__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

DISTANT SUFFERING XXII2

| i.d. of inequality

catalogus in staat van wording catalog in the making 22/04/2021

www.hansovervliet.com 1


foto omslag | photo front | Stef [ Den HaagNL / The HagueNL | Vredespaleis / The Peace Palace ] – 04/06/’20 foto achterplat | photo back site | Nojan&Anita [ FrankfurtDE | Europese Centrale Bank / European Central Bank ] – 22/07/’20 2


www.hansovervliet.com curiositas@zeelandnet.nl studio address | Dreesstraat 2, Vlissingen 3


Inhoud introductie | W.F.T. van Houtum

werk #1: posters A1 | edities 1 - 4 werk #2: foto‘s van posters in de openbare ruimten sequenties van posters in de openbare ruimten onderdeel van exposities Laat waaien - Laat zien | Goes | werk #3: vlag MEN OF (STREET ART) | Independent Artists | Milaan | Italië Pakje Kunst & Pakje Kunst Museum Tilburg werk #4 & #5 tekst | het panopticum binnenstebuiten mensen mensen&plaatsenISO-code betrokken kunstenaarsinitiatieven overzicht werken in tentoonstellingen DISTANT SUFFERING | het project

colofon 4

Content 04 05 06 09 14

introduction | W.F.T. van Houtum Einführung | W.F.T. van Houtum work #1: posters A1 | editions 1 - 4 work #2: pictures of posters in public spaces sequences of posters in public spaces part of exhibitions Flag display | Goes | work #3: flag MEN OF (STREET ART) | Independent Artists | Milano | Italy Pakje Kunst & Pakje Kunst Museum Tilburg work #4 & #5 text | the panopticum inside out people people&placesISO-code artists' initiatives involved summary works in exhibitions DISTANT SUFFERING | the project

colophon


Introductie In onze geglobaliseerde wereld zijn er tal van politieke tegenstellingen te zien: rijk - arm, wit - zwart, noord zuid, et cetera. Die tegenstelling zie je de afgelopen jaren ook steeds duidelijker uitgedrukt in mobiliteit. Voornamelijk in de westerse wereld heeft het reizen extreme vormen aangenomen met de opkomst van toerisme, en de globalisering van internationaal georiënteerde bedrijven, onderzoekscentra, universiteiten, et cetera. De drijvende kracht achter deze internationalisering, het neoliberalisme, uit zich in een vrij verkeer van mensen, goederen, diensten en informatie, kortom van ongebreidelde mobiliteit. Wanneer we naar die mobiliteit kijken, is de dynamiek daarvan op zijn minst dubbelzinnig. Enerzijds wordt de stroom van (arbeids)migranten afgehouden, terwijl een welvarende, in hoge mate ‘witte’ elite steeds meer vrijheden krijgt. Die vrijheid komt – zoals gezegd - onder andere tot uiting in een wereldwijde toeristische industrie waar deze elite gebruik van maakt. Dit toerisme vernietigt de sociale structuren van oorden die zich in bijzondere aandacht van toeristen mogen verheugen. Toerisme vervuilt en maakt dingen kapot. Toerisme vernietigt precies dat waardoor het wordt aangetrokken aldus de Nederlandse schrijver Ilja Leonard Pfeijffer.

5

Ook globalisering van multinationals vereist extreme mobiliteit van mensen en goederen. Dat geldt ook voor de internationalisering van universiteiten die een studentenelite een gedeeltelijke buitenlandse opleiding en werkervaring aanbieden. Zo nemen ze een voorsprong op de internationale arbeidsmarkt. Deze mobiliteit staat in schril contrast met de noodzakelijke vlucht voor oorlog en armoede van migranten. Voor hen is er geen warm welkom, zoals de westerse mens wel overal te wachten staat. Geen infrastructuur waarbinnen zij zich veilig voelen, geen belastingvoordelen, maar talloze gevaren en ontberingen en uitzichtloze toelatingscriteria. Hun mobiliteit wordt zoveel mogelijk aan banden gelegd, en in termen van ‘opvang in de regio’ aan ons verkocht. Terwijl de werkelijkheid zich uit in mensonterende vluchtelingenkampen. Mobiliteit, kortom, is op dit moment één van de meest duidelijke voorbeelden van privilege. De poster toont een van de weinige overeenkomsten tussen deze verschillende reizigers, namelijk hun bagage. Het schrijnende verschil zit in de inhoud van deze koffers, tassen, en rugzakken. mei 2020 | W.F.T. van Houtum


Introduction

6

In our globalized world, there are many political contradictions: rich - poor, white - black, north - south, et cetera. In recent years you have also seen this contradiction increasingly clearly expressed in mobility. Especially in the western world, travelling has taken extreme forms with the rise of tourism, and the globalization of internationally oriented companies, research centers, universities, et cetera. The driving force behind this internationalization, neoliberalism, is expressed in the free movement of people, goods, services and information, in short of unrestrained mobility. When study that mobility, its dynamics are at least ambiguous. On the one hand, the flow of (labor) migrants is being held back, while a prosperous, highly 'white' elite is getting more and more freedoms. As stated, this freedom is reflected, for example, in a global tourism industry used by this elite. This tourism destroys the social structures of places that enjoy the special attention of tourists. Tourism pollutes and destroys things. Tourism destroys exactly what attracts it, says the Dutch novelist Ilja Leonard Pfeijffer. Globalization of multinationals also requires extreme mobility of people and goods. This also applies to the internationalization of universities that offer a student elite par-tial foreign education and work experience. In this way they take a lead on the international labor market.

elite partial foreign education and work experience. In this way they take a lead on the international labor market. This mobility contrasts sharply with the necessary escape from war and poverty of migrants. There is no warm welcome for them, as western people can expect everywhere. No infrastructure in which they feel safe, no tax benefits, but countless dangers and hardships and hopeless admission criteria. Their mobility is restricted as much as possible and sold to us in terms of 'reception in the region'. While reality expresses itself in degrading refugee camps. In short, mobility is currently one of the clearest examples of privilege. The poster shows one of the few similarities between these different travellers, namely their luggage. The poignant difference is in the contents of these suitcases, bags and backpacks.

