Page 1

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI: TENDINȚE ACTUALE ÎN DEZVOLTARE Valentina CHITOROAGĂ Camera Naţională a Cărţii 14 martie 2018

(Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie şi Științe ale Informării BNRM)


Anul 2018 pentru bibliografia naţională este un an remarcabil: fiind consemnaţi 60 de ani de efectuare a controlului bibliografic naţional. Pe parcursul acestor ani s-a impus adaptarea unei astfel de strategii, în stare să răspundă concomitent următoarelor cerinţe: informarea societăţii cu tipăriturile curente, acoperirea cât mai vastă a domeniului, continuitate a sistemului de prezentare a informaţiei.

Chitoroagă, Valentina. Bibliografia Națională a Moldovei: tendințe actuale în dezvoltare


În calitatea sa de agenţie bibliografică naţională, Camera Naţională a Cărţii, elaborează bibliografia naţională curentă prin: •efectuarea înregistrărilor bibliografice autorizate şi comprehensive pentru fiecare publicaţie apărută în Republica Moldova, CNC având acces direct la publicaţiile curente, ca rezultat al aplicării legislaţiei depozitului legal. "Bibliografia Naţională a Moldovei" (până în anul 1999 cu titlul "Cronica Presei") a început sa apară din anul 1958.

Chitoroagă, Valentina. Bibliografia Națională a Moldovei: tendințe actuale în dezvoltare


Structura şi conţinutul "Bibliografiei Naţionale a Moldovei" : reflectă raportul între producţia editorială naţională şi responsabilităţile pe care le are Camera Naţională a Cărţii de a valorifica informaţia referitoare la patrimoniul naţional de tipărituri. Potrivit normelor ISBD, categoriile de publicaţii ce fac obiectul bibliografierii sunt următoarele:  publicaţii monografice (cărţi, broşuri)  publicaţii seriale (ziare, reviste)  muzică tipărită (partituri)  documente electronice şi audio-vizuale (discuri, casete, diapozitive)  documente cartografice (hărţi, atlase, globuri)  documente grafice (stampe, gravuri, desene) Chitoroagă, Valentina. Bibliografia Națională a Moldovei: tendințe actuale în dezvoltare


Fiecare din categoriile de publicaţii menţionate mai sus face obiectul bibliografiei naţionale. În primii ani de la fondarea CNC, informaţia apărea în fascicule separate: despre cărţi - în "Cronica Cărţii", materialele publicaţiilor periodice – în "Cronica articolelor de revistă" şi "Cronica articolelor de gazetă". Informaţia despre recenzii între anii 1958-1960 intră ca compartiment în "Cronica articolelor de revistă", între anii 1961-1962 intră ca compartiment în "Cronica articolelor de gazetă". "Cronicile..." au apărut ca ediţii aparte din 1958 până în 1960 cu o periodicitate trimestrială, iar din 1961 până în 1962 – cu o periodicitate lunară. Începând cu anul 1963 toate "Cronicile..." sunt cumulate într-o singură ediţie având titlul "Cronica Presei RSS Moldoveneşti" periodicitatea continuând a fi lunară. Chitoroagă, Valentina. Bibliografia Națională a Moldovei: tendințe actuale în dezvoltare


Din anul 1973 structura "Cronicii Presei RSS Moldoveneşti" este modificată, fiind incluse compartimentele: "Cronica publicaţiilor periodice ale RSSM" (în numărul 1 al fiecărui an cronologic); "Materiale bibliografice ale RSSM" cu o periodicitate trimestrială; "Cronica publicaţiilor de note"; "Cronica publicaţiilor de artă" – ambele cu o periodicitate de 2 ori pe an: în nr 6 şi respectiv nr 12. În 1991 titlul "Cronicii ... " substituie abreviatura "RSSM" continuând să apară cu titlul "Cronica Presei" până in 1999. Din 1999 "Cronica ..." apare într-o formulă nouă "Bibliografia Naţională a Moldovei" ("BNM"), cu pagini duble de titlu, aflate faţă în faţă, redând datele paralel şi în limba engleză. Descrierile bibliografice în "BNM" sunt conforme cu standardele naţionale şi normele internaţionale în vigoare, în funcţie de tipul de document bibliografiat. Ca sistem de clasificare a înregistrărilor bibliografice se foloseşte CZU (Clasificarea Zecimală Universală). Chitoroagă, Valentina. Bibliografia Națională a Moldovei: tendințe actuale în dezvoltare


