Page 1

www .by gg fa br

KATALOG 10

m o c n. e ik


Sekelskiftet 1900 Mot slutet av 1800-talet diskuterades med vilken arkitekturstil man skulle möte det nya århundradet. Under hela 1800-talet hade man tittat bakåt i historien och lånat från tidigare generationers formspråk. Byggnader och möbler hade klätts i nyklassicism, nygotik, nybarock och nyrenässans. Nu ville man skapa en ny stil, fri från tidigare generationers preferenser.

DETALJER När man besöker en äldre byggnad eller byggnadsmiljö hittar man ofta många vackra detaljer, viktiga för den känsla byggnaden ger. Och när de där detaljerna saknas märks det nästan än mer. Då behövs det fyllas på med nya gamla detaljer. Men om de där detaljerna inte längre tillverkas, om verktyg och formar sedan länge är skrotade. Hur gör man då? Man låter tillverka dem igen. Många produkter i vårt sortiment började tillverkas just så, och Byggfabrikens allra första produkt var fönsterhörnjärnet 1001. Ett traditionellt fönsterhörnjärn och ett av de vanligaste i äldre bebyggelse. Hörnjärnet var efterfrågat till en större renovering just när Byggfabriken startade sin verksamhet 1997, och eftersom hörnjärnet inte längre fanns att få tag på var det bara att starta en egen tillverkning. Efter en kännbar investering i stans- och pressverktyg gällde det att hitta en mekanisk verkstad som kunde tillverka den relativt lilla serie vi behövde. Med allt på plats startade tillverkning och försäljning; efterfrågan på hörnjärnet och andra detaljer har sedan dess bara ökat. Idag låter vi tillverka många av de detaljer vi säljer, inte minst vår stora serie av funkistrycken som vi är mycket stolta över.

Under 1800-talets allra sista år introducerades jugendstilen eller, som den också kallas, Art Nouveau. Båda namnen anspelar på längtan efter något nytt, något som inte funnits förut. Jugendarkitekturen hämtade sin inspiration från naturens organiska former. Byggnadsdetaljerna fick ett mjukt och böljande formspråk, vilket kom att märkas på allt från trädgårdsmöblemang och entrédörrar, till metallbeslag och snickeriprofiler. Byggnadernas ornamentering bestod allt som oftast av nordiska växter och djur, som tallkottar, ekollon, ekorrar, sländor, rosor och vallmo. Karaktäristiskt för jugendarkitekturen och förra sekelskiftet är fönstren, med stora glasrutor nertill och småspröjsade överlufter. Jugendstilen var ett arkitektoniskt tomtebloss. Den tändes och lyste klart under ett par år, för att bespottas och försvinna nästan lika snabbt. Under dessa drygt 10 år fanns några av de gamla nystilarna kvar, men användes framför allt i vardagsbebyggelsen. Det sena 1800-talets byggnadsdetaljer och formspråk levde därför kvar parallellt med jugendarkitekturen. Många gånger kom lägenheter och villor att förses med både hypermoderna jugenddetaljer och byggnadselement från nyrenässansen. Det var, till exempel, ganska vanligt med en jugendkakelugn i salongen, medan övriga ugnar hade en mer ordinär utformning. Tiden runt förra sekelskiftet var en expansionsperiod i Sverige. Ett stort antal institutionsbyggnader, som skolor, järnvägsstationer och sjukhus uppfördes runt om i landet och de svenska städerna genomgick sin första stora rivningsvåg. En stor mängd små enfamiljshus i städernas centrum ersattes med höga flerbostadshus av sten och tegel, ofta uppförda som spekulationsbygge. Så fort dessa hyreshus var slutbesiktigade, såldes de vidare till nästa ägare. Dessa hus fick ofta en stark jugendprägel, men inspirationen kom från olika delar av Europa. I Skåne och på Östkusten hämtades inspirationen i första hand från Tyskland, Österrike och Belgien, medan man på Väskusten gärna hämtade sina förebilder från Storbritannien.


1920-talet

Funkis

Under 1920-talet blev klassicismen än en gång den stil man ville bygga sina hus i. Förebilderna hämtades från antikens Grekland, men det klassicistiska formspråket har återanvänts vid ett flertal tillfällen sedan renässansen uppstod på 1400-talet.

Under 1930-talet blev funktionalismen det rådande gestaltningsidealet. Den nya tiden, bestående av ett nytt samhällsbygge och med tillgång till nya byggnadsmaterial- och tekniker, skulle kläs i en egen stildräkt. De föregående stilarna skulle lämnas därhän för gott.

Tjugotalsklassicismen är sval, elegant och balanserad. För svenska arkitekter och formgivare var tjugotalet en glansperiod och utomlands kallas stilen ofta för just Swedish Grace. Ett annat namn är Art Déco, ett namn som anspelar på den stora Parisutställningen som hölls 1925. Tjugotalets husfasader dekorerades med tympanonfält, lunettfönster och blomsterfestonger, gärna fritt placerade på fasaderna. På hustaken placerades nätta takkupor med ovala fönster, så kallade oxögon, och entréerna till husen accentuerades med kolonner eller pilastrar, som gärna bar upp en stiliserad tempelgavel. Parkettgolven började nu bli ekonomiskt tillgängliga för gemene man och med den allt vanligare centralvärmen kom de öppna spisarna att ersätta kakelugnarna. De flesta bostäder utformades fortfarande efter konventionella principer. För dem som hade råd, bestod hemmets offentliga del fortfarande av sal, salong och herrum, medan de avskilda delarna av bostaden inrymde pigkammare, handkammare och serveringsgång. På 1920-talet grundades dock HSB och allt fler moderna, men samtidigt ekonomiskt uppnåeliga bostäder för den vanliga människan uppfördes. Dessa bostäder var mindre och saknade rum som herrum och pigkammare. Däremot fanns det moderniteter som rinnande vatten, badrum och sopnedkast. Vardagen underlättades därmed för medelsvensson och rörmokaryrket fick ett ordentligt uppsving. På 1920-talet fick också egnahemsrörelsen ett uppsving och områden i städernas utkanter bebyggdes med småvillor, som ofta hade klassicerande formspråk. Som svar på efterfrågan på standardiserade småhus startades fabriker för prefabricerade villor. Under slutet av decenniet började svenska arkitekter att inspireras av funktionalismens nya och radikala idéer. Hemkomna från studieresor till Mellaneuropa och Sovjet blandade de försiktigt in funktionalistiska drag i det klassicistiska formspråket. Fasaddekorationerna skalades ner till ett minimum och tjugotalets karaktäristiska spröjsade fönster, med två lika stora lufter, kom successivt att fasas ut, till förmån för horisontella fönsterband.

Utvecklingen av funktionalismen hade föregåtts av flera decenniers sökande och diskussion om vilket formspråk som skulle användas i det moderna samhället och mot slutet av 1920-talet fanns ett helt nytt och internationellt gestaltningsideal som genomsyrade utformningen av såväl byggnader och trädgårdar, som möbler, husgeråd och textilier. Med funktionalismen bejakades de möjligheter som gavs med nya byggtekniker och material. Det skulle synas att man nu byggde på ett annat sätt än tidigare. Den armerade betongen möjliggjorde öppnandet av tidigare slutna fasader och större variation av planlösningarna, liksom djärvare former på både vertikala och horisontella ytor. Det syntes bland annat genom långa fönsterband i fasad och kaxigt utskjutande skärmtak och balkonger. En annat, betydelsefullt karaktärsdrag var avståndstagandet från ”onödiga och påklistrade” ornament. Nu skulle man istället förlita sig på byggnadsmaterialens inneboende egenskaper. Det innebar att utsmyckningar som stuckatur, kraftigt profilerade snickerier och avbildande mönster, till exempel klassicerande snickeridetaljer eller växtornamentik, nu var otänkbart. Trots att man avstod från ornamentik, eftersom den ansågs ofunktionell och otidsenlig, ville man naturligtvis fortfarande dekorera arkitekturen. Genom att lägga extra stor omsorg på utformningen av de kvarvarande byggnadselementen, fick funktionalismen sitt sparsmakade och balanserade formspråk, där varje detalj och ytskikt detaljstuderades till sin yttersta fulländning. Entrédörrar, smidesräcken, rumsproportioner, ljusknappar, materialmöten, färgytor och trädgårdsväxter – allt genomgick samma skärskådning för att på bästa sätt bära fram deras inneboende skönhet, var och en för sig och tillsammans som en helhet. Funktionalismen fanns redan i slutet av 1920-talet i Sverige, men kom att på bred front presenteras för det stora flertalet svenskar på sommaren 1930, då Stockholmsutställningen gick av stapeln på Djurgården i Stockholm. På utställningen visades villor och lägenheter, möbler och porslin, liksom bilar och maskiner. Efter den sommaren var funktionalismen en realitet för svenska folket. De första åren var de funktionalistiska idealen stränga och dogmatiska, för att mot slutet av 1930-talet mjukas upp och försiktigt förses med ornamentik, till exempel i form av mjukare former på snickerier och smide samt svagt skönjbara geometriska mönster i gardiner och tapeter.


KATALOG 10

MALMÖ ÖSTERGATAN 5 211 25 MALMÖ TELEFON 040-30 34 94 MALMÖ@BYGGFABRIKEN.COM STOCKHOLM VASASTAN ROSLAGSGATAN 11 113 55 STOCKHOLM TELEFON: 08-640 25 76 VASASTAN@BYGGFABRIKEN.COM

02

BESLAG

26

STRÖM

44

INREDNING OCH DETALJER

48

FÄRG OCH MÅLERI

56

KAKEL OCH KLINKER

66

VATTEN

72

BYGG

76

VERKTYG

81

VÅRA BUTIKER

STOCKHOLM SÖDERMALM HÖGBERGSGATAN 29 116 20 STOCKHOLM TELEFON 08-640 25 75 SODERMALM@BYGGFABRIKEN.COM GÖTEBORG OLIVEDALSGATAN 19 413 10 GÖTEBORG TELEFON 031-79 704 80 GOTEBORG@BYGGFABRIKEN.COM KIVIK KIVIKS STORA VÄG 49 277 32 KIVIK TELEFON 0414-720 16 KIVIK@BYGGFABRIKEN.COM KONTOR & LAGER MEJSELGATAN 3 211 20 MALMÖ INFO@BYGGFABRIKEN.COM WWW.BYGGFABRIKEN.COM

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

1


BESLAG Sverige har en lång tradition av beslagstillverkning och länge var Eskilstuna centrum för tillverkning av lås och byggnadsbeslag. Med smidestraditioner från 1600-talet utvecklades en manufakturverksamhet i Eskilstuna inom järn- och metallförädling som 1771 resulterade i grundandet av Eskilstuna fristad. Inom fristaden kunde svensk och utländsk arbetskraft utöva sin verksamhet utan tvång i vare sig arbetsrätt, inköp eller försäljning. Dessutom helt skattebefriat. När Sverige på allvar började industrialiseras under mitten av 1800-talet låg därmed Eskilstuna i främsta ledet när det gällde beslagstillverkning. Företag som August Stenman och Låsfabriks E.A. Naesman & Co var ledande under många år och Eskilstuna har fortsatt vara centrum för beslagstillverkning in i modern tid. Byggfabriken tillverkar och säljer beslag med förlagor från perioden kring sekelskiftet och fram till mitten av 1900-talet, många med ursprung i Eskilstunas beslagstradition. De flesta av våra beslag tillverkas i små serier, materialen är mässing, brons, stålplåt, gjutjärn, trä och bakelit. Beslagen levereras antingen obehandlade eller med tidsenlig ytbehandling.

2

BESLAG

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


DÖRRTRYCKEN VID DET SENA 1800-talet och fram mot 1900-talets mitt var mässingsgjutning den vanligaste tillverkningsmetoden för dörrhandtag. Gjutningen gav ämnen som sedan bearbetades till färdig produkt genom svarvning, slipning och andra moment. Eftersom obehandlad mässing mörknar när den oxiderar blev det vanligt att man förnicklade metallen som då höll sig ren och snygg utan att behöva poleras. Det var dessutom modernt att förnickla, metoden var vid sekelskiftet ny och krävde elektricitet och man ville gärna visa att man klarade av det. Enligt samma metoder låter Byggfabriken producera sina trycken än idag, inte av nostalgi men av nödvändighet för att uppnå samma grad av detaljering och kvalitet. Sekelskiftets trycken dekorerades ofta med svarvningar och pärlränder men redan på 1920-talets dörrhandtag förenklades stilen i förhållande till tidigare epokers mer utsirade drag. Rena klassicistiska referenser som hör 1920-talet till finns i det tidstypiska posthornstrycket. Med modernismens enkla och stilrena formspråk förenklades sedan stilen ytterligare till ett enkelt bockat ämne med grepp av formpressad bakelit. Trycken, nyckelskyltar, rosetter och långskyltar säljs i par.

TRYCKE PÄRLRAND. Sandgjutet och handpolerat mässingshandtag med svartbetsat trägrepp, komplett med 45 mm rosett. Klassisk sekelskiftesmodell med sexkantig hals och pärlrand, vanligt förekommande från sent 1800-tal fram till 1920-talet. Lämplig till innerdörrar.

BREDD c/c 72 mm

Rosett och nyckelskylt monteras med träskruv. Skruv medföljer.

TRYCKE 105 mm 560–101 495 kr

Ni TRYCKE 105 mm 560–106 495 kr

NYCKELSKYLT 45 mm NYCKELSKYLT 45 mm

Ni

561–105

95 kr

561–106

95 kr

TRYCKE 105 mm MED LÅNGSKYLT 42x173 560–102 775 kr Ni 840 kr TRYCKE 105 mm MED LÅNGSKYLT 42x173 560–107

395 kr SPANJOLETTHANDTAG 562–101

Ni SPANJOLETTHANDTAG 562–102 395 kr

TRYCKE KNÖLSVAN. Sandgjutet och handpolerat mässingshandtag med svartbetsat trägrepp, komplett med 45 mm rosett. Klassisk sekelskiftesmodell med sexkantig hals, vanligt förekommande från sent 1800-tal fram till 1920-talet. Lämplig till innerdörrar. Rosett och nyckelskylt monteras med träskruv. Skruv medföljer. TRYCKE 95 mm TRYCKE 95 mm

Ni

NYCKELSKYLT 45 mm NYCKELSKYLT 45 mm

Ni

TRYCKE 95 mm MED LÅNGSKYLT 42x173 mm TRYCKE 95 mm MED LÅNGSKYLT 42x173 mm

Ni

SPANJOLETTHANDTAG SPANJOLETTHANDTAG

Ni

560–111

495 kr

560–116

495 kr

561–105

95 kr

561–106

95 kr

560–112

775 kr

560–117

840 kr

562–111

395 kr

562–112

395 kr

Ni

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

Förnicklat

BESLAG

3


TRYCKE MELLBY. Sandgjutet och handpolerat mässingshandtag, komplett med 45 mm rosett. Klassisk sekelskiftesmodell med sexkantig hals, vanligt förekommande från sent 1800-tal fram till 1930-talet. Lämplig till innerdörrar och som ytterdörrstrycke. Rosett och nyckelskylt monteras med träskruv. Skruv medföljer.

TRYCKE STORA MELLBY. Sandgjutet och handpolerat mässingshandtag, komplett med 50 mm rosett. Klassisk sekelskiftesmodell med sexkantig hals, vanligt förekommande från sent 1800-tal fram till 1930-talet. Finns i obehandlad mässing. Lämplig till portar och ytterdörrar. Rosett och nyckelskylt monteras med träskruv. Skruv medföljer.

TRYCKE 95 mm

560–121

NYCKELSKYLT 45 mm

561–105

695 kr 95 kr

TRYCKE 118 mm

560–131 1095 kr

TRYCKE 95 mm MED LÅNGSKYLT 42x173 mm

560–122

975 kr

NYCKELSKYLT 50 mm

561–115

SPANJOLETTHANDTAG

562–121

425 kr

TRYCKE 118 mm MED LÅNGSKYLT 42x173 mm

560–132 1170 kr

150 kr

KAMMARTRYCKE. Svarvat och handpolerat mässingshandtag, komplett med 45 mm rosett. Vanligt förekommande från 1850-talet fram till 1910-talet. Lämplig till innerdörrar och som ytterdörrstrycke.

POSTHORNSTRYCKE. Sandgjutet och handpolerat mässingshandtag, komplett med 55 mm rosett. Modellen är hämtad ur tjugotalsklassicismens stilideal. Lämplig till innerdörrar och ytterdörrar.

Rosett och nyckelskylt monteras med träskruv. Skruv medföljer.

Rosett och nyckelskylt monteras med träskruv. Skruv medföljer.

TRYCKE 107 mm

560–141

695 kr

NYCKELSKYLT 45 mm

561–105

95 kr

TRYCKE 107 mm MED LÅNGSKYLT 42x173 mm

560–142

950 kr

Ni

4

TRYCKE 94 mm

560–171

990 kr

NYCKELSKYLT 42 mm

561–155

160 kr

TRYCKE 94 mm MED LÅNGSKYLT 42x173 mm

560–172 1115 kr

Förnicklat

BESLAG

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


TRYCKE BIRGER JARL. Sandgjutet och handpolerat mässingshandtag, komplett med 50 mm rosett. Nationalromantisk stil, vanligt förekommande kring 1900 och fram till 1930-talet. Lämplig till innerdörrar och ytterdörrar. Rosett och nyckelskylt monteras med träskruv. Skruv medföljer.

TRYCKE JUGEND OCH JUGEND STOR. Pressgjutet mässingshandtag, komplett med 50 mm rosett. Enkel jugendmodell, också vanligt förekommande i svensk 1920-talsarkitektur. Lämplig till innerdörrar och ytterdörrar. Rosett och nyckelskylt monteras med genomgående M4-skruv eller träskruv. Skruv medföljer. TRYCKE 96 mm TRYCKE 96 mm

TRYCKE 105 mm TRYCKE 105 mm

Ni

NYCKELSKYLT 50 mm NYCKELSKYLT 50 mm

Ni

TRYCKE 105 mm MED LÅNGSKYLT 42x173 mm TRYCKE 105 mm MED LÅNGSKYLT 42x173 mm

Ni

560–181

775 kr

TRYCKE 110 mm

560–186

870 kr

TRYCKE 110 mm

561–115

150 kr

NYCKELSKYLT 50 mm

561–116

150 kr

NYCKELSKYLT 50 mm

560–182

960 kr

WC–VRED 50 mm

560–187 1110 kr

WC–VRED 50 mm

TRYCKE 1920. Sandgjutet och handpolerat mässingshandtag, komplett med sexkantig rosett, 47 mm. Modellen är hämtad ur tjugotalsklassicismens stilideal. Lämplig till innerdörrar och ytterdörrar. Rosett och nyckelskylt monteras med genomgående M4-skruv eller träskruv. Skruv medföljer.

TRYCKE 104 mm, TRÄSKRUV TRYCKE 104 mm, TRÄSKRUV TRYCKE 104 mm, M4–SKRUV TRYCKE 104 mm, M4–SKRUV

Ni

NYCKELSKYLT, TRÄSKRUV NYCKELSKYLT, TRÄSKRUV

Ni

Ni

Ni

Ni

560–211

395 kr

560–216

395 kr

560–221

495 kr

560–226

495 kr

561–405

95 kr

561–406

95 kr

561–411

195 kr

561–412

195 kr

TRYCKE RÖRSJÖSTADEN. Sandgjutet och handpolerat mässingshandtag, komplett med 50 mm rosett. Enkel jugendmodell, också vanligt förekommande i svensk 1920-talsarkitektur. Lämplig till innerdörrar och ytterdörrar. Rosett och nyckelskylt monteras med genomgående M4-skruv eller träskruv. Skruv medföljer.

975 kr

TRYCKE 100 mm, TRÄSKRUV

560–307 1035 kr

TRYCKE 100 mm, TRÄSKRUV

560–308 1010 kr

TRYCKE 100 mm, M4–SKRUV

560–309 1080 kr

TRYCKE 100 mm, M4–SKRUV

560–306 Ni

Ni

561–253

170 kr

NYCKELSKYLT, TRÄSKRUV

561–254

185 kr

NYCKELSKYLT, TRÄSKRUV

560–310 1310 kr Ni

560–311 1375 kr 560–312 1325 kr

Ni

Ni

560–313 1390 kr 561–253

170 kr

561–254

185 kr

Ni

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

Förnicklat

BESLAG

5


RUND CYLINDER

TRYCKE 8301. Pressgjutet mässingshandtag med svartbetsat trägrepp, komplett med 50 mm rosett. Enkel variant av den klassiska sekelskiftesmodellen med sexkantig hals. Lämplig till innerdörrar.

TRYCKE OCH LÅNGSKYLT för säkerhetslås med tvåfunktionslåsning. På den invändigt monterade långskylten finns ett vred vars funktion går att koppla på och av. När man är hemma går vredet att använda för att låsa och låsa upp. När man går hemifrån trycker man ner en knapp på låsstolpen och vredet spärras. Väl hemma igen låser man upp med nyckeln och vredet kopplas automatiskt in igen. Låset är normal standard. Byggfabriken säljer endast trycke och behör.

Rosett och nyckelskylt monteras med genomgående M4-skruv eller träskruv. Skruv medföljer. TRYCKE 100 mm 560–231 495 kr 495 kr TRYCKE 100 mm 560–236 Ni NYCKELSKYLT 50 mm NYCKELSKYLT 50 mm

Ni

WC–VRED 50 mm WC–VRED 50 mm

Ni

TRYCKE STORA MELLBY i mässing komplett med långskylt Birger Jarl för säkerhetslås. Träskruv för montering ingår. 59x223 mm.

561–405

95 kr

MELLBY

560–123 1295 kr

561–406

95 kr

STORA MELLBY

560–133 1600 kr

561–411

195 kr

561–412

195 kr

SPANJOLETTHANDTAG RAKT 562–401 240 kr Ni 270 kr SPANJOLETTHANDTAG RAKT 562–402

240 kr SPANJOLETTHANDTAG VÄNSTER 562–409 Ni 270 kr SPANJOLETTHANDTAG VÄNSTER 562–410

240 kr SPANJOLETTHANDTAG HÖGER 562–405

TRYCKE BIRGER JARL i mässing komplett med långskylt Birger Jarl för säkerhetslås. Träskruv för montering ingår. 59x223 mm. TRYCKE

560–183 1280 kr

Ni 270 kr SPANJOLETTHANDTAG HÖGER 562–406

DÖRRVRED. Ovalt i engelsk stil, komplett med rosett. Träskruv för montering medföljer. 58x40 mm. Pris per par. DÖRRVRED DÖRRVRED

563–203 Ni

865 kr

563–204 1025 kr

DÖRRVRED. Äggformat komplett med rosett. Monteras med träskruv eller genomgående M4-skruv. Skruv medföljer. 56x35mm. Pris per par. DÖRRVRED DÖRRVRED

Ni

563–421

525 kr

563–423

525 kr

POSTHORNSTRYCKE i mässing komplett med långskylt Birger Jarl för säkerhetslås. Träskruv för montering ingår. 59x223 mm. TRYCKE

560–173 1435 kr

TRYCKE LEWERENTZ i mässing med rund långskylt Funkis för säkerhetslås. 59x220 mm. TRYCKE TRYCKE

556–263 1325 kr Ni

CYLINDERRING i mässing för rund cylinder. 8 mm

545–601

8 mm

Ni

13 mm

DÖRRVRED. Runt i engelsk stil, komplett med rosett. Träskruv för montering medföljer. 50 mm. Pris per par.

13 mm

DÖRRVRED DÖRRVRED

Ni

6

Ni

556–267 1460 kr

Ni

125 kr

545–602

125 kr

545–605

125 kr

545–606

125 kr

CYLINDERHYLSA i mässing för rund cylinder.

563–205

830 kr

KÅPA

563–206

980 kr

KÅPA

Ni

545–611

95 kr

545–612

95 kr

Förnicklat

BESLAG

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


TRYCKE DUBBEL PÄRLRAND. Sandgjutet och handpolerat mässingshandtag med svartbetsat trägrepp, komplett med 45 mm rosett. Sekelskiftesmodell med dubbel pärlrand, förekommande från sent 1800-tal fram till 1910-talet. Lämplig till innerdörrar.

TRYCKE EBENHOLZ. Sandgjutet och handpolerat mässingshandtag med grepp av ebenholts, komplett med 50 mm rosett. Ornamenterad sekelskiftesmodell, förekommande från sent 1800-tal fram till 1910-talet. Lämplig till innerdörrar.

Rosett och nyckelskylt monteras med träskruv. Skruv medföljer.

Rosett och nyckelskylt monteras med träskruv. Skruv medföljer.

TRYCKE 112 mm, TRÄSKRUV TRYCKE 112 mm, TRÄSKRUV

Ni

NYCKELSKYLT 45 mm NYCKELSKYLT 45 mm

Ni

560–321

750 kr

Ni TRYCKE 118 mm 560–292 2995 kr

560–323

750 kr

Ni TRYCKE 148 mm 560–296 3550 kr

561–105

95 kr

NYCKELSKYLT 50 mm

561–106

95 kr

Ni SPANJOLETTHANDTAG 562–132 1495 kr

TRYCKE RÅDHUSET. Sandgjutet och handpolerat mässingshandtag med svartbetsat trägrepp, komplett med 48 mm rosett. Klassisk sekelskiftesmodell med sexkantig kropp och pärlrand på rosetten, vanligt förekommande från sent 1800-tal fram till 1920-talet. Lämplig till innerdörrar. Rosett och nyckelskylt monteras med träskruv. Skruv medföljer.

Ni

561–116

150 kr

TRYCKE KNEBEL. Sandgjuten gjutjärn med grepp av obehandlad ek eller polerad bubinga, komplett med rosett och nyckelskylt. Dansk modell från tidsperioden kring sekelskiftet 1900, vanligt förekommande i södra Sverige. Rosett och nyckelskylt monteras med träskruv. Skruv medföljer.

TRYCKE 135 mm

560–151

975 kr

TRYCKE KNEBEL BUBINGA 116 mm 560–281 695 kr

NYCKELSKYLT 42 mm

561–155

160 kr

TRYCKE KNEBEL EK 116 mm 560–275 645 kr

Ni

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

Förnicklat

BESLAG

7


TJUGOTALSTRYCKE RAND. Sandgjutet och handpolerat mässingshandtag med svartbetsat trägrepp, komplett med 44 mm rosett. Enkelt 1920- och 30-talstrycke med svag ellipsform. Lämplig till innerdörrar. Rosett och nyckelskylt monteras med träskruv. Skruv medföljer.

TRYCKE ENSKEDE. Formpressat bakelittrycke, komplett med 48 mm rosett. Enkelt trycke som ursprungligen tillverkades av horn. Tidsperiod: 1910 till 1940. Lämplig till innerdörrar. Rosett och nyckelskylt monteras med förnicklad träskruv. Skruv medföljer.

TRYCKE 115 mm

Ni

560–161

525 kr

TRYCKE 114 mm

550–402

625 kr

NYCKELSKYLT 44 mm

Ni

561–143

95 kr

NYCKELSKYLT 45 mm

551–402

72 kr

TRYCKE KRAMER. Sandgjutet och handpolerat mässingshandtag, komplett med 50 mm rosett. Modernistiskt trycke designat av Ferdinand Kramer 1925. Lämplig till innerdörrar och ytterdörrar. Rosett och nyckelskylt monteras med träskruv. Skruv medföljer. TRYCKE 110 mm TRYCKE 110 mm

556–152 1940 kr Ni

NYCKELSKYLT 50 mm NYCKELSKYLT 50 mm

Ni

556–156 1565 kr 557–141

495 kr

557–142

395 kr

TRYCKE GROPIUS. Sandgjutet och handpolerat mässingshandtag, komplett med kvadratisk eller rund rosett. Modernistiskt trycke designat av Walter Gropius 1923. Lämplig till innerdörrar och ytterdörrar. Rosett och nyckelskylt monteras med träskruv. Skruv medföljer. TRYCKE 115 mm, FYRKANTIG ROSETT TRYCKE 115 mm, FYRKANTIG ROSETT

556–104 1940 kr Ni

TRYCKE 115 mm, RUND ROSETT TRYCKE 115 mm, RUND ROSETT

556–102 1940 kr Ni

TRYCKE 125 mm, FYRKANTIG ROSETT TRYCKE 125 mm, FYRKANTIG ROSETT

Ni

Ni

NYCKELSKYLT 50 mm, FYRKANTIG NYCKELSKYLT 50 mm, FYRKANTIG

Ni

8

556–134 1985 kr 556–122 1985 kr

NYCKELSKYLT 50 mm, RUND NYCKELSKYLT 50 mm, RUND

556–106 1940 kr 556–124 1985 kr

Ni

TRYCKE 125 mm, RUND ROSETT TRYCKE 125 mm, RUND ROSETT

556–108 1940 kr

Ni

556–132 1985 kr

TRYCKE LEWERENTZ. Sandgjutet och handpolerat mässingshandtag, komplett med 50 mm rosett. Lämplig till innerdörrar och ytterdörrar. Rosett och nyckelskylt monteras med träskruv. Skruv medföljer.

