20 | hans overvliet |distant suffering XXII| i.d. of inequality

Page 1

DISTANT SUFFERING XXII2

| i.d. of inequality

catalogus in staat van wording catalog in the making 21/06/2022

www.hansovervliet.com 1


Hoe groot je recht op mobiliteit is, hangt vooral af van de vraag welk paspoort je toevallig, namelijk door middel van geboorte, hebt verkregen. Houders van een Nederlands paspoort kunnen zonder visum naar een kleine honderdzeventig landen reizen. Wie met een Pakistaans paspoort op weg moet, kan naar minder dan tien landen visumvrij reizen, waaronder Haïti en Gambia.

The extent of your right to mobility depends mainly on which passport you happened to have obtained, namely through birth. Holders of a Dutch passport can travel to almost one hundred and seventy countries without a visa. Those who have to travel with a Pakistani passport can travel visa-free to less than ten countries, including Haiti and The Gambia.

Het komt erop neer dat de wereld in tweeën kan worden gedeeld: zij die paspoorten bezitten voor bovenmensen (pakweg een Amerikaans, Engels, Australisch, Canadees of EU-paspoort) en zij die paspoorten bezitten voor de verdoemden – waarbij de statelozen nog extra verdoemd zijn.

The bottom line is that the world can be divided into two: those who hold passports for superhumans (say, an American, English, Australian, Canadian, or EU passport) and those who hold passports for the damned – with the stateless beings doomed even more.

Arnold Grunberg | NRC 19/11/’21

foto omslag | photo front | Stef [ Den HaagNL / The HagueNL | Vredespaleis / The Peace Palace ] 04/06/’20 foto achterplat | photo back site | Nojan&Anita [ FrankfurtDE | Europese Centrale Bank / European Central Bank ] 22/07/’20 2

Arnold Grunberg | NRC 19/11/’21


www.hansovervliet.com curiositas@zeelandnet.nl studio address | Dreesstraat 2, Vlissingen 3


Inhoud

Content

over deze catalogus 06 about this catalog introductie | W.F.T. van Houtum 07 08 introduction | W.F.T. van Houtum 09 Einführung | W.F.T. van Houtum werk #1: poster A1 | edities 1 - 4 11 work #1: poster A1 | editions 1 - 4 werk #2: foto‘s van posters in de openbare ruimten 18 work #2: pictures of posters in public spaces sequenties van posters in de openbare ruimten sequences of posters in public spaces onderdeel van exposities Laat waaien - Laat zien | Goes | werk #3: vlag MEN OF (STREET ART) | Independent Artists | Milaan | Italië

Pakje Kunst & Pakje Kunst Museum Tilburg werk #4 & #5 LUXFER OPEN SPACE | Česká Skalice | Tsjechië | 11/06/’21 – 30/07/’21 Stockholm | Sweden | 04/06/’33 – 19/06/’22 evenement geïnspireerd doorhet project Galerii METROPOL en TRiinu Jürves | Finland 2021 19 juni, Podiumkunstenfestival GLOBAL HAPPINESS / ÜLEILMNE ÕNN tekst | het panopticum binnenstebuiten mensen over hoe mensen regeerden . . . mensen&plaatsenISO-code betrokken kunstenaarsinitiatieven overzicht werken in tentoonstellingen DISTANT SUFFERING | het project

colofon 4

part of exhibitions Flag display | Goes | work #3: flag MEN OF (STREET ART) | Independent Artists | Milano | Italy Pakje Kunst & Pakje Kunst Museum Tilburg work #4 & #5 LUXFER OPEN SPACE |Ceska Skalice | Czech Republic | 11/06/'21 – 30/07/'21 Stockholm | Zweden | 04/06/’33 – 19/06/’22 event inspired by the project Galerii METROPOLen TRiinu Jürves | Finland - 2021 June 19, Performing Arts Festival GLOBAL HAPPINESS / ÜLEILMNE ÕNN text | the panopticum inside out people on how people reacted . . . people&placesISO-code artists' initiatives involved summary works in exhibitions DISTANT SUFFERING | the project

colophon


over deze catalogus | about this catalog 5


6

Over deze catalogus

About this catalog

De mensen die meedoen aan DISTANT SUFFERING XXII | i.d. of inequality hebben ieder een plek in hun openbare ruimte gekozen die voor hen van belang is om de poster op te hangen. Dat belang kan worden geduid als de mooiste, de meest geladen, de meest activistische, meest intieme, meest markante, de historisch belangrijkste, de meest idyllische, de drukste, het meest verwijzend naar reizen, de plek waar de (machts)politiek zich afspeelt, de dagelijkse omgeving, de meest toeristische waar de stad om bekend is, de meest nietszeggende, de meest vervallen, et cetera. Gaandeweg het project heeft een aantal mensen er voor gekozen om de poster op meerdere op voor hen representatieve plekken op te hangen en te fotograferen. Sommige deelnemers fotografeerden zichzelf, alleen of met een mede-uitvoerder, wat een extra dimensie aan de plek geeft. Voor een helder overzicht heb ik in het eerste deel van deze catalogus meestentijds één foto uit een stad, dorp of buitenplaats gekozen en geplaatst. Deze selectie wordt gevolgd door verzamelingen van de inzenders die op meerdere plaatsen de poster hebben opgehangen en gefotografeerd. Na de afgeleide projecten waaraan ik deelgenomen heb, vind je een aantal foto’s met deelnemers. Helemaal achteraan tenslotte een opsomming van de participerende mensen en hun plaatsen.

The people participating in DISTANT SUFFERING XXII | i.d. of inequality each have chosen a place in their public space that is important to them to hang the poster. That importance can be described as the most beautiful spot, the most charged, the most activistic, the most intimate, the most striking, the most historical, the most idyllic, the busiest, the most directly referring to travel, the place where (power)politics takes place, the daily environment, the most touristic that the city is known for, the most bland, the most dilapidated, etcetera. During the project, a number of people chose to hang and photograph the poster in several places that represent them. Some participants photographed themselves, alone or with a co-performer, which adds an extra dimension to the place. For a clear overview, in the first part of this catalogue in most cases I have chosen and placed one photo from a city, a village or the country side. This selection is followed by collections of pictures of the contributor who have hung the poster in several places. After the derivative projects in which I participated, you will find a number of photos with participants. At the very end, finally, a list of the participating people and their places.


Introductie van het project In onze geglobaliseerde wereld zijn er tal van politieke tegenstellingen te zien: rijk - arm, wit - zwart, noord zuid, et cetera. Die tegenstelling zie je de afgelopen jaren ook steeds duidelijker uitgedrukt in mobiliteit. Voornamelijk in de westerse wereld heeft het reizen extreme vormen aangenomen met de opkomst van toerisme, en de globalisering van internationaal georiënteerde bedrijven, onderzoekscentra, universiteiten, et cetera. De drijvende kracht achter deze internationalisering, het neoliberalisme, uit zich in een vrij verkeer van mensen, goederen, diensten en informatie, kortom van ongebreidelde mobiliteit. Wanneer we naar die mobiliteit kijken, is de dynamiek daarvan op zijn minst dubbelzinnig. Enerzijds wordt de stroom van (arbeids)migranten afgehouden, terwijl een welvarende, in hoge mate ‘witte’ elite steeds meer vrijheden krijgt. Die vrijheid komt – zoals gezegd - onder andere tot uiting in een wereldwijde toeristische industrie waar deze elite gebruik van maakt. Dit toerisme vernietigt de sociale structuren van oorden die zich in bijzondere aandacht van toeristen mogen verheugen. Toerisme vervuilt en maakt dingen kapot. Toerisme vernietigt precies dat waardoor het wordt aangetrokken aldus de Nederlandse schrijver Ilja Leonard Pfeijffer.