May 2020 | W.F.T. van Houtum


Einführung In unserer globalisierten Welt gibt es viele politische Widersprüche: reich - arm, weiß - schwarz, Nord - Süd usw. In den letzten Jahren hat sich dieser Widerspruch auch in der Mobilität immer deutlicher bemerkbar gemacht. Insbesondere in der westlichen Welt hat das Reisen mit dem Aufstieg des Tourismus und der Globalisierung international ausgerichteter Unternehmen, Forschungszentren, Universitäten usw. extreme Formen angenommen. Die treibende Kraft hinter dieser Internationalisierung, der Neoliberalismus, drückt sich im freien Verkehr von Menschen, Gütern, Dienstleistungen und Informationen aus, abgesehen von uneingeschränkter Mobilität. Wenn wir uns diese Mobilität näher ansehen, ist ihre Dynamik jedoch zumindest nicht eindeutig. Einerseits wird der Zustrom von (Arbeits-) Migranten zurückgehalten, während eine wohl-habende, weit überwiegend „weiße“ Elite immer mehr Freiheiten erhält. Wie bereits erwähnt, spiegelt sich diese Freiheit beispielsweise in einer globalen Tourismusbranche wider, die von dieser Elite genutzt wird. Dieser Tourismus zerstört die sozialen Strukturen von Orten, die die besondere Aufmerksamkeit von Touristen genießen. Der Tourismus verschmutzt und zerstört Dinge. Der Tourismus zerstört genau das, was ihn anzieht, sagt der niederländische Schriftsteller Ilja Leonard Pfeijffer. Die Globalisierung multinationaler Unternehmen erfordert auch eine extreme Mobilität von Menschen 7

dert auch eine extreme Mobilität von Menschen und Gütern. Dies gilt auch für die Internationalisierung von Universitäten, die einer Elite von Studierenden eine teilweise ausländische Ausbildung und Berufserfahrung bieten. Auf diese Weise übernehmen sie eine Führungsrolle auf dem internationalen Arbeitsmarkt. Diese Mobilität steht in starkem Kontrast zu der notwendigen Flucht vor Krieg und Armut von Migranten. Den herzlichen Empfang, den die westlichen Menschen überall erwarten können, gibt es für sie nicht. Keine Infrastruktur, in der sie sich sicher fühlen, keine Steuervorteile, sondern unzählige Gefahren, Nöte und hoffnungslose Zugangskriterien. Ihre Mobilität ist so weit wie möglich eingeschränkt und wird uns im Sinne eines „Empfangs in der Region“ verkauft. Derweil drückt sich die Realität in erniedrigenden Flüchtlingslagern aus. Kurz gesagt, Mobilität ist derzeit eines der deutlichsten Beispiele für Privilegien. Das Poster zeigt jedoch eine der wenigen Ähnlichkeiten zwischen diesen verschiedenen Reisenden, nämlich ihr Gepäck. Der entscheiden-de Unterschied besteht im Inhalt dieser Koffer, Taschen und Ruck-säcke.

Mai 2020 | W.F.T. van Houtum


©Henk Deleu | April 2020 grens België / Frankrijk | border Belgium / France [ Poperinge ] 8


DISTANT SUFFERING XXII | i.d. van ongelijkheid

kleurenposter A1 [ 59,4 x 84 cm. ] op 135 gr. MC paper met parafernalia van ‘mobility’ qr-code met link naar de hoofdtekst in het Nederlands, Engels en Duits in deze catalogus 9

DISTANT SUFFERING XXII | i.d. of inequality

full colour poster A1 [ 59,4 x 84 cm. ] on 135 gr. MC paper with parafernalia on ‘mobility’ qr-code linking to the main text in Dutch, English and German in this catalog


Eerste editie | 1 - 50 First edition | 1 - 50 10


Tweede editie | 51 - 100 Second edition 11


Derde editie | 101 - 150 Third edition | 101 - 150 12


Vierde editie | 150 - 200 Fourth edition | 150 - 200 13


\

werk #2 - posters in openbare ruimten | work #2 - posters in public spaces 14


MiddelburgNL | 16/05/’20 15

VlissingenNL | 20/05/’20


TilburgNL | 24/05/’20 16

EdinburghSCH | 26/05/’20


Den HelderNL | 27/05/’20 17

SkopjeMK | 01/06/’20


WarenburgNL | 31/05/’20 [ txt: Art that you remember ] 18

SchottheideDE | 01/06/’20


DE NL Schottheide | 01/06/’20 Breda | WITTE ROOK | 01/06/’20

19

SkopjeMKB || 01/06/’20 Oostende 03/06/’20


Den HaagNL [ The Hague ] | 04/06/’20 20

Sint KruisB | 08/06/’20


NL | 24/05/’20 SkopjeMK Middelburg | 08/06/’20

21


AssebroekB | 09/06/’20 22

AntwerpenB | 10/06/’20


The HagueNL | Binnenhof-Ridderzaal | ©Photo Rober Goddyn | 11/06/’20 23

AssebroekB | 12/06/’20


RotterdamNL | 18/06/’20 24

BruggeB | 19/06/’20


EindhovenNL | 15/06/’20 25


VlissingenNL | 20/06/’20 26

LeuvenB | 20/06/’20


Larrés (Huesca)ESP | 18/06/’20 27

MadridESP | 26/06/’20


MiddelburgNL | de Roofprintpers | 26/06/’20 28

RotterdamNL | 27/06/’20


GoesNL | 28/06/’20 29

OuwerkerkNL | Watersnoodmuseum / Flood Museum | 28/06/’20


Ceska SkaliceTN | Luxfer Open Space | 01/07/’20 30


GazaPS | 03/07 & 04/07/’20 31


32

GazaPS | 03/07 & 04/07/’20

Millingen aan de RijnNL | 06/07/’20


33

BruggeB | artwork Jan Verhaeghe | 07/07/’20

ZwolleNL | 12/07/’20


34

BruggeB | 12/07/’20

LitomyšlTN | 12/07/’20


35

TrenčínSK | 12/07/’20

BrnoTN | 12/07/’20


36

BrnoTN | 12/07/’20


37

PragueTN | 13/07/’20


38

WemeldingeNL | 20/07/’20

West KappelleNL | zeedijk [ sea dike ] | 20/07/’20


39

FrankfurtDE | 22/07/’20


40

RotterdamNL | bibliotheek [ library ] | 24/07/’20

MenatFR | 26/07/’20


41

LiseuilFR | 26/07/’20

Viaduc des FadesFR | 26/07/’20


42

Sauret BesserveFR | 26/07/’20

LiseuilFR | 26/07/’20


43

ClamecyFR | 22/07/’20

AgersøDK | 27/07/’20


Klik hier voor de video van de performance van Jörn & Dorte Burmester Wium. Click here for the video of the performance by Jörn & Dorte Burmester Wium.

