Page 1

s.

2 KALENDARIUM KAMPANII W drodze do wyborów 2018

s.

4 PROGRAM MARIUSZA

s.

6 KANDYDACI DO RADY

WOŁOSZA

MIEJSKIEJ Z LISTY NR 4

Tylko realne zobowiązania dla Bytomia

Poznaj drużynę, która uratuje miasto

s.

10 WYWIAD

s.

Rozmowa z Mariuszem Wołoszem

12 JAK GŁOSOWAĆ Krótki przewodnik na 21 października#BYTOMtoNIEhasiok 

Biuletyn Sfinansowany z KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

21 ȵƏʀƳɿǣƺȸȇǣǸƏ ǣƳǏȇƏɯɵƫȒȸɵ

Jeśli politycy zawiedli Twoje zaufanie, to pamiętaj, że ja przede wszystkim jestem mieszkańcem Bytomia. Takim jak Ty. Nie chcę mieszkać w smrodzie, wśród śmieci. Chcę by, moje dzieci tu miały perspektywy dobrej szkoły i pracy, żeby były blisko, kiedy będę stary. 21 października wybory i pierwszy krok, który musimy zrobić, by uratować to miasto. Bo Bytom to nie hasiok!

Mariusz Wołosz, kandydat na prezydenta Bytomia

www.mariuszwolosz.pl

facebook.com/wolosz.bytom


2

KALENDARIUM KAMPANII 

Mariusz Wołosz swoją walkę w kampanii rozpoczął na bytomskim rynku, 8 sierpnia. co od tego czasu robił on i jego drużyna?

21 sierpnia

Bobrek Zdrój Bobrek Zdrój, Karb Zdrój, Kropla Szombierek, Miechowiczanka, Stroszanka – takie wody mineralne rozdawał bytomianom Mariusz Wołosz. A przy okazji przekonywał, że wie, jak odwrócić losy miasta, które obecnie staje się śmietnikiem Polski i Europy.

dzisiaj żarTujemy, bo czym innym w konTekście panoszącej się mafii śmieciowej jesT nazwa „bobrek zdrój”? ale byTom naprawdę może być czysTym miasTem – Takim, w kTórym każdy chce żyć i pracować. ja wiem, jak TeGo dokonać.

6 września

8 sierpnia

Oddam Bytom mieszkańcom Likwidacja nielegalnych wysypisk i wyrzucenie mafii śmieciowej z Bytomia, przywrócenie bezpieczeństwa mieszkańcom, włączenie mieszkańców w proces zarządzania miastem, uczynienie Bytomia atrakcyjnym i wiarygodnym partnerem dla inwestorów oraz miastem przyjaznym dla mieszkańców – to najważniejsze postulaty, które ogłosił Mariusz Wołosz 8 sierpnia na bytomskim Rynku. Właśnie wtedy bezpartyjnego kandydata oficjalnie zaprezentowała Koalicja Obywatelska, która udzieliła mu poparcia.

miasTo jesT w skrajnie Trudnej syTuacji, skończył się czas półśrodków. podczas TeGorocznych wyborów samorządowych zdecydujemy, czy byTom będzie śmieTnikiem polski i europy, czy sTanie się aTrakcyjnym i przyjaznym miejscem na mapie meTropolii. przede mną czas ciężkiej pracy, aby uzmysłowić mieszkańcom, jak ważne To wybory dla naszeGo miasTa.

Super Mariusz uratuje Bytom Super Mariusz, to prawdopodobnie pierwsza gra w Polsce stworzona specjalnie na potrzeby wyborów samorządowych. Jej scenariusz opiera się na głównych problemach, z którymi zmaga się Bytom. Każdy z trzech poziomów to inne wyzwanie dla głównego bohatera. Gracz wciela się w Super Mariusza, rozwiązuje łamigłówki i zadania zręcznościowe, by uratować miasto. W trakcie rozgrywki przewijają się znane w mieście zagrożenia, takie jak: spadające dachówki, śmieci czy smog. Lokalizacje poszczególnych poziomów to z kolei miejsca dobrze znane bytomianom. Tłem rozgrywki jest słynny tramwaj nr 38 kursujący po ulicy Piekarskiej, wodociągowa wieża ciśnień i Szyb Krystyna. Zagraj bezpłatnie na: www.supermariusz.pl

To niskobudżeTowa produkcja, ale mamy nadzieję, że dosTarczy inTernauTom nieco rozrywki i przede wszysTkim zachęci mieszkańców byTomia do udziału w wyborach i procesie naprawy miasTa. Gra opowiada o zaanGażowaniu w drobne, lokalne sprawy, o współpracy i pomocy. mam nadzieję, że pomoże w Tym, aby byTom wrócił do Gry.


3 BYTOM TO zX0R³X…k x«Xȳñ

«k(Xȳñ

á…w…³ñ «È³zk

O problemach mieszkańców i Bytomia

nr 2

Kandydat na prezydenta Bytomia

spotkania na ulicach, podwórkach, targowiskach i w kamienicach oraz wielogodzinne rozmowy na facebooku – to codzienność mariusza wołosza i kandydatów z listy nr 4

Kandydat do Rady Miejskiej

12 września

Społecznicy z akcji Bytom to nie hasiok poparli Mariusza Wołosza Akcja #BYTOMtoNIEhasiok to ogromny potencjał. To głównie dzięki niej, w grudniowym referendum w sprawie odwołania aktualnego prezydenta Bytomia wzięło udział blisko 20 tys. mieszkańców. Teraz społecznicy, którzy stworzyli ten ruch, oficjalnie poparli Mariusza Wołosza w wyborach na prezydenta Bytomia. Dzięki temu, kandydat może korzystać z oficjalnego logo akcji. Hasło #BYTOMtoNIEhasiok stało się też oficjalnym hasłem jego kampanii. A co w zamian? Kandydat zawarł ze społecznikami porozumienie, w którym pisemnie zobowiązał się, że po wygranych wyborach podejmie zdecydowane działania w sprawie likwidacji nielegalnych składowisk odpadów na terenie miasta.

To poparcie wiele dla mnie znaczy. byTom może nie będzie uzdrowiskiem, ale wciąż może być czysTy i przyjazny.