Compartimentele "BNM" au numerotarea lor pe tot parcursul anului, iar indexurile de titluri şi nume, de subiecte şi editori, precum şi listele surselor bibliografice descrise constituie un puternic instrument auxiliar, sporind valoarea informaţiei incluse (cuprinse). Până la 1979 în "BNM" se folosea schema sistematizării materialelor elaborată de Camera Cărţii din Rusia (URSS), care conţinea 31 clase/rubrici. Din 1979 până în 1991 notiţele bibliografice sunt ordonate conform "Clasificării unice a literaturii referitoare la editarea cărţilor în URSS" care număra 51 clase/rubrici. Schimbările radicale din spaţiul post-sovietic au contribuit şi la structura tematică a producţiei editoriale. În 1991 specialiştii de la Camera Naţională a Cărţii au abordat problema trecerii sistematizării documentelor conform Clasificării Zecimale Universale (CZU). Trecerea la CZU garanta stabilitatea ediţiei, asigura comparabilitatea ei cu publicaţiile analoage din lume. Chitoroagă, Valentina. Bibliografia Națională a Moldovei: tendințe actuale în dezvoltare


Înscriind informaţii privind diferite genuri de publicaţii "Bibliografia Naţională a Moldovei", are o structură complexă, informaţiile fiind structurate actualmente în următoarele compartimente : "Cronica cărţii" "Cronica articolelor de revistă" "Cronica articolelor de gazetă" "Cronica recenziilor" "Cronica publicaţiilor de muzică tipărită" "Cronica publicaţiilor de artă" "Cronica resurselor electronice" Indice "Materiale bibliografice" Chitoroagă, Valentina. Bibliografia Națională a Moldovei: tendințe actuale în dezvoltare


Înregistrările bibliografice includ: numărul de ordine; vedeta înregistrării bibliografice; descrierea bibliografică cu adnotarea (când titlul nu dezvăluie conţinutul publicaţiilor descrise); numărul de inventar din Registru-inventar de Stat al Camerei Naţionale a Cărţii; indexul CZU; descriptori. Descrierea bibliografică este realizată în baza normelor ISBD şi efectuată în limba originalului documentului descris. Înregistrările bibliografice în bibliografii sunt ordonate conform Clasificării Zecimale Universale (tabele prescurtate) Chişinău, 2017. În interiorul compartimentelor înregistrările bibliografice sunt redate în ordinea alfabetică a titlurilor sau numelor de familie a autorilor, întâi cele cu caractere latine, urmate de cele cu caractere chirilice. Pentru uşurarea căutărilor, în fiecare număr, la sfârşitul "Cronicilor ..." sunt incluşi indexuri auxiliari cu referinţă la numărul de ordine respectiv a înregistrărilor bibliografice. Chitoroagă, Valentina. Bibliografia Națională a Moldovei: tendințe actuale în dezvoltare


Indexul de nume include toate numele de persoane: autori, redactori, traducători, prefaţatori, pictori, fotografi, recenzenţi precum şi persoane cărora le sunt dedicate lucrările. Numerele cu referire la personalia se dau în paranteze rotunde. Numerotarea înregistrărilor bibliografice în cadrul fiecărei "Cronici ..." este continuă pe tot parcursul anului. Pe pagina de titlu a fiecărei cronici, se redă titlul paralel în două limbi: română şi engleză, în paranteze rotunde se indică numărul înregistrărilor bibliografice incluse în numărul respectiv. Compartimentele "BNM" se deosebesc atât după caracterul materialului selectat, cât şi după metoda alcătuirii lor.

Chitoroagă, Valentina. Bibliografia Națională a Moldovei: tendințe actuale în dezvoltare


În "Cronica cărţii" (periodicitate lunară), pe baza existentului de titluri din Depozitul legal al Camerei Naţionale a Cărţii, sunt descrise cărţile, broşurile, precum şi culegerile periodice şi cele în serii (de tipul "Anale" ş. a.), care au o denumire proprie, albume cu lucrări de artă plastică, publicaţii de note muzicale, însoţite de texte explicative, literatura social-politică, ştiinţifică, literatura de popularizare a ştiinţei, manuale şi materiale didactice, enciclopedii, dicţionare, literatura artistică, diferite ghiduri, bibliografii fundamentale publicate în Moldova. Albumele cu lucrări de artă plastică şi lucrările de cercetare în domeniul muzicii sunt oglindite şi în cronicile respective - în "Cronica publicaţiilor de artă plastică" şi în "Cronica publicaţiilor de note". Chitoroagă, Valentina. Bibliografia Națională a Moldovei: tendințe actuale în dezvoltare


