,

Clasificarea este procesul de orânduire a documentelor pe domenii de cunoaștere, în conformitate cu ceea ce reflectă conținutul lor, ținând cont

SCHEMĂ MULTILINGVĂ

de gradul de asemănare și de deosebirile dintre ele. Această structurare

DE CONCEPTE:

riguroasă se concretizează în grupări de materii sau clase și subgrupări

APLICARE, NOUTĂȚI,

sau subclase.

EXERCIȚII

Clasificarea documentelor este o astfel de structurare care are ca obiectiv stabilirea, codificarea și repartizarea subiectelor, conținutului acestora întrun sistem.

Clasificarea are un caracter formal și utilitar, trebuind să răspundă cerințelor practice de ordonare a unor documente (cărți, reviste etc.) întrun mod eficient. Clasificarea nu este însă, numai o grupare generală de subiecte, ci presupune și aranjarea acestora într-o ordine logică.


Principiul fundamental al clasificării documentelor conform CZU, este sistematizarea după conţinutul lor de bază: identificarea subiectului principal; identificarea subiectelor secundare; căutarea indicilor corespunzători în tabelele de clasificare; construirea indicelui; notarea

CLASIFICAREA ZECIMALĂ

indicelui în schema înregistrării bibliografice.

UNIVERSALĂ – LIMBAJ

DOCUMENTAR,

articolele pot fi ordonate sub orice rubrică şi subrubrică a CZU, inclusiv şi

SCHEMĂ MULTILINGVĂ

sub titlul rubricilor de bază.

DE CONCEPTE: APLICARE,

În corespundere cu metodologia sistematizării, documentele, publicaţiile,

NOUTĂȚI,

Pentru clasificarea documentelor sunt parcurși următorii pași: stabilirea subiectului prin analiza atentă a conținutului documentului; depistarea

EXERCIȚII

indicelui/indicilor în tabelele CZU; alcătuirea propriu-zisă a indicelui/indicilor. •

Mai jos vom reda o schiţare foarte generală a modificărilor indicilor CZU, modificări structurate conform Clasificării Zecimale Universale.


CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR, SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

Tabele auxiliare. Indici auxiliari comuni Tabela 1i "Indici auxiliari comuni de punct de vedere" a fost redefinită în Tabela 1k "Indici auxiliari comuni de caracteristici generale : Proprietăţi, Materiale, Relaţii/Procese şi Persoane".

Tabele principale Evident, pe parcursul timpului, aproape toate clasele CZU au fost restructurate în conformitate cu evoluţia domeniilor de cunoaştere. CZU a fost modificată astfel, că dintr-o schemă enumerată să se transforme în una faţetată. Termenilor şi concepţiilor noi le-au fost atribute noi indici CZU, uneori schimbând textul foştilor indici, alteori schimbând numerele ca atare. Unele clase (de exemplu 004) au fost modificate şi reflectate în altă parte a tabelelor. Prin exemplele de mai jos vom denota succesiunea transformărilor şi modificărilor: Apar într-o nouă redacţie denumirea claselor şi subclaselor, fiind completate cu termeni şi concepte moderne.


CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR, SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

Clasa 0 “zero” modificată în 0 Știință şi Cunoștințe. Organizare. Știința Calculatoarelor. Informare. Documentare. Bibliologie. Instituții. Publicații • Subclasa 00 ”Prolegomena. Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii“ modificată şi completată: 00 Prolegomena. Fundamente ale Cunoașterii şi Culturii. Propedeutică • Subclasa 001 “Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii • Intelectuale” modificată în: 001 Știință şi Cunoștințe în General. Organizarea Muncii Intelectuale • Subclasa 002 “Documentare. Cărți. Scrieri” modificată şi completată: 002 Documentare. Cărți. Scrieri. Autori • Subclasa 003 “Sisteme de scriere şi notare” modificată în: 003 Sisteme și caractere de scriere • Subclasa 004 “Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor”, clasă formată prin substituirea indicilor 681.3 şi 519.68 modificată în: 004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor având un conţinut actualizat. Subclase modificate • 004.2 Arhitectura calculatoarelor • 004.4 Programe. Software • 004.6 Date. Baze de date și structura lor • 004.9 Informatică aplicată. Tehnici bazate pe calculator cu aplicații practice


Modificarea subclasei 005 • • CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR, SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