27 września

Pomoc zamiast konwencji Kiedy większość komitetów zorganizowała już swoje konwencje, Mariusz Wołosz i radni startujący z list Koalicji Obywatelskiej w Bytomiu zrezygnowali z fanfar i balonów. Pieniądze, które mieli przeznaczyć na organizację wydarzenia, przekazali na rehabilitację rodzeństwa – Kingi i Mateusza, którzy chorują na zespół Joubert. – Bo od obietnic wolimy czyny – tłumaczyli kandydaci.

na facebooku ludzie reGularnie pyTają mnie z czeGo sfinansuję zobowiązania z proGramu wyborczeGo, bo przecież byTom To biedne miasTo. odpowiadam wTedy, że rezyGnujemy ze zbyTków i przeznaczamy pieniądze Tam, Gdzie odczują To mieszkańcy. i To jesT świeTny przykład ilusTrujący, jak To działa.


4 BYTOM TO zX0R³X…k

PROGRAM

To tylko część działań, NGOx«Xȳñ NGO do których zobowiązujemy się po wyborach. Sprawdź cały program na: mariuszwolosz. pl/program

Kandydat na prezydenta Bytomia

www.mariuszwolosz.pl

STOP

MARIUSZA WOŁOSZA

NGO

STOP

+

STOP

NGO

+ +

NGO

Tylko realne zobowiązania: likwidacja nieleGalnych wysypisk i wyrzucenie mafii śmieciowej z byTomia, przywrócenie bezpieczeńsTwa mieszkańcom, włączenie mieszkańców w proces zarządzania miasTem, uczynienie byTomia aTrakcyjnym i wiaryGodnym parTnerem NGO dla inwesTorów oraz miasTem przyjaznym dla mieszkańców – Tak w skrócie można opisać proGram wyborczy mariusza wołosza WYrZucIMY MafIę śMIEcIOWą Z BYTOMIa I ZadBaMY O cZYSTOść W MIEścIE

zmiany źródła ciepła i będziemy stale monitorować poziom zanieczyszczeń.

OddaMY BYTOM MIESZkańcOM STOP

Zmienimy organizację ruchu w miejscach nielegalnych składowisk i będziemy monitorować STOP ciężarówki wjeżdżające do miasta. Dodatko Bytom znowu będzie miastem dialogu, bo wo, w Urzędzie Miejskim powołamy całodowłączymy mieszkańców w proces podejmobowe stanowisko interwencyjne. Kiedy zablo- STOPwania decyzji. Przywrócimy Rady Dzielnic, kujemy napływ odpadów, wdrożymy program budżet obywatelski, utworzymy Dzielnicowe oczyszczania skażonych terenów. Cen tra Współpracy. NGO

NGO NGO Obniżymy stawki za wywóz odpadów komunalnych oraz umożliwimy mieszkańcom wywóz odpadów na miejskie wysypisko we własnym zakresie. W całym mieście zamontujemy kosze na psie odchody. I zwiększymy dozór nad firmami sprzątającymi Bytom.

Wprowadzimy czytelne reguły wsparcia stowarzyszeń i wzmocnimy współpracę miasta z organizacjami pozarządowymi

ZadBaMY O WaSZE ZdrOWIE

+

Sfinansujemy dodatkowe świadczenia medyczne dla seniorów, realizowane w bytomskich jednostkach ochrony zdrowia (m. in. zabiegi usuwania zaćmy). Uruchomimy także bezpłatne badania profilaktyczne, programy szczepień i badania wad postawy u dzieci.

+

+

Zwiększymy dostępność miejskich nieruchomości wspierając tanie budownictwo mieszkaniowe i uruchamiając Bytomską Platformę Nieruchomości.

Wybudujemy nowe place zabaw w lokalizacjach uzgodnionych z mieszkańcami. Osobom starszym i chorym zapewnimy monitoring telemedyczny, dzięki któremu będą mogły czuć się bezpiecznie, a w razie problemów ze zdrowiem, liczyć na natychmiastową pomoc.

+

Poprawimy jakość powietrza w mieście, zwiększając pulę środków na dofinansowanie

jemy również dłuższe godziny pracy tych instytucji, dostosowane do godzin pracy rodziców.

+

WESPrZEMY MłOdE rOdZINY

Wprowadzimy w życie Ustawę krajobrazową, likwidując wielkoformatowe siatki reklamowe, poszarpane bannery na płotach i inne obskurne reklamy. Zagospodarujemy także miejsca po wyburzonych kamienicach.

«k(

á…w…³ñ «È³z

Zwiększymy liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach i wesprzemy rozwój nowych podmiotów działających w tym obszarze. Zagwarantu-

ZaOPIEkujEMY SIę SENIOraMI

Uruchomimy program pomocy osobom starszym: „W Bytomiu nikt nie jest sam”. W oparciu o działające lokalnie organizacje pozarządowe zorganizujemy pomoc w zakupach, dowozie do lekarza, drobnych naprawach itp. Zwiększymy także partycypację społeczną osób starszych oraz działania sprzyjające wewnątrz- i międzypokoleniowej integracji.

Kandydat do Ra


5 BYTOM TO zX0R³X…k

OTWOrZYMY NOWE MOŻLIWOścI

x«Xȳñ dLa BIZNESu «k(Xȳñ

á…w…³ñ «È³zk

nr 2

joanna Stępień

mia i na drogach miasta. Wprowadzimy politykę „zero tolerancji” dla drobnych, ale uciążliwych wykroczeń.

Kandydat na prezydenta Bytomia

Kandydat do Rady Miejskiej

Określimy nowe zasady współpracy z inwestorami i miejscowym biznesem. Zorganizujemy doroczną loterię dla wszystkich przedsiębiorców, którzy płacą podatki w Bytomiu. Włączymy biznes w proces podejmowania ważnych dla niego decyzji.