7

Ook globalisering van multinationals vereist extreme mobiliteit van mensen en goederen. Dat geldt ook voor de internationalisering van universiteiten die een studentenelite een gedeeltelijke buitenlandse opleiding en werkervaring aanbieden. Zo nemen ze een voorsprong op de internationale arbeidsmarkt. Deze mobiliteit staat in schril contrast met de noodzakelijke vlucht voor oorlog en armoede van migranten. Voor hen is er geen warm welkom, zoals de westerse mens wel overal te wachten staat. Geen infrastructuur waarbinnen zij zich veilig voelen, geen belastingvoordelen, maar talloze gevaren en ontberingen en uitzichtloze toelatingscriteria. Hun mobiliteit wordt zoveel mogelijk aan banden gelegd, en in termen van ‘opvang in de regio’ aan ons verkocht. Terwijl de werkelijkheid zich uit in mensonterende vluchtelingenkampen. Mobiliteit, kortom, is op dit moment één van de meest duidelijke voorbeelden van privilege. De poster toont een van de weinige overeenkomsten tussen deze verschillende reizigers, namelijk hun bagage. Het schrijnende verschil zit in de inhoud van deze koffers, tassen, en rugzakken. mei 2020 | W.F.T. van Houtum


Introduction of the project

8

In our globalized world, there are many political contradictions: rich - poor, white - black, north - south, et cetera. In recent years you have also seen this contradiction increasingly clearly expressed in mobility. Especially in the western world, travelling has taken extreme forms with the rise of tourism, and the globalization of internationally oriented companies, research centers, universities, et cetera. The driving force behind this internationalization, neoliberalism, is expressed in the free movement of people, goods, services and information, in short of unrestrained mobility. When study that mobility, its dynamics are at least ambiguous. On the one hand, the flow of (labor) migrants is being held back, while a prosperous, highly 'white' elite is getting more and more freedoms. As stated, this freedom is reflected, for example, in a global tourism industry used by this elite. This tourism destroys the social structures of places that enjoy the special attention of tourists. Tourism pollutes and destroys things. Tourism destroys exactly what attracts it, says the Dutch novelist Ilja Leonard Pfeijffer. Globalization of multinationals also requires extreme mobility of people and goods. This also applies to the internationalization of universities that offer a student elite par-tial foreign education and work experience. In this way they take a lead on the international labor market.

elite partial foreign education and work experience. In this way they take a lead on the international labor market. This mobility contrasts sharply with the necessary escape from war and poverty of migrants. There is no warm welcome for them, as western people can expect everywhere. No infrastructure in which they feel safe, no tax benefits, but countless dangers and hardships and hopeless admission criteria. Their mobility is restricted as much as possible and sold to us in terms of 'reception in the region'. While reality expresses itself in degrading refugee camps. In short, mobility is currently one of the clearest examples of privilege. The poster shows one of the few similarities between these different travellers, namely their luggage. The poignant difference is in the contents of these suitcases, bags and backpacks.

May 2020 | W.F.T. van Houtum


Einführung In unserer globalisierten Welt gibt es viele politische Widersprüche: reich - arm, weiß - schwarz, Nord - Süd usw. In den letzten Jahren hat sich dieser Widerspruch auch in der Mobilität immer deutlicher bemerkbar gemacht. Insbesondere in der westlichen Welt hat das Reisen mit dem Aufstieg des Tourismus und der Globalisierung international ausgerichteter Unternehmen, Forschungszentren, Universitäten usw. extreme Formen angenommen. Die treibende Kraft hinter dieser Internationalisierung, der Neoliberalismus, drückt sich im freien Verkehr von Menschen, Gütern, Dienstleistungen und Informationen aus, abgesehen von uneingeschränkter Mobilität. Wenn wir uns diese Mobilität näher ansehen, ist ihre Dynamik jedoch zumindest nicht eindeutig. Einerseits wird der Zustrom von (Arbeits-) Migranten zurückgehalten, während eine wohl-habende, weit überwiegend „weiße“ Elite immer mehr Freiheiten erhält. Wie bereits erwähnt, spiegelt sich diese Freiheit beispielsweise in einer globalen Tourismusbranche wider, die von dieser Elite genutzt wird. Dieser Tourismus zerstört die sozialen Strukturen von Orten, die die besondere Aufmerksamkeit von Touristen genießen. Der Tourismus verschmutzt und zerstört Dinge. Der Tourismus zerstört genau das, was ihn anzieht, sagt der niederländische Schriftsteller Ilja Leonard Pfeijffer. Die Globalisierung multinationaler Unternehmen erfordert auch eine extreme Mobilität von Menschen 9

dert auch eine extreme Mobilität von Menschen und Gütern. Dies gilt auch für die Internationalisierung von Universitäten, die einer Elite von Studierenden eine teilweise ausländische Ausbildung und Berufserfahrung bieten. Auf diese Weise übernehmen sie eine Führungsrolle auf dem internationalen Arbeitsmarkt. Diese Mobilität steht in starkem Kontrast zu der notwendigen Flucht vor Krieg und Armut von Migranten. Den herzlichen Empfang, den die westlichen Menschen überall erwarten können, gibt es für sie nicht. Keine Infrastruktur, in der sie sich sicher fühlen, keine Steuervorteile, sondern unzählige Gefahren, Nöte und hoffnungslose Zugangskriterien. Ihre Mobilität ist so weit wie möglich eingeschränkt und wird uns im Sinne eines „Empfangs in der Region“ verkauft. Derweil drückt sich die Realität in erniedrigenden Flüchtlingslagern aus. Kurz gesagt, Mobilität ist derzeit eines der deutlichsten Beispiele für Privilegien. Das Poster zeigt jedoch eine der wenigen Ähnlichkeiten zwischen diesen verschiedenen Reisenden, nämlich ihr Gepäck. Der entscheiden-de Unterschied besteht im Inhalt dieser Koffer, Taschen und Ruck-säcke.

Mai 2020 | W.F.T. van Houtum


©Henk Deleu | April 2020 grens België / Frankrijk | border Belgium / France [ Poperinge ]

10


DISTANT SUFFERING XXII | i.d. van ongelijkheid

werk #1 kleurenposter A1 [ 59,4 x 84 cm. ] op 135 gr. MC paper met parafernalia van ‘mobility’ qr-code met link naar de hoofdtekst in het Nederlands, Engels en Duits in deze catalogus 11

DISTANT SUFFERING XXII | i.d. of inequality

work #1 full colour poster A1 [ 59,4 x 84 cm. ] on 135 gr. MC paper with parafernalia on ‘mobility’ qr-code linking to the main text in Dutch, English and German in this catalog


Eerste editie | 1 - 50 First edition | 1 - 50 12


Tweede editie | 51 - 100 Second edition 13


Derde editie | 101 - 150 Third edition | 101 - 150 14


Vierde editie | 150 - 175 Fourth edition | 150 - 175 15


Aanleiding van de vijfde tranche . . .

16

Introduction of the fifth installment . . .

‘Terwijl het coronapaspoort vrij reizen in het mondiale noorden vergemakkelijkt, zien mensen in het mondiale zuiden hun toegang tot grote delen van de wereld alleen maar verder versperd worden door QR-scanners. “Als je in een arm land woont en wil reizen – bijvoorbeeld om te studeren of familie te bezoeken, wat ieders recht zou moeten zijn – dan is het vaak al ontzettend moeilijk om aan een visum te komen. De invoering van coronapaspoorten maakt dat nog veel moeilijker. Nu moet je namelijk niet alleen aantonen dat je financieel zelfredzaam bent en een reden hebt om het land in te reizen, je moet ook bewijzen dat je gevaccineerd bent met een vaccin dat is goedgekeurd door dat land. Zelfs vaccins die chemisch identiek zijn aan de vaccins van westerse farmaceuten worden niet goedgekeurd. Het probleem draait om politieke erkenning.” * Dus zelfs een wereldwijde pandemie draagt bij aan een ongelijkheid in mobiliteit.

‘While the corona passport facilitates free travel in the global north, people in the global south see their access to large parts of the world only further blocked by QR scanners. “If you live in a poor country and want to travel – for example to study or visit family, which should be every-one’s right – it is often very difficult to get a visa. The introduction of corona passports makes that even more difficult. Now you not only have to prove that you are financially self-reliant and have a reason to travel into the country, you also have to prove that you have been vaccinated with a vaccine that has been approved by that country. Even vaccines that are chemically identical to vaccines from Western pharmaceutical companies are not approved. The problem revolves around political recognition.” * So even a global pandemic contributes to an inequality in mobility.

* Dr. L.Taylor in de Groene Amsterdammer, 8 november 2021

* Dr. L.Taylor in de Groene Amsterdammer, November 8, 2021


Vijfde editie | 175 - 200 Fifth edition | 175 - 200 17


\

werk #2 - posters in openbare ruimten | work #2 - posters in public spaces 18


MiddelburgNL | 16/05/’20 19

VlissingenNL | 20/05/’20


TilburgNL | 24/05/’20 20

EdinburghSCH | 26/05/’20


Den HelderNL | 27/05/’20 21

SkopjeMK | 01/06/’20


WarenburgNL | 31/05/’20 [ txt: Art that you remember ] 22

SchottheideDE | 01/06/’20


DE NL Schottheide | 01/06/’20 Breda | WITTE ROOK | 01/06/’20

23

SkopjeMKB || 01/06/’20 Oostende 03/06/’20


Den HaagNL [ The Hague ] | 04/06/’20 24

Sint KruisB | 08/06/’20


NL | 24/05/’20 SkopjeMK Middelburg | 08/06/’20

25


AssebroekB | 09/06/’20 26

AntwerpenB | 10/06/’20


The HagueNL | Binnenhof-Ridderzaal | ©Photo Rober Goddyn | 11/06/’20 27

AssebroekB | 12/06/’20


RotterdamNL | 18/06/’20 28

BruggeB | 19/06/’20


EindhovenNL | 15/06/’20 29


VlissingenNL | 20/06/’20 30

LeuvenB | 20/06/’20


Larrés (Huesca)ESP | 18/06/’20 31

MadridESP | 26/06/’20


MiddelburgNL | de Roofprintpers | 26/06/’20 32

RotterdamNL | 27/06/’20


GoesNL | 28/06/’20 33

OuwerkerkNL | Watersnoodmuseum / Flood Museum | 28/06/’20


Česká SkaliceZC | Luxfer Open Space / Luxfer Gallery | 01/07/’20 34


GazaPS | 03/07 & 04/07/’20 35


36

GazaPS | 03/07 & 04/07/’20

Millingen aan de RijnNL | 06/07/’20


37

BruggeB | artwork Jan Verhaeghe | 07/07/’20

ZwolleNL | 12/07/’20


38

BruggeB | 12/07/’20

LitomyšlCZ | 12/07/’20


39

TrenčínCZ | 12/07/’20

BrnoZC | 12/07/’20


40

BrnoCZ | 12/07/’20


41

PragueCZ | 13/07/’20


42

WemeldingeNL | 20/07/’20

West KappelleNL | zeedijk [ sea dike ] | 20/07/’20


43

FrankfurtDE | 22/07/’20


44

RotterdamNL | bibliotheek [ library ] | 24/07/’20

MenatFR | 26/07/’20


45

LiseuilFR | 26/07/’20

Viaduc des FadesFR | 26/07/’20


46

Sauret BesserveFR | 26/07/’20

LiseuilFR | 26/07/’20


47

ClamecyFR | 22/07/’20

AgersøDK | 27/07/’20


Klik hier voor de video van de performance van Jörn & Dorte Burmester Wium. Click here for the video of the performance by Jörn & Dorte Burmester Wium.

