Page 1

ЛЕКЦ 4. ВИЗУАЛ БЕЙСИКИЙН ОПЕРАТОРУУД 4.1. IF илэрхийлэл Бичигдэх хэлбэр: If <нөхцөл> Then <үйлдэл 1> Жишээ: IF A = 7 Then Beep IF X < 9 Then Print “False!” Else Print “True!” ... IF илэрхийллэл дараах хэлбэртэй байж болно: IF <нөхцөл> Then үйлдэл 1 ElseIf үйлдэл 2 Else үйлдэл 3 End If Жишээ: If Balance – Check < 0 Then Print “You are overdrawn” Print “Authorities have been notified” End If Бодлого 3: Гараас оруулах 2 тооны ихийг нь олох програм зохио.

Объект

Шинж

Утга

frmMaximum

Text

Maximum

lblfirstNum

Text

First Number

Alignment

Right Justify

txtFirstNum

Text

(blank)


lblSecondNum

Text

Alignment

Right Justify

txtSecondNum

Text

Second Number

(blank)

picResult Private Sub cmdFindLarger_Click() Dim largerNum As Single picResult.Cls If Val(txtFirstNum.Text) > Val(txtSecondNum.Text) Then largerNum = Val(txtFirstNum.Text) Else largerNum = Val(txtSecondNum.Text) End If picResult.Print “The larger number is”; largerNum End Sub Энэ жишээг гараас 3 ба 7 гэсэн 2 тоог оруулж ажиллуулбал дараах үр дүнг өгнө.

Бодлого 4: Компаний нийт зардал, орлогыг гараас оруулахад дэлгэцэнд зарлагыг гаргах програм зохио.

Объект frm5_2_2

Шинж

Text

Утга Profit/Loss


lblcosts

Text

Costs

alignment

Right justify

txtCosts

Text

(blank)

lblRev

Text

Revenue

alignment

Right justify

txtRev

Text

(blank)

cmdShow

Text

Show Financial Status

picResult

Private Sub cmdShow_Click() Dim costs As Single, revenue As Single, profit As Single, loss As Single costs = Val(txtCosts.Text) revenue = Val(txtRev.Text) picResult.Cls If costs = revenue Then picResult.Print “Break even” Else If costs < revenue Then profit = revenue – costs picResult.Print “Profit is “; FormatCurrency(profit) Else loss = costs – revenue picResult.Print “Loss is “; FormatCurrency(loss) End If End If End Sub Гараас компаний нийт зардал 9500, орлого 8000 гэж оруулбал гарах үр дүн:

Бодлого 5: If илэрхийлэл ашигласан жшээ гарга (английн нэг галлон = 4, 5 л, америкийн нэг галлон = 3, 8 л).


Объект

Шинж

Утга

frmQuiz

Text

A Quiz

lblQuestion

Text

How many gallons does a ten-gallon hat hold?

txtAnswer

Text

(blank)

cmdEvaluate

Text

Evaluate Answer

picSolution

Private Sub cmdEvaluate_Click() Dim answer As Single „Evaluate answer picSolution.Cls answer = Val(txtAnswer.Text) If (answer >= .5) And (answer <= 1) Then picSolution.Print “Good, “; Else picSolution.Print “No, “; End If picSolution.Print “it holds about ¾ of a gallon.” End Sub Энэ програмын гарах үр дүн:

Бодлого 6: The following program offers assistance to the user before presenting a quotation.


Объект

Шинж

Утга

frm5_2_4

Text

Quotation

lblQuestion

Text

Do you know what the game of skittles is (Y/N)?

txtAnswer

Text

(blank)

cmdDisplay

Text

Display Quotation

picQuote

Private Sub cmdDisplay_Click() Dim message As String message = “Skittles is an old form of bowling in which a wooden” & _ “ disk is used to knock down nine pins arranged in a square.” If Ucase(txtAnswer.Text) = “N” Then MsgBox message, , “” End If picQuote.Cls picQuote.Print “Life ain‟t all beer and skittles. – Du Maurier (1894)” End Sub

Run, type N into the text box, and press the command button.

ОК товчлуур дар.