Będziemy rzetelnie informować o planowanych skutkach eksploatacji górniczej na powierzchni oraz stale monitorować te skutki przy użyciu najnowszych technologii. STOP

STOP

rOZBudujEMY OfErTę cZaSu WOLNEGO

Zwiększymy bezpieczeństwo ruchu drogowego w strefach zamieszkałych oraz w okolicach szkół. Doświetlimy takSTOP że przejścia dla pieszych. A

B

C

ZadBaMY O dOBrą Edukację NaSZYcH dZIEcI A

B A

STOP

C B

C

Rozbudujemy sieć rowerową, aby docelowo połączyła dzielnice miasta (w powiązaniu z systemami rowerowymi działającymi w innych miastach metropolii). Wdrożymy system Bytomskiego Roweru Miejskiego, oparty na najnowszych światowych trendach.

uSPraWNIMY kOMuNIkację A C B

Wysokość wsparcia dla klubów sportowych uzależnimy od liczby szkolonych dzieci i osiąganych przez nie wyników, a w programie inwestycji w infrastrukturę sportową wprowadzimy pierwszeństwo dla bazy rekreacyjno-sportowej, wykorzystywanej na co dzień przez mieszkańców (tj. lodowisko, basen, boiska przyszkolne).

STOP

C Opracujemy spójną straAtegię B edukacyjną miasta, uruchomimy system praktyk zawodowych w oparciu o bytomskie firmy i branżowe szkoły z internatem. Zadbamy o kręgosłupy naszych dzieci, stawiając w szkołach szafki. Wzmocnimy dodatek motywacyjnyAdla nauczy cieli o 5 proc. w kaC B dencji (1 proc. co rok).

P

P P P

Michał Bieda

O miasto trzeba dbać! Rynek, chodniki, xX!R drogi, kamienice są w ruinie. W ostatnich 6 BIEDA latach niewiele się tu zmieniło. Jest coraz gorzej. Czy jest na to remedium? Jest. Potrzeba w mieście prezydenta, który będzie dbał o miasto jak dobry gospodarz. Prezydent musi myśleć o całym mieście a nie tylko o jednej dziedzinie. Do współpracy musi wybrać ludzi, którzy żyją tym miastem, znają je i nie boją się ciężkiej pracy. Zmiany wymagają odwagi, żeby zatrzymać wyprowadzanie pieniędzy z miasta.

Dostosujemy komunikację publiczną do potrzeb mieszkańców, weryfikując rozkłady jazdy i dbając o jakość taboru poruszającego się po mieście. Zwiększymy nakłady na remonty dróg i chodników. Wesprzemy budowę miejsc parkingowych ułatwiających korzystanie z komunikacji publicznej i powiększymy parkingi na osiedlach (w porozumieniu ze spółdzielniami).

P

P

Zaprojektujemy i wdrożymy wieloletni program uwzględniający budowę pływalni ze wsparciem środków budżetu państwa. Wrócimy do budownictwa socjalnego i systematycznego remontu lokali socjalnych. Wprowadzimy system zabezpieczeń dla osób poszkodowanych na skutek eksploatacji górniczej, w tym pomoc prawną ze strony Urzędu Miejskiego w dochodzeniu roszczeń.

WZMOcNIMY BEZPIEcZEńSTWO W MIEścIE

Na ulicach Bytomia pojawią się dodatkowe patrole Policji, rozbudujemy także monitoring wizyjny w dzielnicach BytoSTOP

STOP

³ÁE¨

Inwestujmy w sport młodzieżowy! Dzieci i młodzież to nasza przyszłość, a co Ƴȸǣȇʂ٫x lepiej jak nie sport kształtuje charakter STANIS młodego człowieka? Wsparcie powinno być uzależnione od liczby szkolonych dzieci i młodzieży, osiąganych przez nie wyników oraz liczby wychowanków w pierwszym składzie podstawowej drużyny. Z myślą o sporcie ogólnodostępnym będziemy inwestować w pierwszej kolejności w boiska przyszkolne, lodowisko, infrastrukturę lekkoatletyczną dla biegaczy i basen z prawdziwego zdarzenia. 

POMOŻEMY POTrZEBującYM

Zapewnimy środki na rozwój instytucji kultury oraz poszczególnych wydarzeń kulturalnych o dużym potencjale promocyjnym dla miasta.

JOA

Michał Staniszewski

STOP

Wprowadzimy program „Zamieszkaj w Bytomiu” oraz „Zainwestuj w Bytomiu”, promujący bytomskie nieruchomości w Polsce i poza granicami. Wdrożymy program „Lokal na Start” i „Lokal na Kulturę” z systemem preferencji dla tych, którzy płacą podatki w mieście.

Uporządkujemy zieleń, która dziś rośnie tam, gdzie chce i jak chce. Zadbamy też o czystość, pomagając mieszkańcom sprzątać po swoich pupilach (postawimy specjalne kosze i worki na odchody) i będziemy restrykcyjnie sprawdzać jakość sprzątania miasta przez wyłonioną w przetargu firmę. Uporządkujemy też chaos reklamowy, wykorzystując narzędzia, które daje nam Ustawa krajobrazowa.

Przy okazji remontów infrastruktury miejskiej zlikwidujemy bariery architektoniczne, a w Urzędzie Miejskim i instytucjach miejskich zapewnimy pomoc zrozumiałego dla niesłyszących tłumacza języka migowego. Rozwiniemy transport dla osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększymy pulę dopłat do zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Warto postawić na Mariusza Wołosza i jego program dla Bytomia mówi prof. jerzy Buzek, eurodeputowany, były przewodniczący parlamentu europejskiego, były premier rp Bytom potrzebuje człowieka, który kocha miasto i kocha bytomian. Człowieka z pasją, potrafiącego pracować, sprawdzonego menadżera. Takim człowiekiem jest Mariusz Wołosz. Jestem przekonany, że poradzi sobie z problemem śmieci i wyprowadzi miasto z zapaści, a mieszkańcy znów będą czuli dumę na dźwięk słowa: „Bytom”.