44

AgersøDK | 27/07/’20


45

AmsterdamNL | 29/07/’20


BremenDE | 29/07/’20 46


47

VeniceÏT | 29/07/’20


48

AachenDE | 29/07/’20


49

NorrköpingSE | 02/08/’20 | 22/07/’20

BeirutLB | 02/08/’20 | 22/07/’20


50

NijmegenNL | 05/08/’20 | 22/07/’20

Saint Éloy-les-MinesFR | 06/08/’20 | 22/07/’20


51

BreskensNL | ferry | 06/08/’20 | 22/07/’20


52

GroningenNL | 07/08/’20 | 22/07/’20

OosterscheldeNL / Goese Sas | 12/08/’20 | 22/07/’20


53

KralendijkBES | 16/08/’20 2/07/’20


54

RotterdamNL | 20/08/’20 | 22/07/’20

KarachiPK | 21/08/’20 | 22/07/’20


55

RotterdamNL | 23/08/’20 | 22/07/’20


56

DublinIE | 23/08/’20 | 22/07/’20


57

Huachang bus station, Huli Avenue, Huli District, Xiamen City, Fujian Province CH | 23/08/’20


58

ChongqingCN | 28/08/’20 | 22/07/’20


59

RotterdamNL | 30/08/’20


60

VlissingenNL | 31/08/’20 | 22/07/’20

MiddelburgNL | 01/09/’20 | 28/08/’20 | 22/07/’20


61

ÅfarnesNO | 13/09/’20 | 22/07/’20


62

BerlinDE | Rathaus Schöneberg | 14/09/’20 | 22/07/’20

BerlinDE | just off Kurfürstendamm | 14/09/’20 | 22/07/’20


63

WarsawPL | 16/09/’20

LuxembourgLU | 24/09/’20


64

MetzFR | 25/09/’20

StrasbourgFR | 26/09/’20


65

SélestadFR | 27/09/’20

ColmarFR | 27/09/’20


66

ZürichCH | 28/09/’20

BaselCH | 29/09/’20


67

BaselCH | 30/09/’20

LuzernCH | 01/10/’20


68

Busto Garolfo / MilanoIT | 02/10/’20

Boat KielDE - KopenhagenDK | came in on 03/10/’20


69

KopenhagenDK | came in on 03/10/’20

RingebuNO | came in on 03/10/’20


70

MilanoIT | 03/10/’20

Trollstigen near AndalsnesNO | 03/10/’20


71

Busto ArsizioIT | 04/10/’20

GenoaIT | 05/10/’20 03/10/’20


72

BeauneFR | 06/10/’20

SantenayFR | 07/10/’20


73

ÅfarnesNO | 09/10/’20

Dakar | Île de GoréeSN | 24/10/’20


74

NairobiKE [ Ngomongo ] | 02/11/’20


75

MallorcaSP | Espai St. Marc | 11/11/’20

WienAT | hinterland | 23/11’20


76

WienAT | Kulturdrogerie | 26/11/’20


77

KasselDE | no institute | 29/11/’20


78

VilniusLT | VITRINA&Bench | 29/11/’20


79

HelsinkiFI | Forum Box | 02/12/’20

MwanzaTZ | 03/12/’20


80

GeelongAU | Geelong Fine Art Gallery | 26/12/’20


81

Veliko TurnovoBG | Heerz Tooya | 27/12/’20

Quebec CA | Circulaire132 | 09/01/’21


82

AntwerpBE | linkeroever | 24/01/’21

OdzaciRS | Multimedial Art Studio | 24/01/’21


83

LeidenNL [ my place of birth ] 25/01/’21

BergenNO | 27/01/’21


84

LisbonPT | 27/01/’21

BergenNO | 04/02/’21


85

VlissingenNL | studio complex Kipvis / my studio | 04/02/’21

TallinnEE | Galerii Metropol | 12/02/’21


86

GothenborgSE | Galleri 54 | 14/02/’21

MiddelburgNL | 14/02/’21


87

LeidenNL | museum of ethnology | 14/02/’21

AarhusDK | Juxtapose Art Fair | 18/02/’21


88

BruggeBE | 18/02/’21

TokyoJP | Masako Ito Design | 23/02/’21


89

BarcelonaCAT | 25/02/’21


90

VlissingenNL | decreet / concreet | 27/02/’21

OdenseDK | M100 | 06/03/’21


91

OdenseDK | M100 | 06/03/’21

MiddelburgNL | verkiezingen / elections | 14/03/’21


92

PortoPT | Gallery Emerenciano Rodrigues | 15/03/’21

KyivUA | HLEBZAWOD | 20/03/’21


93

AndrosGR | Artisan Art Is A Need / Andros Artisans | 11/04/’21

KozaniGR | Annita Koutsonanou Architecture Studio | 11/04/’20


94

KozaniGR | Annita Koutsonanou Architecture Studio | 11/04/’20

TokyoJP | Tokyo Tower | 15/04/’21


95

TokyoJP | Sakura [ cherry ] blossom trees / Toyama Park | 15/04/’21

TokyoJP | The Sakura [ Cherry Blossom ] Trees | 15/04/’21


96

AndrosGR | Artisan Art Is A Need / Andros Artisans | 11/04/’21

AndrosGR | Artisan Art Is A Need / Andros Artisans | 11/04/’21


97

AndrosGR | Artisan Art Is A Need / Andros Artisans | 11/04/’21

AndrosGR | Artisan Art Is A Need / Andros Artisans | 11/04/’21


98


99

sequenties in de openbare ruimten

sequences in public spaces

Sommige mensen maakten meerdere foto’s van hun openbare ruimten. Dat leverde intieme fotoseries op van plekken die voor die mensen zèlf van waarde zijn: plekken die deel uitmaken van hun dagelijkse leven.

Some people took multiple photos of their public spaces. This resulted in intimate photo series of places that are of value to those people themselves: places that are part of their daily life.