48

AgersøDK | 27/07/’20


49

AmsterdamNL | 29/07/’20


BremenDE | 29/07/’20 50


51

VeniceÏT | 29/07/’20


52

AachenDE | 29/07/’20


53

NorrköpingSE | 02/08/’20 | 22/07/’20

BeirutLB | 02/08/’20 | 22/07/’20


54

NijmegenNL | 05/08/’20 | 22/07/’20

Saint Éloy-les-MinesFR | 06/08/’20 | 22/07/’20


55

BreskensNL | ferry | 06/08/’20 | 22/07/’20


56

GroningenNL | 07/08/’20 | 22/07/’20

OosterscheldeNL / Goese Sas | 12/08/’20 | 22/07/’20


57

KralendijkBES | 16/08/’20 2/07/’20


58

RotterdamNL | 20/08/’20 | 22/07/’20

KarachiPK | 21/08/’20 | 22/07/’20


59

RotterdamNL | 23/08/’20 | 22/07/’20


60

DublinIE | 23/08/’20 | 22/07/’20


61

Huachang bus station, Huli Avenue, Huli District, Xiamen City, Fujian Province CH | 23/08/’20


62

ChongqingCN | 28/08/’20 | 22/07/’20


63

RotterdamNL | 30/08/’20


64

VlissingenNL | 31/08/’20 | 22/07/’20

MiddelburgNL | 01/09/’20 | 28/08/’20 | 22/07/’20


65

ÅfarnesNO | 13/09/’20 | 22/07/’20


66

BerlinDE | Rathaus Schöneberg | 14/09/’20 | 22/07/’20

BerlinDE | just off Kurfürstendamm | 14/09/’20 | 22/07/’20


67

WarsawPL | 16/09/’20

LuxembourgLU | 24/09/’20


68

MetzFR | 25/09/’20

StrasbourgFR | 26/09/’20


69

SélestadFR | 27/09/’20

ColmarFR | 27/09/’20


70

ZürichCH | 28/09/’20

BaselCH | 29/09/’20


71

BaselCH | 30/09/’20

LuzernCH | 01/10/’20


72

Busto Garolfo / MilanoIT | 02/10/’20

Boat KielDE - KopenhagenDK | came in on 03/10/’20


73

KopenhagenDK | came in on 03/10/’20

RingebuNO | came in on 03/10/’20


74

MilanoIT | 03/10/’20

Trollstigen near AndalsnesNO | 03/10/’20


75

Busto ArsizioIT | 04/10/’20

GenoaIT | 05/10/’20 03/10/’20


76

BeauneFR | 06/10/’20

SantenayFR | 07/10/’20


77

ÅfarnesNO | 09/10/’20

Dakar | Île de GoréeSN | 24/10/’20


78

NairobiKE [ Ngomongo ] | 02/11/’20


79

MallorcaSP | Espai St. Marc | 11/11/’20

WienAT | hinterland | 23/11’20


80

WienAT | Kulturdrogerie | 26/11/’20


81

KasselDE | no institute | 29/11/’20


82

VilniusLT | VITRINA&Bench | 29/11/’20


83

HelsinkiFI | Forum Box | 02/12/’20

MwanzaTZ | 03/12/’20


84

GeelongAU | Geelong Fine Art Gallery | 26/12/’20


85

Veliko TurnovoBG | Heerz Tooya | 27/12/’20

Quebec CA | Circulaire132 | 09/01/’21


86

AntwerpBE | linkeroever | 24/01/’21

OdzaciRS | Multimedial Art Studio | 24/01/’21


87

LeidenNL [ my place of birth ] 25/01/’21

BergenNO | 27/01/’21


88

LisbonPT | 27/01/’21

BergenNO | 04/02/’21


89

VlissingenNL | studio complex Kipvis / my studio | 04/02/’21

TallinnEE | Galerii Metropol | 12/02/’21


90

GothenborgSE | Galleri 54 | 14/02/’21

MiddelburgNL | 14/02/’21


91

LeidenNL | museum of ethnology | 14/02/’21

AarhusDK | Juxtapose Art Fair | 18/02/’21


92

BruggeBE | 18/02/’21

TokyoJP | Masako Ito Design | 23/02/’21


93

BarcelonaCAT | 25/02/’21


94

VlissingenNL | decreet / concreet | 27/02/’21

OdenseDK | M100 | 06/03/’21


95

OdenseDK | M100 | 06/03/’21

MiddelburgNL | verkiezingen / elections | 14/03/’21


96

PortoPT | Gallery Emerenciano Rodrigues | 15/03/’21

KyivUA | HLEBZAWOD | 20/03/’21


97

AndrosGR | Artisan Art Is A Need / Andros Artisans | 11/04/’21

KozaniGR | Annita Koutsonanou Architecture Studio | 11/04/’20


98

KozaniGR | Annita Koutsonanou Architecture Studio | 11/04/’20

TokyoJP | Tokyo Tower | 15/04/’21


99

TokyoJP | Sakura [ cherry ] blossom trees / Toyama Park | 15/04/’21


100

MoptiML | 26/04/’21


101

MoptiML | 28/04/’21


102

MoptiML | 03/05/’21


103

AthensGR | 19/05/’21

Al-HasakahSY [Syrian Kurdistan / Rojava ] 19/05/’21


104

Al-HasakahSY [Syrian Kurdistan / Rojava ] 19/05/’21

Nürnberg DE | 30/05/’21


105

(Wat) Na Chom ThianTH | 04/06/’21

(Wat) Na Chom ThianTH | 04/06/’21


106

Česká Skalice CZ | 11/06/’21

ŠonovCZ | 13/06/’21


107

PilzenCZ | 16/06/’21

WürzburgDE | 17/06/’21


bookstore Museum of Modern Art (MAMM) | Medellín CO | 06/07/’21 108

non-institutionalized art space, beside MAMM | MedellínCO | 06/07/’21


109

Tsumago ( Gifu )JP | 09/08/’21

Tsumago ( Gifu )JP | 09/08/’21 | 17/06/’21


110

HamburgDE | 15/08/’21

Tāmaki Makaurau, Aotearoa (Auckland) NZ | 19/08/’21 RM Artists Space


111

Tāmaki Makaurau, Aotearoa (Auckland) NZ | 19/08/’21 artwork by Daniel Quasar

AschaffenburgDE | 01/09/’21


112

TilburgNL | Sea Foundation | 31/08/’21

StockholmSE | Studio44 | 22/09/’21


113

StockholmSE - city hall | Studio44 | 22/09/’21

RemersdaalBE (Limburgish: Rimmezjdel | French: Rémersdael Walloon: Rèbiévå [Rembierval]) | 02/10/’21


114

DeinzeBE | plavvorm | 18/04/’22

LübeckDE | Hans&Willy | 19/05/’22


115

LübeckDE | Hans&Willy | 19/05/’22

BelgradeSR | Katarina | Remont Gallery | 01/06/’22


116

StockholmSE / Längholmen | Hans&Willy | 06/06/’22

QuakenbrückDE | Hans&Willy | 09/06/’22


TiranaAL | Skanderbeg Square | Lauresha / Gallery70 | 21/06/’22

117

StockholmSE / Längholmen | Hans&Willy | 06/06/’22


118

StockholmSE / Längholmen | Hans&Willy | 06/06/’22

StockholmSE / Längholmen | Hans&Willy | 06/06/’22


119

sequenties in de openbare ruimten

sequences in public spaces

Sommige mensen maakten meerdere foto’s van hun openbare ruimten. Dat leverde intieme fotoseries op van plekken die voor die mensen zèlf van waarde zijn: plekken die deel uitmaken van hun dagelijkse leven.

Some people took multiple photos of their public spaces. This resulted in intimate photo series of places that are of value to those people themselves: places that are part of their daily life.