6 BYTOM TO zX0R³X…k

kaNdYdacI dO radY MIEjSkIEj x«Xȳñ

«k(

á…w…³ñ «È³z Kandydat na prezydenta Bytomia

Kandydat do Ra

www.mariuszwolosz.pl

PrIOrYTETY dLa MIEcHOWIc, BOBrka I karBIa 1. Rozwój infrastruktury sporto-

wo-rekreacyjnej, zwłaszcza w oparciu o Miechowicką Ostoję Leśną i Park Ludowy. 2. Walka z nielegalnym składowaniem odpadów. 3. Wsparcie dla osób dotkniętych skutkami eksploatacji górniczej. 4. Budowa infrastruktury sportowej oraz rowerowej, w tym bieżni lekkoatletycznej. 5. Budowa i rozbudowa placów zabaw oraz miejsc aktywności seniorów.

nr 1

xX!Rw

Ƴȸǣȇʂ٫

STANISZEWSKI (32 lata) – informatyk, adiunkt na Politechnice Śląskiej, kierownik prac badawczo-rozwojowych w prywatnej spółce. Doradca Jerzego Buzka, radny Rady Miejskiej w Bytomiu dwóch kadencji, przewodniczący stowarzyszenia „Nasze Miechowice”. Prywatnie mąż i ojciec dwóch synów.

nr 2

nr 3

EDYTA

ARKADIUSZ

MAJ

RUSNAK (41 lat) – politolog, przedsiębiorca, członek Zarządu Stowarzyszenia „STOP BANKOWEMU BEZPRAWIU”. Bytomski społecznik – wspiera osoby poszkodowane przez instytucje finansowe. Pomysłodawca prac modernizacyjnych ul. Jaśminowej, Wierzbowej na Osiedlu „domków fińskich”. Szczęśliwy mąż Wiolety, dumny tata Leny i Kamila.

nr 3

(30 lat) – absolwentka Uniwersytetu 13 w Paryżu. Przewodniczka psa Lucy w Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej. Zainicjowała powrót cyklicznych spacerów z podopiecznymi schroniska w Miechowicach. Aktywnie uczestniczy w akcji Bytom to nie hasiok i walczy o czyste miasto.

PrIOrYTETY dLa SZOMBIErEk I łaGIEWNIk 1. Drogi rowerowe do Centrum

miasta – wzdłuż ul. Zabrzańskiej i ul. Modrzewskiego. 2. Remonty nawierzchni ulic i chodników oraz zagospodarowanie terenów zielonych. 3. Ciąg pieszo-rowerowy od ul. Rostkowskiego do Pułaskiego. 4. Budowa basenu krytego przy hali na Skarpie. 5. Ograniczenie niskiej emisji. 6. Budowa integracyjnego parku zabaw w Fazańcu. 7. Budowa wiaduktu drogowego od Centrum do ul. Zabrzańskiej i ul. Łagiewnickiej. 8. Rewitalizacja Parku Łagiewnickiego.

nr 1

JOANNA

³ÁE¨X0| (52 lata) – ekonomistka, menadżerka. Od lat zaangażowana w działalność doradczą z zakresu zarządzania i rozwoju firm. Społeczniczka, organizatorka wielu akcji rozwijających świadomość społeczną. Radna od 2012 r. Rowerzystka. Optymistka. Uwielbia czytać książki. Dumna mama Ady. Bytom to dla niej życiowa pasja!

nr 2

nr 3

GRZEGORZ

kÁ«ñçz

PAWLUS (38 lat) – od 15 lat nauczyciel w Gimnazjum nr 7, obecnie SP 45. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz studiów podyplomowych Zarządzanie w Oświacie IDN Katowice. Mąż i ojciec żywiołowej 5-latki. Od 5 lat pełni społecznie funkcję członka zarządu Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego. Sport dzieci i młodzieży jest mu szczególnie bliski.

kÈkÈw

(18 lat) – licealistka, ambitna aktywistka społeczna, walczy o prawa zwierząt. Wolontariuszka, organizatorka wielu wydarzeń społecznych. Jej pasją jest ratownictwo medyczne oraz psychologia kliniczna. Chce zmieniać miasto, by było bardziej przyjazne dla mieszkańców.

PrIOrYTETY dLa STrOSZka, OS. ZIęTka, SucHEj GÓrY, STOLarZOWIc I GÓrNIk 1. Budowa i rozbudowa placów

zabaw, utworzenie stref bezpieczeństwa przy szkołach. 2. Remont nawierzchni ulic i chodników, więcej zieleni i ławek. 3. Utworzenie miejsc spotkań dla seniorów i nie tylko. 4. Budowa centrum przesiadkowego i miejsc parkingowych. 5. Poprawa komunikacji publicznej, w tym autobus nocny. 6. Budowa ścieżek rowerowych do centrum, pozostałych dzielnic i Tarnowskich Gór.

nr 1

xX!Rw

BIEDA

(33 lata), od lat aktywnie działam na rzecz poprawy jakości życia w Bytomiu. Studia z administracji samorządowej pozwalają mi skutecznie rozwiązywać problemy zgłaszane przez mieszkańców. Zadbajmy wspólnie o Bytom, żeby był czysty i dawał perspektywy wygodnego życia i dobrej pracy dla wszystkich mieszkańców.

nr 2 xX!Rw

MISIASZEK (32 lata), nie jestem politykiem, jestem bezpartyjny. Prywatnie jestem kochającym mężem Kasi oraz tatą Antoniny i Lucjana. Wykształcenie wyższe, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, na co dzień dyrektor zarządzający w korporacji, 12 lat w finansach i bankowości.

nr 3

x«X

ôçw Teolog. Pedagog. Krytyczna. Zdecydowana. Przez wiele lat pracy zawodowej w placówkach oświatowych zdobyłam doświadczenie we wspieraniu dzieci, młodzieży i rodzin. Jako radna chcę aktywnie działać na rzecz wsparcia dla rodzin przez miasto.


7 BYTOM TO zX0R³X…k Kandydaci z listy Koalicji Obywatelskiej do Rady Miejskiej, to z jednej strony dobrze znane z dotychczasowej pracy w Radzie

LISTa x«Xȳñ Nr 4 á…w…³ñ

x«Xȳñ bezpartyjnych społeczników, zaangażowanych m.in. w działania projektu Bytom to nie hasiok. To ludzie nazwiska, a z drugiej – wielu nr 2 «k(Xȳñ

w różnym wieku, z różnym doświadczeniem zawodowym i życiowym. Polecam Każdą i Każdego z nich! á…w…³ñ «È³zk Kandydat na prezydenta Bytomia

Kandydat do Rady Miejskiej

nr 4 ¨X…Á«

³ñçx|³kX (45 lat) – doświadczony menadżer, studiował samorząd terytorialny. Ojciec dwójki dzieci, przewodniczący Rady Rodziców przy SP33. Społecznik, inicjator wielu imprez sportowych dla dzieci. Miłośnik sportu i uczestnik wielu charytatywnych imprez biegowych.

nr 5 ALEKSANDER

nr 6

JUSTYNA

ZDEBEL

MARUSZCZAK

(43 lata) – absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Wychowania Fizycznego, nauczyciel historii, wychowania fizycznego, trener motoryki. Od 19 lat nauczyciel, od 10 lat menadżer. Z powodzeniem pozyskuje środki finansowe na potrzeby szkoły. Chce aby nasze miasto było bezpieczne dla seniorów i przyjazne czworonogom.