557–141

495 kr

TRYCKE 110 mm

557–142

495 kr

TRYCKE 110 mm

557–151

495 kr

NYCKELSKYLT 50 mm

557–152

495 kr

NYCKELSKYLT 50 mm

Ni

Ni

556–262

795 kr

556–266

870 kr

561–115

150 kr

561–116

150 kr

Förnicklat

BESLAG

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


FUNKISTRYCKE med svart trägrepp och profilerad ändknopp. Svart bets. 103 mm. TRYCKE, EXKL. ROSETT

Ni

550–101

395 kr

SPANJOLETTHANDTAG RAKT

Ni

552–102

250 kr

SPANJOLETTHANDTAG HÖGER

Ni

552–103

295 kr

SPANJOLETTHANDTAG VÄNSTER

Ni

552–104

295 kr

FUNKISTRYCKE med hylsa av svart bakelit och profilerad ändknopp. 103 mm. TRYCKE, EXKL. ROSETT

Ni

550–141

395 kr

SPANJOLETTHANDTAG RAKT

Ni

552–142

250 kr

SPANJOLETTHANDTAG HÖGER

Ni

552–143

295 kr

SPANJOLETTHANDTAG VÄNSTER

Ni

552–144

295 kr

FUNKISTRYCKE med hylsa av svart bakelit och slät ändknopp. 103 mm. TRYCKE, EXKL. ROSETT

Ni

550–151

395 kr

SPANJOLETTHANDTAG RAKT

Ni

552–162

250 kr

SPANJOLETTHANDTAG HÖGER

Ni

552–163

295 kr

SPANJOLETTHANDTAG VÄNSTER

Ni

552–164

295 kr

FUNKISTRYCKE med hylsa av benvit bakelit och slät ändknopp. 103 mm.

ROSETT FUNKIS av formpressad stålplåt. Passar alla funkistrycken i Byggfabrikens serie. Skruv ingår. ROSETT 49 mm

TRYCKE, EXKL. ROSETT

Ni

550–201

395 kr

SPANJOLETTHANDTAG RAKT

Ni

552–202

250 kr

SPANJOLETTHANDTAG HÖGER

Ni

552–203

295 kr

SPANJOLETTHANDTAG VÄNSTER

Ni

552–204

295 kr

Ni

551–102

95 kr

NYCKELSKYLT FUNKIS av formpressad stålplåt. Passar alla funkistrycken i Byggfabrikens serie. Skruv ingår. NYCKELSKYLT 45 mm

FUNKISTRYCKE med hylsa av svart bakelit. 98 mm. TRYCKE, EXKL. ROSETT

Ni

550–221

375 kr

SPANJOLETTHANDTAG RAKT

Ni

552–222

220 kr

SPANJOLETTHANDTAG HÖGER

Ni

552–223

265 kr

SPANJOLETTHANDTAG VÄNSTER

Ni

552–224

265 kr

Ni

551–106

95 kr

WC–VRED FUNKIS av formpressad stålplåt med röd/vit markering. Passar alla funkistrycken i Byggfabrikens serie. Skruv ingår. WC–VRED 50 mm

Ni

551–116 145 kr

FUNKISTRYCKE med hylsa av benvit bakelit. 98 mm. TRYCKE, EXKL. ROSETT

Ni

550–241

375 kr

SPANJOLETTHANDTAG RAKT

Ni

552–242

220 kr

SPANJOLETTHANDTAG HÖGER

Ni

552–243

265 kr

SPANJOLETTHANDTAG VÄNSTER

Ni

552–244

265 kr

FUNKISTRYCKE med hylsa av förnicklad mässing. 96 mm. TRYCKE, EXKL. ROSETT

Ni

550–261

295 kr

SPANJOLETTHANDTAG RAKT

Ni

552–262

195 kr

SPANJOLETTHANDTAG HÖGER

Ni

552–263

195 kr

SPANJOLETTHANDTAG VÄNSTER

Ni

552–264

195 kr

LÅNGSKYLT FUNKIS av formpressad stålplåt. Passar alla funkistrycken i Byggfabrikens serie. Skruv ingår. Ni LÅNGSKYLT 40x142 mm 551–202 195 kr

FUNKISTRYCKE med teakgrepp och slät ändknopp. 103 mm.

WC 40x142 mm

Ni

551–206 295 kr

Ni LÅNGSKYLT 42x182 mm 551–212 195 kr

WC 42x182 mm

551–216 295 kr

TRYCKE, EXKL. ROSETT

Ni

550–281

395 kr

SPANJOLETTHANDTAG RAKT

Ni

552–282

250 kr

SPANJOLETTHANDTAG HÖGER

Ni

552–283

295 kr

Ni LÅNGSKYLT 45x180 mm 551–282 95 kr

SPANJOLETTHANDTAG VÄNSTER

Ni

552–284

295 kr

WC 45x180 mm

Ni

Ni

551–286 195 kr Ni

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

Förnicklat

BESLAG

9


SPANJOLETTHANDTAG 94 mm, av mässing. Skruv ingår.

SPANJOLETTHANDTAG 84 mm, av mässing. Skruv ingår.

SPANJOLETTHANDTAG 86 mm, av mässing. Skruv ingår.

SPANJOLETTHANDTAG 98 mm, av mässing. Skruv ingår. RAK 562–421 240 kr Ni 270 kr RAK 562–422

HÖGER 562–001 545 kr

240 kr HÖGER 562–425

Ni 570 kr HÖGER 562–003

Ni 270 kr HÖGER 562–426

RAK 562–005 645 kr RAK 562–007 790 kr 545 kr VÄNSTER 562–002

240 kr VÄNSTER 562–429

Ni Ni 670 kr RAK 562–006 570 kr VÄNSTER 562–004

Ni 270 kr VÄNSTER 562–430

Ni RAK 562–008

815 kr

PORTHANDTAG av mässing. Skruv ingår. 152 mm 567–241 435 kr 550 kr 184 mm 567–243

PORTHANDTAG av mässing. Skruv ingår. PORTHANDTAG 1920–TAL av mässing.

PORTHANDTAG MODERN av mässing.

152 mm 567–221 665 kr 865 kr 203 mm 567–223 1090 kr 254 mm 567–225

404 mm 567–341 2575 kr Ni 2850 kr 404 mm 567–342

Ni 347 mm 567–002 2720 kr

1555 kr 305 mm 567–227

SKÅPSNÄPPARE av brunoxiderat fjäderstål. Skruv ingår.

KULSNÄPPARE i mässing. Skruv ingår.

SKÅPSNÄPPARE av förzinkat stål. Skruv ingår.

PORTHANDTAG 20-TAL av mässing.

187 mm 567–301 950 kr 30 mm 583–121 20 kr 43 mm 583–131 39 kr STÅL 583–125 20 kr 1850 kr 252 mm 567–305 Ni

10

Förnicklat

BESLAG

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


SVARVAD MÄSSINGSKNOPP till luckor och lådor. Monteras med M4-skruv. Skruv ingår.

SVARVAD MÄSSINGSKNOPP till luckor och lådor. Monteras med M5-skruv. Skruv ingår. DRAGHANDTAG av mässing för lådor och luckor. Skruv ingår.

24 mm 580–203 52 kr Ni 58 kr 24 mm 580–213

FÖRNICKLAD MÄSSING

66 kr 32 mm 580–204

MÄSSING 32 mm 580–235 190 kr

Ni 69 kr 32 mm 580–214

Ni Ni 68 kr 58 kr 96 mm 582–211 96 mm 582–201 235 kr 32 mm 580–236

72 kr 36 mm 580–205

68 kr 112 mm 582–202 315 kr 38 mm 580–237

Ni 78 kr 112 mm 582–212

Ni 78 kr 36 mm 580–215

Ni 78 kr 148 mm 582–203 370 kr 38 mm 580–238

Ni 88 kr 148 mm 582–213

VIT PORSLINSKNOPP med förnicklad topp. Montering med genomgående M4-skruv. Skruv ingår.

KNOPP RIBERSHUS. Köksknopp till luckor och lådor. Montering med genomgående M4-skruv. Skruv medföljer.

VIT PORSLINSKNOPP med svart skruv. Skruv ingår.

20 mm 20 mm

Ni

25 mm 25 mm 580–301 28 kr

25 mm

35 mm 580–362 75 kr

38 kr 32 mm 580–302

30 mm

78 kr 40 mm 580–363

48 kr 38 mm 580–303

30 mm

Ni

580–240

69 kr

580–241

79 kr

580–242

79 kr

580–243

89 kr

580–244 109 kr Ni

580–245 119 kr

LÅDHANDTAG FUNKIS i rostfritt stål. Skruv ingår. FUNKISKNOPP i förnicklad mässing med rektangulär platta till luckor och lådor. Skruv ingår.

FUNKISKNOPP i förnicklad mässing med rund platta till luckor och lådor. Skruv ingår.

SKÅPREGEL av rostfri plåt till överfalsad skåplucka. Levereras inklusive bleck. Skruv ingår.

68x32 mm 582–401 69 kr

Ni 26x50 mm 584–401 84 kr

Ni 44 mm 584–405 84 kr 45x55 mm 584–421 89 kr

SKÅPREGEL FUNKIS i förnicklad mässing med rektangulär platta till överfalsade luckor.

SKÅPREGEL FUNKIS i förnicklad mässing med rund platta till överfalsade luckor.

Ni 26x50 mm 584–412 198 kr

Ni 45x55 mm 584–422 89 kr 44 mm 584–416 198 kr

SKÅLHANDTAG av formpressad plåt. Monteras med träskruv. Skruv ingår.

SKÅPREGEL utan regel. Stängningsbeslag till skåplucka.

LÅDHANDTAG med underläggsbricka av klar plast. Genomgående skruv c/c 86 mm. Skruv ingår. 120 mm 582–501 45 kr

SKÅP– OCH FÖNSTERVRED av mässing med spolformat vred, 40 mm. Levereras inklusive hake för plan montering. Skruv ingår. Fönstervredshake, se sidan 20.

MÄSSING

FÖRNICKLAD MÄSSING

85 kr 75 mm 581–101

Ni 85 kr 75 mm 581–111

89 kr 82 mm 581–102

Ni 40 mm 584–201 94 kr 89 kr 82 mm 581–112

95 kr 94 mm 581–103

Ni Ni 99 kr 40 mm 584–202 95 kr 94 mm 581–113

Ni

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

Förnicklat

BESLAG 11


KROK av mässing. Skruv ingår. KLÄDKROK 83x40 mm 575–211 59 kr

KLÄDKROK av mässing med treledad krok. Skruv ingår.

HATTKROK av mässing. Bygger 110 mm ut från vägg.

Ni 59 kr KLÄDKROK 83x40 mm 575–212

96 kr HATTKROK 110x96 mm 575–221

KLÄDKROK 575–265 295 kr 110x100 mm

Ni 96 kr HATTKROK 110x96 mm 575–222

Ni 325 kr KLÄDKROK 575–266 110x100 mm

KROK av mässing. Skruv ingår. KLÄDKROK 48x40 mm 575–241 148 kr

HATTKROK av mässing med treledad krok. Skruv ingår.

Ni

575–231

360 kr

575–232

375 kr

HATTKROK av mässing. Bygger 127 mm ut från vägg.

Ni 190 kr KLÄDKROK 48x40 mm 575–242

HATTKROK 575–271 495 kr 265 kr HATTKROK 575–245 125x127 mm Ni Ni 545 kr HATTKROK 575–272 340 kr HATTKROK 575–246 125x127 mm

KROK av förnicklad ståltråd. Ni TRÅDKROK 25 mm 575–302 25 kr TRÅDKROK

av mässing. Skruv ingår.

Ni

575–233

365 kr

575–234

385 kr

HATTKROK av mässing. Bygger 124 mm ut från vägg.

Ni 29 kr TRÅDKROK 40 mm 575–306 Ni 35 kr TRÅDKROK 575–321 225 kr 90x124 mm TRÅDKROK 55 mm 575–312 Ni Ni 39 kr TRÅDKROK 575–322 225 kr ANKARKROK 91 mm 577–202 90x124 mm

ANKARKROK av mässing. Skruv ingår.

ANKARKROK av mässing. Skruv ingår.

ANKARKROK ANKARKROK

Ni

12

Ni

Ni

575–235

260 kr

575–236

275 kr

TREARMAD SNURRKROK av mässing för montering under hylla. Skruv ingår.

577–233

149 kr

ANKARKROK 577–231 75 kr SNURRKROK 577–251 95 kr

577–234

169 kr

Ni Ni 85 kr 95 kr ANKARKROK 577–232 SNURRKROK 577–252

Förnicklat

BESLAG

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


KROKLIST, förnicklad. Skruv ingår.

KROK av mässing med kula. Skruv ingår.

LITEN HANDDUKSKROK, 31x20 mm. Skruv ingår.

Ni TVÅ KROKAR, 100 mm 575–602 52 kr

30x25 mm 575–521 39 kr

Ni 62 kr TRE KROKAR, 170 mm 575–603

Ni 44 kr MÄSSING 575–511 40 kr 30x35 mm 575–525 72 kr FYRA KROKAR, 230 mm 575–604 Ni Ni 49 kr 40 kr 40x40 mm 575–531 MÄSSING 575–512 82 kr FEM KROKAR, 300 mm 575–605

KROK av mässing med dörrstopp. Skruv ingår. KROK/DÖRRSTOPP 575–251 295 kr Ni 395 kr KROK/DÖRRSTOPP 575–252

KRONKROK av mässing. LITEN 45 mm, SKRUV 30 mm 574–201 145 kr MELLAN 55 mm, SKRUV 70 mm 574–211 150 kr STOR 60 mm, SKRUV 150 mm 574–221 275 kr

GALGHÄNGARE av mässing, fällbar. Skruv ingår.

295 kr 220 mm 596–101

Ni 220 mm 596–102 315 kr

MÄSSINGSRÖR, diameter 25 mm.

400 mm 596–211 200 kr

600 mm 596–213 300 kr

800 mm 596–215 400 kr

1000 mm 596–217 500 kr

LEDSTÅNGSKROK av mässing. Infästning med antingen M10 skruvstift för murstensvägg eller träskruv.

KAJUTHAKE av mässing. Skruv ingår. 51 mm 51 mm

Ni

RÖRFÄSTE av mässing till 25 mm mässingsrör.

578–420

175 kr

ÄNDFÄSTE 596–201 240 kr

578–421

245 kr

GENOMGÅENDE 596–203 225 kr

76 mm 578–422 195 kr SKRUVSTIFT 648–101 245 kr Ni Ni 260 kr 76 mm 578–423 KROK till 25 SKRUVSTIFT 648–102 245 kr

mm mässingsrör.

235 kr 102 mm 578–424 260 kr TRÄSKRUV 648–103

Ni Ni 320 kr 102 mm 578–425 MÄSSING 596–205 175 kr TRÄSKRUV 648–104 260 kr

Ni

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

Förnicklat

BESLAG 13


KAMMARLÅS 92x85 mm i stål med spolformat mässingsvred. Kort låshus, bygger 91 mm på dörrens ramvirke. Vändbart låshus. Levereras med nyckel. Rek. skruv: TFS 9x1½”.

KAMMARLÅS 92x85 mm i stål med mässingshandtag. Kort låshus, bygger 91 mm på dörrens ramvirke. Vändbart låshus. Levereras med nyckel. Rek. skruv: TFS 9x1½”.

KAMMARLÅS 100x70 mm i stål med spolformat mässingsvred. Långsmalt låshus, bygger 100 mm på dörrens ramvirke. Levereras med nyckel. Rek. skruv: TFS 9x1½”.

HÖGER 543–131 920 kr

VÄNDBART HÖGER/VÄNSTER 543–105 895 kr

920 kr VÄNSTER 543–132

KLOSETT- OCH GARDEROBSLÅS 75x70 mm i stål med nyckelvred på insidan. Vändbart låshus. Levereras med nyckel. Rek. skruv: TFS 9x1 ¼’’.

VÄNDBART HÖGER/VÄNSTER 543–103 895 kr

SKÅP– OCH GARDEROBSLÅS 87x50 mm i stål med öppningsregel på insidan. Smalt låshus, bygger 87 mm på dörrens ramvirke. Levereras med nyckel. Rek. skruv: TFS 9x1½”.

GARDEROBSLÅS 56x66 mm i stål. Vändbart låshus. Levereras med förnicklad nyckel. Rek. skruv: TFS 9x1 ¼’’.

HÖGER 543–241 550 kr KLOSETT- OCH GARDEROBSLÅS 543–231

560 kr

NYCKELSKYLT SKÅPLÅS i stål till garderobs-, klosett- och skåplås. Rek. skruv: TKS 4x 5/8”.

550 kr GARDEROBSLÅS VÄNSTER 543–242

NYCKELSKYLT KAMMARLÅS i stål. Rek. skruv: TKS 5x 5/8”.

543–492

450 kr

NYCKLAR. Nyckelämne i järn. Passar de flesta maskinsmideslås. Beroende på låsfabrikat kan ämnet behöva filas för att passa. KAMMARLÅS 543–501 65 kr

ELLIPS 41 mm 543–471 34 kr ELLIPS 54 mm 543–401 25 kr 65 kr GARDEROBSLÅS 543–511 32 kr 37 kr 60 kr VÅGFORM 48 mm 543–441 SPETSIG 53 mm 543–405 SKÅPLÅS 543–521

KRAMPA av stål till kammarlås respektive garderobs- klosett- och skåplås. Rek. skruv: TFS 9x¾”.

VINKELSLUTBLECK av stål till kammarlås respektive garderobs- klosett- och skåplås. Rek. skruv: TFS 3x½”.

TILL SKÅPLÅS M.FL.

TILL SKÅPLÅS M.FL. 543–345 34 kr

543–341

40 kr

LÅDSLUTBLECK i stål till kammarlås. Används som slutbleck för kammarlås på pardörrar. Rek. skruv: TFS 9x1½”.

42 kr 40 kr TILL KAMMARLÅS 543–309 152 kr TILL KAMMARLÅS 543–301 TILL KAMMARLÅS 543–305

14

BESLAG

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


SKOTTREGEL av stålplåt. Levereras med krampa och hålbleck. 76 mm 579–201 80 kr 90 kr 105 mm 579–205 95 kr 135 mm 579–209

VINKELBLECK i stål.

KANTREGEL av stålplåt till inner- och ytterdörrar. Levereras inklusive bleck.

TILL SKOTTREGEL 579–205 579–207 21 kr 21 kr TILL SKOTTREGEL 579–209 579–211

TOALETTREGEL. Klosettlås av mässing. Vändbar höger/vänster. Levereras med bleck för utåtgående dörr. Skruv ingår.

TOALETTREGEL. Klosettregel av mässing. Vändbar höger/vänster. Utåtgående levereras med bleck för utåtgående dörr. Inåtgående levereras med krampa för inåtgående dörr. Skruv ingår.

19x104 mm 579–231 135 kr

NYCKELHÅLSINSATS som möjliggör montering av trycken som kräver träskruv till rosett och nyckelskylt. Träpluggen limmas i dörrens urtag. Passar till innerdörrar med 40 mm hål. Säljs per par. NYCKELHÅLSINSATS 545–512 20 kr

BUSSNING i stål till roddarpinne. Med passar en 8 mm roddarpinne i Ni ett lås med 3/8” (9 mm) roddare. 820 kr UTÅTGÅENDE 544–212

bussningen UTÅTGÅENDE 544–211 790 kr

TOALETTREGEL 544–201 710 kr INÅTGÅENDE

544–213

790 kr

Ni Ni 745 kr 820 kr BUSSNING 545–509 10 kr TOALETTREGEL 544–202 INÅTGÅENDE 544–214

FAS 40 C. Traditionellt 3-tillhållar innerdörrslås i stål med fall och regel. Rundad eller rak stolpe. 75 mm dorndjup. Zn RUNDAD STOLPE, HÖGER 546–101 795 kr Zn 795 kr RUNDAD STOLPE, VÄNSTER 546–102 Zn 995 kr RAK STOLPE, HÖGER 546–111 Zn 995 kr RAK STOLPE, VÄNSTER 546–112

WC–LÅS – FAS 40 C. WC-lås i stål i traditionellt 40 C–format.

SLUTBLECK i stål med raka hörn. Rek. skruv: TFS 9x¾”.

Zn RUNDAD STOLPE, HÖGER 546–121 695 kr

40C, TILL INNERDÖRRSLÅS 545–101 58 kr

Zn 695 kr RUNDAD STOLPE, VÄNSTER 546–122

58 kr 40A, TILL YTTERDÖRRSLÅS 545–105

Zn

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

Förzinkat

Ni

Förnicklat

BESLAG 15


FÖNSTERHÖRNJÄRN 1001. Korrugerat hörnjärn av formpressad stålplåt. Monteras på fönster med enkelbågar samt på kopplade fönsterbågar för att ge stadga till den bärande fönsterbågen. Vanligt förekommande i södra Sverige kring sekelskiftet fram till 1940-talet. Rek. skruv: TFS 8x1”.

STORLEK 91x91 mm

HÖRNJÄRN INNERBÅGE. Hörnjärn i stål till kopplade fönsterbågar. Monteras mellan fönsterbågarna på innerbågen. Rek. skruv: TFS 5x 5/8”. 530–101 18 kr

ART. NR

PRIS

Zn 530–102 22 kr

STORLEK

ART. NR

PRIS

16 mm/108 mm 530–211 30 kr Zn 530–212 35 kr

26 kr 19 mm/110 mm 530–213 Zn 530–214 34 kr

FÖNSTERHÖRNJÄRN 1003. Korrugerat hörnjärn av formpressad stålplåt. Monteras på fönster med enkelbågar samt på kopplade fönsterbågar för att ge stadga till den bärande fönsterbågen. Vanligt förekommande i Sverige kring sekelskiftet fram till 1940-talet. Rek. skruv: TFS 8x1”.

ART. NR

26 kr 22 mm/110 mm 530–215 Zn 530–216 34 kr

STORLEK

PRIS

98x98 mm

530–103 18 kr Zn 530–104 22 kr

FÖNSTERHÖRNJÄRN. Korrugerat hörnjärn av formpressad stålplåt. Monteras på fönster med enkelbågar samt på kopplade fönsterbågar för att ge stadga till den bärande fönsterbågen. Vanligt förekommande i Sverige kring sekelskiftet fram till 1950-talet. Rek. skruv: TFS 8x1”.

KORRUGERADE PATENTHÖRNJÄRN URSPRUNGLIGEN TILLVERKAT av August Stenman som tog patent på det korrugerade hörnjärnet 1894. I företagets krönika Aug. Stenman; ett namn som tagit skruv, (Stockholm, 1956) kan man läsa;

STORLEK

88x88 mm

de 530–105 90 kr

102x102 mm

ART. NR

PRIS

”Det nya med patenthörnjärnen låg i det att voro korrugerade på ett sådant sätt, att de pressades in i fönsterbågens trä. DärigeZn 530–106 100 kr nom förhindrades att regn och snö trängde in och förorsakade rostning och röta”. 530–107 22 kr Zn 530–108 26 kr

Ser man efter sina fönster med normalt underhåll kan både fönster och hörnjärn hålla utmärkt i 100 år.

Zn

16

Förzinkat

BESLAG

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


VINKELGÅNGJÄRN. Utanpåliggande vinkelgångjärn i stålplåt till fönster med enkelbågar. Ursprungligen tillverkades fönsterbeslagen i traditionellt smide, från sent 1800-tal fram till 1920-talet lät Aug. Stenman tillverka vinkelgångjärn i maskinsmide. Beslagen monteras med nubb eller kullrig skruv TKS 5x 5/8” samt TFS 8x1” till den nitförstärkta varianten. Bilderna visar vinkelgångjärn som ska monteras Höger övre/Vänster nedre (HöVn).

DELBART INNANFÖNSTERGÅNGJÄRN av stål med lös sprint. Lämpligt till innanfönster som inte går att lyfta av. Rek. skruv: TFS 5x¾”.

40 mm 516–318 19 kr

50 mm 516–328 20 kr

STORLEK

185x99 mm

HnVö 531–111 120 kr

HnVö 531–141 120 kr

HöVn 531–112 120 kr

HöVn 531–142 120 kr

HnVö Zn 531–115 135 kr

HnVö Zn INNANFÖNSTERGÅNGJÄRN 531–145 135 kr

HöVn Zn 531–116 135 kr

HöVn Zn Rek. 531–146 135 kr

HnVö 531–121 120 kr

HnVö 63x52 mm 531–151 120 kr

H

516–361

70 kr

HöVn 531–122 120 kr

HöVn 63x52 mm 531–152 120 kr

V

516–362

70 kr

HnVö Zn 531–125 135 kr

HnVö Zn 76x56 mm 531–155 135 kr

H

516–371

75 kr

HöVn Zn 531–126 135 kr

HöVn Zn 76x56 mm 531–156 135 kr

V

516–372

75 kr

198x108 mm

ART. NR

PRIS

ART. NR

PRIS

skruv: TFS 6x¾”.

av stålplåt.

HÖRNJÄRN av stål till fönster med enkelbågar. Rek. skruv TKS 5x 5/8”.

ART. NR

PRIS

STUBBHAKE av stål till vinkelgångjärn. Rek. skruv TKS 5x 5/8”.

STORLEK

91 mm

531–218 52 kr Zn 531–219 60 kr

MELLANGÅNGJÄRN med nitförstärkt infästning. Utanpåliggande mellangångjärn i stål till fönster med enkelbågar. Rek. skruv TKS 5x 5/8” samt TFS 8x1”.

108 mm

531–228 52 kr STÅL 531–408 64 kr 188 mm Zn Zn 531–229 60 kr STÅL 531–409 75 kr 188 mm

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

HnVö

Höger nedre/vänster övre

HöVn

Höger övre/vänster nedre

Zn

H

Höger

V

531–148

95 kr

531–149

105 kr

Vänster

Zn

Förzinkat

BESLAG 17


HANDVARPA. Stängningsbeslag av gjutjärn. Monteras med märla på fönsterbågen.

STORMHASP. Vädringsbeslag av gjutjärn. Monteras med märla på fönsterbågen.

MÄRLA 1¼” av stål för infästning av handvarpa och stormhasp på fönsterbågen.

HANDVARPA 1, 49 mm 535–211 32 kr

STORMHASP 1, 110 mm 535–221 49 kr

39 kr HANDVARPA 3, 60 mm 535–216

55 kr STORMHASP 2, 125 mm 535–231

MÄRLA 535–271 3 kr

HANDVARPA 131. Stängningsbeslag av stålplåt, maskinsmide. Monteras med märla på fönsterbågen.

STORMHASP 131. Vädringsbeslag av stålplåt, maskinsmide. Monteras med märla på fönsterbågen.

STJÄRTHAKE av stål till handvarpa och stormhasp. Monteras med skruv eller spik på fönsterkarmen. Rek. skruv: TKS 5x 5/8”.

HANDVARPA 131, 45 mm 535–241 20 kr

STORMHASP 131, 93 mm 535–251 25 kr

STJÄRTHAKE 535–261 16 kr

FÖNSTERKLINKA för mötande innerbågar. Rek. skruv: TFS M(N) 3,5x20 mm.

FÖNSTERKLINKA av obehandlad plåt för mötande innerbågar. Rek. skruv: TFS 5x¾”.

FÖNSTERKLINKA 535–421 135 kr Ni 150 kr FÖNSTERKLINKA 535–422 STÅL 535–425 105 kr

VERVEL. Stängningsbeslag av gjutjärn för inåtgående fönsterbåge. Monteras på fönsterkarmen. Rek. skruv: TFS 10x¾”.

INNANFÖNSTERSKRUV av mässning för infästning av innerbåge utan gångjärn. Rek. skruv: TFS M(N) 3,5x16 mm.

FÖNSTERREGEL* av mässing till innanfönster. TFS M(N) 3x16 mm.

Rek. skruv: ENKEL, 43 mm 535–101 40 kr 50 mm 535–401 35 kr 44 kr DUBBEL, 70 mm 535–105 Ni 50 mm 535–402 40 kr

30 mm 535–441 80 kr

VERVEL MED HALS. Stängningsbeslag av gjutjärn med 15 mm hals för inåtgående fönsterbåge. Monteras på fönsterkarmen. Rek. skruv: TFS 10x1½”.

BLADREGEL* av stålplåt till innanfönster. Rek. skruv: TFS 3x¾”.

ENKEL, 43 mm 535–102 44 kr

50 mm 535–445 35 kr

Ni 95 kr 30 mm 535–442

54 kr DUBBEL, 70 mm 535–106

SLITTRÅD av järntråd. Används tillsammans med fönstervervel. Monteras på fönsterbågen.

LÖSRUTSVRED av stålplåt med vred av mässing. Monteras på vädringsruta i fönsterbåge. Rek. skruv: TFS 4x¾”.

KANTREGEL** av stålplåt till innanfönster för infälld montering. Rek. skruv: TFS 3x¾”.

Zn 54 mm 535–141 5 kr 53 mm 535–431 380 kr 79 mm 535–451 65 kr

Ni

18

Förnicklat

BESLAG

* Reglar levereras med regelbleck och krampa. ** Regel levereras med regelbleck och hylsa.

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


FÖNSTERLÅS 177 av gjutjärn. Monteras med ögla på fönsterbågen. Hake med tre skruvhål, lämplig till 6” karmdjup. Rek. skruv: TFS 7x¾".

FÖNSTERLÅS 277 av gjutjärn. Monteras med ögla på fönsterbågen. Hake med två skruvhål, lämplig till 5” karmdjup. Rek. skruv: TFS 7x¾".

FÖNSTERLÅS 138 av gjutjärn. Monteras med ögla på fönsterbågen. Hake med två skruvhål. Rek. skruv: TFS 7x¾”.

FÖNSTERLÅS 535–611 69 kr FÖNSTERLÅS 535–615 69 kr FÖNSTERLÅS 535–631 136 kr Ni Ni Ni 88 kr 88 kr 156 kr FÖNSTERLÅS 535–612 FÖNSTERLÅS 535–616 FÖNSTERLÅS 535–632

KOPPELHAKE 26. Rek. skruv: TKS 5x5/8”. KOPPELHAKE 535–501 9 kr Zn 12 kr KOPPELHAKE 535–503

FÖNSTERLÅS 1332 av mässing, lång länk för enkelbågar. Monteras med bleck på fönsterbågen. Rek. skruv: TKFS M(N) 4x20 mm.