• • • • • • • • • •

005 Management 005.1 Teoria managementului 005.3/.7 Activități manageriale. Procese în management. Management organizațional (OM) 005.3 Activități manageriale 005.4 Procese în management. 005.5 Operații în management. Direcții 005.6 Managementul calității. Managementul calității totale (TQM) 005.7 Management organizațional (OM) 005.8 Managementul proiectelor 005.9 Tipuri de management 005.91 Management administrativ. Secretariat 005.92/.94 Managementul înregistrărilor. Managementul cunoașterii 005.95/.96 Management de personal. Managementul resurselor umane


CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR, SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

Clasa 2 a CZU a fost revizuită prin introducerea subdiviziunilor auxiliare speciale totalmente noi şi a noilor termeni şi noţiuni, cum ar fi: • 2-1/-9 Subdiviziuni auxiliare speciale pentru religie • 2-3 Persoane religioase • 2-4 Activități religioase. Practică religioasă • 2-7 Organizare și administrare religioasă • 2-74 Administraţie legală. Drept religios. Drept canonic • 2-8 Religii conform caracteristicilor lor • 2-9 Istoria credinței, a religiei, a denominației sau a bisericii • 21/29 Sisteme religioase. Religii şi Credinţe • 21 Religii preistorice și ale societăţilor timpurii • 22 Religii cu originea în Extremul Orient • 23 Religii cu originea în sub-continentul indian. Religia hindusă în sens larg • 24 Budism • 25 Religii ale antichităţii. Culte şi religii minore • 26 Iudaism • 27 Creştinism. Biserici şi culte creştine • 28 Islam • 29 Religii necreştine


Indice nou •

305 Studii de gen Clasa 37 Educaţie

CLASIFICAREA

S-a produs o restructurare a întregii clase prin înlocuirea sau adăugirea

ZECIMALĂ UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR, SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE:

altor indici cum ar fi: •

Subdiviziunilor auxiliare speciale:

37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.

37.04 Educație din punctul de vedere al celui educat, al elevului.

APLICARE,

Îndrumare

NOUTĂȚI, EXERCIȚII

37.06 Probleme sociale în educație. Contacte și relații interumane

37.07 Aspecte de management al instituțiilor de învățământ

37.09 Organizarea instruirii

Subclasele 371, 372- anulate

In redacţie nouă: 39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor

396 Feminism – anulat


In redacţie nouă: Clasa 5 Matematică. Ştiinţe naturale •

502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului înconjurător şi protecţia mediului

CLASIFICAREA ZECIMALĂ

Clasa 6 Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnologie

UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR, SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE:

Indici noi:

606 Aplicaţii ale biotehnologiei

608 Probleme în biotehnologie

620.3 Nanotehnologie

APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

In redacţie nouă: •

636.09 Medicină veterinară

8 Limbi. Lingvistică. Literatură

821 Literatura artistică a limbilor individuale și a familiilor de limbi

92 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele

929 Biografii și studii înrudite


CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR, SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

Am selectat cele mai importante, la părerea mea, schimbări ale indicilor CZU unii mai generali, alţii cu o adâncire mai mare, luând în considerare gradul lor de utilizare în bibliotecile noastre. Exemplele menţionate nu pretind la exhaustivitatea expusă în ediţia medie CZU.

Modul de formare al indicilor CZU Modul de formare al indicilor CZU, este decis de ordinea în care ei au fost aleși, cel mai important fiind determinarea primului indice. Această regulă, s-ar părea simplă, duce la soluţii diferite în funcţie de abilitatea sistematizatorului şi de domeniul CZU respectiv. Ordinea indicilor CZU, general acceptată la nivel internaţional, este următoarea: Indici auxiliari speciali Indice principal

Indici auxiliari comuni

cu apostrof

cu punct zero

cu liniuţă proprietăţi / persoane

timp

grupare etnică

loc

formă

0/9

'0/'9

.01/.09

-1/-9

"..."

(=...)

(1/9)

(0...)

811.135.1

'01 perioada veche

82.09 Critică literară

616.31-08 Stomatologie Tratament

"20" Secolul 21

94(=411.16) Istorie. Evrei

323(478) Politică internă - Republica Moldova

53 (038) Fizica Dicţionar

limbă

=133-1 Limba franceză


În cele ce urmează, vom exemplifica modul de formare al indicilor clasificării zecimale, utilizând "Bibliografia naţională a Moldovei", elaborată de Camera Naţională a Cărţii, lucrare ce face descrierea bibliografică şi sistematizarea tuturor noilor apariţii editoriale. CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR, SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

Crudu, Rodica. Politici inovaţionale ale Uniunii Europene : Suport de curs / Rodica Crudu ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra "Relaţii Economice Intern.". – Chişinău : ASEM, 2017. – 102 p. : fig. ; 28 cm. Referinţe bibliogr.: p. 99-102 (62 tit.) şi în subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-75-865-9. [2018-62]. - - 1. Politici inovaţionale - Uniunea Europeană. 2. Inovaţii Uniunea Europeană. 3. Cercetare şi inovare - Uniunea Europeană. 001.89:061.1EU(075.8) Această lucrare beneficiază de doi indici, pentru fiecare dintre aspectele vizate în lucrare. Organizarea muncii științifice în general - 001.89(075.8) şi 061.1EU(075.8) pentru Uniunea Europeană, (075.8) calitatea de manual.