(45 lat) – wykształcenie wyższe ekonomiczne. Pracownik administracyjny. Mężatka, matka dwójki dzieci. Miłośniczka historii. Lubi aktywnie spędzać czas.

nr 7

1 okręg

KATARZYNA

hk³Xk‫ډ‬n(áXk

(35 lat) – ukończyła studia na wydziale politologii w specjalizacji dziennikarstwo i PR. Mama trzech córek, które wychowuje samotnie. Bytomianka z dziada, pradziada. Społecznik z nieskrępowaną potrzebą niesienia pomocy. Wielka marzycielka i niepoprawna optymistka.

2 nr 4

JOLANTA

STRZELECKA (61 lat) – bezpartyjna kandydatka, bytomianka od urodzenia. Emerytowana nauczycielka, która przepracowała w bytomskich szkołach 36 lat. Była dyrektor ZSZ Huty Zygmunt SA w Łagiewnikach.

nr 5

NORBERT

RESPONDEK (59 lat) – rodowity Ślązak. „Synek, ty nigdy nie rób nic bardzo dobrze i nigdy nie rób nic dostatecznie – Ty zawsze rób wszystko dobrze” – powiedziała mu jego Oma przed śmiercią. I tak też robi.

nr 4

KATARZYNA

HELLFEUER (37 lat) – mgr inż. zarządzania zasobami ludzkimi. Ukończyła również kierunek podatki i prawo podatkowe. Zawodowo – główna księgowa, rodzinnie – żona i mama trzech córek. Jako ekspertka chce pomóc w odbudowie finansów miasta, wspierać przedsiębiorczość i rozwój bytomskiej gospodarki.

nr 6 KRZYSZTOF

GAWENDA (28 lat) – absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarystyki, były społeczny kurator sądowy, były wychowawca Domu Dziecka „Stanica” w Katowicach. Lokalny społecznik. Bytomianin od urodzenia.

nr 5

ARKADIUSZ

SZYMANIAK (55 lat) – operator ciężkiego sprzętu budowlanego. Prywatnie mąż, ojciec i dziadek.

nr 6 JUSTYNA

OGIERMAN Jestem absolwentką szkoły policealnejkierunek opiekun medyczny, szczęśliwą mężatką oraz matką dwóch synów. Pracuję w przedszkolu. Cechuje mnie uczciwość, upór w dążeniu do celu oraz umiejętność słuchania ludzi.

nr 7

okręg

¨á0w

WITTICH

(39 lat) – od 12 lat dba o bezpieczeństwo w polskich miastach, wdrażając skuteczne systemy monitoringu. Z sukcesem uporządkował swoją najbliższą okolicę w Szombierkach. Mąż i ojciec. Wolny czas spędza, jeżdżąc po Bytomiu na rowerze. Syn nauczycieli – Jerzego i Krystyny Wittich.

nr 7

3 okręg

WOJCIECH

«ç´

(38 lat) – specjalista ds. inwestycji i gospodarki odpadami, ma 15 lat doświadczenia na stanowiskach zarządczych w branży produkcyjnej, górniczej, odpadowej. Absolwent Politechniki Śląskiej. Członek Stowarzyszenia Zielona Ziemia, do 2015 wiceprezes TSPN Nadzieja Bytom. Mąż, ojciec 2 dzieci.


8 BYTOM TO zX0R³X…k

kaNdYdacI dO radY MIEjSkIEj x«Xȳñ

«k(

á…w…³ñ «È³z Kandydat na prezydenta Bytomia

Kandydat do Ra

www.mariuszwolosz.pl

PrIOrYTETY dLa śrÓdMIEścIa, rOZBarku, arkI BOŻka 1. Budowa boisk i placów zabaw. 2. Remont nawierzchni ulic i chodników, więcej zieleni i ławek. 3. Budowa centrum przesiadkowego. 4. Remonty kamienic oraz rewitalizacja podwórek i placów.  5. Utworzenie stref rekreacji i wypoczynku dla dzieci, rodziców i seniorów. 6. Połączenie Centrum miasta z dzielnicami poprzez drogi i ścieżki rowerowe.

nr 1

nr 2 GRZEGORZ

x«Xȳñ NOWAK

á…w…³ñ

nr 3 MAGDALENA nr 3

GOIK

x«Xȳñ

á…w…³ñ

(41 lat) - kandydat na prezydenta Bytomia, menadżer ochrony zdrowia

(48 lat) – ekonomista, zawodowo związany ze służbą zdrowia. Były dyrektor NFZ oraz kilku szpitali na Śląsku, w tym Szpitala nr 1 w Bytomiu. Były radny i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu. Społecznik, oddany sprawie Bytomia. Kochający mąż i ojciec trójki cudownych dzieci.

(47 lat) – aktywna działaczka społeczna – prezeska Fundacji Historii Kobiet, uhonorowana za swoją działalność tytułem Bytomianki Zimy 2012. Propagatorka Bytomia – autorka książek o Bytomiu i jego historii, działaczka na rzecz Szlaku św. Jakuba, który także przechodzi przez Bytom.