Publicaţiile cu un volum mai mic de 4 pagini în "Cronica cărţii" nu se includ, cu excepţia celor pentru copii. Din punct de vedere statistic, bibliografia naţională pentru cărţi înregistrează aproximativ 200-250 de titluri într-un număr, deci circa 2600 de titluri pe an. În ceea ce priveşte tezele de doctorat, structurate şi lucrate identic cu cărţile, numărul lor se cifrează în jurul a 200-300 de titluri pe an. Autoreferatele disertaţiilor sunt incluse la sfârşitul compartimentului "Cronica cărţii". La descrierea culegerilor de opere artistice se dezvăluie conţinutul, se indică autorii şi traducătorii lucrărilor. "Cronica cărţii" este însoţită de indecşii auxiliari de nume şi de titluri. Începând cu anul 2008 cuprinde şi indexul de subiecte, de editori, a ISBN eronate. Chitoroagă, Valentina. Bibliografia Națională a Moldovei: tendințe actuale în dezvoltare


"Cronica articolelor de revistă" (periodicitate lunară) include selectiv informaţia despre articole, materiale documentare, lucrări artistice, publicate în paginile revistelor, culegerilor, publicaţiilor periodice continue editate de Academia de Ştiinţe a Moldovei şi institutelor ei, organizaţiile, instituţiile superioare de învăţământ, bibliotecile mari, muzee. Selecţia articolelor se efectuează în baza instrucţiunii "Elaborarea "Cronicii articolelor de revistă" întocmită de Camera Naţională a Cărţii. La sfârşitul fiecărui număr al "Cronicii articolelor de revistă" se anexează lista revistelor şi publicaţiilor seriale continue a căror articole au fost fişate pentru numărul dat şi indexul de nume. Chitoroagă, Valentina. Bibliografia Națională a Moldovei: tendințe actuale în dezvoltare


"Cronica articolelor de gazetă" (periodicitate lunară) include selectiv informaţia despre articole, materiale documentare, opere literare, materiale publicistice şi de critică literară, publicate în paginile gazetelor republicane. Materialele oficiale şi articolele, publicate în ziarele ce apar paralel în limbile română şi rusă ("Ziarul de Gardă", "Comunistul", "Socialiştii", "Vocea Poporului") se descriu în limba română, iar sursele în limba rusă se adaugă "Idem în lb. rusă" la descrierea în limba română. Operele artistice sunt descrise separat. Cu scopul de a evidenţia materialele consacrate evenimentelor importante din viaţa politică, economică şi culturală a republicii, evenimentelor de pe arena internaţională, aniversărilor unor oameni de vază, unor organizaţii ş. a. în cadrul subdiviziunilor pe ramuri sunt introduse rubrici temporare. La sfârşitul fiecărui număr al "Cronicii articolelor de gazetă" se anexează lista gazetelor a căror articole au fost fişate în numărul respectiv şi indexul auxiliar de nume. Chitoroagă, Valentina. Bibliografia Națională a Moldovei: tendințe actuale în dezvoltare


În "Cronica recenziilor" (apare anual, în Nr 12) sunt oglindite recenziile publicate în ziare şi reviste. Descrierea bibliografică e alcătuită din două părţi – în prima parte se descrie lucrarea recenzată, în a doua parte – informaţii referitoare la recenzie. Dacă una şi aceeaşi lucrare are mai multe recenzii, ele se descriu în ordine alfabetică după numele de familie al recenzenţilor, iar dacă acestea lipsesc - după titlurile recenziilor. În fiecare număr al "Cronicii recenziilor" este inclus indexul de nume al autorilor, redactorilor, traducătorilor, recenzenţilor.