FÖNSTERLÅS 779 av mässing, lång länk för enkelbågar. Monteras med bleck på fönsterbågen. Rek. skruv: TKFS M(N) 4x20 mm.

FÖNSTERLÅS 535–641 258 kr FÖNSTERLÅS 535–651 224 kr Ni Ni 273 kr FÖNSTERLÅS 535–642 239 kr FÖNSTERLÅS 535–652

KOPPELHAKE 911

FÖNSTERLÅS K 1332 av mässing, kort länk för kopplade fönsterbågar. Monteras med bleck på fönsterbågen. Rek. skruv: TKFS M(N) 4x20 mm.

FÖNSTERLÅS K 779 av mässing, kort länk för kopplade fönsterbågar. Monteras med bleck på fönsterbågen. Rek. skruv: TKFS M(N) 4x20 mm.

Zn HÖGER 535–513 68 kr FÖNSTERLÅS 535–643 258 kr FÖNSTERLÅS 535–653 224 kr Zn Ni Ni 68 kr VÄNSTER 535–514 273 kr FÖNSTERLÅS 535–644 239 kr FÖNSTERLÅS 535–654

Zn Förzinkat

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

Ni

Förnicklat

BESLAG 19


FÖNSTERVRED 140 med vred av gjutjärn. Rek. skruv: TFS 7x1”.

FÖNSTERVRED 550. Spolformat fönstervred av mässing. Rek. skruv: TKFS M(N) 3,5x20 mm.

FÖNSTERVRED 58. Spolformat fönstervred av mässing med dold regel. Rek. skruv: TKFS M(N) 3,5x20 mm.

MÄSSING 536–371 230 kr JÄRN 536–351 120 kr MÄSSING 536–361 135 kr Ni Ni Ni 240 kr MÄSSING 536–372 135 kr 140 kr JÄRN 536–352 MÄSSING 536–362

FÖNSTERVRED OVALT av förnicklad mässing. Rek. skruv: TKFS M(N) 3,5x20 mm.

FÖNSTERVRED REKTANGULÄRT av förnicklad mässing. Rek. skruv: TKFS M(N) 3,5x20 mm.

Ni Ni MÄSSING 536–392 89 kr MÄSSING 536–396 98 kr

FÖNSTERVREDSHAKE av förnicklad mässing. Måttet som anges är öppningsmåttet. Rek. skruv: TKS M(N) 3x20 mm. 10 mm 536–532 85 kr Ni 29 kr 10 mm 536–512

85 kr 12 mm 536–533 Ni 88 kr 12 mm 536–513 Ni 34 kr 15 mm 536–514

85 kr 20 mm 536–536

FÖNSTERHÅLLARE av mässing med gummistopp för inåtgående fönster. Monteras på fönsterbågen. Rek. skruv: TFS M(N) 3,5x25 mm.

Ni 39 kr 20 mm 536–516

105 kr 22 mm 536–538 Ni 49 kr 22 mm 536–518

65 mm 537–101 325 kr

110 kr 25 mm 536–540

Ni 344 kr 65 mm 537–102

Ni 52 kr 25 mm 536–520

85 mm 537–103 330 kr

Ni 56 kr 28 mm 536–522

Ni 350 kr 85 mm 537–104

ENKEL FÖNSTERVREDSHAKE av stålplåt. Måttet som anges är öppningsmåttet. Rek. skruv: TKS 6x¾”.

DUBBEL FÖNSTERVREDSHAKE av stålplåt. Måttet som anges är öppningsmåttet. Rek. skruv: TKS 6x¾”.

FÖNSTERVRED 142 av stålplåt. TFS 7x1”.

Rek. skruv: 10 mm 536–651 18 kr 10 mm 536–661 24 kr

Zn Zn 21 kr 26 kr 10 mm 536–653 10 mm 536–663

STÅL 536–641 54 kr 18 kr 24 kr 20 mm 536–655 20 mm 536–665 Zn Zn Zn 59 kr STÅL 536–643 21 kr 20 mm 536–667 26 kr 20 mm 536–657

Zn

20

Ni Förzinkat Förnicklat

BESLAG

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


STORMHASP av förzinkat stål. Zn 250 mm 537–423 60 kr Zn 62 kr 300 mm 537–425 Zn 64 kr 350 mm 537–427 Zn 5 kr STORMHASPMÄRLA 537–435 Zn 7 kr SKRUVÖGLA 537–437

STORMHAKE. Vädringsbeslag av förzinkat stål med lekare. Rek. skruv: TKS 9x1”. Zn 12” 537–413 95 kr Zn 95 kr 14” 537–415 Zn 105 kr 16” 537–417

MÄTHJÄLP FÖNSTERHÅLLARE 160 mm av mässing för fönsterbåge. Rek. skruv: TKFS M(N) 4x20 mm.

INÅTGÅENDE BÅGE Mät bågens höjd. UTÅTGÅENDE BÅGE Mät daghöjd (invändigt karmmått).

UTÅTGÅENDE 537–203 380 kr Ni 380 kr UTÅTGÅENDE 537–204

380 kr INÅTGÅENDE 537–213 Ni 380 kr INÅTGÅENDE 537–214

FÖNSTERHÅLLARE. Steglöst vädringsbeslag av mässing för fönsterbåge. Skruv ingår.

SPANJOLETT Stängningsbeslag av förnicklad mässing för utåtgående fönster och fönsterdörrar med mötesbågar. Levereras med karmdubbar och 22 mm hake. Skruv ingår.

SPANJOLETT INÅTGÅENDE FÖNSTER Stängningsbeslag av förnicklad mässing för inåtgående fönster och fönsterdörrar med mötesbågar. Levereras med karmkrok och 12 mm hake. Skruv ingår.

Går även att beställa med osymmetriskt placerad klinka.

Går även att beställa med osymmetriskt placerad klinka.

SYMMETRISKT PLACERAD KLINKA, UTÅTGÅENDE

SYMMETRISKT PLACERAD KLINKA

H V Ni 895 kr 0–1000 0–1000 538–102

Ni

538–152 1400 kr

1000–1500

Ni 735 kr 254 mm UTÅTGÅENDE 537–222

H V Ni H Ni 995 kr 1490 kr 1500–2000 538–112 1500–2000 538–162

254 mm INÅTGÅENDE

537–225 1210 kr

H

V Ni

538–106

955 kr

H

254 mm UTÅTGÅENDE 537–221 635 kr

H Ni 1455 kr 1000–1500 538–156

H V Ni H Ni 1045 kr 1535 kr 2000–3000 538–116 2000–3000 538–166

Ni 1405 kr 254 mm INÅTGÅENDE 537–226

SYMMETRISKT PLACERAD KLINKA, INÅTGÅENDE 305 mm UTÅTGÅENDE 537–223 670 kr Ni 775 kr 305 mm UTÅTGÅENDE 537–224

305 mm INÅTGÅENDE

537–227 1250 kr

Ni 1445 kr 305 mm INÅTGÅENDE 537–228

SYMMETRISKT PLACERAD KLINKA

H V Ni V Ni 865 kr 1400 kr 0–1000 538–122 0–1000 538–172 V Ni H V Ni 915 kr 1000–1500 538–176 1455 kr 1000–1500 538–126 H V Ni V Ni 955 kr 1490 kr 1500–2000 538–132 1500–2000 538–182 H V Ni V Ni 995 kr 1535 kr 2000–3000 538–136 2000–3000 538–186

H Höger

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

V

Vänster

Zn

Förzinkat

Ni

Förnicklat

BESLAG 21


GÅNGJÄRN TRADITIONELLA LYFTGÅNGJÄRN av stålplåt till fönster, dörrar och skåpluckor. Det finns fyra varianter av knopp; den typiskt svenska konformade knoppen är vanligast förekommande fram till mitten av 1930-talet då den enklare och lägre kullerknoppen passade bättre in i det moderna formspråket. Ekollon- och fiaknopp är modeller från tiden kring sekelskiftet 1900 och användes ofta till offentliga samt påkostade miljöer. Gångjärnen levereras utan skruv. Besök www.byggfabriken.com för att hitta passande skruv.

ÄR DÖRREN HÖGER- ELLER VÄNSTERHÄNGD? En stängd dörr med gångjärnen synliga till höger är högerhängd. En stängd dörr med gångjärnen synliga till vänster är vänsterhängd.

STORLEK

KON PRIS

60x53 mm

511–111 H

95 kr

511–112 V

95 kr

66x60 mm

74x60 mm

74x70 mm

85x74 mm

98x86 mm

110x102 mm*

122x108 mm*

511–115 H

Zn

100 kr

511–116 V

Zn

100 kr

EKOLLON

PRIS

FIA

PRIS

511–211 H

100 kr

512–211

511–212 V

100 kr

512–212 V

KULLER

125 kr 125 kr

511–215 H

Zn

105 kr

512–215 H

Zn

130 kr

511–216 V

Zn

105 kr

512–216 V

Zn

130 kr

511–311 H

99 kr

512–311 H

124 kr

514–311 H

511–312 V

99 kr

512–312 V

124 kr

514–312 V

108 kr

512–315 H

Zn

131 kr

514–315 H

Zn

123 kr

511–316 V

Zn

108 kr

512–316 V

Zn

131 kr

514–316 V

Zn

123 kr

511–411 H

99 kr

512–411 H

124 kr

514–411 H

511–412 V

99 kr

512–412 V

124 kr

514–412 V

115 kr

Zn

108 kr

512–415 H

Zn

131 kr

514–415 H

Zn

123 kr

511–416 V

Zn

108 kr

512–416 V

Zn

131 kr

514–416 V

Zn

123 kr

511–511 H

112 kr

512–511 H

139 kr

513–511 H

139 kr

514–511 H

511–512 V

112 kr

512–512 V

139 kr

513–512 V

139 kr

514–512 V

121 kr 121 kr

511–515 H

Zn

119 kr

512–515 H

Zn

147 kr

513–515 H

Zn

147 kr

514–515 H

Zn

129 kr

511–516 V

Zn

119 kr

512–516 V

Zn

147 kr

513–516 V

Zn

147 kr

514–516 V

Zn

129 kr

511–611 H

123 kr

512–611 H

150 kr

513–611 H

150 kr

514–611 H

511–612 V

123 kr

512–612 V

150 kr

513–612 V

150 kr

514–612 V

150 kr 150 kr

511–615 H

Zn

131 kr

512–615 H

Zn

158 kr

513–615 H

Zn

158 kr

514–615 H

Zn

158 kr

511–616 V

Zn

131 kr

512–616 V

Zn

158 kr

513–616 V

Zn

158 kr

514–616 V

Zn

158 kr

511–711 H

140 kr

512–711 H

177 kr

513–711 H

177 kr

514–711 H

511–712 V

140 kr

512–712 V

177 kr

513–712 V

177 kr

514–712 V

177 kr 177 kr

511–715 H

Zn

149 kr

512–715 H

Zn

185 kr

513–715 H

Zn

185 kr

514–715 H

Zn

185 kr

511–716 V

Zn

149 kr

512–716 V

Zn

185 kr

513–716 V

Zn

185 kr

514–716 V

Zn

185 kr

511–811 H

170 kr

512–811 H

205 kr

513–811 H

205 kr

514–811 H

511–812 V

170 kr

512–812 V

205 kr

513–812 V

205 kr

514–812 V

205 kr 205 kr

511–815 H

Zn

180 kr

512–815 H

Zn

215 kr

513–815 H

Zn

215 kr

514–815 H

Zn

215 kr

511–816 V

Zn

180 kr

512–816 V

Zn

215 kr

513–816 V

Zn

215 kr

514–816 V

Zn

215 kr

290 kr

512–921 H

355 kr

513–921 H

355 kr

514–921 H

511–922 V

290 kr

512–922 V

355 kr

513–922 V

355 kr

514–922 V

BESLAG

115 kr

511–415 H

511–921 H

22

115 kr

Zn

KULLAGER

V

115 kr

511–315 H

148x120 mm

H Höger

PRIS

355 kr 355 kr

511–925 H

Zn

300 kr

512–925 H

Zn

365 kr

513–925 H

Zn

365 kr

514–925 H

Zn

365 kr

511–926 V

Zn

300 kr

512–926 V

Zn

365 kr

513–926 V

Zn

365 kr

514–926 V

Zn

365 kr

Vänster

Zn

Förzinkat

* Finns även i varianter med kullager. Kontakta butiken eller gå in på www.byggfabriken.com för mer information.

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


INSTICKSGÅNGJÄRN av stålplåt avsedda för överfalsade fönster, dörrar eller skåpluckor. 74 mm är den vanligaste modellen till köksluckor. Monteras genom att gångjärnsbladet sticks in i ett spår i luckans fals respektive skåpets stomme.

FRANSKT GÅNGJÄRN. Dörrgångjärn av stålplåt tillverkat efter traditionell förlaga från tidigt 1800-tal. Dörrtjocklek anges inom parentes.

STORLEK

INSTICK KON

PRIS

STORLEK

FRANSKT

74 mm

507–311 H

105 kr

508–311 H

130 kr

66 mm

518–211 H

125 kr

507–312 V

105 kr

508–312 V

130 kr

(Max 30 mm)

518–212 V

125 kr

90 mm

518–261 H

165 kr

(28–38 mm)

518–262 V

165 kr

85 mm

507–315 H

Zn

110 kr

507–316 V

Zn

110 kr

507–511 H

110 mm

508–511 H

PRIS

145 kr

115 kr

508–512 V

145 kr

110 mm

518–271 H

185 kr

Zn

125 kr

508–515 H

Zn

155 kr

(28–38 mm)

518–272 V

185 kr

507–516 V

Zn

125 kr

508–516 V

Zn

155 kr 110 mm B

518–281 H

185 kr

507–611 H

130 kr

508–611 H

155 kr

(35–52 mm)

518–282 V

185 kr

507–612 V

130 kr

508–612 V

155 kr

507–615 H

Zn

135 kr

508–615 H

Zn

165 kr

507–616 V

Zn

135 kr

508–616 V

Zn

165 kr

145 kr

507–711 H

145 kr

507–712 V

KON

115 kr

PRIS

507–515 H

507–512 V

98 mm

INSTICK EKOLLON

507–715 H

Zn

155 kr

507–716 V

Zn

155 kr

EKOLLON

SKÅPGÅNGJÄRN av stålplåt avsedda för överfalsade skåpluckor. Vanligaste gångjärnet till inredningar med släta luckor.

FIA

KULLER

STORLEK

SKÅPGÅNGJÄRN PRIS

55 mm

516–211 H

65 kr 65 kr

516–212 V

H

516–213 H

Ni

75 kr

516–214 V

Ni

75 kr

516–215 H

Zn

70 kr

516–216 V

Zn

70 kr

62 mm

Gångjärnen måttsätts höjd x bredd. Där endast ett mått är utsatt är det höjden som avses. Höjden räknar inte med knoppen, endast gångjärnsbladet. Bredden gäller ett utslaget gångjärn.

STORLEK

FALS KON

PRIS

85 mm

509–511 H

117 kr

510–511 H

509–512 V

117 kr

510–512 V

98 mm

FALS EKOLLON

PRIS

516–223 H

Ni

85 kr

516–224 V

Ni

85 kr

516–225 H

Zn

80 kr

516–226 V

Zn

80 kr

FALS KULLER

PRIS

145 kr 145 kr

509–515 H

Zn

122 kr

510–515 H

Zn

150 kr

509–516 V

Zn

122 kr

510–516 V

Zn

150 kr

509–611 H

125 kr

510–611 H

155 kr

510–661 H

509–612 V

125 kr

510–612 V

155 kr

510–662 V

155 kr 155 kr

509–615 H

Zn

135 kr

510–615 H

Zn

165 kr

510–665 H

Zn

165 kr

509–616 V

Zn

135 kr

510–616 V

Zn

165 kr

510–666 V

Zn

165 kr

H Höger

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

70 kr

516–222 V

B

FALSGÅNGJÄRN av stålplåt avsedda för överfalsade fönster eller dörrar. Monteras direkt i falsen.

70 kr

516–221 H

V

Vänster

Zn

Förzinkat

Ni

Förnicklat

BESLAG 23


SKRUV OCH SPIK I BYGGFABRIKENS SORTIMENT av stålskruv hänger äldre tiders måttenheter med. Tum som längdmått är de flesta bekanta med. En verktum, som är den korrekta benämningen på en svensk tum, motsvarar 24,74 mm. Tjockleken är angiven med ett nummer som inte ska förväxlas med måttenheten millimeter. Tabellerna anger cirkamått i millimeter på längd respektive tjocklek. Stålskruven anges med den gamla måttabellen. Mässingsskruven anges i millimetermått. ”..låt oss för ett ögonblick titta på skruvens historia, innan vi gå vidare. Redan i naturen träffa vi på skruvlinjen i olika uppenbarelseformer, i växternas klängen, i snäckornas hus, i narvalens tänder, i antilopens horn… När den första primitiva skruven tillverkades av människohand, veta vi emellertid ej, men ett slags skruvspik förekom i Grekland redan på 400-talet f. Kr. Greken Arkimedes var den som med sin klassiska skruvpump framlade de klara matematiska principerna för sammanhanget mellan skruvens idé och lagen för det lutande planet. Med sin spiral, vilken i likhet med det lutande planet utgör en sakta stigande linje, tar skruven en längre väg in i materialet än en rakt indriven plugg men kan i gengäld drivas in med anlitande av mindre kraft – Man vinner i kraft vad man förlorar i väg!”

LÄNGDMÅTT

TJOCKLEK Nr 1

1,8 mm

1/4”

6 mm

Nr 2

2,1 mm

3/8”

9,5 mm

Nr 3

2,5 mm

1/2”

12 mm

Nr 4

2,8 mm

5/8”

16 mm

Nr 5

3,1 mm

3/4”

19 mm

Nr 6

3,5 mm

7/8”

22 mm

Nr 7

3,8 mm

1”

25 mm

Nr 8

4,1 mm

1 ¼”

31 mm

Nr 9

4,5 mm

1 ½”

36 mm

Nr 10

4,8 mm

1 ¾”

44 mm

Nr 11

5,1 mm

2”

50 mm

Nr 12

5,5 mm

Nr 14

6,1 mm

Nr 16

6,8 mm

Nr 18

7,5 mm

Nr 20

8,1 mm

Nr 22

8,8 mm

TFS

TKS

H

TKFS

H

H

Ur: ”Stenman - Ett namn som tagit skruv; En krönika om ett industriellt värv”

B

Utgiven av Aug. Stenman AB, 1956.

B

TFS

TKS

TFS

TRÄSKRUV I STÅL MED

TRÄSKRUV I STÅL

TRÄSKRUV I FÖRZINKAT

TRÄSKRUV I FÖRZINKAT

MEJSELSPÅR OCH

MED MEJSELSPÅR OCH

STÅL MED MEJSELSPÅR

STÅL MED MEJSELSPÅR

FÖRSÄNKT SKALLE.

KULLRIG SKALLE.

OCH FÖRSÄNKT SKALLE.

OCH KULLRIG SKALLE.

MÅTT I TUM.

MÅTT I TUM.

MÅTT I TUM.

MÅTT I TUM.

1,13 kr 2x1/2” 612–101 0,60 kr 3x1/2” 612–121 0,54 kr 3x5/8” 612–122 0,57 kr 5x5/8” 612–162 0,62 kr 5x3/4” 612–163 0,66 kr 5x1” 612–165 5x1 1/4” 612–166 0,88 kr 0,64 kr 6x3/4” 612–183 0,73 kr 6x1” 612–185 6x1 1/4” 612–186 0,94 kr 0,75 kr 7x3/4” 612–203 0,85 kr 7x1” 612–205 7x1 1/4” 612–206 0,94 kr 0,90 kr 8x1” 612–225 8x1 1/4” 612–226 1,06 kr 1,06 kr 9x3/4” 612–243 1,05 kr 9x1” 612–245 9x1 1/4” 612–246 1,20 kr 9x1 1/2” 612–247 1,41 kr 1,38 kr 10x1” 612–265 10x1 1/4” 612–266 1,48 kr 10x1 1/2” 612–267 1,63 kr 2,14 kr 12x1” 612–305 12x1 1/4” 612–306 1,92 kr 12x1 1/2” 612–307 2,11 kr 2,52 kr 12x2” 612–309 3,15 kr 14x2” 612–329

0,86 kr 2x1/2” 612–401 0,69 kr 3x1/2” 612–421 0,62 kr 5x1/2” 612–461 0,66 kr 5x5/8” 612–462 0,72 kr 5x3/4” 612–463 0,76 kr 5x1” 612–465 1,21 kr 6x3/4” 612–483 1,49 kr 6x1” 612–485 6x1 1/4” 612–486 1,02 kr 0,86 kr 7x3/4” 612–503 0,97 kr 7x1” 612–505 1,22 kr 9x3/4” 612–543 1,21 kr 9x1” 612–545 9x1 1/4” 612–546 1,38 kr 9x1 1/2” 612–547 1,66 kr 1,33 kr 10x3/4” 612–563 1,39 kr 10x1” 612–565

0,86 kr 2x1/2” 613–101 0,69 kr 3x1/2” 613–121 0,62 kr 3x5/8” 613–122 0,66 kr 5x5/8” 613–162 0,72 kr 5x3/4” 613–163 0,76 kr 5x1” 613–165 5x1 1/4” 613–166 1,01 kr 0,69 kr 6x3/4” 613–183 0,78 kr 6x1” 613–185 6x1 1/4” 613–186 0,99 kr 0,79 kr 7x3/4” 613–203 0,91 kr 7x1” 613–205 7x1 1/4” 613–206 1,01 kr 0,86 kr 8x1” 613–225 8x1 1/4” 613–226 1,02 kr 1,00 kr 9x3/4” 613–243 0,99 kr 9x1” 613–245 9x1 1/4” 613–246 1,13 kr 9x1 1/2” 613–247 1,32 kr 1,30 kr 10x1” 613–265 10x1 1/4” 613–266 1,42 kr 10x1 1/2” 613–267 1,53 kr 2,01 kr 12x1” 613–305 12x1 1/4” 613–306 1,84 kr 12x1 1/2” 613–307 1,98 kr 2,37 kr 12x2” 613–309 3,02 kr 14x2” 613–329

0,99 kr 2x1/2” 613–401 0,80 kr 3x1/2” 613–421 0,71 kr 5x1/2” 613–461 0,75 kr 5x5/8” 613–462 0,83 kr 5x3/4” 613–463 0,87 kr 5x1” 613–465 0,80 kr 6x3/4” 613–483 0,90 kr 6x1” 613–485 6x1 1/4” 613–486 1,08 kr 0,91 kr 7x3/4” 613–503 1,05 kr 7x1” 613–505 1,15 kr 9x3/4” 613–543 1,13 kr 9x1” 613–545 9x1 1/4” 613–546 1,30 kr 9x1 1/2” 613–547 1,56 kr

Zn

24

Zn

TKS

B

Zn

Förzinkat

BESLAG

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


TFS M

TKS M

TKFS M

TRÄSKRUV I MÄSSING

TRÄSKRUV I MÄSSING

TRÄSKRUV I MÄSSING MED

MED MEJSELSPÅR OCH

MED MEJSELSPÅR OCH

MEJSELSPÅR OCH KULLER-

KLIPPSPIK AV TYP FURUSPIK

FÖRSÄNKT SKALLE.

KULLRIG SKALLE.

FÖRSÄNKT SKALLE.

MED STOR SKALLE.

MÅTT I MILLIMETER.

MÅTT I MILLIMETER.

MÅTT I MILLIMETER.

KLIPPT OBEHANDLAD PLÅT.

2,5x12 610–101 2,09 kr 2,53 kr 2,5x16 610–102 2,44 kr 3x12 610–121 1,77 kr 3x16 610–122 1,91 kr 3x20 610–123 2,09 kr 3x25 610–124 2,33 kr 3,5x12 610–141 2,37 kr 3,5x16 610–142 2,47 kr 3,5x20 610–143 2,72 kr 3,5x25 610–144 2,80 kr 3,5x30 610–145 3,54 kr 3,5x40 610–147 5,05 kr 4x12 610–161 3,07 kr 4x16 610–162 3,21 kr 4x20 610–163 3,33 kr 4x25 610–164 3,43 kr 4x30 610–165 4,34 kr 4x40 610–167 4,02 kr 4,5x20 610–183 4,07 kr 4,5x25 610–184 5,32 kr 4,5x30 610–185 6,11 kr 4,5x40 610–187 6,13 kr 5x25 610–204 6,34 kr 5x30 610–205 6,46 kr 5x40 610–207 7,06 kr 5x50 610–209

2,5x12 610–301 2,72 kr 2,80 kr 2,5x16 610–302 2,48 kr 3x12 610–321 2,63 kr 3x16 610–322 2,69 kr 3x20 610–323 2,80 kr 3x25 610–324 2,86 kr 3,5x12 610–341 2,95 kr 3,5x16 610–342 3,01 kr 3,5x20 610–343 3,27 kr 3,5x25 610–344 3,63 kr 3,5x30 610–345 4,81 kr 3,5x40 610–347 3,12 kr 4x12 610–361 3,16 kr 4x16 610–362 3,25 kr 4x20 610–363 3,63 kr 4x25 610–364 4,28 kr 4x30 610–365 5,11 kr 4x40 610–367 10,91 kr 4,5x20 610–383 11,21 kr 4,5x25 610–384 12,86 kr 4,5x30 610–385 17,77 kr 4,5x40 610–387 7,38 kr 5x25 610–404 7,49 kr 5x30 610–405 8,41 kr 5x40 610–407 9,74 kr 5x50 610–409

2,5x12 610–501 3,89 kr 4,60 kr 2,5x16 610–502 2,16 kr 3x12 610–521 2,31 kr 3x16 610–522 2,37 kr 3x20 610–523 2,48 kr 3x25 610–524 2,33 kr 3,5x12 610–541 2,37 kr 3,5x16 610–542 2,48 kr 3,5x20 610–543 2,62 kr 3,5x25 610–544 3,06 kr 3,5x30 610–545 4,05 kr 3,5x40 610–547 3,16 kr 4x12 610–561 3,22 kr 4x16 610–562 3,25 kr 4x20 610–563 3,31 kr 4x25 610–564 3,42 kr 4x30 610–565 4,39 kr 4x40 610–567 8,88 kr 4,5x20 610–583 9,60 kr 4,5x25 610–584 11,00 kr 4,5x30 610–585 11,75 kr 4,5x40 610–587 5,87 kr 5x25 610–604 6,93 kr 5x30 610–605 7,24 kr 5x40 610–607 8,20 kr 5x50 610–609

3” 75 mm 630–242 3,00 kr

TFS MN

TKS MN

TKFS MN

SMIDD SPIK

Ni

Ni

KLIPPSPIK

Ni

4” 100 mm 630–243 4,00 kr 5” 125 mm 630–244 7,00 kr 6” 150 mm 630–245 10,00 kr

TRÄSKRUV I FÖRNICKLAD

TRÄSKRUV I FÖRNICKLAD

TRÄSKRUV I FÖRNICKLAD

MÄSSING MED MEJSELSPÅR

MÄSSING MED MEJSELSPÅR

MÄSSING MED MEJSELSPÅR

SVART HANDSMIDD SPIK

OCH FÖRSÄNKT SKALLE.

OCH KULLRIG SKALLE.

OCH KULLERFÖRSÄNKT SKALLE.

AV TYP FURUSPIK MED

MÅTT I MILLIMETER.

MÅTT I MILLIMETER.

MÅTT I MILLIMETER.

STOR SKALLE.

2,5x12 611–101 2,10 kr 2,75 kr 2,5x16 611–102 2,54 kr 3x12 611–121 2,68 kr 3x16 611–122 2,72 kr 3x20 611–123 2,99 kr 3x25 611–124 2,86 kr 3,5x12 611–141 2,90 kr 3,5x16 611–142 3,01 kr 3,5x20 611–143 3,37 kr 3,5x25 611–144 3,81 kr 3,5x30 611–145 5,17 kr 3,5x40 611–147 4,30 kr 4x16 611–162 3,74 kr 4x20 611–163 4,31 kr 4x25 611–164 4,42 kr 4x30 611–165 5,72 kr 4x40 611–167 5,72 kr 4,5x25 611–184 7,09 kr 4,5x30 611–185 8,66 kr 4,5x40 611–187 8,30 kr 5x25 611–204 8,92 kr 5x30 611–205 9,73 kr 5x40 611–207 17,36 kr 5x50 611–209

2,5x12 611–301 5,32 kr 3,92 kr 2,5x16 611–302 2,83 kr 3x12 611–321 2,84 kr 3x16 611–322 3,42 kr 3x20 611–323 3,54 kr 3x25 611–324 3,28 kr 3,5x12 611–341 3,33 kr 3,5x16 611–342 3,49 kr 3,5x20 611–343 4,27 kr 3,5x25 611–344 4,90 kr 3,5x30 611–345 6,75 kr 3,5x40 611–347 4,31 kr 4x16 611–362 4,39 kr 4x20 611–363 5,01 kr 4x25 611–364 5,48 kr 4x30 611–365 6,99 kr 4x40 611–367 10,03 kr 5x25 611–404 10,77 kr 5x30 611–405 11,37 kr 5x40 611–407 12,99 kr 5x50 611–409

4,55 kr 2,5x12 611–501 4,63 kr 2,5x16 611–502 2,54 kr 3x12 611–521 2,69 kr 3x16 611–522 2,74 kr 3x20 611–523 2,89 kr 3x25 611–524 2,69 kr 3,5x12 611–541 2,89 kr 3,5x16 611–542 2,93 kr 3,5x20 611–543 2,99 kr 3,5x25 611–544 3,42 kr 3,5x30 611–545 4,58 kr 3,5x40 611–547 3,49 kr 4x12 611–561 3,58 kr 4x16 611–562 3,60 kr 4x20 611–563 3,95 kr 4x25 611–564 4,20 kr 4x30 611–565 5,45 kr 4x40 611–567 9,00 kr 4,5x20 611–583 9,83 kr 4,5x25 611–584 11,19 kr 4,5x30 611–585 11,84 kr 4,5x40 611–587 6,59 kr 5x25 611–604 8,20 kr 5x30 611–605 8,58 kr 5x40 611–607 9,45 kr 5x50 611–609

3” 75 mm 630–252 17 kr 4” 100 mm 630–253

18 kr

5” 125 mm 630–254

24 kr

6” 150 mm 630–255

28 kr

SPOTTA PÅ SPIKEN? JA, GÖR DET! Ska man slå i grova spikar underlättar det om spiken är fuktig. Doppa spiken i vatten eller linolja så går det lättare att dra i den i virket.