MiddelburgNL | 16/05/’20 100


VlissingenNL | 20/05/’20 101


SkopjeMK | 01/06/’20 102


The HagueNL | 11/06/’20 | ©Photo Rober Goddyn 103


The HagueNL | 11/06/’20 | ©Photo Rober Goddyn 104


The HagueNL | 11/06/’20 | ©Photo Rober Goddyn 105


RotterdamNL | 18/06/’20 106


LeuvenB | 20/06/’20 107


Larrés (Huesca)ESP | 18/06/’20 108

MadridESP | 26/06/’20


GazaPS | 03/07 & 04/07/’20 109


BruggeB [ artworks Jan Verhaeghe ] 07/07/’20 110


AmsterdamNL | 29/07/’20 111


VeniceÏT | 29/07/’20 112


113

GroningenNL | 07/08/’20 | 22/07/’20


114

DublinIE | 23/08/’20 | 22/07/’20


115

VlissingenNL | 31/08/’20 | 22/07/’20


116

BerlinDE | just off Kurfürstendamm | 14/09/’20 | 22/07/’20

Dakar | Île de GoréeSN | 28/10/’20


Dakar | Île de GoréeSN | 28/10/’20 117


TokyoJP | Masako Ito Design | 23/02/’21 118


TokyoJP | Masako Ito Design | 23/02/’21 119


TokyoJP | Masako Ito Design | 23/02/’21 120


KyivUA | HLEBZAWOD | 20/03/’21 121


KyivUA | HLEBZAWOD | 20/03/’21 122


KozaniGR | Annita Koutsonanou Architecture Studio | 11/04/’20 123


KozaniGR | Annita Koutsonanou Architecture Studio | 11/04/’20 124


ΘΡΙΛΕΡ means thriller or horror movie [due to the Corona economical failures]

KozaniGR | Annita Koutsonanou Architecture Studio | 11/04/’20 125


TokyoJP | The Sakura [ Cherry Blossom ] Trees | 15/04/’21 126


127


DISTANT SUFFERING XXII3 | i.d. of inequality

werk #3 - vlag in Goes | work #3 - flag in Goes 128


vlag / flag I.D. OF INEQUALITY | Mosselbank 4 - Goes Werkloze vlaggenmasten vullen zich met vlaggen van kunstenaars. Plaats: Mosselbank 4 aan het Goese Meer, Goes. Een project van Iris v’t Bos / #Loods32. Werk Vlag van 90 grs. polyester dundoek, 150 x 225 cm, met print van een zg. turkentas, print van qr-code en titel werk. Geïnstalleerd op 1 juli 2020. 129

Unemployed flagpoles fill with flags of artists. Spot: Mosselbank 4 at the Goese Lake, Goes. A project by Iris v’t Bos / #Loods32 Work Polyester flag flag 90 gsm, 150 x 225 cm, with a print of a so-called turkey bag, print of qr code and title of the work. Installed on July 1, 2020

.


July 1st | Fam. Virginie&Jan Gmelich Meijlingt van Dooren | GoesNL 130


August 4 2020

presentatie Wandelkerk / Abdijcomplex | MiddelburgNL – 76 A4 prints presentation Wandelkerk / Abby Complex | MiddelburgNL– 76 A4 prints 02/07/2020 – 02/09/2020 131


04/07/’20

presentatie catalogus in wording | presentation catalog in the making zomerboekwinkel - summer bookstore | de roofprint pers Leni van den Berge | MiddelburgNL 5/07/2020 – 31/08/2020 132

01/09/’20


Zomerzondagen bij de roofprint pers in Middelburg. De muziek achter de boeken. | 23/08/’20 In what language? (the dwelling plane of the noises) Welke taal moet ik spreken als ik al gehoord ben voor ik zelfs maar gesproken heb? Het project van Hans Overvliet ‘i.d. van ongelijkheid’ gaat over (on)mogelijkheid & (on)recht in mobiliteit. Hij vond daarbij muziek van Vijay Iyer en Mike Ladd: In what language?, misschien wel de ‘music for airports’ van nu. Pianiste Tomoko Mukaiyama heeft een ‘plane dwelling’ tussen Amsterdam en Tokyo. Met geluid van Nederlandse en Japanse componisten. En wie weet wat er verder langs komt. leni van den berge

133

Summer Sundays at the roofprint pers in Middelburg. The music behind the books. | 23/08/’20 In what language? (the dwelling plane of the noises) What language should I speak if I have been heard before I have even spoken? The Hans Overvliet project "i.d. of inequality "is about (im)possibility & (in)justice in mobility. He found music by Vijay Iyer and Mike Ladd: In what language? Perhaps the contemporary "music for airports". Pianist Tomoko Mukaiyama has a "plane dwelling" between Amsterdam and Tokyo. With the sound from Dutch and Japanese composers. And who knows what will come along.

leni van den berge


CURATORIAL COMMITTEE Dr. Valerio Villoresi – President of Mellone Foundation Museo Dario Mellone Dr. Manuel Zoia – President of Independent Artists, Art Project Manager Dr. Martina Buttiglieri - Art Historian and Curator Assistant

134


135


Opening on 04/10/’2020 136


Opening 04/10/’20 photo’s Manuel Zoia Martina Buttiglieri 137


1 – 20 + 2 A.P.

DISTANT SUFFERING XXII4 | i.d. of inequality werk # 4 - bijdrage aan / work #4 - contribution to Pakje Kunst | Vlissingen / Terneuzen / Goes 2 delen 83 x 55 x 5 mm; in een hoek te plakken. Fotoprint op foam 5 mm met beelden van de parafernalia van 'mobiliteit', de A-1 poster i.d. of inequality, titel / website, QR code met link naar de catalogus in wording. 2 parts 83 x 55 x 5 mm; glue into an angle. Photo print on foam 5 mm with images of the paraphernalia of 'mobility', the A-1 poster i.d. or inequality, title / website, QR code with link to the catalog in the making. 138


ware grootte | true size voor & achter / front & back

DISTANT SUFFERING XXII5 | i.d. of inequality werk # 5 | work #5 – opgenomen in - included in Pakje Kunst Museum / Tilburg Klik hier voor een fijne video [ Dutch ]. Dank aan / thanks to Ro-Nalt Schrauwen. 50 x 50 x 5 mm; fotoprint met beeld van hetUNICEF-rugzakje van één van de slachtoffers van de aanslag door de door Saudi-Arabië geleide coalitie op een bus in Dahyan, Provincie Sa’dah, Yemen; QR-code met link naar de catalogus in wording. 50 x 50 x 5 mm; photo print with an image of the small UNICEF backpack of one of the victims of the attack by the Saudi-led coalition on a bus in Dahyan, Sa’dah Province, Yemen; QR code with link to the catalog in the making. 139