Şargu, Lilia. CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR, SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

Managementul negocierilor : Monografie / Lilia Şargu ; red. şt.: Stratan Alexandru. – Chişinău : INCE, 2016. – 161 p. : fig., tab.; 20 cm. Bibliogr.: p. 152-160 (109 tit.). – Referinţe biblogr. în subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-4422-9-9. [2017-369]. - - 1. Managementul negocierilor. 2. Negocieri – Antreprenoriat. 005.57:334


"Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova", conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională (2016 ; Chişinău). Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova = Духовное и историкоCLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ –

культурное наследие русских Молдовы : Culegere de articole ale conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională : dedicată aniversării a 25-a de la fondarea

LIMBAJ

sectorului "Etnologia ruşilor" al Centrului de Etnologie al Institutului Patrimoniului

DOCUMENTAR,

Cultural al AŞM, (Chişinău, 23 martie 2016) / red. şt. şi resp. ed.: T. Zaicovschi ;

SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

consultant şt.: T. Mleciko. – Chişinău : Institutul Patrimoniului Cultural, 2017 [Tipogr. "Notograf Prim"]. – 287 p. : fot., tab. ; 21 cm. Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei Federaţiei Ruse în Rep. Moldova. – 200 ex. ISBN 978-9975-84-050-7 (Notograf Prim). [2018-462]. - - 1. Etnologia rușilor din Republica Moldova. 2. Ruşi din Republica Moldova – Etnologie – Istorie – Cultură. [008+39](=161.1)(478)(082)=135.1=161.1


CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR, SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

Biblioteca – tezaur al luminii : [biblioteci publice din raionul Căuşeni] / concepţie şi realizare: Anton Barbaroş ; cop.: Rodica Musteaţă. – Chişinău : Pontos, 2018 (Tipografia "Reclama"). – 50, [2] p. : fot. ; 20 cm. 250 ex. ISBN 978-9975-51-918-2. [2018-626]. - - 1. Rolul bibliotecii în societate. 2. Biblioteci publice – Raionul Căuşeni – Republica Moldova. 027.52(478-21/22)(082):023.5


CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR, SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

Trofăilă, Vasile. Bisericile plaiului sorocean : Micromonografii / Vasile Trofăilă ; consiliul red. : Preasfințitul Ioan, Episcop al Sorocii [et al.]. – Chişinău : S. n., 2018 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 296 p. : fot., fot. color ; 25 cm. Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex. ISBN 978-9975-53-933-3 (în cop. tare). [2018-416]. - - 1. Biserici – Raionul Soroca – Istorie. 271.22(478-21/-22)(091)


CLASIFICAREA

Nantoi, Oazu. Propaganda rusească pe "Odnoklassniki". Cazul Republicii Moldova /

ZECIMALĂ UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR, SCHEMĂ MULTILINGVĂ

Oazu Nantoi, Alexandru Platon, Aliona Cristei ; Inst. de Politici Publice. – Chişinău : Institutul de Politici Publice, 2018 [Tipogr. "Lexon-Prim"]. – 63 p. : fig., fot., tab. ; 24 cm.

DE CONCEPTE:

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 30

APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

ex. ISBN 978-9975-139-49-6 (Tipogr. "Lexon-Prim"). [2018-536]. - - 1. Propagandă. 32(478+470):[659.4+004.738.5]


Nantoi, Oazu. Propaganda rusească pe "Odnoklassniki". Cazul Republicii Moldova / CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ – LIMBAJ

Oazu Nantoi, Alexandru Platon, Aliona Cristei ; Inst. de Politici Publice. – Chişinău : Institutul de Politici Publice, 2018 [Tipogr. "Lexon-Prim"]. – 63 p. : fig., fot., tab. ; 24 cm.