MiddelburgNL | 16/05/’20 120


VlissingenNL | 20/05/’20 121


SkopjeMK | 01/06/’20 122


The HagueNL | 11/06/’20 | ©Photo Rober Goddyn 123


The HagueNL | 11/06/’20 | ©Photo Rober Goddyn 124


The HagueNL | 11/06/’20 | ©Photo Rober Goddyn 125


RotterdamNL | 18/06/’20 126


LeuvenB | 20/06/’20 127


Larrés (Huesca)ESP | 18/06/’20 128

MadridESP | 26/06/’20


GazaPS | 03/07 & 04/07/’20 129


BruggeB [ artworks Jan Verhaeghe ] 07/07/’20 130


AmsterdamNL | 29/07/’20 131


VeniceÏT | 29/07/’20 132


133

GroningenNL | 07/08/’20 | 22/07/’20


134

DublinIE | 23/08/’20 | 22/07/’20


135

VlissingenNL | 31/08/’20 | 22/07/’20


136

BerlinDE | just off Kurfürstendamm | 14/09/’20 | 22/07/’20

Dakar | Île de GoréeSN | 28/10/’20


Dakar | Île de GoréeSN | 28/10/’20 137


TokyoJP | Masako Ito Design | 23/02/’21 138


TokyoJP | Masako Ito Design | 23/02/’21 139


TokyoJP | Masako Ito Design | 23/02/’21 140


KyivUA | HLEBZAWOD | 20/03/’21 141


KyivUA | HLEBZAWOD | 20/03/’21 142


KozaniGR | Annita Koutsonanou Architecture Studio | 11/04/’20 143


KozaniGR | Annita Koutsonanou Architecture Studio | 11/04/’20 144


ΘΡΙΛΕΡ means thriller or horror movie [due to the Corona economical failures]

KozaniGR | Annita Koutsonanou Architecture Studio | 11/04/’20 145


MoptiML | 26 - 29/04/’20 146


MoptiML | 26 - 29/04/’20 147


Al-HasakahSY [Syrian Kurdistan / Rojava ] 16/05/’21 148

(Wat) Na Chom ThianTH | 04/06/’21


Tāmaki Makaurau, Aotearoa (Auckland) NZ | RM Artists Space | 07/09/’21 [ after the storm ] 149


150


DISTANT SUFFERING XXII3 | i.d. of inequality

werk #3 - vlag in Goes | work #3 - flag in Goes 151


vlag / flag I.D. OF INEQUALITY | Mosselbank 4 - Goes Werkloze vlaggenmasten vullen zich met vlaggen van kunstenaars. Plaats: Mosselbank 4 aan het Goese Meer, Goes. Een project van Iris v’t Bos / #Loods32. Werk Vlag van 90 grs. polyester dundoek, 150 x 225 cm, met print van een zg. turkentas, print van qr-code en titel werk. Geïnstalleerd op 1 juli 2020.

Work Polyester flag flag 90 gsm, 150 x 225 cm, with a print of a so-called turkey bag, print of qr code and title of the work. Installed on July 1, 2020 .

152

Unemployed flagpoles fill with flags of artists. Spot: Mosselbank 4 at the Goese Lake, Goes. A project by Iris v’t Bos / #Loods32


July 1st | Fam. Virginie&Jan Gmelich Meijlingt van Dooren | GoesNL 153


August 4 2020

presentatie Wandelkerk / Abdijcomplex | MiddelburgNL – 76 A4 prints presentation Wandelkerk / Abby Complex | MiddelburgNL– 76 A4 prints 02/07/2020 – 02/09/2020 154


04/07/’20

presentatie catalogus in wording | presentation catalog in the making zomerboekwinkel - summer bookstore | de roofprint pers Leni van den Berge | MiddelburgNL 5/07/2020 – 31/08/2020 155

01/09/’20


Zomerzondagen bij de roofprint pers in Middelburg. De muziek achter de boeken. | 23/08/’20 In what language? (the dwelling plane of the noises) Welke taal moet ik spreken als ik al gehoord ben voor ik zelfs maar gesproken heb? Het project van Hans Overvliet ‘i.d. van ongelijkheid’ gaat over (on)mogelijkheid & (on)recht in mobiliteit. Hij vond daarbij muziek van Vijay Iyer en Mike Ladd: In what language?, misschien wel de ‘music for airports’ van nu. Pianiste Tomoko Mukaiyama heeft een ‘plane dwelling’ tussen Amsterdam en Tokyo. Met geluid van Nederlandse en Japanse componisten. En wie weet wat er verder langs komt. leni van den berge

156

Summer Sundays at the roofprint pers in Middelburg. The music behind the books. | 23/08/’20 In what language? (the dwelling plane of the noises) What language should I speak if I have been heard before I have even spoken? The Hans Overvliet project "i.d. of inequality "is about (im)possibility & (in)justice in mobility. He found music by Vijay Iyer and Mike Ladd: In what language? Perhaps the contemporary "music for airports". Pianist Tomoko Mukaiyama has a "plane dwelling" between Amsterdam and Tokyo. With the sound from Dutch and Japanese composers. And who knows what will come along.

leni van den berge


CURATORIAL COMMITTEE Dr. Valerio Villoresi – President of Mellone Foundation Museo Dario Mellone Dr. Manuel Zoia – President of Independent Artists, Art Project Manager Dr. Martina Buttiglieri - Art Historian and Curator Assistant

157


158


Opening on 04/10/’2020 159


Opening 04/10/’20 photo’s Manuel Zoia Martina Buttiglieri 160


1 – 20 + 2 A.P.

DISTANT SUFFERING XXII4 | i.d. of inequality werk # 4 - bijdrage aan / work #4 - contribution to Pakje Kunst | Vlissingen / Terneuzen / Goes 2 delen 83 x 55 x 5 mm; in een hoek te plakken. Fotoprint op foam 5 mm met beelden van de parafernalia van 'mobiliteit', de A-1 poster i.d. of inequality, titel / website, QR code met link naar de catalogus in wording. 2 parts 83 x 55 x 5 mm; glue into an angle. Photo print on foam 5 mm with images of the paraphernalia of 'mobility', the A-1 poster i.d. or inequality, title / website, QR code with link to the catalog in the making. 161


ware grootte | true size voor & achter / front & back

DISTANT SUFFERING XXII5 | i.d. of inequality werk # 5 | work #5 – opgenomen in - included in Pakje Kunst Museum / Tilburg Klik hier voor een fijne video [ Dutch ]. Dank aan / thanks to Ro-Nalt Schrauwen. 50 x 50 x 5 mm; fotoprint met beeld van hetUNICEF-rugzakje van één van de slachtoffers van de aanslag door de door Saudi-Arabië geleide coalitie op een bus in Dahyan, Provincie Sa’dah, Yemen; QR-code met link naar de catalogus in wording. 50 x 50 x 5 mm; photo print with an image of the small UNICEF backpack of one of the victims of the attack by the Saudi-led coalition on a bus in Dahyan, Sa’dah Province, Yemen; QR code with link to the catalog in the making. 162

het midden van elke poster the center of each poster

www.hansovervliet.com

distant suffering XXI5 i.d. of inequality


Riegrova 347, Česká Skalice Czech Republic

DISTANT SUFFERING exhibition June 11 – July 30, 2021 artist talk on June 11, 2021

163


164

photo courtesy of ©2021 Lukáš Jasanský


Slipvillan on Långholmen | Stockholm – de aningslösa / the clueless Vernissage Saturday June 4, 2022 The exhibition is open until Sunday June 19, 2022 Next page: artist talk on June 5, 2022 165


166


evenement geïnspireerd door | event inspired by Galerii METROPOL & TRiinu Jürves | Estonia 19 juni 2021 – 12 augustus, Podiumkunstenfestival / June 19 – August 12, 2021, Performing Arts Festival GLOBAL HAPPINESS / ÜLEILMNE ÕNN 167


168


Hello Hans, today is the day when GLOBAL HAPPINESS finally arrives. Your poster is up in the exhibition, which is inspired by itself. We have an opening and a small performance art festival in the evening. So, you can take a wine and celebrate with us at home On FB I wrote: "The form of the exhibition is pushed by the project of the Dutch artist Hans Overvliet “i.d. of inequality ” https://issuu.com/.../20_hans_distant_xxi_inequality_liggend and the poster as the main character will also take part in the exhibition." Many guests mentioned that they had looked at the catalog. During opening I introduced you and what happened with the letter and also read your message (and also your prosits ;-) out loud to everyone. All the best, and once more, thank you for sending us the poster and inspiration together with it. Kaarel Kütas Galerii METROPOL

169


Photos ©2021 | Annika Tonts, Triinu Jürrves, Kaarel Kutas

170


Photos ©2021 | Annika Tonts, Triinu Jürrves, Kaarel Kutas

171


het panopticum binnenstebuiten | the panopticon inside out 172


Het panopticum binnenstebuiten Ik ben uit de tijd van het paspoort. Een tijd met fysieke landsgrenzen. Gemarkeerd door beweegbare rood-witte slagbomen. Met mannen, inderdaad alleen mannen in uniform. De pet bijna tot over de ogen. In de rij wachten tot je aan de beurt bent. Ik herinner me vrij scherp hoe het was. Achterin de auto, razend benieuwd naar het gebouw waar die paar geüniformeerde mannen voor staan. Ze kijken streng, nukkig. Korte gebaren. De taal bestaat uit vreemde klanken. Een beetje blaffend bijna. De douaniers kijken in de blauw-grijze boekjes die mijn vader doorheen het raampje aan hen geeft. Ze lopen vorsend rond de auto. Blik vanuit het boekje naar mij, vanuit het boekje naar mijn broer, naar mijn moeder. Mijn vader kijkt een beetje ongerust. Dan komen de boekjes terug in de auto. Kort knikje. Kennelijk bedoeld om door te rijden. En opeens ben je ‘in een ander land’. Wat dat inhield zag of beter, voelde je eigenlijk meteen, ook al kon je er de woorden niet voor vinden. Later zag je het aan de vreemdsoortige biljetten en muntjes bijvoorbeeld. En je hoorde en las het. Jaren daarna werden die paar meter grens een honderdtal spannende kilometers in ‘verboden te stoppen’ gebied; de weg door Oost Duitsland naar West-Berlijn. Nog later werd op een enkel land na de hele wereld door mijn paspoort een volledig open gebied.