het midden van elke poster the center of each poster

www.hansovervliet.com

distant suffering XXI5 i.d. of inequality


140


het panopticum binnenstebuiten | the panopticum inside out 141


Het panopticum binnenstebuiten In 1791 presenteerde de Engelse filosoof Jeremy Bentham zijn oplossing voor de ideale gevangenis. Hij ontwierp een rond gebouw dat bestaat uit een centrale hal met daaromheen ringen van cellen op verschillende verdiepingen geconstrueerd. Elke cel heeft twee ramen: één naar buiten en één op de centrale hal gericht. Eén opzichter in de hal volstaat om alle bewoners [ m/v/x/ ] te bewaken, te kennen en te beheersen. Bentham noemde dit principe het panopticum; afgeleid van het Griekse ‘alziende’. De uitgangspunten van het panopticum: individualisering - één cel, één bewoner, iedereen is altijd overal volledig zichtbaar, de bewaker kan de celbewoners zien, maar zij hem niet, zij weten zijn aanwezigheid alleen maar. Kostbare, permanente bewaking verandert in goedkope disciplinering en repressie maakt plaats voor ‘vrijwillige’ onderwerping. Het panopticum kan voor veel instituties worden ingezet: als gevangenis, als school, werkplaats of hospitaal. Bentham benadrukt dat in het panopticum, het alziende gebouw, macht en kennis samengaan. Doelen: controleren, disciplineren, bewaken, bestuderen, vergelijken, verbeteren enz.

142

Dit was een nieuw type bewaking / inspectie dat de verbeelding meer beïnvloedde dan de zintuigen. Het alwetende oog van de bewaker betekende dat gevangenen, in plaats van fysiek gestraft te worden (de zintuigen aantastend), alleen gecontroleerd werden door zichtbaar te zijn (de verbeelding beïnvloedend). Michel Foucault omschreef dit ontwerp als een dispositief, de architectonische uitdrukking van een meer algemeen machtsmechanisme waarin de 'abnormalen' - of het nu melaatenkel welzijn is onschuldig aan de ellende van de ander. 3

tief*, de architectonische uitdrukking van een meer algemeen machtsmechanisme waarin de 'abnormalen' - of het nu melaatsen, gekken, criminelen of daklozen zijn - het onderwerp van controle worden.1 In deze tijden zou je daar ‘vluchtelingen’, ‘terroristen’, enz. aan toe kunnen voegen. In onze huidige geglobaliseerde informatiemaatschappij wordt door middel van een zeer uitgebreide database van welhaast iedereen op de wijze van het panopticum naar ons ‘gekeken’.2 Niets dat op een deel van de planeet gebeurt, kan daardoor in een ‘buitenwereld’ blijven. Geen terra nulla, geen blanco plekken op de mentale kaart, geen onbekende, laat staan onkenbare landen en volkeren. De wereld heeft niet langer een buitenkant waar problemen kunnen worden weggelaten of achtergelaten. Wat er op één plek in de wereld gebeurt, heeft elders invloed op hoe andere mensen leven, hopen of verwachten te leven. Geen enkel welzijn is onschuldig aan de ellende van de ander. 3 Elke dag worden er nieuwe beveiligingsmethoden ontwikkeld en ingevoerd. Het belang van paspoorten en identiteitspapieren, reisvergunningen (uitnodigingen) en visa neemt toe. De monitoring van individuen verschuift van gelokaliseerde, persoonlijke ontmoetingen met b.v. douaneambtenaren aan de grens naar een identificatietechnologie die op afstand kan plaatsvinden en in een elektronische database wordt vergaard en bewaard. Zo verandert bijvoorbeeld het systeem van het controleren van groepen (arbeids)migranten door de snel ‘verbeterende’ digitale technieken gestaag in een proactieve selectie en uiteindelijk in uitsluiting. Globalisering verdeelt zoveel als het verenigt; het


Zo verandert bijvoorbeeld het systeem van het controleren van groepen (arbeids)migranten door de snel ‘verbeterende’ digitale technieken gestaag in een proactieve selectie en uiteindelijk in uitsluiting. Globalisering verdeelt zoveel als het verenigt; het verdeelt terwijl het zich verenigt, merkt Zygmunt Bauman in het voorwoord van zijn boek Globalisation: The Human Consequences op. Voor een welvarende, overwegend ‘witte’ elite maakt het reizen naar verre oorden eenvoudigweg deel uit van hun ‘goede leven’. Zij zien het als een primair recht. Bucket lists van mustsee bestemmingen, liefst voorzien van zoveel mogelijk selfies als visueel bewijs. Een totaal ander gebruik van de d-base dus. De historicus Mark Poster noemde de elektronische database een bijgewerkte cyberversie van het Panopticum.4 Maar in tegenstelling tot het panopticum, dat ervoor zorgt dat niemand uit de bewaakte ruimte kan ontsnappen, is de primaire functie van de d-base ervoor te zorgen dat niemand er onder twijfelachtige argumenten binnenkomt. Zo wordt de d-base een instrument van selectie, scheiding en uitsluiting. Het houdt de globale elite ‘onderweg’ en houdt de lokale bevolking letterlijk op hun plaats. Vanwege dié strategie - selectie, scheiding en uitsluiting - kan de d-base echter niet worden omschreven als een panopticum. In de woorden van Didier Bigo in zijn Globalised (in)Security, is dit dus geen panopticum dat is getransponeerd naar een wereldwijd niveau, maar een Ban-opticum. De term 'ban' verwijst zowel naar uitsluiting als naar de bevoegdheid van professionele politici om de wet op te schorten. 143

zowel naar uitsluiting als naar de bevoegdheid van professionele politici om de wet op te schorten. Het Ban-opticum heeft tot doel om van een bepaalde, maar zeer grote groep mensen, een elite uitgezonderd, het actief ontnemen van hun mobiliteit; één van de regels in de machtsongelijkheid in de neoliberale ideologie van globalisering.