PrIOrYTETY dLa śrÓdMIEścIa 1. Remonty kamienic oraz zago-

spodarowanie podwórek i placów. 2. Likwidacja składowisk odpadów oraz poprawa czystości ulic, placów i podwórek. 3. Utworzenie stref bezpieczeństwa przy szkołach, przedszkolach i placach zabaw. 4. Utworzenie w Parku Miejskim stref rekreacji i wypoczynku dla dzieci, rodziców i seniorów. 5. Modernizacja lodowiska miejskiego i skateparku. 6. Uporządkowanie systemu parkowania z preferencjami dla mieszkańców.

nr 1

JACEK

BRZEZINKA Z Bytomiem związane jest całe moje życie. Tu się urodziłem, założyłem rodzinę, podjąłem pierwszą pracę i od wielu lat angażuję się w sprawy publiczne. Dzięki Waszym głosom byłem posłem na Sejm RP VI i VII kadencji, a wcześniej radnym i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, rzetelnie i skutecznie wypełniając powierzone mi zadania. Swoją wiedzą i umiejętnościami chcę nadal służyć Wam i naszemu miastu.

nr 2 MACIEJ

GAJOS (35 lat) – bytomianin, społecznik. Jako pierwszy stawił czoła mafii śmieciowej i zwożeniu odpadów do naszego miasta, nadal bezwzględnie i konsekwentnie kontynuuje walkę z tym procederem. Zawodowo od 15 lat związany z transportem kolejowym.

nr 3

ALEKSANDRA

PRAJS

(40 lat) – pasjonatka Bytomia, doświadczona anglistka, mama dwójki nastolatków, społeczniczka, pomysłodawczyni inicjatywy Piękna Strona Miasta, współorganizatorka Czarnego Protestu, aktywistka Bytom to nie hasiok, do Rady Miejskiej startuje z ramienia stowarzyszenia Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej.

BYTOM TO NIE HASIOK


9 BYTOM TO zX0R³X…k Kandydaci z listy Koalicji Obywatelskiej do Rady Miejskiej, to z jednej strony dobrze znane z dotychczasowej pracy w Radzie

LISTa x«Xȳñ Nr 4 á…w…³ñ

x«Xȳñ bezpartyjnych społeczników, zaangażowanych m.in. w działania projektu Bytom to nie hasiok. To ludzie nazwiska, a z drugiej – wielu nr 2 «k(Xȳñ

w różnym wieku, z różnym doświadczeniem zawodowym i życiowym. Polecam Każdą i Każdego z nich! á…w…³ñ «È³zk Kandydat na prezydenta Bytomia

Kandydat do Rady Miejskiej

nr 4 xX«…³wá

NEIDEK

(41 lat) – społeczniczka zaangażowana w poprawę życia mieszkańców Bytomia. Lokalnej społeczności zasłużyła się walką o odbudowę boiska szkolnego, teraz planuje budowę bezpiecznych placów zabaw. Mężatka z dwójką dzieci.

nr 5

FRAS (47 lat) – związany z Bytomiem i od 40 lat ze sportem. Były zawodnik, trener i prezes hokejowej Polonii, nauczyciel i wychowawca bytomskich szkół. Obecnie szef wyszkolenia Polskiego Związku Hokeja na Lodzie i dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Katowicach. Bytom moje Miasto!

MACIEJ

JOANNA

MUSIELAK

³X!X|³kX

(52 lata) – założycielka grupy Bytom był i jest piękny, wiceprezes stowarzyszenia Wrazidlok. Całe życie w dzielnicy Rozbark. Natura włóczykija, wrażliwa na piękno bytomskiej architektury. Będzie walczyć o Rozbark, a w szczególności o zieleń w dzielnicy.

(73 lata) – emerytowany inżynier górnik, pracował w kopalniach Bytom i Powstańców Śląskich. Założyciel klubu Pyrlik, szef programowy klubu i festiwalu Mulimare. Działacz w Towarzystwie Miłośników Bytomia. Mąż, ojciec i dziadek.

nr 4

ADAM

nr 6

nr 5

nr 6

TERESA

ZOFIA

POLAK (49 lat) – bytomianka, szczęśliwa żona i mama trójki dorosłych dzieci, pielęgniarka od blisko 30 lat pracująca w bytomskiej służbie zdrowia. Kandyduję, bo system opieki zdrowotnej w Bytomiu wymaga zmian. Znam potrzeby pacjentów i oczekiwania pracowników służby zdrowia. Chcę, by głos doświadczonej pielęgniarki był mocnym głosem doradczym w określaniu kierunków zmian w służbie zdrowia i priorytetów profilaktyki zdrowotnej w naszym mieście.

WIELGUS (60 lat) – absolwentka UE w Katowicach w zakresie gospodarki miejskiej. Liderka grupy nieformalnej WM Matejki 48, w ramach której przeprowadziła dwa projekty – Śródmiejski Ogród Odnowy i Poznaj sąsiada w Ogrodzie Odnowy, promująca akcję „Posprzątaj po mnie, bo ja nie potrafię” oraz Bytom to nie hasiok.

HALINA

BIEDA

Radna Sejmiku Województwa Śląskiego

nr 7

4 okręg

¨á0w

WINIARSKI

(43 lata) – społecznik i przedsiębiorca, mąż i tata 3 dzieci. Współtwórca Inicjatywy ulicy Mickiewicza, stowarzyszenia Miasto Dla Mieszkańców oraz kampanii Pucuj, Glancuj Bytom. Entuzjasta budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego (turkusowego) zarządzania.

nr 7

5 okręg

ADAM

x«X|³kX (27 lat) – od początku kariery zawodowej związany z handlem oraz sportem wyczynowym. Studiuje marketing i zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej. Organizator Bytom+ Slam Jam. Zawsze pomaga młodszym kolegom stawiać pierwsze kroki w jeździe na BMX. Zaręczony, tydzień po wyborach bierze ślub. Swoją przyszłość wiąże z Bytomiem.