173

Zoals Arnon Grunberg in Migratie is geen crisis – wél collectief geweld opmerkt: ‘Hoe groot je recht op mobiliteit is, hangt vooral af van de vraag welk paspoort je toevallig, namelijk door middel van geboorte, hebt verkregen. Houders van een Nederlands paspoort kunnen zonder visum naar

af van de vraag welk paspoort je toevallig, namelijk door middel van geboorte, hebt verkregen. Houders van een Nederlands paspoort kunnen zonder visum naar een kleine honderdzeventig landen reizen. Wie met een Pakistaans paspoort op weg moet, kan naar minder dan tien landen visumvrij reizen, waaronder Haïti en Gambia.’ 1 De Duitse socioloog Steffen Mau analyseert hoe en met welke middelen de wat hij noemt nieuwe sorteermachines tegelijkertijd mobiliteit en immobiliteit creëren: ‘Grenzen moeten opengaan als warenhuisdeuren voor gewenste reizigers, voor anderen moeten ze strakker dan ooit gesloten blijven. Nergens is het Janus-gezicht van globalisering duidelijker zichtbaar dan aan de landsgrenzen van de 21e eeuw.’ ( … ) ‘Grenzen zijn steeds selectiever geworden en – ondersteund door digitalisering – opgewaardeerd tot slimme grenzen. En grenscontrole is enorm uitgebreid qua ruimte, is zelfs een wereldwijde onderneming geworden die zich losmaakt van het territorium.’ 2 In 1791 presenteerde de Engelse filosoof Jeremy Bentham zijn oplossing voor de ideale gevangenis. Hij ontwierp een rond gebouw dat bestaat uit een centrale hal met daaromheen ringen van cellen op verschillende verdiepingen geconstrueerd. Elke cel heeft twee ramen: één naar buiten en één op de centrale hal gericht. Eén opzichter in de hal volstaat om alle bewoners [ m/v/x/ ] te bewaken, te kennen en te beheersen. Bentham noemde dit principe het panopticum; afgeleid van het Griekse ‘alziende’. De uitgangspunten van het panopticum: individualisering - één cel, één bewoner, iedereen is altijd overal volvolledig zichtbaar, de bewaker kan de celbewoners zien, maar


ledig zichtbaar, de bewaker kan de celbewoners zien, maar zij hem niet, zij weten zijn aanwezigheid alleen maar. Kostbare, permanente bewaking verandert in goedkope disciplinering en repressie maakt plaats voor ‘vrijwillige’ onderwerping. Het panopticum kan voor veel instituties worden ingezet: als gevangenis, als school, werkplaats of hospitaal. Bentham benadrukt dat in het panopticum, het alziende gebouw, macht en kennis samengaan. Doelen: controleren, disciplineren, bewaken, bestuderen, vergelijken, verbeteren enz. Dit was een nieuw type bewaking / inspectie dat de verbeelding meer beïnvloedde dan de zintuigen. Het alwetende oog van de bewaker betekende dat gevangenen, in plaats van fysiek gestraft te worden (de zintuigen aantastend), alleen gecontroleerd werden door zichtbaar te zijn (de verbeelding beïnvloedend). Michel Foucault 3 omschreef dit ontwerp als een dispositief*, de architectonische uitdrukking van een meer algemeen machtsmechanisme waarin de 'abnormalen' - of het nu melaatsen, gekken, criminelen of daklozen zijn - het onderwerp van controle worden. In deze tijden zou je daar ‘vluchtelingen’, ‘terroristen’, enz. aan toe kunnen voegen. Ook al constateert de Koreaans-Duitse socioloog Byung-Chul Han in 2012 in De transparante samenleving 4 ‘Het geheel nieuwe van het digitale panopticum is vooral dat de celbewoners nu zelf actief meewerken aan bouw en onderhoud, namelijk door zich-zelf in alle openbaarheid tentoon te stellen’, Bethams’ panop-ticum geldt helaas nog steeds en heeft extra kracht door hulp van een nieuw medium en haar taal: big data en algoritmen. 174

hulp van een nieuw medium en haar taal: big data en algoritmen. In onze huidige geglobaliseerde informatiemaatschappij wordt door middel van een zeer uitgebreide database van welhaast iedereen op de wijze van het panopticum naar ons ‘gekeken’.5 Niets dat op een deel van de planeet gebeurt, kan daardoor in een ‘buitenwereld’ blijven. Geen terra nulla, geen blanco plekken op de mentale kaart, geen onbekende, laat staan onkenbare landen en volkeren. De wereld heeft niet langer een buitenkant waar problemen kunnen worden weggelaten of achtergelaten. Wat er op één plek in de wereld gebeurt, heeft elders invloed op hoe andere mensen leven, hopen of verwachten te leven. Geen enkel welzijn is onschuldig aan de ellende van de ander. Elke dag worden er nieuwe beveiligingsmethoden ontwikkeld en ingevoerd. Het belang van paspoorten en identiteitspapieren, reisvergunningen (uitnodigingen) en visa neemt toe. De monitoring van individuen verschuift van gelokaliseerde, persoonlijke ontmoetingen met b.v. douaneambtenaren aan de grens naar een identificatietechnologie die op afstand kan plaatsvinden en in een elektronische database wordt vergaard en bewaard. Zo verandert bijvoorbeeld het systeem van het controleren van groepen (arbeids)migranten door de snel ‘verbeterende’ digitale technieken gestaag in een proactieve selectie en uiteindelijk in uitsluiting. Globalisering verdeelt zoveel als het verenigt; het


in uitsluiting. Globalisering verdeelt zoveel als het verenigt; het verdeelt terwijl het zich verenigt, merkt Zygmunt Bauman in het voorwoord van zijn boek Globalisation: The Human Consequences op. 6 Voor een welvarende, overwegend ‘witte’ elite maakt het reizen naar verre oorden eenvoudigweg deel uit van hun ‘goede leven’. Zij zien het als een primair recht. Bucket lists van mustsee bestemmingen, liefst voorzien van zoveel mogelijk selfies als visueel bewijs. Een totaal ander gebruik van de d-base dus. De historicus Mark Poster noemde de elektronische database een bijgewerkte cyberversie van het Panopticum.7 Maar in tegenstelling tot het panopticum, dat ervoor zorgt dat niemand uit de bewaakte ruimte kan ontsnappen, is de primaire functie van de d-base ervoor te zorgen dat niemand er onder twijfelachtige argumenten binnenkomt. Zo wordt de d-base een instrument van selectie, scheiding en uitsluiting. Het houdt de globale elite ‘onderweg’ en houdt de lokale bevolking letterlijk op hun plaats. Vanwege dié strategie - selectie, scheiding en uitsluiting - kan de d-base echter niet worden omschreven als een panopticum. In de woorden van Didier Bigo in zijn Globalised (in)Security, is dit dus geen panopticum dat is getransponeerd naar een wereldwijd niveau, maar een Ban-opticum. De term 'ban' verwijst zowel naar uitsluiting als naar de bevoegdheid van professionele politici om de wet op te schorten.