* (sociaal apparaat) dat manieren van kijken, spreken, macht uitoefenen en subjectiviteiten genereert, verzamelt en voortbrengt 1. Michel Foucault, Discipline, Toezicht en Straf. De geboorte van de gevangenis, Historische uitgeverij, Groningen, 1997. 2. Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, Public Affairs, Hachette Book Group, 2019 3. Zygmunt Bauman, Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty (Cambridge: Polity Press, 2007) 4. M. Poster, ‘Database As Discourse, Or Electronic Interpellations’, in: Bauman, Globalization: The Human Consequences, Columbia University Press, 1998


The panopticum inside out In 1791, Jeremy Bentham presented his solution to the ideal prison. He designed a round-shaped building that consists of a central hall surrounded by rings of cells, constructed on different floors. Each cell has two windows: one facing the outside and one facing the central hall. One supervisor in the hall is sufficient to monitor, know and control all residents. Bentham called this principle the panopticum; derived from the Greek "all-seeing". The basic principles of the panopticum: individualisation - one cell, one resident, everyone is always everywhere fully visible, the guard can see the cell occupants, but they do not see him, they only know his presence. Costly permanent surveillance turns into cheap disciplining and repression gives way to "voluntary" submission. The panopticum, the all-seeing building, can be used for many institutions: as a prison, a school, a workplace or a hospital. Bentham emphasizes that power and knowledge go hand in hand in the panopticum. Goals: checking, disciplining, monitoring, studying, comparing, improving, etc.

144

This was a totally new type of surveillance / inspection that affected the imagination more than the senses. The guard’s omniscient eye meant that instead of being physically punished (affecting the senses), prisoners were controlled only by being visible (influencing the imagination). Michel Foucault described this design as a dispositive*, the architectural expression of a more general mechanism of power in which the 'abnormal' - be it lepers, madmen, criminals or homeless - becomes the subject of control. 1 In these times one could add ‘fugitives’, ‘terrorists’, etc.

it lepers, madmen, criminals or homeless - becomes the subject of control. 1 In these times one could add ‘fugitives’, ‘terrorists’, etc. In our current globalized information society, a very extensive database of almost everyone "looks at" us in the panopticum way. 2 Nothing that happens on any part of the planet can therefore remain in an "outside world". No terra nulla, no blank spots on the mental map, no unknown, let alone unknowable countries and peoples. The world no longer has an exterior where problems can be left out or left behind. What happens in one place in the world affects how elsewhere other people live, hope or expect to live. No well-being is innocent of the other's misery. 3 New security methods are developed and introduced every day. The importance of passports and identity papers, travel permits (invitations) and visas is increasing. The monitoring of individuals shifts from localized, personal encounters with e.g. customs officials at the border to a remote identification technology that is collected and stored in an electronic data-base. The system of controlling groups of (labor)migrants for example, is steadily changing into proactive selection and ultimo exclusion due to the rapidly ‘improving’ digital techniques. Globalization divides as much as it unites; it divides as it unites, Zygmunt Bauman notes in the preface to his book Globalization: The Human Consequences.


For an affluent highly 'white' elite, traveling to faraway places is simply part of their "good life." They see it as a primary right. Bucket lists of must-see destinations, preferably illustrated with as many selfies as possible as visual evidence. A completely different use of the d-base. Historian Mark Poster called the electronic database an updated cyber version of the panopticum. 4 But unlike the panopticum, which ensures that no one can escape from the monitored area, the primary function of the d-base is to ensure that no one enters under questionable pretences. In that way the d-base becomes an instrument of selection, separation and exclusion. It keeps the global elite "on the move" and literally keeps the locals in place. However, because of that strategy - selection, separation and exclusion - the d-base cannot be described as a panopticum. In the words of Didier Bigo in his Globalized (in) Security, this is therefore not a panopticum that has been transposed to a global level, but a Ban-opticum. The term 'ban' refers to both exclusion and the power of professional politicians to suspend the law. The Ban-opticum aims to actively deprive their mobility of a certain, but very large group of people, excluding an elite; one of the rules of power inequality in the neoliberal ideology of globalization.

145

* (social apparatus) that gathers and produces ways of seeing, speaking, exercising power, and generating subjectivities 1. Michel Foucault, Discipline, Toezicht en Straf. De geboorte van de gevangenis, [ Discipline, Surveillance and Punishment. The birth of the prison ], Historische uitgeverij, Groningen, 1997. 2. Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, Public Affairs, Hachette Book Group, 2019 3. Zygmunt Bauman, Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty (Cambridge: Polity Press, 2007) 4. M. Poster, ‘Database As Discourse, Or Electronic Interpellations’, in: Bauman, Globalization: The Human Consequences, Columbia University Press, 1998


‘work’music: vijay iyer & mike ladd: in what language? [ thanks g. ]

DISTANT SUFFERING XXII | i.d. of inequality / mensen | people 146


147


148


149


150


St. Petersburg | back to sender

Ukraine | back to sender

Bergen | back to sender

151


152


Hamburg | back to sender

153


154


DISTANT SUFFERING XXII | i.d. of inequality / mensen&plaatsen | people& placesISO-code 155


People&PlacesISO-code arrived | gearriveerd MiddelburgNL | Hans&Willy VlissingenNL | Dani&Lieke TilburgNL | Riet&Jan-Willem EdinburghSCH | Frederick Den HelderNL | Margo&Abe SkopjeMK | Arta&Jana WarenburgNL | Hans&Willy SchottheideDE | Hans&Willy BredaNL | Witte Rook | Kyki OostendeB | Ginette Den HaagNL | Stef Sint KruisB | Yves MiddelburgNL | Hans AssebroekB | Jean AntwerpenB | Jen&Frie Den HaagNL | Ingrid&Robert AssebroekB | Hans&Birgitte EindhovenNL | Stef RotterdamNL | Hans&Willy BruggeB | Mieke&Frank&Do VlissingenNL | leon LeuvenB | Alina&Ruben Larrés (Huesca)ESP|Lola&Paco M’burgNL | roofprint pers | Leni MadridESP | Mária 156

GoesNL | Ingrid RotterdamNL | Reinier OuwerkerkNL | Ingrid GoesNL | #Loods32 | Iris Ceska SkaliceTN | Roman&Kate Galerie Luxfer Middelburg NL [Abbey] | Johan GazaPS | Mahmoud Millingen aan de RijnNL | Niki BruggeB | Jan BruggeB | Amber BruggeB | Dominique ZwolleNL | Peter&Anne BruggeB | Nicky, Liliane&Chris BrnoSK | Marek | RAFANI Artist-group Rafani PrahaTN | Artist-group Rafani LitomyšlTN | Artist-group Rafani TrenčínSK | Artist-group Rafani WemeldingeNL | Lily West KappelleNL | Hans&Willy FrankfurtDE | Nojan&Anita RotterdamNL | Tonio MenatFR | Jan&Arthur LisseuilFR | Jan&Arthur