10 BYTOM TO zX0R³X…k

ODDAM BytOM MIESZKAńcOM x«Xȳñ

«k(

á…w…³ñ «È³z Kandydat na prezydenta Bytomia

www.mariuszwolosz.pl

rozmowa z Mariuszem Wołoszem, kandydatem na prezydenta bytomia

Co pana wyróżnia spośród kandydatów na prezydenta Bytomia? Mógłbym długo mówić o swoim doświadczeniu, wiedzy, przemyślanym programie, ale powiem tak: jestem jednym z Was. Urodziłem się w Bytomiu, mam żonę, dwójkę dzieci i codziennie myślę, co zrobić, żeby właśnie tutaj miały perspektywy dobrej szkoły i pracy. Jako jedyny walczę w sądzie z firmą, która zwozi do Bytomia niebezpieczne odpady. Do tego, jestem najmłodszy w stawce, mam spore doświadczenie menadżerskie. Słowem: wszystko to, co pozwoli rzucić wyzwanie problemom tego miasta.

wysypiska wdzierają się Tam, Gdzie jeszcze niedawno bawiły się dzieci Jakie to problemy? Wysypiska wdzierają się tam, gdzie jeszcze niedawno bawiły się dzieci. Nieumiejętne wykorzystanie funduszy zewnętrznych. Brak udziału mieszkańców w procesie zarządzania miastem. Zaprzepaszczenie rewitalizacji. Zapaść finansowa.Lista jest bardzo długa, wymieniłem tylko kilka najważniejszych problemów. Hasło, z którym idzie pan do wyborów brzmi: „Bytom to nie hasiok”. Czyli przede wszystkim walka ze śmieciami?

To mój priorytet, bo wysypiska pojawiły się niemal we wszystkich rejonach miasta i mają negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców całego Bytomia. Wyrzucę mafię śmieciową z miasta, doprowadzę do ukarania winnych i posprzątam skażone tereny. Zakres działań, do których wykonania się zobowiązałem szczegółowo reguluje porozumienie, które podpisałem ze społecznikami – twórcami akcji Bytom to nie hasiok. W zamian za to zyskałem ich oficjalne poparcie i… hasło. Bytom to nie hasiok, to ogromna siła – wystarczy wspomnieć, że na grudniowe referendum akcja ściągnęła blisko 20 tys. ludzi! Wyborcy nasłuchali się już obietnic, inne komitety i kandydaci dostarczyli już ich wystarczająco dużo. Ja gwarantuję codzienną ciężką pracę na rzecz bytomian i Bytomia, dbałość o pieniądze podatników, uczciwość i konsekwencję w działaniu. Jeśli coś to miasto uratuje, to troska o naszą codzienność, o detale. Dokładnie tak. Jeśli każdy zadba o swój kawałek Bytomia, to całe miasto będzie zadbane. W pojedynkę nie uratuję wszystkiego. Mój program zakłada ścisłą współpracę z mieszkańcami na wielu polach. Wiem jak to zrobić i wiem, że są tu ludzie, którzy ciągle mają nadzieję. Hasło „Bytom to nie hasiok” jest bardzo pojemne. Pierwotnie oznaczało wyłącznie walkę ze śmieciami, teraz to także wyraz sprzeciwu przeciwko traktowaniu miasta tak, jak to miało miejsce w ostatnich latach, kiedy spisano je

na straty i wykorzystywano dla własnych, doraźnych korzyści. Mamy długą i piękną historię, musimy zakasać rękawy i wziąć się do roboty, żeby słowo „Bytom” znów brzmiało dumnie.

w pojedynkę nie uraTuję byTomia. mój proGram zakłada ścisłą współpracę z mieszkańcami na wielu polach. wiem jak To zrobić i wiem, że są Tu ludzie, kTórzy ciąGle mają nadzieję Partycypacja, współpraca – czy to realne w Bytomiu? Są setki świetnych inicjatyw na rzecz miasta i jego mieszkańców. Zamierzam zainicjować tworzenie Rad Dzielnic, przywrócić budżet obywatelski, upodmiotowić organizacje pozarządowe, spotykać się systematycznie z mieszkańcami w dzielnicach. W ramach kampanii prowadzę akcję #SpotkajmySię, która polega na tym, że jeśli tylko zbierze się grupa ośmiu osób, umawiamy się indywidualnie i spokojnie rozmawiamy w kameralnych warunkach. Jeśli zostanę prezydentem Bytomia nic się nie zmieni – każdy będzie mógł się ze mną spotkać i przez całą kadencję

MARIUSZ WOŁOSZ (41 lat) – bezpartyjny kandydat na prezydenta Bytomia popierany przez Koalicję Obywatelską i akcję Bytom to nie hasiok. Posiada 16-letnie doświadczenie w samorządzie, menadżer ochrony zdrowia, dyrektor Szpitala nr 2 w Mysłowicach i wiceprezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Żonaty. Ojciec Ani i Kamila

mieć wpływ na to, co dzieje się w mieście. Niektórzy mówią o ciągle tych samych twarzach, o zmianach barw politycznych.

W całym moim życiu byłem członkiem jednej par tii, obecnie jestem bez par tyj ny i na dal uwa żam, że partie polityczne, to delikatnie mówiąc: nie zawsze najlepsze rozwiązanie dla samorządów. Wywodzę

Kandydat do Ra


11 BYTOM TO zX0R³X…k x«Xȳñ

«k(Xȳñ

á…w…³ñ «È³zk

nr 2

Kandydat na prezydenta Bytomia

Kandydat do Rady Miejskiej

syTuacja, w jakiej znalazł się byTom po rządach obecneGo włodarza i jeGo, do niedawna, zasTępcy, wymaGa od kandydaTów dużeGo doświadczenia. czas eksperymenTów i „radosnej Twórczości” już się skończył

się z lewicy i nigdy nie zatracę lewicowej wrażliwości na problemy lu dzi, co – mam na dzieję – udowodniłem w kampanii tam, gdzie nie zajrzał żaden z moich rywali. Jednakże, byłem i jestem realistą,

najważniejszy jest dla mnie Bytom, stąd decyzja o przyjęciu poparcia Koalicji Obywatelskiej. Osiągnąłem już w życiu stabilizację rodzinną, zawodową i finansową, urząd pre zy den ta trak tuję ja ko służ bę

na rzecz mieszkańców, a sytuacja, w jakiej znalazł się Bytom po rządach obec ne go wło da rza i je go, do nie daw na, za stęp cy, wy ma ga od kan dy da tów du że go do świad czenia. Czas eksperymentów i „ra-

do snej twórczo ści” już się skoń czył.

dzeństwa z Bytomia, które choruje na zespół Joubert.