Chitoroagă, Valentina. Bibliografia Națională a Moldovei: tendințe actuale în dezvoltare


Indicele "Materiale bibliografice" apare anual (în Nr 12) şi include date despre materialele bibliografice apărute în republică. El cuprinde bibliografii fundamentale, bibliografii pe subiecte, ediţii bibliografice periodice, liste bibliografice, liste şi treceri în revistă bibliografice publicate în cărţi şi reviste, treceri în revistă istoriografice. Indicele nu include: liste de literatură citată din cărţi şi articole, liste de literatură ce nu se referă la tema lucrării descrise, liste de literatură cu mai puţin de 50 titluri, liste în programe şi lucrări metodice, în materiale didactice şi în manuale pentru şcoala de cultură generală, în notele de subsol a cărţilor. În subdiviziuni pe primul loc se află lucrările bibliografice fundamentale, listele de literatură publicate în cărţi, reviste consacrate personalităţilor şi operelor lor, apoi – despărţite prin semnul (------), urmează listele de literatură indicată la sfârşitul cărţilor şi articolelor din reviste. Chitoroagă, Valentina. Bibliografia Națională a Moldovei: tendințe actuale în dezvoltare


"Cronica publicaţiilor de muzică tipărită", care apare anual în Nr 12, include publicaţii ale operelor din folclorul muzical, publicaţii ale operelor de muzică vocală, instrumentală, culegeri mixte de opere de muzică vocală şi instrumentală, publicaţii de opere vocale simfonice şi muzica de scenă, opere complete, publicaţii metodice cu note la disciplinele muzical-istorice şi teoretice, solfegii şi dictări, lucrări muzicale în publicaţii de muzicologie şi metodice muzicale, note muzicale din reviste, culegeri şi publicaţii periodice apărute în Republica Moldova. Cronica este însoţită de indexul auxiliar de nume.

Chitoroagă, Valentina. Bibliografia Națională a Moldovei: tendințe actuale în dezvoltare


În "Cronica publicaţiilor de artă", apare anual (Nr 12), sunt descrise placardele, materialele didactice intuitive, portretele, reproducţiile, albumele, ilustratele prezentate artistic. În cronică nu sunt oglindite: cărţile ilustrate în care predomină textul; cataloage de proiecte a diferitor construcţii, desene tehnice; prospecte de reclamă editate fără plată de organizaţiile cu activitate editorială; buclete şi foi volante cu caractere de reclamă; semne de carte; gazete de perete; cărţi poştale cu timbru şi loc pentru adresă; albume de modă; formulare pentru diplome de onoare. Ca regulă, ediţiile se descriu la titlu, numele pictorului se indică în menţiunea de responsabilitate. Reproducerile, gravurile şi culegerile unui pictor se descriu la numele lui. În descriere este indicată metoda de imprimare. Publicaţiile de artă se sistematizează după schema de clasificare a graficii imprimate, elaborată de Camera Naţională a Cărţii. Chitoroagă, Valentina. Bibliografia Națională a Moldovei: tendințe actuale în dezvoltare


"Cronica Resurselor electronice" iniţiată în ianuarie 2003, apare anual şi include informaţii despre CD-ROM-uri, discuri, imprimate pe suport electronic. Cronica este însoţită de indexul de nume şi de titluri. "Seriale" - fasciculă a "Bibliografiei Naţionale a Moldovei", până în 1993 apărea compartiment în interiorul "Cronicii Presei" cu titlul "Cronica publicaţiilor periodice ale RSSM", având periodicitatea anuală. Din anul 1993 până in 1999 lucrarea a avut întrerupere în ediţie, în 2000 îşi reia apariţia cu titlul menţionat, păstrând periodicitatea anuală. La sfârşitul fiecărui număr al "Bibliografiei Naţionale a Moldovei" se dă cuprinsul în limba română. Cuprinsul e alcătuit conform compartimentelor de bază ale CZU. În Nr 1 a "BNM" compartimentele sunt precedate de prefaţă în limbile română şi engleză. Astăzi "Bibliografia Naţională a Moldovei" încearcă să realizeze o "acomodare" la noile realităţi, a efortului depus la editarea ei pe diferite suporturi, ca sursă indispensabilă activităţii bibliotecilor şi centrelor de informare şi documentare.

Chitoroagă, Valentina. Bibliografia Națională a Moldovei: tendințe actuale în dezvoltare


Valentina CHITOROAGĂ Camera Naţională a Cărţii

bookchaber.md@gmail.com www.bookchamber.md Tel.: (+373) 22 295746 Fax: (+373) 30 55 52 39

Chitoroagă, Valentina. Bibliografia Națională a Moldovei: tendințe actuale în dezvoltare

Bibliografia Naţională a Moldovei; tendinţe actuale în dezvoltare  

Valentina Chitoroagă

Bibliografia Naţională a Moldovei; tendinţe actuale în dezvoltare  

Valentina Chitoroagă

Advertisement