Viaduc des FadesFR | Jan&Arthur Saurret BeserveFR | Jan&Arthur ClamecyFR | Jan&Arthur AgersøDK | Jörn&Dorte&Sille Nor AmsterdamNL | Giel BremenDE | Anne&Rezan VeniceIT | Annechien&Mattia AkenDE | Dani NorrköpingSE | Ruben&Saleh BeirutLB | Alina&Nicola NijmegenNL | Jac. Saint Éloy-les-MinesFR | Jan BreskensNL | Hans&Willy GroningenNL | Ingeborg Oosterschelde / Goese SasNL | Iris KralendijkBES | Anne-Marie RotterdamNL | Niki KarachiPK | Mehreen RotterdamNL | Ruben DublinIE | Néstor FujianCN | Zhuona ChongqingCN | Shan RotterdamNL | Zoë VlissingenNL | Ko MiddelburgNL | Leni

ÅfarnesNO | Liselotte BerlinDE | Rachele&Frederick WarsawPL | Dani LuxembourgLU | Willy&Hans MetzFR | Willy&Hans StrasbourgFR | Willy&Hans ColmarFR | Willy&Hans SélestadFR | Willy&Hans ZürichCH | Willy&Hans BaselCH | Willy&Hans BaselCH | Willy&Hans LuzernCH | Willy&Hans Busto Garolfo / MilanoIT Martina&Manuel INDEPENDENT ARTISTS

Boat KielDE - KopenhagenDK Yolanda&Harrie KopenhagenDK | Yolanda&Harrie NO Oslo | Yolanda&Harrie RingebuNO | Yolanda&Harrie MilanoIT | Willy&Hans Trollstigen near AndalsnesNO Yolanda&Harrie Busto ArsizioIT | Willy&Hans


People&PlacesISO-code arrived | gearriveerd GenoaIT | Willy BeauneFR | Willy&Hans SantenayFR | Willy&Hans ÅfarnesNO | Yolanda&Harrie Dakar/ Île de GoréeSN | Hamath NairobiKE | Jochem MallorcaSP | Marcos / Espai St.Marc WienAT | Gudrun / hinterland WienAT | Markus / Kulturdrogerie KasselDE | Jürgen O. / no institute VilniusLT | Dainius / VITRINA&Bench HelsinkiFI | Kamilla&Mirva Forum Box MwanzaTZ | Alma&Kiran GeelongAU | David / Fluxux Study Veliko TurnovoBG Lars&Denitsa / Heerz Tooya Quebec CA | Rejean Field Study International AntwerpBE | Pierre / Linkeroever OdzaciRS | Nenad / M.A.S. LeidenNL | Karl BergenNO | Charlotte LisbonPT | Katie BergenNO | Charlotte 157

VlissingenNL | Jorieke / Kipvis TallinnEE | Kaarel / Galerii Metropol MiddelburgNL | Hans&Willy GothenborgSE | Anders / Galleri 54 LeidenNL | Romee AarhusDK | Sasha Juxtapose Art Fair BruggeBE | Sylvia VlissingenNL | Ramon decreet/concreet JP Tokyo | Masako Masako Ito Design BarcelonaCAT | Arnau OdenseDK | Mikkel / M100 MiddelburgNL | Hans&Willy PortoPT | Emerenciano KyivUA | Oleg&Olga / HLEBZAWOD AndrosGR | Artisan Art Is A Need Aristea Gravou KozaniGR | Annita Koutsonanou Architecture Studio JP Tokyo | Michiyo Nishikubo

onderweg met de post | on the way by post LondonGB | Klio | Watermans AthensGR | Aemilia BeogradRS | Katarina AnkaraTR | team Kova Art Space IstanbulTR | Emre / Tasarım Bakkalı CopenhagenDK | Niels Buenos AiresAR | Fernando García ColumbusUSA | John M. TochigiJP | Keiichi PortoPT | Emerenciano JolietteCA & MontréalCA | Elaine MedellínCO | Tulio MoptiML | Ibrahim TallinnEE | Kaarel/Galerii METROPOL StockholmSE | Rikard / Studio 44 HamburgDE | Nadine Schwalb Verein Gängeviertel e.V. JP Kobe | Reiko AucklandNZ | Ena | RM Artists Space BarcelonaCAT | Bernat AthensGR | Faidra


people&placesISO-code files by e-mail [ delayed, Corona ] CairoEG | Tareq RamallahPS | Tina StellenboschZA | Neeltje Port ElizabethZA | Gradwell dissapeared South DartmouthMA / USA | Katrina SichuanCN | Huang BeijingCN | Liu Torteval-QuesnayFR | Philippe LondonGB | Gemma HaarlemNL | Marco AucklandNZ | Ena RM Gallery & Project Space BelfastIE | Cecelia Graham Catalyst Arts back to sender BrnoTN | Joost&Katie St. PetersburgRU | Irina / FFTN

158

countries in order of 1st contact ∙The Netherlands Scotland Macedonia Germany Belgium Spain Catalonia Gaza / Palestine Czech Republic ∙Slovakia France Denmark Italy Sweden Lebanon Dutch Islands / Bonaire Pakistan Northern Ireland China ∙Norway Poland Luxemburg Switzerland Senegal Kenia Greece Canada

Austria Finland ∙Lithuania Turkey Ukraine Russia Bulgaria Mali Australia Argentina U.S.A. Japan ∙Serbia Portugal Colombia Estonia New Zealand Catalonia


betrokken kunstenaarsinitiatieven | artists' initiatives involved aangekomen / arrived WITTE ROOK | BredaNL | Kyki Vermaire