Program to dość długi dokument, na co chce Pan zwrócić uwagę mieszkańców? Po pierwsze, jest kompleksowy, stawia bytomian na pierwszym miejscu. Po drugie, nie jest listą obietnic bez pokrycia, składa się z konkretnych zobowiązań. Po trzecie, mam determinację i wiem jak go wprowadzić w życie.

zmiana, kTórą proponuję, To rezyGnacja ze zbyTków i skierowanie funduszy Tam, Gdzie odczują To mieszkańcy

A czy ma pan za co? Bytom to biedne miasto i tego nie zmieni pan dzień po wyborach. Wszystko, do czego się zobowiązuję można wykonać, dysponując aktualnym budżetem miasta i pozyskując środ ki tam, gdzie dotych czas tego nie czyniono, a gdzie niemal do słow nie – pie nią dze le żą na uli cy i trze ba się tyl ko po nie schy lić. Po za tym, zmia na, któ rą proponuję, to rezygnacja ze zbytków i skie rowa nie fun du szy tam, gdzie odczują to mieszkańcy. Jako komitet pokazaliśmy mieszkańcom jak to działa na własnym przykładzie. Kiedy inni organizowali konwen cje wy borcze, że by po kle py wać się po ple cach wśród braw i okrzyków, my zrezygnowaliśmy z organizacji własnej i przekazaliśmy 10 tys. zł na rehabilitację ro-

Piękny gest. Sporo powiedział pan o sobie jako o kandydacie na prezydenta Bytomia, a jaki jest Mariusz Wołosz prywatnie? Najważniejsza jest rodzina, żona, dzieci, z nimi dzielę się każdą wolną chwilą. Ponadto tak jak wielu bytomian lubię dobrą muzykę, ciekawą lekturę i aktywny wypoczynek na wolnym powietrzu. Ulubiony wykonawca, autor książek, sport? Najchętniej sięgam po powieści Rober ta Har risa. Dużo jeżdżę samochodem i w trakcie podróży często towarzyszy mi muzyka Carlosa Santany. Co do aktywności, to najbardziej lubię wszelkie dyscypliny, które uprawiamy rodzinnie, jak nar ty czy rower. Regularnie trenujemy też z synem boks, obaj uwielbiamy ten sport.


12 BYTOM TO zX0R³X…k

Z OSTaTNIEj cHWILI: Twój głos ma znaczenie

x«Xȳñ

«k(

Wyniki ostatniego sondażu wskazują, że w tych wyborach, jak nigdy wcześniej, będzie się liczył każdy głos. Jeśli te wyniki powtórząá…w…³ñ się «È³z Kandydat na prezydenta Bytomia

www.mariuszwolosz.pl

21 października, czeka nas druga tura 4 listopada i wybór pomiędzy Mariuszem Wołoszem, a Mariuszem Janasem (PiS). Co ciekawe, Mariusz Wołosz cieszy się zdecydowanie większym poparciem kobiet niż inni kandydaci. Spory odsetek respondentów – aż 19 proc. nie zdecydowało jeszcze na kogo odda swój głos. 23%

Mariusz Janas, KW Prawo i Sprawiedliwość

22%

Mariusz Wołosz, bezpartyjny kandydat, KKW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska

15%

Andrzej Panek, bezpartyjny kandydat, KW Wyborców Andrzeja Panka

12%

Damian Bartyla, bezpartyjny kandydat, KW Wyborców BIS i Damiana Bartyli

4%

Jan Kazimierz Czubak, KKW SLD Lewica Razem

3%

Andrzej Wężyk, KW Stowarzyszenia „Wspólny Bytom”

2%

Marek Michałowski KW Niezależni

19%

NIEZDECYDOWANI

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

18%

Mariusz Janas, KW Prawo i Sprawiedliwość

27%

Mariusz Wołosz, bezpartyjny kandydat, KKW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska

17% 17%

13%

Andrzej Panek, bezpartyjny kandydat, KW Wyborców Andrzeja Panka

16%

8%

Damian Bartyla, bezpartyjny kandydat, KW Wyborców BIS i Damiana Bartyli

5% 5%

Jan Kazimierz Czubak, KKW SLD Lewica Razem Andrzej Wężyk, KW Stowarzyszenia „Wspólny Bytom” Marek Michałowski KW Niezależni

28%

3% 1%

3%

NIEZDECYDOWANI

1% 21%

17%

Metodologia W dniu prawyborów „Życia Bytomskiego” – 5 października, przeprowadzono sondaż, w którym 300 losowo wybranym bytomianom metodą wywiadu bezpośredniego zadano jedno pytanie zamknięte: „Na kogo spośród wymienionych kandydatów na prezydenta Bytomia zagłosujesz w wyborach 21 października 2018 r.?”

21 ȵƏʀƳɿǣƺȸȇǣǸƏ ǣƳǏȇƏɯɵƫȒȸɵ

1. 2.

kampania wyborcza zakończy się w piątek, 19 października o północy. lokale wyborcze będą czynne w niedzielę, 21 października od godz. 7: 00 do 21: 00.

3. 4.

uprawniony do głosowania jest każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, ma ukończone 18 lat i jest wpisany na listę wyborców. każdy wyborca otrzyma osobne karty w wyborach na prezydenta bytomia, do rady miejskiej i sejmiku województwa śląskiego.

5. 6.

aby głos był ważny, na każdej karcie należy zaznaczyć tylko jednego z kandydatów.

w wyborach na prezydenta kandydat musi zebrać 50 proc. oddanych głosów. jeśli żaden z kandydatów nie uzyska takiego wyniku 21 października, potrzebna będzie druga tura, która odbędzie się 4 listopada. weźmie w niej udział dwóch kandydatów, którzy zebrali największą liczbę głosów w pierwszej turze.

Szczegóły dostępne na stronie: bytom. pl/wybory-samorzadowe-2018

Kandydat do Ra

#BYTOMtoNIEhasiok  

Biuletyn wyborczy Mariusza Wołosza, kandydata na prezydenta Bytomia popieranego przez Koalicję Obywatelską i akcję Bytom to nie hasiok. A w...

#BYTOMtoNIEhasiok  

Biuletyn wyborczy Mariusza Wołosza, kandydata na prezydenta Bytomia popieranego przez Koalicję Obywatelską i akcję Bytom to nie hasiok. A w...

Advertisement