DOCUMENTAR,

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 30

SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

ex. ISBN 978-9975-139-49-6 (Tipogr. "Lexon-Prim"). [2018-536]. - - 1. Propagandă. 32(478+470):[659.4+004.738.5]

Indicele 32 se referă la “Politică”. (478-470) indice comun de loc, indice numeric pentru Republica Moldova şi Rusia. Indicele 659.4 se referă la “Relaţii cu publicul. Propagandă. Influenţarea opiniilor”. Indicele 004.738.5 se referă la “Reţeaua Internet”


Moşneaga, Valeriu. Cartografierea diasporei moldoveneşti din Germania, Marea Britanie, CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR, SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

Israel, Italia, Portugalia şi Rusia / Valeriu Moşneaga ; Organizaţia Intern. pentru Migraţie, Misiunea în Moldova, Agenţia ONU pentru migraţie. – Chişinău : Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova, 2017 [Tipogr. "Grafic Design"]. – 204 p. : tab. ; 24 cm. – (Ciclul de studii: cartografierea diasporei, 3 ; ISBN 978-9975-3187-0-9). Aut. pe cop. nu este indicat. – Bibliogr.: p. 201-204 (37 tit.). – Referințe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 500 ex. ISBN 978-9975-4469-9-0 (Grafic Design). [2018-592]. - - 1. Diaspora moldovenească – Studii de cercetare. 2. Migraţie internaţională. [323.113(=135.1)(4)+314.15]:303.4


"Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări", conferinţă ştiinţifică internaţională (2017 ; Chişinău). Mediul strategic de CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR, SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

securitate: tendinţe şi provocări : Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, 18 mai 2017 / red. şt.: Ruslana Grosu ; com. şt.: Igor Sofronescu (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Academia Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", 2018. – 332 p. : fig., graf., tab. ; 24 cm. Antetit.: Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate al Acad. Militare a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun". – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 40 ex. ISBN 978-9975-3174-2-9. [2018-855]. - - 1. Securitate internațională. 2. Securitate națională. 327+351.86+355.45(082)=135.1=111=161.1


"Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare", conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (1 ; 2017 ; Chişinău). CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR, SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare : Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale = Educational management: achievements and the development perspectives : materials of the 1-st international scientific conference, Ed. 1-a, 27 aprilie 2017, Chişinău / com. şt.: Ion Gagim (preşedinte) [et al.] ; com. org.: Tatiana Şova (preşedinte) [et al.]. – Bălţi : S. n., 2017 [Tipografia din Bălţi]. – 364 p. : fig., scheme, tab. ; 29 cm. Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex. ISBN 978-9975-132-97-8. [2018-369]. - - 1. Management educațional. [37.07+005.3/.7]:378(478-21)=135.1=111=161.1


"Creşterea economică în condiţiile globalizării", conferinţă internaţională ştiinţifico-practică (12 ; 2017 ; Chişinău). Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR, SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

globalizării". Sesiunea ştiinţifică "Dinamica populaţiei şi calitatea potenţialului uman", Ediţia a 12-a, 12-13 octombrie 2017, Chişinău / com. org.: Alexandru Stratan (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : INCE, 2017. – 205 p. : fig., tab. ; 26 cm. Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Naţ. de Cercet. Econ. (INCE). – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-3171-7-7. [2018-384]. - - 1. Creștere economică. 2. Dinamica populației. 3. Dezvoltare socială globală. [338.1+314.113/.114]:316.42(082)=135.1=161.1


Ghid privind articolul 5 din Convenţie : [Convenția Europeană pentru CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR, SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

Drepturile Omului] : Dreptul la libertate şi la siguranţă / Consiliul Europei/Curtea Europeană a Drepturilor Omului. – Ed. a 3-a. – Chişinău : S. n., 2018 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 74 p. ; 21 cm. Apare cu sprijinul financiar al Proiectului Consiliului Europei "Susţinerea reformei justiţiei penale în Republica Moldova", finanţat de Guvernul Danemarcei. – [300] ex. ISBN 978-9975-87-373-4. [2018-840]. - - 1. Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. 341.645(4):341.231.14


Raportul Naţional de Inventariere : Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect de seră în Republica Moldova, 1990-2015 / Marius Ţăranu, Elena Bîcova, Tatiana Kirillova [et al.] ; coord.: Ion Apostol, Suzanne Lekoyiet ; echipa proiectului: CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR, SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

Vasile Scorpan, Aliona Solomon ; Min. Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM), Progr. Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP). – Chişinău : Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM) : Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 682 p. : fig., tab. ; 30 cm. Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 430-443 (271 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul financiar al Fondului Global pentru Mediu (GEF). – 50 ex. ISBN 978-9975-87-319-2 (Bons Offices). [2018-13]. - - 1. Emisii de gaze cu efect de seră – Republica Moldova – Raport de inventariere. 551.588.74+504.06(478)(047) Indicele 551.588.74 se referă la "Efectul poluării atmosferice (incluzând bioxidul de carbon). Efectul de seră”, indicele 504.06 – se referă la “Protecția mediului înconjurător . Administrarea calităţii mediului”, (047) – calitatea de raport.


Vudu, Lorina. CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR, SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

Hipotiroidia primară : (Aspecte clinico-patogenice, diagnostice şi terapeutice) / Lorina Vudu. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Balacron"]. – 192 p. : fig., tab. ; 22 cm. Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 151-191 (579 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-3170-1-6. [2018-318]. - - 1. Hipotiroidie primară – Diagnostică – Tratament. 2. Hipotiroidism. 616.441-008.64-07-08


Cobîleanschi, Oleg. CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR, SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

Fenomenul suicidului printre copii şi adolescenţi / Cobîleanschi Oleg, Cobîleanschi Svetlana ; referenţi oficiali : Revenco Mircea [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Psihiatrie, Narcologie şi Psihologie Medicală, Centrul de Excelenţă în Medicină şi Farmacie "Raisa Pacalo". – Chişinău : Tehnica-Info, 2017 [PIM, Iaşi]. – 114 p. : fig. color, tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 107-114 (70 tit.). – 300 ex. ISBN 978-9975-63-419-9. [2018-438]. - - 1. Suicid – Copii – Profilaxie. 616.89-008.441.44-053.2


Cobîleanschi, Oleg. CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR, SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

Fenomenul suicidului printre copii şi adolescenţi / Cobîleanschi Oleg, Cobîleanschi Svetlana ; referenţi oficiali : Revenco Mircea [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Psihiatrie, Narcologie şi Psihologie Medicală, Centrul de Excelenţă în Medicină şi Farmacie "Raisa Pacalo". – Chişinău : Tehnica-Info, 2017 [PIM, Iaşi]. – 114 p. : fig. color, tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 107-114 (70 tit.). – 300 ex. ISBN 978-9975-63-419-9. [2018-438]. - - 1. Suicid – Copii – Profilaxie. 616.89-008.441.44-053.2


"Probleme de filologie spaniolă şi italiană", conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională (2016 ; Chişinău). Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională "Probleme de filologie spaniolă şi italiană" : prilejuită de aniversarea a CLASIFICAREA

90 de ani de la naşterea profesorului Vitalie Sorbală şi cu ocazia a 25 de ani de la

ZECIMALĂ

crearea specialităţii filologie italiană în Republica Moldova, Chişinău, 28 octombrie

UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR, SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

2016 / coord.: Angela Roşca, Radu Melniciuc ; com. şt.: Ion Dumbrăveanu (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 125 p. : fig. ; 24 cm. Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. Lb. şi Lit. Străine, Dep. Lingvistică Romanică şi Comunicare Interculturală, Secţia Filologie Span. şi Ital. – Texte : lb. rom., fr., span. – Rez.: lb. rom., engl., span. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex. ISBN 978-9975-71-962-9. [2018-83]. - - 1. Filologie. 2. Limba spaniolă - Lingvistică 3. Limba italiană - Lingvistică. 4. Limba franceză - Lingvistică. 80/81:811.13'2/'44:378.4(478-25)(082)=135.1=133.1=134.2 Indicele 80/81 reprezintă "Probleme generale referitoare la lingvistică şi literatură. Filologie", 811.13 – Limbi romanice , '2/'44 – auxiliari speciali "Subiectele şi faţetele lingvisticii", 378.4(478-25) – USM, (082) culegere , lucrarea are textul în limbile =135.1 română,=133.1 franceză,=134.2 spaniolă.


CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ – LIMBAJ DOCUMENTAR, SCHEMĂ MULTILINGVĂ DE CONCEPTE: APLICARE, NOUTĂȚI, EXERCIȚII

Valentina CHITOROAGĂ Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova bookchamber.md@gmail.com www.bookchamber.md Tel.: +373 22 295746 Fax: +373 30555239

Profile for Camera Nationala a Cartii

Curs specializat "CZU – limbaj documentar, schemă multilingvă de concepte"  

Clasificarea Zecimală Universală – limbaj documentar, schemă multilingvă de concepte: aplicare, noutăţi, exerciţii Curs de specializare pro...

Curs specializat "CZU – limbaj documentar, schemă multilingvă de concepte"  

Clasificarea Zecimală Universală – limbaj documentar, schemă multilingvă de concepte: aplicare, noutăţi, exerciţii Curs de specializare pro...

Advertisement