Các mẫu chai thủy tinh sẵn kho của PTS Glass

Page 1

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

XUẤT NHẬP KHẨU PTS

Chuyêncungcấpcácsảnphẩmthủytinh

Mr.Sơn: 0366500889

Mr.Dương: 0987328050

Đối diện 251 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

ptsglassproducts@gmail.com

Website: www.sonthuytinh.com

KC500

Dung tích: 500ml

Thùng 30 chiếc

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.