4.2. Олон сонголтын Select Case


IF statement нь нэг юм уу хоѐр нөхцлийг шалгахад их тохиромжтой. Харин шалгах нөхцлийн тоо 2-оос их байвал IF илэрхийллийг бичих нь нэлээд төвөгтэй байдлыг үүсгэдэг. Логик операторууд зөвхөн нөхцлийн төрлийн хувьд тодорхойлогддог. Жишээ нь: If Age = 5 Then Category = “Five Year Old” ElseIf Age >= 13 and Age <= 19 Then Category = “Teenager” ElseIf (Age >= 20 and Age <= 35) Or Age = 50 Or (Age >= 60 and Age <= 65) Then Category = “Special Adult” ElseIf Age > 65 Then Category = “Senior Citizen” Else Category = “Everyone Else” End If

Select

Case нь сонголтын оператор бөгөөд сонголт доторх илэрхийллүүдийн

жагсаалтаас зөвхөн харгалзах нэг сонголтыг биелүүлнэ. Select Case-ээр эхэлж End Selectээр төгсөнө. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: Select Case <сонголтын хувьсагч> Case <Утга 1>: <Илэрхийлэл 1> Case <Утга 2>: <Илэрхийлэл 2> . . . Case <Утга n>: <Илэрхийлэл n> End Select Мөн дараах дэлгэрэнгүй байдлаар бичигдэж блно: Select Case <сонголтын хувьсагч> Case <Утга 1>: <Илэрхийлэл 1> Case <Утга 2>: <Илэрхийлэл 2> . . . Case <Утга n>: <Илэрхийлэл n> Case Else <Утга m>:< Илэрхийлэл m> End Select Дээрх жишээг хялбарчилж Select Case оператор ашиглан бичье. Select Case Age Case 5


Category = “Five Year Old” Case 13 To 19 Category = “Teenager” Case 20 To 35, 50, 60 To 65 Category = “Special Adult” Case Is > 65 Category = “Senior Citizen” Case Else Category = “Everyone Else” End Select Сонголтын утга нь тоо, мөр байхаас гадна илэрхийлэл юм уу тодорхой интервал байж болно. Жишээ нь: Select Case Age Case 5: lblTitle. Text = “Kindergarden” Case 6: lblTitle. Text = “1st Grade” Case 7: lblTitle. Text = “2nd Grade” Case 8: lblTitle. Text = “3rd Grade” Case 9: lblTitle. Text = “4th Grade” Case Else: lblTitle. Text = “Advanced” End Select

4.3. Визуал бейсик дэх давталт Програмд нэг үйлдлийг олон дахин гүйцэтгэх шаардлага гардаг бөгөөд уг асуудлыг давталтын зарчмаар шийдвэрлэнэ. 4.3.1. For … Next давталт нь давталтын тоо тодорхой үед ашиглахад илүү тохиромжтой. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: For <тоолох хувьсагч> = <эхлэл> To <төгсгөл> нэг буюу хэд хэдэн илэрхийлэл Next <тоолох хувьсагч> Жишээ нь: For I = 1 To 10 Step 2 Print I*100 Next I „--For L = 100 To 5 Step -0.5 X=Y*L Next L „---


For I1 = 1 To 5 For I2 = 10 To 20 Print I1 + I2 Next I2 Next I1 For давталтанд давталтын алхмыг тодорхойлж өгөх боломжтой. Алхмыг тодорхойлохдоо дараах байдлаар зааж өгнө: For <тоолох хувьсагч> = <эхлэл> To <төгсгөл> Step <алхам> нэг буюу хэд хэдэн илэрхийлэл Next <тоолох хувьсагч> Жишээ нь: Dim quarter As Integer For quarter=1 To 12 Step 3 <илэрхийллүүд> Next quarter Алхмыг мөн уруудаж байхаар тодорхойлж болно. Dim quarter As Integer For quarter=10 To 1 Step -1 Debug.Print quarter Next quarter For давталтын үед тодорхой нөхцөл биелэгдсэн үед давталтаас гаргах үүрэгтэй Exit For команд байдаг. 4.3.2. Do ... Loop: Визуал бейсик нь Do statement-н хоѐр хувилбартай бөгөөд үүний нэг нь хамгийн ерөнхий нь Do While Loop юм. Энэ нь IF илэрхийлэлтэй төстэй. Энэ давталтын илэрхийлэл нь Loop түлхүүр үгээр төгсөнө. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: Do While (<нөхцөл>) нэг буюу хэд хэдэн илэрхийлэл Exit Do нэг буюу хэд хэдэн илэрхийлэл Loop Харьцуулах оператор буюу <нөхцөл> үнэн байвал давталт үргэлжилнэ. Жишээ нь: Counter = 1 Do While Counter <= 1000 Debug.Print Counter Counter = Counter + 1 Loop


Мөн төгсгөлд нь удирдлагыг шилжүүлэхээр давталтыг бичиж өгч болно. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: Do нэг буюу хэд хэдэн илэрхийлэл Exit Do нэг буюу хэд хэдэн илэрхийлэл Loop While (<нөхцөл>) Зарим тохиолдолд төгсгөлгүй давталт хийгддэг бол үүнийг тодорхойгүй давталт гэнэ. Энэ тохиолдолд давталт төгсгөлгүй үргэлжлэх тул програмыг зогсоохдоо Ctrl+Break давталтаас гарна. Жишээ нь: Dim strAge As String Dim IntAge As Integer Dim IntPress As Integer strAge = InputBox(“How old are you?”, “Age Ask”) If (strAge = “”) Then End End If intAge = Val(strAge) Do While ((intAge < 10) Or (intAge > 99)) IntPress = MsgBox(“Your age must be between “&_” 10 and 99”, vbExclamation, “Error!”) strAge = InputBox(“How old are you?”, “Age Ask”) If (strAge = “”) Then End End If intAge = Val(strAge) Loop

4.3.3. Do Until Loop нь өгөгдсөн буюу харьцуулалтын шалгах нөхцөл худал байхад үргэлжлэх давталт юм. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: Do Until (<нөхцөл>) нэг буюу хэд хэдэн илэрхийлэл Exit Do Loop Мөн төгсгөлд нь удирдлагыг шилжүүлэхээр давталтыг бичиж өгч болно. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: Do нэг буюу хэд хэдэн илэрхийлэл


Exit Do нэг буюу хэд хэдэн илэрхийлэл Loop Until (<нөхцөл>) Жишээ нь 1: Counter = 1 Do Until Counter > 1000 Debug.Print Counter Counter = Counter + 1 Loop Жишээ нь 2: Sum = 1 Do Debug.Print Sum Sum = Sum + 3 Loop While Sum <= 50 Жишээ нь 3: Sum = 1 Do Debug.Print Sum Sum = Sum + 3 Loop Until Sum > 50 Жишээ нь 4: Private Sub Form1_Load() Dim strAge As String Dim IntAge As Integer Dim IntPress As Integer strAge = InputBox(“How old are you?”, “Age Ask”) If (strAge = “”) Then End End If intAge = Val(strAge) Do Until ((intAge > 10) Or (intAge < 99)) IntPress = MsgBox(“Your age must be between “&_” 10 and 99”, vbExclamation, “Error!”) strAge = InputBox(“How old are you?”, “Age Ask”) If (strAge = “”) End

Then


End If intAge = Val(strAge) Loop End Sub

4.4. Визуал бейсик нь бүтэцлэгдсэн програм болох нь Програмын кодыг бичих бүтцийг зөв зохион байгуулах хэрэгтэй. Хэтэрхий урт код бичвэл алдаа гарсан тохиолдолд илрүүлэн засаж хянахад хүндрэлтэй байдаг. Ийм учраас програмын кодыг хэсэг формтой холбогдсон ба холбогдоогүй хэлбэрээр модул үүсгэн бичиж, үндсэн програмаас дуудаж ажиллуулах нь тохиромжтой. Жишээ нь: Private Sub cmdReconcil_Click() Call ClearItems() Call RclearItems() If ChkBkIsBalance() Then Call OutBalanceAction() End If Call ReconcilePrint() Үндсэн програмаас дэд програм, процедуруудыг дуудахдаа Call түлхүүр үгээр дуудна. Процедуруудыг агуулж буй процедурыг дуудах, харин агуулагдаж буй процедуруудыг дуудагдсан процедурууд гэж нэрлэдэг. Дуудагдсан процедурууд нь дуудсан процедуртаа утга буцаана. Визуал бейсикт: o стандарт дэд програм; o стандарт функцын процедур гэж байдаг. Эдгээр процедур нь үзэгдэлд хариу үйлдэхгүй бөгөөд харин стандарт процедур нь програмд түүнийг аль нэг байрнаас дуудсан үед биелнэ. Дэд програм ба фцнкцын ялгааг авч үзье. Дэд програм ба функцыг ашиглан тооцоолох ба хэвлэх хэд хэдэн ялгаатай applicationг давтан ашиглах ерөнхий зорилгоор Програм зохиогч нь гадаад модулийг public процедуртай ажилладаг. Гадаад модулыг өөрийн прожектдоо нэмэхдээ Project => Add Module сонгоно. Нэмсэн гадаад модул буюу стандарт модул нь прожектыг судлах буюу Project Explorer цонхонд байрласан байна. Хэрэглэгч өөрөө дэд програм, процедурыг үүсгэхдээ Tools => Procedures харилцах цонхыг ашиглана. Жишээ нь: Private Sub Talbai() Const Pi=3.14 Dim R As Double dblRadius = txtRadius.Text dblSquare = dblRadius^2*Pi txtSquare.Text = dblSquare


End Sub Private Sub Command1_Click() Call Talbai() End Sub

Энд Talbai гэсэн процедурыг үүсгээд түүнийгээ команд товчин дээр дарах үзэгдэл хийх процедураас дуудан ажиллуулж байна. Мөн функц, процедурыг үүсгээд адилхан ямар нэг визуал бейсикийн application-аас дуудан ажиллуулж болно. Хэдийгээр функц нь утга буцаах боловч дэд програмаас ялгаатай. Иймээс дэд програм дуудаж байгаа шиг функцыг үндсэн програмаас түүнтэй адилхнаар бичиж болохгүй. Функц нь утга буцаах учраас түүнийг дараах байдлаар ямар нэгэн удирдах элемент юм уу хувьсагчид онооно. lblSale.Caption = Calc() And Amount = Estimate*0.2+CalcTax()*0.14

Энд тэмдэглээний харагдах утганд Calc() функцын буцаах утгыг Amount хувьсагчид илэрхийлэл дотор функцыг оруулж өгсөн байна. Функцыг дэд програм шиг тодорхойлох арга нь адилхан.

СЕМИНАР. VISUAL BASIC-ИЙН ГРАФИК ГОРИМ 1. Координатын систем Үндсэн хэмжээсийн нэгж бол twip бөгөөд 1370 twips нь логик нэг инчтэй тэнцүү. Объектуудын ScaleMode шинжээр дотоод хэмжээсийн нэгжийг тогтоодог. Хэмжээсийн нэгж twip Point Pixel Character Inch Millmeter Centimeters User Defined

Тайлбар 1370 twips = 1 inch 20 twips = 1 point 72 point = 1 inch 1 point = 20 twips дэлгэц дээрх 1 pixel хэмжээ нь прнтерээр гарах хамгийн бага цэг x тэнхлэг: 120 twips = 1 character y тэнхлэг: 240 twips = 1 character 1 inch = 1370 twips 1 inch = 72 points 254 millimeters = 1 inch 5.67 twips = 1 millmeter 2.54 centimeters = 1 inch 567 twips = 1 centimeter хэрэглэгчийн тодорхойлсон хэмжээсийн нэгж

Тогтмол VbTwips = 1 VbPoints = 2 VbPixel = 3 VbCaharecters = 4 VbInch = 5 Vbmillimeter = 6 VbCentimeters = 7 VbUser = 0


Формуудын координат ба дэлгэцийн хэмжээс нь twips-ээр хэмжигддэг. Агуулагчдын дотоод хэмжээсийг ашиглан Circle, Line, Pset, Print методуудаар график байгуулyg. Жишээ нь: Printer.ScaleMode = VbInches Координатын систем нь принтер эсвэл дэлгэцэнд харагдах объектын байрлалыг тодорхойлно. Объектын координатын хэмжээс нь дэлгэцийн зүүн дээд булангаас эхэлдэг учраас Left ба Top шинжээр тодорхойлогдоно:

Хэрэглэгдэхүүн

Төрөл

Гүйцэтгэх үүрэг

CurrentX CurrentY Height Left Scale ScaleHeight

шинж шинж шинж шинж метод

ScaleLeft ScaleMode ScaleTop ScaleWidth

шинж шинж шинж

Top

шинж

Width

шинж

Объект, түүний агуулагчийн Х тэнхлэг дэх байрлалыг тодорхойлно. Объект, түүний агуулагчийн У тэнхлэг дэх байрлалыг тодорхойлно. Объектын уртыг тодорхойлно. Агуулагчийн зүүн захаас Х тэнхлэг хүртэлх зайг тодорхойлно. Агуулагчийн координатын хязгаарыг тодорхойлно. Объектын баруун доод булангийн У тэнхлэгийн координатыг тодорхойлно. Объектын зүүн дээд булангийн Х тэнхлэгийн координатыг тодорхойлно. Агуулагчид хэрэглэх хэмжээсийн нэгжийг тодорхойлно Объектын зүүн дээд булангийн Х тэнхлэгийн координатыг тодорхойлно. объектын баруун доод булангийн У тэнхлэгийн координатыг тодорхойлно. агуулагчийн дээд ирмэгээс У тэнхлэгийн координат хүртэлх зайг тодорхойлно Объектын өргөнийг тодорхойлно

шинж

шинж

Дээрх зарим шинжийг тодруулан авч үзье. CurrentX ба CurrentY шинжүүд нь графикжсан объектын үндсэн шинж болдог. Эдгээр координат нь агуулагч болон формын зүүн дээд булангаас эхэлдэг. График, текстийг байрлуулахдаа CurrentX ба CurrentY координатуудыг өөрчлөн Circle, Pset, Line, Print методуудыг ашиглан тодорхойлдог. Нөхцөл Хамаарах объектууд Зорилго Бичигдэх ерөнхий хэлбэр

Тайлбар Форм, формуудын цуглуулга, PictureBox, Printer, PropertyPage, UserControl, UserDocumnet агуулагч болон удирдах элементүүдийн Х ба У тэнхлэгийн координатыг тодорхойлдог. [form.] CurrentX [=x!] [form.] NameCurrentX [=x!] Printer.CurrentX [=x!] [form.] CurrentY [=x!] [form.] NameCurrentY [=x!] Printer.CurrentY [=x!]

Scale метод: Нөхцөл Хамаарах объектууд

Тайлбар Форм,

формуудын

цуглуулга,

PictureBox,

Printer,

PropertyPage,


Зорилго

Бичигдэх ерөнхий хэлбэр

UserControl, UserDocumnet Форм, PictureBox, Printer объектуудын хил хязгаарыг тодорхойлно. ScaleLeft, ScaleTop, ScaleWidth, ScaleHeight шинжүүдийг нэг илэрхийлэлд багтаадаг. [form.] Scale [(x1!, y1!)-(x2!, y2!)] [form.] NameScale [(x1!, y1!)-(x2!, y2!)] Printer.Scale [(x1!, y1!)- (x2!, y2!)] x1! – ScaleLeft шинж y1! – ScaleTop шинж x2! – Scalewidth шинж y2! – ScaleHeight шинж

ScaleMode шинж: Нөхцөл

Тайлбар

Хамаарах объектууд Зорилго Бичигдэх ерөнхий хэлбэр

Форм, формуудын цуглуулга, PictureBox, Printer, PropertyPage, UserControl, UserDocumnet Форм, PictureBox, Printer объектуудад хэрэглэх хэмжээсийн нэгжийг тодорхойлох үүрэгтэй. [obhect.] ScaleMode [=mode%] [form.] object.ScaleMode [=mode%] [printer.] ScaleMode [=mode%] mode% - хэмжээсийн нэгжийн сонголт

Визуал бейсикт график ашиглах гурван гол шинж байдаг. o

дэлгэц дээр график байрлуулах

o

шинээр график зурах

o

формын дизайнд график элементүүд ашиглах

Форм, PictureBox, хэрэглэгчийн удирдах элементүүд, хэрэглэгчийн документууд ба Image удирдах элементүүд дэлгэц дээр график байрлуулах боломжийг олгодог.

Хэрэглэгдэхүүн

Төрөл

AutoReDraw Шинж ClipControls

Шинж

Cls

Метод

Image

Шинж

LoadPicture

Функц

PaintPicture

Метод

Picture

Шинж

Pset

Метод

Гүйцэтгэх үүрэг ил гаргасны дараа объектын дахин дэлгэц дээр байрлуулан зурах байдлыг тодорхойлно. шинээр тавигдсан объектуудын хэсгийг дахин зурах зурагдсан объектуудын форм эсвэл PictureBox-г арчина Windows-ийн гараар тогтоосон объектын нэрийг тодорхойлно форм болон график агуулагчийн графикийн агуулгыг өөрчилнө форм, принтер объект, PictureBox дээр .bmp, .wmf, .dib, .ico графикыг зурна. форм болон агуулагч дээр эхлээд харагдах график объектыг тодорхойлно. форм эсвэл PictureBox дээр цэг зурах ба


QBColor

Функц

RGB SavePicture

Функц илэрхийлэл

Stretch

Шинж

Zorder

Метод

цэгийн RGB өнгийг өөрчилнө. тодорхойлогдсон өнгөний RGB утгыг тодорхойлно. илэрхийллийн объектын RGB утгыг заана. сонгогдсон файлын нэртэй форм ба PictureBox-т график объект хадгална. дэлгэц дээр image удирдах элементэд графикыг тодорхойлохыг тогтоодог. объектуудын байрлалыг тогтоодог.

Дээрх метод, шинж, үзэгдэл, функцууд болон илэрхийллүүдийн зарим нэгийг дэлгэрүүлэн авч үзье. AutoReDraw шинж: Нөхцөл Хамаарах объектууд Зорилго Бичигдэх ерөнхий хэлбэр

Тайлбар Форм, PictureBox, Printer, PropertyPage, UserControl, UserDocumnet Форм, агуулагч дээр график объектыг автоматаар дахин зурж харуулах үүрэгтэй. [form.] AutoReDraw [=boolean%] [form.] Name.AutoReDraw [=boolean%]

Cls метод: Нөхцөл Хамаарах объектууд Зорилго Бичигдэх ерөнхий хэлбэр

Тайлбар Форм, PictureBox, Printer, PropertyPage, UserControl, UserDocumnet Дэлгэц дээрээс зурагдсан графикыг арилгах үүрэгтэй. [form.] Cls [form.] Name.Cls

LoadPicture функц: Нөхцөл Хамаарах объектууд Зорилго Бичигдэх ерөнхий хэлбэр

Тайлбар Форм, график агуулагч Image, PictureBox Форм, Image, PictureBox удирдах элементүүд дээр график байрлуулах үүрэгтэй. LoadPicture(stringexpression$)

Pset метод: Нөхцөл Хамаарах объектууд Зорилго Бичигдэх ерөнхий хэлбэр

Тайлбар Форм, PictureBox, Printer, PropertyPage, Usercontrol, UserDocumnet Форм, PictureBox, Printer объектын цэгийг тодорхойлдог. [form.] Pset [ step ] (x!, y!) [, color &] [form.] Name.Pset [ step ] (x!, y!) [, color &] Printer.Pset [ step ] (x!, y!) [, color &]


step – объектод тодорхойлсон координатаас харьцангуй тодорхойлогдсон x, y тэнхлэг хүртэлх зай x!, y! – объект эсвэл тодорхой координатын зүүн дээд булангаас x, y тэнхлэг зай QBColor функц: Нөхцөл

Тайлбар Дэлгэц дээрх объектын өнгийг тодорхойлно. Авах утга нь 16. QBColor(qbcolor%)

Зорилго Бичигдэх ерөнхий хэлбэр RGB функц: Нөхцөл

Тайлбар Дэлгэц дээрх объектын өнгийг тодорхойлно1. Авах утга нь 0-255 ба боломжит утгын хүрээ 256*256*256. RGB (red%, green%, blue%)

Зорилго

Бичигдэх ерөнхий хэлбэр

Өнгөний ерөнхий утгыг хүснэгтээр харуулбал: Өнгө

Улаан утга

Хар Улаан Ногоон Шар Цагаан Хөх

0 255 0 0 255 0

Ногоон утга 0 0 255 255 255 0

Хөх утга 0 0 0 255 255 255

SavePicture илэрхийлэл: Нөхцөл Хамаарах объектууд Зорилго

Бичигдэх ерөнхий хэлбэр

Тайлбар Форм, PictureBox, Image Форм, агуулагч дахь графикыг файл болгон хадгалах үүрэгтэй. Ерөнхий хадгалах формат нь .bmp SavePicture picture, stringexpression$

4.2. Визуал бейсик дэх фонтын тухай Windows системд: o

дэлгэцийн фонтууд (MS Sans Derif, MS Serif, Symbol, System );

o

принтерийн фонтууд

гэсэн ерөнхий хоѐр фонтыг ашигладаг.

1

RGB функцын утга бүхэн нь улаан, ногоон, хөх өнгөнүүдийн нийлбэрээр тодорхойлогдоно. Энэ нь гурван өнгөний хослолын 16-тын утгыг буцаадаг.


Визуал бейсик 4.0 хүртэлх хувилбаруудад фонтны шинж хязгаарлагдмал бол сүүлийн хувилбаруудад фонтын шинж чанарыг StdFont объектыг ашиглан тогтоодог. Set statement хэрэглэн StdFont объектыг зааж өгнө. Жишээ нь: Set Text1.Font = Form1.Font Form1.Font.Bold = True Түүнчлэн New түлхүүр үгийн тусламжтай StdFont объектын шинэ хэлбэрийг үүсгэж болно. StdFont-уудын шинж чанарууд: Шинж Bold CharSet Italic Name Size StrikeThrough UnderLine Weight Font FontCount Fonts FontTransparent

Гүйцэтгэх үүрэг текстын хэлбэрийг өргөн болгоно. дэлгэц дээрх тэмдэгтийн төрлийг тодорхойлно. текстын хэлбэрийг налуу болгоно. тухайн фонтны нэрийг тодорхойлно. фонтны хэмжээг тодорхойлно. текстын дундуур нэг шугам татна. текстын доогуур зураас татна. сонгогдсон фонтны жин тухайн фонтын төлөөлсөн объектыг буцаана. идэвхтэй фонтны тоог буцаана. идэвхтэй фонтны нэрийг буцаана. текстын дэвсгэр графикийг тодорхойлно.

Bold шинж: Нөхцөл Хамаарах объектууд Зорилго Бичигдэх ерөнхий хэлбэр

Тайлбар StdFont Текстийг өргөн болгох үүрэгтэй. [form.] Font.Bold [=state%] [form!] Name.Font.Bold [=state%] Printer.Font.Bold [=state%] FontObject.Bold [=state%]

Font шинж: Нөхцөл Хамаарах объектууд

Зорилго Бичигдэх ерөнхий хэлбэр

Тайлбар CheckBox, ComboBox, CommandButton, Data, DBCombo, DBGrid, DBList, DBListBox, DriveListBox, FileListBox, Form, Frame, Grid, Label, ListBox, ListView, OptionButton, PictureBox, Printer, StatusBar, TabStrip, TextBox, TreeView, UserControl, UserDocument Printer, удирдах элемент, формтой хамт хэрэглэгдэх StdFont объектыг буцаадаг. [form.] Font [=FontObject] [form!] Name.Font [=FontObject] Printer.Font [=FontObject] form – формын нэр шинж FontObject – StdFont объектын нэр шинж Printer – printer объект


FontCount шинж: Нөхцөл Хамаарах объектууд Зорилго

Бичигдэх ерөнхий хэлбэр

Тайлбар Printer, Screen Printer болон Screen объектуудад хэрэглэгдэх Screen болон Printer фонтуудын тоог тодорхойлдог. Энэ шинжийг зөвхөн програмын ажиллах горимд тодорхойлно. Printer.FontCount Screen.FontCount

Size шинж: Нөхцөл Хамаарах объектууд Зорилго Бичигдэх ерөнхий хэлбэр

Тайлбар StdFont StdFont объектын текстын тодорхойлдог. [form.] Font.Size [=points!] [form.] Name.Font.Size [=points!] Printer.Font.Size [=points!] FontObject.Size [=points!]

хэмжээг

vb4  

ВИЗУАЛ БЕЙСИКИЙН ОПЕРАТОРУУД

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you