Zn Förzinkat

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

Ni

Förnicklat

BESLAG 25


STRÖM Ett sekel tillbaka var elektricitet i våra hem en nymodighet. Då, när allt var nytt, tillverkades strömbrytare och uttag av porslin. Förutom sina estetiska kvaliteter var porslinet både isolerande och slittåligt. Dessutom gick det utmärkt att formgjuta till både apparat och kåpa.

LUZETTE. Klassisk takpendellampa från 1910-talet av mässing och tvådelat glas i vitt opalglas. Lampan avdelas på mitten av ett mässingsband som håller det undre glaset. Armaturen bygger cirka 1100 mm från tak. E27, 100W. LUZETTE

Med tiden fick porslinet hård konkurrens av det betydligt billigare syntetmaterialet bakelit som visade sig fungera utmärkt som skydd till elektriska apparater eftersom det är både värmetåligt och isolerande. Bakelit var modernt, representerade den industriella utvecklingen och låg helt i linje med elektricitetens utbredning. Svarta utanpåliggande porslins- och bakelitströmbrytare monterades in i äldre byggnader som fick el i början av 1900-talet. Svart bakelit var fortsatt fram till 1960-talet det vanligaste materialet i strömbrytare; stilen och känslan av bakelit känns igen från våra gamla hus. Utvecklingen gick snabbt. På 1920- och 1930-talen, med modernismens genombrott, blev strömbrytare och uttag med täckplatta av glas populärt. Baksidan av glaset målades eller tapetserades och strömbrytaren blev en del av väggen; material och funktion helt i funktionalismens anda. Från 1940-talet och framåt var det vitt som gällde, strömbrytare och uttag skulle vara vita och materialen var bakelit och med tiden duroplast.

26

STRÖM

740–348 2890 kr

Lampan ritades av Peter Behrens för AEG i Tyskland. Lampan brukar dock kopplas till Seimens tillverkning på 1920-talet. Peter Behrens anses vara den moderna industridesignens förgrundsgestalt och på hans arkitektkontor praktiserade blivande arkitektikoner som Walter Gropius, Ludwig van der Rohe och Le Corbusier.

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


JUGENDARMATUR av antikbehandlad mäs�sing med tre eller fem vinkelställda armar och skärmar i vitt opalglas. Armaturen bygger 800 mm från tak. E27, 3/5x40W.

JUGENDARMATUR av antikbehandlad mässing med tre droppglas i vitt opalglas. Armaturen bygger 1210 mm från tak. E27, 3x40W.

3-ARMAD 740–342 4340 kr 6490 kr JUGENDARMATUR 740–341 6400 kr 5-ARMAD 740–343

TAKLAMPA STJÄRNA i oxiderad mässing med matt vitt glas. TAKPENDEL 250 mm TOTALLÄNGD 445 mm 740–180 2210 kr 300 mm TOTALLÄNGD 475 mm 740–181 2480 kr 400 mm TOTALLÄNGD 575 mm 740–182 4690 kr PLAFOND 250 mm TOTALLÄNGD 275 mm 740–183 2290 kr

JUGENDARMATUR. Höj och sänkbar matsalsbelysning med textilskärm. Kan justeras mellan 124 - 150 cm från tak. E27, 60W.

JUGENDARMATUR av antikbehandlad mässing med tre vinkelställda armar med droppglas i vitt opalglas. Armaturen bygger 1300 mm från tak. E27, 3x40W.

300 mm TOTALLÄNGD 300 mm 740–184 2620 kr 400 mm TOTALLÄNGD 385 mm 740–185 4990 kr

JUGENDARMATUR 740–692 4470 kr JUGENDARMATUR 740–340 4650 kr

SKOMAKARLAMPA med antikbehandlat mässingsupphäng och brun textilkabel. E27-sockel, 60W. Kabelns längd: 2,5 m.

SKOMAKARLAMPA KEDJA med antikbehandlat mässingsupphäng och brun textilkabel samt tändkedja. E27-sockel, 60W. Kabelns längd: 2,5 m.

DUBBEL SKOMAKARLAMPA med antikbehandlat mässingsupphäng och brun textilkabel samt tändkedja. E27-sockel, 60W. Kabelns längd: 2x2,5 m.

250 mm VITT GLAS 740–240 1075 kr 250 mm VITT GLAS 740–245 1180 kr 1285 kr 250 mm ANTIKVITT GLAS 740–241

1390 kr 250 mm ANTIKVITT GLAS 740–246

1285 kr 250 mm GRÖNT GLAS 740–242

1390 kr 250 mm GRÖNT GLAS 740–247

1165 kr 1270 kr 300 mm VITT GLAS 740–270 3240 kr 300 mm VITT GLAS 740–250 300 mm VITT GLAS 740–260 1490 kr 300 mm ANTIKVITT GLAS 740–251

1595 kr 300 mm ANTIKVITT GLAS 740–261

3890 kr 300 mm ANTIKVITT GLAS 740–271

1490 kr 300 mm GRÖNT GLAS 740–252

1595 kr 300 mm GRÖNT GLAS 740–262

3890 kr 300 mm GRÖNT GLAS 740–272

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

STRÖM 27


TAKLAMPA KÖLN med lackerad plåtskärm och svart textilkabel. E27-sockel, 100W, IP20. Diameter: 300 mm, höjd: 280 mm Kabellängd 1,5 m. SVART

741–132 2250 kr

GRÖN

741–135 2495 kr

ZWICKAU 300 . Svartlackerad plåtskärm med svart textilkabel. Storlek: 300 mm. E27-sockel, 100W, IP20. Kabelns längd: 1,5 m.

BERLIN 300. Svartlackerad plåtskärm med kätting och svart textilkabel. Storlek: 300 mm. E27-sockel, 100W, IP20. Kabelns längd: 1,5 m.

BONN 350 . Svartlackerad plåtskärm med kätting och svart textilkabel. Storlek: 350 mm. E27-sockel, 100W, IP20. Kabelns längd: 1,5 m.

SVART 741–118 2195 kr SVART 741–101 2695 kr SVART 741–111 1295 kr

28

STRÖM

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


KLOTLAMPA med kromad pendel och klot av vitt opalglas. E27-sockel, 75W. Måttet anger total längd glob inklusive pendel. GLOB, DIAMETER 200 mm

GLOB, DIAMETER 300 mm

GLOB, DIAMETER 250 mm

770 kr 905 kr 1230 kr LÄNGD 520 mm 740–132 LÄNGD 420 mm 740–112 LÄNGD 470 mm 740–122 940 kr 1035 kr 1370 kr LÄNGD 690 mm 740–113 LÄNGD 740 mm 740–123 LÄNGD 790 mm 740–133

LAMPSET. Lamphållare av svart bakelit eller vitglaserat porslin med 1,5 meter textilkabel samt glaserad takkopp av porslin. E27, IP20.

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

TAKPENDEL PUMPA . Kromad takpendel med randblästrat glas, 1930-talsmodell, E27, 75W. BAKELIT, SVART KABEL 726–245

295 kr

PORSLIN, VIT KABEL 726–246

320 kr

250 mm TOTALLÄNGD 575 mm 740–190 2375 kr

BAKELIT, RÖD KABEL 726–247

295 kr

300 mm TOTALLÄNGD 630 mm 740–191 2950 kr

STRÖM 29


KLASSISK SVENSK BELYSNINGSARMATUR av mässing. Modellerna är hämtade ur kataloger från 1900-talets första årtionden och var vanligt förekommande både i hemmiljö och på kontor och arbetsplatser. Under tidigt 1900-tal kom industriell tillverkning av elektrisk belysningsarmatur igång på allvar i Sverige. Den finare salongsbelysningen tillverkades i allmänhet av mässing och försågs med vitt opal glas för att skydda ögonen från den starka glödlampan. Färgat lampglas var vanligt på arbetsplatser och mönsterslipat glas förekom vanligtvis i salong och i påkostade miljöer.

SPELBORDSLAMPA av mässing med vitt opalglas eller grönt glas. Glasen finns i två olika modeller, antingen med den klassiska skomakarskärmen eller med en kupformad skärm. Skomakarskärmarna är 260 mm i diameter. De kupformade skärmarna är 235 mm i diameter. Båda glaskuporna finns i opalvitt eller grönt. Lampan bygger cirka 550 mm från tak till skärmens underkant. Ett 290 mm förlängningsrör medföljer. E24, 2x60W, IP20.

KLOTLAMPA av mässing med vitt opalglas. E27, 60W, IP20.

PENDELLAMPA av mässing med vitt opalglas och knopp av mässing. E27, 60W, IP20.

KLOT 245 mm

740–632 1455 kr

TRATTGLAS 275 mm

740–633 1855 kr

TRATTGLAS 275 mm

KLOT 245 mm

Ni

30

Ni

SKOMAKARSKÄRM VIT SKOMAKARSKÄRM VIT

Ni

SKOMAKARSKÄRM GRÖN SKOMAKARSKÄRM GRÖN

Ni

Ni

740–680 3570 kr

KUPAD SKÄRM VIT

740–681 4380 kr

KUPAD SKÄRM VIT

740–684 3690 kr

740–682 3680 kr

KUPAD SKÄRM GRÖN

740–683 4490 kr

KUPAD SKÄRM GRÖN

Ni

740–685 4515 kr 740–686 3810 kr

Ni

740–687 4635 kr

AMPEL av mässing med vitt opalglas eller trattglas. Bygger 310 mm utan lampglas. E27, 60W, IP20. KLOT 195 mm

740–654 2100 kr

740–634 1705 kr

KLOT 245 mm

740–658 2150 kr

740–635 2135 kr

TRATTGLAS 275 mm

740–656 2400 kr

Förnicklat

STRÖM

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


AMPEL av mässing med vitt opalglas eller stjärnslipat matterat glas. Bygger 320 mm utan lampglas. E27, 60W/2x60W, IP20.

FOAJÉAMPEL av mässing med slipat glas och knopp av mässing. Totalhöjd 750 mm från tak till skärmknoppens nederkant.

SLIPAT GLAS

740–688 8930 kr

FOAJÉAMPEL av mässing med vitt opalglas och knopp av mässing. Totalhöjd 750 mm från tak till skärmknoppens nederkant. E27, 60W. OPALGLAS

740–690 5555 kr

230 mm OPAL

740–650 2400 kr

230 mm STJÄRNSLIPAT

740–652 2780 kr

325 mm OPAL

740–670 3175 kr

325 mm STJÄRNSLIPAT

740–672 3445 kr

PLAFOND av mässing med vitt opalglas eller stjärnslipat matterat glas. E27, 60W/2x60W, IP20. OPALVITT 230 mm

740–640 1530 kr

STJÄRNSLIPAT 230 mm

740–642 1910 kr

OPALVITT 325 mm

740–660 2260 kr

STJÄRNSLIPAT 325 mm

740–662 2530 kr

BADRUMSLAMPOR. Klotlampor av mässing med kort eller lång pendel. Vitt opalglas. E27, 60W, IP24. TAK 150 mm TAK 150 mm

740–770 1270 kr Ni

TAK 195 mm TAK 195 mm

740–772 1320 kr Ni

PENDEL 195 mm PENDEL 195 mm

740–773 1690 kr 740–778 1465 kr

Ni

PENDEL 245 mm PENDEL 245 mm

740–771 1635 kr

740–779 1880 kr 740–780 1515 kr

Ni

740–781 1930 kr

Ni

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

Förnicklat

STRÖM 31


VÄGGLAMPA. 20-talslampa, klassisk funkismodell, av gjutjärn med vitt opalglas. E27, IP44. Bygger 350 mm ut från vägg.

LAMPA FUNKIS KON

VÄGGLAMPA . Svartmålat gjutjärnsfäste, vit emaljerad skärm med blå rand, E27, IP44. Skärmens diameter: 300 mm.

VÄGGLAMPA . Svartmålat gjutjärnsfäste, vit emaljerad skärm med blå rand, E27, IP44. Skärmens diameter: 300 mm.

475 mm UT FRÅN VÄGG 750–103 2595 kr

530 mm UT FRÅN VÄGG 750–101 2595 kr

VÄGGLAMPA . Svartmålat gjutjärnsfäste med omålad aluminiumskärm, E27, IP44. Skärmens diameter: 350 mm.

VÄGGLAMPA med klart stallglas. E27-sockel, 75W, IP23. Skärmens diameter: 250 mm.

750–321 2725 kr

LAMPA FUNKIS KLOT

750–320 2470 kr

Vinklad modell bygger 310/320 mm ut från vägg.

Rak modell bygger 300 mm ut från vägg.

500 mm UT FRÅN VÄGG 750–125 2800 kr

STÅL, SVART BLANK LACK 750–161 1160 kr

2800 kr 600 mm UT FRÅN VÄGG 750–126

1335 kr KOPPAR 750–143

VÄGGLAMPA . Svartmålat gjutjärnsfäste med 180 mm glob i vitt opalglas. E27, IP44.

VÄGGLAMPA med klart stallglas. E27-sockel, 75W, IP23. Skärmens diameter: 250 mm.

VÄGGLAMPA från 1940- och 1950-talet av gjuten aluminium, svart- eller grålackerad, med vitt opalglas. E27, IP44. VINKLAD: KLOT GRÅ

750–300 2370 kr

VINKLAD: KLOT SVART

750–301 2370 kr

VINKLAD: KON GRÅ

750–304 2625 kr

VINKLAD: KON SVART

750–305 2625 kr

RAK: KLOT GRÅ

750–290 2370 kr

RAK: KLOT SVART

750–291 2370 kr

RAK: KON GRÅ

750–294 2625 kr

RAK: KON SVART

750–295 2625 kr

RAK: KLOT GRÅ HÖRN

750–310 2470 kr

RAK: KLOT SVART HÖRN

750–311 2470 kr

330 mm UT FRÅN VÄGG 750–112 1915 kr

STÅL, SVART BLANK LACK 750–163 1160 kr

1915 kr 390 mm UT FRÅN VÄGG 750–113

1335 kr RAK: KON SVART HÖRN KOPPAR 750–147

32

STRÖM

2725 kr RAK: KON GRÅ HÖRN 750–314 750–315 2725 kr

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


LYKTLAMPA med spiralformad glödtråd och lätt tonat lampglas. Ger ett varmt och mjukt ljus. Diameter 60 mm, längd 106 mm. E27-sockel. Brinntid cirka 4000 tim.

LYKTLAMPA med spiralformad glödtråd och lätt tonat lampglas. Ger ett varmt och mjukt ljus. Diameter 80 mm, längd 110 mm. E27-sockel. Brinntid cirka 4000 tim.

40W

728–215

129 kr

40W

728–218

129 kr

60W

728–216

129 kr

60W

728–219

129 kr

KÄLLARLYKTA. Vit porslinsockel med klarglas och kabelgenomföring på sidan. 83x140 mm. E27, IP54. 60W 732–201 375 kr

LYKTLAMPA med avlång glödtråd i dubbel pilspets. Diameter 60 mm, längd 106 mm. E27sockel. Brinntid cirka 3000 tim.

LYKTLAMPA med den klassiska koltrådsspiralen. Diameter 57 mm, längd 115 mm. E27-sockel. Brinntid cirka 3000 tim.

LYKTLAMPA med långa glödtrådar och med den klassiska glasformen av Edisons första glödlampa från 1879. Diameter 64 mm, längd 150 mm. E27sockel. Brinntid cirka 3000 tim.

33W

728–211

79 kr

40W

728–201

89 kr

40W

728–232

129 kr

60W

728–212

79 kr

60W

728–202

89 kr

60W

728–233

129 kr

FOTLAMPHÅLLARE i glaserat porslin, E27 100W, IP20. Ø 65 mm.

VINKLAD FOTLAMPHÅLLARE i glaserat porslin, E27 100W, IP20, 15° vinkel. Ø 71 mm.

FOTLAMPHÅLLARE i glaserat porslin, E27 100W, IP20. Ø 70 mm.

VIT 731–111 175 kr VIT

731–101

KÄLLARLYKTA. Vit porslinsockel med klarglas och kabelgenomföring på sidan. 112x174 mm. E27, IP54. 100W 732–203 650 kr

KÄLLARLYKTA VINKEL. Vit porslinsockel med klarglas och kabelgenomföring på sidan, 30° vinkel. 95x138 mm. E27, IP54.

165 kr

75W 732–202 395 kr VIT 731–121 165 kr 190 kr 180 kr SVART 731–114 SVART 731–104

LAMPETT BERNADOTTE DUBBEL av glaserat porslin med vitt opalglas, E14, 2x40W, IP44.

LAMPETT BERNADOTTE ENKEL av glaserat porslin med vitt opalglas, E14, 40W, IP44.

KÄLLARLYKTA KLOT. Vit porslinssockel med opalvit glasglob. E27, IP54.

VIT 732–111 695 kr VIT 732–101 450 kr 100W, 180 mm 732–212 695 kr 790 kr 510 kr 1150 kr SVART 732–114 SVART 732–104 100W, 215 mm 732–213

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

STRÖM 33


LAMPHÅLLARE av svart bakelit med E27-sockel.

LAMPHÅLLARE vitt porslin med E27-sockel.

LAMPHÅLLARE vitt porslin med E27-sockel.

BAKELIT

PORSLIN

PORSLIN ÖGLA

726–211

95 kr

726–212

145 kr

726–213

195 kr

GRENUTTAG med jordad textilkabel. Stickpropp och 3-grenuttag av svart bakelit. 2 METER

725–211

295 kr

FÖRLÄNGNINGSKABEL med jordad textilkabel. Stickpropp och uttag av svart bakelit. 2 METER

725–201

195 kr

5 METER

725–202

295 kr

KOPPLINGSDOSA av vitglaserat porslin för utanpåliggande montering, 400V IP20.

TEXTILKABEL för lampor. Isolerad. Pris per löpmeter. TVINNAD 2-LEDARE 45 kr SVART 724–102

RUND: 50 mm, 4x3x2,5 mm².

45 kr VIT 724–112

KVADRATISK: 50x50 mm, 5x3x2,5 mm².

45 kr GULDGUL 724–122 45 kr BRUN 724–132

RUND

726–401

150 kr

KVADRATISK

726–402

175 kr

SLÄT 2-LEDARE 45 kr SVART 724–103 45 kr VIT 724–113 45 kr GULDGUL 724–123 45 kr BRUN 724–133 TVINNAD 3-LEDARE, JORD 45 kr SVART 724–105 45 kr VIT 724–115 45 kr GULDGUL 724–125 BRUN

STICKPROPP OCH SKARVUTTAG av svart bakelit. Jordade.

724–135

45 kr

SLÄT 3-LEDARE, JORD 45 kr SVART 724–106

LAMPPROPP OCH ISOLATOR

MELLANSTRÖMBRYTARE

45 kr VIT 724–116

GULDGUL

STICKPROPP

726–101

39 kr

724–126

45 kr

STICKPROPP

726–104

65 kr

LAMPPROPP

726–227

29 kr

SVART

726–221

39 kr

BRUN

724–136

45 kr

SKARVUTTAG

726–102

49 kr

ISOLATOR PORSLIN 726–231

39 kr

VIT

726–222

39 kr

SVART/VIT

724–150

45 kr

34

STRÖM

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


KABEL OCH KLAMMER till utanpåliggande källarserien. Svart textilomspunnen kulokabel. 5-ledare: 1,5 mm².

JORDAT VÄGGUTTAG. Utanpåliggande kapslat källaruttag av bakelit. Med eller utan utgång för genomgående kabel. Godkänd för 16A, IP44.

STRÖMBRYTARE MED TRAPPFUNKTION. Utanpåliggande kapslad källarströmbrytare av bakelit. Med eller utan utgång för genomgående kabel. Godkänd för 10A, IP44.

KABEL 10 METER 710–480

670 kr

VÄGGUTTAG

710–422

810 kr

VÄGGUTTAG

710–412

KLAMMER/STYCK 710–490

10 kr

GENOMGÅENDE

710–426

855 kr

GENOMGÅENDE

710–414 1000 kr

GLASKUPA VITT OPALGLAS

GLASKUPA KLARGLAS

150 mm 730–201 95 kr

STALLGLAS 165 mm KLARGLAS 730–211 145 kr

165 kr 150 mm MATT 730–202

150 mm 730–205 170 kr

VITT OPALGLAS 730–212 160 kr

145 kr 180 mm 730–203

250 kr 180 mm 730–206

PACKNING

ARMATURSOCKEL IP20 i glaserat porslin. Kabelgenomföring i botten. E27 75W. Ø 100 mm.

ARMATURSOCKEL IP57 i glaserat porslin. Kabelgenomföring i botten. E27 100W. Ø 100 mm.

RAK VIT 730–101 125 kr

RAK VIT 730–111 295 kr

ARMATURSOCKEL IP57 i glaserat porslin. Kabelgenomföring på sidan. E27 100W. Ø 100 mm.

210 kr RAK SVART 730–104

320 kr RAK SVART 730–114

150 kr SNED VIT 730–131

360 kr SNED VIT 730–141

RAK VIT 730–121 225 kr

240 kr SNED SVART 730–134

370 kr SNED SVART 730–144

280 kr SNED VIT 730–151

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

965 kr

730–221

20 kr

Exempel på kombinationer av armatursockel och glaskupa.

INBYGGNADSSOCKEL Lampsockel av porslin för montering i apparatdosa. E27, 40W, IP20.

VIT 731–150 410 kr

STRÖM 35


STRÖMSTÄLLARSYSTEM PORSLIN PORSLIN ANVÄNDES TIDIGT till elektriska komponenter. På strömbrytare och uttag både till kopplingsinsatsen och till hölje och vred. I Sverige förekom både strömbrytare och uttag av porslin under tidigt 1900–tal. I insatsen ersattes porslinet med plast på 1960-talet. Strömbrytare, dimmer och uttag går att sätta samman i olika kombinationer. Om man inte vill ha en separat monterad enhet väljer man någon av de kombinationsramar som finns och sätter samman de enheter man önskar. Tänk på att varje enhet kräver en egen apparatdosa i väggen. Till antenn- och modularuttag finns, förutom separat monterat uttag, endast en kombinationsmöjlighet i ring 712–106. Alla Byggfabrikens strömbrytare och uttag passar i standard apparatdosor. Strömbrytarnas insatser är tillverkade av keramiskt porslin.

KOMPLETTA STRÖMBRYTARE OCH VÄGGUTTAG CE–MÄRKT STRÖMSTÄLLARSYSTEM STRÖMBRYTARE: Insats av porslin, 10 A/250 V PETSKYDDADE UTTAG: Insats av duroplast, 16 A/250 V STORLEK: 82 mm diameter (dubbel 153x82 mm, c/c 71 mm)

SEPARATA DELAR FÖR INBYGGNAD I VÄGG PRODUKT

PRODUKTBESKRIVNING

VIT PORSLINSRING

Enkel porslinsring för apparatinsatser.

VIT PORSLINSRAM, 2-FACK

Dubbel porslinsring för apparatinsatser.

VIT PORSLINSRING, AVSLUT VIT PORSLINSRING, MITTDEL

MÅTT ARTIKEL PRIS/ST Ø 82 mm 712–101

95 kr

82x153 mm 712–102

195 kr

Kombinationsdel, avslutningsring.

Ø 82 mm 712–104

160 kr

Kombinationsdel, mittring.

Ø 82 mm 712–105

170 kr

VIT PORSLINSRING, A/M

Porslinsring till telefon– och modularuttag.

Ø 82 mm 712–103

95 kr

VIT PORSLINSRING, AVSLUT

Kombinationsdel, avslutningsring till telefon– och modularuttag.

Ø 82 mm 712–106

170 kr

STRÖMBRYTARE MED TRAPPFUNKTION

Insats med vipp, kombineras med porslinsring. 712–201

400 kr

STRÖMBRYTARE MED KORSFUNKTION

Insats med vipp, kombineras med porslinsring. 712–205

500 kr

STRÖMBRYTARE MED TRAPPFUNKTION

Insats med vred, kombineras med porslinsring. 712–211

455 kr

STRÖMBRYTARE MED KRONFUNKTION

Insats med vred, kombineras med porslinsring. 712–214

485 kr

STRÖMBRYTARE MED KORSFUNKTION

Insats med vred, kombineras med porslinsring. 712–218

515 kr

TRYCKDIMMER 0-400W

Dimmerinsats universal för glödljus och transformator (trafo), kombineras med porslinsring. 712–239

925 kr

JORDAT VÄGGUTTAG

Jordat vägguttag med petskydd. Insats, kombineras med porslinsring. 712–221

200 kr

ANTENNUTTAG

Antennuttag för anläggning med antennförstärkare. Kombineras med porslinsring A/M. 712–243

620 kr

MODULARUTTAG

Modularuttag för data- och telesignaler, Rj45 Kat6a. Kombineras med porslinsring A/M. 712–244

395 kr

SIGNALKNAPP

Apparat med fjädrande knapp. Insats, kombineras med porslinsring. 712–251

415 kr

SIGNALKNAPP ”LJUS”

Apparat med fjädrande knapp. Insats, kombineras med porslinsring. 712–253

415 kr

SIGNALKNAPP ”DÖRR”

Apparat med fjädrande knapp. Insats, kombineras med porslinsring. 712–255

415 kr

SIGNALKNAPP ”KLOCKA”

Apparat med fjädrande knapp. Insats, kombineras med porslinsring. 712–257

415 kr

36

STRÖM

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


STRÖMBRYTARE MED TRAPPFUNKTION

STRÖMBRYTARE MED KRONFUNKTION

Vred, komplett med vit porslinsring.

Vred, komplett med vit porslinsring.

712–212

550 kr

712–215

580 kr

STRÖMBRYTARE MED KORSFUNKTION Vred, komplett med vit porslinsring. 712–219

610 kr

STRÖMBRYTARE MED TRAPPFUNKTION

STRÖMBRYTARE MED KORSFUNKTION

TRYCKDIMMER 0-400W universal för glöd-

Vipp, komplett med vit porslinsring.

Vipp, komplett med vit porslinsring.

ljus och trafo, komplett med vit porslinsring.

712–202

495 kr

712–206

595 kr

712–237

1020 kr

SIGNALKNAPP

SIGNALKNAPP ”KLOCKA”

SIGNALKNAPP ”LJUS”

SIGNALKNAPP ”DÖRR”

Komplett med vit porslinsring.

Komplett med vit porslinsring.

Komplett med vit porslinsring.

Komplett med vit porslinsring.

712–252

510 kr

712–258

510 kr

712–254

510 kr

712–256

510 kr

JORDAT VÄGGUTTAG

ANTENNUTTAG

MODULARUTTAG. Komplett med

KULODOSA

Komplett med vit porslinsring.

Komplett med vit porslinsring.

vit porslinsring. Rj45 Kat6a.

Vitlackerad kulodosa av MDF.

712–222

295 kr

TRAPPSTRÖMBRYTARE används som ”vanlig” strömbrytare samt när en ljuspunkt ska tändas och släckas från två platser, t.ex. i ett genomgångsrum eller en trappa.

KRONSTRÖMBRYTARE används när två ljuspunkter ska tändas och släckas från en plats, t.ex. en takkrona.

KORSSTRÖMBRYTARE används när en ljuspunkt ska tändas och släckas från flera platser, t.ex. i en korridor. Monteras mellan två trappströmbytare.

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

712–245

715 kr

712–246

490 kr

712–107

175 kr

MED EN TRYCKDIMMER sker dimringen genom att man håller tryckknappen intryckt och sedan släpper vid den ljusstyrka man vill ha. Vid nästa tryck ändras riktingen, dvs. ökad eller minskad effekt. Dimmern slås till och av genom ett snabbt tryck. Med dubbel knapptryckning styr man dimmerns insomningsfunktion där ljuset långsamt släcks från aktuellt ljusläge. Det går att ställa in lägsta ljusstyrka och dimringshastigheten med ställskruvar på dimmern. Dimmern monteras genom att en separat dimmerenhet placeras i kopplingsdosan eller apparatdosan (djupare modell för dubbel gips krävs) och kopplas till enheten med fjädrande tryckknapp. Dimmern är en universaldimmer som även klarar att dimra lågenergilampor (ESL) som är avsedda för dimring (upp till 100W). Man kopplar då in dimmern i en alternativ ingång. Man måste alltså redan vid inkopplingen av dimmern välja om man ska ha lågenergilampor eller vanliga lampor. • Universell dimmer för R- L- och C-laster upp till 400W. • Dimringsbara lågenergilampor (ESL) upp till 100W. • Automatisk avkänning typ av last R+L eller R+C. Last L+C får ej mixas. • Manuell inställning för ESL-last. • Nollgenomgångsbrytning med mjuk på/av, för att spara lasten. • Minsta ljusstyrka kan ställas in efter önskemål. • Dimringshastigheten kan ställas efter önskemål. • Universell styrspänning 8–230V AC/DC, galvaniskt skilda från matnings- och kopplingsspänningen 230V.

STRÖM 37


STRÖMSTÄLLARSYSTEM BAKELIT BAKELIT VAR DET första helsyntetiska konstmaterialet. Det kom att under 1900-talets första hälft till stor del ersätta porslin i strömbrytarnas hölje och vred. Huvuddelen av de strömbrytare och vägguttag som monterades in under 1920-talet och fram till 1960-talet var tillverkade av bakelit. Strömbrytare, dimmer och uttag går att sätta samman i olika kombinationer. Om man inte vill ha en separat monterad enhet väljer man någon av de flerfacksramar som finns och sätter samman de enheter man önskar. Tänk på att varje enhet kräver en egen apparatdosa i väggen. Alla Byggfabrikens strömbrytare och uttag passar i standard apparatdosor. Strömbrytarnas insatser är tillverkade av keramiskt porslin. Till de utanpåliggande strömbrytarna och uttagen finns en bottenplatta som krävs i det fall de monteras på brännbart material, t.ex. direkt på en träyta av furu eller gran. Bakelit är skört; skruva försiktigt. 1909 registrerade Leo H Baekeland ett patent på det första helsyntetiska materialet, Bakelite. 1910 grundades The General Bakelite Company av Baekeland. I sin strävan att skapa en ersättning till schellack hade Beakeland uppfunnit ett helt nytt material som under 1900-talets första hälft var en mycket viktig komponent i den moderna industriella utvecklingen, Baekeland var således ett slags industrialismens alkemist som faktiskt lyckades uppfinna guld, eller om det nu var plast. Den första kommersiella applikationen av Bakelite, var som elektriskt isoleringsmaterial istället för gummi. Känslan i äkta bakelit; hemligheten ligger i tillverkningsprocessen. För att tillverka detaljer i bakelit pressas en upphettad trögflytande massa i en högglansigt polerad metallform varefter den färdiga produkten härdas. Formens välpolerade yta ger bakeliten dess glansiga yta, strukturen i formen överförs till bakeliten vilket ger en känsla som både syns och känns.

KOMPLETTA STRÖMBRYTARE OCH VÄGGUTTAG CE–MÄRKT STRÖMSTÄLLARSYSTEM STRÖMBRYTARE: Insats av porslin, 10 A/250 V PETSKYDDADE UTTAG: Insats av duroplast, 16 A/250 V STORLEK: 82 mm diameter (dubbel 82x157 mm, trippel 82x228 mm, c/c 71 mm)

SEPARATA DELAR FÖR INBYGGNAD I VÄGG PRODUKT

PRODUKTBESKRIVNING

MÅTT ARTIKEL PRIS/ST

SVART BAKELITRING

Enkel ring för apparatinsatser.

Ø 82 mm 710–101

SVART BAKELITRAM, 1-FACK

Enkel ram för apparatinsatser.

82x82 mm 710–105

70 kr

SVART BAKELITRAM, 2-FACK

Dubbel ram för apparatinsatser.

82x157 mm 710–102

100 kr

SVART BAKELITRAM, 3-FACK

Trippel ram för apparatinsatser.

82x228 mm 710–103

125 kr

STRÖMBRYTARE MED TRAPPFUNKTION

Insats med vipp, kombineras med svart ring. 710–201

330 kr

STRÖMBRYTARE MED KORSFUNKTION

Insats med vipp, kombineras med svart ring. 710–205

410 kr

STRÖMBRYTARE MED TRAPPFUNKTION

Insats med vred, kombineras med svart ring. 710–211

420 kr

STRÖMBRYTARE MED KRONFUNKTION

Insats med vred, kombineras med svart ring. 710–214

445 kr

STRÖMBRYTARE MED KORSFUNKTION

Insats med vred, kombineras med svart ring. 710–218

495 kr

TRYCKDIMMER 0-400W

Dimmerinsats universal för glödljus och transformator (trafo), kombineras med svart ring. 710–239

910 kr

JORDAT VÄGGUTTAG

Jordat vägguttag med petskydd. Insats, kombineras med svart ring. 710–221

195 kr

ANTENNUTTAG

Antennuttag för anläggning med antennförstärkare. Kombineras med svart ring. 710–243

625 kr

MODULARUTTAG

Modularuttag för data- och telesignaler, Rj45 Kat6a. Kombineras med svart ring. 710–244

390 kr

SIGNALKNAPP

Apparat med fjädrande knapp. Insats, kombineras med svart ring. 710–251

400 kr

SIGNALKNAPP ”LJUS”

Apparat med fjädrande knapp. Insats, kombineras med svart ring. 710–253

400 kr

SIGNALKNAPP ”DÖRR”

Apparat med fjädrande knapp. Insats, kombineras med svart ring. 710–255

400 kr

SIGNALKNAPP ”KLOCKA”

Apparat med fjädrande knapp. Insats, kombineras med svart ring. 710–257

400 kr

38

STRÖM

60 kr

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


STRÖMBRYTARE MED TRAPPFUNKTION

STRÖMBRYTARE MED KRONFUNKTION

STRÖMBRYTARE MED KORSFUNKTION

Vred, komplett med svart ring.

Vred, komplett med svart ring.

Vred, komplett med svart ring.

710–212

485 kr

710–215

510 kr

STRÖMBRYTARE MED TRAPPFUNKTION

STRÖMBRYTARE MED KORSFUNKTION

Vipp, komplett med svart ring.

Vipp, komplett med svart ring.

710–202

395 kr

710–206

475 kr

710–219

560 kr

TRYCKDIMMER 0-400W universal för glödljus och trafo, komplett med svart ring. 710–237

975 kr

SIGNALKNAPP

SIGNALKNAPP ”KLOCKA”

SIGNALKNAPP ”LJUS”

SIGNALKNAPP ”DÖRR”

Komplett med svart ring.

Komplett med svart ring.

Komplett med svart ring.

Komplett med svart ring.

710–252

465 kr

710–258

465 kr

710–254

465 kr

710–256

465 kr

JORDAT VÄGGUTTAG

ANTENNUTTAG

MODULARUTTAG

KULODOSA

Komplett med svart ring.

Komplett antennuttag.

Komplett modularuttag. Rj45 Kat6a.

Svartlackerad kulodosa av MDF.

710–222

260 kr

710–245

690 kr

STRÖMBRYTARE MED TRAPPFUNKTION

STRÖMBRYTARE MED KRONFUNKTION

för utanpåliggande väggmontage, kulo.

för utanpåliggande väggmontage, kulo.

711–111

480 kr

711–112

510 kr

710–246

455 kr

för utanpåliggande väggmontage, kulo. 711–113

555 kr

STRÖMBRYTARE MED KORSFUNKTION

JORDAT VÄGGUTTAG

för utanpåliggande väggmontage, kulo.

för utanpåliggande väggmontage, kulo.

för utanpåliggande väggmontage, kulo.

385 kr

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

711–103

455 kr

175 kr

STRÖMBRYTARE MED KORSFUNKTION

STRÖMBRYTARE MED TRAPPFUNKTION 711–101

710–107

711–121

260 kr

BOTTENPLATTA för väggmontage på trä. 711–131

50 kr

STRÖM 39


STRÖMSTÄLLARSYSTEM DURO DUROPLAST ÄR LIKSOM bakelit en härdplast men till skillnad från bakelit armeras duroplasten med fiber, inte sällan bomullsfiber. Duroplasten har under 1900-talets andra hälft ersatt bakeliten i den moderna tillverkningen av strömställare, inte minst för att uppnå en riktigt vit kulör, något som inte är möjligt med bakelit. Strömbrytare, dimmer och uttag går att sätta samman i olika kombinationer. Om man inte vill ha en separat monterad enhet väljer man någon av de flerfacksramar som finns och sätter samman de enheter man önskar. Tänk på att varje enhet kräver en egen apparatdosa i väggen. Alla Byggfabrikens strömbrytare och uttag passar i standard apparatdosor. Strömbrytarnas insatser är tillverkade av keramiskt porslin. Till de utanpåliggande strömbrytarna och uttagen finns en bottenplatta som krävs i det fall de monteras på brännbart material, t.ex. direkt på en träyta av furu eller gran. Duroplast är skört; skruva försiktigt. Elinstallationer som läggs utanpåliggande på väggen brukar benämnas Kulodragning eller kort och gott kulo, uppkallat efter den tyske elektrikern Ernst Kuhlo, som kring 1910 utvecklade en gummiklädd kabel lagd i ett enkelt plåthölje. Man känner lätt igen en gammal kulodragning på det tunna plåtröret som sitter klamrat vid foder och sockellister.

KOMPLETTA STRÖMBRYTARE OCH VÄGGUTTAG CE–MÄRKT STRÖMSTÄLLARSYSTEM STRÖMBRYTARE: Insats av porslin, 10 A/250 V PETSKYDDADE UTTAG: Insats av duroplast, 16 A/250 V STORLEK: 82 mm diameter (dubbel 82x157 mm, trippel 82x228 mm, c/c 71 mm)

SEPARATA DELAR FÖR INBYGGNAD I VÄGG PRODUKT

PRODUKTBESKRIVNING

MÅTT ARTIKEL PRIS/ST

VIT BAKELITRING

Enkel ring för apparatinsatser.

Ø 82 mm 708–101

VIT BAKELITRAM, 1-FACK

Enkel ram för apparatinsatser.

82x82 mm 708–105

70 kr

VIT BAKELITRAM, 2-FACK

Dubbel ram för apparatinsatser.

82x157 mm 708–102

100 kr

VIT BAKELITRAM, 3-FACK

Trippel ram för apparatinsatser.

82x228 mm 708–103

125 kr

STRÖMBRYTARE MED TRAPPFUNKTION

Insats med vipp, kombineras med vit ring. 708–201

330 kr

STRÖMBRYTARE MED KORSFUNKTION

Insats med vipp, kombineras med vit ring. 708–205

410 kr

STRÖMBRYTARE MED TRAPPFUNKTION

Insats med vred, kombineras med vit ring. 708–211

420 kr

STRÖMBRYTARE MED KRONFUNKTION

Insats med vred, kombineras med vit ring. 708–214

445 kr

STRÖMBRYTARE MED KORSFUNKTION

Insats med vred, kombineras med vit ring. 708–218

495 kr

TRYCKDIMMER 0-400W

Dimmerinsats universal för glödljus och transformator (trafo), kombineras med vit ring. 708–239

910 kr

JORDAT VÄGGUTTAG

Jordat vägguttag med petskydd. Insats, kombineras med vit ring. 708–221

195 kr

ANTENNUTTAG

Antennuttag för anläggning med antennförstärkare. Kombineras med vit ring. 708–243

625 kr

MODULARUTTAG

Modularuttag för data- och telesignaler, Rj45 Kat6a. Kombineras med vit ring. 708–244

390 kr

SIGNALKNAPP

Apparat med fjädrande knapp. Insats, kombineras med vit ring. 708–251

400 kr

SIGNALKNAPP ”LJUS”

Apparat med fjädrande knapp. Insats, kombineras med vit ring. 708–253

400 kr

SIGNALKNAPP ”DÖRR”

Apparat med fjädrande knapp. Insats, kombineras med vit ring. 708–255

400 kr

SIGNALKNAPP ”KLOCKA”

Apparat med fjädrande knapp. Insats, kombineras med vit ring. 708–257

400 kr

40

STRÖM

65 kr

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


STRÖMBRYTARE MED TRAPPFUNKTION

STRÖMBRYTARE MED KRONFUNKTION

STRÖMBRYTARE MED KORSFUNKTION

Vred, komplett med vit ring.

Vred, komplett med vit ring.

Vred, komplett med vit ring.

708–212

485 kr

708–215

510 kr

STRÖMBRYTARE MED TRAPPFUNKTION

STRÖMBRYTARE MED KORSFUNKTION

Vipp, komplett med vit ring.

Vipp, komplett med vit ring.

708–202

395 kr

708–206

475 kr

708–219

560 kr

TRYCKDIMMER 0-400W universal för glödljus och trafo, komplett med vit ring. 708–237

975 kr

SIGNALKNAPP

SIGNALKNAPP ”KLOCKA”

SIGNALKNAPP ”LJUS”

Komplett med vit ring.

Komplett med vit ring.

Komplett med vit ring.

708–252

465 kr

708–258

465 kr

708–254

465 kr

SIGNALKNAPP ”DÖRR” Komplett med vit ring. 708–256

465 kr

JORDAT VÄGGUTTAG

ANTENNUTTAG

MODULARUTTAG

KULODOSA

Komplett med vit ring.

Komplett antennuttag.

Komplett modularuttag. Rj45 Kat6a.

Vitlackerad kulodosa av MDF.

708–222

260 kr

708–245

690 kr

708–246

455 kr

STRÖMBRYTARE MED TRAPPFUNKTION

STRÖMBRYTARE MED KRONFUNKTION

STRÖMBRYTARE MED KORSFUNKTION

för utanpåliggande väggmontage, kulo.

för utanpåliggande väggmontage, kulo.

för utanpåliggande väggmontage, kulo.

709–111

480 kr

709–112

510 kr

709–113

STRÖMBRYTARE MED KORSFUNKTION

JORDAT VÄGGUTTAG

för utanpåliggande väggmontage, kulo.

för utanpåliggande väggmontage, kulo.

för utanpåliggande väggmontage, kulo.

385 kr

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

709–103

455 kr

709–121

175 kr

555 kr

STRÖMBRYTARE MED TRAPPFUNKTION 709–101

708–107

260 kr

BOTTENPLATTA för väggmontage på trä. 709–131

50 kr

STRÖM 41


STRÖMSTÄLLARSYSTEM GLAS DE FÖRSTA STRÖMBRYTARNA med glas som skydd kom på 1920-talet och var en del av modernismens nya funktionella formspråk. Strömbrytare med glasplatta syns i Bauhausbuch Nr.3 – Ein Versuchshaus des Bauhauses in Weimar, (Adolf Mayer, 1924). I Sverige var strömbrytare med glasplatta vanligt i våra städer från 1920-talet till 1940-talet i bostäder med funktionalistisk prägel. Strömbrytare, dimmer och uttag går att sätta samman i olika kombinationer. Om man inte vill ha en separat monterad enhet väljer man någon av de kombinationsramar som finns och sätter samman de enheter man önskar. Tänk på att varje enhet kräver en egen apparatdosa i väggen. Alla Byggfabrikens strömbrytare och uttag passar i en standard apparatdosa.

KOMPLETTA STRÖMBRYTARE OCH VÄGGUTTAG CE–MÄRKT STRÖMSTÄLLARSYSTEM STRÖMBRYTARE: Insats av porslin, 10 A/250 V PETSKYDDADE UTTAG: Insats av duroplast, 16 A/250 V STORLEK: 82 mm diameter.

SEPARATA DELAR FÖR INBYGGNAD I VÄGG PRODUKT

PRODUKTBESKRIVNING

MÅTT ARTIKEL PRIS/ST

GLASPLATTA

Glasplatta till vridströmbrytare

Ø 82 mm 715-101

190 kr

GLASPLATTA MITTDEL

Glasplatta till vridströmbrytare. Kombinationsplatta mittdel.

Ø 82 mm 715-102

265 kr

GLASPLATTA AVSLUT

Glasplatta till vridströmbrytare. Kombinationsplatta avslut.

Ø 82 mm 715-103

240 kr

GLASRING

Glasring till enheter med centralinsats.

Ø 82 mm 715-111

190 kr

GLASRING MITTDEL

Glasring till enheter med centralinsats. Kombinationsplatta mittdel.

Ø 82 mm 715-112

265 kr

GLASRING AVSLUT

Glasring till enheter med centralinsats. Kombinationsplatta avslut.

Ø 82 mm 715-113

240 kr

VIT STRÖMBRYTARE TRAPPFUNKTION

Insats med vred, kombineras med glasring. 715-411

425 kr

VIT STRÖMBRYTARE KRONFUNKTION

Insats med vred, kombineras med glasring. 715-414

455 kr

VIT STRÖMBRYTARE KORSFUNKTION

Insats med vred, kombineras med glasring. 715-418

500 kr

VIT TRYCKDIMMER 0-400W

Dimmerinsats universal för glödljus och transformator (trafo). Kombineras med glasring. 715-439

965 kr

VITT JORDAT VÄGGUTTAG

Jordat vägguttag med petskydd. Insats, kombineras med glasring. 715-421

250 kr

VITT ANTENNUTTAG

Antennutag för anläggning med antennförstärkare. Insats, kombineras med glasring. 715-440

690 kr

VITT MODULARUTTAG

Modularuttag för data- och telesignaler. Insats, kombineras med glasring. Rj45 Kat6a. 715-443

455 kr

VIT SIGNALKNAPP

Apparat med fjädrande knapp. Insats, kombineras med glasring. 715-451

455 kr

VIT SIGNALKNAPP ”LJUS”

Apparat med fjädrande knapp. Insats, kombineras med glasring. 715-453

455 kr

VIT SIGNALKNAPP ”DÖRR”

Apparat med fjädrande knapp. Insats, kombineras med glasring. 715-455

455 kr

VIT SIGNALKNAPP ”KLOCKA”

Apparat med fjädrande knapp. Insats, kombineras med glasring. 715-457

455 kr

SVART STRÖMBRYTARE TRAPPFUNKTION

Insats med vred, kombineras med glasplatta. 715-211

425 kr

SVART STRÖMBRYTARE KRONFUNKTION

Insats med vred, kombineras med glasplatta. 715-214

455 kr

SVART STRÖMBRYTARE KORSFUNKTION

Insats med vred, kombineras med glasplatta. 715-218

500 kr

SVART TRYCKDIMMER 0-400W

Dimmerinsats universal för glödljus och transformator (trafo). Kombineras med glasring. 715-239

965 kr

SVART JORDAT VÄGGUTTAG

Jordat vägguttag med petskydd. Insats, kombineras med glasring. 715-221

250 kr

SVART ANTENNUTTAG

Antennutag för anläggning med antennförstärkare. Insats, kombineras med glasring. 715-240

690 kr

SVART MODULARUTTAG

Modularuttag för data- och telesignaler. Insats, kombineras med glasring. Rj45 Kat6a. 715-243

455 kr

SVART SIGNALKNAPP

Apparat med fjädrande knapp. Insats, kombineras med glasring. 715-251

455 kr

SVART SIGNALKNAPP ”LJUS”

Apparat med fjädrande knapp. Insats, kombineras med glasring. 715-253

455 kr

SVART SIGNALKNAPP ”DÖRR”

Apparat med fjädrande knapp. Insats, kombineras med glasring. 715-255

455 kr

SVART SIGNALKNAPP ”KLOCKA”

Apparat med fjädrande knapp. Insats, kombineras med glasring. 715-257

455 kr

42

STRÖM

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


STRÖMBRYTARE MED TRAPPFUNKTION

STRÖMBRYTARE MED KRONFUNKTION

STRÖMBRYTARE MED KORSFUNKTION

TRYCKDIMMER 0-400W universal för

Vred, komplett med glasplatta.

Vred, komplett med glasplatta.

Vred, komplett med glasplatta.

glödljus och trafo, komplett med glasring.

715–412

615 kr

715–415

645 kr

715–419

690 kr

715–437

1155 kr

JORDAT VÄGGUTTAG

ANTENNUTTAG

MODULARUTTAG

SIGNALKNAPP

Komplett med glasring.

Komplett med glasring.

Komplett med glasring. Rj45 Kat6a.

Komplett med glasring.

715–422

440 kr

715–441

880 kr

715–442

635 kr

STRÖMBRYTARE MED TRAPPFUNKTION

STRÖMBRYTARE MED KRONFUNKTION

STRÖMBRYTARE MED KORSFUNKTION

Vred, komplett med glasplatta.

Vred, komplett med glasplatta.

Vred, komplett med glasplatta.

715–212

615 kr

715–215

645 kr

715–219

690 kr

JORDAT VÄGGUTTAG

ANTENNUTTAG

MODULARUTTAG

Komplett med glasring.

Komplett med glasring.

Komplett med glasring. Rj45 Kat6a.

715–222

440 kr

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

715–241

880 kr

715–242

635 kr

715–452

645 kr

TRYCKDIMMER 0-400W universal för glödljus och trafo, komplett med glasring. 715–237

1155 kr

SIGNALKNAPP Komplett med glasring. 715–252

645 kr

STRÖM 43


INREDNING OCH DETALJER Ringklocka, dörrmatta och hatthylla hör till hemmets första rum liksom ljudet av ringklockan. Vi tänker kanske inte alltid på det men både ljud och dofter kan vara viktiga komponenter i vår upplevelse av gamla hus. Ett nystädat trägolv i farstun får gärna dofta såpa istället för citron. Prova våra dörringklockor i någon av våra butiker och fundera på om det skulle låta rätt i din hall.

TRAPPREGISTER med rostfri stålram och grön filt. Plats för 15-20 rader text. Storlek: 270x390 mm TRAPPREGISTER SVART

646-300

2750 kr

TRAPPREGISTER GRÖNT

646-301

2750 kr

BOKSTÄVER, TECKEN & SIFFROR till namnskyltar och trappregister. Tillverkade i plast. Höjd: 13 mm. BOKSTÄVER, TECKEN OCH SIFFROR

44

INREDNING OCH DETALJER

3 kr/st

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


DÖRRINGKLOCKA av svart bakelit med förnicklad klocka. 8–12V~. Storlek: 70x150 mm.

RINGLEDNINGSKNAPP. Tryckknapp till dörrklocka i mässing.

RUND 770–201 625 kr 25x86 mm 771–101 295 kr

UTOMHUSTERMOMETER i mäs�sing. Celsius och Fahrenheit.

645 kr KONFORMAD 770–202

Ni 295 kr 25x86 mm 771–102

TRANSFORMATOR 726–501

235 kr

295 kr 25x60 mm 771–103

TERMOMETER 642–201 395 kr

EKPLATTA 125x220 770–210

125 kr

Ni 295 kr 25x60 mm 771–104

Ni 495 kr TERMOMETER 642–202

HATTHYLLA 20-TAL. Grafitfärgad. Längd 1100 mm. Fyra krokar ingår. Ekplatta för motering av konsolerna finns som tillval.

HATTHYLLA DECO i Art deco-stil som passar i både tjugotalshus och funkis. Gjuten aluminium och kromade rör. Längd 1020 mm. Fyra krokar ingår.

HATTHYLLA 20-TAL 644–170 1950 kr

105 kr HATTHYLLA DECO 644–164 1475 kr KROK 644–176

125 kr KROK 644–161 65 kr EKPLATTA 85x350 mm, PER STYCK 644–175

NAMNSKYLT i mässing med svart pannå för bokstäver.

BREVINKAST i mässing med svart pannå för bokstäver, Storlek: 240x40 mm.

Ni 170x40 mm 646–101 195 kr Ni 260 kr 170x50 mm 646–102

Ni 275x76 mm 645–251 635 kr

KÖKSRELING av mässing med ändknopp, inklusive fyra krokar. Går att kapa i önskad längd. 20 mm rör, längd 1000 mm.

KÖKSRELING 596-240 995 kr

BREVINKAST i mässing. Öppningsmått: 232x40 mm. Urfräsningsmått: 247x55 mm.

BAKLUCKA i mässing.

300x70 mm 645–221 470 kr

295x90 mm 645–231 345 kr

Ni 510 kr 300x70 mm 645–222

Ni 385 kr 295x90 mm 645–232

BOET trähylla med fyra glaslådor. Hylla och lådor finns Ni 65 kr KROK 596-243 även som separata delar. Ni 1195 kr KÖKSRELING 596-241

55 kr KROK 596-242

HYLLA MED LÅDOR 231–111 1250 kr 125 kr GLASLÅDA 231–101 750 kr HYLLA 231–110

Ni

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

Förnicklat

INREDNING OCH DETALJER 45


EMALJSKYLTAR BYGGFABRIKENS EMALJSKYLTAR TILLVERKAS enligt gammal svensk hantverkstradition. Skyltarna är kupade för att vara formstabila. Texten ligger i relief mot bakgrunden vilket vittnar om att skyltarnas glasemalj bränns i flera lager. Skruvhålen på nummer- och gatskyltarna är försedda med öljetter så att emaljen inte ska spricka när man skruvar fast skylten. Baksidan av skylten är emaljerad för att förhindra rostangrepp.

WC-SKYLTAR PICTOGRAM med gräddvit bakgrundston. Storlek: 65x65 mm. Tillverkad i emaljerad stålplåt.

Nummer 1–20 har vi oftast i lager, andra nummer är beställningsvara. Gatunamnsskyltar med eller utan nummer tillverkas på beställning. Leveranstiden är cirka fyra till fem veckor.

HERRAR 640–643 325 kr 640–644 325 kr DAMER DAMER OCH HERRAR 640–645 325 kr

TEXTSKYLT EMALJ med svart text på gräddvit botten. Tillverkad i emaljerad stålplåt. BAD

80x65 mm

DAM DUSCH

640–601

295 kr

110x50 mm

640–642

375 kr

80x65 mm

640–612

295 kr

FÖRRÅD

80x65 mm

640–607

295 kr

GÄSTER

60x35 mm

640–672

225 kr

110x50 mm

640–641

375 kr

KONTOR

80x65 mm

640–602

295 kr

KÄLLARE

95x65 mm

640–606

295 kr

KÖK

80x65 mm

640–610

295 kr

109x65 mm

640–613

295 kr

80x65 mm

640–603

295 kr 295 kr

HERR

PERSONAL PRIVAT SKAFFERI

80x65 mm

640–608

SOPRUM

90x65 mm

640–614

295 kr

STÄD

80x65 mm

640–605

295 kr

750 kr

BLÅ EMALJSKYLT MED RAM 750 kr VIT EMALJSKYLT, FUNKIS

795 kr

GATUNAMNSSKYLT EMALJ, höjd 120 mm, längd anpassas efter gatunamnet. Tillverkad i emaljerad stålplåt.

80x65 mm

640–609

295 kr

150x50 mm

640–640

375 kr

TVÄTTSTUGA

130x35 mm

640–611

295 kr

VIT GATUNAMNSSKYLT 639–141 2100 kr

90x65 mm

640–604

295 kr

BLÅ GATUNAMNSSKYLT 639–142 2100 kr

WC

HUSNUMMER FUNKIS. 120 mm höga i sandgjuten och brunoxiderad brons. Siffror 0–9 samt bokstäver A, B, C och D. Distanser för infästning medföljer.

INREDNING OCH DETALJER

VIT EMALJSKYLT MED RAM

TOILETT

VIND

46

EMALJSKYLT 150x150 mm, emaljerad stålplåt. Beställ ditt nummer i butiken.

HUSNUMMER

440 kr

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


LIMFÄRGSTAPETER TAPETER TRYCKTA MED originalvalsar i en tapetmaskin från sent 1800-tal. Färgen som används är en linoljestärkt limfärg helt utan synteter. Färgen är ljusäkta och lätt avtorkningsbar. Pigmentåtergivningen och ljusupptagningsförmågan i tapetens färg är mycket fin tack vare att limfärgen ligger öppen utan överdrag av syntetisk film. Typiskt för tryckning med limfärg är den tydliga och tjocka kanten runt figurerna, så kallad quetschkant och färgernas goda ljusupptagningsförmåga. Byggfabriken säljer limfärgstapeter i tre olika kollektioner; Kulturhistorisk bok med mönster från sent 1700-tal till 1930-tal, kollektion Funkis med mönster från 1925 till 1950 samt kollektion Röd bok med mönster från stilepoker som Jugend, Art Deco och Arts and Crafts. Tapeterna ska kantskäras vid uppsättning. Rullar om tio meter. Tapeter är beställningsvara. Leveranstiden är cirka sju dagar.

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

TAPETKLISTER av torr cellulosatyp med hög densitet, helt fri från syntetisk kemi och konserveringsmedel. Är lätt att arbeta med då det ger mycket klister att flytta våden i och måttligt med väta. Det vill säga mindre krympning efter uppsättning. Räcker till cirka sex rullar (30 m²). TAPETKLISTER 100 g

455–401

96 kr

INREDNING OCH DETALJER 47


FÄRG OCH MÅLERI Det finns en mycket positiv trend i dagens samhälle som innebär att vi alla är med och tar ansvar för vår natur och miljö. Det tar sig lite olika uttryck och bevekelsegrunden kan nog skifta men gemensamt är att det tas små steg i rätt riktning på en bred front. För tio eller femton år sedan fanns det inte något större intresse för miljövänlig färg i allmänhet men idag är det något vi tveklöst väljer om det bara finns tillgängligt. Det tycker vi på Byggfabriken är inspirerande och vill vara med att bidra till. Därför har vi nu tagit fram en färgskala med 20 kulörer baserat på gamla tiders färgskalor tillverkat på den mest moderna färgen; en ekologiskt nedbrytbar väggfärg helt gjord på naturliga råvaror. Och så fungerar bra byggnadsvård, då tar vi hand om både vår gemensamma natur och kultur. Vad skiljer då en bra färg från en dålig färg? En bra färg ska naturligtvis göra sitt jobb som ytskydd så att trä och virke inte förstörs eller så att järn inte rostar. En bra färg ska också ge den kulör som vi vill ha på väggen, stolen eller på plåttaket. Den får gärna vara lätt att använda, det är skönt att inte behöva vara specialist på allt. Och så är det en viktig sak till: färgen ska gärna inte skada oss, varken vår hälsa eller natur. Då är det viktigt att tänka på hur färgen tillverkas och vilka råämnen som används. Färgproducenter som tar sitt ekologiska och hälsomässiga ansvar tillverkar idag den mest moderna färgen, och den är lika lätta att använda som de syntetiska färger vi lärt oss att använda under de senaste femtio åren. Grundläggande för en bra miljövänlig färg är att den består av förnyelsebara biologiska råvaror som kan återgå i det ekologiska kretsloppet. I vissa färger används även naturliga mineraler i pigment eller som bindemedel som i kalkfärg. Naturliga råvaror kort sagt. Viss kemisk beredning måste till för att framställa t.ex. såpa ur linolja, det handlar då om enkla processer som separation, destillation och extraktion, men viktigt är att slutprodukten inte har fått en helt förändrad molekylär struktur. Att jämföra med den kemiska processning som sker i en fabrik som arbetar med petroliumråvara. Där utgår man dels från icke förnyelsebara råvaror och dels genomför man en långtgående och energikrävande modifiering av råvarans molekyler för att skapa helt nya och syntetiska produkter för att framställa färg. Men det är ju helt omodern färgtillverkning.

48

FÄRG OCH MÅLERI

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


EKOLOGISK VÄGG- OCH TAKFÄRG EKOLOGISK VÄGG- OCH TAKFÄRG, helt utan syntetiska tillsatser. Färgens bindemedel består av vegetabiliska oljor och hartser, kulören blandas fram med mineraliska pigment. Färgen kan strykas på neutrala, mineraliska och organiska underlag. Färgen är diffusionsöppen, vilket innebär att färgskiktet inte ligger som en spärr och hindrar den naturliga fuktomsättningen som sker i en byggnad, särskilt viktigt i källareutrymmen och andra fuktutsatta delar. Med en diffusionsöppen färg finns förutsättning för bästa möjliga inomhusklimat för både byggnad och för dem som vistas i byggnaden. Välj bland Byggfabrikens kulörserie av 20 traditionella kulörer eller blanda din egen kulör med hjälp av våra sex baskulörer. Färgens matta yta har liksom traditionell limfärg förmågan att ta upp och reflektera ljus vilket ger en särskild lyster som varierar med dagsljusets skiftningar. Samma kulör kan också upplevas olika beroende på vilket underlag den är målad på; en slät yta ger en annan effekt än en strukturerad yta.

BYGGFABRIKENS KULÖRSERIE, VÄGGFÄRG

TYP AV FÄRG

MÄNGD

ARTIKEL

PRIS

VIT VÄGG- OCH TAKFÄRG 321

1 l

446–110

295 kr

VIT VÄGG- OCH TAKFÄRG 321

5 l

446–112

665 kr

VIT VÄGG- OCH TAKFÄRG 321 10 l

446–114 1150 kr

BYGGFABRIKENS KULÖRSERIE

1 l

320 kr

BYGGFABRIKENS KULÖRSERIE

5 l

830 kr

BYGGFABRIKENS KULÖRSERIE

10 l

1425 kr

Täcker ca 8 kvm/liter.

OBRUTEN VIT

SILVERGRÅ

KHAKI

DUVBLÅ

ÄRGGRÖN

LILJEVIT

MELLANGRÅ

GRÅPÄRON

PASTELLROSA

PASTELLGRÖN

VARMVIT

CREME

PASTELLBLÅ

PUDERROSA

LJUSGUL

LJUS PÄRLGRÅ

SANDSTEN

MILDBLÅ

LAVENDEL

VARMGUL

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

FÄRG OCH MÅLERI 49


LINOLJEFÄRG Linoljefärg till trä och snickerier har gammal hävd i Sverige. Sedan 1700-talet har man använt linoljefärg på släta panelfasader, fönster och dörrar. Men det var en dyr färg; pigment var en lyxvara och linolja var kostsam att framställa. Det dröjde till mitten av 1800-talet innan linoljefärg blev var mans färg då både linolja och pigment kunde framställas mer rationellt och industriellt. En äkta linoljefärg består av bindemedlet linolja och färgpigment; det är den naturliga och ursprungliga oljefärgen, och just den enkelt sammansatta linoljefärgen har under de senaste åren fått en verklig renässans. När färgindustrin kämpar med allt hårdare krav på sina kemiskt syntetiska färger är nu den äkta linoljefärgen ett självklart och modernt val för den som renoverar och bygger om sitt hus. Linoljefärg är ett bra val för miljö och hälsa. LINOLJEFÄRG TILL BYGGNADSMÅLERI, både inomhus och utomhus. Traditionellt målas linoljefärg på trä, metall och puts. En av linoljefärgens goda egenskaper är att oljan impregnerar virket, oljan utgör därigenom ett fuktskydd som håller virkets fukthalt låg. En linoljefärgsmålad yta har en mycket fin lyster och framhäver underlagets karaktär genom det tunna färgskiktet. En nymålad yta inomhus är blank men mattas något med tiden till en halvmatt glans. Utomhus där färgen är utsatt för väder och vind mattas glansen något snabbare och kan till slut krita, vilket innebär att färgens bindemedel, oljan, tvättas ur från ytan och pigmenten sitter löst på ytan. En målad yta som börjat krita kan man enkelt förstärka genom att stryka på kokt linolja. När oljan har torkat återfår färgen sin ursprungliga kulör och lyster. En linoljefärg ska strykas i tunna lager. Det finns flera olika orsaker till varför det är så viktigt att stryka tunna färgskikt och varje orsak framhäver linoljefärgens fina egenskaper till byggnadsmåleri. • • • •

Linoljefärg innehåller mycket pigment, något som inte minst märks på vikten. Den höga andelen pigment gör färgen mycket högtäckande, därmed behöver man inte stryka tjocka lager. Linoljefärg har extremt hög torrhalt. Med torrhalt avses hur mycket av färgen som finns kvar på ytan när färgen har torkat och alla lösningsmedel har avdunstat. Eftersom en äkta linoljefärg endast innehåller linolja och pigment så är torrhalten på färgen 100%. Tjocka färglager riskerar att rynka sig när den torkar. Det beror på att linoljan tar upp syre när den torkar vilket gör att färgen ”växer” och då kan rynka sig. Flera tunna färglager är mer slittåliga än ett tjockt lager, det tål dessutom stötar och slag bättre och är mer följsamt med underlagets rörelser. Torktiden förbättras avsevärt med tunna färgskikt.

ATT MÅLA MED LINOLJEFÄRG ATT MÅLA MED linoljefärg är enkelt, det är bara det där med torktiden som kan vara tålamodsprövande. Men när det väl är dags att underhålla den målade ytan nästa gång är man glad att man hade tålamod nog att vänta på att färgen skulle torka, det finns nämligen få färger som är så lätta att underhålla som en linoljefärg. Det går utmärkt att måla med linoljefärg utan att använda lösningsmedel. Till obehandlat virke utomhus är det lämpligt att späda färgen med cirka 50% rå linolja vid första strykningen. Låt färgen torka minst fyra till fem dagar, ytan får inte ge klibbkänsla inför nästa strykning. I mellan– och slutstrykningen målar man sedan med outspädd färg. Vill man trots allt använda lösningsmedel i grundstrykningen för att skynda på torkningen ersätter man 5–10% av linoljan med terpentin. Samma ordning gäller till obehandlat virke inomhus men byt ut den råa oljan till kokt linolja. Önskar man en hög glans till invändiga snickerier kan man tillsätta 5–10% linoljelack i slutstrykningsfärgen.

ATT TÄNKA PÅ MED LINOLJEFÄRG APPLICERING. Måla tunna och jämna lager och använd alltid bra penselverktyg med naturborst. Fördriv och släta färgen väl. TORKTID. Ljus, värme och syre är de faktorer som påverkar torktiden. Bäst torkar färgen utomhus under sommaren. Sämst torkar färgen i mörka utrymmen med dålig syretillförsel och låg temperatur. Torktiden varierar mellan ett till fem dygn beroende på de yttre förutsättningarna. SCHELLACK. Schellack används för att isolera kvistar, kåda och spacklingar på trä inomhus före målning. Schellacken hindrar kådan i virket att ge fläckar på den målade ytan. Schellackera ett till två lager före grundmålning. FÄRGÅTGÅNG. Varierar beroende på underlag. Hyvlat virke cirka 12–20 m². Ohyvlat virke cirka 8–10 m². INSLAG. Linoljefärg har god inträngningsförmåga i trä. Vid målning kan en viss flammighet synas vilken beror på att träet tar upp olika mycket olja, syns oftast tydligast vid mellanstrykningen. Efter slutstrykningen uppnår man i regel en jämn upptorkning, dvs jämn oljemättnad. SLIPNING. Lätt slipning med fint slippapper rekommenderas mellan strykningarna på hyvlade snickerier. UNDERHÅLL. Tidigare målad yta tvättas först noga. Kokt linolja strykes med trasa i tunna skikt. Överflödig olja torkas bort efter cirka 30 minuter. Dränk trasan i vatten efter användning. Risk för självantändning! LÖSNINGSMEDEL. Terpentin i färgen förbättrar torkningen men är absolut inte nödvändig till målning med linoljefärg. Använd vegetabiliskt lösningsmedel till linoljefärg. BRANDRISK När oljan torkar sker det genom en kemisk reaktion där oljan reagerar med luftens syre under värmeutveckling. Var försiktig med oljeindränkta trasor och liknande, linoljan i trasan kan självantända om syretillgången är god och värmen inte kan avledas. Dränk dem i vatten och låt dem sedan torka på en säker plats (utan att ligga hopknycklade).

50

FÄRG OCH MÅLERI

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


VIT GRUNDFÄRG 500 ml 440–100 170 kr 1 l 440–101 260 kr 3 l 440–103 645 kr

VIT TITAN/ZINK HÖGVIT NCS 0402–Y07R 500 ml 440–200 170 kr 1 l 440–201 260 kr 3 l 440–203 645 kr

VIT GRÄDDTON NCS 0902–Y25R 500 ml 440–220 185 kr 1 l 440–221 310 kr 3 l 440–223 805 kr

KITTVIT NCS 0604–Y26R 500 ml 440–230 185 kr 1 l 440–231 310 kr 3 l 440–233 805 kr

ANTIKVIT NCS 0604–Y23R 500 ml 440–240 185 kr 1 l 440–241 310 kr 3 l 440–243 805 kr

PÄRLGRÅ NCS 1805–G88Y 500 ml 440–410 220 kr 1 l 440–411 335 kr 3 l 440–413 860 kr

LJUSGRÅ NCS 1000–N 500 ml 440–400 220 kr 1 l 440–401 335 kr 3 l 440–403 860 kr

VARMGRÅ NCS 2502–Y 500 ml 440–490 220 kr 1 l 440–491 335 kr 3 l 440–493 860 kr

MELLANGRÅ NCS 3000–N 500 ml 440–430 220 kr 1 l 440–431 335 kr 3 l 440–433 860 kr

SILVERGRÅ NCS 4901–B25G 500 ml 440–480 220 kr 1 l 440–481 335 kr 3 l 440–483 860 kr

VERONAGRÅ 4B–262 NCS 3108–B75G 500 ml 440–470 220 kr 1 l 440–471 335 kr 3 l 440–473 860 kr

MÖRKGRÅ NCS 7601–G37Y 500 ml 440–530 220 kr 1 l 440–531 335 kr 3 l 440–533 860 kr

BENSVART 1A–98 NCS 9100–N 500 ml 440–610 220 kr 1 l 440–611 335 kr 3 l 440–613 860 kr

JÄRNOXIDSVART 1A–4D NCS 8901–R65B 500 ml 440–620 185 kr 1 l 440–621 310 kr 3 l 440–623 805 kr

JÄRNOXIDBRUN 1A–663 NCS 8107–Y76R 500 ml 441–900 185 kr 1 l 441–901 310 kr 3 l 441–903 805 kr

BRÄND UMBRA 1A–711 NCS 8404–Y73R 500 ml 441–910 185 kr 1 l 441–911 310 kr 3 l 441–913 805 kr

ITALIENSK GRÖN UMBRA 1A–786 NCS 8505–Y20R 500 ml 441–920 185 kr 1 l 441–921 310 kr 3 l 441–923 805 kr

CAPUT MORTUM 1A–20D NCS 6523–Y97R 500 ml 441–140 185 kr 1 l 441–141 310 kr 3 l 441–143 805 kr

JÄRNOXIDRÖD 1A–222 NCS 5536–Y81R 500 ml 441–120 185 kr 1 l 441–121 310 kr 3 l 441–123 805 kr

BRÄND TERRA 1A–5876 NCS 5338–Y68R 500 ml 441–160 185 kr 1 l 441–161 310 kr 3 l 441–163 805 kr

RÖD EMPIR 3011 NCS 4053–Y94R 500 ml 441–170 220 kr 1 l 441–171 335 kr 3 l 441–173 860 kr

FALURÖD NCS 4941–Y79R 500 ml 441–130 220 kr 1 l 441–131 335 kr 3 l 441–133 860 kr

ENGELSKT RÖD 1A–48 NCS 4746–Y77R 500 ml 441–110 220 kr 1 l 441–111 335 kr 3 l 441–113 860 kr

RÖDOCKRA 1A–ABRICOT NCS 4544–Y65R 500 ml 441–150 185 kr 1 l 441–151 310 kr 3 l 441–153 805 kr

LJUS ENGELSKT RÖD 1A–10A NCS 4060–Y70R 500 ml 441–100 185 kr 1 l 441–101 310 kr 3 l 441–103 805 kr

GULDOCKRA 1A–94 NCS 4144–Y27R 500 ml 441–300 185 kr 1 l 441–301 310 kr 3 l 441–303 805 kr

GULDGUL 2A–94 NCS 2740–Y25R 500 ml 441–320 220 kr 1 l 441–321 335 kr 3 l 441–323 860 kr

SANDGUL NCS 2431–Y17R 500 ml 441–350 220 kr 1 l 441–351 335 kr 3 l 441–353 860 kr

LJUSGUL 6A–JOLES NCS 1019–Y25R 500 ml 441–360 220 kr 1 l 441–361 335 kr 3 l 441–363 860 kr

SOLGUL NCS 1339–Y09R 500 ml 441–310 220 kr 1 l 441–311 335 kr 3 l 441–313 860 kr

OCKRAGUL 4A–JOLES NCS 1530–Y21R 500 ml 441–340 220 kr 1 l 441–341 335 kr 3 l 441–343 860 kr

HERRGÅRDSGUL 4A–920 NCS 2242–Y19R 500 ml 441–330 220 kr 1 l 441–331 335 kr 3 l 441–333 860 kr

UMBRAGRÅ NCS 3005–Y27R 500 ml 440–520 220 kr 1 l 440–521 335 kr 3 l 440–523 860 kr

VETEGRÅ 7B–920 NCS 2611–Y08R 500 ml 440–420 220 kr 1 l 440–421 335 kr 3 l 440–423 860 kr

LJUS OLIV BYGGFABRIKEN SPECIALKULÖR 500 ml 441–560 265 kr 1 l 441–561 425 kr 3 l 441–563 1060 kr

GRÅGRÖN NCS 3407–G80Y 500 ml 440–460 220 kr 1 l 440–461 335 kr 3 l 440–463 860 kr

DEGEBERGAGRÖN BYGGFABRIKEN SPECIALKULÖR 500 ml 441–570 265 kr 1 l 441–571 425 kr 3 l 441–573 1060 kr

BLADGRÖN NCS 4820–G27Y 500 ml 441–500 265 kr 1 l 441–501 425 kr 3 l 441–503 1060 kr

THOTTGRÖN NCS 5530–G30Y 500 ml 441–520 265 kr 1 l 441–521 425 kr 3 l 441–523 1060 kr

ÖVEDSGRÖN NCS 5919–G37Y 500 ml 441–510 265 kr 1 l 441–511 425 kr 3 l 441–513 1060 kr

SKRUTTGRÖN NCS 6717–G28Y 500 ml 441–580 265 kr 1 l 441–581 425 kr 3 l 441–583 1060 kr

ARDBEG GREEN NCS 7313–G71Y 500 ml 441–590 265 kr 1 l 441–591 425 kr 3 l 441–593 1060 kr

KÖPENHAMNSGRÖN NCS 7116–G37Y 500 ml 441–550 265 kr 1 l 441–551 425 kr 3 l 441–553 1060 kr

KÖPENHAMNSGRÖN LYS NCS 7215–G14Y 500 ml 441–540 265 kr 1 l 441–541 425 kr 3 l 441–543 1060 kr

KROMOXIDGRÖN 1A–811 NCS 5433–G25Y 500 ml 441–530 290 kr 1 l 441–531 525 kr 3 l 441–533 1380 kr

ULTRAMARINBLÅ 1A–09 NCS 6060–R70B 500 ml 441–730 220 kr 1 l 441–731 335 kr 3 l 441–733 860 kr

KOBOLTBLÅ NCS 4540–R87B 500 ml 441–740 615 kr 1 l 441–741 1110 kr

PER HANS BLÅ NCS 6022–R82B 500 ml 441–720 220 kr 1 l 441–721 335 kr 3 l 441–723 860 kr

HARDEBERGABLÅ NCS 5311–R78B 500 ml 441–700 220 kr 1 l 441–701 335 kr 3 l 441–703 860 kr

BERGBLÅ NCS 5919–R98B 500 ml 441–710 220 kr 1 l 441–711 335 kr 3 l 441–713 860 kr

JÄRNMÖNJA** NCS 5731–Y78R 500 ml 441–190 185 kr 1 l 441–191 310 kr 3 l 441–193 805 kr

GRAFIT 19/2* NCS 8400–N 500 ml 440–690 185 kr 1 l 440–691 310 kr 3 l 440–693 805 kr

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

RNA GNYANSE A ATT FÄR T O G OBSERVER IKA NÅ KAN AVV . A I TRYCKET N RER INALKULÖ FRÅN ORIG

* För järn och plåt. Grunda först med järnmönja. ** Rostskyddsfärg, stryks i två lager. Kan övermålas.

FÄRG OCH MÅLERI 51


TRÄTJÄRA OCH BÅTSMÖRJA

ATT TÄNKA PÅ MED TRÄTJÄRA

DALBRÄND TRÄTJÄRA SOM utvinns genom bränning av furustubbar ger en vattenavvisade yta som även skyddar träet mot uttorkning. Uppvärmd tjära som stryks på en solvarm yta har bäst impregneringsförmåga. Dalbränd trätjära har en gyllenbrun färgton. Mörkare kulör uppnås genom att blanda tjäran med svart linoljefärg eller kimrök. Två strykningar rekommenderas på obehandlat virke, i första strykningen kan man späda tjäran med cirka 10 % terpentin. Någon procent sprit kan tillsättas för bättre löslighet.

SPÄDNING. Tillsätt några procent sprit till tjäran för bättre löslighet. Tjäran kan också spädas med terpentin.

BÅTSMÖRJA eller roslagsmahogny är trätjära uppblandad med linolja och balsamterpentin. Denna används ofta till bryggor och båtar, som namnet avslöjar. Lämplig på ytor som kräver god impregnering.

DALBRÄND TRÄTJÄRA 1 l 420–221 150 kr

BÅTSMÖRJA 1 l 420–301 125 kr

DALBRÄND TRÄTJÄRA 5 l 420–225 650 kr

BÅTSMÖRJA 5 l 420–305 545 kr

NYANS. Önskas en mörkare nyans kan man blanda tjäran med svart linoljefärg. Provstryk en planka för att hitta rätt nyans. TEMPERATUR OCH SOL. Varm trätjära ger ett bättre och jämnare resultat och är lättare att stryka ut på virket. Trätjära kan dessutom med fördel appliceras på solvarma ytor. RENGÖRING. Redskap rengörs med sprit, fläckar på huden tvättas med tvål, såpa och vatten.

ATT TÄNKA PÅ MED SLAMFÄRG SLAMFÄRG FALU RÖDFÄRG FINNS i fem baskulörer, alla tillverkas av pigment från Falu koppargruva. Färgen ger en matt yta och har en livslängd på tio till femton år beroende på hur utsatt huset är för väder och vind. Pigmentet har en unik sammansättning av mineraler som järnockra, kiselsyra, koppar och zink vilka har en konserverande effekt på trä. Tack vare sin goda inverkan på virket och att färgen är lätt att underhålla har Falu rödfärg har varit Sveriges mesta fasadfärg för ohyvlad träpanel i över 240 år. Strykes på ohyvlat virke eller tidigare rödfärgsmålade ytor. Täcker cirka 3 m² per liter. NYTT VIRKE: Grunda först en gång med Falu Rödfärg förtunnad med 10–20% vatten. Färdigmåla med en strykning oförtunnad färg efter minst ett dygn. TIDIGARE MÅLAD YTA: Borsta bort löst sittande färg och måla därefter en gång med oförtunnad färg. Stryk ut färgen i tunna lager med plafondpensel eller hornsugga. Kulören kan variera något beroende på olika pigmentbränningar. Byt därför färgparti vid knutarna. Måla även ändträet med Falu Rödfärg.

TIDENS TECKEN. En slamfärg utgör, när den är uppmålad, ett offerskikt som sakta tvättas ner av väder och vind. När färgen ”kritar” mer än normalt är det ett tecken på att pigmenten sitter löst på ytan och det är dags att måla om. FÖRVARA FÄRGEN SVALT men frostfritt. En öppnad burk håller cirka ett år, en oöppnad burk håller cirka två år. VIRKE. Slamfärg är avsedd för och fäster bäst på ohyvlat virke, men det går även att måla på hyvlat virke. Måla då mycket tunt och räkna med att det krävs en extra strykning för att uppnå ett bra resultat. TEMPERATUR OCH SOL. Måla inte i direkt solsken eller på starkt solvärmd yta. Lägsta temperatur för målning är +5 C. Måla inte om det finns risk för nattfrost. Fuktkvoten i virket bör vara under 15%. MÅLA HELA YTOR i samma strykning. Pausa endast vi naturliga avbrott på väggen.

Namnet Falu Rödfärg är lagligt skyddat och får endast användas på färg med pigment från Falu gruva. Varumärket garanterar att innehållet är Falu Rödfärg.

RENGÖRING. Färgen är vattenspädbar och redskap rengörs med vatten och såpa.

FALU RÖD NCS S 5040-Y80R

FALU LJUSRÖD MED LINOLJA NCS S 5040-Y70R

FALU LJUSRÖD UTAN LINOLJA NCS S 4550-Y70R

FALU SVART NCS S 8500-N

FALU GRÅ NCS S 8000-N

10 l

10 l

10 l

10 l

10 l

52

447–109 565 kr

FÄRG OCH MÅLERI

447–129 765 kr

447–139 825 kr

447–149 825 kr

447–159 825 kr

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


FÖNSTERRENOVERING ORIGINALFÖNSTER I EN gammal byggnad ska man vara rädd om. Hantverk och kvalitet liksom form och proportioner samspelar med husets stil och övriga detaljer, munblåsta glas sprider ljuset fint inne i rummet. Gamla fönster behöver underhåll och ibland en mer omfattande renovering för att överleva. Beslag, färg och verktyg till renoveringen hittas under respektive rubrik. Läs mer om fönsterrenovering på www.byggfabriken.com.

LINSNÖRE för tätning av fönster och dörrar. Säljs per meter.

LINDREV på rulle tillverkad av linfilt eller som spunnet drev. Spunnet drev är cirka 30 mm i diameter och en förpackning innehåller cirka 3 kg per docka.

3 mm

RULLE 100 m

450–308

5 kr/m

5 mm

RULLE 50 m

450–310

7 kr/m

6 mm

RULLE 50 m

450–312

8 kr/m

8 mm

RULLE 50 m

450–314

10 kr/m

10 mm

RULLE 25 m

450–318

18 kr/m

RULLE, 15 METER, 15x100 mm 450–132 107 kr

12 mm

RULLE 25 m

450–316

22 kr/m

SPUNNET DREV, CIRKA 70 m

LINOLJEKITT tillverkat av linolja och krita. 375 ml 452–001

450–120 365 kr

FÖNSTERREMSA. Tätar onödigt fönsterdrag. Fukta fönsterremsan och klistra över springan mellan innerbågen och karmen på gamla fönster med lös inåtgående fönsterbåge. Bredd 24 mm.

49 kr

5 kg 452–002 250 kr

25 m 452–201

58 kr

FÖNSTERVADD på rulle. Tar upp kondens mellan fönsterbågarna på fönster med enkelbågar. 4 m 452–202

70 kr

BYGGFABRIKENS LINOLJA är producerad på den skånska slätten. Oljan är kallpressad för att uppnå den högsta kvaliteten; en ljus och ren linolja. En linoljas främsta egenskaper är att den har mycket god impregneringsförmåga i virke, att den som alla oljor är fuktavvisande samt att den har mycket goda torkningsegenskaper. Därför har man sedan länge använt sig av linolja till både byggnadsmåleri och som ytskydd till virke och metall i allmänhet. RÅ LINOLJA är tunnflytande och har mycket god inträngningsförmåga i trä. Oljan är lämplig till impregnering av virke utomhus där ett djupverkande träskydd önskas. Rå linolja används också till spädning av linoljefärg för målning utomhus. KOKT LINOLJA är raffinerad genom uppvärmning och tillsättning av syre samt sickativ. Den största skillnaden är att kokt linolja har kortare torktid då oxideringen är påbörjad. Kokt linolja används som bindemedel till linoljefärg samt till spädning av linoljefärg för målning inomhus. OBEHANDLAT VIRKE kan grundas med halvolja; 50% linolja och 50% balsamterpentin. Terpentinet hjälper oljan att penetrera virket och att torka snabbare. Terpentin är dock inte en nödvändig ingrediens för att olja virke, det går fint att ytbehandla med ren outspädd linolja. RÅ LINOLJA 1 l 410–101 55 kr RÅ LINOLJA 5 l 410–105 250 kr

SCHELLACK är en animaliskt naturharts. Blandas med t–sprit. Lämplig till försegling av kvist och kittfals. 100 g flingor löses i 1 dl sprit. Finns även som färdigblandad lösning.

STIFTTRÅD av förkopprad järntråd. Spikas i kittfalsen för att hålla glaset på plats. 18 stift per tråd.

SCHELLACKFLINGOR, 100 g 416–201 40 kr SCHELLACKLÖSNING, 300 ml 416–325 115 kr

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

KOKT LINOLJA 1 l

410–121 60 kr

KOKT LINOLJA 5 l

410–125 275 kr

BALSAMTERPENTIN till spädning av linoljefärg, linolja, trätjära, med mera. 1 l 411–210 95 kr

STIFTTRÅD 452–203

3 kr

5 l 411–211 395 kr

FÄRG OCH MÅLERI 53


PurSolid, Classic och Aqua OLJA, VAX OCH UNDERHÅLL för möbler och golv framställt på enbart naturliga råvaror. Auro använder genomgående naturliga och traditionella råvaror helt utan syntetiska tillsatser för att framställa färg och ytbehandlingsprodukter av högsta kvalitet. Mer modern färg än så är svår att hitta. • PurSolid är helt fri från lösningsmedel och ger träytan en djup lyster. • Classic innehåller naturliga lösningsmedel, främst Apelsinolja 191, och ger träytan en lätt honungston. • Aqua är vattenspädbar och enkel att använda, ger träytan en naturlig lyster.

HÅRDOLJA 126. Slitstark golvolja lämplig för alla typer av trägolv. Kan efterbehandlas med Hårdvax 171. 750 ml täcker cirka 15 m². Variant: Classic. BÄNKSKIVEOLJA 108. Olja för bänkskivor i kök och badrum. Ger en vatten- och smutsavvisande yta som lyfter fram träets naturliga lyster. Använd Bänkskiveoljan för regelbunden vård av bänkskivan. Även lämplig till skärbrädor. Variant: PurSolid. 500 ml 410-210 360 kr

375 ml 410-410 225 kr 750 ml 410-411 370 kr 2,5 liter 410-412 995 kr

HÅRDOLJA 126 VIT. Slitstark golvolja lämplig för alla typer av trägolv. Oljan är lätt vitpigmenterad för att motverka att ljusa träslag mörknar efter behandlingen. Kan efterbehandlas med Hårdvax 171. 750 ml täcker cirka 15 m². Variant: Classic. 375 ml 410-420 225 kr 750 ml 410-421 435 kr 2,5 liter 410-422 970 kr

MÖBELOLJA 121. Olja för ytbehandling av trämöbler inomhus. Oljan har mycket god impregneringsförmåga och kan med fördel efterbehandlas med vax för ökad lyster. Variant: Classic.

MÖBELBALSAM 173. Vaxbalsam av bivax och vegetabiliska vaxer för ytbehandling av trämöbler. Den vaxade ytan kan efterpoleras för en högre glans. Polera efter 4 timmar för en sidenmatt yta eller efter 24 timmar för en blankare yta. Variant: Classic.

750 ml 430-321 360 kr

100 ml 415-410 150 kr

2,5 liter 430-322 995 kr

400 ml 415-412 360 kr

HÅRDOLJA 123. Slitstark golvolja lämplig för alla typer av trägolv. Kan efterbehandlas med Hårdvax 171. 750 ml täcker cirka 19 m². Variant: PurSolid. 375 ml 410-430 265 kr 750 ml 410-431 420 kr 2,5 liter 410-432 935 kr

LINOLJEFERNISSA 143. Traditionell tunn oljefernissa. Ger en tålig och vattenavvisande grund på träytor som därefter kan efterbehandlas med olja eller vax om högre ytfinish önskas. 1 liter täcker cirka 30 m². Variant: PurSolid.

MÖBELPOLISH 662. Djupverkande möbelpolish för underhåll av oljade och lackerade trämöbler. Innehåller vax och har en antistatisk effekt

750 ml 410-491 480 kr

375 ml 414-200 145 kr 750 ml 414-201 215 kr

54

FÄRG OCH MÅLERI

2 i 1 OLJEVAX 128. Dubbelverkande oljevax som ger träytan både impregnering och ytskydd. Lämplig till golv och möbler. Poleras in i underlaget, ger en silkeslen yta. 750 ml täcker cirka 25 m² på klinker. Variant: PurSolid.

500 ml 412-260 230 kr

2,5 liter 410-492 1290 kr

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


HÅRDVAX 171. Vaxbalsam av bivax och vegetabiliska vaxer för ytbehandling av trägolv, linoleum och oglaserad klinker. Poleras in i underlaget för en silkeslen yta. 100 ml räcker till cirka 10 m². Variant: PurSolid. 100 ml 415-100 145 kr

KLINKEROLJA 114. Olja för behandling av oglaserad klinker, sten eller tegel. Kan efterbehandlas med Hårdvax 171 för ökat ytskydd. Åtgång varierar mycket beroende på underlag. 750 ml täcker cirka 15 m² på klinker. Variant: Classic.

400 ml 415-102 360 kr 2,5 liter 415-106 1450 kr

0,75 liter 410–461 370 kr 2,5 liter 410–462 995 kr

GOLVVÅRDSEMULSION 431 Milt rengöringsmedel för regelbunden rengöring och underhåll av oljade och vaxade trägolv.

Trägolv behandlade med lut och såpa bibehåller en naturligt ljus färgton. Ett nybehandlat golv är färdigt att använda så snart det torkat. För att golvet ska hålla sin ljusa och smutsavvisande yta krävs regelbundet underhåll med såpa.

1 liter 412-155 275 kr

GOLVVAX 187. Flytande vaxbalsam av bivax och vegetabiliska vaxer och oljor för ytbehandling av trägolv och linoleum. Fungerar även bra till oglaserad klinker. Efterpoleras inom 20-60 min för en silkesmatt yta. Vattenspädbar. 750 ml täcker cirka 10 m². Variant: Aqua.

5 liter 412-156 915 kr

BARRTRÄLUT 401. Lätt vitpigmentera lut för behandling av barrträ. Luten gör att virket bibehåller sin ljusa färgton. Efterbehandla med Träsåpa 403 eller Träsåpa Vit 404. 2 liter täcker cirka 20 m². 2 liter 425-301 435 kr

750 ml 415-111 320 kr

LÖVTRÄLUT 402. Lätt vitpigmentera lut för behandling av lövträ. Luten gör att virket bibehåller sin ljusa färgton. Efterbehandla med Träsåpa 403 eller Träsåpa Vit 404. 2 liter täcker cirka 20 m². KRAFTRENGÖRING 421. Rengöringsmedel för kraftigt nedsmutsade ytor som ytbehandlats med olja eller vax. Innehåller vax och har därmed en lätt återvaxande effekt på underlaget. UNDERHÅLLSOLJA 106. Olja för underhåll av oljade trägolv. Bevarar lystern, tar bort små skrapmärken samt ger en vatten- och smutsavvisande yta. 1 liter räcker till cirka 83 m². 1 liter 410-520 290 kr

UNDERHÅLLSVAX 107. Oljevax för underhåll av oljade trägolv. Bevarar lystern, tar bort små skrapmärken samt ger en vattenoch smutsavvisande yta. 1 liter räcker till cirka 83 m².

1 liter 412-160 395 kr 5 liter 412-161 1595 kr

VÄXTSÅPA 411. Kraftfull såpa för allmän rengöring av de flesta ytor, dock ej lämplig på målade ytor då den riskerar att lösa upp ytskiktet. Även lämplig till rengöring av penslar och målarverktyg.

2 liter 425-305 435 kr

TRÄSÅPA 403. Koncentrerad växtsåpa för behandling av obehandlat eller lutat trä. Ger golvet en ljus och silkeslen yta lätt att rengöra vid lätt slitage. Såpan kan även användas som rengöring och vård av redan såpbehandlade träytor. 2 liter täcker cirka 50 m². 2 liter 425-310 435 kr

TRÄSÅPA VIT 404. Koncentrerad vitpigmenterad växtsåpa för behandling av obehandlat eller lutat trä. Ger golvet en ljus och silkeslen yta lätt att rengöra vid lätt slitage. Såpan kan även användas som rengöring och vård av redan såpbehandlade träytor. 2 liter täcker cirka 50 m².

1 liter 412-120 145 kr 1 liter 410-525 290 kr

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

5 liter 412-121 595 kr

2 liter 425-315 435 kr

FÄRG OCH MÅLERI 55


VICTORIAN TILES Victorian Tiles är en benämning för både kakel och klinker med ursprung i det historiskt orienterade 1800-talets England, en tid och plats som präglades av såväl romantiska stilideal som modern innovationsanda i industrialiseringens spår. Det var just den snabba industriella utvecklingen som möjliggjorde serieproduktion av byggnadsmaterial som sedan kunde exporteras, bl.a. till Sverige som under perioden hade ett stort handelsutbyte med England. En av många engelska exportvaror var Victorian Tiles vilket kan upplevas i svenska hamnstäder som Göteborg och Helsingborg och självklart i huvudstaden. Och mönstren – de är överdådiga, engelska och fantastiska. Det fanns många producenter av kakel och klinker i England under 1800-talet. Minton, Hollins & Co var kanske den mest välkända tillverkaren. Det var Herbert Minton som med ett brinnande intresse och god innovationsförmåga ledde utvecklingen av Victorian Tiles. Det experimenterades mycket med tillverkningsmetoder, lersorter och metoder att framställa olika kulörer. Inte minst sökte man efter en teknik att tillverka s.k. enkaustiska klinker. I en enkaustisk klinkerplatta finns ett mönster i djuptryck som fylls med olika leror för att ge mönstret dess färger. Tekniken användes under medeltiden men på 1800-talet var tekniken sedan länge bortglömd. Svårigheten låg i att bränna olika leror tillsammans utan att mönstret krackelerade. Herbert Minton kunde efter storskaligt experimenterande och samarbete med andra producenter till slut producera sina första enkaustiska plattor. 1841 gick leveransen till det första stora projektet, The Temple Church i London. Mönstren var till en början inspirerade av medeltidens gotik men ganska snart blev samtida influenser som Arts and Crafts viktiga i den stora produktionen av Victorian Tiles. Den avgjort största produktionen av Victorian Floor Tiles var dock enfärgad klinker som tillverkades i olika former och format. Med plattorna kunde man enkelt lägga ett i det närmast oändligt antal olika geometriska mönster. Formerna och färgerna inbjuder till att hitta nya mönster. Byggfabrikens enfärgade Victorian Tiles är tillverkade enligt den tradition som Minton, Hollins & Co en gång introducerade.

SQUARE

53x53 mm 75x75 mm 106x106 mm 151x151 mm

RECTANGLE SKIRTING PIECE

151x24 mm 151x53 mm 151x75 mm 149x98 mm

Exempel ur Gibbons Hinton & Co produktion från tiden kring 1890-talet.

TRIANGLE

50x36x36 mm 73x52x52 mm 104x73x73 mm 149x106x106 mm

53 mm 75 mm

75 mm

OCTAGON TRAPEZIUM

151x151 mm 149x75x52 mm

HEXAGON HEXAGON CLASSIC

151x75x53 mm 127x127 mm

Med Byggfabrikens Victorian Tiles kan man lägga mönster hämtade direkt från 1800-talets mönsterkataloger, skandinaviska enkla mönster eller moderna nytolkningar. Hur vi än väljer att lägga våra mönster tar vi med oss den tidens hantverkskunskap, kvalitet och detaljrikedom.

YTBEHANDLING För ytbehandling av klinkern rekommenderas Klinkerolja 114 samt för ytterligare skydd Hårdvax 171. Varje behandling medför att klinkern får en djupare lyster och något mörkare färgton. För rengöring rekommenderas Golvvårdsemulsion 431 alternativt Linsåpa. Önskar man en något enklare ytbehandling går det bra att använda endast linsåpa; 1 del såpa och 5 delar vatten som grundbehandling, såpan får dock ej lämna någon hinna på klinkern där smutsen kan få fäste. För rengöring används fortsatt linsåpa. Ytbehandling eller ej ska mötas mot förväntningar om klinkerns åldrande, all gammal klinker liksom sten- och trägolv är i någon mån sliten och fläckig, ett resultat av att golvet åldras med tiden. Golvet får en patina som kan vara en uppskattad tidsmarkör.

56

KAKEL OCH KLINKER

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


VICTORIAN TILES – KLINKER

MÖNSTERPLATTOR

KLINKERN ÄR TILLVERKAD av finmald keramisk lera, torrpressad under högt tryck vilket ger en sintrad mycket slittålig klinker med låg absorptionsförmåga (0,5–3%). Klinkern är genomfärgad och finns i tolv kulörer. Samtliga kulörer är traditionella Victorian Tile färger som fungerar utmärkt i såväl äldre som moderna miljöer. Kulörerna uppnås genom att olika lera har olika färgegenskaper samt genom att variera värme och syretillförsel under bränningsprocessen. Pigment och järnoxid används för att få fram vissa av kulörerna. Klinkern är lämplig som golvbeklädnad i offentlig och privat miljö. Lägg Victorian Tiles i entréer, restauranger och butiker eller hemma i hall, kök, badrum och toaletter. Klinkerns många olika format och kulörer ger möjlighet att skapa och lägga mönster med stor variation; allt från traditionella mönster till egenkomponerade mönster. Klinkern finns i fjorton olika format, standardformat är 151x151 mm samt 106x106 mm. Tjockleken är 9 mm. Naturlig lera och förbränningsprocessen kan ge en variation i storleken 0,75–1,2% av angivet mått. Materialet och tillverkningsprocessen kan även medföra att mindre nyansskillnader i kulören kan förekomma mellan olika bränningar.

MÖNSTERPLATTOR, handtryckta med screentrycksmetod. Klassiska enkaustiska mönster från antikens och nygotikens formspråk samt modernistiska mönster.

MÖNSTER

MÅTT PRIS

GREEK KEY BORDER

151x53 mm

GREEK KEY CORNER

53x53 mm

92 kr/st

151x75 mm

126 kr/st

TELFORD BORDER TELFORD CORNER

110 kr/st

75x75 mm

108 kr/st

SALISBURY

151x151 mm

188 kr/st

WELLESLEY

151x151 mm

246 kr/st

GLOUCESTER

151x151 mm

106 kr/st

151x75 mm

110 kr/st

GLOUCESTER BORDER

GREEK KEY

BLACK

BLUE

BROWN

BUFF

DOVER WHITE

GREEN

GREY

OLD LONDON

RED

REGENCY BATH

ROYAL PALLADIUM

WHITE

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

TELFORD

SALISBURY

WELLESLEY

GLOUCESTER

KAKEL OCH KLINKER

57


EDINBURGH MÖNSTER, EDINBURGH SQUARE RECTANGLE SQUARE

151x151 mm RED

1254 kr/m² 19 st

151x75 mm BLACK

38 st

75x75 mm BUFF

19 st

FRIS, BYRON

630 kr/lpm

RECTANGLE

151x24 mm BLACK

14 st

RECTANGLE

151x24 mm BUFF

14 st

TRIANGLE 149x106x106 mm BUFF

7 st

TRIANGLE 149x106x106 mm BLACK

7 st

Mönsterplatta Wellesley

RESTAURANG PRINSEN, STOCKHOLM

WARWICK MÖNSTER, WARWICK

ARUNDEL 2204 kr/m²

MÖNSTER, ARUNDEL

OCTAGON

151x151 mm RED

19 st

OCTAGON

HEXAGON

151x75x53 mm BLACK

38 st

SQUARE TRIANGLE

SQUARE

53x53 mm BUFF

76 st

SQUARE

53x53 mm BLACK

19 st

FRIS, MELVILLE

700 kr/lpm

YORK 2166 kr/m²

MÖNSTER, YORK

151x151 mm WHITE

39 st

OCTAGON

53x53 mm WHITE

39 st

SQUARE

50x36x36 mm RED

FRIS, CLARE

574 kr/lpm

151x24 mm BLACK

14 st

RECTANGLE

151x24 mm RED

14 st

RECTANGLE

151x24 mm BUFF

14 st

TRAPEZIUM

151x75x52 mm WHITE

14 st

SQUARE

14 st

SQUARE

SQUARE

58

106x106 mm BUFF

KAKEL OCH KLINKER

43 st

53x53 mm BLACK

43 st

FRIS, KINGSLEY

RECTANGLE

53x53 mm RED

151x151 mm WHITE

153 st

RECTANGLE

TRIANGLE 149x106x106 mm BLACK

1376 kr/m²

7 st

TRIANGLE

448 kr/lpm

151x24 mm BLACK

14 st

53x53 mm BLACK

14 st

73x52x52 mm WHITE

28 st

7 st

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


HELSINKI

FLENSBURG

MÖNSTER, HELSINKI

1200 kr/m²

MÖNSTER, FLENSBURG

FLENSBURG 989 kr/m²

MÖNSTER, FLENSBURG

989 kr/m²

SQUARE

151x151 mm

WHITE

40 st

SQUARE

151x151 mm BLACK

22 st

SQUARE

151x151 mm RED

22 st

SQUARE

75x75 mm

GREEN

20 st

SQUARE

151x151 mm WHITE

22 st

SQUARE

151x151 mm WHITE

22 st

FRIS, DONNER

182 kr/lpm

FRIS, ENKEL

182 kr/lpm

FRIS, ENKEL

182 kr/lpm

RECTANGLE

151x24 mm

GREEN

7 st

RECTANGLE

151x24 mm WHITE

7 st

RECTANGLE

151x24 mm WHITE

7 st

RECTANGLE

151x24 mm

WHITE

7 st

RECTANGLE

151x75 mm BLACK

7 st

RECTANGLE

151x75 mm RED

7 st

BARCELONA MÖNSTER, BARCELONA HEXAGON

127x127 mm WHITE

FRIS, ENKEL

FUNKIS 1825 kr/m² 73 st

MÖNSTER, FUNKIS

1232 kr/m²

MÖNSTER, FUNKIS

1056 kr/m²

SQUARE

106x106 mm BLACK

44 st

SQUARE

106x106 mm BLACK

44 st

SQUARE

106x106 mm OLD LONDON 44 st

SQUARE

106x106 mm WHITE

44 st

182 kr/lpm FRIS, ENKEL

RECTANGLE

151x24 mm BLACK

7 st

RECTANGLE

151x75 mm WHITE

7 st

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

FUNKIS

RECTANGLE

151x75 mm BLACK

112 kr/lpm 7 st

FRIS, ENKEL RECTANGLE

112 kr/lpm

151x75 mm BLACK

KAKEL OCH KLINKER

7 st

59


VICTORIAN TILES – KAKEL KAKEL MED MYCKET hög glans för invändigt bruk i kök och badrum. Glasyren är lagd i ett extra tjockt lager för att öka färgens lyster och ge ytan en skimrande effekt. Kulörerna blandas i en transparent bas vilket ger klara och djupa färgnyanser. Nyansskillnader i kulörernas färgton är en inneboende egenskap i Byggfabrikens kakel, ett resultat av tillverkningsprocessen. Vi rekommenderar att man lägger ut och blandar kaklet före montering för att skapa en jämn färgvariation över ytan. Blanda gärna kakel från olika paket. Byggfabrikens kakel finns i tjugo olika kulörer av traditionella Victorian Tile färger. Inom varje kulörgrupp finns olika profilerade lister, sockellister, hörnlister och avslutningslister. Standardformaten är Field Tile 152x152 mm samt Half Tile 152x75 mm. Tjockleken är 7 mm. I Half Tile format finns dessutom ett avslutningskakel med rundad kant. Naturlig lera och förbränningsprocessen kan ge en variation i storleken +/– 1% av angivet mått. Listprofilerna är gjutna i form vilket kan medföra större storleksvariationer än den torrpressade kakelplattan. OBS! Kulör Victorian Green har en kopparbaserad glasyr som lätt missfärgas av vatten och de milda kemikalier som finns i rengöringsmedel. Kulören är därför ej lämplig att sättas i våtutrymmen eller på platser där de kan utsättas för vatten.

HALF TILE

RECTANGLE

ALBERT

VICTORIA

SKIRTING

DENTIL

EGG & DART

WAVE

ADELAIDE

OMEGA

INTERNAL CORNER

EXTERNAL CORNER

SIGMA

SCROLL

RIBBON REED

ROPE

GOTHIC ARCH

WARWICK

ASTROGAL

HOGATH

PLAIN CORNICE

PRISER TYP

MÅTT

ENHET PRIS

FIELD TILE, VITT

152x152 mm

595 kr

HALF TILE, VITT

152x75 mm

995 kr

HALF TILE REL (RUNDAD OVANSIDA), VITT

152x75 mm

st

34 kr

HALF TILE RES (RUNDAD KORTSIDA), VITT*

152x75 mm

st

34 kr

HALF TILE REX (RUNDAT HÖRNKAKEL), VITT*

152x75 mm

st

45 kr

FIELD TILE, KULÖR

152x152 mm

795 kr

HALF TILE, KULÖR

152x75 mm

1290 kr

HALF TILE REL (RUNDAD OVANSIDA), KULÖR

152x75 mm

st

34 kr

Priser för kakel kulör gäller ej Victorian Green. *Finns endast i kulör Brilliant White.

60

KAKEL OCH KLINKER

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

KAKEL & KLINKER

61


62

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


CEMENTKLINKER Äkta cementklinker är uppbyggt av två cementlager; ett 3 till 4 mm tjockt slitlager och ett 16 till 17 mm tjockt bärlager. Det översta färgade och mönstrade slitlagret består av marmorpulver, vitcement och färgpigment. Marmorpulvret, som utgör slitlagrets ballast, ger bästa möjliga slittålighet vilket är mycket viktigt för klinkerns varaktighet. Vitcement är bindemedlet och pigmenten ger plattan dess kulör. UNDER TIDIGT 1800-TAL experimenterades det ivrigt för att på konstgjord väg framställa ett hydrauliskt murbruk av kalk och lera. Behovet av ett snabbhärdande och hårt bruk var stort i den framväxande moderna världen, inte minst för konstruktioner vid vatten, som t.ex. hamnar och broar. 1824 lyckades Joseph Aspdin med sina experiment och tog patent på Portlandscement. Namnet hämtades från Portland i England där en exklusiv kalksten bröts vars färg påminde om den nya cementen. Metoden för att framställa cement utvecklades ytterligare under 1800-talet och i Sverige var Skånska Cement först på banan då de 1872 började tillverka Portlandscement av kalk från Limhamn och lera från Lomma.

MAN INSÅG MATERIALETS POTENTIAL och sökte olika användningsområden för det nya byggnadsmaterialet cement. Skånska Cement startade ett dotterbolag, Skånska Cementgjuteriet, och i det nya bolaget arbetade man både med entreprenad och med att tillverka olika byggnadselement av cement. Golvklinker stod högt på önskelistan över produkter man ville tillverka. År 1890 köpte man rättigheterna för tillverkning av så kallade Viktoriaplattor från den Tyska firman Albrecht och kunde påbörja tillverkningen av mönstergjuten cementklinker. Första beställningen 1891 effektuerades samma år till Piteå Hospital. Man hittar cementklinker i entréer, trappor och butikslokaler i hus byggda kring sekelskiftet 1900. Cementklinker är också mycket vanligt i kyrkor från samma tidsperiod. Vanligaste färgställningen är svart och vitt i enkla klassiska mönster.

VID TILLVERKNING AV cementklinker placeras en mall tillverkad av tunn mässingsplåt i en kvadratisk form i plattans storlek. Mallen bildar olika fack för färgerna i plattans mönster. Facken fylls med de kulörblandningarna som plattan ska ha, därefter plockar man bort mallen och de olika kulörerna möts utan att flyta samman. Nästa steg är att fylla på med det cementbruk som utgör plattans bärlager och till sist pressas plattan under hårt tryck. När alla moment är klara ska plattan torka kontrollerat under ett några veckors tid. Den färdiga klinkern får en silkeslen yta tack vare marmorpulvrets finkornighet i kombination med det hårda tryck plattan utsätts för i tillverkningen. Viss variation i format och kulör förekommer vilket beror på tillverkningsmetoden och de ingående materialens egenskaper. En färdig golvyta med cementklinker ger tack vare kulörernas små skiftningar ett mycket uttrycksfullt intryck. Klinkern finns i femton olika kulörer och ett flertal klassiska mönster. Klinkern passar utmärkt i hemmets kök, hall och toaletter, med reservation för lämpligheten i våtrum som utsätts för kraftigt kalkhaltigt vatten. Klinkern är tack vare sin slittålighet också mycket lämplig i offentlig miljö.

ATT VÄLJA KLINKER OCH MÖNSTER Två bottenfärger finns: sand och vit. Många mönster finns mot båda bottenfärgerna, men vissa är unika för respektive färg. Storlek: 200x200x20 mm. Plattornas format kan variera något. Tjockleken kan variera +/- 1 mm. Pris per klinkerplatta: 39 kr Pris per m² (25 plattor): 975 kr.

SAND

VIT

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

325–172

325–644

325–645

325–100

325–102

325–500

325–501

KAKEL OCH KLINKER

63


CEMENTKLINKER: ENFÄRGADE OCH MÖNSTRADE

325–100

325–104

325–108

325–111

325–102

325–107

325–106

325–109

325–112

325–103

325–130

325–131

325–132

325–133

325–140

325–142

325–143

325–144

325–145

325–141

325–210

325–211

325–212

325–221

325–190

325–191

325–192

325–201

325–150

325–151

325–152

325–153

325–160

325–162

325–163

325–164

325–165

325–161

325–250

325–252

325–253

325–254

325–255

325–180

325–182

325–183

325–184

325–101

325–185

325–181

YTBEHANDLING OCH UNDERHÅLL 325–170

325–172

325–173

325–174

325–175

325–260

325–262

325–263

325–264

325–265

325–181

325–532

325–533

Sandfärgad bottenfärg

64

KAKEL OCH KLINKER

325–191

För ytbehandling rekommenderas Klinker- & Stenimpregnering. Ytbehandlingen bör ske innan fogning för att minska risken att fogmassan missfärgar klinkern. Efter fogningen rengörs klinkern noggrant med Linsåpa 412–101 och till sist behandlas golvet med en stark såpalösning 1:1. Rengöring och underhåll endast med alkaliska rengöringsmedel. Linsåpa rekommenderas. KLINKER- & STENIMPREGNERING

325–572

325–573

325–108

426–100

325–102

325–504

295 kr

325–505

Vit bottenfärg

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


CEMENTKLINKER: FRISER OCH HÖRN

325–501 325–500

325–503 325–502

325–505 325–504

325–507 325–506

325–513 325–512

325–541 325–540

325–543 325–542

325–545 325–544

325–547 325–546

325–551 325–550

325–641 325–640

325–645 325–644

325–647 325–646

325–130

325–520

325–521

325–523 325–522

325–525 325–524

325–533 325–532

325–557 325–556

325–559 325–558

325–561 325–560

325–553 325–552

325–661 325–660

325–665 325–664

325–667 325–666

325–669 325–668

325–671 325–670

325–255

325–600

325–601

325–681 325–680

325–573 325–572

325–581 325–580

325–555 325–554

325–521 325–520

325–649 325–648

325–651 325–650

325–132

325–680

325–681

Sandfärgad bottenfärg

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

Vit bottenfärg

KAKEL OCH KLINKER

65


VATTEN Hur är det nu, det där med Thomas Crapper; uppfann han verkligen toalettstolen? Somliga påstår det. Andra menar att det nog inte var så utan att det snarare var en långsam utveckling med många innovatörer inblandade. Helt säkert lät Thomas Twyford tillverka den första helgjutna toalettstolen av porslin 1885. Systemet med vattenspolning var redan en etablerad uppfinning. Med städernas utbyggnad av pumpstationer, vattentorn och vattenledningar samt avloppssystem kunde riktiga vattenklosetter installeras i påkostade byggen i Sverige kring sekelskiftet. Det dröjde dock en bit in på 1930-talet innan toalett och badrum blev en självklarhet i svensk nybyggnation. Byggfabriken säljer wc och handfat tillverkade av Twyford i tradition och stil som passar in till det tidiga 1900-talet.

66

VATTEN

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE FUNKIS av förkromad mässing med kryssgrepp. 32 mm hål i bänk, 10 mm vattenrör. UTAN LYFTVENTIL

812–102

4960 kr

MED LYFTVENTIL

812–106

5990 kr

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


KÖKSBLANDARE FUNKIS av mässing. 2–hålsblandare med kryssgrepp. Bänkmontering c/c 153 mm, 1/2” gänga.

KÖKSBLANDARE FUNKIS av mässing med kryssgrepp. Bänkmontering 32 mm hål, 10 mm vattenrör.

KROM

KROM

810–102

5980 kr

810–108

5560 kr

DANSKA ARMATURER Klassisk dansk vattenarmatur av förkromad, gjuten mässing med kryssgreppsvred. Ursprungligen framtagen för att tåla hårt slitage i offentlig miljö men passar med sin enkla och tidlösa funkisdesign mycket bra även i hemmiljö.

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

BADKARSBLANDARE FUNKIS av mässing med kryssgrepp. Handdusch i klyka. Väggmonterad c/c 153 mm.

DUSCHBLANDARE FUNKIS av mässing med kryssgrepp. Stång och 150 mm duschhuvud samt handdusch. Väggmonterad c/c 153 mm.

KROM 814–108 11490 kr

KROM

814–106 14390 kr

VATTEN 67


ENGELSKA BLANDARE AV KLASSISKT SNITT ARMATUREN ÄR MÄSSINGSGJUTEN och håller högsta kvalitet. Stilen och känslan är typiskt brittisk och representativ för det tidiga 1900-talet. På vreden med kryssgrepp sitter en porslinshatt med texten Hot och Cold. Armaturen är kromad men finns även i ytbehandlingarna Antique Gold och Polished Nickel. KRANVRED av kromad mässing. Ventilöverstycke med metallratt till tvättställsblandare, M20, blå för kallvatten, röd för varmvatten. BLÅ 818–101 360 kr 360 kr RÖD 818–102

BLANDARFÄSTE. Enkelt blandarfäste för utanpåliggande rördragning, utvändig gänga G20 (3/4”).

BADKARSBLANDARE 814–301

BLANDARFÄSTE 818–152 275 kr

LAVOARKRANAR 812–316

BLANDARFÄSTE. Enkelt blandarfäste för rördragning i väggen, utvändig gänga G20 (3/4”).

TVÄTTSTÄLLSSBLANDARE 812–301

BADKARSBLANDARE 814–304

KÖKSBLANDARE 810–301

KÖKSBLANDARE 810–304

BLANDARFÄSTE 818–151 275 kr

TYP

KÖKSBLANDARE 810–307 ART. NR

PRIS

KÖKSBLANDARE, rörgänga ½”

810–301

7495 kr

KÖKSBLANDARE, rörgänga ½” c/c 180 mm

810–304

7995 kr

KÖKSBLANDARE, rörgänga ½” c/c 120–245 mm

810–307

9995 kr

RÖR S-FORMAT 817–102 590 kr

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE med lyftventil, 15 mm rör

812–301

6950 kr

RÖR 90° VINKEL 817–103 525 kr

LAVOARKRANAR, varm och kall rörgänga ½”

812–316

5850 kr

VÄGGBRICKA 817–106 95 kr

BADKARSBLANDARE med handdusch, rörgänga ¾” c/c 130–280 mm

814–301

19950 kr

155 kr GOLVHUV 817–107

BADKARSBLANDARE med handdusch, rörgänga ¾” c/c 140–180 mm

814–304

16950 kr

VATTENLÅS OCH UTLOPPSRÖR till tvättställ av kromad metall för 40 mm rör. VATTENLÅS 817–101 450 kr

RÖR RAKT 300 mm 817–104

68

VATTEN

195 kr

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


PRISERNA PÅ

BADKAR INKLUDERAR FRAKT

INOM SVERIGE*

BADKAR VERSAILLES. Porslinsemaljerat gjutjärnskar med vitlackerad utsida och Ball&Claw-fötter. Välj mellan vita eller kromade fötter. 1370x765 mm

820–121

19950 kr

1540x765 mm

820–122

20950 kr

1700x760 mm

820–123

23950 kr

BADKAR PALACE 170. Porslinsemaljerat gjutjärnskar med vitlackerad utsida och imperialfötter. Välj mellan vita eller kromade fötter.

HÖGSPOLANDE WC med vita konsoler och kopparrör. Svart bakelitsits och spolhandtag av porslin ingår. S–LÅS 832–101 13950 kr

1700x780 mm

ENGELSKT HANDFAT av vitt porslin. Bredd 450 mm monteras utan tvättställspelare. Bredd 580 mm. Monteras med tvättställspelare.

820–113

20950 kr

13950 kr U–LÅS 832–102

4500 kr 580x455 mm 830–103

ENGELSKT WC av vitt porslin och sits av svart ask. Universalutlopp, P-lås för golvanslutning medföljer. 6-liters spolning. Cisternen fixeras vid vägg.

TVÄTTSTÄLLSPELARE 830–105 3300 kr

P–LÅS 832–133 12300 kr

ETT HÅL FÖR TVÄTTSTÄLLSBLANDARE 3500 kr 450x385 mm 830–101 ETT HÅL FÖR TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

* Frakt gäller fastlandstransport, port till port.

VATTEN 69


KLASSISKA ENGELSKA BADRUMSDETALJER UNDER DET TIDIGA 1900-talet, när badrummen var något helt nytt i våra byggnader, importerades sanitetsgods i stor skala från England. I ämnet sanitetsporslin och inte minst badrumstillbehör var England stilbildande. Idag importerar Byggfabriken återigen badrumsdetaljer från England, i samma stil och med samma känsla.

SPEGEL, 511 mm 590–265 3295 kr

TVÅLKOPP

590–213

GLASHYLLA

TVÅLPUMP

590–215 1225 kr

MUGG

590–217

895 kr 915 kr

DUSCHKORG

DUSCHKORG

203x80 mm

590–283 1775 kr

241x50 mm

590–285 2395 kr

KROK 590–223

685 kr

DUBBEL

590–225

895 kr

VATTEN

TOALETTPAPPERSHÅLLARE HÅLLARE

262x62 mm

590–281 1795 kr

HANDDUKSSTÅNG DUBBEL

ENKEL

70

458 mm

610 mm

590–253 1995 kr

590–201

590–239 2595 kr

TOALETTPAPPERSHÅLLARE 695 kr

FÖR EXTRARULLE 590–205 1170 kr

HÅLLARE

590–209 1495 kr

HANDDUKSSTÅNG

BADKARSHANDTAG

457 mm

590–249 1345 kr

230 mm

590–257 1355 kr

610 mm

590–251 1495 kr

305 mm

590–259 1525 kr

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


BADRUMSSPEGEL i 4 mm spegelglas inklusive rostfria spegelklamrar. 390x510 mm 588–361 175 kr 195 kr 450x600 mm 588–362 EXTRA SPEGELKLAMMER, 4 st. 588–369 45 kr

KLASSISKT BADRUMSSKÅP. Dahlénskåp i vitlackerad stålplåt med svängbar spegeldörr, rostfri spegelram och två hyllor.

BADRUMSSKÅP av massiv furu med två fasta hyllplan. Överfalsad lucka med spegel och förnicklad knopp. Levereras obehandlat. Storlek: 420x660x130 mm HÖGERHÄNGD 588–301 2900 kr

390x510x120 mm 588–350

795 kr

PAPPERSHÅLLARE

425x595x120 mm 588–351

895 kr

PAPPERSHÅLLARE 128 mm med rulle av trä.

2900 kr VÄNSTERHÄNGD 588–302

PAPPERSHÅLLARE 128 mm med rulle av trä.

MÄSSING 590–101 195 kr Ni MÄSSING 590–116 125 kr 195 kr STÅLPLÅT, ROSTFRI 590–117 125 kr MÄSSING, KROM 590–102

Ni

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

Förnicklat

VATTEN 71


KULEKALK är en våtsläckt långtidslagrad (två år) kalkpasta som används till kalkning på nyputs av kalkbruk eller hydrauliskt kalkbruk samt på tidigare kalkade ytor. Kulekalk blandas med vatten till en tunn kalkfärg, så kallad Kalkmjölk, som sedan appliceras på putsen i tunna strykningar. Kalkmjölk/traditionell kalkfärg har absolut bäst förmåga att låta underliggande puts andas och bildar inte någon som helst spärr för fuktvandring i fasader. Rätt utförd förenar sig kalkfärgen med putsen och flagnar inte. Kulekalk kan även användas som bindemedel i kalkbruk samt vid behandling av nya trägolv där man önskar en blekning av träytan. ÅTGÅNG: Cirka 0,5 kg per m² för full täckning (fem till sju strykningar på ny puts). Åtgången varierar beroende på utförande och underlagets beskaffenhet. Täckningsförmågan kan bedömas först när färgen har torkat.

BYGG

1 kg 360–113 95 kr 25 kg 360–112 890 kr

Kalk och kalkbruk är viktiga byggnadsmaterial i den svenska byggnadstraditionen men det har också länge varit bortglömda material. Sedan mitten av 1900-talet när moderna byggnadsmaterial och metoder i grunden förändrade byggandet i Sverige har kalk och kalkbruk varit ett undantag, en exklusivitet. Men nu, med den allt starkare byggnadsvårdsrörelsen, har kalk och kalkbruk åter fått en renässans. Idag kan vi hitta både material och kunskap som är rätt val till byggnader som är uppförda med traditionella byggnadsmaterial. Och det är viktigt att använda material som fungerar till just den byggnad där det ska användas. Det är, trots allt, huset självt som berättar vilka material som är rätt val.

HAMMARKALK. Släckt kalkpasta, slagen Hälsingborgskalk. Används till kalkning på nyputs av kalkbruk eller hydrauliskt kalkbruk samt på tidigare kalkade ytor. Kan även användas som bindemedel i kalkbruk samt vid behandling av nya trägolv där man önskar en blekning av träytan. Används vid tillverkning av pigmenterad kalkfärg samt vid tillredning av kalkvatten. ÅTGÅNG: Cirka 0,5 kg per m² för full täckning (fem till sju strykningar på ny puts). Åtgången varierar beroende på utförande och underlagets beskaffenhet. Täckningsförmågan kan bedömas först när färgen har torkat.

72

BYGG

10 kg

360–101 430 kr

25 kg

360–102 675 kr

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


SANDKALK. Sandkalk används såväl ute som inne för avfärgning på puts av kalkbruk och hydrauliskt kalkbruk. Sandkalk är en oorganisk produkt som inte innehåller några filmbildande tillsatser utan endast är tillverkad av diffusionsöppna naturmaterial, Kulekalk och finkornig kvartssand, som tillåter fasaden att andas. Sandkalk ger en matt lite flammig och levande yta med en fin struktur. Appliceras med kalkborste eller med filtbräda. ÅTGÅNG: En liter räcker till cirka 4 m² per strykning. Åtgången varierar beroende på utförande och underlagets beskaffenhet. Täckningsförmågan kan bedömas först när färgen har torkat. Räkna med två strykningar till nyputsad yta.

13 l, S 400 OPIGMENTERAD VIT 360–120 740 kr

HYDRAULIT KC–FÄRG är en mineralisk färg baserad på släckt kalk och vitcement med dolomit som fyllnadsmedel, innehåller inga filmbildande tillsatser. Färgen är avsedd för målning inne och ute på KC-puts klass C och D samt på hydraulisk kalkputs. Hydraulit ger en något flammig och levande yta. ÅTGÅNG: 1 kg räcker till cirka 2,5 m² per strykning. Åtgången varierar beroende på utförande och underlagets beskaffenhet. Täckningsförmågan kan bedömas först när färgen har torkat. Räkna med två strykningar till nyputsad yta.

15 kg, H 32 100 VIT

360–150 660 kr

KALKFÄRG SPECIAL. Kalkbaserad fasadfärg med vit dolomit som ballast. Kalkfärg Special ger en något flammig och levande yta. Avsedd för avfärgning inne och ute på puts av kalkbruk, hydrauliskt kalkbruk och svag KC-puts. Används såväl vid renovering som vid nyproduktion. Kalkfärg Special är en diffusionsöppen produkt utan filmbildande tillsatser och innehåller kalk som bindemedel. Genom sina egenskaper kan den användas upprepade gånger utan att väggens fuktegenskaper försämras. Appliceras med kalkborste. ÅTGÅNG: 1 kg räcker till cirka 2,5 m² per strykning. Åtgången varierar beroende på utförande och underlagets beskaffenhet. Täckningsförmågan kan bedömas först när färgen har torkat. Räkna med två strykningar till nyputsad yta. 15 kg, PKS 42 100 VIT 360–130 725 kr

FINPUTS. Fuktigt kalkbruk avsett för avslutande behandling inomhus. Finputs är lämplig för behandling av de flesta ytor invändigt. Ger en flammig och levande yta med en fin struktur. Finputs är en oorganisk produkt tillverkad endast av diffusionsöppna naturmaterial. Finputs används inne som slutputs på kalkbruk, hydrauliskt kalkbruk, Gypsum naturgipsputs samt på svaga KC putser. ÅTGÅNG: Cirka 1,5–2 kg per m². Åtgången varierar beroende på utförande och underlagets beskaffenhet.

13 l, OPIGMENTERAD

361–230 695 kr

HYDRAULISKT KALKBRUK används främst då man vill använda sig av ett bruk med många av kalkbrukens förtjänster och fördelar samtidigt som man får ett bruk som är tåligare och starkare än ett lufthärdande kalkbruk. Hydrauliskt kalkbruk är lämpligt både till byggnadsvård och till nyproduktion. Bruket kan användas till allt från murning, putsning och fogning till läggning av tegel- och naturstensgolv. Fördelen med det hydrauliska kalkbruket är att det har kalkens naturligt smidiga och elastiska egenskaper samtidigt som det härdar betydligt snabbare än ett traditionellt luftkalkbruk. NHL-kalk från Saint-Astier i Frankrike är ett högkvalitativt naturligt hydrauliskt kalkbruk helt fritt från tillsatser, upplösliga silikater ger kalken sin hydrauliska egenskap. Vid framställning av NHL-bruk blandas den hydrauliska kalken med välgraderad siktad kvartssand. Resultatet är en helt ren naturprodukt med extremt god vidhäftning, elasticitet och fuktgenomsläpplighet. ÅTGÅNG: Cirka 1,8 kg per mm och m². Förpackningsstorlek: 25 kg.

NHL3,5 / 1:2,5 / 0-1 mm

361-335

225 kr

NHL3,5 / 1:2 / 0-4 mm

361-315

225 kr

Kalkprodukter lagerförs endast på Byggfabrikens lager i Malmö.

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

BYGG 73


LINISOLERING LINFIBER HAR NATURLIGA egenskaper som lämpar sig bra till värmeisolering av byggnaders bjälklag, golv, tak och väggar. Linets fiber är ihåligt, kapillärt, vilket gör att isoleringen naturligt tar upp och avger fukt. På så sätt fungerar isoleringen helt i enighet med den naturliga fuktvandring som alltid sker i en byggnad. Isoleringen balanserar luftfuktigheten i byggnaden och hjälper till att skapa ett behagligt inomhusklimat utan att ge avkall på den huvudsakliga funktionen; värmeisolering. Linisoleringens utmärkta värmelagringsförmåga ger en långsam och behaglig värmeväxling inomhus när temperaturen skiftar utomhus. Isoleringen är stadig och formstabil, lätt att montera. Det naturliga materialet dammar inte och är inte känsligt för huden vilket underlättar monteringen av isoleringen. Framställningen av linisoleringen grundar sig på ett miljömedvetet tänkande och linfiber är en förnybar naturresurs; miljöbelastningen är låg.

LINISOLERING PÅ SKIVA. Formatet på skivorna är 565x1320 mm vilket motsvarar 0,75 m². Isoleringen lagerförs i begränsad omfattning på Byggfabrikens lager i Malmö. Större partier går med direktleverans från fabrik i Finland. Fraktkostnad tillkommer. Kontakta Byggfabriken för offert.

TJOCKLEK BREDD LÄNGD

ARTIKEL

PRIS

50 mm

565 mm

1320 mm

0,75 m²

390–110

69 kr

75 mm

565 mm

1320 mm

0,75 m²

390–111

104 kr

100 mm

565 mm

1320 mm

0,75 m²

390–112

139 kr

125 mm

565 mm

1320 mm

0,75 m²

390–113

174 kr

150 mm

565 mm

1320 mm

0,75 m²

390–114

209 kr

TEKNISKA SPECIFIKATIONER LINISOLERINGENS RÅVAROR: linfiber, textil bindefibrer och miljövänligt brandskyddsmedel. VÄRMEKONDUKTIVITETSFÖRMÅGA, LAMBDAVÄRDE: λ10
= 0.038 W/mK, Miljövänlig brandskyddsämneshantering. Antändlighetsprov klassad EN-ISO 11925-2 och klass B2. VÄRMENS LAGRINGSKAPACITET: c = 1600 J/kgK VATTENÅNGANS DIFFUSIOFACTOR: μ = 1–2 enligt DIN 52615 / DIN 4108-5. ÅNGGENOMSLÄPPLIGHET: ‐6

2

δ
=
15
x
10 
m /s.


LUFTTÄT BYGGPAPP till linisolering. Bredd 1300 mm. Längd 46 meter. Totalt 60 m² per rulle.

FUKTENS EGENSKAPER (SORPTIO): enligt EN-ISO 12571 / DIN 52620. 
 LUFTENS GENOMTRÄNGLIGHET:

BYGGPAPP 390–120 1360 kr

ι⊥
=
230
x
10 
m /m.s.Pa.
74

BYGG

‐6

3

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


KEDJETYNGD till klaffventil. Säljs utan kätting. MÄSSING, HÖJD 32 mm 650–201 55 kr Ni 55 kr MÄSSING, HÖJD 32 mm 650–202 Ni 55 kr MÄSSING, HÖJD 34 mm 650–204

MÄSSING, HÖJD 37 mm 650–211 95 kr

VENTILKÄTTING. Patentkedja till kedjetyngd. Pris per meter. MÄSSING 650–240 45 kr 32 mm

Ni 45 kr MÄSSING 650–241

32 mm

34 mm

37 mm

KLAFFVENTIL av gjuten aluminium. Stos och lucka 125 mm. 125x125 mm

650–142 560 kr

150x150 mm

650–143 580 kr

ROSETTVENTIL i gjutjärn med öppningsbar lucka. Konisk stos 120–125 mm, yttermått 160 mm. 125 mm 650–110 695 kr

KLAFFVENTIL av gjutjärn, 150 mm lucka. Stos 155 mm, yttermått 190 mm.

VENTIL IMKANAL. Öppningsbar frånluftsventil i gjutjärn.

ROSETTVENTIL av svartlackerat gjutjärn. Stos 144x144 mm. Vridbart spjäll. Ej öppningsbar lucka.

150x150 mm

STOS 150x200 mm 650–120 595 kr

170x170 mm

650–145

695 kr

650–111

875 kr

VENTILGALLER i gjutjärn. STENFOTSVENTIL i gjutjärn.

125x125 mm 650–101 185 kr

SOTLUCKA 150 nr 2 i gjutjärn.

150x150 mm 650–102 195 kr STOS 150x150 mm 650–192 735 kr

200x200 mm 650–103 370 kr

150x150 mm

650–802 260 kr

Ni

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

Förnicklat

BYGG 75


VERKTYG Verktyg behöver man till sin renovering. Vissa är man rädd om, andra bär märket slit och släng. I takt med vi blir allt mer medvetna om och noggranna med våra byggnader kan vi också ta väl hand om våra verktyg. En bra pensel som man sköter och vårdar håller länge och dessutom blir den bara bättre med tiden. Ofta klarar man sig långt med en enkel uppsättning verktyg om man bara sköter dem på rätt sätt. Svinborst passar utmärkt till penslar. Borsten är svagt konisk och ojämn, men framför allt har den naturligt kluven topp, något som följer med efterhand som man sliter penseln och som innebär att borsten kan både hålla mer färg och släta ut färgen bättre än okluven borst. Linoljefärg ska målas tunt och färgen behöver arbetas ut över ytan som ska målas. Det kräver en pensel som kan hålla och fördela färgen samtidigt som det finns spänst i borsten. Ovala och runda penslar är lämpliga till ytor som fönster och dörrar. Flata anstrykare är bra till större ytor eller starkt sugande ytor som puts där en rund eller oval pensel kan vara för tungarbetad. Till spröjsar och andra små ytor finns det olika sparpenslar som möjliggör åtkomst i hörn och på trånga ytor.

LÅT UNDERHÅLLET AV PENSELN BLI EN DEL AV ARBETET En ny pensel mår bra av att impregneras med rå linolja; olja in hela penseln, tvätta sedan ur penseln ordentligt med såpa och låt den torka. Med denna grundbehandling släpper penseln det mesta av sina lösa borst och får en grundimpregnering som gör det möjligt att underhålla penseln på bästa sätt. Mellan strykningarna går det bra att förvara penseln i en burk med linolja. Är det bara någon dags vila mellan strykningarna kan man ställa penseln i ett glas med vatten som förhindrar oljan att oxidera. När det är dags att rengöra penseln ser man till att stryka ur det mesta av färgen ur penseln, tvätta därefter med såpa och vatten, skölj ur penseln ordentligt. Häng penseln på en spik eller liknande, se till att borsten inte ligger mot något så att den blir sned eller spretar.

76

VERKTYG

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


SPRÖJSPENSEL. Pensel med svart svinborst och obehandlat träskaft. 12 mm 100–201 98 kr 112 kr 16 mm 100–202

FLAT ANSTRYKARE. Pensel med svart svinborst och obehandlat träskaft. 20 mm tjocklek.

OVAL ANSTRYKARE. Pensel med svart svinborst och obehandlat träskaft.

37 mm

25 mm 100–120 110 kr 20 mm 100–141 108 kr

100–101

89 kr

RUND ANSTRYKARE. Pensel med svart svinborst och obehandlat träskaft.

PLAFONDPENSEL med svart svinborst och obehandlat träskaft. 30 mm tjocklek.

135 kr 50 mm 100–102

145 kr 172 kr 100 mm 100–170 215 kr 35 mm 100–121 30 mm 100–143

140 kr 62 mm 100–103

175 kr 255 kr 245 kr 45 mm 100–122 40 mm 100–145 125 mm 100–171

180 kr 75 mm 100–104

215 kr 430 kr 292 kr 55 mm 100–123 50 mm 100–147 150 mm 100–172

MODDLARE. Pensel med svart svinborst och obehandlat träskaft. 9 mm tjocklek.

RÖDFÄRGSPENSEL med slitstark blandborst och vinklat träskaft, lämplig till slamfärg.

50 mm 100–151 54 kr 84 kr 75 mm 100–152 125 kr 100 mm 100–153

ELEMENTPENSEL med svart svinborst och kort obehandlat träskaft. 9 mm tjocklek.

120x35 mm 100–378 115 kr

FÖNSTERPENSEL med snedskuren svart svinborst och obehandlat träskaft.

25 mm 100–180 33 kr

LUTPENSEL. Pensel med syntetisk borst.

45 kr 37 mm 100–181

24 mm 100–130 86 kr

55 kr 50 mm 100–182

96 kr 100 mm 100–410 90 kr 37 mm 100–131

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

HORNSUGGA. Svinborst med obehandlat träskaft. Lämplig till trätjära och slamfärg. HORNSUGGA 100–361 156 kr

VERKTYG 77


IR-LAMPA FÖNSTERMODELL. Lämplig till fönsterrenovering. Uppvärmningsyta 330x70 mm.

HÖGRAFFINERAD LINOLJA. Acceleratorolja med extrem inträngningsförmåga som får färgen att snabbt reagera tillsammans med IR-strålning och underlätta färgborttagning. Penslas flödigt på ytan ett dygn före uppvärmningen med IR-lampa.

IR-LAMPA, MINDRE FÖNSTERMODELL

2,5 LITER

IR-LAMPA för snabb och effektiv färg- och kittborttagning. Lämplig till fönsterrenovering samt allmän färgborttagning på list och panel både inomhus och utomhus. I ett set ingår IR-lampa, färgskrapa, kittskrapa, kittstämjärn samt vinkelstöd.

130–201 5995 kr

FÄRGSKRAPA med slipbart stål för skrapning av släta ytor efter uppvärmning med IR-lampa. Stålets profil är svagt välvt vilket underlättar skrapningen.*

FÄRGSKRAPA med slipbart stål för skrapning av profilerade ytor efter uppvärmning med IR-lampa. Stålets profil är mycket användbar för skrapning av dörr- och fönsterfoder samt svårtillgängliga profiler.*

FÄRGSKRAPA med slipbart stål för skrapning av profilerade ytor efter uppvärmning med IR-lampa. Stålets profil är mycket användbar för skrapning av fönsterbågar med små profiler.*

PANELSKRAPA

108–260

360 kr

PROFILSKRAPA

108–261

360 kr

BOMERANGSKRAPA 108–262

360 kr

RESERVSKÄR

108–265

240 kr

RESERVSKÄR

108–266

240 kr

RESERVSKÄR

240 kr

108–267

410–300

475 kr

MED EN KITTSKRAPA... ...kan man lyfta kittet från fönsterbågen efter uppvärmning med IR-lampa. Kan även användas som kittkniv när fönsterbågen ska kittas.

KITTSKRAPA

108–275

195 kr

KITTKNIV med trägrepp.

GLASSKÄRARE med 100 Silbersnitt och trägrepp.

GLASSKRAPA för rengöring av glas, kakel och klinker.

STÄMJÄRN med kullager på sidan underlättar borttagning av kitt efter uppvärmning med IR-lampa.

KITTKNIV 108–402 155 kr

GLASSKÄRARE 126–101 155 kr

GLASSKRAPA

KITTSTÄMJÄRN

108–253

175 kr

108–270

415 kr

* För att återfå skärpan i stålet samt bibehålla dess profil slipas stålet på baksidan mot en smärgelduk.

78

VERKTYG

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


ROLLER till vattenspädbar färg. MINIROLLER till oljefärg.

100 mm 103–105 28 kr 56 kr 180 mm 103–115

100 mm 103–104 35 kr

80 kr 250 mm 103–124

FÄRGTRÅG till roller.

BLECKBURK

100 mm 103–101 24 kr

100 mm 103–103 24 kr

500 ml

102–103

16 kr

34 kr 180 mm 103–111

44 kr 180 mm 103–113

1 l

102–104

22 kr

36 kr 250 mm 103–121

64 kr 250 mm 103–123

3 l

102–106

38 kr

ROLLERBYGEL till roller.

KVISTLACKSET. Burk med pensel till schellacklösning.

ENKEL MURSLEV för murning av tegel och block samt till putsning. Stålplåt med trägrepp.

TUNGSLEV. Mindre murslev till lagningsarbeten. Stålplåt med trägrepp.

ILÄGGARSLEV. Mindre murslev som används till att slå på putsen. Stålplåt med trägrepp.

215x240 mm 109-196 285 kr

60x170 mm 109-207 165 kr

110x180 mm 109-183 145 kr

250 ml 102–110 79 kr

FOGSLEV SLÄT FOG. Används till att trycka murfogen jämn vid murning och omfogning. 10x180 mm 109-212 105 kr 105 kr 12x180 mm 109-213 110 kr 14x180 mm 109-214

FOGSLEV KONVEX FOG. Används till att trycka murfogen jämn vid murning och omfogning. 10x170 mm 109-222 170 kr 180 kr 12x170 mm 109-223 185 kr 14x170 mm 109-224

KALKBORSTE med tät syntetborst. 80x180 mm 109-101 85 kr

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS

VERKTYG 79


STIL OCH KVALITET Den industriella utvecklingen inverkade stort på byggandet i Sverige under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Med moderna metoder gavs helt nya möjligheter att producera byggnadsdetaljer för den växande stadsbebyggelsen. Vad vi uppfattar som självklart idag var en gång nyheter; gjutjärn, bakelit, elektricitet och vattenklosett. Byggfabriken kopplar på i samma möjligheters anda och tar i egen regi på nytt fram många tidstypiska detaljer från den tidiga industriella eran. Alla våra produkter är nytillverkade, ofta med ett gammalt original som förlaga. Det som inte är av egen produktion är noggrant utvalt från i första hand svenska tillverkare som med stor kulturhistorisk och hantverksmässig kunskap kan leverera produkter som fungerar i äldre byggnadsmiljöer; det är såväl färg som belysning och andra byggnadsdetaljer. Och precis som man gjorde kring förra sekelskiftet importerar vi även byggnadsdetaljer från England, Tyskland och övriga Norden. Viktigast för oss är att våra produkter fungerar i den äldre byggnadstradition från 1800-talet och framåt som omger oss i staden och på landet. Kvalitet; stilhistorisk och teknisk, är vår grundidé. Produkterna måste ha en riktig funktion vilket inte minst ställer krav på att rätt material används. Med samlad erfarenhet från byggnadsrenovering, snickeri och en klassisk järnhandelstradition startade Byggfabriken sin verksamhet 1997. Med åren har vi lärt oss vilka material och produkter som finns, vad som fanns och vad som borde finnas. Egen produktion av beslag och snickerier är därför en viktig del av verksamheten och i Byggfabrikens butiker hittar du mängder av beslag och andra byggnadsdetaljer som fungerar i gamla hus. Byggfabrikens butiker finns på Östergatan i Malmö och på Högbergsgatan i Stockholm. På webben finns förutom information om våra produkter även en webbutik där det går att beställa det mesta ur sortimentet.

80

BYGGNADSKONSTEN HADE EN av många höjdpunkter i modernismen, funkis som den benämns i Sverige. Vi är mycket förtjusta i denna tidsepok och vill tillhandahålla ett bra sortiment av funkisdetaljer. Här är en specialare: Trycke Wittgenstein.

TRYCKE WITTGENSTEIN. 1926 ritade Ludwig Wittgenstein, tillsammans med arkitekt Paul Engelman, en villa till lady Margret Stoneborugh–Wittgenstein i Wien, Österrike. Lady Margret var Ludwigs syster och villan kom att benämnas ”Haus Wittgenstein”. Dörrhandtaget som är ritat av Ludwig är mycket säreget då det är asymmetriskt utformat; olika utseende på in- respektive utsida av dörren. Dörrhandtagen placerades högt upp, nästan i axelhöjd, på husets höga innerdörrar i stål och glas. Rosett och nyckelskylt monteras med träskruv. Skruv medföljer. TRYCKE WITTGENSTEIN, INKL. RUND ROSETT

556–251 1995 kr

NYCKELSKYLT

557–142

495 kr

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS


KONTOR & LAGER MEJSELGATAN 3, 211 20 MALMÖ TELEFON 040–29 46 00 INFO@BYGGFABRIKEN.COM MÅNDAG-FREDAG: 8–17

FRIHAMNSVIADUKTEN

CENTRALSTATIONEN

E6 ÖSTERGATAN BUTIK ÖSTERGATAN 5, 211 25 MALMÖ TELEFON 040–30 34 94 MALMO@BYGGFABRIKEN.COM MÅNDAG-FREDAG: 10–18, LÖRDAG: 11–16

STORTORGET

VÄRNHEM

MALMÖ DROTTNINGGATAN

BUTIK VASASTAN ROSLAGSGATAN 11, 113 55 STOCKHOLM TELEFON 08-640 25 76 VASASTAN@BYGGFABRIKEN.COM MÅNDAG-FREDAG: 10–18, LÖRDAG: 11–16 FÖRENINGSGATAN VALHALLAVÄGEN

SURBRUNNSGATAN

ODENGATAN

SVEAVÄGEN

KARLAVÄGEN

TRIANGELN BIRGER JARLSGATAN

LDAMMSPARKEN

GAMLA STAN

HORNSGATAN

STOCKHOLM

GÖTGATAN

BUTIK SÖDERMALM HÖGBERGSGATAN 29, 116 20 STOCKHOLM TELEFON 08–640 25 75 SODERMALM@BYGGFABRIKEN.COM MÅNDAG-FREDAG: 10–18, LÖRDAG: 11–16

ÖSTGÖTAGATAN MEDBORGARPLATSEN

NOBELVÄGEN


FÖRSTA LÅNGGATAN

JÄRNTORGET

NYA ALLÉN

KUNGSPORTSAVENYN

PARKGATAN HAGA

LINNÈGATAN VEGAGATAN BUTIK GÖTEBORG OLIVEDALSGATAN 19, 413 10 GÖTEBORG TELEFON 031-79 704 80 GOTEBORG@BYGGFABRIKEN.COM MÅNDAG-FREDAG: 10–18, LÖRDAG: 11–16

SLOTTSSKOGEN

GÖTEBORG

VITEMÖLLA

VÄG 9 BUTIK KIVIK KIVIKS STORA VÄG 49, 277 32 KIVIK TELEFON 0414-720 16 KIVIK@BYGGFABRIKEN.COM MÅNDAG-FREDAG: 10–18, LÖRDAG: 10–14 KIVIK KILLEBACKEN

ESPERÖDSALLÉN

KIVIK ART CENTRE

SÖDRA MELLBY

KIVIK

STENSHUVUD NATIONALPARK


KÖPVILLKOR Samtliga priser i katalogen och på webbsidan är angivna i svenska kronor (SEK) och inklusive moms, för närvarande 25%. Priserna gäller tillsvidare med reservation för ändrade leverantörspriser och momshöjningar. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i katalogen och på webbsidan. Vi kan inte garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga färg och utseende. Skulle ni av någon anledning ångra ett köp gäller öppet köp inom 14 dagar samt bytesrätt inom 30 dagar, under förutsättning att giltigt kvitto kan visas. Returneras en vara via fraktbolag eller Posten måste Byggfabriken först informeras om detta via e–post eller brev. Glöm ej att uppge namn och kontaktuppgifter. Varan får ej vara använd och eventuell förpackning måste vara hel och ren. Returpaketen får ej skickas mot postförskott/ efterkrav. Returfrakten betalas av kunden. Öppet köp och bytesrätt gäller ej för specialprodukter eller kundanpassade varor. Vid retur av ej lagerhållna varor debiteras kunden samtliga fraktkostnader. Alla varor förblir Byggfabrikens egendom till dess att full betalning erlagts. Byggfabriken kan inte garantera eller utlova några fasta leveransdatum för produkter som ej finns i lager. Skulle en leverans dra ut på tiden hjälper vi gärna till att försöka hitta alternativ. Vi förbehåller oss dock rätten till delleverans av beställda varor även om det finns restnoterade produkter i beställningen. Vi har även rätten att helt avföra en order om tillverkare eller distributör ej kan fullgöra sin leverans. Dock restnoteras lagerförda varor sällan. Registrerade företag, statliga instanser och myndigheter kan handla mot faktura efter sedvanlig kreditansökan. Byggfabriken förbehåller sig rätten till kreditprövning. Fakturakunder som inte betalar inom avtalad tid mister rätten till fortsatt kredit. Vid specialbeställningar av produkter som ligger utanför Byggfabrikens ordinarie sortiment eller ordinarie leveranser tillkommer en fraktkostnad. Leverans till kund sker via post eller speditör. Frakt- och eventuell emballagekostnad tillkommer samt eventuell postförskottsavgift.


Byggfabriken katalog 10  

Modern byggnadsvård när den är som bäst.

Byggfabriken katalog 10  

Modern byggnadsvård när den är som bäst.

Advertisement