175

om aan een

Het Ban-opticum heeft tot doel om van een bepaalde, maar zeer grote groep mensen, een elite uitgezonderd, het actief ontnemen van hun mobiliteit; één van de regels in de machtsongelijkheid in de neoliberale ideologie van globalisering. In 2021 ontwikkelde het Westen nog een andere technologie binnen het Ban-opticum: de Corona-app. Taylor 8 merkt hierover op: ‘Terwijl het coronapaspoort vrij reizen in het mondiale noorden vergemakkelijkt, zien mensen in het mondiale zuiden hun toegang tot grote delen van de wereld alleen maar verder versperd worden door QR-scanners. ‘Als je in een arm land woont en wil reizen – bijvoorbeeld om te studeren of familie te bezoeken, wat ieders recht zou moeten zijn – dan is het vaak al ontzettend moeilijk om aan een visum te komen. De invoering van coronapaspoorten maakt dat nog veel moeilijker.’ ‘Nu moet je namelijk niet alleen aantonen dat je financieel zelfredzaam bent en een reden hebt om het land in te reizen, je moet ook bewijzen dat je gevaccineerd bent met een vaccin dat is goedgekeurd door dat land.’ Dat rijke landen vaccins uit lage-inkomenslanden niet erkennen, heeft volgens Taylor niets te maken met de kwaliteit van de vaccins. ‘Zelfs vaccins die chemisch identiek zijn aan de vaccins van westerse farmaceuten worden niet goedgekeurd. Het probleem draait om politieke erkenning.’ ‘Coronapaspoorten kunnen de wereld niet veiliger maken,’ zegt Taylor. ‘Ongelijker, dat wel. Ze weerspiegelen bestaande ongelijkheden en zullen die waarschijnlijk verergeren.’ Dus zelfs een wereldwijde pandemie draagt bij aan een ongelijkheid in mobiliteit.


* (sociaal apparaat) dat manieren van kijken, spreken, macht uitoefenen en subjectiviteiten genereert, verzamelt en voortbrengt. 1. Arnon Grunberg, Migratie is geen crisis – wél collectief geweld. NRC 19/11/’2021 2. Steffen Mau, Sortiermaschinen: Die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert, C.H.Beck Verlag, 2021 3. Michel Foucault, Discipline, Toezicht en Straf. De geboorte van de gevangenis, Historische uitgeverij, Groningen, 1997. 4. Byung-Chul Han, De transparante samenleving, Uitgeverij van Gennep B.V., 2012 5. Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, Public Affairs, Hachette Book Group, 2019 6. Zygmunt Bauman, Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty, Cambridge: Polity Press, 2007 7. M. Poster, ‘Database As Discourse, Or Electronic Interpellations’, in: Bauman, Globalization: The Human Consequences, Columbia University Press, 1998 8. Dr. Linnet Taylor, de Groene Amsterdammer – 08/11/’21

176


The panopticon inside out I am from the era of the passport. The time with real physical borders. Marked by movable red and white barriers over the road. With men – indeed, only men - in uniform. Their cap torn almost over the eyes. And you waiting in line. I remember quite clearly what it was like. In the back of the car, very curious about the building in front of those uniformed men. They look stern, grumpy. Gesticulating in short gestures. Their language is made up of strange sounds. Sounds almost a little like barking. The customs officers look ino the blue-grey booklets that my father gives them through the window. They walk around the car searchingly. Look from the book to me, from the book to my brother, to my mother. My father looks a little worried. Then the booklets come back in the car. Short nod. Apparently intended a sign for driving. And, than, suddenly you are 'in another country'. You actually immediately felt what that meant, even if you couldn't find the words for it. Also the strange notes and the coins, for example, were indications. And you could heard and read it. Years later, those few meters became some hundred exciting miles in 'no-stopping' territory; the road through East Germany to West Berlin. Later still, except for a single country, for me the whole planet became a completely open area because of my passport. As Arnon Grunberg points out in “Migration is not a crisis – it is collective violence” writes: 'The extent of your right to 177

collective violence” writes: 'The extent of your right to mobility depends mainly on which passport you happened to have obtained, namely through birth. Holders of a Dutch pass-port can travel to almost one hundred and seventy countries without a visa. Anyone who has to travel with a Pakistani passport can travel visa-free to less than ten countries, including Haiti and The Gambia.' 1 The German sociologist Steffen Mau analyses how and by what means what he calls ‘new sorting machines’ simultaneously create mobility and immobility: 'Borders must open like department store doors for desired travellers, for others they must remain closed tighter than ever. Nowhere is the Janus face of globalization more visible than at the national borders of the 21st century.’ (…) ‘Borders have become increasingly selective and – supported by digitization – upgraded to smart borders. And border control has expanded enormously in terms of space, has even become a global enterprise, breaking away from the territory as such.’ 2 In 1791, Jeremy Bentham presented his solution to the ideal prison. He designed a round-shaped building that consists of a central hall surrounded by rings of cells, constructed on different floors. Each cell has two windows: one facing the outside and one facing the central hall. One supervisor in the hall is sufficient to monitor, know and control all residents. Bentham called this principle the panopticon; derived from the Greek all-seeing. The basic principles of the panopticon: individualisation - one cell, one resident, everyone is always every-


dualisation - one cell, one resident, everyone is always everywhere fully visible, the guard can see the cell occupants, but they do not see him, they only know his presence. Costly permanent surveillance turns into cheap disciplining and repression gives way to "voluntary" submission. The panopticon, the all-seeing building, can be used for many institutions: as a prison, a school, a workplace or a hospital. Bentham emphasizes that power and knowledge go hand in hand in the panopticon. Goals: checking, disciplining, monitoring, studying, comparing, improving, etc. This was a totally new type of surveillance / inspection that affected the imagination more than the senses. The guard’s omniscient eye meant that instead of being physically punished (affecting the senses), prisoners were controlled only by being visible (influencing the imagination). Michel Foucault described this design as a dispositive*, the architectural expression of a more general mechanism of power in which the 'abnormal' - be it lepers, madmen, criminals or homeless - becomes the subject of control. 3 In these times one could add ‘fugitives’, ‘terrorists’, etc. Even though the Korean-German sociologist Byung-Chul Han observes in 2012 in “The transparent society” 4 that 'The whole new thing about the digital panopticon is above all that the cell occupants now actively participate in construction and maintenance, namely by exhibiting themselves in all openness', Unfortunately, Bentham’s panopticon still applies and has extra po-wer with the help of a new medium and its language: big data and algorithms. 178

power with the help of a new medium and its language: big data and algorithms. In our current globalized information society, a very extensive database of almost everyone looks at us in the panopticon way. Nothing that happens on any part of the planet can there-fore remain in an outside world. No terra nulla, no blank spots on the mental map, no unknown, let alone unknowable countries and peoples. “The world no longer has an exterior where problems can be left out or left behind. What happens in one place in the world affects how elsewhere other people live, hope or expect to live. No well-being is innocent of the other's misery”. 5 New security methods are developed and introduced every day. The importance of passports and identity papers, travel permits (invitations) and visas is increasing. The monitoring of individuals shifts from localized, personal encounters with e.g. customs officials at the border to a remote identification technology that is collected and stored in an electronic data-base. The system of controlling groups of (labor)migrants for example, is steadily changing into proactive selection and ultimo exclusion due to the rapidly ‘improving’ digital techniques. Globalization divides as much as it unites; it divides as it unites, Zygmunt Bauman notes in the preface to his book Globalization: The Human Consequences. 6 For an affluent highly 'white' elite, traveling to faraway places is simply part of their "good life." They see it as a primary right. Bucket lists of must-see destinations, preferably illustrated with


Bucket lists of must-see destinations, preferably illustrated with as many selfies as possible as visual evidence. A completely different use of the d-base. Historian Mark Poster called the electronic database an updated cyber version of the panopticon. 7 But unlike the panopticon, which ensures that no one can escape from the monitored area, the primary function of the d-base is to ensure that no one enters under questionable pretences. In that way the d-base becomes an instrument of selection, separation and exclusion. It keeps the global elite "on the move" and literally keeps the locals in place. However, because of that strategy - selection, separation and exclusion - the d-base cannot be described as a panopticon. In the words of Didier Bigo in his “Globalized (in) Security”, this is therefore not a panopticon that has been transposed to a global level, but a Ban-opticon. The term 'ban' refers to both exclusion and the power of professional politicians to suspend the law. The Ban-opticon aims to actively deprive their mobility of a certain, but very large group of people, excluding an elite; one of the rules of power inequality in the neoliberal ideology of globalization. In 2021 the West developed yet another technology within the Ban-opticon: the Corona app. ‘While the corona passport facilitates free travel in the global north, people in the global south see their access to large parts of the world only further blocked by QR scanners. AsTaylor 8 observes: “If you live in a poor 179

see their access to large parts of the world only further blocked by QR scanners. As Taylor 8 observes: ‘If you live in a poor country and want to travel – for example to study or visit family, which should be every-one’s right – it is often very difficult to get a visa. The introduction of corona passports makes that even more difficult. Now you not only have to prove that you are financially self-reliant and have a reason to travel into the country, you also have to prove that you have been vaccinated with a vaccine that has been approved by that country.’ ‘Even vaccines that are chemically identical to vaccines from Western pharmaceutical companies are not approved. The problem revolves around political recognition.’ So even a global pandemic contributes to an inequality in mobility.


* (social apparatus) that generates, collects and produces ways of looking, speaking, exercising power and subjectivities. 1. Arnon Grunberg, Migratie is geen crisis – wél collectief geweld. NRC 19/11/’2021 2. Steffen Mau, Sortiermaschinen: Die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert, C.H.Beck, 2021 3. Michel Foucault, Discipline, Toezicht en Straf. De geboorte van de gevangenis, Historische uitgeverij, Groningen, 1997. 4. Byung-Chul Han, De transparante samenleving, Uitgeverij van Gennep B.V., 2012 5. Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, Public Affairs, Hachette Book Group, 2019 6. Zygmunt Bauman, Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty, Cambridge: Polity Press, 2007 7. M. Poster, ‘Database As Discourse, Or Electronic Interpellations’, in: Bauman, Globalization: The Human Consequences, Columbia University Press, 1998 8. Dr. Linnet Taylor, de Groene Amsterdammer – 08/11/’21

180


‘work’music: vijay iyer & mike ladd: in what language? [ thanks g. ]

DISTANT SUFFERING XXII | i.d. of inequality / mensen | people 181


182


183


184


185


St. Petersburg | back to sender

Ukraine | back to sender

Bergen | back to sender

186


187


Hamburg | back to sender

188


189


DISTANT SUFFERING XXII | i.d. of inequality / mensen&plaatsen | people& placesISO-code 190


On how people reacted Kia ora Hans! I am reaching out to deliver images of the placement of the 'i.d. of inequality' poster in Tāmaki Makaurau, Aotearoa (Auckland, New Zealand). I thought this was appropriate timing to install the poster as after 169 days of freedom, covid-19 has gotten past the border of Aotearoa and the need for travel has sent us back into a complete lack of mobility. After one case we are in a severe lockdown where we cannot leave home except for essential services (food, medical attention), and to exercise within our local area. I was able to get out and install your art-work by riding my cargo bike. The location your poster found, after a lot of consideration from my end, was one of the first we considered as a relevant place for RM (Gallery and Project Space – ho ). I placed it on Karangahape Road, which is a place of gathering for many diverse communities in Tāmaki Makaurau, and part of RM's local area. The crossing has been painted with the progress pride flag designed by artist Daniel Quasar symbolising a more inclusive pride, with colours representing communities of colour and people who are transgender or non-binary, and it's very recognisable as Karangahape.

191

Karangahape is one of the oldest roads in Aotearoa and existed several centuries before European settlers arrived. In the previous century it became the main shopping centre in the city, then later from the 1970's businesses started to move out of the area and the street became a red light district, and now it is a mix of clubs, arts communities, ethnicities, LGTBQI+ friendly spaces, and some gentrification. I hope this choice of place is of interest to you, I will try to get more photos of the work as I pass by and send them along if it isn't removed.

Ngā mihi Sarah Mohawk RM


People&PlacesISO-code arrived | gearriveerd MiddelburgNL | Hans&Willy VlissingenNL | Dani&Lieke TilburgNL | Riet&Jan-Willem EdinburghSCH | Frederick Den HelderNL | Margo&Abe SkopjeMK | Arta&Jana WarenburgNL | Hans&Willy SchottheideDE | Hans&Willy BredaNL | Witte Rook | Kyki OostendeB | Ginette Den HaagNL | Stef Sint KruisB | Yves MiddelburgNL | Hans AssebroekB | Jean AntwerpenB | Jen&Frie Den HaagNL | Ingrid&Robert AssebroekB | Hans&Birgitte EindhovenNL | Stef RotterdamNL | Hans&Willy BruggeB | Mieke&Frank&Do VlissingenNL | leon LeuvenB | Alina&Ruben Larrés (Huesca)ESP|Lola&Paco M’burgNL | roofprint pers | Leni MadridESP | Mária 192

GoesNL | Ingrid RotterdamNL | Reinier OuwerkerkNL | Ingrid GoesNL | #Loods32 | Iris Česká SkaliceCZ | Roman Galerie Luxfer Middelburg NL [Abbey] | Johan GazaPS | Mahmoud Millingen aan de RijnNL | Niki BruggeB | Jan BruggeB | Amber BruggeB | Dominique ZwolleNL | Peter&Anne BruggeB | Nicky, Liliane&Chris Brnocz | Marek Artist-group Rafani Prahazc | Artist-group Rafani Litomyšlzc | Artist-group Rafani Trenčíncz | Artist-group Rafani WemeldingeNL | Lily West KappelleNL | Hans&Willy FrankfurtDE | Nojan&Anita RotterdamNL | Tonio MenatFR | Jan&Arthur LisseuilFR | Jan&Arthur

Viaduc des FadesFR | Jan&Arthur Saurret BeserveFR | Jan&Arthur ClamecyFR | Jan&Arthur AgersøDK | Jörn&Dorte&Sille Nor AmsterdamNL | Giel BremenDE | Anne&Rezan VeniceIT | Annechien&Mattia AkenDE | Dani NorrköpingSE | Ruben&Saleh BeirutLB | Alina&Nicola NijmegenNL | Jac. Saint Éloy-les-MinesFR | Jan BreskensNL | Hans&Willy GroningenNL | Ingeborg Oosterschelde / Goese SasNL | Iris KralendijkBES | Anne-Marie RotterdamNL | Niki KarachiPK | Mehreen RotterdamNL | Ruben DublinIE | Néstor FujianCN | Zhuona ChongqingCN | Shan RotterdamNL | Zoë VlissingenNL | Ko MiddelburgNL | Leni

ÅfarnesNO | Liselotte BerlinDE | Rachele&Frederick WarsawPL | Dani LuxembourgLU | Willy&Hans MetzFR | Willy&Hans StrasbourgFR | Willy&Hans ColmarFR | Willy&Hans SélestadFR | Willy&Hans ZürichCH | Willy&Hans BaselCH | Willy&Hans BaselCH | Willy&Hans LuzernCH | Willy&Hans Busto Garolfo / MilanoIT Martina&Manuel INDEPENDENT ARTISTS

Boat KielDE - KopenhagenDK Yolanda&Harrie KopenhagenDK | Yolanda&Harrie NO Oslo | Yolanda&Harrie RingebuNO | Yolanda&Harrie MilanoIT | Willy&Hans Trollstigen near AndalsnesNO Yolanda&Harrie Busto ArsizioIT | Willy&Hans


People&PlacesISO-code arrived | gearriveerd GenoaIT | Willy BeauneFR | Willy&Hans SantenayFR | Willy&Hans ÅfarnesNO | Yolanda&Harrie Dakar/ Île de GoréeSN | Hamath NairobiKE | Jochem MallorcaSP | Marcos / Espai St.Marc WienAT | Gudrun / hinterland WienAT | Markus / Kulturdrogerie KasselDE | Jürgen O. / no institute VilniusLT | Dainius / VITRINA&Bench HelsinkiFI | Kamilla&Mirva Forum Box MwanzaTZ | Alma&Kiran GeelongAU | David / Fluxux Study Veliko TurnovoBG Lars&Denitsa / Heerz Tooya Quebec CA | Rejean Field Study International AntwerpBE | Pierre / Linkeroever OdzaciRS | Nenad / M.A.S. LeidenNL | Karl BergenNO | Charlotte LisbonPT | Katie BergenNO | Charlotte 193

VlissingenNL | Jorieke / Kipvis TallinnEE | Kaarel / Galerii Metropol MiddelburgNL | Hans&Willy GothenborgSE | Anders / Galleri 54 LeidenNL | Romee AarhusDK | Sasha Juxtapose Art Fair BruggeBE | Sylvia VlissingenNL | Ramon decreet/concreet JP Tokyo | Masako Masako Ito Design BarcelonaCAT | Arnau OdenseDK | Mikkel / M100 MiddelburgNL | Hans&Willy PortoPT | Emerenciano KyivUA | Oleg&Olga / HLEBZAWOD AndrosGR | Artisan Art Is A Need Aristea Gravou KozaniGR | Annita Koutsonanou Architecture Studio JP Tokyo | Michiyo Nishikubo MoptiML | Ibrahim AthensGR | Aemilia Al-HasakahSY | Rosh

NürnbergDE | Willy&Hans StockholmSE | Willy&Hans Na Chom ThianTH | QuakenbrückDE | Hans&Willy Yvonne&Mia&Rien TiranaAL | Lauresha Česká SkaliceCZ | Willy&Hans Gallery70 CZ Šonov | Willy&Hans PilzenCZ | Willy&Hans WütrzburgDE | Willy&Hans MedellínCO | Tulio Tsumago (Gifu )JP | Ryusoke HamburgDE | Willy&Hans Aotearoa / AucklandNZ | Ena&Sarah RM Artists Space AschaffenburgDE | Willy&Hans TilburgNL | Riet&Jan-Willem Sea Foundation StockholmSE | Rikard Fåhraeus Studio44 RemersdaalBE | Rémersdael Rèbiévå [Rembierval] Deinze BE/ GentBE | Katelijne De Corte Jonas Lescrauwaet | plavvorm LübeckDE | Willy&Hans BelgradeSR | Katarina Remont Gallery


People&PlacesISO-code onderweg met de post | on the way by post LondonGB | Klio | Watermans AnkaraTR | team Kova Art Space IstanbulTR | Emre / Tasarım Bakkalı CopenhagenDK | Niels Buenos AiresAR | Fernando García ColumbusUSA | John M. TochigiJP | Keiichi JolietteCA & MontréalCA | Elaine KobeJP | Reiko BarcelonaCAT | Bernat / Nüria AthensGR | Faidra SichuanCN | Huang CairoEG | Sophie HamburgDE | Nadine Verein Gängeviertel e.V.

194

Disappeared South DartmouthMA / USA | Katrina BeijingCN | Liu Torteval-QuesnayFR | Philippe LondonGB | Gemma HaarlemNL | Marco RamallahPS | Tina StellenboschZA | Neeltje

back to sender BrnoTN | Joost&Katie St. PetersburgRU | Irina / FFTN twice: HamburgDE Nadine Schwalb Verein Gängeviertel e.V.


People&PlacesISO-code countries in order of 1st contact ∙The Netherlands Scotland Macedonia Germany Belgium Spain Catalonia Gaza / Palestine Czech Republic ∙Slovakia France Denmark Italy Sweden Lebanon Dutch Islands / Bonaire Pakistan Northern Ireland China ∙Norway Poland Luxemburg Switzerland Senegal Kenia 195

Greece Canada Austria Finland ∙Lithuania Turkey Ukraine Russia Bulgaria Mali Australia Argentina U.S.A. Japan ∙Serbia Portugal Colombia Estonia New Zealand Thailand Syria South Korea Jordan Tunesia ∙West Bank / Palestine

Israel Egypt Romania Albania U.K. Serbia


betrokken kunstenaarsinitiatieven | artists' initiatives involved aangekomen / arrived WITTE ROOK | BredaNL | Kyki Vermaire

Galerie Luxfer | Česká SkalicaTN | Roman&Kate Art collective RAFANI | PragueTN / BrnoSK | Marek Meduna INDEPENDENT ARTISTS GALLERY | Busto GarolfoIT | Martina&Manuel Espai St.Marc | MallorcaSP | Marcos Vidal Font hinterland | WienAT | Gudrun Wallenböck Kulturdrogerie | WienAT | Markus Hiesleitner no institute | KasselDE | Jürgen O. Olbrich VITRINA&Bench | VilniusLT | Dainius Liškevičiu Forum Box | HelsinkiFI | Kamilla Billiers & Mirva Tarvainen Field Study International | GeelongAU | David Dellafiora Heerz Tooya | Veliko TurnovoBG | Lars Nordby Circulaire132 | QuebecCA | Rejean F. Côté linkeroever | AntwerpBE | Pierre Coric Multimedial Art Studio | OdzaciRS | Nenad Bogdanovic Galerii Metropol | TallinnEE | Kaarel Kütas Galleri 54 | GothenborgSE | Anders Göransson Juxtapose Art Fair | AarhusDK | Sasha Rose Richter kunstwerkplaats Kipvis | VlissingenNL | Jorieke Rottier Masako Ito Design | TokyoJP | Masako Ito decreet/concreet | VlissingenNL | Ramon de Nennie M100 | OdenseDK | Mikkel Larris Gallery Emerenciano Rodrigues | PortoPT HLEBZAWOD | KyivUA | Oleg Kharchenko & Olga Shuvalova Artisan Art Is A Need | AndrosGR | Aristea Gravou 196

Annita Koutsonanou Architecture Studio | KozaniGR RM Artists Space | Aotearoa / AucklandNZ | Ena & Sarah Sea Foundation | TilburgNL | Riet&Jan-Willem Studio44 | StockholmSE | Rikard Fåhraeus plavvorm | Deinze BE/ GentBE Katelijne De Corte & Jonas Lescrauwaet Remont Gallery | BelgradeSR | Katarina Katarina Petrović

onderweg / on their way Kova Art Space | team | AnkaraTR Tasarım Bakkalı | Emre Akçora | IstanbulTR Nunagawa Campus / Gallery Yuyama | Tokamachi CityJP Verein Gängeviertel e.V. | Nadine Schwalb | HamburgDE Visual Art Forum Ramallah | Palestine E.T.A.J. | BucharestRO ArtCan | Doris Ernst | LondonUK ÖSKG Tsjörnedala Konsthal | SimrishamnSE Commons | Selman Trtovac | BelgradeRS Durden and Ray | Carlos | Los AngelesUSA Gallery70 | Tirana | Albania


Werk in tentoonstellingen

Work in exhibitions

Selectie foto’s Abdijcomplex MiddelburgNL | 01/07/’20 – 29/09/2020

Selection pictures Abby Complex MiddelburgNL | July 1st – September 29, 2020

De catalogus in wording

The catalog in the making

de roofprint pers NL

197

de roofprint pers

Middelburg | 05/07/’20 – 31/08/’20

MiddelburgNL | July 5, 2020 – August 31, 2020

MEN OF (STREET ART) | Independent Artists Gallery

MEN OF (STREET ART) | Independent Artists Gallry

MilaanIT | 04/10/’20 – 31/10/’20

MilanIT | October 4 – October 31, 2020

Pakje Kunst Museum | TilburgNL

Pakje Kunst [ Small Package ] Art Museum | TilburgNL

Gallery Emerenciano Rodrigues | PortoPT

Gallery Emerenciano Rodrigues | PortoPT

Luxfer Open Space | Česká SkaliceCZ

Luxfer Open Space | Česká SkaliceCZ

Galerie METROPOL | TallinnEE

Galerii METROPOL | TallinnEE

Slipvillan op Långholmen | StockholmZW

Slipvillan on Långholmen | StockholmSE


198

DISTANT SUFFERING | het project

DISTANT SUFFERING | the project

Hans Overvliet onderzoekt sinds 2013 de rol van de massamedia met betrekking tot berichtgeving over (militair) geweld en de vervagende herinneringen aan geweld door middel van dit work in progress: DISTANT SUFFERING.

Hans Overvliet, since 2013, investigates the role of the mass media with regard to reporting on (military) violence and the fading memories of violence by means of an ongoing artseries: DISTANT SUFFERING.

Overvliet was als verslaggever ooggetuige van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten in de jaren tachtig. Deze ervaringen komen tot uiting in het lijden op afstand. De titel van het project is ontleend aan het boek Distant Suffering, Morality, Media and Politics van Luc Boltanski. Overvliet hanteert een ogenschijnlijk controversiële strategie: die van poëtische beelden, geïnspireerd door de woorden van Percy Bysshe Shelley (1792 - 1822): Dichters zijn de niet-erkende wetgevers van de wereld. Met DISTANT SUFFERING onderzoekt Hans Overvliet ook het ‘eigendom’ van het incident versus het ‘eigendom’ van de documentatie ervan. De gekozen thema's hebben een sterke band met de beeldcultuur in het algemeen, met name de informatieoverload en het onnadenkend gebruik ervan. In de kunstreeks DISTANT SUFFERING stelt Overvliet ook de rol van de toeschouwer en zijn eigen rol als kunstenaar in vraag, evenals de neutraliteit en veiligheid van de kunstruimte.

As a reporter, Overvliet was an eyewitness to the events in the Middle East during the 1980s. These experiences resonate in distant suffering. The title of the project is taken from Luc Boltanski’s book Distant Suffering, Morality, Media and Politics. Overvliet employs an apparently controversial strategy: that of poetic images, inspired by the words of Percy Bysshe Shelley (1792 – 1822): Poets are the unacknowledged legislators of the world. With DISTANT SUFFERING Hans Overvliet also investigates the ‘ownership’ of the incident, versus the ‘ownership’ of its documentation. The chosen themes have a strong connection to visual culture in general, particularly the information overload and its thoughtless consumption. In the art-series DISTANT SUFFERING, Overvliet questions also the role of the viewer and his own role as an artist, as well as the neutrality and security of the art space.


199


Colophon Thanks to all the people on the previous page & Poster A1 | edition 1-4 DTP | Rinus Roepman for Snowball Print | de Witte print&design Texts W.F.T. van Houtum Deutsche Übersetzung | Alina Achenbach Hans Overvliet Cummunity Alina&RubenDE/NL/B | MargoNL | Witte RookNL IngridPS/TN/SY/JO | HansB | NéstorES/IE Luxfer GalleryCZ | JohanZA | TakakoJP | JuneCH | LoekBES ManuelIT | Artist-group RafaniTN/SK | VassilisNL/GR JanGA/TZ | RinusSN/ML | JanID | NúriaCAT | ElenaGR | EllenEG/TH SuzanneIL/PS | mail-art network / Verlag Lutz WohlrabDE KaarelEE Exhibition Places Abbey Complex | MiddelburgNL Roofprintpers | MiddelburgNL Loods#32 | GoesNL MEN OF (STREET ART) | Independent Artists | MilanIT Photo editing | Hans Bommeljé Luxfer Open Space | Česká SkaliceCZ Galerii METROPOL | TalinnEE | Performing Arts Festival GLOBAL HAPPINESS / ÜLEILMNE ÕNN

200

Feedback Willy van Houtum | Giel Louws | Thijs Breel Press Dutch | PZC – English | PZC Music vijay iyer & mike ladd: in what language? Financial support Vleeshal/Stichting Beeldende Kunst Middelburg (SBKM) co-sponsoring


DISTANT SUFFERING XXII2 | i.d. of inequality

E.C.B. | FrankfurtDE 201

www.hansovervliet.com