Galerie Luxfer | Česká SkalicaTN | Roman&Kate Art collective RAFANI | PragueTN / BrnoSK | Marek Meduna INDEPENDENT ARTISTS GALLERY | Busto GarolfoIT | Martina&Manuel Espai St.Marc | MallorcaSP | Marcos Vidal Font hinterland | WienAT | Gudrun Wallenböck Kulturdrogerie | WienAT | Markus Hiesleitner no institute | KasselDE | Jürgen O. Olbrich VITRINA&Bench | VilniusLT | Dainius Liškevičiu Forum Box | HelsinkiFI | Kamilla Billiers & Mirva Tarvainen Field Study International | GeelongAU | David Dellafiora Heerz Tooya | Veliko TurnovoBG | Lars Nordby Circulaire132 | QuebecCA | Rejean F. Côté linkeroever | AntwerpBE | Pierre Coric Multimedial Art Studio | OdzaciRS | Nenad Bogdanovic Galerii Metropol | TallinnEE | Kaarel Kütas Galleri 54 | GothenborgSE | Anders Göransson Juxtapose Art Fair | AarhusDK | Sasha Rose Richter kunstwerkplaats Kipvis | VlissingenNL | Jorieke Rottier Masako Ito Design | TokyoJP | Masako Ito decreet/concreet | VlissingenNL | Ramon de Nennie M100 | OdenseDK | Mikkel Larris Gallery Emerenciano Rodrigues | PortoPT HLEBZAWOD | KyivUA | Oleg Kharchenko & Olga Shuvalova Artisan Art Is A Need / Andros Artisans | AndrosGR | Aristea Gravou 159

Annita Koutsonanou Architecture Studio | KozaniGR onderweg / on their way Kova Art Space | AnkaraTR | team Tasarım Bakkalı | IstanbulTR | Emre Akçora Studio 44 | StockholmSE | Rikard Fåhraeus Verein Gängeviertel e.V. | HamburgDE | Nadine Schwalb ruimteCAESUUR | MiddelburgNL Nunagawa Campus / Gallery Yuyama | Tokamachi CityJP PannaFoto Institute | JakartaID | Swan Ti RM Artists Space | AucklandNZ | Ena


Werk in tentoonstellingen

Work in exhibitions

Selectie foto’s Abdijcomplex MiddelburgNL | 01/07/’20 – 29/09/2020

Selection pictures Abby Complex MiddelburgNL | July 1st – September 29, 2020

De catalogus in wording

The catalog in the making

de roofprint pers NL

160

de roofprint pers

Middelburg | 05/07/’20 – 31/08/’20

MiddelburgNL | July 5, 2020 – August 31, 2020

MEN OF (STREET ART) | Independent Artists Gallery

MEN OF (STREET ART) | Independent Artists Gallry

MilaanIT | 04/10/’20 – 31/10/’20

MilanIT | October 4 – October 31, 2020

Pakje Kunst Museum | TilburgNL

Small Pack of Art Museum | TilburgNL

Gallery Emerenciano Rodrigues | PortoPT

Gallery Emerenciano Rodrigues | PortoPT


161

DISTANT SUFFERING | het project

DISTANT SUFFERING | the project

Hans Overvliet onderzoekt sinds 2013 de rol van de massamedia met betrekking tot berichtgeving over (militair) geweld en de vervagende herinneringen aan geweld door middel van dit work in progress: DISTANT SUFFERING.

Hans Overvliet, since 2013, investigates the role of the mass media with regard to reporting on (military) violence and the fading memories of violence by means of an ongoing artseries: DISTANT SUFFERING.

Overvliet was als verslaggever ooggetuige van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten in de jaren tachtig. Deze ervaringen komen tot uiting in het lijden op afstand. De titel van het project is ontleend aan het boek Distant Suffering, Morality, Media and Politics van Luc Boltanski. Overvliet hanteert een ogenschijnlijk controversiële strategie: die van poëtische beelden, geïnspireerd door de woorden van Percy Bysshe Shelley (1792 - 1822): Dichters zijn de niet-erkende wetgevers van de wereld. Met DISTANT SUFFERING onderzoekt Hans Overvliet ook het ‘eigendom’ van het incident versus het ‘eigendom’ van de documentatie ervan. De gekozen thema's hebben een sterke band met de beeldcultuur in het algemeen, met name de informatieoverload en het onnadenkend gebruik ervan. In de kunstreeks DISTANT SUFFERING stelt Overvliet ook de rol van de toeschouwer en zijn eigen rol als kunstenaar in vraag, evenals de neutraliteit en veiligheid van de kunstruimte.

As a reporter, Overvliet was an eyewitness to the events in the Middle East during the 1980s. These experiences resonate in distant suffering. The title of the project is taken from Luc Boltanski’s book Distant Suffering, Morality, Media and Politics. Overvliet employs an apparently controversial strategy: that of poetic images, inspired by the words of Percy Bysshe Shelley (1792 – 1822): Poets are the unacknowledged legislators of the world. With DISTANT SUFFERING Hans Overvliet also investigates the ‘ownership’ of the incident, versus the ‘ownership’ of its documentation. The chosen themes have a strong connection to visual culture in general, particularly the information overload and its thoughtless consumption. In the art-series DISTANT SUFFERING, Overvliet questions also the role of the viewer and his own role as an artist, as well as the neutrality and security of the art space.


162


Colophon Thanks to all the people on the previous page & Poster A1 | edition 1-4 DTP | Rinus Roepman for Snowball Print | de Witte print&design Texts W.F.T. van Houtum | Hans Overvliet Deutsche Übersetzung | Alina Achenbach Cummunity Alina&RubenDE/NL/B | MargoNL | Witte RookNL | IngridPS HansB | NéstorES/IE | Luxfer GalleryTN/SK | JohanZA roofprintpers / Leni NL | TakakoJP | JuneCH | LoekBES ManuelIT | Artist-group RafaniTN/SK | VassilisNL/GR JanGA/TZ | RinusSN/ML | JanID | NúriaCAT | ElenaGR mail-art network / Verlag Lutz WohlrabDE Exhibition Places Abbey Complex | MiddelburgNL Roofprintpers | MiddelburgNL Loods#32 | GoesNL MEN OF (STREET ART) | Independent Artists | MilanIT Photo editing | Hans Bommeljé Feedback Willy van Houtum | Giel Louws | Thijs Breel Press Dutch | PZC – English | PZC Music vijay iyer & mike ladd: in what language?

163


DISTANT SUFFERING XXII2 | i.d. of inequality

E.C.B. | FrankfurtDE 164

www.hansovervliet.com

Profile for ruimteCAESUUR

20 | hans overvliet |distant suffering XXII| i.d. of inequality  

20 | hans overvliet | suffering XXII | i.d. of inequality

20 | hans overvliet |distant suffering XXII| i.d. of inequality  

20 | hans overvliet | suffering XXII | i.d. of inequality

Profile for caesuur
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded